Antalya. Dünya Kenti Antalya Sayfa 3 te. Antalya AB ile Gelece e Haz rlan yor Sayfa 4 te. AB Sürecinde Antalya Sayfa 24 te

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Antalya. Dünya Kenti Antalya Sayfa 3 te. Antalya AB ile Gelece e Haz rlan yor Sayfa 4 te. AB Sürecinde Antalya Sayfa 24 te"

Transkript

1 Antalya 6 Kas m 2008 Dünya Kenti Antalya Sayfa 3 te Antalya AB ile Gelece e Haz rlan yor Sayfa 4 te AB Sürecinde Antalya Sayfa 24 te Antalya ESOB ve Projeleri Sayfa 28 de Antalya da Tar m Sektörü Sayfa 37 de Turizm ve Bölgesel Kalk nma Sayfa 49 da

2 2 Garanti Anadolu Sohbetleri ve AB Anadolu Sohbetleri Fransa Dönem Baflkanl ve Türkiye-Avrupa Birli i liflkileri GARANT : KOB lerle Gelece in Bankas çinde bulundu umuz günlerde, dünya ekonomi tarihinde pek s k rastlanmayan bir döneme flahitlik ediyoruz. Göreceli olarak benzer bir krizi 2001 y l nda yaflayan Türkiye, gerçeklefltirdi i yap sal reformlar ve bankac l k sektöründe ald önlemlerle, dünya ekonomisindeki dengeleri de ifltiren küresel finans krizinde birçok ülkeye göre daha avantajl durumda. Yeter ki güven ve dayan flma ortam n bozacak giriflimler olmas n Uluslararas finans otoriteleri, 2009 y l nda, dünya ekonomik göstergelerinde daralman n meydana gelmesini bekliyor. Bu ba lamda, ekonomik büyüme beklentisinin azalaca Türkiye'de herkesin daha kontrollü davranmas ve sermayesini iyi yönetmesi gerekiyor. Bankam z, her zaman oldu u gibi, bu zor günlerde de müflterilerinin yan nda olacak. Ekonomik koflullar ne olursa olsun, somut verilere dayal öngörülerimizin fl nda, müflterilerimizle birlikte büyüme hedeflerimize do ru ilerleyece iz. Garanti Bankas olarak hayata geçirdi imiz KOB 'lere yönelik projeler ve Antalya toplant s, böyle bir dönemde ara vermeden sürdürdü ümüz faaliyetlerin en bariz örnekleri aras nda yer al yor. Koflullar ne olursa olsun, iflimizi en do ru, en ilkeli biçimde ve bilimsel verilerden taviz vermeden yapmam z n sonucunu hep gördük, görmeye de devam edece iz y l nda, 61 y ll k bankac l k tarihimizin en baflar l sonuçlar n elde etmifltik. Güçlü büyümemiz, 2008 y l nda da devam ediyor. Kaliteden ödün vermeksizin yakalad m z performans, yaln zca müflterilerimiz taraf ndan de il, dünyan n en önemli finans dergilerinden Euromoney taraf ndan da bir kez daha takdirle karfl land ve Mükemmelik Ödülü ne lay k görülerek, 9. kez Türkiye'nin En yi Bankas seçildik. Ekonominin itici gücü olarak gördü ümüz KOB 'ler için, her koflulda güçlü olmak ve sa lam durmak, vizyon, bilgi ve do ru finansman a sahip olmaktan geçiyor. Bu nedenle, 11 y l önce yaln z KOB 'lere odaklanan uzman bir iflkolu kuran ilk özel Türk bankas olarak, iflletmelere yönelik hizmetlerimizi, onlar n kifliden oluflan bir kadroyla hizmet veriyoruz. Bugüne kadar müflteriye ulaflt k. Garanti Bankas olarak KOB 'lere kulland rd m z toplam kredi tutar Eylül sonu itibar yla 16,7 milyar YTL'ye ulaflm flt r. Kredilerin yan s ra, teknolojik yetkinli imizi kolay ve yayg n kullan l r hale getiren ürünleri KOB 'lerin hizmetine sunduk. Giriflimcilerin gelece i daha net görmesini sa layacak bilgilerin toplanmas, analizi ve paylafl lmas için, konferans, seminer, ortak ak l toplant s gibi buluflma ortamlar tasarl yor, yöntemler gelifltiriyoruz. flletmelerin finansman ihtiyaçlar na ve nakit ak fllar na uygun olarak, 16 sektöre yönelik destek paketi haz rlad k. 510'u aflk n ticaret, sanayi, ziraat, esnaf ve eczac odas yla kredi anlaflmas imzalad k. Türkiye'nin giriflimcilik alan n geniflletmek amac yla, ifl kad nlar m z n finansman ihtiyac n karfl layan ve kiflisel geliflimlerini destekleyen Kad n Giriflimci Destek Paketi ni oluflturduk. Giriflimcili i özendirmek ve baflar l giriflimcileri taçland rmak amac yla, Ekonomist dergisinin iflbirli iyle düzenledi imiz Türkiye'nin Kad n Giriflimcisi yar flmas n n bu y l ikincisini gerçeklefltirdik. KOB 'lerimizin düflünsel vizyonuna katk da bulunmak için yapt m z bilgilendirme toplant lar na, bu y l Kad n Giriflimci Buluflmalar 'n ekledik. Sizler bu sat rlar okurken, 7 y lda yaklafl k giriflimciyle bulufltu umuz Garanti Anadolu Sohbetleri'nin 57. toplant s n gerçeklefltirmek üzere, Antalya'da olaca z. Toplant da, kurumsal kimlik ve marka konusunda dünya otoritesi olarak kabul edilen Wally Olins'le birlikte, Antalya'n n turizmde bir Marka fiehir olmas n n yollar n arayaca z. Reel sektörün ülke ekonomisindeki yeri yads namaz... Garanti Bankas olarak kurumsal ve ticari müflterilerimizin, özellikle de KOB 'lerimizin geliflimi için, bankac l k hizmetlerinin yan s ra bilgi birikimimizi ve imkanlar m z da sunmaya haz r oldu umuzu, bu vesileyle bir kere daha tekrarlamak isteriz. Ergun Özen Garanti Bankas Genel Müdürü Fransa n n Temmuz ay ndan beri yürüttü ü ve Ocak 2009 da Çek Cumhuriyeti ne devredece i Dönem Baflkanl, içinde bulundu umuz süreçte flüphesiz en çalkant l dönemlerinden birini yaflamaktad r. Uluslararas finans piyasalar nda yaflanan sorunlar Avrupa Birli i nin (AB) de gündemine oturmufl ve Dönem Baflkan Fransa liderli inde çeflitli önlemler al nmas na karar verilmifltir. Asl na bak l rsa, sadece son dönemde yaflanan ekonomik sorunlar de il, öncesinde de AB nin genifllemeden çok kendi iç sorunlar na yöneldi i bir gerçektir. Özellikle son geniflleme dalgas n n gerektirdi i baz kurumsal ve siyasi reformlar gerçeklefltiremeyen AB, hâlihaz rda yeni geniflleme sürecine yo unlaflamamaktad r. Nitekim görev süresi bafllamadan önce Fransa n n AB ifllerinden sorumlu Devlet Bakan Jean-Pierre Jouyet, Dönem Baflkanl süresince sloganlar n n Daha korumac bir Avrupa olaca n ilan etmifl ve Avrupa sosyal ve ekonomik modeli üzerinde küreselleflmeden kaynaklanan bask lar n yok edilmesi için çaba harcayacaklar n belirtmifltir. Bu çerçevede, öncelikle rlanda da gerçekleflen Lizbon Antlaflmas na iliflkin referandum sonucunda ç kan krize çözüm bulmay amaçlayan Fransa, Dönem Baflkanl n n ana gündemini enerji, iklim, tar m politikas n n gelece i, göç ve savunma konular n kapsayan sosyal politika ile Akdeniz çin Birlik projesi Atatürk, 6 Mart 1930 günü ö leden sonra Antalya ya geldi inde Kepez den flehre kadar halk yolun iki yan n doldurmufltu. Atatürk k sa bir süre kendisine arma an edilen köflkte dinlendikten sonra balkona ç kt. Halk ç lg nca alk fll yordu. K sa bir konuflma yaparak Antalyal lara teflekkür etti. O akflam gece geç saatlere dek Türk Oca nda gençlerle memleket sorunlar üzerine görüfltü. Bir hafta kald Antalya da Atatürk; geziler yapt, müzeleri, eski eserleri gezdi. Narenciye bahçelerinde üreticilerle görüfltü. 8 Mart günü bugünkü Lara yolu üzerinde Rumkufl mevkiine gidilmiflti. Atatürk oradan denizi, karfl sahilleri, karla örtülü Beyda lar n uzun uzun seyretti ve Hiç flüphesiz ki Antalya dünyan n en güzel yeridir demekten kendini alamad. Atatürk, Antalya ya 10 fiubat 1931 günü ö leye do ru tekrar gelmiflse de o gün ve AB-NATO iflbirli i ile AB savunmas n n güçlendirilmesi konular n n oluflturaca n belirtmifltir. AB nin içinde bulundu u durum, geniflleme sürecini flüphesiz olumsuz etkilemektedir ve geniflleme Fransa Dönem Baflkanl n n öncelik verdi i konulardan biri de ildir. Ancak, Aral k 2007 tarihli Konsey zirvesi sonuçlar paralelinde H rvatistan ve Türkiye ile müzakerelere, aday ülkelerin üzerlerine düflen yükümlülükleri yerine getirme kapasiteleri çerçevesinde devam edilece i vurgulanm fl ve geniflleme sürecinde Fransa Dönem Baflkanl na münhas r önemli bir sorun yaflanmam flt r. Ancak Fransa n n Türkiye nin üyeli i konusundaki çekincelerinde de herhangi bir de ifliklik olmam flt r. Bilindi i gibi Fransa tam üyelikle do rudan iliflkili oldu unu düflündü ü, Ekonomik ve Parasal Politika, Tar m ve K rsal Kalk nma, Bölgesel Politika ve Yap sal Araçlar n Koordinasyonu, Mali ve Bütçesel Hükümler ile Kurumlar bafll klar nda müzakerelerin bafllamas na karfl oldu unu belirtmifltir. Söz konusu 5 bafll kta Türkiye ile müzakerelerin bafllamas n istemeyen Fransa n n, Dönem Baflkanl s ras nda da bu politikas n sürdürdü ü görülmüfltür. Ancak; Dönem Baflkanl s ras nda da görüldü ü üzere, Türkiye-AB iliflkileri tek bafl na ne Fransa, ne de baflka bir üye ülkenin kontrolündedir. AB her geçen gün daha fazla üyesi, daha fazla nüfusu, daha farkl ç karlar olan bir birlik haline gelmektedir. Bu nedenle, yaflanan baz olumsuz geliflmeler bizleri AB mesaisini sürdürmekten al koymamal d r. Nitekim Slovenya Dönem Baflkanl nda fiirketler Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukuku bafll kl fas llar aç lm flt r. Fransa Dönem Baflkanl s ras nda da yeni fas llar aç lacakt r. Türkiye hâlihaz rda müzakere eden bir ülkedir ve Fransa n n Türkiye nin üyeli ine iliflkin çekinceleri bu hukuki gerçe i de ifltirmemektedir. Antalya da kalmam fl, zmir den beri k y lar tarayarak gelen Ege Vapuru ile Silifke ye geçmiflti. Ata n n Antalya ya üçüncü ve son gelifli Ege Vapuru ile 18 fiubat 1935 Pazartesi günü oldu. Yan nda k z kardefli Makbule Atadan, Nebile Han m, Prof. Afet nan, Fahrettin Altay, Nuri Conker, Cevat Abbas Gürer, yaverler ve baflkalar vard. skeleden faytonlarla do ruca Müzakere sürecinin kendine özgü baz zorluklar her zaman olacakt r. Özellikle içinde bulundu umuz dönemde, gerek AB de gerekse uluslararas sistemde yaflanan dönüflüm ve artan içe kapanma e ilimi, Türkiye nin müzakere sürecini daha da zorlaflt rabilecektir. Ancak her yeni dönemin belli f rsatlar da beraberinde getirdi i unutulmamal d r y l Geniflleme Strateji Belgesinde Türkiye nin stratejik önemine yap lan kuvvetli vurgu da bunun en aç k ifadesidir. Hatta Fransa Dönem Baflkanl n n öncelikleri olan enerji, göç ve savunma politikalar bile Türkiye nin AB aç s ndan ne kadar önemli bir ülke oldu unu ortaya koymaktad r. Sonuç olarak, müzakere sürecine sa duyu hakim oldukça karfl lafl lan günlük sorunlar zaman içinde afl lacakt r. Bunun için AB taraf n n Ahde Vefa ilkesine ba l kalmas ve en önemli d fl politikas olan genifllemeyi kendi kamuoylar na daha iyi anlatmas gerekmektedir. Benzer biçimde bizlerin de kendi kamuoyumuza Türkiye nin kat l m müzakereleri çerçevesinde yaflayaca dönüflümü çok iyi anlatmas ve toplumun sürece olan inanc n güçlendirmesi gerekmektedir. Türkiye-AB müzakerelerinin tek hedefi tam üyeliktir. Türkiye nin bu hedefe ulaflmas n engellemek ya da hedefi de ifltirmek için çeflitli çabalar mevcuttur. Ancak, Türkiye bir yandan bunlara karfl siyasi/diplomatik alanlarda mücadele ederken, öbür yandan AB standartlar na ulaflma çal flmalar na devam etmektedir. Her türlü olumsuz beklentiye ra men, Fransa Dönem Baflkanl nda yaflanan geliflmeler de Türkiye nin izledi i politikan n ne kadar yerinde oldu unun bir göstergesidir. O uz Demiralp Büyükelçi, Avrupa Birli i Genel Sekreteri Hiç flüphesiz ki Antalya, dünyan n en güzel yeridir köflküne gelen Atatürk, burada akflama kadar dinlendi ve akflam Erenkufl a gitti. Antalyal lar n Atatürk e hediye ettikleri Atatürk Köflkü ölümünden sonra Özel dare ye geçmifl, s ras yla Akflam K z Sanat Okulu ve K z Enstitüsü ve Teknik Ziraat Müdürlü ü olarak kullan lm flt r y l ndan sonra Kültür Bakanl na devredilin köflk onar larak Atatürk Müzesi olarak ziyarete aç lm flt r. Atatürk; 6 Mart 1930 tarihinde geldi i Antalya da Tophane Meydanı nda törenle karflılandı.

3 Antalya ve AB 3 Dünya Kenti Antalya Alâaddin Yüksel* 1963 y l nda Ankara Anlaflmas n n imzalanmas yla bafllayan Türkiye nin 42 y ll k Avrupa Birli i rüyas gerçek oldu. Türkiye ve Avrupa Birli i yaklafl k yar m as rl k sürecin ard ndan müzakerelere resmen bafllad. Avrupa Birli i ile müzakerelerin bafllamas ile birlikte Türkiye nin de yeni bir döneme ad m att n hemen söylemeliyiz. Bana göre bu sürecin bafllamas ile birlikte ilk yap lmas gereken tespit, müzakerelere bafllayan bir ülkenin statüsünün ve alg lanmas n n de iflti inin aç k olarak görülmesidir. Nitekim Türkiye, Avrupa Birli i ne giren di er ülkelerden farkl konum ve niteli i olan, baflka bir tan mla tek Müslüman ülkedir. Büyük nüfusu, tarihi ve Türk cumhuriyetlerinden Müslüman ülkelere kadar yayg n iliflkiler içerisinde olan Türkiye nin Birli e dahil olmas yla, bu çevrelerde kendilerini bir flekilde Avrupa Birli i içerisinde temsil ediliyor görecektir. Türkiye nin Avrupa Birli i ne katk s bu aç dan büyüktür. Sonuç olarak aç kça ifade etmek gerekir ki, Türkiye nin Avrupa Birli i ne girifli art k stratejik aç dan büyük önem ifade etmektedir. Uygarl k aç s ndan bak ld nda kentler uygarl klar, uygarl klar da kentleri sembolize ederler. Bu ba lamda Antalya kelimenin tam anlam yla dünya uygarl n n en önemli yörelerinden birisidir. Antalya; tarihi ve kültürel önemini tüm dönemlerde ve Cumhuriyet döneminde küresel vizyonun önemli bir aktörü olarak rolünü halen devam ettiren bir dünya kentidir. Antalya y ifade eden en iyi tan m da Dünya Kenti Antalya tan m d r. Turizm sektörü tüm ülkeler bak m ndan 21. yüzy l n en gözde sektörüdür. Antalya için turizm; yüksek istihdam yaratan, yüksek oranl çarpan etkisi ile di er sektörleri de tetikleyen, katma de er yaratan, ekonomik geliflmeyi ve döviz girdisini sa layan, Antalya ve elbette ülke ekonomisinin katk s na yard mc olan bir sektör konumundad r. Turizmin devaml l n n esas ; do al kaynaklar, yapay kaynaklar ve sosyo-kültürel kaynaklard r. Turistik ürünün bu üç temel kayna, bu üçlünün devaml l ile do ru orant l d r. Ayr ca Antalya turizminde, denizkum-günefl öncel anlay fl ndan uzaklafl larak alternatif turizm faaliyetlerine yön verilmelidir. Bu ba lamda, Antalya da sürdürülebilir turizm ilke ve amaçlar çerçevesinde gerekli düzenlemelere gidilerek, kaynaklar n korunmas ve turizmin 12 aya yay lmas suretiyle ekonomiye olan katk s n n devaml hale getirilmesi gerekmektedir. Geliflmeleri iyi tan mlayarak 2008 y l nda 9 milyon turist ve 2010 y l nda ise, 10 milyon turist ve 10 milyar dolar gelir hedefimizdir. Antalya da turizm politikalar n n belirlenmesi, turizm hizmetlerinin planlanmas ve yönlendirilmesi, teflvik edilmesi ve desteklenmesi biçimindeki sürdürülebilir turizm kavram n n uygulanmas nda Antalya da bulunan kamu kurumlar ndan gönüllü kurulufllara, do rudan ve dolayl flekillerde turizmle ilgili tüm kiflilere ve organlara görev düflmektedir. Dünya turizm pazar nda kaliteli ürün hiç kuflku yoktur ki, her zaman tercih sebebidir. Antalya y kaliteli bir ürün ve bir dünya markas haline getirmek hepimizin hedefidir. Bunun yegâne yolu da ortak ak lda buluflmakt r. *Antalya Valisi Antalya n n Ak ll Binas Türkiye ye Örnek Türkiye de bir ilk yine Antalya da gerçekleflti. Antalya n n kalbi diye nitelenebilecek modern ça r merkezi tüm Türkiye ye örnek oluflturuyor. Kentin acil ça r gereksinimlerini vakit kaybetmeden cevaplayan ak ll binada; ambulans, itfaiye, polis, jandarma, orman, sahil güvenlik gibi acil ça r durumu gerektiren tüm birimlere 112 numaras ile ulafl l yor. Gelen ça r lara göre an nda ilgili birime yönlerdirme yap l yor. Ayr ca Kent Bilgi ve Güvenlik Sistemi MOBESE kentin tüm görüntülerini burada topluyor. Tabii sadece kamusal alanda güvenlik ve trafik amaçl gözlem yap l yor. Bu sistemle Antalya her aç dan çok daha güvenli bir kent haline geliyor. Antalya daki bir di er yenilik ise, ak ll bina ayr ca Kriz Merkezi. Yani Antalya da do al afetlerden büyük yang nlara ya da güvenlikle ilgili geliflmelere kadar tüm krizler buradan teknolojinin en geliflmifl imkânlar kullan larak yönetiliyor. Antalya, zaten güvenlik konusunda son y llarda ülke çap nda hayranl k b rakan geliflmeler sa lam flt. Kapkaçlar, tinerciler, h rs zl klar 4 sene önce bafllat lan uygulamalar sayesinde bugün kontrol alt nda, kapkaç ve kamusal güvenlikle ilgili sorun yaratan olaylar n say s nda büyük düflüfl sa land. Y lbafl nda devreye giren MOBESE sistemiyle Antalya, Türkiye nin, belki de Avrupa n n en güvenilir kentlerinden birisi olmaya aday. Türkiye nin baflka hiçbir kentinde olmayan bu merkezin kurulmas, Valilik bünyesindeki aylar süren koordinasyonla sa land ve sistem için gerekli önemli bütçenin Avrupa Birli i projeleri kapsam nda elde edilmesi sa land. AB Projeleri Merkezi Antalya Valili i bünyesinde bulunan Avrupa Birli i Merkezi (ABM) ya da di er ad yla AB Projeleri Koordinasyon Merkezi CEUPA n n kurulufl amac ; AB ye adayl k sürecinde Antalya n n, kullan ma aç k AB fonlar yla projeler haz rlamas n sa lamak; haz rlanan bu projelerin gerek say sal, gerekse içerik bak m ndan geliflmesini temin etmek; Antalya n n ve AB ye üye ülke kentlerinin karfl l kl bilgi, deneyim ve teknolojilerini paylaflmak; kamu yönetiminde ve sivil toplumdaki yeni geliflmeleri ve Avrupal l k boyutunu Antalya ya tafl mak; proje üretmek isteyen kamu ve sivil toplum kurulufllar na proje orta bulmada yard mc olmak ve karfl lafl lan her türlü sorunda teknik destek sa lamakt r. Tüm genel ve yerel idarî kurulufllara, STK lara, KOB lere ve tüm AB fonlar ndan yararland rmak için proje yapmak isteyen di er kurum ve kurulufllara idari ve teknik dan flmanl k yapan, ortak bulma faaliyetlerine yard mc olan CEUPA n n faaliyet alan nda; 1 il, 14 ilçe, 103 belediye Antalya Valili i l Planlama ve Koordinasyon Müdürlü ü AB Koordinasyon Merkezi, Antalya n n Alanya ilçesinde üretim yapan çiftçilere AB nin hibe deste i verdi i e itim, çevre ve tar m konular n anlatt. Seminerde projenin nas l haz rlanaca, dikkat edilmesi gereken hususlar, projenin ve STK bulunuyor. CEUPA, proje faaliyetlerini, adresinde duyuruyor. Aç k olan Topluluk Programlar ve Mali flbirli i olanaklar hakk nda, merkezin adresinden bilgi edinilebilir. AB Projeleri Genel Koordinatörlü ü Tel: Fax: Valilik AB Müdürlü ü Bilgilendiriyor uygulanmas, projede mant ksal çerçevenin ne oldu u konular nda bilgiler verildi. Seminere, Alanya bölgesinde oluflturulan 25 kiflilik bir proje grubu kat ld. Grubun içinde Alanya Kaymakaml, lçe Milli E itim Müdürlü ü, Halk E itim Merkezi, lçe Tar m Müdürlü ü nün yan s ra odalar ve belediyelerden uzman kifliler yer ald.

4 4 Antalya ve AB Anadolu Sohbetleri Antalya AB ile Gelece e Haz rlan yor Menderes Türel* Türkiye-Avrupa Birli i (AB) iliflkilerinde; bazen yavafllamalar oldu u hissedilse, gündemin yo unlu u nedeniyle biraz arka planda kald düflünülse de, önemli geliflmeler yaflan yor. AB ye üyelik sürecinde gelinen nokta ne olursa olsun bence as l önemli olan; toplumsal yaflam n her alan n kapsayan kanuni de iflikliklerin yap lmas, gerekli düzenlemelerin tamamlanmas ve etkili bir biçimde uygulanmas d r. Zira AB, bizlerin yaflam standartlar n yükseltmektedir. AB ile ilgili geliflmeleri de erlendirirken, bu bak fl aç s n asla kaybetmememiz gerekti ine inan yorum. Antalya Büyükflehir Belediyesi olarak yapt m z bütün çal flmalar n temelinde bu anlay fl yat yor. AB ile iliflkileri, kentimiz ad na hayata geçirdi imiz projelerde bu anlay flla yönetiyor ve bu süreci önemli bir f rsat olarak de erlendiriyoruz. Bu konuda da genel olarak baflar l oldu umuzu düflünüyorum. Kamu yönetimi, sivil toplum örgütleri, özel sektör ve yerel yönetim olarak bizler farkl kollardan ilerleyerek; Antalya n n bu süreçten en fazla fayday sa lamas için elimizden geleni yap yoruz. Bunun sonuçlar n etkin bir flekilde al yoruz. Anadolu Sohbetleri ne en çok ev sahipli i yapan il olmam z n da, derginizin editörü Say n Nurdan Bernard Türkmen in geçen y l yay nlanan Antalya say s nda yaz s na att Antalya, AB yi en iyi kavrayan ve kullanan illerden bafll n n da bunun önemli iflaretleri oldu una inan yorum. Bu say da genel olarak ele al nacak turizm ve tar m konular nda Antalya n n sahip oldu u potansiyel ortada. Antalya y, her iki konuda da Türkiye nin en önemli merkezi olarak tan mlayabiliriz. Önce turizmi ele al rsak; Antalya, turizm konusunda 500 bini aflan turistik yatak kapasitesi, kalite standartlar çok yüksek tesisleriyle ve geçen y l a rlad 7.5 milyon turist ile ülkemiz turizminin amiral gemisi unvan n tafl yor. Antalya, sahip oldu u potansiyel ile asl nda turizm pastas ndan daha büyük bir pay almay ve Türk turizmine daha büyük bir katk sa lamay hak ediyor. Bu konuda en önemli noktan n; yaflanan geliflmelerin sürdürülebilirli i oldu unu da unutmamak gerekiyor. Antalya Büyükflehir Belediyesi olarak, bu düflünce ve anlay flla, önce dev altyap yat r mlar n tamamlad k. Kanalizasyon sistemleri ve biyolojik ar tma tesisleri ile en de erli hazinemizi; Akdeniz in en temiz sahillerini güvence alt na ald k. Bu sayede, Antalya n n Mavi Bayrak l plaj say s her y l art yor. Bunun yan s ra sahip oldu umuz tarihi ve kültürel zenginli i korumak, ortaya ç karmak ve fark na var lmas n, talep edilmesini sa lamak için önemli çal flmalar ortaya koyduk. Kentsel Dönüflüm Projesi çerçevesinde; Kaleiçi, Cumhuriyet Meydan, Demirciler Çarfl s, Do u Garaj projeleri ile Antalya merkezini bir çekim merkezi haline getiriyoruz. Antalya n n kültürel kimli ini korumak ve yar nlara tafl mak için Kent Müzesi ni kuruyoruz. Bütün bunlar n yan s ra hafif rayl sistem projemiz de h zla ilerliyor. Bu projenin özellikle ikinci ve üçüncü etaplar, kent merkezine gelmek isteyen turistlerin rahatça ulafl m n sa layacak. Sektörün ihtiyaç duydu u nitelikli eleman konusunda da son iki y ld r sürdürdü ümüz ASMEK (Antalya Sanat ve Meslek Edindirme Kurslar ) Projesi önemli bir hizmeti yerine getiriyor. Antalya ile birlikte Antalyal lar da gelece e haz rl yoruz. nan yorum ki; Antalya, potansiyelini etkin bir biçimde de erlendirerek, turizm sektöründen hak etti i geliri elde etmeye bafllayacak. kinci konumuz tar m a gelirsek. Burada da önemli bir f rsat n aya m za kadar geldi ini görebiliriz. AB; üretim standartlar n n ve tar m teknolojisinin geliflkin oldu u, güvenli ürün arz n garantileyen ve geçimini tar m sektöründen sa layan kesimlerin gelirini artt rmay hedefleyen bir Ortak Tar m Politikas n (OTP) destekliyor. AB ye uyum sürecinde bizim yaflad m z en önemli s k nt tar mda istihdam edilmifl nüfus oran n n çok yüksek ve aralar nda birlik kuramam fl küçük iflletmeler nedeniyle verimlili in düflük olmas d r. Ayr ca üretimde bilimsel verilerin kullan lmas ve her aflamada dan flmanl k hizmeti al nmas da büyük önem tafl yor. Bunlar n afl lmas gere i ortadad r. Gerekli kanuni düzenlemeler ve sektöre emek veren insanlar m z n sa duyusu ile bütün bunlar n afl laca na inan yorum. AB ye tam üye olunsun ya da olunmas n, tar m ve g dan n stratejik sektörler oldu unu unutmamal ; kaliteli, rekabet edebilen, güvenli üretim yap lan tar mdaki gücümüzden vazgeçmemeliyiz. Antalya ili; do al yap s, temiz havas, bol su kaynaklar nedeniyle y l boyunca tar msal üretim faaliyetini sürdürebilme olana na sahiptir. Bugün, Türkiye yafl meyve sebze üretiminin 43 milyon ton ve ihracat de erinin 800 milyon $ oldu unu biliyoruz. Bu üretimin %8.4 ünü, ihracat n ise, %18.4 ünü Antalya karfl l yor. Üretimin ihracata oran Türkiye genelinde %3.8 iken, Antalya ilinde bu oran daha yüksek olup %5.1 i buluyor. Narenciye hariç, k fl dönemi yafl meyve sebze ihracat n n yaklafl k %75-80 i yine Antalya dan gerçeklefltiriliyor. Bunun arkas nda ise; özellikle örtü alt yetifltiricili i yat yor. Dünya sebze üretimi 680 milyon ton civar nda olup, uygun ekolojik yap s yla önemli bir tar msal üretim potansiyeline sahip ülkemizin dünya sebze üretimindeki pay % 3,3 ü afl yor. Türkiye, özellikle Antalya için aya m za kadar geldi ini düflündü üm f rsat ise; organik tar md r. Tüm dünyada yayg nlaflan ve k saca; kimyasal gübre ve ilaç kullan lmadan üretimi temel alan organik tar m n, gerekli ad mlar h zl atarsak öne ç kabilece imiz bir alan oldu unu düflünüyorum. Antalya, iller baz nda alan aç s ndan organik tar m üretimine bak ld nda birinci s rada yer al yor. Bugün itibariyle Antalya s n rlar içinde 53 bin 105 hektar alanda organik tar m yap l yor ve bu alanlar h zla geniflliyor. Son dönemde yaflanan iki geliflmenin bu konuda kentimize önemli avantajlar sa lad n düflünüyorum. Birincisi; do algaz n kentimize gelmesidir. K fl flartlar nda örtüalt üretimin kimyasal kullanmadan yap lmas için seralar n mutlaka s t lmas, nemin ortadan kald r lmas gerekiyor. Do algaz d fl ndaki enerjiler ise bunun maliyetlerini yukar ç karak üreticiyi zor durumda b rak yordu. Antalya ya, do algaz 2006 y l n n bafl nda geldi. Ad m ad m seralarda kullan lmas na baflland. kinci geliflme ise; Antalya da %100 Ekolojik Pazar kurmam z oldu. 16 Mart 2008 de açt m z Ekolojik Pazar sadece Antalyal lar n organik ürünlere kolayca ulaflmas n sa lamad, bunun yan s ra üreticilerin organik üretime ilgisini artt rd. Ayr ca kent merkezindeki otellerde kalan yabanc turistlerin bu pazara gösterdi i ilginin de önemli sonuçlar do uraca na inan yorum. Ülkelerine döndüklerinde Antalya markas n n tan t m na destek olaca n düflünüyorum. Bütün bunlar, en baflta da belirtti im gibi, AB üyelik sürecinden ayr olarak de erlendirdi inizde bile büyük önem tafl yan, kentimizin gelece ine yön veren geliflmelerdir. Antalya, gerek turizmde gerekse tar mda sürdürülebilir kalk nma için hassas ve dikkatli bir biçimde ad mlar n at yor. AB ye üyelik sürecini iyi kavraman n ve iyi kullanman n avantajlar n de erlendiriyor. Yolumuzun aç k oldu una inan yor ve bu sürece katk sa layan tüm Antalyal lara teflekkürlerimi sunuyorum. * Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan Belediye AB liflkilerini fiube Müdürlü ü Yürütüyor Antalya Büyükflehir Belediyesi bünyesinde Avrupa Birli i ile iliflkileri yürüten bir flube müdürlü ü bulunuyor. Antalya dünyan n say l turizm merkezlerinden ve Türkiye nin turizm baflkenti. Antalya Büyükflehir Belediyesi bünyesinde AB fonlar ndan yararlanmak amac yla Ekim 2006 da Meclis karar yla kurulan AB liflkileri fiube Müdürlü ü bulunuyor. AB liflkileri fiube Müdürülü ü nün kurulma gerekçesi; Antalya n n artan yabanc bir nüfusa sahip olmas, ülke içi ve d fl ndan artan göçe ba l sosyoekonomik yap da yaflanan h zl de iflim ve bununla ilintili olarak ortaya ç kan farkl alanlardaki sorunlar çözmek amac yla projeler oluflturmak. Müdürlük, Antalya Büyükflehir Belediyesi, Strateji Gelifltirme Dairesi Baflkanl bünyesinde faaliyet gösteriyor ve bugüne dek pek çok AB hibe projesinin sahibi ya da orta oldu. AB liflkileri fiube Müdürlü ü

5 Antalya ve AB 5 Kafl ile Meis Art k Kardefl Antalya FUSE Projesi ile Yenilenebilir Enerjiye Yöneldi Antalya n n Kafl ilçesi ile Yunanistan n Meis Adas kardefl flehir oldu. 11 inci Uluslararas Likya-Kafl Kültür ve Sanat Festivali öncesinde düzenlenen törende, Kafl Belediye Baflkan Halil Kocaer ile Meis Belediye Baflkan Pavlos Panagiris, kardefl flehir protokolüne imza att. Kafl Belediye Baflkan Kocaer imza töreninde Kafl ile Meis kentleri, dostluk kurmaya karar vermifllerdir. Bu dostluk antlaflmas ile, beraber ayn iklimi paylaflan iki komflu ülke halk n n dostluklar n n yaz l olarak da pekifltirilmesi amaçlanm flt r. Y llard r kurulan gönül ba böylece resmilefltirilerek hiç bitmeyecek bir dostlu un ad mlar at lm flt r. Birçok kültürü bar nd ran her iki bölgenin bu görevi devam ettirmelerinin ve çeflitli kültürlerin biraraya gelerek kaynaflmas n n her iki kenti de mutlu edece ini düflünerek iki kent aras nda sa lam bir köprü oluflturulmak istenmektedir. Bu dostluk antlaflmas ile Kafl ve Meis kentlerinin insanlar n n birbirlerini tan y p, dostluklar kurmalar na yard mc olmak istiyoruz diye konufltu. Meis Belediye Baflkan Pavlos Panagiris ise, Bu flekilde iki belediyenin halklar aras nda geliflen Türk-Yunan dostluk ba lar n gerçek zeminler üzerine oturttu umuzu ve özellikle bir müddet önce iki belediyenin kardefl belediye olarak ilan edilmelerinden sonra bu samimi dostlu un zihniyet olmaktan ç k p bir gerçek oldu unu görmekten çok mutluluk duyuyoruz. ki belediye aras ndaki görevlerimiz bu günden itibaren daha da büyümektedir. Ayr ca AB nin bizler için haz rlad programlardan sizlerle müfltereken yararlanabiliriz. Gerçeklefltirdi imiz bu faaliyet Türk- Yunan dostlu u art k halk m z n üzerine de yerleflmifl oldu unun bir kan t d r. ki komflu memleket halk n n herhangi bir stratejik anlam yoktur, bu asl nda halk m z n temiz duygular ndan ve saf gayelerinden ileri gelmektedir. Yaflas n Türk-Yunan dostlu u, yaflas n Kafl-Meis kardefl flehir dostlu u dedi. Kardefl fiehirler ve Antalya-Nürnberg Antalya ile Nürnberg aras nda 1997 de bafllayan Kardefl flehir iliflkileri artarak sürüyor. Geçmifl y llarda yap lan kardefl flehir etkinlikleri kapsam nda, bu y l 1-9 Mart 2008 tarihleri aras nda Nürnberg de düzenlenen Uluslararas Turizm Fuar na Antalya Büyükflehir Belediyesi 7. defa kat ld. 180 m 2 lik bir alanda Antalya stand ad alt nda Antalya n n tan t m yap ld. Her y l bin ziyaretçiyi a rlayan fuar n en coflkulu stand Antalya oldu. Antalya stand n n aç l fl n Nürnberg Büyükflehir Belediye Baflkan Dr. Ulrich Maly ile Bavyera Eyaleti çiflleri Bakan ve Devlet Bakan Joachim Herrmann yapt. Antalya Büyükflehir Belediyesi Koordinatörlü ü nde yürütülen ve AB den hibe almaya hak kazanan FUSE projesi ile ilgili yenilenebilir enerji semineri bafllad. 1 Eylül Pazartesi günü projeyle ilgili Antalya Büyükflehir Belediyesi taraf ndan Çevre kirlili inin iklim de iflikli i üzerine etkileri ve yenilenebilir enerji kaynaklar n n önemi konulu seminere ö retmenler ve ilgili kurum yetkilileri kat ld. Antalya Kültür Merkezi nde seminerin aç l fl konuflmas n yapan Antalya Belediyesi Genel Sekreter Yard mc s ve Proje Yüklenicisi Ahmet fiahin, projenin di er ortaklar n n Türkiye den Mu la ve Tarsus Belediyeleri, sveç ten Malmö Belediyesi oldu unu belirtti. 3 Bin ö renciye e itim 2009 y l sonunda tamamlanacak projede, hibe miktar n n 202 bin Avro oldu unu aç klayan Ahmet fiahin, proje kapsam nda, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri ile iflbirli i içinde okullara yönelik iklim de iflikli i, hava kirlili i, yenilenebilir enerji kaynaklar, rüzgar, günefl, su tasarrufu, biogaz enerjileri konusunda 3 bin ögrenciyi e itme çal flmalar yap lmas n n planland n söyledi. Ö retmenlere büyük görev Günefl, rüzgar, biogaz enerjilerinin yenilenebilen do al enerji kaynaklar oldu una dikkat çeken Ahmet fiahin, flunlar söyledi: Söz konusu enerjiler çevre kirlili i oluflturmamaktad r. Benzin, petrol, kömür gibi yak tlar ileride tükenecek olan yak tlard r ve çevre kirlili i yaratmaktad r. Yenilenebilir enerji kaynaklar gelece in en önemli ve en temiz enerji kaynaklar d r. Bütün dünya yenilenebilir enerji kullan m na yöneliyor. Çevre kirlili inin bir sonucu olarak, hava kirlili inin artmas, trafikten yay lan egzoz gazlar, h zl kentleflme, betonlaflma, do al yaflam n, a açlar n yok olmas na, bitki çeflitlili inin h zla azalmas na, su kaynaklar n n h zla kaybolmas na yol aç yor. Bütün bunlar iklim de iflikli inin de en önemli etkenleridir. Çevre kirlili inin azalmas için yenilenebilir enerji kaynaklar n n ve bisiklet yollar n n teflviki gerekmektedir. Ö retmenlerimize bu konuda büyük görev düflüyor Türkiye kaynaklar zengin Daha sonra, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yenilenebilir Enerji Kaynaklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. brahim Üçgül, fosil yak tlar n yerine, jeotermal, biogaz, günefl, rüzgar, hidrolik, biokütle, hidrojen enerjilerinin kullan lmas n n yayg nlaflt r lmas gerekti ine dikkat çekti. Türkiye günefl enerjisi kullan m aç s ndan büyük potansiyele sahip. Yenilenebilir enerji kaynaklar aç s ndan da zengin bir ülke. Sadece günefl enerjisi kullanarak Antalya k fl n s t labilir fleklinde konufltu. Antalya Büyükflehir Belediyesi nin 7 Kardefl fiehri bulunuyor; 1. Rostov - Na - Donu 26 May s 1995 Rusya 2. Nürnberg 02 Ekim 1997 Almanya 3. Bat - Yam 26 Kas m 1997 srail 4. Çeboksar 18 A ustos 2001 Çuvafl Cumhuriyeti 5. Gazima usa 26 Ekim 2001 K.K.T.C. 6. Kazan 11 Ocak 2003 Tataristan Cumhuriyeti 7. Tald korgan 18 Aral k 2003 Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Büyükflehir Belediyesi, Ukrayna n n Yalta, Amerika n n Austin, sveç in Malmö kentleriyle Kardefl fiehir olma çal flmalar n da bafllatt. Gençlerin Gülümseyen Yar nlar Projesi AB E itim ve Gençlik Programlar Dairesi Baflkanl (Ulusal Ajans) taraf ndan kabul edilen, Alanya Belediyesi nce haz rlanan Gençlerin Gülümseyen Yar nlar isimli ve yaklafl k 18 bin Avro bütçeli proje gençlerin ve çocuklar n küçük yafltan itibaren demokrasi kültürünü benimsemesi sa lanacak. Eylül ay nda hayata geçen ve 1 y l içinde tamamlanacak projenin yerel ortaklar, Alanya Gençlik Platformu, Barbaros-Azako lu lkö retim Okulu, yurt d fl orta da Polonya n n Gizycko Belediyesi ve Gizycko Gençlik Meclisi. Proje kapsam nda Alanya da bir gençlik meclisi kuruluyor. Projenin her aflamas nda Gençlik Meclisi bulunan Polonya n n Gizycko Belediyesi nin deneyimleri dikkate al nacak. Bu amaçla Barbaros-Azako lu ve di er okullardan demokratik yöntemle seçilen okul temsilcileri biraraya getirilerek Alanya Gençlik Meclisi oluflturulacak. Proje sayesinde kurulacak olan gençlik meclisinin çal flmalar yla gençler farkl görüfllere, kültürlere sayg göstererek kendilerini ifade edebilme yetene i kazanacaklar. Cihan Haber Ajans Kad n S nma Evleri Projesi Kad n S nma Evleri Projesi, Avrupa Birli i nin mali, BM Nüfus Fonu Türkiye Temsilcili i nin teknik deste iyle, çiflleri Bakanl Mahalli dareler Genel Müdürlü ü taraf ndan yürütülüyor. Antalya proje için seçilen pilot iller aras nda bulunuyor Kad n S nma Evleri Projesi nin, kad na yönelik fliddete çözüm için hayata geçirildi ini belirten Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan Menderes Türel, Proje çerçevesinde Türkiye de 8 kad n s nma evi aç lacak. Bunlar, zor durumda kalm fl kad nlar n çocuklar yla birlikte mahremiyetine sayg l, yaflad klar s k nt lar hafifletmeyi amaçlayan çok özel s nma evleri olacak dedi. Proje; fliddete maruz kalan kad nlara do rudan hizmet sunan polis, jandarma, sa l k görevlileri gibi kamu personelinin ve muhtarlar n e itimini de kaps yor. Proje sivil toplum örgütlerinin kat l m ve uyumlu çal flmas ile hayata geçiyor Kas m Ay nda Tamamlanacak Mevcut kad n s nma evinin kapasitesi 30 yatakl. Bu proje ile kapasite iki kat na ç kacak un sonbahar nda tamamlanacak yeni kad n s nma evi, modern standartlarda 30 yatak kapasitesi ile hizmet verecek. 12 Milyon Avro luk Proje Proje nüfusu 50 binden fazla olan belediyelere kad nlar n insan haklar n n korunmas na katk da bulunmak ve fliddete u rayan kad nlara yeterli düzeyde koruma sa lamak üzere kad n s nma evi açma ve iflletme görevinin yerine getirilmesine destek olunmas n amaçl yor. Ankara, Antalya, Bursa, Eskiflehir, Gaziantep, stanbul, zmir ve Samsun olmak üzere 8 ilde gerçeklefltirilecek projenin toplam maliyeti 12 milyon, bir kad n s nma evinin maliyeti de 1,5 milyon Avro. Amaç, fliddete u rayan kad nlara çocuklar ile birlikte, kolluk, sa l k, adalet ve sosyal hizmet sunmak. Evlerle ilgili belediyeler bünyesinde dan flma merkezleri kurulacak. S nma evleri gizlilik kurallar çerçevesinde oluflturuluyor. fiiddet gören bir kad n ilgili belediyenin oluflturaca dan flma merkezi arac l ile durumunu izah edip, kad n s nma evinde koruma alt na al nacak. Bu anlamda, yerel yönetimlerle, kad n kurulufllar aras nda ifl birli i mekanizmalar oluflturulacak. Proje kapsam nda gerçeklefltirilecek e itimlerden fliddete u rayan kad nlara yönelik hizmet sunan tüm kurulufllar yararlanabilecek.

6 6 Antalya ve AB Anadolu Sohbetleri Pierini: AB üyeli i konusunda yap lmas gereken çok ifl var AB Nitelikli Göçmenlere Kap lar n Aç yor Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Baflkan Marc Pierini, Türkiye büyük bir ülke oldu u için, Avrupa Birli i üyeli i konusunda yap lmas gereken çok fazla ifl oldu unu belirterek, Bu zor bir süreç... Bazen ac verici bir süreç bile olabilir, baz rahats zl klar ortaya ç kabilir dedi. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (AKTD) Baflkan Marc Pierini, fianl urfa ziyareti s ras nda Türkiye nin AB üyeli i konusuna de inerek, kamuoyunun bazen müzakerelerin çok yavafllad ya da adil olmayan bir flekilde yürütüldü ü izlenimine kap labildi ini belirtti. Önümüzde bir yol haritas, AB normlar ve tüzüklerini içeren AB müktesebat ve siyasi kriterler var diyen Pierini, bütün bu kurallar n herkes için geçerli oldu unu ifade ederek, flöyle devam etti: Siyasi kriterlerden, ifade özgürlü ünden, hukukun üstünlü ü ve demokrasiden bahsetti imizde, bütün Alanya da Kültürel Ayr mc l Yok Etme Projesi Bilkent Üniversitesi ö rencilerinin haz rlad Kültürel Ayr mc l k konulu AB Projesi, kültürel ayr mc l yok etmeyi ve ortak bir kültür oluflturmay amaçl yor. Bilkent Üniversitesi nin Toplumsal Duyarl l k Projeleri ve Uluslararas Proje Grubu ö rencilerinden 13 arkadafl taraf ndan oluflturulan projeye, Letonya, Slovenya, Yunanistan ve Portekiz olmak üzere 4 farkl ülkeden 24 ö renci destek veriyor. Bilkent Üniversitesi Uluslararas Projeler Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (AESOB) taraf ndan haz rlanan Kuaförlük ve Kiflisel Bak m Sektöründe Kalitenin Artt r lmas Projesi, AB taraf ndan kabul edildi. Önceki y l AB taraf ndan finanse edilen Mesleki ve Teknik E itimi Gelifltirme Projesi (MEGEP) kapsam nda düzenlenmifl olan Oto Tamirinde Yeni Nesil Cihazlar n Kullan m projesi baflar yla sonuçlanm fl ve 100 oto tamircisine e itim verilmiflti. AESOB un yeni projesi olan Kuaförlük ve Kiflisel Bak m Sektöründe Kalitenin Artt r lmas projesinin sözleflmesi ise temmuz ay nda imzaland. Proje kapsam nda kuaför, berber, manikür, pedikür, cilt bak m ve kozmetik mesleklerinde e itimler verilecek. Finansman bunlar n asl nda Türkiye taraf ndan kendisinin karar vermesi gereken konular oldu unun alt n çizmemiz gerekiyor. Çünkü hiç kimse Türkiye için bu alanlarda karar veremez. Bu karar Türkiye nin kendisinin vermesi gerekiyor. Bu ba lamda siyasi sistem içinde sivil toplum kurulufllar n n kat l m yla birlikte kuvvetli bir diyalog sa lanmas gerekmektedir. Diyalog kapsam nda yüzde yüz olmasa bile kuvvetli bir uzlafl ortam sa lanmas gerekti ine iflaret eden Pierini sözlerini flöyle sürdürdü: Buras oldukça büyük bir ülke oldu u için yap lmas gereken çok fazla ifl var. Bu süreç oldukça zor bir süreç. Bazen ac verici bir süreç bile olabilir, baz rahats zl klar ortaya ç kabilir. Ama bu süreç her iki taraf için de oldukça zorlu bir süreç. Bunun yan nda bir de imaj aç s ndan birtak m eksiklikler söz konusu. Hem hükümet, hem medya, hem de sivil toplum kurulufllar n n bir araya gelerek, bu eksikliklerin giderilmesi konusunda çaba sarf etmesi gerekiyor. Kaynak: EurActiv Kuaför ve Berberlere AB Destekli E itim Koordinatörü ve ayn zamanda matematik bölümü ö rencisi Er Noyan Çavdar, çal flmalar na 2007 y l n n May s ay nda bafllad klar n, projenin 2007 Kas m ay nda AB nin onay ndan geçerek 18 bin 805 Avro destek verdi ini, proje çal flmalar n n Antalya n n Alanya ilçesinde sürdürüldü ünü belirtti. Projenin amac kültürel ayr mc l yok etmek ve ortak bir kültür oluflturmak. Letonya dan projeye kat lan Aiga Tomasse (22), kültürel ayr mc l n dünyan n hiçbir yerinde olmamas gerekti ine inanan Tomasse, Türklerin çok s cakkanl ve misafirperver bir millet oldu unu belirtti. AB kaynaklar ndan sa lanan proje; AESOB liderli inde, Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Odas, Antalya Erkek Berberleri Odas ve Bulgaristan Ulusal Kuaförler Derne i nin ortakl ile yürütülecek ve 15 ay sürecek. Proje kapsam nda kursiyerlere 6 ay boyunca toplam 120 saat e itim ve e itimleri baflar yla bitiren kursiyerlere sertifika verilecek. Proje süresi içinde kursiyerler ve hocalardan oluflan 15 kiflilik ekip, Bulgaristan da bir haftal k çal flma gezisine kat lacak. Ayr ca, 10 kiflilik bir ekip de, Bulgaristan ve Macaristan da düzenlenen uluslararas kuaförlük fuar ve saç flekillendirme yar flmas na kat lacak. Avrupa Birli i Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER), beyin göçü çekmek için AB Komisyonunca haz rlanan Mavi Kart plan na onay verdi. Plan, içiflleri bakanlar nca da onayland ktan sonra yürürlü e girecek. ABD nin Yeflil Kart uygulamas yla rekabet edecek Mavi Kartla, nitelikli göçmenler tek bir belgeyle 27 üye ülkede çal flma hakk na sahip olacak. Mavi Kart baflvurusu için göçmenlerden, üye ülkelerin kendi ihtiyaçlar na göre belirledi i nitelikleri tafl malar ve baflvuruda bulundu u ülkede ortalama brüt maafl n 1 buçuk kat düzenli gelire sahip olmalar istenecek. En fazla 4 y ll k çal flma izni öngörülen Mavi Kart sahipleri, ailelerini yanlar nda getirebilecek. Bir ülkede en az 18 ay çal flan Mavi Kartl lara tan nan di er üye ülkelerde çal flma hakk, tekrar baflvuru flart getirilerek k s tlan yor. AB içiflleri bakanlar n n suland r lm fl Mavi Kart plan na nihai onay bu y l içinde vermeleri bekleniyor. Kalifiye göçmen ihtiyac spanya n n y lda 100 binin üzerinde kalifiye göçmene ihtiyac oldu u bildirildi. Konuyla ilgili yay mlanan bir raporda, özellikle doktor, mühendis ve teknoloji alan nda uzmanlara ihtiyaç oldu u belirtildi. Türk Eczac lar Birli i Eczac l k Akademisi, AB deste iyle Antalya da Eczane Teknisyenleri E itim Program Kursu düzenledi. Türkiye de eczac l k alan nda bilimsel geliflmeye katk da bulunmak ve eczac l k camias na ara eleman yetifltirmek amac yla kurulan Türk Eczac lar Birli i Eczac l k Akademisi nin Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ve Türkiye fl Kurumu ile ortaklafla Raporda, spanyol ekonomisinin rekabet gücünü koruyabilmesi için önümüzdeki 5 y l içinde 430 bin kalifiye iflçiye ihtiyaç duyuldu u kaydedildi. Düflük do um, yüksek yafll nüfus oran nedeniyle spanya n n önümüzdeki y llarda genç kalifiye göçmenlere olan ihtiyac n n ciddi boyutlara ulaflaca ifade edildi. Antalya da AB Destekli Eczac Kursu AB Deste iyle fl Sahibi Oldu Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) taraf ndan yürütülen Avrupa Birli i nin finanse etti i Kad n Giriflimcili ini Destekleme Projesi ilk meyvesini verdi. Antalya n n da aralar nda bulundu u Türkiye de 25 ilde uygulanan projeye kat lan Nevin Dikmen kendi iflyerini açt. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (AESOB) bünyesinde sürdürülen Kad n olarak 2007 Aral k ay nda Antalya da Avrupa Birli i Destekli Eczane Teknisyenleri E itim Kursu gerçekleflti. Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl n n Türkiye fl Kurumu ile ortaklafla düzenlendi i 6 haftal k kurs 1 Aral k 2007 tarihinde Akdeniz Üniversitesi bünyesinde bafllad. Bu tür kurslar sürekli hale getirerek, sektördeki ara eleman aç n n kapat lmas planlan yor. Hedef, eczanelerde e itimli teknisyenlerin çal flt r lmas n sa lamak. Giriflimcili ini Destekleme Projesi kapsam nda ilk grup e itimlere kat lan Nevin Dikmen, Köpük Çamafl r Evi ni may s ay nda açt. Dikmen, proje çerçevesinde ald e itimlerin iflyerini açmada büyük katk s oldu unu belirterek, Orada edindi im bilgilerle, bugün bu iflyerini aç yorum. Günde 300 kilogram çamafl r y kama kapasitemiz var. Bölge halk na ve iflyerlerine hizmet verece iz. Ticaretteki ilk deneyimim ve baflar l olaca ma inan yorum diye konufltu.

7 Antalya ve AB 7 Kad n Giriflimcili i Projesine Antalyal Kad nlardan Büyük lgi AB Aktif stihdam Tedbirleri Hibe Plan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) taraf ndan haz rlanan, Avrupa Birli i nin finanse etti i Kad n Giriflimcili ini Destekleme Projesi nin Antalyal kad nlardan gördü ü ilgi giderek art yor. Türkiye genelinde 25 ilde Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i bünyesinde uygulanan projede, Antalya da bu güne kadar 214 kad na e itim verildi. Kad nlara ifl hayat ndaki yerlerini almalar amac yla özgüven kazand rmak ve ifl fikri oluflturma, ifl kurma, sat fl-pazarlama, finans yönetimi gibi konularda bilgilendirmek amac yla düzenlenen projede ilk ders 14 Nisan tarihinde yap ld. Bugüne kadar Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i nde ve Manavgat ta kad nlara yönelik kurslar düzenlendi. Temel Giriflimcilik E itimi, Sat fl Pazarlama ve Tan t m ve Strateji ve fl Plan Haz rlama konular nda düzenlenen kurslarda 214 kad n e itim gördü. Ayr ca, 90 kad n da dan flmanl k hizmeti ald. Düzenlenen kurslara, bir mesle i veya el becerisi olan veya herhangi bir alanda ifl fikri olup da ifl kurmay düflünen kad nlar ile ifl sahibi olup, iflini gelifltirmek isteyenler kat ld. E itime kat lan kad nlar, e itimlere kat ld ktan sonra kendilerine olan güvenlerinin artt n, hayata bak fllar n n de iflti ini, ayr ca her hangi bir ifli kurarken ve yürütürken neler yapmalar ve yapmamalar gerekti i konusunda bilgi sahibi olduklar n belirttiler. Projeye kat lan kursiyerler, proje kapsam nda verilen e itimlerin kendileri için çok faydal oldu unu belirterek, projenin düzenlenmesinde eme i geçenlere teflekkür etti. Kad n Giriflimcili ini Destekleme Projesi 30 Kas m tarihinde sona erecek. Kad n Giriflimcili ini Destekleme Projesi Antalya Merkez Yöneticisi Selvet Mergen, Antalyal kad nlar n projeye olan ilgisinin kendilerini de mutlu etti ini belirterek, Türkiye genelinde 4500 kad na e itim verilmesi hedefleniyordu ve proje kapsam nda neredeyse bu say ya ulafl ld. E er kad nlar Kad n Giriflimcilik Merkezi ne sahip ç karlar ve desteklerlerse, AESOB un da katk lar yla projeyi sürdürülebilir hale getirebiliriz dedi. Ayr ca, Antalya Ticaret ve Sanayi Odas bünyesinde faaliyet gösteren Antalya AB Bilgi Bürosu taraf ndan 2008 y l etkinlikleri kapsam nda 8 Ekim de düzenlenen toplant da Antalya l Kad n Giriflimciler Kurulu üyelerine Avrupa Birli i Hibe Programlar ve Proje Döngüsü Yönetimi konular anlat ld. Antalya AB Bilgi Bürosu Koordinatörü Burcu Topkaya, toplant da Avrupa Birli i nin Türkiye ye sa lad mali yard mlar ve proje haz rlama teknikleri konular nda Antalyal kad n giriflimcilere bilgiler verdi. Proje teklif ça r lar na baflvuru yaparken dikkat edilmesi gereken noktalara de inen Topkaya, Antalya l Kad n Giriflimciler Kurulu çal flma gruplar na proje teklifi haz rlama konusunda her zaman destek vermeye haz r z dedi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odas ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu aras nda imzalanan bir hizmet kontrat ile 1998 y l nda faaliyetlerine bafllayan Antalya AB Bilgi Bürosu nun 10 y ld r Antalya halk n Avrupa Birli i ve Türkiye-Avrupa Birli i iliflkileri konular nda bilgilendirme faaliyetlerini yürüttü ünü belirtti. Antalya l Kad n Giriflimciler Kurulu Baflkan Hediye Kayacan da, oluflturulan çal flma gruplar ve Kad n Giriflimciler Kurulu çal flma esaslar hakk nda bilgiler verdi. Gençlerde iflsizlik oran m z %20 yani genel iflsizlik oran m z n neredeyse iki kat d r. flgücüne kat lma oran m z %46.9 olup, istihdam oran m z %42.1 dir. Gerek iflgücüne kat lma oran m z, gerekse istihdam oran m z OECD ülkelerine göre düflüktür. flgücüne kat l m oran m z afla ya çeken önemli bir etken, kad nlar m z n iflgücüne kat l m oran n n düflük olmas d r. Verilere bakt m zda befl kad n m zdan sadece birinin istihdamda oldu unu görüyoruz. fikur un iflsizlikle mücadelede ve istihdam art rmada iflgücü piyasas na müdahale etti i en önemli araç, Aktif flgücü Programlar d r. Bu programlar n temel felsefesi istihdam edilebilirli i art rmak olarak ifade edilebilir. Aktif flgücü Programlar n n en önemli özelli i gerek uyguland alanlar n, gerek uygulanacak kurumlar n tespit edilmesinde; gerekse hedef al nan kitle itibariyle esnekli e sahip olmas d r. Bu esneklik de iflen koflullara uyum sa lamak aç s ndan önemlidir. llerde iflgücü piyasas n n nabz, ilgili tüm taraflar n iflbirli i ile sosyal diyaloguyla kontrol alt nda tutulabilir. Bugün ve gelecekte istihdam n korunmas -art r lmas ve iflsizli in azalt lmas için flkur taraf ndan yürütülen aktif iflgücü Genelkurmay Baflkanl, Avrupa Birli i nden al nacak maddi destekle askerlere vatandafll k e itimi verecek. Proje kapsam nda askerlere insan ve çocuk haklar, kad n-erkek eflitli i, çevrenin korunmas ve madde ba ml l na karfl e itim verilecek. Türk Silahl Kuvvetleri ilk kez bir projesine maddi kaynak sa lamak için Avrupa Birli i fonlar na baflvurdu. Mehmetçik çin Vatandafll k E itimi adl proje için baflvuruyu Deniz Kuvvetleri mensubu bir yüzbafl yapt. Avrupa Komisyonu nun internet sitesinde de yer verilen projeyle; er statüsündeki askerlere insan ve çocuk haklar, kad n erkek eflitli i, çevrenin korunmas ve madde ba ml l na karfl e itimler verilecek. lk aflamada bu e itimleri verecek Silahl Kuvvetler mensuplar yetifltirilerek, e itim programlar na, özellikle de Aktif stihdam Tedbirleri Hibe Plan na illerdeki kamu ve özel kesim e itim kurumlar, iflçi ve iflveren örgütleri, meslek kurulufllar ve sivil toplum kurulufllar n n gerekli katk y sa lamalar son derece önemlidir y l Kat l m Öncesi Mali Yard m Programlar kapsam nda gelifltirilmifl olan Aktif stihdam Tedbirleri ve Yerel Düzeyde fikur a Destek Projesi Aktif stihdam Tedbirleri için 16 milyon Avro su Avrupa Komisyonu katk s, 4 milyon Avro su Türk Hükümeti olmak üzere toplam 20 Milyon Avro bütçe ayr ld. Kad nlar n ve gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artt r lmas öncelik olarak belirlendi. Aktif stihdam Tedbirler Hibe Plan Bilefleni; stanbul, Ankara, zmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Zonguldak, Gaziantep, Tekirda, Mersin, Antalya, Manisa, Eskiflehir, Konya, Kayseri, Sakarya, Bal kesir, Samsun, Malatya, Ayd n, fianl urfa, Denizli, Trabzon, Sivas, Diyarbak r, Çorum, Hatay ve Kahramanmarafl olmak üzere toplam 28 ilde uygulan yor. AB, Aktif flgücü Programlar n sosyal dengenin ve ekonomik geliflmenin önemli bir arac olarak görüyor. Bu anlamda, Avrupa Sosyal Fonu, hükümetlere ve sosyal taraflara, sivil toplum kurulufllar na, insan kaynaklar na yat r m konusunda çok önemli finanssal destek sa l yor. Ülkemizin ve illerimizin AB fonlar ndan yararlanmas, insan kaynaklar m z n gelifltirilmesinde hayati önem tafl yor. AB Fonuyla Askerlere Vatandafll k E itimi Türkiye den gençlik alan nda çal flan ö renci topluluklar, dernek ve kurulufllar n kat labilece i program için baflvurular bafllad. Avrupa daki gençlik örgütleriyle ortak yap labilecek projelerde, proje bafl na 35 bin euro destek verilecek. Program n toplam birimleri oluflturulacak. Hedef, ilk etapta 150 bin, daha sonra da 500 bin askere bu e itimi vermek. Projede hedeflenen bir di er nokta erlerin ald klar e itimi terhis olduktan sonra çevreleriyle paylaflmalar. Proje kapsam nda oluflturulacak ekipler, verilen e itimin ifle yaray p yaramad yerinde inceleyerek tespit edecek. Disiplinli ve organize bir yap olmas, aktivitelerinin süreklilik arzetmesi ve genifl bir kitleye ulaflabilmesi, Türk Silahl Kuvvetleri nin avantaj olarak gösteriliyor. Mehmetçik çin Vatandafll k E itimi bafll kl projenin bir y ll k bedeli 15,3 milyon Euro. Bu rakam n 12,7 milyon Euro su AB fonlar ndan karfl lanacak. Türk Silahl Kuvvetleri nin proje için alaca fon deste i Avrupa Birli i için de bir ilk olma özelli i tafl yor. EurActiv AB Gençlik Program Baflvurular Bafllad bütçesi 1 milyon 400 bin euro. Baflvuru için son tarih 1 Aral k Ayr nt l bilgi için: e_bilgi.doc

8 8 Antalya ve AB Anadolu Sohbetleri AB den Kad n-erkek Eflitli ine Teflvik Geçti imiz y l, toplumsal cinsiyet eflitli inin teflvik edilmesini amaçlayan twinning/efllefltirme projesi, Ankara da Kad n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan Nimet Çubukçu, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (AKTD) Baflkan Büyükelçi Marc Pierini ile Hollanda Sosyal fller ve stihdam Bakanl temsilcilerinin kat l m yla bafllat ld. Proje Antalya y da kaps yor. Proje, toplumsal cinsiyet eflitli i ilkesinin tüm politika ve programlara yans t lmas ve desteklenmesinde ortaklafla hareket etmek amac yla, ilgili kamu kurulufllar, yerel yönetimler ve sivil toplum kurulufllar n bir araya getiriyor. 1.5 milyon Avro bütçeli proje, Kad n n Statüsü Genel Müdürlü ü ile Hollanda Sosyal fller ve stihdam Bakanl aras nda yap lan bir efllefltirme arac l yla uygulan yor. Bu projeyle Türkiye ve Hollanda daki bu iki kurum ilk kez birlikte çal fl yorlar. Projenin aç l fl töreninde AKTD Baflkan Büyükelçi Marc Pierini; Kad n erkek eflitli i AB nin temel ilkelerinden biridir. Türkiye nin son y llarda bu alanda ve kad nlar n insan haklar ndan tam anlam yla yararlanmas na yönelik kaydetti i ilerlemeyi memnuniyetle karfl l yoruz. Öte yandan toplumsal cinsiyet eflitli inin tam olarak sa lanmas n n önünde halen birtak m güçlükler bulunmaktad r. Bizler Türkiye yi bu yöndeki çabalar nda desteklemeye haz r ve istekliyiz dedi. Proje kapsam nda Kad n n Statüsü Genel Müdürlü ü ne (KSGM), di er bakanl klar ile Ankara, Bursa, Gaziantep, Samsun ve Antalya da yerel yönetimlere, toplumsal cinsiyet eflitli i ilkesinin plan ve politikalara yerlefltirilmesi ve ilgili AB müktesebat konular nda e itimler veriliyor. Proje ayr ca cinsiyete dayal ay r mc l a maruz kalanlara ba ms z destek sa lamak amac yla kurulan Toplumsal Cinsiyet Eflitli i Kurumu na bir model haz rlanmas na da yard mc oluyor. Proje sonunda KSGM nin kamuya aç k ve geliflmifl bir dokümantasyon merkezi olacak. Ayr ca ulusal ve yerel paydafllar ile kad n alan nda çal flan sivil toplum örgütlerine dan fl larak haz rlanm fl bir ulusal toplumsal cinsiyet eylem plan da haz r olacak. Eylem plan, hükümet politikalar için bir temel oluflturacak ve bu politikalar n uygulanmas için bir iletiflim stratejisi gelifltirilecek. AKTD Baflkan Büyükelçi Marc Pierini Büyük resmin bir parças Proje, içinde kamu ve sivil toplum kurulufllar n n kad na karfl fliddetle mücadele için ortaklafla çal flmalar n teflvik eden bir di er bileflenin de bulundu u bir resmin parças d r. Bu bileflen, 2006 n n Kas m ay nda uygulanmaya bafllam fl, nisan 2007 ilk ve sonbahar nda bafllayan di er bileflenler eklenmifltir. Kad na yönelik aile içi fliddetin sebep ve sonuçlar n anlamak üzere ülke genelinde yürütülecek bir araflt rmay da kapsamaktad r. Tüm bu projelerin toplam de eri 5.8 milyon Avro dur. Detayl bilgi: AKTD Zeynep Aydemir Koyuncu AB 120 Medya Çal flan n E itecek AB Deste iyle flçi ve flverenler Elele Antalya Gazeteciler Cemiyeti nin (AGC), Avrupa Birli i fonlar ndan destek alarak haz rlad Antalya Bas n Akademisi Projesi kapsam nda Antalya, Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar da aktif olarak görev yapan 120 medya çal flan na e itim verilecek. AGC Baflkan Mevlüt Yeni taraf ndan yap lan aç klamada, 30 Kas m 2009 a kadar sürecek proje kapsam nda Bat Akdeniz Bölgesi nde aktif olarak görev yapan, lise mezunu 120 yerel ve yayg n medya çal flan n n, 30 ar kiflilik 4 grup halinde toplam 38 saat e itim alaca n belirtti. Yeni, Meslektafllar m z temel iletiflim, video, grafik tasar m, internet gazetecili i, web tabanl reklamc l k, gazetecilikte AB standartlar gibi birçok konuda mesleki e itim alacaklar dedi. Projenin yabanc orta n n, AGC nin kardefl kuruluflu Hollanda Press Now Gazeteciler Birli i oldu unu bildiren Yeni, yerelde ise Antalya da Avrupa Birli i Derne i Antalya Sanayici ve fladamlar Derne i (ANS AD) eski baflkan ve Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent A.fi. Genel Müdürü Bekir Bülend Özsoy baflkanl nda 2007 y l nda Avrupa Birli i Derne i kuruldu. Antalya AB Çal flmalar n Destekleme Merkezi Derne i nin çal flmalara katk verece ini aç klad. Mevlüt Yeni, projenin en büyük destekçilerinden birinin de Akdeniz Üniversitesi letiflim Fakültesi oldu unu, kas m ay nda bafllayacak e itim program n n fakültenin ö retim üyeleri ve duayen gazetecilerle birlikte haz rland n ifade etti. Derne in üyeleri ifl hayat n n tan nm fl isimlerinde olufluyor. Kemal Özgen, Savafl Titiz, Ahmet Acar, Ahmet Ünal, Hasan fiirin, Çetin Osman Budak, smail Karaman, Turan Meciko lu, Ebru Çetin, Tar k Duru, Zeynep Tu çe Çiftçibafl ve Sevgi Kunt derne in ilk üyeleri aras nda yer al yor. flçi, iflveren ve memur sendikalar aras nda, sosyal diyalo u ve daha iyi çal flma koflullar n desteklemeyi amaçlayan toplam 1.67 milyon Avro bütçeli yirmi alt proje, 24 Ocak 2007 tarihinde Ankara da bir törenle bafllat ld. Aç l fl münasebetiyle konuflan Büyükelçi Pierini, Bu projeler Türkiye de sosyal diyalog kültürünün güçlendirilmesine destek verecektir. flçi, iflveren ve memurlar temsil eden sendikalar n kapasitelerinin güçlenmesine ve ifl yerlerinde sosyal diyalog kültürünün tesis edilmesine yard mc olacakt r. dedi. Türkiye deki sosyal ortaklar n ulusal, sektörel ve iflyeri düzeyinde uygulanmak üzere ortaklafla haz rlad klar projeler, T SK, TÜRK- fi, HAK- fi, KAMU-SEN, MEMUR-SEN ve BASK Konfederasyonlar na ba l sendikalar n yan s ra, kamu kurulufllar ve belediyeler taraf ndan uygulanacakt r. Projelerin ortalama bütçeleri 65,000 Avro dur. Her projede, çal flanlar ve iflverenleri temsilen en az bir örgüt yer al yor. flçiiflveren sendikalar ile memur sendikalar ve kamu kurulufllar bir çok sektörde ilk defa ortak projeler yürütecek. Kay t d fl istihdamdan yoksullukla mücadeleye, ifl yasas n n uygulanmas ndan çal flma flartlar n n iyilefltirilmesine kadar çeflitlilik gösteren projeler, çal flanlar ve iflverenler aras ndaki sosyal diyalog yoluyla uygulanacak. Hibe projeleri, Avrupa Birli i taraf ndan desteklenen ve Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ile sosyal ortaklara destek veren Yenileflme ve De iflim için Türkiye de Sosyal Diyalo u Güçlendirme Projesi kapsam nda finanse edilmektedir. Toplam de eri 4.29 milyon Avro olan projenin genel amac, söz konusu taraflar n Avrupa Birli i sosyal politikalar kapsam ndaki sorumluluklar na haz rlanmalar na yard mc olmak üzere ülke çap nda sosyal diyalogun gelifltirilmesidir. Projelerin tam listesi: Bilgi: AKTD Numan Özcan

9 Türkiye ve AB 9 Türkiye nin AB Sürecini Yeniden Canland rma Zaman Dr. Olli Rehn * Türkiye de AB reformlar yoluyla modernleflmenin h zland r lmas yönünde son zamanlarda yap lan ça r lar memnuniyetle karfl l yoruz. Bu reformlar Türkiye nin her y l karfl laflt siyasi kriz döngüsünü k rmak için gereklidir. Kriz, geçti imiz y l Cumhurbaflkanl ve Parlamento seçimleri üzerinde ç km flt. Bu y l ise kendisini iktidar partisine yönelik Anayasa Mahkemesi ndeki kapatma davas nda gösterdi. Krizler Reform Enerjisini Tüketiyor Bu tür krizler ülkenin siyasi istikrar na ve dolay s yla AB sürecine zarar veriyor. Krizler pekala Türk vatandafllar n n ç karlar na hizmet eden ve büyük ihtiyaç duyulan reformlar n gerçeklefltirilmesi için kullan labilecek olan de erli miktarda siyasal enerjiyi tüketiyor, bunun sonucunda kilit reformlar hukuki ve siyasi sistemin çeflitli noktalar nda sekteye u ruyor. Bu y l yaflanan kriz, Avrupa standartlar na ulaflabilmesi için Türkiye nin adli ve anayasal reformlar gerçeklefltirme ihtiyac n n ivedili ini ortaya koydu. Hükümet Siyasi Partiler Yasas nda Ad m Atmad Örne in; Komisyon, son üç y ld r Türkiye ye siyasi partiler yasas n de ifltirmesi tavsiyesinde bulunuyor. Ancak hükümet, son dönemdeki davalar öncesinde de siyasi partilerin kapat lmas na yönelik aç lm fl davalar bulunmas na ra men, bu alanda flu ana kadar hiçbir ad m atmam flt r. Gerçeklefltirilebilecek di er reformlar da gerginliklerin yat flt r lmas na ve bunlar n topyekün çat flmalara dönüflmesinin engellenmesine yard mc olabilir. Atamalarda Liyakat için Ombudsman Kurumu Gerekli Ombudsman (kamu denetçili i) müessesesinin oluflturulmas, din ve devlet aras ndaki iliflki konusundaki tart flmalarda yaflanan baz gerilimlerin ortadan kalkmas na yard mc olabilir ve vatandafllara kiflisel inançlar ve siyasi ba lant lar ne olursa olsun haklar na sayg gösterilece ine iliflkin güven telkin edebilir. Ayr ca üst-düzey atamalarla ilgili süreci mercek alt na alarak ve atamalar n liyakat ve tarafs zl k esas na dayal olarak yap lmas n sa layarak, bu konudaki mevcut anlaflmazl klar n azalt lmas na da yard mc olabilir. Ne var ki, Ombudsman yasas iki y l aflk n bir süredir Anayasa Mahkemesi nde beklemektedir. Bir baflka örnek, Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl sendikalar yasas d r. Bu yasa Türkiye deki mevzuat örgütlenme, grev ve toplu sözleflme haklar gibi önemli konularda AB standartlar ve ILO sözleflmeleriyle uyumlu hale getirecektir. Yap c Diyalog ve Uzlafl Ruhu Çok Önemli fiimdi, Türkiye nin bu engelleri ortadan kald rarak, AB ye kat l m yolunda ilerlemeye devam etmesinin zaman d r. Yap c diyalog ve uzlafl ruhu, AB ye yönelik reformlar konusunda genifl bir mutabakat n oluflturulmas ve en hassas konular n kamuoyunda tart fl larak çözüme kavuflturulmas aç s ndan kilit önem tafl yor. Hükümetin üçüncü Ulusal AB Reform program n n kabulü do rultusunda ortaya koyaca niyet önem tafl yacakt r. Program n aç klanmas n ilgiyle bekliyorum. Yolsuzlukla Mücadele Gelifltirilmeli Türkiye nin AB reform gündemi kapsaml d r. Bu gündem, sivil - asker iliflkilerini, adli ve kamu yönetimi reformu gibi bafll klar n yan s ra kad n haklar, ifade özgürlü ü ile yolsuzlukla mücadeleyi gelifltirmeye yönelik ek önlemleri kaps yor. Ayr ca, devlet yard mlar ve kamu ihaleleri mevzuatlar n n AB standartlar na uyumlu hale getirilmelerini, vergilendirme alan nda ay r mc uygulamalar n önlenmesini ve Türk Ticaret Yasas n n modernlefltirilmesini de içeriyor. AB, Türkiye nin reform çabalar n desteklemeye devam edecek. Bu amaçla, Türkiye ile yak n bir diyalog sürdürüyor ve reformlar n uygulamaya konulmas için mali destek sa l yor y l nda 500 milyon Avro yu aflan AB deste i önümüzdeki y llarda artarak sürdürülecek. Gelenekleri le Modernite Aras ndaki Dengede Taraf De iliz Gelenekler, ça dafll k (modernite) aras ndaki uygun denge konusunda herhangi bir pozisyon alm yoruz. Ancak, aday ülkelerin demokrasi, hukukun üstünlü ü, temel özgürlükler ve az nl klara karfl sayg ve korumay güvence alt na alan kurumlar n istikrar n sürdürmelerini bekliyoruz. AB ye kat l m her iki taraf n da yap lan pazarl a sad k kalmas na ba l d r; bir yanda AB sözünde dururken, Türkiye de kendisini daha Avrupal bir devlete ve daha aç k bir topluma dönüfltürmelidir. Sizinle Ortak Bir Kader Paylaflaca z Bizim cephemizde, AB, Türkiye ile ortak bir kaderi paylaflmaya kararl d r. Y l sonuna do ru kat l m müzakerelerinde yeni bafll klar açmay umuyoruz. Türkiye, AB nin Kilit Bir Müttefikidir Türkiye nin Orta Do u da üstlendi i önemli ve olumlu diplomatik role büyük önem atfediyoruz. Bunun yan s ra, pek çok ortak ekonomik ve stratejik ç kar paylafl yoruz. Herkes Evlilik Sözleflmesine Uymal Ancak, salt stratejik mülâhazalar Türkiye ile olan iliflkilerimizin tek ve bafll ca temelini oluflturamaz. Avrupa Birli i nin varl n n temelinde, hepimizin paylaflt demokrasi ve hukukun üstünlü ü de erleri yat yor. Bu de erler, biz Avrupal lar n Birli imizi kurarken kendimizi ba lad m z evlilik sözleflmesi nin temelini oluflturuyor. flte bu nedenledir ki, aday ülkelerde paylafl lan bu ortak demokratik de erlerin ne durumda oldu una kay ts z kalmam z mümkün de ildir. Duvar Örmeden Önce Sa lam Bir Temel Atmak fiartt r AB nin geniflleme politikas n n basit fakat kesinlikle temel bir ilkesi vard r. Bu ilke Türkiye de dahil olmak üzere tüm aday ülkeler için geçerlidir. Müzakerelerin ilerleme h z, hukuk ve demokrasi alanlar ndaki reformlar n ilerleyifline ve özellikle bunlar n uygulanmas na ba l d r. Baflka bir deyiflle, teknik görüflmeler evin duvarlar n infla eder ve nihayetinde çat s n çatarken, hukuk ve demokrasi alan ndaki reformlar AB ye üyelik yap s n n temelini oluflturur. Her inflaat ustas n n bildi i gibi, duvarlar örmeden önce sa lam bir temel atman z gerekir. Türkiye mevzuat ve ekonomi alanlar nda baz temel reformlarda önemli ilerlemeler kaydetti, ancak önünde daha yap lacak çok ifl bulunuyor. K br s ta Yap c Tutum Bekliyoruz Ayr ca, yak nda K br s ta bafllamak üzere olan görüflmelerde Türkiye nin yap c ve destekleyici bir rol oynayaca na inan yoruz. Birleflmifl ve bütünleflmifl bir K br s yaln zca K br sl lara de il Avrupa Birli i nin tümüne yarar sa layacakt r. Türkiye Nükseden Krizler Döngüsünden Ç kmal AB, Türkiye nin çoktand r beklemede olan reformlar art k yeniden canland rmas n sab rs zl kla bekliyor. Böylelikle, ülkenin demokratik dönüflüm sürecinin h zland r lmas ve Birli e kat l m n gerektirdi i kriterlere daha yak nlaflmas mümkün olacakt r. Avrupa yolculu una kararl l kla, önünü net bir flekilde görece i bir yön duygusuyla ve daha h zl bir flekilde odaklanabilmesi için art k Türkiye nin sürekli nükseden dönemsel krizler döngüsünden ç kt n görmek istiyoruz. * Genifllemeden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Avrupal hakkaniyet hakemleri, Türkiye de yaflanan geliflmeler konusunda, hükümet ve muhalefete AB vizyonunda uzlaflarak sorunlar aflmay önerdi. AB yi de inand r c l n art rmas konusunda uyard. Avrupal Ayd nlar: Çözüm Avrupa Birli i Aç k Toplum Enstitüsü nün, Türkiye nin Avrupa Birli i üyelik sürecine destek vermek amac yla kurulufluna öncülük etti i, Avrupa n n önde gelen ayd nlar ndan oluflan Avrupal hakkaniyet hakemleri olarak tan nan çal flma grubu, Open Democracy adl nternet forum sitesinde bir bildiri yay nlayarak, Türkiye de son iki ayda yaflanan geliflmelerden duydu u endifleyi dile getirdi. Bu endiflelerin ve görüfllerin do rulu una ülke ç kar için inand m z için, bildiriyi aynen gazetemize ald k. Meclis teki dört siyasi partiden ikisinin, Yarg tay Cumhuriyet Baflsavc l n n Anayasa Mahkemesi nde açt kapatma davalar ile karfl karfl ya bulundu una dikkat çekilen bildiride, bu davalar n gerekçeleri hakl bulunursa, bu durumdan Türkiye deki seçmenlerin yar s n n demokrasiye a r tehdit oluflturan siyasi partilere oy verdikleri sonucunun ortaya ç kt ; davalar n iddialar temelsiz ise, ülkedeki en güçlü savc n n, bu kadar radikal bir yönteme baflvurmas nda sorun oldu u ve yarg da reformun gündeme al nmas gereklili i vurgulan yor. Öte yandan bildiride; AKP hükümetinin, siyasi partilerin kapat lmas n zorlaflt racak, dar kapsaml anayasa de iflikliklerine yönelmesi; Temmuz 2007 seçimlerinden önce sözü verilen özgürlükçü bir Avrupa anayasas konusunda hala bir ad m at lmamas ve Ceza Kanunu nun 301. maddesi konusunda da, s k s k verilen reform sözlerine ra men, bir ilerleme sa lanmamas ndan duyulan rahats zl k dile getirilerek, Gerekli olan, dar ve seçici anayasa de ifliklikleri de il; kapsaml bir Anayasa reformudur görüfllerine yer veriliyor. Türkiye ile AB aras ndaki iliflkiyi izlemek için, tüm Avrupa ülkelerinden kat l mc larla oluflturulan çal flma grubu, ana muhalefetin, tutarl bir AB vizyonu oluflturmam fl olmas ve iktidara AB reformlar konusunda daha enerjik olmas için bask yapmamas ndan duyulan derin hayal k r kl n da dile getirerek; muhalefetin bu konudaki ataletini ve iradesizli ini elefltiriyor. Avrupal ayd nlar bildiride; geçmiflte, birkaç ülkenin, toplumdaki derin görüfl ayr l klar n, Avrupa vizyonu konusundaki oydaflmalar ile aflt klar n da hat rlat yor. Bildiride ayr ca Avrupa Birli i ne de önemli bir rol düfltü ü vurgulan rken, AB nin flimdi, Türkiye nin reformlar n tamamlad nda, AB ye üye olaca n hiçbir flüpheye yer b rakmayacak flekilde ilan etmek için, çok daha fazla çal flmas gerekti inin alt çiziliyor. Kurulufluna Aç k Toplum Enstitüsü nün öncülük etti i Avrupal hakkaniyet hakemleri, 14 Aral k 2007 deki AB liderler zirvesi öncesinde de, Türkiye nin tam üyeli inin aç k fikirlilikle tart fl lmas konusunda ça r da bulunan bir bildiri yay nlayarak, Sarkozy nin iddialar gayri meflrudur. Avrupa projesi farkl klar n üstesinden gelmeyi amaçlayan bir bar fl projesidir. Avrupa da önde gelen kanaat liderleri bu konuya yeterince e ilmemektedir diyerek görüfllerini duyurmufltu.

10 10 Türkiye ve AB Anadolu Sohbetleri AB ile Yeni Hayat Gelecek y ldan itibaren uygulamaya geçecek olan AB ye uyumlu yeni Ulusal Program ile Türkiye de pek çok al flkanl k de iflecek. Mali sistemde köklü de ifliklikler yap lacak, vergiler bafltan tan mlanacak; iflyeri sa l ve tüketici haklar nda devrim yap lacak dan itibaren; Korsan kitap ve CD konusunda çok soruflturma aç lan yerlere savc atanacak, Araç tiplerine göre h z s n rlay c takmak zorunlu olacak, Koyun ve keçiler kay t alt na al nacak, Kamu görevlilerinin sendikal haklar geniflletilecek den itibaren; nsanlar n yüzdü ü sular n temizli i düzenli olarak kontrol edilip halk bilgilendirilecek. flyerlerinde cihazlar n yayd radyasyona karfl güvenlik flartlar gelifltirilecek. Gübrenin toprakta neden oldu u kirlilik tespit edilecek ve azalt lacak. Ulusal Program, özellikle gelecek befl y lda Türkiye deki yaflam biçimini kökünden de ifltirecek düzenlemeler içeriyor. Ulusal Program n yürürlü e konmas yla birlikte KDV ve ÖTV gibi vergilerin tan m yla oranlar de iflecek. Sürücü e itiminin AB ile denkli i sa lanacak. kinci el motorlu tafl tlar n ithalinin izne ba l olmas uygulamas n n kald r lma tarihine 2011 y l nda karar verilecek. Çocuk iflçileriyle mücadele için 10 y ll k program aç klanacak. Ruh sa l eylem plan ilan edilecek. Finans sektöründe yabanc sermayeye yönelik k s tlamalar hafifletilip, banka yönetim kurullar n n sorumlulu u art r l rken; zorunlu trafik sigortas n n polis taraf ndan sürekli kontrolü kald r lacak. Ulusal Program da AB ye verilen taahhütler y llar itibariyle takvime de ba land e kadar yap lacak hangi y l hangi düzenlemenin hayata geçirilece ini anlat yor olsa da, yap lacaklar n a rl n n 2011 de bafllayacak olmas dikkat çekiyor. Gelecek y l çok say da mevzuat de iflikli i öngören programdan öne ç kan bafll klar flöyle: Banka yönetim kurullar n n risk yönetimi sorumlulu u artacak. (2009) Bankalar n kredi ve finans kuruluflu olmayan ortakl klar konsolide tablolara dahil edilecek. (2010) Türk Ticaret Kanunu geçikten sonra halka aç k flirketler AB flirket hukukuna tam uyumlu olacak. (2009) Halka aç k flirketlerde elektronik ortamda genel kurula kat l m sa lanacak. (2009) Yabanc menkul k ymetlerin kotasyonuyla ilgili k s tlamalar hafifletilecek. (2009) S n r ötesi Avro ödemelerinde yurtiçi ve yurtd fl havale ücretleri eflitlenecek. Havaleyi yapan kurum garanti sa layacak. ( ) Karayollar Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas n n düzenli kontrolü kald r lacak. Güvence Hesab ndan bedeni hasara yol açan kazalar n maddi zararlar karfl lanacak. (2011) Kay t d fl ekonomi ve vergi kaça yla mücadele için vergi ceza sistemi rasyonellefltirilecek. Noterlerde yap lan ifllemler de di er para ve mal hareketleri gibi ilgili kurulufllara bildirilecek. Alkollü içkiler ve tütün ile tütün ürünlerinin vergilenmesine iliflkin eylem plan aç klanacak. Bu ürünlerdeki vergileme ölçüsü bafltan belirlenecek, ÖTV oranlar nda de iflikli e gidilecek. (2009) Petrol ürünleri ve di er enerji ürünlerinin vergilenmesine esas olan kriterler bafltan belirlenecek. ÖTV bafltan belirlenecek. (2011) KDV nin tan m bafltan yap lacak. thalat s ras nda KDV al nmas ndan vazgeçilecek. (2011) Kullan lm fl motorlu araçlar n ithalat izninin kald r lmas için 2011 den sonra de erlendirmelere bafllanacak. Bahis, flans ve kumar oyunlar n n düzenlemeleri AB ye göre yap lacak. (2011) Kamu Al mlar Strateji Belgesi aç klanacak. (2009) mtiyaz vermeye yönelik ihaleler AB normlar na göre yap lacak. (2009) Faaliyeti nedeniyle çevreye zarar veren iflletme, kirlili in giderilmesinde mali sorumlulu u üstlenecek. (2011) At k elektronik eflyan n kontrolü sa lanacak. At k piller için toplama sistemi kurulacak. G da ve fleker boyas olarak kullan lan titanyumdioksit s n rland r lacak. ( ) Tar mda gübrenin toprakta neden oldu u kirlilik tespit edilecek, azalt lacak. (2011) nsanlar n yüzdü ü sularda (deniz, göl, akarsu gibi) düzenli kalite ölçümü yap lacak ve halk bilgilendirilecek. (2011) Yeralt su kaynaklar n düzenli kimyasal analizi yap lacak ve korunmalar etkinlefltirilecek. (2009) Su havzas yönetim planlar haz rlanacak. Bal k ve kabuklu su ürünlerinin yaflam alanlar düzenli denetlenecek. (2010) Eko-etiket uygulamas yla çevre dostu ürünlerin etkin tan t m sa lanacak. (2011) Çevre Strateji Belgesi ve Ulusal At k Yönetim Plan aç klanacak, bütün kanalizasyon ve ar tma sistemleri AB normlar na çekilecek. (2009 dan itibaren) Karbon emisyon tavanlar belirlenecek, emisyon ticareti için düzenlemeler yap lacak. (2011) Hava kirlilik s n r n aflan at k ya ifllemleri yasaklanacak, maden at klar yönetimi ve hurda tafl tlar n geri dönüflümü çevreyle uyumlu hale getirilecek. (2009) Elektromanyetik dalgalara karfl halk sa l n n korunmas için araflt rmalar yap lacak ve kamuoyu bilgilendirilecek. (2009) Ruh Sa l Eylem Plan aç klanacak. (2009) Mezbahalar AB standartlar yla tam uyumlu olacak. (2012) flyerlerinde cihazlar n yayd radyasyona karfl asgari güvenlik flartlar belirlenecek. (2011) Koyun ve keçiler kay t alt na al nacak. Güneydo u ve Do u Anadolu da befl karantina kontrol noktas kurulacak. (2010) Tüketici portal kurulacak. (2009) Reklam, paket turlar, etiketleme, tüketici kredisinde AB ye tam uyum. (2009) Sürücü e itimi ile ehliyetler uyumlaflt r lacak, belirlenecek araç tiplerine h z s n rlay c takmak zorunlu olacak. ( ) Korsanla mücadele için bir y lda fikri mülkiyet haklar yla ilgili 500 den fazla soruflturma aç lan yerlerde, konuyla ilgili özel cumhuriyet savc s atanacak. Bölgesel risk analizleri haz rlanacak. (2010) Birden fazla çocuk mahkemesi olan yerlerde, bunlardan biri fikri mülkiyet suçlar na bakacak. (2010) AB mevzuat ile tam uyumlu bir marka kanunu ç kar lacak. S nai Mülkiyet Akademisi kurulacak. (2009) 88 yeni ifl mahkemesi kurulacak. (2010) Kamuda sendikal haklar geniflletilecek, havac l k çal flanlar na ayr kanun düzenlenecek. (2009) Haks z Ticari Uygulamalar Kurulu kurulacak. (2009) Çocuk iflçili e karfl 10 y ll k program oluflturulacak. (2009) Bal kç l k filosu kay t alt na al nacak, avlanma kotalar getirilecek. (2009) Havayolu engelli yolcu haklar, yolcu ma duriyeti düzenlemeleri ilerleyecek. (2009) Kaynak: Sabah Gazetesi AB mi, Tampon Olmak m? N RJ Deva koyu esmer tenli bir ngiliz siyasetçi. Ne kadar ngiliz oldu umu görüyorsunuz, ama yine de seçmenlerim benim gibi Sri Lanka da do mufl köri yiyen bir mühendise Avrupa Birli i ndeki ç karlar n korumas için güvendiler deyip devam ediyor: Ben bu halimle ngilizleri bana oy vermeye ikna edebildiysem, bu salonun toplam n oluflturan ortak Türk akl da Avrupal lar Türkiye nin kendilerinin refah ve güvenli i aç s ndan gerekli oldu una inand rabilir. Zeynep Gö üfl Deva, Avrupa Parlamentosu nda muhafazakâr kanatta üye. Türkiye nin üyeli ini destekleyen Deva y Avrupa ile resmi ba m z oluflturan Ankara Anlaflmas n n 45 inci y ldönümü için KV taraf ndan düzenlenen toplant da tan d m. Avrupal lar Türkiye nin Avrupal olmad na ve yak n gelecekte AB üyesi olmamas gerekti ine inan yorlar ama ülkenizin co rafi ve stratejik konumunun da kendi kullan mlar na aç k olmas n istiyorlar. ngiliz siyasetçinin bu cümlesinin alt n çizin... Bu arada Türk-Yunan gaz hatt tamamlan yor, fiahdeniz projesinden Bat ya enerji köprüsü kuruluyor, Nabucco hatt ile Türk enerji koridoru bat ya geniflliyor. Gelecekte de Orta Do u hatt için ayn s söz konusu olabilir. Irak için zaten Türkiye en optimum tafl ma koridoru. Deva diyor ki: Türk devleti ve Türkiye nin üyeli ini destekleyenler bundan böyle tamamen farkl yeni bir strateji izlemezlerse bütün bunlara ra men daha çok beklersiniz. Sorunun ne oldu una iliflkin Ankara da yeni bir alg oluflmas laz m. Ve tarihten bir örnek: 1815 Viyana Kongresi, 1852 Paris Anlaflmas ve nihayet 1. Dünya Savafl... Bu parantezde Fransa, Avusturya ve ngiltere Osmanl y zay flatt lar, onu Rusya n n Balt k ve Akdeniz e yay lmas n önleyen muhtaç ülke durumuna getirdiler. Deva n n uyar s : Türkiye AB üyesi olmaz ise Avrupa yine Türkiye nin ekonomik ve co rafi alan n isteyecek, enerji tedarikini korumak için Rusya ile pazarl k yapabilmenin karfl l nda da Türkiye ye çok az fley verecek... Türkiye zay f bir tampon mu olacak yoksa güçlü bir ortak m? Türkiye k sa sürede AB ye tam üye olmaz ise zay f bir tampon ülke olacak, daha önce oldu u gibi... Peki o zaman Türkiye ne yapmal? Deva ya göre Türkiye nin önündeki en büyük engel Avrupal seçkinler veya siyasetçiler de il, Avrupa halklar. Türkiye bu ayr m iyi anlamal. Türkiye nin seçkinleri Avrupa halklar na ulaflmak için ne yap yor? Cevab Hiçbir fley... Biliyoruz ki, Avrupal n n kafas Mustafa Kemal i skalad, Viyana kap lar nda kald, hâlâ Yeniçeri korkusuyla besleniyor. Deva dan bir baflka ilginç saptama: Sorun milliyetle, dinle ilgili de il, s n fsal. Hampshire l seçmen Anadolu köylüsünün ngiltere k y lar na ç karma yapmas ndan korkuyor. 3 y lda Polonyal geldi bize ama den az kald çünkü ifl bulamad lar. Anadolu köylüsünün de Kent te ya da Hamburg da iflsiz kalmaktan baflka ne flans olabilece ini kimse düflünmüyor. Benim seçmenimi Anadolu dan iflgalcilerin gelmeyece ine ikna etmek benim de il sizin göreviniz... Dost ac söyler...

11 Türkiye ve AB 11 AB fl Kap s Oldu Türkiye nin AB ye adayl k süreci devam ederken, kamu kurumlar n n yan s ra pek çok sivil toplum ve meslek örgütü de bünyesinde AB birimleri oluflturuyor. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu nun yürüttü ü letiflim ve Bilgilendirme Destek Program çerçevesinde kurulan olan stanbul daki AB Bilgi Merkezi nden edinilen bilgiye göre, büyük holdinglerden bakanl klara, belediyelere, meslek örgütlerine kadar çok farkl yelpazedeki kurumlar n, AB ile ilgili çal flmalar yürütmek üzere birimleri bulunuyor. AB Bilgi Merkezi ne göre AB nin istihdam alan nda verdi i destek, fikur projesi gibi somut istihdam yaratma projelerinde ortaya ç k yor. Bu çerçevede, geçti imiz y llarda gerçeklefltirilen fikur projesinin devam olarak 15 Ocak 2008 tarihinde, 16 milyon Avrosu hibe plan na tahsis edilmek üzere toplam 20 milyon Avro bütçeye sahip Aktif stihdam Tedbirleri Hibe Program bafllat ld. Ayr ca Avrupa Komisyonunun aday ülkelere yönelik yeni mali yard m görevi gören Kat l m Öncesi Mali Yard m Arac n n nsan Kaynaklar n n Gelifltirilmesi bilefleni kapsam nda, y llar aras nda kulland r lmak üzere 186 milyon Avro ayr lm fl bulunuyor. AB Bilgi Merkezi ne göre, Türkiye - AB müzakerelerinin devam ediyor olmas, devlet kurumlar n n, sektörel örgütlerin ve flirketlerin AB müktesebat n inceleme ve uygulama amaçl yetiflmifl uzmanlara duyaca ihtiyac n devam edece i anlam na geliyor. buralara uzman yetifltirmiyoruz biz. Bu insanlar tek bafl na gidip avukatl k da yap yorlar, bürolar n kuruyorlar, avukatl k flirketlerine gidiyorlar, yurt d fl na ç k yorlar, akademisyen oluyorlar, bankalarda uzman oluyorlar AB ile ilgili. Ama bir bölümü de kamu kurulufllar ya da yar kamu kurulufllar dedi imiz barolar, Borsalar Birli i, Barolar Birli i gibi kurumlarda istihdam ediliyorlar. Bu bir anlamda istihdam kap s. SO stanbul Sanayi Odas nda ( SO) AB ile ilgili çal flmalar, Avrupa Birli i ve D fl Ekonomik liflkiler fiubesi taraf ndan yürütülüyor. SO Yönetim Kurulu Baflkan Tan l Küçük, 2001 y l nda kurulan flubenin, daha önce Gümrük Birli i sürecine yönelik olarak yürütülen çal flmalar n yeniden düzenlenmesiyle oluflturuldu unu belirtti. fiubede KOB lerin bilgilendirilmesi, AB pazar na giriflte yaflad klar sorunlara çözüm üretilmesi gibi faaliyetlerin yürütüldü ünü aktaran Küçük, y llar aras nda faaliyet gösterecek olan Entreprise Europe Network çerçevesinde, flubenin, bundan böyle AB mevzuat, ifl ortakl klar ve d fl ticaretin yan s ra teknoloji transferi, yenilikçilik ve araflt rma kapasitesinin art r lmas ile firmalar n 7. Çerçeve Program n n olanaklar ndan yararlanmas yönünde de etkinlik gösterece ini kaydetti. Küçük, flu anda 6 kiflinin istihdam edildi i birimdeki çal flanlarda lisans veya lisansüstü e itimlerini AB, uluslararas iliflkiler, iflletme veya ekonomi gibi bölümlerde tamamlam fl olmalar, yabanc dil bilmeleri, d fl ticaret ve sektörel konularda bilgi sahibi olmalar gibi kriterlerin göz önünde bulunduruldu unu kaydetti. Ayr ca, AB mali yard mlar n n y ldan y la artacak olmas, do al olarak farkl sektörlerde daha çok ortak projelerin uygulanmas ve daha fazla kiflinin bu projelerde çal flacak olmas na imkan sa layacak. Piyasada AB çal flmalar na yönelik kalifiye eleman yetifltirme amac yla hizmet veren Avrupa Komisyonu Destekli Jean Monnet Burs Program bulunuyor. Kamu ve özel sektör çal flanlar yla son s n f ve lisansüstü ö rencileri, bu programa baflvurup AB ülkelerinde müzakere bafll klar na iliflkin konularda lisansüstü e itim alabiliyorlar. Süreç, AB yi Tan yan Eleman htiyac Do uruyor Kamu kurumlar, yar kamu kurumlar, meslek örgütleri, birlikleri ve sivil toplum kurulufllar, bu süreçte, AB konusunda yetiflmifl personel istihdam etmenin yan s ra üniversitelerin AB enstitüleriyle iflbirli ine giderek, kendi personellerine bu alanda e itim ald rmay tercih edebiliyor. stanbul Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kaya, AB Enstitüsü nün bir üniversite bünyesinde kuruldu u için her fleyden önce bir araflt rma ve e itim kurumu oldu una dikkati çekerek; AB konusunda da amac m z kamuoyunu bilgilendirmek, tart flma platformu sa lamak ve e itim vermektir. Kurumlar, AB lisans ve yüksek lisans programlar m zda yetiflmifl ö rencilerimizi istihdam edebilir ya da halihaz rda kadrolar nda bulunan elemanlar n bu bölümlerde e itim almalar n sa layarak, AB konusunda yetiflmifl uzman ihtiyaçlar n karfl layabilirler dedi. Kaya, akademik programlar n yan s ra enstitünün, her türlü meslek grubundan at l mc ya aç k bir AB sertifika program sundu unu; talep ve ihtiyaca göre farkl kurumlar için özel e itim programlar düzenledi ini söyledi. Türkiye nin AB ye adayl k sürecinde, hem kamu hem de özel sektörde AB müktesebat n, AB ve kurumlar n tan yan ve AB aç l m ndan faydalanarak ortaya yeni projeler koyabilecek eleman ihtiyac do du unu belirten Kaya, kurumlar n da kendi kurulufl amaçlar na göre bünyelerinde bir AB çal flma bölümü oluflturduklar n ya da var olan bölümlerinde AB hakk nda bilgi sahibi eleman istihdam etme yolunu seçtiklerini söyledi. Kurumlar n kimlikleriyle ilgili olarak AB ile iliflkilerinin de farkl laflt na dikkati çeken Kaya, flunlar söyledi: Baz kurumlar k rsal kalk nma için AB ye proje sunarken, baz kurumlar teknoloji ve yenilik üretmeye çal fl yorlar. AB 6. ve 7. Çerçeve Hibe Programlar çerçevesinde birçok sanayi ve kamu kuruluflu, üniversitelerle ortaklafla ya da kendi kurduklar ortakl klar çerçevesinde AB fonlar ndan faydalan yorlar. Bu projeleri haz rlama, baflvurma ve yürütme süreçlerinde AB hibe programlar konusunda uzman kiflilerle çal fl yorlar. STK ve üniversiteler de AB taraf ndan desteklenen projeler haz rl yor, AB projeleri hakk nda uzmanlaflm fl ekiplerle çal fl yorlar.biz, ülkemizde, AB nin yeni bir istihdam alan yaratt n ve bu alan n da genifllemesi gerekti ini düflünüyoruz. Marmara Üniversitesi Avrupa Birli i Enstitüsü Avrupa Birli i Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Y ld ray Sak da, enstitülerinde hukuk, uluslararas iliflkiler ve iktisat ana bilim dallar nda master ve doktora programlar bulundu unu aktard. Enstitüden mezun ettikleri ö rencileri, e ilimlerine göre kamu kurumlar na veya özel sektöre yönlendirdiklerini ifade eden Sak, AB Genel Sekreterli i, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB), stanbul Ticaret Odas ( TO), Edirne Ticaret Odas nda, EPDK, Tar m Bakanl, bakanl k ve kurulufllar n AB daire baflkanl klar, genel müdürlükleri ve birimlerinde ö rencilerinin bulundu unu anlatt. Kurumlar n AB konusunda gerek kendi elemanlar n n e itiminde gerek AB ile ilgili ifllerde kendilerinden destek istedi ini ve AB nin yeni istihdam alan yaratt n n söylenebilece inin dile getiren Sak, flöyle konufltu: Ama bizim enstitümüz için böyle bir yorumda bulunmak do ru de il, TÜS AD n AB Örgütlenmesi Türk Sanayicileri ve fladamlar Derne i nden (TÜS AD) edinilen bilgiye göre, 1990 l y llardan itibaren TÜS AD Yönetim Kurulu Üyeleri nin baflkanl klar n yürüttü ü çal flma komisyonlar ve Genel Sekreterli inin bölümler temelinde örgütlenmesinde, 1987 den bu yana üyesi bulunulan Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE un (eski ad yla UNICE) örgütlenme yap s yol gösterici oldu. TÜS AD n iç örgütlenmesi, Türkiye nin AB adayl n n teyit edildi i 1999 y l ndan itibaren de AB ile müzakere bafll klar n içerecek flekilde yeniden gözden geçirilerek, yaklafl k tüm bafll klara yönelik çal flma gruplar oluflturuldu. Bugün her yönetim kurulu üyesinin baflkanl n yürüttü ü 9 tematik komisyon ve teknik bazdaki uzmanlar n kat l m yla faaliyet gösteren 30 u aflk n çal flma grubu bulunuyor. Ayr ca, Ankara ve Brüksel temsilcilikleri ile Paris ve Berlin bürolar n n faaliyetleri de bu süreç dahilinde de erlendirilirken, tüm temsilcilik, komisyon ve çal flma gruplar n n AB ye uyum alan ndaki faaliyetleri de AB ve ç Pazara Uyum Komitesi adl bir koordinasyon komitesi taraf ndan yönlendiriliyor.

12 12 Türkiye ve AB Anadolu Sohbetleri Sürdürülebilir Kalk nma: Akdeniz ülkeleri için afl lmas gereken bir güçlük mü? Akdeniz Çevre Program na AB Mali Deste i AB mali deste iyle Akdeniz için K sa ve Orta Vadeli Öncelikli Çevresel Eylem Program (SMAP) yürütülüyor. AB, Avrupa-Akdeniz Ortakl arac l yla 1995 y l ndan günümüze bölge genelinde çevrenin iyilefltirilmesi ve sürdürülebilir kalk nma çal flmalar na aktif olarak kat lmaktad r. SMAP Program, 1995 tarihli Barselona Deklarasyonu nun ard ndan çevresel bozulman n tersine çevrilmesi ve Akdeniz Bölgesi nin sürdürülebilir kalk nmas na katk da bulunulmas amac yla ortaya ç km flt r. AB taraf ndan Akdeniz Bölgesi ne bugüne kadar 6.7 milyar Avro mali destek sa lanm flt r. Kas m 2006 da Avrupa - Akdeniz Ortakl na üye ülkeler de Akdeniz in 2020 y l na kadar temizlenmesi ni hedefleyen Horizon 2020 giriflimini kapsayan befl y ll k bir çal flma plan n kabul etmifltir. SMAP kapsam nda 2007 ve 2008 y llar nda düzenlenen çal flmalardan biri de, ekonomik ve toplumsal kalk nman n ihtiyaçlar yla çak flmayacak flekilde çevre sorunun çözümlenmesi amac yla, Akdeniz ülkelerine önlem almalar ve etkin araçlar kullanmalar için yard m sa lamak üzere bölgesel AB Hakk nda Faydal Web Ba lant lar Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Avrupa Komisyonu Young Entrepreneurs for Europe Bölgeler Komitesi düzeydeki çal fltaylard r. Geçti imiz flubat ay nda stanbul da Sürdürülebilir Kalk nma Araçlar konulu 1. bölgesel atölye çal flmas düzenlendi. Atölye çal flmas, Akdeniz bölgesinde yer alan 10 ülkede sürdürülebilir kalk nma giriflimleri alan nda çal flan hükümet temsilcilerini, ortakl kta yer alan Akdeniz ülkelerinin SMAP yetkililerini ve AB yi bir araya getirdi. Atölyede sürdürülebilir kalk nmaya yönelik olarak, Akdeniz ülkelerinin çevre, ekonomi ve toplumsal kalk nma alanlar ndaki mevcut durumlar n gelifltirmelerine yard mc olabilecek bir tak m politika araçlar ortaya kondu. AB ve Akdeniz ülkelerinden pratik örneklerle birlikte bölgede devam eden sürdürülebilir kalk nma faaliyetlerinden örnekler sunuldu. Mali Yard m Masas Türkiye nin Taraf Oldu u Serbest Ticaret Antlaflmalar a.html AB de Devlet Yard mlar ve malat Sanayinde Uygulamalar sp?action=...&id=6 Gelin Avrupa y Birlikte Keflfedelim Tam üyelik müzakerelerine bafllad m z Avrupa Birli i, güzel ve çok hareketli bir yer. Avrupa hakk nda ne kadar bilginiz var? Bu, zamanda ve mekanda macera dolu bir yolculuk olacak ve birçok ilginç fley ö renece iz. Bu yolda ilerlerken neler ö rendi imizi görmek için kendimizi Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilcili i AKTD nin Türkiye deki kamuoyunu bilgilendirmek amac yla kurdu u sitesinde pek çok bilginin yan s ra gençler ve çocuklar unutulmam fl. SEI Mali Kayna Kurumlar m z n proje haz rlama ve müktesebat uyum çal flmalar na yönelik k sa dönemli teknik destek ihtiyaçlar n n karfl lanmas amac yla, AB Entegrasyon Sürecinin Desteklenmesi Faaliyetleri (Support Activities to Strengthen the European Integration Process - SEI) isimli bir finansman projesi 2002 y l ndan bu yana y ll k AB Kat l m Öncesi Mali Yard m Programlar na dahil edilmektedir. s nayabiliriz. _webpub/quiz/tr/quiz-tr.htm sitesine girelim ve her bölümle ilgili testleri çözmeyi deneyelim. Europa Go internet sitesindeki oyun ve aktivitelerle de iyi vakit geçirebiliriz: Haydi bafllayal m Avrupa y keflfetmeye. Aday ve Potansiyel Aday Ülkeler Cep Kitapç Eurostat, aday ve potansiyel aday ülkelere iliflkin nüfus, milli muhasebe, tar m, enerji ve d fl ticaret istatistiklerini, AB nin 27 üye ülkesine ait bilgilerle birlikte ele alan kitapç n 2008 bask s n yay mlad. Aday ve potansiyel aday ülkeler cep kitapç n n 2008 y l bask s na ulaflmak için: ve/apr08,28apr08.html AKTD Sitesinde Gençler ve Çocuklar Unutulmam fl Web sitesinin pratik bilgi ve oyunlar na göz atman z tavsiye ederiz: Çocuklar için: nguageid=1 Gençler için: SEI Kayna öncelikle müktesebat uyum ve uygulama yükümlülü ü olan kamu kurum ve kurulufllar m z n çal flmalar için kullan lmaktad r. AB Genel Sekreterli i taraf ndan koordine edilen SEI Mali Kayna ndan, kurum ve kurulufllar AB üye ülkesi ve/veya aday ülkeye çal flma ziyaretinde bulunabilir veya bu ülkelerde konferans / çal fltay / seminer gibi organizasyonlara kat labilirler. Yurt d fl çal flma ziyareti, seminer, konferans, çal fltay kat l m belgelerine ABGS web sitesinden ulaflabilirsiniz. Ekonomik ve Sosyal Komite Avrupa Bölgesel Geliflme Bilgi Derne i AEIDL Çevre STK lar ctory/ngofind.html fl Örgütleri Türk Üniversiteleri, KOB leri ve Bilim Merkezlerinin Avrupa ya Entegrasyonu AB Terminolojisinde KOB lerle lgili Sözcük ve Kavramlar sp?action=...&id=6 AB ye Aday Ülkeler K yaslama Raporu (T SK) ana_id=23 Türkiye-AB D fl Ticaret statistikleri Merkez Bankas - AB ye Aday Ülkeler Raporu yulkeler.html AB Fonlar, Projelerin Mali Yönetimi _8/2168.html

13 Türkiye ve AB 13 AB - Türkiye Sivil Toplum Diyalo u nda Yeni Nesil Projeler Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (AKTD), Türkiye ve AB deki sivil toplum kurulufllar aras ndaki diyalo un gelifltirilmesi amac yla 9 Eylül 2008 tarihinde yeni nesil projeler bafllatt. 119 projeyi bünyesinde bar nd ran AB ve Türkiye de Sivil Toplum Diyalo unun Desteklenmesi bafll kl ve 19.3 milyon Avro tutar ndaki hibe program n n aç l fl, D fliflleri Bakan ve Bafl Müzakereci Ali Babacan n ev sahipli inde yap ld. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Baflkan Büyükelçi Marc Pierini, yapt aç l fl konuflmas nda, Türk ve Avrupa yurttafllar n birbirine yak nlaflt rmak, onlar n farkl kültürleri tan ma ve ortak zorluklarla bafla ç kma yöntemleri konusunda deneyimlerini artt racak f rsatlar yaratmak amac yla Türk ortaklar m zla birlikte çal fl yoruz. Alg lama ile gerçeklikler aras ndaki bofllu un afl labilmesini sa layacak köprüleri kurmak, bu program n temel hedefidir dedi. Bu projelerin uygulanmas nda, Türkiye ve AB den 300 den fazla kurum ve kurulufl birlikte çal flacak. Baflar l bulunan projeler, 41 kent ve belediye, 25 meslek kuruluflu, 28 üniversite ve gençlik alan nda faal 25 sivil toplum kuruluflu taraf ndan uygulamaya konulacak. Genifl kapsaml faaliyetlerin uygulanaca projeler de erlerinin %90 na kadar bir oranda, Avrupa Komisyonu efl finansman ndan yararlanabilecek. Söz konusu faaliyetlerden baz lar flöyle; Kent ve belediyeler giriflimi, yerel yönetimlerin daha etkin, fleffaf ve kat l mc bir yap ya kavuflmas n ; belediye hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi; çevrenin korunmas n ; yetiflkin e itiminin yan s ra turizm ve kültür faaliyetlerinin gelifltirilmesini teflvik etmektedir. Meslek kurulufllar, sosyal korumadan sa l a, sürdürülebilir k rsal kalk nmadan ortak sosyal sorumlulu a uzanan alanlarda AB politikalar n n planlanmas ve uygulanmas ndaki en iyi uygulamalar hakk nda bilgi paylafl m n teflvik etmektedir. Üniversiteler giriflimi ise bilimsel iflbirli i, bilgi a, çok kültürlülük, AB kurum ve politikalar n n yan s ra Türkiye nin AB ye kat l m gibi tematik konular kapsamakta. Gençlik giriflimi, yazokulu ve yaz kamplar ile gençlik festivalleri, seminerler, konferanslar ve bilinç oluflturma kampanyalar n desteklemektedir. AB Sivil Toplum Diyalo u Program 2005 y l nda uygulamaya konuldu. O tarihten bu yana 4 milyon Avro tutat nda 70 in üzerinde proje Türkiye de uyguland. AB nin bu program na proje sunan ve hibe almaya hak kazananlar aras nda ilginç kurulufl ve projeler bulunuyor. Örne in; yaklafl k 90 bin Avro hibe almaya hak kazanan Amasya Dam zl k S r Yetifltiricileri Birli i, AB deki benzer kurulufllarla iflbirli i yapacak, s r yetifltiricili i alan nda son teknikler üzerinde bilgi sahibi olacak. AB den yaklafl k 110 bin Avro fon almaya hak kazanan bir di er kurulufl ise, Bornova Oto Tamircileri ve Sanatkarlar Odas. Komisyonun Çok Y ll Mali Yard m Plan AB Komisyonu; H rvatistan, Türkiye, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karada, S rbistan ve Kosova dan* oluflan aday ve potansiyel aday ülkelere y llar aras nda sa lanacak AB mali yard m n n stratejik planlamas n 6 Ekim 2008 günü tamamlad. Malî yard m, Avrupa perspektifini gerçeklefltirmek üzere siyasî ve ekonomik reform ve kalk nmay desteklemeyi amaçlamaktad r y llar için Kat l m Öncesi Malî Yard m Mekanizmas (IPA) kapsam nda sa lanacak AB mali yard m n n toplam gösterge tutar milyar Avro dur. Söz konusu stratejilerin uygulanmas yla ilgili olarak Genifllemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Olli Rehn flunlar söyledi: AB ye giden yol vatandafllar n gündelik yaflamlar n n iyilefltirilmesini ve AB nin titiz kat l m kriterlerine uyulmas n amaçlayan reformlarla flekillenmifltir. Bu yolda sa lanan ilerleme çok ciddî siyasi irade ve dayan kl l n yan s ra yo un mali çaba harcanmas n gerektirmektedir. Komisyon bu çabalara önemli ölçüde malî destekle katk da bulunmaktad r. IPA program kapsam nda AB nin kat l m öncesi yard m n n uygulamaya geçirilmesi Komisyon un gösterge malî ödenekler bak m ndan niyetlerinin ortaya konmas yla bafllar. Bu da en son dönemi için Kas m 2007 de yay nlanm flt r**. Bu ad m n ard ndan belirli ihtiyaçlar dikkate al narak stratejiler belirlenir. Belirlenmifl olan en son stratejiler dönemi için AB mali yard m n n önceliklerini ortaya koymufltur. Bir sonraki aflama, yard m n uygulanabilmesi için yararlan c larla birlikte programlar n haz rlanmas d r. Türkiye ye sa lanacak AB yard m, temel hak ve özgürlükler, demokrasi, hukukun üstünlü ü, insan haklar na sayg n n güvence alt na al nmas ve az nl klar n korunmas amac yla kurumlar n istikrarl yap lar n n desteklenmesi ile AB-Türkiye Sivil Toplum Diyalo u nun gelifltirilmesine odaklanmaktad r. H rvatistan için kat l m öncesi yard m stratejisi kurum gelifltirme, s n r ötesi iflbirli iyle AB nin uyum ve k rsal kalk nma politikalar na kat lmaya ülkenin haz rlanmas alanlar na odaklanmaktad r. Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti için kurum gelifltirme, yönetim ve hukukun üstünlü ünün gelifltirilmesi konular nda AB yard m sa lanacakt r. Arnavutluk, Bosna Hersek, Karada, S rbistan ve Kosova ya yönelik yard m, yönetiflim ve hukukun üstünlü ü [kavram n n] iyilefltirilmesine odaklanacak, ekonomik ve sosyal kalk nmay destekleyecek ve bu ülkelerin, AB hukukuyla uyumlu yasalar kabul etmelerine ve bu yasalar, yerinde uygulayabilmelerini temin edecek kapasiteyi oluflturulmalar na yard mc olacakt r. Ülkelere özgü malî yard m n yan s ra, çoklu ortaklarla gerçeklefltirilecek projeleri desteklemeyi amaçlayan çok faydalan c l program ise ekonomik ve sosyal kalk nma, ö renci ve akademik personel de iflimi, sivil toplumun desteklenmesi, idari alan ile yarg alan nda reform, organize suç ve yolsuzlukla mücadele ve felaket risklerinin azalt lmas alanlar ndaki projeleri destekleyecektir. AB yard m ayr ca s n r ötesi iflbirli i projeleri yoluyla, AB Üyesi Ülkeler de dâhil olmak üzere, komflu ülkelerle ba lar n güçlendirilmesine yard mc olacakt r. fiimdi kabul edilmifl olan stratejiler fl nda ne tür projelerin mali yard mdan faydalanabilece ini gösterebilmek üzere, afla da uygulanan projelerden birkaç örnek yer almaktad r: Karada : K rsal alanda ifl faaliyetlerinin gelifltirilmesine destek (3,8 milyon Avro) Proje kapsam nda, 185 küçük ve orta ölçekli teflebbüse do rudan dan flmanl k deste i sa lanm flt r. fiu anda proje, özellikle kad n ve dezavantajl gruplara yönelik olarak, k rsal alanlara ve geliflmifllik düzeyi daha düflük seviyede seyreden bölgelere yo unlaflmaktad r. Bosna Hersek: S n r Polisinin Desteklenmesi (2,4 milyon Avro) AB, bu proje yoluyla S n r Polisi için yeni bir merkez binas inflaat na efl finansman sa lam flt r. Bu proje s n r geçifllerinin izlenmesi ve kontrolü alan nda Avrupa standartlar n n yakalamas n kolaylaflt r rken yasa d fl göç, insan kaçakç l ve benzeri suç içerikli s n r ötesi faaliyetlerle mücadele edebilmesi için kurumun kapasitesini güçlendirecektir. Türkiye: Çocuk iflçili iyle mücadelenin desteklenmesi (5,3 milyon Avro) Bu proje, Türkiye nin çocuk iflçili inin en kötü biçimlerinin 2011 y l na kadar tam anlam yla ortadan kald r lmas amac yla gösterdi i çabalar desteklemektedir. Proje kapsam nda yaklafl k 3000 çocuk ve ailesine e itim, iyilefltirme ve destek hizmetleri verilmifltir i aflk n çocuk okullara kaydettirilmifl ve e itim masraflar k smen proje bütçesinden karfl lanm flt r. Ayr nt l bilgi için: EU-funded project (AB taraf ndan mali olarak desteklenen projeler) Individual strategies (Bireysel stratejiler) dönemi için IPA mali yard mlar n n endikatif tablosu Planlanan ödenek (milyon Avro) H rvatistan Eski Yugoslav Makedonya Türkiye Arnavutluk Bosna Hersek Karada 99.9 S rbistan Kosova*** 359.1**** Çok faydalan c l program çin Toplam (verilen rakamlar bugün için geçerli fiyatlar ifade etmektedir) * BM Güvenlik Konseyi nin 1244/1999 say l Karar uyar nca ** çok y ll endikatif mali çerçeve ( cuments/2007/nov/miff_en.pdf *** BM Güvenlik Konseyi nin 1244/1999 say l karar uyar nca **** Temmuz 2008 de gerçeklefltirilen Ba fl Konferans nda Kosova ya 100 milyon Avro tutar nda ek bir yard m sözü verildi. Bu paran n kullan lmas için, Bütçe Otoritesi nin de onay n n al nmas bekleniyor.

14 14 Türkiye ve AB Mali flbirli i Anadolu Sohbetleri Neden AB Mali Deste i AB ile IPA Onayland Türkiye ye ayr lan Kat l m Öncesi Mali Yard m Arac (IPA) çerçevesinde sadece döneminde Türkiye ye aktar lacak olan kaynak toplam 1.758,8 milyar Avro tutar nda. Devlet Planlama Teflkilat n n katk s yla 2010 y l na dek kulland r lacak kaynak 2 milyar Avro yu buluyor. T pk bir ev infla eder gibi bir ülkenin uzun vadeli refah için sa lam bir temel önemlidir. AB; dünyada bar fl, demokrasi ve refah n art r lmas n hedefler. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan haklar ve pazar ekonomisi konusunda ayn temel de erleri paylaflan ülkelerle ortakl klar kurar. AB, bu ülkelerin ekonomik ve sosyal geliflmelerine çeflitli mali araçlarla finansal olarak katk sa lar. Bu ülkelerden baz lar Avrupa içindedir. Baz lar ise, AB ye üye olmaya çal flmaktad r. Aday ülke olarak kabul edildiklerinde kat l m öncesi finansman ad verilen art r lm fl mali destek al rlar. AB kat l m öncesi finansman, aday ülkelerin üyeli e haz rlanmas nda yard mc olur. Kopenhag kriterleri, AB standartlar na yak nlaflmak için al nmas gereken politik, ekonomik, yasal ve idari önlemlerle ilgilidir. Kat l m öncesi fonlar n nihai amac bireylerin yaflamlar n iyilefltirmektir. Finansman için uygun projeler genellikle devlet kurumlar veya sivil toplum örgütlerince gerçeklefltirilir. AB finansman alan kurumlar; sa l k ve e itimden, altyap ve k rsal kalk nmaya kadar de iflik alanlarda kamu politikalar n n tasarlanmas ve uygulanmas ndan sorumlu kurumlard r. Fonlar ve Türkiye: Amaç, AB ye Uyumu H zland rmak AB taraf ndan finanse edilen projeler vas tas yla her gün Türkiye nin hemen her köflesinde bir giriflime, insan m z n yaflam nda bir iyileflmeye tan k oluyoruz. Projelere sa lanan finansman deste i bölgeleraras ekonomik ve sosyal farkl l klar n azalt lmas n amaçlar. Bu nedenle AB fonlar tahsis edilirken daha az geliflmifl bölgelere öncelik verilir ve bunlar Y llar tibariyle AB nin Türkiye ye Mali Deste i kifli bafl na düflen milli gelirin, ülkenin ortalama GSMH n n %75 inin alt nda olan bölgelerdir. AB Finansman Türkiye de Uzun Vadeli lerlemeyi Amaçlamaktad r AB finansman h zl çözümler için de ildir. Bir bütün olarak toplumda ve ekonomide uzun vadeli de ifliklikleri hedefler. Kat l m sürecinin h z reformlarla yak ndan iliflkilidir. Para De il Sonuç Önemli AB fonlar proje baz nda da t l r. Hemen her sektörü kapsam na alan bu yard m sistemine, bakanl klar ve di er hükümet kurulufllar, belediyeler, sivil toplum örgütleri, KOB ler ve çiftçiler gibi farkl gruplar kat labilir. Bunlar uzun dönemli projelerdir. Hibenin verilmesinin ard ndan elde edilen sonuçlar izleyen AB, proje sonuçlar na göre de erlendirme yapar ve baflar l olan programlar yeniden açar, baflar s z olanlar ise yeniden flekillendirir. AB den Türkiye ye 4 y lda 2 milyar Avro Kalk nma Fonu AB, Türkiye nin uyum çal flmalar n desteklemek için haz rlad Kat l m Öncesi Yard m Mekanizmas kapsam nda 2010 y l na kadar 2.3 milyar Avro luk hibe fonu ay rd. Bu fonlar 5 farkl alanda haz rlanacak projelere verecek: Kurumsal geliflim, S n r ötesi iflbirli i, Bölgesel kalk nma, nsan kaynaklar n gelifltirme K rsal kalk nma y l ndan bu yana Türkiye ye yaklafl k 1.5 milyar Avro hibe kulland rtan AB, bu 5 alanda haz rlanacak projelere mali destek sa layarak, Türkiye nin uyum sürecinin toplumsal boyuta indirgenmesini amaçl yor. Türkiye de halen devam etmekte olan 200 den fazla proje bulunuyor Milyon Avro Kat l m öncesi Mali Yard m Arac (IPA) kapsam nda Türkiye ve Avrupa Birli i aras nda iflbirli i sa lanabilmesi amac yla, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Baflkan Büyükelçi Marc Pierini ve Avrupa Birli i Genel Sekreteri Büyükelçi O uz Demiralp taraf ndan 11 Temmuz 2008 tarihinde Çerçeve Anlaflma imzaland. Çerçeve Anlaflma onay için Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulacak. IPA aday ülkelerin Avrupa Birli i ne kat l ma haz r hale gelmelerine yard mc olmaktad r dönemi için mali yard m öngören IPA kapsam nda befl bileflen bulunmaktad r: I. Geçifl Dönemi Yard m ve Kurumsal Kapasite Gelifltirme II. Bölgesel ve S n r Ötesi flbirli i III. Bölgesel Kalk nma IV. nsan Kaynaklar n n Gelifltirilmesi V. K rsal Kalk nma Birinci bileflen özellikle Kopenhag Siyasi döneminde bileflen bafl na öngörülen mali destek afla daki gibidir: Bileflen (milyon ) Geçifl Dönemi Yard m ve Kurumsal Kapasite Gelifltirme Bölgesel ve S n r Ötesi flbirli i Bölgesel Kalk nma nsan Kaynaklar n n Gelifltirilmesi K rsal Kalk nma TOPLAM Yukar da belirtilen bileflenler kapsam nda gerçeklefltirilecek olan projeler Türkiye ve AB taraf ndan ortaklafla belirlenip seçilerek, efl-finansman usulüyle her iki tarafca finanse edilecek ve Türk kurum ve kurulufllar taraf ndan uygulanacakt r. Daha fazla bilgi için: rasi,2007_sonrasi.html?pageindex=1 Di er Aday ve Potansiyel Ülkelerde Durum AB Komisyonu nun dönemi için aday ve potansiyel ülkeler için sa layaca mali yard m karar Türkiye yan nda H rvatistan, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karada, S rbistan ve Kosova y da ilgilendiriyor. Sa lanacak mali yard m, bu ülkelerin AB perspektiflerini hayata geçirmeleri için yapmalar gereken ekonomik ve sosyal reformlar n gelifltirilmesi ve uygulanmas na katk da bulunacak. Komisyon un bu dönem için öngördü ü toplam kaynak 4,471 milyar tutar nda. H rvatistan için sa lanacak kayna n (451,4 milyon ) kurumsal yap lanma, s n r ötesi iflbirli i ve ülkenin AB nin uyum ve k rsal kalk nma politikalar na kat lmas için gereken ön haz rl klar için kullan lmas planlan yor. Makedonya ya ayr lan AB yard mlar (244,3 milyon ) kurumsal yap lanma, hukukun Kriterleri, AB mevzuat na uyum ve Türkiye ile AB aras nda sivil toplum diyalogunun gelifltirilmesine vurgu yaparak, kurumsal kapasitenin gelifltirilmesi üzerine odaklanmaktad r. kinci bileflen çok ülkeli ve s n r ötesi iflbirli i programlar na kat l m imkân tan maktad r. Üçüncü ve dördüncü bileflenler aday ülkeleri gelecekte AB nin yap sal fonlar na kat l ma haz rlamaktad r. Bölgesel kalk nma bilefleni çevre ve ulaflt rma sektörlerinde altyap ya yönelik fon sa lamakta, ayr ca küçük ve orta ölçekli iflletmelere destek vererek bölgesel rekabeti teflvik etmektedir. nsan kaynaklar n n gelifltirilmesi bilefleni ise istihdam yarat lmas, e itim ve sosyal d fllanmayla mücadele alanlar nda destek sa lamaktad r. Beflinci bileflen aday ülkenin gelecekte Ortak Tar m Politikas ile bu alandaki fon mekanizmalar na kat l ma haz r hale gelmesine yard mc olacakt r. IPA için Yararl Likler üstünlü ü ve yönetiflim alanlar na yönlendirilecek. Arnavutluk (245,1 milyon ), Bosna ve Hersek (269,9 milyon ), Karada (99,9 milyon ), S rbistan (584,4 milyon ) ve Kosova ya (359,1 milyon ) sa lanacak kaynak ile yönetiflim, hukukun üstünlü ü, ekonomik ve sosyal kalk nman n desteklenmesi, yasalar n yürürlü e konulmas çal flmalar desteklenecek. Ayr ca komflu ülkeler aras ndaki s n r ötesi iflbirli inin güçlendirilmesi amac yla da toplam 458,4 milyon luk bir kaynak ayr lm fl bulunuyor. Daha fazla bilgi için: rasi,2007_sonrasi.html?pageindex=1 ce=ip/08/1425&format=html&aged=0&language=e N&guiLanguage=en

15 Türkiye ve AB Mali flbirli i 15 AB den Dönemi çin 140,2 Milyon Avro Yard m Rifat Hisarc kl o lu: Türkiye nin Avrupa Birli i kat l m süreci, ekonomik dönüflüm sürecimizin referans kayna d r. Bu sürecin en önemli unsurlar ndan olan, AB müktesebat na uyum ise, ifl dünyas için bir intibak sürecidir. Bu intibakta sa lanan baflar, global piyasalara giriflte, giriflimcilerimizin eline alt n bir anahtar vermektedir. Kat l m Öncesi Mali Yard m Arac n n (IPA) Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Program hakk nda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu nun görüflleri: Avrupa Birli i, Türkiye dahil, tüm aday ülkeler ile ileride aday olabilecek ülkelere mali yard m yapmaktad r. Bu amaçla, Avrupa Birli i, bütçe dönemi için öngördü ü mali yard m, Kat l m Öncesi Yard m Arac ad yla yeniden yap land rd. Bu yeni yap lanma kapsam nda, Türkiye için öngörülen yard m program, befl bafll k alt nda grupland r ld. - Geçifl Deste i ve Kurumsal Yap lanma, - S n r Ötesi flbirli i, - Bölgesel Kalk nma, - nsan Kaynaklar n n Gelifltirilmesi, - K rsal Kalk nma. Sizlere, Bölgesel Kalk nma kapsam nda yer alan bölgesel rekabet edebilirlik bilefleni ile ilgili bilgi sunaca z. Türkiye nin AB kat l m süreci, ekonomik dönüflüm sürecimizin referans kayna d r. Bu sürecin en önemli unsurlar ndan olan AB müktesebat na uyum ise ifl dünyas için bir intibak sürecidir. Bu intibakta sa lanan baflar, global piyasalara giriflte, giriflimcilerimizin eline alt n bir anahtar vermektedir. Yani, intibak sürecinde sa layaca m z baflar, bizi ayn zamanda küresel piyasada da rekabetçi hale getirecektir. Bunu, gümrük birli inde k smen yaflad k. Bu dönüflüm sürecini zaten gerçeklefltirmek zorunday z. Dönüflümü, AB kat l m sürecinde gerçeklefltirmemiz iki aç dan bizim için avantajl olacakt r. lk olarak, elimizde son derece ayr nt l haz rlanm fl AB mevzuat var. Ama elbette, bu mevzuat da sürekli de ifliyor ve gelifliyor. kinci önemli avantaj m z da, intibak sürecimizin maliyetini k smen de olsa AB kaynaklar ndan finanse etme imkân m z n olmas d r. Türkiye için AB taraf ndan sa lanm fl olan yard mlar n yeterli olup olmad n tart flabiliriz. Yard m miktar n, AB nin önceki uygulamalar yla k yaslayarak elefltirmemiz de mümkündür. Ancak, ortada bir gerçek var. O da, bütçe dönemi için öngörülen yard m n miktar n de ifltirme flans m z yoktur. Ancak, bugün ele ald m z bölgesel rekabet edebilirlik çerçevesinde, ifl dünyam za y llar n kapsayan üç y ll k dönemde Sanayi ve Ticaret Bakanl m z taraf ndan toplam 186,9 milyon Avro kaynak kulland r lacakt r. Bu kayna n 140,2 milyon Avro su AB bütçesi, 46,7 milyon Avro su ise ulusal katk d r. Ancak, genel bir yaklafl m olarak belirtmekte fayda var. AB ile di er konularda oldu u gibi, mali iflbirli inde de bu tür sorunlar, gecikmeler maalesef yaflan yor. Bunu biz di er projelerimizde de yaflad k. Bu nedenle, 2006 y l ndan itibaren, oda ve borsalar m z n proje haz rlama ve uygulama kapasitelerini gelifltirmelerine katk sa layacak e itim programlar gerçeklefltiriyoruz. fiu anda, oda ve borsalar m zda bu konuda önemli bir kapasite oluflmufl durumda. Dolay s yla, süreci h zland rmak mümkün olabilir. Bugünden sonra da yine Sanayi ve Ticaret Bakanl m zla iflbirli i halinde, Kayseri, Kastamonu, Trabzon, Diyarbak r, Erzurum ve Van da daha genifl kesime, daha ayr nt l bilgilendirme toplant lar yapaca z. Bu toplant lar, Bakanl m z, Birli imiz ve odalar m zla birlikte düzenleyece iz. Ayr ca, bu amaçla odalar m z n e itim ihtiyac n belirleyerek Sanayi ve Ticaret Bakanl na ilettik. Bu çerçevede, ihtiyaçlar do rultusunda, Bakanl m z ile daha teknik hususlarda ilave e itim programlar da düzenleyece iz. Türkiye için AB taraf ndan sa lanan fonlar kullanma kapasitemizi gelifltirmeliyiz. Zira, AB kaynaklar ndan yararlanmak, ayr nt l ve sistematik bir haz rl gerektiriyor. Birçok odam zda bu konuda önemli deneyimler de olufltu. Bunu daha da gelifltirmek ve yayg nlaflt rmak zorunday z. K sa bir süre önce gerçekleflen Barrosso ve Rehn in Türkiye ziyaretleri çok önemliydi. Bu ziyaretin iliflkilere yeni bir ivme kazanaca n ümit ediyorum. Geçen aylarda ben de Brüksel deydim. Esasen, bu benim son bir y lda Brüksel e gerçeklefltirdi im 7. ziyaret. Türkiye nin AB kat l m sürecine ifl dünyas n n ne kadar önem verdi ini vurgulamak üzere bu ziyaretleri ve görüflmeleri yap yorum. Ülkemiz için AB kat l m süreci çok önemli. Sürecin, günlük siyasi olaylar n gölgesinde kalmamas gerekir. Ziyaret sonras gözlemim ve tespitim, Türkiye ve AB nin birbirlerini yeniden keflfettikleri yönündedir. Türkiye, AB kat l m sürecinin kendi ekonomik ve siyasi dönüflüm çabalar aç s ndan önemini bir kez daha fark etmifltir. Ayn flekilde, AB de Türkiye nin önemini yeniden kavramaya bafllad. Veya, Türkiye nin AB için çok önemli oldu unu Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu düflünen çevrelerin sesi daha fazla duyulmaya bafllad. Bundan son derece memnunum. Bu, sadece ülkemiz için de il, ayn zamanda Avrupa Birli i ve hatta dünya için çok önemli bir geliflmedir. Türkiye, AB müktesebat na uyum sürecini 2013 sonu itibariyle tamamlamaya karar vermifltir. Buna iliflkin program da bafllatm flt r. AB de Türkiye nin üyeli i için kendini haz rlamak durumundad r. Bunun yolu, üyeli i belirsiz halde b rakmak de ildir. Bunun yolu; Birli in ekonomi, ticaret, sanayi, KOB, çal flma hayat, istihdam, Birlik kurumlar gibi temel politikalar n n tasarlanmas nda, Türkiye nin de göz önünde bulundurulmas d r. Türkiye nin üyeli i üzerindeki belirsizli i ortadan kald rarak, ciddi bir çal flma içine girilmesidir. Avrupa Birli i nde Türkiye nin üyeli i için gerekli siyasi iradenin art k oluflaca na inan yorum. Zira, ülkemizin AB ile iliflkileri çok sa lam temellere dayanmaktad r. Uluslararas iliflkilerin temel kurallar ndan biri de ahde vefa ilkesidir. Türkiye de de Ortakl k anlaflmas yla bafllayan 40 y l aflk n süreçte, iliflkilerin geliflmesinde, ülke yönetiminde sorumluluk alm fl tüm kurum ve kiflilerin katk s olmufltur. Bu durum, devlet yönetiminde devaml l k ilkesinin önemli bir tezahürüdür. Yaz m n bu bölümünde, 28 Mart 2008 tarihinde oda ve borsalar m z n ilgisine sundu umuz proje ça r s ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Birli imiz ve EUROCHAMBRES iflbirli inde, döneminde gerçeklefltirilen Oda Gelifltirme Programlar kapsam nda Türk ve AB üyesi ülke odalar n n efllefltirilmesinden 21 proje gerçeklefltirilmiflti. 28 Mart 2008 tarihinde duyurusu yap lan projemizle odalar m za yeni iflbirli i imkânlar sunduk. Odalar m z için 20 yeni eflleflme gerçeklefltirilecektir. Bu projemiz, Birli imizce odalar m z n hizmet kapasitesini gelifltirmeye dönük olarak, 2001 y l ndan beri yürütülen en önemli faaliyetlerimizdendir. Ayn proje kapsam nda, may s ay ndan itibaren firmalar m z n AB kat l m süreci için öncelikli ihtiyaç alanlar n belirledi imiz bir anket düzenledik. Öte yandan, yine Avrupa Birli i nin mali deste i ile yürüttü ümüz bir baflka projeyle de, firmalar m z n çevre, ifl sa l ve ifl güvenli i, g da güvenli i, kimyasallar, tüketicinin korunmas, makine ve inflaat sektöründe standardizasyon, alan ndaki AB müktesebat na uyum düzeyini belirlemeye dönük yeni bir çal flma bafllatt k. Bu proje kapsam nda Birli imiz ve odalar m z uzmanlar ndan oluflan ekibimiz, odalar m zla iflbirli iyle, may s ay ndan itibaren firmalar ziyaret ederek çal flmay bafllatt lar. Proje uygulamas sonunda, önümüzdeki dönemde haz rlanacak etki analizleri için temel oluflturacak verilerin derlenmesi amaçlanmaktad r. Bu projenin uygulanmas nda da odalar m z n iflbirli i çok önemlidir. Birli imizin AB konusundaki di er proje ve çal flmalar n anlatarak vaktinizi almak istemiyorum. Sizlerden iste im, Kat l m Öncesi Mali Yard m Arac ile ifl dünyas na sa lanan imkânlardan mutlaka yararlanal m. Bu konuda, iflletmelerimize yard mc ve yol gösterici olal m. Biz, bu konuda sizlere her türlü yard m yapmaya devam edece iz. llerde, birlikte gerçeklefltirece imiz programlara da gerekli ilgiyi göstermenizi bekliyoruz. Toplant m z n baflar l geçmesini diliyor, hepinize sayg lar sunuyorum. Kaynak: TOBB

16 16 Türkiye ve AB Mali flbirli i Anadolu Sohbetleri hale ve Hibelerden Haberdar Olmak çin AB Yard mlar ndan Haberdar Olal m Avrupa Toplulu u fonlar ndan Türkiye ye aktar lan kat l m öncesi mali yard m n; hizmet, mal al m, inflaat iflleri, efllefltirme ve hibe alanlar nda birçok ihale f rsatlar sundu unu belirtmifltik. fieffafl k ve eflit muamelinin sa lanmas amac yla ihaleler ve teklif ça r lar düzenli olarak afla da belirtilen web sitelerinde yay nlan r. lgilenen baflvuru sahipleri ve tedarikçilerin fon imkânlar ndan faydalanabilmeleri için, afla da belirtilen ba lant lar düzenli olarak ziyaret etmeleri önerilir. Avrupa Komisyonu EuropeAid flbirli i Ofisi AB ile kat l m öncesi mali iflbirli i kapsam nda finanse edilecek projelerin duyurular için: aid/index_en.htm Bu bölümde üye ülkeler, Türkiye dahil aday ülkeler ve di er ülkelerdeki tüm AB ihale duyurular yer al r. Merkezi Finans ve hale Birimi (MF B) Türk idari yap s alt nda faaliyet gösteren MF B, Türkiye de uygulanan Avrupa Komisyonu finansmanl projelere destek vermek amac yla yürüttü ü aktivitelerin ihale ve sözleflme süreçlerinden sorumludur. Sadece Türkiye de uygulanmakta olan projelere iliflkin teklif ça r lar ve sat n alma duyurular için: Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (AKTD) Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu nun ihale makam oldu u ihale ve teklif ça r lar n n duyurular yay nlan r. Yerel hibe teklif ça r lar, yerel sat n almalar ve idari sat n alma duyurular burada yay nlanmaz. egi/ab_program_bilgileri,programprojem erge.html?mode=10 Di er yararl siteler: asp?mypays=en AB nin Mali Olarak Destekledi i Programlar AB, Türkiye de her y l, sosyal hizmetlerden iflletme deste ine ve bölgesel kalk nmaya kadar binlerce proje finanse ediyor. Bütün projelerin tek bir hedefi var: AB üyeli ine haz rl k. AB finansman yla desteklenen projeler: Demokrasi, hukukun üstünlü ü ve insan haklar na sayg y garantileyen Anahtar sektörlerde AB destekleri, reformlar ve geliflimler: Altyap, Enerji, Telekom, Ulaflt rma & Çevre, M %16.1 dari kapasite Gelifltirme & STD, M %22.8 Adalet, Özgürlük Güvenlik, M %7.1 istikrarl kurumlar, flleyen piyasa ekonomisi ve artan rekabet, AB ve Türkiye aras ndaki sivil toplum diyalo u, Yap sal Fonlar n yönetimi için haz rl k. Detayl bilgi: ram_bilgileri.html Di er, 32.7 M % Proje ç Piyasa, Gümrük Birli i & Tar m, M %11.6 Ekonomik & Sosyal Uyum, M %21.8 Sosyal Politika, M %18.8 AB ile müzakere yapan ülkemizde AB yard mlar konusunda akla gelen pek çok soru bulunuyor. AB yard mlar ndan nas l haberdar oluruz? AB yard mlar n kimler alabilir? AB yard mlar neye yarar? Kat lmak için AB nin ne gibi projelere destek verdi inden haberdar olmak istiyorsan z, afla daki aç klamalar dikkatle takip edin. Bilgiye ulaflmak çok zor de il, çünkü AB de herfley fleffaf. Kaynak 1: EuropeAid 1. EuropeAid in sayfas na giriniz Sol taraftaki listede yer alan menüden arama kriterinize uygun program seçiniz. Bu listedeki MEDA program ; Türkiye ye uygulanan kat l m öncesi mali iflbirli i çerçevesinde yap lan duyurular içeriyor. Seçilebilecek di er programlar ise PHARE/ISPA/SAPARD, TACIS, CARDS/OBNOVA ve bu programlar n kapsam na girmeyen (Örne in, insan haklar gibi büyük programlar n ve tematik projelerin kapsam na girmeyen co rafi konuma dayal projeler) ALA, FED/BUDGET, EAR ve OTHER seçenekleri olarak karfl n za ç k yor. 3. Program belirledikten sonra, arad m z projenin statüsünü seçmemiz gerekiyor. Bafllamas beklenen fakat henüz ihale ilan veya teklif ça r s yay mlanmam fl olan projeleri görmek için Forecast (Tahmin) seçene ini tercih edin. Forcast seçene inde ön bilgiler yay mlan yor. hale ilan veya teklif ça r s yay mlanm fl ve hali haz rda baflvuruda bulunabilece iniz projeleri görmek için Open (Aç k) seçene ini, kapan fl tarihi geçen tüm projeleri görmek içinse Closed (Kapanm fl) seçene ini tercih etmelisiniz. Bu seçenekle kapanm fl olan projelerle ilgili yay mlanm fl tüm belgelere (ön bilgi ilan ve sat n alma duyurusu ile ihale ilan veya teklif ça r s ) ve e er uygunsa k sa liste ile sözleflmenin mevcut durumuna ba l olarak sözleflmenin kiminle yap laca n bildiren ilana da ulaflman z mümkün. 4. Program ve projenin statüsünden sonra arad n z projenin türünün seçimini yapman z gerekiyor. Services (Hizmetler), Works ( nflaat iflleri) ve Supplies (Tedarik) seçilerek ihale ça r lar na eriflebilece i gibi, Grants (Hibeler) seçilerek teklif ça r lar aras nda araman z gerçeklefltirebilirsiniz. 5. Son olarak Region (Bölge) ve Country (Ülke) seçeneklerinin her ikisinin de seçili olmas na dikkat etmelisiniz. Her iki seçene in de seçili olmas araman z tüm ülke ve bölgeler içerisinde gerçeklefltirmenizi sa layacakt r. Buna ilaveten, arad n z program n kategorisine göre, karfl n za ç kacak di er bölge tercihleriyse Cross-Border (S n r ötesi), Inter-State (Eyaletler aras ), Mediterranean Partners (Akdeniz ülkeleri), Amerique Centrale (Orta Amerika), Amérique Latine (Latin Amerika), Asie (Asya), Etats Unis Mexicains (Meksika), Gulf countries (Orta Do u ve Körfez Ülkeleri), Mercosur (Arjantin, Paraguay, Brezilya, Uruguay, Bolivya ve fiili nin oluflturdu u serbest ticaret blo u) ve Pacte Andin (Bolivya, Kolombiya, Ekvator, Peru ve Venezuella n n oluflturdu u ortak pazar) olarak belirlenmifltir. 6. Türkiye ye özel arama yapmak için ise sadece Turkey seçene ini iflaretlemeniz ve bu alanlardaki di er seçeneklerin iflaretlerini kald rman z yeterli. Çünkü burada karfl m za ç kacak seçenekler, ilk ad mda seçmifl oldu unuz programa ba l lar. Tercih etti iniz bölge ve/veya ülkeye ait kutucu u iflaretlemezseniz, arama motoru standart olarak yard m program kapsam nda yer alan tüm ülkeleri tarayacakt r. 7. Tüm tercihlerimizden sonra aramay bafllatmak için Sorguyu Gönder butonuna basman z yeterli. lgili sonuçlar, ekran n sa bölümünde listelenecektir. Sonuçlardan herhangi birine ait ayr nt lar görmek isterseniz, ilgili bafll a t klaman z yeterli olacakt r. Kaynak 2: Merkezi Finans ve hale Birimi 1. Merkezi Finans ve hale Biriminin (MFIB) Internet adresine giriniz: 2. Sa köfledeki ihaleler bölümünde ihale durumu k sm nda aç k, tipi k sm nda hibe seçeneklerini iflaretleyiniz ve ara butonuna t klay n z. Türkiye de aç k olan AB destekli tüm hibe programlar n göreceksiniz. Bu bölümde her bir hibe program n n alt nda o hibe program ile ilgili teklif ça r s ilan, baflvuru rehberi, baflvuru formu gibi tüm evraklar mevcuttur. Bu evraklar kaydederek daha detayl bilgiye ulaflabilirsiniz. Kaynak 3: Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu 1. AKTD nin internet adresine giriniz: 2. Ana sayfada AB mali yard mlar yla ilgili güncel geliflmeleri bulabilirsiniz. 3. Sa daki duyurular bölümünde o hafta içerisinde aç lan hibe programlar ve ihaleleri görebilirsiniz. 4. Ayr ca sa orta bölümdeki EuropeAid k sm na girdi inizde 1. kaynak olarak söz etti imiz sayfa da karfl n za ç kacakt r. Kaynaklar: Ahmet Sungur ve AB Info

17 Türkiye ve AB Mali flbirli i 17 Topluluk Programlar Avrupa Toplulu u Programlar birkaç y la yay lan bir süre boyunca, AB üye ülkeleriyle aday ülkeler aras nda Topluluk politikalar na iliflkin farkl alanlardaki iflbirli ini teflvik etmek amac yla kabul edilmifl bir faaliyetler bütünüdür. Her üye ve aday ülke vatandafl, flirketi, sivil toplum kuruluflu ile ulusal kurumlar; Araflt rma, E itim, Mesleki E itim, Gençlik, Kültür, Görsel- flitsel alan, Çevre, Enerji, Ulaflt rma, Sosyal Politika, Medeni Hukuk alan nda Adli flbirli i, Küçük ve Orta Ölçekli Teflebbüsler; Vergilendirme, Gümrük, Bilgi Toplumu gibi alanlarda Topluluk Programlar na kat labilirler. Türkiye nin aktif olarak kat ld Topluluk Programlar afla da sunulmaktad r; programlarla ilgili ayr nt l bilgi için afla da verilen ulusal rtibat noktalar yla ba lant kurulabilir: 7. Çerçeve Program: Çerçeve Programlar (FP) AB nin neredeyse tüm disiplinleri içine alan araflt rma ve gelifltirme faaliyetlerini destekleyen temel mali araç niteli indedir. Yaflam Boyu Ö renim Program : Yeni Yaflam Boyu Ö renim Program, hayat n çocukluktan yafll l a uzanan her an nda ö renim f rsatlar n desteklemektedir dönemi için program bütçesi, 7 milyar Avro olup bu program, mevcut Socrates, Leonardo da Vinci ve e-learning programlar n n devam niteli indedir. Yaflam Boyu Ö renim Program okul e itimi (Comenius), yüksek ö renim (Erasmus), mesleki e itim (Leonardo da Vinci) ve yetiflkin e itimi (Grundtvig) olarak dört sektörel programdan oluflmakta ve politika alan nda iflbirli i, dil, enformasyon ve iletiflim teknolojileri ile sonuçlar n yayg nlaflt r lmas ve kullan lmas üzerine odaklanan bir çapraz programla tamamlanmaktad r. Jean Monnet Program : Avrupa Entegrasyonu konusu üzerine yo unlaflmakta ve bu alanda faaliyet gösteren temel kurum ve kurulufllara destek sa lamaktad r döneminde program n bütçesi, 6 milyar 970 milyon Avro. Jean Monnet burslar hakk nda bilgi almak ve yararlanmak için: Sorular n z için: Tel: +90 (0) veya 44 Faks: +90 (0) Youth in Action: Youth in Action AB nin gençli e yönelik yeni program d r. 1 Ocak 2007 den itibaren uygulanmaya bafllayan bu program 31 Aral k 2013 e kadar devam edecek olup toplam bütçesi, 885 milyon Avro dur. Youth in Action Program, beceri edinimi konusunda önemli katk lar sa layan ve bu nedenle de gençlere, ö renimlerinde Avrupa boyutu olan örgün ve yayg n e itim f rsatlar sa lamada anahtar rol üstlenen 7. Çerçeve Program AB Çerçeve Programlar, Avrupa Birli i nde çok uluslu araflt rma ve teknoloji gelifltirme projelerinin desteklendi i bafll ca Topluluk Program d r. lki 1984 y l nda bafllayan Çerçeve Programlar (ÇP) çok y ll programlar olup, kapsam ve programa ayr lan bütçe miktar her bir programda art fl göstermektedir. ÇP lerin bafll ca amaçlar aras nda, Avrupa n n bilimsel ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi, endüstriyel rekabetin desteklenmesi ve ülkeleraras iflbirli inin teflvik edilmesi say labilir. AB nin Mart 2000 de yap lan Zirve Toplant s nda belirtilen ve Lizbon Stratejisi olarak adland r lan strateji kapsam ndaysa, AB nin dünyan n en dinamik rekabetçi bilgi temelli ekonomisi olmas hedeflenmifltir. Bütünlefltirilmifl bir Avrupa Araflt rma Alan oluflturmay hedefleyen ve döneminde yürürlükte olan 6. ÇP ve y llar nda yürürlükte olacak 7. ÇP AB nin bu hedefe ulaflmas amac yla flekillendirilmifltir. bir araçt r. Youth in Action Program, daha az f rsata sahip gençler ile yafl aras gençlerin kat l m n teflvik ederken herkese hitap eden bir programd r. Kültür Program : Genel amaç, programa kat lan ülkelerdeki kreatörler, kültürel oyuncular ve kurumlar aras ndaki kültürel iflbirli inin gelifltirilmesi yoluyla Avrupal lara ait ortak kültür sahas n gelifltirmek ve böylelikle Avrupa 7. ÇP ye Kimler Kat labilir? ÇP lere, ulusal/uluslararas kanunlar ve AB kanunlar na göre kurulmufl tüzel ve gerçek kifliler yani üniversiteler, araflt rma merkezleri, kamu kurumlar, sanayi kurulufllar ve sivil toplum örgütleri baflvurabilirler. Ayr ca, tüzel kiflili e sahip olan veya olmayan KOB lerin de baflvurular teflvik edilecektir. 7. ÇP ye Nas l Baflvurulur? Komisyon, ilgili özel program ve çal flma programlar nda belirtilen öncelikler kapsam nda y lda bir veya 2 defa proje teklif ça r lar açmaktad r. Ça r lar, 7. ÇP özel bilgi kanallar, internet sayfalar, üye ve aday ülkelerde bulunan ulusal irtibat noktalar arac l ile duyurulmaktad r. Projelerin, 6. ÇP de kullan lan Elektronik Proje Teklifi Sunma Sistemi - EPSS arac l yla sunulmas 7. ÇP de bir kural olacakt r. EPSS ile ayr nt l bilgiye CORD S ten ve/veya internet sayfas ndan ulaflabilirsiniz. Baflvurunuzu yapt ktan sonra, projeniz ba ms z uzmanlar taraf ndan 7. Çerçeve Program Kapsam nda Aç k Ça r letiflim ve enformasyon teknikleri ICT (Information & Communication Technologies) konusundaki aç k ça r, Cordis (Community Research & Development Information Service) taraf ndan uygulan yor. Ça r Kodu : FP7-ICT-2007-C Aç l fl Tarihi : 22 Aral k 2006 Kapan fl Tarihi : 31 Aral k 2008 Ça r Bütçesi : 65 M Ça r hakk nda ayr nt l bilgi için: vatandafll n n olgunlaflmas n teflvik etmektir. Program, görsel-iflitsel kültür alan nda faaliyet gösteren endüstrilerin ve özellikle de kâr amac gütmeyen küçük kültür teflebbüslerinin kat l m na aç kt r CFFD52DD97CAAFACAC895DED00FF48EB145 de erlendirilir ve sonucu proje koordinatörüne Komisyon taraf ndan iletilir. 7. ÇP nin Yap s ve Özel Programlar n Bütçe Da l mlar y llar aras nda uygulanacak olan AB 7. ÇP, dört özel program ve bunlara ek olarak Ortak Araflt rma Merkezleri nin faaliyetlerini içermektedir. EURATOM da dahil olmak üzere 7. ÇP nin yedi y ll k bütçesinin 53,2 milyar Avro ya ulaflmas beklenmektedir. 7. ÇP ile lgili En Güncel Bilgilere Ulafl m 7. ÇP ile ilgili en güncel bilgilere CORD S ten ve/veya TÜB TAK n 7. ÇP için özel haz rlad internet sayfas ndan ulaflabilirsiniz. Bunun yan s ra, iletiflim bilgilerine web sayfas ndan ulaflabilece iniz, her bir alandan sorumlu ulusal irtibat noktalar yla da irtibata geçebilirsiniz. 7. ÇP ye yönelik her türlü sorunuzu adresine yönlendirebilirsiniz

18 18 Türkiye ve AB Mali flbirli i Anadolu Sohbetleri 7. Çerçeve Program Proje Tipleri Proje Tipi Amaç Projenin çerdi i Faaliyetler Hedef Kitle Kat l m Koflullar 1- flbirli i Projeleri 1a) Büyük Ölçekli flbirli i Projeleri 2a) Küçük Ölçekli flbirli i Projeleri Yeni bilgi, teknoloji ve ürün üretimi için ilgili paydafllar aras nda iflbirli inin gelifltirilmesi ve araflt rma için ortak kaynaklar oluflturulmas. Ar-Ge faaliyetleri, demonstrasyon, konsorsiyum yönetimi, di er faaliyetler. (bilginin yay l m, e itim vb.) Araflt rma enstitüleri, üniversiteler, sanayi kurulufllar ve KOB ler potansiyel son kullan c lar. flbirli i Projeleri: Geçerli bir konsorsiyum, birbirinden farkl üç üye / asosye ülkeden birbirinden ba ms z en az üç tüzel kifliliklerden oluflmal d r. Uluslararas iflbirli i projeleri (SICA1): Geçerli bir konsorsiyum iki birbirinden farkl üye / asosye ülkeden en az iki tüzel kiflilik ve birbirinden farkl iki ICPC2 ülkelerinden en az iki tüzel kiflilikten olmak üzere en az 4 ortaktan oluflmal d r. 2- KOB Yarar na Projeler 2a) KOB yarar na projeler 2b) KOB birlikleri yarar na projeler Araflt rman n büyük bir bölümünün Ar-Ge faaliyetlerini bünyelerinde bar nd ran kurumlar taraf ndan; KOB ler, KOB birlikleri veya sivil toplum kurulufllar ve a lar gibi özel gruplar yarar na üstlenildi i ve belirli bir hedefe yönelik olan araflt rmalar n yap lmas. Ar-Ge faaliyetleri, demonstrasyon, konsorsiyum yönetimi ve e itimi de içeren di er aktiviteler. KOB ler, KOB birlikleri, sivil toplum kurulufllar, projede Ar-Ge faaliyetlerini yürütecek kurumlar, di er kat l mc lar. Geçerli bir konsorsiyum, birbirinden farkl üç üye, asosye ülkeden birbirinden ba ms z en az üç tüzel kifliliklerden oluflmal d r. Özel flartlar çal flma programlar nda belirtilir. 3- Mükemmeliyet A lar Araflt rma etkinliklerinin bütünlefltirilmesi, araflt rma kapasitelerinin güçlendirilmesi ve araflt rma merkezleri aras nda kal c iflbirli inin sa lanmas. Etkinlikler ortak program araflt rma kaynaklar n bütünlefltirici faaliyetler (örne in: araflt rma altyap s na, verilere ve bilgiye ortak eriflim) araflt rmac, yönetici ve teknisyen de iflimi; sonuçlar n say s n ve kalitesini art racak flekilde araflt rma önceliklerinin ve kaynaklar n da t m n n tasarlanmas. Ortak araflt rma programlar n n oluflturulmas ; konsorsiyum yönetimi. Araflt rma enstitüleri, üniversiteler. Geçerli bir konsorsiyum, birbirinden farkl üç üye / asosye ülkeden birbirinden ba ms z en az üç tüzel kifliliklerden oluflmal d r. 4- Bireysel Ba ms z Araflt rma Projeleri 4a) Bafllang ç düzeyindeki ba ms z araflt rmac deste i 4b) leri düzey araflt rmac deste i Araflt rmac güdümlü, bireysel araflt rmac lar veya tak mlar taraf ndan yönetilen, mevcut paradigmalar n ve bilimsel s n rlar n efli inde veya ötesinde fikirler sunan projelerin herhangi bir bilimsel alan veya öncelik k s t olmaks z n desteklenmesi. Ar-Ge faaliyetleri üzerinde yo unlaflmakla beraber, ek olarak e itim, sarf malzemesi ve ekipman al m, seyahat gibi faaliyetleri de kapsamaktad r. Bafllang ç düzeyindeki ba ms z araflt rmac deste i: Bir tüzel kiflili e ba l olarak çal flan, en az 2, en az 9 y ll k doktora derecesine sahip bireysel araflt rmac lar. leri düzey araflt rmac deste i: Detayl bilgiyi ilgili çal flma program ndan edinebilirsiniz. Konsorsiyum kurulmas söz konusu de ildir. Ev sahibi kuruluflun AB üye / asosye ülkelerden olmas gerekmektedir. 5- Eflgüdüm ve Destek Eylemleri 5a) Eflgüdüm eylemleri 5b) Destek eylemleri Eflgüdüm Eylemleri: Araflt rma etkinlikleri ve politikalar aras nda koordinasyon kurmaya yönelik faaliyetler. Destek Eylemleri: Yap lm fl ya da yap lacak bir Ar-Ge çal flmas n destekleyici faaliyetler. Eflgüdüm Eylemleri: Bilgi paylafl m na yönelik a lar n oluflturulmas, koordinasyon ve bilginin yay l m aktiviteleri, iyi uygulamalar n de iflimi, konsorsiyum yönetimi. Destek Eylemleri: Konferanslar, seminerler ve çal fltaylar düzenlenmesi, araflt rma ve yenilik stratejileri gelifltirme çal flmalar, özendirme ödülleri, yar flmalar, uzman çal flma gruplar n n oluflturulmas, bilginin yay l m, konsorsiyum yönetimi. Buna ek olarak araflt rma altyap lar alan nda, araflt rma altyap lar n n gelifltirilmesi, Avrupa araflt rma fonlar yla iflbirli i; araflt rma potansiyeli alan nda ise araflt rma kapasitesinin gelifltirilmesi gibi etkinliklerde yer almaktad r. Araflt rma enstitüleri, üniversiteler, sanayi kurulufllar, KOB ler, di er kat l mc lar (bölgesel otoriteler vb) Araflt rma programlar yürütücü kurumlar (ERA-NET ve araflt rma altyap lar projeleri için) Araflt rma etkinliklerinin koordinasyonu için eflgüdüm eylemleri: Geçerli bir konsorsiyum, birbirinden farkl 3 üye / asosye ülkeden birbirinden ba ms z en az üç tüzel kifliliklerden oluflmal d r. Di er eflgüdüm ve destek eylemleri: Projede üye / asosye ülkeler en az bir tüzel kiflilik bulunmal d r. 6a) Bafllang ç düzeydeki e itim a lar. Üniversitelerin, araflt rma kurumlar n n ve sanayi kurulufllar n n, araflt rma kariyerlerinin ilk 4 y l ndaki araflt rmac lara yönelik oluflturacaklar ortak e itim programlar n n desteklenmesi. Projeye dahil olan kurulufllar aras nda oluflturulan iletiflim a ve ortak e itim program, oluflturulan a a yönelik e itim ve bilgilendirme faaliyetleri, deneyimsiz araflt rmac lar için kariyer geliflimi plan, ziyaretler ve farkl kurumlardaki görevlendirmeler, a d fl ndaki uzmanlar n kat l m na aç k uluslararas konferanslar ve di er e itim etkinlikleri, proje yönetimi ve istihdam. Araflt rma merkezleri, üniversiteler, sanayi kurulufllar ve KOB ler, kamu kurumlar. 1- Çok tarafl e itim a lar için ikisi üye ülke olmak kofluluyla, üç farkl üye / asosye ülke. 2- Eflleflmifl e itim a lar için iki farkl üye / asosye ülke (biri üye ülke olmal ) 3- Tek tarafl e itim a lar için bir üye / asosye üye. 6b) Avrupa Re-Entegrasyon Hibeleri Daha önceden Marie - Curie eylemlerinden yararlanm fl araflt rmac lar n yapacaklar araflt rma projelerinin ve kariyer geliflimlerinin desteklenmesi. Araflt rmac n n sundu u araflt rma projesi Daha önceden Marie - Curie eylemlerinden en az18 ay süreyle yararlanm fl deneyimli araflt rmac lar. Not: Sözkonusu araflt rmac lar n çal flmalar n sürdürece i ev sahibi kuruluflu belirlemifl olmalar gerekmektedir. Ev sahibi kuruluflun AB üye / asosye ülkelerden olmas gerekmektedir. 6- Burs ve Destek Projeleri (Marie Curie Eylemleri) 6c) Uluslararas Re-Entegrasyon Hibeleri 6d) Kariyer geliflimi için Avrupa içi burslar Deneyimli araflt rmac lar n 3. ülkelerde (Amerika, Kanada, Japonya vs.) edindikleri bilgi birikimlerinin Avrupa ya aktar lmas n n 3. ülkelerdeki araflt rma kurulufllar yla sürekli iliflkiler kurulmas n n ve beyin göçünün etkilerinin azalt lmas n n sa lanmas. Deneyimli araflt rmac lar n kariyer geliflimlerinin, kariyerine ara vermifl araflt rmac lar n, araflt rmac kariyerlerine devam etmelerinin desteklenmesi ve deneyimli araflt rmac lar n farkl disiplinlerdeki niteliklerinin güçlendirilmesi. Araflt rmac n n sundu u araflt rma projesi Araflt rmac n n sundu u araflt rma projesi, araflt rmac n n e itimi ve kariyer geliflimine yönelik faaliyetler, kariyer geliflim plan. Araflt rmalar n son üç y ld r Avrupa d fl nda sürdürmekte olan deneyimli Avrupal araflt rmac lar. Not: Sözkonusu araflt rmac lar n çal flmalar n sürdürece i ev sahibi kuruluflu belirlemifl olmalar gerekmektedir. Araflt rma kariyerlerine devam etmekte olan ve / veya belli bir süre ara vermifl deneyimli araflt rmac lar. Not: Doktora derecesini yeni alm fl araflt rmac lar deneyim bak m ndan yeterlilerse dahil olabilmektedirler. Araflt rmac n n üye / asosye ülke vatandafl olmas, ev sahibi kuruluflun üye / asosye ülkelerden olmas gerekir. (araflt rmac n n gidece i ülkede son üç y lda 12 aydan fazla bulunmam fl olmas flart aran r.) Araflt rmac n n çal flmalar n sürdürece i ev sahibi kuruluflun, araflt rmac n n vatandafl oldu u üye / asosye ülkenin d fl nda bir ülkede olmas gerekir. (araflt rmac n n gidece i ülkede son üç y lda 12 aydan fazla bulunmam fl olmas flart aran r.) 6e) Sanayi - Akademi flbirli i ve letiflimi KOB lerin, sanayi kurulufllar n n araflt rma merkezlerinin ve üniversitelerin bir araya gelerek stratejik iflbirlikleri kurmalar, uzmanl k ve bilgi aktar m için ortak e itim programlar oluflturulmas, personel de ifliminde bulunulmas, kurulan iflbirli inin kal c l n n sa lanmas. Akademi - Sanayi taraf ndan oluflturulacak ortak iflbirli i program kapsam nda araflt rmac lar n kariyer geliflimlerinin, akademi-sanayi aras ndaki bilgi transferinin (personel de iflimi) ve oluflturulacak a a yönelik etkinliklerin desteklenmesi. Sanayi - Akademi kurum / kurulufllar. Not: Personel de iflimi, sanayi kurulufllar ve KOB lerdeki teknik eleman ve araflt rmac statüsünde çal flan kiflileri de kapsamaktad r. ki farkl üye / asosye ülkedeki farkl sektörlerden kurulufllar n iflbirli ini gerektirir. (1 üniversite / araflt rma kuruluflu + 1 sanayi) yurtd fl ndan kat lacak. araflt rmac lar n deneyimli araflt rmac olmas gerekmektedir. 6f) Uluslararas giden araflt rmac burslar Araflt rma kapasitesi yüksek 3. ülkelerdeki (Amerika, Kanada, Japonya vs) bilgi birikiminin Avrupa ya tafl nmas. Araflt rmac n n sundu u, araflt rma projesi, araflt rmac n n e itimi, kariyer geliflimi ve burs süresince 3. ülkede ve üye/asosye ülkede kendi kariyer geliflim plan na yönelik sürdürece i faaliyetler. AB üye / asosye ülkelerindeki (giden) ve 3. ülkelerdeki (gelen) deneyimli araflt rmac lar. Ev sahibi kurulufl ve araflt rmac n n projeyi birlikte oluflturmas gerekmektedir. Gidilecek ülkede son üç y lda 12 aydan fazla bulunmam fl olmas flart aran r. 6g) Uluslararas gelen araflt rmac burslar AB üye / asosye ülkeleriyle 3. ülkeler aras nda uzun süreli bilimsel iflbirli inin kurulmas. Deneyimli araflt rmac lar n bireysel araflt rma projeleri. AB üye / aday ve 3. ülkelerdeki araflt rma kurulufllar. ki farkl AB üye / aday ülke ve bir di er ülke kuruluflundan deneyimli araflt rmac lar. Ar-Ge personeli, yöneticiler, teknik eleman. Deneyimsiz Araflt rmac lar Deneyimli Araflt rmac lar Kaynak : Doktora e itimine bafllayabilecek olan ve / veya araflt rma kariyerlerinin ilk 4 senesinde olan araflt rmac lar. : Araflt rma deneyimi 4 y ldan (tam zaman eflde er) fazla olan ve / veya doktora derecesine sahip olan araflt rmac lar. : TÜB TAK - SICA : Uluslararas iflbirli i projeleri ICPC : Uluslararas iflbirli i hedef ülkeleri * AKTD Görünüm Dergisinden al nm flt r

19 Türkiye ve AB Mali flbirli i 19 Uzman ndan yi Proje Haz rlaman n Yollar AB hibeleri en revaçtaki konulardan biri olmas na ra men s k flikâyet edilen bir konudur. Proje ça r lar na yeterli ve do ru proje baflvurular n n gelmedi i oluyor. Bir projenin hibe kazanabilmesi yani AB hibe programlar ndan faydalanmas için, baflvuru sahipleri baz unsurlara dikkat etmelidir. Bu unsurlar birçok projede 5 ana bafll k alt nda toplanabilir. Ahmet SUNGUR Dünya Bankas ndan hracat Finansman Arac l k Kredisi 1- Baflvuru Sahibinin Uygunlu u: Bir çok baflvuru sahibi, ellerindeki projenin kaliteli olmas na ra men neden hibe alamad klar n sorgulamaktad r. De erlendirme tablosuna bak lacak olursa de erlendirme uzmanlar n n ilk olarak okuduklar bölüm, baflvuru sahibinin teknik ve mali yeterlili i bölümüdür. Bu bölümden belirli bir puan n alt nda not al nd taktirde proje baflvuru formunun geri kalan k sm okunmamaktad r. Yani baflvuru sahibi teknik ve mali olarak proje yürütebilecek kapasitede de ilse, projenin konusu ne olursa olsun teklif reddedilmektedir. Bu yüzden baflvuru formunun 3. ve 4. bölümleri eksiksiz ve detayl olarak doldurulmal d r. Baflvuru sahibinin projesinin de erlendirilebilmesi için herfleyden önce: 1.1 Baflvuru sahibinin ve ortaklar n n proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip oldu unu, 1.2 Baflvuru sahibinin ve ortaklar n n yeterli teknik uzmanl a sahip oldu unu, 1.3 Baflvuru sahibinin ve ortaklar n n yeterli yönetim kapasitesine sahip oldu unu, (Personel, ekipman ve proje bütçesini idare edecek bilgi ve beceri dahil olmak üzere) 1.4 Baflvuru sahibinin istikrarl ve yeterli finansman kaynaklar na sahip oldu unu ispat etmek ve bu bafll klar alt nda belirli bir puan n üzerinde not almak zorundad r. 2- lgililik: Projenin hibe alabilmesi için, projenin baflvurunun yap ld hibe program yla ilgili olmas gereklidir. Bu kapsamda: 2.1 Projenin, teklif ça r s n n hedefleriyle ve bir veya birden fazla önceli iyle ne kadar ilgili oldu u, 2.2 Projenin, hedef bölgelerin ihtiyaçlar ve sorunlar ile ne kadar ilgili oldu u, 2.3 lgili taraflar n ne kadar aç kça tan mlanm fl ve stratejik olarak seçildi ini, hedef gruplar ve nihai faydalan c lar net olarak belirtilip belirtilmedi i aç k bir biçimde belirtilmelidir. 3- Yöntem: Projenin ne flekilde yap laca, faaliyetlerin ne flekilde gerçeklefltirilece i konular n n aç kland bölümlerdir. Baflvuru sahibi projenin yöntemini haz rlarken: 3.1 Önerilen faaliyetlerin uygunlu u, uygulanabilirli i, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla ne kadar uyumlu oldu u, 3.2 Projenin genel tasar m n n ne kadar tutarl oldu u, 3.3 Ortaklar n projeye kat l m ve katk düzeyinin yeterli olup olmad, 3.4 Proje faaliyet plan n n aç k ve uygulanabilir nitelikte olup olmad, 3.5 Teklifte, projenin sonucuna yönelik, objektif bir flekilde do rulanabilir göstergelerin yer al p almad konular nda detayl aç klamalar yapmal d r. 4- Sürdürülebilirlik: yi bir projenin sadece proje zaman hibenin verildi i dönem de il, proje kapsam nda verilen hibe deste inden sonra da projeyi yürütebilece ini ispat etmesi gerekir. Bu kapsamda; 4.1 Projenin, hedef gruplar üzerinde ne kadar somut bir etkisinin oldu u, 4.2 Projenin ne tür potansiyel çarpan etkileri içerdi i, yani kendisine ve çevresine olumlu yan etkilerinin oldu u, 4.3 Teklif edilen projeden beklenen sonuçlar n ne kadar sürdürülebilir oldu u konusunda detayl bilgi verilmesi gerekmektedir. 5- Bütçe ve Maliyet Etkinli i: Proje kapsam nda yap lacak harcama kalemlerinin ne kadar iyi seçildi i ve istenilen hibenin da l m n n ne flekilde yap laca n n da aç k ve net bir flekilde bütçede gösterilmesi ve maliyet gerekçelendirmelerinin somut bir flekilde ortaya konulmas gerekmektedir. Bu kapsamda: 5.1 Tahmini maliyetler ile beklenen sonuçlar aras ndaki oran n yeterli oldu u, 5.2 Yap lmas öngörülen harcamalar projenin uygulanmas için neden gerekli oldu u somut bir flekilde anlat lmal d r. Dünya Bankas Türkiye için 600 milyon Dolar de erindeki hracat Finansman Arac l k Kredisini (Export Finance Intermediation Loan) onaylad. Finansman n amac orta ve uzun vadeli yat r mlar için verilecek krediler ile ihracat yapan firmalar n kapasitelerini ve rekabet güçlerini art rmak. Proje ayr ca firmalara kredi sa layan kurulufllar n ve arac bankalar n kapasitelerini gelifltirmeyi de hedefliyor. Kredinin kulland r lmas ndan sorumlu kurulufllar ise Türkiye S nai ve Kalk nma Bankas ile EX MBANK olarak belirlendi. Dünya Bankas 1999 y l ndan bu yana çeflitli banka ve finans kurulufllar arac l yla 500 Kaynak: Dünya Bankas Mikro Krediyle Yeni stihdam Alanlar Avrupa Birli i; kendi iflini kurmak isteyen iflsizler, kad nlar ve toplum d fl na itilmifl kesimler için mikro-kredi imkân sunuyor. Uygulamaya yayg nl k kazand rmak için yeni bir fon kurulmas kararlaflt r ld. Mikro-kredi da tan kurulufllara 15 milyon Avro luk kaynak ayr lacak ve bu kurulufllar n çal flmalar n güçlendirmek için yeni bir birim kurulacak. Birimdeki personel, mikro-kredi veren kurulufllara rehberlik görevini üstlenecek. AB Komisyonu üyesi Huebner, mikrokredilerin, yeni küçük ölçekli ifl yerleri aç lmas ve istihdam alanlar yarat lmas nda çok önemli bir araç oldu unu söyledi. Huebner; Avrupa Birli i nde, gelecek y llarda yaklafl k 700 bin kiflinin mikro-kredi talebinde bulunaca n tahmin ediyoruz. Her mikrokredinin 25 bin Avro nun alt nda oldu unu dikkate al rsak, 6 milyar Avro yu aflan bir piyasadan söz edebiliriz. Bu, mikro-kredi kurulufllar taraf ndan, yeni istihdam yarat lmas ve büyümeye katk amac yla kullan labilir dedi. Bafllang ç Sermayesi Mikro-kredi; bir ifle bafllamak isteyen dar gelirlilere, küçük bir bafllang ç sermayesi ihracatç firmaya 600 milyon Dolarl k kredi sa lad. Kredi 3 aflamada arac kurumlara ulaflacak. Türkiye S nai ve Kalk nma Bankas na verilecek 300 milyon Dolarl k kredi di er arac bankalar ve finans kurulufllar na paylaflt r lacak ve bu kurulufllar arac l yla baflvuran ve uygun görülen ihracatç firmalara verilecek. Kredinin 296,3 milyon Dolarl k bölümü ise EX MBANK a verilecek. EX MBANK taraf ndan kulland r lacak kredi ise özellikle büyük bir ihracat ve büyüme potansiyeli olan gemi inflas ve makina sektörüne verilecek. Kredinin 3,7 milyon Dolarl k 3. bölümü ise, EX MBANK n Basel II prensiplerine uyumunu sa lamak amac yla gelifltirilecek bilgi ifllem altyap s için kullan lacak. verilmesi olarak tan mlan yor. Sadece güvene dayanan, teminats z ve kefilsiz küçük sermaye fleklindeki mikro-kredi, dar gelirlilerin yoksulluktan kurtulmalar için etkili bir strateji olarak görülüyor. Toplum D fl na tilmifl Kesimler Öncelikli Huebner, mikro-kredi uygulamas nda Avrupa da toplum d fl na itilmifl kesimlere öncelik verilece ini kaydetti: Avrupa Birli i nin yeni fonu ayn zamanda etnik az nl klar için, özellikle de Romanlar için güzel bir f rsat. Zaten mikro-kredi genel olarak, Avrupa n n geleneksel bankac l k sisteminde borç alamayan kifliler için getirilen bir uygulama. Avrupa Yat r m Bankas n n Katk s AB Komisyonu nun mikro-kredi uygulamas için oluflturaca yeni fona, en büyük katk y Avrupa Yat r m Bankas yapacak. lk aflamada 15 milyon Avro büyüklü ünde olacak fona, AB nin di er ilgili kurumlar da kaynak aktaracak.

20 20 KOB ler ve AB Anadolu Sohbetleri AB de KOB Tan m KOB Tan m Çal flan Say s Y ll k Ciro veya Bilanço Mikro Ölçekli flletme 10 dan Fazla 2 Milyon Avro ya Kadar 2 Milyon Avro ya Kadar Küçük Ölçekli flletme 50 den Az 10 Milyon Avro ya Kadar 10 Milyon Avro ya Kadar Orta Ölçekli flletme 250 den Az 50 Milyon Avro ya Kadar 50 Milyon Avro ya Kadar Kaynak: sme_definition/index_en.htm Avrupa Birli i nde KOB ler, çal flan kifli say s ile y ll k cirolar veya bilançolar na göre tan mlan r. Bu say iflletmedeki tüm çal flan say s n kapsar. Eurostat verilerine göre, AB deki iflletmelerin %89.1 ini mikro iflletmeler, %11.3 ünü ise küçük ve orta ölçekli firmalar oluflturmaktad r. Çal flan say s na göre da l mda ise, büyük flirketlerin pay %33.1, mikro ölçeklilerin %27.8, küçük ve orta ölçeklilerin ise %38.9 dur. Yarat lan katma de erde en büyük pay, %40.3 ile 250 den fazla çal flan olan büyük iflletmelere ait iken, mikro iflletmelerin pay %20.8, küçük ve orta ölçekli firmalar n pay ise %38.9 dur. Avrupa Birli i nin KOB Politikas AB nin KOB politikas ; esas olarak, küçük iflletmeler sanayi y l olan 1983 y l nda, KOB ler için ilk eylem plan n n kabul edilmesiyle bafllad. kinci eylem plan, 1987 y l nda düzenlenirken, 1989 y l nda Komisyon bünyesinde iflletme politikas ndan sorumlu yeni bir genel müdürlük kuruldu. Müdürlü ü, koordinasyon görevlerinin yan s ra, iç pazara iliflkin mevzuat taslaklar n n haz rlanmas nda rol oynuyor. Giriflimler Genel Müdürlü ü, aç k rekabet ve serbest piyasa ilkesini güçlendirme ve KOB lerin kurulma ve geliflmesini özel destek programlar ile destekleme ilkesini göz önünde bulunduruyor y l nda kabul edilen AB nin Lizbon Stratejisi çerçevesinde, bilgiye dayal daha rekabetçi bir ekonomi yarat lmas nda KOB ler önemli bir yer tutuyor. Lizbon Stratejisi ni destekleyen AB nin giriflimcilik politikas na istinaden Giriflimler Genel Müdürlü ü, Giriflimcilik Politikas için Çal flma Program bafll kl bir rapor haz rlayarak, giriflimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi için çeflitli tedbirler önerdi. Temmuz 2000 de gerçeklefltirilen Feira Avrupa Konseyi Zirvesi nde ise, KOB lerin desteklenmesi amac yla temel alanlarda hareket plan oluflturulmas yönünde karar al nd. Zirvede KOB lerin özellikle yeni hizmetler sa lama, istihdam yaratma, sosyal geliflme ve bölgesel kalk nmay art rma gibi yararlar ve giriflimcili in önemi vurguland. Küçük iflletmeler için Avrupa fiart diye bilinen çal flmalar çerçevesinde Komisyon, 10 bafll k alt nda hareket plan belirledi. AB de toplam iflletmelerin %99,8 ini, istihdam n ise üçte ikisini oluflturan KOB lerin ekonomideki önemli yeri, AB içinde KOB lere yönelik önlemlerin devaml revize edilmesini gerektiriyor. Türkiye nin AB KOB Politikas na Uyumu Türkiye nin bu alandaki uyum çal flmalar 2003 y l ndan itibaren ele almakta yarar vard r. Avrupa Komisyonu nun Kas m 2003 Türkiye lerleme Raporu, KOB politikas alan nda durum tespiti yap yordu: Türkiye, AB KOB politikas n izlemede bir miktar ilerleme sa lad. Örne in; flirket kurmak ve tescil etmek için öngörülen usullerin basitlefltirilmesi, olumlu bir geliflme olarak de erlendirilebilir. Teknoloji gelifltirme bölgeleri ve merkezleri aç s ndan da Türkiye gayet iyi durumdad r. Bu gibi olumlu notlar n yan s ra, KOB stratejisi ve eylem plan n n resmen kabul edilip uygulamaya konulmas ; KOB ler için ifl ortam ve finans olanaklar na eriflimin iyilefltirilmesi amac yla ek çabalar gösterilmesi; KOB tan m n n AB ninkiyle uyumlu hale getirilmesi için gerekli. Türkiye, bu eksiklerinin giderilmesi için, Temmuz 2003 Ulusal Program nda verilen k sa ve orta vadeli öncelikler çerçevesinde çal flmalar n yürüttü. 10 Kas m 2003 tarihinde Yüksek Planlama Kurulunda AB ile uyum sürecinde KOB ler için yürütülecek politikalar n çerçevesini belirleyen KOB Stratejisi ve Eylem Plan kabul edildi. (Bak n z: esnaf/kobi/strateji.pdf) Komisyon un 2004 y l ndaki lerleme Raporu na göre, Türkiye nin KOB politikas büyük ölçüde AB giriflimcilik politikas n n prensip ve amaçlar yla uyumlu hale getirilmiflti. Kamunun çabalar ve iyileflmifl makroekonomik ortam sonucunda küçük iflletmelerin finansmana erifliminin iyileflmesi, olumlu bir geliflmedir. Fakat ifl ortam n n ve finansmana eriflimin iyilefltirilmesi için daha fazla çabaya ihtiyaç var. Ticari mahkeme davalar nda ifllemlerdeki gecikmeler, KOB lerin geliflmesinde bir baflka önemli engeldir. KOB Stratejisi ve Eylem Plan n n kabul edilmesi, Türk KOB leri için önemli bir ad m olmakla beraber, Türkiye nin özel sektörün tam kat l m yla bir izleme ve de erlendirme mekanizmas oluflturmas gerekiyor. KOB tan m n n, Komisyon un ilgili tavsiyelerine uyumlu hale getirilmesi, yap lmas gerekenler aras ndayd. Türkiye, Kas m 2005 te Bakanlar Kurulu karar yla KOB tan m n AB ninkiyle uyumlaflt rarak, büyük bir farkl l a son verdi. KOB Politikam zdaki En Son Geliflmeler Avrupa Birli i KOB politikas na, 1992 y l nda imzalanan Maastricht Antlaflmas n n 157. maddesinde yer verildi. Bu maddeyle, sanayinin rekabet gücünün art r lmas için sorumluluk AB ye ve üye devletlere verildi. AB nin sanayi politikas nda temel amac, sanayinin yap sal de iflime uyumunun ve KOB lerin geliflimi için gerekli olan elveriflli ifl ortam n n sa lanmas ve teknolojik araflt rma ve gelifltirme alan nda var olan potansiyelden daha fazla yararlan lmas d r y l nda haz rlanan Beyaz Kitap ta belirtilen hedeflerin gerçeklefltirilmesi amac yla Komisyon, KOB ler ve küçük sanayi için oluflturulan çal flma program n 1994 y l nda kabul etti. KOB ler için, Üçüncü Çok Y ll Program ( ) Amsterdam Antlaflmas çerçevesinde düzenlendi. Avrupa Komisyonu içinde, birbirinden farkl olarak çal flmalar n yürüten sanayi ile KOB lere iliflkin genel müdürlükler, 1 Ocak 2000 tarihinde birlefltirilerek yeni bir genel müdürlük oluflturuldu. Böylece, geçmiflte iki ayr politika olarak ele al nan sanayi ve KOB politikalar, bir bütün olarak kabul edilmeye baflland. Bunun sonucunda oluflturulan Giriflimler Genel Ocak 2003 te ise Avrupa Komisyonu, KOB lere yönelik politikalar içeren ve KOB Paketi olarak adland r lan bir paket kabul etti. Bu paket, üye ve aday ülkeler ile Avrupa Komisyonu nun Avrupa KOB fiart nda belirlenen ilkeleri nas l uygulad klar na dair de erlendirmeler bulunan dört rapordan olufluyor. Raporda, AB nin uygulamakta oldu u KOB ler politikas ndaki son geliflmeler ve gelecekte planlanan eylemler de yer al yor. KOB leri destekleyen AB politikalar na bak ld nda, bölgesel fonlar kapsam nda bulunan yap sal fonlar n KOB lerin desteklenmesinde önemli bir yeri oldu u görülür döneminde yap sal fonlardan KOB lere ayr lan miktar, 16 milyar Avro oldu. Söz konusu rakam, toplam yap sal fonlar n %11 i oran ndad r. Lizbon Stratejisi, AB nin, dünyan n bilgi toplumuna dayal rekabet ve istihdam gücü geliflmifl en büyük ekonomisi haline gelmesini hedefliyor. Bu amaçla, AB düzeyinde gelifltirilen bilim ve teknoloji alan ndaki 6. Çerçeve Program na KOB lerin kat l m na destek verildi ve 2,100 milyon Avro luk bir kaynak KOB lerin desteklenmesi için ayr ld. Müzakere sürecine yön vermesi amac yla AB müktesebat bafll klar n n tümünü kapsayan Ulusal Plan haz rl klar na baflland. flletmeler ve Sanayi Politikas bafll alt nda AB ye üyelik sürecinde Türkiye nin orta vadeli öncelikleri belirlenerek Avrupa Komisyonu na sunulacak Mart 2006 tarihlerinde AB müktesebat n n flletmeler ve Sanayi Politikas bafll için tan t c tarama toplant s Brüksel de gerçeklefltirildi. Avrupa Komisyonu nun flletmeler ve Sanayi Politikas alan ndaki mevzuat konusunda Komisyon yetkililerince sunum yap ld. Bu tan t c toplant da Türk yetkililer AB mevzuat ile Türk mevzuat n n uyumlu ve uyumsuz oldu u bafll klar konusunda Komisyon yetkililerine bilgi vermeye bafllad. (Tarama süreci ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. tarama/ tarama.htm) Ülkemizin 2003 y l nda kabul etti i KOB Stratejisi ve Eylem Plan n n 2005 y l lerleme Raporu ve tarama sürecinde yap lan de erlendirmeler fl nda güncelleme çal flmalar na baflland.

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

- TARIMDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROGRAMI 2016 YILI UYGULAMA TALĠMATI

- TARIMDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROGRAMI 2016 YILI UYGULAMA TALĠMATI - TARIMDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROGRAMI 2016 YILI UYGULAMA TALĠMATI Bu çalışma ile tarımın her alanında eğitim çalışmalarına önem vererek, üretici ve girişimci ruha sahip kadınları bilgilendirmek,

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı