Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Etkileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Etkileri"

Transkript

1 Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Etkileri ÖZET Özlem CAN GÜRKAN**, Fatma COŞAR*** Şiddet insan yaşamının her alanında görülebilen ve dünyada giderek artan önemli bir toplum sağlığı sorunudur. Çalışmamızın amacı ekonomik şiddetin kadın yaşamındaki etkilerini ortaya koymaktır. Ekonomik şiddet; kadını bağımlı ve fakir hale getiren, ekonomik kaynakların ve paranın kadın üzerinde bir yaptırım, tehdit ve kontrol aracı olarak kullanıldığı şiddet türüdür. Kadının çalışmasına izin vermeme, istemediği işte zorla çalıştırma, çalışıyorsa iş hayatını olumsuz etkileyecek kısıtlamalar getirme, çalışma yaşamında ilerlemesine engel olma, kişinin maaşına, gelirine, mal varlıklarına el koyma, az para verme, para harcama özgürlüğünü elinden alma, çok az para verip yapılması mümkün olmayan şeyleri talep etme, yiyecek/ giyecek gibi ihtiyaçlarını almasına izin vermeme gibi davranışlar ekonomik şiddet davranışlarıdır. Ekonomik şiddet sonucunda kadınlar fakirleşmekte, fiziksel şiddete daha fazla maruz kalmakta ve ruh sağlıkları bozulmaktadır. Ayrıca cinsel istismar, HIV, kadın ticareti, maternal mortalite ve morbidite oranı artmaktadır. Bu nedenle kadınları ekonomik olarak güçlendirecek programlar oluşturulmalı ve kadına yönelik şiddet azaltılmaya çalışılmalıdır. Şiddet mağdurlarının gelişim ve eğitimi için destek servislerinin oluşturulması da çok önemlidir. Anahtar kelimeler; Ekonomik şiddet, kadın, şiddetin etkileri. ABSTRACT Effect Of Economic Violence in Women Life Violence is common community health problem that occured whole field of life and the rate of violence increases in the world. This paper seeks to draw attention to echonomic violence effect on woman health. Economic violence is when the abuser has complete control over the victim s money and other economic resources or activities. Economic violence experienced included limited access to funds and credit; controlling access to health care, employment, education, including agricultural resources; excluding from financial decision making; and discriminatory traditional laws on inheritance, property rights, and use of communal land. It leads to physical violence, promotes sexual exploitation and the risk of contracting HIV infection, maternal morbidity and mortality, and trafficking of women and girls. There is need to make strong program on economic violence to women have to try to decrease. It is important that develop to support program for victim s improvement and education. Key words: Economic violence, woman, effect of violence. GİRİŞ Şiddet insan yaşamının her alanında görülebilen ve dünyada giderek artan önemli bir toplum sağlığı sorunudur. Kadına yönelik şiddet birçok toplumda kabul edilebilir bir davranıştır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aile içi şiddeti; kendini aile olarak tanımlamış bir grup içerisinde zorlamak, aşağılamak, cezalandırmak, güç göstermek, öfke, gerginlik boşaltmak amacıyla bir bireyden diğerine yöneltilen şiddet davranışı olarak tanımlar. Şiddet genellikle aile içinde güçlü olanın zayıf olana karşı işlediği suçtur. İnsanlar sıklıkla farklı bireylerden çok, kendi evlerinde ve diğer aile üyelerinden biri tarafından şiddete maruz kalmaktadırlar (Casique ve Furegato 2006; Güler, Tel ve Tuncay 2005; Köse ve Beşer 2007). * * Uluslararası Disiplinler Arası Kadın Çalışmaları Kongresi. 5-7 Mart Sakarya. Sözel Bildiri Olarak Sunulmuştur. **Dr. Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ***Msc. Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü.

2 Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Etkileri 125 Şiddet türü olarak en fazla fiziksel şiddet ifade edilebilir. Oysaki fiziksel şiddet kadar sözel, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddet türleri de kadın yaşamını olumsuz etkiler. Şiddete maruz kalan kadınlarda fiziksel yaralanmalar, bilinç kaybı, ilaç ve alkol kullanımı, depresyon, kabus görme, güvensizlik, uykusuzluk, intihar girişimi, sosyal izolasyon ve baş ağrıları gibi şikayetlerin daha fazla görüldüğü ve bireyin benlik saygısının düşük olduğu bildirilmiştir (Fawole 2008; Güler ve ark 2005; Kocacık ve Doğan 2006; Vahip ve Doğanavşargil 2006). Derlememizin amacı ekonomik şiddetin kadın yaşamındaki etkilerini ortaya koymaktır. Şiddetin Nedenleri Şiddetin nedenleri arasında toplumun şiddeti hoş görmesi, şiddetin kuşaklararası aktarımı, çocuğun sosyal öğrenme yoluyla ailedeki şiddet davranışını örnek alması, bireylerin stresörlerle baş etme, problem çözme becerisinin yetersiz olması, öfke ifadesinde şiddete alternatif geliştirememiş olması, hızlı kentleşme, parçalanmış aile, yoksulluk, işsizlik, kültürel değişimler, göçler, kadın ve erkeğin eğitim düzeylerinin düşük olması, çocuk sayısının fazlalığı sayılabilir (Fawole 2008; Güler ve ark. 2005; Casique ve Furegato 2006; Çivi, Kutlu ve Marakoğlu 2008; Kocacık ve Doğan 2006; Köse ve Beşer 2007; Vahip ve Doğanavşargil 2006). Ekonomik Şiddet Kadın yaşamını önemli oranda etkileyen, kadını bağımlı ve fakir hale getiren şiddet türü ise ekonomik şiddettir (Fawole 2008). Ekonomik şiddet gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin toplumsal ve ekonomik kalkınmalarına engel olmaktadır (Köse ve Beşer 2007). 1,5 milyar fakirin yaşadığı ve bunların %70 inin kadın olduğu dünyamızda fakirlik, ekonomik şiddetin hem sebebi hem de sonucudur. Ekonomik durumun iyi olması kadının refah içinde yaşamasına neden olur ve şiddet görme oranı azalır denilebilir. Ancak ters tepki hipotezi bu duruma farklı bir yaklaşım getirir. Ters tepki hipotezine göre özgürlüğü ve statüsü artan kadının şiddete uğrama oranı yükselir (Riger ve Krieglstein 2000). Ekonomik şiddet; ekonomik kaynakların ve paranın kadın üzerinde bir yaptırım, tehdit ve kontrol etme aracı olarak kullanılmasıdır. Ekonomik şiddet davranışları kadının çalışmasına izin vermeme, istemediği işte zorla çalıştırma, çalışıyorsa iş hayatını olumsuz etkileyecek kısıtlamalar getirme, sık sık işyerinde olay çıkartarak çeşitli bahanelerle işe girmesine engel olma, çalışma yaşamında ilerlemesine engel olma, kişinin maaşına, gelirine, mal varlıklarına el koyma, az para verme, para harcama özgürlüğünü elinden alma, çok az para verip yapılması mümkün olmayan şeyleri talep etme, yiyecek / giyecek gibi ihtiyaçlarını almasına izin vermeme, sağlık hizmetlerinden yararlanmasını engelleme, ailenin tasarrufları, gelir ve giderleri konusunda bilgi vermeme, aileyi ilgilendiren ekonomik konularda kadının fikrini almadan tek başına karar verme, kadının ev ekonomisine katkısını kabul etmeme, ortak miras, mal-mülk konusunda ayrımcı davranışlar sergileme ve bu davranışları boşandıktan sonra da devam ettirme, çalışmayı reddedip, kişinin (kadının) gelirini harcama gibi durumları içerir (Casique ve Furegato 2006; Çivi ve ark. 2008; Fawole 2008; Köse ve Beşer 2007; Riger ve Krieglstein 2000; Xu ve ark. 2005). Ekonomik Şiddetin Oluşumunu Sağlayan Etkenler Kadınların ekonomik imkânlara, fırsatlara ve güce erişimi dünyanın her yerinde engellenmektedir. Toplumun kültürel ve sosyal yapısı, dini inançlar, sosyal izolasyon, katı toplumsal roller, fakirlik, kadın-erkek eşitsizliği, kendi kendini kontrol yetersizliği ve zayıf kişilik gibi kişisel karakterler ekonomik şiddet riskini artırmaktadır. Latin Amerika Ülkelerinde; erkeklerin yarıdan fazlası kadın ve erkeklerin aynı imkânlara sahip olamayacağını, Bangladeş te erkeklerin %66 sı üniversite eğitiminde erkeklerin öncelikli olması gerektiğini söylemişlerdir. İran, Mexico ve Uganda gibi ülkelerde erkeklerin 1/3 i bu konuda aynı düşüncededir. Orta Asya ve Kuzey Afrika ülkelerindeki erkeklerin %82 si özellikle işlerin az olduğu zamanlarda o işi kadınlardan çok erkeklerin yapması gerektiğine inanmaktadırlar. Çin de ayrımcılık 1/10 oranıyla daha az orandadır. Bu oran Amerika da da 1/13 dür (Favole 2008).

3 126. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:2,Sayı: Ekonomik Şiddet Göstergeleri Dünya değer araştırması (The World Value Survey); Sağlık bakımı, eğitim ev giderlerinin karşılanmasında erkeklerin gücü ellerinde tuttuklarını göstermiştir (Fawole 2008). Çalışmaya izin verme; Afrika da eşlerin bir kısmı eşlerinin çalışmalarına izin vermezken, diğer bir kısmı da kısmen çalışmasına izin vermektedir. Amerika Birleşik Devletleri nde şiddet uygulayan kişiler, para kazanmasını engellemek için kadının iş kıyafetlerine zarar verme, iş yerine giderek sorun çıkarma, fiziksel şiddet uygulayarak kadının işe gidemeyecek hale gelmesini sağlama, şiddet mağduru kadının yaşadığı fiziksel ve psikolojik sıkıntılar nedeniyle iş göremez hale gelmesini sağlama gibi yöntemlere başvurmaktadırlar (Fawole 2008; Tolman ve Wang 2005). Ev harcamalarıyla ilgili kararları verme: Kadınların Alt Sahra ülkelerinde %100, Malawi de %66, Madagaskar da %5,8 i ev harcamalarıyla ilgili karar verememektedirler. Kadınların para harcamalarına izin verme: Afrika ülkelerinde kadınların para harcamalarına izin verilmezken, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya da bu oran %24 ile %34 arasında, Doğu Asya ve Pasifik ülkelerinde ise %2 ile %9 arasındadır (Fawole 2008). Kadınların mal sahibi olma durumları: Kadınlar az para kazanmakla kalmayıp az miktarda da mala sahiptirler. Yapılmış çok az istatistiksel çalışmada, gelişmekte olan ülkelerde de benzer durumların olduğu belirtilmektedir. Erkeklerle karşılaştırıldığında kadınların malların çok az bir bölümüne sahip olduğu bulunmuştur. Örneğin Kamerun da tarım alanında çalışan kadınların oranı %75 den daha fazla olmasına rağmen, toprağa sahip olma oranları %10 dan azdır. Gelişmekte olan ülkelerde, Alt Sahra Afrika da resmi olmayan alanlarda çalışan kadın oranı en yüksektir (%84). Kadınlar ayrıca zor, uzun süre çalışma koşulları, iş güvenliğinin olmaması ve yüksek oranda fakirlik gibi olumsuz koşullarda çalışmaktadırlar. Paraları erkek patronları tarafından tam ödenmemekte veya çalınmakta, satılacak ürünlere illegal olarak el konulmakta veya polis gücü gibi devlet eliyle de iş yerleri kapatılmaktadır. Daha genç ve deneyimsiz kadınlar erkek patronları tarafından daha fazla çalıştırılmakta, sözleşmenin dışında fazla mesai yaptırılmakta ve az para ödenmektedir (Fawole 2008). Kazanç Elde Etme Dünya üzerinde kadınların maaşları erkeklerinkinden %20 oranında daha düşüktür (Duruoğlu 2007). Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde kadınların maaşı erkeklerin maaşının %30 u, Latin Amerika ve Asya da %40 ı, Alt Sahra Afrika da %50 si, Doğu Asya ve endüstrileşmiş ülkelerde %60 ı kadardır. Kadınlar az para kazanmakla kalmayıp az miktarda da mala sahiptirler (Fawole 2008). Türkiye de Durum Türkiye de elde ettiği kazancın harcanmasına ilişkin kadınların %38 i kendisi, %50 si kocası veya diğer kişilerle beraber karar verirken, %10 unun kararda yeri olmadığı belirlenmiştir. Kazancın kullanımına karar verme, yaşı daha ileri kadınlarda yüksek iken, yaş grubu arasındaki kadınların %26 sının kendi kazançlarının kullanımında söz hakkının olmadığı belirlenmiştir (TNSA 2003). Türkiye de kadınlar ev işlerine benzeyen hizmet sektöründe, sağlık, eğitim, tekstil, gıda gibi alanlarda çalışırlar. Ücretleri erkeklerinkinden düşüktür. Ekonomik kriz dönemlerinde öncelikle işten çıkarılırlar. Karar alıcı, yönetici, örgütleyici konumlara çok az sayıda ve çok zor gelebilirler. Evlilik ve çocuk gibi nedenlerle işi aksatma ve bırakma olasılıkları yüksektir. İşe alımlarda erkeklere öncelik verilir (Duruoğlu 2007). Kadınların iş gücüne katılımı kentlerde Türkiye ortalamasının altında, kentlerdeki kadın işsizlik oranı erkeklerin iki katıdır. En çok tarım alanında çalışan kadınların eğitim düzeyleri yükseldikçe işgücüne katılım oranları artmaktadır. Kadınlar çok iyi bir eğitime sahip olsalar da kazançları özel sektörde ancak erkeklerin % 68 i, kamu sektöründe % 76 sı oranındadır. Erkeklerin % 54,5 ü ücretli çalışırken, kadınlar da bu oran % 24.3 dür. Erkeklerin sadece % 13.8 i ücretsiz aile işçisi

4 Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Etkileri 127 konumundayken kadınlarda bu oran % 68.8 dir. Çalışan her bin kadından ancak 9 u işveren pozisyonundadır (Duruoğlu, 2007). Kadınların Şiddete Maruz Kalma Oranları Türkiye de; İlkokul mezunu kadınların %55,3 ü fiziksel %51,7 si duygusal %57'si ekonomik ve %51,4 ü cinsel şiddete maruz kalmaktadır (Tanrıverdi ve Şıpkın 2008). Cumhuriyet Üniversitesi nin psikiyatri polikliniğine başvuran 300 evli kadın üzerinde yapılan çalışmada; yaş gurubundaki kadınların, %57 sinin fiziksel şiddete, %36 sının duygusal şiddete, %32 sinin ekonomik şiddete, % 30,7 sinin cinsel şiddete ve %29,3 ünün sözel şiddete maruz kaldıkları belirlenmiştir (Kocacık ve Doğan 2006). Kadınların ifadesine göre şiddet türlerini araştıran bir çalışmada kadınların %96,3 ü dayak atma, %57.4 ü aşağılayıcı sözler söyleme, %50 si parasının elinden alınması, %39.5 i çalışmasının yasaklanması, %39.5 i harçlık vermemek ya da kısıtlamak, %35 i aile geliri konusunda bilgisiz bırakmak, %70.4 ü istemediği cinsel davranışa zorlanmayı ve %64.2 si sık sık kıskançlık nedeniyle kavga çıkarılmasını şiddet olarak tanımlamışlardır (Güler ve ark. 2005). Kadınlar fiziksel şiddet davranışlarını itme (%29), eşya fırlatma (%28,4), tokat atma (%25,7); duygusal şiddet davranışlarını yaptıklarının onaylanmaması (%53,6), ilgi gösterilmemesi (%47,5), sevgi gösterilmemesi (39,9); ekonomik şiddet davranışlarını ev dışında çalışılmalarına izin verilmemesi (%30,1); cinsel şiddet davranışlarını ise aşırı kıskançlık (%43,7), aşırı şüphecilik (%19,1), cinsel ihtiyaçların kocalar tarafında göz ardı edilmesi (%10, 9) şeklinde ifade etmişlerdir (Tanrıverdi ve Şıpkın 2008). Türkiye de yaş grubundaki kadınların % 39 u kadının parayı lüzumsuz yere harcaması durumunda kocanın karısını dövmeye hakkı olduğunu belirtmiştir ( TNSA 2003). Bu veri kadınların şiddeti onayladıklarını gösteren en önemli göstergelerdendir. Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Etkileri 1.Etki; Ekonomik şiddetin sonucunda kadınlar şiddetli fakirliğe düşmektedir. Buna bağlı olarak kadınlar fiziksel şiddete daha fazla maruz kalmakta, ruh sağlıkları bozulmakta ve bu durum çocuklarına da yansımaktadır. Yapılan bir çalışmada kadının kazandığı parayı içki ve kumar için eşine vermediğinde fiziksel şiddete maruz kaldığı bildirilmiştir (Xu ve ark. 2005). Ayrıca cinsel istismar oranı yükselmekte, Human Immunodeficiency Virus (HIV) artmakta ve buna bağlı olarak da kadın ticareti, maternal mortalite ve morbidite oranı artmaktadır. Ekonomik şiddet kadınların büyük bir bölümünde kendi kendine ekonomik olarak yetebilmelerine ve geçimini sürdürebilmesine engel olur ve onları aile üyelerine bağımlı kılar. Kadının yoksullaşmasına ve insanca yaşamasına engel olur. Kadın ve çocuğun eğitim, beslenme, sağlık ve yaşam hakkını engeller. Kadının sosyalleşmesine ve şiddetten kurtulmasına engel olur (Başbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü 2009; Fawole 2008; Köse ve Beşer 2007; Lindhorst, Oxford ve Gillmore 2007). 2.Etki; Ekonomik şiddet, genel sinirlilik hali ve gerilim atmosferi yaratır bu da fiziksel şiddete yol açar. Kadın çocuklarının ihtiyaçları karşılamak üzere yasal haklarını kullanmak ve nafaka almak ister. Çocukların bakımından sorumlu olan kadınlar ihtiyaçları karşılanamayınca daha çok şikâyet etmeye başlar ve bu nedenle eşinin fiziksel şiddetine maruz kalırlar. Bazen kadınla birlikte şiddet çocuğa da yöneltilebilir. Erkeğin kazancı düşükse ve çok eşlilik varsa bu durum daha da karmaşık bir hal alır. (Başbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü 2009; Fawole 2008; Köse ve Beşer 2007; Lindhorst ve ark. 2007). 3.Etki; Sosyal yetersizliğe sebep olarak kadın ve genç kızların daha yaşlı erkekler tarafından cinsel amaçlı kullanımlarını artırır. Fakirliğinden kurtulmak isteyen kadınlar vücutlarını ticari anlamda kullanılmaya başlarlar. İş bulamama, bakmakla yükümlü olduğu çocuğun ekonomik baskısı ve eşinden yeterli finansal desteği alamayan ve bu amaçla bedenini kullanan kadın cinsel şiddetle incinebilir, HIV le karşılaşma riski artar (Başbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü 2009; Fawole 2008; Köse ve Beşer 2007; Lindhorst ve ark. 2007).

5 128. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:2,Sayı: Etki; Ekonomik şiddet sonucunda ekonomik ve üretken iş gücü azalır. Korku iklimi oluşur, ülkelerin gelişim ve üretimleri azalır. Kadınlar için eğitim ve gelişim imkânları azalır. Böylece onların beceri ve fırsatları ziyan edilmiş olur. Bazı kız çocukları örgün eğitim almayabilir. Kadınlar eğitimleri az olduğu için çiftçi, seyyar satıcı, ev işleri, çıraklık gibi vasıfsız işlere sahip olurlar ya da erken yaşta evlenirler (Başbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü 2009; Fawole 2008; Köse ve Beşer 2007; Lindhorst ve ark. 2007). 5.Etki; Ekonomik şiddete maruz kalan kadın diğer kadınlardan farklı olarak 6 kat depresyon, stresle ilişkili semptomlar, kimyasallara bağımlılık, kötüye kullanım ve intihar girişimi yaşar (Fawole 2008). 6.Etki; Ekonomik şiddet mağduru kadında maternal mortalite ve morbidite riski, Cinsel yolla bulaşan hastalık (CYBH) ve HIV riski, istenmeyen gebelik riski, güvensiz abortuslar ve gebelik komplikasyonları artar (Başbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü 2009; Fawole 2008; Heise, Ellsberg ve Goheemoeller 1999; Köse ve Beşer 2007; Lindhorst ve ark. 2007). Öneriler Kadının ekonomik haklarını düzeltmek için uzun vadeli, ülkesel bazda ve sektörler arası işbirliği sağlayacak stratejiler oluşturulmalıdır. Geliştirilen stratejiler kadının iş, eğitim, kazanç ve yasal hakları gibi konularda politika ve reformları içermelidir. DSÖ 2002 yılında halkın duyarlılığını artıracak, medyanın dikkatini çekecek, dava açılmasını ya da boykot yapılmasını sağlayacak, diplomatik ve politik anlamda değişiklik yapabilecek etkiye sahip olan eylemler planlaması gerektiğini açıklar (Fawole 2008). Özellikle kadınları ekonomik olarak güçlendirecek programlar oluşturulmalı ve kadına yönelik şiddet azaltılmaya çalışılmalıdır. Şiddet mağdurlarının gelişim ve eğitimi için destek servislerinin oluşturulması da çok önemlidir. Ekonomik şiddetle ilgili araştırma yapılmalı ve veri toplanmalıdır. Kadın ve erkeklerin eğitim düzeyi yükseltilmelidir. Kadın istihdamı ve kadınların iş kurmak için gereksinim duydukları kredi olanakları artırılmalıdır. Kadınların yerel ve ülke düzeyinde politik aktivitelere katılımı sağlanmalıdır. Maruz kaldıklarının şiddet olduğu fark ettirilmeli, şiddeti bildirmek üzere cesaretlendirilmelidir. İstihdam konusunda kadın erkek eşitliği geliştirilmelidir. Kadınlar yanı sıra erkeklerin eğitilmesine önem verilmeli, onların alternatif davranış biçimleri geliştirmelerine destek veren programlar oluşturulmalıdır (Köse ve Beşer 2007). KAYNAKLAR Başbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü (2009). Aile içi şiddetle mücadele el kitabı. Kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele projesi. Casique Casique L, Furegato ARF (2006). Violence against women: Theoretical reflections. Rev Latino-am Enfermagen. 14 (6): Çivi S, Kutlu R, Marakoğlu K (2008). The frequency of violence against women and the factors affecting this: a study on women who applied to two primary health care centers. Gülhane Tıp Dergisi, 50: Duruoğlu T (2007). Emek piyasasında cinsiyetçi ücret artımı: Bursa organize sanayi bölgesinde bir araştırma. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 24 : Fawole O I (2008). Economic violence to women and girls. Is it receiving the necessary attention?. Travma, Violence & Abuse, 9 (3) : Güler N, Tel H, Tuncay F Ö (2005). Kadının aile içinde yaşanılan şiddete bakışı. C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 27 (2): Heise L, Ellsberg M, Goheemoeller M (1999). Ending violence against women. Population Report Series, 1,11. Kocacık F, Doğan O (2006). Domestic violence against women in Sivas, Turkey: survey study. Croat Med J, 47:742-9.

6 Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Etkileri 129 Köse A, Beşer A (2007). Kadının değiştirilebilir yazgısı Şiddet. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 10 (4): Lindhorst T, Oxford M, Gillmore M R (2007).Longitudinal effects of domestic violence on employment and welfare outcomes. J Interpers Violence, 22 (7): Riger S, Krieglstein M (2000). The impact of welfare reform on men's violence against Women Am J Community Psychol. Oct; 28(5): Tanrıverdi G, Şıpkın S (2008). Çanakkale de sağlık ocaklarına başvuran kadınların eğitim durumunun şiddet görme düzeyine etkisi. Fırat Tıp Dergisi, 13 (3): Tolman R M, Wang H (2005). Domestic violence and women s employment: fixed effects models of three waves of women s employment study data. American Journal Of Community Psychology. 36 (1/2): Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (2003). Ankara, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Macro International Inc. Vahip I, Doğanavşargil Ö (2006). Aile içi şiddet ve kadın hastalarımız. Türk Psikiyatri Dergisi, 17 (2): Xu X, Zhu F, O'Campo P, Koenig MA, Mock V, Campbell J (2005). Prevalence of and risk factors for intimate partner violence in China. Am J Public Health. 95(1): İletişim Adresi: Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampusu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Tıbbiye Caddesi, No: , Üsküdar, İSTANBUL Tel: Fax:

Ücretli Çalışma ve Kadın Sağlığı

Ücretli Çalışma ve Kadın Sağlığı Ücretli Çalışma ve Kadın Sağlığı Selver Merve Kuş, Bengisu Çakır, Sıla Çelik, Elif Buse Altun Danışman: Dr. Nihal Bilgili Aykut ÖZET Ücretli çalışma kadın sağlığını olumlu ve olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Detaylı

AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU OLUP BOŞANMA SÜRECİNDE BULUNAN KADINLARDA TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ VE İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER

AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU OLUP BOŞANMA SÜRECİNDE BULUNAN KADINLARDA TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ VE İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU OLUP BOŞANMA SÜRECİNDE BULUNAN KADINLARDA TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ VE İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER Aslı ÇAKIR PARMAKSIZOĞLU Kocaeli

Detaylı

Dünya'da Ve Türkiye'de Kadın Sağlığının Durumu

Dünya'da Ve Türkiye'de Kadın Sağlığının Durumu Sağlık ve Toplum Yıl:22, Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 2012 MAKALELER / Articles Woman's Health In The World And In Turkey 1 2 3 Ahmet S. KILINÇ, Binali ÇATAK, Sevinç SÜTLÜ, Ayşe AKIN 4 ÖZET SUMMARY Türkiye, bölgesel

Detaylı

ÜREME SAĞLIĞINA GİRİŞ

ÜREME SAĞLIĞINA GİRİŞ CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 1-B ÜREME SAĞLIĞINA GİRİŞ KATILIMCI REHBERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 i Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı Üreme

Detaylı

Aile Hekimliğinde Kadına Yönelik Şiddete Yaklaşım

Aile Hekimliğinde Kadına Yönelik Şiddete Yaklaşım MAKALE Aile Hekimliğinde Kadına Yönelik Şiddete Yaklaşım 1 Dr. Dilek YETİM, Dr. Erkan Melih ŞAHİN 2 2 1 Uzm. Dr., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı,

Detaylı

ATB 426 KADINA YÖNELİK ŞİDDET. Prof. Dr. Özgün Bener 2014

ATB 426 KADINA YÖNELİK ŞİDDET. Prof. Dr. Özgün Bener 2014 ATB 426 KADINA YÖNELİK ŞİDDET Prof. Dr. Özgün Bener 2014 Kadına karşı şiddet, erkeklerce kadın üzerinde üstünlük kurma ve kadına karşı ayrımcılığa sebep olan, erkek ve kadın arasındaki eskiden beri süregelen

Detaylı

Yayınlayan: Ankara Üniversitesi KASAUM Adres: Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Cebeci 06590 Ankara

Yayınlayan: Ankara Üniversitesi KASAUM Adres: Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Cebeci 06590 Ankara Yayınlayan: Ankara Üniversitesi KASAUM Adres: Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Cebeci 06590 Ankara Fe Dergi: Feminist Eleştiri Cilt 7, Sayı 1 Erişim bilgileri, makale sunumu ve ayrıntılar

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Şiddet Algıları, Şiddet Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler

Lise Öğrencilerinin Şiddet Algıları, Şiddet Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 53 Lise Öğrencilerinin Şiddet Algıları, Şiddet Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler High School Student s Perception of Violence, Level of Tendency to Violence and

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının

Detaylı

Göçün Kadın Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri

Göçün Kadın Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(1):56-67 doi: 10.5455/cap.20140503020915 Göçün Kadın Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri Effects of Migration on Women Mental Health Ayla

Detaylı

ADÖLESAN GEBELERDE ÖZ BAKIM EĞĠTĠMĠNĠN ÖZ BAKIMA BENLĠK SAYGISINA VE BEDEN ĠMAJINA ETKĠSĠ

ADÖLESAN GEBELERDE ÖZ BAKIM EĞĠTĠMĠNĠN ÖZ BAKIMA BENLĠK SAYGISINA VE BEDEN ĠMAJINA ETKĠSĠ ADÖLESAN GEBELERDE ÖZ BAKIM EĞĠTĠMĠNĠN ÖZ BAKIMA BENLĠK SAYGISINA VE BEDEN ĠMAJINA ETKĠSĠ Gülbeyaz BARAN DURMAZ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ

Detaylı

YOKSULLUK BAĞLAMINDA ÇOCUK İŞGÜCÜ

YOKSULLUK BAĞLAMINDA ÇOCUK İŞGÜCÜ YOKSULLUK BAĞLAMINDA ÇOCUK İŞGÜCÜ CHILD LABOUR IN THE CONTEXT OF POVERTY Yahya KULAKSIZ * Özet Dünya genelinde birçok ülkede yaşanan en büyük sorunların başında yoksulluk gelmektedir. Yoksulluğun tanımlanması

Detaylı

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Baş Etme: Çok Boyutlu Bir İnceleme

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Baş Etme: Çok Boyutlu Bir İnceleme Türk Psikoloji Yazıları, Haziran 2014, 17 (33), 1-12 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Baş Etme: Çok Boyutlu Bir İnceleme Duygu Kandemirci Ege Üniversitesi Dilek Yelda Kağnıcı Ege Üniversitesi Özet Kadına

Detaylı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 13 Year: 2010 WOMAN STUDIES (Special Issue)

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 13 Year: 2010 WOMAN STUDIES (Special Issue) Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 13 Year: 2010 WOMAN STUDIES (Special Issue) TÜRKİYE DE KADIN ÇALIŞANLARIN MESLEKİ SAĞLIK VE GÜVENLİK

Detaylı

KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER

KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER Hazırlayanlar: Prof. Dr. Ayşe Akın Öğr. Gör. Dr. Sarp Üner Uzm. Psk. Şengül Altan arslan Naci Yıldırım Doç. Dr. Dilek Aslan Uzm. Psk. Türküler Erdost Yrd.

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YOKSULLUK VE KADINLAR POVERTY AND WOMEN IN WORLD AND TURKEY

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YOKSULLUK VE KADINLAR POVERTY AND WOMEN IN WORLD AND TURKEY 2661 DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YOKSULLUK VE KADINLAR POVERTY AND WOMEN IN WORLD AND TURKEY Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK, Araş.Gör. Başak Işıl ÇETİN ÖZ En genel anlamıyla insanların temel gereksinimlerini karşılama

Detaylı

Yaşlı İstismar ve İhmalinin Değerlendirilmesi

Yaşlı İstismar ve İhmalinin Değerlendirilmesi Derleme/Rewiev Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(4):357-364 Yaşlı İstismar ve İhmalinin Değerlendirilmesi [Identifying and Evaluating Elder Abuse and Neglect] ÖZET Son yıllarda yaşlı nüfusun hızlı artışı,

Detaylı

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME

Detaylı

Kadınlarla Eğitici Eğitimi El Kitabı

Kadınlarla Eğitici Eğitimi El Kitabı Kadınlarla Eğitici Eğitimi El Kitabı Şiddetsiz, eşit ve özgür bir dünya için Yazan Aslıhan Burcu Öztürk Ankara, Temmuz 2015 Yerel İşbirlikleri Aracılığıyla Şiddetle Mücadele Mekanizmalarının Güçlendirilmesi

Detaylı

Önemli bir kız çocuk ve kadın sorunu: Çocuk evlilikler

Önemli bir kız çocuk ve kadın sorunu: Çocuk evlilikler 86 Derleme Review DOI: 10.4274/tpa.1907 Önemli bir kız çocuk ve kadın sorunu: Çocuk evlilikler An important female child and woman problem: Child marriages Hilal Özcebe, Burcu Küçük Biçer Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

DİYARBAKIR'DA SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLAR ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

DİYARBAKIR'DA SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLAR ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences info@esosder.org KIŞ-2009 C.8 S.27 (232-244) ISSN:1304-0278 WINTER-2009 V.8 N.27 DİYARBAKIR'DA SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLAR

Detaylı

KADINA YÖNELĐK ŞĐDDET EL KĐTABI

KADINA YÖNELĐK ŞĐDDET EL KĐTABI KADINA YÖNELĐK ŞĐDDET EL KĐTABI 1 ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ KADIN DAYANIŞMA VAKFI 1. TOPLUMSAL CĐNSĐYET 1.1. Toplumsal Cinsiyete Dayalı Đşbölümü 1.2. Cinsiyete Dayalı Đş 1.3. Toplumsal Cinsiyet Rolleri 1.3.1 Kadınların

Detaylı

ISI T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ NİŞANTAŞI UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES ISSN: 2147-5121 NİŞANTAŞI

ISI T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ NİŞANTAŞI UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES ISSN: 2147-5121 NİŞANTAŞI ISSN: 2147-5121 T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ISI NİŞANTAŞI NİŞANTAŞI UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt Volume: 1 Sayı Number. 1 Yıl Year: 2013 Bahar Spring NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Yoksullukla Mücadele Stratejisi Olarak Mikro Kredi Uygulaması: Eskişehir İli Örneği *

Yoksullukla Mücadele Stratejisi Olarak Mikro Kredi Uygulaması: Eskişehir İli Örneği * Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Haziran 2012, 13(1). 59-89. Yoksullukla Mücadele Stratejisi Olarak Mikro Kredi Uygulaması: Eskişehir İli Örneği * Mehmet ŞENGÜR, Sami TABAN ** Yoksullukla

Detaylı

Yasemin Özkan Accepted: February 2011. ISSN : 1308-7444 ymozkan@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey

Yasemin Özkan Accepted: February 2011. ISSN : 1308-7444 ymozkan@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number: 3C0070 SOCIAL SCIENCES Received: November 2010 Yasemin Özkan Accepted: February 2011 Eda Purutçuoğlu Series

Detaylı

Ev Hizmetlerinde Kadın Đşgücü Đstihdamı ve Yoksulluk Đlişkisi: Gündelikçi ve Bakıcı Kadınlar Üzerine Bir Araştırma *

Ev Hizmetlerinde Kadın Đşgücü Đstihdamı ve Yoksulluk Đlişkisi: Gündelikçi ve Bakıcı Kadınlar Üzerine Bir Araştırma * Ev Hizmetlerinde Kadın Đşgücü Đstihdamı ve Yoksulluk Đlişkisi: Gündelikçi ve Bakıcı Kadınlar Üzerine Bir Araştırma * Serap Suğur ** Özet : Son dönemlerde çalışan yoksullar üzerine yapılan araştırmalar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA HEMŞİRELERİN KARŞILAŞTIĞI RİSK VE TEHLİKELERİN İŞ STRESİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA HEMŞİRELERİN KARŞILAŞTIĞI RİSK VE TEHLİKELERİN İŞ STRESİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ TC DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA HEMŞİRELERİN KARŞILAŞTIĞI RİSK VE TEHLİKELERİN İŞ STRESİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ HANİFE SARIÇAM SAĞLIKTA KALİTE

Detaylı

YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Kevser IŞIK HEMŞİRELİK

Detaylı

Politika Belgesi. Erken Yaşlarda Çocuk Refahı ve Kadın İstihdamı MOLSS T.R. MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY

Politika Belgesi. Erken Yaşlarda Çocuk Refahı ve Kadın İstihdamı MOLSS T.R. MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY Erken Yaşlarda Çocuk Refahı ve Kadın İstihdamı Politika Belgesi T.R. MINISTRY OF FAMILY AND SOCIAL POLICIES MOLSS T.R. MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY T.R. MINISTRY OF FAMILY AND SOCIAL POLICIES

Detaylı