SOSYAL BELEDİYECİLİK ÜZERİNE BİR İNCELEME: ANKARA BÜYÜKŞEHİR ÖRNEĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL BELEDİYECİLİK ÜZERİNE BİR İNCELEME: ANKARA BÜYÜKŞEHİR ÖRNEĞİ"

Transkript

1 SOSYAL BELEDİYECİLİK ÜZERİNE BİR İNCELEME: ANKARA BÜYÜKŞEHİR ÖRNEĞİ Ahmet Turan ADIYAMAN - Sayıştay Uzman Denetçisi Salim DEMİREL - Sayıştay Başdenetçisi 1. GENEL OLARAK Sosyal yardım ve hizmetler, toplumda kişi ve ailelerin kendi şartları dışında gelişen maddî, manevî ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine, ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını, yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünüdür. Günümüzde gerek toplum yapısında ve ihtiyaçlarında meydana gelen değişmeler gerekse de kırsal alandan kentlere doğru devam eden göçlerin etkisiyle kentlerde oluşan yoğunlaşmanın getirdiği ekonomik ve sosyal problemler kentli nüfus için sosyal yardım ve hizmetlere giderek daha fazla ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur. Toplumda gün geçtikçe artan sosyal ihtiyaçların karşılanması sosyal devletin ana görevlerinden birisidir. Ülkemizde devlet bu sosyal görevini hem merkezi idare ile hem de yerel yönetimlerle yerine getirmektedir. Ancak son zamanlarda dünyada ve Türkiye de yaşanan küreselleşme ve yerelleşme olgusu, sosyal devletin işleyişinde yerel yönetimleri, yerel yönetimler içinde de belediyeleri ön plana çıkarmıştır. Ülkemizde 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile diğer bazı kanunlar, belediyelere sosyal yardım ve sosyal hizmet alanında önemli yetki ve fonksiyonlar yükleyerek, belediyeleri mahalli düzeydeki sosyal politika ve sosyal refah hizmetlerinin yerine getirilmesinde ve sınırları içindeki vatandaşların refahının artırılmasında etkin kuruluşlar haline getirmektedir. 115 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2011

2 Sosyal Belediyecilik Üzerine Bir İnceleme: Ankara Büyükşehir Örneği Bu çalışma, vatandaşlarına asgari bir yaşam düzeyi sağlamakla görevli olan sosyal devletin uygulamakla görevli olduğu sosyal politikaların gerçekleştirilmesinde belediyelerin aldıkları rolü ve bu anlamdaki katkılarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada, sosyal devletin yerel ayağını oluşturan sosyal belediyecilik kavramının ne anlam ifade ettiği ve sosyal belediyecilik kapsamında belediyelerin uyguladıkları sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin kapsam ve niteliği ile belediye giderleri içindeki yeri incelenecektir. Bu kapsamda, özellikle 2005 yılından itibaren yürürlüğe konulan 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile verilen yeni görev ve yetkilerle beraber belediyelerin, sosyal yardım ve hizmet anlamında yaptıkları faaliyetlerin, bir uygulama örneği olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi uygulamalarıyla açıklanması hedeflenmektedir. İki bölümden oluşan çalışmamızın birinci bölümünde, kavramsal çerçeve ortaya konmuştur. Bu bağlamda sosyal devletin işleyişinde önemli roller alan belediyelerin yaptıkları sosyal yardım ve sosyal hizmet uygulamalarını ifade eden sosyal belediyecilik kavramı üzerinde durularak izah edilmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde ise; gerek başkent olması nedeniyle Türkiye nin yönetildiği kentin belediyesi olması, gerekse de içinde barındırdığı nüfusun büyüklüğü ve elde ettiği gelirler ve yaptığı giderlerle Türkiye nin en büyük ikinci belediyesi olması nedeniyle sosyal belediyecilik anlamında incelenmesi gereken önemli bir laboratuar olan Ankara Büyükşehir Belediyesi nin bu kapsamda yürüttüğü sosyal yardım ve sosyal hizmet uygulamaları veriler ve tablolarla ayrıntılı olarak incelenmiştir. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi nin sosyal belediyecilik kapsamında yaptığı faaliyetlerin yıllık maliyet giderlerinin belediye bütçe giderleri içindeki yeri ve bu harcamaların kişi başına düşen miktarı birkaç örnek büyükşehir belediyesi verileriyle kıyaslanarak açıklanacaktır. 2. SOSYAL BELEDİYECİLİK Sosyal belediyecilik, sosyal devletin, vatandaşlarına sunmakla yükümlü olduğu sosyal politika ve faaliyetlere belediyelerin de katılıp yerel düzeyde birtakım sosyal yardım ve hizmetleri yapmasını ifade etmektedir. Sosyal belediyeciliğin inceleneceği bu bölümde, öncelikle sosyal belediyeciliğin ne anlam ifade ettiği ve işlevleri sosyal devletle kıyaslanmak suretiyle açıklanacaktır. Daha sonra ise sosyal belediyeciliğin tarihsel gelişimi ve zamanla sosyal belediyecilik anlayışında yaşanan değişim irdelenecektir. 2.1.Sosyal Belediyecilik Kavramı Dünyada ve ülkemizde son yıllarda kamu yönetimi alanında yaşanan hızlı değişim siyasal yapıların ve kurumların kendilerini yeniden tanımlamalarını öngörmektedir. Kamu yönetimini daha etkili ve daha verimli kılmak adına, iyileştirme amacıyla girişilen bu yeniden düzenlemeler sonucunda gerçekleştirilen yenilikler günümüzde de artarak devam etmektedir. Yaşanan bu hızlı değişikliklerle beraber dünyada küreselleşme ve yerelleşme bağlamında yaşanan süreç; yerel dinamikleri ve değerleri ön plana çıkarmaktadır. Yaşanan bu süreç kamu yönetim sisteminin yerel ayağını oluşturan ve yerel yönetim denince akla ilk gelen kurumlar olan belediyeleri de gerek organizasyon yapılarında ve iş süreçlerinde gerekse de yerine getirdikleri fonksiyonlarda yenilenmeye ve değişime zorlamaktadır. Yasaların değişmesi, hızlı kentleşme, kentleşme ile birlikte ortaya çıkan sorunlar, küreselleşme ile var olan yerelleşme ve göç olgusu belediye yönetimi anlayışında değişime sebep olan başlıca unsurlardır. 1 Özellikle sosyal devlet anlayışında meydana gelen değişiklikler, devletin yerel ayağını oluşturan belediyeleri sosyal alanda daha aktif olmaya itmiştir. Bu durum belediyelerin sosyal harcamalarını arttırırken sosyal belediyecilik anlayışını da doğurmuştur. Sosyal belediyecilik, belediyelerin sosyal fonksiyonlarını arttıran ve sosyal yaşam içinde aktif hale gelmelerini sağlayan, yani sosyal devletin gereklerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belediyelere yeni birtakım görevler yükleyen bir anlayıştır. 2.2.Sosyal Devlet ve Sosyal Belediyecilik Sosyal devletin temel amacı vatandaşlarına insan onuruna yaraşan asgari bir yaşam düzeyi sağlamaktır. Sosyal devlet, vatandaşlarının refah düzeyini yükseltmeye çalışan devlettir. Sosyal devlet maddi ve manevi anlamda ihmal edilmiş kişilerin, devlete karşı sosyal destek talebinde bulunma hakkına sahip olmaları de- 1 İrfan DEMİR, Yerel Yönetimlerin Sosyal Politika Fonksiyonları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, s NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2011

3 Ahmet Turan ADIYAMAN - Salim DEMİREL mektir. 2 Özellikle günümüzde gerek toplum yapısında meydana gelen değişiklikler, gerekse de devlet anlayışında yaşanan değişiklikler ile devletin fonksiyonlarındaki artış nedeniyle vatandaşların sosyal anlamda devletten beklentisi artmıştır. İnsan hakları anlayışının gelişmesi de vatandaşlarına insan onuruna yaraşır asgari bir yaşam düzeyi sağlamak sosyal devletin vazgeçilmezi olmuştur. Diğer taraftan Sosyal belediyecilik ise, belediyeye, bulunduğu mahallin fiziki yapısına dair hizmetlerin yanında sosyal alanlarda da planlama ve düzenleme işlevi yükleyen bir anlayıştır. Sosyal belediyecilik çerçevesinde belediyeler, kamu harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması alanlarını kapsayacak şekilde sosyal amaca kanalize eden; işsiz ve kimsesizlere yardım yapılması, sosyal dayanışmanın tesis edilmesi ile sosyo-kültürel faaliyet ve çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için sosyal politikalar üreten, bireyler ve toplumsal kesimler arasında zayıflayan sosyal güvenlik ve adalet mefhumunu güçlendirmeye yönelik sosyalleştirme ve sosyal kontrol işlevlerini yerine getiren birer kurum haline gelmektedir. Sosyal belediyecilik anlayışında belediye, kültür, sağlık, eğitim, turizm, kentleşme, konut, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, gözetilmesi kimsesiz, fakir v.b. yardıma muhtaç insanların gözetilmesi gibi birçok sosyal faaliyeti yerine getirmektedir. Belediyeler, sosyal belediyecilik uygulamaları ile amacı vatandaşlarına asgari düzeyde insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi sağlamak olan sosyal devlet anlayışına yerel düzeyde katkıda bulunurlar. Hatta günümüzde denilebilir ki sosyal devlet uygulamaları yavaş yavaş merkezi idareden yerel yönetimlere doğru kaymaktadır. Yerel yönetimler içinde sosyal faaliyette en çok bulunan kurumlar ise belediyelerdir. 2.3.Sosyal Belediyecilik Kapsamında Yapılabilen Hizmetler Belediyelerin sosyal yasam içinde aktif hale gelmelerini sağlamaya yönelik olan 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile diğer kanunlardaki hükümler doğrultusunda, sosyal belediyecilik kapsamında yapılabilecek hizmetler genel olarak şöyle özetlenebilir. 2 Fikret EFE, Uygulamalı Sosyal Belediyecilik e-kent Modeli Boğaziçi Beldesi Örneği, Metropol Yayınları, İstanbul, 2008, s:4 Kimsesizlerin, evsizlerin, sokak çocuklarının ve muhtaç kadınların barınma ihtiyaçlarını karşılamak, öksüzlere çocuk yuvaları ve kreşler yapmak, yaşlılara huzurevleri tesis etmek, sağlık merkezleri, sağlık ocakları, gezici sağlık otobüsleri, ön tanı merkezleri açmak, hastaneler civarında hasta yakınları için misafirhaneler oluşturmak, kültür, sanat ve spor tesisleri açmak, tiyatro, sinema, kütüphane ve kültür merkezlerini mahallelere kadar yaygınlaştırmak, fakir, muhtaç ve yaşam mücadelesi veren kesimlere yönelik aş evleri ve imarethaneler kurmak, özürlüler için ulaşım, eğitim ve sosyo-kültürel ortamlarda kolaylık sağlayıcı tedbirler almak, beceri ve meslek edindirme kursları açmak, park-bahçeler ve piknik alanlarını yaygınlaştırmak, doğal dengeyi koruyan ve çevresel şartları düzenlenmiş ucuz konut alanları üretmek, iş kuracak kadın ve gençlere yönelik rehberlik hizmetleri yapmak, onlara makine ve ekipman desteği sağlamak, tanzim satış mağazaları ve ekmek fabrikaları kurmak gıda, kömür, ilaç, kırtasiye malzemesi yardımı yapmak, toplumsal gruplar, sivil toplum kuruluşları ve kitle örgütlerine rehberlik etmek, onlarla dayanışma ve yardımlaşmayı geliştirmek ve gençlerin, engellilerin ve kadınların toplumsallaşmalarını sağlayacak merkezler açmaktır. 2.4.Türkiye de Sosyal Belediyecilik Hizmetlerinin Gelişimi Türk yönetim tarihindeki esaslı değişim Tanzimat la birlikte başlamıştır. Tanzimat, Türk yönetim tarihinde bir dönüm noktasıdır. Modern anlamda kamu yönetim birimlerinin ortaya çıkısı da bu döneme rastlar. İlk belediye teşkilatları da, bu dönemden itibaren kurulmaya başlanmıştır. İstanbul Şehremaneti ve Altıncı Belediye Dairesi nin kuruluşu ile birlikte Türk belediyeciliğinin temelleri atılmıştır. Bundan önceki dönemde, beledi nitelikteki hizmetleri; vakıflar, kadılık kurumu, loncalar ve bu günkü deyimiyle diğer sivil toplum örgütleri karşılamıştır. Ancak değişen dünya koşulları ve Kırım Harbi nin etkisiyle Osmanlı beledi nitelikteki hizmetlerin ifasını belediye teşkilatlarına yüklemiştir de çıkan Belediye Kanunu nda belediyelerin organları, Belediye Reisi, Belediye Meclisi ve Cemiyet-i Belediye den oluşmuştur. Bu kanun 1930 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. 4 3 İrfan DEMİR, Yerel Yönetimlerin Sosyal Politika Fonksiyonları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, s.33 4 Erol KAYA: Yerel Yönetimler Reformu ve Belediyelerde Yeniden Yapılanma, s: NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2011

4 Sosyal Belediyecilik Üzerine Bir İnceleme: Ankara Büyükşehir Örneği Osmanlı döneminde kurulmalarına rağmen belediyeler, yapısal ve işlevsel gelişim sürecini tamamlayamamıştır. Bu dönemde köklü bir yerel yönetim geleneği ve deneyimini oluşturulamamış ve genç Cumhuriyete aktarılamamıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra belediyeler günümüze kadarki zaman içinde etkin ve özerk hale getirilmiş ve yaptıkları işlevlerle toplumun dikkatini çeken ve önem taşıyan kurumlar haline getirilmiştir. Dolayısıyla Ülkemizdeki sosyal belediyeciliğin gelişiminde Cumhuriyet in ilanından günümüze kadar olan süreci üç dönem halinde ele alıp inceleyeceğiz. Birinci dönem, Cumhuriyetin ilk yılları olan dönemidir. Bu dönem belediyelerin geniş yetkilerle donatıldığı ve İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar mahalli nitelikli hizmetlerin karşılanmasında belediyelerin aktif olduğu dönemdir. Bu dönemde belediyelerin görev ve sorumlulukları üzerinde 1580 sayılı belediye yasası belirleyici olmuştur. Bu yasa, belediyelere kentsel hizmetlerden çok çeşitli sosyal politikalara kadar epeyce görev vermiştir. Zaten yasanın gerekçesinde belediye hizmetlerinin geliştirilmesi öngörülmüştü. Bu maddeye istinaden dönem boyunca belediyelerin görev alanları genişlemiştir. Bu yasa ile belediyeler kentsel hizmetlerin sağlanmasında önemli görevler üstlenmeye başlamışlardır. Ancak, belediyeler yasalar ile verilen görev ve sorumluluklarını kaynak sıkıntısı nedeniyle yerine getirmekte yetersiz kalmışlardır. Bu dönemde devletin ve belediyelerin gelir ve giderleri arasında denge sağlanamamıştır. İkinci dönem, dönemidir. Bu dönem, temel kentsel hizmetler, eğitim, sağlık, sosyal yardım ve sosyal hizmetler gibi sosyo-kültürel nitelikli hizmetlerde merkezi idarenin baskın hale geldiği dönemdir. Bu dönemde belediyeleri sosyo-kültürel hizmetlerde ikinci plana düşüren bir diğer gelişme de, 1961 Anayasası ile sosyal devlet niteliği kazanan devletin eğitim, sağlık, sosyal yardım ve hizmetler ile konut ihtiyacının karşılanmasına daha büyük önem vermeye başlamasıdır tarihli Belediye Kanunu ile esaslı bir düzenleme getirilmiş, 1984 yılında çıkarılan 3030 sayılı kanunla Büyükşehir belediyeleri kurularak belediyelerle ilgili farklı bir yapılanmaya gidilmiştir. Üçüncü dönem ise, 1990 dan günümüze kadarki dönemdir lı yıllardan itibaren belediyelerin etkinliğinin özellikle büyükşehirlerde yeniden artmaya başladığı dönemdir. Bu dönemde; büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere belediyelerin sosyal politika alanındaki hizmetlerinin tür ve kapsamını genişletilmiştir. 3. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara genelinde yaptığı birçok uygulamayla kentte barınan insanlara sosyal hizmetler sunmaktadır. Belediye bu hizmetleri yukarıda belirttiğimiz gibi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve bağlı birimlerle yapmaktadır. Çalışmamızın bu bölümünde belediyenin yaptığı bu sosyal hizmetler hakkında detaylı bilgiler verilecektir. 3.1.Gençlik Merkezleri Ankara Büyükşehir Belediyesince, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. maddesine dayanılarak uygulamaya konulan gençlik merkezlerinin amacı, gençlik merkezi üyesi olan tüm gençlerin beden ve ruh sağlığını korumak, sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek, ilgi alanları doğrultusunda eğitimlerine katkı sağlamak ve beceri kazandırmaktır. Bu amaçla gençliğin yaşadığı sorunların çözümüne katkıda bulunacak, gençler arasında iletişim ve dayanışmanın güçlendirilmesini sağlayacak ve gençlerin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri gençlik merkezleri oluşturulmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesi ne ait 11 adet gençlik merkezi bulunmaktadır. Bu gençlik merkezlerine halen kayıtlı genç bulunmaktadır. Gençlik merkezlerinden faydalanan genç sayısı ise döneminde toplam kişidir. 5 En çok gencin üye olduğu merkez ise Sincan Aile Yaşam Merkezi Gençlik Merkezi dir. En çok üyenin bu merkezde bulunmasının nedeni nüfusun kalabalık, aile başına çocuk sayısının yüksek ve genç nüfusun oransal olarak fazla olmasıdır. 5 Ankara Büyükşehir Belediyesi 2008 Yılı Faaliyet Raporu, www. ankara-bel.gov.tr 118 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2011

5 Ahmet Turan ADIYAMAN - Salim DEMİREL 3.2.Çocuk Kulüpleri Ankara Büyükşehir Belediyesi nin 0-15 yaş arası çocuklar için hizmete açtığı çocuk kulüplerinin amacı; yoksul kent mahallelerinde yaşayan çocuklara yönelik temel hizmetlerin, eşitsizlikleri azaltacak şekilde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır Feza Gürsey Bilim Merkezi Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Çocuk Şube Müdürlüğü nün sorumluluğunda faaliyetleri yürütülen çocuk kulüplerinin sayısı 14 adettir. Bu kulüplerin verdiği hizmetten yararlanmak için üye olmak gerekmektedir. 3.3.Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Uluslar Arası Çalışma Örgütü Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslar Arası Programı ILO-IPEC arasında 4 Aralık 1992 tarihinde imzalanan protokolle Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuk Projesi başlatılmış; yapılan çalışmalar sonucunda 1993 yılında Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar Merkezi kurulmuştur yılında sona eren protokol 1995 yılında yenilenerek çalışma aksatılmadan 1997 yılına kadar devam ettirilmiştir yılından itibaren ILO tarafından sağlanan destek kesilmiş olduğu halde,merkez, faaliyetlerine Ankara Büyükşehir Belediyesini imkânlarıyla devam etmiştir. Feza Gürsey Bilim Merkezi, Belediye tarafından, Ankara ili Belediye sınırları içerisindeki Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı İlköğretim, lise ve dengi okullarda öğretim gören öğrencilerin, okullarında teorik olarak öğrendikleri bilgileri pratiğe dökmeleri, dolayısıyla başarılı olmalarını sağlamak ve onları motive etmek amacıyla 23 Nisan 1993 tarihinde açılmıştır. 1 Altınpark ta yer alan Feza Gürsey Bilim Merkezi, içinde yer alan 48 parçalık deney seti ile her yaştan ve her meslekten kişileri ve araştırmacıları karşılamaktadır Çocuk Koruma ve Danışma Merkezi Çocuk Koruma ve Danışma Merkezi, Çocuk Koruma Evleri Projesini hayata geçirerek kimsesiz ve bakıma muhtaç çocuklara Ev Tipi Bakım Sistemi ni uygulamaktadır. Projenin ana amacı, 0 18 yaş aralığında bakım desteğine muhtaç çocukların, aile ortamına en yakın düzenin kurularak, çocuğun aile yoksunluğundan mümkün olduğu kadar az etkilenmesinin sağlanmasıdır. Ulus Semtinde yer alan Merkez 70 çocuk kapasiteli yatılı bir sosyal kuruluştur. Merkezde oyun salonu, kreş, bilgisayar odası, revir, mutfak, yemekhane, mama odası, misafirhane, idari birimler ve çocukların bakıcı annelerle birlikte yaşadıkları evler bulunmaktadır. 1 Ankara Büyükşehir Belediyesi 2008 Yılı faaliyet Raporu, www. ankara-bel.gov.tr 119 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2011

6 Sosyal Belediyecilik Üzerine Bir İnceleme: Ankara Büyükşehir Örneği 3.7. Giysi Yıkama Merkezleri Ankara da eğitim gören üniversite öğrencilerinin eğitim bütçelerine katkı sağlamak amacıyla Ankara nın iki semtinde hizmete açılan Giysi Yıkama Merkezleri, öğrencilere ücretsiz giysi yıkama, kurutma ve ütüleme hizmetleri vermektedir Eğitim ve Dinlenme Tesisleri 3.6. Çocuk Meclisi Çocuk Meclisi, Ankara da yaşayan çocukların problemlerini, taleplerini ifade etmeleri ve kendileriyle ilgili problemlerin çözümünde aktif rol almalarını sağlamak, çocukların içinde yaşadığı ülkenin, manevi ve ahlaki değerlerini öğrenebilmeleri ve geleceklerine güvenle bakabilmeleri amacıyla kurulmuştur. 6 Ankara Büyükşehir Belediyesince, okullarında başarılı olan (takdir ve teşekkür alan) ancak maddi imkânı müsait olmadığından tatil yapma imkânı olmayan ilköğretim ve lise öğrencileri gruplar halinde birer haftalık süre ile tatil yaptırmak için Altınoluk ve Kesikköprü Eğitim ve Dinlenme Tesisleri yapılmıştır. Çocuk meclisi bünyesinde; eğitim, kültür ve sanat, çevre ve sağlık, barış ve kardeşlik, yardımlaşma, çocuk hakları, basın-yayın ile spor komisyonu gibi çeşitli çalışma komisyonları mevcuttur. Çocuk Meclisi; 2 ayda bir hazırlanan Çocukça Dergisi ile aylık hazırlanan Çocukların Ankara sı Broşürünü yayınlamaktadır yılında, adet Çocukça Dergisi ve Adet Çocukların Ankara sı Adlı broşür basılmıştır döneminde Çocuk Meclisi üyeliği için başvuran çocuk sayısı dir. Başvuran çocukların 780 i meclis üyesi olmuştur. 6 Ankara Büyükşehir Belediyesi 2008 Yılı faaliyet Raporu, www. ankara-bel.gov.tr 120 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2011

7 Ahmet Turan ADIYAMAN - Salim DEMİREL 3.9. Evlendirme Faaliyetleri Ankara Büyükşehir Belediyesi nce her yıl belediye sınırları içerisinde yaşayan fakir, muhtaç, dar gelirli olan ve evlenemeyen genç çiftlerin, evlilik törenleri ücretsiz olarak yapılmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi fakir kişilere yaptığı ücretsiz evlilik organizasyonları kapsamında Ankara da döneminde toplam çiftin ücretsiz olarak evlendirmesini gerçekleştirmiştir Çocukları Sünnet Etme Faaliyetleri Ankara Büyükşehir Belediyesi nce her yıl fakir ve dar gelirli ailelerin çocukları belirlenerek sünnet ettirilmektedir. Sünnet programları toplu olarak ve çeşitli etkinliklerle ve şölen şeklinde yapılmaktadır yılları arasında sünnet edilen yoksul çocuk sayısı tür Yaşlılar Lokali Yaşlılar Lokali, Eryaman Semti ndeki Aile Yaşam Merkezi bünyesinde ve Yaşlılara Hizmet Merkezi ne bağlı olarak 28 Haziran 2005 tarihinde faaliyete geçmiştir. 50 ve daha yukarı yaş grubundaki herkes lokale üye olarak lokalin hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Merkezde yaşlılar sosyal ve kültürel faaliyetlerle boş zamanlarını değerlendirebilmektedirler Yaşlılar ve Gençler Bilgi Erişim Merkezi Ankara Büyükşehir Belediyesinin Çankaya Cinnah Caddesi nde 2007 yılında hizmete açtığı Yaşlılar ve Gençler Bilgi Erişim Merkezi, yaşlıların ve gençlerin boş zamanlarını değerlendirmeleri amacıyla; kitap, dergi, fotoğraf, videokaset, ses Kaseti, film, CD, CD-Rom, VCD, DVD gibi bilgi kaynaklarına hem internet üzerinden, hem de yerinde ulaşmalarını sağlamaktadır. Bilgisayar ve internet hizmeti de verilen merkeze 2007 yılında 467 kişi, 2008 yılında da kişi üye olup faaliyetlerinden faydalanmıştır Yaşlılara Hizmet Merkezi Ankara Büyükşehir Belediyesi nin, 5 Eylül 1994 tarihinde açtığı Yaşlılara Hizmet Merkezi, 60 ve üzeri yaşlarda olup; sosyal, kültürel ve/veya ekonomik yönden yoksunluk içinde, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç olan kişilere hizmet etmektedir. 7 kultur_sosyal/kultur_sosyal_ hizmetler _ dairesi_baskanligi/kadin_ aile_sube_mud/organisazyonlar.aspx 8 Ankara Büyükşehir Belediyesi Resmi İnternet Sayfası, www. ankara-bel.gov.tr 121 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2011

8 Sosyal Belediyecilik Üzerine Bir İnceleme: Ankara Büyükşehir Örneği Şefkat Evleri Şefkat Evleri, Ankara da geçici bir süre için hasta refakatçisi veya hasta olarak ikamet eden, ancak barınacak yeri ve maddi imkanı olmayan fakir, muhtaç, dar gelirli kişi ve ailelerin, varsa refekatçileri veya çocukları ile birlikte geçici bir süre için ihtiyaçlarını karşılamak için açılmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesinin halen üç adet şefkat evi bulunmaktadır. Şefkat evlerinde konaklamanın yanında hastane servisi, rehberlik ve danışmanlık hizmeti ile yemek hizmeti (sabah kahvaltısı ve akşam yemeği) verilmektedir Engelliler Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezi Ankara Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü ne bağlı ve Sincan Fatih Harikalar Diyarı Parkı içinde yer alan Engelliler Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezi, Ankara da yaşayan tüm engelli vatandaşları ev ortamında desteklemek ve toplum ile engelli bireyin kaynaşmasını sağlamak amacıyla hizmete açılmıştır Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi Ankara Büyükşehir Belediyesinin görme engelli vatandaşlarımızın faydalanması için Bahçelievler Beşevler metro istasyonu içinde açtığı Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi nin amacı, görme engellilere yönelik tüm teknolojik gelişmeleri takip ederek onların kullanımlarına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Merkezin sunduğu hizmetlerden ücretsiz faydalanabilmek için engellilerin üye olması gerekmektedir. Engellilerin üye olmaları için Engelliler Hizmet ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü ne üyelik başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Bu üyelik gerçekleştikten sonra merkeze ait üyelik formu doldurulur ve üye kimlik kartları verilir Engelliler Lokali Ankara Büyükşehir Belediyesi nce 2005 yılında Eryaman Aile Yaşam Merkezi içerisinde açılan Engelliler Lokalinin amacı, engelli vatandaşlarımızın sosyal, kültürel aktivitelerden yararlandırılmasıdır. Lokalde engelli vatandaşlara rehberlik ve danışmanlık hizmetinin yanında resim, müzik, bilgisayar, İngilizce, satranç v.b. gibi sosyal aktivite hizmetleri verilmektedir. Ayrıca lokalde engelli kişilere sağlık taraması da yapılmaktadır. Lokalden 2008 yılı sonu itibariyle üye olup lokalin verdiği hizmet ve faaliyetlerden yararlanan toplam engelli sayısı kişidir Engelliler Ticaret Merkezi Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin, ekonomik özgürlüklerini kazanarak topluma ve hayata kolaylıkla adapte olmalarını sağlamak amacıyla Bahçelievler Ticaret Merkezinde yer alan stantlarda belli ürünlerin ve hizmetlerin satışını yapmalarına imkân tanımaktadır. Bu amaçla hâlihazırda kendisine stand verilen engelli ve verilen stand sayısı 24 tür sosyal_hizmetler1/engelliler_rehabilitasyon_sube_mudurlugu/ engelliler_lokali.aspx 10 sosyal_hizmetler1/engelliler_rehabilitasyon_sube_mudurlugu/ engelliler_ticaret_merkezi.aspx 122 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2011

9 Ahmet Turan ADIYAMAN - Salim DEMİREL Hanım Lokalleri Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü ne bağlı hanım lokalleri, Ankara da yaşayan ev hanımı, çalışan ve öğrenci olarak yaşayan hanımların boş zamanlarını sosyal faaliyetler ile geçirebilmelerinin ve spor yapmalarının sağlanması, yaşadıkları problemlere karşı bilgilendirilmesi ve problemlerinin çözmelerine yardımcı olunması amacıyla Ankara nın değişik semtlerinde açılmışlardır Kadın Konukevleri Kadın Konukevleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü ne bağlı olarak açılmıştır. Konukevleri, Fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik istismara uğrayan kadınların psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesi sırasında varsa çocuklarıyla birlikte ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmete açılmıştır Diğer Sosyal Hizmetler Ankara Büyükşehir Belediyesi, yukarıda nitelik ve niceliği açıklanan sosyal hizmetlerin yanında diğer bazı birimlere bağlı olarak çeşitli bazı sosyal hizmetleri daha yerine getirmektedir. Belediyenin yaptığı diğer sosyal hizmetlerden birisi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı na bağlı Sağlık Hizmetleri Ve Labaratuarlar Şube Müdürlüğü nün yaptığı cenaze hizmetleridir. Cenaze hizmetleri, Alo Cenaze 188 Cenaze Hizmetleri Merkezi aracılığıyla yapılmaktadır. Belediyenin yaptığı diğer bir sosyal hizmet ise yine Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı na bağlı Sağlık Hizmetleri Ve Labaratuarlar Şube Müdürlüğü nün yaptığı ambulans hizmetleridir. Belediye ambulans hizmetini, Alo Ambulans Ambulans Merkezi aracılığıyla yapmaktadır. Merkez, doğum, diyaliz hastaları ile yatalak, kaza geçir- 11 kultur_sosyal/kultur_ sosyal_hizmetler_dairesi_baskanligi/kadin_ aile_sube_mud/kadin_ve_aile_sube_mud.aspx 12 kultur_sosyal/kultur_ sosyal_hizmetler_dairesi_baskanligi/kadin_ aile_sube_mud/kadin_konutevleri.aspx miş hastaların evinden sağlık kuruluşuna (hastane v.b.) doğum sonrası annenin bebeğiyle birlikte, diyaliz ve yatalak, kaza geçirmiş hastaların tedavileri sonrası da sağlık kuruluşundan evlerine ücretsiz olarak taşınmalarını sağlamaktadır. 4. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN SOSYAL YARDIM UYGULAMALARI Bilindiği üzere gerek sosyal devlet uygulamasında gerekse de sosyal belediyecilik uygulamasında sosyal hizmetlerin yanında toplumsal kalkınmaya yönelik olarak geçinme imkânı bulunmayan insanların geçinebilmeleri ve toplumsal yaşama ayak uydurabilmeleri için bedelsiz olarak sosyal yardımlar da yapılmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi de 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve diğer kanunların verdiği yetkiyle bir taraftan sosyal belediyecilik kapsamında daha önce belirtildiği üzere sosyal hizmet uygulamaları yaparken diğer taraftan da gün geçtikçe yoğunlaşan kentte geçinme imkânı bulunmayan vatandaşlara birtakım sosyal yardımlarda bulunmaktadır. Bu kısımda Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal yardımları, gıda ve temizlik yardımları, giyim yardımı, yakacak yardımları, eğitim yardımları ve engellilere yönelik sosyal yardımlar ile diğer sosyal yardımlar olarak sayılabilir. 5. SOSYAL YARDIM VE HİZMET BEDELLERİNİN BELEDİYE BÜTÇESİ İÇİNDEKİ YERİ VE NÜFUSA ORANI Sosyal belediyecilik kapsamında yukarıda Ankara Büyükşehir Belediyesi nin sosyal hizmet ve sosyal yardım uygulamalarının çeşit ve özellikleri ile yararlanan kişi ve aile sayılarını verilerden de yararlanarak açıklamaya çalıştık. Çalışmamızın bu kısmında ise Ankara Büyükşehir Belediyesi nin yaptığı sosyal hizmet ve yardımların 2008 yılında tutarı ve belediye bütçesindeki yeri ve oranını belirterek sosyal belediyecilik uygulamasının mali boyutunu incelemeye çalışacağız. Bir belediyenin sosyal belediyecilikte etkin olup olmadığı hakkında fikir sahibi olmak için bazı parametrelerden yararlanmak gerekir. Belediyenin yaptığı sosyal yardım ve hizmet tutarları, bu tutarların belediye gelir ve giderlerine ile belediye mücavir alan nüfusuna oranı ve çıkan sonucun diğer emsal belediyelerle kıyaslanması bu anlamda önemli birkaç parametredir. 123 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2011

10 Sosyal Belediyecilik Üzerine Bir İnceleme: Ankara Büyükşehir Örneği Yukarıda da belirtildiği üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi nin sosyal hizmet ve yardımlarını uygulamakla görevli asıl birimi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı dır. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı na kendisine verilen görev ve sorumlulukları kendisine bağlı dört şube müdürlüğü ile yerine getirmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi birtakım sosyal hizmetleri Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla yerine getirmektedir. Tablo.24 te Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı na bağlı dört şube müdürlüğünün ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı nın 2008 yılında sosyal belediyecilik kapsamında uyguladıkları sosyal hizmet ve sosyal yardımlar için yaptıkları harcama tutarları gösterilmektedir. Tablo.24: Büyükşehir Belediyesi nin 2008 Yılı Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Giderleri Belediyenin Sosyal Harcamada Bulunan Birimleri Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı - Gençlik ve Çocuk Şube Müdürlüğü - Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü - Yaşlı Hizmetleri ve Şefkat evleri Şube Müdürlüğü - Sosyal Hizmetler Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmet ve Yardım Gideri , , , , , ,16 Toplam ,21 Kaynak: Ankara Büyükşehir Belediyesi 2008 Yılı faaliyet Raporu, Tablodaki verilere bakıldığında Ankara Büyükşehir Belediyesi nin sosyal belediyecilik kapsamında yaptığı harcama tutarı ,21 TL dir. Bu tutarın ,05 TL Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, ,16 TL si de Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından sosyal hizmet ve yardımlarda kullanılmıştır. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, harcanan ,05 TL nin; ,44 TL si Gençlik ve Çocuk Şube Müdürlüğü nce, ,93TL si Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü nce, ,36TL si Yaşlı Hizmetleri ve Şefkat evleri Şube Müdürlüğü nce, ,32 TL si de Sosyal Hizmetler Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü nce sosyal hizmet ve yardımlarda kullanılmıştır. Bir belediyenin sosyal belediyecilikte etkin bir belediye olup olmadığı hakkında önemli bir ipucu da o belediyenin yaptığı sosyal harcamaların belediye bütçesi içindeki oranıdır. Eğer belediyenin sosyal harcamalarının bütçe içindeki büyüklüğü yüksek ise o belediye sosyal belediyecilik anlamında etkin bir belediyedir denilebilir. Ancak bu oran çok düşükse o belediyenin sosyal belediyecilik anlamında etkin olduğu söylenemez. Ankara Büyükşehir Belediyesi nin sosyal belediyecilik anlamında yaptığı hizmet ve yardım giderlerinin bütçe gelir ve giderine oranı Tablo.25 te gösterilmiştir. Tablo Yılı Sosyal Hizmet ve Yardım Giderlerinin Bütçe Gelir ve Giderine Oranı Sosyal Hizmet ve Yardım Gideri Belediye Bütçe Gideri Oran Bütçe Geliri Oran , ,55 Kaynak: Ankara Büyükşehir Belediyesi 2008 Yılı faaliyet Raporu, Tablodaki bu verilere göre Ankara Büyükşehir Belediyesi nin 2008 yılı bütçe gideri TL, Bütçe geliri de TL dir. Aynı yılda sosyal yardım ve hizmetler için bütçeden harcanan tutar ise TL olarak gerçekleşmiştir. Buna göre sosyal yardım ve hizmetler için ödenen tutar bütçe giderinin % 9,93 ünü oluşturmaktadır. Yine belediye bütçe gelirlerinin %13,55 i sosyal yardım ve hizmetlere harcanmaktadır ki bu oranlar sosyal belediyecilik anlamında hiç de küçümsenecek oranlar değildir. Belediyenin sosyal belediyecilikte etkin bir belediye olup olmadığını ölçmeye yarayan diğer önemli bir ipucu da o belediyenin yaptığı sosyal harcamaların belediye mücavir alan içindeki nüfusa bölünmesiyle bulunan kişi başı yıllık sosyal harcamadır. Bulunacak sonuca göre belediyenin kişi başına düşen yıllık sosyal harcaması diğer emsal belediyelere göre daha yüksek ise o belediye sosyal belediyecilik anlamında daha etkin bir belediyedir denilebilir. Ankara Büyükşehir Belediyesi nin 2008 yılında sosyal belediyecilik anlamında yaptığı hizmet ve yardım giderlerinin mücavir alan nüfusuna oranı Tablo.26 te gösterilmiştir. 124 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2011

11 Ahmet Turan ADIYAMAN - Salim DEMİREL Tablo Yılı Kişi Başına Düşen Sosyal Harcama Tutarı 2008 Yılı Sosyal Hizmet ve Yardım Gideri* Ankara B.Ş.B. Mücavir Alan Nüfusu** Yıllık Kişi Başına Düşen Sosyal Harcama Tutarı (TL) ,22 * Ankara Büyükşehir Belediyesi 2008 Yılı faaliyet Raporu **2008 yılsonu itibariyle, Tablodaki verilere bakıldığında Ankara Büyükşehir Belediyesi nin mücavir alan nüfusu 2008 yılsonu itibariyle kişidir. Belediyenin 2008 yılında yaptığı sosyal harcamalar tutarı ise TL dir Belediyenin bir yılda yaptığı bu harcama tutarını nüfusa böldüğümüzde kişi başına düşen yıllık sosyal harcama tutarını bulmuş oluruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi nin 2008 yılı için yaptığı sosyal harcamaların kişi başına düşen tutarı 40,22 TL dir. Tabi ki bu tutar zengin yoksul ayrımı yapılmadan herkesin hesaba katılarak bulunduğu bir tutardır. Özellikle sosyal yardımlar başta olmak üzere yapılan harcamaların daha çok yoksul ve kendi başına geçinemeyecek vatandaşlara yapıldığı hesaplanınca bu tutar daha çok anlam ifade etmektedir. Ayrıca başkent oluşu nedeniyle, ücretli kesimin çok olması ve Ankara da mücavir alanda oturan nüfusun önemli bir kısmının mali durumunun Türkiye ortalamasının üzerinde olması, yoksul kişi ve ailelerin diğer çoğu şehre göre oransal olarak daha az olmasını sağlamaktadır. Bu durum, Ankara da yaşayan yoksul kişi ve aileleri yapılan sosyal harcamalardan yaralanma açısından diğer şehirlere göre daha avantajlı kılmaktadır. Ancak burada şunu da belirtmek gerekir ki, sosyal yardım ve hizmetler için belediyece harcanan tutarlar sadece 2008 yılında yapılan sosyal yardım ve hizmetler için yapılan cari harcamalardır. Belediyenin sosyal tesis ve sosyal birimlerin gayrimenkul giderleri için yaptığı tutarlar da hesaplamaya katılırsa bu oranın daha da yükseleceği muhakkaktır. 6. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YAPTIĞI SOSYAL HARCAMALARIN DİĞER BAZI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE HARCAMALARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Ankara Büyükşehir Belediyesi nin yaptığı sosyal harcamaların bütçesine ve nüfusuna oranının daha anlamlı hale gelebilmesi için yukarıda analizi yapılan bu oranların, aynı statüde bulunan birkaç büyükşehir belediyesinin aynı nitelikteki verileri ile kıyaslanması gerekmektedir. Bu kıyaslamayı yapmak için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi örnek belediyeler olarak ele alınmıştır. Örnek alınan belediyelerin 2008 yılı sosyal harcama tutarları ile bu tutarların bütçe giderlerine ve nüfuslarına oranları bulunarak Ankara Büyükşehir Belediyesi nin bu nitelikteki verileriyle karşılaştırılacak ve hangi belediyenin sosyal belediyecilik anlamında daha etkin olduğu belirlenecektir. Tablo.27 de büyükşehir belediyelerinin 2008 yılı sosyal yardım ve hizmet kapsamındaki harcamaları gösterilmiştir. Tablo. 27 Belediyelerin 2008 Yılı Sosyal harcama Tutarları Belediye Adı Sosyal Harcama Tutarı Ankara Büyükşehir Belediyesi Antalya Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Samsun Büyükşehir Belediyesi Kaynak: Belediyelerin 2008 Yılı Faaliyet Raporları Tabloda 2008 yılında büyükşehir belediyelerinin sosyal harcamaları gözükmektedir. Tablodaki verilere bakıldığında Sosyal harcama miktarı en yüksek olan belediye TL ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi dir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin yaptı- 125 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2011

12 Sosyal Belediyecilik Üzerine Bir İnceleme: Ankara Büyükşehir Örneği ğı sosyal harcama tutarı diğer 5 büyükşehir belediyesi sosyal harcamaları toplamından daha fazladır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ni TL sosyal harcama ile Ankara Büyükşehir Belediyesi izlemektedir. Zaten bu iki büyükşehir belediyesi, diğer büyükşehir belediyelerine bu anlamda büyük fark atmış durumdadır. Bu fark Grafik.1 de de gözükmektedir. Grafik.1 Belediyelerin 2008 Yılı Sosyal harcama Tutarları Tablodaki verilere bakıldığında sosyal belediyecilik alanında Ankara Büyükşehir Belediyesi nin açık ara önde olduğu gözükmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi 2008 yılında bütçe giderlerinin % 9,93 ünü sosyal harcamalara kanalize etmiştir. Bu alanda Ankara büyükşehir Belediyesini, %5,36 oranla İzmir Büyükşehir Belediyesi, %4,96 oranla İstanbul büyükşehir Belediyesi, %2,98 oranla Bursa Büyükşehir Belediyesi, % 1,39 oranla Samsun Büyükşehir Belediyesi ve %1,33 oranla da Antalya Büyükşehir Belediyesi izlemektedir. İzmir BŞB; Samsun BŞB; Ankara BŞB; Tablo.28 de yer alan ve belediyelerin sosyal harcamalarının bütçelerine oranlarındaki durum grafik yardımıyla Grafik.2 de de gösterilmiştir. Grafik.2 Belediyelerin 2008 Yılı sosyal Harcamalarının İstanbul BŞB; Antalya BŞB; Bursa BŞB; Bütçe Giderine Oranı Samsun BŞB; 1,39% Sosyal harcama açısından İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye lerini, TL ile İzmir, TL ile Bursa, TL ile Antalya ve TL ile de Samsun Büyükşehir Belediye leri izlemektedir. Daha öncede ifade edildiği üzere belediyenin sosyal belediyecilik anlamında değerlendirilmesine yarayan bir kriter de yaptığı yıllık sosyal harcamanın o yılki bütçe giderleri içindeki oranıdır. Böylelikle belediyenin yaptığı toplam giderin ne kadarının sosyal harcamalara gittiği ölçülebilir. Belediyelerin 2008 yılında yaptıkları sosyal harcamaların bütçe giderlerine oranları Tablo.28 de verilmiştir. Tablo.28 Belediyelerin 2008 Yılı sosyal Harcamalarının Bütçe Giderine Oranı İzmir BŞB; 5,36% Ankara BŞB; 9,93% İstanbul BŞB; 4,96% Antalya BŞB; 1,33% Bursa BŞB; 2,98% Belediyelerin sosyal belediyecilik alanınındaki etkinliklerini ölçmede, belediyenin yaptığı sosyal harcama tutarı ve bu tutarın bütçe giderine oranının önemi büyük olmakla beraber belediyenin bu anlamda etkinliğini tam olarak ölçmeye yeterli değildir. Sosyal harcamanın sosyal belediyecilik açısından öneminin anlaşılmasını sağlayan önemli diğer bir ölçüt ise bu harcamaların belediye nüfusuna oranıdır. Belediyenin, kişi başına düşen sosyal harcamasını ölçmeye yarayan bu kriter şüphesiz Belediye Adı Sosyal Harcama Tutarı Bütçe Gideri Oran Ankara Büyükşehir Belediyesi , ,93 Antalya Büyükşehir Belediyesi , ,75 1,33 Bursa Büyükşehir Belediyesi , ,00 2,98 İstanbul Büyükşehir Belediyesi , ,00 4,96 İzmir Büyükşehir Belediyesi , ,76 5,36 Samsun Büyükşehir Belediyesi , ,02 1,39 Kaynak: Belediyelerin 2008 Yılı Faaliyet Raporları 126 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2011

13 Ahmet Turan ADIYAMAN - Salim DEMİREL diğer kriterlerle beraber değerlendirildiğinde sosyal belediyecilik hakkında önemli fikir verecektir. Örnek alınan 6 büyükşehir belediyesinin 2008 yılı sosyal harcamalarının nüfuslarına oranı Tablo.29 da gösterilmiştir. Tablo.29 Belediyelerin 2008 Yılı sosyal Harcamalarının Nüfuslarına Oranı Büyükşehir Belediyesi Ankara Büyükşehir Belediyesi 2008 Yılı Sosyal Harcama Tutarı* Belediye Mücavir Alan Nüfusu Kişi Başına Düşen Yıllık Sosyal Harcama Tutarı (TL) ,22 sıralamada Ankara Büyükşehir Belediyesi ni İstanbul Büyükşehir Belediyesi izlemektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin İstanbul da yaşayan her vatandaşımız için yıllık harcadığı tutar 21,50TL dir. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerini sırasıyla; 18,42 TL ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, 7,70 TL ile Bursa Büyükşehir Belediyesi, 5,14 TL ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ve 3,68 TL ile Samsun Büyükşehir Belediyesi izlemektedir. Belediyelerin 2008 yılında yaptıkları sosyal harcama tutarlarının nüfuslarına oranında belediyelerin durumunun daha iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için bu orana ilişkin veriler bir kez de grafik yardımıyla Grafik.3 te gösterilmiştir. Grafik.3 Belediyelerin 2008 Yılı sosyal Harcamalarının Nüfuslarına Oranı Antalya Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi , , ,50 İzmir B.Ş.B.; 18,42 İstanbul B.Ş.B.; 21,50 Samsun B.Ş.B.; 3,68 Bursa B.Ş.B.; 7,70 Antalya B.Ş.B.; 5,14 Ankara B.Ş.B.; 40,22 İzmir Büyükşehir Belediyesi ,42 Grafikte de gösterildiği üzere, Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal harcamaların nüfusa oranında, grafik pastasının en büyük parçasına sahip bulunmaktadır. Samsun Büyükşehir Belediyesi ,68 * İlgili belediyelerin 2008 yılı faaliyet raporlarından alınmıştır. **2008 yılsonu itibariyle, Tablodaki verilere bakıldığında 2008 yılında kişi başına düşen sosyal harcama miktarlarında Ankara Büyükşehir Belediyesi nin açık ara önde olduğu görülmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kendisine en yakın belediye olan İstanbul Büyükşehir Belediyesini neredeyse ikiye katlamıştır. Bu verilere göre Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara da yaşayan her kişi için 40,22 TL sosyal harcamada bulunmuştur. Buna göre yapılan Bu bölümde buraya kadar yaptığımız çalışmalar doğrultusunda; Türkiye nin en büyük belediyelerinden olan 6 büyükşehir belediyesinin sosyal belediyecilik kapsamında 2008 yılında uyguladıkları sosyal yardım ve hizmetlere harcanan tutarların tablo ve grafiklerin de yardımıyla çeşitli kriterler açısından yapılan analiz sonucuna göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik alanında örnek alınan diğer büyükşehir belediyelerine göre daha etkin bir belediye konumundadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu anlamda Türkiye nin en büyük belediyesi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ve örnek alınan İzmir, Antalya, Bursa ve Samsun Büyükşehir Belediyeleri nin önemli biçimde önünde yer almaktadır. 127 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2011

14 Sosyal Belediyecilik Üzerine Bir İnceleme: Ankara Büyükşehir Örneği 7. SONUÇ Dünyada küreselleşmenin etkisiyle hayatımızın her alanında olduğu gibi kamu yönetimi, sosyal politikalar ve ekonomi alanında da ciddi değişimler ve dönüşümler yaşanmaktadır. Yaşanan küreselleşme olgusu ile birlikte gelir dengesizliği ve adaletsizliği her geçen gün artmaktadır. Küreselleşme, çoğu zaman küresel aktörler için zenginliklerini ve iktidarlarını sürdürme fırsatı iken, karşı taraftaki zayıf aktörler içinse yoksulluk ve eşitsizlik anlamına gelmektedir. Küresel gelir adaletsizliğine maruz kalmış, ekonomik yıkım içerisinde olan vatandaşlarına yönelik olarak, dağıtıcı adalet ile eşitleyici gelir transferleri sağlamak ve yoksulluğu azaltmak için devletin, sosyal devlet gereklerini yapması hayati önem taşımaktadır. Devlet, sosyal devletin gereği olan sosyal politikaları hem merkezi idare eliyle, hem de yerel yönetimler eliyle uygulamaktadır. Türkiye de son yıllarda Avrupa Birliği uyum çalışmalarıyla da ilişkili olarak kamu yönetimi alanında çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Kamu yönetimi reformu adı verilen bu çalışmaların en önemli ayaklarından birisini oluşturan yerel yönetim reformu kapsamında İl Özel İdaresi Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanunu tümüyle yürürlükten kaldırılarak, bu alanları düzenleyen yeni Kanunlar uygulamaya konulmuştur sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile belediyelere sosyal hizmetler alanında önemli görev ve sorumluluklar yüklenmiştir. Belediyelere verilen bu yeni rol sosyal belediyecilik anlayışını doğurmuştur. Sosyal belediyecilik, belediyelere daha önce yaptıkları altyapı ve bulundukları kentin fiziki yapısına ilişkin park-bahçe, su-kanalizasyon vb. gibi hizmetlerin yanında sosyal alanlarda da planlama ve düzenleme işlevi yüklenmiştir. Artık belediyeler, sosyal belediyecilik çerçevesinde kamu harcamalarını; konut, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması alanlarını kapsayacak şekilde sosyal amaca kanalize eden; işsiz ve kimsesizlere yardım yapılması, sosyal dayanışmanın tesis edilmesi ile sosyo-kültürel faaliyet ve çalışmaların gerçekleştirilebilmesine yönelik gerekli altyapı yatırımlarının yapılması için sosyal politikalar üreten, bireyler ve toplumsal kesimler arasında zayıflayan sosyal güvenlik ve adalet mefhumunu güçlendirmeye yönelik sosyalleştirme ve sosyal kontrol işlevlerini yerine getiren birer kurum haline gelmişlerdir. Ankara Büyükşehir Belediyesi, park-bahçe, sukanalizasyon vb. gibi şehrin fiziki yapısına ilişkin klasik belediye hizmetlerinin yanında, Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içerisinde yaşayan fakir ve dar gelirli ailelere, yaşlılara, çocuklara, öğrencilere ve engelli kişilere yönelik uyguladığı sosyal içerikli projeler ve hizmetler ile yaptığı sosyal yardımlarla; sosyal belediyecilik alanında faaliyetlerde bulunmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediye si, yaptığı bu faaliyetler için 2008 yılında bütçesinin %10 una yakınını sosyal harcamalara ayırmıştır. Yapılan sosyal harcamaların belediye mücavir alanında bulunan her bir kişiye düşen tutarı is, 40,22 TL dir. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2008 yılında yaptığı sosyal harcamaların bütçe içindeki oranı ve nüfusuna oranı bakımından karşılaştırıldığı belediyeler olan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi gibi Türkiye nin en büyük belediyeleri arasında büyük farklarla ilk sırada yer almaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında yaptığı uygulamalar ile bir taraftan yerel ölçekte halkın yaşam kalitesini artırırken diğer taraftan bu alanda diğer belediyeler için örnek teşkil edecek faaliyetler uygulamaktadır. 128 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2011

15 Ahmet Turan ADIYAMAN - Salim DEMİREL YARARLANILAN KAYNAKLAR AKDOĞAN, Yalçın, (1999), Sosyal belediyecilik, İstanbul Dergisi, Mart sayısı, İstanbul. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2008 Yılı Faaliyet Raporu, Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2008 Yılı Faaliyet Raporu, AYDIN, Murat, (2006), Yeni Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Türkiye de Belediyelerin Sosyal Politika Alanındaki Görev ve Deneyimlerinin Değerlendirilmesi (Zeytinburnu Örneği), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. AYSAN, Mehmet Fatih, (2006), İncreasing Role Of Municipalities In Social Policy In Turkey: The Case Of İstanbul Metropolitan Municipality In The Last Decade, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Ve Uluslar arası İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2008 Yılı Faaliyet Raporu, ÇENGELCİ, Ethem, (1993), Sosyal Refahın Gerçekleştirilmesinde Sosyal Yardımların Rol ve Önemi, Hacettepe Üniversitesi SHYO Dergisi, Sayı:3. DEMİR, İrfan, (2006), Yerel Yönetimlerin Sosyal Politika Fonksiyonları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Örneği, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli. DEMİR, Fevzi, (1998), Anayasa Hukukuna Giriş, Arter Yayıncılık, 5.bs. İzmir. EFE, Fikret, (2008), Uygulamalı Sosyal Belediyecilik e-kent Modeli, Metropol Yayıncılık, İstanbul. ERSÖZ, Halis Yunus ( ) 5272 Sayılı Yasa Öncesinde Türkiye de Belediyelerin Sosyal Politika Alanındaki Deneyimleri FİDAN, Ali, (2006), Sosyal Politikaya Katkısı Açısından 5393 Sayılı Belediye Kanunu, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. GÜLER, Birgül Ayman, (2006), Yerel Yönetimler, Liberal Açıklamalara Eleştirel Yaklaşım, İmge Kitabevi, Ankara. GÜLER, Birgül Ayman, (2006) Sosyal Devlet ve Yerelleşme, Memleket: Siyaset ve Yönetim Dergisi, Eylül, Sayı:2. GÜLER, Birgül Ayman, (2003), Kent Yönetimi Modeli Olarak Belediye Sistemi, Türk Belediyecilik Sempozyumu Bildirisi, Aralık, Ankara. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2008 Yılı Faaliyet Raporu, İzmir Büyükşehir Belediyesi 2008 Yılı Faaliyet Raporu, KOBAK, Kadriye, (2006), Yerel Yönetimlerin Yoksullukla Mücadelede Uyguladığı Sosyal Yardım Ve Sosyal Hizmet Programları, Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir. KÖSE, H. Ömer, (2004), Yerel Yönetim Olgusu ve Küreselleşme Sürecindeki Yükselişi Sayıştay Dergisi, Sayı:52, s:3-42. ÖLMEZ, Tuba Olcay, (2007), Sosyal Yardım Sistemi İçerisinde Yerel Yönetimlerin Yeri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara. ÖZGÜR, Hüseyin ve KÖSECİK, Muhammet, (2005),Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar 1, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Samsun Büyükşehir belediyesi, 2008 Yılı Faaliyet Raporu, SEYYAR, Ali, (2006), Değişen Türkiye de ve Dünya da Sosyal Politikalar, Değişim Yayınları, İstanbul. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Resmi İnternet Sayfası, TOMANBAY, İlhan, (2001), Sosyal Çalışma Disiplini ve Mesleğinde Kavram Sorunu, Bilim ve Ütopya Dergisi, Şubat, S. 80. TORLAK, Ömer, (1999), Belediyelerde Hizmet Yönetimi Ve Pazarlama, Seçkin Yayınevi, Ankara. URHAN, Vahide Feyza, (2008), Türkiye de Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması, Sayıştay Dergisi, Sayı:70, s: NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2011

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak

Detaylı

HENDEK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMET YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

HENDEK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMET YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler HENDEK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sakarya ili Hendek ilçesi sınırları içerisinde

Detaylı

Yerel Yönetimlerin Yafll larla lgili Politikalar

Yerel Yönetimlerin Yafll larla lgili Politikalar Yerel Yönetimlerin Yafll larla lgili Politikalar Dr. Nevzat Do an GİRİŞ Ülkemizde yaşlı ve yaşlılıkla ilgili toplumsal kalıplara tarihsel açıdan bakıldığında, büyüklerimizin kadın ya da erkek daima korunduğu

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı, Kadın Danışma Merkezindeki hizmetin tür ve niteliğini, işleyişini, işleyişine

Detaylı

Sosyal hizmetler bölümü staj yerleri sosyal hizmet / sosyal hizmetler bölümü öğrencileri nerelerde staj yapılabilir?

Sosyal hizmetler bölümü staj yerleri sosyal hizmet / sosyal hizmetler bölümü öğrencileri nerelerde staj yapılabilir? Sosyal hizmetler bölümü staj yerleri sosyal hizmet / sosyal hizmetler bölümü öğrencileri nerelerde staj yapılabilir? Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal

Detaylı

SOSYAL HİZMETLERİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI. Doç.Dr.Ertan Kahramanoğlu Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü

SOSYAL HİZMETLERİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI. Doç.Dr.Ertan Kahramanoğlu Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü SOSYAL HİZMETLERİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI Doç.Dr.Ertan Kahramanoğlu Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü SOSYAL HİZMETLER, insanların iyilik halinin geliştirilmesinde;

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006. Resmi Gazete Sayısı: 26261 BİRİNCİ BÖLÜM

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006. Resmi Gazete Sayısı: 26261 BİRİNCİ BÖLÜM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26261 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5216 ve 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesine dayanılarak Tuşba Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararıyla kurulmuş

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Yapısı Amaç MADDE- 1 Bu yönetmeliğin amacı Edremit

Detaylı

TARSUS BELEDİYESİ NE ZİYARET

TARSUS BELEDİYESİ NE ZİYARET TARSUS BELEDİYESİ NE ZİYARET Toplum Projesi etkinliği olarak İngilizce öğretmenimiz, rehberlik öğretmenimiz ve biz, yani beş Tarsus lu öğrenci, belediyenin Tarsus ta yürüttüğü sosyal hizmetlerin neler

Detaylı

Almanya da ve Türkiye de Yafll Hizmet Zinciri

Almanya da ve Türkiye de Yafll Hizmet Zinciri Almanya da ve Türkiye de Yafll Hizmet Zinciri Abdurrahman Çohaz Yaşlılık kaçınılmaz ve geri dönülmez bir süreç olup, kişinin fiziksel ve ruhsal yönden gerilemesidir. Bir başka tanımla yaşlılık fizyolojik

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 3/6/2011, No : 633 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Konak Belediyesi,

Detaylı

SOSYAL BELEDİYECİLİK ÜZERİNE BİR İNCELEME: ELAZIĞ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ A Review on Social Municipalism: Case of the Elazıg Municipality.

SOSYAL BELEDİYECİLİK ÜZERİNE BİR İNCELEME: ELAZIĞ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ A Review on Social Municipalism: Case of the Elazıg Municipality. Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi Cilt: I, Sayı:1, Elazığ, 2014 173 SOSYAL BELEDİYECİLİK ÜZERİNE BİR İNCELEME: ELAZIĞ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ A Review on Social Municipalism: Case of the Elazıg

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011 SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım 2009- Eylül 2011 ESKİŞEHIR TEPEBAŞI BELEDİYESİ NCE YAŞANABİLİR BİR KENT Güçlü Dayanışma içinde Kendi yaşamını etkileyen kararlara katılımı olan bir toplum

Detaylı

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Kabul Tarihi..: 03/ 08 / 2010 Kanun No : 5393 Madde No...: 15-18 Meclis Sayı No..: 56 YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ AMAÇ KAPSAM DAYANAK BİRİNCİ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yerel Yönetimler YYÖ322 6 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yerel Yönetimler YYÖ322 6 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yerel Yönetimler YYÖ322 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Sayın Veliler, Şartlı Nakit Transferi(ŞNT), yani halk arasında bilinen ismiyle Öğrenci Parası ya da Çocuk Parası ekonomik güçlükler nedeniyle temel sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanamayan; herhangi

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2017 İÇİNDEKİLER I- 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 bölüm 1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 1. Kavramsal Çerçeve: Yönetim-Yerinden Yönetim...2 1.1. Yönetim Kavramı...2 1.2. Yerinden Yönetim...4 2. Yerel Yönetimlerin Önemi ve Varlık

Detaylı

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE Amaç SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1-

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 1 Sayı: 10 Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çocuk Hizmetleri

Detaylı

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Asker Ailelerine Nakdi Yardımda Bulunmak

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

İNSAN VE TOPLUM. KÜTAHYA www.zafer.org.tr İNSAN VE TOPLUM Ülke genelinde medyan yaş 30,1 iken Kütahya ve çevre illerinde bu değer daha yüksektir. Tablo 67 de yer alan ve TÜİK tarafından yapılan nüfus projeksiyonu 2023 yılında Kütahya ve çevresinin

Detaylı

Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu

Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu 2016 2017 Üniversite Adı Fakülte / Yüksekokul Bölüm Adı Genel Kont. Genel Yer. En Küçük Puan En Büyük Puan 29 MAYIS SABAHATTİN ZAİM ANKARA

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediye

Detaylı

TURKIYE DE YEREL YONETIMLER: Doç.Dr. Ahmet MUTLU

TURKIYE DE YEREL YONETIMLER: Doç.Dr. Ahmet MUTLU TURKIYE DE YEREL YONETIMLER: Doç.Dr. Ahmet MUTLU YEREL YONETIMLERIN TARIHCESI Turkıyede yerel yonetımler 1839 Tanzımat Fermanı nı ızleyen donemde ve 1854 Kırım Savası sonrasında kurulmustur. Bu zamana

Detaylı

Çipli Kimlik Kartı İçin İlk Başvuru Vali Çiçek ten

Çipli Kimlik Kartı İçin İlk Başvuru Vali Çiçek ten Çipli Kimlik Kartı İçin İlk Başvuru Vali Çiçek ten Muğla Valisi Amir Çiçek, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı projesi

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

R İSK ALTINDA VE KORUNMASI GEREKEN ÇOCUKLAR ÇALIŞTAYI Ç ALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ

R İSK ALTINDA VE KORUNMASI GEREKEN ÇOCUKLAR ÇALIŞTAYI Ç ALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ 2 ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ Aralık 2013 İstanbul GİRİŞ Ülkemizde hızlı toplumsal değişim yaşanmaktadır. Her değişim, beraberinde kimlik ve kişilik çatışmasını getirir. Ülkemizde, kentleşme, sanayileşme,

Detaylı

BEŞİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BEŞİNCİ BÖLÜM

BEŞİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BEŞİNCİ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BEŞİNCİ BÖLÜM Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma

Detaylı

BORNOVA BELEDİYESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)

BORNOVA BELEDİYESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) Yoksul ve Dar Gelirli Ailelere Erzak Yardımı Yapmak Yoksul ve Dar Gelirli Ailelere Erzak Yardımı Yapmak 4 Saat 320170100 Asker Ailelerine Nakdi Yardımda Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Nakdi Yardımda

Detaylı

ADANA SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ. 2014 yılında 97.742 hane, 2015 yılında ise 98.464 hane sosyal yardımlardan faydalanmıştır.

ADANA SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ. 2014 yılında 97.742 hane, 2015 yılında ise 98.464 hane sosyal yardımlardan faydalanmıştır. ADANA SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 2014 yılında 97.742 hane, 2015 yılında ise 98.464 hane sosyal yardımlardan faydalanmıştır. 2012 yılında bütün vatandaşlarımızı sağlık güvencesine kavuşturan Genel Sağlık

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, Sultangazi Belediyesi

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SOSYAL HİZMET ÜNİTESİ 2015 YILI ÇALIŞMA RAPORU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SOSYAL HİZMET ÜNİTESİ 2015 YILI ÇALIŞMA RAPORU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SOSYAL HİZMET ÜNİTESİ 2015 YILI ÇALIŞMA RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SOSYAL HİZMET ÜNİTESİ 2015 YILI ÇALIŞMA

Detaylı

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 2 KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 11 Mayıs 2011 tarihinde Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2012-2023 ULUSAL YAŞLANMA STRATEJİK PLANI KENT KONSEYLERİ AMASYA ÇALIŞTAYI 22.10.2011

2012-2023 ULUSAL YAŞLANMA STRATEJİK PLANI KENT KONSEYLERİ AMASYA ÇALIŞTAYI 22.10.2011 2012-2023 ULUSAL YAŞLANMA STRATEJİK PLANI KENT KONSEYLERİ AMASYA ÇALIŞTAYI 22.10.2011 GRUP 2 Moderatör: İlhan TOMANBAY Raportör: Ögr.Gör. Yılmaz TOKTAŞ Sekreter: Arş.Gör. Gamze FIŞKIN Katılımcılar Bolu

Detaylı

ŞANLIURFA BELEDİYESİ. Mehmet Fevzi Yücetepe Şanlıurfa Belediye Başkan Yardımcısı

ŞANLIURFA BELEDİYESİ. Mehmet Fevzi Yücetepe Şanlıurfa Belediye Başkan Yardımcısı ŞANLIURFA BELEDİYESİ Mehmet Fevzi Yücetepe Şanlıurfa Belediye Başkan Yardımcısı Şanlıurfa da Göç Olgusu Şanlıurfa da Göç Olgusu Şanlıurfa daki göç olgusu ağırlıklı olarak Köyden Kente Göç eksenlidir. EKOSEP

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? YEREL KALKINMA POLİTİKALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER TRC2 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı

Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı VERİ TÜRÜ VERİ KAYNAĞI İSTİHDAM Devlet Personel Başkanlığı Türkiye İş Kurumu EĞİTİM Milli Eğitim Bakanlığı SOSYAL YARDIMLAR Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü BAKIM Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği

09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği 09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25961 İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gençlik ve

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oran; AKP nin ekonomi modeli yoksulluk üretiyor, Yeşil Kart lı sayısı azalmadı arttı. Tarih : 23.03.2013 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran; AKP nin ekonomi

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015

Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015 Ekim 2015 Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015 Harcama İzleme Güncelleme Notu Nurhan Yentürk STK Eğitim ve Araştırma Birimi tarafından Kamu Harcamalarını İzleme Dizisi kapsamında gençlik, çocuk,

Detaylı

Koşuyolu Mahallesi Proje Sınırları

Koşuyolu Mahallesi Proje Sınırları Vizyon Sağlıklı Kent Planlaması kapsamında, Mahalle planlaması yaparak mahalleye yönelik eğitim, konut,yeşil alanlar,ticari alanlar ve toplum güvenliği gibi yaşam kalitesini etkileyen konularda sağlıklı

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANlIGI,, KONYAALTl BELEDİYE BAŞKANLlGI

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANlIGI,, KONYAALTl BELEDİYE BAŞKANLlGI '" '~' "--... SOSYAL HIZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜr ANTALYA VALİLİG]:, AN1ALYA BÜYÜKŞEHİR B.ELEDİYE BAŞ~NLIGI, MURATPAŞA BELEDIYE BAŞK.ANLIGI, i KEPEZ BELEDİYE BAŞKANlIGI,, KONYAALTl

Detaylı

Eczacının Sağlık Sektöründeki Konumu ve. Mesleğin Genel Sorunları

Eczacının Sağlık Sektöründeki Konumu ve. Mesleğin Genel Sorunları BÖLÜM III Eczacının Sağlık Sektöründeki Konumu ve Mesleğin Genel Sorunları Eczacı, ilaç ve hammadde elde etmede, farmasötik madde ve müstahzar yapımında, çeşitli ilaç analizlerinde, ilacın tanınması ve

Detaylı

Sosyal Devlet Sosyal Belediyecilik İlkeler Uygulamalar

Sosyal Devlet Sosyal Belediyecilik İlkeler Uygulamalar Sosyal Devlet Sosyal Belediyecilik İlkeler Uygulamalar Sosyal Devlet Bir Sonuç Olarak Sosyal Devlet: Emek mücadelelerinin sonucu Demokrasinin Sonucu Tarihsel, toplumsal, coğrafik gelişmelerin sonucu Buradaki

Detaylı

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI Faaliyet Ve Proje Bilgileri Özürlülük sadece belli bir kesimin çalışma konusu değildir, tüm toplumun her alanını ilgilendiren sosyal bir konudur. Özürlü bireyleri ihtiyaç sahibi olarak değil, eşit haklara

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm MSGSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 703 KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm 2014-2015 GÜZ YARIYILI Prof.Dr. Fatma ÜNSAL unsal.fatma@gmail.com TÜRKİYE NİN KENTLEŞME DİNAMİKLERİ Cumhuriyet öncesi Cumhuriyet

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU DİĞER KURULLAR GÖREV TALİMATI

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU DİĞER KURULLAR GÖREV TALİMATI İcra Kurulu Kararı Karar No 4 / 3 19 Aralık 2006 TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU DİĞER KURULLAR GÖREV TALİMATI Eğitim Kurulu: Eğitim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyeleri Federasyon Yönetim Kurulu Eğitim

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

GADEM AÇILIŞ. Meclis üyelerimizin vermiş olduğu soru önergesi ile GADEM in temeli atılmıştır.

GADEM AÇILIŞ. Meclis üyelerimizin vermiş olduğu soru önergesi ile GADEM in temeli atılmıştır. KONU BAŞLIKLARIMIZ GADEM Açılış Misyonumuz Hedef kitlemiz İşleyişimiz İşbirliği yaptığımız kurumlar Mobil Ekip Uygulamamız Bütünşehir Sistemi Etkinliklerimiz Ödül Sistemimiz Danışan İstatistiklerimiz GADEM

Detaylı

158 Personelimizle İstanbullu. hemşerilerimize hizmet etmekteyiz.

158 Personelimizle İstanbullu. hemşerilerimize hizmet etmekteyiz. 158 Personelimizle İstanbullu hemşerilerimize hizmet etmekteyiz. ÇÖZÜM BİZİM İŞİMİZ 2.976.726 Başvuruyu Çözümledik BEYAZ MASA 1994 yılından bu yana 24 saat hizmet anlayışıyla, kendisine ulaşan tüm istek,

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler ve Teşkilat Yapısı Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Sosyal

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRLERİ VE ÖRNEKLER. Ayaz ZAMANOV-1700103 İrem BAHÇELİOĞLU-1603166

TÜRKİYE DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRLERİ VE ÖRNEKLER. Ayaz ZAMANOV-1700103 İrem BAHÇELİOĞLU-1603166 TÜRKİYE DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRLERİ VE ÖRNEKLER Ayaz ZAMANOV-1700103 İrem BAHÇELİOĞLU-1603166 İÇERİK Kentsel dönüşüme bakış Kentsel dönüşümdeki aktörler Kamu yönetimi Merkezi yönetim, Yerel yönetimler

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

SOSYAL HİZMET UZMANLIĞI Tıptaki Yeri ve İşlevi

SOSYAL HİZMET UZMANLIĞI Tıptaki Yeri ve İşlevi TIBBA SOSYAL HİZMET UZMANLIĞI Tıptaki Yeri ve İşlevi KONUK Kahraman Eroğlu Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Bşk. MODERATÖR Prof. Dr. Arın Namal SOSYAL HİZMET UZMANLIĞI Sosyal Hizmet mesleği, sosyal refah

Detaylı