Turkish Agricultural Statistics in the Process of Adjustment to the EU: Problems, Suggestions

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turkish Agricultural Statistics in the Process of Adjustment to the EU: Problems, Suggestions"

Transkript

1 MPRA Munich Personal RePEc Archive Turkish Agricultural Statistics in the Process of Adjustment to the EU: Problems, Suggestions Mustafa Acar and Ferhat Arslaner Aksaray Üniversitesi, Borsa İstanbul May 2006 Online at MPRA Paper No , posted 4. June :59 UTC

2 15. İSTATİSTİK ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI TÜİK Proceedings of 15th Statistics Research Symposium 2006 ISSN T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Prime Ministry Republic of Turkey Turkish Statistical Institute

3 AVRUPA B RL NE UYUM SÜREC NDE TÜRK TARIM STAT ST KLER : SORUNLAR, ÖNER LER Mustafa ACAR * Ferhat ARSLANER ** ÖZET Avrupa Birli i (AB) ile ba lat lm olan ve halen tarama fasl yürütülmekte olan tam üyelik müzakerelerinde tar m, en önemli fas llardan birisi olup, müzakere süreci boyunca potansiyel olarak sorunlu alanlardan birisi olmaya da adayd r. Tar m fasl nda yürütülecek müzakereler hem AB ye uyum, hem de Türk tar m n n yap sal dönü üm sürecini h zland rmas na yapaca katk bak m ndan önemlidir. Müzakere pozisyon belgesinin haz rlanmas nda ve buna temel olu turacak etki analizlerinin güvenilir sonuçlar üretmesinde tar m istatistiklerinin güvenilirli inin hayati bir rolü bulunmaktad r. Bu çerçevede bu çal ma tar msal müzakerelerde anahtar nitelikte olan tar m istatistiklerinin mevcut durumunu ortaya koymakta ve bu alanda kar la lan belli ba l sorunlara çözümler önermektedir. Anahtar kelimeler: Tar m, tar m istatistikleri, tar msal sorunlar, AB ye uyum, müzakere süreci TURKISH AGRICULTURAL STATISTICS IN THE PROCESS OF ADJUSTMENT TO THE EU: PROBLEMS, SUGGESTIONS. ABSTRACT Accession negotiations between Turkey and the EU have been opened and the screening process has been underway since October No doubt that one of the most important and potentially troublesome chapters will be agriculture throughout the process of negotiations. Agricultural negotiations have a crucial role both in the overall process of EU-adjustment as well as in terms of its potential contribution to accelerating the process of structural reformation of Turkey s agriculture. In this context, this paper analyzes the current status of Turkish agricultural statistics and suggests some solutions to the major problems faced Key words Agriculture, agricultural statistics, agricultural problems, EU-adjustment, process of accession negotiations. 1.G R Tar m n, bütün ülkeler için özel önemi olan bir sektör oldu unda ku ku yoktur. Bunun, nüfusun beslenmesinden g da güvenli ine, ekonominin öteki sektörlerine girdi sa lama ve bu sektörlerin ürünleri için talep yaratma eklindeki iktisadi katk s ndan, gelir * Doç. Dr., K r kkale Üniversitesi, ktisat Bölümü. ** Türkiye statistik Kurumu, Tar m ve Çevre statistikleri Dairesi 48

4 da l m ndaki e itsizli in iyile tirilmesi kayg lar na kadar uzanan çe itli nedenleri bulunmaktad r. Tar m, sözü edilen bu nedenlere ba l olarak, her ülkede çe itli oranlarda d rekabete kar korunan ve desteklenen bir sektör konumundad r. ABD de tar ma verilen deste in y ll k bütçesi 100 milyar dolar, AB de 50 milyar dolar, OECD ülkelerinde 385 milyar dolar a maktad r. Türk tar m n n uzun y llar n birikimi olan ciddi yap sal ve finansal sorunlar vard r. K rsal nüfusun ve tar msal istihdam n yüksekli i, i letme say s n n fazlal, tar m arazilerinin çok parçal ve küçük ölçekli olmas, verimin dü üklü ü, sulama olanaklar n n yetersizli i, modern tar m tekniklerinin yeterince kullan lmamas veya bilinçsiz kullan lmas, örgütlenme ve pazarlama sorunlar ile finansman sorunlar bunlar n ba nda gelmektedir. 1 Türkiye geride b rakt m z yüzy l boyunca birikmi bu sorunlarla birlikte 21. yüzy la girmi durumdad r. Ancak bugünkü haliyle Türk tar m n n geli mi ülkelerin tar m yla kar la t r ld nda rekabet ans azd r. Mevcut yap sürdürülebilir de ildir ve köklü reformlar kaç n lmazd r. Bu ba lamda Avrupa Birli i (AB) ile tam üyelik müzakerelerine ba land ve birçok kamu ve özel sektör kurulu unda AB ye uyum için yo un haz rl klar n sürdü ü bu günlerde Türk tar m n n kaderini yak ndan ilgilendiren iki önemli geli me vard r. lki, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gözetiminde yürütülmekte olan ve tar m ürünleri ticaretinin serbestle mesini öngören çok tarafl müzakerelerdir. Türkiye'yi daha do rudan ilgilendiren ikinci geli me ise, AB ile 3 Ekim 2005 tarihinde ba lam olan ve uzunca bir süre devam etmesi öngörülen tam üyelik müzakereleridir. Bunlara ilave edilebilecek bir üçüncü geli me de, DTÖ müzakerelerinin öngördü ü de i imin yan s ra, ba ta bütçe disipliniyle ilgili kayg lar olmak üzere çe itli nedenlerle AB nin kendi içinde Ortak Tar m Politikas nda (OTP) reform yapma aray lar d r. Gerek DTÖ görü melerinde, gerekse OTP de de i im öngören AB zirvelerinde ve Türkiye ile yürütülecek müzakerelerde al nacak kararlar n Türk tar m n büyük oranda etkileyece i ku kusuzdur. Ancak bu geli melerin hiçbiri olmasa bile, rekabet gücü ve sürdürülebilirlik aç s ndan Türk tar m nda ciddi bir reform sürecinden geçilmesi gerekmektedir. AB ile müzakere sürecinin en kapsaml ve potansiyel olarak s k nt l konusunun tar m olaca yayg n kabul gören bir kanaattir. Müzakerelerde Türkiye'nin görü ünü ve derogasyon 2 taleplerini içeren pozisyon belgesine dayanak te kil edecek çal malar, esas itibariyle, etki analizi denen ve ticaret politikas nda yap lacak de i ikliklerin çe itli sektörler üzerinde do urmas muhtemel etkileri ölçen çal malard r. Tar m sektörüyle ilgili yap lacak etki analizi çal malar ise tar m istatistiklerine dayanmak zorundad r. Dolay s yla tar m istatistikleri gerek tar mla ilgili, gerekse bir bütün olarak müzakere 1 Bu konuda daha geni bir tart ma için bkz. Acar (2005). Ayr ca Türkiye'nin tar msal yap s, tar m politikalar, tar msal ürün ve girdi piyasalar konusunda güncel bir ara t rma için bkz. Yavuz (2006). DTÖ ve AB müzakereleri nda 21. yüzy lda Türk tar m n n gelece ini irdeleyen çal malar için bkz. Acar (2006) ve Çakmak ve Akder (2005). 2 Normal uygulamadan sapma, al lagelmi in d nda bir çizgi izleme. 49

5 sürecinin sa l kl ilerlemesi aç s ndan hayati bir önem ta maktad r. Sözkonusu istatistikler ne kadar kapsaml, tutarl ve güvenilir olursa, bunlara dayal olarak yap lacak say sal ara t rmalar n sonuçlar da o oranda sa l kl, güvenilir ve ikna edici olacakt r. Güvenilir sonuçlar olan etki analizlerine dayanarak haz rlanacak müzakere pozisyon belgelerinin ikna edicili i daha yüksek olacak, yumu ak bir geçi dönemi için gereksinim duyulan istisna, mali yard m ve uyum takvimi taleplerinin kabul görme ans artacakt r. Bu çerçevede bu çal ma, gerek Türk tar m n n yap sal sorunlar na çözüm üretecek dönü üm projelerinde, gerekse AB ile yürütülen tar m müzakerelerinde anahtar bir önemi olan tar m istatistiklerinin mevcut durumunu ortaya koymakta ve bu alanda kar la lan belli ba l sorunlara çözümler önermektedir. Çal man n kalan bölümü u ekilde organize edilmi tir. kinci bölümde Türkiye'de tar msal istatistik derleme çal malar n n tarihçesine, hukuksal çerçevesine ve tar m istatistikleriyle ilgili olarak halihaz rda Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) taraf ndan haz rlanan yay nlara de inmektedir. Üçüncü bölümde AB ye uyum ve müzakere sürecinde Türk tar m ele al nmaktad r. Dördüncü bölümde tar m istatistiklerinin mevcut durumu ve kar la lan ba l ca sorunlar de erlendirilmekte ve bu sorunlar n çözümüne ili kin öneriler s ralanmaktad r. 2.TARIM STAT ST KLER 2.1. Tarihçe Türkiye'de tar m istatistiklerinin derlenmesinin tarihi Cumhuriyetin ilk y llar na kadar gitmektedir y l nda, bugünkü TÜ K in çekirde i olan statistik Umum Müdürlü ü nün kurulmas ile birlikte Tar m statistikleri ubesi de faaliyete geçmi, ayn zamanda tar m istatistikleri de derlenmeye ba lanm t r. Bu geli meye paralel olarak ülkemizde ilk tar m say m 1927 y l nda gerçekle tirilmi tir. Daha sonra s ras yla 1950, 1963, 1970 ve 1980 y llar nda genel tar m say mlar yap lm t r y l ndan itibaren genel tar m say mlar n n, sonu (1) ile biten y llarda uygulanmas kanun hükmünde kararname ile belirlenmi olup, bu kapsamda 1991 y l nda alt nc ve 2001 y l nda da yedinci genel tar m say m gerçekle tirilmi tir y l na kadar Cari Tar m statistiklerini farkl isimler alt nda yay mlam olan TÜ K, bu tarihten itibaren söz konusu istatistikleri tek bir yay n halinde, Tar msal Yap ve Üretim ad alt nda kullan ma sunmu tur. Son y llarda TÜ K, AB ye ve Eurostat a uyum amac yla istatistik altyap s n güçlendirmeye yönelik bir dizi proje yürütmektedir. Bu projeler aras nda tar m istatistiklerinin AB standartlar na uygun olarak derlenmesi ve üretilmesiyle ilgili projeler de yer almaktad r. 50

6 2.2. Hukuksal Çerçeve Türkiye statistik Kanunu Türkiye'de istatistik derleme, üretme ve yay mlama konusunda kapsaml bir hukuki çerçeve olarak tarih ve 5429 say l Türkiye statistik Kanunu, 18 Kas m 2005 tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e girmi tir. Bu Kanun, resmi istatistiklerin üretilmesi konusunda zaman zaman hissedilen yetki-sorumluluk karma as n gidermeyi ve istatistik derleme, üretme ve yay mlama ile ilgili faaliyetleri sa lam bir hukuki zemine oturtmay amaçlayan bir çerçeve kanundur. TÜ K in bilimsel ve teknik özerkli inin geli tirildi i, koordinasyon rolünün güçlendirildi i bu kanunla statitik Konseyi kurulmu uluslararas alanda kullan lan tan m ve standartlar ile temel istatistiki kavramlar, tüm üretici ve kullan c lar ba layacak ekilde yasal metinlerde yeniden tan mlanm t r Türkiye statistik Kanunu nda Tar m statistikleri Farkl alanlarda görev yapacak 11 daire ba kanl n n bulundu u TÜ K in yeni yap lanmas nda tar m istatistiklerinin derlenmesiyle ilgili etkinlikler, Tar m ve Çevre statistikleri Daire Ba kanl n n sorumluluk alan na girmektedir. Türkiye statistik Kanunu nun 27. Maddesine göre Tar m ve Çevre statistikleri Daire Ba kanl n n görevleri u ekilde belirlenmi tir: a) Tar m sektörüne ait istatistikî bilgileri derlemek ve de erlendirmek. b) Toprak kullan m, tar msal üretim, tar msal yap ve tar m sektörünün alt sektörlerine ili kin istatistikî ara t rmalar yapmak, de erlendirmek ve ilgili göstergeleri hesaplamak. c) Tar msal denge ve tar m sektörü ekonomik hesaplar konusunda çal malar yapmak, ilgili göstergeleri hesaplamak. d) Çevre kapsam nda yer alan su, hava, toprak, at k su, kat at k, kirlilik ve kirletici emisyonlar, biyo-çe itlilik, çevre koruma harcamalar istatistikleri ve su, hava, toprak, gürültü, görüntü kirlilikleri istatistikleri ile ilgili ara t rmalar yapmak, ilgili kurum ve kurulu lar taraf ndan ölçüm ve gözleme dayal olarak derlenen verileri de erlendirmek. e) Do al kaynak muhasebesi için gerekli verileri derlemek. f) Görev alan na giren konularda standartlar ve metodolojik geli meleri takip etmek, ulusal ve uluslararas proje çal malar n yürütmek. g) TÜ K Ba kan taraf ndan verilecek benzeri görevleri yapmak Tar m statistikleriyle lgili Yay nlar Tar m istatistikleri kapsam nda TÜ K taraf ndan haz rlan p istatistik kullan c lar n n istifadesine sunulan yay nlar ve içerikleri u ekilde s ralanabilir: 51

7 Genel Tar m Say m (GTS) 1950, 1963, 1970 ve 1980 y llar nda yap lm olan say mlardan sonra, genel tar m say m 1990 y l ndan itibaren sonu 1 ile biten y llarda yap lmaya ba lanm t r. Bu kapsamda 1991 ve 2001 y llar nda yap lan tar m say mlar na ili kin bilgiler çe itli yay nlarda bir araya getirilerek kullan ma sunulmu tur Tar msal Yap (Üretim, Fiyat, De er) Tar msal Yap statistikleri adl yay nda tar msal üretim, fiyatlar ve üretim de erlerine ili kin bilgiler derlenmekte, bilgisi derlenen y l n Türkiye çap nda ve il baz nda bilgisini içermektedir. Bilgisi derlenen y ldan bir sonraki y l içinde kitap ve CD si yay mlanmaktad r Tar m statistikleri Özeti 20 y ll k seri olarak Türkiye tar m na ili kin bilgileri içeren bir kaynak olan Tar m statistikleri Özeti, bilgisi derlenen y ldan bir sonraki y l n ilk alt ay nda kitap ve CD olarak yay nlanmaktad r. Eldeki son bask s aras 20 y ll k dönemin bilgilerini içermektedir Su Ürünleri statistikleri Su Ürünleri statistikleri, ba ta çe itli bal k türleri olmak üzere deniz, göl, gölet, nehir ve havuzlarda üretilen su ürünlerine ili kin bilgileri içermektedir. Bilgisi derlenen y ldan bir sonraki y l içinde kitap ve CD si yay mlan p kullan c lara sunulmaktad r Tar msal Ürünlerde Teknik Dönü üm Katsay lar ve Ürün Denge Tablolar Bitkisel üretimde 95, hayvansal ürünlerde 7 ve canl hayvanlarda 11 adet olmak üzere, toplam 113 ürün üzerinde 1989 ve 1995 y llar için ürün denge tablolar haz rlanm ve Ocak 2003 de yay mlanm t r (D E 2003) Di er Faaliyetler Bundan sonraki dönemde, mevcut yay nlar n yan s ra AB uyum çal malar kapsam nda tar msal i letmelerle yap lacak olan anket çal malar sonuçlar n n da rapor ve yay n haline getirilmesi planlanmaktad r. 3 Son genel tar m say m n n yap ld 2001 y l na ait say m sonuçlar na u yay nlardan ula labilir: 2001 GTS Köy Genel Bilgileri Haber Bülteni (May s 2002), 2001 GTS Tar msal letmeler, Haber Bülteni (Temmuz 2003), 2001 GTS Köy Genel Bilgileri (Temmuz 2004) ve 2001 GTS Tar msal letmeler (Ekim 2004). 52

8 3.AB MÜKTESEBATINA UYUM VE MÜZAKERE SÜREC NDE TÜRK TARIMI 3.1. Rakamlarla AB ve Türk Tar m Müzakere sürecinin henüz ba lang c nda Türkiye ve AB yi ba l ca tar msal göstergeler aç s ndan kar la t rman n birçok yarar bulunmaktad r. Böyle bir kar la t rma Türkiye'de tar m sektöründe sorunlu alanlar n daha belirgin olarak görülebilmesi bak m ndan özellikle önemlidir. Bu ba lamda ba l ca demografik ve tar msal göstergeler aç s ndan Türkiye ile AB verileri Tablo 1 de gösterilmi tir. Tablo 1 den de görüldü ü gibi, Türkiye ve AB ba l ca tar msal göstergeler aç s ndan kar la t r ld nda birbirinden çok farkl iki ayr yap ortaya ç kmaktad r. Her eyden önce, tar msal istihdam n toplam istihdam içindeki pay Türkiye'de AB ile k yaslanamayacak kadar yüksektir. FAO 2003 veritaban nda %39 görünen, TÜ K Hanehalk gücü Say m Anketi sonuçlar na göre ise 2004 y l na kadar %34 olan Türkiye de toplam istihdam içinde tar msal istihdam n pay, 2005 y l ndaki h zl dü ü ün ard ndan %30 a inmi tir. Buna ra men ayn rakam n 2004 y l nda AB15 için %3.9, AB25 için %5.1 oldu u göz önünde bulundurulunca, Türkiye'de tar msal istihdam n oransal olarak ne kadar yüksek oldu u ortaya ç kmaktad r. AB25 referans al nd nda, 2005 sonu itibariyle Türkiye'de tar msal istihdam n pay AB ortalamas n n yakla k 6 kat d r. Üstelik zaten çok dü ük düzeylerde olan AB de tar msal istihdam n pay yine de azalmaya devam etmektedir. Nitekim dönemde tar msal istihdamdaki y ll k ortalama de i im oran AB15 için %-2.1, AB25 için ise %-1.7 olmu tur. (Eurostat, 2006: 12-14) Bununla birlikte alt n çizmekte yarar vard r ki; Türkiye de tar mda son birkaç y lda h zl bir çözülme gözlenmektedir y l nda %39 olan tar msal istihdam n pay, 2004 te %34 e, 2005 te %29.5 e gerilemi tir. En son May s 2006 tarihinde yap lan TÜ K hanehalk i gücü anketi sonuçlar, tar mdaki bu h zl çözülmenin sürdü üne ve tar m n toplam istihdamdaki pay n n %28.4 e geriledi ine i aret etmektedir ten 2005 e, sadece iki y l içinde yüzde 11 puanl k bu dü ü, neresinden bak lsa ciddi bir çözülmenin i aretidir. Bu çözülme bir yönüyle olumlu, bir yönüyle de risklidir. Tar msal nüfusun ve tar msal istihdam n azalarak sürdürülebilir seviyelere çekilmesi ve bu suretle daha küçük tar m, daha büyük sanayi ve hizmetlere dayal istihdamda yap sal bir dönü ümün gerçekle tirilmesi aç s ndan bu geli me olumludur. Ancak kentlere gelen i siz y nlara istihdam yarat lamazsa bu kez i siz gençlerin büyük kentlerde kapkaç, h rs zl k vb. asayi sorunlar yaratarak bar ve huzur ortam n bozma potansiyeli aç s ndan risklidir. 4 Öte yandan tar m n GSYH içindeki pay da, Türkiye'nin hâlâ bir tar m ülkesi olmaktan kurtulamad n ima eder derecede yüksektir y l itibar yla AB için %2 olan bu oran Türkiye için %11.5 tir (TÜ K, 2006). OECD verilerine göre Türkiye nin tar ma verdi i toplam destek GSYH nin yakla k %4 üne kar l k gelirken, AB için bu 4 Nitekim bu noktaya parmak basan Altan (2006) Hala yeryüzü standartlar na göre çok yüksek olan (tar msal) destek, daha da azal nca tar mdaki çözülme hangi noktaya varacak? Bu çözülmenin sosyal sonuçlar ne olacak? imdiki kapkaçç l k olaylar n n daha da vahim bir noktaya t rmanmas gibi sahnelerle mi kar la aca z? Siyaseti sosyal sorunlar n önüne koyarak suni gündem yaratmakta pek mahir olan Türkiye nin bence en önemli konusu bu demektedir. 53

9 rakam %1.1 dir. AB her y l, 100 milyar Euro luk AB bütçesinin yakla k yar s na kar l k gelmek üzere, tar ma 45 milyar Euro destek vermekte, bu rakam yakla k 10 trilyon Euro luk AB toplam GSYH sinin yaln zca %0.5 ini te kil etmektedir. Ba ka bir deyi le, tar msal deste in milli gelir ve bütçe üzerindeki yükü Türkiye'de AB den kat kat daha yüksektir. 5 Türkiye'de ortalama arazi ölçe i yakla k 6 hektarken, AB de bu rakam 22.6 hektarla Türkiye'nin üç buçuk kat ndan fazlad r. Yine Tablo 1 de özetlenmi oldu u gibi, tar msal verimlilikte de Türkiye et ve süt gibi hayvansal ürünler ile, bu day, ayçiçe i, m s r, eker pancar gibi ba l ca bitkisel ürünlerde AB25 ortalamalar n n oldukça gerisindedir. Tar msal verimlili i yükselten ba l ca faktörlerden biri olan sulama olanaklar konusunda da Türkiye genel olarak AB nin oldukça gerisindedir. Örne in 1999 y l itibariyle FAO verilerine göre sulanan alan n toplam tar msal araziler içindeki pay Türkiye için %17.8 dir. Buna kar l k yine bir Akdeniz ülkesi olan, AB ye sonradan kat lan ve birçok yönüyle Türkiye'ye benzer özellikler gösteren Yunanistan için bu rakam %37.2 dir. Traktör ve gübre kullan m aç s ndan da benzer farklar söz konusudur. 100 hektar ba na dü en traktör say s Türkiye'de sadece 3.9 iken, bu rakam Yunanistan da 8.8, hektar ba na kullan lan gübre miktar Türkiye'de 82.5 kg. iken Yunanistan da ayn rakam kg. d r. 5 Tar msal desteklerin Türkiye'de son y llarda azal p azalmad tart mal bir konudur. Nitekim Ziraat Odalar n n son y ll k kongresinde yap lan konu malarda iktidar kanad bu deste in azalmad n, muhalefet kanad ise azald n iddia etmi tir. Biz tar ma destekler azal yor diyoruz ama OECD nin son raporlar ndan birinde hala bu sektöre GSMH nin yüzde 4.5 i kadar bir deste in devam etti i belirtiliyor. Desteklerin bizim ölçülerimize göre azald, ama azalan bu deste in yeryüzü standartlar na göre hala çok yüksek olmas gibi bir durum var (Altan, 2006). 54

10 Tablo 1: Tar msal Göstergelerle Türkiye ve Avrupa Birli i (2005) Göstergeler Türkiye Avrupa Birli i(25) Toplam Nüfus (Milyon) Toplam stihdamda Tar m n Pay (%) Toplam letme Say s (milyon adet) Ortalama letme Büyüklü ü (Ha.) GSYH çinde Tar m n Pay (%) 12 2 hracatta Tar m n Pay (%) thalatta Tar m n Pay (%) Sulu tar m n pay (%) Tar msal üretimde bitkisel ürün pay (%) Tar msal üretimde hayvansal ürün pay (%) Tar m Ürünleri hracat (Ton, 1000$) Miktar De er Miktar De er Bu day Arpa Çeltik Pirinç Tütün Tar m Ürünleri thalat (Ton, 1000$) Miktar De er Miktar De er Bu day Arpa Çeltik Pirinç Tütün Verimlilik Bu day (kg/da) eker pancar (kg/da) Ayçiçe i (kg/da) M s r (kg/da) Et (kg/ba ) Süt (kg/ba ) Hayvan Varl Küçükba Hayvan Varl (Ba ) Büyükba Hayvan Varl (Ba ) Kümes Hayvanlar Varl (Bin Adet) Traktör ve girdi kullan m Traktör kullan m (adet/100 ha.) Gübre kullan m (kg/ ha.) Kaynak: TÜ K, FAO, Eurostat 1 DS verilerine göre Türkiye'nin toplam tar m alan 28.1 milyon ha, bunun içinde toplam sulanabilir alan 25.8 milyon ha, ekonomik olarak sulanabilir alan 8.5 milyon ha, sulanan alan ise 4.9 milyon ha d r. Bunun 2.8 milyon hektar DS taraf ndan in a edilmi modern sulama ebekesine sahiptir. Buna göre Türkiye de sulanan alanlar n ekonomik olarak sulanabilir alan içindeki pay yakla k %57.6 (4.9/8.5), toplam sulanabilir alan içindeki pay ise yakla k %18.9 dur (4.9/25.8). 2 Ülkeden ülkeye çok farkl l k gösterdi i için AB verileri olarak Türkiye'ye yap sal aç dan en çok benzeyen ülkelerden birisi olan Yunanistan a ait rakam verilmi tir. Nihayet Türkiye ile AB aras nda resmin bütününe bak ld nda dikkati çeken önemli bir fark da, bitkisel ve hayvansal ürünün toplam tar msal üretim içindeki pay d r. Toplam tar msal üretimde bitkisel ürünün pay yakla k olarak Türkiye'de %75 iken AB de %47, 55

11 buna ba l olarak hayvansal ürün pay ise Türkiye'de % 25 iken AB de %53 tür (Acar 2006). K saca Türkiye ile AB gerek i letme say s, ortalama i letme ölçe i, bitkisel ve hayvansal üretimin da l m gibi tar msal varl k göstergeleri, gerekse tar msal verimlilik, traktör say s ve girdi kullan m aç s ndan AB den oldukça farkl bir yap ya sahiptir Tar msal Bütünle menin Maliyeti Tar m n bütün öteki ülkeler kadar AB için de son derece önemli bir sektör oldu unda ku ku yoktur. Ortak Tar m Politikas (OTP), AB projesinin en eski, köklü ve kapsaml politikalar ndan biridir. AB müktesebat n n önemli bir k sm n tar mla ilgili düzenlemeler olu turmaktad r. 7 Tar msal desteklerin uzun y llard r AB bütçesinin yakla k olarak yar s n tüketti i bilinmektedir. Ancak bütçe disiplini konusunda yükselen kayg lar, AB karar organlar n, yeni üye olan ve bundan sonra Birli e kat lacak ülkelere sa lanacak tar msal destekler konusunda giderek daha hassas davranmaya itmektedir. Son y llarda yap lan AB zirvelerinde en fazla ihtilaf n ortaya ç kt konular n aras nda tar msal desteklerin gelece i konusu bulunmaktad r. Ba ka bir deyi le tar msal bütünle menin maliyeti konusu AB nin son derece hassas oldu u konulardan biri olup, Türkiye-AB tam üyelik müzakerelerinde de kilit bir rol oynayacakt r. Bu çerçevede Türkiye-AB aras nda gerçekle ecek bir tar msal bütünle menin AB ye ne kadarl k bir maliyet getirece i oldukça önemli bir konudur. Bu konuda imdiye kadar yap lm az say da çal ma mevcut olup, bunlar n hepsi de böyle bir bütünle menin maliyetinin ciddi boyutlarda olaca na i aret etmektedir. Bu çal malardan Acar (2000) çok sektörlü ve çok ülkeli bir hesaplanabilir genel denge analizi çerçevesinde 1990 l y llar n ikinci yar s ndaki korumalar esas al nd nda, Türk tar m n OTP ye dahil etmenin AB bütçesine getirece i y ll k maliyeti yakla k olarak 9.5 milyar dolar olarak tahmin etmektedir Aral k zirvesinde Türkiye'ye müzakere tarihi verilip verilmemesi karar na esas te kil edecek 6 Ekim 2004 tarihli AB Komisyonu tavsiye karar n n ekinde yay mlanm olan etki raporunda (Avrupa Komisyonu, 2004) 8 bu maliyet, 9 milyar Euro olarak tahmin edilmektedir. Yeni bask s daha yak n bir tarihte yap lm bir ba ka kaynak olarak Karluk (2005), Türkiye-AB bütünle mesinin maliyetine ili kin olarak milyar Euro rakamlar n telaffuz etmektedir. 6 Türkiye'nin tar msal envanteri konusunda daha ayr nt l veriler son iki GTS sonuçlar n n yay mland kaynaklar olarak, bkz. D E (2004) ve D E (1994). 7 Bu noktada bir uyar da bulunmakta yarar vard r: Günlük konu malar ve popüler tart malarda s k s k AB müktesebat n n sayfa oldu u, bunun %50 sini tar m n olu turdu u ileri sürülmektedir (Eraktan, 2005: 46), ki bu rakam abart l d r. TÜ K Tar m ve Çevre statistikleri nde yap lan detayl bir ara t rman n ortaya koydu u bulgulara göre, AB müktesebat n n toplam yi bulan kanun, tüzük, yönerge vb. hukuki düzenleme say s (number of acts) aç s ndan %35 ini, toplam sayfay bulan müktesebat n hacim (number of pages) aç s ndan ise %25 ini tar mla ilgili mevzuat olu turmaktad r. 8 Bu raporun orijinal metnine adresinden ula labilir; Türkçe çevirisi ise Acar (2006) da bulunabilir. 56

12 Farkl tarihlerde yap lan çal malar n yüksek tutarda benzer sonuçlara ula mas, Türk tar m n n AB ye entegrasyonunun maliyetinin ihmal edilebilir düzeyde olmayaca na i aret etmektedir l y llardan bugüne esasen bu maliyette kayda de er bir azalman n sözkonusu olmad söylenebilir. OECD verilerine göre 2003 y l nda AB nin çiftçi ba na vermi oldu u toplam destek tahmini 15,000 Euro dur. Do rudan bütçeden yap lan aktarmalar çiftçi ba na yakla k 7,600 Euro dur. Bu veri baz al narak yap lacak basit bir hesap, bugünkü ko ullarda AB ile Türkiye aras nda tar msal bütünle menin ne denli zor oldu unu çarp c biçimde ortaya koymaktad r. Türkiye'de 2001 genel tar m say m sonuçlar na göre yakla k 3 milyon tar m i letmesi bulunmaktad r. Her i letmeye 7,600 Euro toplam destek verilecek olsa 3 milyon i letmenin toplam maliyeti yakla k 23 milyar Euro ya ula maktad r ki, bu rakam AB nin toplam tar msal destek bütçesinin yar dan fazlas na kar l k gelmektedir. Ba ka bir deyi le, AB kendi çiftçisine verdi i ortalama deste i Türk çiftçisine de vermek istese tar msal destek bütçesini yar yar ya art rmak durumundad r. DTÖ tar m anla mas n n tar msal desteklerin azalt lmas hedefinin yan s ra, AB nin kendi içinde OTP nin bütçe üzerindeki yükünü azaltacak yönde reform aray lar dikkate al nd nda, böyle bir seçene in imkâns zl ortadad r. Buradan ç kan sonuç, e er Türkiye AB ile tar msal bir entegrasyona gitmek istiyorsa, tar msal i letme say s n ve tar msal istihdam n pay n azalt p tar mda verimlili i art racak esasl bir reform süreci geçirmek zorundad r. 9 zleyen bölümde tar m müzakereleri konusundaki geli meler ele al nmaktad r Tar m Müzakerelerinde Son Durum Çal man n bu bölümünde, uyum sürecinde tar m müzakerelerinde ya anan son geli meler de erlendirilmi, tar mla ilgili fas llar kapsam nnda ele al nan konular, her konu ba l için, son dönem yasal düzenlemeleri, AB müktesebat ile kar la t rmalar ve gelecek planlar nda incelenmi tir Tar m Müzakerelerine Genel Bir Bak 17 Aral k 2004 tarihindeki AB Brüksel zirvesinde kat l m müzakereleri için bilet al nm, kat l m süreci, 20 Ekim 2005 tarihinde fiilen ba lam t r. Toplam 35 fas ldan olu an AB müktesebat na uyumu içeren bu süreç, her fas l için Avrupa Komisyonu taraf ndan müktesebat hakk nda bilgilendirmeyi amaçlayan tan t c toplant lar, bunlardan yakla k bir ay sonra aday ülke sunu lar n içeren ayr nt l taramay ve bu tarama sonucu komisyonun, aday ülke kurumlar ndan sa layaca bilgiler nda ülkenin fiili müzakereye haz r olup olmad n gösterecek önerilerini ve de erlendirmelerini içeren rapor çal mas n kapsamaktad r. Türkiye taraf nda ilgili tüm kurumlar n katk s n gerektirmekte olan bu süreçte TÜ K de en üst düzeyde temsil edilmektedir. Tar m sektörü, bu 35 fas l içerisinde Tar m ve K rsal Kalk nma, G da Güvenli i, Veterinerlik ve Bitki Sa l ile Bal kç l k ba l klar alt nda, s ras yla 11., 12. ve Tar m sektöründeki istihdamda son zamanlarda görülen ciddi azalman n i letme say s na ne kadar yans d henüz bilinmemektedir. Bunun için bir sonraki kapsaml tar m say m n beklemek gerekecektir. 57

13 fas llarda ele al nmaktad r. Bu fas llarda, AB Genel Sekreterli i nin ilgili Daire Ba kan görev almakta, DPT ve Tar m ve Köyi leri Bakanl (TKB) yetkilileri de 11. fas lda toplant lara kat lmaktad r. 10 Tar m ve K rsal Kalk nma fasl nda, Avrupa Komisyonu 5-8 Aral k 2005 tarihleri aras müktesebat tan t c sunu lar n yapm, Ocak 2006 tarihleri aras Türk taraf sunu lar e li inde ayr nt l tarama, daha önce ad geçen ilgili kurumlar n kat l mlar yla gerçekle mi tir. Halen, Komisyonun fiili müzakere öncesi ülke kurumlar ndan sa layaca veriler nda yapaca de erlendirmeyi içeren rapor beklenmektedir. G da Güvenli i, Veterinerlik ve Bitki Sa l fasl nda, daha önce aç klanan takvim do rultusunda, Komisyon taraf n n yapaca tan t c toplant 9-15 Mart 2006, ayr nt l tarama toplant lar ise Nisan tarihleri aras nda gerçekle tirilmi tir. Bal kç l k fasl nda ise yine program dahilinde, tan t c toplant 24 ubat 2006 da, ayr nt l tarama toplant s ise 31 Mart 2006 da yap lm t r Fas l: Tar m ve K rsal Kalk nma Tar m ve K rsal Kalk nma fasl nda, tan t c toplant daki gündem ba l klar na paralel olarak, Türk Tar m Politikas, Do rudan Ödemeler, Ortak Piyasa Düzenleri (ürün ve ürün gruplar ), Yatay Konular (mali ve idari yap lar), K rsal Kalk nma Politikalar, Co rafi ve Geleneksel aretler ile Organik Tar m konular ele al nm t r. Komisyonun OTP uygulamalar hakk ndaki sunu una kar l k, Türk taraf Türk tar m politikas, finansal destekler, kontroller ve ticaret mekanizmalar üzerine k sa bir aç klama getirmi tir. Sektörün büyüklü ü, istihdam yap s ve d ticaret paylar hakk nda genel bir giri yap lm, yasal çerçeve, ilgili kurumlar, temel araçlar, ürün baz nda üretim ve ticaret rakamlar, agronomik potansiyel ta yan faktörler, uluslararas anla malar, tarihsel süreçte tar m politikas ndaki de i imler (pazar odakl l a geçi ) ve sektöre ayr lan paylar üzerinde durulmu tur. Ülkemizin agronomik potansiyelleri olarak, toprak (fizikselkimyasal özellikleri), sulama, çay r ve mera kaynaklar ve farkl ekolojik yap lar n görüldü ü bölgeler kabul edilmektedir. Ülkemizde, kendine yeterlik ve ithal ikamecili i gibi geleneksel politikalardan, temel hedefi piyasa ekonomisini sektöre yerle tirmek olan 2000 Tar m Reformuna ve amaç ve öncelikleri AB kat l m ile ba lant l Tar msal Strateji Metnine dönü ümü içeren bir süreç ya anm t r. Mali destekler kapsam nda, ulusal çiftçi kay t sisteminin geli tirilmesi ve Do rudan Gelir Deste i (DGD) ve benzeri ödemelerin bu sisteme dayand r lmas, DGD ödemelerinin ürün tipinden ve üretim miktar ndan ba ms z olmas, çevre korumac l na dayand r lan yasal çerçevenin geli tirilmesi (ÇATAK gibi), kalite ve verimi art racak üretim teknolojilerinin desteklenmesi, müktesebatla uyumlu geli meler olarak de erlendirilirken, hala çiftçi dan manl k sisteminin hâla kurulamam olmas, DGD nin sadece tarla ürünleriyle ili kilendirilmesi ve canl hayvan desteklerinin hayvan kimlik ve kay t sistemi (AIRS) ile ba lant s n n kurulamamas farkl l klar olarak göze çarpmaktad r. 10 Tarama sürecindeki geli melerle ilgili ayr nt l bilgi için bkz. 58

14 Entegre idare ve kontrol sistemine (IACS) yönelik do rudan bir düzenleme olmamas na ra men Ulusal Çiftlik Kay t Sistemi (NFRS) ve AIRS ile ilgili kararname ve bildiriler konuyla ba lant l düzenlemelerdir. Sistemin kurulmas, Kat l m Ortakl nda, orta vadede öncelikli hedefler aras ndad r. IACS kapsam nda, referans al nacak veri yetersizli i, mevcut kay tlar n Arazi Parsel Tan mlama Sistemi (LPIS) ile uyumlu olmamas, NFRS ile AIRS aras ndaki entegrasyon eksikli i, IACS den ayr lan noktalard r. Ülkemiz tar msal sübvansiyonlar n n yasal dayana ve bütçe döngüsü, ilgili kurumlar, harcamalar n genel kurallar ve zamanlamas, DGD, ihracat geri ödemesi, Tar m Sat Kooperatifleri Birlikleri ne (TSKB) ödenen kredi sübvansiyonlar gibi farkl mekanizmalar n i leyi i, sözkonusu toplant larda AB heyetine aktar lm t r. Ticaret yap s na dair, ulusal mevzuat, uluslararas anla malar, ithalat ve ihracat anla malar ve pazarlama standartlar ve kontrolleri aç klanm t r. Tar ma yönelik devlet yard mlar konusunda, faaliyet yard mlar, birincil üreticilere yap lan yard mlar, tar msal ürünlerin i lenmesi ve pazarlamas na dair yard mlar ve k rsal kalk nma yard mlar gibi di er tar msal yard mlar detayl bir ekilde ele al nm t r. Ortak Piyasa Düzenlerine (ürün ve ürün gruplar ) bak ld nda; lifli bitkilerde, ürünün i lenmesinde merkezi bir kay t sisteminin, çevre programlar n n ve üretici organizasyonlar n n olmay, müktesebatla uyumlu olmayan alanlar olarak göze çarpan unsurlard r. Pamukta, do rudan ödemelerde, desteklerin bir miktar kalite ve verimlilikle ili kilendirilmesi ve kay tl üreticilere sa lanmas AB mevzuat na uyumlu alanlard r. pek böcekçili i konusunda yard m, ülkemizde her y l hedef fiyatla d fiyatlar n fark kadar olurken, AB de aksi aç klanmad takdirde sabit olmas, ödeme ülkemizde taze kozalar n Kozabirlik e gerekli belgelerin ibraz yla, sat m ndan sonra gerçekle irken, AB mevzuat nda belirli ba vuru tarihlerine ba lanmas gibi maddelerde farkl l klar ortaya ç kmaktad r. Süt ve süt ürünlerinde üreticilerin hem gelir deste i hem de yap sal desteklerle desteklenmesi ile ilgili düzenleme 2005 y l 8503 say l kararname ile yürürlü e girmi tir. Bu alandaki gelecek planlar, tüketicileri süt tüketimi konusunda te vik edici çe itli programlar kapsamaktad r. Büyükba hayvan ürünlerinde (s r-dana eti), önümüzdeki günlerde, müktesebata uyumlu idari yap, karkas s n fland rmas, fiyat raporlama sistemi ve etiketleme sistemleri, üzerinde durulacak konulard r y llar aras nda, d ticarette standartla ma, besinsel içeri e dair etiketleme, hayvanc l k destekleri vb. konularda bir dizi yasal düzenlemeye gidilmi tir. Küçükba hayvanc l kta (koyun-keçi), büyükba taki hedeflere ek olarak, müktesebata uyum ba lam nda bir de kimlik ve kay t alt na alma sistemi olu turmak hedeflenmektedir. Yine son 5 y l içersinde, büyükba hayvanc l k ile ilgili çal malara ek olarak, mezbahalarda ve i leme fabrikalar nda çal acak özel veteriner konusu hakk nda desteklemeler, taze et ve et kar mlar üzerine birçok yasal düzenlemeye gidilmi tir. 59

15 Domuz etinde, turistik bölgelerdeki s n rl talep kapasitesi d nda geni bir pazar olmamakla beraber, otel ve marketlerin perakende sat lar için yapt klar al mlar özel kesim yerleri olan i letmelerden sa lanmakta olup, herhangi bir kota sistemi ve ihracat iadesi yoktur. Yumurta ve kanatl etleri konusunda, uyumu yürütecek bir idari yap lanmaya ve fiyat raporlama sistemine ihtiyaç duyulmaktad r y l ndan bu yana, ürünlerin d ticaret mekanizmas na, bile imlerine ve etiketlendirilmesine dair birçok resmi tebli yay nlanm t r. Bal sektörü, ar c l a ve sektörle ilgili uygulamalara dair 2003 ve 2005 y l nda ç kar lan yönetmeliklerle yasal düzenlemeye tabi tutulmu tur. Son OTP reformlar ndan dolay AB zeytinya düzenlemelerinin bir geçi döneminde olmas, uyum çal malar n do rudan etkilemektedir. Zeytin ve zeytinya konusunda, u andaki AB uygulamas ndan farkl olarak ülkemizde özel bir yasal düzenleme bulunmamaktad r. Depolama konusunda da farkl l klar dikkati çekmekte, TSKB nin yan nda özel lisansl depolar kurma konusunda çal malar sürmektedir. Hububat üretimi ile ilgili, özellikle depolamaya, d ticarete ve dahili i leme rejimine dair yasal düzenlemeler AB nin 2003 y l 1784 say l karar na k smen uyumludur. Çeltik konusunda da; di er ürünlerde oldu u gibi AB mevzuat taramas yap larak kar la t rmalar yap lm olup, hububatta oldu u gibi, son 5 y ll k dönemde yap lan düzenlemeler, ilgili AB yasalar na (1785/2005) k smen uyumludur. eker sektöründe ise, 4634 say l eker Yasas n n katk lar, uygulanan rejimin temel araçlar ele al nm ; kotalar, ürün kalitesi, stoklama vb. konulara dair mevzuat n, ilgili AB müktesebat na uygun oldu u belirtilmi tir. Tohumlar konusuna bak ld nda; aç k bir yasal çerçeveye dayand r ld, yard m da l m n n tohum tan mlar n n ve ödeme usullerinin AB uygulamalar na benzer oldu u görülmektedir. Mevcut destek uygulamas n n strateji metnine uygun olarak sürdürülmesi ve AB mevzuat na daha ileri bir uyumu amaçlayan teknik çal malar yap lmas planlanmaktad r. Tütün, ülkemizin sahip oldu u yüksek potansiyel nedeniyle önemli olup, bu alanda son zamanlarda TEKEL in özelle tirilmesi çabalar, tütün pazarlama sistemindeki de i imler ve Tütün Düzenleme Kurulu nun varl, AB ye uyumlu geli meler olarak görülürken, üretici organizasyonlar ve veri taban, uyumun sözkonusu olmad alanlar olarak ortaya ç kmaktad r. Ortak Piyasa Düzenleri kapsam nda yukar daki ürünlerden ba ka; kahve, kakao, kuru yem, muz, meyve ve sebze, patates ni astas, arap, ya l tohumlar, çiçekçilik ve erbetçiotu hakk nda iki taraf n yasal düzenlemeleri incelenerek sunu lar yap lm t r. 60

16 Yatay Konulara (mali ve idari yap lar) bak ld nda; uan için FADN (Çiftlik Muhasebe Veri A ) benzeri bir yap n n ülkemizde olmad belirtilmi, ancak FADN hakk nda bir madde içeren yasa tasar s ndan bahsedilmi tir. Mevcut veri kaynaklar, veri derleme sistemi hakk nda bilgi verilmi tir. K rsal kalk nma konusunda, k rsal bölge tan m n n güncelle tirilme sürecinde oldu u, uan için özel bir k rsal kalk nma stratejisinin olmad ancak haz rlanma ve uyum a amas nda oldu u söylenmi tir. Ulusal k rsal kalk nma plan, kurumsal çerçevesi, amaç ve öncelikleri, devletçe finanse edilen k rsal kalk nma faaliyetleri ve bu faaliyetleri yürütecek kurullar belirlenmi tir. uan için, geleneksel özel ürünleri korumaya yönelik herhangi bir yasal düzenleme yoktur. Co rafi i aretler konusunda ise tan mlar, ba vuru hakk ve prosedürler aç kt r. Organik tar mla ilgili halihaz rdaki mevzuat, gündemde olmayan serbest dola ma ve kar la t rmaya aç k olmayan idari yap konular na dair maddeler haricinde, son 2 y lda yap lan yasal düzenlemelerle, AB müktesebat na uyumlu hale getirilmi tir. TKB taraf ndan katk maddelerinin analizi konusunda akredite olarak kabul edilen kontrol ve sertifika kurumlar, bununla ilgili bilgi sistemi ve veri ak i leyi i aç kt r. Temel verilere bak ld nda, organik tar m yap lan alan, ürün çe idi ve üretici say s, 1996 dan günümüze çok yüksek oranlarda artm t r. AB Harekat Plan nda duyarl alanlar kapsam nda olan organik tar m, Türkiye de de duyarl alanlar aras nda görülen baraj havzalar nda 30 Aral k 2003 tarihinden itibaren uygulanmaya ba lanm olup, 13 baraj havzas nda da çal malar devam etmektedir Di er Fas llar Bal kç l k fasl üzerine; 24 ubat 2006 günü komisyonun geni lemeden sorumlu birimi taraf ndan yap lan tan t c toplant da, ortak bal kç l k politikas kapsam nda, bal kç l k kaynaklar n n muhafazas ve sürdürülebilir kullan m, politikan n kurallar n ciddi olarak ihlal eden tutumlar listesi, Bilimsel, Teknik ve Ekonomik Bal kç l k Komitesi kurulumu, kaynak ve filo yönetimi ile ilgili; uzun mesafeye göç eden baz türlerin baz stoklar n n korunmas için birtak m teknik tedbirler, bal kç teknelerinin özelliklerinin tan mlanmas, Topluluk Bal kç l k Filo Kay t Sistemi, uydu bazl tekne izleme sistemleri, Akdeniz de bal kç l k kaynaklar n n korunmas, uygulanabilir bir denetim sisteminin kurulmas, Bal kç l Yönlendirme Mali Araçlar, Bal kç l k ve yeti tiricilik ürünleri ortak piyasa düzeni, verilen devlet yard mlar, çok tarafl anla malar, ara t rma ve bilgi toplama konular ele al nm t r. TKB de, bal kç l k konusunda da bir çal ma grubu olu turulmu olup, AB müktesebat n tarama ve mevzuat m z uyumla t rma çal malar devam etmektedir. G da Güvenli i, Veterinerlik, Bitki Sa l fasl nda ise, yine TKB de olu turulan çal ma grubu, AB mevzuat n tarama ve yap lan düzenlemeler nda uyum çal malar n de erlendirmeye devam etmektedir. 61

17 Sonuç olarak; AB müktesebat n n önemli bir bölümünü olu turan tar m konusu, ülkemiz tar m yap s n n farkl l da dü ünüldü ünde, uyum sürecinde oldukça önemli bir yer tutmakta, tüm ilgili kurumlar n katk s n gerektirmektedir. Özellikle; TKB, mevzuat n taranmas ve uyum sürecinin izlenmesinde; TÜ K ise, tar m fas llar kapsam nda güvenilir ve sa l kl verilerin derlenmesinde ve bu yolda olu turulan sistemlerin uygulamas nda kritik görevler üstlenmektedir. Özetle 11.fas l tarama toplant lar sonucu tar m istatistikleri, güçlendirilmesi gereken konulardan biri olarak ortaya ç km, konu daha sonraki tar mla ilgili fas llarda ve 18. fas l olan statistik fasl nda tekrar gündeme gelmi tir. Bu ba lamda, TÜ K ve TKB aras nda gerekli koordinasyonun sa lanmas son derece önemli olup, kurumlar aras i birli i yap lacak konular ve AB tar m istatistiklerine uyum için yap lacak teknik çal malar belirlenmi tir TARIM STAT ST KLER YLE LG L SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER 4.1. Verilerin Güvenilirli i ile lgili Sorunlar TÜ K taraf ndan olu turulan bilgiler hemen her alanda karar vericiler taraf ndan kullan lan bilgiler oldu u için verilerin sa l kl olmas al nan kararlar n isabetli olmas aç s ndan çok önemlidir. Verilerin güvenilirli ini sorgulamak ba ta TÜ K olmak üzere di er tüm kamu-özel kurumlar n sorumlulu undad r. Bunun yan nda veri derleme sürecinde ortak çal lan kurumlar aras nda TÜ K in öncü rolü üstlenmesi sözkonusu sürecin etkinli ini do rudan art racakt r. Bu ba lamda özellikle tar m istatistikleri alan ndaki sorunlardan baz lar u ekilde s ralanabilir (D E 2001): 1. TKB ta ra te kilatlar nda istatistik amaçl çal malar n hangi personel eliyle ve nas l yürütülece i konular esasl olarak tan mlanm de ildir. Dolay s yla TKB ta ra te kilatlar nda istatistik derleme çal malar n rasgele yürüten personel, toplam i yükünün fazlal n gerekçe göstererek, istatistik çal malar n asli çal malar n n d nda de erlendirmektedir. Bu durum verilerin kalitesini olumsuz etkilemektedir. 2. TKB il müdürlükleri proje istatistik ube müdürlükleri nde istatistik çal malar ikinci planda kalmaktad r. 3. Bitkisel üretim ve hayvanc l k istatistikleri ile ilgili bilgilerin analizi a amas nda baz ürünler için eksik ve/veya yanl bilgiler verilmektedir. 4. Mezbaha kesim cetvelleri ile derlenen kesilen hayvan say lar, mezbaha kay tlar üzerinden doldurulmaktad r. Kesimler üzerinden belediyelere belirli bir vergi ödendi inden, kay tlar ço unlukla gerçekleri yans tmayabilmektedir. 5. Su ürünleri istatistiklerinde çerçeve olarak kullan lan bal kç kay tlar güncel olmad ndan, yap lan ara t rmalarda sorunlar ç kmaktad r. 11 AB müzakere sürecine haz rl k stratejileri, üyeli in muhtemel etkileri ve bu sürecin çe itli boyutlar yla ilgili geni tart malar için, örne in, bkz. TKB (2005) ve TEMA (2005). 62

18 6. Çiftçinin Eline Geçen Fiyat Derleme Formuna, il veya ilçede yeti en ürün fiyatlar, üretim mevsimi dikkate al narak doldurulmal d r. Oysa derlenmesi beklenen fiyatlar n gönderilmedi i durumlar olabilmektedir. Bu sorunlar n çözümüne ili kin olarak TÜ K ile TKB aras ndaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve tar m istatistiklerinin derlenmesi konusunda TÜ K in önderli inde ve uzmanl nda ortak çal malar n yürütülmesi oldukça önem arz etmektedir. Bu ba lamda ilk a amada gerçekle tirilebilecek uygulamalar u ekilde s ralanabilir: 1. TÜ K de sürdürülmekte olan Çiftçi Kay t Sistemi nin kurulmas çal malar na temel te kil etmek üzere kullan lan TKB Do rudan Gelir Deste i ve Çiftçi Kay t Sistemi kay tlar n n; henüz TKB den temin edilemeyen Hayvan Kimlik Sistemi kay tlar ile söz konusu kay tlar n tamamlay c s olabilecek ba ka kay tlar n da TÜ K nae transferi sa lanmal ve ileride olu turulabilecek yeni kay t sistemleri konusunda TÜ K ile ortak çal ma yürütülmelidir. 2. TKB il ve ilçe te kilatlar nda veri derlemek ile görevli personelin görev tan m n n yap lmas, yap lan çal man n amaç ve öneminin tüm ilgililere bildirilmesi, idari bilgilendirmenin yan nda iki kurumun ortakla a e itimler düzenlemesi yoluyla veri kalitesinin artt r lmas sa lanmal d r. 3. TKB ilçe te kilatlar nca derlenen ve tar m il müdürlüklerine gönderilen cari tar m istatistikleri verileri ile TÜ K merkezine gönderilen tar msal fiyatlara ili kin veri transferinin ortak bir veri taban na yap lacak veri giri i sayesinde elektronik ortamda gerçekle tirilmesi sa lanmal d r. 4. TKB n n farkl birimlerinde, tar msal i letmelere ili kin tutulan farkl kay tlar n birlikte kullan lmas n sa layacak ortak bir anahtar n var olmad gözlenmi tir. TC Kimlik Numaralar n n söz konusu kay tlara eklenmesi çal malar devam etmekle birlikte, bunun, kay t mükerrerli ini engellese bile, tüm kay tlar n birlikte kullan lmas esnas nda olu acak bilgi mükerrerliklerini engellemeye yeterli olmayaca dü ünülmektedir. 5. Gelecekte yap lacak ve kaç n lmaz olarak tar msal i letmelerden derlenecek veriler ile üretilmesi gereken tar m istatistiklerinin bu süreçte, gerekli de i kenleri içerecek ekilde güncel tutulan bir Çiftçi Kay t Sistemi nin varl hayati önem ta maktad r. 6. Söz konusu kay t sistemini güncel tutma imkân na sadece TKB sahiptir. Bu sistemin güncellenmesi, her y l, TKB nin Çiftçi Kay t Sistemi ni temel alan ek bir çal ma yap lmas suretiyle gerçekle tirilebilir. Zira, mevcut sistem, herhangi bir devlet deste inden faydalanmak isteyen çiftçilerin ba vuru yapmas n zorunlu k lmakta, destek alamayacak olanlar ile alabilecek oldu u halde destek almak istemeyenleri kayda zorlamamaktad r. 63

19 Öte yandan 500 dekar üzerinde araziye sahip i letmeler, arazilerini parçalayarak, farkl birkaç i letme gibi ba vuru yapmakta, serac l k yapan i letmeler küçük arazilere sahip olduklar ndan ba vuru yapmamaktad rlar. Hayvan varl klar deste e konu olmad için sadece hayvanc l k yapan i letmeler sisteme ba vuru yapmamakta, bitkisel üretime ba l ba vuru yapanlar hayvanc l k yapsalar bile hayvan varl na ili kin bilgileri do ru beyan etmeyebilmektedirler. Benzer ekilde ürün çe idi, deste e konu de il ise, do ru beyan edilmeyebilmektedir. Ayr ca ba vuru formunun deste e konu olmayan k s mlar n n bo kalmas veya veri giri inin yap lmamas söz konusu olabilmektedir. Gerek Çiftçi Kay t Sistemi nin güncel tutulmas n sa layacak çal malar ve gerekse bunu temel alacak di er ara t rmalar n TKB taraf ndan yürütülmesine imkân oldu u dü ünülmektedir. TÜ K in uzmanl k deste i ile bu çal malar n TKB taraf ndan yürütülüp yürütülemeyece i de erlendirilmelidir Ayr ca bal kç l k istatistiklerinin tutulmas s ras nda alan uygulamas nda kar la lan sorunlar da verilerin güvenilirli ini olumsuz etkilemektedir. Bal kç lar n kay t tutma zorunlulu unun olmamas ve vergi ile ili kisinin olabilece i dü üncesi ile verdikleri cevaplar çok sa l kl olmamaktad r. Baz durumlarda bal kç l k i iyle i tigal edenler ruhsat ald klar ilin d nda avlanma yapmaktad rlar. lde anket uygulan rken bu bal kç lardan anket al nmamakta, bu da kapsam eksikli ine sebebiyet vermektedir. Anket hangi ilde uygulan yorsa kendi listelerinde olmasa bile o bal kç lara anket yap lacakt r. Bunun d nda genelde sabah n erken saatlerinde bal kç bar naklar nda olduklar ndan mesai saatlerinde anket yapmak zor olmaktad r. Bu nedenle anket sabah n erken saatlerinde uygulanmal birkaç y lda bir de, bal kç lar veya üretici birlikleri ile tan t m toplant lar yap lmal d r. AB ne üye ülkelerde önceki y llarda yakalad klar bal k miktarlar na göre kota uygulamas getirdiklerinden ve ülkeler aras kota al m ve sat m olmas nedeniyle yakalad klar bal klar maksimum göstermek ülkelere yarar sa lamaktad r. Türkiye de beyana dayal y ll k bilgi soruldu u için bu i le u ra anlar yakalad klar bal k miktarlar na göre vergi al nmas ndan çekindiklerinden do ru bilgi vermemektedir. Bu durum uzun vadede Türkiye nin aleyhinde i leyecektir. TKB taraf ndan büyük bal kç lar nezdinde ba lat lan ayl k bilgi derleme formlar u anda sadece avlanan bal klar n miktarlar na yönelik olup, di er de i kenler formda yer almamaktad r. Seyir defteri niteli i ta yan bu kay tlar n istenilen normlara uygun olmas gerekmektedir. Ayr ca Türkiye de 180 civar nda karaya ç k noktas bulunmaktad r. TKB taraf ndan 30 adet karaya ç k noktas nda AB standartlar uygulanacakt r. Geriye kalan 150 karaya ç k noktas nda kontrolün yap lmas zor olaca ndan acilen di er karaya ç k noktalar için de önlem al nmas gerekmektedir. Bu noktada k sa ve orta vadede yap lmas gerekenler mevcuttur. K sa vadede kaptan seyir defteri ve karaya ç k bildirim formlar n n AB standartlar na uygun hale getirilmesi, üretici birliklerinin ve bal kç lar n e itimi say labilir. Orta vadede yap lmas gerekenler aras nda u hususlar say labilir: TKB taraf ndan Bal kç l k zleme Merkezi, Tekne zleme Sistemi ve tüm önemli bal kç limanlar nda öncelikle 30 büronun daha sonra ise 150 büronun kurulmas ve tamamen çal r duruma getirilmesi, 64

20 Av kay t formlar n n da t m, toplanmas ile birlikte karaya ç kan bal klar n kayda girilmesi amac yla verilerin do rulu unu test edecek eleman ve kontrol sisteminin kurulmas, Av kay t defteri, karaya ç kma bildirim formu, gemiden gemiye aktarma formunun doldurulabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yap lmas, Veri taban ve network sisteminin kurulmas Teknoloji Kullan m ve Metodoloji ile lgili Sorunlar AB ye uyum sürecinde tar m istatistiklerinin iyile tirilmesi kapsam nda yap lmas dü ünülen baz projeler vard r. Bu projelerin temelinde ise bilgilerin kar la t r labilir olmas için uygulanacak yöntemler ve de i kenler baz nda yap lacak de i iklikler mevcuttur. Teknolojik altyap eksikli ine ra men, AB tar m istatistiklerine uyum için yap lmas gereken teknik çal malar aras nda unlar say labilir: 1. Çiftçi Kay t Sisteminin olu turulmas. (Örnekleme metotlar n n, AB üyesi ülkelerde uyguland biçimde i letme tiplerine ve ekonomik büyüklüklerine göre yap lmas hedeflenmektedir. Böyle bir çal man n sa l kl ekilde yürütülebilmesi için güncel, güvenilir ve örnekleme için kullan lacak kriterlere ili kin çiftçi baz nda kay tlara (çerçeveye) ihtiyaç vard r.) 2. AB nin tar m faaliyetleri s n flamas na göre tar msal i letmelerin s n flama ve tipoloji belirleme çal mas n n yap lmas gerekmektedir. 3. Tar msal i letme kay tlar na dayan larak bitkisel ürünlere ili kin arazi kullan m, bitkisel üretim istatistikleri, hayvanc l k istatistikleri ve hayvansal üretim istatistiklerinin elde edilmesi gereklidir. 4. Özel Ba c l k ve Meyvecilik Anketlerinin uygulanmas gereklidir. 5. Tar msal letme Yap Ara t rmalar yap lmal d r. (Bu ara t rma, AB üye ülkelerinde her iki veya üç y lda bir tar msal i letme yap lar nda meydana gelen de i meleri izlemek amac yla uygulanmaktad r.) 6. Eurofarm veri taban 12 olu turulmas, 7. Bitkisel ürünler için Uzaktan Alg lama tekniklerinin kullan m, 8. Bitkisel ürünler için arz-denge tablolar n n haz rlanmas, 9. Hayvanc l kla u ra an i letmelere ili kin kay t sisteminin olu turulmas gerekmektedir. 10. Bal kç l k istatistikleri için getirilen öneriler aras nda, tekne kay tlar ve yakalanan ve karaya ç kar lan su ürünlerine ait kay tlar n (Seyir Defteri, skele ve Sat Bilgileri, Nakliyat Kimlik Belgesi) tutulmas bulunmaktad r. Bu çal malar TKB taraf ndan ba lat lm t r. Teknik ayr nt lara ili kin toplant lar her iki Kurum aras nda yürütülmektedir. 12 Tar msal letme Yap Ara t rmas n n sonuçlanmas ndan sonra Eurofarm veri taban olu turma çal mas na ba lanacakt r. 65

21 4.3. E itimli gücü Sorunu Kurum içerisinde tam uzmanla m kadrolar n olu turulmas için hem merkezde hem de ta rada kurum elemanlar na yo un e itim programlar n n uygulanmas, uzman kadroya master ve doktora imkân n n, hatta yurtd e itim seminerleri imkân n n sa lanmas, Kurum içerisinde takip edilen i lerin aksamamas nda etkili olacakt r. 13 Ayr ca TÜ K in çok yak n i ili kisi içerisinde oldu u TKB de belli konularda tecrübe sahibi personelin çok s k yer de i tirmesi kurumlar aras ndaki bilgi al veri ini ve veri güvenilirli ini olumsuz etkilemektedir. Yeni personelin i i ö renip verimli olmaya ba lad zaman yer de i tirmesi hem ileti im aç s ndan hem de sa l kl bilgi toplamak aç s ndan birçok sak nca do urmaktad r. Ayr ca Tar m statistikleri Grubunda yer alan tak mlar n en çok yak nd konulardan bir tanesi de ta radan girilen verilerin eksik veya hatal olmas d r. Ta rada bu amaçla istihdam edilen personelin ya elektronik veri giri ini sa l kl bir ekilde yapabilecek yeterlili e sahip olmas veya bu yönde e itim almas gerekmektedir. Veri giri lerinin eksik veya hatal olmas verilerin analizinde ve kullan lmas nda hatal sonuçlar do urabilmektedir. Veri toplamakla görevli personelin teknik ve lojistik bak mdan desteklenmesinin yan s ra, çiftçilerin de do ru bilgi vermenin önemi konusunda bilinçlendirilerek istatistiki veri derleme sürecine gönüllü kat l m n n sa lanmas na yönelik önlemler al nmal d r. Çiftçi örgütleri ile kamu kurumlar aras nda ayr nt l ve güvenilir bilgi derlenmesi konusunda s k i birli ine gidilmelidir Di er Sorunlar Ülkemizde çok zor ve oldukça önemli olan istatistiki bilgi üretme görevini üstlenen önemli bir kurum olan TÜ K,görevini yürütürken ciddi s k nt larla kar kar ya kalmaktad r. Bu durumun en önemli sebeplerinden birisi Türk kamuoyunda istatistiki bilgi bilincinin yeterince olu up özümsenmemi olmas d r. TÜ K in üretti i bilgilerin hanehalk ndan çok karar al c lar taraf ndan kullan lan bilgiler olmas alandan veri toplama i lemini birçok yönden olumsuz etkilemektedir. Hanehalk n n bu konuda tam bilgi sahibi olmamas, bilgi toplama eyleminin zaman zaman, yanl bir ekilde, vergilendirilmeyle irtibatland r lmas, uygulanan anketlere önyarg yla yakla lmas na ve do ru bilgi vermekten kaç nmaya sebep olmaktad r. Bu ba lamda TÜ K in kendi sayg nl na sahip ç karak, istatistiki bilgi bilincinin olu turulup yerle mesinde kamuoyunu bilgilendirici ve e itici çal malar ilk elden yürütmesi veya desteklemesi son derece önemlidir. Bu çerçevede, örne in, hanehalk n n istatistiki bilgiye olan ilgisini art rmak için medya yoluyla tan t m ve reklam filmleri yap labilir. Hatta bir istatistik kanal kurularak, veya mevcut devlet kanallar ndan birinde bu tür programlara yer verilerek, üretilen bilgilerin yorumlanmas nda ve kullan lmas nda ayd nlat c bilgiler sunulabilir. Ayr ca halk n daha çok ilgisini çekecek baz anket sonuçlar da bu kanaldan yay nlanarak halk n istatisti e ilgisi art r labilir. Özel sektör kurulu lar ndan istatistik derleme konusunda yard m, i birli i, veya hizmet sat n al m gibi hususlar üzerinde dü ünülmelidir. 13 Örne in, Eylül 2000 de yap lan nüfus say m n n May s 2001 de yap lan tar m say m na olumsuz etkisi, kurum içerisinde uzmanla man n ve i bölümünün tam olarak sa lanamamas na ba lanabilir. 66

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Kırsal Kalkınmada Yönetişim Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Çalışmanın arka planı Amaç: Kırsal kalkınmada yönetişim mekanizmalarının nasıl işlediği ve hangi araçların kullanıldığı Urfa özgülünde

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanlar, Sayın KĐK üyeleri, Sayın Katılımcılar, Sayın Basın Mensupları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Faaliyet Onayı Alma Koşulları Hayvansal üretimin geliştirilmesine katkıda bulunacak

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

d) Çiftçi kayıt sistemi: Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanını,

d) Çiftçi kayıt sistemi: Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanını, TARIM KANUNU Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006 Amaç MADDE 1 Bu Kanunun amacı; tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plân ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi için gerekli

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR

TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR Çocuğun çalışması, hemen bütün ülkelerde yaşanmakta olan evrensel bir olgudur ve önemli bir sosyal

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğretim üyeleri ve

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. KÜMELENME ANA DESTEK ALANLARI II. KÜMELENME DESTEKLERİNDE TEMEL

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığının görevlerini daha etkin ve verimli yerine getirmesini sağlayacak şekilde idari kapasitesinin arttırılması

Gümrük Müsteşarlığının görevlerini daha etkin ve verimli yerine getirmesini sağlayacak şekilde idari kapasitesinin arttırılması ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 29.0007.1.01 Tasfiye

Detaylı

YERLİ ÜRETİCİLER TARAFINDAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ PVC İTHALATINA YÖNELİK YAPILAN KORUNMA ÖNLEMİ BAŞVURUSUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ

YERLİ ÜRETİCİLER TARAFINDAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ PVC İTHALATINA YÖNELİK YAPILAN KORUNMA ÖNLEMİ BAŞVURUSUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ YERLİ ÜRETİCİLER TARAFINDAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ PVC İTHALATINA YÖNELİK YAPILAN KORUNMA ÖNLEMİ BAŞVURUSUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ 1. GİRİŞ... 1 2. BAŞVURUYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER... 1 2.1. Başvurunun

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

NO: 2012/44 TAR H:

NO: 2012/44 TAR H: VERG S RKÜLER NO: 2012/44 TAR H: 31.08.2012 KONU Ticaret irketlerinin Y ll k Faaliyet Raporlar n Asgari çeri inin Belirlenmesine li kin Yönetmelik Yay nlanm r. Gümrük ve Ticaret Bakanl taraf ndan haz rlanan

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu programın

Detaylı

Elektronik ortamda tutulacak defter ve belge uygulamasında kullanılacak olan terimler aşağıda tanımlanmıştır.

Elektronik ortamda tutulacak defter ve belge uygulamasında kullanılacak olan terimler aşağıda tanımlanmıştır. 1. Giriş 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası hükmü ile Maliye Bakanlığı; elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali

YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali Bu doküman, Yamaç Hidroelektrik Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU Üst Politika Belgelerinde Okul Bazlı Bütçe: Amaç: OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU 1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 154- Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı