BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ YILI LĠSANS EĞĠTĠM PROGRAMI (GÜNCEL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 2014-2015 YILI LĠSANS EĞĠTĠM PROGRAMI (GÜNCEL)"

Transkript

1 BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ YILI LĠSANS EĞĠTĠM PROGRAMI (GÜNCEL) 1. SINIF GÜZ YARIYILI Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon EEM ne GiriĢ Zorunlu Bilgisayar Programlama-I Zorunlu Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-I Zorunlu Türk Dili ve Edebiyatı-I Zorunlu Yabancı Dil-I 0 0 Zorunlu Matematik-I Zorunlu Genel Kimya Zorunlu Fizik-I Zorunlu SINIF BAHAR YARIYILI Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon Bilgisayar Programlama-II Zorunlu Katıhal Elektroniği Zorunlu Elektrik Elektronik Mühendisliği nde Ölçme Zorunlu Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-II Zorunlu Türk Dili ve Edebiyatı-II Zorunlu Yabancı Dil-II 0 0 Zorunlu Matematik-II Zorunlu Fizik-II Zorunlu /105

2 2. SINIF GÜZ YARIYILI Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon Devre Teorisi-I Zorunlu Devre Teorisi Lab.-I Zorunlu Elektronik-I Zorunlu Elektronik Lab.-I Zorunlu Elektromanyetik Alan Teorisi Zorunlu Diferansiyel Denklemler Zorunlu Lineer Cebir 0 0 Zorunlu Mühendislik Ġngilizcesi-I 0 0 Zorunlu 0200nn Seçmeli-I (Alan dıģı) TOSD "Alan DıĢı Seçmeli Ders" için Seçenekler Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon Teknoloji ve Yenilik Yönetimi TOSD ĠĢ ve Sosyal Güvenlik TOSD Ekonomiye GiriĢ TOSD 1 2. SINIF BAHAR YARIYILI Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon Devre Teorisi-II Zorunlu Devre Teorisi Lab.-II Zorunlu Elektronik-II Zorunlu Elektronik Lab.-II Zorunlu Mühendislik Matematiği Zorunlu Elektromanyetik Dalgalar Zorunlu Olasılık ve Ġstatistik Zorunlu Mühendislik Ġngilizcesi-II 0 0 Zorunlu 02004nn Seçmeli-II (Alan dıģı) TOSD "Alan DıĢı Seçmeli Ders" için Seçenekler Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon Fikri ve Sınai Mülkiyet TOSD Toplam Kalite Yönetimi TOSD Yönetim Sosyolojisi TOSD 2 2/105

3 .SINIF GÜZ YARIYILI Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon Elektrik Makinaları-I 0 0 Zorunlu Elektrik Makinaları Lab.-I Zorunlu Kontrol Sistemleri-I Zorunlu Sinyaller ve Sistemler Zorunlu Mesleki Yazılım Uygulamaları Zorunlu Endüstriyel Elektronik Zorunlu MikroiĢlemciler ve Mikrodenetleyiciler 0 0 Zorunlu MikroiĢlemciler ve Mikrodenetleyiciler Lab Zorunlu 02005nn Seçmeli-III (Alan dıģı) TOSD "Alan DıĢı Seçmeli Ders" için Seçenekler Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon ĠĢletme Yönetimi TOSD GiriĢimcilik TOSD Endüstri Sosyolojisi TOSD.SINIF BAHAR YARIYILI Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon Kontrol Sistemleri-II Zorunlu Kontrol Sistemleri Lab Zorunlu Sayısal Elektronik Zorunlu Sayısal Elektronik Lab Zorunlu Analog HaberleĢme Zorunlu Analog HaberleĢme Lab Zorunlu Güç Elektroniği 0 0 Zorunlu Güç Elektroniği Lab Zorunlu 02006nn Seçmeli-IV (Alan dıģı) TOSD 4 Teknik Seçmeli Ders-I TS /105

4 "Teknik Seçmeli Ders" için Seçenekler: Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon Elektronik Devre Tasarımı TS Elektrik Makinaları-II TS-1 "Alan DıĢı Seçmeli Ders" için Seçenekler Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon Performans Yönetimi TOSD Proje Yazma ve yönetimi TOSD ĠĢ hukuku TOSD Liderlik ve Motivasyon TOSD 4 4. SINIF GÜZ YARIYILI Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon Bitirme projesi-i Zorunlu 02007nn Seçmeli-V (Alan dıģı) TOSD V Teknik Seçmeli Ders-II TS-2 Teknik Seçmeli Ders-III TS- Teknik Seçmeli Ders-IV TS-4 Teknik Seçmeli Ders-V TS-5 Teknik Seçmeli Ders-VI TS Teknik Seçmeli Ders Seçenekleri Ders Kodu Dersin Adı T U L K Ön ġart Sayısal HaberleĢme Mikrodalga Tekniği TS TS Enerji Sistemleri TS Özel Konular-I TS-2 4/105

5 Ders Kodu Dersin Adı T U L K Kablosuz HaberleĢme Denetim Sistemi Tasarımı Ön ġart TS TS Enerji Dağıtımı ve Projelendirme TS- Ders Kodu Dersin Adı T U L K Ön ġart Sayısal ĠĢaret ĠĢleme Programlanabilir Lojik Denetleyiciler TS TS Güç Sistemleri-I TS-4 Ders Kodu Dersin Adı T U L K Ön ġart Biyomedikal Mühendisliğinin Temelleri TS Yenilenebilir Enerji Kaynakları TS-5 Güç Elektroniği Uygulamaları TS-5 Ders Kodu Dersin Adı T U L K Ön ġart Veri Yapıları TS Motor Sürücü Sistemleri ve Denetimi Elektrik Kumanda Devreleri TS TS-6 5/105

6 4. SINIF BAHAR YARIYILI Ders Kodu Dersin Adı T U L K Opsiyon Bitirme Projesi-II Zorunlu Teknik Seçmeli Ders-VII TS-7 Teknik Seçmeli Ders-VIII TS-8 Teknik Seçmeli Ders-IX TS-9 Teknik Seçmeli Ders-X TS Teknik Seçmeli Ders Seçenekleri Ders Kodu Dersin Adı T U L K Ön ġart Yüksek Gerilim TS Tekniği Robotik Sistemler TS Filtre Tasarım Yöntemleri TS Antenler ve yayılma TS Özel Konular-II TS-7 Ders Kodu Dersin Adı T U L K Özel Elektrik Makinaları Endüstriyel Otomasyon Biyomedikal ĠĢaret ĠĢleme Ön ġart TS-8 TS-8 TS Fiber Optik ĠletiĢim TS-8 Ders Kodu Dersin Adı T U L K Elektrik Mot. Modern Denetim Yöntemleri Ġleri Mikrodenetleyiciler Ön ġart TS-9 TS Yapay Zeka TS Güç Sistemleri-II TS-9 6/105

7 Ders Kodu Dersin Adı T U L K Ayd. Tek. ve Ġç Tesisat Projesi Ön ġart TS Endüstriyel Ölçme TS Lojik Devre Tasarımı TS-10 Bilgisayar TS HaberleĢmesi T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar, K=Kredi Yaz Stajı toplam 40 iģ günüdür(usul ve esasları staj yönergesinde belirtildiği Ģekildedir.) Toplam kredi: 167 Kredi (240 ) Toplam Seçmeli Dersler: 64 (%26.66) Teknik Seçmeli Dersler: 48 Teknik Olmayan Seçmeli Dersler: 16 (%25) 7/105

8 1. SINIF GÜZ YARIYILI Dersin Kodu: Elektrik-Elektronik Mühendisliğine GiriĢ Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 1 1./Güz 2 Dersin Ġçeriği: - Mesleğin tanıtımı, - Elektrik - Elektronik Mühendisliği bölümünü yapısı ve tanıtımı, - Elektrik - Elektronik mühendisliğinin temel çalıģma alanları, - Elektrik - Elektronik mühendisliği bölümünün laboratuvarlarının tanıtımı, - Elektrik - Elektronik Mühendisliği güncel araģtırma konuları ve seminerler. Bu dersin amacı; elektronik mühendisliği birinci sınıf öğrencilerine elektronik mühendisliğinin temel fikirlerini tanıtmak ve geliģimini anlatmak, 1. Ders notları 2. Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliğine GiriĢ, C. B. Fleddermann, Çeviren: Erhan Akın, Nobel Yayın Dağıtım, Değerlendirme Metotları:Ġki ara sınav: herbiri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul:yok 8/105

9 Bilgisayar Programlama I Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 1./Güz 4 Dersin Ġçeriği: - Bilgisayarlar ve Programlama Temel kavramlar ve iģlemler, - Algoritmalar, operatörler, terimler ve hazırlama aģamaları, - AkıĢ diyagramları ve algoritmaların iģleyiģleri - AkıĢ diyagramları ġekilleri-anlamları, hazırlama aģamaları, - AkıĢ diyagramı analizleri, - C dilinin yapısı, - C deki veri tipleri. Algoritma geliģtirme ve temel programlama mantığının kavranılması, değiģik uygulama alanlarına ait yazılımlar geliģtirme yeteneğinin kazanılması. 1. ComputerConfluence, BeekmanandRathswohl, 6th Ed.,PrenticeHall. 2. Vatansever, F. Algoritma GeliĢtirme ve Programlamaya GiriĢ, 9. baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Hanly, Koffman, Problem Solvingand Program Design in C, 4th Ed.,AddisonWesley, Deitel, C How To Program, 4th Ed., Kernighan, C Programming Language, 2nd Ed., Ders notları Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 9/105

10 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-I Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2 1./Güz 2 Dersin Ġçeriği: - Türkiye Ġnkılap Tarihi, - Avrupa da yaģanan geliģmeler (Sanayi Devrimi ve Fransız Ġhtilali gibi), - I. Dünya SavaĢı ve sonuçları, Mondros Mütarekesi ve sonrasındaki geliģmeler, - Mili Mücadele kapsamındaki kongreler, Son Osmanlı Mebusan Meclisi nin aldığı Misak-ı Milli kararları, - TBMM Dönemi, KurtuluĢ SavaĢı'ndaki cepheler ve Mudanya AteĢkes AntlaĢması, - Milli Mücadele de takip edilen DıĢ Politika ve son olarak 192 Lozan BarıĢ AntlaĢması Dersin amacı Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi ile ilgili kavramları, Osmanlı yenileģme süreci, I. ve II. MeĢrutiyet Dönemlerini gibi son dönem tarihsel konuların öğrenciler tarafından anlaģılması ve yorumlanmasıdır. 1. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, I-III, Atatürk AraĢtırma Merkezi, Ankara Bernard Lewis, Modern Türkiyenin DoğuĢu, Türk Tarih Kurumu yay., Ankara 199. Mustafa Kemal Atatürk, Söylev, I-II, (Haz. H.V. Velidedeoğlu), ÇağdaĢ Yay., Ġstanbul 1988 Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 10/105

11 Türk Dili ve Edebiyatı I Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2 1./Güz 2 Dersin Ġçeriği: - Dil nedir? - Dilin özellikleri nelerdir? - Dil doğuģ teorileri ve dil türleri, - Dil kültür iliģkisi, - Yeryüzündeki diller ve nin dünya dilleri arasındaki yeri, - Türk Dilinin tarihi devreleri Dil bilgisi nedir? - Dil bilgisinin konuları ve bölümleri. ÇağdaĢ ölçüler ıģığında kendi dilini etkili ve doğru kullanan, düģünce ve fikirlerinin akıcı bir Ģekilde olarak ifade edebilen, dil bilincine sahip öğrencilerin yetiģtirilmesi 1. Prof Dr. Muharrem Ergin, Üniversiteler Ġçin Türk Dili, Bayrak Yayınevi, Ġstanbul, Ön KoĢul: yok Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) 11/105

12 Yabancı Dil-I Eğitim Dili: Ġngilizce Türü: Zorunlu 1./Güz Dersin Ġçeriği: - Ġngilizce dilinin temel ve ileri gramer yapısı. - Temel kavramlar ve temel konularda diyaloglar oluģturabilme veyeni kelimeler öğrenebilme. - Anahtar kelimeler yardımı ile verilen zamanları ayırt etme ve kullanabilme, - Farklı zamanlarda olumlu- olumsuz ve soru cümleleri oluģturabilme, - Cümledeki karıģık öğeleri Ġngilizce cümle yapısına göre doğru sıralayabilme, - Artan kelime bilgisi ile cümle, paragraf ve metin düzeyinde okuduğunu anlayabilme. Öğrencilere temel gramer yapılarını ilgili konu anlatımları ve egzersizlerin yardımı ile öğretmek ve belirli bir düzeyde Ġngilizce okuma- anlama- yazma becerilerini geliģtirmek böylece ayrıca Ġngilizcede kendilerini doğru ve etkili b ir Ģekilde ifade edebilmeleri dersin amaçları arasındandır. 1. New HeadwayElementaryStudent sbook&workbooklizand John Soarsthirdedition 2. English for Life Student sbook&workbooktomhutchinson. EssentialGrammarInUseRaymond Murphy. Ders notları Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 12/105

13 Matematik-I Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 4 1./Güz 6 - Bağıntı, fonksiyonlar ve Logaritmalar, Teorik konu ile ilgili soru çözümleri, - Limit ve süreklilik Teorik konu ile ilgili soru çözümleri, - Türev kavramı, bazı önemli fonksiyonların türevleri ve türevin geometrik yorumu, - Teorik konu ile ilgili soru çözümleri, - Artan-azalan fonksiyonlar, eğrilerin bükeyliği, maksimumminimum problemleriteorik konu ile ilgili soru çözümleri, - Limitte belirsiz haller, L Hospital kuralı, - Teorik konu ile ilgili soru çözümleri, - Fonksiyonların grafik çizimleri, - Teorik konu ile ilgili soru çözümleri, Öğrencilerin matemati-ğin temel kavramlarını, özellikle limit, süreklilik, türev, dizi-seri gibi kavramlar ve bunların mesleki uygulamalarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. 1. O. Bizim, A. Tekcan ve B. Gezer. Genel Matematik, Dora Yayıncılık, F. Akbulut ve A. ÇalıĢkan. Matematik Analiz AlıĢtırma ve Problemler Derlemesi, Ġzmir, J. Stewart. Calculus, ThomsonPub., G. Thomas and R. Finney. CalculusandAnalyticGeometryPart I, Addison-WesleyPub Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok Dersin Kodu: Genel Kimya Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 4 Dersin Ġçeriği: - Madde Atomlar ve atom kuramı, - Kimyasal bileģikler, - Kimyasal tepkimeler, - Gazlar, - Termokimya, - Sıvılar, - Katılar ve moleküller arası kuvvetler, 1./Güz 5 1/105

14 - Kimyasal kinetik, - Kimyasal kinetik, - Kimyasal denge konuları ders içeriği olarak iģlenecektir. Temel Kimya dersinin amacı öğrencilere mesleki alanlarda gerekli bilgi birikimini oluģturmak üzere temel kimya konularının kavratılması ve problem çözümlerinde kullanabilmelerini sağlamaktır. 1. Genel Kimya (I. ve II. cilt): Petrucci, Harwood, Herring, 2. Çeviri: Tahsin Uyar, Serpil Aksoy;. Üniversite Kimyası (I. ve II. cilt): Bruce H. Mahan 4. Genel Kimya : Ayhan Ulubelen 5. Contemporary Chemistry: John E. Hearst, James B. Ifft. Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 Ön KoĢul: yok (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Dersin Kodu: Fizik-I Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 4 1./Güz 6 Dersin Ġçeriği: - Uzunluk, Kütle ve zaman standartları, Boyut analizi, Birimlerin dönüģümü, Laboratuarda çalıģma koģulları, Grupların oluģturulması, Hata hesapları, - Vektörler, Koordinat sistemleri, Vektör ve skaler nicelikler, Vektörlerin bazı özellikleri, Vektör bileģenleri ve birim vektörler,grafik çizimi ve Alınan ölçümlerden sonuca gitmede izlenecek yolların belirlenmesi, - Bir boyutta hareket, Konum, Hız, Anlık hız, Ġvme, Hareket diyagramları, Bir boyutta sabit ivmeli hareket, Serbest düģen cisimler, Kinematik denklemlerin matematiksel hesapla türetilmesi, Ġki boyutta hareket Konum, hız ve ivme vektörleri, Ġki boyutta sabit ivmeli hareket, Eğik atıģ, Düzgün dairesel hareket, Teğetsel ve radyal ivme, Bağıl hız ve bağıl ivme Verniyeli kumpas, Mikrometre ve Sferometre kullanılarak ölçüm alma, - Hareket yasaları, Kuvvet kavramı, Newton un birinci yasası ve eylemsiz sistemler, Kütle, Newton un ikinci yasası, Yerçekimi kuvveti ve ağırlık, Newton un üçüncü yasası, Newton yasalarının bazı uygulamaları, Sürtünme kuvveti - Eğik düzlem yardımıyla sürtünme katsayısının ölçülmesi - Dairesel hareket ve Newton yasalarının diğer uygulamaları, Newton un ikinci yasasının, düzgün dairesel harekete uygulanması, Ġvmeli sistemlerde düzgün olmayan dairesel hareket - Kalorimetrenin ısı sığası ve katı bir cismin ısınma ısısının belirlenmesi 14/105

15 - Enerji ve enerji transferi, Sabit kuvvetin yaptığı iģ, DeğiĢen kuvvetin yaptığı iģ, Kinetik enerji ve iģ-kinetik enerji teoremi, Enerji korunumutersinir sarkaç yardımıyla yer çekimi ivmesinin ölçülmesi - Potansiyel enerji, Bir Sistemin Potansiyel enerjisi, Mekanik enerji korunumu Korunumlu ve korunumsuz kuvvetler, Korunumsuz kuvvetler için mekanik enerji değiģimi, Korunumlu kuvvetlerle potansiyel enerji arasında bağıntı, Enerji diyagramı, Hooke yasası ve titreģim yöntemi ile yay sabitlerinin belirlenmesi - Ġmpuls ve momentum, Çizgisel momentum ve çarpıģmalar, Çizgisel momentum korunumu, Bir boyutta çarpıģmalar, Ġki boyutta çarpıģmalar, Kütle merkezi Parçacıklar sisteminin hareketi, Tek boyutta sabit hızla hareket eden bir nesnenin hareketinin incelenmesi, - Katı cismin sabit eksen etrafında dönmesi, Eylemsizlik Momentleri, Paralel Eksenler Teoremi, Dik Eksenler Teoremi, Tork, Tork ve AçısalĠvme Arasındaki ĠliĢkinin Belirlenmesi, Balistik sarkaç, - Statik, Denge Ģartları, Ağırlık merkezi, Gerilme, ġekil değiģimi, Esneklik Modülü Stokes yasasından yararlanarak bir sıvının akmaya karģı direncinin belirlenmesi - Kütle çekimi, Newton un kütle çekim yasası, Ağırlık, Kepler yasaları ve Gezegenlerin hareketi Eylemsizlik Momenti - Basit harmonik hareket, Basit Harmonik harekette periyot, genlik, yerdeğiģtirme, hız ve ivme, Basit Harmonik harekette Enerji,Basit Sarkaç, Fiziksel Sarkaç Dersin amacı doğrultusunda öğrenciye, mekanik ile ilgili kavramları öğretmek, kavramlar arasındaki iliģkiyi ve kanunlarını açıklamak, fizik kanunlarının problem çözümüne nasıl uygulanacağını anlatmaktır. Ayrıca kazanılan fizik bilgilerini laboratuar uygulamaları ile pekiģtirmektir. 1. Raymond A. Serway, John W., (1995). Fen ve Mühendislik için Fizik, Palme Yayıncılık. 2. Hugh D. Young, Roger A. Freedman, (2007) Üniversite Fiziği, PearsonEducation Yayıncılık.. Fishbane,Gasiorowicz,Thornton Temel Fizik, Cilt I Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 Ön KoĢul: yok (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) 15/105

16 1.SINIF BAHAR YARIYILI Dersin Kodu: Bilgisayar Programlama II Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 1./Bahar 4 Dersin Ġçeriği: - C ye giriģ - C dilinin temelleri - C dilinde karar/döngü yapıları - C dilinde sayısal, alfasayısal, grafiksel, sistem komutları - C formları - C genel kontrol bileģenleri - ĠletiĢim pencereleri, iletiģim nesneleri, özellikleri, olayları - Multimedia nesneleri, özellikleri, olayları - ĠĢletim sistemi, Office uygulamaları, raporlama nesneleri, özellikleri, olayları - Ağ-internet nesneleri, özellikleri, olayları - Veritabanı nesneleri, özellikleri, olayları Görsel ve nesneye yönelimli programlama mantığının kavranılması, değiģik uygulama alanlarına ait yazılımlar geliģtirme yeteneğinin kazanılması 1. Deitel ve Deitel, C ve C++, 2011, Sistem Yayıncılık,. Baskı 1. King, K. N., C Programming, 2008, Norton Publishing, Second Edition Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 16/105

17 Katıhal Elektroniği Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2 1./Bahar Dersin Ġçeriği: - Kristaller, polikristal, amorf maddeler ve ilgili tanımlar. - Katı maddelerin enerji bant yapısı, iletken, yalıtkan ve yarıiletken maddeler. - Yarıiletkenlerde yük taģıyıcıların oluģması, generasyon ve rekombinasyon kavramları. - Yarıiletkenlerde iletim modelleri, difüzyon ve sürüklenme akımı tanımları. - Yarıiletkenlerde elektronik parametrelerin ölçülmesi. - PN eklem potansiyeli, eklem sığası ve diğer bazı özelliklerin incelenmesi. - BJT ve FET in içyapılarının ve iģleyiģlerinin incelenmesi. Dersi baģarıyla tamamlayan öğrenci yukarıdaki konuları öğrenir ve temel katı hal Elektroniği devrelerini açıklama ve analiz etme yeteneğini kazanır. 1. Solid StateElectronicsLectureNotes, Baysal, 2. Solid State Electronic Devices, B.G.Streetman Ön KoĢul: yok Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) 17/105

18 Elektrik Elektronik Müh. Ölçme Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 1./Bahar 4 Dersin Ġçeriği: - Ölçmenin temel ilkeleri - Ölçme ve hata, doğruluk ve kesinlik, anlamlı sayılar. - Kalibrasyon kavramları - DC ölçme aletleri, hareketli ölçme aletleri. - Analog ölçmeler, Hareketli ölçü aletleri - Elektrodinamik aletler ve wattmetreler, sayaçlar - Osiloskoplar ve özellikleri, osiloskop ölçümleri - Opamplar ve statik, dinamik parametreleri - Devre elemanlarının ölçülmesi ve alternatif akım ölçmeleri - Digital ölçme, Analog-digital dönüģüm ve dönüģtürücüler - AC-DC Köprüler ve uygulamaları, wheatstone köprüsü duyarlılığı - Ölçme transformatörleri - Algılayıcılar Birim sistemleri, tanım ve ölçme gibi temel elektroteknik konularında açıklama ve analiz etme yeteneğini kazandırılması amaçlanmaktadır Prof. Dr. Halit PASTACI, Elektrik ve Elektronik Ölçmeleri, YTÜ Prof.Hasan Önal, Ölçme Tekniği Cilt I, ĠTÜ Yayını.. Prof. Dr.Enise Erimez, M.Turgut Menalioğlu Elektrik Ölçmesi Problemleri, ĠTÜ yayını Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 18/105

19 02002 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi- II Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2 1./Bahar 2 Dersin Ġçeriği: - Cumhuriyet kavramı, Cumhuriyet in ilan edilmesi, Ankara nın baģkent olması - Siyasi alanda yapılan inkılaplar: Saltanatın ve Hilafetin kaldırılması, Çok partili döneme geçiģ denemeleri ve tepkiler, Atatürk e suikast giriģimi, ġeyh Sait isyanı, - - Menemen olayı - Sosyal alanda yapılan inkılaplar: ġapka inkılabı, Tekke ve Zaviyelerin kapatılması, - Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu - Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar: Tevhid-i Tedrisat kanunu, Harf inkılabı,türk Tarih ve Dil inkılabı - Ekonomik alanda yapılan inkılâplar - Hukuk alanında yapılan inkılaplar - Atatürk dönemi Türk dıģ politikası: Milletler Cemiyeti ve Türkiye, Balkan Antantı, - Sadabat Paktı - Atatürk dönemi Türk dıģ politikası: Montrö Boğazlar SözleĢmesi, Hatay ın anavatana katılması - Türkiye nin diğer ülkelerle ikili münasebetleri, II. Dünya SavaĢı ve - TürkiyeAtatürk Ġlkeleri: Cumhuriyetçilik-Milliyetçilik - Atatürk Ġlkeleri: Halkçılık-Laiklik - Atatürk Ġlkeleri: Devletçilik-Ġnkılapçılık - Atatürk ün ölümü ve Ġsmet Ġnönü nün CumhurbaĢkanı seçilmesi sonrası geliģmeler Atatürk ten sonra Türkiye nin iç politikası ( ) Bu dersin sonunda öğrenci Milli Mücadele sonrasında Türk siyasi hayatında gerçekleģtirilen siyasi inkılâpları (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet in ilanı ve Halifeliğin kaldırılması) ve bunları takiben hukuk, eğitim, ekonomi, toplumsal ve kültürel alanlarda gerçekleģtiren inkılâpları, Atatürk döneminde yürütülen dıģ politikanın temel özellikleri ve yine Atatürk ün ilkelerini açıklayıp yorumlayabilecektir 1. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, I-III, Atatürk AraĢtırma Merkezi, Ankara Bernard Lewis, Modern Türkiye nin DoğuĢu, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 199. Ġsmet Görgülü, Ana Hatlarıyla Türk Ġstiklal Harbi, KastaĢ Yayınları, Ġstanbul Mustafa Kemal Atatürk, Söylev, I-II, (Haz. H.V. Velidedeoğlu), ÇağdaĢ Yay., Ġstanbul 1988 Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 19/105

20 Türk Dili ve Edebiyatı-II Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2 1./Bahar 2 Dersin Ġçeriği: - Dersin amaç ve hedefleri, içeriği yararlanılacak kaynaklar ve yarıyıl ders planının tanıtımı - Yazım kuralları ve uygulaması - Noktalama iģaretleri ve uygulaması - Anlatım nedir? Anlatımın özellikleri - Anlatım türleri, biçimleri ve uygulaması - de genel anlatım bozuklukları ve düzeltilmesi - Kompozisyonla ilgili genel bilgiler - Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması - Yazılı kompozisyon türleri (Duygu ağırlıklı yazılar, olay ağırlıklı yazılar ve dilekçeler) - Yazılı kompozisyon türleri (DüĢünce ağırlıklı yazılar, inceleme yazıları,diğer yazılı anlatım türleri) gibi konu ve içerikler iģlenecektir. Çağın sürekli ilerleyen Ģartlarına uygun olarak farklı alanlarda öğrenim gören gençlerimize bir konu hakkındaki görüģlerini yazıya dökebilmek, özel günlerle ilgili etkinliklerde metinler hazırlayabilme doğru, güzel konuģma yeteneklerini geliģtirmek, dil ve anlatımla ilgili eksikliklerini gidermek, anlatım biçimleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. 1. Prof Dr. Muharrem Ergin, Üniversiteler Ġçin Türk Dili, Bayrak Yayınevi, Ġstanbul, Ön KoĢul: yok Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) 20/105

21 Yabancı Dil-II Eğitim Dili: Türü: Zorunlu Dersin Ġçeriği: - Future tense, - Futureprogressive tense, - Was/were, - Simple past tense, - Present Perfect Tense, - Past Perfect Tense, - RelativeClauses, 1./Bahar - Passivevoice yapıları ders içeriği olarak anlatılacaktır. Öğrencinin temel dil becerilerini okuma, yazma, dinleme ve konuģma yoluyla geliģtirmek. 1. Çakır, V., Yorgancı, N., Keskil, G., Full StreamAhead, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Yardımcı Ders Kitapları: EssentialGrammerInUse.. Ġngilizce-, -Ġngilizce Sözlük Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 21/105

22 Matematik-II Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 4 1./Bahar 6 Dersin Ġçeriği: - Belirsiz integral ve özellikleri, belirsiz integral hesaplama yöntemleri, - DeğiĢken değiģtirme ve kısmi integrasyon, basit kesirlere ayırma, - Teorik konu ile ilgili soru çözümleri, - Ġntegral hesaplama yöntemleri, özel ve trigonometrik değiģken değiģtirme, - Teorik konu ile ilgili soru çözümleri, - Belirli Ġntegral, alt ve üst Riemann toplamları, integral hesabın temel teoremleri, - Teorik konu ile ilgili soru çözümleri. - Belirli integrallerin uygulama alanları, - Alan, hacim ve ağırlık merkezi hesaplamaları, - Polar koordinatlar, vektörler, matrisler (tarifleri, tipleri, toplama ve çarpma iģlemleri), - Determinant kuralları ve hesaplanması, - Doğrusal denklem sistemleri ve çözümleri, - Uzaysal doğru ve düzlemler, koordinat eksenlerinin transformasyonu, - Çok katlı integraller ve kullanım alanları. Dersin amacı öğrenciye R^ de vektör kavramı, vektör değerli fonksiyon kavramı ve bu fonksiyonlarla ilgili cebirsel iģlem yapabilme yeteneği kazandırma, çok değiģkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik, kısmı türev, integral, diferansiyel kavramlarının kazandırılması, fonksiyon dizi ve serileri, iki değiģkenli fonksiyonlarda Taylor seri açılımları, çok değiģkenli fonksiyonlarda yönlü türev ve gradiyent kavramı, iki ve üç katlı integraller, kutupsal, küresel ve silindirik koordinatlar, eğrisel ve yüzey integralleri ve bunlarla ilgili Green, Stokes ve Divergens-Gauss teoremlerini ve bu teoremlerin uygulamalarını vermektir. 1. Sherman K. Barcellos, A.,Calculus ve Analitik Geometri, Cilt 1 ve 2. si: BenoKuryel ve Firuz Balkan. Literatür Yayıncılık San. Tic. Ltd. Ġti, Ayres, F., Diferansiyel ve Ġntegral Hesap, Çeviri: Dr. Güzin GÖKMEN, Güven Kitabevi Yayınları, Ankara, Matematik Formülleri ve Tabloları El Kitabı, Bilim ve Teknik Kitabevi. EskiĢehir, Yardımcı Ders Kitapları: Balcı Mustafa Matematik Analiz 2 Balcı yayınları Edwards-Penny Matematik Analiz ve Analitik Geometri II Palme Yayıncılık Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve Ön KoĢul: yok 22/105

23 kitap, klasik) Dersin Kodu: Fizik-II Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 4 1./Bahar 6 Dersin Ġçeriği: - Coulomb kanunu, elektrik alanı, potansiyel ve elektrik alanı kondansatörler. - Ohm kanunu, bir iletkenin direnci ve Kirchoft kanunu, - Magnetik alan, elektromanyetik indükleme, optik, kırılma ve yansıma kanunları. Öğrenciye Temel elektrik ve manyetik alan kavramlarını ve yasalarını öğretmek, kavramlar arasındaki iliģkiyi açıklamaktır. Fizik kanunlarının problem çözümüne nasıl uygulanacağını anlatmaktır. Ayrıca kazanılan fizik bilgilerini laboratuar uygulamaları ile pekiģtirmektir. 1. Halliday, D, Resnick, R., Çeviri Editörü: Yalçın, C., Fiziğin Temelleri, ArkadaĢ Yayınevi, Ankara, Serway, R.A. Çeviri Editörü: Çolakoğlu, K., Fen ve Mühendislik için Fizik. Palme Yayıncılık, Ankara, Fishbane, P.M.,Gasiorowicz, S., &Thornton, S.T. Çeviri Editörü: Türkoğulları, Ü. Temel Fizik. Ankara: Arkadaġ Yayınevi, Yardımcı Ders Kitapları: Ohanian, H.C.,Physics. New York: W.W. Norton &Compony, Inc, Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 2/105

24 2.SINIF GÜZ YARIYILI Dersin Kodu: Devre Teorisi-I Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2./Güz 4 Dersin Ġçeriği: - Temel kavramlar, çevre ve düğüm yöntemleri, devre teoremleri, enerji ve güç kavramları. - Anahtarlama fonksiyonları. - Birinci ve ikici mertebeden devrelerde doğal ve kalıcı tepkiler. - Çok çevreli ve çok düğümlü devrelerde dinamik tepki. - Durum denklemleri. DC devrelerin davranıģlarının temel kavramlarını iyi anlamak, basit RLC devrelerinin matematiksel gösterimlerini çıkarabilmek ve çözmek, devre analizi teorem ve metotlarının kullanımını anlamak. 1. Elektrik Devrelerine GiriĢ Ders notları, Prof. Dr. Ahmet DerviĢoğlu, ĠTÜ. 2. IntroductoryCircuit Analysis, Boylestad. Elektrik Devrelerinin Analizi, Prof. Dr. Cevdet Acar, ĠTÜ. 4. Devre Analizi Dersleri, kısım 1,2,,4, Prof.Dr. Yılmaz Tokad, ĠTÜ. Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 24/105

25 Uygulama Devre Teorisi Lab.- I Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 1 2./Güz 2 Dersin Ġçeriği: - Temel Ölçü Aletlerinin Tanıtılması, - Ohmmetrelerin Projelendirilmesi, - Sistematik Hataların incelenmesi, Ohm ve Kirchoff Kanunlarının incelenmesi, devre akım ve gerilimlerinin ölçülmesi, - Akım ve gerilim kaynaklarının iç dirençlerinin hesaplanması, DC Köprülerle ölçmeler, - AC-Köprülerle ölçmeler, Superpozisyon tekniğinin uygulaması, - Thevenin ve Norton teoremlerinin uygulamaları, - Osiloskopla ölçmeler, - Maksimum güç transferi uygulamaları, - Alçak ve yüksek geçiren filtrelerin incelenmesi, - Paralel ve seri rezonans devrelerinin uygulamaları, Paralel ve seri rezonans devrelerinin uygulamaları, - Empedans uygunlaģtırma uygulamaları. Laboratuardaki Ölçü Aletlerini (Ampermetre, Voltmetre, Osiloskop gibi) Kullanabilme Becerisi Kazandırmak, Basit Devreleri Kurup Ölçüm Yapabilme, Sonuçları Yorumlayabilme Yeteneği Kazandırmak, Temel Devreler Üzerinde Teorik ve Deneysel ĠliĢki Kurma Becerisi Kazandırmak 1. Pastacı H., (2000). Elektrik ve Elektronik Ölçmeleri,Y.T.Ü. Yayınevi 2. Akkılıç, S., (1976) Elektrik ve Elektronik Ölçü Aletleri,Birsen Yayınevi. Howatson, A. M., (1996). ElectricalCircuitsAndSystems, Oxford UniversityPress. 4. Nilsson, J, W.,Riedel, S. A., (2001). ElectricCircuits, Printice-Hall. Değerlendirme Metotları: %0 Laboratuar performansı ve Hazırlık (lab raporlarını da içeriyor), %20 Kısa sınavlar, %50 Final Sınavı Ön KoĢul: yok 25/105

26 02000 Elektronik-I Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2./Güz 4 Dersin Ġçeriği: - GiriĢ, - Elemanlar ve temel devreler, - ĠĢlemsel kuvvetlendiriciler, tanım ve uygulama örnekleri, - Diyotlar; ideal diyot, jonksiyonlu diyotun uç karakteristikleri, diyotlu devrelerin analizi, - Yarıiletkenlerle ilgili kavramlar ve jonksiyonlu diyotun fiziksel yapısı. Diyot uygulamaları, - BipolarJonksiyonluTransistör (BJT); fiziksel yapı ve çalıģma rejimleri, DC kutuplama, - Kuvvetlendirici olarak BJT. Küçük iģaret eģdeğer devresi, temel kuvvetlendirici yapıları, - BJT nin anahtar olarak çalıģma yapısı ve uygulamaları, - MOSFET yapısı ve çalıģma türleri. FET uygulamaları. Temel elektronik devrelerin yapısı, çalıģmalarında etkili olan fiziksel ilkeleri, çalıģma mekanizmaları, karakteristikleri, davranıģları, modelleri ve bilgisayar simülasyonunda kullanılan model parametreleri, sınır değerleri hakkında gerekli temel bilgileri kazandırmak, transistorlu temel kuvvetlendirici yapılarını öğrenmek, bipolar transistorlu, FET li ve MOSFET li devrelerin analizini öğrenmek. 1. IntegratedElectronics: Analog anddigitalcircuitsandsystems JacobMillman, ChristosC.Halkias, McGRAW HILL. Ön KoĢul: yok Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) 26/105

27 Uygulama Elektronik Laboratuarı-I Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 1 2./Güz 2 Dersin Ġçeriği: - GiriĢ, - Elemanlar ve temel devreler, - ĠĢlemsel kuvvetlendiriciler, tanım ve uygulama örnekleri, - Diyotlar; ideal diyot, jonksiyonlu diyotun uç karakteristikleri, diyotlu devrelerin analizi, - Yarıiletkenlerle ilgili kavramlar ve jonksiyonlu diyotun fiziksel yapısı. Diyot uygulamaları, - BipolarJonksiyonluTransistör (BJT); fiziksel yapı ve çalıģma rejimleri, DC kutuplama, - Kuvvetlendirici olarak BJT. Küçük iģaret eģdeğer devresi, temel kuvvetlendirici yapıları, - BJT nin anahtar olarak çalıģma yapısı ve uygulamaları, MOSFET yapısı ve çalıģma türleri. FET uygulamaları. Modern ölçme cihazları ve ölçme tekniklerini kullanma becerisini kazandırmak, elektronik elemanların bazı önemli pratik özellikleri ve pratik değerlerini öğretmek, devrenin bord üzerinde montajının yapılmasını öğretmek, ölçme yoluyla devredeki hataların bulunmasını öğretmek, bazı temel devrelerin ölçme yoluyla analizini yapabilmeyi öğretmek. 1. IntegratedElectronics: Analog anddigitalcircuitsandsystems JacobMillman, ChristosC.Halkias, McGRAW HILL. Ön KoĢul: yok Değerlendirme Metotları: %0 Laboratuar performansı ve Hazırlık (lab raporlarını da içeriyor), %20 Kısa sınavlar, %50 Final Sınavı 27/105

28 Elektromanyetik Alan Teorisi Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2./Güz 4 Dersin Ġçeriği: - Manyetik akı yoğunluğu ve vektör potansiyel, - Biot-Savard yasası, Amper yasası, A ve B ile ilgili temel bağıntılar, - Manyetik malzemeler, manyetizasyon ve manyetize olmuģ bir malzemenin manyetk alanı, - Manyetik alan Ģiddeti, Dielektrik ve manyetik malzemenin karģılaģtırılması, manyetik duyarlılık ve geçirgenlik, Yükler üzerindeki manyetik kuvvet ve akım, - Lorentz kuvveti ve Hall etkisi, manyetik alan içinde yüklenmiģ parçacıkların haraketi, Ġki kapalı devre arasındaki manyetik kuvvet, akym yoğunluğu üzerindeki manyetik kuvvet, - Farday endüksiyon yasası ve basit elektriksel jeneratörün çalıģması, - Lenz yasası ve zamanla değiģen B için faraday endüksiyonu yasası, V ve A cinsinden elektrik alan Ģiddeti, rijit bir devrede endüklenen elektromotor kuvveti, Ortak ve self endüktans, - Neumann denklemi, M `nin yönünün bulunması Elektromanyetizmanın tarihsel geliģimine paralel olarak elektrostatik, manyetostatik ve durgun elektromanyetik alanların davranıģlarının incelenmesi. 1. Elektromagnetik Alan Teorisi, H. Ergun Bayrakci, Birsen Yayinevi, Elektromagnetik Alan Teorisinin Temelleri, M. Ġdemen, ĠTÜ Vakfı Yayınları, Fundamentals of AppliedElectromagnetics (5th Edition), Fawwaz T. Ulaby 4. EngineeringElectromagnetics, W.H. Hayt, JR, McGraw-Hill. Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 28/105

29 Diferansiyel Denklemler Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 4 2./Güz 5 Dersin Ġçeriği: - Genel kavramlar ve sınıflandırma. Birinci mertebeden diferensiyel denklemler, DeğiĢkenleri ayrılabilir denklemler, tam diferensiyel denklemler - Ġntegral çarpanı, birinci mertebeden lineer denklemlerdeğiģken değiģimi; homojen denklemler,bernoulli denklemi, RiccatidenklemiVarlık ve teklik teoremleri, birinci mertebeden diferensiyel denklemlerin uygulamaları - Birinci mertebeden yüksek dereceli denklemler. - n.-mertebeden lineer diferensiyel denklemler: sabit katsayılı denklemler (belirsiz katsayılar metodu), - DeğiĢken katsayılı diferensiyel denklemler (operatörün çarpanlara ayrılması, parametrelerin değiģimi metodu, - Mertebe indirgeme metodu, Cauchy-Euler denklemi - LaplacedönüĢümleri,tanımlar ve teoremler - Laplace dönüģümlerinin adi diferensiyel denklemlere uygulanması - Kuvvet serileri metodu: adi ve tekil nokta civarında çözümler - Lineer diferansiyel denklem sistemleri: temel teori ve çözümler, Laplace dönüģümü kullanılarak çözüm. Dersin amacı, mühendislikteki bir çok uygulamada karģımıza çıkan diferansiyel denklemleri ve sistemlerini öğrenciye tanıtmak ve çözümlerini araģtırmak. 1. Diferansiyel Denklemler, EDWARDS PENNEY,, 2. basım, 2008, Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 29/105

30 Lineer Cebir Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2./Güz Dersin Ġçeriği: - Temel Kavramlar - Lineer denklem sistemleri ve Gauss yöntemi ile çözümü - Matrisler ve matrislerle cebirsel iģlemler - Matris türleri, matrisin transpozesi - Minör, kofaktör, ek matris kavramları ve bir matrisin tersi - Determinant ve determinant özellikleri - Denk matrisler ve bir matrisin rankı - Lineer denklem sistemlerinin matrisler ve determinantlar ile çözümü - Laplace ve Antilaplace teoremleri. Kare sistem için Kramer teoremi. - MATLAB gösterimleri, Vektör uzayları - Vektör uzayları, Lineer bağımlı ve lineer bağımsız vektörler - Vektör uzayının tabanı ve boyutu, özdeğer ve özvektörler Dersin amacı, mühendislikteki bir çok uygulamada karģımıza çıkan lineer cebir denklemlerini ve lineer sistemlerini öğrenciye tanıtmak ve çözümlerini araģtırmak. 1. Gözükızıl,Ö.Faruk, Lineer Cebir, DeğiĢim Yayınları, Ġstanbul, Lineer Cebir ve Çözümlü Problemleri, A. G. Ağargün, H. Özdağ, Birsen Yayınevi. Çözümlü Lineer Cebir AlıĢtırmaları, Arif Sabuncuoğlu, Nobel Yayın, 2011 Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 0/105

31 02007 Mühendislik Ġngilizcesi-I Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2./Güz Dersin Ġçeriği: - Genel gramer kuralları, - Mesleki Ingilizceden ye tercüme teknikleri, - Ġngilizce eğitimi, tercüme teknikleri ve makale yazımında dikkat edilecek hususlar, - Makale yazım kuralları ve uygulamaları. Mesleki alandaki metin ve dökümanların etkili bir Ģekilde faydalanılması amacıyla öğrencilere gerekli bilgi birikiminin sağlanması 1. NickBrieger, AlisonPohl, Technical English VocabularyandGrammar, 2005, Summertown Publishing. 2. Ġngilizce makaleler Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 1/105

32 Teknoloji ve Yenilik Yönetimi Eğitim Dili: Türü: Seçmeli 2 2./Güz Dersin Ġçeriği: - Teorik bazda olmak üzere teknoloji farklı bilim adamlarının görüģleri çerçevesinde incelenir, - CRM, ERP,IT v.b uygulamalar hakkında teorik ve güncel uygulamalardan bilgiler verilir. ÇeĢitli teknoloji uygulamalarını iģletmelere adapte edebilme yeteneği kazandırır. Teknolojik geliģmeler ıģığında iģletmelerin organizasyon yapılarını yeniden gözden geçirmelerini(reorganizasyon) sağlar.giriģimcilik ruhunun geliģtirilmesine yardımcı olacak Ģekilde amaçlanan bir öğretim planlanmaktadır. 1. Ders Notları Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 2/105

33 ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Eğitim Dili: Türü: Seçmeli 2 2./Güz Dersin Ġçeriği: - Mühendislerin çalıģtığı iģ ortamında Genel ĠSG Kuralları, - Açık ve Kapalı Alanlarda ĠSG Kuralları / Genel ĠSG ve Yapı ĠĢlerinde ĠSG'nin Farkı, - ġantiyelerde Kayıtların Saklanma Sorumluluğu, - ÇalıĢma alanlarında iģ Kazaları Maliyetinin Belirlenmesi Teknikleri ĠĢ sağlığı ve güvenliği açısından bilinçli, gerektiği koģullarda önlem ve tedbirleri alabilen bireylerin yetiģtirilmesi 1. Ders Notları Ön KoĢul: yok Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) /105

34 Ekonomiye GiriĢ Eğitim Dili: Türü: Seçmeli 2 2./Güz Dersin Ġçeriği: - Ekonomiye giriģ, - Ekonomik düģünceler, - Ekonomi biliminin tanımı ve diğer bilimlerle ilgisi, - Ekonomik sistemler, nüfus meseleleri ve ekonomik büyüme, - Fiyat mekanizmasının iģleyiģi, arz-talep kanunları ve ekonomik karar birimleri, - Üretim, üretim maliyetleri ve üretim faktörleri, tabiat, emek, sermaye, - TeĢebbüs ve türleri, - ĠĢgücü ve iģsizlik sorunları, uluslar arası iģ gücü akımları, - Bankalar ve para, enflasyon, deflasyon ve devalüasyon, - Yabancı sermaye, çok uluslu Ģirketler, - Ticaret borsaları, - Elektronik ticaret. Çağın iktisadi, sosyal ve teknolojik yönden geliģmesinde katkısı inkâr edilemeyecek kadar açık olan ekonomi biliminin temel prensiplerini ve ekonomik düģüncenin mantığını anlatmak. Ekonomik olayların incelenmesi ve yorumlanması için temel kuralların açıklanması, fiyat mekanizması ve fiyatların teģekkülünün incelenmesi. Üretim, maliyetler ve üretim faktörleri ile birlikte teģebbüsün ve çeģitlerinin incelenmesi. Para ve banka konuları ile bazı aktüel geliģmelerin analizi. Uluslararası iktisat konuları, çok uluslu Ģirketler, yabancı sermaye, borsa ve Türkiye uygulamaları, milli gelir ile ilgili öğrencileri bilgilendirmek. 1. Ersan Bocutoğlu, Metin Berber ve Kenan Çelik, Ġktisada GiriĢ, Derya Kitabevi, Trabzon Erdal M.Ünsal, Ġktisada GiriĢ, Ġmaj Yayıncılık, Ankara, Osman Z.Orhan ve Seyfettin Erdoğan, Ġktisada GiriĢ, Palme Yayıncılık, Ankara, Zeynel Dinler, Ġktisat, Ekin Kitabevi, Bursa, Tevfik Pekin, Ekonomiye GiriĢ, Zeus Kitabevi, Ġzmir, Tümay Ertek, Temel Ekonomi, Beta Yayınları, Ġstanbul, Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 4/105

35 2.SINIF BAHAR YARIYILI Dersin Kodu: Devre Teorisi-II Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2./Bahar 4 Dersin Ġçeriği: - Sinüzoidal kaynaklar ve fazlar, - Fazörler, Sinüzoidal kalıcı-durum analiz metotları, - Sinüzoidal kalıcı-durumda devre teoremleri, - Sinüzoidal kalıcı-durumda güç hesaplaması, - Ortak endüktanslı (Kuplajlı) devreler, - Transformatörler, - Laplace dönüģümü, Laplace dönüģümü ile devre analizi, - Frekans seçici devreler, - Ġki uçlu devreler AC Devre DavranıĢlarının Temel Kavramlarını Anlatmak, Fazör Yöntemi ile Temel AC Devrelerin YatıĢkın Durum Cevabını Hesaplayabilme Yeteneğini Kazandırmak, Periyodik Sinyallerinin Ortalama ve Efektif Değerlerinin, Bir Elemanın Anlık, Ortalama ve Kompleks Gücünün Hesaplanabilmesi, Bobin ve Kondansatör Ġçeren Devrelerin Frekans Cevabının Hesaplanması, Rezonans Devrelerinin Analizleri, Filtre Devrelerinin Frekans Cevabının Analizleri, Ortak Endüktans Ġçeren Devreler ile AC Analiz, 2-kapılı Devrelerin Analizi Yeteneklerini Kazandırmak. 1. Elektrik Devrelerine GiriĢ Ders notları, Prof. Dr. Ahmet DerviĢoğlu, ĠTÜ. 2. IntroductoryCircuit Analysis, Boylestad. Elektrik Devrelerinin Analizi, Prof. Dr. Cevdet Acar, ĠTÜ. 4. Devre Analizi Dersleri, Prof.Dr. Yılmaz Tokad, ĠTÜ. Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 5/105

36 Uygulama Devre Teorisi Lab.-II Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 1 2./Bahar 2 Dersin Ġçeriği: - Sinüzoidal kaynaklar ve fazlar, - Fazörler, Sinüzoidal kalıcı-durum analiz metotları, - Sinüzoidal kalıcı-durumda devre teoremleri, - Sinüzoidal kalıcı-durumda güç hesaplaması, - Ortak endüktanslı (Kuplajlı) devreler, - Transformatörler, - Laplace dönüģümü, Laplace dönüģümü ile devre analizi, - Frekans seçici devreler, - Ġki uçlu devreler Öğrencilere sinyal üreteci ve osiloskop kullanabilme becerisi kazandırmak, AC kaynak kullanarak devre teoremlerinin anlaģılmasını sağlamak, Devrelerin sinüzoidal yatıģkın durumda incelenmesi, Empedans ve Admitans kavramlarının anlaģılmasını sağlamak, RLC devrelerin Fazördiagramlarını çıkarabilmek, Rezonans ve Pasif Filtre devrelerinin incelenmesi, 2-kapılı devrelerin incelenmesi. 1. Elektrik Devrelerine GiriĢ Ders notları, Prof. Dr. Ahmet DerviĢoğlu, ĠTÜ. 2. IntroductoryCircuit Analysis, Boylestad. Elektrik Devrelerinin Analizi, Prof. Dr. Cevdet Acar, ĠTÜ. 4. Devre Analizi Dersleri, Prof.Dr. Yılmaz Tokad, ĠTÜ. Değerlendirme Metotları: %0 Laboratuar performansı ve Hazırlık (lab raporlarını da içeriyor), %20 Kısa sınavlar, %50 Final Sınavı Ön KoĢul:Yok 6/105

37 Elektronik-II Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2./Bahar 4 Dersin Ġçeriği: - ĠĢlemsel kuvvetlendiricilerin yapısı, özellikleri ve temel iģlemsel kuvvetlendiricili devreler. Geribesleme: Geribesleme yöntemi, geribeslemeli transfer fonksiyonu, negatif geribeslemeli kuvvetlendiricilerin temel karakteristikleri. - Seri gerilim, seri akım geribeslemesi. - Paralel gerilim, paralel akım geribeslemesi. - Kararlılık. - Barkhausenkriteri, RC sinüs osilatörleri ( Wien osilatörü, faz ötelemeli osilatör). - LC sinüs osilatörleri ( Colpittsosilatörü, Hartleyosilatörü), kristalli osilatörler. - Schmitt tetikleyici, RC dolup boģalma osilatörleri, 555 zamanlayıcı, akım kaynaklı dolup boģalma osilatörü. - Güç kıvvetlendiricileri: Güç sarfiyatı, ısıl özellikler, verim, güç kuvvetlendiricilerin çalıģma sınıfları, A sınıfı güç kuvvetlendiricileri. - B sınıfı güç kuvvetlendiricileri, push-pull kuvvetlendirici, AB sınıfı güç kuvvetlendirici. - Bootstarp çıkıģ katı, akım kaynaklı çıkıģ katı. - Darlington çiftleriyle çıkıģ katı, köprü tipi kuvvetlendirici. Temel elektronik devrelerin analizini ve tasarımını yapabilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak. 1. M. S. Türköz, Elektronik, Birsen Yayınevi, J. Millman, Microelectronics, McGraw Hill, R. Boylestadand L. Nashelsky, ElectronicsDevicesandCircuitTheory, Prentice- Hall, D.Leblebici, Elektronik Devreleri, Seç Yayın Dağıtım, H. Pastacı, Elektronik, Yıldız Üniversitesi, Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 7/105

38 Uygulama Elektronik Laboratuarı-II Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 1 2./Bahar 2 Dersin Ġçeriği: - ĠĢlemsel kuvvetlendiricilerin yapısı, özellikleri ve temel iģlemsel kuvvetlendiricili devreler. - Geribesleme, Geribesleme yöntemi, geribeslemeli transfer fonksiyonu, negatif geribeslemeli kuvvetlendiricilerin temel karakteristikleri. - Seri gerilim, seri akım geribeslemesi. - Paralel gerilim, paralel akım geribeslemesi. - Kararlılık. - Barkhausenkriteri, RC sinüs osilatörleri ( Wien osilatörü, faz ötelemeli osilatör). - LC sinüs osilatörleri ( Colpittsosilatörü, Hartleyosilatörü), kristalli osilatörler. - Schmitt tetikleyici, RC dolup boģalma osilatörleri, 555 zamanlayıcı, akım kaynaklı dolup boģalma osilatörü. - Güç kıvvetlendiricileri: Güç sarfiyatı, ısıl özellikler, verim, güç kuvvetlendiricilerin çalıģma sınıfları, A sınıfı güç kuvvetlendiricileri. - B sınıfı güç kuvvetlendiricileri, push-pull kuvvetlendirici, AB sınıfı güç kuvvetlendirici. - Bootstarp çıkıģ katı, akım kaynaklı çıkıģ katı. - Darlington çiftleriyle çıkıģ katı, köprü tipi kuvvetlendirici konularının laboratuar deneyleri ve uygulamları Deneysel olarak temel elektronik devrelerin analizini ve tasarımını yapabilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak. 1. M. S. Türköz, Elektronik, Birsen Yayınevi, J. Millman, Microelectronics, McGraw Hill, R. Boylestadand L. Nashelsky, ElectronicsDevicesandCircuitTheory, Prentice- Hall, D.Leblebici, Elektronik Devreleri, Seç Yayın Dağıtım, H. Pastacı, Elektronik, Yıldız Üniversitesi, Değerlendirme Metotları: %0 Laboratuar performansı ve Hazırlık (lab raporlarını da içeriyor), %20 Kısa sınavlar, %50 Final Sınavı Ön KoĢul: yok 8/105

39 Mühendislik Matematiği Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 4 2./Bahar 4 Dersin Ġçeriği: - Dersin içerik ve organizasyonu. Kompleks sayılar. Bir kompleks sayının kutupsal gösterimi ve Üçgen EĢitsizliği. - De Moivre Teoremi ve kökler. Kompleks düzlemde kümeler. Bir kompleks değiģkenin sürekli fonksiyonları. - Bir kompleks değiģkenin sürekli fonksiyonları (devam). Analitik fonksiyonlar ve Cauchy-Riemann denklemleri. - Kompleks üstel fonksiyon. Trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonlar. Kompleks logaritma ve kompleks kuvvet fonksiyonu. - Kompleks düzlemde eğrisel integral. Kompleks Hesabın Temel Teoremi. Cauchy Teoremi. - Caucy Teoremi (devam). Reel integrallerin hesabında Cauchy Teoreminin kullanımı. Cauchy integral Formülleri. - Cauchy integral Formülleri (devam). Liouville Teoremi, Maksimum Prensibi, ve Cebirin Temel Teoremi. Harmonik fonksiyonlar. - kompleks diziler. Kompleks seriler. - Kompleks kuvvet serileri. Taylor serileri. - Laurent serileri. Sıfırlar ve tekillikler. - Rezidüler. Sinüs ve kosinüslü reel belirli integrallerin hesabı. Reel belirsiz integrallerin hesabı. Mühendislik teorisinde yaygın olarak kullanılan kompleks değiģkenler teorisini ve uygulamalarını tanıtmak 1. S. I. Grossmann ve W. R. Derrick, Advanced EngineeringMathematics, Harper&Row, 1988 (Ġlgili konular). 2. W. R. Derrick, Complex Analysis and Applications, 2. Baskı, Brooks/Cole, 198. Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 9/105

40 Elektromanyetik Dalgalar Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2./Bahar 4 Dersin Ġçeriği: - Maxwell denklemleri, elektromanyetik dalgalar, düzlemsel dalgalar, kayıpsız ortamda düzlemsel dalgalar, kayıplı ortamlarda düzlemsel dalgalar, sınır koģulları, herhangi bir doğrultuda yayılan düzlemsel dalgalar, elektromanyetik enerji akıģı, - Elektromanyetik dalgaların polarizasyonu, dalgaların düzlemsel arayüzlerden kırılma ve yansımaları, - Ġletim hatlarına giriģ, Kılavuzlu dalgalarda genel prensipler. - TE, TM ve TEM dalgaları, koaksiyel ve mikroģerit hatlar, Antenlere genel bir bakıģ. Elektromanyetizmanın tarihsel geliģimine paralel olarak elektromanyetik dalgaların davranıģlarının incelenmesi. 1. ElectromagneticFieldsandWaves (Paul Lorrainetc., W.H. FreemanCompany, ISBN : ). 2. ElectromagneticFields (R. V. Buckley, MacmillianPress, ISBN : ).. Elektromagnetik Alan Teorisi (Prof. Dr. H. Ergun Bayrakci, Birsen Yayinevi, ISBN : Elektromagnetik Problemler ve Sayısal Yontemler (Levent Sevgi, Birsen Yayinevi, ISBN : ). Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: her biri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) Ön KoĢul: yok 40/105

41 Olasılık ve Ġstatistik Eğitim Dili: Türü: Zorunlu 2./Bahar 4 Dersin Ġçeriği: - Veriyi tanımlamanın ve belirleyici iliģkileri elde etmenin önemi. - DeğiĢkenlerin sınıflandırılması. - Kategorik değiģkenleri tanımlayan grafikler. Zaman-serisi verilerini tanımlayan grafikler. Sayısal verileri tanımlayan grafikler. Veriler arasındakiiliģkileri tanımlayan tablo ve grafikler. - Veri sunum hataları. - Merkezi eğilim ölçümleri. - DeğiĢkenlik ölçümleri. - Rassal deney, çıktılar, olaylar. - Olasılık ve esasları. Klasik olasılık. Göreli sıklık.öznel olasılık. - Olasılık kuralları. ġartlı olasılık. Ġstatistiksel bağımsızlık. Ġki terimli olasılık dağılımı. Bayes teoremi. Rassal değiģkenler. - Ayrık rastgele değiģkenler için olasılık dağılımları. - Ayrık rastgele değiģkenlerin olasılıkları. Binom dağılımı. - Ayrık rastgele değiģkenin beklenen değeri. - Ayrık rastgele değiģkenin varyansı. - Rassal bir değiģkenin doğrusal fonksiyonlarının ortalama ve varyansı. - Hipergeometrik dağılım. - Poisson olasılık dağılımı. - Sürekli rassal değiģkenler. - Uniform dağılım. - Sürekli rassal değiģkenler için beklentiler. - Sürekli rassal bir değiģkenin doğrusal fonksiyonunun ortalama ver varyansı. - Normal dağılım. Normal olasılık çizimleri. - Bir ana kitleden örneklem yapmak. - Örnek ortalamalarının örneklem dağılımları. - Merkezi limit teoremi. - Örnekboyutlarının örneklem dağılımları. Örnek varyansının örneklem dağılımları. Bu ders, bilgi yoğunluklu alanlarda kariyer yapmak isteyenöğrencilere, bazı uygulamalı olasılık ve istatistik konulara giriģi sağlar. Değerlendirme Metotları: Ġki ara sınav: herbiri %25 (kapalı not ve kitap, klasik) Bir Final: % 50 (kapalı not ve kitap, klasik) 1. Probability, RandomVariables, andrandomsignalprinciples, Peebles, Jr., 4th Ed.,McGraw-Hill 2. Olasılık ve Ġstatistik, Fikri Akdeniz Ön KoĢul: Yok 41/105

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Dersin Adı Öğretim Dili DERS BİLGİ PAKETİ Elektrik Devre Temelleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Adı Öğretim Dili Elektrik Devre Temelleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK YENİ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI u in Adı T U L K AKTS Ön Şart 1501 EEM-101 EEM ne Giriş 1 0 0 1 2

Detaylı

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35 BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1 1.1. Semboller, Bilimsel Gösterimler ve Anlamlı Rakamlar 1.2. Cebir 1.3. Geometri ve Trigometri 1.4. Vektörler 1.5. Seriler ve Yaklaşıklıklar 1.6. Matematik BÖLÜM:2 Fizik

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 11 1.1. Sayı Kümeleri 12 1.1.1.Doğal Sayılar Kümesi 12 1.1.2.Tam Sayılar Kümesi 13 1.1.3.Rasyonel Sayılar Kümesi 14 1.1.4. İrrasyonel Sayılar Kümesi 16 1.1.5. Gerçel

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 1.1. Fiziksel Kanunlar ve Diferensiyel Denklemler Arasındaki İlişki... 1 1.2. Diferensiyel Denklemlerin Sınıflandırılması ve Terminoloji...

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERİSTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1993 ÖNCESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERİSTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1993 ÖNCESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERİSTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1993 ÖNCESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ (Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Bölümümüz 19 Ağustos 1993 tarihinde yeni

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS Bir Dönemde Okutulan Ders Saati MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1 Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2 Fonksiyonlar,

Detaylı

(08/06/2016 tarih, 75 sayılı Senato toplantısının 5 nolu karar ekidir.) EK: 8

(08/06/2016 tarih, 75 sayılı Senato toplantısının 5 nolu karar ekidir.) EK: 8 II.YARI I.YARI (08/06/2016 tarih, 75 sayılı Senato toplantısının 5 nolu karar ekidir.) EK: 8 KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETĠM DERS PLANI

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 1009

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 1009 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: MATEMATİK I Dersin Orjinal Adı: MATEMATİK I Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 1009 Dersin Öğretim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 13 1.1 Doğal Sayılar 15 1.1.1. Tek ve Çift Sayılar 15 1.1.2. Asal Sayılar 15 1.1.3 Doğal Sayıların Özellikleri 15 1.1.4 Doğal Sayılarda Özel Toplamlar 16 1.1.5. Faktöriyel

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

Genişletilmiş Kalkülüs I (MATH 157) Ders Detayları

Genişletilmiş Kalkülüs I (MATH 157) Ders Detayları Genişletilmiş Kalkülüs I (MATH 157) Ders Detayları Ders Adı Genişletilmiş Kalkülüs I Ders Kodu MATH 157 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

MAT 202-DİFERENSİYEL DENKLEMLER-Güz Dönemi. Ders Uygulama Planı. -

MAT 202-DİFERENSİYEL DENKLEMLER-Güz Dönemi. Ders Uygulama Planı. - MAT 202-DİFERENSİYEL DENKLEMLER-Güz 2016-2017 Dönemi Ders Uygulama Planı 04 02 ve 03 01 Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer AKIN (Ders Koordinatörü) Prof. Dr. Abdullah ALTIN Doç. Dr. Niyazi ŞAHİN Ofis No 226

Detaylı

Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları

Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kompleks Analiz MATH 346 Güz 4 0 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i Math 251 Dersin Dili

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: FİZ 1102

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: FİZ 1102 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: FİZİK II Dersin Orjinal Adı: FİZİK II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: FİZ 110 Dersin Öğretim Dili:

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU FİZİK II. Dersin Kodu: FİZ 1102

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU FİZİK II. Dersin Kodu: FİZ 1102 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Adı: FİZİK II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin Kodu: FİZ 0 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun Düzenleme / Yenilenme Tarihi:

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU

DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU Dersin Adı Kodu Normal Kredisi ECTS Ders 4 Yarıyılı Kredisi uygulama 0 Diferansiyel Denklemler 0252311 3 4 6 Laboratuvar 0 (Saat/Hafta) Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 088 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Bölüm / Anabilim Dalı : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik II (ELK 302)

Maltepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik II (ELK 302) Maltepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik II (ELK 302) GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı : Yrd. Doç. Dr. Serkan Topaloğlu Ofis : MUH 314 Ofis Saatleri : Pazartesi: 14.00-16.00;

Detaylı

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR İÇİNDEKİLER Önsöz. III Bölüm I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR 1 1 Ölçme ve Birim Sistemleri 1 2 Uzunluk, Kütle ve Zaman Büyüklükleri (Standartları) 1 3 Boyut Analizi 1 4 Birim Çevirme ve Dönüşüm Çarpanları 1 5

Detaylı

LİSANS DERS İÇERİKLERİ

LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL FIZ-125 Fizik I (Zorunlu) T=2 P=1 U=0 AKTS=3 Fiziksel Büyüklükler, Standartlar, Birimler. Vektörler.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Diferansiyel Denklemler ve Lineer Cebir BIL271 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Ders Adı Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 276 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

Adi Diferensiyel Denklemler 1. BÖLÜM 1 Birinci-Mertebe Diferensiyel Denklemler 3. BÖLÜM 2 Lineer İkinci MertebeDenklemler 43

Adi Diferensiyel Denklemler 1. BÖLÜM 1 Birinci-Mertebe Diferensiyel Denklemler 3. BÖLÜM 2 Lineer İkinci MertebeDenklemler 43 İçindekiler Ön Söz xiii 1 Adi Diferensiyel Denklemler 1 BÖLÜM 1 Birinci-Mertebe Diferensiyel Denklemler 3 1.1 Terminololoji ve Değişkenlerine Ayrıştırılabilir Denklemler 3 1.2. Lineer Denklemler 16 1.3

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ders No : 06900006 Teorik : Pratik : Kredi :.5 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( )

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel elektronik Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X ) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANALİZ I Ders No : 0310250035 : 4 Pratik : 2 Kredi : 5 ECTS : 8 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Zorunlu

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 4 YILLIK DERS PLANI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 4 YILLIK DERS PLANI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHİSLİK FAKÜLTESİ 2017-2018 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHİSLİĞİ BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 4 YILLIK DERS PLANI (Eğitim planı toplamda 138 ve 240 den oluşmaktadır. Yarıyıllara göre alınması

Detaylı

Elektromanyetik Dalga Teorisi

Elektromanyetik Dalga Teorisi Elektromanyetik Dalga Teorisi Ders-1 Diferansiyel Formda Maxwell Denklemleri İntegral Formda Maxwell Denklemleri Fazörlerin Kullanımı Zamanda Harmonik Alanlar Malzeme Ortamı Dalga Denklemleri Michael Faraday,

Detaylı

ELEKTRİK/ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

ELEKTRİK/ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ ELEKTRİK/ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS ELEKTROMANYETİK MÜHENDİSLİĞİ EE-326 3/2 3+1+0 2+2+0 6 Dersin Dili : TÜRKÇE

Detaylı

Kısa İçindekiler. Fizik: İlkeler ve Pratik Cilt 1: 1-21 Bölümleri, Cilt 2: Bölümleri kapsar

Kısa İçindekiler. Fizik: İlkeler ve Pratik Cilt 1: 1-21 Bölümleri, Cilt 2: Bölümleri kapsar Kısa İçindekiler Fizik: İlkeler ve Pratik Cilt 1: 1-21 Bölümleri, Cilt 2: 22-34 Bölümleri kapsar Bölüm 1 Temeller 1 Bölüm 2 Bir Boyutta Hareket 28 Bölüm 3 İvme 53 Bölüm 4 Momentum 75 Bölüm 5 Enerji 101

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK I. Dersin Kodu: MAT 1009

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK I. Dersin Kodu: MAT 1009 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Adı: MATEMATİK I Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin Kodu: MAT 9 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun Düzenleme / Yenilenme Tarihi:

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ

AVRASYA UNIVERSITY ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X ) Uzaktan

Detaylı

1. SINIF GÜZ YARIYILI Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S T U L TOPLAM KREDİ AKTS

1. SINIF GÜZ YARIYILI Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S T U L TOPLAM KREDİ AKTS 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI ADI Z/S T U L KREDİ AKTS UNV13101 TÜRK DİLİ-I Z 2 0 0 2 2 2 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ-I Z 2 0 0 2 2 2 UNV13105 İNGİLİZCE-I Z 4 0 0 4 4 4 UNV13107 TEMEL BİLGİ

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Doğru Akım Devreleri Ders No : 0690220027 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( )

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) 4270201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Teori Uygulama Proje/Alan Ulusal Kredi AKTS Kredisi III 3 0 0 0 3 4 Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Fiziksel olayların ve mühendislik problemlerinin modellenmesi,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 1010

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 1010 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: MATEMATİK II Dersin Orjinal Adı: MATEMATİK II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 1010 Dersin Öğretim

Detaylı

Karmaşık Fonksiyonlar ve Uygulamaları (MATH274) Ders Detayları

Karmaşık Fonksiyonlar ve Uygulamaları (MATH274) Ders Detayları Karmaşık Fonksiyonlar ve Uygulamaları (MATH274) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Karmaşık Fonksiyonlar ve Uygulamaları MATH274 Bahar 3 0 0

Detaylı

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ 1.1. FİZİKTE ÖLÇME VE BİRİMLERİN ÖNEMİ... 2 1.2. BİRİMLER VE BİRİM SİSTEMLERİ... 2 1.3. TEMEL BİRİMLERİN TANIMLARI... 3 1.3.1. Uzunluğun

Detaylı

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Ders Adı Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 276 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KÜMELER Bölüm 2 SAYILAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KÜMELER Bölüm 2 SAYILAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 KÜMELER 11 1.1. Küme 12 1.2. Kümelerin Gösterimi 13 1.3. Boş Küme 13 1.4. Denk Küme 13 1.5. Eşit Kümeler 13 1.6. Alt Küme 13 1.7. Alt Küme Sayısı 14 1.8. Öz Alt Küme 16 1.9.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Temel Matematik 1 TEM

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Temel Matematik 1 TEM DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Temel Matematik 1 TEM425 7 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1-1 ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI 1. YARIYIL MAT11 GENEL MATEMATİK I 6 6 FİZ11 FİZİK I 1 6 6 KİM11 KİMYA 1 5 5 EM11 BİLGİSAYAR

Detaylı

Elektromanyetik Dalga Teorisi

Elektromanyetik Dalga Teorisi Elektromanyetik Dalga Teorisi Ders-2 Dalga Denkleminin Çözümü Düzlem Elektromanyetik Dalgalar Enine Elektromanyetik Dalgalar Kayıplı Ortamda Düzlem Dalgalar Düzlem Dalgaların Polarizasyonu Dalga Denkleminin

Detaylı

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Matematik MATH 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: FİZ 1102

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: FİZ 1102 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: FİZİK II Dersin Orjinal Adı: FİZİK II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: FİZ 0 Dersin Öğretim Dili:

Detaylı

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs II MATH 152 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 151 Kalkülüs I Dersin

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 Bölüm 2 STATİK DENGE ANALİZİ 19 2.1 İktisatta Denge Kavramı 20 2.1.1.

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya 2014-2015 Bahar Yarıyılı 10. Bölüm Özeti 26.05.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya 2014-2015 Bahar Yarıyılı 10. Bölüm Özeti 26.05.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ102 FİZİK-II Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya 2014-2015 Bahar Yarıyılı 10. Bölüm Özeti 26.05.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY Bölüm 10: Faraday Yasası 1. İndüksiyon (Etkileme) Deneyleri 2. Faraday

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK II. Dersin Kodu: MAT 1010

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK II. Dersin Kodu: MAT 1010 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Adı: MATEMATİK II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 1010 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun Düzenleme / Yenilenme

Detaylı

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Ders Adı Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 276 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Matematik MATH 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Ölçme Tekniği Ders No : 0690220028 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK II. Dersin Kodu: MAT 1010

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK II. Dersin Kodu: MAT 1010 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Adı: MATEMATİK II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin Kodu: MAT Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun Düzenleme / Yenilenme Tarihi:

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK LİSANS PROGRAMI. 2013-14 Güz Yarıyılı. 1 yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK LİSANS PROGRAMI. 2013-14 Güz Yarıyılı. 1 yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu AKTS Kredisi 5 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK LİSANS PROGRAMI Dersin adı: 2013-14 Güz Yarıyılı Genel Matematik I Dersin Kodu emat 151 1 yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 3 s/hafta

Detaylı

2 Ders Kodu: FZK Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans

2 Ders Kodu: FZK Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans FİZİKSEL MATEMATİK II 1 Ders Adi: FİZİKSEL MATEMATİK II 2 Ders Kodu: FZK2004 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 4 7 Dersin AKTS Kredisi: 8.00

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü MM 2023 Dinamik Dersi 2016 Güz Yarıyılı Dersi Veren: Ömer Necati Cora (Yrd.Doç.Dr.) K.T.Ü Makine Müh. Bölümü, Oda No: 320

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Devre Teorisi EEE221 3 6+0 5 6

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Devre Teorisi EEE221 3 6+0 5 6 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Devre Teorisi EEE221 3 6+0 5 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Elektromanyetik Dalga Teorisi Ders-3

Elektromanyetik Dalga Teorisi Ders-3 Elektromanyetik Dalga Teorisi Ders-3 Faz ve Grup Hızı Güç ve Enerji Düzlem Dalgaların Düzlem Sınırlara Dik Gelişi Düzlem Dalgaların Düzlem Sınırlara Eğik Gelişi Dik Kutuplama Paralel Kutuplama Faz ve Grup

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Matematik Ders No : 0690230018 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Elektronik Devreler I (EE 201) Ders Detayları

Elektronik Devreler I (EE 201) Ders Detayları Elektronik Devreler I (EE 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Elektronik Devreler I EE 201 Bahar 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i EE 102 (FD)

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri)

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) Bölümü Dersin Kodu ve Adı K MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1- Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2- Fonksiyonlar,

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0).

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0). I.SINIF-1.YARIYIL TÜRK DİLİ I : Haftalık ders 2 saattir (T-2 ) (U-0) (K-2). Ders İçeriği; % 10 Dil, Diller ve Türk Dili, % 15 Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle % 25 Kelime Türleri % 25 Anlatım Öğeleri ve Anlatım

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Matematik II BIL

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Matematik II BIL DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Matematik II BIL132 2. 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Fizik Ders No : 0690040026 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: PHYSICS I. Dersin Kodu: PHY 1101

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: PHYSICS I. Dersin Kodu: PHY 1101 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: FİZİK I Dersin Orjinal Adı: PHYSICS I Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: PHY 0 Dersin Öğretim Dili:

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü MDM 240 Dinamik Dersi 2013-2014 Güz Yarıyılı Dersi Veren: Ömer Necati Cora (Yrd.Doç.Dr.) K.T.Ü Makine Müh. Bölümü, Oda No:

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi MHN 243 Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü, Dinamik Dersi 2013-2014 Güz Yarıyılı Dersi Veren: Ömer Necati Cora (Yrd.Doç.Dr.)

Detaylı

FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS MATEMATİK-2 FM-121 1/ 2.YY 5 5+0+0 6 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans Dersin

Detaylı

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs II MATH 152 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 151 Kalkülüs I Dersin

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 1 MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016/2017 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI Not 1 : Fransızca Hazırlık sınıfından gelen ve Fransızca seviye tespit sınavında başarısız olan

Detaylı

Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları

Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sinyaller ve Sistemler EE 303 Güz 3 0 2 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i EE 206 (FD),

Detaylı

İÇİNDEKİLER. iii ÖNSÖZ BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR 1 BÖLÜM 2 LİNEER KISMİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 9

İÇİNDEKİLER. iii ÖNSÖZ BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR 1 BÖLÜM 2 LİNEER KISMİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 9 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ix BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR 1 1.1. Tanımlar 2 1.2. Diferensiyel Denklemlerin Çözümü (İntegrali) 5 1.3. Başlangıç Değer ve Sınır Değer Problemleri 7 BÖLÜM 2 LİNEER KISMİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMLARI YILLIK EĞİTİM PLANI

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMLARI YILLIK EĞİTİM PLANI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMLARI LIK EĞİTİM PLANI (2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerlidir.) I. ve II. YARI ADI Z/S T U L KREDİ AKTS TEK15001 MATEMATİK

Detaylı

Matematik II (MATH 102) Ders Detayları

Matematik II (MATH 102) Ders Detayları Matematik II (MATH 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Matematik II MATH 102 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 101 Matematiksel Analiz

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİVİL HAVACILIK ANABİLİM DALI YENİ DERS ÖNERİSİ/ DERS GÜNCELLEME

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİVİL HAVACILIK ANABİLİM DALI YENİ DERS ÖNERİSİ/ DERS GÜNCELLEME / DERS GÜNCELLEME Dersin Kodu SHA 615 Dersin Adı İSTATİSTİKSEL SİNYAL İŞLEME Yarıyılı GÜZ Dersin İçeriği: Olasılık ve olasılıksal süreçlerin gözden geçirilmesi. Bayes kestirim kuramı. Büyük olabilirlik

Detaylı

SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI (İLETİM DAĞITIM VE TESİSAT) (I.ÖĞRETİM) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI (İLETİM DAĞITIM VE TESİSAT) (I.ÖĞRETİM) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI (İLETİM DAĞITIM VE TESİSAT) (I.ÖĞRETİM) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 6902103 Matematik-I 4 3 1 3,5 6902109 İngilizce-I 4 4 0 4 6902110

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE ÖĞRENME Ay Hafta D.Saati ALANI EYLÜL 2 Geometri 2 3 Geometri 2 Geometri 2 Olasılıkve ALT

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Alan Çalışması. Doç. Dr. Oğuz TEKELİOĞLU. amaçlanmaktadır, ayrıca pratikte uygulamalarının yapılması

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Alan Çalışması. Doç. Dr. Oğuz TEKELİOĞLU. amaçlanmaktadır, ayrıca pratikte uygulamalarının yapılması DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : MMÜ Elektroteknik.-Elektrik Makineleri Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori

Detaylı

Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Fizik PHY101 Güz. Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Araş. Gör.

Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Fizik PHY101 Güz. Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Araş. Gör. Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Fizik PHY101 Güz ECTS Kredisi Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) (saat/hafta) 4 2 1 0 Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU TASLAK RAPOR DEVRE ANALİZİ 1. Dersin Kodu: EHE 4101

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU TASLAK RAPOR DEVRE ANALİZİ 1. Dersin Kodu: EHE 4101 Dersi Veren Birim: Elektronik Haberleşme Teknolojisi Dersin Adı: DEVRE ANALİZİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Ön Lisans Dersin Kodu: EHE 0 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK PROGRAMI YETERLİLİKLERE DAYALI ÖĞRENİM ÇIKTILARI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK PROGRAMI YETERLİLİKLERE DAYALI ÖĞRENİM ÇIKTILARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK PROGRAMI YETERLİLİKLERE DAYALI ÖĞRENİM ÇIKTILARI PROGRAMIN GENEL TANIMI MATEMATİK TEMEL ALANI MATEMATİK ALANI GENEL TANIMI MİSYON VE VİZYON Matematik, bireyin

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dinamik MK-221 2/Bahar (2+1+0) 2,5 4. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dinamik MK-221 2/Bahar (2+1+0) 2,5 4. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Dinamik MK-221 2/Bahar (2+1+0) 2,5 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

Adi Diferansiyel Denklemler (MATH 262) Ders Detayları

Adi Diferansiyel Denklemler (MATH 262) Ders Detayları Adi Diferansiyel Denklemler (MATH 262) Ders Detayları Ders Adı Adi Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 262 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ELEKTRİK VE MANYETİZMA

ELEKTRİK VE MANYETİZMA ELEKTRİK VE MANYETİZMA Prof. Dr. İlker DİNÇER Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü 1 Ders Hakkında FizikII Elektrik ve Manyetizma Dersinin Amacı Bu dersin amacı, fen ve mühendislik öğrencilerine elektrik

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Taşıtlar Mekaniği Ders No : 0690040115 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. D+U+L Saat. Kodu Yarıyıl ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI. EE529 Güz 3+0+0 3 7. Ön Koşul Dersleri. Dersin Koordinatörü

DERS BİLGİLERİ. D+U+L Saat. Kodu Yarıyıl ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI. EE529 Güz 3+0+0 3 7. Ön Koşul Dersleri. Dersin Koordinatörü DERS BİLGİLERİ Ders ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI Kodu Yarıyıl D+U+L Saat Kredi AKTS EE529 Güz 3+0+0 3 7 Ön Koşul Dersleri EE323 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-IV ÇERÇEVE PROGRAMI. 2. KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-IV ÇERÇEVE PROGRAMI. 2. KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-IV ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : Tercih Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA 3. KURUCUNUN ADI : ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM

Detaylı

Matematiksel Analiz III (MATH 235) Ders Detayları

Matematiksel Analiz III (MATH 235) Ders Detayları Matematiksel Analiz III (MATH 235) Ders Detayları Ders Adı Matematiksel Analiz III Ders Kodu MATH 235 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Güz 4 2 0 5 8 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Elektromagnetik Dalgalar EEE323 5 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Elektromagnetik Dalgalar EEE323 5 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Elektromagnetik Dalgalar EEE323 5 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

BUCA ANADOLU LĠSESĠ REHBERLĠK SERVĠSĠ. YGS'DE ÇIKMIġ KONU DAĞILIMLARI VE SORU SAYILARI (Son BeĢ Yıl)

BUCA ANADOLU LĠSESĠ REHBERLĠK SERVĠSĠ. YGS'DE ÇIKMIġ KONU DAĞILIMLARI VE SORU SAYILARI (Son BeĢ Yıl) BUCA ANADOLU LĠSESĠ REHBERLĠK SERVĠSĠ YGS'DE ÇIKMIġ KONU DAĞILIMLARI VE SORU SAYILARI (Son BeĢ Yıl) MATEMATĠK KONULARI SORU SAYISI SORU SAYISI SORU SAYISI SORU SAYISI SORU SAYISI Rasyonel sayılar 4 1 1

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı) Ders Listesi 1. Yarıyıl. 2.

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı) Ders Listesi 1. Yarıyıl. 2. Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı) Ders Listesi 1. Yarıyıl MAT 105 Matematik I Z 4 1 4,5 6 FIZ 103 Fizik I Z 3 2 4 6 EEM 105 Elektrik

Detaylı