AYLIK MALİ DANIŞMANLIK RAPORU. Nisan 2015

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYLIK MALİ DANIŞMANLIK RAPORU. Nisan 2015"

Transkript

1 1 AYLIK MALİ DANIŞMANLIK RAPORU Nisan 2015 Dr. Mustafa Bulut, YMM İzmir Ticaret Odası Mali Danışmanı İzmir.

2 2 I. GENEL BİLGİ Aylık olarak hazırlanan ve kamu maliyesi ve vergi mevzuatı alanında ilgili ayda meydana gelen gelişmeleri kısa olarak içeren bu çalışmada aşağıdaki konulara ilişkin bilgileri bulabilirsiniz: Geçtiğimiz Ay içerisinde kamu maliyesinde gelişmeler, Vergi mevzuatında gelişmeler, Vergi konusunda geçtiğimiz Ay içerisinde basında öne çıkan başlıklar, Vergi konusunda takip eden Ay içerisindeki önemli yükümlülüklere ilişkin vergi takvimi. II. KAMU MALİYESİ GELİŞMELER 1. Bütçe Yılın İlk Üç Ayını 5,4 Milyar TL Açıkla Kapattı. Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nce Mart/2015 bütçe gerçekleşmeleri raporu açıklandı. Rapora göre; Merkezi yönetim bütçesi 2014 yılı Ocak-Mart döneminde 1 milyar 517 milyon TL açık vermiş iken bu yılın aynı döneminde 5 milyar 433 milyon TL açık vermiştir. Bu dönemde bütçe giderleri 105,8 milyar TL olarak gerçekleşmiş iken 2015 yılının aynı döneminde yüzde 12,1 oranında artarak 118,6 milyar TL olmuştur. Aynı dönemde 104,3 milyar TL olan bütçe gelirleri, 2015 yılının aynı döneminde yüzde 8,5 oranında artarak 113,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 13,2 oranında artarak 96 milyar 286 milyon TL olmuştur.

3 3 2. Türkiye Brüt Dış Borç Stoku 2014 Yılının 4.Çeyrek İtibariyle 402,4 Milyar $ dır. Bunun 282,2 milyar $ özel sektör borç stoku, 117,6 milyar $ kamu kesimi kamu sektörü borç stoku, 2,4 milyar $ ise T.C. Merkez Bankası borçlarının toplam stokudur yılının 4.çeyrekte 243,7 milyon $ olan net dış borç stoku, bir önceki çeyrekte 233,9 milyon $ dı Yılı Mart Ayı İtibariyle Merkezi Yönetim Toplam Brüt Borç Stoku 633,5 Milyar TL. Ekonomi Bakanlığı verilerine göre 2015 Yılı Mart ayı itibariyle merkezi yönetim toplam brüt borç stoku 633,5 milyar TL'dir. Bunun 423,1 milyar TL'si iç borç stoku, 210,3 Milyar TL'si ise dış borç stokudur. Bir önceki dönemde toplam borç stoku 632,5 milyar TL Düzeyindeydi. III. VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER seri numaralı VUK Genel Tebliği Yayımlandı. 415 seri numaralı VUK Genel Tebliği ile kara ve deniz yolu ile şehirlerarası veya uluslararası yolcu taşımacılığı işi yapan mükelleflerin, elektronik ortamda bilet ve yolcu listesi düzenlemeleri, yolcularına iletmeleri, muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti. 446 seri numaralı VUK Genel Tebliği söz konusu tebliğde değişiklik yapılmış olup, değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir: Yeni tanımlar yapılmıştır. Başvuru Şartları ve Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri belirlenmiştir. Mükellefler e-bilet Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden veya Başkanlıktan e-bilet izni almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle kullanabileceklerdir. Elektronik bilet uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak için mükellefler tarafından yapılan başvuruların Gelir İdaresi Başkanlığınca değerlendirilmesi ve izin verilmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Elektronik Bilet ve Yolcu Listesi Düzenlenmesi ve Elektronik Biletin Teslim şekli belirlenmiştir. Elektronik Bilet Bedelinin Gider Kaydedilmesi usulü belirlenmiştir. Elektronik ortamda oluşturulan belgelerin e-bilet ve e-bilet Yolcu Listesi Raporu şeklinde raporlanması usulleri açıklanmıştır. Elektronik bilet ve elektronik yolcu listesi oluşturma izni alan mükelleflerin düzenlemiş oldukları biletleri ve yolcu listelerini hangi şartlara göre muhafaza ve ibraz edecekleri belirlenmiştir.

4 4 Sorumluluk ve Cezai Müeyyidelere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Buna göre e- bilet oluşturma izni alan mükelleflerden belirlenen usul ve esaslara aykırı biçimde e- Bilet ve bunlara ait raporları düzenleyenler hakkında, işledikleri fiilin türüne göre VUK nda öngörülen cezalar uygulanacaktır seri numaralı VUK Genel Tebliği Yayımlandı. 397 seri numaralı VUK Genel Tebliği ile faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti. 447 seri numaralı VUK Genel Tebliği ile söz konusu tebliğde yeni düzenlemeler yapılmış olup, tebliğde; mükelleflerin elektronik fatura gönderme ve alma işlemlerini GİB ndan izin alan özel entegratörler aracılığı ile yerine getirmeleri durumunda entegratörlerin edindikleri bilgileri amaç dışında kullanamayacakları, elde ettikleri ticari sır niteliğindeki e-fatura bilgilerinin güvenliğinden ve gizliliğinden sorumlu oldukları ve işleme taraf olmayan üçüncü kişilerle paylaşamayacakları, aksi durumda diğer Kanunların öngördüğü cezai sorumlulukları dışında ayrıca özel entegratörlük izinlerinin iptal edilebileceği, bunun yanı sıra Elektronik Fatura Saklama Hizmeti verecek mükelleflerinde benzer hususlardaki sorumlulukları bulunduğu belirtilmekte, ayrıca sorumluluk ve Cezai Müeyyidelere ilişkin açıklamalara yer verilmektedir seri numaralı VUK Genel Tebliği Yayımlandı. 421 seri numaralı VUK Genel Tebliği ile elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu getirilmesine yönelik belirlemeler yapılmıştı. 448 seri numaralı VUK Genel Tebliği ile söz konusu tebliğde yeni düzenlemeler yapılmış olup, düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir. Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler elektronik fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter kullanmak zorunda olacaklardır. Bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler sistemlerini mücbir sebepler dışında kesintisiz 7 gün 24 saat fatura ve ilgili mesajları alabilir ve gönderebilir halde tutmamaları durumunda entegrasyon izinleri iptal edilerek portal hesapları otomatik olarak açılacaktır. Bu mükellefler isterlerse bir özel entegratör ile anlaşabilir ve elektronik fatura uygulamasını özel entegrasyon yöntemi ile de kullanabileceklerdir.

5 5 4. Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Rehber Taslağı Hazırlandı sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı başlıklı 13. Maddesin ile mükelleflere, ilişkili kişiler ile gerçekleştirdikleri mal veya hizmet alım ya da satım işlemlerinde uygulayacakları fiyat veya bedelin tespitine ilişkin yöntemleri Maliye Bakanlığı ile anlaşarak belirleme imkânı getirilmiştir. Dolayısıyla, uygulayacağı yöntem konusunda tereddüdü bulunan mükellefin gerekli bilgi ve belgelerle birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı na başvurarak belli bir dönem için yöntem tespiti talebinde bulunabilmesi mümkündür. Gelir İdaresi Başkanlığı yayınladığı rehber ile başvuru süreçleri, başvuruların değerlendirilmesi, anlaşmanın imzalanması, raporlanması, yenilenmesi ve iptaline ilişkin hususlar hakkında mükellefleri bilgilendirmeye yönelik açıklamalarda bulunmuştur Sıra No'lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı Genel Tebliğ ile yapıla değişiklikle bundan böyle hakkında geçmişe dönük mükellefiyet tesis olunanlara elektronik beyanname ve bildirimleri vermemeleri nedeniyle özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek. Vergi mükellefiyeti idare tarafından vergi inceleme raporları veya vergi dairesi tespitleri üzerine zaman zaman geçmişe dönük olarak da tesis edilebilmektedir. Bu güne kadar bu durumdaki mükelleflere, elektronik ortamda gönderilmesi gereken vergi beyannamelerinin ve Form Ba-Bs bildirimlerinin gönderilmemesi nedeniyle VUK nun mükerrer 355. maddesine göre beyanname ve bildirimlerin her biri için 2015 yılı itibariyle TL na varan özel usulsüzlük cezası kesilmekteydi. Kesilen cezalara karşı açılan davalarda ise yargı organlarının kararları cezaların kaldırılması yönünde olmaktaydı. Bu tür yargı kararlarının müstakar hale gelmesi üzerine 10/04/2015 gün ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 449 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği ile vergi idaresi bu uygulamadan vazgeçmiştir. Bundan böyle vergi daireleri geçmişe yönelik olarak mükellefiyet tesis edilen mükelleflere durumlarını ve beyannameleri ile Form Ba-Bs bildirimlerini elektronik ortamda göndermeleri gerektiğini içeren bir yazı yazacak. Verilmemesi durumunda ise özel usulsüzlük cezası uygulaması yoluna gidecek Sıra Nolu KKDF Tebliği Yayımlandı Tebliğ ile bazı yatırım malları ile ara malların vadeli ithalatında KKDF sıfırlandı tarihli ve 88/12944 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğ uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında KKDF kesintisine tabi tutulmaktaydı.

6 sayılı Kanunun geçici üçüncü maddesinde ise Bakanlar Kurulu, bu fona ilişkin kesinti oranlarını sıfıra kadar indirmeye veya on beş puana kadar yükseltmeye veya kesinti oranlarını tamamen kaldırmaya yetkili kılınmıştır sayılı Kanunun verdiği yetkiye istinaden 10/04/2015 gün ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile karar ekinde yer alan listede belirlenen yatırım mallarının ve ara malların vadeli ithalatında KKDF kesintisi oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında da Bazı Düzenlemeler Yapıldı tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6639 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile; KDV Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve diğer vergileri de ilgilendiren bazı Kanunlarda aşağıdaki değişiklikler yapıldı: 1606 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile Kızılay Derneği başta olmak üzere bazı Dernek ve Kurumların bazı vergilerden, harç ve resimlerden muaf tutulmasına ilişkin hükmün devamına eklenen cümleyle bu muafiyetin, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu çerçevesinde yapılan tevkifatlara etkisi olmadığı hükme bağlanmıştır. KDV Kanunu nun 13. Maddesine eklenen hüküm ile Kızılay Derneğinin tüzüğünde belirtilen amaçları doğrultusundaki teslim ve hizmetler Katma Değer Vergisinden istisna tutulmuştur. KDV Kanunu na eklenen Geçici 35. Maddeye göre İstanbul Sultanbeyli sınırları içinde bulunan ve 2011/2266 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen alanda yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm projeleri kapsamında, trampa yolu ile kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devir ve teslimi işlemleri 31/12/2018 tarihine kadar katma değer vergisi, damga vergisi ve tapu harcından müstesna tutulmuştur. Ayrıca bu taşınmazların 31/12/2018 tarihine kadar Hazineye devrinden dolayı Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazanç oluşmuş sayılmayacaktır. Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici 8. Madde ile Kızılay Derneğine ait iktisadi işletmeler adına tarh veya tahakkuk ettirilen kurumlar vergisi, kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisi, bu vergiler ve geçici vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının tahsilinden açılmış tüm davalardan vazgeçilmesi şartıyla vazgeçilmektedir.

7 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi İçin Yeniden Değerleme Yapılmayacak. Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan KVK-36/2015-1/Yatırım İndirimi-25 sayılı sirkülere göre 2015 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif olduğundan bu döneme ilişkin olarak yeniden değerleme yapılmayacaktır. 9. ÖTV (II) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Düzenlemeler de Tek Tebliğde birleştirildi. Kapsamı petrol ürünleri, doğal gaz ve bunların türevleri ile biodizelden oluşan ÖTV (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümlerin uygulanmasına yönelik usul ve esasların topluca belirlendiği ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği 5 Mart 2015 gün ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştı. Bu kez Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği 18 Nisan 2015 gün ve sayılı Resmi Gazete de yayımlandı. Söz konusu tebliğ ile 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslar topluca belirlendi. Böylelikle mevzuattaki dağınıklık giderilmiş oldu. 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan tebliğ ile daha önce yayımlanmış olan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğlerinin, (II) sayılı liste uygulamasına ilişkin bölümleri yürürlükten kaldırılıyor ve önemli bir uygulama kolaylığı hedefleniyor. Bilindiği üzere (II) Sayılı Listenin kapsamını kara, deniz ve hava taşıtları oluşturmakta. Tebliğde ana hatları ile; Mükellef ve vergi sorumlusu, İstisnalar, İhraç Kayıtlı teslimlerde verginin tecili ve terkini, Vergi İndirimi, Müteselsil sorumluluk, Vergilendirme işlemlerine ilişkin açıklamalar yer almaktadır. IV. BASINDA VERGİ KONUSUNDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR 1. Halka Açık Olan Şirketlere Düşük Vergi Rafa Kalktı (haberturk.com - 26 Mart 2015) Halka açık şirket ortaklarına dağıtılan kâr payından yüzde 15 yerine daha düşük oranda gelir vergisi stopajı alınması konusunda Bakanlar Kurulu na yetki veren düzenleme rafa kalktı.

8 8 Torba kanun teklifinin görüşmelerinde 33 maddeden oluşan tekliften 5 madde çıkarıldı. Şirketlerin borç yerine öz kaynaklarını güçlendirmeleri için nakdi olarak artırılan sermaye için sağlanan kurumlar vergisi teşviki uygulaması dışındaki teşviklerden geri adım atıldı. Özellikle halka açık şirket ortaklarına dağıtılan kâr payından yüzde 15 yerine daha düşük oranda gelir vergisi stopajı alınması konusunda Bakanlar Kurulu na yetki veren düzenleme ile bağlantılı maddeler Anayasa ya aykırı olduğu düşünüldüğünden tekliften çıkarıldı. 2. Öz Kaynak Kullanan Sermaye Şirketlerine Vergi Kolaylığı (Anadolu Ajansı - 02 Nisan 2015) Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, öz kaynakla finansmanda, nakdi sermaye artışı üzerinden hesaplanan belli bir tutarın kurum kazancından indirilmesine imkan getirildiğini belirterek, "Böylece sermaye şirketlerinin, yabancı kaynak yerine öz kaynak kullanımı özendirilecek" dedi. Şimşek, "Bu düzenlemeyle, sermaye şirketlerinin yabancı kaynak yerine öz kaynak kullanımı özendirilmektedir. Kazançtan indirim; tek seferlik, sadece nakdi sermaye artışının yapıldığı yıl için getirilmiş bir imkan değil. İndirim, her yıl ayrı ayrı uygulanacak dedi. Bakan Şimşek, söz konusu düzenlemeyle yeni şirket kurma ve halka arzın da özendirildiğini bildirdi. Şimşek, uygulamadan sermaye şirketlerinin yararlanabileceğini, şirket kuruluşunda konulan nakdi sermaye kısmı dahil, artırılan nakdi sermaye için faydalanılabileceğini belirtip "Artırılan nakdi sermaye üzerinden ticari kredi faiz oranına göre hesaplanan tutarın belirlenen indirim oranı kadarlık kısmı, kurum kazancından her yıl ayrı ayrı düşülecek. Kanuni indirim oranı yüzde 50 olmakla beraber, Bakanlar Kurulu, bu oranı farklı kriterlere göre yüzde 0 ile yüzde 150 aralığında belirleyebilecek. Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirilemeyen tutarlar, sonraki yıllara devredecek. İndirim tutarı, nakdi sermaye artışının yapıldığı ilk yıl sermayenin ödendiği ay kesri tam sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar hesaplanacak. Düzenleme, 1 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe girecek" dedi. 3. Motorlu Taşıtlara Ötv Düzenlemesi (haberturk.com - 05 Nisan 2015) Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ilk adımı akaryakıt sektörü için atılan ÖTV düzenlemesinin, ikinci kısmının da hazır olduğunu belirterek, "Yılda yaklaşık 12,5 milyar lira ÖTV geliri elde edilen motorlu taşıtlarla ilgili mevzuattaki dağınık yapı toparlanacak ve gri alanlar giderilecek" dedi. ÖTV çalışmasının 4 aşamalı olduğunu belirten Şimşek, ikinci kısmın da hazır hale geldiğini söyledi. Akaryakıt sektörünün ardından, şimdi de otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, motosiklet, iş makineleri, hava araçları ve gemiler gibi geniş bir yelpazedeki motorlu taşıtlar alanına el attıklarını anlatan Şimşek, düzenlemeyi önümüzdeki günlerde Başbakanlığa göndereceğiz" diye konuştu.

9 9 Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyük ölçüde otomotiv sektörünü ilgilendiren bu düzenlemenin ardından sıranın alkol, sigara ve ÖTV'ye tabi diğer ürünlere geleceğini kaydetti. Yaptıkları yeni çalışmalarda, 78 milyon vatandaşın hakkını, hukukunu korumayı amaçladıklarını belirten Şimşek, bu nedenle hangi alanda olursa olsun vergide kayıp ve kaçağa tahammüllerinin olmadığını söyledi. Bakan, ÖTV düzenlemesinde "Taşıt tesliminde düşük matrah beyanı ve matrah aşındırmasından kaynaklı vergi kayıp ve kaçağını engellemek için ÖTV matrahının tespiti hususunda tereddütlü alanları netleştirdik. Bu sayede taşıt alımlarında yaşanan vergi kayıplarının önüne geçilecek" dedi. Şimşek ayrıca yapılan düzenlemeyle herhangi bir vergi artışı, azalışı veya herhangi bir istisnanın kaldırılması söz konusu olmadığını söyledi. 4. Şoförlere Vergi Muafiyeti Düzenlemesi Geliyor (haberturk.com - 8 Nisan 2015) Yaklaşık 1.1 milyon şoförün, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkar Kanunu'ndaki vergi mükellefiyeti şartından muaf olması için çalışmalara başlandı. Mevcut yasayla sadece üzerine kayıtlı aracı bulunan şoförler vergi mükellefi olup meslek odalarına kayıt yaptırabiliyor. Bu şartın dışındaki şoförler ise direksiyonuna geçtikleri aracın çalışanı olarak kabul ediliyor. Vergi muafiyeti ile şoförlerin odalara kaydının önü açılırken, bu kişiler mesleki eğitimlerden de mahrum kalmayıp, mesleki yeterlilik belgesi alabilecek. 5. ÖTV'de yeni dönem (Dünya ) Özel Tüketim Vergisindeki (ÖTV) dağınık yapının toparlanması ve mevzuatın anlaşılır hale getirilmesi için akaryakıt sektörünün ardından yapılan değişikliklerden ikincisi olan ve motorlu taşıtlara ilişkin düzenlemeleri içeren "Özel Tüketim Vergisi (2) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlandı. Maliye Bakanlığı'nın tebliği ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı listede yer alan yarı römorklar için çekiciler, binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş motorlu taşıtlar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, özel amaçlı motorlu taşıtlar, motosiklet gibi gibi taşıtlara ilişkin mevzuattaki dağınık yapı giderilerek, farklı düzenlemelerin içinde yer alan istisna uygulamalar bir araya toplandı. Tebliğde, "ihracat, ithalat istisnaları, petrol arama faaliyetinde kullanılmak üzere taşıt alımlarında istisna, diplomatik istisna, Türk Hava Kurumunun alımlarında istisna" şartları, bunlardan yararlanabilecekler ve yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar da yer aldı. Vergilendirme işlemleri, verginin ödenmesi, verginin belgelerde gösterilmesinin örneklerle anlatıldı.

10 10 V. VERGİ TAKVİMİ Önümüzdeki bir aylık dönemde önemli vergisel yükümlüklere ilişkin vergi takvimi aşağıdaki gibidir. Son Tarih Konu Mart 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı Mart 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı Mart 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi Nisan 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi Mart 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi Mart 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi Mart 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi 1-15 Nisan 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi Mart 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) Mart 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) Mart 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

11 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 3. Taksit ödemesi Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında) Nisan 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi Nisan 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-ŞubatMart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-ŞubatMart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı Nisan 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi Nisan 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi Nisan 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi Nisan 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi Nisan 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi Nisan 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-ŞubatMart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-ŞubatMart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi Nisan 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi Nisan 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi Nisan 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi Nisan 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi Nisan 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi Nisan 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi Nisan 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı Nisan 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı 1-15 Mayıs 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi Nisan 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı Nisan 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

12 Nisan 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi Nisan 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi 1-15 Mayıs 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi Dr. Mustafa Bulut, YMM İzmir Ticaret Odası Mali Danışmanı

AYLIK MALİ DANIŞMANLIK RAPORU MAYIS 2015

AYLIK MALİ DANIŞMANLIK RAPORU MAYIS 2015 1 AYLIK MALİ DANIŞMANLIK RAPORU MAYIS 2015 Dr. Mustafa Bulut, YMM İzmir Ticaret Odası Mali Danışmanı 26.05.2015 İzmir. 2 I. GENEL BİLGİ Aylık olarak hazırlanan ve kamu maliyesi ve vergi mevzuatı alanında

Detaylı

HAFTALIK VERGİ RAPORU 22 Aralık 2014

HAFTALIK VERGİ RAPORU 22 Aralık 2014 Sayfa 1 / 5 HAFTALIK VERGİ RAPORU 22 Aralık 2014 I. KAMU MALİYESİNDE VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER 1) 2013 Yılı Ocak-Kasım Döneminde 1,2 Milyar TL Olan Bütçe Açığı, 2014 Yılı Ocak-Kasım Döneminde 11,3

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı

BÜLTEN. KONU: Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet Đşhanı K:5 35210 Alsancak - Đzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 19.06.2012 SAYI :2012-048

Detaylı

SAYI : 2015 / 21 İstanbul,06.04.2015. KONU : E-Fatura, E-Defter ve E-Bilet ile ilgili genel tebliğlerde değişiklik yapıldı.

SAYI : 2015 / 21 İstanbul,06.04.2015. KONU : E-Fatura, E-Defter ve E-Bilet ile ilgili genel tebliğlerde değişiklik yapıldı. SİRKÜLER SAYI : 2015 / 21 İstanbul,06.04.2015 KONU : E-Fatura, E-Defter ve E-Bilet ile ilgili genel tebliğlerde değişiklik yapıldı. 04 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan değişiklik tebliğleri

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2006-15

SİRKÜLER RAPOR 2006-15 ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428 67 53 SİRKÜLER RAPOR 2006-15

Detaylı

GENEL GEREKÇE. - Eğitim, sağlık, kültür ve spor alanlarındaki gelişmeyi teşvik amacıyla yapılan vergisel düzenlemelerle önemli kolaylıklar sağlanmış,

GENEL GEREKÇE. - Eğitim, sağlık, kültür ve spor alanlarındaki gelişmeyi teşvik amacıyla yapılan vergisel düzenlemelerle önemli kolaylıklar sağlanmış, GENEL GEREKÇE Vergi sisteminin yapılandırılması belirli bir strateji çerçevesinde devam etmektedir. Bu çerçevede son iki yıl içerisinde önemli bir mesafe kaydedilmiş olmakla beraber, özellikle vergi sisteminin

Detaylı

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014 2015 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü olarak

Detaylı

ASMMM0. Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

ASMMM0. Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ASMMM0 Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER A. MURAT YILDIZ M. AYKUT KELECİOĞLU GELİRLER BAŞKONTROLÖRÜ

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

6111 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde kapsama giren alacaklar, alacaklı idareler itibarıyla belirlenmiştir.

6111 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde kapsama giren alacaklar, alacaklı idareler itibarıyla belirlenmiştir. Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) (Yürürlülük:12 Mart 2011 gün ve 27872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 6111 sayılı

Detaylı

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI Hazırlayan: Nedim Bayraktaroğlu Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı yapılamaz, kısmen veya

Detaylı

GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ. 15 Nisan 2015

GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ. 15 Nisan 2015 GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ 15 Nisan 2015 İçindekiler Bir defaya mahsus olmak üzere UNICEF ile yapılan sözleşme gereğince Araştırma Projesi nde görev alınması dolayısıyla elde edilen gelirin vergilendirilmesi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLARININ İRDELENMESİ, HUKUKİ DAYANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLAR CETVELİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

İZMİR. 2.8.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 2.8.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-59 Konu: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İZMİR. 2.8.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 6009 sayılı Gelir Vergisi

Detaylı

Tamim Tarihi : 08.10.2014 Tamim No : 2014/1 Tamim Konusu : 6552 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler Dağıtım : Bütün ġirketler

Tamim Tarihi : 08.10.2014 Tamim No : 2014/1 Tamim Konusu : 6552 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler Dağıtım : Bütün ġirketler T A M Ġ M Tamim Tarihi : 08.10.2014 Tamim No : 2014/1 Tamim Konusu : 6552 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler Dağıtım : Bütün ġirketler Kamuoyunda Torba Yasa olarak adlandırılan ve başta kamu alacaklarının

Detaylı

UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ VE BAZI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ VE BAZI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER Sirküler Tarih/No:08.04.2015/84 UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ VE BAZI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 2015/81 sayılı Sirkülerimizde belirtildiği üzere, 4 Nisan

Detaylı

Vergi Bültenleri 6183 SAYILI KANUN AR-GE. e-arşiv. e-defter. e-fatura GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI

Vergi Bültenleri 6183 SAYILI KANUN AR-GE. e-arşiv. e-defter. e-fatura GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI Vergi Portalı Vergi Bültenleri (2014) İÇİNDEKİLER 6183 SAYILI KANUN AR-GE Tecil ve Taksitlendirme İşlemlerine İlişkin İç Genelge Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun e-arşiv e-arşiv Uygulamasında

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 21.04.2015 Sayı: 2015/089 Ref: 4/089. Konu: 6639 SAYILI KANUN İLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

SİRKÜLER İstanbul, 21.04.2015 Sayı: 2015/089 Ref: 4/089. Konu: 6639 SAYILI KANUN İLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER SİRKÜLER İstanbul, 21.04.2015 Sayı: 2015/089 Ref: 4/089 Konu: 6639 SAYILI KANUN İLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 15.04.2015 tarih ve 29327 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6639 Sayılı Bazı

Detaylı

A. MURAT YILDIZ YMM & VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ

A. MURAT YILDIZ YMM & VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ 1 VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir ANKARA 02.08.2012 2 VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ SUNUM PLANI 1.

Detaylı

Devlet Gelir Uzmanları Derneği Aylık Yayını. Uzman Görüş. Birden Fazla Faaliyet Alanı Bulunan İşletmelerde KDV İndirimi

Devlet Gelir Uzmanları Derneği Aylık Yayını. Uzman Görüş. Birden Fazla Faaliyet Alanı Bulunan İşletmelerde KDV İndirimi Aylık Yayını Uzman Görüş Birden Fazla Faaliyet Alanı Bulunan İşletmelerde KDV İndirimi Emlak Vergisinde İndirimli Oran (Sıfır) Uygulaması Vergi Usûl Kanununun Mükerrer 355 inci Maddesinde 5904 Sayılı Kanunla

Detaylı

6 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

6 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 6 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28283 Resmi Gazete Tarihi 05/05/2012 Kapsam Bu Tebliğde, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 uygulanmasına ilişkin

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29286 İÇİNDEKİLER I- MÜKELLEFİYET... 6 A. VERGİNİN KONUSU... 6 1. (I) Sayılı Listedeki

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 25/06/2013 Sayı : 62030549-125[30-2012/367]-918 Konu : Yurt dışından alınan

Detaylı

6639 Sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Yapılan Vergisel Düzenlemeler

6639 Sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Yapılan Vergisel Düzenlemeler 6639 Sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Yapılan Vergisel Düzenlemeler Duyuru No: 2015/31 İstanbul, 17/04/2015 İçeriğinde bazı vergisel düzenlemeler

Detaylı

VERGİ KANUNLARINDA 5035 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/23

VERGİ KANUNLARINDA 5035 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/23 1 İstanbul, 20.01.2004 02.01.2004 tarih ve 25334 sayılı Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5035 sayılı Kanun ile vergi kanunlarında önemli değişiklikler yapılmıştır. Anılan yasa ile

Detaylı

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler ana hatları ile aşağıda belirtilmiştir.

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler ana hatları ile aşağıda belirtilmiştir. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/42

Detaylı