T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim MAYıS 1960 SALI KARARNAME. Dpvlct Reisi, Ba»ve)kil ve Millî Müdafaa Vekili Org.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. 31 MAYıS 1960 SALI KARARNAME. Dpvlct Reisi, Ba»ve)kil ve Millî Müdafaa Vekili Org."

Transkript

1 R T.C. esmî Gazete Kuruluş tarihi 7 Ekim tdare vs yan işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğün» müracaat olunur 31 MAYıS 1960 SALI Sayı KARARNAME Karar Sayısı 1 30 Mayıs 1960 Pazartesi günü saat 10 da Başvekâlette Millî Birlik Komitesi Başkanı ve Başvekil Cemal Gürsel'ln Başkanlığında yeni kabine ilk toplantısını yapmıştır. Bu toplantıda a) Muhterem vatandaşlarımızın demokratik nizamlar çerçevesi dahilinde maddi ve manevî istirahata kavuşturulmaları için gerekli tedbirlerin suratla alınmasına, partili veya partisiz herkesin eşit hak ve muamelelere tabi tutulmasına; b) Herhangi üzücü bir hadiseye sebep olacak kardeş münakaşa ve mücadelesine mâni olmak maksadiyle parti faaliyetlerine şimdilik katiyetle müsaade edilmemesine; c) îspat hakkını lâğveden veya zımnî kayıt altına koyan kanunlar gibi esas hak ve hürriyetleri tahdit eden kanun ve hükümlerin lağvına ve bu konuda Adliye Vekâletinin kısa zamanda gerekli hazırlıkları yapmasına; d) iktisadî ve malî durumun süratle Islâhı ve vatandaş geçim şartlarının süratle kolaylaştırılması İçin gerekli tedbirlerin alınmasına; e) Devletin evvelce yabancı devletlere karşı girişmiş bulunduğu siyasi, askerî, iktisadi ve malî bütün taahhütlerin muteber sayılarak buna göre gerekli işlemlerin yapılmasına; f) Müttefik ve dost memleketler başta olmak üzere komşu memleketler ve bütün dünya milletleriyle dostça münasebetlerde bulunulmasına ve barışa hizmetin dış politikanın temel prensibi olarak kabul edilmesine; karar verilmiş ve Vekiller vazifelerine başlamışlardır. Dpvlct Reisi, Ba»ve)kil ve Millî Müdafaa Vekili Org. C GÜRSEL Devtat Vekili Â. ARTUS Devlet Vefeili Ş. INAN Adliye Vekili A. GÖZÜBÜYÜK Dahiliye Vekili Haririve VekiM Maliye Vekili 'Maarif Vekili Tiimg. M-1. K1ZILOĞLU S. SARPER E. ALICAN Prof. F. YAVUZ Nafr* Vekili Tic&Tet Vekili Sıh. ve îç. MH Vekili Güm- ve, trvh. Vekili D. KOPER C- İREN Prof. N. KARASU F- ASKIN Ziraat Vekili F. ÜSTÜN Münakalât Vekili Tümg. S. ULAY Basın-Yayın ve Turizm VekiM Z. TARH AN Çaılışm>a Vekili Sanayi Veıkili Prof. C. TALAŞ M. ULUER Îmar ve îskân O. KUBAT Vekili İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararı ÖZETÎ istanbul Yaprak Tütün Bakım ve İşleme Atelyeleri Merkez Müdürlüğüne bağlı Toptaşı Bakım Atelyesinde çalışan işçileri temsilen inhisarlar Yaprak Tütün işçileri Sendikası i!e E. No işveren İdare arasında çıkan toplulukla iş uyuş- K. No 236 mazlığı hakkında. istanbul Yaprak Tütün Bakım ve işleme Atelyeleri Merkez Müdürlüğüne bağlı Toptaşı Bakım Atelyesinde çalışan işçileri temsilen inhisarlar Yaprak Tütün işçileri Sendikası ile işveren idare arasında çıkan toplulukla iş uyuşmazlığına mütedair istanbul Vilâyet Hakem Kurulunun 27/10/1959 tarihli kararına taraflar itiraz etmiş olduğundan, 3008 sayılı tş Kanununun muaddel 83 üncü maddesi gereğince teşekkül eden İş ihtilâfları Yüksek Hakem Kurulu Temyiz Mahkemesi 5 inci Hukuk Dairesi Reisi Osman Yeten'in Başkanlığında Çalışma Umum Müdürü Ekmel Onbulak'ın, işveren temsilcileri NACE Makine Sanayii Limited Şirketi Ortaklarından Nazmi Engin ile Nuh Ticaret ve Sanayii Anonirr Şirketi Ankara Makarna Fabrikası sahiplerinden Nuh Eskiyapan'ın, işg temsilcileri Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi Tahsüdarlarmdaı Enver Şenler ile Karayolları Araştırma Fen Heyetinde Teknisiyen Mu ammer Çölgezen'in iştirakiyle 18/1A960 tarihinde Çalışma Vekâletindi toplandı. istanbul Vilâyet Hakem Kurulunca verilen karara tarafların yapmış olduğu itirazın Iş Kanununun muaddel 82 nci maddesinin (D) fıkrasmde yazılı müddet içinde vuku bulduğu bittelkik anlaşılmış olduğundan işiı esasının incelenmesine geçildi. Sendika ile işveren idare arasında çıkan ve gerek mahiyet gereksı nisap bakımından kanuni şartları haiz bulunan toplulukla iş uyuşmaz lığının uzlaştırma ve kesin uzlaştırma safhalarından geçtiği ve 26 iı

2 Sahife 1466 (Resmî Gazete) haftası evveline kadar geçen müddet zarfında ayrv gaye ve şekilde başka bir ihtilâf çıkmadığı anlaşılmış ve ihtilâf konusunun da İstanbul Vilâyet Hakem Kurulunun 27/10/1959 tarihli kararında ezcümle işçi ücretlerine % 50 zam yapılması talebi teşkil ettiği görülmüştür. «Kıdem ve hizmet zamlariyle asgari ücretlerde yapılan zamlar ve yemek kaimesinin 20 kuruş daha yükseltilmesi neticesi olarak işveren İdarenin işçi ücretlerinde 1958 Aralık ayından bu yana % 12,02 nispetinde bir artırma yaptığının tesbit edildiği belirtilmekte ancak İstanbul Ticaret Odasının bir yazısına atfen, bu devre zarfında beş nüfustan müteşekkil bir ailenin hayat şartlarının 1939 yılından evvel ve sonra kiralanmış gayrimenkul kiralarının geçim endeksindeki aksi de gözönünde tutularak, ağırlaştığı neticesine varılmakta ve 1 İşçi ücretlerine seyyanne % 15 nispetinde zam yapılmasına, 2 Yapılan zamların 27/10/1959 tarihinden itibaren mer'i ve muteber addedilmesine, ekseriyetle karar verildi» denilmektedir. İnhisarlar Yaprak Tütün Bakım ve İşleme Evleri İşçileri Sendikasının 20/11/1959 tarihli itiraz dilekçesinde İşyerindeki vasati ücretin ayda lira olduğu, Vilâyet Hakem Kurulunca yapılan % 15 zammın kifayetsiz bulunduğu, vergi ve sigorta primi farkları çıktıktan sonra işçinin eline eski seviyesinden pek az farklı bir meblâğ geçeceği bildirilmekte, geçim endekslerindeki tereffüğ ile işçi ücretlerindeki artışın aynı seyri takip etmediğine işaret edilerek İnhisarlar İdaresinin işçilerin feragatli çalışmaları neticesinde büyük kârlar sağladığı, dış piyasalara rakip memleketlere nazaran daha ucuz ve daha iyi kalite tütün ihraç edildiğinden, yapılacak zammın tütünün sürümüne de tesir etmiyeceği ifade edilmekte ve talep veçhile karar verilmesi istenilmektedir. İşveren İnhisarlar İdaresinin 18/11/1959 tarihli İtiraz dilekçesinde İdarenin işçilerin hayat seviyelerini yükseltme ve geçim şartlarını tahfif etme hususunda uyanık ve himayekâr bir ücret politikası takip edegeldiği, işyeri ücret bareminde Müdürler Encümeni karariyle 1959 yılında % 20 bir kaydırma yapıldığı, hizmet zamlarının 5 ve 8 kuruşa, kıdem zamlarının da 9, 13 ve 21 kuruşa çıkarıldığı, 1954, 1956, 1957 senelerinde % 10, 1/12/1958 de '% 20 zam yapıldığı ve bu suretle 1950 de 34 kuruş olan vasati saat ücretinin halen 129 kuruşa yükseldiği, İç Yönetmelik hükümleri gereğince işçilere sağlanan sosyal avantajların 1/3/1959 tarihinden itibaren daha da fazla artırıldığı tebarüz ettirilerek işçi ücretlerine yapılacak yeni zamların işveren idareye bütün işyerleri için 20 milyon liraya baliğ olacağı İnhisarlar İdaresinin Hazineye vermekle mükellef bulunduğu geliri azaltacağı ve inhisarlar mamullerinin d'ş piyasalardaki sürümünü tehlikeye düşüreceği öne sürülmekte. Aralık 1958 tarihi ile Temmuz 1959 arasında geçen devre zarfında hayat şartlarında zammı mucip bir artış kaydedilmediği ifade edilerek Vilâyet Hakem Kurulu kararının kaldırılması talep edilmektedir. istanbul Hakem Kurulu Başkanının 27/11/1959 tarih ve Bölge Çalışma Müdürlüğü ifades-.ni taşıyan 959/69-78/17316 sayılı yazısına bağlı dosyada mevcut bütün evrak okunup incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü İhtilâf konusu işyerindeki ücretlere, Yüksek Hakem Kurulunca 1/12/1958 tarihinden itibaren muteber olmak üzere % 20 zam yapılmıştır; 1/12/1958 tarihinden buyana geçim şartlarında yeni zam talebini haklı kılacak bir değ'şiklik kayıt ve tesbit olunmad'ğı gibi esasen işveren idarenin 1/3/1959 tarihinden sonra da işçilerin hizmet ve kıdem zamlarında ve yemek kaimesinin miktarında artırma yaptığı dosya muhteviyatından anlaşılmaktadır. Ancak işyerinde halen verilmekte olan başlangıç ücretleri bu işkolu İçin bir miktar düşük görüldüğünden başlangıç yevmiyelerinin 640 kuruşa yükseltilmesinin muvafık olacağı kanaatine varılmıştır. Binaenaleyh, taleplerine uygun miktarda zam yapılması hakkındaki Sendikanın itiraziyle, verilen <"r 15 zam kararının tamamen kaldırılmasına mütedair işveren itirazının, başlangıç saat ücretleri bakımından reddiyle istanbul Vilâyet Hakem Kurulunun 27/10/1959 tarihli kararının bozulmasına ve; ("jruşun dûnunda olan yevmiyelerin 640 kuruşa iblâğına, 2 S40 ki ruşun dûnunda yevmiyelere yapılan bu zammın Vilâyet Hakem Ku.ulunu' karar tarihi olan 27/10/1959 tarihinden itibaren muteber olmas na, bu hararın Resmî Gazete ile ilânına; üyelerden Enver Şenler ve Muammer Çölgezen'in işçilerin zam taleplerinde haklı bulunduklarına ve talep veçhiyle karar verilmesi hususundaki muhalif reylerine karşı ekseriyetle 18/1/1960 tarihinde karar verildi. ILÂNLAR Amortisman ve Kredi Sandığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından Sandığımızca ihraç edilen % 5 faizli 1959 İstikrazı 1 inci tertip muvakkat tahvillerinin asıl tahvillerle tebdiline 1 Haziran 1960 tarihinde başlanacak ve tebdili muamelesi altı ay devam edecektir. Hâmillerin bu müddet içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının bulunduğu yerlerde bu Bankaya, bulunmadığı yerlerde de Türkiye Cumhuriyeti Ziraat,Bankası Şube ve Ajanslarına müracaatla ellerindeki muvakkat tahvilleri makbuz mukabilinde teslim etmeleri rica olunur. Asıl tahviller bu Bankalar marifetiyle ve pek kısa bir zamanda sahiplerine tesüm olunacaktır. 8 Temmuz 1960 tarihinde vâdesi hulul edecek faiz, asıl tahvil üzerindeki 1 sayılı kupon mukabilinde ödeneceğinden sayın hâmillerin bir an evvel muvakkat tahvillerini tebdil etmeleri menfaatlan iktizasıdır. Altı aylık müddetten sonra tebdil muamelesi yalnız Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Umum Müdürlüğünde icra edilecek ve bu tarihten sonraki tebdil masrafları hâmillere ait olacaktır /1-1 Jandarma Satınalma Komisyonu Başkanlığından ; Cinsi Kg. lık çamaşır yıkayabilecek makina, miktarı 1 -.ded, muhammen fiyatı lira, muvakkat teminatı lira. Ankara Jandarma Muhafız Alayı ihtiyacı için yukarıda yazılı bir alem 35 ilâ 40 kilo çamaşır yıkayabilecek çamaşır makinası kapalı arf usuliyle Ankara Jandarma Satmalma Komisyonu binasında 13/6/1960 azartesi günü saat 15,30 da ihale edilecektir. Şartnameler izmir J. De- >z Bölge K. lığı, istanbul J. Sat. Al. Kom. Bşk. lığı ile Komisyonumuzda rülebiür. isteklilerin kanuni vesika, rrı.vakka'ı t^;ninat, ticaret odası cüzdanını havi kapalı zarf teklif mektuplun Je saatinden bir saat evveline kadar yani en geç saat 14,30 a ka j.<cmır/c;r.a vermeleri ilân olunur /4-J Ankara Ziraat Fakültesi Dekanlığında* 1 Fakültemiz süt ve mamulleri kürsüsü lâboratuvar tadili işi 13/6/1960 Cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 2 işin keşif tutan ,99 lira olup geçici teminatı 1.405,00 liradır. 3 işe alt keşif ve İhale dosyası her gün mesai saatlerinde Fakülte Levazım Bürosunda görülebilir. 4 Bu işe ait eksiltme şartnamesi hergün Fakülte Levazım Bürosunda (Mesai saatlerinde) görülebilir. 5 isteklilerin ihale saatinden önce geçici teminatlarını Ankara Üniversitesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırmış olmaları gereklidir. 6 isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifine uygun olarak hazırlayacakları kapalı zarfların, teklif mektubu, teminat makbuzu, meslek ve sanatlarını gösterir hüviyet varakası ve böyle bir işi yapabileceğini tevsike yarar vesikaları havi olduğu halde tesbit edilen günde ihale saatinden bir saat önce satmalma komisyonu başkanlığına vermeleri ıbu saatten sonra gelen zarflar ve postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmiyecektir.) ilân olunur. 2179/4-1

3 M. M. V. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından 30 ton taze fasulye, 3o iva patlıcan satın alınacaktır. Tahminî tutarı (34.500) lira olup geçici teminatı (2.588) liradır, ihalesi 10/6/1960 günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle yapılacaktır, isteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Bakanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir ilân olunur. Miktarı Fiyatı Tutarı G. teminat' ton Kr. lira lira Taze fasulye PaUıcajı l J / ton karpuz satın alınacaktır. Tahminî tutan (87.500) lira olup geçici teminatı ) liradır. İhalesi 4/6/1960 günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 125 er tonluk partiler halinde ayrı ayrı isteklilere ıhjtle edilebilir. İsteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline- kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeler! evsaf ve şartnameler her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir ilân olunur / ton kırmızı domstes, 24 ton taze dolmalık biber satın alınacaktır Tahmini tutan (52.800) lira olup geçici teminatı (3.890) liradır, ihalesi 11/6/1960 günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle yapılacaktır, isteklilerin 'belirtilen gün vs saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir ilân olunur. Miktarı Fiyatı Tutarı G. teminatı ton Kr. lira lira Domates Dolmalık biber « ( 1996 / ton karpuz, 40 ton kavun, 20 ton taze üzüm satın alınacaktır. Tahminî tutan (44.000) lira olup geçici teminatı,(3.300) liradır îiıalesı 14/6/1960 günü aaat 11 de kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Her kalemi ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir, isteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir ilân olunur. Miktarı ton Fiyatı Kr. Tutarı lira G. teminatı lira Karpuz Kavun Taze üzüm / ton çamaşır sodası satın alınacaktır. Tahmini tutan (22.000) lira olup geçici teminatı (1.650) liradır, ihalesi 20/6/1960 günü saat 11 de kapalı zarf usulü iie yapılacaktır, isteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarım Komisyon Başkanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler hergün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir, ilân olunur / ton patates satın alınacaktır. Tahmini tutarı ( ) lira olup geçici teminatı (16.950) liradır, ihalesi ; 18/6/1960 günü saat da kanalı zarf usulü ile yapılacaktır, 200 tonluk partiler halinde ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir, isteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler hergün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân 'kısmında görülebilir. İlân olunur / ton kavun satın alınacaktır. Tahmini tutarı (60.000) lira olup geçici teminatı (4.250) liradır, ihalesi 17/6/1960 günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 75 er tonluk partiler halinde ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. İsteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler hergün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir, ilân olunur. 2140/4-2 M. M. V. 2 No. Iu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Kapalı zarfla kilo sıcak tutkal ve kilo soğuk tutkal satın alınacaktır. Sıcak tutkalın muhammen bedeli lira muvakkat teminatı 540 liradır. Soğuk tutkalın muhammen bedeli lira muvakkat teminatı 765 liradır. Her iki kalem malzemenin muhammen bedeli lira muvakkat teminatı liradır, ihalesi 4/6/1960 Cumartesi günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. Her iki kalem malzeme bir istekliye ihale edilebileceği gibi ayrı ayrı isteklilere de İhale edilebilir. Teklif mektuplannın bir saat evvel Komisyona verilmesi lâzımdır. Postada gecikmeler kabul edilmez şartnamesi Komisyonda ve istanbul Lv. A. ligi İlân kısmında görülür / 4-4 Kapalı zarfla 4 kalem otomatik telefon santralı yedek takımlan satın».lm^caktır Muhammen bedeli 3*.690 lira nauvakkat teminatı 2.91«liradır, ihalesi 3/6/860 Cuma günü saat da Komisyonda yapılacaktır. Teklif mektuplan bir saat evveline kadar Komisyona verilmesi lâsımdır. Postada gecikmeler kabul edilmez. Şartnamesi Komisyonda v«istanbul Lv. A. ligi ilan kısmında görülür / 4-4 Ankara Yüksek öğretmen Okulu Müdürlüğünden 1 Okulun ihtiyacı için bir aded lira muhammen bedelli ev bun dolabı, bir aded lira muhammen bedelli kasap buz dolabı, bir adedinin muhammen bedeli lira 80 kuruştan 3 aded çamaşır makinası kapalı' zarf usuliyle satın alınacaktır. 2 ihalesi 4 Haziran 1960 tarihinde Cumartesi günü saat 11 de Ankara Yüksek öğretmen Okulu binasında yapılacaktır. 3 Şartname ve vasıflan her gün mesai saatleri içinde okulda görülebilir. 4 Satın alınacak maddelerin geçici teminatı lira 66 kuruştur. 5 ihaleye İştirak edeceklerin teminat makbuzları ve 1960 yılı ticaret odası vesikalariyle birlikte kapalı zarflarını ihale saatniden bir saat evveline kadar Komisyona teslim etmeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez / 4-4 Diyarbakır Asliye Hukuk Hâkimliğinden Esas No 952/814 Karar No 959/336 Davacı Diyarbakır inhisarlar Başmüdürlüğüne izafeten vekili Avukat Özgönül Tuncer tarafından dâvâlı Cemal Elaldı ve Seyfettin Çelebiler ve Seyit özçiftçi aleyhlerine açılan alacak dâvasının yapılan duruşması sonunda Dâvanın reddine dair verilen 20/6/1959 tarihli karar dâvâlılardan Seyit özçiftçi adına tebliğe verilen ilâm ve temyiz dilkeçesi sureti tebliğ zarfına verilen meşruhatta ikamet mahallinin meçhul olduğu bildiril diğinden ilânen tebliği istenildiğinden dâvâlılardan Seyit özçiftçi'nin işbı karara karşı ilân tarihinden itibaren 35 gün içinde diyeceğinin bildiril meşine tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 2173

4 Sahife 1468 (Resmt Gazete) 31 MAYIS 1960 Karayolları Umum 1 'Müdürlüğünden YOL YAPIMI 1 Tekrar eksiltmeye konulan İş Pınarbaşı - Maraş yolunun takriben ve kilometreler arası tesviye, sanat yapıları, büyük köprüler taban takviyesi, temel tabakası vesair işler olup keşfi ( , ) liradır. 2 Eksiltme günü 16/6/1960 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 16 da Ankara'da Karayolları Umum Müdürlüğü binasında Yol Yapım Dairesi odasında teklif alma suretiyle ve kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 istekliler bu işe ait eksiltme evrakını vezneye yatıracakları (50, ) lira bedele ait makbuz mukabilinde Karayolları Teknik Hesaplar Şubesinden alabilirler. 4 Eksiltmeye girebilmek İçin a) 1960 yılına ait ticaret odası belgesi ile usulu dairesinde ( , ) liralık muvakkat teminat vermeleri, b) isteklilerin en geç 10/6/1960 Cuma günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Karayolları Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatta umumi evrak kaydı tarihi muteberdir. Telgrafla müracaat kabul olunmaz) ve dilekçelerine Umum Müdürlük eksiltmelerine giriş Yönetmeliğine göre Karayollarından alınmış mütaahhitlik karnesinin aslı İle , liralık banka referansı, plân teçhizat, taahhüt teknik personel beyannamelerini noksansız olarak bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi almaları, ö isteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltme günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / Mevcut idari ve fennî şartnamesindeki vasıf ve esaslar ile numunesine uygun 2000 adet 1/4" Pres döküm pirinç vana satın alınacaktır. Tahmini bedeli , Tl. olup kati teminatı , Tl. sidir. 2 Pazarlık 16/6/1960 Perşembe günü saat onda Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacak, bu işe ait şartname aynı Müdürlükten isteklilere bedelsiz olarak verilecektir / Mevcut idari ve fennî şartnamesindeki vasıf ve esaslar dahilinde 24 kalem Ford yedek parçası pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmini bedeli ,14 Tl. olup katı teminatı 9.166, Tl. sidir. 2 Pazarlık 16/6/1960 Perşembe günü saat Onbirde Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yap.lacak, şartnamesi aynı Müdürlükten isteklilere bedelsiz olarak verilecektir /1-1 1 Mevcut şartnamesindeki esaslar dahilinde 10 kalemde (504) adet Hercules parçası satın alınacaktır. Talimini bedeli 5.460, Tl. sı olup kati teminatı 819, Tl. sidir. 2 Pazarlığı 17 Haziran 1960 Cuma günü eaat On otuzda Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır, istekliler şartnameyi mezkûr müdürlükten bedelsiz olarak temin edebilirler /1-1 1 Umum Müdürlüğümüzde mevcut şartnamesindeki esaslar dahilinde 4 adet (5H parça No. lu) komple Caterpillar paleti satın alınacaktır. Tahmini bedeli , Tl. sı olup kati teminatı , Tl.sıdır. 2 Pazarlığı 17 Haziran 1960 Cuma günü saat Onbirde Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. istekliler şartnamelerini mezkûr müdürlükten bedelsiz olarak temin edebilirler /1-1 1 Umum Müdürlüğümüzde mevcut şartnamesindeki esaslar dahilinde metre 1/2" X 6 X 1 9 İL >k çelik özlü tel halat satın alınacaktır. Tahmini bedeli , Tl. sı olup kati teminatı , Tl. sidir. 2 Pazarlığı 17 Haziran 1960 Cuma günü saat Onda Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartnamesi mezkûr müdür- Jükten bedelsiz olarak temin edilebilir, 2280 /1-1 DSt Umum Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan İş Bursa DSt 1 inci Bölge mıntakasında bulunan (İpsala - Varyant şeddeleri inşaatı) olup muhammen keşif bedeli, birim fiyat esası üzerinden ( , ) liradır. 2 Eksiltme 10/6/1960 Cuma günü saat (15) de Ankara'da Mlthatpaşa Caddesi No 55 de DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Reisliği binası İçinde toplanacak olan DSİ Merkez Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 Eksiltme tasarısı ve ekleri (100, ) lira bedel mukabilinde DSİ Proje ve inşaat Dairesi Reisliğinden temin edilebilir. 4 Eksiltmeye girmek isteyen şahıs veya şirketlerin DSİ Umum Müdürlüğüne ( , ) lira geçici teminat vermeleri ve 2/6/1960 Perşembe akşamına kadar dilekçe ile DSt Proje ve inşaat Dairesi Reisliğine müracaat ederek, İhaleye iştirak belgesi İstemeleri lâzımdır, işbu tarihten evvel eksiltme tasarısı ve eklerini almamış olanlara belge verilmez, isteklilerin iştirak belgesi alıp almadıklarını 4/6/1960 Cumartesi sabahından itibaren Proje ve inşaat Dairesi Reisliğine müracaat ederek öğrenebilirler. Postada vâki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 5 tsteklilerin İdareden alarak dolduracakları teknik personel beyannamesi, makina ve teçhizat beyannamesi ve taahhütleri altındaki işleri bildirir taahhüt beyannamesi ile DSİ mütaahhitlik karnelerini, karneleri yoksa idareden alarak dolduracakları İş beyannamesini ve bu beyannamede yazılı işleri tevsik eden evrakı müsbitelerini iştirak belgesi almak üzere verecekleri dilekçeye eklemeleri şarttır. 6 Taliplerin asgari 2 aded D8 dozer veya muadilleri 6 aded 15 yd3 lük skreyper veya muadili, 1 aded motor greyder ve 7 aded ı5) er tonluk kamyonu temin edeceklerini tevsik eden belge ile bu makinalan mukavelenin İmzası tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında çalışır vaziyette İş başında bulunduracaklarına dair usulü veçhile tanzim edilmiş bir taahhütnameyi, iştirak belgesi almak üzere verecekleri dilekçeye eklemeleri şarttır. 7 tsteklilerin teklif mektuplarını 2 nci maddede yazılı saatten 15 dakika evveline kadar DSİ Merkez Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez / Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğünden 1 İdaremiz ihtiyacı için 35 aded 12 Volt 200 amper. 37 aded 6 Volt 120 amper saatlik akümülâtör mütaahhit nam ve hesabına aynı şartlar dâhilinde acık eksiltme surptiyle satın alınacaktır S Muhammen bedeli lira olup geçici teminatı liradır, işbu teminat Umum Müdürlük Veznesine veya idaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı hesabına yatırılıp mukabili makbuz alınacaktır. 3 Eksiltme 9/6/1960 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 16 da Kızılay İnkilâp Sokak Umum Müdürlük binasındaki Alım. Satım Komisyonunda yapılacaktır. 4 Bu İşe ait şartname Umum Müdürlük Malzeme Dairesi Reisliğinde, istanbul'da Yeşilköy Meydan Başmüdürlüğünde görülebilir. 5 isteklilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzu ile 1960 yılı ticaret odası vesikalarlyle birlikte adı geçen Komisyona müracaat etmeleri ll&n olunur. Kartal Asliye Hukuk Hâkimliğinden 2038 / 4-8 geçim 59/389 Dursun Tunç tarafından Ali Tunç aleyhine açılan şiddetli sizlikten mütevellit boşanma dâvasının yapılan duruşmasında Mütaaddit aramalara rağmen dâvâlının adresi bulunamadığından gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilmiş olup duruşmanın 24/6/1960 saat 9.40 da olduğu gıyap yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 2087

5 31 MAYIS 1960 (R«mî Gaaete) SaMfe 1469 Nafıa Vekâletinden Vekaletimi* ihtiyacı için bir aded Nivo v» bir aded Takeometr» m- tınalmacaktır. Aletlerin tamamının teminatı liradır. muhammen bedeli , Ura olup, geçici Eksiltme 4/6/1960 Cumartesi günü saat 11 de Vekâlet Malzeme Müdürlüğünde toplanacak Malseme Eksiltme Komisyonunca ye açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. Bu işe ait şartname Vekâlet Malzeme Müdürlümü İle istanbul Na> fıa Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. isteklilerin belirli gün re saatt* Komisyonda kazır bulunmaları llftn olunur / 4-4 Oltu Asliye Hukuk Hâkimliğinden 960/46 Oltu'nun Arslanpaşa Mahallesinden ölü Mehmet mirasçıları vekili Cemal Özlütürk ve Ziya Gökalp tarafından Oltu'nun pitkir Köyünden Numan kızı Ayşe evlâtları Naciye ve Ragıp Alp ile Belediye ve Hazine aleyhine açılan mesaha tezyidi dâvasının yapılan muhakemesinde Dâvâlılardan Numan kızı 'ayşe evlâtları Naciye ve Ragıp Alp adlarına çıkarılan davetiyelere verilen meşruhata adı geçenlerin eskidenberi köyden ayrılmış olup adreslerinin ve ikametgâhlarının meçhul bulunduğundan bilâ tebliğ iadesi üzerine mahkemece ilânen tebligat icrasına karar verilmiş olduğundan mumaileyhlerin Oltu Asliye Hukuk Mahkemesinin 960/46 esas sayılı dosyasının talik edildiği,15/6/1960 tarihli duruşmasında bulunmaları için davetiye yerine kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünden Cinsi Evrakı matbua baskı İşi, miktarı 18 kalem, muhammen bedeli lira. 1 Cins v» miktarı yukarıda yazılı ihtiyaç kapalı zarf usuliylr yaptırılacaktır, 8 Eksiltmesi 14/6/1980 tarihinde Salı günü saat 15 t* latınalma Komisyonunda yapılacaktır. I Muvakkat teminatı liradır. 4 Şartname ve numunesi her gün Komisyonda görülebilir. 5 Zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona verilmoal şarttır. Postadaki gecikmeler nazara alınmaa. Çankırı Sulh Hukuk Hâkimliğinden 11*2 / 4-3 Çankırı'nın Alva Köyünden Sadık oğlu Mustafa Metin'in Ankara'da Etlik yolunda No. 16 da Sıtkı özyılmaz vasıtasiyle sayılı otobüs sahibi Sadettin Erdoğan ve Adil Uysal aleyhlerine ikame eylediği 200 liranın tahsili hakkındaki alacak dâvasının yapılmakta olan duruşmasında Dâvâlıların gösterilen adreste bulunmadıkları ve halen nerede oldukları da tesbit edilememiş bulunduğundan tebligatın ilânen icrasına ve muhakemenin de 17/6/1960 Cuma saat 9.50 ye bırakılmasına karar verilmiştir. Dâvâlılar belirli gün ve saatte gelmeleri veya kendilerini bir vekile temsil ettirmeleri keyfiyet tebligat makamına kaim olmak üzere ilân olunur /1-1 * Trabzon Asliye 2 ncl Hukuk Hâkimliğinden E. No 959/ 19 K. No 960/198 özel idareye izafetle Trabzon Valiliği vekili Avukat Seyfeddin Tekinalp tarafından, Trabzon'un Aşağı Mesariya Köyünden Nuri Tosun aleyhine açılan lira tazminat dâvasının icra kılman muhakemesi neticesinde Dâvâlının Aşağı Mesarya Köyü su ihtiyacını karşılamak üzere idareden tesellüm eylediği boruladan sarfedilenlerden artan 24 aded ve 142 metre tutarında bulunan su borularının uhdesinde kalıp, idareye iade etmediği anlaşılmış ve bu suretle cem'an ı(596,40) liranın dâvâlıdan tahsili ile davacı idareye verilmesine davacı tarafın yaptığı mahkeme masrafının 1/2 sinin dâvâlıdan alınmasına, davacının fazlaya ait talebinin reddine, bakiye 90,17 lira harcın dâvâlıya tahmiline ve kabul edilen dâva zımnında takdiren (60) lira vekâlet ücretinin dahi dâvâlıdan alınarak dâavcıya verilmesine, kabili Temyiz olmak üzere, '24/3/1960 gün ve 959/19 E. ve 960/198 K. sayı ile dâvâlının gıyabında karar verilmiş, hükmün kesinleşmesi bakımından tebligat yerine kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur, 2109 Pınarbaşı Asliye Hukuk Hâkimliğinden 959/184 Pmarbaşı'nın Tepe Mahallesinden davacı Aliye Delibaş tarafından dâvâlı Mahir Delibaş aleyhine ikame olunan boşanma dâvasının açık yapılan muhakemesi sırasında Dâvâlı Mahir elibaş'm adres ve İkametgâhının meçhul olduğu yapılan tahkikattan anlaşılmakla ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olmakla; Karar gereğince dâvâlı Mahir Delibaş duruşmanın bırakılmış olduğu 14/6/1960 günü Pınarbaşı Asliye Hukuk Mahkemesine bizzat gelmediği veya bir vekil göndermediği takdirde duruşmaya gıyaben devam edileceğinden işbu ilân gıyap kararı yerine geçmek üzere ilânen tebliğ olunur imroz Asliye Hukuk Hâkimliğinden 960/28 Davacı imroz'un Yenimahallesinden Pinedopi Dimopulos tarafından istanbul Beyoğlu istiklâl Caddesi Kumrabacı Sokak 21 No. lu hanede Sotir Dimopulos aleyhine açılan boşanma dâvasının yapılan duruşmasında Dâvâlı adına çıkartılan davetiyenin kendisinin gösterilen adreste bulunmadığından ve yeni adresinin de tesbit edilemediğinden bahisle bilâ tebliğ iade edilmiş olduğundan ve böylece adı geçenin adresinin meçhul bulunduğu anlaşıldığından Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddelerine tevfikan davetiye ve dâva dilekçesinin ilânen tebliğine karar verilmiştir. Karar gereğince duruşmanın bırakıldığı 13/6/1960 Pazartesi günü saat 9 da duruşmaya gelmediği ve kendisini temsile salahiyetli bir vekil de göndermediği takdirde adı geçen dâvâlı Sotir Dimopulos'a işbu ilânın davetiye ve dâva dilekçesi yerine kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur.»- Balıkesir Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden 960/82 Balıkesir'de Şerife Dalkıran, Emirzade Berdan vekilleri Avukat Ahmet Ertuğrul Bolak ve Ahmet Aydın Bolak taraflarından, istanbul Yenikapı Yalı Mahallesi Alboyacılar Sokak No.!(24) de oturan Mehmet Şakir, Sabri ve Nuriye aleyhlerine açılmış bulunan ispatı veraset dâvasının yapılmakta olan duruşmasında Dâvâlıların gösterilen adreslerine çıkarılan davetiyelerin bilâ tebliğ iadeleri ve C. M. U. ligi marifetiyle icra ettirilen tahkikata rağmen kendilerinin bulunamaması üzerine davetiye tebliği usulüne tevfikan gazete vasıtasiyle ilânen yapılmış buna ^rağmen davalılar duruşmaya gelmediklerinden haklarında gıyap kararı verilmiştir. Duruşma 13/6/1960 saat bırakılmıştır. Muayyen gün ve saatte dâvâlıların duruşmada bulunmadıkları, mazeretlerini bildirmedikleri veya bir vekili müdafi göndermedikleri takdirde bundan böyle duruşmaya gıyaplarında devam olunacağı keyfiyeti gıyap kararı makamına kaim plmak üzere ilân olunur. 2171

6 Satifo 1470 Söğüt İcra ve İflâs Memurluğundan (Resmî Gazete) 31 MAYIS 1960 Uşak Asliye Hukuk Hâkimliğinden 959/22 Bursa Koza Kooperatifine 14 bin lira ve masrafının itasına borçlu Nuri Timurlenkoğlunun gayrimenkullerinin paraya çevrilmesine karar verilmiş olduğundan borçluya ait Söğüt Cami ardında 260 bm lira kıymetinde İpek Fabrikası Temmuz 1937 tarih 2 No. lu ve 215Ü6 M. sağı İsmail ve Müftü solu Belediye bahçesi, ve Emin, arkası Mustafa veresesesi cephesi umumi yol ile mahdut ipek fabrikası ve yine harman yeri mevkiinde 38 No. lu tapunun ihtiva ettiği ve 52 bin lira kıymetinde tapuda İpek fabrikası yazılı ise de yıkılmış olduğu ve kozaiık harap bir \ a- ziyette olduğu 5514 M. M. den ibaret olduğu ve gene tapunun Ağustos 1943 tarih ve 48 No. iu ve 6 bin lira kıymetinde 24.M. M. aen ibaret bir bap dükkân ve yine Cami Ardı mevkiinde Temmuz 929 ıtarih ve 28 No. lu tapunun ihtiva ettiği ma müştemilât han ve otel ve yazzannrn nısfı 45 bin lira kıymetinde 240 M. M. ve yine Pmardere mevkiinde 34 No. da Temmuz 924 tarihli ve 3 dönüm 500 lira kıymetinde bahçe içinde Ceviz kiraz ağaçları olduğu ve yine Harman mevkiinde bahçe 39 No. ve Eylül 943 tarihli 5514 M. M. ve 8 bin lira kıymetinde ve jine Kirazdere mevkiinde Kasım 1943 tarih 2 No.'lu ve 3767 M. M. ve 300 lira kıymetinde ve yine Sarnıç mevkiinde 38 No Ocak tarihli 2300 M. M. bağ ve akarsuyu ve meyvelik 40 bin lira kıymetinde ve yine Devekolu mevkiinde Ağustos 1934 tarih 5 No. lu bağ ve meyve ağaçları mevcuttur. Bir dönüm bir evlek 1200 lira kıymetinde ve yine Devekolu mevkiinde 4 No. lu Mayıs 1930 tarihli ve 3 dönüm bağ 2 bin lira kıymetinde ve küçük bahçe mevkiinde 29 No. lu 1943 Temmuz tarih ve 7352 M. M. mahallin nısfı 800 lira kıymetinde ve yine tapunun 11 No. lu Temmuz 1929 tarihli tapunun ihtiva ettiği 'ahşap ekmekçi fırını 100 arşın dörtte bir hissesi 4 bin lira ve yine Haman Yeri mevkiinde Ocak 1935 tarih ve 162 No. ve. 6 dönüm 2500 lira kıymetinde 2 Nisan 1938 tarihli Kozaiık 60 bin lira kıymetinde olup mezkûr gayrimenkuller bu keıe birinci açık artırma ile 10/6/1960 Cuma günü saat 15 de Söğüt Belediye Dairesinde açık artırma ile paraya çevrileceği ve hatta lâyikini bulmadığı takdirde ikinci açık artırma ile 120/6/1960 Pazar günü aynı yerde ve aynı saatde paraya çevrileceğinden aynı haklara, irtifak haklarına vesair haklara malik olanlar 15 gün içinde evrakı müsbitelcrini ibraz etmeleri aksi takdirde paylaşmadan hariç bırakılacakları talip olanlar )% 7,5 depo veya banka mektubu ibraz etmeleri daha fazla malûmat almak istiyenler Söğüt İcra Dairesinin 959/22 sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilân olunur Amasya Asliye Hukuk Hâkimliğinden Amasya'nın llyas Köyünden Hanife Seven tarafından Yakutiye Mahallesinden Mustafa Seven aleyhine açılan boşanma dâvasının duruşması sonunda tarafların boşanmalarına, dâvâlının bir sene, davacının gebe ise doğurmadıkça değilse (300) gün geçmedikçe yeniden evlenememelerine, çocukları Ayşe ve Emine'nin velayetinin babalarına tevdiine ve anaları ile haftada bir gün şahsi münasebet tesislerine, (750) kuruş ilâm harcı,.(46) lira (89) kuruş mahkeme masrafı ve (75) lira vekâlet ücretinin dâvâlıdan alınarak davacıya verilmesine, 24/3/1960 gün 1958/316 esas 1960/177 karar sayiyle karar verildiğinden, ilânen yapılacak tebligat üzerine 15 gün içinde kanun yoluna müracaat olunmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilân olunur. Tekman Asliye Ceza Hâkimliğinden E. No 957/33 K. No 957/ Büyük baş hayvan hırsızlığından maznun Tekman'ın Hırabasor Köyünden Sait oğlu 335 doğumlu Bahattin Yılmaz, hakkında yapılan muhakeme sonunda Maznunun 6 sene 5 ay müddetle hapsine 1 sene 2 ay müddetle Anamur'a sürgün cezası ve 6 sene 5 ay emniyeti umumiye cezasiyle tecziyesine mütadair verilen gıyabî hüküm maznuna tebliğ edilememiş ve bütün aramalara rağmen bulunamadığından ilânen tebliğine mahkemece karar verilmiştir. Karar gereğince hükümlünün bir ay içinde mahkemeye müracaat ederek hükmü tebliğ etmediği veya adresini bildirmediği takdirde hükmün kesinleşeceği H. M. U. mm 143 üncü maddesi uyarınca tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur /950 Davacı Uşak'm Bozkurt Mahallesinden Ali kızı 1937 doğumlu Hanife Uğuzhan'm dâvâlı kocası Bozkuş Köyü nüfusunda kayıtlı Ali Uğuzhan hakkında Uşak Asliye Hukuk Mahkemesine açtığı şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma dâvasından dolayı dâvâlının adresi meçhul olup halen nerede bulunduğu bilinmediğinden gıyap kararının, ilânen tebliğine 12/5/1960 tarihli celsei muhakemede karar verilmiş olduğundan Karar gereğince dâvâlı Ali Uğuzhan'm tâyin olunan 4/7/1960 günü saat 9 da Uşak Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda hazır bulunması veyahut kanuni bir vekil ile kendisim mahkemede temsil ettirmesi aksi takdirde gelmediğinde ve vekilde göndermediğinde muhakemenin usul hükümlerine tevfikan gıyabında devamına karar verileceği gıyap ks.rarı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. Millî Piyango İdaresinden 2183 Resmî Gazete'nin 13/5/1960 tarih ve sayılı nüshasının «fncı sahifesınde çıkan, Millî Piyangonun 7 Mayıs 1960 çekilişine ait ikramiye listesinde; Yüzbin lira ikramiye kazananlar arasında (407656) olması Cazım gelen numarama tertip hatası olarak ı(407456) şeklinde intişar ettiği görülmüştür. Keyfiyet tashihen ilân olunur Konya İkinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden Davacı Konya'nın Hacı Cemil Mahallesinden Hediye Yapıcı tarafından aynı yerden Süleyman kızı Emine, Hasan oğlu Hasan, Hasan kızı Havva ve Hasan kızı Ayşe aleyhlerine açmış olduğu izaleyi şüyuu dâvasında Taraflar arasında müşterek Konya tapusunun 19 uncu mahalle, 49 adanın 17 parselinde kayıtlı 106,5 M2. ahşap evin satılarak bedelinin vereseye taksimine.dair Konya İkinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden verilen 14/4/1960 tarih 59/781 esas 960/281 sayılı karar yukarıda adı geçen dâvâlıların gıyabında verilmiş bulunduğundan iş bu ihbarnamenin neşri tarihinden itibaren 8 gün içinde ilgililer tarafından temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği tebliğ ve ihbar olunur. Silvan Tereke Hâkimliğinden 960/ /4/1960 tarihinde vefat eden Hasan oğlu Zarife'den olma 1293 doğumlu Silvan'ın Camii Mahallesi Yabancı defteri No. 5 de kayıtlı aslen Bitlis doğumlu İbrahim Ürekli'nin mirasçılarının malûm olmaması dolayısiyle müteveffaya ait menkul ve gayrimenkulleri muhafaza altına alınmış ve Medeni Kanunun 571 inci maddesi mucibince alacaklı ve borçluların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde müracaatları ile alacaklarını kayıt ettirmeleri bu müddet içinde müracaat etmeyenlerin artık mirasçılarından ve terekeden bir hak talep edemiyeceği ve aynı zamanda ilânın neşri tarihinden itibaren üç ay içinde bir mirasçı çıkmadığı takdirde M. Kanunun 534 üncü maddesi mucibince terekenin en son mirasçı olan hazineye devir edileceği ilân olunur. Bodrum Asliye Hukuk Hâkimliğinden /171 Altıncı seferini yapan '(Tan) vapuru ile (H. K.) markalı olarak Bodrum'un Tepecik Mahallesinden Hüseyin Karakaya adına Antalya'dan 6881 No. lu konişmento ile gönderilen 20 çuval kepeğe ait mezkûr konişmentonun kaybolduğundan iptali istenmiştir. Bu konişmenloyu bulanların mahkemeye ibraz etmeleri aksi takdirde iptaline karar verileceği ve duruşmanın 6/7/1960 tarihine bırakıldığı ilân olunur, 2194

7 31 MAYIS 1960 (Resmî Gazete) Sahife H7l Trabzon Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğinden 959/1013 Hüsnü Bayam ve Nezahat Yıldırım vekilleri Avukat Hasan Ataç tarafından dâvâlı, Eskişehir - Alanönü Mahallesi 'Dere Sokak No. 17 de Huriye Bayam aleyhine ikame olunan kayıt tashihi dâvasının yapılan muhakemesinde Dâvâlı Huriye Bayam, vâki ilahen davetiye tebliğine rağmen mahkemeye gelmemiş bulunduğu cihetle, bu kere adı geçenin 5/7/1960 Salı günü saat 14 de mahkemede hazır bulunmasının kendisine g'yap kararı tebliğine kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur Ardeşen Asliye Hukuk Hâkimliğinden 960/6 Eti Köprü Dağ İnşaat Limited Şirketi Avukatı İsmail Hakkı Şuşoğlu tarafından Ardeşen Merkez Mahallesinden toptan keresteci Suat Basa aleyhine açılan kereste bedelinden mütevellit lira alacak dâvasının yapılmakta olan muhakemesinde; Dâva arzuhalinin tebliğinden sonra adına gıyap kararı çıkarılmasına karar verilen dâvâlı Suat Basa'nm bütün aramalara rağmen tebligata salih adresi tesbit edilemediğinden; gıyap kararının Resmî Gazete ile ilânen tebliğine karar verilmiş bulunduğundan; karar gereğince, Dâvâlı Suat Basa'nın duruşmanın muallâk bulunduğu 14/7/1960 Perşembe günü saat 9.30 da Ardeşen Asliye Hukuk Mahkemesine gelmez veya kendisini kanunî bir vekille de temsil ettirmediği takdirde mezkûr muhakemenin kat'ı gıyabında cereyan edeceği hususu gıyap kararına kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. Antalya Gezici Arazi Kadastro Hâkimliğinden 2192 Çakırlar Köyünde 1162 parsel dâvâlı Mehmet oğlu Osman, Muharrem Kayrak, Halil Yanık ve Mustafa Yanık üzerine vâki teshiline Çakırlar Köy Tüzel kişiliği tarafından vâki itiraz üzerine yapılan duruşma sonunda Çakırlar Köy Tüzel kişiliğinin vâki itirazının reddine ve tesbit veçhiyle dâvâlılar adına tesciline dair mahkememizden verilen 12/4/1960 tarih ve 960/113 karar sayılı ilâm dâvâlılardan Yeni Mehmet oğlu Osman'a adresi meçhul bulunduğundan tebliğ edilmiyerek iade kılınmış olduğundan tebligat yerine kaim olmak üzere iş bu ilânın yapılmasına ve dâvâlı Yeni Mehmet oğlu Osman'ın ilân tarihinden itibaren kanunî mercilere müracaat etmesi ilân olunur Akçakoyunlu Gümrük İdare Memurluğundan Suriye'nin Azez Kazasının Beliha Köyünden Mehmet oğlu Emodan doğma 923 doğumlu ismail Gaziantep Asliye Ceza Mahkemesinin 10/12/1951 tarihli 951/51 esas 951/851 karar sayılı kesinleşmiş ilâmiyle mahkûm olduğu 2245 lira 90 kuruş ağır para cezasiyle sair masrafları ödenmesi hakkındaki adresine gönderilen ödeme emri foilâ tebliğ iade olunduğundan tebligata elverişli adresi meçhul kalmış bulunduğundan mezkûr ödeme emrinin 7201 sayılı kanun hükümlerine göre ilânen tebliğine karar verilmiştir. Sözü ed.len paranın 1918 sayılı kanunun hükümlerince ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi lâzımdır. Bu müddet içinde ödenmediği takdirde haczen veya hapsen infaz yoluna gidileceği tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur Suriye'nin Azez Kazasına bağlı Kelkerpin Köyünden Temo oğlu Güzey'den doğma 317 doğumlu Temo Gaziantep Asliye Ceza Mahkemesinin 23/2/1953 tarihli 798/385 sayılı kararıyle lira 59 kuruş ağır para cezasına müteselsilen mahkûm olup gönderilen ödeme emri bilâ tebliğ iade olunduğundan mezkûr ödeme emrinin 7201 sayılı kanun hükümlerine göre ilânen tebliğine karar verilmiştir. Sözü edilen paranın 1918 sayılı kanun hükümlerine göre ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi lâzımdır. Bu müddet içinde ödenmediği takdirde haczen veya hapsen infaz yoluna gidileceği tebligat yerine kaim olmak üzere ilân-olunur islâhiye Sulh Hukuk Hâkimliğinden Davacılar İslâhiye'nin Telli Köyünden Mehmet Üngör ve İbrahim Yılmaz tarafından dâvâlılar Seyyar Aydınlı aşiretinden olup, islâhiye Kazası hudutları dâhilinde iken halen nerede bulundukları belli olmayan Hasan, Ramazan, Bayram, Ahmet ve Teslime aleyhine açılan zarar ziyandan mütevellit alacak dâvasının mahkememizde icra kılman açık duruşması sırasında Dâvâlılar adına çıkarılan tebligatlar adreslerinden bulunmadığından bahisle bilâ tebliğ iade edildiğinden adı geçenlere ilânen davetiye tebliğine karar verildiğinden iş bu ilân "üzerine dâvâlılardan Teslime'den gayrisi duruşma için muayyen olan 30/6/1960 günü saat 9 da gelmedikleri, kendilerini bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde aleyhlerine gıyap kararı tebliğine karar verileceği 'davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. Rize >- Pazar İcra Memurluğundan 2184 Bir borçtan mahcuz olup paraya çevrilmesine karar veri'.en lira tahmini değerli 23 kalem muhtelif tuhafiye eşyası ile 1000 lira tahmini değerli bir adet kasa açık artırma suretiyle Uzun Sokakta Kâzım Özgürbüz'ün dükkânı önünde 23 Haziran 1960 Perşembe günü saat 10 da aşağıdaki şartlar dairesinde satılacaktır. 1 Muhammen bedelin yüzde yedi buçuk nispetinde pey akçesi peşin verilecektir. 2 Mahcuz muhammen bedelin yüzde yetmiş beşi ve masraf verildiğinde ihale edilecek ve talip zuhur etmez ve kanuni nispet bulmazsa ikinci artırma 24 Haziran 1960 Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. 3 ihaleden sonraki bütün masraflar alıcıya aittir. 4 Satış peşin para ile yapılacaktır. 5 Fazla malûmat almak isteyenler dairemizin 959/15 T. sayılı dosyasına bas vurmaları ve taliplerin satış günü satış yerinde hazır (bulunmaları ilân olunur. Siverek Asliye Hukuk Hâkimliğinden 2193 Davacı Raik Arakm'a tarafından davacı Ali Güngör ve arkadaşları aleyhine açılan alacak dâvasında dâvâlılardan Ali Güngör'e adresi meçhul olduğundan adı geçene davetiye ilânen tebliğ edilmiş ve bu defa duruşma günü mahkemeye gelmediğinden keza ilânen gıyap kararı tebliğine mahkememizce karar verilmiş olmakla duruşma günü olan 22/6/1960 tarihinde duruşmada hazır bulunmadığı takdirde mahkemenin gıyabınızda yapılacağı malûmunuz olmak üzere gıyap kararı yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur Ordu Birinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden 959/194 Ordu'nun Terzili Köyünden Ali oğlu Mehmet Kurul vekili Avukat Ahmet Celâl Eroğlu tarafından Terzili Köyünden Ahmet karısı Atiye Kurul, Nazım Kurul, Sadık Kurul ve Kezban Şahin aleyhine ikame olunan tapu tashih ve iptal dâvasının Ordu Asliye Birinci Hukuk Mahkemesinde yapılan açık muhakemesinde Dâvaya sonradan ithal edilen Yusuf oğlu Hasan Kurul ve Emin oğlu Yaşar ve Emin kızı Elmas Kalafat'm tebligata elverişli adresleri elde edilememesi sebebiyle haklarındaki davetiyenin ilânen tebliğine rağmen mahkemeye gelmediklerinden haklarındaki gıyap kararının da ilânen İcrasına karar verilmiştir. Muayyen gün olan 20/6/1960 saat 9 da mahkemeye gelmeleri veya kendilerini temsilen bir vekil göndermeleri göndermedikleri takdirde haklarındaki duruşmanın gıyaplarında görüleceği ve bir daha mahkemeye kabul edilmeyecekleri gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 3185

8 Sahiıe 1472 (Resmi Cásete] 31 MAYİS 196Q Taşköprü Asliye Hukuk Hâkimliğinden Davacı Taşköprü'nün Çakırçay Köyünden Yakup oğlu Hasan Gündoğdu, dâvâlılar aynı köyden Abdullah karısı ve Ali kızı Ayşe Gümüş vekili Avukat Orhan Güneş, nüfus idaresi ve aynı köyden Mustafa oğlu Hasan Gündoğdu ve arkadaşları aleyhine açmış olduğu ölüm kayıt tashihi dâvasının duruşmasında Taşköprü'nün Çakırçay Köyünden Mustafa oğlu Hasan Gündoğdu'ya 3 Mart 1960 tarih ve sayılı Resmî Gazete ile tebligat yapıldığı halde duruşmaya gelmediği ve bir vekil de göndermediği cihetle gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan duruşmanın 11/7/1960 Pazartesi günü saat 10 a talik edilmiş olduğu ilân plunur Çan Asliye Hukuk Hâkimliğinden 960/63 Çan Kazasının Semedeli Köyünden Mustafa oğlu Salih Yavaş adına çıkarılan davetiyeye verilen meşruhatta adresinin meçhul olduğu bildirildiğinden mahkememize ait 960/63 sayılı dosya ile aleyhine Ayşe Yavaş tarafından geçimsizlik sebebiyle boşanma dâvası ikame edildiğinden Duruşma günü olan 23/6/1960 Perşembe günü saat 10 da Çan Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmadığı takdirde gıyap kararının da aynı şekilde ilân edileceği, davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur Ilıç Asliye Hukuk Hâkimliğinden 1959/138 Davacı Ilıç' ta mukim Ahmet kızı Rahmiye Çevik vekili Hasan Çevik tarafından dâvâlı istanbul Beyoğlu, Ağacamii arkasında Kabris Çayevinde mukim. Yusuf Çevik aleyhine ikame edilen boşanma ve nafaka dâvasının Ilıç Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan duruşmasında Dâvâlı 25/1/1960 tarihli dilekçesiyle salâhiyet itirazında bulunmuş ve bu itirazı mahkemece 6/4/1960 tarihli celsede reddedilerek red kararının dâvâlıya tebliğine karar verilmiş ise de dâvâlı adresini terkle meçhul semte gittiği ve adresinin belli olmadığı adına çıkarılan davetiyeye verilen meşruhattan anlaşılmakla bu kararın gazete ile ilânına karar verilmiş olduğundan salâhiyet itirazının reddedildiği ilânen tebliğ olunur Banko Di Boma - Boma 31 Aralık 1959 Genel bilançosu (Merkezimiz muamelelerine aittir.) AKTİF PASİF italyan Lireti italyan Lireti Kasa, Banka d'ttalya ve Hazine nezdindeki mevduat Diğer italyan ve yabancı bankalar nezdindeki mevduat Hazine bonoları, Devlet tahvilâtı, Devletçe tekeffül edilmiş tahvilât ve diğer tahvilât Sınai ve sair hisse senetleri Senedat cüzdanı Röporlar Teminatlı cari hesaplar Muhabirler ve borçlu feesaplar Muhtelif borçlular Ticari kabullerimizden ve vesikalı akreditif küşadından borçlular Kefalet ve teminattan borçlular Bankalara iştiraklerimiz Gayrimenkuller Menkuller ve tesisat Aksiyonerler - tezyidi sermaye hesabı , , , , , , , , , , ,- 1, Sermaye ihtiyatlar Cari hesap ve tasarruf mevduatı Muhabirler ve alacaklı hesaplar Sirküler çekler Âdi çekler Tahsil senedi mudileri Muhtelif alacaklılar Ticari kabuller ve vesikalı akreditifler küşadı Üçüncü şahıslar hesabına verilmiş kefalet ve teminatlar 1960 senesi lehine reeskont Evvelki senelerden müdevver kârlar Bilanço senesi safi kân , , , , , , , , , , , , , ,- Nâzım hesaplar Teminat senetleri Kefalet senetleri Esham ve tahvilât hesapları , , Nâzım hesaplar Kefalet ve teminat senetleri Esham ve tahvilât hesapları , ," Yekûn , Yekûn Aralık 1959 kâr ve zarar hesabı (Merkezimiz muamelelerine aittir.) BORÇ A L A C A K italyan Lireti italyan Lireti Umumi masraflar Amortismanlar Vergi ve harçlar Alacaklı cari hesaplara verilen 1960 senesi lehine reeskont Bilanço senesi safi kârı 1 faizler , , , , , , İtalya ve harici senedat cüzdanı iskonto faizleri Avans ve cari hesaplar faiz ve komüsyonlar Röpor kârları Hazine bonoları, iştirakler, esham ve tahvilât kupon ve temettüleri Gayrimenkul gelirleri Muhtelif komüsyon ve kârlar , , , , , ,- Yekûn , Yekûn Başvekalet Devlet Matbaa*

9 31 Mayıs 1960 RESMİ GAZETE Sayı10516 İÇİNDEKİLER Kararname 5/1 30 Mayıs 1960 Pazartesi Günü Saat 10 da Başvekâlette Milli Birlik Komitesi Başkanı ve Başvekil Cemal Gürsel in Başkanlığında Yeni Kabine İlk Toplantısına Dair Kararname ithalât işlerine dair Sirküler İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararı Sayfa İstanbul Yaprak Tütün Bakım ve İşleme Atölyeleri Merkez Müdürlüğüne Bağlı Toptaşı Bakım Atölyesinde Çalışan İşçileri Temsilen İnhisarlar Yaprak Tütün İşçileri Sendikası ile İşveren İdare Arasında Çıkan Toplulukla İş Uyuşmazlığı Hakkında Karar 1 İlanlar 2

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 2 MART 1977 ÇARŞAMBA. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 2 MART 1977 ÇARŞAMBA. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim, ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 2 MART 1977 ÇARŞAMBA Sayı: 15866 J YÜRÜTME

Detaylı

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ. T. C. Millî Birlik Komitesi Kararı KARARNAME. Adalet Bakanı Dr. K.

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ. T. C. Millî Birlik Komitesi Kararı KARARNAME. Adalet Bakanı Dr. K. T.C. Gazete Resmî Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel müdürlüğüne müracaat olunur 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ Sayı: 10908 T. C. Millî Birlik

Detaylı

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T. C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 190 Yönetim ve Yazı işleri í için Başbakanlık Neşriyat al ve Müdevvenal Genel Müdürlüğüne başvurulur. ur. 15 Ağustos 1977 PAZARTESİ Sayı

Detaylı

Res mı Gazete KANUNLAR ÇARŞAMBA. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14257 26 TEMMUZ 1972

Res mı Gazete KANUNLAR ÇARŞAMBA. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14257 26 TEMMUZ 1972 T.C. Res mı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 r Yönetim ve yası işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 26 TEMMUZ 1972 ÇARŞAMBA Sayı : 14257 J KANUNLAR YükşeK

Detaylı

T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mudevvenat Genel Müdürlüğüne Başvurulur 19 HAZİRAN 1968 ÇARŞAMBA Sayı: 12928 K A R A R N A M E L

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. 14 EKlM 1968 PAZARTESİ

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. 14 EKlM 1968 PAZARTESİ T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için lık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüm Başvurulur 14 EKlM 1968 PAZARTESİ Sayı: 13026 Millet Meclisi Kararı Yerli ilaç

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdavvenai Genel Müdürlüğüne başvurulur. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ Sayı : 16026 YARGI

Detaylı

T.C. Resmî. Gazete Kuruluş tonim : 7 Ekim 1336-192» KANUN. Sayı : 18837 CUMARTESİ 15 MAYIS 1971. Sıkıyönetim Kanunu

T.C. Resmî. Gazete Kuruluş tonim : 7 Ekim 1336-192» KANUN. Sayı : 18837 CUMARTESİ 15 MAYIS 1971. Sıkıyönetim Kanunu T.C. Resmî Gazete Kuruluş tonim : 7 Ekim 1336-192» Yönetim ve yom isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mûdevv&nat Genel Müdürlüğün» başvurulur 15 MAYIS 1971 CUMARTESİ Sayı : 18837 KANUN Sıkıyönetim Kanunu

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 8 Kasım 1982 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 8 Kasım 1982 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İileri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 8 Kasım 1982 PAZARTESİ Sayı : 17862 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 2 Ekim 1977 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 2 Ekim 1977 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işler için Başbakanlık ve Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 Ekim 1977 PAZAR Sayı : 16072 YÜRÜTME

Detaylı

Resmî Gazete T.C. KARARNAMELER R. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Sayı: 15490 PERŞEMBE 5 ŞUBAT 1976. Karar Sayısı: 7/11142

Resmî Gazete T.C. KARARNAMELER R. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Sayı: 15490 PERŞEMBE 5 ŞUBAT 1976. Karar Sayısı: 7/11142 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 5 ŞUBAT 1976 PERŞEMBE Sayı: 15490 V J KARARNAMELER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : 17849 Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvanat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 7 Ekim 1977 CUMA SAYI : 16077 Sayı : 16077

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 4 Ekim 1977 SALI. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 4 Ekim 1977 SALI. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için Başbakanlık NeşriyatveMudevvenat Genel Müdürlüğünü başvurulur. 4 Ekim 1977 SALI Sayı : 16074) \ YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 29 Aralık 1977 PERŞEMBE. Yönetmelikler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 29 Aralık 1977 PERŞEMBE. Yönetmelikler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 29 Aralık 1977 PERŞEMBE Sayı : 16154! t

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat 25 Eylül Eylül 1982 Daire Başkanlığına CUMARTESİ başvurulur Sayı: 17823 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim v* Yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvanat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 27 HAZİRAN 1977 PAZARTESİ Sayı : 15979 J

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Eylül 1981 SALİ Sayı: 17459 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 12 TEMMUZ 1952 CUMARTESİ. Bakanlar Kurulu Kararları A. MENDERES. Adalett Bakanı R.

T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 12 TEMMUZ 1952 CUMARTESİ. Bakanlar Kurulu Kararları A. MENDERES. Adalett Bakanı R. T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 idare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 12 TEMMUZ 1952 CUMARTESİ Sayı: 8156 Bakanlar Kurulu Kararları

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ e v T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 336) - 7 Ekim 920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 ŞUBAT 977 CUMARTESİ Sayı: 5848 >>

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetimve YAZıişleriiçin BaşbakanlıkNeşriyatvemüdevvenat başvurulur. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA Sayı : 16460 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlara

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 TALİMATNAM E ÇARŞAMBA SAYI: 4035

T.C. Resmî Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 TALİMATNAM E ÇARŞAMBA SAYI: 4035 T.C. Resmî Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 idare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Dairesi Müdürlüğüne müracaat olunur 12 TEŞRİNİEVVEL 1938 ÇARŞAMBA SAYI: 4035 TALİMATNAM

Detaylı

Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920

Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 r Tdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 16 ŞUBAT 1946 CUMARTESİ SAYI: 6234 KANUNLAR Meslekî hastalıklarım

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 22 MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 22 MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 Yönetim ve Yazı işleri ıçtn [Jaşbakan'ık /Ve,- v^f ve Mudevvenat Genel Mud.rluğune ba$' uruhır. 22 MAYIS 1977 PAZAR Sayı : 15944 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yöntelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Kasıım 1977 SALI Sayı : 16107 YÜRÜTME

Detaylı

Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Aralık 1983 PAZAR. Tüzük

Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Aralık 1983 PAZAR. Tüzük c T. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 r Yönetim ve Yazı İsleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 18 Aralık 1983 PAZAR Sayı: 18255 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Ekim 1977 CUMA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Ekim 1977 CUMA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YönetimveYazıişleri için Başbakalık lık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Ekim 1977 CUMA Sayı : 16084 YÜRÜTME VE

Detaylı

T. C. Resmî Gazete Kuruluş tarifai: 7 M k n 1336-1920 26 TEMMUZ 1965 PAZARTESİ KANUNLAR

T. C. Resmî Gazete Kuruluş tarifai: 7 M k n 1336-1920 26 TEMMUZ 1965 PAZARTESİ KANUNLAR T. C. Resmî Gazete Kuruluş tarifai: M k n 33-90 r Yönetim ve yazı işleri içim Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. TEMMUZ 9 PAZARTESİ Sayı: 0 J KANUNLAR Sağlık ve Sosyal Yardım

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 20 Nisan 1989 PERŞEMBE KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 20 Nisan 1989 PERŞEMBE KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 20 Nisan 1989 PERŞEMBE Sayı : 20145

Detaylı