BÜLTEN E-FATURA HAKKINDA HATIRLATMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜLTEN E-FATURA HAKKINDA HATIRLATMALAR"

Transkript

1 Kültür Mah Sk. No: Cumhuruiyet Đşhanı K: Alsancak - Đzmir-Turkey Tel : Fax: BÜLTEN Tarih: SAYI : KONU: E-Fatura Hakkında Hatırlatmalar E-FATURA HAKKINDA HATIRLATMALAR 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ne göre; 2013 takvim yılı sonuna kadar e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerin 01/09/2013 tarihine kadar gelir idaresi başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında 2013 takvim yılı sonuna kadar e- fatura uygulamasına geçmek zorunda olanlar; A-) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar (EK: 1 de belirtilmiştir.) ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan ve 31/12/2011 tarihi itibariyle brüt satış hasılatları (ciroları) 25 Milyon TL ve bu tutarın üzerinde olan mükellefler, B 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu na ekli (III) sayılı listedeki (EK:2 de belirtilmiştir.) malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan ve brüt satış hasılatları (ciroları) 10 Milyon TL ve bu tutarın üzerinde olan mükellefler, Almış oldukları malın cinsi, miktarı ve tutarı ne olursa olsun 01/09/2013 tarihine kadar Gelir Đdaresi Başkanlığı na yazılı olarak başvurmak ve 31/12/2013 tarihine kadar e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır Hizmet alımları kapsam dışındadır. Genel Tebliği kapsamında elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet ifaları için elektronik fatura düzenlemeleri zorunludur. E-fatura kullanmak zorunda olan mükellefler; nihai tüketicilere ya da e-fatura kullanmayan mükelleflere kâğıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir. Elektronik Fatura Uygulamasından yararlanan mükellefler fatura düzenlemeden önce karşı tarafın internet adresinde yer alan kayıtlı kullanıcı listesine kayıtlı olup olmadığını kontrol edecekler, kayıtlı kullanıcı ise elektronik fatura, kayıtlı kullanıcı değilse kâğıt fatura düzenleyeceklerdir.

2 E fatura zorunluluğuna uyulmaması halinde uygulanılacak müeyyide; Getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında, Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri uygulanır. E-fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemezler. Düzenlemeleri halinde kâğıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır ve Vergi Usul Kanunu nun 353 üncü maddesi uyarınca, 190 TL den az olmamak üzere, düzenlenmediği kabul edilen fatura tutarının %10 u oranında özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu nedenden dolayı kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için TL yi, bir takvim yılı içinde ise TL yi aşamaz. Ayrıca e-fatura uygulaması kapsamında, e-fatura alması gerekirken kâğıt fatura kabul eden mükelleflerin, ilgili vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde bahse konu KDV yi indirim konusu yapamayacaklar ve kâğıt faturada yer alan tutarı gider yazamayacaklardır. E- fatura uygulama yöntemleri: e-fatura aşağıdaki 3 (üç) farklı yöntemden herhangi birisi seçilerek; 1- Gelir Đdaresi tarafından internet adresi üzerinden ücretsiz olarak sunulan GĐB Portal yararlanılarak 2- Başkanlık tan özel entegrasyon izni almış ve GĐB tarafından internet adresinde yayınlanan mükelleflerin bilgi işlem sistemleri kullanarak 3- Bilgi Đşlem Sistemi altyapısının yeterli olması durumunda, mükelleflerin kendi Bilgi Đşlem Sisteminin Entegrasyonu yöntemiyle uygulanabilecektir. 1- Gelir Đdaresi Başkanlığı E-Fatura Portal Yöntemi Portal Yöntemi Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından internet adresinden ücretsiz olarak sunulan bir e-fatura uygulaması hizmetidir. Bu yöntem ile faturalarınızı GĐB Portal üzerinden manuel olarak oluşturabilir veya kendi bilgi işlem sisteminizde Başkanlığın belirlediği formatta oluşturup Portal hesabınıza yükleyebilirsiniz. 2- Özel Entegrasyon Yöntemi Başkanlık tan özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemleri kullanarak da e-fatura uygulamasından yararlanabilirsiniz. Bu durumda mali mührünü ürettiren mükellefler, Başkanlık tan özel entegrasyon izni almış kurumlara başvuru yaparak uygulamaya dahil olabilirler. Özel entegrasyon izni için başvuran mükelleflerin testleri devam etmekte olup, testlerini başarı ile tamamlayarak Başkanlık tan özel entegrasyon izni alan kurumlar internet adresinden yayınlanmaya başlanmıştır. 3- Bilgi Đşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi Bu yöntem, kendilerine ait bilgi işlem sistemini Başkanlığın sistemine entegre ederek 7/24 kesintisiz bağlantı sağlayabilecek mükelleflerin kullanabilmeleri amacıyla geliştirilmiştir. Bu yönteme başvuran mükellefler başvuru dilekçelerinde e-fatura uygulamasından entegrasyon yöntemi ile faydalanmak istediklerini belirmek zorundadırlar. Mükellefler isterler ise başvuru dilekçesinde belirtmek şartıyla, entegrasyon çalışmaları tamamlanana kadar Portal hesaplarının kapatılması talep edebilirler. Bu süre hiçbir hal ve koşulda 421 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde belirtilen

3 tarihini geçemez. Bu tarihe kadar entegrasyonunu tamamlayamayan mükellefler faturalarını GĐB Portal üzerinden düzenlemek zorundadırlar. Başvurular şu şekilde yapılacaktır. Uygulama kapsamındaki mükelleflerin yerine getirmeleri gereken işlemler sırası ile şu şekildedir; a) internet adresinde yer alan "e-fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi" doldurularak yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanacaktır, Tüzel kişi mükellefler için "Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi" doldurularak yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanacaktır, Gerçek kişi mükelleflerin tarihli ve 5070 sayılı Elektronik Đmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları. b-uygulamadan yararlanmak isteyen mükellefler aşağıda yer alan belgeler ile Gelir Đdaresi Başkanlığı na yazılı olarak başvuruda bulunacaktır. 1- "e-fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi" nin imzalı aslı, 2- Tüzel kişi mükellefler tarafından "Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi" nin imzalı aslı, 3- Şirket kuruluş sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesinde tarihinden önce yayımlanmış ise ilgili ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi, (Sonradan unvan değişikliği yapılması halinde en son unvanın ilan edildiği ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi.) c) Başvuru formuna tüzel kişi mükelleflerin adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza sirküleri örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi. Başvuru sonrasındaki süreç şu şekilde işleyecektir Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan gerçek kişi mükelleflerin kullanıcı hesapları Başkanlıkça tanımlanacak ve aktive edilecektir. Başkanlık tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan tüzel kişi mükelleflerden Mali Mühürlerinin temini işlemlerini yerine getirenlerin kullanıcı hesapları Başkanlıkça tanımlanacak ve aktive edilecektir. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından kullanıcı hesabı aracılığı ile e-fatura gönderme ve/veya alma işlemleri gerçekleştirilebilecektir. Mali mühür alındıktan sonra mükellef yetkilisinin ya da şirket unvanının değişmesi durumunda yapılacak işlemler şunlardır. Mali Mühürün, kurumun bildirilen yetkili veya yetkililerinin kontrolü altında kullanılması, yetkili kişi veya kişilerin değişmesi halinde de yeni yetkili veya yetkililerin derhal belirlenmesi ve bunlara ait bilgilerin Başkanlıkça belirlenecek yöntemlerle bildirilmesi zorunludur.

4 Tüzel kişilerin ve diğer kurumların herhangi bir nedenle unvanlarının değişmesi halinde, eski unvanı barındıran sertifikaları geçerliliğini kaybedeceğinden, unvan değişikliğini izleyen 15 gün içerisinde yeni unvanına uygun sertifika başvurusu yapması gerekmektedir. E-faturanın muhafaza ve ibraz yükümlülüğü: Mükellefin, elektronik fatura gönderip alma işlemini özel entegrasyon izni alan mükelleflere ait bilgi işlem sistemi vasıtasıyla gerçekleştirmesi, muhafaza ve ibraz ödevlerini ortadan kaldırmaz. E-fatura gönderip alma işleminde kullanılan bilgi işlem sistemi yazılım ve donanım alt yapısının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde bulunması zorunludur. E-fatura uygulamasında muhafaza ve ibraz yükümlülüğü açısından Dikkat edilecek hususlar Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, arşivlenen faturaların doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan her türlü elektronik kayıt ve veri, veritabanı dosyası, saklama ortamı ile doğrulama ve görüntüleme araçlarının tümünü kapsamakta olup, e-faturalara istendiğinde kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde görüntüleyebilmeyi ve faturaların okunabilir kâğıt baskılarını üretebilmeyi sağlayacak biçimde yerine getirilmelidir. E-faturaların mükelleflerin kendi bilgi işlem sistemlerinde saklanması Zorunludur. Mükelleflere ait elektronik faturaların yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması esas olup üçüncü kişiler nezdinde de elektronik saklama yapılabilecektir. Başka mükelleflerden elektronik saklama hizmetinin alınması mükelleflerin elektronik faturalarının muhafaza ve ibraz sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Elektronik faturaların muhafazasının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yapılması zorunludur.. Saygılarımızla Nurten ESKĐCĐ EK 1: 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU KAPSAMINDA MADENİ YAĞ LİSANSINA SAHİP OLAN MÜKELLEFLER VERGINO UNVAN / ADI SOYADI A PLUST KİMYA PETROK İMYAPETROL VE PETROL ÜRÜN SAN VE TİC LTD.ŞTİ ACIÖZ PETROL HURDACI LIK NAK.DEM.ÜR.SAN.V E TİC.LTD.ŞTİ GLOBAL PETROL ÜRÜNLE Rİ SAN.VE TİC.LTD.ŞT İ ADAN KİMYA VE ENDÜST RİYEL PET.ÜR.SAN TİC.LTD.ŞTİ AK GRES VE MADENİ YA G NAKLİYAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ AKARSU TEKNİK KİMYA MADENİ YAĞ İN SA VE TİC LTD ŞTİ ŞERİF AKÇAY AKDENİZ DAMLA GIDA İ NŞ.PET.ÜRN.NAK.SAN.T İC.LTD.ŞTİ AKEL İNŞAAT TİCARET VE SAN.LTD.ŞTİ AKENERJİ GERİ DÖNÜŞÜ M SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AKIN BİO DİZEL PETR.LPG.İKM.DAĞ.PAZ.NAK.İNŞ.TOH.SAN AKNEFT MADENİ YAĞ İM LT.İNŞ.İTH.İHR.D AĞ.PAZ.SAN.LTD.ŞTİ AKSA MADENİ YAĞ PETR OL ÜR.İNŞ.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ AKSTROL PETROKİMYA S AN.VE TİC.LTD.ŞTİ ALPSAN KİMYA DIŞ TİC ARET İMALAT SAN.TİC. LTD.ŞTİ SAR-PET PETROL PAZARLAMA VE NAKLİYAT LİMİTED ŞİRKETİ ALŞİM PETROL ÜRÜNLER İ NAKLİYAT TEKSTİL VE TİC.LTD.ŞTİ ANATOLİA MADENİ YAĞ PET.KİM.NAK.MAK. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

5 ANADOLU MADENİ YAĞLA İTH.İHR.NAK.ALT.ENER PET.ÜR.İM.S.T.LTD.ŞTİ ANADOLU ATEŞİ MADENİ Y.İ.T.V.P.S.P.İ.N.T. TİC.LTD.ŞTİ ANTALYA MADENİ YAĞLA R SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ARAL MADENİ YAĞ İMAL AT SAN. TİC. LTD ŞTİ APEKS PETROKİMYA AKA RY.NAK.HURDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ APEC PETROL ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ ARAS KİM MADENİ YAĞL PET.KİM.MAD.ÜR.DEP.G ID.İÇ DIŞ TİC LTD.ŞTİ ARC MADENİ YAĞ AMB.NAK.VE OTOM.SN.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ ARCE GRES KİMYA MADE Nİ YAĞ PAZ.İTH.İHRC. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ ARI PETROL KİMYA END ÜSTRİ VE TİC. A.Ş AROM MADENİ YAĞ SANA Yİ TİCARET LTD. ŞTİ ARMOR MADENİ YAĞ İMA TOPT VE PERK SAT İNŞ TURZ LTD ŞTİ ARNA MAKİNA PETROL PET.ÜRÜN.İNŞ.TAAH.İT.İH.LTD.ŞTİ AS OİL İMALAT YAĞ İT H.İHR.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ ASAŞ PETROL ÜRÜN GERİ DÖNÜŞÜM NAKL.SAN.VE TİC.A.Ş ASDAĞ MADENİ YAĞ TEK STİL KİMYASALLARI MA DENC.SAN.TİC.LTD.ŞTİ ASOS MADENİ YAĞLAR K İMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ ATAK MADENİ YAĞ PAZ.SAN.VE TİC.A.Ş ATEŞ MADENİ YAĞ İMA.TO.VE PE.SA.PA.İN.NATU.TİC.LTD.ŞTİ ATLANTİK PETROL ÜRÜN LERİ TİC.VE SAN. A.Ş HALİL ATILMIŞ ATLANTİS MADENİ YAĞ VE PETROKİM. SAN TİC.LTD.ŞTİ AY-FA PETOL İNŞAAT TAAH.TUR.KON.GID.HAY.İTH.İHR.İML.LTD AYDEM KİMYASAL ÜNRÜNLER DIŞ TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ AYTEMUR PETROKİMYA Ü RÜNLERİ SAN.VE T İC.LTD.ŞTİ B.Y.S. MADENİ YAĞLAT İTHALAT İHRACAT NAK.SAN VE TİC. LTD. ŞTİ NEV-OİL PETROL KİMYAOTO.GID.İNŞ.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ BAĞKİM MADENİ YAĞ VE KİMYEVİ MAD.SAN. TİC.LTD.ŞTİ BALPET PETROL ÜRÜNLE Rİ TİC.VE TAŞIMA CILIK LTD.ŞTİ BALPET PETROL ÜRÜNLE Rİ TAŞIMACILIK SANAY İ VE TİC. A.Ş BARTU KİMYA MADENİ Y AĞ AMBALAJ NAKLİYE V E PL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ BAYSAN ENDÜSTRİ MAD. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ BBK PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİC LTD.ŞTİ BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC.VE SAN.A.Ş BİZ-BİO ALTERNATİF E NERJİ SİSTEMLERİ SAN AYİ VE TİC.LTD.ŞTİ BMF PETROL ÜRÜNLERİ GID.İTH.İHR.NAK.LAB. HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ BPS PETROL ÜRN.MAD.YAĞ.İNŞ.DAY.TÜK.MAL.HAY.EML.TUR.LTD.ŞTİ BÖRTEÇİNE SU DAĞITIM MAD.GIDA PETROL HAY. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ BRAVA MADENİ YAĞLAR LİMİTED ŞİRKETİ BURDUR KİMY.MD.MAD.YAĞ.AKRYK.PKT.GI.TR.NKL.MD.İNŞ.S.T.LTD.ŞTİ BÜYÜKÇINAR MADENİ YAĞ VE PETROL ÜRÜN.TİC.SAN.LTD.ŞTİ CAM PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ CANER GIDA TEKSTİL İ NŞAAT ENEJ.KİM.S AN.VE TİC.LTD.ŞTİ C.C.PETROL ÜRÜN.MADEYAĞ.İNŞ.TAAH.İT.İHRAİM.PAZ.TİC.LTD.ŞTİ CHAMPION OTO YEDEK PARÇA GIDA VE TEKSTİLSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ ÇAĞLAROĞLU PETROL ÜR ÜNLERİ KİMYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ ÇAYIROVA PETROKİMYA SANAYİ TİCARET LİMİT ŞİRKETİ ÇEV-PET PETROL ÜRÜNL ERİ GERİ DÖN.KİM.NAK.SAN.TİC.A.Ş ÇİNKANLAR KİMYEVİ MA DDELER TİCARET V E SANAYİ LTD.ŞTİ ÇMYS MADENİ YAĞ.İM.İTH.İHR.NAK.SAN.VTİC.LTD.ŞTİ DE-KA KİMYA SANAYİ V E TİC.A.Ş DELTA AKARYAKIT TİCA RET A.Ş DEMİRKOLLAR TAR.ÜR.TEKS.GIDA YEM AK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ DENİZYILDIZI PETROKİMYA ÜRÜNLERİ TURİZMSAN VE TİC LTD. ŞTİ DEPAR KİMYA YAG NAKLİYAT İNŞAAT GIDA SANVE TİC.LTD.ŞTİ DENİZATI PETROKİMYA ÜRÜNLERİ YAPI İNŞ.SA N.VE TİC.A.Ş DESKİM DESTİLASYON K İMYA SANAYİ VE T İCARET A.Ş DESAN MADENİ YAĞLAR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ DOĞAN BOYA MAKİNA VE KİMYA SAN.LTD.ŞTİ DÜZPET PETROL OTOMOT İV NAKLİYE SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ DÜZCE MADENİ YAĞ VEKİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ EFA OTOMOTİV-PETROL ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ EDOR KİMYASAL ÜRÜNLER SN DAH VE HARİTİÇ LTD ŞTİ EGEMEN OĞLAKÇIOĞLU K ONFEKSİYON PET.ÜR.T. K.M.VE T.S.T.LTD.ŞTİ

6 EFEPET PETROL OTOMOT İV NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ EKSPO PET.PET.ÜR.VE MAK.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ ELEMENT MADENİ YAĞ T AŞIMACILIK KİMYA SAN VE TİC.LTD.ŞTİ ELMADAĞ KİMYA VE OTO MOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ ELİZE OTOMOTİV SANAY VE TİCARET LİMİT ŞİRKETİ EMAYAĞ MADENİ YAĞ PETROL ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİC VOLKAN EMEKÇİ EMEK PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş ENGİN GERİ KAZANIM T ES.PETROL ÜRÜN.S AN.VE TİC.LTD.ŞTİ ENGÜRÜ MAD.YAĞ VE KİMA.İM.NA.İT.İH.PS.VE Tİ.LTD.ŞTİ ER-ENDÜSTRİ PETROL K İMYA MAD YAĞ SAN TİC.LTD.ŞTİ ERKAR MADENCİLİK DOĞ ALGAZ İNŞ.NAK.PE TROL ÜRÜN.SAN.VE ESTOOİL PET.TARIM.ÜR MADENİ YAĞ ÜRETİM KİSAN.TİC.LTD.ŞTİ ETA MADENİ YAĞ MÜSTAZARLARI VE KİMYEVİ M D.İT.İH.İML.P.SN.LTD ŞTİ ETİLEKS PETROL ÜR.TAŞ.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD ŞTİ ETKİM MAD.YAĞ ÜRN.KİM.MAD.İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ EVGOİL PETROL TARIM KİM.ÜRÜN.VE MAD.YAĞ. ÜR.PAZ.SAN TİC LTD.ŞTİ FADA İNŞAAT NAKLİYAT TUR.PET.ÜR.KİMYEVİ M AD.SAN.VE T.LTD.ŞTİ VİSCOL PETRO KİMYA S ANAYİ VE TİCARET A.Ş PETRONAS MADENİ YAĞL AR TİCARET LTD.ŞTİ G.D.S.GERİ DÖN.AT.MAİNŞ.PET.ÜR.TR.TENK.TH.S.VE TİC.LTD.ŞTİ FÜZYON KİM TAH.NAK PET.GID.İNŞ.İTH.İHR.İM.LTD.ŞTİ FRİG KİMYA PETROL ÜR ÜNLERİ TEMİZ.İNŞ.TAA HHÜT SAN.TİC.LTD.ŞTİ FRT MADENİ YAĞ VE Kİ MYASAL MAD.NAKL.İTH. İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ GATEK PETROL ÜRÜN.OTOM.GERİ DÖN.KİM.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ GAP-OİL MADENİ YAĞ İ NŞ NAK SAN VE TİC LT D ŞTİ GEMSAN GENEL ENDÜST.MADDELERİ SAN.VE TİC. A.Ş GEMA MADENİ YAĞLAR S AN.VE TİC.A.Ş GENAXOIL PETROL ENERMAD.DOĞ.GAZ TAŞ.ALK.SAN.T.LTD.ŞTİ GENKİM GENEL ENDÜSTR İYEL KİMYEVİ MAD SAN.TİC.LTD.ŞTİ GENERAL MADENİ YAĞ S AN VE TİC. LTD.Ş Tİ GOLTEKS PETROL VE Kİ MYA SANAYİ VE Tİ C.LTD.ŞTİ GÖKÇAĞ MADENİ YAĞ NA K.İNŞ.PET.MAD.KİMY.M SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ GÜÇLÜ MERİÇ MADENİYAĞLAR SN TİCLTD ŞTİ GOLF OİL MADENİ YAĞ GRES VE KİMYASAL.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ GÜR-PET PETROL ÜRÜNL ERİ GIDA TURİZM SEYAHAT TİCARET LTD. ŞTİ HGM KİMYA VE MADENİ YAĞ NAKLİYAT SANAYİ TİC.LTD. ŞTİ GÜZKAŞ PETROL ÜRN.VEGIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ DROP PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT KİMYA SANAY İ VE TİC.LTD.ŞTİ HANBEY MAKİNA PETROL ÜRÜN. ULAŞTIRMA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ HAS ALTUNKAYA PET.İN GID.TE.HİZ.İT.İH.NAKTU.SA.VE TİC.LTD ŞTİ HFM ENERJİ PETROL ÜR ÜN.KİMYA SANAYİ VE T İC.LTD.ŞTİ HASMİR PETROL VE MAD YAĞ ÜR.ÜRT.DEP.N.İTH İHR.T.VE S.LTD.ŞTİ HAZAREL KİMYA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ HBT PETROL ÜRÜNLERİ OTO.GID.İNŞ.SAN. TİC.LTD.ŞTİ HEDEF PETRO KİMYA Kİ MYASAL ÜRÜNLER İMALA K.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ HİDROPET PETROL ÜRÜN LERİ SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ HG GRUP MAD.YAĞ.PETR ÜR.OTO.İNŞ.T.NA.TU.GI.İT.İH.SA.TİC HİRA MADENİ YAĞ AMBA LAJ KİM.NAK.İNŞ.SAN. TİC.LTD.ŞTİ HSPET PETROL ÜRÜNLER TARIM MET.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ YILDIZ İNCİ İSSAN KİMYA SANAYİ V E TİCARET LTD.ŞTİ KAGRUP KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ DOLUNAY MADENİ YAĞLA R HAFR.İNŞ.NAK.VE TU R.SAN.TİC.LTD.ŞTİ ENERJİ PETROL ÜRÜNLE Rİ PAZARLAMA A.Ş KARADAYI PETROL TAR.İNŞ.İTH.İHR.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ KARADAVUTLAR PET.ÜR.İNŞ.HAY.TAŞ.TARIM ÜRSAN.TİC.LTD.ŞTİ KARAHİSAR MADENİ YAĞ İMALATI TOPTAN V PARK.TURZ.LTD.ŞTİ KARAKURT AKARYAKIT GIDA TUR.NAK.TEKS.İTH.İHR.LTD.ŞTİ ŞAHKİM İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KARTAL MADENİ YAĞLAR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ KAYA PETROL VE PET.ÜR.İML.MET.MAD.TAŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ BEYKAYA İNŞAAT PETROL ÜRÜN.TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ KLORA GRES VE YAĞ SA NAYİİ A.Ş.

7 KLUBER LUBRİCATION YAĞLAMA URUNLERİSAN.VE TİC.A.Ş KLASS MAK.PET.PET.ÜR GIDA.İNŞ.TAAH.İTH.İHRC.SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOCALAR TURİZM GIDA. PETROL NK.İTH.İHRACAT SAN VE TİCARET A.Ş KOCATEPE PETROL ÜRÜN LERİ NAK.İNŞ.TUR İT.İH.SAN.T.LTD.ŞTİ KOÇAK PETROL ÜRÜNLER İ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ KONARTEK PETROL ÜRÜN LERI BOYA KIMYA OTOMOTİV NAK.SAN SADETTİN KORKMAZ KOZA SINAİ YAĞLAR SA NAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KROSS OTOMOTİV VE EN D. MAD.YAĞLAR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ KÜÇÜKLER ULUSLARARAS I NAKLİYAT AKARYAKIT OTOM.SAN.TİC.A.Ş LEVENT İTHALAT VE İH RACAT LTD.ŞTİ LİNK KİMYA PETROL ÜR ÜNLERİ SAN.VE Tİ C.LTD.ŞTİ LUREC KİMYA VE DESTİ LASYON SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ MA-YA MADENİ YAĞLAR PET.ÜRÜN.KİM.MAD İT.İH.S.T.LTD.ŞTİ LLK EURASİA MADENİ Y AĞ SAN VE TİC LTD ŞTİ MAGUS PETROL ÜRÜNLER İ TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ MANPET PETROL ÜRÜN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ MAR MADENİ YAĞ İMALA TI NAKLİ.TURİZM.İNŞ. TAAH.SAN.VE TİC.A.Ş MARKA MADENİ YAĞ SAN.TİC.LTD.ŞTİ AKONİ KİMYA İNŞAAT P ETROL ÜRN ÜRTM PAZL TİC VE SAN A.Ş ME_SA PETROL VE MADENİ YAĞ.ÜRÜ.ÜR.DEP.NK.TİC.SAN.LTD.ŞTİ MAYKO MAD.YAĞ PETR.ÜRÜN.NAK.PAZ.SAN.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ MAYTEM PETROL GIDA İ NŞ.TAŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MERSA DEPOLAMA KİMYA PET.TÜT.TAR.ÜRÜ.TEKS TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ METEOR MADENİ YAĞ VE PLASTİK SAN. İML YAT. PAZ. LTD. ŞTİ MESPET OTOM GIDA İNŞ PETROL ÜRÜN SAN VE TİC LTD. ŞTİ MEVAG TEKNİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş METYAĞ KİMYA MADENİ Y.A.Ü.T.İ.T.T.G. T.H.E.H.S.T.L.Şİ MİL MADENİ YAĞ PETRO ÜRÜNL.KİMYA SANAYİ V E TİC.A.Ş MOBİL OİL TÜRK ANONİ M ŞİRKETİ MOLYPLEKS PETROL ÜRÜ NLERİ SAN.TİC.A. Ş MOTEC MADENİ YAĞLAR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ MMS KIMYA IMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MİZAN OİL TEHLİKELİ ATIK G.KAZ.VE MD.YAĞ İŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ MEHMET MUTLU MYD ENDÜSTRİYEL KİMY EVİ MADDELER SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ NART PETROL VE PETRO L ÜRÜNLERİ İNŞ.SAN.T İCARET LTD.ŞTİ NİTRO OİL MAD.YAĞ.VEPET.ÜRN.İML.İTH.İH.NAK.SN.VE TİC NURYAĞ MADENİ YAĞLAR GERİ DON.İTH.İHR.İNŞ GID.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ NUROİL PETROL GIDA İ NŞ.NAK.HAYV.TEKS.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ NUREL MADENİ YAĞ SAN VE TİC LTD.ŞTİ MEHMET ÖZER ODAMAN OPET FUCHS MADENİ YA Ğ SAN. VE TİC.A. Ş OR-SAN PETROKİMYA NA K PLASTİK İNŞ Tİ C SAN LTD ŞTİ OPT PETROL ÜRÜN.NAK. İNŞ.İTH.VE İHC.TURİZ LTD.ŞTİ ORGÜN GIDA VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCL LTD.ŞT ORAOİL MADENİ YAĞ İM KİM.VE PETR.ÜRN. NAK.TİC.LTD.ŞTİ OS-KİM KİMYA YAĞ PET ROL GIDA TARIM ÜRÜN. İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ ÖRENAY KİMYA YAĞ SAN AYİ TİCARET İNŞAAT G IDA LTD.ŞTİ ÖZ BADAY PETROL ÜRÜN MAD. İNŞAAT NAK. TAR.SAN.LTD.ŞTİ SERFA PETROL ÜRÜNLER İ LOJİSTİK TAŞIMACIL IK SAN.TİC.LTD.ŞTİ ÖZ-BA KİMYA İNŞ.NAKLTARIM GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ ÖZBAK GERİ DÖNÜŞÜM S ANAYİ VE TİCARET LİM İTED ŞİRKETİ ÖZBEY PETROL ÜRÜNLER İ TEKSTİL SANAYİ TİC LTD ŞTİ ÖZBEY PETROL ÜRÜNLER İ NAK.İNŞ.TAAH.TEKS. İML.TİC.DAĞ.LTD.ŞTİ ÖZÇINARLAR P.Ü.G.K.TT.İ.T.M.G.H.D.T.M.T.O.S.T.LTD.ŞTİ ÖZERŞAH ENERJİ VE PE TROL ÜRÜNLERİ Tİ C.VE SAN.LTD.ŞTİ ÖZERŞAH ENERJİ VE PE TROL ÜRÜNLERİ Tİ C.VE SAN.LTD.ŞTİ ÖZKALE KİMYA PETROL TEMİZ VE GIDA ÜR SAN TİC LTD ŞTİ FARUK ÖZTEKİN ÖZTÜRK N-F GRES MADE Nİ YAĞ VE KİMYA SAN. TİC.LTD.ŞTİ PAKPET KİMYA GIDA VE MADENİ YAĞ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRK PAMUKKALE MADENİ YAĞ LARI SANAYİ VE TİCAR ET LTD.ŞTİ.

8 PARS GRUP MAD.YAĞ.PET.ÜRÜNL.NAK.MAK.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ PETFER MADENİ YAĞ SA N.VE TİC.LTD.ŞTİ OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ PINAR AL KİMYAOTOMO VE İNŞAAT LTD ŞTİ PETROFER ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SAN.VE TİC.A.Ş PETROLAKS PETROL ÜRÜ NLERİ VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ PETRO YAĞ VE KİMYASA LLAR SANAYİ VE T İCARET ANONİM ŞİRKETİ PETROSAN PETROL MADE Nİ YAĞ.DEMİR KÖM ÜR LİMAN HİZ.NAK LTD. ŞTİ PETSAN MADENİ YAĞLAR VE PLASTİK SAN.V DIŞ TİC.A.Ş PETROLSAN PETROL ÜRÜ NLERİ VE KİMYA S AN.TİC.LTD.ŞTİ PETKO KİM YAĞ SİN VESOL GE KAZ MA VE ENDYA Bİ PE SA VE TİC AŞ PETROTEK GERİ DÖNÜŞÜ M NAK.ENERJİ PET.KİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ PETROSAN ENDÜSTRİYEL KİMYASALLARI İTH.İHR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ PETROSTAND PETROL ÜR ÜNLERİ NAK.İNŞ.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ PETROAY PETROL ÜRÜNL ERİ NAKLİYAT KİMYA. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ PETRO MAX PETROL ÜRÜ NLERİ VE NAKLİYAT SA NAYİ TİCARET LİMİTED PİTEKS PETROL İNŞAAT TEKS.GIDA KİMYA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ POLY MADENİ YAĞLAR S AN.VE TİC.LTD.ŞTİ PROMAR ENDÜSTRİYEL KİMYASALLAR SAN.V E DIŞ TİC.LTD.ŞT PRİSTA OİL YAĞ SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ PULCRA KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş ARAİ GRES YAĞ KİMYA VE PETR.SAN.TİC. LTD.ŞTİ RAMAN BİO DİZEL ÜRÜNLERİ İML.NAK.TİCVE PAZ.LTD.ŞTİ RM-PET MAD.YAĞ PET.KİM.ÜR.MOT.AR.İNŞ.M.GID.TKS.ÜR.SAN.TİC.LT S.E.A.OİL ENERJİ VEPET.ÜR.ORG.GÜB.KİM.ÜR.GIDA İNŞ.T SALT MADENİ YAĞ İMA. TOP.VE PER.SAT.PAZ.İNŞ.NAK.TU.TİC.LTD.ŞT SARALAN MADENİ ATIK YAĞ GERİ KAZANIM İÇ VE DIŞ TİCARET- SHAHRAM REZAEİ SARALAN SARP MADENİ YAĞLAR P ETROL VE KİM.MAD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ SASTER OTOM.TEKS.İNŞ TUR.SEYH.VE GIDA PAZ İT.İH.TAAH.LTD.ŞTİ SEÇERLER MADEN.İNŞ.TRZ.OTO.VE PET.ÜRLR.İTH.İHR.PAZ.SAN.LTD.Ş FORCE MADENİ YAĞLAR ORG.GÜB.VE TAŞM. SAN.TİC.A.Ş SELÇUKLU MAD YAĞ KİMMADD PAKET NAKL VE PLS SAN TİC LTD. ŞTİ DETAY TAŞIT YEDEKLER İ MADENİ YAĞLAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ SERTKAYA MADENİ YAĞ PET.ÜR.KİM.MAD.N AK.SA.VE TİC.LTD SETAŞ KİMYA SAN.A.Ş SHELL&TURCAS PETROLANONİM ŞİRKETİ SİSTEM GRUP OTOMOTİV PROD.REK.VE PAZ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ SİNOİL MADENİ YAĞLAR I KİMYASALLARI TUR.İ NŞ.VE OTOM.SAN.VE TİC SKOT OİL TİCARET VE SANAYİİ A.Ş SMS AK PETROL-PETROLÜR.İML.İTH.İHR.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ SOSAN YAG SANAYİİ A.Ş SÖNMEZLER PETRO-KİMY A SANAYİ VE TİCA RET A.Ş STANLUB PETROL ÜRÜNL LERİ KİMYA SAN.VE Tİ CARET LTD. ŞTİ STAROİL PETROL VE PE TR.ÜRÜN.LAB.HİZ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ SUDEOİL PETROL ÜRÜN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ ŞAH-SAN MADENİ YAĞ N AK.İNŞ.VE TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ ŞAMPİYON PETROL ÜRÜN SAN.TİC.LTD. ŞTİ ŞENAY METİN END.TEM.VE KİM.MAD.ÜR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ TAR-YAK PETROL TARI. GIDA İNŞ.NAK.TUR SAN.DIŞ.TİC.LT.ŞTİ TAT-RA PETROL VE PET ROL ÜRÜN.MADENİ.YAĞ. VE KİMY.MD.TİC.LTD.ŞTİ TAT-KA KİMYA MADENİ YAĞ SANAYİ VE TİCARE T LİMİTED ŞİRKETİ TEMEL ÇEVRE TEKNOLOJ İLERİ VE KİMYA SANAY İ TİCARET LTD.ŞTİ TEMPO PETROL ÜRÜNLER İ MADENİ YAĞLAR SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ TİLAH İNŞ.TUR.DAY.TÜK.MAL.BİYOENERJİSAN.VE TİC.LT TMC GRUP KİMYA AR-GE İTH İHR PAZ SAN TİC LTD Tİ AHMET TOKLUMAN HAMZA TOKSOY TORPET TUR.İNŞ.MADENİ YAĞ VE KİMYEVİ MADNAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ TRİLUB KİMYA İMALATSAN. VE TİC. LTD.ŞTİ TUANA MADENİ YAĞ İML İTH.İHR.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ MURAT TUNÇ TURCAN MADENİ YAĞ PE TROL ÜRÜNLERİ İTH.İH R.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ TUTKU METAL KİMYA SA N.VE TİC.LTD.ŞTİ

9 UMUT ATILIM KİMYA BO YA SAN.İTH.İHR.L TD.ŞTİ UMPET PETROL ÜRÜNLER İ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ REDOLENT ENDÜSTRİ Kİ MYEVİLERİ İNŞ.TURZ.NAK.TİC.LTD.Ş PERİYOT KİMYA AR-GE İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ ÜNAL GERİ DÖNÜŞ.TEKSOT.MAD.YAĞ.İNŞ.İT.İH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ VİZYON GRUP MAD.YAĞ.PET.ÜR.KİM.NAK.İT.İHSAN VE TİC.LTD.ŞTİ VEZİR KİMYA END.YAĞLAR VE KİMYEVİ MAD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ YKS YALÇINLAR KİMYA GIDA ENERJİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ BASF YAPI KİMYASALLA RI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YENİ MADENİ YAĞ KİMYÜRÜN İNŞ GID MAKSAN TİC LTD ŞTİ YENİ TOROS ATTARİYE İZOLASYON MAD.YAĞ OT PET.ÜR.LTD.ŞTİ YETSA GIDA KİMYA VE PET.ÜRÜN.SAN.TİC LTD.ŞTİ YONCAM PETR.TAR.NAK. GIDA OTOMOTİV SANAYİVE TİCARET LTD.ŞTİ YÜKSEKKAYA AKARYAKIT NAKLİYE İNŞ.TURZ.GID A SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ ZEMAKS KİMYA PETROL ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ ZİRVE MADENİ YAĞLAR VE KİMYEVİ MADDELERİ SAN TİC LTD.ŞTİ ZEYBEK KİMYA-KİMYEVİMD.P.ÜR.İMT.İHR.İTH.P.NA.SA.TİC.LTD.ŞTİ. * AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ * BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ * MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ * GOLDSER TURİZM OTELCİLİK VE PETROL SANAYİ TİCARET A.Ş. * SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ * TOTAL OİL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ * ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNUN TARİH VE SAYILI YAZISINA İSTİNADEN LİSTEYE EKLENMİŞTİR EK 2 : 4760 SAYILI ÖTV KANUNU III SAYILI LİSTEDEKİ MALLARI İMAL,İNŞA VE İTHAL EDENLER VERGINO ÜNVANI CAGS TOBACCO TÜTÜN VE TÜTÜN MAM.SAN.TİC.A.Ş A BAĞCI ŞARAP TAR ÜRÜN ÜRET PAZ İTH İHRS TUR VE TİC LTD ŞTİ YAŞAR ABAY D BAĞCILIK ŞARAPÇIGIDA SAN.TURİZM TİC.LTD.ŞTİ MEVSİM MEŞRUBAT NAKLİYE GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SAN VE TİC LTD. ŞTİ GÜLLÜ ACAR FAHRETTİN AÇIKGÖZ ABDULKADİR ADANIR ADCO GIDA SAN.TİC.A.Ş AGRI TARIM ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ AGRİFARM GIDA İÇECEK SAN.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ ADVİN REKALM MALZ. DAN. TER. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ MEHMET AĞLAYAN İSMAİL AĞIRMAN AHMET ENDER ARAL-ŞERİFE İMBAT BÜKE ORTAKLIĞI CİHAT AKAGÜN AK-İNN DIŞ TİC. LTD. ŞTİ AK-EK GIDA TUR.KİM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ CEM AKALTUN MUSTAFA AKBABA İSMAİL AKBULUT ANEMON TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş KENAN AKÇİÇEK AKDOĞAN GIDA İHTİYAÇMADDELERİ TİC.TURİZM SAN.LTD.ŞTİ

10 MEHMET BARAN AKDOĞAN MESUT AKER SÜLEYMAN AKGÜL ERDAL AKGÜNDÜZ OSMAN AKKAYA AKLALE TÜTÜN VE TÜT.MAM.SİG.FİLT.İNŞ.KAĞ AMB.İTH.İHR.SN.TİC.LTD. ŞTİ HACI AKPINAR HÜSEYİN AKSOY AKSU ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER İTH. İHR. TUR. OT. İNŞ. MALZ. REK. KIRT. ORG. İŞ. TİC. LTD. ŞTİ BİLDİRİN AKTAN MEHMET AKTAŞ AKDENİZ KOKTEYL ALATAŞTUR. TİC. LTD. ŞTİ ALANKAYALAR TURİZİM İNŞAAT SAN.VE TİCLTD.ŞTİ ALCO İÇECEK VE TÜKETİM MALLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ ALCOSAN İÇECEK SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ ALDO OTO.SERVİS İNŞ.TAAH.TURZ.GIDA TAR.HAY.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ ALİDA ALKOLSÜZ İÇKİLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ AYGÜL OKTAY ALİHAN KERVANSARAY TUR.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ ZEKİ ALKAN MEY ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİ VE TİC.AŞ ALLİED DOMECQ İSTANBUL İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ ALLCO İÇECEK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ALTAN ULUSLARARASI DTA.OTO.TE.TUR.ŞAG.P.M.T.İNŞ.LTD YILMAZ ALTINTAŞ AHMET AMAN ALZE TURİZM İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VETİCARET A Ş ANADOLU ALKOLLÜ VE AKOLSÜZ İÇ.İT.İHR.SANVE TİC.LTD.ŞTİ ANILGAN OTELCİLİKVE TURİZM TİCARET A.Ş ANNALAUDEL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ ANTALYA BEL-TURTURZ.TİC.A.Ş ANTALYA ALKOLLÜ İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş HİLAL ARAL ARAG İÇECEK GID.VE TURZM.İTH.İHR.SAN TİC.LTD.ŞTİ P56 TASARIM TURİZM TARIM İÇKİ SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ SENİHA ARCA ARDEM ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER GIDA TURİZM İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ NAFİZE ARGIŞ SALİH ARGIŞ ARINER TARIM ÜRN.MEŞ.VE GIDA SAN.İTH İHR.TİC.LTD.ŞTİ ARIKAN TURİZM İŞLT.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ ARMA ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER GIDA MEDİKAL İTH. VE İHR.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ AROMA BURSA MEYVE SULARI VE GIDA SANAYİİ A.Ş ARNİKA TARIM ÜRETİM GIDA İNŞ.MLZ.MAD MAHR.İTH.İHR.LTD ŞTİ BİŞAR ARSLAN MEHMET ARSLAN YAHYA ARSLAN RAMAZAN ARSLAN KADİR ARSLANTAŞ ARTEMİS ŞİRİNCE ŞARAPÇILIK TURİZM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ ASKURT ŞARAP.GIDA MAD.İTH.İHR.LTD ASLAN ALKOLLÜ İÇ. PAZ. GIDA TUR. TAŞ. PETROL ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. - MERSİN MECİT ASLAN RAMAZAN ASLAN

11 ASLI OTO KİRALAMA KUY.GID.VE İÇECEK TUR.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ AVANGART TUR.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ SERKAN AŞAR AŞIR ŞİMŞEK BAĞCILIK ŞARAPÇILIK BALIKÜR.TİC.LTD.ŞTİ İLKER ATACAN-ANEMON İTHALAT İHRACAT ATAOL BAĞCILIK ŞARAPKOLL ŞTİ GÜLDEN ATASOY ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ABDURRAHİM ATLI NURAY KAYA AVERYA TURİZM YAT.DANIŞMANLIK TİCARET LTD.ŞTİ MEHMET HULUSİ AY BİLAL AYCAN MİTHAT AYDAR GÜRSEL AYDEMİR ZEYNEP AYDIN İSMET AYGÜN AYKUT ÖZKAN ŞARP.FERGID.TAR.NAK.AK.TUR.TEKS.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ MELTEM OTELCİLİK TURİZM TAŞIMACILIK TİC.LTD.ŞTİ AYSEK İÇECEK DAĞITIMİTH.İHR.TUR.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ ZEHRA AYYILDIZ B. T. SATIŞ PAZ. VE TİC. A.Ş B-BAK GIDA TARIM VETİCARET A.Ş ÖMÜR BABAYEĞİT BABİL ŞARAP ÜRÜNLERİ GIDA BEYAZ EŞYA TUR. VE İNŞ. SAN. TİC. LTD.ŞTİ BAĞCI KOLL.ŞTİ BAĞLAR MEŞ.SANTİC AŞ MEHMET BAHÇEVAN AYHAN BAHADUR BAKUS ŞARAPÇILIK VEGIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ BAKÜS ŞARAPÇILIK ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ OSMAN BALLI BAR-EL ŞARAPÇILIK GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ BARON ŞARAPÇILIK GIDA SAN. TUR. İŞLETMELERİ A.Ş HASAN BASMACI AHMET CEZMİ BASKIN BAŞAR OTELCİLİK TURİZM.İNŞAAT VE TİC.LTD.ŞTİ BAŞER İNŞ.TUR.SAN.VETİC.A.Ş MUSTAFA BAŞYİĞİT DEMİRTAŞ GIDA İNŞ. ORG. DAN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ RAMAZAN BAYAT LEYLA BAYKARA RECEP BAYRAKTAR HÜSEYİN BEBEK AHMET BEKETLİ BEKİLLİ ŞARAPÇILIK TURİZM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ BELLTRADE İTHALAT İHRACAT A.Ş HÜSEYİN BENEK BELLA ŞARAPÇILIK BAĞGIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ ERDAL BERKEL BERENTZEN ALKOLLÜ İÇKİLER TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BEST QUALİTİY BRANDS BQB GIDA TARIM VE İÇ.ÜRÜNLERİ İTH. İHR. TİC. LTD.ŞTİ ADNAN BEYAZ BİLSAN PAZARLAMA VEDAĞITIM TİC.A.Ş BİNGO TÜTÜN ÜRÜNLERİAL.VE ALSZ.İÇ.ŞNS.OYTU.TEK.TİC.SAN.LTD.ŞTİ

12 BADUR ŞARAPÇILIK SANTİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BAH ŞARAPÇILIK İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ BİRTUR GIDA KOZMETİK TURİZM PAZARLAMA TİCARET LTD. ŞTİ HASAN BİTGİN BOR-SA BORTAÇİNA ŞARAP GIDA İNŞAAT TURİZSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ BOĞAZİÇİ SİGARA VE TÜTÜNCÜLÜK SAN.VE TİC.A.Ş SALİH BORACI BORDEAU VİNS DİSTRİBUTİON İÇ. GIDA TUR. PAZ.İTH.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ RAMAZAN BOZAN ERCAN BOZAN GÜLŞAN BOZAN BOZDAĞ MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BRITISH AMERICAN TOBACCO TÜTÜN MAMULLERİ SAN.TİC.A.Ş BROWN FORMAN İÇKİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BURAN İHRACAT İTHALAT İNŞAAT TURİZMVE TİC.LTD.ŞTİ BÜYÜLÜBAĞ BAĞCILIK ŞARAPÇILIK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ CAN GIDA TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ CAN TOBACCO İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ CANKARA EKOLOJİK ŞARAP İMALAT SANAYİVE TİC.LTD.ŞTİ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİC.MERKEZİ A.Ş MARCO CARLİ-MEYMİRA İÇ VE DIŞ. TİC ÖZCAN CEBECİ CİPRO TÜTÜN VE TÜTÜNMAMÜLLERİ İTHALAT İHRACAT LTD ŞTİ CORVUS TARIM GIDA TEKSTİL ŞARAPÇILIKİNŞ.TUR.HAV.A.Ş HASAN COŞKUN ÇAĞATAY ÇABUCAK-CANSU ŞARAP ÜRETİMİ CVK TURİZM İNŞAAT EMLAK SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ RIDVAN BULUT YELKEN TURİZM İNŞAATTİC.İTH.İHR.VE SAN.LTD.ŞTİ SERAP ÇAKIR ÇALCA ŞARAPÇILIK AL.ÜR.GID.HAY.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ ÇEBİ ŞARAPÇILIK BAĞCILIK SAN.İTH.İHR.LTD.ŞTİ İSMET ÇELEBİ HASAN ÇELİK MEHMET ÇELİK NURCAN ÇELİK UMRAN ÇELİK MEHMET ALİ ÇELİKBIÇAK ÇERÇİLER MİM MÜH İNŞ TİC LTD ŞTİ ÇEŞME BAĞCILIK TARIMÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş MUSTAFA ÇETİN İLYAS ÇETİN HÜSEYİN ÇETİNTAŞ ÇINARLI TAR. GIDA İNTURZ. AKARYAKIT NAK SAN TİC AŞ TUNCAY ÇİNAR ŞAMİL ÇOBAN MEHMET ÇOKCESUR ŞÜKRÜ ÇOLAK COŞKU GIDA TEKSTİL ELEKTRONİK VE TUR. HİZM. LTD.ŞTİ MESUT ÇOŞKUN MEHMET NASIR ÇÖL ORHAN ÇUBAN D-GRUP GIDA PAZ. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. - İSTANBUL EVANGELOS EPIFANIS-TAYFUR ÇUR ORTAKLIĞI İSMAİL DAĞLI

13 SADIK DAĞTEKİN DAMSAK GIDA İÇECEK TURİZM TEMİZLİK İNŞ. TEKS. ÜR. SN. VE TİC. LTD. ŞTİ DELLA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş DEM DIŞ TİC. A.Ş DEM ŞARAPÇILIK GIDA SANAYİİ VE TİC.LTD.ŞTİ MEHMET SELİM DEMİR BELGİN HOCA-BLG İTHALAT İHRACAT SADETTİN DEMİRTAŞ DEMOK İÇE. TURZ. BAHAR K.G.B.İ.M.K.T.P.T.TA İT.İHR.S.V.T.LTD.ŞTİ ADİL DEVELİ DEVASA GRUP TUR. GIDA İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ DEVA İÇECEK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ DİGİ TRADE İTH., İHR. PAZ. VE TİC. LTD. ŞTİ DİKRAN GÖKMEN İÇECEK GIDA MAD. MOTORLU TAŞITLAR TUR. İNŞ. TAAH. TAŞIMACILIK SAN. TİC. LD. ŞTİ DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş TAMER DİNÇ KARMEN ŞARAPÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DİONYSOS ALKOLLÜ İÇKİ PAZARLAMA İTH. İHR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ DOĞAL FERMANTASYON ÜRN. GIDA MAD. ÜRPAZ. SAN. TİC. LTD.ŞTİ GÜLİSTAN DOĞAN FATİH DOĞAN NAMIK DOĞAN VELİ DOĞAN DOĞAN TUNÇ GIDA İNŞ.MOBİLYA SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ BÜLENT DOĞRU ŞAFAKLAR OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT TEKS.TİC.SAN.LTD.ŞTİ DOLUCA BAĞCILIK VE ŞARAPÇILIK A.Ş DOLUCA ŞARAPÇILIK PAZARLAMA VE TİC.A.Ş DORA ŞARAPÇILIK BAĞ.TARIM GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ DOLCE VİTA ŞARAPÇILIK PAZ. VE LTD ŞTİ NİFBAĞLARI TARIM GIDA İÇACEK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ MUSTAFA DULKADİR SELMA DÖVEN VEYSEL DUMAN SERVET DURMAZ ALİ DURMAZ KADRİ DURMUŞ CEMAL DURSUN SABRİ DURUK OGÜN DÜZEN EFES PAZARLAMA VE DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ EFMEYRA ŞARAP VE ALKOLLÜ ÜRÜNLER TAR.MAHSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ EFE MEŞRUBAT MADEN VE MENBA SUYU TURTAŞ.SAN.TİC.A.Ş EGEBAĞ GIDA İNŞAAT TAŞIMACILIK TURZ.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ EGE KONSEPT GID.VE İÇE.MAD.İNŞ.DEK.TUR.MED.HAY.TİC.LTD.ŞTİ MEHMET EKEN MEHMET VASİH EKER TURGUT EKİCİ HASAN EKİCİ EFE İÇECEK SANAYİ VETİCARET ANONİM ŞİRKETİ FEVZİYE ELEFTOZ ELİF TURİZM TİC.VEİŞLETMECİLİK A.Ş ELİT 34 VERNİK BOYAVE KİMYA İMALAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ ELMALI ŞARAPÇILIK BAĞCILIK VE TURİZM SANTİC.A.Ş.

14 ELMAS GRUP LOJİSTİK TAŞIMACILIK DEPOLAMA, DAĞITIM VE TİC. A.Ş EMSEL DIŞ TİCARET VEPAZARLAMA LTD.ŞTİ KALPAK TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ EMPATİ REKLAM GÖRSELHİZM. ORG. PROM. GIDA VE TİC. A.Ş OSMAN ENGİN ENTRY TİCARET LTD. ŞTİ ERBAK-ULUDAĞ İÇECEKSANAYİ VE TİCARET A.Ş ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN.A.Ş ERDEL GIDA ALKOLLÜ ALKOLSÜZ İÇECEKLER SAN.TİC.LTD.ŞTİ MUSTAFA ERDEM SELİM ERDOĞAN ERDOĞAN NAK.ŞARAPÇILIK VE SİRKE İM.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ ŞEBNEM SÜNERİN- KÜRE GIDA DAĞITIM VE PAZARLAMA RAMAZAN ERGÜL AHMET ERKAL ERİŞ GIDA İÇECEK VE TURİZM SAN. TİC. LTD. ŞTİ ERKOÇ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş BÜLENT ERKUL ORHAN ERKUL ABDURRAHMAN ERMAN ERNA BAĞCILIK ŞARAPÇILIK GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ ERSOYMAN TURİZM TİC.SAN.LTD.ŞTİ TALİP ERYILMAZ ESCA GIDA DIŞ.TİC. LTD.ŞTİ ESMARK İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA DAĞITIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ETİS EKOLOJİK TARIMÜRÜNLERİ VE TURİZM İŞLETMESİ SAN EUROPEAN TOBACCO SİGARA VE TÜTÜNCÜLÜK SAN TİC AŞ EURO GIDA SAN. VE TİC. A.Ş AHMET EVİS EVEREST DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ EZEL ŞARAPCILIK TAR.ÜR.GID.VE AL.ÜR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ FERAH BADE MEŞRUBATSAN.VE TİC.PAZ.LTD.ŞTİ RAMAZAN FAZLAK FARUK EROĞLU VE M.EMRE SARAY ADİ ORT İSMAİL FIRAT FRİGO PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GAME GIDA SANAYİİTİCARET LTD ŞTİ FİNESSE GIDA VE İÇ. ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ FRUKO MEŞRUBAT SAN.LTD. ŞTİ FİRATUR TURİZM GIDAKUYUMCULUK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ FOÇA ORGANİK TARIMSAL ÜR. GIDA ÜR.İNŞ.TUSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ FSM FORM SAĞLIK ve MEDİKAL ÜRÜNLERİ A.Ş GANOS BAĞCILIK ŞARAPÇILIK GIDA TİC.SAN.LTD. ŞTİ GANOS ŞARAPÇILIK VETURİZM DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ GARANTİ İÇ VE DIŞ TİC. PAZ. LTD. ŞTİ GARANTÖR İÇECEK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ GAYA DANIŞMANLIK VE TUR. TİC. LTD. ŞTİ GELİŞİM MAĞ. TİC. A.Ş OLCAY GEMİCİ GELVERİ TURİZM EL SANATLARI TARIM GIDA ÜRÜN.PAZ.LTD.ŞTİ GEO-POİNT ŞARAPÇILIK TURİZM İNŞ.SAN. VE TİC.TAAH.İHR.LTD.ŞTİ GIDATAY GIDA VE TARIM SAN.TİC.A.Ş CEMALETTİN GİRGİN GLOBAL GIDA VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ GIYASETTİN GÖÇER

15 EMİNE GÖK ADNAN GÖKÇE BEDRAN GÖKÇE NİHAT GÖKKAYA GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İML.İTH.İHRTİC.VE SAN.A.Ş GÖKSEL TUR. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ GÖL OTELCİLİK ÇEVREDÜZ.PEYZAJ İNŞ.TAAH.TURZ.S.LTD. ŞTİ GRUP LAMBADA İÇECEKSAN İNŞ TUR.VE TİC.LTD.ŞTİ GRUP VOTPA ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEK İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ GP GRUP GIDA TEKS. DERİ LTD. ŞTİ ASLAN GÜÇLÜ GÜLER İNŞ TUR SAN VETİC LTD ŞTİ GÜER TEKS. İNŞ. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ GÜLSA KOZMETİK GIDAVE DOĞAL ÜRÜNLER SAN.VE TİC.LTD. ŞTİ GÜLSAN GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş GÜLOR ŞARAPÇILIK TURİZM SANAYİ VE TİC.A.Ş ÖMER GÜMÜŞ MEHMET GÜN GÜNEY MEŞRUBAT İMALAT PAZARLAMA SANAYİ VTİC.LTD.ŞTİ GÜNEY ŞARAPÇILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞTİ GÜNEYSU MEŞR.DAĞ.TURİZM İNŞ.EML.İTH.İHR.TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ SUZAN GÜRKAN STRANCA BAĞCILIK VE ŞARAPÇILIK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ MEHMET ALİ HANTAŞ TURASAN BAĞCILIK VEŞARAPÇILIK LİMİTED ŞİRKETİ AYDIN HATİP FATMA HASTÜRK HASTÜRK BAĞCILIK ŞARAPÇILIK GIDA TURİZM İNŞ. İTH.İHR.LTD.ŞTİ FİKRET HAYRAN ŞEMSE HOCAOĞULLARI HK MAKİNE AMBALAJ VEGIDA SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ HUMSAN HUZUR MEŞR.SA VE Tİ.KOLL.ŞTİ HP DEUTSCHER DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ HOŞKÖY TARIM GIDA TURİZM SAN. VE TİCA.Ş DAE YEON HWANG IMPERIAL TOBACCO SİGARA VE TÜTÜNCÜLÜK SAN.VE TİC.A.Ş INFOTEX TURİZM SEYH.TAR.GID.V.İÇEC.MD.İML.SA.Tİ.LTD.ŞTİ HZO İÇECEK GIDA TURİZM İNŞ.NAK.İTH.İHR.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ IPM İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ IRMALI TARIM MEYVE VE SEBZE ÜRÜNLERİ TURTİC.LTD.ŞTİ ZEKİ IŞIK ŞATO KALECİK ŞARAPÇILIK A.Ş İHSAN TAHMİŞÇİOĞULLARI GIDA VE İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD LA ORGANİK BAĞCILIKŞARAP.HAY.İNŞ.TUR.GIDA SAN.VE TİC.A.Ş SELÇUK İLHAN İLKİM GIDA PAZ.TUR.TİC.LTD.ŞTİ İLLEGÜP ŞAR.MEY.SUY.GID.TAR.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ İMEKS DIŞ TİCARET VE PAZ.LTD.ŞTİ ŞEYHMUS İNAL İREM ÇAMLICA BAĞCILIK ŞARAPÇILIK TAR.DNŞ.LTD.ŞTİ İSTANBUL GIDA TURİZMSAN.VE TİC.A.Ş İZ-RAP ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER GIDA İNŞAAT NAKLİYE DAĞITIM İTHALAT İHRACAT TİC. SAN.LTD.ŞTİ İZMEN ŞARAPÇILIK KONSERVECİLİK GIDA SAN.VE PAZ.LTD.ŞTİ JAKOP GERHARDT ŞARAPÇILIK VE GIDA MAD.ÜR.PAZ.TUR.TİC.LTD.ŞTİ.

16 JASMİN ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER GIDA TURİZM PETROL İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE LTD.ŞTİ MEHMET KAFALI KAHETİ ŞARAPÇILIK TİCARET LTD.ŞTİ VELİ KAHRAMAN ERDAL KALAYCI KALECİK ŞARAPLARI ÜRPAZ.TİC.LTD.ŞTİ KALECİK ŞARAP SANAYİVE TİCARET A.Ş SÜLEYMAN KALENDER HALİL KALKAN ŞABAN KANLIÖZ ORHAN KANLI KANTARCI GIDA VE İHT.MAD.TİC.VE SAN.A.Ş KAPADOKYA SEDEF TARIHAYVANCILIK ŞARAPÇILIK VE TİC.LTD.ŞTİ KANYON ŞARAPÇILIK MEŞRUBAT GIDA TUR. LTD. ŞTİ AHMET KAPLAN ERDAL KARA MUSTAFA KARA İBRAHİM KARABACAK KARABOĞA GIDA TİCARET İNŞAAT TURİZM VE SAN.LTD.ŞTİ EĞİN KARACA DEMİR TİMUR KARACA UYGUR KARACA EBİDE KARACALI YASEMİN KARACA FATMA KARAÇAĞ KARADUMANLAR MEŞRUBAT PAZ.LTD.ŞTİ AYKAN KARAGÖZ KARAGÖZOĞLU DIŞ TİCARET AŞ REŞİDE KARAKAŞ YUSUF KARAKUŞ-KARAKUŞ GIDA YILMAZ KARAN SÜLEYMAN KARANFİL ELMAS KARANFİLOĞLU KARDAĞ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET İNŞAAT LTD.ŞTİ SÜLEYMAN KARGIN RAMAZAN KARTAL KAV ŞARAPÇILIK İTHALAT İHRACAT TİC. LTD. ŞTİ KAVAKLIDEREŞARAPLARI AŞ NALAN KAVAKLI KAVUR TARIM VE BAĞCILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ ATİYE KAYA FAZLI KAYA FAİK KAYA NİHAT KAYA NEDİM KAYA OSMAN KAYA KAYA TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLERİ TEKSTİL TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ KAYAOĞLU GIDA SANAYİİ VE TİC.LTD.ŞTİ KAYIBAĞ ŞARAPCILIK GIDA VE ALKOLLÜ ÜRÜN TİC.LTD.ŞTİ KEFYE KAYMAZ BİLGİ KAZICI KAZIM KAZAN KEBO GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ BAHADIR KERESTECİ

17 HÜSEYİN KERESTECİ ZİYA KERESTECİ KENET ŞARAPÇILIK ZİRAAT VE HAYVANCILIK A.Ş KEMER GIDA PAZ.DAĞ.AŞ KERME İTHALAT TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ MURSEL KEYMAZ MEHMET KILIÇ RAHMİ KILIÇER HIDIR KILIÇTEPE SİBEL ÇAVUŞOĞLU KIRBIYIK İÇECEK DAĞIPAZ.TRZ.OTEL.İNŞ.TİCS.A.Ş HALİL KIZIL SERKAN KIZIL TESCO KİPA KİTLE PAZ. TİC. VE GIDA SAN. A.Ş KOCABAĞ BAĞCILIK VE ŞARAPÇILIK LTD.ŞTİ AHMET KOÇ MEHMET EMİN KOÇYİĞİT GİYASETTİN KORHAN KORUDAĞ BAĞCILIK TARIM ÜRÜNLERİ GIDA TUR TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ ANTKAV İÇECEK GIDA TURİZM İNŞ.SAN.VE TİC LTD.ŞTİ KOZMİK İNŞAAT TAAH.GIDA MÜH.HAFR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ İHSAN KÖRKÜN BEKİR KÖSE KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş KT&G TÜTÜN MAMÜLLERİ SAN.VE TİC.A.Ş MEHMET KUTLU MURAT KUTLU AHMET ADNAN KUTMAN ALİ CAHİT KUTMAN KUTMAN GIDA SAN.VE TİC.A.Ş SEDAT KUYU YUSUF KUYUKAN YÜKSEL KUZU KEMAL KÜÇÜK KÜÇÜKGÖKHAN-İ.MURAT ABDULLAH KÜMÜŞ KÜP ŞARAPÇILIK FERMANTASYON GIDA İNŞ.TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ SELAMİ KÜTÜK LİLA TURİZM İŞLETMECİLİK TİC.PAZ.TAR.İNŞ TAŞ.SAN.LTD.ŞTİ LAVİN GIDA VE ALKOLLÜ İÇECEKLER DIŞ TİC. A.Ş LİMEKS TIBBİ MALZEME SAN.TİC.A.Ş M.M.G AMBALAJ ZİRAATVE GIDA ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ LUCKYFOOD GIDA MAD. TUR. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ MAÇKA REK.ŞARAP.VE TUR.HİZM.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ MAHZEN ŞARAPÇILIK DANIŞMANLIK ORGANİZASYON SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ MAGTONGUÇ GIDA VE KOZMATİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ MADDOX İÇKİ SATIŞ VE PAZARLAMA TİC. A.Ş COCA COLA İÇECEK A.Ş GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZM.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKS İÇECEK GIDA DAĞITIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ MARMARA ULUSLARARASI İNŞ. MERMER GRANİT TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ MANİA GURME GIDA TARIM TURİZM SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ MAVİ KARTAL İTHALATİHRACAT ALKOLLÜ İÇ.TİC.SAL.LTD.ŞTİ MELEN ŞARAPÇILIK BAĞCILIK TURİZM İTH.İHR.SAN.LTD.ŞTİ MEKASSA YÖNETİM YATIRIM VE TİCARET A.Ş.

18 MUZAFFER MERCAN MERCAN ALK.İÇ.İNŞ.GIID.ÜR.PZ.DAĞ.SAN.TİCLTD. ŞTİ METE ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇKİLER BAKKALİYE SAN VE TİC LTD.ŞTİ TÜLAY MESTCİ MEY İÇKİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş METYUS DIŞ TİCARET SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ MEYİÇ GIDA DAĞ.PAZ.TURZ.ELKT.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ MİNİ MARKET GIDA ŞANS OYUNLARI TURİZM TİC.LTD.ŞTİ MİR DERİ SAN.KUYUMCULUK GIDA TURZ.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ AHMET ÖZGÜR MİNARECİ MOMENT YAPI SANAYİ VE TİC.A.Ş MOLU TARIM HAYVANCILIK GIDA TİC.VE SAN.A.Ş MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİDİK GIDA ORGANİZASYON TURİZM SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ MNG GIDA İTH.İHR.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ MONETA İÇ VE DIŞ TİCARET TURİZİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ MOZAİK ŞARAPÇILIK TARIM VE HAYVANCILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ HALİL MUTLU NARA ŞARAPÇILIK BAĞCILIK GIDA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ SERVET NAYICI NAZ DAĞ. VE PAZ. TİC. LTD.ŞTİ NEDOSA GIDA DIŞ TİC. LTD. ŞTİ NAZNAZİRE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ NİĞDE MEŞRUBAT VE GIDA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ NET İTHALAT İHRACATTURİZM NAKLİYAT VE TİC.LTD.ŞTİ NİNVE GIDA MEŞRUBAT.TAR.TUR.MEDİKAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ NİHAYO İLAÇ KOZMETİK KİMYA VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ NİLS DANIŞMANLIK HİZMET GIDA ENER.TARIM ÜR.İTH.İHR.LTD.ŞTİ NESKAN GIDA İÇECEK SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ OBA MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş NOVA ŞARAP ÜRETİMİ SANAYİ TİCARET LTD.ŞİRKETİ METİN OĞURLU OĞUZ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş RAMAZAN OĞUZ İBRAHİM ORAL ONURA GIDA İÇECEK TURİZM PAZ.İT.VE İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ ORUÇOĞLU GIDA İÇECEKSAN.VE TİC.A.Ş OZON ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEK TAR.GID. SAN.İHR.İTH.LTD.ŞTİ REHA ÖĞÜNLÜ ŞİNASİ ÖKTEM ÖKÜZGÖZÜ ŞARAPÇILIK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ BAYRAM ÖMÜR İRENZ GIDA TURİZM VE SAN.VE TİC.LTD ŞTİ ŞOREŞ ÖNEN MEHMET ÖRNEK MUSTAFA ÖZBAY ALİ YÜCEL ÖZCAN ALİ ÖZÇAKIR ÖZDAMARLAR ŞARAPÇILIK İÇ.MAD.TAR.TRZ.SAN TİC.LTD.ŞTİ AYHAN ÖZDEMİR MUAMMER ÖZDEMİR SÜLEYMAN ÖZDEMİR VECDİ ÖZDEMİR ÖZDEN TURİZM YAT.İNŞ TİCARET VE KUYUMCULUK A.Ş BURHAN ÖZGEL

19 SERKAN ÖZGENÇ MODA GIDA ÜR. PAZ. LTD. ŞTİ ABİDİN ÖZKAN İSMAİL ÖZKAN ÖZKAN PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA NAKVE TİC LTD ŞTİ TANZER ÖZKAN RECEP ÖZLEYEN EMRULLAH ÖZMEN ÖZŞA ALKOLLÜ ALKOLSÜZ İÇE.TUR.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ ÖZTUĞ TEKEL MAD. GIDA VE İTH.MAD.NAK.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ MEHMET ESAT ÖZTÜRK MÜGE MERİÇ ÖZÜGÜÇ ORGANİZASYON GIDA TURZ.İNŞ.TEK.ÜR.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ NEŞE KARADUMAN PALAMUTOĞLU GIDA MEŞRUBAT DAY.TÜ.MAL.DAĞ PA.İT.İH.SA.VE T.LTD.ŞTİ DİVAN TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş PAMSA İNŞAAT TURİZMAKAR.PAZ.TİC.LTD.ŞTİ PAMUKKALE ŞARAPÇILIKSANAYİ VE TİCARET A.Ş PARK GIDA ALKOLLÜ VEALKOLSÜZ İÇECEKLER SANAYİ VE TİC. A.Ş PAŞAYİĞİT TEKEL ÜRÜNLERİ GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ LTD. ŞTİ PEGASUS ŞARAPÇILIK GIDA SANAYİ İÇ VEDIŞ TİC.LTD.ŞTİ PAŞAELİ BAĞCILIK VE ŞARAPCILIK AŞ SOMART GÖRSEL VE END.TAS. MAK.ELK.İNŞ.VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ PEHLİVAN PAZARLAMA TURİZM GIDA İNŞ.LTD ŞTİ ŞENAY PEKDURANER SURRİ PERVANE ÖMER PERVANE TEVFİK PERÇİN ARZU PERVANE MİRSAT PERVANE PENDULİNE DOK GIDA MEŞRUBAT OTO. TUR. OTEL. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ FIRAT PERÇİN PHILSA PHILIP MORRİSSABANCI SİGARA VE TÜ.SAN.VE TİC.A.Ş PIRLANTA ŞARAP SAN PAZ.VE HAR.DAH.TİC.A.Ş PORTALİN MEYVA SULARI SAN.TİC.A.Ş POZİTİF GIDA TEMİZLİK MADD. TEKST. KIRT. ELKT. ELKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş MAXXİUM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş PUSULA İÇ. DAĞ. GIDA VE İHTİYAÇ MAD. PAZ. İNŞ. TUR. ISITMA VE SOĞUTMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ REYPER ALK.İÇ.GIDA TEKS.K.M.MAD.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ CEYLAN PÜSKÜLLÜ RAKS S İÇECEK GIDA DAĞ. TAR. VE HAYV. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ ROYAL İÇECEK GIDA DAĞ.SER.TİC.LTD.ŞTİ S.S.BEKİLLİ GÖMCE TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ S.S. SAVUR DEREİÇİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ S.S. MURSALLI KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ ROMA ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇ. GIDA MAD. KOZ. SAN. TAAH. LTD. ŞTİ MEHMET SABAH SABAHYILDIZI MEŞRUBAT DAĞ. GIDA PAZ. TEKS. TUR. İNŞ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ PEGASUSİST DAĞITIM PAZ. VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ SAĞLIKLI GIDA ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş SAKALLIOĞLU GIDA İNŞEML.OTO ZİRAİ İLAÇ İTH. İHR İMAL LTD ŞTİ SALKIM ŞARAPÇILIK DAĞITIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ MUSTAFA ALİ SANCAK

20 SARDUNYA GIDA SAN.VETURİZM İŞL.A.Ş ORHAN SARIKAYA SARPER İÇECEK SAN.VETİC.A.Ş DAVUT SATIK ŞERİF SATICI SELAR TÜTÜN ÜRÜNLERİTUR.SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ SEL.ER ALKOL İÇ.MEŞRGIDA PAZARL.AKARYAKIT SAN.TİC.LTD.ŞTİ ZEKİ SELVİ SELENDİ TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SENA GIDA TEMİZLİK PLAS.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ SER BAĞCILIK ŞARAPÇILIK GIDA SAN.TİC LTD.ŞTİ YAHYA SENCER HAVİ LOJİSTİK TİC.LTD.ŞTİ SERPA İÇECEK DAĞ.PAZ.YAY.İNŞ.SAN.TİC.LTD. ŞTİ SERVİST TURİZM VE RESTORANT İŞLETMELERİ A.Ş SEVİLEN ŞARAP SANAYİA.Ş NEJMEDDİN SEVİL YAŞAR SEZER ÖMER SEZER SİN-KAR TU.EM.G.O.İ. LTD. ŞTİ SOBE GIDA İÇECEK DAĞVE PAZ.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ SMYRNA TOBACCO MEY.ARO.VE AROMASIZ NAR.T.VE T. M.Ü.S.T.LTD.ŞTİ HACİ SOĞUKÇEŞME SÖZBİR DEMİR ÇELİK SAN.TİC.A.Ş KEMAL SÖZEN SWEDİSH MATCH KİBRİT VE ÇAKMAK ENDÜSTRİ A.Ş SUBAĞ ALKOLLÜ ALKOLSÜZ İÇECEKLER İHR.SAN.LTD.ŞTİ STEPSTEP GIDA DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ SUM DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SÜRAL OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ AŞ SUB MARİNE SU SPORLARI İŞLETMECİLİĞİ A.Ş HASAN SÜZGÜN HALİL İBRAHİM ŞAHİN HATUN ÇETİN ABDULLAH ŞALLI ERCAN ŞAN FİKRET ŞANLI ŞARAP TURİZM VE GIDASAN.TİC.LTD.ŞTİ ŞATONUZUN BAĞCILIK ŞARAPÇILIK TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ ŞARA ŞARAPÇILIK ALKOLLÜ VE ALKOSÜZ İÇ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ BEDRİ ŞEKERCİ NİYAZİ ŞEKERCİOĞLU İSMAİL ŞEKERCİ ZAFER ŞEKER ŞEN BAĞCILIK FİDANCILIK TARIM TURİZM SANVE TİC.LTD.ŞTİ HALİL ŞENGÜL VİNAS DIŞ TİC. LTD. ŞTİ ŞENKAYA GID.VE TAR.ÜR.NAK.İTH.İRC.TİC.PAZ.LTD.ŞTİ M.ERDOĞAN ŞENOL ŞENSESLER PAZ. GIDA DAĞ. TUR. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ SEYİT ALİ ŞENOL ŞERBETLİ GIDA VE ANBLAJ SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ ŞİFA TABİ SODA VE MEŞR.GIDA SAN.LTD.ŞTİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜD TABAC TURC NARGİLE VE PİPO TÜTÜN SAN. VE TİC. A.Ş.

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 10.07.2013 Sayı: 2013/014 Konu:E-FATURA/E-DEFTER ZORUNLULUĞUNA DAİR 58 NUMARALI VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ EKİNDE YER ALAN FİRMALARA İLAVELER OLMUŞTUR Bilindiği üzere, 421 Sıra No.lı Vergi Usul

Detaylı

e-defter TUTMAK VE E-FATURA KULLANMAK MECBURİYETİ

e-defter TUTMAK VE E-FATURA KULLANMAK MECBURİYETİ e-defter TUTMAK VE E-FATURA KULLANMAK MECBURİYETİ Elektronik Fatura 05.03.2010 tarih ve 27512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 397 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile uygulaması başlatılmıştır.

Detaylı

VERGINO UNVANI 10007917 CAGS TOBACCO TÜTÜN VE TÜTÜN MAM.SAN.TİC.A.Ş. 10072569 A BAĞCI ŞARAP TAR ÜRÜN ÜRET PAZ İTH İHRS TUR VE TİC LTD ŞTİ 10214837

VERGINO UNVANI 10007917 CAGS TOBACCO TÜTÜN VE TÜTÜN MAM.SAN.TİC.A.Ş. 10072569 A BAĞCI ŞARAP TAR ÜRÜN ÜRET PAZ İTH İHRS TUR VE TİC LTD ŞTİ 10214837 VERGINO UNVANI 10007917 CAGS TOBACCO TÜTÜN VE TÜTÜN MAM.SAN.TİC.A.Ş. 10072569 A BAĞCI ŞARAP TAR ÜRÜN ÜRET PAZ İTH İHRS TUR VE TİC LTD ŞTİ 10214837 YAŞAR ABAY 10612845 5 D BAĞCILIK ŞARAPÇIGIDA SAN.TURİZM

Detaylı

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI 30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1 1)E-fatura yeni bir belge türü müdür?... 2 2)E-fatura uygulaması neler getiriyor?... 2 3)E-fatura ve e-defter uygulaması hangi mükellefleri kapsamaktadır?...

Detaylı

E- FATURA VE E-DEFTER

E- FATURA VE E-DEFTER SORU VE CEVAPLARLA E- FATURA VE E-DEFTER İTO ÇAĞRI MERKEZİ Tel: (212) 444 0 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi nden alınabilir. Tel : (212) 455

Detaylı

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri:

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: I: GENEL OLARAK: Elektronik Fatura Uygulaması (e-fatura Uygulaması) ilk olarak

Detaylı

Duman Sirküler KONU : E-Fatura ve E- Defter Hk. Duman Bağımsız Denetim, Mali Müşavirlik, Vergi Yargısı ÖZET

Duman Sirküler KONU : E-Fatura ve E- Defter Hk. Duman Bağımsız Denetim, Mali Müşavirlik, Vergi Yargısı ÖZET 2013 Duman Sirküler KONU : E-Fatura ve E- Defter Hk. ÖZET Yasal düzenlemeler ışığında kapsama giren mükellefler ve e fatura hakkında bilinmesi gerekenler Duman Bağımsız Denetim, Mali Müşavirlik, Vergi

Detaylı

SAYI : 2013/16 Ankara, 19.08.2013 KONU: Elektronik Fatura Uygulaması Hk. SĠRKÜLER

SAYI : 2013/16 Ankara, 19.08.2013 KONU: Elektronik Fatura Uygulaması Hk. SĠRKÜLER MASTER VERGĠ DANIġMANLIĞI VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK LTD.ġTĠ. SAYI : 2013/16 Ankara, 19.08.2013 KONU: Elektronik Fatura Uygulaması Hk. SĠRKÜLER Elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen

Detaylı

e-fatura: e-defter: Zorunluluk Kapsamına İlişkin Düzenleme:

e-fatura: e-defter: Zorunluluk Kapsamına İlişkin Düzenleme: e-fatura e-fatura: Mevzuat e-fatura: 397 No lu VUK Genel Tebliği e-defter: 1 Sıra No lu Elektronik Defter Genel Tebliği Zorunluluk Kapsamına İlişkin Düzenleme: 421 No lu Tebliğ ile bazı mükelleflere zorunluluk

Detaylı

Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamaları

Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamaları Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamaları 1 GİRİŞ Geride bıraktığımız 2013 yılının son günlerinde en çok konuştuğumuz ve belki de bizi meşgul eden önemli konulardan bir tanesi de e fatura ve

Detaylı

E-5 MEVZUATI. Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

E-5 MEVZUATI. Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. E-5 MEVZUATI E- TİCARET E- FATURA E- DEFTER E- ARŞİV E- BİLET FİHRİST-1/145 NO KONULAR SAYFALARI 01 KAPAK DİZAYNI- 2 SLAYT -1-2 02 FİHRİST 1 SLAYT-3 03 YAYINLANMIŞ MUVZUAT 3 SLAYT-4-6 04 213 VUK KANUN

Detaylı

Sayın Müvekkilimiz, I. FATURADA BULUNMASI GEREKLİ ZORUNLU UNSURLAR

Sayın Müvekkilimiz, I. FATURADA BULUNMASI GEREKLİ ZORUNLU UNSURLAR Telefon : (212) 244 84 94 Faks : (212) 244 85 95 Adres: İnönü Cad. Dilaram Apt. No: 19/9-11 Taksim 34437 İstanbul E-Posta: guzeldere@guzeldere-law.com Web : www.guzeldere-law.com Sayın Müvekkilimiz, İşbu

Detaylı

SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU

SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) nun 4168 ve 4169 sayılı Kurul Kararları çerçevesinde Dağıtım Bölgemizde

Detaylı

İZMİR. 5.3.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.3.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-24 Konu: 397 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Faturanın, elektronik ortamda düzenlenmesi, müşteriye elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine

Detaylı

SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU

SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) nun 4168 ve 4169 sayılı Kurul Kararları çerçevesinde Dağıtım Bölgemizde

Detaylı

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Kuzey YMM AŞ Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:20 34381 Şişli İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Elektronik fatura ve elektronik defter uygulaması Aykut Erdoğan I. Giriş

Detaylı

Özet: Vergi Usul Kanunu 397 Sıra Nolu Genel Tebliğ % Mart 2010 tarihinde resmi gazatede

Özet: Vergi Usul Kanunu 397 Sıra Nolu Genel Tebliğ % Mart 2010 tarihinde resmi gazatede S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.03.2010 Sayı: 2010/19 Konu: Vergi Usul Kanunu 397 Sıra Nolu elektronik fatura ile ilgili Genel Tebliğ Resmi Gazete de yayımlandı. Özet: Vergi Usul Kanunu 397 Sıra Nolu

Detaylı

ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI

ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI H. Oral LEVENDER 29.07.2013 S.M.Mali Müşavir ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI A- Elektronik Fatura Uygulamasına İlişkin Düzenleme ve Yasal Mevzuat: 1- Yasal Mevzuat: Vergi Usul Kanununun,

Detaylı

421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam

421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam Sayfa 1 / 5 421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam 1. Giriş 1.1. Elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen ve

Detaylı

6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar.

6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. Tebliğ olunur. 6.1. Bu Tebliğ, yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girer. 6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. 5.6. Bu Tebliğ ile elektronik

Detaylı

KARA ULAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELGELERE GÖRE FİRMA LİSTESİ

KARA ULAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELGELERE GÖRE FİRMA LİSTESİ KARA ULAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELGELERE GÖRE FİRMA LİSTESİ Tarih Aralığı : 01/01/2009 / 08/03/2011 UNET TUR BELGE NO I 550369 C1 İST.U-NET.C1.34.400 NAHREYN T.OTO.İNŞ.TAR.VE KİM.ÜR.PAZ.VE TAŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

Detaylı

2 Temmuz 2013. Varlık barışı

2 Temmuz 2013. Varlık barışı 2 Temmuz 2013 Varlık barışı Varlık barışı Varlık barışı, en basit haliyle, işletmelerin öz kaynakları içinde görünmeyen ancak kayıt dışı olarak sahip olunan para, döviz, altın, menkul kıymet, taşınmaz

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE E-DEFTER UYGULAMASI

TÜM YÖNLERİYLE E-DEFTER UYGULAMASI Mustafa ŞİMŞEK Yeminli Mali Müşavir antalya@ankaymm.com TÜM YÖNLERİYLE E-DEFTER UYGULAMASI E-fatura ve E-defter kullanma mecburiyeti ile ilgili 397 ve 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği

Detaylı

5 15585 ADA ALTERNATİF İNŞAAT NAKLİYAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AHMET GÜNEY Kurum ve Kuruluşlarca Re'sen Silinenler

5 15585 ADA ALTERNATİF İNŞAAT NAKLİYAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AHMET GÜNEY Kurum ve Kuruluşlarca Re'sen Silinenler Sakarya Ticaret Sicili Müdürlüğü Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.

Detaylı

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.

Detaylı

BALIKESİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

BALIKESİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ Bilgileri aşağıda yer alan şirketlerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu Bülteni E-fatura ya geçiş için danışmanınızı seçtiniz mi?

Türk Ticaret Kanunu Bülteni E-fatura ya geçiş için danışmanınızı seçtiniz mi? Türk Ticaret Kanunu Bülteni E-fatura ya geçiş için danışmanınızı seçtiniz mi? Temmuz 2013 İçindekiler Önsöz Ticarette yeni dönem: E-fatura E-fatura uygulaması kapsamında yer alıyor olabilirsiniz! Entegrasyon

Detaylı

ATSO WEB SİTESİ TALEP LİSTESİ

ATSO WEB SİTESİ TALEP LİSTESİ 5 6444 Ahmet GÜRSOY AKSARAY ISI MERKEZİ MÜHENDİSLİK DOĞALGAZ İNŞAAT SANAYİ 2125962 VE TİCARET 5322966268 LTD.ŞTİ. www.aksarayisi.com 6 3993 Ahmet GÜRSOY GÜRDEM GÜNEŞ ENERJİSİ DOĞALGAZ MÜHENDİSLİK İNŞAAT

Detaylı

01/07/2015 KOCAELİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜGÜ AK DOG İNŞAAT TAAHHÜT VE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

01/07/2015 KOCAELİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜGÜ AK DOG İNŞAAT TAAHHÜT VE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KOCAELİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜGÜ Bilgileri aşağıda yer alan Anonim ve limited şirketlerin ile kooperatiflerin ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.

Detaylı

İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar

İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Tel : (0 2 1 6) 574 74 14 PBX Faks: ( 0 2 1 6 ) 574 22 12 İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar 05.03.2010 tarih 27512

Detaylı