R i s â l e - i N u r K ü l l i y a t ı n d a n

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "R i s â l e - i N u r K ü l l i y a t ı n d a n"

Transkript

1 From the Risale-i Nur Collection Transient life is made permanent by the prayers R i s â l e - i N u r K ü l l i y a t ı n d a n Dünyevî hayat, namaz vasıtasıyla ebedîleşir author / müellifi: Bediüzzaman Said Nursî

2 From the Risale-i Nur Collection Transient life is made permanent by the prayers R i s â l e - i N u r K ü l l i y a t ı n d a n Dünyevî hayat, namaz vasıtasıyla ebedîleşir author / müellifi: Bediüzzaman Said Nursî

3 2 Bediüzzaman Said Nursî The Fourth Word If you want to understand with the certainty ( ع ) that two plus two equals four ( س ) just how VALUABLE and IMPORTANT are THE PRESCRIBED PRAYERS, and with what little expense they are gained, and how crazy and harmful is the person who neglects them, pay attention to the following story WHICH IS IN THE FORM OF A COMPARISON: 1 In the name of Allah, the Merciful, the Compassionate. (from the Qur an) 2 The prescribed prayers are the pillar of religion. [Tirmidhî, Îman, 8; Ibn Mâja, Fitan, 12; Musnad, v, 231; al-hâkim, al-mustadrak, ii, 76]

4 The Fourth Word: PRAYER Dördüncü Söz: NAMAZ 3 Dördüncü Söz NAMAZ, ne kadar KIYMETDAR ve MÜHİM, hem ne kadar ucuz ve az bir masraf ile kazanılır, hem namazsız adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu, iki kere iki dört eder derecesinde ( س ) kat'î anlamak istersen ( ع ) ; ŞU TEMSILÎ hikâyeciğe bak, gör: 3 Allah ın adı ile, Rahmân ve Rahîm olan (Kur ân dan) 4 (Muayyen olan) Namazlar, dînin direğidir [Tirmizî. İbn Mâace. Müsned. El-Hâkim]

5 4 Bediüzzaman Said Nursî One time, a mighty ruler gave each of two of his servants twenty-four gold pieces and sent them to settle on ( ط ) one of his rich, royal farms ( ع ) two months' distance away ( ر ). "U s e t h i s m o n e y f o r y o u r t i c k e t s," ( ڧ ) he commanded them, "and buy whatever is necessary for your house there with it. There is a station one day's distance from the farm. And there is both road-transport, and boats, and a railway, and aeroplanes. They can be benefited from according to your capital." The two servants set off after receiving these instructions. One of them w a s f o r t u n a t e so that he spent a small amount of money on the way to the station.

6 The Fourth Word: PRAYER Dördüncü Söz: NAMAZ 5 Bir zaman bir büyük hâkim, iki hizmetkârını, -herbirisine yirmidört altun veripiki ay uzaklıkta ( ر ) has ve güzel bir çiftliğine ( ع ) ikamet etmek için gönderiyor. ( ط ) Ve onlara emreder ki: "Şu para ile yol ve bilet masrafı yapınız. ( ڧ ) Hem oradaki meskeninize lâzım bazı şeyleri mübayaa ediniz. Bir günlük mesafede bir istasyon vardır. Hem araba, hem gemi, hem şimendifer, hem tayyare bulunur. Sermayeye göre binilir." Ġki hizmetkâr, ders aldıktan sonra giderler. Birisi b a h t i y a r i d i ki, istasyona kadar bir parça para masraf eder.

7 6 Bediüzzaman Said Nursî And included in that expense was some business so profitable and pleasing to his master that h i s c a p i t a l increased a thousandfold. As for the other servant, since he was luckless and a l a y a b o u t, he spent twenty-three pieces of gold on the way to the station, wasting it on gambling and amusements. A s i n g l e g o l d p i e c e remained. His friend said to him: "Spend this last gold piece on a ticket SO THAT you will not have to walk the long journey and starve. Moreover, OUR MASTER IS G E N E R O U S ; perhaps he will t a k e p i t y o n you and f o r g i v e you your faults, and put you on an aeroplane as well. Then we shall reach where we are going to live in one day. O t h e r w i s e you will be compelled to across a desert which takes two months to cross."

8 The Fourth Word: PRAYER Dördüncü Söz: NAMAZ 7 Fakat o masraf içinde efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki; s e r m a y e s i birden bine çıkar. Öteki hizmetkâr bedbaht, s e r s e r i olduğundan; istasyona kadar yirmiüç altununu sarfeder. Kumara-mumara verip zayi' eder, b i r t e k a l t u n u kalır. Arkadaşı ona der: "Yahu, şu liranı bir bilete ver. TÂ, bu uzun yolda yayan ve aç kalmayasın. Hem BİZİM EFENDİMİZ K E R İ M D İ R ; belki m e r h a m e t e d e r, ettiğin kusuru a f v e d e r. Seni de tayyareye bindirirler. Bir günde mahall-i ikametimize gideriz. Y o k s a iki aylık bir çölde mecbur olursun."

9 8 Bediüzzaman Said Nursî The most unintelligent person can understand how foolish, harmful, and senseless he would be if out of obstinacy he did not spend that single remaining gold piece on a ticket, which is like the key to a treasury, and instead spent it on vice for passing pleasure. Is that not so? O you who do not perform the prescribed prayers! And O MY OWN SOUL, which does not like to pray! The ruler in the comparison is our Sustainer, our Creator. Of the two travelling servants, O NE represents the devout who perform their prayers with fervour, and T H E O T H E R, the heedless who neglect their prayers. The twenty-four pieces of gold are life in every twenty-four-hour day. And the royal domain is Paradise. As for the station, that is the grave.

10 The Fourth Word: PRAYER Dördüncü Söz: NAMAZ 9 Acaba şu adam inad edip, o tek lirasını bir define anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyip, muvakkat bir lezzet İçİn sefahete sarfetse; gayet akılsız, zararlı, bedbaht olduğunu, en akılsız adam dahi anlamaz mı? İşte ey namazsız adam ve EY namazdan hoşlanmayan NEFSİM! O hâkim ise; Rabbimiz, Hâlıkımızdır. O iki hizmetkâr yolcu ise; B Ġ R Ġ mütedeyyin, namazını şevk ile kılar. D Ġ Ğ E R Ġ gâfil, namazsız insanlardır. O yirmidört altun ise, yirmidört saat her gündeki ömürdür. O has çiftlik ise, Cennet'tir. O istasyon ise, kabirdir.

11 10 Bediüzzaman Said Nursî W h i l e t h e j o u r n e y is MAN's PASSAGE to the grave, and on to the resurrection, and the hereafter. Men cover THAT LONG JOURNEY to different degrees according to their actions and the STRENGTH of THEIR FEAR OF GOD. Some of the truly devout have crossed A THOUSAND-YEAR DISTANCE in a day like lightning. And some have traversed a fifty-thousand-year distance in a day with the speed of imagination. The Qur'an of Mighty Stature alludes to this truth with two of its verses. T H E T I C K E T in the comparison represents the prescribed prayers. A SINGLE HOUR a day is SUFFICIENT for the five prayers together with taking the ablutions. So what a loss a person makes who spends twentythree hours on this fleeting worldly life, and fails to spend one hour on the long life of the hereafter; how he wrongs his own self; how unreasonably he behaves.

12 The Fourth Word: PRAYER Dördüncü Söz: NAMAZ 11 O s e y a h a t i s e kabre, haşre, ebede gidecek BEŞER YOLCULUĞUDUR. Amele göre, TAKVA KUVVETİNE göre, O UZUN YOLU mütefavit derecede kat'ederler. Bir kısım ehl-i takva, berk gibi BİN SENELİK YOLU, bir günde keser. Bir kısmı da, hayal gibi ellibin senelik bir mesafeyi bir günde kat'eder. Kur'an-ı Azîmüşşan, şu hakikate iki âyetiyle işaret eder. O B İ L E T İ S E, namazdır. BĠRTEK SAAT, beş vakit namaza abdestle KÂFİ gelir. Acaba yirmiüç saatini şu kısacık hayat-ı dünyeviyeye sarfeden ve o uzun hayat-ı ebediyeye birtek saatini sarfetmeyen; ne kadar zarar eder, ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar hilaf-ı akıl hareket eder.

13 12 Bediüzzaman Said Nursî For would not anyone who considers himself to be reasonable understand ( ر ) how contrary to reason and wisdom such a person's conduct is, and how far from reason he has become, if, thinking it reasonable, he gives half of his property to a lottery in which one thousand people are participating and possibility of winning is one in a thousand ( ط ), the and does not give one twenty-fourth of it to an eternal treasury where the possibility of winning has been verified at ninety-nine out of a hundred? M o r e o v e r, the spirit, the heart, and the mind find great ease i n p r a y e r. A n d it i s n o t t r y i n g f o r t h e b o d y. Furthermore, with the right intention, all the other acts of someone who performs the prescribed prayers become like worship. He can make over the whole capital of his life to the hereafter in this way. He can make permanent in one respect... (Bu iki sayfanın ilk yarısındaki mukabele düzeni farklıdır, ancak stillerle anlaşılabilir.)

14 The Fourth Word: PRAYER Dördüncü Söz: NAMAZ 13 Zira bin adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarı malını vermek, akıl kabul ederse; halbuki kazanç ihtimali binde birdir ( ط ). Sonra yirmidörtten bir malını, yüzde doksandokuz ihtimal ile kazancı musaddak bir hazine-i ebediyeye vermemek; ne kadar hilaf-ı akıl ve hikmet hareket ettiğini, ne kadar akıldan uzak düştüğünü, kendíní âkıl zanneden adam anlamaz mı? ( ر ) H a l b u k i n a m a z d a ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. H e m c i s m e d e o k a d a r a ğ ı r b i r i ş d e ğ i l d i r. Hem namaz kılanın diğer mubah dünyevî amelleri, güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. Bu surette bütün sermaye-i ömrünü, âhirete mal edebilir., bir cihette ibka eder.

15 14 Bediüzzaman Said Nursî Bulunduğu kitaplar / Books, include this: Sözler. Küçük Sözler. / The Words. The Short Words. Müellifi / Written by Bediüzzaman Said Nursi ( ) Türkçe den çeviren / Translated from the Turkish by Şükran Vahide Yazılma tarihi / First published within 1926 Contact / İletişim : fb.com/ludeveloper (Lütfullah) Önemli bir iki nokta: Bu tarz mukabeleli çalışmalara dair görüş, tavsiye ve isteklerinizi; bölgenizde okumak için başka risalelerin hazırlanması talebinizi; çalışmaların geliştirilmesine dair geridönüşlerinizi ve de sizin yabancı dil risaleler üzerine kendi çalışmanızı, yukarıdaki e-posta adresine göndermenizi bekliyoruz.. Şu tarz çalışmalardaki hedef ve gayemiz, Risale okumalarını bunlara taşımak değildir. Ne Risaleleri sadeleştirmek ne de basite indirgemek de değildir hedef. Belki yaptığımız şey, âcizane, İngilizce Risalelerde vukufiyeti arttırmaya vesileliktir. Hem her senede, İngilizce eğitime yeni başlayan laâkal yüzlerce kardeşimize kendi Nur dairemizde müsbet bir meşguliyet sahası oluşturmak.. Hem RİSALE-İ NUR un ehl-i hizmetine, şu derslerin (İngilizcesinden) tedrisi ve ta limi hengâmında sühûlet kazandırmaktır. Yani, kendi tecrübe ettiğimiz şu tarzı Altıncı Mektub da işaret edilen hissedarlıktaki gibi bu dairedekilerin de istifadesine sunmaktır. Bu çalışma; Hz. Üstadımızın, meâlen, vazifeleri, -ulûm-u îmaniye cihetinde- yalnız yazılan şu Sözler in şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir. ifadesinde dâhildir diye kanaattayız. Son olarak, Huz mâ safâ, da'mâ keder güzel bir düsturdur

16 The Fourth Word: PRAYER Dördüncü Söz: NAMAZ 15 Türkçe i tizar Türkçe orijinalinden ve İngilizce tercüme aslından derlenmiştir. İngilizce yürüttüğümüz hizmetlerimizi teshil etmekte vasıta içindir. Risale-i Nur un İngilizce tercümelerinde konu, mes ele, mâna ve terminoloji üzerine vukufiyeti daha kolay ve sür atle kazanmak içindir. İngilizce Risale-i Nurlar ile meşguliyet hengâmında dimağda bir kolaylık, fikirde bir derinlik ve genişlik, ülfette bir ciddiyet, mânada bir zenginlik, hizmetinde ise muvaffakiyetler diliyoruz bu çalışmalarımızla. Elinizdeki bu çalışmanın en hususi farkı: Cümledeki kısacık ifadeleri dahi karşı satırla birbirine tevâfuk ettirmesidir. Böylece hangi ifadenin karşı tarafta hangi ifadeye karşılık olduğu az dikkat ile seçilebilmektedir. Dillerdeki gramer farklılığından dolayı ifadelerin bazısı karşı karşıya denk gelemiyor; bu yüzden çeşitli vurgular ve Arabca hurufat ile işaretler belirtilmiştir (bir ifadenin karşı sayfada çevirisi, kendi hizasına en yakın yazı-vurgu-renk benzerliği olan satırdır/ifadedir). RİSALE-İ NUR dan hazırladığımız bu tarz parçaların bazıları nurnet.org/tag/mukabeleli-risale sitesinde teşhir edilmektedir. Çalışmanın hedef kitlesi; İngilizce Risaleleri okurken sözlüğe ihtiyaç hissedenler ve de Türkçe öğrenen diğer uyruklu Nur Talebeleridir. İmkân buldukça Küçük Sözler i 1 den 9 a kadar tamamlayıp küçük sözler ismiyle bastırmak ve neşretmek emelindeyiz. Eğer bu mukabeleli risale çalışmalarımızın hazırlanmasına yardımda bulunmakla iştirak ederseniz, İhlâs Risalesi nde işaret olunduğu üzere, bu alanda bir taksimü l-a mal hâsıl olabilir. Öyleyse, şu tarz çalışmalarda hissedarlık arayanlarla teşrik-i mesai edebiliriz... Duâya muhtaç kardeşleriniz Magosa / Kıbrıs / Şubat 2013

17 16 Bediüzzaman Said Nursî Collection of R i s a l e -i N u r Külliyatı B e d i u zzaman S a i d Nursi» Web sites on the RİSALE-İ NUR üzerine web siteleri: saidnur.com nur.gen.tr questiononislam.com sorularlarisale.com nurnet.org nurthelight.com nurpenceresi.com nurunsozu.com» Some books of the Collection of the RİSALE-İ NUR Külliyatı kitaplarının bazıları: The Words The Flashes The Rays The Letters The Damascus of Sermon A Guide for Youth The Supreme Sign.. Sözler Lem âlar Mektûbat Şuâlar İşârâtü l-i câz Mesnevî-i Nuriye Gençlik Rehberi Meyve Risalesi Âyet-ül Kübrâ..» To get more treatises we work from RİSALE-İ NUR dan çalıştığımız daha fazla risale temini için: nurnet.org/tag/mukabeleli-risale

Arkadaşınız Kutsal Ruh. Ders 6. Friend: The Holy Spirit Lesson 6

Arkadaşınız Kutsal Ruh. Ders 6. Friend: The Holy Spirit Lesson 6 Yardımsever Arkadaşınız Kutsal Ruh Ders 6 Your Helpful Friend: The Holy Spirit Lesson 6 Yardımsever Arkadaşınız Kutsal Ruh Your Helpful Friend The Holy Spirit L. Jeter Walker L. Jeter Walker ICI University

Detaylı

AN AMERICAN'S 23 QUESTIONS ON ISLAM WITH A MOSLEM'S ANSWERS TO THEM. Bir Amerikalının Müslümanlık Hakkındaki 23 Sualine CEVAPLAR

AN AMERICAN'S 23 QUESTIONS ON ISLAM WITH A MOSLEM'S ANSWERS TO THEM. Bir Amerikalının Müslümanlık Hakkındaki 23 Sualine CEVAPLAR AN AMERICAN'S 23 QUESTIONS ON ISLAM WITH A MOSLEM'S ANSWERS TO THEM Rulon S. Howells, a lowyer of Salt Lake City, Utah, with a desire to know what moslems think on certain fundamental points which concern

Detaylı

^^^^^^^^^^ PRATiK ^^^ ^SOZLUGU ^^ ÇEVİRİ^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^ To Better Translation ^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ w ^«

^^^^^^^^^^ PRATiK ^^^ ^SOZLUGU ^^ ÇEVİRİ^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^ To Better Translation ^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ w ^« Keys ^^^^ ^^^^ To Better Translation I ^H^^^^^^ ^^^^^^^ PRATiK ^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^.^^^1 ÇEVİRİ^^^^ w ^«^SOZLUGU ^^ ^^^^^"^^^^^ ^^^^ ı İsmail Hakkı Paslı ^ ^^^^^^^^^^

Detaylı

Benzer sorular için bkz. Seyyid Şerif Cürcânî, Şerhu l-mevâkıf, (thk. Mahmud Ömer ed-dimyâtî), Dâru l-kütübi l- İlmiyye, Beyrut, 1198, 8/221.

Benzer sorular için bkz. Seyyid Şerif Cürcânî, Şerhu l-mevâkıf, (thk. Mahmud Ömer ed-dimyâtî), Dâru l-kütübi l- İlmiyye, Beyrut, 1198, 8/221. Hayvani Acı veya Şer Sorunu- Nursî nin Yaklaşımı (Dr. Cüneyt Şimşek) GİRİŞ Şer problemi (the problem of evil) ve bu bağlamda ele alınan hayvanî şer ve acı fenomeni, hemen hemen bütün dinlerde, ama özellikle

Detaylı

COURTESY. Courtesy 1 Formel veya resmi konusmalari ne zaman yapmak uygun olur? Aynı şekilde gayrı resmi konuşmalar ne zaman yapılmalı?

COURTESY. Courtesy 1 Formel veya resmi konusmalari ne zaman yapmak uygun olur? Aynı şekilde gayrı resmi konuşmalar ne zaman yapılmalı? COURTESY Courtesy 1 Formel veya resmi konusmalari ne zaman yapmak uygun olur? Aynı şekilde gayrı resmi konuşmalar ne zaman yapılmalı? When is it more appropriate to use formal speech? Informal speech?

Detaylı

İNGİLİZCE İLK ADIM. Ferhat YILDIZ

İNGİLİZCE İLK ADIM. Ferhat YILDIZ 1 İNGİLİZCE İLK ADIM Ferhat YILDIZ Bu eserin her türlü yayım ve dağıtım hakkı Ferhat YILDIZ A aittir. E-Mail ferhatyildiz@mail.com www.ferhatyildiz.ticiz.com 2 ÖNSÖZ Kitaplarımı yazarken bana inancını

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI * BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * BİLİŞİM (TEZSİZ) * BİLİŞİM DESTEKLİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ (TEZSİZ) * ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * GIDA

Detaylı

Contents: İçindekiler :

Contents: İçindekiler : Contents: 2-Editorial 3-From the NEO 4-Exchange in Romania 8-Exchange in Turkey from the aspect of an incoming student 10-Exchange in Mexico 14- Interview with Dr. Karahan 18-Exchange in Japan 22-Being

Detaylı

skytrax tek odullu 265x265.pdf 1 01.11.2011 17:25 CMY

skytrax tek odullu 265x265.pdf 1 01.11.2011 17:25 CMY skytrax tek odullu 265x265.pdf 1 01.11.2011 17:25 C M Y CM MY CY CMY K TAA dan / From TAA SİVİL HAVACILIK EĞİTİMİNİN ADRESİ THE ADDRESS OF CIVIL AVIATION TRAINING Türk Hava Yolları nın öncülüğünde hızla

Detaylı

Arzu Eylül YALÇINKAYA

Arzu Eylül YALÇINKAYA RAHMET KAPISI ULUSLARARASI KENAN RİFÂÎ SEMPOZYUMU TEBLİĞ ÖZETLERİ DOOR OF MERCY INTERNATIONAL KENAN RIFAI SYMPOSIUM ABSTRACTS Arzu Eylül YALÇINKAYA Kenan Rifâî nin Mesnevî Şerhi Ken an Rifâî nin mesnevî

Detaylı

The Good News English Course

The Good News English Course The Good News English Course TURKISH Translation Level 1 Seviye 1 Introduction The Good News English Course is a teach-yourself English course for absolute beginners, both young and old. It is produced

Detaylı

e İSTANBUL-1426 / 2005

e İSTANBUL-1426 / 2005 e İSTANBUL-1426 / 2005 Organize San. Bölgesi Turgut Özal Cad.No: 117 / 4 İkitelli İSTANBUL Tel:(0212) 671 07 00. Faks (0212) 671 07 17). www.erkamyayinlari.com HİKAYELERLE ÇOCUKLARA 40 HADİS HADITH FOR

Detaylı

DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 2. Cüneyt Bademcioğlu

DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 2. Cüneyt Bademcioğlu DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 2 Cüneyt Bademcioğlu 1 DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 2 Bölümler: Sayfa No: Açıklamalar...2 Cevap Kağıdı...3 Sınav...4 Cevap Anahtarı...8 Çözümler...9 DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 2 Açıklama:

Detaylı

Hüsn-ü Hat Sergisi. Mehmet Çebi Koleksiyonundan Seçme Eserler. "Selections From The Collection of Mehmet Çebi"

Hüsn-ü Hat Sergisi. Mehmet Çebi Koleksiyonundan Seçme Eserler. Selections From The Collection of Mehmet Çebi SANAT AKMERKEZ DE 8 Hüsn-ü Hat Sergisi Mehmet Çebi Koleksiyonundan Seçme Eserler "Selections From The Collection of Mehmet Çebi" SANAT AKMERKEZ DE 8 ART IN AKMERKEZ 8 Geçmişten günümüze kadar insanlığın

Detaylı

STÜDYO OSEP OSEP M NASO LU

STÜDYO OSEP OSEP M NASO LU TAYFUN SERTTAfi Sanatçı, yazar ve sosyal bilimci Tayfun Serttaş (1982), İstanbul ve Bodrum da yaşıyor. İstanbul Üniversitesi Sosyal Antropoloji programından 2004 yılında kent antropolojisi alanında hazırladığı

Detaylı

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ www.maritim.com.tr Say / Issue 8 K fl / Winter 2012 TATİLDE KESİNLİKLE KULLANILMAMASI GEREKEN CÜMLELER PHRASES A TRAVELER SHOULD NEVER USE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ BELEK

Detaylı

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara STEREOTYPES Stereotypes 1 Amerikalı ve Avrupalı iş adamları Ortadoğulu insanlara karşı önyargılı mıdırlar? Türk işadamları hangi bölge içinde sayılmak isterler: Avrupa yoksa Ortadoğu? Do you think North

Detaylı

Neden Atıfta Bulunmak Zorundayım?

Neden Atıfta Bulunmak Zorundayım? Sınavı kazandığınız ve Bilkent Üniversitesi nin bir üyesi olduğunuz için sizi tebrik ediyoruz! Bu başarıyı elde etmek için çok çalıştınız ve bununla gurur duymalısınız. Başarılı bir üniversite öğrencisi

Detaylı

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Dergisi. Hasan Erdem Şişmangil. Irmak Dirik ve Kemal Kenanoğlu Melda Soymen

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Dergisi. Hasan Erdem Şişmangil. Irmak Dirik ve Kemal Kenanoğlu Melda Soymen Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Dergisi JUSTITIA MAKALELER 1 EDİTÖR DEN 2 KULÜP TEN 3 FAKÜLTE DEN Borçlar Hukuku Teoman Akünal 4 Ceza Hukuku Nur Centel 5 Constitutional Law Guest Teachers: A.

Detaylı

Yıl: 2 Sayı: 3 Mart 2015

Yıl: 2 Sayı: 3 Mart 2015 Yıl: 2 Sayı: 3 Mart 2015 Sayı: 3 Mart 2015 Yerel Süreli 6 ayda bir yayınlanır. İmtiyaz Sahibi Yazıcı Dergisi Adına Murat YAZICI Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Güryay BİNGÖL Hazırlık & Baskı Uzerler Matbaacılık

Detaylı

s- ile Petrolden Sanata

s- ile Petrolden Sanata From Oil to Art with Güntekin Köksal s- ile Petrolden Sanata We had a pleasant chat with Güntekin Köksal, the Chairman of Pet Holding, at his house in Gaziosmanpaşa. Köksal answered all of our questions

Detaylı

YAZICI dergisi Yıl:1 Sayı: 2 Aralık 2014

YAZICI dergisi Yıl:1 Sayı: 2 Aralık 2014 Yıl:1 Sayı: 2 Aralık 2014 Sayı: 2 Aralık 2014 Yerel Süreli 6 ayda bir yayınlanır. İmtiyaz Sahibi Yazıcı Dergisi Adına Murat YAZICI Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Güryay BİNGÖL Hazırlık & Baskı Uzerler Matbaacılık

Detaylı

Atatürk le Çocukluğum My Childhood with Atatürk

Atatürk le Çocukluğum My Childhood with Atatürk Atatürk le Çocukluğum My Childhood with Atatürk İ. Gürşen KAFKAS Atatürk le Çocukluğum My Childhood with Atatürk Yazar / Author : İ. Gürşen KAFKAS Derleyen-Çevirmen-Editör / Compiler-Translator-Editor:

Detaylı

NEGOTIATION PRACTICES

NEGOTIATION PRACTICES NEGOTIATION PRACTICES Negotiation 1 Ülkenizde iş görüşmelerinde konuya hemen girmek ve işin temel noktalarına hemen görüşmelerden önce girmek uygun mudur? Her yerde bu anlayışın etkili olmadığı görülmektedir.

Detaylı

İKT ÜLKELERİNİN KALKINMASINDA TEKNOLOJİNİN ROLÜ THE IMPORTANCE OF TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF OIC COUNTRIES

İKT ÜLKELERİNİN KALKINMASINDA TEKNOLOJİNİN ROLÜ THE IMPORTANCE OF TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF OIC COUNTRIES İKT ÜLKELERİNİN KALKINMASINDA TEKNOLOJİNİN ROLÜ THE IMPORTANCE OF TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF OIC COUNTRIES MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan President of MÜSİAD IBF Başkanı Erol Yarar President

Detaylı

A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK

A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK www.maritim.com.tr Say / Issue 9 İlkbahar / Spring 2013 DÜNYA EN ÇOK İSTANBUL DA KAHVE İÇMEYİ SEVİYOR ISTANBUL IS THE BEST CITY FOR DRINKING COFFEE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ ÖZGÜR HAK A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK

Detaylı

30.03.2011. Etik aşağıdaki ikilemleri kapsar: Etiğin iki anlamı. Etik=Ahlak. Etik ahlaktan farklı bir kavramdır:

30.03.2011. Etik aşağıdaki ikilemleri kapsar: Etiğin iki anlamı. Etik=Ahlak. Etik ahlaktan farklı bir kavramdır: İnsanlar, şu iki sorunun cevabına ihtiyaç duymaktadırlar: En basit anlatımıyla, etik ahlak ilkeleri sistemidir. Etik, insanların karar alma şekillerini ve hayatlarını devam ettirme biçimlerini etkiler.

Detaylı

Begümhan Doğan Faralyalı: WE ARE LOOKING FOR THE CHANCES IN EVERY FIELD THE FIRST MOVIES REPRESENTED IN TURKEY. Her alanda fırsatlara bakıyoruz

Begümhan Doğan Faralyalı: WE ARE LOOKING FOR THE CHANCES IN EVERY FIELD THE FIRST MOVIES REPRESENTED IN TURKEY. Her alanda fırsatlara bakıyoruz CARIBBEANS FAVOURITE ISLAND: BARBADOS Karayipler in en gözde adası: Barbados Türkiye de gösterilen ilk filmler THE FIRST MOVIES REPRESENTED IN TURKEY THE MOST DANGEROUS 10 AIRPORTS En tehlikeli 10 havaalanı

Detaylı

Contents çindekiler DERG DOSYA GÜNCEL GEZİ MÜZE TÜRSAB. 28 Yine geldi Ramazan. 30 Ahmet Rasim Paşa Yalısı; A jia Hotel

Contents çindekiler DERG DOSYA GÜNCEL GEZİ MÜZE TÜRSAB. 28 Yine geldi Ramazan. 30 Ahmet Rasim Paşa Yalısı; A jia Hotel TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

PROFESSIONAL ACTIVITIES

PROFESSIONAL ACTIVITIES PROFESSIONAL ACTIVITIES Professional 1 Bazı ülkelerde bir işadamının ofisinin büyüklüğü ve bulunduğu yer o kişinin önemi ve makamı hakkında bir çok fikir vermektedir. Sizin ülkenizde bu nasıl karşılanıyor

Detaylı