BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ YILI LĠSANS EĞĠTĠM PROGRAMI (GÜNCEL)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 2014-2015 YILI LĠSANS EĞĠTĠM PROGRAMI (GÜNCEL)"

Transkript

1 BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ YILI LĠSANS EĞĠTĠM PROGRAMI (GÜNCEL) 1. SINIF GÜZ YARIYILI Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon EEM ne GiriĢ Zorunlu Bilgisayar Programlama-I Zorunlu Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-I Zorunlu Türk Dili ve Edebiyatı-I Zorunlu Yabancı Dil-I 0 0 Zorunlu Matematik-I Zorunlu Genel Kimya Zorunlu Fizik-I Zorunlu SINIF BAHAR YARIYILI Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon Bilgisayar Programlama-II Zorunlu Katıhal Elektroniği Zorunlu Elektrik Elektronik Mühendisliği nde Ölçme Zorunlu Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-II Zorunlu Türk Dili ve Edebiyatı-II Zorunlu Yabancı Dil-II 0 0 Zorunlu Matematik-II Zorunlu Fizik-II Zorunlu /105

2 2. SINIF GÜZ YARIYILI Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon Devre Teorisi-I Zorunlu Devre Teorisi Lab.-I Zorunlu Elektronik-I Zorunlu Elektronik Lab.-I Zorunlu Elektromanyetik Alan Teorisi Zorunlu Diferansiyel Denklemler Zorunlu Lineer Cebir 0 0 Zorunlu Mühendislik Ġngilizcesi-I 0 0 Zorunlu 0200nn Seçmeli-I (Alan dıģı) TOSD "Alan DıĢı Seçmeli Ders" için Seçenekler Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon Teknoloji ve Yenilik Yönetimi TOSD ĠĢ ve Sosyal Güvenlik TOSD Ekonomiye GiriĢ TOSD 1 2. SINIF BAHAR YARIYILI Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon Devre Teorisi-II Zorunlu Devre Teorisi Lab.-II Zorunlu Elektronik-II Zorunlu Elektronik Lab.-II Zorunlu Mühendislik Matematiği Zorunlu Elektromanyetik Dalgalar Zorunlu Olasılık ve Ġstatistik Zorunlu Mühendislik Ġngilizcesi-II 0 0 Zorunlu 02004nn Seçmeli-II (Alan dıģı) TOSD "Alan DıĢı Seçmeli Ders" için Seçenekler Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon Fikri ve Sınai Mülkiyet TOSD Toplam Kalite Yönetimi TOSD Yönetim Sosyolojisi TOSD 2 2/105

3 .SINIF GÜZ YARIYILI Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon Elektrik Makinaları-I 0 0 Zorunlu Elektrik Makinaları Lab.-I Zorunlu Kontrol Sistemleri-I Zorunlu Sinyaller ve Sistemler Zorunlu Mesleki Yazılım Uygulamaları Zorunlu Endüstriyel Elektronik Zorunlu MikroiĢlemciler ve Mikrodenetleyiciler 0 0 Zorunlu MikroiĢlemciler ve Mikrodenetleyiciler Lab Zorunlu 02005nn Seçmeli-III (Alan dıģı) TOSD "Alan DıĢı Seçmeli Ders" için Seçenekler Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon ĠĢletme Yönetimi TOSD GiriĢimcilik TOSD Endüstri Sosyolojisi TOSD.SINIF BAHAR YARIYILI Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon Kontrol Sistemleri-II Zorunlu Kontrol Sistemleri Lab Zorunlu Sayısal Elektronik Zorunlu Sayısal Elektronik Lab Zorunlu Analog HaberleĢme Zorunlu Analog HaberleĢme Lab Zorunlu Güç Elektroniği 0 0 Zorunlu Güç Elektroniği Lab Zorunlu 02006nn Seçmeli-IV (Alan dıģı) TOSD 4 Teknik Seçmeli Ders-I TS /105

4 "Teknik Seçmeli Ders" için Seçenekler: Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon Elektronik Devre Tasarımı TS Elektrik Makinaları-II TS-1 "Alan DıĢı Seçmeli Ders" için Seçenekler Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon Performans Yönetimi TOSD Proje Yazma ve yönetimi TOSD ĠĢ hukuku TOSD Liderlik ve Motivasyon TOSD 4 4. SINIF GÜZ YARIYILI Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon Bitirme projesi-i Zorunlu 02007nn Seçmeli-V (Alan dıģı) TOSD V Teknik Seçmeli Ders-II TS-2 Teknik Seçmeli Ders-III TS- Teknik Seçmeli Ders-IV TS-4 Teknik Seçmeli Ders-V TS-5 Teknik Seçmeli Ders-VI TS Teknik Seçmeli Ders Seçenekleri Ders Kodu Dersin Adı T U L K Ön ġart Sayısal HaberleĢme Mikrodalga Tekniği TS TS Enerji Sistemleri TS Özel Konular-I TS-2 4/105

5 Ders Kodu Dersin Adı T U L K Kablosuz HaberleĢme Denetim Sistemi Tasarımı Ön ġart TS TS Enerji Dağıtımı ve Projelendirme TS- Ders Kodu Dersin Adı T U L K Ön ġart Sayısal ĠĢaret ĠĢleme Programlanabilir Lojik Denetleyiciler TS TS Güç Sistemleri-I TS-4 Ders Kodu Dersin Adı T U L K Ön ġart Biyomedikal Mühendisliğinin Temelleri TS Yenilenebilir Enerji Kaynakları TS-5 Güç Elektroniği Uygulamaları TS-5 Ders Kodu Dersin Adı T U L K Ön ġart Veri Yapıları TS Motor Sürücü Sistemleri ve Denetimi Elektrik Kumanda Devreleri TS TS-6 5/105

6 4. SINIF BAHAR YARIYILI Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon Bitirme Projesi-II Zorunlu Teknik Seçmeli Ders-VII TS-7 Teknik Seçmeli Ders-VIII TS-8 Teknik Seçmeli Ders-IX TS-9 Teknik Seçmeli Ders-X TS Teknik Seçmeli Ders Seçenekleri Ders Kodu Dersin Adı T U L K Ön ġart Yüksek Gerilim TS Tekniği Robotik Sistemler TS Filtre Tasarım Yöntemleri TS Antenler ve yayılma TS Özel Konular-II TS-7 Ders Kodu Dersin Adı T U L K Özel Elektrik Makinaları Endüstriyel Otomasyon Biyomedikal ĠĢaret ĠĢleme Ön ġart TS-8 TS-8 TS Fiber Optik ĠletiĢim TS-8 Ders Kodu Dersin Adı T U L K Elektrik Mot. Modern Denetim Yöntemleri Ġleri Mikrodenetleyiciler Ön ġart TS-9 TS Yapay Zeka TS Güç Sistemleri-II TS-9 6/105

7 Ders Kodu Dersin Adı T U L K Ayd. Tek. ve Ġç Tesisat Projesi Ön ġart TS Endüstriyel Ölçme TS Lojik Devre Tasarımı TS-10 Bilgisayar TS HaberleĢmesi T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar, K=Kredi Yaz Stajı toplam 40 iģ günüdür(usul ve esasları staj yönergesinde belirtildiği Ģekildedir.) Toplam kredi: 167 Kredi (240 ) Toplam Seçmeli Dersler: 64 (%26.66) Teknik Seçmeli Dersler: 48 Teknik Olmayan Seçmeli Dersler: 16 (%25) 7/105

8 1. SINIF GÜZ YARIYILI Dersin Kodu: Elektrik-Elektronik Mühendisliğine GiriĢ Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 1 1./Güz 2 Dersin Ġçeriği: - Mesleğin tanıtımı, - Elektrik - Elektronik Mühendisliği bölümünü yapısı ve tanıtımı, - Elektrik - Elektronik mühendisliğinin temel çalıģma alanları, - Elektrik - Elektronik mühendisliği bölümünün laboratuvarlarının tanıtımı, - Elektrik - Elektronik Mühendisliği güncel araģtırma konuları ve seminerler. Bu dersin amacı; elektronik mühendisliği birinci sınıf öğrencilerine elektronik mühendisliğinin temel fikirlerini tanıtmak ve geliģimini anlatmak, 1. Ders notları 2. Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliğine GiriĢ, C. B. Fleddermann, Çeviren: Erhan Akın, Nobel Yayın Dağıtım, Değerlendirme Metotları:Ġki ara sınav: herbiri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul:yok 8/105

9 Bilgisayar Programlama I Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 1./Güz 4 Dersin Ġçeriği: - Bilgisayarlar ve Programlama Temel kavramlar ve iģlemler, - Algoritmalar, operatörler, terimler ve hazırlama aģamaları, - AkıĢ diyagramları ve algoritmaların iģleyiģleri - AkıĢ diyagramları ġekilleri-anlamları, hazırlama aģamaları, - AkıĢ diyagramı analizleri, - C dilinin yapısı, - C deki veri tipleri. Algoritma geliģtirme ve temel programlama mantığının kavranılması, değiģik uygulama alanlarına ait yazılımlar geliģtirme yeteneğinin kazanılması. 1. ComputerConfluence, BeekmanandRathswohl, 6th Ed.,PrenticeHall. 2. Vatansever, F. Algoritma GeliĢtirme ve Programlamaya GiriĢ, 9. baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Hanly, Koffman, Problem Solvingand Program Design in C, 4th Ed.,AddisonWesley, Deitel, C How To Program, 4th Ed., Kernighan, C Programming Language, 2nd Ed., Ders notları Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 9/105

10 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-I Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2 1./Güz 2 Dersin Ġçeriği: - Türkiye Ġnkılap Tarihi, - Avrupa da yaģanan geliģmeler (Sanayi Devrimi ve Fransız Ġhtilali gibi), - I. Dünya SavaĢı ve sonuçları, Mondros Mütarekesi ve sonrasındaki geliģmeler, - Mili Mücadele kapsamındaki kongreler, Son Osmanlı Mebusan Meclisi nin aldığı Misak-ı Milli kararları, - TBMM Dönemi, KurtuluĢ SavaĢı'ndaki cepheler ve Mudanya AteĢkes AntlaĢması, - Milli Mücadele de takip edilen DıĢ Politika ve son olarak 192 Lozan BarıĢ AntlaĢması Dersin amacı Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi ile ilgili kavramları, Osmanlı yenileģme süreci, I. ve II. MeĢrutiyet Dönemlerini gibi son dönem tarihsel konuların öğrenciler tarafından anlaģılması ve yorumlanmasıdır. 1. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, I-III, Atatürk AraĢtırma Merkezi, Ankara Bernard Lewis, Modern Türkiyenin DoğuĢu, Türk Tarih Kurumu yay., Ankara 199. Mustafa Kemal Atatürk, Söylev, I-II, (Haz. H.V. Velidedeoğlu), ÇağdaĢ Yay., Ġstanbul 1988 Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 10/105

11 Türk Dili ve Edebiyatı I Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2 1./Güz 2 Dersin Ġçeriği: - Dil nedir? - Dilin özellikleri nelerdir? - Dil doğuģ teorileri ve dil türleri, - Dil kültür iliģkisi, - Yeryüzündeki diller ve nin dünya dilleri arasındaki yeri, - Türk Dilinin tarihi devreleri Dil bilgisi nedir? - Dil bilgisinin konuları ve bölümleri. ÇağdaĢ ölçüler ıģığında kendi dilini etkili ve doğru kullanan, düģünce ve fikirlerinin akıcı bir Ģekilde olarak ifade edebilen, dil bilincine sahip öğrencilerin yetiģtirilmesi 1. Prof Dr. Muharrem Ergin, Üniversiteler Ġçin Türk Dili, Bayrak Yayınevi, Ġstanbul, Ön KoĢul: yok Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) 11/105

12 Yabancı Dil-I Eğitim Dili: Ġngilizce Türü: Zorunlu 1./Güz Dersin Ġçeriği: - Ġngilizce dilinin temel ve ileri gramer yapısı. - Temel kavramlar ve temel konularda diyaloglar oluģturabilme veyeni kelimeler öğrenebilme. - Anahtar kelimeler yardımı ile verilen zamanları ayırt etme ve kullanabilme, - Farklı zamanlarda olumlu- olumsuz ve soru cümleleri oluģturabilme, - Cümledeki karıģık öğeleri Ġngilizce cümle yapısına göre doğru sıralayabilme, - Artan kelime bilgisi ile cümle, paragraf ve metin düzeyinde okuduğunu anlayabilme. Öğrencilere temel gramer yapılarını ilgili konu anlatımları ve egzersizlerin yardımı ile öğretmek ve belirli bir düzeyde Ġngilizce okuma- anlama- yazma becerilerini geliģtirmek böylece ayrıca Ġngilizcede kendilerini doğru ve etkili b ir Ģekilde ifade edebilmeleri dersin amaçları arasındandır. 1. New HeadwayElementaryStudent sbook&workbooklizand John Soarsthirdedition 2. English for Life Student sbook&workbooktomhutchinson. EssentialGrammarInUseRaymond Murphy. Ders notları Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 12/105

13 Matematik-I Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 4 1./Güz 6 - Bağıntı, fonksiyonlar ve Logaritmalar, Teorik konu ile ilgili soru çözümleri, - Limit ve süreklilik Teorik konu ile ilgili soru çözümleri, - Türev kavramı, bazı önemli fonksiyonların türevleri ve türevin geometrik yorumu, - Teorik konu ile ilgili soru çözümleri, - Artan-azalan fonksiyonlar, eğrilerin bükeyliği, maksimumminimum problemleriteorik konu ile ilgili soru çözümleri, - Limitte belirsiz haller, L Hospital kuralı, - Teorik konu ile ilgili soru çözümleri, - Fonksiyonların grafik çizimleri, - Teorik konu ile ilgili soru çözümleri, Öğrencilerin matemati-ğin temel kavramlarını, özellikle limit, süreklilik, türev, dizi-seri gibi kavramlar ve bunların mesleki uygulamalarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. 1. O. Bizim, A. Tekcan ve B. Gezer. Genel Matematik, Dora Yayıncılık, F. Akbulut ve A. ÇalıĢkan. Matematik Analiz AlıĢtırma ve Problemler Derlemesi, Ġzmir, J. Stewart. Calculus, ThomsonPub., G. Thomas and R. Finney. CalculusandAnalyticGeometryPart I, Addison-WesleyPub Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok Dersin Kodu: Genel Kimya Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 4 Dersin Ġçeriği: - Madde Atomlar ve atom kuramı, - Kimyasal bileģikler, - Kimyasal tepkimeler, - Gazlar, - Termokimya, - Sıvılar, - Katılar ve moleküller arası kuvvetler, 1./Güz 5 1/105

14 - Kimyasal kinetik, - Kimyasal kinetik, - Kimyasal denge konuları ders içeriği olarak iģlenecektir. Temel Kimya dersinin amacı öğrencilere mesleki alanlarda gerekli bilgi birikimini oluģturmak üzere temel kimya konularının kavratılması ve problem çözümlerinde kullanabilmelerini sağlamaktır. 1. Genel Kimya (I. ve II. cilt): Petrucci, Harwood, Herring, 2. Çeviri: Tahsin Uyar, Serpil Aksoy;. Üniversite Kimyası (I. ve II. cilt): Bruce H. Mahan 4. Genel Kimya : Ayhan Ulubelen 5. Contemporary Chemistry: John E. Hearst, James B. Ifft. Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 Ön KoĢul: yok (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Dersin Kodu: Fizik-I Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 4 1./Güz 6 Dersin Ġçeriği: - Uzunluk, Kütle ve zaman standartları, Boyut analizi, Birimlerin dönüģümü, Laboratuarda çalıģma koģulları, Grupların oluģturulması, Hata hesapları, - Vektörler, Koordinat sistemleri, Vektör ve skaler nicelikler, Vektörlerin bazı özellikleri, Vektör bileģenleri ve birim vektörler,grafik çizimi ve Alınan ölçümlerden sonuca gitmede izlenecek yolların belirlenmesi, - Bir boyutta hareket, Konum, Hız, Anlık hız, Ġvme, Hareket diyagramları, Bir boyutta sabit ivmeli hareket, Serbest düģen cisimler, Kinematik denklemlerin matematiksel hesapla türetilmesi, Ġki boyutta hareket Konum, hız ve ivme vektörleri, Ġki boyutta sabit ivmeli hareket, Eğik atıģ, Düzgün dairesel hareket, Teğetsel ve radyal ivme, Bağıl hız ve bağıl ivme Verniyeli kumpas, Mikrometre ve Sferometre kullanılarak ölçüm alma, - Hareket yasaları, Kuvvet kavramı, Newton un birinci yasası ve eylemsiz sistemler, Kütle, Newton un ikinci yasası, Yerçekimi kuvveti ve ağırlık, Newton un üçüncü yasası, Newton yasalarının bazı uygulamaları, Sürtünme kuvveti - Eğik düzlem yardımıyla sürtünme katsayısının ölçülmesi - Dairesel hareket ve Newton yasalarının diğer uygulamaları, Newton un ikinci yasasının, düzgün dairesel harekete uygulanması, Ġvmeli sistemlerde düzgün olmayan dairesel hareket - Kalorimetrenin ısı sığası ve katı bir cismin ısınma ısısının belirlenmesi 14/105

15 - Enerji ve enerji transferi, Sabit kuvvetin yaptığı iģ, DeğiĢen kuvvetin yaptığı iģ, Kinetik enerji ve iģ-kinetik enerji teoremi, Enerji korunumutersinir sarkaç yardımıyla yer çekimi ivmesinin ölçülmesi - Potansiyel enerji, Bir Sistemin Potansiyel enerjisi, Mekanik enerji korunumu Korunumlu ve korunumsuz kuvvetler, Korunumsuz kuvvetler için mekanik enerji değiģimi, Korunumlu kuvvetlerle potansiyel enerji arasında bağıntı, Enerji diyagramı, Hooke yasası ve titreģim yöntemi ile yay sabitlerinin belirlenmesi - Ġmpuls ve momentum, Çizgisel momentum ve çarpıģmalar, Çizgisel momentum korunumu, Bir boyutta çarpıģmalar, Ġki boyutta çarpıģmalar, Kütle merkezi Parçacıklar sisteminin hareketi, Tek boyutta sabit hızla hareket eden bir nesnenin hareketinin incelenmesi, - Katı cismin sabit eksen etrafında dönmesi, Eylemsizlik Momentleri, Paralel Eksenler Teoremi, Dik Eksenler Teoremi, Tork, Tork ve AçısalĠvme Arasındaki ĠliĢkinin Belirlenmesi, Balistik sarkaç, - Statik, Denge Ģartları, Ağırlık merkezi, Gerilme, ġekil değiģimi, Esneklik Modülü Stokes yasasından yararlanarak bir sıvının akmaya karģı direncinin belirlenmesi - Kütle çekimi, Newton un kütle çekim yasası, Ağırlık, Kepler yasaları ve Gezegenlerin hareketi Eylemsizlik Momenti - Basit harmonik hareket, Basit Harmonik harekette periyot, genlik, yerdeğiģtirme, hız ve ivme, Basit Harmonik harekette Enerji,Basit Sarkaç, Fiziksel Sarkaç Dersin amacı doğrultusunda öğrenciye, mekanik ile ilgili kavramları öğretmek, kavramlar arasındaki iliģkiyi ve kanunlarını açıklamak, fizik kanunlarının problem çözümüne nasıl uygulanacağını anlatmaktır. Ayrıca kazanılan fizik bilgilerini laboratuar uygulamaları ile pekiģtirmektir. 1. Raymond A. Serway, John W., (1995). Fen ve Mühendislik için Fizik, Palme Yayıncılık. 2. Hugh D. Young, Roger A. Freedman, (2007) Üniversite Fiziği, PearsonEducation Yayıncılık.. Fishbane,Gasiorowicz,Thornton Temel Fizik, Cilt I Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 Ön KoĢul: yok (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) 15/105

16 1.SINIF BAHAR YARIYILI Dersin Kodu: Bilgisayar Programlama II Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 1./Bahar 4 Dersin Ġçeriği: - C ye giriģ - C dilinin temelleri - C dilinde karar/döngü yapıları - C dilinde sayısal, alfasayısal, grafiksel, sistem komutları - C formları - C genel kontrol bileģenleri - ĠletiĢim pencereleri, iletiģim nesneleri, özellikleri, olayları - Multimedia nesneleri, özellikleri, olayları - ĠĢletim sistemi, Office uygulamaları, raporlama nesneleri, özellikleri, olayları - Ağ-internet nesneleri, özellikleri, olayları - Veritabanı nesneleri, özellikleri, olayları Görsel ve nesneye yönelimli programlama mantığının kavranılması, değiģik uygulama alanlarına ait yazılımlar geliģtirme yeteneğinin kazanılması 1. Deitel ve Deitel, C ve C++, 2011, Sistem Yayıncılık,. Baskı 1. King, K. N., C Programming, 2008, Norton Publishing, Second Edition Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 16/105

17 Katıhal Elektroniği Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2 1./Bahar Dersin Ġçeriği: - Kristaller, polikristal, amorf maddeler ve ilgili tanımlar. - Katı maddelerin enerji bant yapısı, iletken, yalıtkan ve yarıiletken maddeler. - Yarıiletkenlerde yük taģıyıcıların oluģması, generasyon ve rekombinasyon kavramları. - Yarıiletkenlerde iletim modelleri, difüzyon ve sürüklenme akımı tanımları. - Yarıiletkenlerde elektronik parametrelerin ölçülmesi. - PN eklem potansiyeli, eklem sığası ve diğer bazı özelliklerin incelenmesi. - BJT ve FET in içyapılarının ve iģleyiģlerinin incelenmesi. Dersi baģarıyla tamamlayan öğrenci yukarıdaki konuları öğrenir ve temel katı hal Elektroniği devrelerini açıklama ve analiz etme yeteneğini kazanır. 1. Solid StateElectronicsLectureNotes, Baysal, 2. Solid State Electronic Devices, B.G.Streetman Ön KoĢul: yok Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) 17/105

18 Elektrik Elektronik Müh. Ölçme Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 1./Bahar 4 Dersin Ġçeriği: - Ölçmenin temel ilkeleri - Ölçme ve hata, doğruluk ve kesinlik, anlamlı sayılar. - Kalibrasyon kavramları - DC ölçme aletleri, hareketli ölçme aletleri. - Analog ölçmeler, Hareketli ölçü aletleri - Elektrodinamik aletler ve wattmetreler, sayaçlar - Osiloskoplar ve özellikleri, osiloskop ölçümleri - Opamplar ve statik, dinamik parametreleri - Devre elemanlarının ölçülmesi ve alternatif akım ölçmeleri - Digital ölçme, Analog-digital dönüģüm ve dönüģtürücüler - AC-DC Köprüler ve uygulamaları, wheatstone köprüsü duyarlılığı - Ölçme transformatörleri - Algılayıcılar Birim sistemleri, tanım ve ölçme gibi temel elektroteknik konularında açıklama ve analiz etme yeteneğini kazandırılması amaçlanmaktadır Prof. Dr. Halit PASTACI, Elektrik ve Elektronik Ölçmeleri, YTÜ Prof.Hasan Önal, Ölçme Tekniği Cilt I, ĠTÜ Yayını.. Prof. Dr.Enise Erimez, M.Turgut Menalioğlu Elektrik Ölçmesi Problemleri, ĠTÜ yayını Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 18/105

19 02002 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi- II Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2 1./Bahar 2 Dersin Ġçeriği: - Cumhuriyet kavramı, Cumhuriyet in ilan edilmesi, Ankara nın baģkent olması - Siyasi alanda yapılan inkılaplar: Saltanatın ve Hilafetin kaldırılması, Çok partili döneme geçiģ denemeleri ve tepkiler, Atatürk e suikast giriģimi, ġeyh Sait isyanı, - - Menemen olayı - Sosyal alanda yapılan inkılaplar: ġapka inkılabı, Tekke ve Zaviyelerin kapatılması, - Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu - Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar: Tevhid-i Tedrisat kanunu, Harf inkılabı,türk Tarih ve Dil inkılabı - Ekonomik alanda yapılan inkılâplar - Hukuk alanında yapılan inkılaplar - Atatürk dönemi Türk dıģ politikası: Milletler Cemiyeti ve Türkiye, Balkan Antantı, - Sadabat Paktı - Atatürk dönemi Türk dıģ politikası: Montrö Boğazlar SözleĢmesi, Hatay ın anavatana katılması - Türkiye nin diğer ülkelerle ikili münasebetleri, II. Dünya SavaĢı ve - TürkiyeAtatürk Ġlkeleri: Cumhuriyetçilik-Milliyetçilik - Atatürk Ġlkeleri: Halkçılık-Laiklik - Atatürk Ġlkeleri: Devletçilik-Ġnkılapçılık - Atatürk ün ölümü ve Ġsmet Ġnönü nün CumhurbaĢkanı seçilmesi sonrası geliģmeler Atatürk ten sonra Türkiye nin iç politikası ( ) Bu dersin sonunda öğrenci Milli Mücadele sonrasında Türk siyasi hayatında gerçekleģtirilen siyasi inkılâpları (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet in ilanı ve Halifeliğin kaldırılması) ve bunları takiben hukuk, eğitim, ekonomi, toplumsal ve kültürel alanlarda gerçekleģtiren inkılâpları, Atatürk döneminde yürütülen dıģ politikanın temel özellikleri ve yine Atatürk ün ilkelerini açıklayıp yorumlayabilecektir 1. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, I-III, Atatürk AraĢtırma Merkezi, Ankara Bernard Lewis, Modern Türkiye nin DoğuĢu, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 199. Ġsmet Görgülü, Ana Hatlarıyla Türk Ġstiklal Harbi, KastaĢ Yayınları, Ġstanbul Mustafa Kemal Atatürk, Söylev, I-II, (Haz. H.V. Velidedeoğlu), ÇağdaĢ Yay., Ġstanbul 1988 Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 19/105

20 Türk Dili ve Edebiyatı-II Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2 1./Bahar 2 Dersin Ġçeriği: - Dersin amaç ve hedefleri, içeriği yararlanılacak kaynaklar ve yarıyıl ders planının tanıtımı - Yazım kuralları ve uygulaması - Noktalama iģaretleri ve uygulaması - Anlatım nedir? Anlatımın özellikleri - Anlatım türleri, biçimleri ve uygulaması - de genel anlatım bozuklukları ve düzeltilmesi - Kompozisyonla ilgili genel bilgiler - Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması - Yazılı kompozisyon türleri (Duygu ağırlıklı yazılar, olay ağırlıklı yazılar ve dilekçeler) - Yazılı kompozisyon türleri (DüĢünce ağırlıklı yazılar, inceleme yazıları,diğer yazılı anlatım türleri) gibi konu ve içerikler iģlenecektir. Çağın sürekli ilerleyen Ģartlarına uygun olarak farklı alanlarda öğrenim gören gençlerimize bir konu hakkındaki görüģlerini yazıya dökebilmek, özel günlerle ilgili etkinliklerde metinler hazırlayabilme doğru, güzel konuģma yeteneklerini geliģtirmek, dil ve anlatımla ilgili eksikliklerini gidermek, anlatım biçimleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. 1. Prof Dr. Muharrem Ergin, Üniversiteler Ġçin Türk Dili, Bayrak Yayınevi, Ġstanbul, Ön KoĢul: yok Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) 20/105

21 Yabancı Dil-II Eğitim Dili: Türü: Zorunlu Dersin Ġçeriği: - Future tense, - Futureprogressive tense, - Was/were, - Simple past tense, - Present Perfect Tense, - Past Perfect Tense, - RelativeClauses, 1./Bahar - Passivevoice yapıları ders içeriği olarak anlatılacaktır. Öğrencinin temel dil becerilerini okuma, yazma, dinleme ve konuģma yoluyla geliģtirmek. 1. Çakır, V., Yorgancı, N., Keskil, G., Full StreamAhead, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Yardımcı Ders Kitapları: EssentialGrammerInUse.. Ġngilizce-, -Ġngilizce Sözlük Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 21/105

22 Matematik-II Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 4 1./Bahar 6 Dersin Ġçeriği: - Belirsiz integral ve özellikleri, belirsiz integral hesaplama yöntemleri, - DeğiĢken değiģtirme ve kısmi integrasyon, basit kesirlere ayırma, - Teorik konu ile ilgili soru çözümleri, - Ġntegral hesaplama yöntemleri, özel ve trigonometrik değiģken değiģtirme, - Teorik konu ile ilgili soru çözümleri, - Belirli Ġntegral, alt ve üst Riemann toplamları, integral hesabın temel teoremleri, - Teorik konu ile ilgili soru çözümleri. - Belirli integrallerin uygulama alanları, - Alan, hacim ve ağırlık merkezi hesaplamaları, - Polar koordinatlar, vektörler, matrisler (tarifleri, tipleri, toplama ve çarpma iģlemleri), - Determinant kuralları ve hesaplanması, - Doğrusal denklem sistemleri ve çözümleri, - Uzaysal doğru ve düzlemler, koordinat eksenlerinin transformasyonu, - Çok katlı integraller ve kullanım alanları. Dersin amacı öğrenciye R^ de vektör kavramı, vektör değerli fonksiyon kavramı ve bu fonksiyonlarla ilgili cebirsel iģlem yapabilme yeteneği kazandırma, çok değiģkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik, kısmı türev, integral, diferansiyel kavramlarının kazandırılması, fonksiyon dizi ve serileri, iki değiģkenli fonksiyonlarda Taylor seri açılımları, çok değiģkenli fonksiyonlarda yönlü türev ve gradiyent kavramı, iki ve üç katlı integraller, kutupsal, küresel ve silindirik koordinatlar, eğrisel ve yüzey integralleri ve bunlarla ilgili Green, Stokes ve Divergens-Gauss teoremlerini ve bu teoremlerin uygulamalarını vermektir. 1. Sherman K. Barcellos, A.,Calculus ve Analitik Geometri, Cilt 1 ve 2. si: BenoKuryel ve Firuz Balkan. Literatür Yayıncılık San. Tic. Ltd. Ġti, Ayres, F., Diferansiyel ve Ġntegral Hesap, Çeviri: Dr. Güzin GÖKMEN, Güven Kitabevi Yayınları, Ankara, Matematik Formülleri ve Tabloları El Kitabı, Bilim ve Teknik Kitabevi. EskiĢehir, Yardımcı Ders Kitapları: Balcı Mustafa Matematik Analiz 2 Balcı yayınları Edwards-Penny Matematik Analiz ve Analitik Geometri II Palme Yayıncılık Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve Ön KoĢul: yok 22/105

23 kitap, klasik) Dersin Kodu: Fizik-II Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 4 1./Bahar 6 Dersin Ġçeriği: - Coulomb kanunu, elektrik alanı, potansiyel ve elektrik alanı kondansatörler. - Ohm kanunu, bir iletkenin direnci ve Kirchoft kanunu, - Magnetik alan, elektromanyetik indükleme, optik, kırılma ve yansıma kanunları. Öğrenciye Temel elektrik ve manyetik alan kavramlarını ve yasalarını öğretmek, kavramlar arasındaki iliģkiyi açıklamaktır. Fizik kanunlarının problem çözümüne nasıl uygulanacağını anlatmaktır. Ayrıca kazanılan fizik bilgilerini laboratuar uygulamaları ile pekiģtirmektir. 1. Halliday, D, Resnick, R., Çeviri Editörü: Yalçın, C., Fiziğin Temelleri, ArkadaĢ Yayınevi, Ankara, Serway, R.A. Çeviri Editörü: Çolakoğlu, K., Fen ve Mühendislik için Fizik. Palme Yayıncılık, Ankara, Fishbane, P.M.,Gasiorowicz, S., &Thornton, S.T. Çeviri Editörü: Türkoğulları, Ü. Temel Fizik. Ankara: Arkadaġ Yayınevi, Yardımcı Ders Kitapları: Ohanian, H.C.,Physics. New York: W.W. Norton &Compony, Inc, Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 2/105

24 2.SINIF GÜZ YARIYILI Dersin Kodu: Devre Teorisi-I Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2./Güz 4 Dersin Ġçeriği: - Temel kavramlar, çevre ve düğüm yöntemleri, devre teoremleri, enerji ve güç kavramları. - Anahtarlama fonksiyonları. - Birinci ve ikici mertebeden devrelerde doğal ve kalıcı tepkiler. - Çok çevreli ve çok düğümlü devrelerde dinamik tepki. - Durum denklemleri. DC devrelerin davranıģlarının temel kavramlarını iyi anlamak, basit RLC devrelerinin matematiksel gösterimlerini çıkarabilmek ve çözmek, devre analizi teorem ve metotlarının kullanımını anlamak. 1. Elektrik Devrelerine GiriĢ Ders notları, Prof. Dr. Ahmet DerviĢoğlu, ĠTÜ. 2. IntroductoryCircuit Analysis, Boylestad. Elektrik Devrelerinin Analizi, Prof. Dr. Cevdet Acar, ĠTÜ. 4. Devre Analizi Dersleri, kısım 1,2,,4, Prof.Dr. Yılmaz Tokad, ĠTÜ. Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 24/105

25 Uygulama Devre Teorisi Lab.- I Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 1 2./Güz 2 Dersin Ġçeriği: - Temel Ölçü Aletlerinin Tanıtılması, - Ohmmetrelerin Projelendirilmesi, - Sistematik Hataların incelenmesi, Ohm ve Kirchoff Kanunlarının incelenmesi, devre akım ve gerilimlerinin ölçülmesi, - Akım ve gerilim kaynaklarının iç dirençlerinin hesaplanması, DC Köprülerle ölçmeler, - AC-Köprülerle ölçmeler, Superpozisyon tekniğinin uygulaması, - Thevenin ve Norton teoremlerinin uygulamaları, - Osiloskopla ölçmeler, - Maksimum güç transferi uygulamaları, - Alçak ve yüksek geçiren filtrelerin incelenmesi, - Paralel ve seri rezonans devrelerinin uygulamaları, Paralel ve seri rezonans devrelerinin uygulamaları, - Empedans uygunlaģtırma uygulamaları. Laboratuardaki Ölçü Aletlerini (Ampermetre, Voltmetre, Osiloskop gibi) Kullanabilme Becerisi Kazandırmak, Basit Devreleri Kurup Ölçüm Yapabilme, Sonuçları Yorumlayabilme Yeteneği Kazandırmak, Temel Devreler Üzerinde Teorik ve Deneysel ĠliĢki Kurma Becerisi Kazandırmak 1. Pastacı H., (2000). Elektrik ve Elektronik Ölçmeleri,Y.T.Ü. Yayınevi 2. Akkılıç, S., (1976) Elektrik ve Elektronik Ölçü Aletleri,Birsen Yayınevi. Howatson, A. M., (1996). ElectricalCircuitsAndSystems, Oxford UniversityPress. 4. Nilsson, J, W.,Riedel, S. A., (2001). ElectricCircuits, Printice-Hall. Değerlendirme Metotları: %0 Laboratuar performansı ve Hazırlık (lab raporlarını da içeriyor), %20 Kısa sınavlar, %50 Final Sınavı Ön KoĢul: yok 25/105

26 02000 Elektronik-I Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2./Güz 4 Dersin Ġçeriği: - GiriĢ, - Elemanlar ve temel devreler, - ĠĢlemsel kuvvetlendiriciler, tanım ve uygulama örnekleri, - Diyotlar; ideal diyot, jonksiyonlu diyotun uç karakteristikleri, diyotlu devrelerin analizi, - Yarıiletkenlerle ilgili kavramlar ve jonksiyonlu diyotun fiziksel yapısı. Diyot uygulamaları, - BipolarJonksiyonluTransistör (BJT); fiziksel yapı ve çalıģma rejimleri, DC kutuplama, - Kuvvetlendirici olarak BJT. Küçük iģaret eģdeğer devresi, temel kuvvetlendirici yapıları, - BJT nin anahtar olarak çalıģma yapısı ve uygulamaları, - MOSFET yapısı ve çalıģma türleri. FET uygulamaları. Temel elektronik devrelerin yapısı, çalıģmalarında etkili olan fiziksel ilkeleri, çalıģma mekanizmaları, karakteristikleri, davranıģları, modelleri ve bilgisayar simülasyonunda kullanılan model parametreleri, sınır değerleri hakkında gerekli temel bilgileri kazandırmak, transistorlu temel kuvvetlendirici yapılarını öğrenmek, bipolar transistorlu, FET li ve MOSFET li devrelerin analizini öğrenmek. 1. IntegratedElectronics: Analog anddigitalcircuitsandsystems JacobMillman, ChristosC.Halkias, McGRAW HILL. Ön KoĢul: yok Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) 26/105

27 Uygulama Elektronik Laboratuarı-I Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 1 2./Güz 2 Dersin Ġçeriği: - GiriĢ, - Elemanlar ve temel devreler, - ĠĢlemsel kuvvetlendiriciler, tanım ve uygulama örnekleri, - Diyotlar; ideal diyot, jonksiyonlu diyotun uç karakteristikleri, diyotlu devrelerin analizi, - Yarıiletkenlerle ilgili kavramlar ve jonksiyonlu diyotun fiziksel yapısı. Diyot uygulamaları, - BipolarJonksiyonluTransistör (BJT); fiziksel yapı ve çalıģma rejimleri, DC kutuplama, - Kuvvetlendirici olarak BJT. Küçük iģaret eģdeğer devresi, temel kuvvetlendirici yapıları, - BJT nin anahtar olarak çalıģma yapısı ve uygulamaları, MOSFET yapısı ve çalıģma türleri. FET uygulamaları. Modern ölçme cihazları ve ölçme tekniklerini kullanma becerisini kazandırmak, elektronik elemanların bazı önemli pratik özellikleri ve pratik değerlerini öğretmek, devrenin bord üzerinde montajının yapılmasını öğretmek, ölçme yoluyla devredeki hataların bulunmasını öğretmek, bazı temel devrelerin ölçme yoluyla analizini yapabilmeyi öğretmek. 1. IntegratedElectronics: Analog anddigitalcircuitsandsystems JacobMillman, ChristosC.Halkias, McGRAW HILL. Ön KoĢul: yok Değerlendirme Metotları: %0 Laboratuar performansı ve Hazırlık (lab raporlarını da içeriyor), %20 Kısa sınavlar, %50 Final Sınavı 27/105

28 Elektromanyetik Alan Teorisi Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2./Güz 4 Dersin Ġçeriği: - Manyetik akı yoğunluğu ve vektör potansiyel, - Biot-Savard yasası, Amper yasası, A ve B ile ilgili temel bağıntılar, - Manyetik malzemeler, manyetizasyon ve manyetize olmuģ bir malzemenin manyetk alanı, - Manyetik alan Ģiddeti, Dielektrik ve manyetik malzemenin karģılaģtırılması, manyetik duyarlılık ve geçirgenlik, Yükler üzerindeki manyetik kuvvet ve akım, - Lorentz kuvveti ve Hall etkisi, manyetik alan içinde yüklenmiģ parçacıkların haraketi, Ġki kapalı devre arasındaki manyetik kuvvet, akym yoğunluğu üzerindeki manyetik kuvvet, - Farday endüksiyon yasası ve basit elektriksel jeneratörün çalıģması, - Lenz yasası ve zamanla değiģen B için faraday endüksiyonu yasası, V ve A cinsinden elektrik alan Ģiddeti, rijit bir devrede endüklenen elektromotor kuvveti, Ortak ve self endüktans, - Neumann denklemi, M `nin yönünün bulunması Elektromanyetizmanın tarihsel geliģimine paralel olarak elektrostatik, manyetostatik ve durgun elektromanyetik alanların davranıģlarının incelenmesi. 1. Elektromagnetik Alan Teorisi, H. Ergun Bayrakci, Birsen Yayinevi, Elektromagnetik Alan Teorisinin Temelleri, M. Ġdemen, ĠTÜ Vakfı Yayınları, Fundamentals of AppliedElectromagnetics (5th Edition), Fawwaz T. Ulaby 4. EngineeringElectromagnetics, W.H. Hayt, JR, McGraw-Hill. Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 28/105

29 Diferansiyel Denklemler Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 4 2./Güz 5 Dersin Ġçeriği: - Genel kavramlar ve sınıflandırma. Birinci mertebeden diferensiyel denklemler, DeğiĢkenleri ayrılabilir denklemler, tam diferensiyel denklemler - Ġntegral çarpanı, birinci mertebeden lineer denklemlerdeğiģken değiģimi; homojen denklemler,bernoulli denklemi, RiccatidenklemiVarlık ve teklik teoremleri, birinci mertebeden diferensiyel denklemlerin uygulamaları - Birinci mertebeden yüksek dereceli denklemler. - n.-mertebeden lineer diferensiyel denklemler: sabit katsayılı denklemler (belirsiz katsayılar metodu), - DeğiĢken katsayılı diferensiyel denklemler (operatörün çarpanlara ayrılması, parametrelerin değiģimi metodu, - Mertebe indirgeme metodu, Cauchy-Euler denklemi - LaplacedönüĢümleri,tanımlar ve teoremler - Laplace dönüģümlerinin adi diferensiyel denklemlere uygulanması - Kuvvet serileri metodu: adi ve tekil nokta civarında çözümler - Lineer diferansiyel denklem sistemleri: temel teori ve çözümler, Laplace dönüģümü kullanılarak çözüm. Dersin amacı, mühendislikteki bir çok uygulamada karģımıza çıkan diferansiyel denklemleri ve sistemlerini öğrenciye tanıtmak ve çözümlerini araģtırmak. 1. Diferansiyel Denklemler, EDWARDS PENNEY,, 2. basım, 2008, Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 29/105

30 Lineer Cebir Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2./Güz Dersin Ġçeriği: - Temel Kavramlar - Lineer denklem sistemleri ve Gauss yöntemi ile çözümü - Matrisler ve matrislerle cebirsel iģlemler - Matris türleri, matrisin transpozesi - Minör, kofaktör, ek matris kavramları ve bir matrisin tersi - Determinant ve determinant özellikleri - Denk matrisler ve bir matrisin rankı - Lineer denklem sistemlerinin matrisler ve determinantlar ile çözümü - Laplace ve Antilaplace teoremleri. Kare sistem için Kramer teoremi. - MATLAB gösterimleri, Vektör uzayları - Vektör uzayları, Lineer bağımlı ve lineer bağımsız vektörler - Vektör uzayının tabanı ve boyutu, özdeğer ve özvektörler Dersin amacı, mühendislikteki bir çok uygulamada karģımıza çıkan lineer cebir denklemlerini ve lineer sistemlerini öğrenciye tanıtmak ve çözümlerini araģtırmak. 1. Gözükızıl,Ö.Faruk, Lineer Cebir, DeğiĢim Yayınları, Ġstanbul, Lineer Cebir ve Çözümlü Problemleri, A. G. Ağargün, H. Özdağ, Birsen Yayınevi. Çözümlü Lineer Cebir AlıĢtırmaları, Arif Sabuncuoğlu, Nobel Yayın, 2011 Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 0/105

31 02007 Mühendislik Ġngilizcesi-I Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2./Güz Dersin Ġçeriği: - Genel gramer kuralları, - Mesleki Ingilizceden ye tercüme teknikleri, - Ġngilizce eğitimi, tercüme teknikleri ve makale yazımında dikkat edilecek hususlar, - Makale yazım kuralları ve uygulamaları. Mesleki alandaki metin ve dökümanların etkili bir Ģekilde faydalanılması amacıyla öğrencilere gerekli bilgi birikiminin sağlanması 1. NickBrieger, AlisonPohl, Technical English VocabularyandGrammar, 2005, Summertown Publishing. 2. Ġngilizce makaleler Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 1/105

32 Teknoloji ve Yenilik Yönetimi Eğitim Dili: Türü: Seçmeli 2 2./Güz Dersin Ġçeriği: - Teorik bazda olmak üzere teknoloji farklı bilim adamlarının görüģleri çerçevesinde incelenir, - CRM, ERP,IT v.b uygulamalar hakkında teorik ve güncel uygulamalardan bilgiler verilir. ÇeĢitli teknoloji uygulamalarını iģletmelere adapte edebilme yeteneği kazandırır. Teknolojik geliģmeler ıģığında iģletmelerin organizasyon yapılarını yeniden gözden geçirmelerini(reorganizasyon) sağlar.giriģimcilik ruhunun geliģtirilmesine yardımcı olacak Ģekilde amaçlanan bir öğretim planlanmaktadır. 1. Ders Notları Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 2/105

33 ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Eğitim Dili: Türü: Seçmeli 2 2./Güz Dersin Ġçeriği: - Mühendislerin çalıģtığı iģ ortamında Genel ĠSG Kuralları, - Açık ve Kapalı Alanlarda ĠSG Kuralları / Genel ĠSG ve Yapı ĠĢlerinde ĠSG'nin Farkı, - ġantiyelerde Kayıtların Saklanma Sorumluluğu, - ÇalıĢma alanlarında iģ Kazaları Maliyetinin Belirlenmesi Teknikleri ĠĢ sağlığı ve güvenliği açısından bilinçli, gerektiği koģullarda önlem ve tedbirleri alabilen bireylerin yetiģtirilmesi 1. Ders Notları Ön KoĢul: yok Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) /105

34 Ekonomiye GiriĢ Eğitim Dili: Türü: Seçmeli 2 2./Güz Dersin Ġçeriği: - Ekonomiye giriģ, - Ekonomik düģünceler, - Ekonomi biliminin tanımı ve diğer bilimlerle ilgisi, - Ekonomik sistemler, nüfus meseleleri ve ekonomik büyüme, - Fiyat mekanizmasının iģleyiģi, arz-talep kanunları ve ekonomik karar birimleri, - Üretim, üretim maliyetleri ve üretim faktörleri, tabiat, emek, sermaye, - TeĢebbüs ve türleri, - ĠĢgücü ve iģsizlik sorunları, uluslar arası iģ gücü akımları, - Bankalar ve para, enflasyon, deflasyon ve devalüasyon, - Yabancı sermaye, çok uluslu Ģirketler, - Ticaret borsaları, - Elektronik ticaret. Çağın iktisadi, sosyal ve teknolojik yönden geliģmesinde katkısı inkâr edilemeyecek kadar açık olan ekonomi biliminin temel prensiplerini ve ekonomik düģüncenin mantığını anlatmak. Ekonomik olayların incelenmesi ve yorumlanması için temel kuralların açıklanması, fiyat mekanizması ve fiyatların teģekkülünün incelenmesi. Üretim, maliyetler ve üretim faktörleri ile birlikte teģebbüsün ve çeģitlerinin incelenmesi. Para ve banka konuları ile bazı aktüel geliģmelerin analizi. Uluslararası iktisat konuları, çok uluslu Ģirketler, yabancı sermaye, borsa ve Türkiye uygulamaları, milli gelir ile ilgili öğrencileri bilgilendirmek. 1. Ersan Bocutoğlu, Metin Berber ve Kenan Çelik, Ġktisada GiriĢ, Derya Kitabevi, Trabzon Erdal M.Ünsal, Ġktisada GiriĢ, Ġmaj Yayıncılık, Ankara, Osman Z.Orhan ve Seyfettin Erdoğan, Ġktisada GiriĢ, Palme Yayıncılık, Ankara, Zeynel Dinler, Ġktisat, Ekin Kitabevi, Bursa, Tevfik Pekin, Ekonomiye GiriĢ, Zeus Kitabevi, Ġzmir, Tümay Ertek, Temel Ekonomi, Beta Yayınları, Ġstanbul, Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 4/105

35 2.SINIF BAHAR YARIYILI Dersin Kodu: Devre Teorisi-II Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2./Bahar 4 Dersin Ġçeriği: - Sinüzoidal kaynaklar ve fazlar, - Fazörler, Sinüzoidal kalıcı-durum analiz metotları, - Sinüzoidal kalıcı-durumda devre teoremleri, - Sinüzoidal kalıcı-durumda güç hesaplaması, - Ortak endüktanslı (Kuplajlı) devreler, - Transformatörler, - Laplace dönüģümü, Laplace dönüģümü ile devre analizi, - Frekans seçici devreler, - Ġki uçlu devreler AC Devre DavranıĢlarının Temel Kavramlarını Anlatmak, Fazör Yöntemi ile Temel AC Devrelerin YatıĢkın Durum Cevabını Hesaplayabilme Yeteneğini Kazandırmak, Periyodik Sinyallerinin Ortalama ve Efektif Değerlerinin, Bir Elemanın Anlık, Ortalama ve Kompleks Gücünün Hesaplanabilmesi, Bobin ve Kondansatör Ġçeren Devrelerin Frekans Cevabının Hesaplanması, Rezonans Devrelerinin Analizleri, Filtre Devrelerinin Frekans Cevabının Analizleri, Ortak Endüktans Ġçeren Devreler ile AC Analiz, 2-kapılı Devrelerin Analizi Yeteneklerini Kazandırmak. 1. Elektrik Devrelerine GiriĢ Ders notları, Prof. Dr. Ahmet DerviĢoğlu, ĠTÜ. 2. IntroductoryCircuit Analysis, Boylestad. Elektrik Devrelerinin Analizi, Prof. Dr. Cevdet Acar, ĠTÜ. 4. Devre Analizi Dersleri, Prof.Dr. Yılmaz Tokad, ĠTÜ. Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 5/105

36 Uygulama Devre Teorisi Lab.-II Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 1 2./Bahar 2 Dersin Ġçeriği: - Sinüzoidal kaynaklar ve fazlar, - Fazörler, Sinüzoidal kalıcı-durum analiz metotları, - Sinüzoidal kalıcı-durumda devre teoremleri, - Sinüzoidal kalıcı-durumda güç hesaplaması, - Ortak endüktanslı (Kuplajlı) devreler, - Transformatörler, - Laplace dönüģümü, Laplace dönüģümü ile devre analizi, - Frekans seçici devreler, - Ġki uçlu devreler Öğrencilere sinyal üreteci ve osiloskop kullanabilme becerisi kazandırmak, AC kaynak kullanarak devre teoremlerinin anlaģılmasını sağlamak, Devrelerin sinüzoidal yatıģkın durumda incelenmesi, Empedans ve Admitans kavramlarının anlaģılmasını sağlamak, RLC devrelerin Fazördiagramlarını çıkarabilmek, Rezonans ve Pasif Filtre devrelerinin incelenmesi, 2-kapılı devrelerin incelenmesi. 1. Elektrik Devrelerine GiriĢ Ders notları, Prof. Dr. Ahmet DerviĢoğlu, ĠTÜ. 2. IntroductoryCircuit Analysis, Boylestad. Elektrik Devrelerinin Analizi, Prof. Dr. Cevdet Acar, ĠTÜ. 4. Devre Analizi Dersleri, Prof.Dr. Yılmaz Tokad, ĠTÜ. Değerlendirme Metotları: %0 Laboratuar performansı ve Hazırlık (lab raporlarını da içeriyor), %20 Kısa sınavlar, %50 Final Sınavı Ön KoĢul:Yok 6/105

37 Elektronik-II Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2./Bahar 4 Dersin Ġçeriği: - ĠĢlemsel kuvvetlendiricilerin yapısı, özellikleri ve temel iģlemsel kuvvetlendiricili devreler. Geribesleme: Geribesleme yöntemi, geribeslemeli transfer fonksiyonu, negatif geribeslemeli kuvvetlendiricilerin temel karakteristikleri. - Seri gerilim, seri akım geribeslemesi. - Paralel gerilim, paralel akım geribeslemesi. - Kararlılık. - Barkhausenkriteri, RC sinüs osilatörleri ( Wien osilatörü, faz ötelemeli osilatör). - LC sinüs osilatörleri ( Colpittsosilatörü, Hartleyosilatörü), kristalli osilatörler. - Schmitt tetikleyici, RC dolup boģalma osilatörleri, 555 zamanlayıcı, akım kaynaklı dolup boģalma osilatörü. - Güç kıvvetlendiricileri: Güç sarfiyatı, ısıl özellikler, verim, güç kuvvetlendiricilerin çalıģma sınıfları, A sınıfı güç kuvvetlendiricileri. - B sınıfı güç kuvvetlendiricileri, push-pull kuvvetlendirici, AB sınıfı güç kuvvetlendirici. - Bootstarp çıkıģ katı, akım kaynaklı çıkıģ katı. - Darlington çiftleriyle çıkıģ katı, köprü tipi kuvvetlendirici. Temel elektronik devrelerin analizini ve tasarımını yapabilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak. 1. M. S. Türköz, Elektronik, Birsen Yayınevi, J. Millman, Microelectronics, McGraw Hill, R. Boylestadand L. Nashelsky, ElectronicsDevicesandCircuitTheory, Prentice- Hall, D.Leblebici, Elektronik Devreleri, Seç Yayın Dağıtım, H. Pastacı, Elektronik, Yıldız Üniversitesi, Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 7/105

38 Uygulama Elektronik Laboratuarı-II Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 1 2./Bahar 2 Dersin Ġçeriği: - ĠĢlemsel kuvvetlendiricilerin yapısı, özellikleri ve temel iģlemsel kuvvetlendiricili devreler. - Geribesleme, Geribesleme yöntemi, geribeslemeli transfer fonksiyonu, negatif geribeslemeli kuvvetlendiricilerin temel karakteristikleri. - Seri gerilim, seri akım geribeslemesi. - Paralel gerilim, paralel akım geribeslemesi. - Kararlılık. - Barkhausenkriteri, RC sinüs osilatörleri ( Wien osilatörü, faz ötelemeli osilatör). - LC sinüs osilatörleri ( Colpittsosilatörü, Hartleyosilatörü), kristalli osilatörler. - Schmitt tetikleyici, RC dolup boģalma osilatörleri, 555 zamanlayıcı, akım kaynaklı dolup boģalma osilatörü. - Güç kıvvetlendiricileri: Güç sarfiyatı, ısıl özellikler, verim, güç kuvvetlendiricilerin çalıģma sınıfları, A sınıfı güç kuvvetlendiricileri. - B sınıfı güç kuvvetlendiricileri, push-pull kuvvetlendirici, AB sınıfı güç kuvvetlendirici. - Bootstarp çıkıģ katı, akım kaynaklı çıkıģ katı. - Darlington çiftleriyle çıkıģ katı, köprü tipi kuvvetlendirici konularının laboratuar deneyleri ve uygulamları Deneysel olarak temel elektronik devrelerin analizini ve tasarımını yapabilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak. 1. M. S. Türköz, Elektronik, Birsen Yayınevi, J. Millman, Microelectronics, McGraw Hill, R. Boylestadand L. Nashelsky, ElectronicsDevicesandCircuitTheory, Prentice- Hall, D.Leblebici, Elektronik Devreleri, Seç Yayın Dağıtım, H. Pastacı, Elektronik, Yıldız Üniversitesi, Değerlendirme Metotları: %0 Laboratuar performansı ve Hazırlık (lab raporlarını da içeriyor), %20 Kısa sınavlar, %50 Final Sınavı Ön KoĢul: yok 8/105

39 Mühendislik Matematiği Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 4 2./Bahar 4 Dersin Ġçeriği: - Dersin içerik ve organizasyonu. Kompleks sayılar. Bir kompleks sayının kutupsal gösterimi ve Üçgen EĢitsizliği. - De Moivre Teoremi ve kökler. Kompleks düzlemde kümeler. Bir kompleks değiģkenin sürekli fonksiyonları. - Bir kompleks değiģkenin sürekli fonksiyonları (devam). Analitik fonksiyonlar ve Cauchy-Riemann denklemleri. - Kompleks üstel fonksiyon. Trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonlar. Kompleks logaritma ve kompleks kuvvet fonksiyonu. - Kompleks düzlemde eğrisel integral. Kompleks Hesabın Temel Teoremi. Cauchy Teoremi. - Caucy Teoremi (devam). Reel integrallerin hesabında Cauchy Teoreminin kullanımı. Cauchy integral Formülleri. - Cauchy integral Formülleri (devam). Liouville Teoremi, Maksimum Prensibi, ve Cebirin Temel Teoremi. Harmonik fonksiyonlar. - kompleks diziler. Kompleks seriler. - Kompleks kuvvet serileri. Taylor serileri. - Laurent serileri. Sıfırlar ve tekillikler. - Rezidüler. Sinüs ve kosinüslü reel belirli integrallerin hesabı. Reel belirsiz integrallerin hesabı. Mühendislik teorisinde yaygın olarak kullanılan kompleks değiģkenler teorisini ve uygulamalarını tanıtmak 1. S. I. Grossmann ve W. R. Derrick, Advanced EngineeringMathematics, Harper&Row, 1988 (Ġlgili konular). 2. W. R. Derrick, Complex Analysis and Applications, 2. Baskı, Brooks/Cole, 198. Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 9/105

40 Elektromanyetik Dalgalar Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2./Bahar 4 Dersin Ġçeriği: - Maxwell denklemleri, elektromanyetik dalgalar, düzlemsel dalgalar, kayıpsız ortamda düzlemsel dalgalar, kayıplı ortamlarda düzlemsel dalgalar, sınır koģulları, herhangi bir doğrultuda yayılan düzlemsel dalgalar, elektromanyetik enerji akıģı, - Elektromanyetik dalgaların polarizasyonu, dalgaların düzlemsel arayüzlerden kırılma ve yansımaları, - Ġletim hatlarına giriģ, Kılavuzlu dalgalarda genel prensipler. - TE, TM ve TEM dalgaları, koaksiyel ve mikroģerit hatlar, Antenlere genel bir bakıģ. Elektromanyetizmanın tarihsel geliģimine paralel olarak elektromanyetik dalgaların davranıģlarının incelenmesi. 1. ElectromagneticFieldsandWaves (Paul Lorrainetc., W.H. FreemanCompany, ISBN : ). 2. ElectromagneticFields (R. V. Buckley, MacmillianPress, ISBN : ).. Elektromagnetik Alan Teorisi (Prof. Dr. H. Ergun Bayrakci, Birsen Yayinevi, ISBN : Elektromagnetik Problemler ve Sayısal Yontemler (Levent Sevgi, Birsen Yayinevi, ISBN : ). Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 40/105

41 Olasılık ve Ġstatistik Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2./Bahar 4 Dersin Ġçeriği: - Veriyi tanımlamanın ve belirleyici iliģkileri elde etmenin önemi. - DeğiĢkenlerin sınıflandırılması. - Kategorik değiģkenleri tanımlayan grafikler. Zaman-serisi verilerini tanımlayan grafikler. Sayısal verileri tanımlayan grafikler. Veriler arasındakiiliģkileri tanımlayan tablo ve grafikler. - Veri sunum hataları. - Merkezi eğilim ölçümleri. - DeğiĢkenlik ölçümleri. - Rassal deney, çıktılar, olaylar. - Olasılık ve esasları. Klasik olasılık. Göreli sıklık.öznel olasılık. - Olasılık kuralları. ġartlı olasılık. Ġstatistiksel bağımsızlık. Ġki terimli olasılık dağılımı. Bayes teoremi. Rassal değiģkenler. - Ayrık rastgele değiģkenler için olasılık dağılımları. - Ayrık rastgele değiģkenlerin olasılıkları. Binom dağılımı. - Ayrık rastgele değiģkenin beklenen değeri. - Ayrık rastgele değiģkenin varyansı. - Rassal bir değiģkenin doğrusal fonksiyonlarının ortalama ve varyansı. - Hipergeometrik dağılım. - Poisson olasılık dağılımı. - Sürekli rassal değiģkenler. - Uniform dağılım. - Sürekli rassal değiģkenler için beklentiler. - Sürekli rassal bir değiģkenin doğrusal fonksiyonunun ortalama ver varyansı. - Normal dağılım. Normal olasılık çizimleri. - Bir ana kitleden örneklem yapmak. - Örnek ortalamalarının örneklem dağılımları. - Merkezi limit teoremi. - Örnekboyutlarının örneklem dağılımları. Örnek varyansının örneklem dağılımları. Bu ders, bilgi yoğunluklu alanlarda kariyer yapmak isteyenöğrencilere, bazı uygulamalı olasılık ve istatistik konulara giriģi sağlar. Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: herbiri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) 1. Probability, RandomVariables, andrandomsignalprinciples, Peebles, Jr., 4th Ed.,McGraw-Hill 2. Olasılık ve Ġstatistik, Fikri Akdeniz Ön KoĢul: Yok 41/105

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK YENİ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI u in Adı T U L K AKTS Ön Şart 1501 EEM-101 EEM ne Giriş 1 0 0 1 2

Detaylı

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35 BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1 1.1. Semboller, Bilimsel Gösterimler ve Anlamlı Rakamlar 1.2. Cebir 1.3. Geometri ve Trigometri 1.4. Vektörler 1.5. Seriler ve Yaklaşıklıklar 1.6. Matematik BÖLÜM:2 Fizik

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 11 1.1. Sayı Kümeleri 12 1.1.1.Doğal Sayılar Kümesi 12 1.1.2.Tam Sayılar Kümesi 13 1.1.3.Rasyonel Sayılar Kümesi 14 1.1.4. İrrasyonel Sayılar Kümesi 16 1.1.5. Gerçel

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 1.1. Fiziksel Kanunlar ve Diferensiyel Denklemler Arasındaki İlişki... 1 1.2. Diferensiyel Denklemlerin Sınıflandırılması ve Terminoloji...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 13 1.1 Doğal Sayılar 15 1.1.1. Tek ve Çift Sayılar 15 1.1.2. Asal Sayılar 15 1.1.3 Doğal Sayıların Özellikleri 15 1.1.4 Doğal Sayılarda Özel Toplamlar 16 1.1.5. Faktöriyel

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik II (ELK 302)

Maltepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik II (ELK 302) Maltepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik II (ELK 302) GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı : Yrd. Doç. Dr. Serkan Topaloğlu Ofis : MUH 314 Ofis Saatleri : Pazartesi: 14.00-16.00;

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 088 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Bölüm / Anabilim Dalı : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR İÇİNDEKİLER Önsöz. III Bölüm I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR 1 1 Ölçme ve Birim Sistemleri 1 2 Uzunluk, Kütle ve Zaman Büyüklükleri (Standartları) 1 3 Boyut Analizi 1 4 Birim Çevirme ve Dönüşüm Çarpanları 1 5

Detaylı

LİSANS DERS İÇERİKLERİ

LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL FIZ-125 Fizik I (Zorunlu) T=2 P=1 U=0 AKTS=3 Fiziksel Büyüklükler, Standartlar, Birimler. Vektörler.

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( )

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel elektronik Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X ) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ

AVRASYA UNIVERSITY ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X ) Uzaktan

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Matematik MATH 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 Bölüm 2 STATİK DENGE ANALİZİ 19 2.1 İktisatta Denge Kavramı 20 2.1.1.

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya 2014-2015 Bahar Yarıyılı 10. Bölüm Özeti 26.05.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya 2014-2015 Bahar Yarıyılı 10. Bölüm Özeti 26.05.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ102 FİZİK-II Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya 2014-2015 Bahar Yarıyılı 10. Bölüm Özeti 26.05.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY Bölüm 10: Faraday Yasası 1. İndüksiyon (Etkileme) Deneyleri 2. Faraday

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri)

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) Bölümü Dersin Kodu ve Adı K MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1- Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2- Fonksiyonlar,

Detaylı

Elektronik Devreler I (EE 201) Ders Detayları

Elektronik Devreler I (EE 201) Ders Detayları Elektronik Devreler I (EE 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Elektronik Devreler I EE 201 Bahar 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i EE 102 (FD)

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Devre Teorisi EEE221 3 6+0 5 6

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Devre Teorisi EEE221 3 6+0 5 6 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Devre Teorisi EEE221 3 6+0 5 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK LİSANS PROGRAMI. 2013-14 Güz Yarıyılı. 1 yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK LİSANS PROGRAMI. 2013-14 Güz Yarıyılı. 1 yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu AKTS Kredisi 5 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK LİSANS PROGRAMI Dersin adı: 2013-14 Güz Yarıyılı Genel Matematik I Dersin Kodu emat 151 1 yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 3 s/hafta

Detaylı

Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Fizik PHY101 Güz. Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Araş. Gör.

Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Fizik PHY101 Güz. Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Araş. Gör. Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Fizik PHY101 Güz ECTS Kredisi Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) (saat/hafta) 4 2 1 0 Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK PROGRAMI YETERLİLİKLERE DAYALI ÖĞRENİM ÇIKTILARI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK PROGRAMI YETERLİLİKLERE DAYALI ÖĞRENİM ÇIKTILARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK PROGRAMI YETERLİLİKLERE DAYALI ÖĞRENİM ÇIKTILARI PROGRAMIN GENEL TANIMI MATEMATİK TEMEL ALANI MATEMATİK ALANI GENEL TANIMI MİSYON VE VİZYON Matematik, bireyin

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Alan Çalışması. Doç. Dr. Oğuz TEKELİOĞLU. amaçlanmaktadır, ayrıca pratikte uygulamalarının yapılması

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Alan Çalışması. Doç. Dr. Oğuz TEKELİOĞLU. amaçlanmaktadır, ayrıca pratikte uygulamalarının yapılması DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : MMÜ Elektroteknik.-Elektrik Makineleri Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori

Detaylı

SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI (İLETİM DAĞITIM VE TESİSAT) (I.ÖĞRETİM) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI (İLETİM DAĞITIM VE TESİSAT) (I.ÖĞRETİM) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI (İLETİM DAĞITIM VE TESİSAT) (I.ÖĞRETİM) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 6902103 Matematik-I 4 3 1 3,5 6902109 İngilizce-I 4 4 0 4 6902110

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. D+U+L Saat. Kodu Yarıyıl ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI. EE529 Güz 3+0+0 3 7. Ön Koşul Dersleri. Dersin Koordinatörü

DERS BİLGİLERİ. D+U+L Saat. Kodu Yarıyıl ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI. EE529 Güz 3+0+0 3 7. Ön Koşul Dersleri. Dersin Koordinatörü DERS BİLGİLERİ Ders ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI Kodu Yarıyıl D+U+L Saat Kredi AKTS EE529 Güz 3+0+0 3 7 Ön Koşul Dersleri EE323 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü

Detaylı

Adi Diferansiyel Denklemler (MATH 262) Ders Detayları

Adi Diferansiyel Denklemler (MATH 262) Ders Detayları Adi Diferansiyel Denklemler (MATH 262) Ders Detayları Ders Adı Adi Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 262 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Elektromagnetik Dalgalar EEE323 5 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Elektromagnetik Dalgalar EEE323 5 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Elektromagnetik Dalgalar EEE323 5 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE ÖĞRENME Ay Hafta D.Saati ALANI EYLÜL 2 Geometri 2 3 Geometri 2 Geometri 2 Olasılıkve ALT

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2.

DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2. DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2. Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki I. Analiz I.1. Fonksiyonlar I.1.1. Fonksiyonlara ait bazı önemli

Detaylı

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3)

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3) Doktora Programı Ders İçerikleri: SHA 600 Seminer (0 2 0) Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri Adı 03 Öğretici Metinler / Mektup 04 Öğretici Metinler / Günlük - Anı 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ I. YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMLARI YILLIK EĞİTİM PLANI

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMLARI YILLIK EĞİTİM PLANI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMLARI LIK EĞİTİM PLANI (2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerlidir.) I. ve II. YARI ADI Z/S T U L KREDİ AKTS TEK15001 MATEMATİK

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi MATEMATİK 2 (0860120182-0860170092) VE ENERJİ Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri ) 4 56 19 75 Kredisi 3+1 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ÖLÇMELERİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ. Türkçe. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi.

DERS BİLGİ FORMU ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ÖLÇMELERİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ. Türkçe. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi. DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ 2 DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

Teori (saat/hafta) BES117 1.Güz 3 0 0 3

Teori (saat/hafta) BES117 1.Güz 3 0 0 3 TEMEL MATEMATİK Dersin Adı Kodu Yarıyıl TEMEL MATEMATİK Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Teori Laboratuar BES117 1.Güz 3 0 0 3 Yok Türkçe Zorunlu Dersin öğrenme ve Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme öğretme

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı) Ders Listesi 1. Yarıyıl. 2.

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı) Ders Listesi 1. Yarıyıl. 2. Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı) Ders Listesi 1. Yarıyıl MAT 105 Matematik I Z 4 1 4,5 6 FIZ 103 Fizik I Z 3 2 4 6 EEM 105 Elektrik

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Matematik I Sayılar. Cebir. Denklemler ve Eşitsizlikler. Fonksiyonlar. Logaritma. Trigonometri. Geometri. Teknolojinin Bilimsel İlk. Malzeme

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 99 // 11. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) DİL ve ANLATIM DİL ve ANLATIM 05 Ses Bilgisi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yarıiletken Malzemeler EEE213 3 3+0 3 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yarıiletken Malzemeler EEE213 3 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yarıiletken Malzemeler EEE213 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Zorunlu / Lisans Yüz Yüze

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. SINIF EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. SINIF EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. SINIF EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI 1. YIL 1. DÖNEM BİL 103 Bilgisayar Bilimlerine Giriş 2 0 2 3 Z BİL 113 Bilgisayar

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013 / 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1. YARIYIL 107 Matematik-I 3 0 3 3 Sayılar,olasılık ile ilgili temel esasları uygulamak, cebir çözümlerini yapmak, geometri

Detaylı

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II Dersin Kodu 630920 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi 1. Yarıyıl (Güz) T.C. 101 Genel Muhasebe 4 (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr Ders Bilgisi Ders Kodu 9060528 Ders Bölüm 1 Ders Başlığı BİLİŞİM SİSTEMLERİ İÇİN MATEMATİĞİN TEMELLERİ Ders Kredisi 3 ECTS 8.0 Katalog Tanımı Ön koşullar Ders saati Bu dersin amacı altyapısı teknik olmayan

Detaylı

1. SINIF (I. YARIYIL)

1. SINIF (I. YARIYIL) 1. SINIF (I. YARIYIL) KIM 101-GENEL KİMYA I (5 0 5) Genel Kimya-I Dersinin ana hedefi öğrenciye kimyanın temel metodolojisini ve kalitatif kavramların kantitatif sonuçlara götürmesini sağlayacak mantığı

Detaylı

Öğr. Gör. Barış Alpaslan

Öğr. Gör. Barış Alpaslan Dersin Adı DERS ÖĞRETİM PLANI Matematik I Dersin Kodu ECO 05/04 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Genel Fizik I BIL141 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Elektronik Devreler (AEE204) Ders Detayları

Elektronik Devreler (AEE204) Ders Detayları Elektronik Devreler (AEE204) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Elektronik Devreler AEE204 Bahar 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma KONTROL ve OTOMASYON TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Matematik - I Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma Bilgisayar - I Wındows işletim

Detaylı

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM * Metinlerin Sınıflandırılması Anlatım Türleri Mektup Anı (Hatıra) Biyografi (Hayat Hikayesi) Otobiyografi Gezi Yazısı Ses Bilgisi Zarf (Belirteç) Anlatım Bozuklukları

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Doğrusal Entegre Devreler EEE325 5 4+2 5 6

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Doğrusal Entegre Devreler EEE325 5 4+2 5 6 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Doğrusal Entegre Devreler EEE325 5 4+2 5 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS SAYISAL HABERLEŞME (T.SEÇ.V) 131517600

Detaylı

YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06

YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06 1 YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06 RASYONEL SAYILAR KÜMESİ VE ÖZELLİKLERİ 07 BASİT EŞİTSİZLİKLER

Detaylı

Anlatım-sunum-laboratuar

Anlatım-sunum-laboratuar MM 301 ÜRETİM YÖNTEMLERİ - I 2+1/2,5 AKTS Kredisi:3 -laboratuar 1 saat laboratuar Talaşlı imalat ve takım tezgahları. Modeller, maçalar, kalıp tasarımı, döküm yöntemleri, ergitme ve döküm, döküm malzemeleri.

Detaylı

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI İşaret akış diyagramları blok diyagramlara bir alternatiftir. Fonksiyonel bloklar, işaretler, toplama noktaları

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) KONU DAĞILIMLARI 14.04.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) Cümle Öğesi 2 Cümle Yapısı 2 İsim Tamlaması 1 Sözcükte Anlam 4 Sözcükte Yapı 2 Ses Bilgisi 1 Yazım Kuralları 1 Noktalama 1 Cümlede Anlam 5

Detaylı

Askeri Bilimlere Giriş 3 45 3 Askerî Coğrafya 2 30 2 Türk Dili ve Kompozisyon-I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

Askeri Bilimlere Giriş 3 45 3 Askerî Coğrafya 2 30 2 Türk Dili ve Kompozisyon-I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I KARA HARP OKULU AKADEMİK EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI Birinci sınıf- Mühendislik Bilimleri: Askeri Bilimlere Giriş Askerî Coğrafya Türk Dili ve Kompozisyon-I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Türk Dili

Detaylı

BÖLÜM 1 Veri Tanımı ve Sınıflandırılması BÖLÜM 2 Özel Fonksiyonlar BÖLÜM 3 Fourier Dizileri BÖLÜM 4 Fourier Dönüşümü

BÖLÜM 1 Veri Tanımı ve Sınıflandırılması BÖLÜM 2 Özel Fonksiyonlar BÖLÜM 3 Fourier Dizileri BÖLÜM 4 Fourier Dönüşümü BÖLÜM 1 Veri Tanımı ve Sınıflandırılması 1 VERĠ TANIMI VE JEOFĠZĠK ÇALIġMALARDA UYGULANAN ĠġLEMLER 1 VERĠLERĠN SINIFLANDIRILMASI 2 Verilerin Ölçüm Biçimine Göre Sınıflandırılması 2 Sürekli Veri 2 Sayısal

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Matlab Programlama BIL449 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ Bergama Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ Bergama Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI İ.Ö. (İKMEP) DERS İÇERİKLERİ I. SINIF I. YARIYIL 8913001012010 - TÜRK DİLİ I Dilin tanımı. Dil ve iletişim, dil-düşünce-millet-edebiyat-kültür ilişkisi. Dilin türleri. Yeryüzündeki

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR KASIM EKİM EYLÜL Ay Hafta D.Saat i 0 04 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE SÜRE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI Örüntü Süslemeler si KAZANIMLAR.Doğru, çokgen

Detaylı

3. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S Dil T+U Saat Kredi AKTS BBP 209

3. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S Dil T+U Saat Kredi AKTS BBP 209 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı MYO 101 İLETİŞİM VE ETİK

Detaylı

Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ. Prof. Dr. İbrahim UZUN

Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ. Prof. Dr. İbrahim UZUN Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ Prof. Dr. İbrahim UZUN Yayın No : 2415 İşletme-Ekonomi Dizisi : 147 5. Baskı Eylül 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-438 - 9 Copyright Bu kitabın

Detaylı

MATEMATİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ MATEMATİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL MF 103 Fizik-I (4-0) 4: Vektörler; parçacık kinematiği ve dinamiği; eylemli ve eylemsiz çerçeveler; Doğrusal Hareket; Düzlemde Hareket ; Newton Kanunları

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU

DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili II DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı:Kimya Mühendisliği Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam ECTS

Detaylı

0502309-0506309 ÖLÇME YÖNTEMLERİ. Ders Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hüsamettin BULUT Yrd. Doç. Dr. M. Azmi AKTACĠR

0502309-0506309 ÖLÇME YÖNTEMLERİ. Ders Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hüsamettin BULUT Yrd. Doç. Dr. M. Azmi AKTACĠR 0502309-0506309 ÖLÇME YÖNTEMLERİ Ders Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hüsamettin BULUT Yrd. Doç. Dr. M. Azmi AKTACĠR Kaynak Ders Kitabı: ÖLÇME TEKNĠĞĠ (Boyut, Basınç, AkıĢ ve Sıcaklık Ölçmeleri), Prof. Dr. Osman

Detaylı

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ Bu ders 1. Sınıf güz döneminden 2. Sınıf güz dönemine alınmıştır. gerektiği halde alamayan öğrenciler 2010-2011 öğretim yılı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sıra Numarası Dersin ön koşulu var mı? *** Dersin önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** Kuramsal Uygulama ve Laboratuvar TOPLAM SAAT Ulusal kredi AKTS Kredisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANADAL

Detaylı

6 2. Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliği kavramını açıklar. Süreklilik

6 2. Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliği kavramını açıklar. Süreklilik AKSARAY KANUNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 201-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 12.SINIFLAR İLERİ DÜZEY ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI AY: TÜREV (70) LİMİT VE SÜREKLİLİK (14) 1. Bir fonksiyonun bir

Detaylı

I. YARIYIL. Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I. Türk Dili I. Yabancı Dil I (İngilizce) Genel Matematik. Doğru Akım Devre Analizi.

I. YARIYIL. Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I. Türk Dili I. Yabancı Dil I (İngilizce) Genel Matematik. Doğru Akım Devre Analizi. I. YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Gaz Türbinleri MK-424 4/Bahar (3+0+0) 3 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Gaz Türbinleri MK-424 4/Bahar (3+0+0) 3 4 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Gaz Türbinleri MK-424 4/Bahar (3+0+0) 3 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ Fizik I (4 0 4) (AKTS:5) Fizikteki temel büyüklükler ve birim sistemleri.

Detaylı

2) Lineer olmayan denklem çözümlerini bilir 1,2,4 1

2) Lineer olmayan denklem çözümlerini bilir 1,2,4 1 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Numerik Analiz BIL222 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin

Detaylı

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında:

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında: MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş Makine Mühendisliği Konuları Temel Ve Mühendislik Yaklaşımı Mühendislik Engineering(ingenerare) : Yaratmak Mühendislik: Temel Bilimleri kullanarak; yapılar, aletler

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Makine Mühendisliğinde Deneysel Yöntemler Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans, Zorunlu Dersin Önkoşulu

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET 11 1.1. Dairesel Hareket 12 1.2. Açısal Yol 12 1.3. Açısal Hız 14 1.4. Açısal Hız ile Çizgisel Hız Arasındaki Bağıntı 15 1.5. Açısal İvme 16 1.6. Düzgün Dairesel

Detaylı

Antenler ve Radyo Dalga Yayılımı (EE 531) Ders Detayları

Antenler ve Radyo Dalga Yayılımı (EE 531) Ders Detayları Antenler ve Radyo Dalga Yayılımı (EE 531) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Antenler ve Radyo Dalga Yayılımı EE 531 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU (YÜKSEK LİSANS)

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU (YÜKSEK LİSANS) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU (YÜKSEK LİSANS) 1.Yarıyıl GÜZ YARIYILI DERSİN DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİSİ DERSİN ADI OPTİK KODU

Detaylı

Dersi Alan Dersi Veren Dersin Optik Kod Dersin Adı Saat Öğr. Grubu Öğretim Üyesi Yeri

Dersi Alan Dersi Veren Dersin Optik Kod Dersin Adı Saat Öğr. Grubu Öğretim Üyesi Yeri T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı İkinci Öğretim A. Fakülte İçinde "BÖLÜMÜMÜZ" Öğrencilerine Verdiğimiz Dersler I. YARIYIL 1104001062003

Detaylı

Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK. İstanbul, 2009

Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK. İstanbul, 2009 i Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK Yrd.Doç.Dr. Kamil TEMİZYÜREK Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay

Detaylı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı A. Fakülte İçinde "BÖLÜMÜMÜZ" Öğrencilerine Verdiğimiz Dersler I. YARIYIL 405001072003 Soyut Matematik

Detaylı

18.034 İleri Diferansiyel Denklemler

18.034 İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferansiyel Denklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulunmak veya kullanım koşulları hakkında bilgi için http://ocw.mit.edu/terms web sitesini ziyaret

Detaylı

6.PROGRAMIN SEVİYESİ:

6.PROGRAMIN SEVİYESİ: ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU FİZİK 3 BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI: Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ: Yavruturna Mah. Kavukçu Sok. No:46/A ÇORUM/MERKEZ 3. KURUCUNUN

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010) 1. SINIF GÜZ YARIYILI 6913130 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İş Güvenliği Uzmanlığı ORE 438 8 2+0 2

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

AKSARAY KANUNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 11.SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI TEKNİKLER

AKSARAY KANUNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 11.SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI TEKNİKLER AKSARAY KANUNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 015-01 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 11.SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SÜRE: MANTIK(30) ÖNERMELER VE BİLEŞİK ÖNERMELER(18) 1. Önermeyi, önermenin

Detaylı

ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ DERS - 5

ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ DERS - 5 ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ DERS - 5 İletim Hatları İLETİM HATLARI İletim hatlarının tarihsel gelişimi iki iletkenli basit hatlarla (ilk telefon hatlarında olduğu gibi) başlamıştır. Mikrodalga enerjisinin

Detaylı