BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ YILI LĠSANS EĞĠTĠM PROGRAMI (GÜNCEL)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 2014-2015 YILI LĠSANS EĞĠTĠM PROGRAMI (GÜNCEL)"

Transkript

1 BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ YILI LĠSANS EĞĠTĠM PROGRAMI (GÜNCEL) 1. SINIF GÜZ YARIYILI Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon EEM ne GiriĢ Zorunlu Bilgisayar Programlama-I Zorunlu Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-I Zorunlu Türk Dili ve Edebiyatı-I Zorunlu Yabancı Dil-I 0 0 Zorunlu Matematik-I Zorunlu Genel Kimya Zorunlu Fizik-I Zorunlu SINIF BAHAR YARIYILI Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon Bilgisayar Programlama-II Zorunlu Katıhal Elektroniği Zorunlu Elektrik Elektronik Mühendisliği nde Ölçme Zorunlu Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-II Zorunlu Türk Dili ve Edebiyatı-II Zorunlu Yabancı Dil-II 0 0 Zorunlu Matematik-II Zorunlu Fizik-II Zorunlu /105

2 2. SINIF GÜZ YARIYILI Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon Devre Teorisi-I Zorunlu Devre Teorisi Lab.-I Zorunlu Elektronik-I Zorunlu Elektronik Lab.-I Zorunlu Elektromanyetik Alan Teorisi Zorunlu Diferansiyel Denklemler Zorunlu Lineer Cebir 0 0 Zorunlu Mühendislik Ġngilizcesi-I 0 0 Zorunlu 0200nn Seçmeli-I (Alan dıģı) TOSD "Alan DıĢı Seçmeli Ders" için Seçenekler Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon Teknoloji ve Yenilik Yönetimi TOSD ĠĢ ve Sosyal Güvenlik TOSD Ekonomiye GiriĢ TOSD 1 2. SINIF BAHAR YARIYILI Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon Devre Teorisi-II Zorunlu Devre Teorisi Lab.-II Zorunlu Elektronik-II Zorunlu Elektronik Lab.-II Zorunlu Mühendislik Matematiği Zorunlu Elektromanyetik Dalgalar Zorunlu Olasılık ve Ġstatistik Zorunlu Mühendislik Ġngilizcesi-II 0 0 Zorunlu 02004nn Seçmeli-II (Alan dıģı) TOSD "Alan DıĢı Seçmeli Ders" için Seçenekler Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon Fikri ve Sınai Mülkiyet TOSD Toplam Kalite Yönetimi TOSD Yönetim Sosyolojisi TOSD 2 2/105

3 .SINIF GÜZ YARIYILI Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon Elektrik Makinaları-I 0 0 Zorunlu Elektrik Makinaları Lab.-I Zorunlu Kontrol Sistemleri-I Zorunlu Sinyaller ve Sistemler Zorunlu Mesleki Yazılım Uygulamaları Zorunlu Endüstriyel Elektronik Zorunlu MikroiĢlemciler ve Mikrodenetleyiciler 0 0 Zorunlu MikroiĢlemciler ve Mikrodenetleyiciler Lab Zorunlu 02005nn Seçmeli-III (Alan dıģı) TOSD "Alan DıĢı Seçmeli Ders" için Seçenekler Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon ĠĢletme Yönetimi TOSD GiriĢimcilik TOSD Endüstri Sosyolojisi TOSD.SINIF BAHAR YARIYILI Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon Kontrol Sistemleri-II Zorunlu Kontrol Sistemleri Lab Zorunlu Sayısal Elektronik Zorunlu Sayısal Elektronik Lab Zorunlu Analog HaberleĢme Zorunlu Analog HaberleĢme Lab Zorunlu Güç Elektroniği 0 0 Zorunlu Güç Elektroniği Lab Zorunlu 02006nn Seçmeli-IV (Alan dıģı) TOSD 4 Teknik Seçmeli Ders-I TS /105

4 "Teknik Seçmeli Ders" için Seçenekler: Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon Elektronik Devre Tasarımı TS Elektrik Makinaları-II TS-1 "Alan DıĢı Seçmeli Ders" için Seçenekler Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon Performans Yönetimi TOSD Proje Yazma ve yönetimi TOSD ĠĢ hukuku TOSD Liderlik ve Motivasyon TOSD 4 4. SINIF GÜZ YARIYILI Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon Bitirme projesi-i Zorunlu 02007nn Seçmeli-V (Alan dıģı) TOSD V Teknik Seçmeli Ders-II TS-2 Teknik Seçmeli Ders-III TS- Teknik Seçmeli Ders-IV TS-4 Teknik Seçmeli Ders-V TS-5 Teknik Seçmeli Ders-VI TS Teknik Seçmeli Ders Seçenekleri Ders Kodu Dersin Adı T U L K Ön ġart Sayısal HaberleĢme Mikrodalga Tekniği TS TS Enerji Sistemleri TS Özel Konular-I TS-2 4/105

5 Ders Kodu Dersin Adı T U L K Kablosuz HaberleĢme Denetim Sistemi Tasarımı Ön ġart TS TS Enerji Dağıtımı ve Projelendirme TS- Ders Kodu Dersin Adı T U L K Ön ġart Sayısal ĠĢaret ĠĢleme Programlanabilir Lojik Denetleyiciler TS TS Güç Sistemleri-I TS-4 Ders Kodu Dersin Adı T U L K Ön ġart Biyomedikal Mühendisliğinin Temelleri TS Yenilenebilir Enerji Kaynakları TS-5 Güç Elektroniği Uygulamaları TS-5 Ders Kodu Dersin Adı T U L K Ön ġart Veri Yapıları TS Motor Sürücü Sistemleri ve Denetimi Elektrik Kumanda Devreleri TS TS-6 5/105

6 4. SINIF BAHAR YARIYILI Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon Bitirme Projesi-II Zorunlu Teknik Seçmeli Ders-VII TS-7 Teknik Seçmeli Ders-VIII TS-8 Teknik Seçmeli Ders-IX TS-9 Teknik Seçmeli Ders-X TS Teknik Seçmeli Ders Seçenekleri Ders Kodu Dersin Adı T U L K Ön ġart Yüksek Gerilim TS Tekniği Robotik Sistemler TS Filtre Tasarım Yöntemleri TS Antenler ve yayılma TS Özel Konular-II TS-7 Ders Kodu Dersin Adı T U L K Özel Elektrik Makinaları Endüstriyel Otomasyon Biyomedikal ĠĢaret ĠĢleme Ön ġart TS-8 TS-8 TS Fiber Optik ĠletiĢim TS-8 Ders Kodu Dersin Adı T U L K Elektrik Mot. Modern Denetim Yöntemleri Ġleri Mikrodenetleyiciler Ön ġart TS-9 TS Yapay Zeka TS Güç Sistemleri-II TS-9 6/105

7 Ders Kodu Dersin Adı T U L K Ayd. Tek. ve Ġç Tesisat Projesi Ön ġart TS Endüstriyel Ölçme TS Lojik Devre Tasarımı TS-10 Bilgisayar TS HaberleĢmesi T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar, K=Kredi Yaz Stajı toplam 40 iģ günüdür(usul ve esasları staj yönergesinde belirtildiği Ģekildedir.) Toplam kredi: 167 Kredi (240 ) Toplam Seçmeli Dersler: 64 (%26.66) Teknik Seçmeli Dersler: 48 Teknik Olmayan Seçmeli Dersler: 16 (%25) 7/105

8 1. SINIF GÜZ YARIYILI Dersin Kodu: Elektrik-Elektronik Mühendisliğine GiriĢ Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 1 1./Güz 2 Dersin Ġçeriği: - Mesleğin tanıtımı, - Elektrik - Elektronik Mühendisliği bölümünü yapısı ve tanıtımı, - Elektrik - Elektronik mühendisliğinin temel çalıģma alanları, - Elektrik - Elektronik mühendisliği bölümünün laboratuvarlarının tanıtımı, - Elektrik - Elektronik Mühendisliği güncel araģtırma konuları ve seminerler. Bu dersin amacı; elektronik mühendisliği birinci sınıf öğrencilerine elektronik mühendisliğinin temel fikirlerini tanıtmak ve geliģimini anlatmak, 1. Ders notları 2. Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliğine GiriĢ, C. B. Fleddermann, Çeviren: Erhan Akın, Nobel Yayın Dağıtım, Değerlendirme Metotları:Ġki ara sınav: herbiri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul:yok 8/105

9 Bilgisayar Programlama I Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 1./Güz 4 Dersin Ġçeriği: - Bilgisayarlar ve Programlama Temel kavramlar ve iģlemler, - Algoritmalar, operatörler, terimler ve hazırlama aģamaları, - AkıĢ diyagramları ve algoritmaların iģleyiģleri - AkıĢ diyagramları ġekilleri-anlamları, hazırlama aģamaları, - AkıĢ diyagramı analizleri, - C dilinin yapısı, - C deki veri tipleri. Algoritma geliģtirme ve temel programlama mantığının kavranılması, değiģik uygulama alanlarına ait yazılımlar geliģtirme yeteneğinin kazanılması. 1. ComputerConfluence, BeekmanandRathswohl, 6th Ed.,PrenticeHall. 2. Vatansever, F. Algoritma GeliĢtirme ve Programlamaya GiriĢ, 9. baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Hanly, Koffman, Problem Solvingand Program Design in C, 4th Ed.,AddisonWesley, Deitel, C How To Program, 4th Ed., Kernighan, C Programming Language, 2nd Ed., Ders notları Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 9/105

10 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-I Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2 1./Güz 2 Dersin Ġçeriği: - Türkiye Ġnkılap Tarihi, - Avrupa da yaģanan geliģmeler (Sanayi Devrimi ve Fransız Ġhtilali gibi), - I. Dünya SavaĢı ve sonuçları, Mondros Mütarekesi ve sonrasındaki geliģmeler, - Mili Mücadele kapsamındaki kongreler, Son Osmanlı Mebusan Meclisi nin aldığı Misak-ı Milli kararları, - TBMM Dönemi, KurtuluĢ SavaĢı'ndaki cepheler ve Mudanya AteĢkes AntlaĢması, - Milli Mücadele de takip edilen DıĢ Politika ve son olarak 192 Lozan BarıĢ AntlaĢması Dersin amacı Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi ile ilgili kavramları, Osmanlı yenileģme süreci, I. ve II. MeĢrutiyet Dönemlerini gibi son dönem tarihsel konuların öğrenciler tarafından anlaģılması ve yorumlanmasıdır. 1. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, I-III, Atatürk AraĢtırma Merkezi, Ankara Bernard Lewis, Modern Türkiyenin DoğuĢu, Türk Tarih Kurumu yay., Ankara 199. Mustafa Kemal Atatürk, Söylev, I-II, (Haz. H.V. Velidedeoğlu), ÇağdaĢ Yay., Ġstanbul 1988 Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 10/105

11 Türk Dili ve Edebiyatı I Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2 1./Güz 2 Dersin Ġçeriği: - Dil nedir? - Dilin özellikleri nelerdir? - Dil doğuģ teorileri ve dil türleri, - Dil kültür iliģkisi, - Yeryüzündeki diller ve nin dünya dilleri arasındaki yeri, - Türk Dilinin tarihi devreleri Dil bilgisi nedir? - Dil bilgisinin konuları ve bölümleri. ÇağdaĢ ölçüler ıģığında kendi dilini etkili ve doğru kullanan, düģünce ve fikirlerinin akıcı bir Ģekilde olarak ifade edebilen, dil bilincine sahip öğrencilerin yetiģtirilmesi 1. Prof Dr. Muharrem Ergin, Üniversiteler Ġçin Türk Dili, Bayrak Yayınevi, Ġstanbul, Ön KoĢul: yok Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) 11/105

12 Yabancı Dil-I Eğitim Dili: Ġngilizce Türü: Zorunlu 1./Güz Dersin Ġçeriği: - Ġngilizce dilinin temel ve ileri gramer yapısı. - Temel kavramlar ve temel konularda diyaloglar oluģturabilme veyeni kelimeler öğrenebilme. - Anahtar kelimeler yardımı ile verilen zamanları ayırt etme ve kullanabilme, - Farklı zamanlarda olumlu- olumsuz ve soru cümleleri oluģturabilme, - Cümledeki karıģık öğeleri Ġngilizce cümle yapısına göre doğru sıralayabilme, - Artan kelime bilgisi ile cümle, paragraf ve metin düzeyinde okuduğunu anlayabilme. Öğrencilere temel gramer yapılarını ilgili konu anlatımları ve egzersizlerin yardımı ile öğretmek ve belirli bir düzeyde Ġngilizce okuma- anlama- yazma becerilerini geliģtirmek böylece ayrıca Ġngilizcede kendilerini doğru ve etkili b ir Ģekilde ifade edebilmeleri dersin amaçları arasındandır. 1. New HeadwayElementaryStudent sbook&workbooklizand John Soarsthirdedition 2. English for Life Student sbook&workbooktomhutchinson. EssentialGrammarInUseRaymond Murphy. Ders notları Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 12/105

13 Matematik-I Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 4 1./Güz 6 - Bağıntı, fonksiyonlar ve Logaritmalar, Teorik konu ile ilgili soru çözümleri, - Limit ve süreklilik Teorik konu ile ilgili soru çözümleri, - Türev kavramı, bazı önemli fonksiyonların türevleri ve türevin geometrik yorumu, - Teorik konu ile ilgili soru çözümleri, - Artan-azalan fonksiyonlar, eğrilerin bükeyliği, maksimumminimum problemleriteorik konu ile ilgili soru çözümleri, - Limitte belirsiz haller, L Hospital kuralı, - Teorik konu ile ilgili soru çözümleri, - Fonksiyonların grafik çizimleri, - Teorik konu ile ilgili soru çözümleri, Öğrencilerin matemati-ğin temel kavramlarını, özellikle limit, süreklilik, türev, dizi-seri gibi kavramlar ve bunların mesleki uygulamalarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. 1. O. Bizim, A. Tekcan ve B. Gezer. Genel Matematik, Dora Yayıncılık, F. Akbulut ve A. ÇalıĢkan. Matematik Analiz AlıĢtırma ve Problemler Derlemesi, Ġzmir, J. Stewart. Calculus, ThomsonPub., G. Thomas and R. Finney. CalculusandAnalyticGeometryPart I, Addison-WesleyPub Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok Dersin Kodu: Genel Kimya Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 4 Dersin Ġçeriği: - Madde Atomlar ve atom kuramı, - Kimyasal bileģikler, - Kimyasal tepkimeler, - Gazlar, - Termokimya, - Sıvılar, - Katılar ve moleküller arası kuvvetler, 1./Güz 5 1/105

14 - Kimyasal kinetik, - Kimyasal kinetik, - Kimyasal denge konuları ders içeriği olarak iģlenecektir. Temel Kimya dersinin amacı öğrencilere mesleki alanlarda gerekli bilgi birikimini oluģturmak üzere temel kimya konularının kavratılması ve problem çözümlerinde kullanabilmelerini sağlamaktır. 1. Genel Kimya (I. ve II. cilt): Petrucci, Harwood, Herring, 2. Çeviri: Tahsin Uyar, Serpil Aksoy;. Üniversite Kimyası (I. ve II. cilt): Bruce H. Mahan 4. Genel Kimya : Ayhan Ulubelen 5. Contemporary Chemistry: John E. Hearst, James B. Ifft. Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 Ön KoĢul: yok (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Dersin Kodu: Fizik-I Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 4 1./Güz 6 Dersin Ġçeriği: - Uzunluk, Kütle ve zaman standartları, Boyut analizi, Birimlerin dönüģümü, Laboratuarda çalıģma koģulları, Grupların oluģturulması, Hata hesapları, - Vektörler, Koordinat sistemleri, Vektör ve skaler nicelikler, Vektörlerin bazı özellikleri, Vektör bileģenleri ve birim vektörler,grafik çizimi ve Alınan ölçümlerden sonuca gitmede izlenecek yolların belirlenmesi, - Bir boyutta hareket, Konum, Hız, Anlık hız, Ġvme, Hareket diyagramları, Bir boyutta sabit ivmeli hareket, Serbest düģen cisimler, Kinematik denklemlerin matematiksel hesapla türetilmesi, Ġki boyutta hareket Konum, hız ve ivme vektörleri, Ġki boyutta sabit ivmeli hareket, Eğik atıģ, Düzgün dairesel hareket, Teğetsel ve radyal ivme, Bağıl hız ve bağıl ivme Verniyeli kumpas, Mikrometre ve Sferometre kullanılarak ölçüm alma, - Hareket yasaları, Kuvvet kavramı, Newton un birinci yasası ve eylemsiz sistemler, Kütle, Newton un ikinci yasası, Yerçekimi kuvveti ve ağırlık, Newton un üçüncü yasası, Newton yasalarının bazı uygulamaları, Sürtünme kuvveti - Eğik düzlem yardımıyla sürtünme katsayısının ölçülmesi - Dairesel hareket ve Newton yasalarının diğer uygulamaları, Newton un ikinci yasasının, düzgün dairesel harekete uygulanması, Ġvmeli sistemlerde düzgün olmayan dairesel hareket - Kalorimetrenin ısı sığası ve katı bir cismin ısınma ısısının belirlenmesi 14/105

15 - Enerji ve enerji transferi, Sabit kuvvetin yaptığı iģ, DeğiĢen kuvvetin yaptığı iģ, Kinetik enerji ve iģ-kinetik enerji teoremi, Enerji korunumutersinir sarkaç yardımıyla yer çekimi ivmesinin ölçülmesi - Potansiyel enerji, Bir Sistemin Potansiyel enerjisi, Mekanik enerji korunumu Korunumlu ve korunumsuz kuvvetler, Korunumsuz kuvvetler için mekanik enerji değiģimi, Korunumlu kuvvetlerle potansiyel enerji arasında bağıntı, Enerji diyagramı, Hooke yasası ve titreģim yöntemi ile yay sabitlerinin belirlenmesi - Ġmpuls ve momentum, Çizgisel momentum ve çarpıģmalar, Çizgisel momentum korunumu, Bir boyutta çarpıģmalar, Ġki boyutta çarpıģmalar, Kütle merkezi Parçacıklar sisteminin hareketi, Tek boyutta sabit hızla hareket eden bir nesnenin hareketinin incelenmesi, - Katı cismin sabit eksen etrafında dönmesi, Eylemsizlik Momentleri, Paralel Eksenler Teoremi, Dik Eksenler Teoremi, Tork, Tork ve AçısalĠvme Arasındaki ĠliĢkinin Belirlenmesi, Balistik sarkaç, - Statik, Denge Ģartları, Ağırlık merkezi, Gerilme, ġekil değiģimi, Esneklik Modülü Stokes yasasından yararlanarak bir sıvının akmaya karģı direncinin belirlenmesi - Kütle çekimi, Newton un kütle çekim yasası, Ağırlık, Kepler yasaları ve Gezegenlerin hareketi Eylemsizlik Momenti - Basit harmonik hareket, Basit Harmonik harekette periyot, genlik, yerdeğiģtirme, hız ve ivme, Basit Harmonik harekette Enerji,Basit Sarkaç, Fiziksel Sarkaç Dersin amacı doğrultusunda öğrenciye, mekanik ile ilgili kavramları öğretmek, kavramlar arasındaki iliģkiyi ve kanunlarını açıklamak, fizik kanunlarının problem çözümüne nasıl uygulanacağını anlatmaktır. Ayrıca kazanılan fizik bilgilerini laboratuar uygulamaları ile pekiģtirmektir. 1. Raymond A. Serway, John W., (1995). Fen ve Mühendislik için Fizik, Palme Yayıncılık. 2. Hugh D. Young, Roger A. Freedman, (2007) Üniversite Fiziği, PearsonEducation Yayıncılık.. Fishbane,Gasiorowicz,Thornton Temel Fizik, Cilt I Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 Ön KoĢul: yok (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) 15/105

16 1.SINIF BAHAR YARIYILI Dersin Kodu: Bilgisayar Programlama II Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 1./Bahar 4 Dersin Ġçeriği: - C ye giriģ - C dilinin temelleri - C dilinde karar/döngü yapıları - C dilinde sayısal, alfasayısal, grafiksel, sistem komutları - C formları - C genel kontrol bileģenleri - ĠletiĢim pencereleri, iletiģim nesneleri, özellikleri, olayları - Multimedia nesneleri, özellikleri, olayları - ĠĢletim sistemi, Office uygulamaları, raporlama nesneleri, özellikleri, olayları - Ağ-internet nesneleri, özellikleri, olayları - Veritabanı nesneleri, özellikleri, olayları Görsel ve nesneye yönelimli programlama mantığının kavranılması, değiģik uygulama alanlarına ait yazılımlar geliģtirme yeteneğinin kazanılması 1. Deitel ve Deitel, C ve C++, 2011, Sistem Yayıncılık,. Baskı 1. King, K. N., C Programming, 2008, Norton Publishing, Second Edition Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 16/105

17 Katıhal Elektroniği Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2 1./Bahar Dersin Ġçeriği: - Kristaller, polikristal, amorf maddeler ve ilgili tanımlar. - Katı maddelerin enerji bant yapısı, iletken, yalıtkan ve yarıiletken maddeler. - Yarıiletkenlerde yük taģıyıcıların oluģması, generasyon ve rekombinasyon kavramları. - Yarıiletkenlerde iletim modelleri, difüzyon ve sürüklenme akımı tanımları. - Yarıiletkenlerde elektronik parametrelerin ölçülmesi. - PN eklem potansiyeli, eklem sığası ve diğer bazı özelliklerin incelenmesi. - BJT ve FET in içyapılarının ve iģleyiģlerinin incelenmesi. Dersi baģarıyla tamamlayan öğrenci yukarıdaki konuları öğrenir ve temel katı hal Elektroniği devrelerini açıklama ve analiz etme yeteneğini kazanır. 1. Solid StateElectronicsLectureNotes, Baysal, 2. Solid State Electronic Devices, B.G.Streetman Ön KoĢul: yok Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) 17/105

18 Elektrik Elektronik Müh. Ölçme Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 1./Bahar 4 Dersin Ġçeriği: - Ölçmenin temel ilkeleri - Ölçme ve hata, doğruluk ve kesinlik, anlamlı sayılar. - Kalibrasyon kavramları - DC ölçme aletleri, hareketli ölçme aletleri. - Analog ölçmeler, Hareketli ölçü aletleri - Elektrodinamik aletler ve wattmetreler, sayaçlar - Osiloskoplar ve özellikleri, osiloskop ölçümleri - Opamplar ve statik, dinamik parametreleri - Devre elemanlarının ölçülmesi ve alternatif akım ölçmeleri - Digital ölçme, Analog-digital dönüģüm ve dönüģtürücüler - AC-DC Köprüler ve uygulamaları, wheatstone köprüsü duyarlılığı - Ölçme transformatörleri - Algılayıcılar Birim sistemleri, tanım ve ölçme gibi temel elektroteknik konularında açıklama ve analiz etme yeteneğini kazandırılması amaçlanmaktadır Prof. Dr. Halit PASTACI, Elektrik ve Elektronik Ölçmeleri, YTÜ Prof.Hasan Önal, Ölçme Tekniği Cilt I, ĠTÜ Yayını.. Prof. Dr.Enise Erimez, M.Turgut Menalioğlu Elektrik Ölçmesi Problemleri, ĠTÜ yayını Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 18/105

19 02002 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi- II Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2 1./Bahar 2 Dersin Ġçeriği: - Cumhuriyet kavramı, Cumhuriyet in ilan edilmesi, Ankara nın baģkent olması - Siyasi alanda yapılan inkılaplar: Saltanatın ve Hilafetin kaldırılması, Çok partili döneme geçiģ denemeleri ve tepkiler, Atatürk e suikast giriģimi, ġeyh Sait isyanı, - - Menemen olayı - Sosyal alanda yapılan inkılaplar: ġapka inkılabı, Tekke ve Zaviyelerin kapatılması, - Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu - Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar: Tevhid-i Tedrisat kanunu, Harf inkılabı,türk Tarih ve Dil inkılabı - Ekonomik alanda yapılan inkılâplar - Hukuk alanında yapılan inkılaplar - Atatürk dönemi Türk dıģ politikası: Milletler Cemiyeti ve Türkiye, Balkan Antantı, - Sadabat Paktı - Atatürk dönemi Türk dıģ politikası: Montrö Boğazlar SözleĢmesi, Hatay ın anavatana katılması - Türkiye nin diğer ülkelerle ikili münasebetleri, II. Dünya SavaĢı ve - TürkiyeAtatürk Ġlkeleri: Cumhuriyetçilik-Milliyetçilik - Atatürk Ġlkeleri: Halkçılık-Laiklik - Atatürk Ġlkeleri: Devletçilik-Ġnkılapçılık - Atatürk ün ölümü ve Ġsmet Ġnönü nün CumhurbaĢkanı seçilmesi sonrası geliģmeler Atatürk ten sonra Türkiye nin iç politikası ( ) Bu dersin sonunda öğrenci Milli Mücadele sonrasında Türk siyasi hayatında gerçekleģtirilen siyasi inkılâpları (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet in ilanı ve Halifeliğin kaldırılması) ve bunları takiben hukuk, eğitim, ekonomi, toplumsal ve kültürel alanlarda gerçekleģtiren inkılâpları, Atatürk döneminde yürütülen dıģ politikanın temel özellikleri ve yine Atatürk ün ilkelerini açıklayıp yorumlayabilecektir 1. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, I-III, Atatürk AraĢtırma Merkezi, Ankara Bernard Lewis, Modern Türkiye nin DoğuĢu, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 199. Ġsmet Görgülü, Ana Hatlarıyla Türk Ġstiklal Harbi, KastaĢ Yayınları, Ġstanbul Mustafa Kemal Atatürk, Söylev, I-II, (Haz. H.V. Velidedeoğlu), ÇağdaĢ Yay., Ġstanbul 1988 Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 19/105

20 Türk Dili ve Edebiyatı-II Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2 1./Bahar 2 Dersin Ġçeriği: - Dersin amaç ve hedefleri, içeriği yararlanılacak kaynaklar ve yarıyıl ders planının tanıtımı - Yazım kuralları ve uygulaması - Noktalama iģaretleri ve uygulaması - Anlatım nedir? Anlatımın özellikleri - Anlatım türleri, biçimleri ve uygulaması - de genel anlatım bozuklukları ve düzeltilmesi - Kompozisyonla ilgili genel bilgiler - Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması - Yazılı kompozisyon türleri (Duygu ağırlıklı yazılar, olay ağırlıklı yazılar ve dilekçeler) - Yazılı kompozisyon türleri (DüĢünce ağırlıklı yazılar, inceleme yazıları,diğer yazılı anlatım türleri) gibi konu ve içerikler iģlenecektir. Çağın sürekli ilerleyen Ģartlarına uygun olarak farklı alanlarda öğrenim gören gençlerimize bir konu hakkındaki görüģlerini yazıya dökebilmek, özel günlerle ilgili etkinliklerde metinler hazırlayabilme doğru, güzel konuģma yeteneklerini geliģtirmek, dil ve anlatımla ilgili eksikliklerini gidermek, anlatım biçimleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. 1. Prof Dr. Muharrem Ergin, Üniversiteler Ġçin Türk Dili, Bayrak Yayınevi, Ġstanbul, Ön KoĢul: yok Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) 20/105

21 Yabancı Dil-II Eğitim Dili: Türü: Zorunlu Dersin Ġçeriği: - Future tense, - Futureprogressive tense, - Was/were, - Simple past tense, - Present Perfect Tense, - Past Perfect Tense, - RelativeClauses, 1./Bahar - Passivevoice yapıları ders içeriği olarak anlatılacaktır. Öğrencinin temel dil becerilerini okuma, yazma, dinleme ve konuģma yoluyla geliģtirmek. 1. Çakır, V., Yorgancı, N., Keskil, G., Full StreamAhead, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Yardımcı Ders Kitapları: EssentialGrammerInUse.. Ġngilizce-, -Ġngilizce Sözlük Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 21/105

22 Matematik-II Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 4 1./Bahar 6 Dersin Ġçeriği: - Belirsiz integral ve özellikleri, belirsiz integral hesaplama yöntemleri, - DeğiĢken değiģtirme ve kısmi integrasyon, basit kesirlere ayırma, - Teorik konu ile ilgili soru çözümleri, - Ġntegral hesaplama yöntemleri, özel ve trigonometrik değiģken değiģtirme, - Teorik konu ile ilgili soru çözümleri, - Belirli Ġntegral, alt ve üst Riemann toplamları, integral hesabın temel teoremleri, - Teorik konu ile ilgili soru çözümleri. - Belirli integrallerin uygulama alanları, - Alan, hacim ve ağırlık merkezi hesaplamaları, - Polar koordinatlar, vektörler, matrisler (tarifleri, tipleri, toplama ve çarpma iģlemleri), - Determinant kuralları ve hesaplanması, - Doğrusal denklem sistemleri ve çözümleri, - Uzaysal doğru ve düzlemler, koordinat eksenlerinin transformasyonu, - Çok katlı integraller ve kullanım alanları. Dersin amacı öğrenciye R^ de vektör kavramı, vektör değerli fonksiyon kavramı ve bu fonksiyonlarla ilgili cebirsel iģlem yapabilme yeteneği kazandırma, çok değiģkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik, kısmı türev, integral, diferansiyel kavramlarının kazandırılması, fonksiyon dizi ve serileri, iki değiģkenli fonksiyonlarda Taylor seri açılımları, çok değiģkenli fonksiyonlarda yönlü türev ve gradiyent kavramı, iki ve üç katlı integraller, kutupsal, küresel ve silindirik koordinatlar, eğrisel ve yüzey integralleri ve bunlarla ilgili Green, Stokes ve Divergens-Gauss teoremlerini ve bu teoremlerin uygulamalarını vermektir. 1. Sherman K. Barcellos, A.,Calculus ve Analitik Geometri, Cilt 1 ve 2. si: BenoKuryel ve Firuz Balkan. Literatür Yayıncılık San. Tic. Ltd. Ġti, Ayres, F., Diferansiyel ve Ġntegral Hesap, Çeviri: Dr. Güzin GÖKMEN, Güven Kitabevi Yayınları, Ankara, Matematik Formülleri ve Tabloları El Kitabı, Bilim ve Teknik Kitabevi. EskiĢehir, Yardımcı Ders Kitapları: Balcı Mustafa Matematik Analiz 2 Balcı yayınları Edwards-Penny Matematik Analiz ve Analitik Geometri II Palme Yayıncılık Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve Ön KoĢul: yok 22/105

23 kitap, klasik) Dersin Kodu: Fizik-II Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 4 1./Bahar 6 Dersin Ġçeriği: - Coulomb kanunu, elektrik alanı, potansiyel ve elektrik alanı kondansatörler. - Ohm kanunu, bir iletkenin direnci ve Kirchoft kanunu, - Magnetik alan, elektromanyetik indükleme, optik, kırılma ve yansıma kanunları. Öğrenciye Temel elektrik ve manyetik alan kavramlarını ve yasalarını öğretmek, kavramlar arasındaki iliģkiyi açıklamaktır. Fizik kanunlarının problem çözümüne nasıl uygulanacağını anlatmaktır. Ayrıca kazanılan fizik bilgilerini laboratuar uygulamaları ile pekiģtirmektir. 1. Halliday, D, Resnick, R., Çeviri Editörü: Yalçın, C., Fiziğin Temelleri, ArkadaĢ Yayınevi, Ankara, Serway, R.A. Çeviri Editörü: Çolakoğlu, K., Fen ve Mühendislik için Fizik. Palme Yayıncılık, Ankara, Fishbane, P.M.,Gasiorowicz, S., &Thornton, S.T. Çeviri Editörü: Türkoğulları, Ü. Temel Fizik. Ankara: Arkadaġ Yayınevi, Yardımcı Ders Kitapları: Ohanian, H.C.,Physics. New York: W.W. Norton &Compony, Inc, Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 2/105

24 2.SINIF GÜZ YARIYILI Dersin Kodu: Devre Teorisi-I Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2./Güz 4 Dersin Ġçeriği: - Temel kavramlar, çevre ve düğüm yöntemleri, devre teoremleri, enerji ve güç kavramları. - Anahtarlama fonksiyonları. - Birinci ve ikici mertebeden devrelerde doğal ve kalıcı tepkiler. - Çok çevreli ve çok düğümlü devrelerde dinamik tepki. - Durum denklemleri. DC devrelerin davranıģlarının temel kavramlarını iyi anlamak, basit RLC devrelerinin matematiksel gösterimlerini çıkarabilmek ve çözmek, devre analizi teorem ve metotlarının kullanımını anlamak. 1. Elektrik Devrelerine GiriĢ Ders notları, Prof. Dr. Ahmet DerviĢoğlu, ĠTÜ. 2. IntroductoryCircuit Analysis, Boylestad. Elektrik Devrelerinin Analizi, Prof. Dr. Cevdet Acar, ĠTÜ. 4. Devre Analizi Dersleri, kısım 1,2,,4, Prof.Dr. Yılmaz Tokad, ĠTÜ. Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 24/105

25 Uygulama Devre Teorisi Lab.- I Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 1 2./Güz 2 Dersin Ġçeriği: - Temel Ölçü Aletlerinin Tanıtılması, - Ohmmetrelerin Projelendirilmesi, - Sistematik Hataların incelenmesi, Ohm ve Kirchoff Kanunlarının incelenmesi, devre akım ve gerilimlerinin ölçülmesi, - Akım ve gerilim kaynaklarının iç dirençlerinin hesaplanması, DC Köprülerle ölçmeler, - AC-Köprülerle ölçmeler, Superpozisyon tekniğinin uygulaması, - Thevenin ve Norton teoremlerinin uygulamaları, - Osiloskopla ölçmeler, - Maksimum güç transferi uygulamaları, - Alçak ve yüksek geçiren filtrelerin incelenmesi, - Paralel ve seri rezonans devrelerinin uygulamaları, Paralel ve seri rezonans devrelerinin uygulamaları, - Empedans uygunlaģtırma uygulamaları. Laboratuardaki Ölçü Aletlerini (Ampermetre, Voltmetre, Osiloskop gibi) Kullanabilme Becerisi Kazandırmak, Basit Devreleri Kurup Ölçüm Yapabilme, Sonuçları Yorumlayabilme Yeteneği Kazandırmak, Temel Devreler Üzerinde Teorik ve Deneysel ĠliĢki Kurma Becerisi Kazandırmak 1. Pastacı H., (2000). Elektrik ve Elektronik Ölçmeleri,Y.T.Ü. Yayınevi 2. Akkılıç, S., (1976) Elektrik ve Elektronik Ölçü Aletleri,Birsen Yayınevi. Howatson, A. M., (1996). ElectricalCircuitsAndSystems, Oxford UniversityPress. 4. Nilsson, J, W.,Riedel, S. A., (2001). ElectricCircuits, Printice-Hall. Değerlendirme Metotları: %0 Laboratuar performansı ve Hazırlık (lab raporlarını da içeriyor), %20 Kısa sınavlar, %50 Final Sınavı Ön KoĢul: yok 25/105

26 02000 Elektronik-I Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2./Güz 4 Dersin Ġçeriği: - GiriĢ, - Elemanlar ve temel devreler, - ĠĢlemsel kuvvetlendiriciler, tanım ve uygulama örnekleri, - Diyotlar; ideal diyot, jonksiyonlu diyotun uç karakteristikleri, diyotlu devrelerin analizi, - Yarıiletkenlerle ilgili kavramlar ve jonksiyonlu diyotun fiziksel yapısı. Diyot uygulamaları, - BipolarJonksiyonluTransistör (BJT); fiziksel yapı ve çalıģma rejimleri, DC kutuplama, - Kuvvetlendirici olarak BJT. Küçük iģaret eģdeğer devresi, temel kuvvetlendirici yapıları, - BJT nin anahtar olarak çalıģma yapısı ve uygulamaları, - MOSFET yapısı ve çalıģma türleri. FET uygulamaları. Temel elektronik devrelerin yapısı, çalıģmalarında etkili olan fiziksel ilkeleri, çalıģma mekanizmaları, karakteristikleri, davranıģları, modelleri ve bilgisayar simülasyonunda kullanılan model parametreleri, sınır değerleri hakkında gerekli temel bilgileri kazandırmak, transistorlu temel kuvvetlendirici yapılarını öğrenmek, bipolar transistorlu, FET li ve MOSFET li devrelerin analizini öğrenmek. 1. IntegratedElectronics: Analog anddigitalcircuitsandsystems JacobMillman, ChristosC.Halkias, McGRAW HILL. Ön KoĢul: yok Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) 26/105

27 Uygulama Elektronik Laboratuarı-I Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 1 2./Güz 2 Dersin Ġçeriği: - GiriĢ, - Elemanlar ve temel devreler, - ĠĢlemsel kuvvetlendiriciler, tanım ve uygulama örnekleri, - Diyotlar; ideal diyot, jonksiyonlu diyotun uç karakteristikleri, diyotlu devrelerin analizi, - Yarıiletkenlerle ilgili kavramlar ve jonksiyonlu diyotun fiziksel yapısı. Diyot uygulamaları, - BipolarJonksiyonluTransistör (BJT); fiziksel yapı ve çalıģma rejimleri, DC kutuplama, - Kuvvetlendirici olarak BJT. Küçük iģaret eģdeğer devresi, temel kuvvetlendirici yapıları, - BJT nin anahtar olarak çalıģma yapısı ve uygulamaları, MOSFET yapısı ve çalıģma türleri. FET uygulamaları. Modern ölçme cihazları ve ölçme tekniklerini kullanma becerisini kazandırmak, elektronik elemanların bazı önemli pratik özellikleri ve pratik değerlerini öğretmek, devrenin bord üzerinde montajının yapılmasını öğretmek, ölçme yoluyla devredeki hataların bulunmasını öğretmek, bazı temel devrelerin ölçme yoluyla analizini yapabilmeyi öğretmek. 1. IntegratedElectronics: Analog anddigitalcircuitsandsystems JacobMillman, ChristosC.Halkias, McGRAW HILL. Ön KoĢul: yok Değerlendirme Metotları: %0 Laboratuar performansı ve Hazırlık (lab raporlarını da içeriyor), %20 Kısa sınavlar, %50 Final Sınavı 27/105

28 Elektromanyetik Alan Teorisi Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2./Güz 4 Dersin Ġçeriği: - Manyetik akı yoğunluğu ve vektör potansiyel, - Biot-Savard yasası, Amper yasası, A ve B ile ilgili temel bağıntılar, - Manyetik malzemeler, manyetizasyon ve manyetize olmuģ bir malzemenin manyetk alanı, - Manyetik alan Ģiddeti, Dielektrik ve manyetik malzemenin karģılaģtırılması, manyetik duyarlılık ve geçirgenlik, Yükler üzerindeki manyetik kuvvet ve akım, - Lorentz kuvveti ve Hall etkisi, manyetik alan içinde yüklenmiģ parçacıkların haraketi, Ġki kapalı devre arasındaki manyetik kuvvet, akym yoğunluğu üzerindeki manyetik kuvvet, - Farday endüksiyon yasası ve basit elektriksel jeneratörün çalıģması, - Lenz yasası ve zamanla değiģen B için faraday endüksiyonu yasası, V ve A cinsinden elektrik alan Ģiddeti, rijit bir devrede endüklenen elektromotor kuvveti, Ortak ve self endüktans, - Neumann denklemi, M `nin yönünün bulunması Elektromanyetizmanın tarihsel geliģimine paralel olarak elektrostatik, manyetostatik ve durgun elektromanyetik alanların davranıģlarının incelenmesi. 1. Elektromagnetik Alan Teorisi, H. Ergun Bayrakci, Birsen Yayinevi, Elektromagnetik Alan Teorisinin Temelleri, M. Ġdemen, ĠTÜ Vakfı Yayınları, Fundamentals of AppliedElectromagnetics (5th Edition), Fawwaz T. Ulaby 4. EngineeringElectromagnetics, W.H. Hayt, JR, McGraw-Hill. Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 28/105

29 Diferansiyel Denklemler Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 4 2./Güz 5 Dersin Ġçeriği: - Genel kavramlar ve sınıflandırma. Birinci mertebeden diferensiyel denklemler, DeğiĢkenleri ayrılabilir denklemler, tam diferensiyel denklemler - Ġntegral çarpanı, birinci mertebeden lineer denklemlerdeğiģken değiģimi; homojen denklemler,bernoulli denklemi, RiccatidenklemiVarlık ve teklik teoremleri, birinci mertebeden diferensiyel denklemlerin uygulamaları - Birinci mertebeden yüksek dereceli denklemler. - n.-mertebeden lineer diferensiyel denklemler: sabit katsayılı denklemler (belirsiz katsayılar metodu), - DeğiĢken katsayılı diferensiyel denklemler (operatörün çarpanlara ayrılması, parametrelerin değiģimi metodu, - Mertebe indirgeme metodu, Cauchy-Euler denklemi - LaplacedönüĢümleri,tanımlar ve teoremler - Laplace dönüģümlerinin adi diferensiyel denklemlere uygulanması - Kuvvet serileri metodu: adi ve tekil nokta civarında çözümler - Lineer diferansiyel denklem sistemleri: temel teori ve çözümler, Laplace dönüģümü kullanılarak çözüm. Dersin amacı, mühendislikteki bir çok uygulamada karģımıza çıkan diferansiyel denklemleri ve sistemlerini öğrenciye tanıtmak ve çözümlerini araģtırmak. 1. Diferansiyel Denklemler, EDWARDS PENNEY,, 2. basım, 2008, Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 29/105

30 Lineer Cebir Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2./Güz Dersin Ġçeriği: - Temel Kavramlar - Lineer denklem sistemleri ve Gauss yöntemi ile çözümü - Matrisler ve matrislerle cebirsel iģlemler - Matris türleri, matrisin transpozesi - Minör, kofaktör, ek matris kavramları ve bir matrisin tersi - Determinant ve determinant özellikleri - Denk matrisler ve bir matrisin rankı - Lineer denklem sistemlerinin matrisler ve determinantlar ile çözümü - Laplace ve Antilaplace teoremleri. Kare sistem için Kramer teoremi. - MATLAB gösterimleri, Vektör uzayları - Vektör uzayları, Lineer bağımlı ve lineer bağımsız vektörler - Vektör uzayının tabanı ve boyutu, özdeğer ve özvektörler Dersin amacı, mühendislikteki bir çok uygulamada karģımıza çıkan lineer cebir denklemlerini ve lineer sistemlerini öğrenciye tanıtmak ve çözümlerini araģtırmak. 1. Gözükızıl,Ö.Faruk, Lineer Cebir, DeğiĢim Yayınları, Ġstanbul, Lineer Cebir ve Çözümlü Problemleri, A. G. Ağargün, H. Özdağ, Birsen Yayınevi. Çözümlü Lineer Cebir AlıĢtırmaları, Arif Sabuncuoğlu, Nobel Yayın, 2011 Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 0/105

31 02007 Mühendislik Ġngilizcesi-I Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2./Güz Dersin Ġçeriği: - Genel gramer kuralları, - Mesleki Ingilizceden ye tercüme teknikleri, - Ġngilizce eğitimi, tercüme teknikleri ve makale yazımında dikkat edilecek hususlar, - Makale yazım kuralları ve uygulamaları. Mesleki alandaki metin ve dökümanların etkili bir Ģekilde faydalanılması amacıyla öğrencilere gerekli bilgi birikiminin sağlanması 1. NickBrieger, AlisonPohl, Technical English VocabularyandGrammar, 2005, Summertown Publishing. 2. Ġngilizce makaleler Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 1/105

32 Teknoloji ve Yenilik Yönetimi Eğitim Dili: Türü: Seçmeli 2 2./Güz Dersin Ġçeriği: - Teorik bazda olmak üzere teknoloji farklı bilim adamlarının görüģleri çerçevesinde incelenir, - CRM, ERP,IT v.b uygulamalar hakkında teorik ve güncel uygulamalardan bilgiler verilir. ÇeĢitli teknoloji uygulamalarını iģletmelere adapte edebilme yeteneği kazandırır. Teknolojik geliģmeler ıģığında iģletmelerin organizasyon yapılarını yeniden gözden geçirmelerini(reorganizasyon) sağlar.giriģimcilik ruhunun geliģtirilmesine yardımcı olacak Ģekilde amaçlanan bir öğretim planlanmaktadır. 1. Ders Notları Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 2/105

33 ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Eğitim Dili: Türü: Seçmeli 2 2./Güz Dersin Ġçeriği: - Mühendislerin çalıģtığı iģ ortamında Genel ĠSG Kuralları, - Açık ve Kapalı Alanlarda ĠSG Kuralları / Genel ĠSG ve Yapı ĠĢlerinde ĠSG'nin Farkı, - ġantiyelerde Kayıtların Saklanma Sorumluluğu, - ÇalıĢma alanlarında iģ Kazaları Maliyetinin Belirlenmesi Teknikleri ĠĢ sağlığı ve güvenliği açısından bilinçli, gerektiği koģullarda önlem ve tedbirleri alabilen bireylerin yetiģtirilmesi 1. Ders Notları Ön KoĢul: yok Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) /105

34 Ekonomiye GiriĢ Eğitim Dili: Türü: Seçmeli 2 2./Güz Dersin Ġçeriği: - Ekonomiye giriģ, - Ekonomik düģünceler, - Ekonomi biliminin tanımı ve diğer bilimlerle ilgisi, - Ekonomik sistemler, nüfus meseleleri ve ekonomik büyüme, - Fiyat mekanizmasının iģleyiģi, arz-talep kanunları ve ekonomik karar birimleri, - Üretim, üretim maliyetleri ve üretim faktörleri, tabiat, emek, sermaye, - TeĢebbüs ve türleri, - ĠĢgücü ve iģsizlik sorunları, uluslar arası iģ gücü akımları, - Bankalar ve para, enflasyon, deflasyon ve devalüasyon, - Yabancı sermaye, çok uluslu Ģirketler, - Ticaret borsaları, - Elektronik ticaret. Çağın iktisadi, sosyal ve teknolojik yönden geliģmesinde katkısı inkâr edilemeyecek kadar açık olan ekonomi biliminin temel prensiplerini ve ekonomik düģüncenin mantığını anlatmak. Ekonomik olayların incelenmesi ve yorumlanması için temel kuralların açıklanması, fiyat mekanizması ve fiyatların teģekkülünün incelenmesi. Üretim, maliyetler ve üretim faktörleri ile birlikte teģebbüsün ve çeģitlerinin incelenmesi. Para ve banka konuları ile bazı aktüel geliģmelerin analizi. Uluslararası iktisat konuları, çok uluslu Ģirketler, yabancı sermaye, borsa ve Türkiye uygulamaları, milli gelir ile ilgili öğrencileri bilgilendirmek. 1. Ersan Bocutoğlu, Metin Berber ve Kenan Çelik, Ġktisada GiriĢ, Derya Kitabevi, Trabzon Erdal M.Ünsal, Ġktisada GiriĢ, Ġmaj Yayıncılık, Ankara, Osman Z.Orhan ve Seyfettin Erdoğan, Ġktisada GiriĢ, Palme Yayıncılık, Ankara, Zeynel Dinler, Ġktisat, Ekin Kitabevi, Bursa, Tevfik Pekin, Ekonomiye GiriĢ, Zeus Kitabevi, Ġzmir, Tümay Ertek, Temel Ekonomi, Beta Yayınları, Ġstanbul, Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 4/105

35 2.SINIF BAHAR YARIYILI Dersin Kodu: Devre Teorisi-II Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2./Bahar 4 Dersin Ġçeriği: - Sinüzoidal kaynaklar ve fazlar, - Fazörler, Sinüzoidal kalıcı-durum analiz metotları, - Sinüzoidal kalıcı-durumda devre teoremleri, - Sinüzoidal kalıcı-durumda güç hesaplaması, - Ortak endüktanslı (Kuplajlı) devreler, - Transformatörler, - Laplace dönüģümü, Laplace dönüģümü ile devre analizi, - Frekans seçici devreler, - Ġki uçlu devreler AC Devre DavranıĢlarının Temel Kavramlarını Anlatmak, Fazör Yöntemi ile Temel AC Devrelerin YatıĢkın Durum Cevabını Hesaplayabilme Yeteneğini Kazandırmak, Periyodik Sinyallerinin Ortalama ve Efektif Değerlerinin, Bir Elemanın Anlık, Ortalama ve Kompleks Gücünün Hesaplanabilmesi, Bobin ve Kondansatör Ġçeren Devrelerin Frekans Cevabının Hesaplanması, Rezonans Devrelerinin Analizleri, Filtre Devrelerinin Frekans Cevabının Analizleri, Ortak Endüktans Ġçeren Devreler ile AC Analiz, 2-kapılı Devrelerin Analizi Yeteneklerini Kazandırmak. 1. Elektrik Devrelerine GiriĢ Ders notları, Prof. Dr. Ahmet DerviĢoğlu, ĠTÜ. 2. IntroductoryCircuit Analysis, Boylestad. Elektrik Devrelerinin Analizi, Prof. Dr. Cevdet Acar, ĠTÜ. 4. Devre Analizi Dersleri, Prof.Dr. Yılmaz Tokad, ĠTÜ. Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 5/105

36 Uygulama Devre Teorisi Lab.-II Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 1 2./Bahar 2 Dersin Ġçeriği: - Sinüzoidal kaynaklar ve fazlar, - Fazörler, Sinüzoidal kalıcı-durum analiz metotları, - Sinüzoidal kalıcı-durumda devre teoremleri, - Sinüzoidal kalıcı-durumda güç hesaplaması, - Ortak endüktanslı (Kuplajlı) devreler, - Transformatörler, - Laplace dönüģümü, Laplace dönüģümü ile devre analizi, - Frekans seçici devreler, - Ġki uçlu devreler Öğrencilere sinyal üreteci ve osiloskop kullanabilme becerisi kazandırmak, AC kaynak kullanarak devre teoremlerinin anlaģılmasını sağlamak, Devrelerin sinüzoidal yatıģkın durumda incelenmesi, Empedans ve Admitans kavramlarının anlaģılmasını sağlamak, RLC devrelerin Fazördiagramlarını çıkarabilmek, Rezonans ve Pasif Filtre devrelerinin incelenmesi, 2-kapılı devrelerin incelenmesi. 1. Elektrik Devrelerine GiriĢ Ders notları, Prof. Dr. Ahmet DerviĢoğlu, ĠTÜ. 2. IntroductoryCircuit Analysis, Boylestad. Elektrik Devrelerinin Analizi, Prof. Dr. Cevdet Acar, ĠTÜ. 4. Devre Analizi Dersleri, Prof.Dr. Yılmaz Tokad, ĠTÜ. Değerlendirme Metotları: %0 Laboratuar performansı ve Hazırlık (lab raporlarını da içeriyor), %20 Kısa sınavlar, %50 Final Sınavı Ön KoĢul:Yok 6/105

37 Elektronik-II Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2./Bahar 4 Dersin Ġçeriği: - ĠĢlemsel kuvvetlendiricilerin yapısı, özellikleri ve temel iģlemsel kuvvetlendiricili devreler. Geribesleme: Geribesleme yöntemi, geribeslemeli transfer fonksiyonu, negatif geribeslemeli kuvvetlendiricilerin temel karakteristikleri. - Seri gerilim, seri akım geribeslemesi. - Paralel gerilim, paralel akım geribeslemesi. - Kararlılık. - Barkhausenkriteri, RC sinüs osilatörleri ( Wien osilatörü, faz ötelemeli osilatör). - LC sinüs osilatörleri ( Colpittsosilatörü, Hartleyosilatörü), kristalli osilatörler. - Schmitt tetikleyici, RC dolup boģalma osilatörleri, 555 zamanlayıcı, akım kaynaklı dolup boģalma osilatörü. - Güç kıvvetlendiricileri: Güç sarfiyatı, ısıl özellikler, verim, güç kuvvetlendiricilerin çalıģma sınıfları, A sınıfı güç kuvvetlendiricileri. - B sınıfı güç kuvvetlendiricileri, push-pull kuvvetlendirici, AB sınıfı güç kuvvetlendirici. - Bootstarp çıkıģ katı, akım kaynaklı çıkıģ katı. - Darlington çiftleriyle çıkıģ katı, köprü tipi kuvvetlendirici. Temel elektronik devrelerin analizini ve tasarımını yapabilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak. 1. M. S. Türköz, Elektronik, Birsen Yayınevi, J. Millman, Microelectronics, McGraw Hill, R. Boylestadand L. Nashelsky, ElectronicsDevicesandCircuitTheory, Prentice- Hall, D.Leblebici, Elektronik Devreleri, Seç Yayın Dağıtım, H. Pastacı, Elektronik, Yıldız Üniversitesi, Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 7/105

38 Uygulama Elektronik Laboratuarı-II Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 1 2./Bahar 2 Dersin Ġçeriği: - ĠĢlemsel kuvvetlendiricilerin yapısı, özellikleri ve temel iģlemsel kuvvetlendiricili devreler. - Geribesleme, Geribesleme yöntemi, geribeslemeli transfer fonksiyonu, negatif geribeslemeli kuvvetlendiricilerin temel karakteristikleri. - Seri gerilim, seri akım geribeslemesi. - Paralel gerilim, paralel akım geribeslemesi. - Kararlılık. - Barkhausenkriteri, RC sinüs osilatörleri ( Wien osilatörü, faz ötelemeli osilatör). - LC sinüs osilatörleri ( Colpittsosilatörü, Hartleyosilatörü), kristalli osilatörler. - Schmitt tetikleyici, RC dolup boģalma osilatörleri, 555 zamanlayıcı, akım kaynaklı dolup boģalma osilatörü. - Güç kıvvetlendiricileri: Güç sarfiyatı, ısıl özellikler, verim, güç kuvvetlendiricilerin çalıģma sınıfları, A sınıfı güç kuvvetlendiricileri. - B sınıfı güç kuvvetlendiricileri, push-pull kuvvetlendirici, AB sınıfı güç kuvvetlendirici. - Bootstarp çıkıģ katı, akım kaynaklı çıkıģ katı. - Darlington çiftleriyle çıkıģ katı, köprü tipi kuvvetlendirici konularının laboratuar deneyleri ve uygulamları Deneysel olarak temel elektronik devrelerin analizini ve tasarımını yapabilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak. 1. M. S. Türköz, Elektronik, Birsen Yayınevi, J. Millman, Microelectronics, McGraw Hill, R. Boylestadand L. Nashelsky, ElectronicsDevicesandCircuitTheory, Prentice- Hall, D.Leblebici, Elektronik Devreleri, Seç Yayın Dağıtım, H. Pastacı, Elektronik, Yıldız Üniversitesi, Değerlendirme Metotları: %0 Laboratuar performansı ve Hazırlık (lab raporlarını da içeriyor), %20 Kısa sınavlar, %50 Final Sınavı Ön KoĢul: yok 8/105

39 Mühendislik Matematiği Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 4 2./Bahar 4 Dersin Ġçeriği: - Dersin içerik ve organizasyonu. Kompleks sayılar. Bir kompleks sayının kutupsal gösterimi ve Üçgen EĢitsizliği. - De Moivre Teoremi ve kökler. Kompleks düzlemde kümeler. Bir kompleks değiģkenin sürekli fonksiyonları. - Bir kompleks değiģkenin sürekli fonksiyonları (devam). Analitik fonksiyonlar ve Cauchy-Riemann denklemleri. - Kompleks üstel fonksiyon. Trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonlar. Kompleks logaritma ve kompleks kuvvet fonksiyonu. - Kompleks düzlemde eğrisel integral. Kompleks Hesabın Temel Teoremi. Cauchy Teoremi. - Caucy Teoremi (devam). Reel integrallerin hesabında Cauchy Teoreminin kullanımı. Cauchy integral Formülleri. - Cauchy integral Formülleri (devam). Liouville Teoremi, Maksimum Prensibi, ve Cebirin Temel Teoremi. Harmonik fonksiyonlar. - kompleks diziler. Kompleks seriler. - Kompleks kuvvet serileri. Taylor serileri. - Laurent serileri. Sıfırlar ve tekillikler. - Rezidüler. Sinüs ve kosinüslü reel belirli integrallerin hesabı. Reel belirsiz integrallerin hesabı. Mühendislik teorisinde yaygın olarak kullanılan kompleks değiģkenler teorisini ve uygulamalarını tanıtmak 1. S. I. Grossmann ve W. R. Derrick, Advanced EngineeringMathematics, Harper&Row, 1988 (Ġlgili konular). 2. W. R. Derrick, Complex Analysis and Applications, 2. Baskı, Brooks/Cole, 198. Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 9/105

40 Elektromanyetik Dalgalar Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2./Bahar 4 Dersin Ġçeriği: - Maxwell denklemleri, elektromanyetik dalgalar, düzlemsel dalgalar, kayıpsız ortamda düzlemsel dalgalar, kayıplı ortamlarda düzlemsel dalgalar, sınır koģulları, herhangi bir doğrultuda yayılan düzlemsel dalgalar, elektromanyetik enerji akıģı, - Elektromanyetik dalgaların polarizasyonu, dalgaların düzlemsel arayüzlerden kırılma ve yansımaları, - Ġletim hatlarına giriģ, Kılavuzlu dalgalarda genel prensipler. - TE, TM ve TEM dalgaları, koaksiyel ve mikroģerit hatlar, Antenlere genel bir bakıģ. Elektromanyetizmanın tarihsel geliģimine paralel olarak elektromanyetik dalgaların davranıģlarının incelenmesi. 1. ElectromagneticFieldsandWaves (Paul Lorrainetc., W.H. FreemanCompany, ISBN : ). 2. ElectromagneticFields (R. V. Buckley, MacmillianPress, ISBN : ).. Elektromagnetik Alan Teorisi (Prof. Dr. H. Ergun Bayrakci, Birsen Yayinevi, ISBN : Elektromagnetik Problemler ve Sayısal Yontemler (Levent Sevgi, Birsen Yayinevi, ISBN : ). Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 40/105

41 Olasılık ve Ġstatistik Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2./Bahar 4 Dersin Ġçeriği: - Veriyi tanımlamanın ve belirleyici iliģkileri elde etmenin önemi. - DeğiĢkenlerin sınıflandırılması. - Kategorik değiģkenleri tanımlayan grafikler. Zaman-serisi verilerini tanımlayan grafikler. Sayısal verileri tanımlayan grafikler. Veriler arasındakiiliģkileri tanımlayan tablo ve grafikler. - Veri sunum hataları. - Merkezi eğilim ölçümleri. - DeğiĢkenlik ölçümleri. - Rassal deney, çıktılar, olaylar. - Olasılık ve esasları. Klasik olasılık. Göreli sıklık.öznel olasılık. - Olasılık kuralları. ġartlı olasılık. Ġstatistiksel bağımsızlık. Ġki terimli olasılık dağılımı. Bayes teoremi. Rassal değiģkenler. - Ayrık rastgele değiģkenler için olasılık dağılımları. - Ayrık rastgele değiģkenlerin olasılıkları. Binom dağılımı. - Ayrık rastgele değiģkenin beklenen değeri. - Ayrık rastgele değiģkenin varyansı. - Rassal bir değiģkenin doğrusal fonksiyonlarının ortalama ve varyansı. - Hipergeometrik dağılım. - Poisson olasılık dağılımı. - Sürekli rassal değiģkenler. - Uniform dağılım. - Sürekli rassal değiģkenler için beklentiler. - Sürekli rassal bir değiģkenin doğrusal fonksiyonunun ortalama ver varyansı. - Normal dağılım. Normal olasılık çizimleri. - Bir ana kitleden örneklem yapmak. - Örnek ortalamalarının örneklem dağılımları. - Merkezi limit teoremi. - Örnekboyutlarının örneklem dağılımları. Örnek varyansının örneklem dağılımları. Bu ders, bilgi yoğunluklu alanlarda kariyer yapmak isteyenöğrencilere, bazı uygulamalı olasılık ve istatistik konulara giriģi sağlar. Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: herbiri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) 1. Probability, RandomVariables, andrandomsignalprinciples, Peebles, Jr., 4th Ed.,McGraw-Hill 2. Olasılık ve Ġstatistik, Fikri Akdeniz Ön KoĢul: Yok 41/105

DERS İÇERİKLERİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

DERS İÇERİKLERİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 1 0 0 1 AKTS:2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve diğer mühendislik alanları. Mühendislik mesleği ve etik kuralları. Elektrik-Elektronik

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ MAT-101 MATEMATİK I Reel Sayılar Fonksiyonlar ve Grafikleri, Kompleks Sayılar/ Limit Tanımı, Limit Kuralları, Sağ-Sol Limit,

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ 0102101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ- I Türk İnkılap

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (N.Ö) I.SINIF

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (N.Ö) I.SINIF ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (N.Ö) I.SINIF BİRİNCİ YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T U L AKTS K ELK1001 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. GİRİŞ 2

Detaylı

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİĞİ 1. DÖNEM DERS LİSTESİ TUR 0101 Türk Dili (T-U) K: (4-0) 4 AKTS:4 Dilin tanımı, sosyal

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı MAT101 Genel Matematik I Zorunlu DERS SAATİ : 4 Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu Güz Elektrik Elektronik

Detaylı

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr.

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr. MAK1011 DERS TANITIM FORMU MAK 1011 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Güz/1 2 Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0 Yrd.Doç.Dr. Ümit Nazlı TEMEL Bu derste; günümüzde kullanılan birçok programlama dilinin temelini oluşturan C programlama

Detaylı

I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

I. Yarıyıl (Güz Dönemi) DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 05010102 Fizik I (3+0) 3 I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Detaylı

I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

I. Yarıyıl (Güz Dönemi) 05020103 Kimya (3+0) 3 DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠMALAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Madde Element,

Detaylı

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı Kataloğu İstanbul 2015 İçindekiler SUNUM... 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tanımı... 1 EEM Bölümünün Vizyon

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ USIS-2008 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS 0111521 Bilgisayar

Detaylı

EK-2. I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

EK-2. I. Yarıyıl (Güz Dönemi) 05050103 Kimya (3+0) 3 EK-2 DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Madde

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I.YARIYIL (T U K) BHT 101 Matematik (7 0 7) Lineer denklem sistemlerinin matris

Detaylı

EK-2. Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR

EK-2. Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR EK-2 Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2+0) 2 AKTS 2 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi okumanın amacı ve Ġnkılâp kavramı: Osmanlı

Detaylı

ZKÜ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ 1.

ZKÜ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. ZKÜ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. YARIYIL DERSLERĠ EEM101 Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş ( 3 + 0)

Detaylı

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim 1. Sınıf 1. Dönem Ders Listesi Kod Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS 0802104 Analiz I 4 2 5 7 0802105 Analitik Geometri

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ USİS 2003 EĞİTİM PLANI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ USİS 2003 EĞİTİM PLANI USIS-2003 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ USİS 2003 EĞİTİM PLANI Birinci Sınıf Dersleri Bilgisayar Bilimlerine

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (24.12.2014)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (24.12.2014) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (24.12.2014) 1. YARIYIL.. 3302105 FİZİK 3 1 4 3,5 6 Birimler, vektörler, tek boyutta hareket, iki boyutta hareket,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü. 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü. 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ Haziran 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri

Detaylı

EK-1 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

EK-1 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR EK-1 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR 1.Yarıyıl Dersleri Matematik I (3-1) 3,5 Uzayda Doğru ve Düzlem. Kümeler, Sayı kümeleri. Fonksiyonlar, Bileşke Fonksiyon, Ters Fonksiyon, Limit, Fonksiyonlarda

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent Üniversitesi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat MATEMATİK I Ön Koşul Dersleri YOK 0301201 0302201 Kredi AKTS 1 4+0 4 5 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011 Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ders İçerikleri 2010-2011 I. DÖNEM Kodu ve Adı: MAT101 Matematik I Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği AKTS si 1 56 0 0 0 0 30 39 125

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM DERSLERİ... 5 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 5 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 5 MEK1005 Genel

Detaylı

EE 101 Elektrik Mühendisliğine Giriş (2-0)2

EE 101 Elektrik Mühendisliğine Giriş (2-0)2 EE 101 Elektrik Mühendisliğine Giriş (2-0)2 Elektrik Mühendisliği dallarının uzman öğretim üyeleri tarafından öğrencilere seminerler verilerek tanıtılması. Bu dallar şu şekilde sıralanabilir: Devre ve

Detaylı

EK-1 DERS İÇERİKLERİ, DERS KİTAPLARI VE YARDIMCI KAYNAKLAR. 02050101 (MAT l0l) Matematik I (4-0) 4 (Teori-Uygulama) (Toplam Kredi)

EK-1 DERS İÇERİKLERİ, DERS KİTAPLARI VE YARDIMCI KAYNAKLAR. 02050101 (MAT l0l) Matematik I (4-0) 4 (Teori-Uygulama) (Toplam Kredi) EK-1 DERS İÇERİKLERİ, DERS KİTAPLARI VE YARDIMCI KAYNAKLAR 1. yıl / Güz dönemi (1. yarıyıl) 02050101 (MAT l0l) Matematik I (4-0) 4 (Teori-Uygulama) (Toplam Kredi) Reel ve kompleks sayılar,fonksiyon ve

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİKLERİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR I.SINIF I.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİKLERİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR I.SINIF I. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİKLERİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR I.SINIF I.YARIYIL UNV14101 Türk Dili I 2 0 0 2 2 Dil nedir? Dilin sosyal bir

Detaylı

Ders Kodu FIZ183 Ders Adı Genel Fizik I Yarıyıl 1

Ders Kodu FIZ183 Ders Adı Genel Fizik I Yarıyıl 1 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDAKİ DERSLERİN İÇERİKLERİ 1. YARIYIL Ders Kodu MAT183 Ders Adı Matematik I Yarıyıl 1 Teori 4 Pratik 0 Kredi 4 AKTS 4 Bu ders sayılar, mutlak değer, eşitsizlikler,

Detaylı

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Ders İçerikleri. 1.Sınıf

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Ders İçerikleri. 1.Sınıf Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Ders İçerikleri 1.Sınıf Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş (2 0 0 2) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü nün tanıtımı. Mühendislik mesleğinin

Detaylı