T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim MAYıS 1960 SALI KARARNAME. Dpvlct Reisi, Ba»ve)kil ve Millî Müdafaa Vekili Org.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. 31 MAYıS 1960 SALI KARARNAME. Dpvlct Reisi, Ba»ve)kil ve Millî Müdafaa Vekili Org."

Transkript

1 R T.C. esmî Gazete Kuruluş tarihi 7 Ekim tdare vs yan işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğün» müracaat olunur 31 MAYıS 1960 SALI Sayı KARARNAME Karar Sayısı 1 30 Mayıs 1960 Pazartesi günü saat 10 da Başvekâlette Millî Birlik Komitesi Başkanı ve Başvekil Cemal Gürsel'ln Başkanlığında yeni kabine ilk toplantısını yapmıştır. Bu toplantıda a) Muhterem vatandaşlarımızın demokratik nizamlar çerçevesi dahilinde maddi ve manevî istirahata kavuşturulmaları için gerekli tedbirlerin suratla alınmasına, partili veya partisiz herkesin eşit hak ve muamelelere tabi tutulmasına; b) Herhangi üzücü bir hadiseye sebep olacak kardeş münakaşa ve mücadelesine mâni olmak maksadiyle parti faaliyetlerine şimdilik katiyetle müsaade edilmemesine; c) îspat hakkını lâğveden veya zımnî kayıt altına koyan kanunlar gibi esas hak ve hürriyetleri tahdit eden kanun ve hükümlerin lağvına ve bu konuda Adliye Vekâletinin kısa zamanda gerekli hazırlıkları yapmasına; d) iktisadî ve malî durumun süratle Islâhı ve vatandaş geçim şartlarının süratle kolaylaştırılması İçin gerekli tedbirlerin alınmasına; e) Devletin evvelce yabancı devletlere karşı girişmiş bulunduğu siyasi, askerî, iktisadi ve malî bütün taahhütlerin muteber sayılarak buna göre gerekli işlemlerin yapılmasına; f) Müttefik ve dost memleketler başta olmak üzere komşu memleketler ve bütün dünya milletleriyle dostça münasebetlerde bulunulmasına ve barışa hizmetin dış politikanın temel prensibi olarak kabul edilmesine; karar verilmiş ve Vekiller vazifelerine başlamışlardır. Dpvlct Reisi, Ba»ve)kil ve Millî Müdafaa Vekili Org. C GÜRSEL Devtat Vekili Â. ARTUS Devlet Vefeili Ş. INAN Adliye Vekili A. GÖZÜBÜYÜK Dahiliye Vekili Haririve VekiM Maliye Vekili 'Maarif Vekili Tiimg. M-1. K1ZILOĞLU S. SARPER E. ALICAN Prof. F. YAVUZ Nafr* Vekili Tic&Tet Vekili Sıh. ve îç. MH Vekili Güm- ve, trvh. Vekili D. KOPER C- İREN Prof. N. KARASU F- ASKIN Ziraat Vekili F. ÜSTÜN Münakalât Vekili Tümg. S. ULAY Basın-Yayın ve Turizm VekiM Z. TARH AN Çaılışm>a Vekili Sanayi Veıkili Prof. C. TALAŞ M. ULUER Îmar ve îskân O. KUBAT Vekili İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararı ÖZETÎ istanbul Yaprak Tütün Bakım ve İşleme Atelyeleri Merkez Müdürlüğüne bağlı Toptaşı Bakım Atelyesinde çalışan işçileri temsilen inhisarlar Yaprak Tütün işçileri Sendikası i!e E. No işveren İdare arasında çıkan toplulukla iş uyuş- K. No 236 mazlığı hakkında. istanbul Yaprak Tütün Bakım ve işleme Atelyeleri Merkez Müdürlüğüne bağlı Toptaşı Bakım Atelyesinde çalışan işçileri temsilen inhisarlar Yaprak Tütün işçileri Sendikası ile işveren idare arasında çıkan toplulukla iş uyuşmazlığına mütedair istanbul Vilâyet Hakem Kurulunun 27/10/1959 tarihli kararına taraflar itiraz etmiş olduğundan, 3008 sayılı tş Kanununun muaddel 83 üncü maddesi gereğince teşekkül eden İş ihtilâfları Yüksek Hakem Kurulu Temyiz Mahkemesi 5 inci Hukuk Dairesi Reisi Osman Yeten'in Başkanlığında Çalışma Umum Müdürü Ekmel Onbulak'ın, işveren temsilcileri NACE Makine Sanayii Limited Şirketi Ortaklarından Nazmi Engin ile Nuh Ticaret ve Sanayii Anonirr Şirketi Ankara Makarna Fabrikası sahiplerinden Nuh Eskiyapan'ın, işg temsilcileri Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi Tahsüdarlarmdaı Enver Şenler ile Karayolları Araştırma Fen Heyetinde Teknisiyen Mu ammer Çölgezen'in iştirakiyle 18/1A960 tarihinde Çalışma Vekâletindi toplandı. istanbul Vilâyet Hakem Kurulunca verilen karara tarafların yapmış olduğu itirazın Iş Kanununun muaddel 82 nci maddesinin (D) fıkrasmde yazılı müddet içinde vuku bulduğu bittelkik anlaşılmış olduğundan işiı esasının incelenmesine geçildi. Sendika ile işveren idare arasında çıkan ve gerek mahiyet gereksı nisap bakımından kanuni şartları haiz bulunan toplulukla iş uyuşmaz lığının uzlaştırma ve kesin uzlaştırma safhalarından geçtiği ve 26 iı

2 Sahife 1466 (Resmî Gazete) haftası evveline kadar geçen müddet zarfında ayrv gaye ve şekilde başka bir ihtilâf çıkmadığı anlaşılmış ve ihtilâf konusunun da İstanbul Vilâyet Hakem Kurulunun 27/10/1959 tarihli kararında ezcümle işçi ücretlerine % 50 zam yapılması talebi teşkil ettiği görülmüştür. «Kıdem ve hizmet zamlariyle asgari ücretlerde yapılan zamlar ve yemek kaimesinin 20 kuruş daha yükseltilmesi neticesi olarak işveren İdarenin işçi ücretlerinde 1958 Aralık ayından bu yana % 12,02 nispetinde bir artırma yaptığının tesbit edildiği belirtilmekte ancak İstanbul Ticaret Odasının bir yazısına atfen, bu devre zarfında beş nüfustan müteşekkil bir ailenin hayat şartlarının 1939 yılından evvel ve sonra kiralanmış gayrimenkul kiralarının geçim endeksindeki aksi de gözönünde tutularak, ağırlaştığı neticesine varılmakta ve 1 İşçi ücretlerine seyyanne % 15 nispetinde zam yapılmasına, 2 Yapılan zamların 27/10/1959 tarihinden itibaren mer'i ve muteber addedilmesine, ekseriyetle karar verildi» denilmektedir. İnhisarlar Yaprak Tütün Bakım ve İşleme Evleri İşçileri Sendikasının 20/11/1959 tarihli itiraz dilekçesinde İşyerindeki vasati ücretin ayda lira olduğu, Vilâyet Hakem Kurulunca yapılan % 15 zammın kifayetsiz bulunduğu, vergi ve sigorta primi farkları çıktıktan sonra işçinin eline eski seviyesinden pek az farklı bir meblâğ geçeceği bildirilmekte, geçim endekslerindeki tereffüğ ile işçi ücretlerindeki artışın aynı seyri takip etmediğine işaret edilerek İnhisarlar İdaresinin işçilerin feragatli çalışmaları neticesinde büyük kârlar sağladığı, dış piyasalara rakip memleketlere nazaran daha ucuz ve daha iyi kalite tütün ihraç edildiğinden, yapılacak zammın tütünün sürümüne de tesir etmiyeceği ifade edilmekte ve talep veçhile karar verilmesi istenilmektedir. İşveren İnhisarlar İdaresinin 18/11/1959 tarihli İtiraz dilekçesinde İdarenin işçilerin hayat seviyelerini yükseltme ve geçim şartlarını tahfif etme hususunda uyanık ve himayekâr bir ücret politikası takip edegeldiği, işyeri ücret bareminde Müdürler Encümeni karariyle 1959 yılında % 20 bir kaydırma yapıldığı, hizmet zamlarının 5 ve 8 kuruşa, kıdem zamlarının da 9, 13 ve 21 kuruşa çıkarıldığı, 1954, 1956, 1957 senelerinde % 10, 1/12/1958 de '% 20 zam yapıldığı ve bu suretle 1950 de 34 kuruş olan vasati saat ücretinin halen 129 kuruşa yükseldiği, İç Yönetmelik hükümleri gereğince işçilere sağlanan sosyal avantajların 1/3/1959 tarihinden itibaren daha da fazla artırıldığı tebarüz ettirilerek işçi ücretlerine yapılacak yeni zamların işveren idareye bütün işyerleri için 20 milyon liraya baliğ olacağı İnhisarlar İdaresinin Hazineye vermekle mükellef bulunduğu geliri azaltacağı ve inhisarlar mamullerinin d'ş piyasalardaki sürümünü tehlikeye düşüreceği öne sürülmekte. Aralık 1958 tarihi ile Temmuz 1959 arasında geçen devre zarfında hayat şartlarında zammı mucip bir artış kaydedilmediği ifade edilerek Vilâyet Hakem Kurulu kararının kaldırılması talep edilmektedir. istanbul Hakem Kurulu Başkanının 27/11/1959 tarih ve Bölge Çalışma Müdürlüğü ifades-.ni taşıyan 959/69-78/17316 sayılı yazısına bağlı dosyada mevcut bütün evrak okunup incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü İhtilâf konusu işyerindeki ücretlere, Yüksek Hakem Kurulunca 1/12/1958 tarihinden itibaren muteber olmak üzere % 20 zam yapılmıştır; 1/12/1958 tarihinden buyana geçim şartlarında yeni zam talebini haklı kılacak bir değ'şiklik kayıt ve tesbit olunmad'ğı gibi esasen işveren idarenin 1/3/1959 tarihinden sonra da işçilerin hizmet ve kıdem zamlarında ve yemek kaimesinin miktarında artırma yaptığı dosya muhteviyatından anlaşılmaktadır. Ancak işyerinde halen verilmekte olan başlangıç ücretleri bu işkolu İçin bir miktar düşük görüldüğünden başlangıç yevmiyelerinin 640 kuruşa yükseltilmesinin muvafık olacağı kanaatine varılmıştır. Binaenaleyh, taleplerine uygun miktarda zam yapılması hakkındaki Sendikanın itiraziyle, verilen <"r 15 zam kararının tamamen kaldırılmasına mütedair işveren itirazının, başlangıç saat ücretleri bakımından reddiyle istanbul Vilâyet Hakem Kurulunun 27/10/1959 tarihli kararının bozulmasına ve; ("jruşun dûnunda olan yevmiyelerin 640 kuruşa iblâğına, 2 S40 ki ruşun dûnunda yevmiyelere yapılan bu zammın Vilâyet Hakem Ku.ulunu' karar tarihi olan 27/10/1959 tarihinden itibaren muteber olmas na, bu hararın Resmî Gazete ile ilânına; üyelerden Enver Şenler ve Muammer Çölgezen'in işçilerin zam taleplerinde haklı bulunduklarına ve talep veçhiyle karar verilmesi hususundaki muhalif reylerine karşı ekseriyetle 18/1/1960 tarihinde karar verildi. ILÂNLAR Amortisman ve Kredi Sandığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından Sandığımızca ihraç edilen % 5 faizli 1959 İstikrazı 1 inci tertip muvakkat tahvillerinin asıl tahvillerle tebdiline 1 Haziran 1960 tarihinde başlanacak ve tebdili muamelesi altı ay devam edecektir. Hâmillerin bu müddet içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının bulunduğu yerlerde bu Bankaya, bulunmadığı yerlerde de Türkiye Cumhuriyeti Ziraat,Bankası Şube ve Ajanslarına müracaatla ellerindeki muvakkat tahvilleri makbuz mukabilinde teslim etmeleri rica olunur. Asıl tahviller bu Bankalar marifetiyle ve pek kısa bir zamanda sahiplerine tesüm olunacaktır. 8 Temmuz 1960 tarihinde vâdesi hulul edecek faiz, asıl tahvil üzerindeki 1 sayılı kupon mukabilinde ödeneceğinden sayın hâmillerin bir an evvel muvakkat tahvillerini tebdil etmeleri menfaatlan iktizasıdır. Altı aylık müddetten sonra tebdil muamelesi yalnız Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Umum Müdürlüğünde icra edilecek ve bu tarihten sonraki tebdil masrafları hâmillere ait olacaktır /1-1 Jandarma Satınalma Komisyonu Başkanlığından ; Cinsi Kg. lık çamaşır yıkayabilecek makina, miktarı 1 -.ded, muhammen fiyatı lira, muvakkat teminatı lira. Ankara Jandarma Muhafız Alayı ihtiyacı için yukarıda yazılı bir alem 35 ilâ 40 kilo çamaşır yıkayabilecek çamaşır makinası kapalı arf usuliyle Ankara Jandarma Satmalma Komisyonu binasında 13/6/1960 azartesi günü saat 15,30 da ihale edilecektir. Şartnameler izmir J. De- >z Bölge K. lığı, istanbul J. Sat. Al. Kom. Bşk. lığı ile Komisyonumuzda rülebiür. isteklilerin kanuni vesika, rrı.vakka'ı t^;ninat, ticaret odası cüzdanını havi kapalı zarf teklif mektuplun Je saatinden bir saat evveline kadar yani en geç saat 14,30 a ka j.<cmır/c;r.a vermeleri ilân olunur /4-J Ankara Ziraat Fakültesi Dekanlığında* 1 Fakültemiz süt ve mamulleri kürsüsü lâboratuvar tadili işi 13/6/1960 Cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 2 işin keşif tutan ,99 lira olup geçici teminatı 1.405,00 liradır. 3 işe alt keşif ve İhale dosyası her gün mesai saatlerinde Fakülte Levazım Bürosunda görülebilir. 4 Bu işe ait eksiltme şartnamesi hergün Fakülte Levazım Bürosunda (Mesai saatlerinde) görülebilir. 5 isteklilerin ihale saatinden önce geçici teminatlarını Ankara Üniversitesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırmış olmaları gereklidir. 6 isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifine uygun olarak hazırlayacakları kapalı zarfların, teklif mektubu, teminat makbuzu, meslek ve sanatlarını gösterir hüviyet varakası ve böyle bir işi yapabileceğini tevsike yarar vesikaları havi olduğu halde tesbit edilen günde ihale saatinden bir saat önce satmalma komisyonu başkanlığına vermeleri ıbu saatten sonra gelen zarflar ve postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmiyecektir.) ilân olunur. 2179/4-1

3 M. M. V. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından 30 ton taze fasulye, 3o iva patlıcan satın alınacaktır. Tahminî tutarı (34.500) lira olup geçici teminatı (2.588) liradır, ihalesi 10/6/1960 günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle yapılacaktır, isteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Bakanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir ilân olunur. Miktarı Fiyatı Tutarı G. teminat' ton Kr. lira lira Taze fasulye PaUıcajı l J / ton karpuz satın alınacaktır. Tahminî tutan (87.500) lira olup geçici teminatı ) liradır. İhalesi 4/6/1960 günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 125 er tonluk partiler halinde ayrı ayrı isteklilere ıhjtle edilebilir. İsteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline- kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeler! evsaf ve şartnameler her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir ilân olunur / ton kırmızı domstes, 24 ton taze dolmalık biber satın alınacaktır Tahmini tutan (52.800) lira olup geçici teminatı (3.890) liradır, ihalesi 11/6/1960 günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle yapılacaktır, isteklilerin 'belirtilen gün vs saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir ilân olunur. Miktarı Fiyatı Tutarı G. teminatı ton Kr. lira lira Domates Dolmalık biber « ( 1996 / ton karpuz, 40 ton kavun, 20 ton taze üzüm satın alınacaktır. Tahminî tutan (44.000) lira olup geçici teminatı,(3.300) liradır îiıalesı 14/6/1960 günü aaat 11 de kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Her kalemi ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir, isteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir ilân olunur. Miktarı ton Fiyatı Kr. Tutarı lira G. teminatı lira Karpuz Kavun Taze üzüm / ton çamaşır sodası satın alınacaktır. Tahmini tutan (22.000) lira olup geçici teminatı (1.650) liradır, ihalesi 20/6/1960 günü saat 11 de kapalı zarf usulü iie yapılacaktır, isteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarım Komisyon Başkanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler hergün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir, ilân olunur / ton patates satın alınacaktır. Tahmini tutarı ( ) lira olup geçici teminatı (16.950) liradır, ihalesi ; 18/6/1960 günü saat da kanalı zarf usulü ile yapılacaktır, 200 tonluk partiler halinde ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir, isteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler hergün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân 'kısmında görülebilir. İlân olunur / ton kavun satın alınacaktır. Tahmini tutarı (60.000) lira olup geçici teminatı (4.250) liradır, ihalesi 17/6/1960 günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 75 er tonluk partiler halinde ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. İsteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler hergün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir, ilân olunur. 2140/4-2 M. M. V. 2 No. Iu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Kapalı zarfla kilo sıcak tutkal ve kilo soğuk tutkal satın alınacaktır. Sıcak tutkalın muhammen bedeli lira muvakkat teminatı 540 liradır. Soğuk tutkalın muhammen bedeli lira muvakkat teminatı 765 liradır. Her iki kalem malzemenin muhammen bedeli lira muvakkat teminatı liradır, ihalesi 4/6/1960 Cumartesi günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. Her iki kalem malzeme bir istekliye ihale edilebileceği gibi ayrı ayrı isteklilere de İhale edilebilir. Teklif mektuplannın bir saat evvel Komisyona verilmesi lâzımdır. Postada gecikmeler kabul edilmez şartnamesi Komisyonda ve istanbul Lv. A. ligi İlân kısmında görülür / 4-4 Kapalı zarfla 4 kalem otomatik telefon santralı yedek takımlan satın».lm^caktır Muhammen bedeli 3*.690 lira nauvakkat teminatı 2.91«liradır, ihalesi 3/6/860 Cuma günü saat da Komisyonda yapılacaktır. Teklif mektuplan bir saat evveline kadar Komisyona verilmesi lâsımdır. Postada gecikmeler kabul edilmez. Şartnamesi Komisyonda v«istanbul Lv. A. ligi ilan kısmında görülür / 4-4 Ankara Yüksek öğretmen Okulu Müdürlüğünden 1 Okulun ihtiyacı için bir aded lira muhammen bedelli ev bun dolabı, bir aded lira muhammen bedelli kasap buz dolabı, bir adedinin muhammen bedeli lira 80 kuruştan 3 aded çamaşır makinası kapalı' zarf usuliyle satın alınacaktır. 2 ihalesi 4 Haziran 1960 tarihinde Cumartesi günü saat 11 de Ankara Yüksek öğretmen Okulu binasında yapılacaktır. 3 Şartname ve vasıflan her gün mesai saatleri içinde okulda görülebilir. 4 Satın alınacak maddelerin geçici teminatı lira 66 kuruştur. 5 ihaleye İştirak edeceklerin teminat makbuzları ve 1960 yılı ticaret odası vesikalariyle birlikte kapalı zarflarını ihale saatniden bir saat evveline kadar Komisyona teslim etmeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez / 4-4 Diyarbakır Asliye Hukuk Hâkimliğinden Esas No 952/814 Karar No 959/336 Davacı Diyarbakır inhisarlar Başmüdürlüğüne izafeten vekili Avukat Özgönül Tuncer tarafından dâvâlı Cemal Elaldı ve Seyfettin Çelebiler ve Seyit özçiftçi aleyhlerine açılan alacak dâvasının yapılan duruşması sonunda Dâvanın reddine dair verilen 20/6/1959 tarihli karar dâvâlılardan Seyit özçiftçi adına tebliğe verilen ilâm ve temyiz dilkeçesi sureti tebliğ zarfına verilen meşruhatta ikamet mahallinin meçhul olduğu bildiril diğinden ilânen tebliği istenildiğinden dâvâlılardan Seyit özçiftçi'nin işbı karara karşı ilân tarihinden itibaren 35 gün içinde diyeceğinin bildiril meşine tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 2173

4 Sahife 1468 (Resmt Gazete) 31 MAYIS 1960 Karayolları Umum 1 'Müdürlüğünden YOL YAPIMI 1 Tekrar eksiltmeye konulan İş Pınarbaşı - Maraş yolunun takriben ve kilometreler arası tesviye, sanat yapıları, büyük köprüler taban takviyesi, temel tabakası vesair işler olup keşfi ( , ) liradır. 2 Eksiltme günü 16/6/1960 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 16 da Ankara'da Karayolları Umum Müdürlüğü binasında Yol Yapım Dairesi odasında teklif alma suretiyle ve kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 istekliler bu işe ait eksiltme evrakını vezneye yatıracakları (50, ) lira bedele ait makbuz mukabilinde Karayolları Teknik Hesaplar Şubesinden alabilirler. 4 Eksiltmeye girebilmek İçin a) 1960 yılına ait ticaret odası belgesi ile usulu dairesinde ( , ) liralık muvakkat teminat vermeleri, b) isteklilerin en geç 10/6/1960 Cuma günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Karayolları Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatta umumi evrak kaydı tarihi muteberdir. Telgrafla müracaat kabul olunmaz) ve dilekçelerine Umum Müdürlük eksiltmelerine giriş Yönetmeliğine göre Karayollarından alınmış mütaahhitlik karnesinin aslı İle , liralık banka referansı, plân teçhizat, taahhüt teknik personel beyannamelerini noksansız olarak bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi almaları, ö isteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltme günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / Mevcut idari ve fennî şartnamesindeki vasıf ve esaslar ile numunesine uygun 2000 adet 1/4" Pres döküm pirinç vana satın alınacaktır. Tahmini bedeli , Tl. olup kati teminatı , Tl. sidir. 2 Pazarlık 16/6/1960 Perşembe günü saat onda Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacak, bu işe ait şartname aynı Müdürlükten isteklilere bedelsiz olarak verilecektir / Mevcut idari ve fennî şartnamesindeki vasıf ve esaslar dahilinde 24 kalem Ford yedek parçası pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmini bedeli ,14 Tl. olup katı teminatı 9.166, Tl. sidir. 2 Pazarlık 16/6/1960 Perşembe günü saat Onbirde Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yap.lacak, şartnamesi aynı Müdürlükten isteklilere bedelsiz olarak verilecektir /1-1 1 Mevcut şartnamesindeki esaslar dahilinde 10 kalemde (504) adet Hercules parçası satın alınacaktır. Talimini bedeli 5.460, Tl. sı olup kati teminatı 819, Tl. sidir. 2 Pazarlığı 17 Haziran 1960 Cuma günü eaat On otuzda Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır, istekliler şartnameyi mezkûr müdürlükten bedelsiz olarak temin edebilirler /1-1 1 Umum Müdürlüğümüzde mevcut şartnamesindeki esaslar dahilinde 4 adet (5H parça No. lu) komple Caterpillar paleti satın alınacaktır. Tahmini bedeli , Tl. sı olup kati teminatı , Tl.sıdır. 2 Pazarlığı 17 Haziran 1960 Cuma günü saat Onbirde Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. istekliler şartnamelerini mezkûr müdürlükten bedelsiz olarak temin edebilirler /1-1 1 Umum Müdürlüğümüzde mevcut şartnamesindeki esaslar dahilinde metre 1/2" X 6 X 1 9 İL >k çelik özlü tel halat satın alınacaktır. Tahmini bedeli , Tl. sı olup kati teminatı , Tl. sidir. 2 Pazarlığı 17 Haziran 1960 Cuma günü saat Onda Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartnamesi mezkûr müdür- Jükten bedelsiz olarak temin edilebilir, 2280 /1-1 DSt Umum Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan İş Bursa DSt 1 inci Bölge mıntakasında bulunan (İpsala - Varyant şeddeleri inşaatı) olup muhammen keşif bedeli, birim fiyat esası üzerinden ( , ) liradır. 2 Eksiltme 10/6/1960 Cuma günü saat (15) de Ankara'da Mlthatpaşa Caddesi No 55 de DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Reisliği binası İçinde toplanacak olan DSİ Merkez Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 Eksiltme tasarısı ve ekleri (100, ) lira bedel mukabilinde DSİ Proje ve inşaat Dairesi Reisliğinden temin edilebilir. 4 Eksiltmeye girmek isteyen şahıs veya şirketlerin DSİ Umum Müdürlüğüne ( , ) lira geçici teminat vermeleri ve 2/6/1960 Perşembe akşamına kadar dilekçe ile DSt Proje ve inşaat Dairesi Reisliğine müracaat ederek, İhaleye iştirak belgesi İstemeleri lâzımdır, işbu tarihten evvel eksiltme tasarısı ve eklerini almamış olanlara belge verilmez, isteklilerin iştirak belgesi alıp almadıklarını 4/6/1960 Cumartesi sabahından itibaren Proje ve inşaat Dairesi Reisliğine müracaat ederek öğrenebilirler. Postada vâki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 5 tsteklilerin İdareden alarak dolduracakları teknik personel beyannamesi, makina ve teçhizat beyannamesi ve taahhütleri altındaki işleri bildirir taahhüt beyannamesi ile DSİ mütaahhitlik karnelerini, karneleri yoksa idareden alarak dolduracakları İş beyannamesini ve bu beyannamede yazılı işleri tevsik eden evrakı müsbitelerini iştirak belgesi almak üzere verecekleri dilekçeye eklemeleri şarttır. 6 Taliplerin asgari 2 aded D8 dozer veya muadilleri 6 aded 15 yd3 lük skreyper veya muadili, 1 aded motor greyder ve 7 aded ı5) er tonluk kamyonu temin edeceklerini tevsik eden belge ile bu makinalan mukavelenin İmzası tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında çalışır vaziyette İş başında bulunduracaklarına dair usulü veçhile tanzim edilmiş bir taahhütnameyi, iştirak belgesi almak üzere verecekleri dilekçeye eklemeleri şarttır. 7 tsteklilerin teklif mektuplarını 2 nci maddede yazılı saatten 15 dakika evveline kadar DSİ Merkez Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez / Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğünden 1 İdaremiz ihtiyacı için 35 aded 12 Volt 200 amper. 37 aded 6 Volt 120 amper saatlik akümülâtör mütaahhit nam ve hesabına aynı şartlar dâhilinde acık eksiltme surptiyle satın alınacaktır S Muhammen bedeli lira olup geçici teminatı liradır, işbu teminat Umum Müdürlük Veznesine veya idaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı hesabına yatırılıp mukabili makbuz alınacaktır. 3 Eksiltme 9/6/1960 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 16 da Kızılay İnkilâp Sokak Umum Müdürlük binasındaki Alım. Satım Komisyonunda yapılacaktır. 4 Bu İşe ait şartname Umum Müdürlük Malzeme Dairesi Reisliğinde, istanbul'da Yeşilköy Meydan Başmüdürlüğünde görülebilir. 5 isteklilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzu ile 1960 yılı ticaret odası vesikalarlyle birlikte adı geçen Komisyona müracaat etmeleri ll&n olunur. Kartal Asliye Hukuk Hâkimliğinden 2038 / 4-8 geçim 59/389 Dursun Tunç tarafından Ali Tunç aleyhine açılan şiddetli sizlikten mütevellit boşanma dâvasının yapılan duruşmasında Mütaaddit aramalara rağmen dâvâlının adresi bulunamadığından gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilmiş olup duruşmanın 24/6/1960 saat 9.40 da olduğu gıyap yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 2087

5 31 MAYIS 1960 (R«mî Gaaete) SaMfe 1469 Nafıa Vekâletinden Vekaletimi* ihtiyacı için bir aded Nivo v» bir aded Takeometr» m- tınalmacaktır. Aletlerin tamamının teminatı liradır. muhammen bedeli , Ura olup, geçici Eksiltme 4/6/1960 Cumartesi günü saat 11 de Vekâlet Malzeme Müdürlüğünde toplanacak Malseme Eksiltme Komisyonunca ye açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. Bu işe ait şartname Vekâlet Malzeme Müdürlümü İle istanbul Na> fıa Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. isteklilerin belirli gün re saatt* Komisyonda kazır bulunmaları llftn olunur / 4-4 Oltu Asliye Hukuk Hâkimliğinden 960/46 Oltu'nun Arslanpaşa Mahallesinden ölü Mehmet mirasçıları vekili Cemal Özlütürk ve Ziya Gökalp tarafından Oltu'nun pitkir Köyünden Numan kızı Ayşe evlâtları Naciye ve Ragıp Alp ile Belediye ve Hazine aleyhine açılan mesaha tezyidi dâvasının yapılan muhakemesinde Dâvâlılardan Numan kızı 'ayşe evlâtları Naciye ve Ragıp Alp adlarına çıkarılan davetiyelere verilen meşruhata adı geçenlerin eskidenberi köyden ayrılmış olup adreslerinin ve ikametgâhlarının meçhul bulunduğundan bilâ tebliğ iadesi üzerine mahkemece ilânen tebligat icrasına karar verilmiş olduğundan mumaileyhlerin Oltu Asliye Hukuk Mahkemesinin 960/46 esas sayılı dosyasının talik edildiği,15/6/1960 tarihli duruşmasında bulunmaları için davetiye yerine kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünden Cinsi Evrakı matbua baskı İşi, miktarı 18 kalem, muhammen bedeli lira. 1 Cins v» miktarı yukarıda yazılı ihtiyaç kapalı zarf usuliylr yaptırılacaktır, 8 Eksiltmesi 14/6/1980 tarihinde Salı günü saat 15 t* latınalma Komisyonunda yapılacaktır. I Muvakkat teminatı liradır. 4 Şartname ve numunesi her gün Komisyonda görülebilir. 5 Zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona verilmoal şarttır. Postadaki gecikmeler nazara alınmaa. Çankırı Sulh Hukuk Hâkimliğinden 11*2 / 4-3 Çankırı'nın Alva Köyünden Sadık oğlu Mustafa Metin'in Ankara'da Etlik yolunda No. 16 da Sıtkı özyılmaz vasıtasiyle sayılı otobüs sahibi Sadettin Erdoğan ve Adil Uysal aleyhlerine ikame eylediği 200 liranın tahsili hakkındaki alacak dâvasının yapılmakta olan duruşmasında Dâvâlıların gösterilen adreste bulunmadıkları ve halen nerede oldukları da tesbit edilememiş bulunduğundan tebligatın ilânen icrasına ve muhakemenin de 17/6/1960 Cuma saat 9.50 ye bırakılmasına karar verilmiştir. Dâvâlılar belirli gün ve saatte gelmeleri veya kendilerini bir vekile temsil ettirmeleri keyfiyet tebligat makamına kaim olmak üzere ilân olunur /1-1 * Trabzon Asliye 2 ncl Hukuk Hâkimliğinden E. No 959/ 19 K. No 960/198 özel idareye izafetle Trabzon Valiliği vekili Avukat Seyfeddin Tekinalp tarafından, Trabzon'un Aşağı Mesariya Köyünden Nuri Tosun aleyhine açılan lira tazminat dâvasının icra kılman muhakemesi neticesinde Dâvâlının Aşağı Mesarya Köyü su ihtiyacını karşılamak üzere idareden tesellüm eylediği boruladan sarfedilenlerden artan 24 aded ve 142 metre tutarında bulunan su borularının uhdesinde kalıp, idareye iade etmediği anlaşılmış ve bu suretle cem'an ı(596,40) liranın dâvâlıdan tahsili ile davacı idareye verilmesine davacı tarafın yaptığı mahkeme masrafının 1/2 sinin dâvâlıdan alınmasına, davacının fazlaya ait talebinin reddine, bakiye 90,17 lira harcın dâvâlıya tahmiline ve kabul edilen dâva zımnında takdiren (60) lira vekâlet ücretinin dahi dâvâlıdan alınarak dâavcıya verilmesine, kabili Temyiz olmak üzere, '24/3/1960 gün ve 959/19 E. ve 960/198 K. sayı ile dâvâlının gıyabında karar verilmiş, hükmün kesinleşmesi bakımından tebligat yerine kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur, 2109 Pınarbaşı Asliye Hukuk Hâkimliğinden 959/184 Pmarbaşı'nın Tepe Mahallesinden davacı Aliye Delibaş tarafından dâvâlı Mahir Delibaş aleyhine ikame olunan boşanma dâvasının açık yapılan muhakemesi sırasında Dâvâlı Mahir elibaş'm adres ve İkametgâhının meçhul olduğu yapılan tahkikattan anlaşılmakla ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olmakla; Karar gereğince dâvâlı Mahir Delibaş duruşmanın bırakılmış olduğu 14/6/1960 günü Pınarbaşı Asliye Hukuk Mahkemesine bizzat gelmediği veya bir vekil göndermediği takdirde duruşmaya gıyaben devam edileceğinden işbu ilân gıyap kararı yerine geçmek üzere ilânen tebliğ olunur imroz Asliye Hukuk Hâkimliğinden 960/28 Davacı imroz'un Yenimahallesinden Pinedopi Dimopulos tarafından istanbul Beyoğlu istiklâl Caddesi Kumrabacı Sokak 21 No. lu hanede Sotir Dimopulos aleyhine açılan boşanma dâvasının yapılan duruşmasında Dâvâlı adına çıkartılan davetiyenin kendisinin gösterilen adreste bulunmadığından ve yeni adresinin de tesbit edilemediğinden bahisle bilâ tebliğ iade edilmiş olduğundan ve böylece adı geçenin adresinin meçhul bulunduğu anlaşıldığından Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddelerine tevfikan davetiye ve dâva dilekçesinin ilânen tebliğine karar verilmiştir. Karar gereğince duruşmanın bırakıldığı 13/6/1960 Pazartesi günü saat 9 da duruşmaya gelmediği ve kendisini temsile salahiyetli bir vekil de göndermediği takdirde adı geçen dâvâlı Sotir Dimopulos'a işbu ilânın davetiye ve dâva dilekçesi yerine kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur.»- Balıkesir Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden 960/82 Balıkesir'de Şerife Dalkıran, Emirzade Berdan vekilleri Avukat Ahmet Ertuğrul Bolak ve Ahmet Aydın Bolak taraflarından, istanbul Yenikapı Yalı Mahallesi Alboyacılar Sokak No.!(24) de oturan Mehmet Şakir, Sabri ve Nuriye aleyhlerine açılmış bulunan ispatı veraset dâvasının yapılmakta olan duruşmasında Dâvâlıların gösterilen adreslerine çıkarılan davetiyelerin bilâ tebliğ iadeleri ve C. M. U. ligi marifetiyle icra ettirilen tahkikata rağmen kendilerinin bulunamaması üzerine davetiye tebliği usulüne tevfikan gazete vasıtasiyle ilânen yapılmış buna ^rağmen davalılar duruşmaya gelmediklerinden haklarında gıyap kararı verilmiştir. Duruşma 13/6/1960 saat bırakılmıştır. Muayyen gün ve saatte dâvâlıların duruşmada bulunmadıkları, mazeretlerini bildirmedikleri veya bir vekili müdafi göndermedikleri takdirde bundan böyle duruşmaya gıyaplarında devam olunacağı keyfiyeti gıyap kararı makamına kaim plmak üzere ilân olunur. 2171

6 Satifo 1470 Söğüt İcra ve İflâs Memurluğundan (Resmî Gazete) 31 MAYIS 1960 Uşak Asliye Hukuk Hâkimliğinden 959/22 Bursa Koza Kooperatifine 14 bin lira ve masrafının itasına borçlu Nuri Timurlenkoğlunun gayrimenkullerinin paraya çevrilmesine karar verilmiş olduğundan borçluya ait Söğüt Cami ardında 260 bm lira kıymetinde İpek Fabrikası Temmuz 1937 tarih 2 No. lu ve 215Ü6 M. sağı İsmail ve Müftü solu Belediye bahçesi, ve Emin, arkası Mustafa veresesesi cephesi umumi yol ile mahdut ipek fabrikası ve yine harman yeri mevkiinde 38 No. lu tapunun ihtiva ettiği ve 52 bin lira kıymetinde tapuda İpek fabrikası yazılı ise de yıkılmış olduğu ve kozaiık harap bir \ a- ziyette olduğu 5514 M. M. den ibaret olduğu ve gene tapunun Ağustos 1943 tarih ve 48 No. iu ve 6 bin lira kıymetinde 24.M. M. aen ibaret bir bap dükkân ve yine Cami Ardı mevkiinde Temmuz 929 ıtarih ve 28 No. lu tapunun ihtiva ettiği ma müştemilât han ve otel ve yazzannrn nısfı 45 bin lira kıymetinde 240 M. M. ve yine Pmardere mevkiinde 34 No. da Temmuz 924 tarihli ve 3 dönüm 500 lira kıymetinde bahçe içinde Ceviz kiraz ağaçları olduğu ve yine Harman mevkiinde bahçe 39 No. ve Eylül 943 tarihli 5514 M. M. ve 8 bin lira kıymetinde ve jine Kirazdere mevkiinde Kasım 1943 tarih 2 No.'lu ve 3767 M. M. ve 300 lira kıymetinde ve yine Sarnıç mevkiinde 38 No Ocak tarihli 2300 M. M. bağ ve akarsuyu ve meyvelik 40 bin lira kıymetinde ve yine Devekolu mevkiinde Ağustos 1934 tarih 5 No. lu bağ ve meyve ağaçları mevcuttur. Bir dönüm bir evlek 1200 lira kıymetinde ve yine Devekolu mevkiinde 4 No. lu Mayıs 1930 tarihli ve 3 dönüm bağ 2 bin lira kıymetinde ve küçük bahçe mevkiinde 29 No. lu 1943 Temmuz tarih ve 7352 M. M. mahallin nısfı 800 lira kıymetinde ve yine tapunun 11 No. lu Temmuz 1929 tarihli tapunun ihtiva ettiği 'ahşap ekmekçi fırını 100 arşın dörtte bir hissesi 4 bin lira ve yine Haman Yeri mevkiinde Ocak 1935 tarih ve 162 No. ve. 6 dönüm 2500 lira kıymetinde 2 Nisan 1938 tarihli Kozaiık 60 bin lira kıymetinde olup mezkûr gayrimenkuller bu keıe birinci açık artırma ile 10/6/1960 Cuma günü saat 15 de Söğüt Belediye Dairesinde açık artırma ile paraya çevrileceği ve hatta lâyikini bulmadığı takdirde ikinci açık artırma ile 120/6/1960 Pazar günü aynı yerde ve aynı saatde paraya çevrileceğinden aynı haklara, irtifak haklarına vesair haklara malik olanlar 15 gün içinde evrakı müsbitelcrini ibraz etmeleri aksi takdirde paylaşmadan hariç bırakılacakları talip olanlar )% 7,5 depo veya banka mektubu ibraz etmeleri daha fazla malûmat almak istiyenler Söğüt İcra Dairesinin 959/22 sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilân olunur Amasya Asliye Hukuk Hâkimliğinden Amasya'nın llyas Köyünden Hanife Seven tarafından Yakutiye Mahallesinden Mustafa Seven aleyhine açılan boşanma dâvasının duruşması sonunda tarafların boşanmalarına, dâvâlının bir sene, davacının gebe ise doğurmadıkça değilse (300) gün geçmedikçe yeniden evlenememelerine, çocukları Ayşe ve Emine'nin velayetinin babalarına tevdiine ve anaları ile haftada bir gün şahsi münasebet tesislerine, (750) kuruş ilâm harcı,.(46) lira (89) kuruş mahkeme masrafı ve (75) lira vekâlet ücretinin dâvâlıdan alınarak davacıya verilmesine, 24/3/1960 gün 1958/316 esas 1960/177 karar sayiyle karar verildiğinden, ilânen yapılacak tebligat üzerine 15 gün içinde kanun yoluna müracaat olunmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilân olunur. Tekman Asliye Ceza Hâkimliğinden E. No 957/33 K. No 957/ Büyük baş hayvan hırsızlığından maznun Tekman'ın Hırabasor Köyünden Sait oğlu 335 doğumlu Bahattin Yılmaz, hakkında yapılan muhakeme sonunda Maznunun 6 sene 5 ay müddetle hapsine 1 sene 2 ay müddetle Anamur'a sürgün cezası ve 6 sene 5 ay emniyeti umumiye cezasiyle tecziyesine mütadair verilen gıyabî hüküm maznuna tebliğ edilememiş ve bütün aramalara rağmen bulunamadığından ilânen tebliğine mahkemece karar verilmiştir. Karar gereğince hükümlünün bir ay içinde mahkemeye müracaat ederek hükmü tebliğ etmediği veya adresini bildirmediği takdirde hükmün kesinleşeceği H. M. U. mm 143 üncü maddesi uyarınca tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur /950 Davacı Uşak'm Bozkurt Mahallesinden Ali kızı 1937 doğumlu Hanife Uğuzhan'm dâvâlı kocası Bozkuş Köyü nüfusunda kayıtlı Ali Uğuzhan hakkında Uşak Asliye Hukuk Mahkemesine açtığı şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma dâvasından dolayı dâvâlının adresi meçhul olup halen nerede bulunduğu bilinmediğinden gıyap kararının, ilânen tebliğine 12/5/1960 tarihli celsei muhakemede karar verilmiş olduğundan Karar gereğince dâvâlı Ali Uğuzhan'm tâyin olunan 4/7/1960 günü saat 9 da Uşak Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda hazır bulunması veyahut kanuni bir vekil ile kendisim mahkemede temsil ettirmesi aksi takdirde gelmediğinde ve vekilde göndermediğinde muhakemenin usul hükümlerine tevfikan gıyabında devamına karar verileceği gıyap ks.rarı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. Millî Piyango İdaresinden 2183 Resmî Gazete'nin 13/5/1960 tarih ve sayılı nüshasının «fncı sahifesınde çıkan, Millî Piyangonun 7 Mayıs 1960 çekilişine ait ikramiye listesinde; Yüzbin lira ikramiye kazananlar arasında (407656) olması Cazım gelen numarama tertip hatası olarak ı(407456) şeklinde intişar ettiği görülmüştür. Keyfiyet tashihen ilân olunur Konya İkinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden Davacı Konya'nın Hacı Cemil Mahallesinden Hediye Yapıcı tarafından aynı yerden Süleyman kızı Emine, Hasan oğlu Hasan, Hasan kızı Havva ve Hasan kızı Ayşe aleyhlerine açmış olduğu izaleyi şüyuu dâvasında Taraflar arasında müşterek Konya tapusunun 19 uncu mahalle, 49 adanın 17 parselinde kayıtlı 106,5 M2. ahşap evin satılarak bedelinin vereseye taksimine.dair Konya İkinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden verilen 14/4/1960 tarih 59/781 esas 960/281 sayılı karar yukarıda adı geçen dâvâlıların gıyabında verilmiş bulunduğundan iş bu ihbarnamenin neşri tarihinden itibaren 8 gün içinde ilgililer tarafından temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği tebliğ ve ihbar olunur. Silvan Tereke Hâkimliğinden 960/ /4/1960 tarihinde vefat eden Hasan oğlu Zarife'den olma 1293 doğumlu Silvan'ın Camii Mahallesi Yabancı defteri No. 5 de kayıtlı aslen Bitlis doğumlu İbrahim Ürekli'nin mirasçılarının malûm olmaması dolayısiyle müteveffaya ait menkul ve gayrimenkulleri muhafaza altına alınmış ve Medeni Kanunun 571 inci maddesi mucibince alacaklı ve borçluların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde müracaatları ile alacaklarını kayıt ettirmeleri bu müddet içinde müracaat etmeyenlerin artık mirasçılarından ve terekeden bir hak talep edemiyeceği ve aynı zamanda ilânın neşri tarihinden itibaren üç ay içinde bir mirasçı çıkmadığı takdirde M. Kanunun 534 üncü maddesi mucibince terekenin en son mirasçı olan hazineye devir edileceği ilân olunur. Bodrum Asliye Hukuk Hâkimliğinden /171 Altıncı seferini yapan '(Tan) vapuru ile (H. K.) markalı olarak Bodrum'un Tepecik Mahallesinden Hüseyin Karakaya adına Antalya'dan 6881 No. lu konişmento ile gönderilen 20 çuval kepeğe ait mezkûr konişmentonun kaybolduğundan iptali istenmiştir. Bu konişmenloyu bulanların mahkemeye ibraz etmeleri aksi takdirde iptaline karar verileceği ve duruşmanın 6/7/1960 tarihine bırakıldığı ilân olunur, 2194

7 31 MAYIS 1960 (Resmî Gazete) Sahife H7l Trabzon Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğinden 959/1013 Hüsnü Bayam ve Nezahat Yıldırım vekilleri Avukat Hasan Ataç tarafından dâvâlı, Eskişehir - Alanönü Mahallesi 'Dere Sokak No. 17 de Huriye Bayam aleyhine ikame olunan kayıt tashihi dâvasının yapılan muhakemesinde Dâvâlı Huriye Bayam, vâki ilahen davetiye tebliğine rağmen mahkemeye gelmemiş bulunduğu cihetle, bu kere adı geçenin 5/7/1960 Salı günü saat 14 de mahkemede hazır bulunmasının kendisine g'yap kararı tebliğine kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur Ardeşen Asliye Hukuk Hâkimliğinden 960/6 Eti Köprü Dağ İnşaat Limited Şirketi Avukatı İsmail Hakkı Şuşoğlu tarafından Ardeşen Merkez Mahallesinden toptan keresteci Suat Basa aleyhine açılan kereste bedelinden mütevellit lira alacak dâvasının yapılmakta olan muhakemesinde; Dâva arzuhalinin tebliğinden sonra adına gıyap kararı çıkarılmasına karar verilen dâvâlı Suat Basa'nm bütün aramalara rağmen tebligata salih adresi tesbit edilemediğinden; gıyap kararının Resmî Gazete ile ilânen tebliğine karar verilmiş bulunduğundan; karar gereğince, Dâvâlı Suat Basa'nın duruşmanın muallâk bulunduğu 14/7/1960 Perşembe günü saat 9.30 da Ardeşen Asliye Hukuk Mahkemesine gelmez veya kendisini kanunî bir vekille de temsil ettirmediği takdirde mezkûr muhakemenin kat'ı gıyabında cereyan edeceği hususu gıyap kararına kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. Antalya Gezici Arazi Kadastro Hâkimliğinden 2192 Çakırlar Köyünde 1162 parsel dâvâlı Mehmet oğlu Osman, Muharrem Kayrak, Halil Yanık ve Mustafa Yanık üzerine vâki teshiline Çakırlar Köy Tüzel kişiliği tarafından vâki itiraz üzerine yapılan duruşma sonunda Çakırlar Köy Tüzel kişiliğinin vâki itirazının reddine ve tesbit veçhiyle dâvâlılar adına tesciline dair mahkememizden verilen 12/4/1960 tarih ve 960/113 karar sayılı ilâm dâvâlılardan Yeni Mehmet oğlu Osman'a adresi meçhul bulunduğundan tebliğ edilmiyerek iade kılınmış olduğundan tebligat yerine kaim olmak üzere iş bu ilânın yapılmasına ve dâvâlı Yeni Mehmet oğlu Osman'ın ilân tarihinden itibaren kanunî mercilere müracaat etmesi ilân olunur Akçakoyunlu Gümrük İdare Memurluğundan Suriye'nin Azez Kazasının Beliha Köyünden Mehmet oğlu Emodan doğma 923 doğumlu ismail Gaziantep Asliye Ceza Mahkemesinin 10/12/1951 tarihli 951/51 esas 951/851 karar sayılı kesinleşmiş ilâmiyle mahkûm olduğu 2245 lira 90 kuruş ağır para cezasiyle sair masrafları ödenmesi hakkındaki adresine gönderilen ödeme emri foilâ tebliğ iade olunduğundan tebligata elverişli adresi meçhul kalmış bulunduğundan mezkûr ödeme emrinin 7201 sayılı kanun hükümlerine göre ilânen tebliğine karar verilmiştir. Sözü ed.len paranın 1918 sayılı kanunun hükümlerince ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi lâzımdır. Bu müddet içinde ödenmediği takdirde haczen veya hapsen infaz yoluna gidileceği tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur Suriye'nin Azez Kazasına bağlı Kelkerpin Köyünden Temo oğlu Güzey'den doğma 317 doğumlu Temo Gaziantep Asliye Ceza Mahkemesinin 23/2/1953 tarihli 798/385 sayılı kararıyle lira 59 kuruş ağır para cezasına müteselsilen mahkûm olup gönderilen ödeme emri bilâ tebliğ iade olunduğundan mezkûr ödeme emrinin 7201 sayılı kanun hükümlerine göre ilânen tebliğine karar verilmiştir. Sözü edilen paranın 1918 sayılı kanun hükümlerine göre ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi lâzımdır. Bu müddet içinde ödenmediği takdirde haczen veya hapsen infaz yoluna gidileceği tebligat yerine kaim olmak üzere ilân-olunur islâhiye Sulh Hukuk Hâkimliğinden Davacılar İslâhiye'nin Telli Köyünden Mehmet Üngör ve İbrahim Yılmaz tarafından dâvâlılar Seyyar Aydınlı aşiretinden olup, islâhiye Kazası hudutları dâhilinde iken halen nerede bulundukları belli olmayan Hasan, Ramazan, Bayram, Ahmet ve Teslime aleyhine açılan zarar ziyandan mütevellit alacak dâvasının mahkememizde icra kılman açık duruşması sırasında Dâvâlılar adına çıkarılan tebligatlar adreslerinden bulunmadığından bahisle bilâ tebliğ iade edildiğinden adı geçenlere ilânen davetiye tebliğine karar verildiğinden iş bu ilân "üzerine dâvâlılardan Teslime'den gayrisi duruşma için muayyen olan 30/6/1960 günü saat 9 da gelmedikleri, kendilerini bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde aleyhlerine gıyap kararı tebliğine karar verileceği 'davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. Rize >- Pazar İcra Memurluğundan 2184 Bir borçtan mahcuz olup paraya çevrilmesine karar veri'.en lira tahmini değerli 23 kalem muhtelif tuhafiye eşyası ile 1000 lira tahmini değerli bir adet kasa açık artırma suretiyle Uzun Sokakta Kâzım Özgürbüz'ün dükkânı önünde 23 Haziran 1960 Perşembe günü saat 10 da aşağıdaki şartlar dairesinde satılacaktır. 1 Muhammen bedelin yüzde yedi buçuk nispetinde pey akçesi peşin verilecektir. 2 Mahcuz muhammen bedelin yüzde yetmiş beşi ve masraf verildiğinde ihale edilecek ve talip zuhur etmez ve kanuni nispet bulmazsa ikinci artırma 24 Haziran 1960 Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. 3 ihaleden sonraki bütün masraflar alıcıya aittir. 4 Satış peşin para ile yapılacaktır. 5 Fazla malûmat almak isteyenler dairemizin 959/15 T. sayılı dosyasına bas vurmaları ve taliplerin satış günü satış yerinde hazır (bulunmaları ilân olunur. Siverek Asliye Hukuk Hâkimliğinden 2193 Davacı Raik Arakm'a tarafından davacı Ali Güngör ve arkadaşları aleyhine açılan alacak dâvasında dâvâlılardan Ali Güngör'e adresi meçhul olduğundan adı geçene davetiye ilânen tebliğ edilmiş ve bu defa duruşma günü mahkemeye gelmediğinden keza ilânen gıyap kararı tebliğine mahkememizce karar verilmiş olmakla duruşma günü olan 22/6/1960 tarihinde duruşmada hazır bulunmadığı takdirde mahkemenin gıyabınızda yapılacağı malûmunuz olmak üzere gıyap kararı yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur Ordu Birinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden 959/194 Ordu'nun Terzili Köyünden Ali oğlu Mehmet Kurul vekili Avukat Ahmet Celâl Eroğlu tarafından Terzili Köyünden Ahmet karısı Atiye Kurul, Nazım Kurul, Sadık Kurul ve Kezban Şahin aleyhine ikame olunan tapu tashih ve iptal dâvasının Ordu Asliye Birinci Hukuk Mahkemesinde yapılan açık muhakemesinde Dâvaya sonradan ithal edilen Yusuf oğlu Hasan Kurul ve Emin oğlu Yaşar ve Emin kızı Elmas Kalafat'm tebligata elverişli adresleri elde edilememesi sebebiyle haklarındaki davetiyenin ilânen tebliğine rağmen mahkemeye gelmediklerinden haklarındaki gıyap kararının da ilânen İcrasına karar verilmiştir. Muayyen gün olan 20/6/1960 saat 9 da mahkemeye gelmeleri veya kendilerini temsilen bir vekil göndermeleri göndermedikleri takdirde haklarındaki duruşmanın gıyaplarında görüleceği ve bir daha mahkemeye kabul edilmeyecekleri gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 3185

8 Sahiıe 1472 (Resmi Cásete] 31 MAYİS 196Q Taşköprü Asliye Hukuk Hâkimliğinden Davacı Taşköprü'nün Çakırçay Köyünden Yakup oğlu Hasan Gündoğdu, dâvâlılar aynı köyden Abdullah karısı ve Ali kızı Ayşe Gümüş vekili Avukat Orhan Güneş, nüfus idaresi ve aynı köyden Mustafa oğlu Hasan Gündoğdu ve arkadaşları aleyhine açmış olduğu ölüm kayıt tashihi dâvasının duruşmasında Taşköprü'nün Çakırçay Köyünden Mustafa oğlu Hasan Gündoğdu'ya 3 Mart 1960 tarih ve sayılı Resmî Gazete ile tebligat yapıldığı halde duruşmaya gelmediği ve bir vekil de göndermediği cihetle gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan duruşmanın 11/7/1960 Pazartesi günü saat 10 a talik edilmiş olduğu ilân plunur Çan Asliye Hukuk Hâkimliğinden 960/63 Çan Kazasının Semedeli Köyünden Mustafa oğlu Salih Yavaş adına çıkarılan davetiyeye verilen meşruhatta adresinin meçhul olduğu bildirildiğinden mahkememize ait 960/63 sayılı dosya ile aleyhine Ayşe Yavaş tarafından geçimsizlik sebebiyle boşanma dâvası ikame edildiğinden Duruşma günü olan 23/6/1960 Perşembe günü saat 10 da Çan Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmadığı takdirde gıyap kararının da aynı şekilde ilân edileceği, davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur Ilıç Asliye Hukuk Hâkimliğinden 1959/138 Davacı Ilıç' ta mukim Ahmet kızı Rahmiye Çevik vekili Hasan Çevik tarafından dâvâlı istanbul Beyoğlu, Ağacamii arkasında Kabris Çayevinde mukim. Yusuf Çevik aleyhine ikame edilen boşanma ve nafaka dâvasının Ilıç Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan duruşmasında Dâvâlı 25/1/1960 tarihli dilekçesiyle salâhiyet itirazında bulunmuş ve bu itirazı mahkemece 6/4/1960 tarihli celsede reddedilerek red kararının dâvâlıya tebliğine karar verilmiş ise de dâvâlı adresini terkle meçhul semte gittiği ve adresinin belli olmadığı adına çıkarılan davetiyeye verilen meşruhattan anlaşılmakla bu kararın gazete ile ilânına karar verilmiş olduğundan salâhiyet itirazının reddedildiği ilânen tebliğ olunur Banko Di Boma - Boma 31 Aralık 1959 Genel bilançosu (Merkezimiz muamelelerine aittir.) AKTİF PASİF italyan Lireti italyan Lireti Kasa, Banka d'ttalya ve Hazine nezdindeki mevduat Diğer italyan ve yabancı bankalar nezdindeki mevduat Hazine bonoları, Devlet tahvilâtı, Devletçe tekeffül edilmiş tahvilât ve diğer tahvilât Sınai ve sair hisse senetleri Senedat cüzdanı Röporlar Teminatlı cari hesaplar Muhabirler ve borçlu feesaplar Muhtelif borçlular Ticari kabullerimizden ve vesikalı akreditif küşadından borçlular Kefalet ve teminattan borçlular Bankalara iştiraklerimiz Gayrimenkuller Menkuller ve tesisat Aksiyonerler - tezyidi sermaye hesabı , , , , , , , , , , ,- 1, Sermaye ihtiyatlar Cari hesap ve tasarruf mevduatı Muhabirler ve alacaklı hesaplar Sirküler çekler Âdi çekler Tahsil senedi mudileri Muhtelif alacaklılar Ticari kabuller ve vesikalı akreditifler küşadı Üçüncü şahıslar hesabına verilmiş kefalet ve teminatlar 1960 senesi lehine reeskont Evvelki senelerden müdevver kârlar Bilanço senesi safi kân , , , , , , , , , , , , , ,- Nâzım hesaplar Teminat senetleri Kefalet senetleri Esham ve tahvilât hesapları , , Nâzım hesaplar Kefalet ve teminat senetleri Esham ve tahvilât hesapları , ," Yekûn , Yekûn Aralık 1959 kâr ve zarar hesabı (Merkezimiz muamelelerine aittir.) BORÇ A L A C A K italyan Lireti italyan Lireti Umumi masraflar Amortismanlar Vergi ve harçlar Alacaklı cari hesaplara verilen 1960 senesi lehine reeskont Bilanço senesi safi kârı 1 faizler , , , , , , İtalya ve harici senedat cüzdanı iskonto faizleri Avans ve cari hesaplar faiz ve komüsyonlar Röpor kârları Hazine bonoları, iştirakler, esham ve tahvilât kupon ve temettüleri Gayrimenkul gelirleri Muhtelif komüsyon ve kârlar , , , , , ,- Yekûn , Yekûn Başvekalet Devlet Matbaa*

9 31 Mayıs 1960 RESMİ GAZETE Sayı10516 İÇİNDEKİLER Kararname 5/1 30 Mayıs 1960 Pazartesi Günü Saat 10 da Başvekâlette Milli Birlik Komitesi Başkanı ve Başvekil Cemal Gürsel in Başkanlığında Yeni Kabine İlk Toplantısına Dair Kararname ithalât işlerine dair Sirküler İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararı Sayfa İstanbul Yaprak Tütün Bakım ve İşleme Atölyeleri Merkez Müdürlüğüne Bağlı Toptaşı Bakım Atölyesinde Çalışan İşçileri Temsilen İnhisarlar Yaprak Tütün İşçileri Sendikası ile İşveren İdare Arasında Çıkan Toplulukla İş Uyuşmazlığı Hakkında Karar 1 İlanlar 2

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T. c. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurudur. 23 TEMMUZ 1964 Perşembe Sayı : 11761 KANUNLAR 765 sayılı

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

Gazete. Res KANUNLA SALI. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 11239 23 EKİM 1962

Gazete. Res KANUNLA SALI. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 11239 23 EKİM 1962 1 Res mı Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne müracaat olunur 23 EKİM 1962 SALI Sayı: 11239 J KANUNLA R 2644 sayılı Tapu Kanununun

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996 PERŞEMBE MÜKERRER

Detaylı

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mahallesi, mevkii, ada- parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/388 Tasarruf Mevduatı

Detaylı

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ KAN UN. D. Görevin adı Sayı Ayhk

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ KAN UN. D. Görevin adı Sayı Ayhk T.C. esmî Gazete r İdare ve yaz% işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mûdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ Sayı: 6821 J KAN UN özel idarelerden

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ *TABLODA YER ALAN İLK İTİRAZ VE CEVAP BİLGİLERİ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. ASLİYE HUKUK ASLİYE TİCARET SULH HUKUK

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı: Niğde İli, Bor

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Sayı:102 Konu : Para İadesi Başkan: Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından gelen 21.03.2017 tarih ve 66401780-302.03-E.745 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi. Mali Hizmetler

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN DOSYA NO: 2003/8 Fon Kurulunun 28.01.2015 tarih ve 2015/21 sayılı kararıyla; 25.12.2014 tarih ve

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de 56 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. (1) Sayılı tabloda

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL)

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL) SİRKÜLER 2015/03 01/01/2015 Sayın Yetkili; 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarlarını belirleyen 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 30 Aralık 2014

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihî : 7 Ekim 1336-1920 10 TEMMUZ 1963 ÇARŞAMBA KANUN

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihî : 7 Ekim 1336-1920 10 TEMMUZ 1963 ÇARŞAMBA KANUN T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihî : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 10 TEMMUZ 1963 ÇARŞAMBA Sayı: 11450 J KANUN Birleşmiş Milletler

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2015/5 5 /1/2015 İçindekiler: * 2015 Yılında uygulanacak damga vergisi ve harç tutarları. 2015 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ TUTARLARI: 1.Yeni Damga Vergisi Tutarları: Damga Vergisi

Detaylı

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1 T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/323 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2003/3 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-60)

SİRKÜLER RAPOR (2009-60) 6 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel:

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ 01/01/2013 SİRKÜLER 2013/14 Sayın Yetkili; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar için uygulanacak nispi vergi oranları ve maktu vergilerin 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Ankara

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 1 SERÝ NOLU 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

2015 Yılı Yargı Harçları

2015 Yılı Yargı Harçları 2015 Yılı Yargı Harçları A- Mahkeme Harçları Hukuk (EKLENMİŞ İBARE RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/13), ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında (EKLENMİŞ İBARE

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2004/77 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( Fon ) tarafından

Detaylı

T.C. RESMİ GAZETE ÎC Â, N U N L IA R. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. 24/111/1950 tarih ve 5655 sayılı kanuna ek Kanun

T.C. RESMİ GAZETE ÎC Â, N U N L IA R. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. 24/111/1950 tarih ve 5655 sayılı kanuna ek Kanun T.C. RESMİ GAZETE Kuruluş tarihi 7 Ekim 1336-1920 n İdare ve yem işleri için i j İaft?&fcâtef Neşriyat ve Müdevvenat i umum Müdürlüğüne j müracaat olunur i 12 HAZİRAN 1957 Ç A R Ş A M B A Sayı 9631 "i

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ ŞEKLİ Madde 6 Sermaye ve Hisse Senetleri 1- Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye

Detaylı

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

T. B. M. M. KARARLARI

T. B. M. M. KARARLARI Kurulu* tarihî: 7 Ekim 1836-1920 V İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 24 ARALIK 1954 CUMA KANUN Ticaret Kanununun 483 ve 484 üncü maddelerinde

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 31.12.2013/237-1 2014 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılına ait damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 57 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 488 sayılı Damga

Detaylı

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu:

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu: Tarih: 17.07.2012 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2012/86 Konu: Mal ve Hizmet Alımlarında Müteselsil Sorumlu Tutulmamak İçin Çekle Yapılan Ödemelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Özet: Mal ve Hizmet

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2003/8 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon tarafından

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI Bülent SEZGİN* 1-GİRİŞ: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) 503 üncü maddesinde limited şirket, iki

Detaylı

24/12/2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve

24/12/2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-5 KONU : 61 seri no lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 SĐRKÜLER Đstanbul, 10.05.2011 Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 Konu: 31.12.2010 TARĐHĐNDEN ÖNCE GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞAN VE 25.02.2011 TARĐHĐNE KADAR YÜKÜMLÜSÜNE TEBLĐĞ EDĐLEN ALACAKLARIN 6111 SAYILI KANUNDAN

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT. 2016/9641 sayılı BKK

BAKIŞ MEVZUAT. 2016/9641 sayılı BKK BAKIŞ MEVZUAT 2016/9641 sayılı BKK Sayı : 2017/004 ÖZET : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan vergi tutarları belirlendi. 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

2015 HAZİRAN AYI ENCÜMEN KARARLARI

2015 HAZİRAN AYI ENCÜMEN KARARLARI 2015 HAZİRAN AYI ENCÜMEN KARARLARI 02.06.2015 TARİHLİ 2015/118 NOLU ENCÜMEN KARARI İlçemizde Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla kullanılmak üzere

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 08.04.2014/99-1 44 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 44 seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 6447 sayılı Kanunla değişik 6360 sayılı Kanun

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI TARİHİ : 07.10.2010 KARAR NO : 39 T.C. KARAR ÖZETİ : Karamürsel İlçesi Kızderbent Göletinden 3.000 m 2 alanın, alabalık yetiştiriciliği yapılmak üzere 15 yıl müddetle kiraya verildiği. ÜYE : Ömer

Detaylı

Dava ve Karar: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Dava ve Karar: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. TAZMİNAT DAVASI - DAVACININ İŞ KAZASI SONUCUNDA ACI ÇEKTİĞİ VE KENDİ BAKIMINI YAPAMAMASI NEDENİYLE PSİKOLOJİK OLARAK RAHATSIZLIK DUYACAĞI - TARAFLARIN KUSUR ORANLARININ OLAYIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİNİN DİKKATE

Detaylı

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA BAĞ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE ALANI( TİPİ / İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BÖL. NO M2) NİTELİĞİ BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2013/117-1 2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2013 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı