API Kılavuzu. Çıktı örnekli ve kodlu API isteklerinin kapsamlı tanımı.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "API Kılavuzu. Çıktı örnekli ve kodlu API isteklerinin kapsamlı tanımı."

Transkript

1 APIKılavuzu ÇıktıörneklivekodluAPIisteklerininkapsamlıtanımı.

2 İçindekiler 1. Giriş SıkçaSorulanSorular SM leriçingüvenlikduvarı Güvenlikduvarıkuralarınınlistesinialma Güvenlikduvarıkuralıdüzenleme Güvenlikduvarıkuralıekleme Güvenlikduvarıkuralısilme Varsayılangüvenlikduvarıkuralıbelirleme Ağlar Ağlarınlistesinialma Ağdetaylarınıalma Ağıdüzenleme SMağınıyenidenkurma Ağekleme Ağsilme AğArayüzleri SMağarayüzlerininlistesinialma Ağarayüzünündetaylarınıalma Ağarayüzünüdüzenleme SM yeağarayüzüekleme Ağarayüzüsilme IPAdresleri AğIPadreslerininlistesinialma IPadresekleme EklenenIPadreslerigörüntülemekiçin SM yeipadrestahsisetme SM denipadressilme Diskler Disklerinlistesinialma SMdiklerininlistesinialma Yenidiskekleme Diskidüzenleme Disksilme IOPS(SaniyedekiGiriş/Çıkışİşlemleri)diskigörüntüleme

3 7.7Diskoluşturma Diskinkilidiniaçma Diskiçinotomatikyedeklemeyidevredışıbırakma Diskplanlamalistesinialma Diskeplanekleme Disktemevcutolanyedeklemelistesinial Şablonlar Sistemşablonlarınınlistesinialma SanalMakineler SM lerinlistesinialma SMdetaylarınıalma SMyaratma SMoluşturma SMdüzenleme Rootşifresinisıfırlama SSHanahtarıbelirleme SM yiimhaetme SM yiyenidenboyutlandırma SM ninkilidiniaçma SM yibaşlatma SM yikapatma SM yidurdurma SM yiyenidenbaşlatmakiçin Kurtarmadurumundayenidenbaşlatma SMkonsoluaçma SMotomatikölçeklendirme SMiçinotomatikölçeklendirmekurallarılistesinialma SMiçinotomatikölçeklendirmekuralıyaratma SM ninotomatikölçeklendirmekuralınıdüzenleme Otomatikölçeklendirmekurallarınısilme Yükdengeleyiciler Yükdengeleyicikümlerininlistesinialma Yükdenegeleyicikümesinidetaylarınıalma Yükdenegeleyicikümesiekleme Kümeürünedüğümekleme

4 11.5Kümetüründendüğümçıkarma Otomatikölçeklendirmetürünüyapılandırma Yükdengelemekümesisilme Yükdengeleyicilerinlistesinialma Yükdengeleyicidetaylarınıalma Yükdengeleyicidüzenleme Yükdengeleyicibaşlatma Yükdengeleyicidurdurma Yükdengeleyicikapatma Yükdengeleyicikilidiniaçma Yükdengeleyiciyiyenidenoluşturma Yükdengeleyiciyiaskıyaalma Yükdengeleyicininödemeistatistiklerinigörüntüleme Yedeklemeler SMyedeklerininlistesinialma Diskinyedeğiniyaratma Yedeğişablonadönüştürme Yedeğiyenidenkurma Yedeğisilme Otomatikyedeklemeyiöncedenayarlama Öncedenayarlanmışotomatikyedeklemelistesinialma Öncedenayarlanmışotomatikyedeklemedetaylarınıalma Öncedenayarlanmışotomatikyedeklemeyidüzenleme Planlar Planlamalarınlistesinialma Planlamadetayınıalma Planlamayıdüzenleme Planlamasilme İstatistikler İşlemler SM niişlemlerininlistesinialma Günlükler Günlüköğelerininkimliğinialma

5 1. Giriş APIaracılığıilebulutunuzunbütündurumunuyönetebilirsiniz. CloudturkAPI sirahattır. BütünişlevçağrılarıxmlveJSONisteklerineyanıtvermektedirler. Bütünişlevçağrılarıkimlikdoğrulamagerektirmektedir(TemelHTTPveAPIanahtarı). Temel HTTP kullanarak kimlik denetlemek için sadece kullanıcı adı/şifre kombinasyonunuzu kullanın.curlörneği: curl uuser:userpass API anahtarını kullanarak kimlik denetlemek için sunucuya hesap mailinizi(giriş yapmadan) ve anahtarıyükleyin. XMLörneği curl uuser:userpass H'Accept:application/xml' H'Content type:application/xml' Jsonörneği curl H 'Accept: application/json' H'Content type:application/json'http://cp.cloudturk.net/users.json Tümörneklerde: user:userpass kullanıcıadı:şifrekombinasyonuanlamınagelmektedir. cp.cloudturk.net KontrolPaneli nizinbulunduğuadresitemsiletmektedir. Zorunlu parametreler kılavuzda yıldız (*) ile belirtilmiştir. Opsiyonel parametreler isteğe bağlı olduğuiçinatlanabilir. API,heristekiçinuygunbirHTTPdurumkodudönmektedir: 200OKİstekbaşarıylatamalandı. 201Planlanmış(Scheduled)İstekkabuledildiveişlenmesiiçinplanlandı. 403Yasaklanmış(Forbidden)İstekdoğru;fakatişlemetabitutulamadı. 404Bulunamadı(NotFound)İstenilenURLyanlışveyakaynakyok. 4

6 422İşlenemezVarlık(UnprocessableEntity)Gönderilenparametrelerhatalı. 500İçSunucuHatası(InternalServerError)Birhataoluştu.Lütfendestekileiletişimegeçin. 1.1SıkçaSorulanSorular S:HttpüzerindenAPIerişimisağlamakmümkünmü? C:Hayır.Güvenliknedenlerindendolayısizleresadecehttpsüzerindenerişimsağlıyoruzvesize debunutavsiyeediyoruz. S:Şifrelernasılsaklanıyor düzmetinolarakmı? C: Hayır, şifreler düz metin olarak saklanmaz. Bir giriş ve şifre kombinasyonu dışında, API ile girişinizi yetkilendirmek için + API anahtarı kombinasyonunu kullanabilirsiniz. API anahtarları profiliniz sayfasından kolayca oluşturulabilir ve değiştirilebilir. Güvenlik sebebiyle kullanılıcılaradoğrulamayıgirişveşifreiledeğil,apianahatarıyoluylayapmalarınıtavsiyeederiz. S:Hangiparametrelerzorunluhangileriopsiyoneldir? C:Zorunluparametrelerkılavuzdayıldızlı(*)olarakbelirtilmiştir. 2. SM leriçingüvenlikduvarı Güvenlikduvarıkuralları,bulutunuzdakiSM lerinağarayüzelerinegelenyetkisizveistenmeyen taleplereengelolmakiçinuygulanmaktadır.güvenlikduvarınızıkabul/kesistektürlerişeklinde yapılandırabilirsiniz.bütünyöntemlerbusınıfiçinuygundur. 2.1Güvenlikduvarıkuralarınınlistesinialma SM yeatanangüvenlikduvarıkurallarınılistelemekiçinaşağıdakiistekkullanılmalıdır: GET/virtual_machines/:virtual_machine_id/firewall_rules.xml GET/virtual_machines/:virtual_machine_id/firewall_rules.json 5

7 <?xmlversion="1.0"encoding="utf 8"?> <firewall_rules> <firewall_rule> <position>1</position> <address></address> <created_at> T12:52:10+03:00</created_at> <command>accept</command> <updated_at> T12:52:10+03:00</updated_at> <port>21</port> <protocol>tcp</protocol> <id>1</id> <network_interface_id>5</network_interface_id> </firewall_rule> </firewall_rules> Burada: position kuralönceliği address kuralınaktifolacağıipadres.eğerhiçbiripbelirtilmezse,bütünip lerbukuralatabi olacaktır. created_at kaydınveritabanındaoluşturulduğutarih command address parametresitarafındanbelirlenenipilegerçekleştirilecekolaneylem updated_at kaydınveritabanındagüncellendiğitarih port bukuralınaktifolduğuport.eğeralanboşise,kuralbütünportlarauygulanacaktır. protocol bukuralınaktifolduğubiripprotokolü(tcpveyaudp) id bukaydınkimliği network_interface_id bukuralınuygulanacağıağarayüzününkimliği 2.2Güvenlikduvarıkuralıdüzenleme Güvenlikduvarıkurallınıdüzenlemekiçinaşağıdakiistekkullanılmalıdır: PUT/virtual_machines/:virtual_machine_id/firewall_rules/:id.xml PUT/virtual_machines/:virtual_machine_id/firewall_rules/:id.json XMLİstekörneği 6

8 curl i XPUT H'Accept:application/xml' H'Content type:application/xml' u user:userpass d '<firewall_rule><address> </address><command>accept</command><port> 70</p ort><protocol>tcp</protocol><network_interface_id>105</network_interface_id></firewall _rule>'http://cp.cloudturk.net/virtual_machines/:virtual_machine_id/firewall_rules/:id JSONİstekörneği curl i XPUT H'Accept:application/json' H'Content type:application/json' u user:userpass d '{"firewall_rule":{"address":" ","command":"accept","port":"70","protoco l":"tcp","network_interface_id":"105"}}' url Aşağıdakiparametreleridüzenleyebilirsiniz: address BukuralınaktifolduğuIPadresinibelirleyin BukuralıbütünIP lereuygulamakiçinboşalanbırakın KuralıbirIParalığınauygulamakiçintireileayrılmışIP lergirin(örn: ) Kuralı CIDR e (Sınıfsız alanlar arası yönlendirme) uygulamak için eğik çizgili IP ler girin (örn: /24) command yukarıdabelirtilenip lerinkabuletveyakeskomutunubelirler port portadresinibelirler Bukuralıbütünportlarauygulamakiçinboşalanbırakın Kuralıbirportaralığınauygulamakiçinikinoktaileayrılmışportlarıgirin(örn:1024:1028) Kuralıbirportlistesineuygulamakiçinvirgülileayrılmışportlarıgirin(örn:80,443,21) protocol protokoltipi(tcporudp) network_interface_id ağarayüzü 2.3Güvenlikduvarıkuralıekleme Güvenlikduvarıkuralıeklemekiçinaşağıdakiistekkullanılmalıdır: POST/virtual_machines/:virtual_machine_id/firewall_rules.xml POST/virtual_machines/:virtual_machine_id/firewall_rules.json XMLİstekörneği 7

9 curl i XPOST H'Accept:application/xml' H'Content type:application/xml' u user:userpass d'<?xmlversion="1.0"encoding="utf 8"?><firewall_rule><address></address><command>DROP</command><port></port><proto col>tc P</protocol><network_interface_id>105</network_interface_id></firewall_rule>' url JSONİstekörneği curl i XPOST H'Accept:application/json' H'Content type:application/json' u user:userpass d '{"firewall_rule":{"command":"drop","protocol":"tcp","network_interface_id":"105"}}' urlhttp://cp.cloudturk.net/virtual_machines/:virtual_machine_id/firewall_rules.json Aşağıdakiparametrelerigönderin: address BukuralınaktifolduğuIPadresinibelirleyin. BukuralıbütünIP lereuygulamakiçinboşalanbırakın KuralıbirIParalığınauygulamakiçintireileayrılmışIP lergirin(örn: ) Kuralı CIDR e (Sınıfsız alanlar arası yönlendirme) uygulamak için eğik çizgili IP ler girin (örn: /24) command* yukarıdabelirtilenip lerinkabuletveyakeskomutunubelirler port portadresinibelirler Bukuralıbütünportlarauygulamakiçinboşalanbırakın Kuralıbirportaralığınauygulamakiçinikinoktaileayrılmışportlarıgirin(örn:1024:1028) Kuralıbirportlistesineuygulamakiçinvirgülileayrılmışportlarıgirin(örn:80,443,21) protocol* protokoltipi(tcporudp) network_interface_id* ağarayüzü 2.4Güvenlikduvarıkuralısilme Güvenlikduvarıkuralınısilmekiçinaşağıdakiistekkullanılmalıdır: DELETE/virtual_machines/:virtual_machine_id/firewall_rules/:id.xml DELETE/virtual_machines/:virtual_machine_id/firewall_rules/:id.json XMLİstekörneği curl i XDELETE H'Accept:application/xml' H'Content type:application/xml' u user:userpass url 8

10 JSONİstekörneği curl i XDELETE H'Accept:application/json' H'Content type:application/json' u user:userpass url 2.5Varsayılangüvenlikduvarıkuralıbelirleme SM yevarsayılangüvenlikduvarıkurallarınıayarlamakiçin(kesveyakabuletolarak),sm nin kullandığıherbirağarayüzünekuralıbelirtmenizgerekmektedir.bunuyapmakiçin,ağarayüzü kimliğinikontroledinveaşağıdakiisteğiuygulayın: POST/virtual_machines/:virtual_machine_id/network_interfaces/:id.xml POST/virtual_machines/:virtual_machine_id/network_interfaces/:id.json XMLİstekörneği curl i XPUT uuser:userpass H'Accept:application/xml' H'Content type: application/xml' d '<network_interface><default_firewall_rule>accept</default_firewall_rule></network_int erface>' url _int erface_id.xml JSONİstekörneği curl i XPUT uuser:userpass H'Accept:application/json' H'Content type: application/json' d'{"network_interface":{"default_firewall_rule":"drop"}}' url _int erface_id.json Burada: default_firewall_rule* belirlibirsmağarayüzünevarsayılangüvenlikduvarıkurallarınıayarlar KESveyaKABULETolarak 9

11 3. Ağlar Bu sınıf, Ağ yapılandırılmalarının değiştirilmesine imkân tanır. Bütün buluttaki ağ kaynakları, sistem Kontrol Paneli nden veya API aracılığıyla yapılandırılabilir. Belirli ağ kaynakları manuel olarakveyasmyaratılmasıesnasındaotomatikolarakdüzenlenebilir. 3.1Ağlarınlistesinialma GET/settings/networks.xml GET/settings/networks.json XMLÇıkışörneği <?xmlversion="1.0"encoding="utf 8"?> <networkstype="array"> <network> <label>publicnetwork</label> <created_attype="datetime"> T12:46:09+02:00</created_at> <network_group_idtype="integer">3</network_group_id> <updated_attype="datetime"> T13:20:09+02:00</updated_at> <idtype="integer">1</id> <vlantype="integer"nil="true"/> <identifier>4ikgi2ges03kma</identifier> </network> </networks> Burada: created_at [YYYY][AA][GG]T[ss][dd][ss]Zformatındatarih Id ağ Label isteğebağlıağetiketi updated_at [YYYY][AA][GG]T[ss][dd][ss]Zformatındaağıngüncellendiğitarih Vlan buağınaitolduğuvlan network_group_id buağınbağlıolduğuağbölgesininkimliği 10

12 3.2Ağdetaylarınıalma GET/settings/networks/:id.xml GET/settings.networks/:id.json XMLÇıkışörneği <?xmlversion="1.0"encoding="utf 8"?> <network> <label>public</label> <created_attype="datetime"> T19:55:40+07:00</created_at> <updated_attype="datetime"> T22:31:15+07:00</updated_at> <network_group_idtype="integer">2</network_group_id> <vlantype="integer">391</vlan> <idtype="integer">1</id> <identifier>hc9fut4iogxt7p</identifier> </network> Burada: label isteğebağlıağetiketi created_at [YYYY][AA][GG]T[ss][dd][ss]Zformatındatarih updated_at [YYYY][AA][GG]T[ss][dd][ss]Zformatındaağıngüncellendiğitarih network_group_id buağınbağlıolduğuağbölgesininkimliği id ağ vlan buağınaitolduğuvlan identifier ağtanımlayıcısı 3.3Ağıdüzenleme PUT/settings/networks/:id.xml PUT/settings/networks/:id.json XMLİstekörneği 11

13 curl i XPUT uuser:userpass H'Accept:application/xml' H'Content type: application/xml' d'<network><label>networkapi test</label><network_group_id>3</network_group_id><vlan>1</vlan></network>' url JSONİstekörneği curl i XPUT uuser:userpass H'Accept:application/json' H'Content type: application/json' d'{"network":{"label":"networkapi TEST","network_group_id":15,"vlan":2}}' url Parametreler: id ağkimliği label ağismi vlan buağınaitolduğuvlan network_group_id buağınbağlıolduğuağbölgesininkimliği 3.4SMağınıyenidenkurma BelirlibirSM ninağınıyenidenkurmakiçinaşağıdakiistekkullanılmalıdır: POST/virtual_machines/:virtual_machine_id/rebuild_network.xml POST/virtual_machines/:virtual_machine_id/rebuild_network.json XMLİstekörneği curl XPOST uuser:userpass H 'Accept: application/xml' H'Content type:application/xml' JSONİstekörneği curl XPOST uuser:userpass H 'Accept:application/json' H'Content type:application/json' 12

14 3.5Ağekleme POST/settings/networks.xml POST/settings/networks.json XMLİstekörneği curl i XPOST uuser:userpass H'Accept:application/xml' H'Content type: application/xml' d'<network><label>networkapitest 34</label><network_group_id>15</network_group_id><vlan>34</vlan></network>' url JSONİstekörneği curl i XPOST uuser:userpass H'Accept:application/json' H'Content type: application/json' d'{"network":{"label":"networkapitest 2","network_group_id":3,"vlan":true}}' urlhttp://cp.cloudturk.net/settings/networks.json Parametreler: label* ağismi vlan buağınaitolduğuvlan network_group_id buağınbağlıolduğuağbölgesininkimliği 3.6Ağsilme DELETE/settings/networks/:id.xml DELETE/settings/networks/:id.json XMLİstekörneği curl i XDELETE uuser:userpass urlhttp://cp.cloudturk.net/settings/networks/:id.xml JSONİstekörneği curl i XDELETE uuser:userpass urlhttp://cp.cloudturk.net/settings/networks/:id.json 13

15 4. AğArayüzleri Bu sınıf, Ağ Arayüzlerini yönetmek için gerekli metodları anlatır. Ağ arayüzleri SM lere ağlarla bağladır.sm yebirdenfarklıağarayüzleriatayabilirsiniz. 4.1SMağarayüzlerininlistesinialma BelirlibirSM yetahsisedilenağarayüzlerininlistesinialmakiçin: GET/virtual_machines/:virtual_machine_id/network_interfaces.xml GET/virtual_machines/:virtual_machine_id/network_interfaces.json Çıkışörneği <?xmlversion="1.0"encoding="utf 8"?> <network_interfacestype="array"> <network_interface> <label>eth0</label> <usagenil="true"></usage> <created_attype="datetime"> T17:45:07+07:00</created_at> <updated_attype="datetime"> T18:57:20+07:00</updated_at> <primarytype="boolean">true</primary> <usage_month_rolled_atnil="true"></usage_month_rolled_at> <idtype="integer">502</id> <mac_address>00:16:3e:50:35:52</mac_address> <usage_last_reset_atnil="true"></usage_last_reset_at> <default_firewall_rule>drop</default_firewall_rule> <rate_limittype="integer">0</rate_limit> <virtual_machine_idtype="integer">518</virtual_machine_id> <network_join_idtype="integer">4</network_join_id> <identifier>pdfjrtpkday9e1</identifier> </network_interface>... <network_interface></network_interface>... </network_interfaces> Burada: label ağarayüzüismi created_at veritabanındakibuağarayüzününyaratıldığıtarihbilgisi 14

16 updated_at veritabanındakibuağarayüzününgüncellendiğitarihbilgisi primary eğerağarayüzübirincilisedoğru,değilseyanlışolarakbelirler id ağarayüzününkimliği mac_address ağarayüzümacadresi rate_limit Mbpscinsindenporthızı identifier ağarayüzününveritabanındakitanımlayıcısı network_join_id buağınbağlıolduğuağarayüzününkimliği virtual_machine_id buağarayüzünebağlıolansanalmakineninkimliği 4.2Ağarayüzünündetaylarınıalma Belirliağarayüzünündetaylarıalmakiçin: GET/virtual_machines/:virtual_machine_id/network_interfaces/:id.xml GET/virtual_machines/:virtual_machine_id/network_interfaces/:id.json Buistek,birağarayüzünündetaylarınıverir.Alanlarınınaçıklaması, SMağarayüzlerininlistesini alma metodlarınınalanlarıylaaynıdır. 4.3Ağarayüzünüdüzenleme Ağarayüzünüdüzenlemekiçin: PUT/virtual_machines/:virtual_machine_id/network_interfaces/:id.xml PUT/virtual_machines/:virtual_machine_id/network_interfaces/:id.json XMLİstekörneği curl i XPUT uuser:userpass H'Accept:application/xml' H'Content type: application/xml' d '<network_interface><label>eth0(test)</label><rate_limit>64</rate_limit><primary>true< /primary></network_interface>' url JSONİstekörneği curl i XPUT uuser:userpass H'Accept:application/json' H'Content type: 15

17 application/json' d'{"network_interface":{"label":"eth0(test 2)","rate_limit":"32","primary":"false"}}' url rate_limitvelabelparametrelerinideğiştirebilirsiniz. 4.4SM yeağarayüzüekleme Ağarayüzüeklemekiçin: POST/virtual_machines/:virtual_machine_id/network_interfaces.xml POST/virtual_machines/:virtual_machine_id/network_interfaces.json XMLİstekörneği curl i XPOST uuser:userpass H'Accept:application/xml' H'Content type: application/xml' d '<network_interface><label>qwert</label><rate_limit>64</rate_limit><network_join_id>3< /network_join_id></network_interface>' url JSONİstekörneği curl i XPOST uuser:userpass H'Accept:application/json' H'Content type: application/json' d '{"network_interface":{"label":"qwert","rate_limit":"64","network_join_id":"3"}}' urlhttp://cp.cloudturk.net/virtual_machines/:virtual_machine_id/network_interfaces.json Burada: label* eklemekistediğinizbirağarayüzüetiketiverir rate_limit* eklemekistediğinizbirağarayüzününporthızınıbelirler network_join_id* buağarayüzünübağlamakiçinkullananfizikselağınkimliğiniayarlar primary* eğerarayüzbirincilse1,değilseyanlışolarakbelirler 4.5Ağarayüzüsilme Sanalmakinedenağarayüzüsilmekiçin: 16

18 DELETE/virtual_machines/:virtual_machine_id/network_interfaces/:id.xml DELETE/virtual_machines/:virtual_machine_id/network_interfaces/:id.json XMLİstekörneği curl i XDELETE uuser:userpass url JSONİstekörneği curl i XDELETE uuser:userpass url Eğer ağ arayüzü silinirse, HTTP 200 yanıtını döner ya da belirtilen kimlikli ağ arayüzü bulunamazsaveyaistenilenurlyanlışise,http404yanıtınıdöner. 5. IPAdresleri Bu sınıf, bulutunuzdaki bütün IP adreslerini yansıtmaktadır. Aşağıdaki metodları kullanarak bulutunuzdakiipadresleridüzenleyebilir,yeniipyaratabilirvevarolanısilebilirsiniz. 5.1AğIPadreslerininlistesinialma GET/settings/networks/:network_id/ip_addresses.xml GET/settings/networks/:network_id/ip_addresses.json XMLÇıkışörneği <?xmlversion="1.0"encoding="utf 8"?> <ip_addressestype="array"> <ip_address> <netmask> </netmask> <disallowed_primarytype="boolean">true</disallowed_primary> <address> </address> <created_attype="datetime"> T19:56:50+07:00</created_at> 17

19 <updated_attype="datetime"> T17:53:23+07:00</updated_at> <network_idtype="integer">1</network_id> <network_address> </network_address> <broadcast> </broadcast> <idtype="integer">2</id> <gateway> </gateway> <freetype="boolean">false</free> </ip_address>... <ip_address></ip_address>... </ip_addresses> Burada: ip_addresses seçilenağdakiipadresleriilebirdizi netmask IPadresiçinağmaskesi disallowed_primary birincilolarakkullanılmasınaizinverilmemişsedoğru(smoluşturmakiçin), değilseyanlış address IPadres created_at [YYYY][AA][GG]T[ss][dd][ss]Zformatındatarih updated_at [YYYY][AA][GG]T[ss][dd][ss]Zformatındaağıngüncellendiğitarih network_id ağkimliği network_address ağadresi broadcast yayınadresi id IPadreskimliği gateway ağgeçidiadresi free eğerserbestisedoğru,değilseyanlış 6. IPadresekleme IPadresekleme,SM yeipadrestahsisetmedir.bulutunuzdakiipadreslerigörüntülemek,tahsis etmekvesilmekiçinaşağıdakimetodlarıkullanın. 18

20 6.1EklenenIPadreslerigörüntülemekiçin BelirlibirSM yetahsisedilenipadreslerininlistesinialmakiçin: GET/virtual_machines/:virtual_machine_id/ip_addresses.xml GET/virtual_machines/:virtual_machine_id/ip_addresses.json IPadresleribirdizidöner: <?xmlversion="1.0"encoding="utf 8"?> <ip_address_joinstype="array"> <ip_address_join> <ip_address_idtype="integer">5</ip_address_id> <created_attype="datetime"> T12:29:10Z</created_at> <updated_attype="datetime"> T12:29:10Z</updated_at> <ip_address> <netmask> </netmask> <disallowed_primarytype="boolean">false</disallowed_primary> <address> </address> <created_attype="datetime"> T15:43:09Z</created_at> <updated_attype="datetime"> T15:43:09Z</updated_at> <network_idtype="integer">1</network_id> <network_address> </network_address> <broadcast> </broadcast> <idtype="integer">5</id> <freetype="boolean">false</free> <gateway> </gateway> </ip_address> <idtype="integer">46</id> <network_interface_idtype="integer">34</network_interface_id> </ip_address_join> </ip_address_joins> Burada: ip_address_joins SM yeatananbütünipadreslerinindizini ip_address_id IPadreskimliği created_at veritabanındakibukaydınyaratıldığıtarihbilgisi updated_at veritabanındakibukaydıngüncellendiğitarihbilgisi ip_address SM yeatananipadresdizini(detaylıbilgiiçinağipadreslerininlistesinialma bölümünebakın) 19

21 id eklenenipadresininkimliği network_interface_id IPadresineatanmasıgerekenağarayüzününkimliği 6.2SM yeipadrestahsisetme SanalmakineyeIPadrestahsisetmekiçinaşağıdakisınıflarıkullanın: POST/virtual_machines/:virtual_machine_id/ip_addresses.xml POST/virtual_machines/:virtual_machine_id/ip_addresses.json XMLİstekörneği curl i XPOST H'Accept:application/xml' H'Content type:application/xml' u user:userpass d '<ip_address_join><ip_address_id>13</ip_address_id><network_interface_id>84</network_i nterface_id></ip_address_join>' url JSONİstekörneği curl i XPOST H'Accept:application/json' H'Content type:application/json' u user:userpass d '{"ip_address_join":{"ip_address_id":"13","network_interface_id":"84"}}' url Burada: ip_address_id*sm yeeklemekistediğinizip ninkimliğinigirin network_interface_id*ipadresinetahsisedilecekolanağarayüzününkimliğinibelirleyin 6.3SM denipadressilme BelirlisanalmakineyeatanmışolanIPadresisilmekiçin: DELETE/virtual_machines/:virtual_machine_id/ip_addresses/:id.xml DELETE/virtual_machines/:virtual_machine_id/ip_addresses/:id.json 20

22 XMLİstekörneği curl i XDELETE uuser:userpass url JSONİstekörneği curl i XDELETE uuser:userpass url 7. Diskler Diskler,sanalmakineverileriiçinalansağlar.Disk,belirlisanalmakineyetahsisedilenveri depolamanınbirbölümüdür.bütüncrud(yaratma,okuma,güncellemevesilme)işlemleri diskleriçinuygundur. 7.1Disklerinlistesinialma GET/settings/disks.xml GET/settings/disks.json XMLÇıkışörneği <?xmlversion="1.0"encoding="utf 8"?> <diskstype="array"> <disk> <has_autobackupstype="boolean">false</has_autobackups> <created_attype="datetime"> T12:29:10Z</created_at> <updated_attype="datetime"> T12:34:46Z</updated_at> <disk_sizetype="integer">5</disk_size> <add_to_linux_fstabnil="true"></add_to_linux_fstab> <primarytype="boolean">true</primary> <idtype="integer">64</id> <data_store_idtype="integer">1</data_store_id> <mount_pointnil="true"></mount_point> <is_swaptype="boolean">false</is_swap> <disk_vm_numbertype="integer">1</disk_vm_number> <virtual_machine_idtype="integer">34</virtual_machine_id> 21

23 <identifier>c719u80sv5mwdi</identifier> <lockedtype="boolean">false</locked> <builttype="boolean">true</built> </disk>... <disk></disk>... </disks> Burada: created_at [YYYY][MM][DD]T[hh][mm][ss]Zformatındadiskinyaratıldığıtarih disk size diskboyutu updated_at [YYYY][MM][DD]T[hh][mm][ss]Zformatındadiskingüncellendiğitarih primary diskbirincilisedoğru,değilseyanlış data_store_id diskinkonumlandığıveridepolamakimliği Id thediskid disk_vm_number diskkullanansanalmakinelerinsayısı is_swap eğertakas(swap)diskisedoğru,değilseyanlış virtual_machine_id budiskikullanansanalmakinelerinkimliği built diskoluşursadoğru,oluşmazsayanlış locked diskkilitliysedoğru,değilseyanlış has_autobackups diskinotomatikyedeklemekurulumuvarsadoğru,yoksayanlış 7.2SMdiklerininlistesinialma BelirlibirSM nindisklerininlistesinialmakiçin: GET/virtual_machines/:virtual_machine_id/disks.xml GET/virtual_machines/:virtual_machine_id/disks.json XMLÇıkışörneği <?xmlversion="1.0"encoding="utf 8"?> <diskstype="array"> <disk> <created_attype="datetime"> T12:29:10Z</created_at> <updated_attype="datetime"> T12:34:46Z</updated_at> <disk_sizetype="integer">5</disk_size> 22

24 <add_to_linux_fstabnil="true"></add_to_linux_fstab> <primarytype="boolean">true</primary> <idtype="integer">64</id> <data_store_idtype="integer">1</data_store_id> <has_autobackupstype="boolean">false</has_autobackups> <mount_pointnil="true"></mount_point> <is_swaptype="boolean">false</is_swap> <disk_vm_numbertype="integer">1</disk_vm_number> <virtual_machine_idtype="integer">34</virtual_machine_id> <identifier>c719u80sv5mwdi</identifier> <lockedtype="boolean">false</locked> <builttype="boolean">true</built> </disk>... <disk></disk>... </disks> DönenverininaçıklamasıDisklerinlistesinialmabölümündebahsedilmektedir. 7.3Yenidiskekleme POST/virtual_machines/:virtual_machine_id/disks.xml POST/virtual_machines/:virtual_machine_id/disks.json XMLİstekörneği curl i XPOSThttp://cp.cloudturk.net/virtual_machines/:virtual_machine_id/disks.xml d <disk><disk_size>disk_size</disk_size><data_store_id>store_id</data_store_id><mount_p oint></mount_point><is_swap></is_swap><add_to_linux_fstab></add_to_linux_fstab></dis k> uuser:userpass H'Accept:application/xml' H'Content type:application/xml' JSONİstekörneği curl i XPOSThttp://cp.cloudturk.net/virtual_machines/:virtual_machine_id/disks.json d {disk:{disk_size: disk_size,data_store_id: data_store_id, mount_point: mount_point,is_swap:,add_to_linux_fstab: }} uuser:userpass H 'Accept:application/json' H'Content type:application/json' Yenibirdiskeklemekiçinaşağıdakigerekliparametrelerigönderin: data_store_id* diskinkonumlandığıveridepolamakimliği 23

25 disk size* GBcinsindendiskalanı is_swap Eğertakas(swap)diskisedoğruolarakbelirle mount_point rootdosyayapısıolarakkullanılandiskbölümüiçindekifizikselyer add_to_linux_fstab eklemekiçindoğruolarakbelirleyin require_format_disk diskibiçimlendirmekiçindoğruolarakbelirleyin 7.4Diskidüzenleme PUT/settings/disks/:id.xml PUT/settings/disks/:id.json XMLİstekörneği curl i XPUThttp://cp.cloudturk.net/virtual_machines/:VM_id/disks/:disk_id.xml d <disk><disk_size>new_disk_size</disk_size></disk> uuser:userpass H'Accept: application/xml' H'Content type:application/xml' JSONİstekörneği curl i XPUThttp://cp.cloudturk.net/virtual_machines/:VM_id/disks/disk_id.json d {disk:{disk_size: new_disk_size }} uuser:userpass H'Accept:application/json' H 'Content type:application/json' Şuanda size parametresinidüzenleyebilirsiniz. AyrıcabaşkabirURLüzerindendiskdüzenleyebilirsiniz: cp.cloudturk.net/virtual_machines/:virtual_machines_id/disks/:id 7.5Disksilme DELETE/settings/disks/:id.xml DELETE/settings/disks/:id.json XMLİstekörneği curl i XDELETE 24

26 u user:userpass H'Accept:application/xml' H'Content type:application/xml' JSONİstekörneği curl i XDELETE u user:userpass H'Accept:application/json' H'Content type:application/json' Başarılısilmeişleminde,HTTP200yanıtınıdöneryadabelirtilenkimliklediskbulunamazsaveya istenilenurlyanlışise,http404yanıtınıdöner. 7.6IOPS(SaniyedekiGiriş/Çıkışİşlemleri)diski görüntüleme DiskinizinGiriş/Çıkışistatistiklerinigörüntülemekiçin,aşağıdakiyöntemlerkullanılmalıdır: GET/settings/disks/:id/usage.xml GET/settings/disks/:id/usage.json XMLÇıkışörneği <?xmlversion="1.0"encoding="utf 8"?> <disk_hourly_statstype="array"> <disk_hourly_stat> <disk_idtype="integer">64</disk_id> <created_attype="datetime"> T13:00:10Z</created_at> <updated_attype="datetime"> T13:00:10Z</updated_at> <writes_completedtype="integer">345685</writes_completed> <stat_timetype="datetime"> T13:00:00Z</stat_time> <data_writtentype="integer"> </data_written> <data_readtype="integer">53840</data_read> <idtype="integer">1028</id> <user_idtype="integer">13</user_id> <virtual_machine_idtype="integer">34</virtual_machine_id> <reads_completedtype="integer">1684</reads_completed> </disk_hourly_stat>... <disk_hourly_stat></disk_hourly_stat>... </disk_hourly_stats> 25

27 Burada: disk_id diskkimliği created_at veritabanındabukaydınyaratıldığıtarihbilgisi updated_at veritabanındabukaydıngüncenlendiğitarihbilgisi data_read disktenokunanverininmiktarı data_written diskeyazılanverininmiktarı stat_time istatistiklerinüretilmişolduğutarih writes_completed tamamlananyazmaişlemlerininsayısı reads_completed tamamlananokumaişlemlerininsayısı user_id budiskikullanansanalmakinekullanıcısınınkimliği virtual_machine_id budiskikullanansm ninkimliği 7.7Diskoluşturma Diskoluşturmakiçin,aşağıdakiyöntemlerkullanılmalıdır: POST/settings/disks/:id/build.xml POST/settings/disks/:id/build.json XMLİstekörneği curl i XPOSThttp://cp.cloudturk.net/settings/disks/:disk_id/build.xml uuser:userpass H'Accept:application/xml' H'Content type:application/xml' JSONİstekörneği curl i XGEThttp://cp.cloudturk.net/settings/disks/:disk_id/build.json uuser:userpass H'Accept:application/json' H'Content type:application/json' Burada: :disk_id* oluşturmakistediğinizdiskinkimliği 26

28 7.8Diskinkilidiniaçma Birdiskinkilidiniaçmakiçin,aşağıdakiyöntemlerkullanılmalıdır: POST/settings/disks/:disk_id/unlock.xml POST/settings/disks/:disk_id/unlock.json XMLİstekörneği curl i XPOSThttp://cp.cloudturk.net/settings/disks/:disk_id/unlock.xml uuser:userpass H'Accept:application/xml' H'Content type:application/xml' JSONİstekörneği curl i XPOSThttp://cp.cloudturk.net/settings/disks/:disk_id/unlock.json uuser:userpass H'Accept:application/json' H'Content type:application/json' 7.9Diskiçinotomatikyedeklemeyietkinleştirme Aşağıdakiyöntemlerkullanılarak,birdiskiçinotomatikyedeklemeetkinleştirilebilir: POST/settings/disks/:disk_id/autobackup_enable.xml POST/settings/disks/:disk_id/autobackup_enable.json XMLİstekörneği curl i XPOSThttp://cp.cloudturk.net/settings/disks/:disk_id/autobackup_enable.xml u user:userpass H'Accept:application/xml' H'Content type:application/xml' JSONİstekörneği curl i XPOSThttp://cp.cloudturk.net/settings/disks/:disk_id/autobackup_enable.json u user:userpass H'Accept:application/json' H'Content type:application/json' Burada: :disk_id* otomatikyedeklemeyietkinleştirmekistediğinizdiskinkimliği 27

29 7.10Diskiçinotomatikyedeklemeyidevredışıbırakma Aşağıdakiyöntemlerkullanılarak,otomatikyedeklemedevredışıbırakılabilir: POST/settings/disks/:id/autobackup_disable.xml POST/settings/disks/:id/autobackup_disable.json XMLİstekörneği curl i XPOSThttp://cp.cloudturk.net/settings/disks/:disk_id/autobackup_disable.xml u user:userpass H'Accept:application/xml' H'Content type:application/xml' Burada: :disk_id* otomatikyedeklemeyidevredışıbırakmakistediğinizdiskinkimliği 7.11Diskplanlamalistesinialma Belirlibirdiskinplanlamalistesinialmakiçinaşağıdakiyöntemlerkullanılmalıdır: GET/settings/disks/:disk_id/schedules.xml GET/settings/disks/:disk_id/schedules.json XMLÇıkışörneği <?xmlversion="1.0"encoding="utf 8"?> <schedules> <schedule> <duration>1</duration> <created_at> T15:16:16Z</created_at> <target_id>112</target_id> <updated_at> T15:16:18Z</updated_at> <period>days</period> <action>autobackup</action> <start_at> T15:16:16Z</start_at> <id>33</id> <user_id>1</user_id> <schedule_logs> <schedule_log> <created_at> T15:16:18Z</created_at> <updated_at> T15:16:18Z</updated_at> <schedule_id>33</schedule_id> <id>10</id> 28

30 <log_output></log_output> <status>complete</status> </schedule_log>... <schedule_log></schedule_log>... <paramsnil="true"></params> <failure_count>0</failure_count> <status>enabled</status> <target_type>disk</target_type> </schedule>... <schedule></schedule> </schedules> Burada: duration yedeklemeninnesıklıklaalınacağınıbelirten target_id hedefeyleminkimliği period zamanperiyodu(günler,haftalar,aylarveyayıllar) action gerçekleştirileneylem start_at eyleminbaşladığızaman id planlamakimliği user_id kullanıcıdiskinin(hedefeylem)kimliği schedule_logs planlamagünlükleridetayıilebirliktedizin,burada schedule_id planlamakimliği id planlamagünlüklerininkimliği log_output günlükdetaylarıilebirdizin status eylemindurumu(tamamlandı,başarız,vs.) failure_count eylemsırasındakihatalarınsayısı status plandurumu(etkinveyadevredışı) target_type hedeftürü 7.12Diskeplanekleme Aşağıdakiyöntemlerkullanılarak,diskeplanekleyebilirsiniz: POST/settings/disks/:disk_id/schedules.xml 29

31 POST/settings/disks/:disk_id/schedules.json XMLİstekörneği curl i XPOSThttp://cp.cloudturk.net/settings/disks/:disk_id/schedules.xml d <schedule><action>autobackup</action><duration>1</duration><period>days</period></sc h edule> uuser:userpass H'Accept:application/xml' H'Content type: application/xml' JSONİstekörneği curl i XPOSThttp://cp.cloudturk.net/settings/disks/:disk_id/schedules.json d {schedule:{action: autobackup,duration: 1,period: days }} uuser:userpass H 'Accept:application/json' H'Content type:application/json' Burada: action*yedeklemeplanınıeklemekiçinotomatikyedeklemeyiayarlayın duration*süreyibelirler period*zamanaralığıbelirler(günlük/haftalık/aylık) 7.13Disktemevcutolanyedeklemelistesinial Birdisktemevcutolanyedeklemelistesinialmakiçin,aşağıdakiyöntemlerkullanılmalıdır: GET/settings/disks/:disk_id/backups.xml GET/settings/disks/:disk_id/backups.json Yedeklerinbirdizini,detaylarıilebirlikte,başarıdurumundadöner. XMLÇıkışörneği <?xmlversion="1.0"encoding="utf 8"?> <backupstype="array"> <backup> <disk_idtype="integer">112</disk_id> <built_attype="datetime"> T15:19:47Z</built_at> <operating_system_distro>rhel</operating_system_distro> <created_attype="datetime"> T15:16:18Z</created_at> <template_idtype="integer">1</template_id> 30

32 <operating_system>linux</operating_system> <updated_attype="datetime"> T15:19:47Z</updated_at> <backup_type>days autobackup</backup_type> <allowed_swaptype="boolean">true</allowed_swap> <allow_resize_without_reboottype="boolean">true</allow_resize_without_reboot> <idtype="integer">12</id> <allowed_hot_migratetype="boolean">true</allowed_hot_migrate> <backup_size>315552</backup_size> <min_disk_sizetype="integer">5</min_disk_size> <identifier>ytfgbj2drbs2d7</identifier> <lockedtype="boolean">false</locked> <builttype="boolean">true</built> </backup>... <backup></backup>... </backups> Burada: backup yedekdetaylarınındizini disk_id diskinkimliği built_at diskinoluşturulduğuzaman operating_system_distro işletimsistemidağıtımı template_id SM yetahsisetmekiçinkullanılanşablonunkimliği operating_system diskeayrılansanalmakineninişletimsistemi backup_type yedeklemtipi(çeşidi)(periyodtipi:günlük/haftalık/aylık/yıllık) allowed_swap eğerbutakas(swap)diskisedoğru,değilseyanlış allow_resize_without_reboot eğeryenidenbaşlamagerekmeden,işlemcivebellekyeniden boyutlandırılabiliyorsadoğru,değilseyanlış id yedeklemeninkimliği allowed_hot_migrate boşbırakılmalıdır backup_size kilobaytcinsindenyedeklemeboyutu min_disk_size GBcinsindengerekliolanminimumdiskboyutu identifier veritabanındakitanımlayıcı locked eğerdiskkilitliyse,doğru built eğerdiskoluşturulmuşsa,doğru 31

33 8. Şablonlar Şablon, bir işletim sisteminin kök dizinini içeren, tamamen önceden yapılandırılmış bir işletim sistemigörüntüsü.ikitürşablonbulunmaktadır:sistemşablonlarıvekullanıcışablonları.sistem şablonları online kütüphaneden indirilir. Kullanıcı şablonları, mevcut sanal makinenin yedeğini alarakveyedeğişablonadönüştürülerekyaratılır. 8.1Sistemşablonlarınınlistesinialma GET/templates.xml GET/templates.json Sistemşablolarınınbirdizinigeridöner.Eğerhiçbirşablonyoksa,boşbirdizingeridöner. XMLÇıkışörneği <?xmlversion="1.0"encoding="utf 8"?> <image_templatestype="array"> <image_template> <parent_template_idnil="true"></parent_template_id> <label>ubuntu lts</label> <operating_system_distro>ubuntu</operating_system_distro> <operating_system_arch>x64</operating_system_arch> <created_attype="datetime"> T22:41:29+07:00</created_at> <operating_system_tailnil="true"></operating_system_tail> <operating_system>linux</operating_system> <min_memory_sizenil="true"></min_memory_size> <updated_attype="datetime"> T15:47:48+07:00</updated_at> <operating_system_editionnil="true"></operating_system_edition> <allowed_swaptype="boolean">true</allowed_swap> <allow_resize_without_rebootnil="true"></allow_resize_without_reboot> <virtualization>xen,kvm</virtualization> <idtype="integer">7</id> <file_name>ubuntu x tar.gz</file_name> <checksum>dc a5c98dfc7fb00b531c930</checksum> <version>1.0</version> <user_idnil="true"></user_id> <template_sizenil="true"></template_size> <allowed_hot_migratetype="boolean">true</allowed_hot_migrate> <min_disk_sizetype="integer">5</min_disk_size> 32

34 <state>active</state> <cdntype="boolean">false</cdn> <disk_target_device> xen:sdakvm:hd</disk_target_device> </image_template>... <image_template></image_templates>... </image_templates> Burada: image_templates bütünsistemşablonlarınınvedetaylarınındizini parent_template_id sistemşablonuysadoğru label şablonbaşlığı operating_system_distro işletimsistemidağıtımı operating_system_arch işletimsistemimimarisi created_at [YYYY][MM][DD]T[hh][mm][ss]Zformatındatarih operating_system_tail işletimsistemininkuyruğu operating_system işletimsistemininadı min_memory_size eğerminimumbellekgerekiyorsa updated_at [YYYY][MM][DD]T[hh][mm][ss]Zformatındaağıngüncellendiğitarih operating_system_edition işletimsistemisürümü allowed_swap eğertakasa(swap)izinverilmişsedoğru,değilseyanlış allowed_resize_without_reboot eğeryenidenbaşlamagerekmeden,yenidenboyutlandırma mümkünsedoğru,değilseyanlış virtualization boşbırakılmalıdır id şablonkimliği file_name şablondosyasıadı checksum dosyadoğrulama version dosyanınversiyonu allowed_hot_migrate boşbırakılmalıdır min_disk_size buşablondaoluşturulacakolansmiçingerekliolanminimumdiskboyutu(gb) state şablonundurumu(etkin,etkindeğil) cdn boşbırakılmalıdır 33

35 (Eğerbuşablonkenarsunucularoluşturulmaküzerekullanılıyorsadoğru,değilseyanlış) disk_target_device boşbırakılmalıdır 9. SanalMakineler Cloudturk teki sanal makineler şablona dayanır. SM ler kendi root hesaplarına sahiptirler, böylecesmsahiplerimakinelerinitamolarakkontroledebilir,yapılandırabilirveyönetebilirler. Bütün CRUD (yaratma, okuma, güncelleme ve silme) işlemleri sanal makinelerin sınıfı için mümkündür. 9.1SM lerinlistesinialma SMlistesinialmakiçin,aşağıdakiistekkullanılmalıdır: GET/virtual_machines.xml GET/virtual_machines.json XMLÇıkışörneği <?xmlversion="1.0"encoding="utf 8"?> <virtual_machines> <virtual_machine> <add_to_marketplacenil="true"></add_to_marketplace> <aflexi_idnil="true"></aflexi_id> <admin_notenil="true"></admin_note> <allow_resize_without_reboottype="boolean">true</allow_resize_without_reboot> <allowed_hot_migratetype="boolean">true</allowed_hot_migrate> <allowed_swaptype="boolean">true</allowed_swap> <bootedtype="boolean">true</booted> <builttype="boolean">true</built> <cpu_sharestype="integer">1</cpu_shares> <cpustype="integer">1</cpus> <created_attype="datetime"> T17:11:58+03:00</created_at> <enable_autoscaletype="boolean">true</enable_autoscale> <enable_monitistype="boolean">true</enable_monitis> <hostname>autobackup</hostname> 34

36 <hypervisor_idtype="integer">2</hypervisor_id> <idtype="integer">373</id> <identifier>iskngs9dve0hdg</identifier> <initial_root_password>791791</initial_root_password> <label>yr_autobackup</label> <local_remote_access_porttype="integer">5903</local_remote_access_port> <lockedtype="boolean">false</locked> <max_memorytype="integer">2048</max_memory> <memorytype="integer">128</memory> <min_disk_sizetype="integer">5</min_disk_size> <notenil="true"></note> <operating_system>linux</operating_system> <operating_system_distro>rhel</operating_system_distro> <recovery_modetype="boolean">false</recovery_mode> <remote_access_password>os3ajolb1buj</remote_access_password> <state>new</state> <strict_virtual_machine_idnil="true"></strict_virtual_machine_id> <suspendedtype="boolean">false</suspended> <template_idtype="integer">8</template_id> <template_label>centos5.6x86</template_label> <update_billing_stattype="boolean">false</update_billing_stat> <xen_idtype="integer">12</xen_id> <ip_addressestype="array"> <ip_address><created_attype="datetime"> T12:31:12+03:00</created_at> <disallowed_primarytype="boolean">false</disallowed_primary> <idtype="integer">2</id> <network_idtype="integer">1</network_id> <updated_attype="datetime"> T17:39:13+03:00</updated_at> <user_idnil="true"></user_id> <freetype="boolean">false</free> <address> </address> <gateway> </gateway> <network_address> </network_address> <broadcast> </broadcast> <netmask> </netmask> </ip_address> </ip_addresses> <monthly_bandwidth_usedtype="integer">2613</monthly_bandwidth_used> <total_disk_sizetype="integer">6</total_disk_size> </virtual_machine>... <virtual_machine></virtual_machine>... </virtual_machine> <updated_attype="datetime"> T13:22:25+03:00</updated_at> <user_idtype="integer">5</user_id> <vipnil="true"></vip> 35

37 Burada: add_to_marketplace boşbırakılmalıdır aflexi_id boşbırakılmalıdır admin_note boşbırakılmalıdır allow_resize_without_reboot eğeryenidenbaşlamagerekmedenyenidenboyutlandırma mümkünsedoğru,değilseyanlış allowed_hot_migrate boşbırakılmalıdır allowed_swap eğertakas(swap)diskeizinverilmişsedoğru(sm ninoluşturulduğuşablona bağlı),değilseyanlış booted eğersmçalışıyorsadoğru,değilseyanlış built eğersmkurulmuşsadoğru,değilseyanlış cpus tahsisedilenişlemciçekirdeğisayısı cpu_shares boşbırakılmalıdır created_at [YYYY][MM][DD]T[hh][mm][ss]Zformatındatarih enable_autoscale eğerbusmiçinotomatikölçeklenmeyeizinverilmişsedoğru hostname makinenizinadı hypervisor_id boşbırakılmalıdır id SMkimliği identifier SMtanımlayıcısı initial_root_password SMrootşifresi ip_addresses busm yeatananipadreslerinindizinivedetayları label SMetiketi local_remote_access_port konsolerişimiiçinportkimliği locked eğersmkilitliysedoğru,değilseyanlış max_memory SM yetahsisedilenmaksimumbellekmiktarı memory busmiçintahsisedilenbellekboyutu min_disk_size belirlenmişşablondanoluşturulacakolansmiçingerekliolanminimumdisk boyutu(gb) monthly_bandwidth_used buaykullanılanbantgenişliği note kullanıcıhesabındanyapılan,smiçinopsiyonelhatırlatıcı operating_system SMtarafındankullanılanişletimsistemi 36

38 operating_system_distro busm ninoluştuğuişletimsisteminindağıtımı recovery_mode eğerkurtarmamodumümkünsedoğru,değilseyanlış remote_access_password uzaktanerişimiçinşifre state ileridekullanmakiçinayrılanparametre strict_virtual_machine_id boşbırakılmalıdır suspended boşbırakılmalıdır template_id SM nindayandığışablonunkimliği template_label busm ninoluştuğuşablonunismi total_disk_size SM yeayrılmışbütündiskleringbcinsindendiskboyutu updated_at [YYYY][MM][DD]T[hh][mm][ss]ZformatındaSM ningüncellenmiştarihi user_id busm yetahsisedilenkullanıcınınkimliği vip boşbırakılmalıdır xen_id boşbırakılmalıdır 9.2SMdetaylarınıalma GET/virtual_machines/:id.xml GET/virtual_machines/:id.json SM lerinlistesinialmaisteğindetanımlanmışolansm ninaynıözelliklerinigösterir. 9.3SMyaratma POST/virtual_machines.xml POST/virtual_machines.json XMLİstekörneği curl i XPOST H'Accept:application/xml' H'Content type:application/xml' u user:userpass d'<?xmlversion="1.0"encoding="utf 8"?><virtual_machine><cpu_shares>10</cpu_shares><cpus>1</cpus><hostname>aptest2</h ostn ame><hypervisor_id>1</hypervisor_id><initial_root_password>qwe123</initial_root_passw o 37

39 rd><memory>256</memory><template_id>1</template_id><primary_disk_size>5</primary_ disk_ size><label>aptest2</label><swap_disk_size>1</swap_disk_size><primary_network_id>1</p r imary_network_id><required_automatic_backup>1</required_automatic_backup><rate_limi t>n one</rate_limit><required_ip_address_assignment>1</required_ip_address_assignment><re q uired_virtual_machine_build>0</required_virtual_machine_build><admin_note>admin comment</admin_note><note>note</note><hypervisor_group_id>2</hypervisor_group_id> </vir tual_machine>' urlhttp://cp.cloudturk.net/virtual_machines.xml JSONİstekörneği curl i XPOST H'Accept:application/json' H'Content type:application/json' u user:userpass d '{"virtual_machine":{"cpu_shares":"10","cpus":"1","hostname":"aptest2","hypervisor_id" :"1","initial_root_password":"qwe123","memory":"256","template_id":"1","primary_disk_s ize":"5","label":"aptest5","swap_disk_size":"1","primary_network_id":"1","required_aut omatic_backup":"1","rate_limit":"none","required_ip_address_assignment":"1","required_ virtual_machine_build":"0","admin_note":"admin comment","note":"note","allowed_hot_migrate":"true","hypervisor_group_id":"2"}}' url Aşağıdakiparametrelergönderilmelidir: Memory*SM yeatananbelleğinmiktarı. cpus*sm yeatananişlemcilerinsayısı. cpu_shares*1ile100arasındabirdeğergirilmelidir. Hostname*BuSMiçinmakineadıbelirler. label*kullanıcıuyumlusmaçıklaması. primary_disk_size*busmiçindiskalanıbelirler. swap_disk_size*takas(swap)alanıbelirler.windowstabanlısm leriçintakasdiskyoktur. primary_network_id Birincliağınkimliği.Opsiyonelparametre. required_automatic_backup eğerotomatikyedeklemeyeihtiyacınızvarsa,1belirleyin rate_limit maximumporthızıbelirleyin.opsiyonelparametre:eğerhiçbirşeybelirlenmediyse, sistemporthızınılimitsizolarakbelirler. required_ip_address_assignment*sisteminip yiotomatikatamasınıistiyorsanız1belirleyin required_virtual_machine_build*sm ninotomatikyaratılmasıiçin1belirleyin 38

40 admin_note boşbırakılmalıdır Note KullanıcınınVM eekleyebileceğikısabiraçıklama. template_id*sm ninoluşturulmasıgerekenşablonunkimliği hypervisor_group_id boşbırakılmalıdır hypervisor_id boşbırakılmalıdır initial_root_password BirSMiçinrootşifresi.Opsiyonel,eğerhiçbirşeybelirlenmemişse, sistemrastgelebirşifresağlayacak.6 32karakterlerden,harflerden[A Za z],sayılardan[0 9], kısaçizgi[ ]vealtçizgiden[_]oluşabilir.küçükvebüyükharfkullanabilirsiniz. 9.4SMoluşturma BirSMoluşturmakyadayenidenoluşturmakiçinaşağıdakiyöntemlerkullanılır: POST/virtual_machines/:virtual_machine_id/build.xml POST/virtual_machines/:virtual_machine_id/build.json XMLİstekörneği curl i XPOST H'Accept:application/xml' H'Content type:application/xml' u user:userpass d'<?xmlversion="1.0"encoding="utf 8"?><virtual_machine><template_id>1</template_id><required_startup>1</required_startu p ></virtual_machine>' url JSONİstekörneği curl i XPOST H'Accept:application/json' H'Content type:application/json' u user:userpass d'{"virtual_machine":{"template_id":"1","required_startup":"1"}}' urlhttp://cp.cloudturk.net/virtual_machines/:virtual_machine_id/build.json Burada: template_id*sm ninoluşturulmasıgerekenşablonunkimliği required_startupsmyaratıldıktansonraotomatikbaşlamasıiçin1,başlamamasıiçin0belirleyin. Sanalmakinekimliğiyerine(:virtual_machine_id),sanalmakinebelirleyicinikullanabilirsiniz 39

41 (:virtual_machine_identifier). 9.5SMdüzenleme PUT/virtual_machines/:id.xml PUT/virtual_machines/:id.json XMLİstekörneği curl i XPUT H'Accept:application/xml' H'Content type:application/xml' u user:userpass d'<?xmlversion="1.0"encoding="utf 8"?><virtual_machine><label>Test_API_Edit</label><memory>512</memory><cpu_shares>4 0</c pu_shares><cpus>4</cpus><allow_migration>1</allow_migration><allow_cold_resize>1</all o w_cold_resize></virtual_machine>' urlhttp://cp.cloudturk.net/virtual_machines/:id.xml JSONİstekörneği curl i XPUT H'Accept:application/json' H'Content type:application/json' u user:userpass d '{"virtual_machine":{"label":"test_api_edit","memory":"512","cpu_shares":"40","cpus":" 4","allow_migration":"1","allow_cold_resize":"1"}}' url Aşağıdakiparametreleridüzenleyebilirsiniz: label SMadı memory MbcinsindenbuSM yetahsisedilenbellekmiktarı cpus buvm inişlemcisayısı cpu_shares boşbırakılmalıdır allow_migration boşbırakılmalıdır allow_cold_resize sıcakyenidenboyutlandırmabaşarısızoluduğuzamansoğukyeniden boyutlandırmayageçmesiiçin1belirleyin EğerSMbaşarılıbirşekildedeğiştirilirse,HTTP201yanıtıdöner.Eğerdeğişikliklerinplanlaması başarısızolursa,http422yanıtıdöner. 40