Periferik Yalancý Anevrizmalarýn Tanýsý, Lokalizasyonlarý, Tedavisi ve Sonuçlarý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Periferik Yalancý Anevrizmalarýn Tanýsý, Lokalizasyonlarý, Tedavisi ve Sonuçlarý"

Transkript

1 ARAÞTIRMALAR OLGU SUNUMU(Case (Research Reports) Reports) Periferik Yalancý Anevrizmalarýn Tanýsý, Lokalizasyonlarý, Tedavisi ve Sonuçlarý Diagnosis, Localization, Treatment and Results of Peripheric Pseudoaneurysms Haluk Kutay Taþdemir, MD. Hakan Ceyran, MD. Özet Bu çalýþmada yalancý anevrizma nedeniyle ameliyat edilen 42 olgunun yaralanma nedenleri, uygulanan cerrahi teknikler ve erken dönem sonuçlarý sunuldu. Olgularýn 23 ü kadýn (54,76), 19 u ise erkekti (%45,24). Yaþlarý 10 ay ile 80 yýl arasýnda deðiþen olgularda, ortalama yaþ 54,9 olarak bulundu. Taný, fizik muayene ve doppler US ile konurken, 1 hastada anjiografi uygulandý. En sýk görülen etyolojik neden 35 hastada giriþimsel iþlem komplikasyonu iken, primer onarým 34 hastada en sýk tercih edilen cerrahi teknikti. Ýki olguda hematom nedeni ile bir kez, primer onarým uygulanan 1 olguda ise tekrar geliþen yalancý anevrizma nedeni ile sentetik greft ile cerrahi onarým uygulandý. Ortalama yatýþ süresi 13,8 gün olarak bulundu. Septik þok nedeni ile operasyondan iki gün sonra kaybedilen bir olgu dýþýnda ilk 100 günlük takipler süresinde, 4 olgu cerrahi dýþý nedenlerle kaybedildi. Anahtar Kelimeler: Yalancý anevrizma; Travma. This study was presented on 3rd Annual Congress on Upsate in Cardiology and Cardiovascular Surgery, November 28 December 02, 2007, Antalya, Turkey and published partly in abstract book. Submitted : January 24, 2008 Revised : February 26, 2008 Accepted : April 08, 2008 Abstract In this study, causes, surgical technique, and early results of operated periferic pseudoaneurysms were examined.fourthy four pseudoaneurysms in 42 cases were operated between 28 February 2000 and 12 December Twentythree of the cases were (% 54.76) female and 19 were (%45.24) male. Their ages were between 10 months and 80 years and mean age was 54.9 years. Physical examination and dupplex ultrasound were performed routinely for diagnosis and angiography in only one patient. Common ethiologic cause was complications of interventional procedures in 35 of the cases and most preferred surgical technique was primary repair in 34 cases. Two patients was reoperated because of haematoma and one patient in whom primary repair was performed, was reoperated twice and synthetic graft was used for repair. Mean hopitalization period was 13.8 days. One patient died from septic shock two days after the operation and during follow up of 100 days 4 patients had died because of their chronic illnesses. Key words: Pseudoaneurysm; Trauma. Corresponding Author: Assoc. Prof. Dr. Haluk Kutay Taþdemir, Kayseri, Turkey Telephone :

2 Periferik Yalancý Anevrizmalarýn Tanýsý, Lokalizasyonlarý, Tedavisi ve Sonuçlar Giriþ Yalancý anevrizmalar genellikle akut bir travma sonrasýnda ortaya çýkan sorunlardýr. Arteriyel duvarda çeþitli nedenlerden dolayý meydana gelen hasardan sýzan kan, çevre dokular tarafýndan sýnýrlandýrýlarak lokalize hematomlara neden olur. Zamanla etraflarýnýn fibröz bir kapsülle sarýlmasý sonucunda oluþan yalancý anevrizmalarýn gerçek anevrizmalardan farký, tüm arteriyel duvar tabakalarýný kapsamamasýdýr (1,2). Travmatik, delici-kesici alet yaralanmalarý, ateþli silah yaralanmalarý, enfeksiyon gibi iatrojenik nedenlerle ortaya çýkan yalancý anevrizmalara, yýrtýlma, enfeksiyon, emboli, trombozis gibi nedenlerden dolayý acil olarak müdahele edilmelidir (2). Olgu sunumu Çalýþmada, Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalý nda 28 Þubat 2000 ile 12 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda yalancý anevrizma nedeniyle takip ve tedavi edilen 42 hastada oluþan 44 yalancý anevrizma olgusu retrospektif olarak incelendi. Hastalarýn 23 ü kadýn (54,76), 19 u ise erkekti (%45,24). Yaþlarý 10 ay ile 80 yýl arasýnda deðiþen olgularda, ortalama yaþ 54,9 olarak bulundu. Olgularda taný, fizik muayene ve Doppler US ile kondu. Doppler US tüm hastalarda yapýlýrken, 1 hastada anjiografi uygulandý (Resim 1). Resim 1. Femoral psödoanevrizmanýn anjiografi görüntüsü Tablo I. Yaralanan vasküler yapýlar Yaralanan arter bölgesi n % Sað yüzeyel femoral arter Sað ana femoral arter Sol yüzeyel femoral arter Sað derin femoral arter Sol brakial arter Sað yüzeyel ve ana femoral arter birlikte Sað ve sol yüzeyel femoral arter birlikte Sað subklavýa Sol popliteal arter Sað radial arter Sol ulnar arter Sað brakial arter TOPLAM Tüm olgulara hemodinamik stabilizasyonu takiben tam monitörizasyon yapýldý. Olgunun durumuna göre verilecek anestezi þekli belirlendi. Olgulardan 17 sine genel anestezi altýnda, 13 üne lokal anestezi altýnda, 8 ine spinal anestezi ve 3 üne de aksiller blok altýnda cerrahi onarým uygulandý. Bir olguda lokal anestezi ile operasyona baþlanýp sonrasýnda genel anesteziye geçildi. Yalancý anevrizmanýn yerine göre insizyon biçimi belirlendi. Ýnsizyonu takiben, anevrizmayý kaplayan cilt dokusu dekole edildi. Yaralanan arter proksimal ve distalinden serbestleþtirilerek askýya alýnýp, anevrizmatik kitle ortaya kondu. 1 cc (5000 IU) heparin intravenöz verildikten sonra proksimal ve distal vasküler klempajý takiben kitlenin üzerinden direkt kesi yapýlarak yalancý anevrizmanýn kapsülü açýldý. Anevrizmektomi sonrasýnda tercih edilen cerrahi onarým tekniði uygulandý. Yalancý anevrizmayý içine alacak biçimde arter segmenti rezeke edilen, primer olarak onarýlamayan ve uç-uca aðýzlaþtýrma yapýlamayacaðý anlaþýlan olgularda sentetik greft yada sað bacaktan alýnan safen ven parçasý ters çevirilerek arter proksimali ve distali arasýna interpoze edildi. Primer onarým 34 hastada en sýk tercih edilen cerrahi teknik olurken, onu 6 olgu ile sentetik greft interpozisyonu izledi (Tablo II). 298

3 Haluk Kutay Taþdemir, Hakan Ceyran Tablo II:Uygulanan Cerrahi Teknikler Seçilen cerrahi onarým yöntemi n % Primer onarým Sentetik Greft Ýnterpozisyonu Safen Ven Greft nterpozisyonu Primer onarým+a-v fistül iptali Anevrizma iptali+ligasyon TOPLAM Kateter komplikasyonu olarak operasyona alýnan yalancý anevrizma olgularýnýn tamamý antiagregan ajan kullanmakta idiler. Her hasta operasyon sonlandýðýnda, ameliyat masasýndan kaldýrýlmadan Doppler US ile distal pulsasyonlar kontrol edildi. Fizik muayenede distal pulsasyonlarýn varlýðý ile birlikte, var olan trilin kaybolmasý cerrahi onarýmýn yeterli olduðunu gösteren bulgular olarak kabul edildi. Olgularýn tamamýnda uygulanan cerrahi sonrasý arteriyel devamlýlýklarý saðlandý. Tüm hastalara postoperatif 5 gün antibiyotik tedavisi verildi. Bir olguda kateterizasyon nedenli sað yüzeyel ve ana femoral vende ayrý ayrý geliþen iki yalancý anevrizmanýn damar devamlýlýðý tek sentetik greft interpozisyonu ile saðlandý. Ýki olgu hematom, 1 hastada ise tekrar yalancý anevrizma geliþimi nedeni ile yeniden operasyona alýndýlar. Yeniden yalancý anevrizma geliþen ve ilk seferde primer onarým uygulanan bir olguda, sentetik greft interpozisyonu yapýlmasýna raðmen, greft distal ucundan yeniden anevrizma geliþti ve 3. kez operasyona alýnarak sentetik greft interpozisyonu tekrarlandý. Septik þok nedeni ile operasyondan iki gün sonra kaybedilen bir olgu dýþýnda ilk 100 gün içerisinde 4 olgu da cerrahi dýþý nedenlerle kaybedildi. Bunlardan West sendromlu 10 aylýk olgu operasyondan 43 gün sonra solunum yetmezliði, bir olgu 10 ay sonra kolon kanseri nedeni ile, bir olgu 4 ay sonra multi organ yetmezliði nedeni ile ve bir olgu ise 23 gün sonra kronik böbrek yetmezliði nedeni ile kaybedildi. Ateþli silah yaralanmasý nedeni ile yalancý anevrizma geliþip, cerrahi onarým uygulanan bir olgu, postoperatif dönemde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kliniðince rehabilite edildi. Bir olguya Plastik ve Rekonstriktif Cerrahi Kliniðince deri grefti yerleþtirildi. Olgularýn hastanede yatýþ süresi ortalama 13,8 gün olarak bulundu. Tartýþma Arteriyel yarlanmalar tedavi edilmediðinde, çevre dokular tarafýndan baskýlanan hemaroji ve pulsatil hematom nedeni olabilirler. Zaman içerisinde hematomun emilmesi ve çevre dokularýn fibrozisi kronik yalancý anevrizma geliþimine neden olabilir. Travmatik yalancý anevrizmalar en sýk olarak intratorasik ve intrakranyal bölgelerde görülmektedir (2). Bizim serimizde sað yüzeyel femoral arter (n=22; %52,39) ilk sýrayý alýrken, sað ana femoral arter (n=6;%14,29) ikinci sýrada yer almakta idi. Perkütan invaziv giriþimlerdeki artýþa baðlý olarak son yýllarda yalancý anevrizmalar ile daha sýk karþýlaþýldýðý bildirilmiþtir (3). Yalancý anevrizmalar, tanýsal anjiyogramdan sonra %0,1-0,2 ve invaziv giriþimlerden sonra %3-5,5 oranýnda görülebilirler (4). Bu oran özellikle obez kiþilerde daha da yüksek bildirilmiþtir (5). Olgularýmýzdan 35 inde (%83,3) anevrizma kateter komplikasyonu olarak görülmüþtür. Giriþimsel amaçlý iþlemlerin giriþim yeri olarak arterin yüzeyelleþtiði ve yandaþ organ yaralanmasýnýn daha az olduðu femoral bölge seçilmektedir. Serimizde yalancý anevrizmalarýn daha çok bu bölge yerleþimli olmasýnýn nedeni budur. Tanýsal amaçlý giriþimsel iþlemlerde kullanýlan kateter çapý da farklý olmaktadýr. Kateter çapý büyüdükce, kateterin arter duvarýnda oluþturduðu hasar da büyümektedir (6). Giriþimsel nedenli olgularýmýzýn tamamý antiagregan kullanmaktaydýlar, bunun anevrizmanýn oluþumunu etkilediðini düþünmekteyiz. Ayný nedenli komplikasyonlardan bir tanesi de arteriovenöz fistüllerdir (7). Bir olgumuzda yalancý anevrizma ile birlikte sað femoral arter ve ven arasýnda geliþen arterio-venöz fistül ayni seansta cerrahi olarak kapatýlmýþtýr. Giriþimsel amaçlý iþlemler ve DKAY larý üst ekstremitede oluþan yalancý anevrizmalarýn en sýk sebepleri olarak görülmektedir (8). Üst ekstremitede görülen 6 yalancý anevrizma olgusunun 3 ünde giriþimsel iþlemler söz konusu iken, 3 ünde neden DKAY idi. Beþ yaþýnda, DKAY nedenli sað radial arter yaralanmasý olan ve yalancý anevrizma geliþen bir olgumuda ise, önemli arteriyel segment kaybý nedeni ile ligasyon uygulandý. Stent greftler abdominal ve torakal anevrizmalarda cerrahi yönteme karþýlýk bir tedavi yöntemi olarak ortaya çýkmýþ ve bu konuda baþarýlý olgular yayýnlanmýþtýr (9,10,11). Bununla birlikte iliak ve femoral bölgede oluþan yalancý 299

4 Periferik Yalancý Anevrizmalarýn Tanýsý, Lokalizasyonlarý, Tedavisi ve Sonuçlar anevrizma ve fistüllerin tedavisinde kullanýmlarý sýnýrlýdýr (12,13). Cerrahi tedavi bu tür sorunlarda ilk düþünülmesi gereken tedavi biçimini oluþturmaktadýr. Olgularýn 34 ünde geliþen yalancý anevrizma sorununu primer olarak onarýldý. Altý olguda sentetik, 1 olguda da safen ven greft interpozisyonu yapýlarak damar devamlýlýðý saðlandý. Bunlar anevrizmanýn çýkarýlmasý sonrasýnda arter segmenti kaybý fazla olup uç-uca aðýzlaþtýrma yapýlamayan olgulardýr. Damar devamlýlýðýnýn saðlanmasýnda kulanýlan greftlerin seçiminde otojen ven greftlerinin üstünlüðü bildirilmektedir (14). Safen ven greft interpozisyonu ateþli silah yaralanmasý nedeni ile popliteal arter yaralanmalý bir olguda kullanýlýrken, sentetik greft interpozisyonu uygulanan olgularýn tamamý giriþimsel iþlemlerin komplikasyonu olarak karþýmýza çýkmýþtý ve olasý bir koroner by pass greftleme operasyonu nedeni ile safen veninin korunmasý amaçlanmýþtýr. Sonuç olarak, yalancý anevrizmalar, oluþturabilecekleri basý, kanama, enfeksiyon, tromboz gibi ekstremiteyi ya da yaþamý tehdit edici sonuçlarý nedeni ile önemli hastalýklardýr. Cerrahi sonuçlarý baþarýlý olup hastanýn genel durumunun izin verdiði dönemde beklemeksizin cerrahi tedavinin yapýlmasýnýn uygun olduðunu düþünmekteyiz. 300

5 Haluk Kutay Taþdemir, Hakan Ceyran Kaynaklar 1. Squire A, Miller CM, Horowitz SF, Shane L, Jacobson JH 2nd, Halperin JL. Femoral Pseudoaneurysm following Nonpenetrating Trauma in a Patient with Aortic Insufficiency. Am J Med 1985; 78: Chase CW, Layman TS, Barker DE, Clements JB. Traumatic abdominal aortic pseudoaneurysm causing biliary obstruction: A case report and review of the literature. J Vasc Surg 1997; 25: Messina LM, Brothers TE, Wakefield TW, et al. Clinical characteristics and surgical management of vascular complications in patients undergoing cardiac catheterization: Interventional versus diagnostic procedures. J Vasc Surg 1991; 13: Kronzon I. Diagnosis and treatment of iatrogenic femoral artery pseudoaneurysm: A review. J Am Soc Echocardiogr 1997; 10: Aidinian G, Karnaze M, Russo EP, Mukherjee D. Endograft repair of traumatic aortic transection in a 10- year-old: a case report. Vasc Endovascular Surg 2006; 40: Christensen L, Justesen P, Larsen KE. Percutaneous transluminal treatment of an iliac pseudoaneurysm with endoprosthesis implantation. A case report. Acta Radiol 1996; 37: Allgayer B, Theiss W, Naundorf M. Percutaneous closure of an arteriovenous iliac fistula with a Cragg endoluminal graft. Am J Roentgenol 1996; 166: Martin LC, Mc Kenney MG, Sosa JL, et al. Management of lower extremity arterial trauma. J Trauma 1994; 37: Trubel W, Staudacher M, Magometschnigg H, Wolner E.Aneurysm spurium after iatrogenic arterial punctureincidence, risk factors and surgical therapy. (German) Wien Clin Wochenschr 1993; 105: Aral A, Kaya B, Yazýcýoðlu L, Akalýn H. Kateterizasyon komplikasyonu olarak geliþen yalancý anevrizma olgularý. Türk Kardiyoloi Derneði Araþtýrma Dergisi 1996; 24: Erentuð V, Bozbuða N, Mansuroðlu D ve ark. Kardiyak kateterizasyon sonrasý geliþen periferik vasküler yaralanmalarda cerrahi tedavi. Anadolu Kardiyoloji Dergisi 2003; 3: Jutte EH, Wisselink W, Rijbroek A, Rauwerda JA. Pseudoaneurysm of the brachial artery due to blunt trauma in a child. Cardiovasc Surg 2002; 10: Zarins CK, Wolf YG, Lee WA. Will endovascular repair replaced open surgery for abdominal aortic aneurysm repair? Ann Surg 2000; 232: Marti M, Pinilla I, Baudraxler F, Simon MJ, Garzon G. A case of acute abdominal aortic dissection caused by blunt trauma. Emerg Radiol 2006; 12:

Ýyatrojenik Pnömotoraks: 62 Olgunun Analizi

Ýyatrojenik Pnömotoraks: 62 Olgunun Analizi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ýyatrojenik Pnömotoraks: 62 Olgunun Analizi Iatrogenic Pneumothorax: Analysis of 62 Cases Ufuk Çobanoðlu Assist. Prof., M.D. Department of Thoracic Surgery Yüzüncü Yýl University

Detaylı

Suriye deki iç savaşta damar cerrahisi deneyimlerimiz

Suriye deki iç savaşta damar cerrahisi deneyimlerimiz Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 690-694 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0501 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Suriye deki iç savaşta damar cerrahisi deneyimlerimiz Our vascular

Detaylı

El ve el bileði kemik doku yaralanmalarý: nedenler, iþgücü kaybý

El ve el bileði kemik doku yaralanmalarý: nedenler, iþgücü kaybý Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 215-217 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA El ve el bileði kemik doku yaralanmalarý: nedenler, iþgücü kaybý Hatice Tuba Sanal (*) Özet El ve el bileði kýrýklarý ile

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Ýstanbul Medikal Yayýncýlýk SÜRELÝ YAYINLAR dizisi Türk HPB Dergisi Editör: Prof. Dr.

Detaylı

Travmatik Lens Dislokasyonu/Subluksasyonu ile Beraber Seyreden Göz Travmalarýnda Vitreoretinal Cerrahi

Travmatik Lens Dislokasyonu/Subluksasyonu ile Beraber Seyreden Göz Travmalarýnda Vitreoretinal Cerrahi Travmatik Lens Dislokasyonu/Subluksasyonu ile Beraber Seyreden Göz Travmalarýnda Vitreoretinal Cerrahi Vitreoretinal Surgery in Traumatized Cases with Traumatic Crystalline Lens Dislocation/Subluxation

Detaylı

MALÝGN MELANOMDA 13 YILDA 65 HASTADAKÝ DENEYÝMÝMÝZ: RETROSPEKTÝF ÇALIÞMA

MALÝGN MELANOMDA 13 YILDA 65 HASTADAKÝ DENEYÝMÝMÝZ: RETROSPEKTÝF ÇALIÞMA MALÝGN MELANOMDA 13 YILDA 65 HASTADAKÝ DENEYÝMÝMÝZ: RETROSPEKTÝF ÇALIÞMA Ayþin KARASOY, Semra KARÞIDAÐ, Soner TATLIDEDE, Kemal UÐURLU, Özay ÖZKAYA, Ýsmail KURAN, Lütfü BAÞ, Öznur AKSAKAL Þiþli Etfal Eðitim

Detaylı

Ýntravitreal Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonu Sonrasý Katarakt Geliþen Olgularda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi

Ýntravitreal Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonu Sonrasý Katarakt Geliþen Olgularda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ýntravitreal Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonu Sonrasý Katarakt Geliþen Olgularda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Phacoemulsification Surgery in Patients with Cataract Formation

Detaylı

Proksimal Tibia Medial Açýk Kama Osteotomisi

Proksimal Tibia Medial Açýk Kama Osteotomisi Ýrfan Esenkaya Proksimal Tibia Medial Açýk Kama Osteotomisi Ýrfan Esenkaya* Varus dizlerde proksimal tibial osteotomi uygulamalarý, 60'lý yýllarda Coventry tarafýndan 1 popülarize edilen kapalý kama osteotomisi

Detaylı

Afakide sekonder göz içi lens implantasyon sonuçlarý

Afakide sekonder göz içi lens implantasyon sonuçlarý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Afakide sekonder göz içi lens implantasyon sonuçlarý Results of secondary intraocular lens implantation for aphakia Safiye Yýlmaz, safiyekucukbay@hotmail.com Aras Saklamaz,

Detaylı

ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI

ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI ARAÞTIRMALAR (Research Reports) ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI Prevalence of surgical wound infections following

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE Çukurova Bölgesi'ndeki Çocukluk Çaðý Zehirlenme Olgularýnýn Deðerlendirilmesi Doç. Dr. Hayri Levent Yýlmaz 1, Dr. Turan Derme 2, Doç. Dr. Dinçer Yýldýzdaþ 3, Prof. Dr. Emre Alhan

Detaylı

Periferik Fasial Paraliziye Baðlý Geliþen Üst Göz Kapaðý Disfonksiyonunun Altýn Ýmplant ile Rehabilitasyonu

Periferik Fasial Paraliziye Baðlý Geliþen Üst Göz Kapaðý Disfonksiyonunun Altýn Ýmplant ile Rehabilitasyonu OTOSKOP 2001; 2:57-62 PROSPEKTÝF KLÝNÝK ÇALIÞMA Periferik Fasial Paraliziye Baðlý Geliþen Üst Göz Kapaðý Disfonksiyonunun Altýn Ýmplant ile Rehabilitasyonu Op.Dr. Sinan KOCATÜRK Op.Dr. Sumru YARDIMCI Op.Dr.

Detaylı

11 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Deri Kanserleri: 10 Yýllýk Deðerlendirme Skin Cancers: Retrospective Analysis of 10 Years Yrd.Doç.Dr.Arif TÜRKMEN Dr.Ömer BERBEROÐLU Doç.Dr.Mehmet BEKERECÝOÐLU Prof.Dr.Mehmet MUTAF

Detaylı

KLÝNÝK ÇALIÞMA Kronik Otitis Medialý Çocuklarda Cerrahi Tedavi Sonuçlarý Surgical Outcomes In Children With Chronic Otitis Media Yrd.Doç.Dr. Erkan KARATAÞ, Arþ.Gör. Yunus KAPLAN, Prof.Dr. Muzaffer KANLIKAMA

Detaylı

Dr. Mustafa PAÇ, Ankara Dr. Bülent KAYA, Ankara Dr. İbrahim CEYLAN, Ankara

Dr. Mustafa PAÇ, Ankara Dr. Bülent KAYA, Ankara Dr. İbrahim CEYLAN, Ankara ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVAKÜLER CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Başkan : Dr. İ. Tanzer ÇALKAVUR, İzmir Başkan Yrd. : Dr. Cengiz KÖKSAL, İstanbul Genel Sekreter : Dr. H. Tankut AKAY, Ankara Muhasip : Dr.

Detaylı

Tip 3 Aortik Diseksiyonların Cerrahi ve Tıbbi Takip Sonuçları [*]

Tip 3 Aortik Diseksiyonların Cerrahi ve Tıbbi Takip Sonuçları [*] Trakya Univ Tip Fak Derg 2008;25(3):173-180 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Tip 3 Aortik Diseksiyonların Cerrahi ve Tıbbi Takip Sonuçları [*] Surgical and Medical Follow-Up Results of Type

Detaylı

Hemodiyaliz girişi için gerçekleştirilen basilik ven transpozisyonu: Orta dönem sonuçlar

Hemodiyaliz girişi için gerçekleştirilen basilik ven transpozisyonu: Orta dönem sonuçlar Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Hemodiyaliz girişi için gerçekleştirilen basilik ven transpozisyonu: Orta dönem sonuçlar Basilic vein transposition

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI 001 hpb dergi Giris.qxd 15.02.2005 16:46 Page I Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ

Detaylı

Konya Numune Hastanesi nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 550 Vakanın Değerlendirilmesi

Konya Numune Hastanesi nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 550 Vakanın Değerlendirilmesi Araştırma Yazısı Selçuk Tıp Derg 2014;30(2): 58-63 SELÇUK TIP DERGİSİ Konya Numune Hastanesi nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 550 Vakanın Değerlendirilmesi Open Heart Surgery in Konya State Hospital: Review

Detaylı

KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 2 YIL 2012. Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe

KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 2 YIL 2012. Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe III III KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 2 YIL 2012 Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe Editör A.Lütfullah Orhan Rabia Terzi Editör

Detaylı

Akut komplike tip B aortik diseksiyonların endovasküler tedavisi

Akut komplike tip B aortik diseksiyonların endovasküler tedavisi Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Akut komplike tip B aortik diseksiyonların endovasküler tedavisi Endovascular management of acute complicated

Detaylı

mtiyaz Sahibi Dr. Kemal KÖYMEN Genel Yay n Yönetmeni Dr. Levent ÇEL K Editör ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Bülent ARMAN

mtiyaz Sahibi Dr. Kemal KÖYMEN Genel Yay n Yönetmeni Dr. Levent ÇEL K Editör ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Bülent ARMAN mtiyaz Sahibi Dr. Kemal KÖYMEN Genel Yay n Yönetmeni Dr. Levent ÇEL K Editör ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Bülent ARMAN Yürütme Kurulu Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Alpay ÖRK, Dr. Berna HAL LO LU, Dr. Alper

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler Metabolic Regulation and Related Factors in Diabetic

Detaylı

Basit Ama Güvenilir Bir Teknik: Ventrikülosubgaleal Þant

Basit Ama Güvenilir Bir Teknik: Ventrikülosubgaleal Þant ARAÞTIRMALAR TEKNÝK NOT (Technical (Research Notes) Reports) Basit Ama Güvenilir Bir Teknik: Ventrikülosubgaleal Þant Simple But A Reliable Technique: Ventriculosubgaleal Shunt Vaner Köksal Specialist,

Detaylı

Yenidoðanda Ýki Tuz Kaybý Olgusu: Primer ve Sekonder Psödohipoaldosteronizm

Yenidoðanda Ýki Tuz Kaybý Olgusu: Primer ve Sekonder Psödohipoaldosteronizm ARAÞTIRMALAR OLGU SUNUMU(Case (Research Reports) Reports) Yenidoðanda Ýki Tuz Kaybý Olgusu: Primer ve Sekonder Psödohipoaldosteronizm Two Cases of Salt Wasting Crisis in Newborn: Primary and Secondary

Detaylı

Hareketli polietilen insertli ve sabit polietilen insertli Diz protezi uyguladýðýmýz hastalarýn orta dönem sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi

Hareketli polietilen insertli ve sabit polietilen insertli Diz protezi uyguladýðýmýz hastalarýn orta dönem sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA 1 Hareketli polietilen insertli ve sabit polietilen insertli Diz protezi uyguladýðýmýz hastalarýn orta dönem sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi Tolga Atay, Osman Gazi Aksoy, Nevres Hürriyet Aydoðan

Detaylı

Kronik böbrek disfonksiyonu olan hastalarda atan kalpte koroner arter baypas cerrahisinin klinik sonuçları

Kronik böbrek disfonksiyonu olan hastalarda atan kalpte koroner arter baypas cerrahisinin klinik sonuçları Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013;21(4):918-923 doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.8168 Özgün Makale / Original Article Kronik böbrek disfonksiyonu olan hastalarda atan kalpte koroner arter baypas

Detaylı

Kosta Orijinli Dev Anevrizmal Kemik Kisti

Kosta Orijinli Dev Anevrizmal Kemik Kisti ARAÞTIRMALAR OLGU SUNUMU(Case (Research Reports) Reports) Kosta Orijinli Dev Anevrizmal Kemik Kisti Costa Originated Giant Aneurysmal Bone Cyst Ufuk Çobanoðlu Asist. Prof., M.D. Department of Torax Surgery

Detaylı

Diz Ekleminde Sinovektomi

Diz Ekleminde Sinovektomi Diz Ekleminde Sinovektomi Diz Ekleminde Sinovektomi Uður Haklar* * Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný, Acýbadem Kadýköy Hastanesi, Ýstanbul. Dizin sinovyal hastalýklarýnda, sinovyum dokusunun çýkarýlmasý

Detaylı

Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu *

Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu * 36 Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi

Detaylı