Keban madeninin tarihçesi ve jeolojik vaziyeti

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Keban madeninin tarihçesi ve jeolojik vaziyeti"

Transkript

1 Keban madeninin tarihçesi ve jeolojik vaziyeti Türkiye maden yatakları, bazı istisnalar hariç, az tanınmıştır. Bu keyfiyet bilhassa cenubu şarkî vilâyetlerinde bulunup münakalât yoksulluğundan ancak istisnaî ahvalde işletilebilen ve ilim erbabı için yerinde görülmesi pek zor olan yataklar için caridir. Cevher yatakları haritasına atılacak bir nazar, şark ile garpte malûm cevherleşmedeki bariz farkı göstermeğe kâfidir. Bununla beraber, cevherce fakir olan şarkî Anadolu bazalt platosu hariç tutulursa, şarkın jeolojik ve tektonik bünyesinin cevher zenginliği hususunda garpten pek dun olmadığı görülür: Ergani bakır yatağı ile Diyarbekir hattının ikmali dolayısile işletmeye konulabilen Gulemanın muazzam krom yatakları, buna maddî deliller teşkil eder. Bu mıntıka dahilinde diğer bir cevher yatağı, bu makaleye mevzu olan Keban madeni kurşun, gümüş, çinko yatağıdır. Coğrafya ve münakalât vaziyeti: Keban madeni, (Tül 38 4,5, arz 38 4,5) Fırat kenarında ve Elâziz şehrinden 52 kilometre garpte bulunup bu şehre oldukça iyi bir şose ile merbuttur. Elâziz de Fevzipaşa- Elâziz hattının son noktasıdır. Elâzizden Mersine kadar hattın uzunluğu takriben 580 kilometredir. Bundan maada istihsalâtın Fırat üzerinde Fırat istasyonuna ve oradan da Mersine tirenle nakli mümkündür. Bu suretle kamyon nakliyatının yerine Keban - Fırat nehir nakliyatı kaim olmakta ve trenle nakliyat 493 kilometrreye inmektedir. Tarihçe: Elâziz vilâyetinin eski salnamelerinde Keban madeninin mufassal bir tarihçesine tesadüf edilmektedir. Biz bu tarihçenin Bay Ali Kenanın neşredilmiş bir raporundaki toplu anlatışını aynen naklediyoruz: "Satvet ve inhitat, madenin terki esbabı. Keban madeninin tarihçesi şayanı dikkattir: Madenin müdürleri, 1727 senesindenberi, Diyarbekirden Yozgada ve Halepten Gümüşhaneye uzanan km. vüs'- atıncaki bir sahada hükümran idiler. Bu müdürlerden birisi Yusuf Ziya paşa, bir sene İstanbula okka (12,8 ton) gümüş göndermiş ve kendisine sadarat tevcihi ile mükâfatlandırılmıştır. Bu zat, bazıları orduyu idare edip Mısırı Fransız istilâsından kurtaran diğerleri de daima Kebanda oturup bütün Anadoluyu ve Irakı idare eden satvetli direktörlerin birincisidir. Bu, Kebanın satvet zamanıdır yılına kadar maden her sene 4-5 bin kilo gümüş istihsalât miktarını tesbit etmiş, madencilerle bir pazarlık yapmış, idare merkezini Harputa nakletmiş ve bundan sonra bu- şehir vilâyetin merkezi olmuştur. Şimdiden söyliyelim ki: Madenciler ötedenberi madeni kendi hesaplarına işletirlerdi; 12

2 amele yevmiyesini kendileri verir ve mahrukatı kendileri temin ederlerdi. O zamanki kayıtlara göre herkes madeni kendi evinde açık ocakta eritir ve gümüşü yere beraber kazılmış bir (kupel) de ayırırmış; Müdür bunlara faiz mukabilinde bol ikrazatta bulunurmuş. Madenciler bundan başka bütün devlet idare memurlarının ücretlerini de öderlermiş; idare onlardan gümüşün dirhemini doksan paradan üç kuruşa, mürdesengin okkasını iki kuruşa, satın alırmış senesinde bugün harabesi görünen güzel bir izabehane inşa edilmiş, bu izabehane şibih münharif mak'talı ve altıyüz kırk litre istiablı dört "Amerika sistemi alevli fırın ihtiva ediyormuş. Fırınlar, üstüvanî körüklerle çalışıyor ve bu körükleri su çarkları tahrik ediyormuş... İzabehane madencilerin emrine amade bulunduruluyordu. Bununla beraber Devlet de kendi hesabına bu izabehanede cevher eritiyordu. Görünüşe göre bu izabehane direktörlere uğurlu gelmedi. Bunlar pek az sonra, eyalet umumî valiliğini kaybettiler ve rütbeleri aynı zamanda Erganideki bakır madenlerini işletmek üzere kaymakamlığa indirildiler. Bunlar Kebana kendileri tarafından seçilen 1500 kuruş maaşlı bir müdür tayin ederler ve bu madeni bu şekilde işletirlerdi. Madencilere de tâli fazla yaver olmadı. Fiatlar aşağıdaki miktarlara indirildi. Gümüş dirhemi 32 para Mürdesenk okkası 30 para Altın dirhemi 12 kuruş 3 para (Bununlaberaber altın bedelleri hiç bir zaman ödenmemiştir.) Bu suretle başlıyan inhitat, 1877 senesinde Türk-Rus harbi esnasında azamisini buldu. Avansların kuruması ve fiatların eskilerinin üçte birine düşmesi acısına alışamıyan madenciler, birdenbire istihsallerinin o zamanki kıymeti malûm "kaime,, ile ödenmesi felâketi ile kaşılaştılar. Bütün bu ahval, madencilerin cesaretini kırmış bulunuyordu. Nihayet İstanbulda kapalıçarşı kuyumcularından biri olan ve gümüşün kıymetini bilen son müdürün suihâli ma-

3 dencilerin şikâyetlerine sebep oldu. Bu şikâyetler müdürün hamisi bulunan Rumi Paşa tarafından öyle zarif bir şekilde kapatıldı ki: münazaanın mevzuu yani Keban madeni, ortadan kaldırılmış oldu. Keban madeni artık masrafını korumuyor' bahanesile işletmekten alıkonulmuş demekti. Bu meşhur maden, bu suretle kapandı. Vaktile dört bin evli bir nevi merkez iken bugün ev sayısı 350ye inen Keban madeninin manzarası acınacak bir haldedir.» Bay Kenanın burada biten sözlerini şöyle hulâsa edebiliriz: Kendine has bütün kusurlarile ancak gününü gün edebilen bir madenciliğin buhrana mukavemet etmeğe tabiatile elvermemesi, 1875 hengamında gümüşün düşmesi, bahtsiz muharebelerin devam etmesi ve zamanın müdiranı umurunun ahlâk düşkünlüğü, kısa görüşlü ve tenbel olması., işte vaktile büyük bir ehemmiyeti haiz bulunan Keban madeninin başlıca kapanma sebeplen... Madenin terkinden bir kaç yıl önceye gelinciye kadar geçen zamanlar memleket için o kadar müşkül olmuş; münakalât vaziyeti o kadar gayri müsait bulunmuştur ki: Keban madeninin yeniden işletilmesi mevzuubahs olamamıştır. Bu suretle şehir, gittikçe küçülmüş ve bugün ancak bağçecilikle geçinen beşyüz nüfusa inmiştir. Ancak şimendiferlerin yapılması ve normal şeraitin avdet etmesiledir ki: madenciliğin burada yeniden ihyası imkân dahiline girmiştir; memleketin bütün maden seıvetlerinin açılması ve istifadeye konması azmi kuvveden file geçerken Keban madeni gibi en iptidaî bir şekilde işletildiği vakit bile mühim bir istihsale sahip olmuş madenlerin ilk hamlede nazarı itibara alınması tabiî bulunmuştur. Bu suretle bugün devam etmekte bulunan tetkik ve arama ameliyatı 934 birinciteşrininde başlamıştır. 14

4 Eski imalâtın vaziyeti, Keban hakkındaki eski raporlar: Eski imalâtın mühim olanları çoktanberi göçmüş bulunuyordu. Eski işletmeğe ancak silsile halinde limonitli ve kısmen piritle mahlut kükürtlü cevher tozlarile cüruf yığınları delâlet ediyordu. Her hangi bir maden plânı mevcut değildi. Smyth ve De Chancourtois'nın bibliyografyaya geçmiş olan raporları, ancak sathî birer seyahatname telâkki olunabilir. Fischbach isminde bir mühendis tarafından yazılmış raporla 1880 sıralarında yapılmış bir topografik harita üzerinde ehemmiyetsizliklerine binaen tevakkuf etmiyoruz. Bay Ali Kenan tarafından yazılmış olan rapor çok daha esaslıdır. Fakat mumaileyh de madenleri vaktile gezmemiş olduğundan jeolojik tetkikatı bizzarure satha münhasır kalmış ve çok kısa olmuştur. Bundan dolayı rapor yatağın jeoloji ve morfolojisinden pek az bahsediyor ve daha ziyade eski imalât vaziyetinin idarî kuyuda müstenit bir tarihçesinden ve eski şerait baki kaldığı ve cevher ihtiyatının evvelki evsafta ve gayri mahdut miktarda mevcut olduğu farzedilince madenin ihyasının vereceği neticelerin bir mülâhazasından ibaret kalıyor. Bu yüzden, bütün işlere yeniden başlamak icap etmiştir. Bu rapor sahibi, bu işte Van Siclen, mühendis Nedim, Sidney Paige, Prof. Dr. Granigg, Dr. Zimmer, Dr. Ölsner, mühendis Hulusi, mühendis Necmettin, Dr. R. Pilz ve Dr. Maucher'in muavenetine mazhar bulunmuştur. Bütün bu zevata bir çok fikirler medyundur. Bittabi jeolojinin tefsiri hususunda noktai nazar farkları da mevcuttur. Aşağıdaki cümleler, iki senelik bir çalışmadan sonra, Bay Zimmer ve Ölsner'le birlikte müşterek görüşümüzün bir izahından ibarettir. Topografya: Keban madeni civarının topografik şeraiti merbut haritadan görülebilir. Bu şeraite Fırat ve Keban dere mecraları hâkim bulunmaktadır. Fırat nehri burada metre rakımında sarp ve iki tarafı pek çabuk, 1200 metreye kadar, irtifa iktisap eden bir boğazda cereyan ediyor. Keban dere de kısmen kanon şeklinde bir vadiye malik derin bir dağ deresidir. Keban maden kasabası, şimalde Fıratın dirseğinde ve cenupta Keban dere ile mahdut uzalak bir dilin nisbeten tatlı meyilli satıh maili üzerinde bulunuyor.

5 En büyük ocaklar, Kebanın cenup ve cenubu garbisinde Zeytindağ ve Derebaca civarındadır. Fakat ikinci derecede bazı ocaklar da Zeytindağından Kebandereye ve kireç taşlarını takiben bu derenin şimal kenarına da uzanıyor. Derebaca civarındaki garbı silsile de Kebandereyi geçerek kasabaya ve Fıratı geçerek de sağ sahile imtidat ediyor. Enbube şeklinde imalât da sol sahilde "Kayık geçidi,, civarındadır. Biraz dikkat olunduğu vakit öteki sahilde de Derebacanın civarına kadar imtidat eden bir çok eski toz yığınları görünüyor. Kasaba müstesna olmak üzere bütün saha keldir. Ve değişiklikler araziyi teşkil eden taşların cinslerinden ileri gelmektedir. yaza kadar, tane cesametleri de şeker tanesi büyüklüğünden gayet kesif kütlelere kadar tahavvül etmektedir. Kasabanın yanında ve hattâ kısmen Kışkıjık dağının şarkında Kebanderenin biraz geniş bulunduğu bir yerde kahverengi ilâ koyu boz kireçli kesmelere tesadüf olunuyor ki: bunlar Fırata ve hattâ karşı sahile kadar imtidat ediyor. Bütün gayretlere rağmen ne kireç taşında, ne de kesmeler içinde fosile tesadüf edilememiştir. Mikroskopik etütler de son derecede şiddetli diyejenez dolayısile bir netice vermemiştir. Bu şiddetli diyejenez, taşların çok eskiliğine delâlet etmektedir ki biz de bundan dolayı bunları paleozoik farzediyoruz. Jeoloji: Saha bünyesinin başlıca taşları Kebanderenin 10 kilometre yukarısındaki boğazdan başhyarak Kebanın en şarktaki evlerine kadar yol boyunca bilâinkıta takip edebilmekte olan kireç taşlarıdır. Bunlar külliyen mermere inkılâp etmiş olup tabakatın görünebildiği yerlerde kılıç vaziyetindedir. Renkleri siyah kül renginden kar gibi be- Diğer bir müşkülümüz de kesme ile kireç taşlarının nisbî sinlerini tesbit etmek olmuştur metre yükseklikte bir zirve olan Şiftik dağından görünüş kireç taşlarının kesmeler üzerine oturmuş bulunduğu tesirini vermektedir. Derebacadan Fırata muvazi olarak Kayıkbaşına ve oradan her iki tarafa imtidat eden kalker silsilesi de ayni hissi uyandırmaktadır. Nihayet Zeytin 16

6 dağına Çitli önünden bakıldığı vakit görünen kireç taşı hududunun perspektiv manzarası kesmeler üzerine mevzu bir kireç taşı Senklinali gibi görünmektedir. Eğer kireç taşı ve kesme hududu yakından takip edilirse kireç taşını kesmeden kolayca ayırmak kabil olur (merbut profile bakılması). Kesmenin daha genç olduğu şu şekilde tesbit edilebilir: 1 Şarkta Zeytindağı civarında hududu teşkil eden Kireç-Kesme hattı ile garbde Derebaca civarındaki meyilli kesmeler. 2 Hazne ve Gürcü mağaralarında mürtefi ve mühim ocaklar geniş arazi satıhlarında bulunmaktadır. Bunlarda maden tabakasının tabanında kireç taşı ve tavanında kesme olduğu tesbit edilmektedir. Ayni tevazuu Zeytin dağdan Kebandereye giden yol üstündeki ocakta da görmek mümkündür. 3 l numara ile gösterilen profilde: Derebacanın çökmüş kısmında bu tevazuu aynen görmek ve iki cins tabakanın ara çizgisini takip etmek mümkündür. 4 Ve nihayet kesme serisinin bazan yakın kısmında hamuru kesmeden ve taneleri kireç taşından teşekkül etmiş bir konglomera tabakasına tesadüf edilmektedir. Bundan başka, Hazne - Gürcü civarında Hazne - Derebaca youlunda ve Ağa Mağarası işletmesinde, Kayıkbaşının şimalnde, Fırat nehrinin karşı yakasında, Kebandere yakınında "Kupferkies,, yataklarında her taraftan kesme ile ihata edilmiş büyük kireç taşı bloklarına rastlanmaktadır. Binaenaleyh kitle halindeki kireç taşları rüsubî tabakanın en eskileridir. Dislokasyonlardan sarfı nazar bunlar Bani'den Zeryanderere üzerinden Zeytindağa ve oradan Kebandere ve Kışkıjık'a kadar imtidat etmekte, Fıratı köprünün biraz aşağısında geçmekte ve atik bir taş ocağını havi olan Kale Dağını teşkil etmektedir. Bu son kısmın bir burnu Kayıkbaşı, Derebaca, Deliktaş üzerinden mütekatî bir kireç taşı silsilesi ile tekrar birleşmektedir. Bu suretle bu kireç taşları, hututu umumiye nazarı itibara alınır ve hususî iltivalardan kat'î nazar edilirse kapalı ve Şimal - Cenup istikametinde tulanî bir havza teşkil etmeştedir ki: bunun ortasını kesmeler işgal ediyor. Bu havzanın garbinde kesmelere yeniden tesadüf edil- 17

7 mektedir. Burada bu kesmeler fazla miktarda kireci ihtiva etmektedir. Kebanderesi yukardan aşağı takip olunduğu vakit havzanın ortasında bulunan kesmeler inkıtaa uğramaksızın garpteki kesmelerle birleştiğinden her ikisinin ayni seriye mensup olduğuna hükmetmek icap eder. Bu itibarla garpteki kireçtaşı silsilesinin ve binnetice bütün havzanın daha genç kesmeler üzerine sariye olduğu neticesine varılmaktadır. Bu kesme serisi Kebanderede oldukça monoton bir istikamet muhafaza etmekte ve ancak garpteki Fıratın diğer sahilinde ufak iltivalar göstermektedir. Bununla beraber bu monotonluk izoklinal iltivadan ileri gelip zahiridir. Nitekim Fırat boyunca ve bilhassa aşağı Zeryandere kesmeleri de son derece şiddetle katlanmış olduğu görülmektedir. Bu kesmeler, garpteki kireç silsilesinin altında havzanın hareket istikametine uygun olarak devrilmişlerdir. Fırat burada kesmelerin teşkil ettiği ve çok kolaylıkla vaki olmuş itikâlin eseri bir çift S üzerinden geçmektedir. Garpteki kireç silsilesindeki inkıtalar, garbî kenarın lime lime olmasından veyahut da kireç - kesme haddi fasılının kanburluklarından ileri gelmektedir. Takriben iki kilometre garpte kesmeler Arapkire kadar uzanan tersiyer örtünün altına girmektedir. Yukarıda gayet şematik olarak tasvir olunan bünye müteaddit dislokasyonlarla karışmış bulunmaktadır. Bu dislokasyonlardan damarlar, stoklar ve bugün üstü itikâl dolayısile açılmış bulunan lakolitler şeklinde siyenitik bir magma yukarı çıkmış ve bütün rüsubî taşlara tedahül etmiştir. Porfir şeklinde tasllüp etmiş olan bu taşlar Elaziz ve Keban arasında bulunup nümülitik kireç taşını temas istihalesine uğratmış olan siyenit ve diyoritlerle raptedilecek olursa bunların eosenden genç olduğuna hükmetmek icap eder. Umumî manzaraları ve içlerindeki feldspatların sanidin cinsinden olması da bu hale delâlet etmektedir. İki cinste zuhur eden bu taşların daha mufassal bir tarifi yakında Dr. Maucher tarafından yapılacaktır. Her halde kısmen çok güzel Karlsbad Ekizleri şeklinde zuhur eden sanidinlerin cesametine bakılırsa magmanın fazla seyyal olduğu anlaşılır. Bazı yerlerde indifaî taşlarla temas soğuk gibi görünüyorsa da bir çok yerlerde ve bilhassa taşların müsait olduğu vakit şiddetli bir temas istihalesi görünmektedir. 18

8 Buralarda büyük miktarlarda gröna ve epidot kayaları teşekkül temiştir. Bu hâdiseye bir pirit, kalkopirit, fluorit, spekülarit cevherleşmesi merbuttur. Böyle bir cevherleşmece Kebanderede tesadüf edildiği gibi Zeryanderedeki manyetit teşekkülleri de bununla alâkadardır. Piritin ve kalkopiritin yedi grama kadar yükselen altın muhteviyatı itibarile calibi dikkat olan bu cevherleşme bazı yerlerde oldukça kalındır. Fakat istikametde imtidat umumiyetle az olduğundan buna büyük bir iktisadî ehemmiyet atfedilemez. Magmadan uzak olan daha genç kurşun, gümüş, çinko mineralizasyonu daha ehemmiyetlidir. Bu mineralizasyonun pirit, kalkopirit şekline nisbeten yaşını Kebanderede pirit - kalkopirit damarile kurşun çinko damarlarının tedahülü hâdisesi göstermektedir. sıran hendesî mahallerden biri olan kireç - kesme hududunda veyahut bu hududa yakın bulunması bundan ileri gelmektedir. Bu hududun ve mineralizasyon sathının itikâle uğradığı yerlerde Laurionun "grifon,, larına benziyen kalker dahilindeki sütunlar geriye kalmıştır. Zeytin Dağı, Derebaca ve Kayıkbaşı kalkerlerindeki vaziyetler bu cümle dendir. Kalker - şist temasında mineralizasyonun iktisap edebildiği müsattah vus'at yukarı mağraların (Hazne - Gürcü) plânlat ından görülebilir. Bu plânlar eski işletme tarzını da göstermektedir: Evvel emirde helezonî yollarla temas sathına kadar inilmiş ve orada ayak alınmıştır. Kısmen ve hattâ daha ziyade metre şakulî derinlikte bulunan bu imalâttan tirbuşon şeklindeki Mamafih hakikî damarlar metazomatik teşekkülâta nisbeten az ehemmiyeti haizdir. Çatlaklardan yukarı çıkan madenli sular kesme hududundan daha ileri geçmiyerek tabandaki kalker üzerinde yayılmış ve bu kireç taşını mineralize etmiş ve bu suretle Laurion veya Ledvil tipinde bir yatak teşekkül etmiştir. Eski imalât tozlarının münhagayet dar yollardan insan sırtında cevherin çıkarılması icap ettiği düşünülürse zengin kısımlarının alınıp diğerlerinin bırakıldığı kolaylıkla anlaşılır. Eski imalâtın kireç taşının satha çıktığı mostralar civarına inhisar etmesi de bundan "İleri gelmektedir. Havzanın ortasında geçilecek kesme örtüsü çok kalın olduğundan iki antiklinali teşkil eden

9 yukarı ve aşağı mağraların arasındaki ameliyat kesmede kalmıştır. Kesmelerin tabanı her yerde ayni derecede cevherleşmiş değildir, ve mineralizasyon yer yer olup madenli suların çıktığı çatlak mıntakalarına merbuttur. Kireçlerin üst sathının kubbe şeklinde bulunmasının da bir tesiri olduğu ve meselâ büyük bir kısmı itikâle uğramış bulunan Zeytin Dağı ve derebaca silsilelerinin en fazla cevherleşmiş bulunmasının bundan ileri geldiği memuldur. Şariyaj veyahut devrik plisman sathı da biraz cevherleşmiştir. Kezalik Fıratın diğer tarafından kesme serisi içinde bulunan bazı kireçli tabakalar kesifçe bir cevherleşme göstermektedir, iki santimetreye kadar cesamet iktisap eden güzel vanadinit billûrlarile mefruş Mağara ile Büyük Mağara tesmiye edilen ocaktaki zuhurat bu cümledendir. Fıratın garp sahilinde bir taş ocağı işletmesinin mevzuunu teşkil eden alçı zuhuratı da bu cevherleşmeye bağlıdır. Havzanın tulânî istikametinde de kireç taşlarının şimal hududunda ve cenupta Zeryandere mineralizasyon asarına tesadüf edil 2O mektedir. Bu suretle cevherleşmeye imkân gösteren saha, Şimal - Cunup istikametinde 4 ve şark garp istikametinde 2 kilometre imtidat etmektedir. Fakat en çok cevherleşme, şark - garp istikametinde, Zeytin Dağ ile Derebaca arasında ve şimal - cenup istikametinden de Siftil ile Deliktaş arasında mahsur bulunmaktadır ki, buna tekabül eden sathın buutları 1,5x1,5 kilometredir. Bu sebeple arama ameliyatı da bu sahaya teksif edilmiştir. Yukarı mağaralarda ve satha yakın yerlerde cevher kesif limonitli bir kitleye inkılâp etmiştir, Bu kitle imtizaçlı bir limonit, serüzit ve kalamin mahlutundan müteşekkildir; bazı yerde talî ehemmiyette malahit ve azurit'e de olunmaktadır. Primer cevher, gangdan hemen arî, kesif ve kısmen yollu bir pirit, sfelarit ve muhtelif jenerasyona mensup galen mahlutundan müteşekklidir; markazite nadiren raslanıyor. Bu cevherin Freiberg'li Dr. Helke ve Ankarada Dr. A. Maucher tarafından yapılan esaslı bir mikroskopik etüdü yakında neşredilecektir tonluk bir yığından alınan vasati bir numune atideki neticeleri vermiştir:

10

11

12

13 Kurşun Çinko Gümüş Altın Fakat bu rakamlar ancak eskiden bırakılmış olan topuklara tekabül etmektedir. Hakikî tenörler ancak şayanı hayret derecede derinlere kadar inmiş olan eski imalât tamamen geçildikten ve yeni bir işletmeye kifayet edecek cevher ihtiyatları temin edildikten sonra tesbit edilebilecektir. Hadi Yener 21

Aksaray-Konya arasındaki volkanik arazi

Aksaray-Konya arasındaki volkanik arazi Aksaray-Konya arasındaki volkanik arazi Yazan: E. LAHN Torosun iç kenan şarkta Erciyes dağından garpta Afyonkarahisarına kadar fasılalarla uzayan genç bir volkanik mıntaka ile çevrilmiştir. Afyon ve Erciyes

Detaylı

Türkiye: 1936 yılında maden istihsalâtımız umumiyet üzere artmıştır. Bu yılın istihsal adetlerini bir öncesi ile karşılaştıralım:

Türkiye: 1936 yılında maden istihsalâtımız umumiyet üzere artmıştır. Bu yılın istihsal adetlerini bir öncesi ile karşılaştıralım: Türkiye: 1936 yılında maden istihsalâtımız umumiyet üzere artmıştır. Bu yılın istihsal adetlerini bir öncesi ile karşılaştıralım: Listede zımpara müstesna - ki yalnız iki, üç yüz tonluk bir tenakus göstermiştir,

Detaylı

KAYSERİ İLİNİN KUZEY KESİMİNDE ÇUKURKÖY'DE NEFELİN İHTİVA EDEN İNDİFAİ KAYAÇLAR

KAYSERİ İLİNİN KUZEY KESİMİNDE ÇUKURKÖY'DE NEFELİN İHTİVA EDEN İNDİFAİ KAYAÇLAR KAYSERİ İLİNİN KUZEY KESİMİNDE ÇUKURKÖY'DE NEFELİN İHTİVA EDEN İNDİFAİ KAYAÇLAR Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara I. GİRİŞ 1965 yazında Jeolog G. Pasquare Çukurköy havalisinin jeolojik etüdünü yapmıştır.

Detaylı

1967 YILI SAKARYA DEPREMİNE AİT KISA NOT

1967 YILI SAKARYA DEPREMİNE AİT KISA NOT 1967 YILI SAKARYA DEPREMİNE AİT KISA NOT Adnan KALAFATÇIOĞLU Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. 1967 yılı 22 Temmuz Cumartesi günü saat 18:58 de Adapazarı ili ve çevresinde vuku bulan deprem

Detaylı

Tablo 1 Ham Demirin, Cevherlerin, Kok ve Eriticinin Terkibi. MgO. AlıOj. CaO 0.44 0.68 1.00 0.44 1.36 0.68 1.50 1.50 8.00 3.82 50.00 1.

Tablo 1 Ham Demirin, Cevherlerin, Kok ve Eriticinin Terkibi. MgO. AlıOj. CaO 0.44 0.68 1.00 0.44 1.36 0.68 1.50 1.50 8.00 3.82 50.00 1. DEMİR CEVHERİNDE SİLİS VE ALMİNYÜM OKSİT 489 Tablo 1 Ham Demirin, Cevherlerin, Kok ve Eriticinin Terkibi. % SİO2 AlıOj CaO MgO Mıı P S Fe Sabit C Si Cevher A 6.00 1.00 0.68 0.44 0.54 0.073 Cevher B 6.64

Detaylı

M. T. A. Enstitüsü Üçüncü Çalışma Yılının Teknik Blânçosu

M. T. A. Enstitüsü Üçüncü Çalışma Yılının Teknik Blânçosu Bütün bu izahattan anlaşılacağı üzere Karabük ve Çelik fabrikaları içerisine giren her iptidaî maddeden azamî istifadeyi temin etmekte ve imkânı olan her talî malzemeyi istihsal eylemekte olduğu gibi diğer

Detaylı

SATIŞI ÜNiTE ÎLE YAPILAN BAZI MADENLERİN HAKKINDA PRATİK METOD

SATIŞI ÜNiTE ÎLE YAPILAN BAZI MADENLERİN HAKKINDA PRATİK METOD SATIŞI ÜNiTE ÎLE YAPILAN BAZI MADENLERİN HAKKINDA PRATİK METOD İKTİSADİLİĞİ Hüsnü KALE. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara GİRİŞ Arazi çalışmaları esnasında raslanan ve büyük rezervi olmıyan birçok

Detaylı

Bakır ve İlgili Ürünlerin Fiat Durumu 0)

Bakır ve İlgili Ürünlerin Fiat Durumu 0) Bakır ve İlgili Ürünlerin Fiat Durumu 0) Yavuz AYTEKİN * Fiatlar ayni zamanda buraya kadar zikredilen hususlar ve ilgili ek ve tablolar dikkate alınarak tesbit edilmiştir. Bakır, kurşun ve çinko dünya

Detaylı

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ TOPOĞRAFYA, YÜKSELTİ VE RÖLİYEF Yeryüzünü şekillendiren değişik yüksekliklere topoğrafya denir. Topoğrafyayı oluşturan şekillerin deniz seviyesine göre yüksekliklerine

Detaylı

TÜRKiYE: Taşkömür: F. l - M. T. A. 3/20 281

TÜRKiYE: Taşkömür: F. l - M. T. A. 3/20 281 TÜRKiYE: Dünya piyasasının altüst olduğu bir devirdeyiz. Beynelmilel bağlar çözülmüş ve ekonomik hayat keşmekeş bir hale gelmiştir. Dünyanın bu karışık ve karanlık manzarası ortasında Türk madenciliği,

Detaylı

İşletmesinde Toz Problemi TKİ. OAL. TKİ Maden Müh.

İşletmesinde Toz Problemi TKİ. OAL. TKİ Maden Müh. TKİ. OAL. İşletmesinde Toz Problemi TKİ Maden Müh. 1) Giriş Henüz, Türkiye'de kömür ve metal ocaklarında teneffüs edilebilir toz kontrolü yapılmamaktadır. Bu alandaki çalışmaların önemi gün geçtikçe daha

Detaylı

ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ GİRİŞ

ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ GİRİŞ ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ Sunay AKDERE Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara GİRİŞ Hava fotoğraflarından yararlanarak fotojeolojik

Detaylı

Zonguldak ve Kilimli kömürlerinin Devlet Demiryolları lokomotiflerinde yapılan mukayeseli tecrübeleri

Zonguldak ve Kilimli kömürlerinin Devlet Demiryolları lokomotiflerinde yapılan mukayeseli tecrübeleri Zonguldak ve Kilimli kömürlerinin Devlet Demiryolları lokomotiflerinde yapılan mukayeseli tecrübeleri Kilimli kömürlerinin Devlet Demiryolları lokomotiflerinde kullanılmasında zuhur eden tereddüdün izalesi

Detaylı

CHAMOSON DEMİR MADENİNİN MANYETİK HARTASI ve KÜBAJ HESABI (Valais - İsviçre) Dr. M. TOPKAYA

CHAMOSON DEMİR MADENİNİN MANYETİK HARTASI ve KÜBAJ HESABI (Valais - İsviçre) Dr. M. TOPKAYA CHAMOSON DEMİR MADENİNİN MANYETİK HARTASI ve KÜBAJ HESABI (Valais - İsviçre) Dr. M. TOPKAYA Giriş : Bu çalışmanın hedefi evvelâ Breithaupt puslası adındaki aletin kullanılmasına alışmaktı. Bundan maada,

Detaylı

Üçüncü Demir ve Çelik Fabrikalarının Kuruluş Yeri Seçiminde Uygulanan Usûl Ve Alınan Sonuç

Üçüncü Demir ve Çelik Fabrikalarının Kuruluş Yeri Seçiminde Uygulanan Usûl Ve Alınan Sonuç Üçüncü Demir ve Çelik Fabrikalarının Kuruluş Yeri Seçiminde Uygulanan Usûl Ve Alınan Sonuç Dr. M. HAYRİ ERTEN (*) 27 Ekim 1966 günü Sanayi Bakanlığında toplanan ve Türkiye'nin demir ve çelikle ilgili resmî

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

Jeofizik. Seismik metod

Jeofizik. Seismik metod Jeofizik - 2 - Geçen sayıda umumî jeofizik ve magnetik metod hakkında kısaca malûmat vermiştim. Şimdi de, Seyhanda petrol araştırmaları için tatbik edilen seismik metodun prensip ve aletlerini izah etmiye

Detaylı

Yugoslavya ve Madencilik

Yugoslavya ve Madencilik cevher zuhuratı andesit ve genç indifaî sahrelere münhasır kalmıştır. Sırbistan - daki Bor madenleri de mezkûr menşeye aittir. Bu tipteki maden zuhuratı Yugoslav ya hududundan tâ Karadenize kadar u- zanmaktadır.

Detaylı

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

TÜRKİYE MADENCİLİK FAALİYETİ

TÜRKİYE MADENCİLİK FAALİYETİ TÜRKİYE MADENCİLİK FAALİYETİ Etibank İşletmeleri : Türkiye'de, ekonomi sahasında ve muhtelif sanayi kollarında son senelerde görülen umumî kalkınmanın yarattığı enerji ihtiyacını karşılayabilmek gayesiyle

Detaylı

Bolkardağ Madeni. Yazan : Adnan DEMİRCİ. da mevcudiyeti hakikî ismi ile M. T. A. tarafından Bolkardağ tesmiye edilmesini mucip olmuştur.

Bolkardağ Madeni. Yazan : Adnan DEMİRCİ. da mevcudiyeti hakikî ismi ile M. T. A. tarafından Bolkardağ tesmiye edilmesini mucip olmuştur. Bolkardağ Madeni Yazan : Adnan DEMİRCİ Türk Madenciliği ve Türkiyedeki madenler hakkında umumî olarak yazılan bütün eserlerde bu isme : BULGARDAĞ simli kurşun madeni diye rastlarız ki, Maden Tetkik ve

Detaylı

KESKİN-ÇELEBİDAĞI BÖLGESİNDEKİ GRENAFELSLER ZUHURATI HAKKINDA

KESKİN-ÇELEBİDAĞI BÖLGESİNDEKİ GRENAFELSLER ZUHURATI HAKKINDA KESKİN-ÇELEBİDAĞI BÖLGESİNDEKİ GRENAFELSLER ZUHURATI HAKKINDA Sabit YILMAZ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. Keskin kazasına bağlı Çelebidağı bölgesindeki volfram (şelit) zuhuratının etüdü

Detaylı

MEMLEKETIMIZ KOMUR ISTIHSALI ve RANDIMANLARINA BAKIŞ. MAHALLİ İDAREYE DEVLET TEŞEKKÜLLERİ: Ton olarak

MEMLEKETIMIZ KOMUR ISTIHSALI ve RANDIMANLARINA BAKIŞ. MAHALLİ İDAREYE DEVLET TEŞEKKÜLLERİ: Ton olarak 259 MEMLEKETIMIZ KOMUR ISTIHSALI ve RANDIMANLARINA BAKIŞ K. ERDEM (3 üncü sayıdan devam) b.) LİNYİT İSTİHSALİ: 1.) Devlet Teşekkülleri: Mahalli idareler ve devlet teşekküllerince çalıştırılan işletmelerdir.

Detaylı

Dünya: ton da İspanyaya olmak üzre 3.089 tonu bulmuştur.

Dünya: ton da İspanyaya olmak üzre 3.089 tonu bulmuştur. Türkiye: Türkiye ikinci beş senelik sanayi plânı üzerindeki inceleme çok ilerlemiştir. Orada yurt müdafâa ve ihtiyacı, iç ve dış ticaret denkleşmesi, vatandaş refahı gibi büyük mevzular adetlerle, ölçülerle

Detaylı

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Magmatik (Püskürük) Kayaçlar Ýç püskürük Yer kabuðunu oluþturan kayaçlarýn tümünün kökeni magmatikdir. Magma kökenli kayaçlar dýþ kuvvetlerinin etkisiyle parçalara ayrýlýp, yeryüzünün çukur yerlerinde

Detaylı

Türkiye Linyit Yataklarının İstihlâk Esasına Göre incelenmesi

Türkiye Linyit Yataklarının İstihlâk Esasına Göre incelenmesi Türkiye Linyit Yataklarının İstihlâk Esasına Göre incelenmesi Yazan : Cemal KIPÇAK Memleketimizde bugüne kadar linyitler üzerinde yapılmış olan arama ve çalışmalar bu cevherlerin evvelâ rezerv itibariyle

Detaylı

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941 AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941 AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİNİN İZAHI TATBİK TARZINA DAİR UMUMİ HÜKÜMLER 1 Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki Barolar vilâyet itibarile üç sınıfa ayrılmıştır. A. Birinci sınıfa dahil

Detaylı

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Bitlis ili, Doğu Anadolu Bölgesinde yer almakta olup, engebeli bir topoğrafyaya sahiptir. Ahlat Ovasıyla, bir düzlük gibi Bitlis in kuzeydoğusundan Van Gölüne doğru

Detaylı

ERZİNCAN İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

ERZİNCAN İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI ERZİNCAN İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Doğu Anadolu'nun Orta Anadolu'ya açılan kapısı konumundaki Erzincan İli ve yakın çevresinde MTA Genel Müdürlüğü'nün bugüne kadar yaptığı çalışmalarla elde ettiği

Detaylı

KOÇHÎSAE LÎNYİT SAHASI

KOÇHÎSAE LÎNYİT SAHASI 572 KOÇHÎSAE LÎNYİT SAHASI Dr. Emin İ L.HAN G i r i ş : Koçhisar linyit sahası hakkında 1936 danberi bir çok raporlar tanzim edilmiştir. Fakat bu raporlarda kömür sahasının değeri, damarların sayısı ve

Detaylı

Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi

Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi Fırat ve Dicle vadilerinin genellikle Pers egemenliğinde olduğu dönemlerde Kemaliye (Eğin) de Pers egemenliğinde kalmıştır. Eğin, daha sonra başlayan Roma devri ve onu takiben

Detaylı

TOKTAMIŞ ZİNKENİT DAMARLARI İÇİNDE BULUNAN NABİT ALTIN ZUHURU

TOKTAMIŞ ZİNKENİT DAMARLARI İÇİNDE BULUNAN NABİT ALTIN ZUHURU TOKTAMIŞ ZİNKENİT DAMARLARI İÇİNDE BULUNAN NABİT ALTIN ZUHURU Güner ASLANER ve Joachim OTTEMANN Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara Heidelberg Üniversitesi Mineraloji-Petrografi Enstitüsü, Almanya

Detaylı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları. geçen bir seneye nazaran % de artış nisbetleri aşağıdaki cetvelde görülebilir (beher m. tonu altın sterlin üzerinden ) : Ham petrol ve müştakların navlunu meselesine gelince dünyanın siyasî buhranı ve

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

TOPOĞRAFYA, YÜKSELTİ VE RÖLİYEF

TOPOĞRAFYA, YÜKSELTİ VE RÖLİYEF YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ Tepeleri karlı dağlardan düz ve geniş ovalara kadar, dünyamızın yüzü çeşitli yeryüzü şekilleri ile biçimlenmiştir. Jeologların bir ödevi de değişik yerlerde değişik yeryüzü şekillerinin

Detaylı

ORTA ANADOLU'DA BİLHASSA ELEKTRİKİ JEOFİZİK USULLERİYLE YERALTI SUYU ARAŞTIRMALARI

ORTA ANADOLU'DA BİLHASSA ELEKTRİKİ JEOFİZİK USULLERİYLE YERALTI SUYU ARAŞTIRMALARI ORTA ANADOLU'DA BİLHASSA ELEKTRİKİ JEOFİZİK USULLERİYLE YERALTI SUYU ARAŞTIRMALARI Yazan: Dr: Mehmet Y. DİZİOĞLU GİRİŞ : Etüt sahası Cihanbeyli - (İnevi)- Kadınhanı Ilgın - Polatlı - Cihanbeyli poligonu

Detaylı

Yeraltı Hartacılığı.

Yeraltı Hartacılığı. yat, kablo ve vinç masrafına ve külfetine lüzum kalmazdı da.. En üst oluktan dökülen cevher, tapi rulanla sevki ve dağılması nizamlanıp birinci konkasöre geliyor; orada peydahlanan ilk parçalar kocaman

Detaylı

Dünyada ve Türkiye'de Bakır Rezervi

Dünyada ve Türkiye'de Bakır Rezervi Dünyada ve Türkiye'de Bakır Rezervi Asım GÖKTEPELİ (*) Bakır metalinin, fizikî ve kimyevî özelliklerinden dolayı bugün çok geniş bir kullanılma alanı mevcuttur ve gün geçtikçe de bakır tüketimi büyük bir

Detaylı

Asbest ve Zuhuratı, Bunlardan Sanayideki istifadeler

Asbest ve Zuhuratı, Bunlardan Sanayideki istifadeler ha üstün olduğu tecrübelerle isbat edil- mistir. ku bunların kimyevî terkipleri ve fizikî durumları diğer tabiî sahrelere nazaran da- Asbest ve Zuhuratı, Bunlardan Sanayideki istifadeler Ekseri plütonik

Detaylı

OYUNLAR TEORİSİNİN MADEN ARAMALARINA UYGULANMASI

OYUNLAR TEORİSİNİN MADEN ARAMALARINA UYGULANMASI OYUNLAR TEORİSİNİN MADEN ARAMALARINA UYGULANMASI Hüsnü KALE Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara GİRİŞ İki rakip satranç masası başına oturduğu zaman, her ikisi de kendi kullandıkları taktiklere karşı,

Detaylı

TOKAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

TOKAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI TOKAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Tokat ili, Karadeniz Bölgesinde Orta Karadeniz bölümünün iç kısımlarında yer alır. Tokat ili Devecidağ ile Köroğlu Dağı arasında uzanan tektonik hattın kuzey ve güneyinde

Detaylı

Hüseyin-Ovası molibden yatağı ve bu metalin iktisadî ehemmiyeti

Hüseyin-Ovası molibden yatağı ve bu metalin iktisadî ehemmiyeti Hüseyin-Ovası molibden yatağı ve bu metalin iktisadî ehemmiyeti Ansiklopediler, dünyanın birçok yerleri için olduğu gibi Anadolu'nun muhtelif yerlerinde de münferit vaziyette "molibden,, bulunduğuna işaret

Detaylı

BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ

BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ Muzaffer ANDAÇ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara Etüdü

Detaylı

EÜAŞ ADANA VE YÖRESİ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

EÜAŞ ADANA VE YÖRESİ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EÜAŞ ADANA VE YÖRESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çukurova Elektrik A.Ş. arasında imzalanan imtiyaz sözleşmesinin şirket kusuru nedeniyle 12.06.2003 tarihinde feshedilmesi

Detaylı

M. T. A. ENSTlTÜSÜ'NÜN 1951 YILI FAALlYETI

M. T. A. ENSTlTÜSÜ'NÜN 1951 YILI FAALlYETI M. T. A. ENSTlTÜSÜ'NÜN 1951 YILI FAALlYETI PETROL ŞUBESİ Petrol Sondajları Raman 1951 senesi iş programı mucibince 16 numaralı kuyuda 3000 m. derinliğe inilmesi lâzım geliyordu. Fakat kuyudaki devamlı

Detaylı

532 R. Ş. Suvla. R. Ş. Suvla

532 R. Ş. Suvla. R. Ş. Suvla RENÉ GONNARD, Lyon Üniversitesi Profesörlerinden: Muhtasar Para Ekonomisi, (tercüme: Dr. Refii-Şükrü Suvla). Üniversite Kitabevi neşriyatından, İstanbul 1939. «Muhtasar Para Ekonomisi» Profesör René Gonnard'm

Detaylı

4. FAYLAR ve KIVRIMLAR

4. FAYLAR ve KIVRIMLAR 1 4. FAYLAR ve KIVRIMLAR Yeryuvarında etkili olan tektonik kuvvetler kayaçların şekillerini, hacimlerini ve yerlerini değiştirirler. Bu deformasyon etkileriyle kayaçlar kırılırlar, kıvrılırlar. Kırıklı

Detaylı

DERS 1. Bölge Sınırlarını Tespiti

DERS 1. Bölge Sınırlarını Tespiti DERS 1 Bölge Sınırlarını Tespiti İster fiziki ve ister beşeri konularda olsun, çalışma yapılacak alanların (havza, yöre, bölüm, bölge) sınırlarının saptanması gerekir. 1-Bir kıtayı ele alabiliriz. Kıtaların

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

TÜRKİYE MADENCİLİĞİ'NİN 1950 YILI BİLANÇOSU

TÜRKİYE MADENCİLİĞİ'NİN 1950 YILI BİLANÇOSU MADEN DURUMUMUZ: TÜRKİYE MADENCİLİĞİ'NİN 1950 YILI BİLANÇOSU İ kinci Dünya Savaşı üzerinden beş yıl geçmiş bulunmasına rağmen barışın sağlanamaması sebebiyle, milletler arası ekonomik ve ticarî münasebetlerde

Detaylı

GİBİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM : TİCARİ HESAP A. YÜZDE HESAPLARI 3

GİBİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM : TİCARİ HESAP A. YÜZDE HESAPLARI 3 İ Ç İ N D E K İ L E R - Sahife GİBİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM : TİCARİ HESAP S A. YÜZDE HESAPLARI 3 I. Adi yüzde hesabı 3 1.f Yüzde tutarının hesaplanması 4 2.) Yüzde nisbetinin hesaplanması 6 3.) Esas tutarın

Detaylı

DÜNYA YI ARAŞTIRMAYA HOŞGELDİNİZ

DÜNYA YI ARAŞTIRMAYA HOŞGELDİNİZ DÜNYA YI ARAŞTIRMAYA HOŞGELDİNİZ Jeoloji Mühendisliği programının amacı, bu alanda ülkemizin ihtiyaç duyduğu problemlere çözüm konusunda bilimsel ve teknolojik donanımını uygulamayla birleştirebilen, çevreye

Detaylı

Avrupa memleketlerinde bakır istih - lâki umumiyet üzere artmıştır. Japonya - nin da bakır sarfiyatı 200.000 tonu bulmuştur.

Avrupa memleketlerinde bakır istih - lâki umumiyet üzere artmıştır. Japonya - nin da bakır sarfiyatı 200.000 tonu bulmuştur. Başlıca bakır müstehliki ve müstah - sili olan memleketlerin 1937 vaziyetine gelince: Birinci derece istihsâlde inkişaf gösteren memleket Amerika ve Afrika'dır. Diğer memleketler bir sene evvelki vaziyetlerini

Detaylı

MADENTETKİKvEARAMA. Orta Anadolu'da bilhassa elektriki jeofizik usulleriyle yeraltı suyu araştırmaları 71

MADENTETKİKvEARAMA. Orta Anadolu'da bilhassa elektriki jeofizik usulleriyle yeraltı suyu araştırmaları 71 MADENTETKİKvEARAMA =ENSTİTÜSÜ MECMUASI İÇİNDEKİLER : MADEN DURUMUMUZ : Sayfa a) Türkiye petrol hamlesi ve dünya petrol durumu I b) Türkiye Madencilik faaliyeti... l c) M. T. A. Enstitüsünün faaliyeti 12

Detaylı

MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ

MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ Erdal Kaçmaz 29 Eylül 2011 1 İÇERİK Maden Kanununun Kapsamı Maden Grupları, Alanları ve Süreleri Kimler

Detaylı

KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ

KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ Okulumuz Gezi İnceleme ve Tanıtma Kulübümüz 17-18 Ocak 2015 tarihinde bir gece konaklamalı KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA gezisi gerçekleştirdi.. 17 Ocak 2015 Cumartesi sabahı

Detaylı

YUGOSLAVYA KOMUR İŞLETMECİLİĞİNE GENEL BAKIŞ

YUGOSLAVYA KOMUR İŞLETMECİLİĞİNE GENEL BAKIŞ 114 YUGOSLAVYA KOMUR İŞLETMECİLİĞİNE GENEL BAKIŞ Tercüme: Nebil EZGÜ (*) Diplom Maden Mühendisi Rudolf SİKOVEC, LAİBAH Maden Yüksek Mühendisi Bir memleketin iktisadî inkişafı ve sanayileşmesinde, yeter

Detaylı

TÜRKİYE MADENCİLİK FAALİYETİ

TÜRKİYE MADENCİLİK FAALİYETİ TÜRKİYE MADENCİLİK FAALİYETİ Bu sene içinde Türkiye'de başlıca maden işletmelerinde istihsâlin arttırılması- için, yapılan çalışmalar ve elde edilen istihsaller aşağıda, memleket ekonomisindeki tesirleri

Detaylı

SİVRİCE-MADEN YÖRESİNİN MEVZİİ COĞRAFYASI

SİVRİCE-MADEN YÖRESİNİN MEVZİİ COĞRAFYASI I T. C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI SİVRİCE-MADEN YÖRESİNİN MEVZİİ COĞRAFYASI (DOKTORA TEZİ) Tez Yöneticisi: Prof.Dr. H. Hilmi KARABORAN Hazırlayan: Ali YİĞİT ELAZIĞ

Detaylı

1960-1961 (Sayı: 1-4) MADENCİLİK DERGİSİ MAKALELER BİBLİOGRAFYASI. Ali Rıza Atay

1960-1961 (Sayı: 1-4) MADENCİLİK DERGİSİ MAKALELER BİBLİOGRAFYASI. Ali Rıza Atay 347 MADENCİLİK DERGİSİ MAKALELER BİBLİOGRAFYASI 1960-1961 (Sayı: 1-4) Ali Rıza Atay 1 AÇIK işletme (Çev.: Dr. S. V. Aytaman) Madencilik, Sayı 3, Yıl 1961, Sah. 198-207 2 ALTAY Özer: Madenciliğimizin inkişafı

Detaylı

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1)

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) 3105 RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6940 Kabul Tarihi : 25/3/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/3/1957 Sayı : 9572 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3

Detaylı

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 4 Haziran 1935 Kanun Tarih ve Sayısı: 9 Haziran 1937 / 3229 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı:

Detaylı

EK-3 NEWMONT-OVACIK ALTIN MADENİ PROJESİ KEMİCE (DÖNEK) DERESİ ÇEVİRME KANALI İÇİN TAŞKIN PİKİ HESAPLAMALARI

EK-3 NEWMONT-OVACIK ALTIN MADENİ PROJESİ KEMİCE (DÖNEK) DERESİ ÇEVİRME KANALI İÇİN TAŞKIN PİKİ HESAPLAMALARI EK-3 NEWMONT-OVACIK ALTIN MADENİ PROJESİ KEMİCE (DÖNEK) DERESİ ÇEVİRME KANALI İÇİN TAŞKIN PİKİ HESAPLAMALARI Hydrau-Tech Inc. 33 W. Drake Road, Suite 40 Fort Collins, CO, 80526 tarafından hazırlanmıştır

Detaylı

Elektrik Usulile Jeofizik Araştırma Prensipleri

Elektrik Usulile Jeofizik Araştırma Prensipleri Satıh jeolojisi pek az malûm ve aflörmanları da nadir olan geniş Trakya mıntakasının allüvyon örtüleri altmda petrol ihtimalâtı noktai nazarından müsait strük - türler bulunabileceği düşünoesile Maden

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME

SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME Künye----------------------------------------------- Adı: SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME

Detaylı

YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ TOPOGRAFYA, YÜKSELTİ VE RÖLİYEF

YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ TOPOGRAFYA, YÜKSELTİ VE RÖLİYEF YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ Tepeleri karlı dağlardan düz ve geniş ovalara kadar, dünyamızın yüzü çeşitli yeryüzü şekilleri ile biçimlenmiştir. Jeologların bir ödevi de değişik yerlerde değişik yeryüzü şekillerinin

Detaylı

ZEMİN İNCELEMELERİ. Yetersiz Zemin İncelemesi Sonucu Ortaya Çıkabilecek Kayıplar. İçin Optimum Düzey. Araştırma ve Deney

ZEMİN İNCELEMELERİ. Yetersiz Zemin İncelemesi Sonucu Ortaya Çıkabilecek Kayıplar. İçin Optimum Düzey. Araştırma ve Deney ZEMİN İNCELEMELERİ Doğal yamaç ve yarmada duraylılığın kontrolü Barajlarda ve atık depolarında duraylılık ve baraj temelinin kontrolü, sızdırmazlık Yapıdan gelen yüklerin üzerine oturduğu zemin tarafından

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

Ek Form 9 DETAY ARAMA FAALİYET RAPORU. RAPORUN BAŞLIĞI: Başlık raporun konusunu ve içeriğini kısaca, açık ve yeterli bir biçimde ifade edecektir.

Ek Form 9 DETAY ARAMA FAALİYET RAPORU. RAPORUN BAŞLIĞI: Başlık raporun konusunu ve içeriğini kısaca, açık ve yeterli bir biçimde ifade edecektir. Ek Form 9 DETAY ARAMA FAALİYET RAPORU RAPORUN BAŞLIĞI: Başlık raporun konusunu ve içeriğini kısaca, açık ve yeterli bir biçimde ifade edecektir. HAZIRLAYAN MÜHENDİS/MÜHENDİSLERİN: Adı ve Soyadı : Unvanı

Detaylı

B.M.M. Yüksek Reisliğine

B.M.M. Yüksek Reisliğine SıraNQ 139 Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşirelere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları T.C. Başvekâlet Muamelat

Detaylı

1961 ÇALIŞMA YILI ELMAS KURON RANDIMANLARI

1961 ÇALIŞMA YILI ELMAS KURON RANDIMANLARI 1961 ÇALIŞMA YILI ELMAS KURON RANDIMANLARI Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. 1961 çalışma yılında M.T.A. Enstitüsü Teknik Ameliyeler Şubesi kamplarında kullanılan elmas kuronlar ihya edilmek

Detaylı

KAMP STAJI HAZIRLIK NOTU (SP)

KAMP STAJI HAZIRLIK NOTU (SP) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAMP STAJI HAZIRLIK NOTU (SP) Araş. Gör. Gülten AKTAŞ İstanbul, Ağustos, 2014 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. Doğal Gerilim Yöntemi

Detaylı

MİHALIÇÇIK KİLİ TEŞEKKÜLÜ VE EKONOMİK DEĞERİ. Dr. OĞUZ EROL. Fizikî Coğrafya Doçenti

MİHALIÇÇIK KİLİ TEŞEKKÜLÜ VE EKONOMİK DEĞERİ. Dr. OĞUZ EROL. Fizikî Coğrafya Doçenti MİHALIÇÇIK KİLİ TEŞEKKÜLÜ VE EKONOMİK DEĞERİ Dr. OĞUZ EROL Fizikî Coğrafya Doçenti Mihalıççık kasabasının 15 Km. kadar kuzeybatısında, Killik mevkiinden istihsal edilen bir kil, Ege, İç Anadolu Bölgelerinde

Detaylı

KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Kırklareli ili Marmara Bölgesinin kuzeybatısında yer almakta olup, Dereköy sınır kapısıyla Türkiye yi Bulgaristan a bağlayan geçiş yollarından birine sahiptir.

Detaylı

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ Dr. Bülent SELEK, Daire Başkanı - DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, ANKARA Yunus

Detaylı

Kısa isim 1. Bu Tüzük, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası (İskonto ve Avans İşlemleri) "Tüzüğü olarak isimlendirilir.

Kısa isim 1. Bu Tüzük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası (İskonto ve Avans İşlemleri) Tüzüğü olarak isimlendirilir. RG 41 27.04.1984 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (31/1983 sayılı Yasa) Madde 11(8) altında yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yönetim Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk

Detaylı

Profesör Albert Gabriel

Profesör Albert Gabriel TP 2 ^ A nkarada bir eski TCirk evi T ü r k e v i Profesör Albert Gabriel Mimarî bir mecmuada, Pierre Loti gibi eski ahşab evlerin hasret kalman zarafetini medh ve sena etmek maksadında değiliz. Bizim

Detaylı

CELAL ESAD ARSEVEN, BUGÜNKÜ SAHNE, HAYAT MECMUASI, C.I, S. 19, ANKARA, 7 NİSAN 1927, s. 369-371 (OSMANLICADAN ÇEVİRİ)

CELAL ESAD ARSEVEN, BUGÜNKÜ SAHNE, HAYAT MECMUASI, C.I, S. 19, ANKARA, 7 NİSAN 1927, s. 369-371 (OSMANLICADAN ÇEVİRİ) CELAL ESAD ARSEVEN, BUGÜNKÜ SAHNE, HAYAT MECMUASI, C.I, S. 19, ANKARA, 7 NİSAN 1927, s. 369-371 (OSMANLICADAN ÇEVİRİ) NAZLI MİRAÇ ÜMİT Arş. Gör., İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ.. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. ÇOK AMAÇLI UYGULAMA PROJESİ 201 (BU KAPAK SAYFASI

Detaylı

ÇANKIRI İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

ÇANKIRI İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI ÇANKIRI İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Çankırı ili, Orta Anadolu'nun kuzeyinde, Kızılırmak ile Batı Karadeniz ana havzaları arasında yer almaktadır. Çankırı-Çorum havzası İç Anadolu nun Tersiyer deki en

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Kayseri ili, Orta Anadolu Bölgesinde gelişmiş sanayisi ile önemli bir yöremizdir. Genel Müdürlüğümüzün il ve yakın çevresinde yaptığı çalışmalar sonucunda çok sayıda

Detaylı

MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANUNU

MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANUNU 1459 MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (1) (2)(3) KANUNU Kanun Numarası : 2804 Kabul Tarihi : 14/6/1935 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 22/6/1935 Sayı : 3035 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt :

Detaylı

ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ SIVA UYGULAMA KILAVUZU

ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ SIVA UYGULAMA KILAVUZU ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ SIVA UYGULAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. SIVA İMALATI... 3 1.1. Sıva harcının hazırlanması... 3 1.2. Sıva harcının tatbik edilmesi... 3 1.3. Sıvamada yardımcı makine ve aletler...

Detaylı

Anadolunun Teknotik Bünyesi Hakkındaki Almanca Tezin Bir Hülâsası.

Anadolunun Teknotik Bünyesi Hakkındaki Almanca Tezin Bir Hülâsası. On pourrait recueillir de semblables résultats pour İzmit, İzmir et pour beaucoup d'autres villes turques. L'étude des dégâts du tremblement de Kırşehir en 1938 et de Bergama - Dikili en 1939 m'a enseigné

Detaylı

Washington petrol kongresi Dünya platin vaziyeti ALMANYA Kromit tasarrufu Dünya petrol rezervi 3O8

Washington petrol kongresi Dünya platin vaziyeti ALMANYA Kromit tasarrufu Dünya petrol rezervi 3O8 ARSIULUSAL Washington petrol kongresi Amerika B.D-iyle İngiltere mümessillerinden müteşekkil olan ve ağustos 1944 bidayetinde Washingtonda toplanan petrol kongresinin gündemini şu meseleleri ihtiva etmiştir:

Detaylı

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Tilting effect on the morpho-tectonic evolution of Karasu River valley Nurcan AVŞİN 1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Coğrafya Bölümü Öz: Karasu

Detaylı

UŞAK İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

UŞAK İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI UŞAK İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Uşak ili, Ege Bölgesinin İçbatı Anadolu bölümünde Batı ve Orta Anadolu yu birbirine bağlayan bölgede bulunmaktadır. Menderes masifinin kenarında bulunan Uşak ilinde

Detaylı

BALIKESİR - BİGADİÇ BÖLGESİNDEKİ ANKARA NO. 5 KOLEMANİT MADENİNDE İŞLETME METODU İLE İLGİLİ DİĞER KONULAR

BALIKESİR - BİGADİÇ BÖLGESİNDEKİ ANKARA NO. 5 KOLEMANİT MADENİNDE İŞLETME METODU İLE İLGİLİ DİĞER KONULAR BALIKESİR - BİGADİÇ BÖLGESİNDEKİ ANKARA NO. 5 KOLEMANİT MADENİNDE İŞLETME METODU İLE İLGİLİ DİĞER KONULAR Kıraç AH BBKtgOĞLU* Özet Bu yazıda Ankara No. 5 adlı kolemanit madeninde kullanılan işletme metodu

Detaylı

Yüksek Kıymette Çelik İstihsalindeki İnkişaf Seyri.

Yüksek Kıymette Çelik İstihsalindeki İnkişaf Seyri. için düşünülmüştür. Köprü bizzat adım adım ilerlemekte, kovalı tarak ise mania hattı üzerinde ileri geri hareket etmektedir. Köprünün servis sikleti takriben İ850 ton, tırtılların zemin tazyiki takriben

Detaylı

KÜÇÜK ÇAPTA MADENCİLİK Arama, Etüd, İşletme Hazırlığı. Şaban Şükrü ERDİNÇ. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara

KÜÇÜK ÇAPTA MADENCİLİK Arama, Etüd, İşletme Hazırlığı. Şaban Şükrü ERDİNÇ. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara KÜÇÜK ÇAPTA MADENCİLİK Arama, Etüd, İşletme Hazırlığı Şaban Şükrü ERDİNÇ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET Madenler memleketimizin başta gelen tabiî zenginliklerinden birisidir. Bu zenginliğin

Detaylı

Haritanın Tanımı. Harita Okuma ve Yorumlama. Haritanın Tanımı. Haritanın Özellikleri. Haritanın Özellikleri. Kullanım Amaçlarına Göre

Haritanın Tanımı. Harita Okuma ve Yorumlama. Haritanın Tanımı. Haritanın Özellikleri. Haritanın Özellikleri. Kullanım Amaçlarına Göre Haritanın Tanımı Harita Okuma ve Yorumlama Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ HARİTA: Yer yüzeyinin tümünün ya da bir kısmının, doğal ve yapay özelliklerini bir projeksiyon sistemine göre ve belirli bir ölçekte

Detaylı

TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ

TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ 437 TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/7/1942, No : 2/18398 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/6/1930, No : 1711 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11/8/1942, No: 5181 Yayımlandığı

Detaylı

HARİTA OKUMA BİLGİSİ

HARİTA OKUMA BİLGİSİ HARİTA OKUMA BİLGİSİ 1. Harita üzerinde gösterilen işaretlerden hangisi uluslararası yol numarasıdır? a) O-3 b) E-80 c) D100 d) K2 2. Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün matematiksel

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI HİZMETLERİ BİRİM FİYAT LİSTESİ (KDV HARİÇ) KOD İŞİN ADI STANDART NO BİRİMİ 1.1. Parça Kayadan Numune Alınması 1.2.

Detaylı

TAŞKÖMÜRÜ ARAMALARINDA KULLANILAN GRAVİTE METODUNUN KUZEY - BATI ANADOLU TAŞKÖMÜRÜ HAVZASINA TATBİKİ. Aydok ÇALIM (*)

TAŞKÖMÜRÜ ARAMALARINDA KULLANILAN GRAVİTE METODUNUN KUZEY - BATI ANADOLU TAŞKÖMÜRÜ HAVZASINA TATBİKİ. Aydok ÇALIM (*) TAŞKÖMÜRÜ ARAMALARINDA KULLANILAN GRAVİTE METODUNUN KUZEY - BATI ANADOLU TAŞKÖMÜRÜ HAVZASINA TATBİKİ Aydok ÇALIM (*) Özet: Kuzey-Batı Anadolu Taşkömürü Havzasında, tektonik yapıyı meydana çıkarmak suretiyle,

Detaylı

SİRYA İLE ARDANUÇ ARASINDAKİ BÖLGENİN JEOLOJİSİ HAKKINDA

SİRYA İLE ARDANUÇ ARASINDAKİ BÖLGENİN JEOLOJİSİ HAKKINDA SİRYA İLE ARDANUÇ ARASINDAKİ BÖLGENİN JEOLOJİSİ HAKKINDA Alexander KRAEFF Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara GİRİŞ Bu jeolojik araştırma, Mayıs-Ağustos 1960 tarihleri arasında Artvin ilinin merkezî

Detaylı

KAZ DAĞI KRİSTALlNİNÎN ARZETTİĞİ BİR PRE-HERSİNİEN İLTİVA SAFHASI HAKKINDA

KAZ DAĞI KRİSTALlNİNÎN ARZETTİĞİ BİR PRE-HERSİNİEN İLTİVA SAFHASI HAKKINDA KAZ DAĞI KRİSTALlNİNÎN ARZETTİĞİ BİR PRE-HERSİNİEN İLTİVA SAFHASI HAKKINDA Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. Bu makalemizde Kaz dağı Masifinin Kristalim içinde bir pre-hersinien iltiva safhasının

Detaylı