Antalya. Dünya Kenti Antalya Sayfa 3 te. Antalya AB ile Gelece e Haz rlan yor Sayfa 4 te. AB Sürecinde Antalya Sayfa 24 te

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Antalya. Dünya Kenti Antalya Sayfa 3 te. Antalya AB ile Gelece e Haz rlan yor Sayfa 4 te. AB Sürecinde Antalya Sayfa 24 te"

Transkript

1 Antalya 6 Kas m 2008 Dünya Kenti Antalya Sayfa 3 te Antalya AB ile Gelece e Haz rlan yor Sayfa 4 te AB Sürecinde Antalya Sayfa 24 te Antalya ESOB ve Projeleri Sayfa 28 de Antalya da Tar m Sektörü Sayfa 37 de Turizm ve Bölgesel Kalk nma Sayfa 49 da

2 2 Garanti Anadolu Sohbetleri ve AB Anadolu Sohbetleri Fransa Dönem Baflkanl ve Türkiye-Avrupa Birli i liflkileri GARANT : KOB lerle Gelece in Bankas çinde bulundu umuz günlerde, dünya ekonomi tarihinde pek s k rastlanmayan bir döneme flahitlik ediyoruz. Göreceli olarak benzer bir krizi 2001 y l nda yaflayan Türkiye, gerçeklefltirdi i yap sal reformlar ve bankac l k sektöründe ald önlemlerle, dünya ekonomisindeki dengeleri de ifltiren küresel finans krizinde birçok ülkeye göre daha avantajl durumda. Yeter ki güven ve dayan flma ortam n bozacak giriflimler olmas n Uluslararas finans otoriteleri, 2009 y l nda, dünya ekonomik göstergelerinde daralman n meydana gelmesini bekliyor. Bu ba lamda, ekonomik büyüme beklentisinin azalaca Türkiye'de herkesin daha kontrollü davranmas ve sermayesini iyi yönetmesi gerekiyor. Bankam z, her zaman oldu u gibi, bu zor günlerde de müflterilerinin yan nda olacak. Ekonomik koflullar ne olursa olsun, somut verilere dayal öngörülerimizin fl nda, müflterilerimizle birlikte büyüme hedeflerimize do ru ilerleyece iz. Garanti Bankas olarak hayata geçirdi imiz KOB 'lere yönelik projeler ve Antalya toplant s, böyle bir dönemde ara vermeden sürdürdü ümüz faaliyetlerin en bariz örnekleri aras nda yer al yor. Koflullar ne olursa olsun, iflimizi en do ru, en ilkeli biçimde ve bilimsel verilerden taviz vermeden yapmam z n sonucunu hep gördük, görmeye de devam edece iz y l nda, 61 y ll k bankac l k tarihimizin en baflar l sonuçlar n elde etmifltik. Güçlü büyümemiz, 2008 y l nda da devam ediyor. Kaliteden ödün vermeksizin yakalad m z performans, yaln zca müflterilerimiz taraf ndan de il, dünyan n en önemli finans dergilerinden Euromoney taraf ndan da bir kez daha takdirle karfl land ve Mükemmelik Ödülü ne lay k görülerek, 9. kez Türkiye'nin En yi Bankas seçildik. Ekonominin itici gücü olarak gördü ümüz KOB 'ler için, her koflulda güçlü olmak ve sa lam durmak, vizyon, bilgi ve do ru finansman a sahip olmaktan geçiyor. Bu nedenle, 11 y l önce yaln z KOB 'lere odaklanan uzman bir iflkolu kuran ilk özel Türk bankas olarak, iflletmelere yönelik hizmetlerimizi, onlar n kifliden oluflan bir kadroyla hizmet veriyoruz. Bugüne kadar müflteriye ulaflt k. Garanti Bankas olarak KOB 'lere kulland rd m z toplam kredi tutar Eylül sonu itibar yla 16,7 milyar YTL'ye ulaflm flt r. Kredilerin yan s ra, teknolojik yetkinli imizi kolay ve yayg n kullan l r hale getiren ürünleri KOB 'lerin hizmetine sunduk. Giriflimcilerin gelece i daha net görmesini sa layacak bilgilerin toplanmas, analizi ve paylafl lmas için, konferans, seminer, ortak ak l toplant s gibi buluflma ortamlar tasarl yor, yöntemler gelifltiriyoruz. flletmelerin finansman ihtiyaçlar na ve nakit ak fllar na uygun olarak, 16 sektöre yönelik destek paketi haz rlad k. 510'u aflk n ticaret, sanayi, ziraat, esnaf ve eczac odas yla kredi anlaflmas imzalad k. Türkiye'nin giriflimcilik alan n geniflletmek amac yla, ifl kad nlar m z n finansman ihtiyac n karfl layan ve kiflisel geliflimlerini destekleyen Kad n Giriflimci Destek Paketi ni oluflturduk. Giriflimcili i özendirmek ve baflar l giriflimcileri taçland rmak amac yla, Ekonomist dergisinin iflbirli iyle düzenledi imiz Türkiye'nin Kad n Giriflimcisi yar flmas n n bu y l ikincisini gerçeklefltirdik. KOB 'lerimizin düflünsel vizyonuna katk da bulunmak için yapt m z bilgilendirme toplant lar na, bu y l Kad n Giriflimci Buluflmalar 'n ekledik. Sizler bu sat rlar okurken, 7 y lda yaklafl k giriflimciyle bulufltu umuz Garanti Anadolu Sohbetleri'nin 57. toplant s n gerçeklefltirmek üzere, Antalya'da olaca z. Toplant da, kurumsal kimlik ve marka konusunda dünya otoritesi olarak kabul edilen Wally Olins'le birlikte, Antalya'n n turizmde bir Marka fiehir olmas n n yollar n arayaca z. Reel sektörün ülke ekonomisindeki yeri yads namaz... Garanti Bankas olarak kurumsal ve ticari müflterilerimizin, özellikle de KOB 'lerimizin geliflimi için, bankac l k hizmetlerinin yan s ra bilgi birikimimizi ve imkanlar m z da sunmaya haz r oldu umuzu, bu vesileyle bir kere daha tekrarlamak isteriz. Ergun Özen Garanti Bankas Genel Müdürü Fransa n n Temmuz ay ndan beri yürüttü ü ve Ocak 2009 da Çek Cumhuriyeti ne devredece i Dönem Baflkanl, içinde bulundu umuz süreçte flüphesiz en çalkant l dönemlerinden birini yaflamaktad r. Uluslararas finans piyasalar nda yaflanan sorunlar Avrupa Birli i nin (AB) de gündemine oturmufl ve Dönem Baflkan Fransa liderli inde çeflitli önlemler al nmas na karar verilmifltir. Asl na bak l rsa, sadece son dönemde yaflanan ekonomik sorunlar de il, öncesinde de AB nin genifllemeden çok kendi iç sorunlar na yöneldi i bir gerçektir. Özellikle son geniflleme dalgas n n gerektirdi i baz kurumsal ve siyasi reformlar gerçeklefltiremeyen AB, hâlihaz rda yeni geniflleme sürecine yo unlaflamamaktad r. Nitekim görev süresi bafllamadan önce Fransa n n AB ifllerinden sorumlu Devlet Bakan Jean-Pierre Jouyet, Dönem Baflkanl süresince sloganlar n n Daha korumac bir Avrupa olaca n ilan etmifl ve Avrupa sosyal ve ekonomik modeli üzerinde küreselleflmeden kaynaklanan bask lar n yok edilmesi için çaba harcayacaklar n belirtmifltir. Bu çerçevede, öncelikle rlanda da gerçekleflen Lizbon Antlaflmas na iliflkin referandum sonucunda ç kan krize çözüm bulmay amaçlayan Fransa, Dönem Baflkanl n n ana gündemini enerji, iklim, tar m politikas n n gelece i, göç ve savunma konular n kapsayan sosyal politika ile Akdeniz çin Birlik projesi Atatürk, 6 Mart 1930 günü ö leden sonra Antalya ya geldi inde Kepez den flehre kadar halk yolun iki yan n doldurmufltu. Atatürk k sa bir süre kendisine arma an edilen köflkte dinlendikten sonra balkona ç kt. Halk ç lg nca alk fll yordu. K sa bir konuflma yaparak Antalyal lara teflekkür etti. O akflam gece geç saatlere dek Türk Oca nda gençlerle memleket sorunlar üzerine görüfltü. Bir hafta kald Antalya da Atatürk; geziler yapt, müzeleri, eski eserleri gezdi. Narenciye bahçelerinde üreticilerle görüfltü. 8 Mart günü bugünkü Lara yolu üzerinde Rumkufl mevkiine gidilmiflti. Atatürk oradan denizi, karfl sahilleri, karla örtülü Beyda lar n uzun uzun seyretti ve Hiç flüphesiz ki Antalya dünyan n en güzel yeridir demekten kendini alamad. Atatürk, Antalya ya 10 fiubat 1931 günü ö leye do ru tekrar gelmiflse de o gün ve AB-NATO iflbirli i ile AB savunmas n n güçlendirilmesi konular n n oluflturaca n belirtmifltir. AB nin içinde bulundu u durum, geniflleme sürecini flüphesiz olumsuz etkilemektedir ve geniflleme Fransa Dönem Baflkanl n n öncelik verdi i konulardan biri de ildir. Ancak, Aral k 2007 tarihli Konsey zirvesi sonuçlar paralelinde H rvatistan ve Türkiye ile müzakerelere, aday ülkelerin üzerlerine düflen yükümlülükleri yerine getirme kapasiteleri çerçevesinde devam edilece i vurgulanm fl ve geniflleme sürecinde Fransa Dönem Baflkanl na münhas r önemli bir sorun yaflanmam flt r. Ancak Fransa n n Türkiye nin üyeli i konusundaki çekincelerinde de herhangi bir de ifliklik olmam flt r. Bilindi i gibi Fransa tam üyelikle do rudan iliflkili oldu unu düflündü ü, Ekonomik ve Parasal Politika, Tar m ve K rsal Kalk nma, Bölgesel Politika ve Yap sal Araçlar n Koordinasyonu, Mali ve Bütçesel Hükümler ile Kurumlar bafll klar nda müzakerelerin bafllamas na karfl oldu unu belirtmifltir. Söz konusu 5 bafll kta Türkiye ile müzakerelerin bafllamas n istemeyen Fransa n n, Dönem Baflkanl s ras nda da bu politikas n sürdürdü ü görülmüfltür. Ancak; Dönem Baflkanl s ras nda da görüldü ü üzere, Türkiye-AB iliflkileri tek bafl na ne Fransa, ne de baflka bir üye ülkenin kontrolündedir. AB her geçen gün daha fazla üyesi, daha fazla nüfusu, daha farkl ç karlar olan bir birlik haline gelmektedir. Bu nedenle, yaflanan baz olumsuz geliflmeler bizleri AB mesaisini sürdürmekten al koymamal d r. Nitekim Slovenya Dönem Baflkanl nda fiirketler Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukuku bafll kl fas llar aç lm flt r. Fransa Dönem Baflkanl s ras nda da yeni fas llar aç lacakt r. Türkiye hâlihaz rda müzakere eden bir ülkedir ve Fransa n n Türkiye nin üyeli ine iliflkin çekinceleri bu hukuki gerçe i de ifltirmemektedir. Antalya da kalmam fl, zmir den beri k y lar tarayarak gelen Ege Vapuru ile Silifke ye geçmiflti. Ata n n Antalya ya üçüncü ve son gelifli Ege Vapuru ile 18 fiubat 1935 Pazartesi günü oldu. Yan nda k z kardefli Makbule Atadan, Nebile Han m, Prof. Afet nan, Fahrettin Altay, Nuri Conker, Cevat Abbas Gürer, yaverler ve baflkalar vard. skeleden faytonlarla do ruca Müzakere sürecinin kendine özgü baz zorluklar her zaman olacakt r. Özellikle içinde bulundu umuz dönemde, gerek AB de gerekse uluslararas sistemde yaflanan dönüflüm ve artan içe kapanma e ilimi, Türkiye nin müzakere sürecini daha da zorlaflt rabilecektir. Ancak her yeni dönemin belli f rsatlar da beraberinde getirdi i unutulmamal d r y l Geniflleme Strateji Belgesinde Türkiye nin stratejik önemine yap lan kuvvetli vurgu da bunun en aç k ifadesidir. Hatta Fransa Dönem Baflkanl n n öncelikleri olan enerji, göç ve savunma politikalar bile Türkiye nin AB aç s ndan ne kadar önemli bir ülke oldu unu ortaya koymaktad r. Sonuç olarak, müzakere sürecine sa duyu hakim oldukça karfl lafl lan günlük sorunlar zaman içinde afl lacakt r. Bunun için AB taraf n n Ahde Vefa ilkesine ba l kalmas ve en önemli d fl politikas olan genifllemeyi kendi kamuoylar na daha iyi anlatmas gerekmektedir. Benzer biçimde bizlerin de kendi kamuoyumuza Türkiye nin kat l m müzakereleri çerçevesinde yaflayaca dönüflümü çok iyi anlatmas ve toplumun sürece olan inanc n güçlendirmesi gerekmektedir. Türkiye-AB müzakerelerinin tek hedefi tam üyeliktir. Türkiye nin bu hedefe ulaflmas n engellemek ya da hedefi de ifltirmek için çeflitli çabalar mevcuttur. Ancak, Türkiye bir yandan bunlara karfl siyasi/diplomatik alanlarda mücadele ederken, öbür yandan AB standartlar na ulaflma çal flmalar na devam etmektedir. Her türlü olumsuz beklentiye ra men, Fransa Dönem Baflkanl nda yaflanan geliflmeler de Türkiye nin izledi i politikan n ne kadar yerinde oldu unun bir göstergesidir. O uz Demiralp Büyükelçi, Avrupa Birli i Genel Sekreteri Hiç flüphesiz ki Antalya, dünyan n en güzel yeridir köflküne gelen Atatürk, burada akflama kadar dinlendi ve akflam Erenkufl a gitti. Antalyal lar n Atatürk e hediye ettikleri Atatürk Köflkü ölümünden sonra Özel dare ye geçmifl, s ras yla Akflam K z Sanat Okulu ve K z Enstitüsü ve Teknik Ziraat Müdürlü ü olarak kullan lm flt r y l ndan sonra Kültür Bakanl na devredilin köflk onar larak Atatürk Müzesi olarak ziyarete aç lm flt r. Atatürk; 6 Mart 1930 tarihinde geldi i Antalya da Tophane Meydanı nda törenle karflılandı.

3 Antalya ve AB 3 Dünya Kenti Antalya Alâaddin Yüksel* 1963 y l nda Ankara Anlaflmas n n imzalanmas yla bafllayan Türkiye nin 42 y ll k Avrupa Birli i rüyas gerçek oldu. Türkiye ve Avrupa Birli i yaklafl k yar m as rl k sürecin ard ndan müzakerelere resmen bafllad. Avrupa Birli i ile müzakerelerin bafllamas ile birlikte Türkiye nin de yeni bir döneme ad m att n hemen söylemeliyiz. Bana göre bu sürecin bafllamas ile birlikte ilk yap lmas gereken tespit, müzakerelere bafllayan bir ülkenin statüsünün ve alg lanmas n n de iflti inin aç k olarak görülmesidir. Nitekim Türkiye, Avrupa Birli i ne giren di er ülkelerden farkl konum ve niteli i olan, baflka bir tan mla tek Müslüman ülkedir. Büyük nüfusu, tarihi ve Türk cumhuriyetlerinden Müslüman ülkelere kadar yayg n iliflkiler içerisinde olan Türkiye nin Birli e dahil olmas yla, bu çevrelerde kendilerini bir flekilde Avrupa Birli i içerisinde temsil ediliyor görecektir. Türkiye nin Avrupa Birli i ne katk s bu aç dan büyüktür. Sonuç olarak aç kça ifade etmek gerekir ki, Türkiye nin Avrupa Birli i ne girifli art k stratejik aç dan büyük önem ifade etmektedir. Uygarl k aç s ndan bak ld nda kentler uygarl klar, uygarl klar da kentleri sembolize ederler. Bu ba lamda Antalya kelimenin tam anlam yla dünya uygarl n n en önemli yörelerinden birisidir. Antalya; tarihi ve kültürel önemini tüm dönemlerde ve Cumhuriyet döneminde küresel vizyonun önemli bir aktörü olarak rolünü halen devam ettiren bir dünya kentidir. Antalya y ifade eden en iyi tan m da Dünya Kenti Antalya tan m d r. Turizm sektörü tüm ülkeler bak m ndan 21. yüzy l n en gözde sektörüdür. Antalya için turizm; yüksek istihdam yaratan, yüksek oranl çarpan etkisi ile di er sektörleri de tetikleyen, katma de er yaratan, ekonomik geliflmeyi ve döviz girdisini sa layan, Antalya ve elbette ülke ekonomisinin katk s na yard mc olan bir sektör konumundad r. Turizmin devaml l n n esas ; do al kaynaklar, yapay kaynaklar ve sosyo-kültürel kaynaklard r. Turistik ürünün bu üç temel kayna, bu üçlünün devaml l ile do ru orant l d r. Ayr ca Antalya turizminde, denizkum-günefl öncel anlay fl ndan uzaklafl larak alternatif turizm faaliyetlerine yön verilmelidir. Bu ba lamda, Antalya da sürdürülebilir turizm ilke ve amaçlar çerçevesinde gerekli düzenlemelere gidilerek, kaynaklar n korunmas ve turizmin 12 aya yay lmas suretiyle ekonomiye olan katk s n n devaml hale getirilmesi gerekmektedir. Geliflmeleri iyi tan mlayarak 2008 y l nda 9 milyon turist ve 2010 y l nda ise, 10 milyon turist ve 10 milyar dolar gelir hedefimizdir. Antalya da turizm politikalar n n belirlenmesi, turizm hizmetlerinin planlanmas ve yönlendirilmesi, teflvik edilmesi ve desteklenmesi biçimindeki sürdürülebilir turizm kavram n n uygulanmas nda Antalya da bulunan kamu kurumlar ndan gönüllü kurulufllara, do rudan ve dolayl flekillerde turizmle ilgili tüm kiflilere ve organlara görev düflmektedir. Dünya turizm pazar nda kaliteli ürün hiç kuflku yoktur ki, her zaman tercih sebebidir. Antalya y kaliteli bir ürün ve bir dünya markas haline getirmek hepimizin hedefidir. Bunun yegâne yolu da ortak ak lda buluflmakt r. *Antalya Valisi Antalya n n Ak ll Binas Türkiye ye Örnek Türkiye de bir ilk yine Antalya da gerçekleflti. Antalya n n kalbi diye nitelenebilecek modern ça r merkezi tüm Türkiye ye örnek oluflturuyor. Kentin acil ça r gereksinimlerini vakit kaybetmeden cevaplayan ak ll binada; ambulans, itfaiye, polis, jandarma, orman, sahil güvenlik gibi acil ça r durumu gerektiren tüm birimlere 112 numaras ile ulafl l yor. Gelen ça r lara göre an nda ilgili birime yönlerdirme yap l yor. Ayr ca Kent Bilgi ve Güvenlik Sistemi MOBESE kentin tüm görüntülerini burada topluyor. Tabii sadece kamusal alanda güvenlik ve trafik amaçl gözlem yap l yor. Bu sistemle Antalya her aç dan çok daha güvenli bir kent haline geliyor. Antalya daki bir di er yenilik ise, ak ll bina ayr ca Kriz Merkezi. Yani Antalya da do al afetlerden büyük yang nlara ya da güvenlikle ilgili geliflmelere kadar tüm krizler buradan teknolojinin en geliflmifl imkânlar kullan larak yönetiliyor. Antalya, zaten güvenlik konusunda son y llarda ülke çap nda hayranl k b rakan geliflmeler sa lam flt. Kapkaçlar, tinerciler, h rs zl klar 4 sene önce bafllat lan uygulamalar sayesinde bugün kontrol alt nda, kapkaç ve kamusal güvenlikle ilgili sorun yaratan olaylar n say s nda büyük düflüfl sa land. Y lbafl nda devreye giren MOBESE sistemiyle Antalya, Türkiye nin, belki de Avrupa n n en güvenilir kentlerinden birisi olmaya aday. Türkiye nin baflka hiçbir kentinde olmayan bu merkezin kurulmas, Valilik bünyesindeki aylar süren koordinasyonla sa land ve sistem için gerekli önemli bütçenin Avrupa Birli i projeleri kapsam nda elde edilmesi sa land. AB Projeleri Merkezi Antalya Valili i bünyesinde bulunan Avrupa Birli i Merkezi (ABM) ya da di er ad yla AB Projeleri Koordinasyon Merkezi CEUPA n n kurulufl amac ; AB ye adayl k sürecinde Antalya n n, kullan ma aç k AB fonlar yla projeler haz rlamas n sa lamak; haz rlanan bu projelerin gerek say sal, gerekse içerik bak m ndan geliflmesini temin etmek; Antalya n n ve AB ye üye ülke kentlerinin karfl l kl bilgi, deneyim ve teknolojilerini paylaflmak; kamu yönetiminde ve sivil toplumdaki yeni geliflmeleri ve Avrupal l k boyutunu Antalya ya tafl mak; proje üretmek isteyen kamu ve sivil toplum kurulufllar na proje orta bulmada yard mc olmak ve karfl lafl lan her türlü sorunda teknik destek sa lamakt r. Tüm genel ve yerel idarî kurulufllara, STK lara, KOB lere ve tüm AB fonlar ndan yararland rmak için proje yapmak isteyen di er kurum ve kurulufllara idari ve teknik dan flmanl k yapan, ortak bulma faaliyetlerine yard mc olan CEUPA n n faaliyet alan nda; 1 il, 14 ilçe, 103 belediye Antalya Valili i l Planlama ve Koordinasyon Müdürlü ü AB Koordinasyon Merkezi, Antalya n n Alanya ilçesinde üretim yapan çiftçilere AB nin hibe deste i verdi i e itim, çevre ve tar m konular n anlatt. Seminerde projenin nas l haz rlanaca, dikkat edilmesi gereken hususlar, projenin ve STK bulunuyor. CEUPA, proje faaliyetlerini, adresinde duyuruyor. Aç k olan Topluluk Programlar ve Mali flbirli i olanaklar hakk nda, merkezin adresinden bilgi edinilebilir. AB Projeleri Genel Koordinatörlü ü Tel: Fax: Valilik AB Müdürlü ü Bilgilendiriyor uygulanmas, projede mant ksal çerçevenin ne oldu u konular nda bilgiler verildi. Seminere, Alanya bölgesinde oluflturulan 25 kiflilik bir proje grubu kat ld. Grubun içinde Alanya Kaymakaml, lçe Milli E itim Müdürlü ü, Halk E itim Merkezi, lçe Tar m Müdürlü ü nün yan s ra odalar ve belediyelerden uzman kifliler yer ald.

4 4 Antalya ve AB Anadolu Sohbetleri Antalya AB ile Gelece e Haz rlan yor Menderes Türel* Türkiye-Avrupa Birli i (AB) iliflkilerinde; bazen yavafllamalar oldu u hissedilse, gündemin yo unlu u nedeniyle biraz arka planda kald düflünülse de, önemli geliflmeler yaflan yor. AB ye üyelik sürecinde gelinen nokta ne olursa olsun bence as l önemli olan; toplumsal yaflam n her alan n kapsayan kanuni de iflikliklerin yap lmas, gerekli düzenlemelerin tamamlanmas ve etkili bir biçimde uygulanmas d r. Zira AB, bizlerin yaflam standartlar n yükseltmektedir. AB ile ilgili geliflmeleri de erlendirirken, bu bak fl aç s n asla kaybetmememiz gerekti ine inan yorum. Antalya Büyükflehir Belediyesi olarak yapt m z bütün çal flmalar n temelinde bu anlay fl yat yor. AB ile iliflkileri, kentimiz ad na hayata geçirdi imiz projelerde bu anlay flla yönetiyor ve bu süreci önemli bir f rsat olarak de erlendiriyoruz. Bu konuda da genel olarak baflar l oldu umuzu düflünüyorum. Kamu yönetimi, sivil toplum örgütleri, özel sektör ve yerel yönetim olarak bizler farkl kollardan ilerleyerek; Antalya n n bu süreçten en fazla fayday sa lamas için elimizden geleni yap yoruz. Bunun sonuçlar n etkin bir flekilde al yoruz. Anadolu Sohbetleri ne en çok ev sahipli i yapan il olmam z n da, derginizin editörü Say n Nurdan Bernard Türkmen in geçen y l yay nlanan Antalya say s nda yaz s na att Antalya, AB yi en iyi kavrayan ve kullanan illerden bafll n n da bunun önemli iflaretleri oldu una inan yorum. Bu say da genel olarak ele al nacak turizm ve tar m konular nda Antalya n n sahip oldu u potansiyel ortada. Antalya y, her iki konuda da Türkiye nin en önemli merkezi olarak tan mlayabiliriz. Önce turizmi ele al rsak; Antalya, turizm konusunda 500 bini aflan turistik yatak kapasitesi, kalite standartlar çok yüksek tesisleriyle ve geçen y l a rlad 7.5 milyon turist ile ülkemiz turizminin amiral gemisi unvan n tafl yor. Antalya, sahip oldu u potansiyel ile asl nda turizm pastas ndan daha büyük bir pay almay ve Türk turizmine daha büyük bir katk sa lamay hak ediyor. Bu konuda en önemli noktan n; yaflanan geliflmelerin sürdürülebilirli i oldu unu da unutmamak gerekiyor. Antalya Büyükflehir Belediyesi olarak, bu düflünce ve anlay flla, önce dev altyap yat r mlar n tamamlad k. Kanalizasyon sistemleri ve biyolojik ar tma tesisleri ile en de erli hazinemizi; Akdeniz in en temiz sahillerini güvence alt na ald k. Bu sayede, Antalya n n Mavi Bayrak l plaj say s her y l art yor. Bunun yan s ra sahip oldu umuz tarihi ve kültürel zenginli i korumak, ortaya ç karmak ve fark na var lmas n, talep edilmesini sa lamak için önemli çal flmalar ortaya koyduk. Kentsel Dönüflüm Projesi çerçevesinde; Kaleiçi, Cumhuriyet Meydan, Demirciler Çarfl s, Do u Garaj projeleri ile Antalya merkezini bir çekim merkezi haline getiriyoruz. Antalya n n kültürel kimli ini korumak ve yar nlara tafl mak için Kent Müzesi ni kuruyoruz. Bütün bunlar n yan s ra hafif rayl sistem projemiz de h zla ilerliyor. Bu projenin özellikle ikinci ve üçüncü etaplar, kent merkezine gelmek isteyen turistlerin rahatça ulafl m n sa layacak. Sektörün ihtiyaç duydu u nitelikli eleman konusunda da son iki y ld r sürdürdü ümüz ASMEK (Antalya Sanat ve Meslek Edindirme Kurslar ) Projesi önemli bir hizmeti yerine getiriyor. Antalya ile birlikte Antalyal lar da gelece e haz rl yoruz. nan yorum ki; Antalya, potansiyelini etkin bir biçimde de erlendirerek, turizm sektöründen hak etti i geliri elde etmeye bafllayacak. kinci konumuz tar m a gelirsek. Burada da önemli bir f rsat n aya m za kadar geldi ini görebiliriz. AB; üretim standartlar n n ve tar m teknolojisinin geliflkin oldu u, güvenli ürün arz n garantileyen ve geçimini tar m sektöründen sa layan kesimlerin gelirini artt rmay hedefleyen bir Ortak Tar m Politikas n (OTP) destekliyor. AB ye uyum sürecinde bizim yaflad m z en önemli s k nt tar mda istihdam edilmifl nüfus oran n n çok yüksek ve aralar nda birlik kuramam fl küçük iflletmeler nedeniyle verimlili in düflük olmas d r. Ayr ca üretimde bilimsel verilerin kullan lmas ve her aflamada dan flmanl k hizmeti al nmas da büyük önem tafl yor. Bunlar n afl lmas gere i ortadad r. Gerekli kanuni düzenlemeler ve sektöre emek veren insanlar m z n sa duyusu ile bütün bunlar n afl laca na inan yorum. AB ye tam üye olunsun ya da olunmas n, tar m ve g dan n stratejik sektörler oldu unu unutmamal ; kaliteli, rekabet edebilen, güvenli üretim yap lan tar mdaki gücümüzden vazgeçmemeliyiz. Antalya ili; do al yap s, temiz havas, bol su kaynaklar nedeniyle y l boyunca tar msal üretim faaliyetini sürdürebilme olana na sahiptir. Bugün, Türkiye yafl meyve sebze üretiminin 43 milyon ton ve ihracat de erinin 800 milyon $ oldu unu biliyoruz. Bu üretimin %8.4 ünü, ihracat n ise, %18.4 ünü Antalya karfl l yor. Üretimin ihracata oran Türkiye genelinde %3.8 iken, Antalya ilinde bu oran daha yüksek olup %5.1 i buluyor. Narenciye hariç, k fl dönemi yafl meyve sebze ihracat n n yaklafl k %75-80 i yine Antalya dan gerçeklefltiriliyor. Bunun arkas nda ise; özellikle örtü alt yetifltiricili i yat yor. Dünya sebze üretimi 680 milyon ton civar nda olup, uygun ekolojik yap s yla önemli bir tar msal üretim potansiyeline sahip ülkemizin dünya sebze üretimindeki pay % 3,3 ü afl yor. Türkiye, özellikle Antalya için aya m za kadar geldi ini düflündü üm f rsat ise; organik tar md r. Tüm dünyada yayg nlaflan ve k saca; kimyasal gübre ve ilaç kullan lmadan üretimi temel alan organik tar m n, gerekli ad mlar h zl atarsak öne ç kabilece imiz bir alan oldu unu düflünüyorum. Antalya, iller baz nda alan aç s ndan organik tar m üretimine bak ld nda birinci s rada yer al yor. Bugün itibariyle Antalya s n rlar içinde 53 bin 105 hektar alanda organik tar m yap l yor ve bu alanlar h zla geniflliyor. Son dönemde yaflanan iki geliflmenin bu konuda kentimize önemli avantajlar sa lad n düflünüyorum. Birincisi; do algaz n kentimize gelmesidir. K fl flartlar nda örtüalt üretimin kimyasal kullanmadan yap lmas için seralar n mutlaka s t lmas, nemin ortadan kald r lmas gerekiyor. Do algaz d fl ndaki enerjiler ise bunun maliyetlerini yukar ç karak üreticiyi zor durumda b rak yordu. Antalya ya, do algaz 2006 y l n n bafl nda geldi. Ad m ad m seralarda kullan lmas na baflland. kinci geliflme ise; Antalya da %100 Ekolojik Pazar kurmam z oldu. 16 Mart 2008 de açt m z Ekolojik Pazar sadece Antalyal lar n organik ürünlere kolayca ulaflmas n sa lamad, bunun yan s ra üreticilerin organik üretime ilgisini artt rd. Ayr ca kent merkezindeki otellerde kalan yabanc turistlerin bu pazara gösterdi i ilginin de önemli sonuçlar do uraca na inan yorum. Ülkelerine döndüklerinde Antalya markas n n tan t m na destek olaca n düflünüyorum. Bütün bunlar, en baflta da belirtti im gibi, AB üyelik sürecinden ayr olarak de erlendirdi inizde bile büyük önem tafl yan, kentimizin gelece ine yön veren geliflmelerdir. Antalya, gerek turizmde gerekse tar mda sürdürülebilir kalk nma için hassas ve dikkatli bir biçimde ad mlar n at yor. AB ye üyelik sürecini iyi kavraman n ve iyi kullanman n avantajlar n de erlendiriyor. Yolumuzun aç k oldu una inan yor ve bu sürece katk sa layan tüm Antalyal lara teflekkürlerimi sunuyorum. * Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan Belediye AB liflkilerini fiube Müdürlü ü Yürütüyor Antalya Büyükflehir Belediyesi bünyesinde Avrupa Birli i ile iliflkileri yürüten bir flube müdürlü ü bulunuyor. Antalya dünyan n say l turizm merkezlerinden ve Türkiye nin turizm baflkenti. Antalya Büyükflehir Belediyesi bünyesinde AB fonlar ndan yararlanmak amac yla Ekim 2006 da Meclis karar yla kurulan AB liflkileri fiube Müdürlü ü bulunuyor. AB liflkileri fiube Müdürülü ü nün kurulma gerekçesi; Antalya n n artan yabanc bir nüfusa sahip olmas, ülke içi ve d fl ndan artan göçe ba l sosyoekonomik yap da yaflanan h zl de iflim ve bununla ilintili olarak ortaya ç kan farkl alanlardaki sorunlar çözmek amac yla projeler oluflturmak. Müdürlük, Antalya Büyükflehir Belediyesi, Strateji Gelifltirme Dairesi Baflkanl bünyesinde faaliyet gösteriyor ve bugüne dek pek çok AB hibe projesinin sahibi ya da orta oldu. AB liflkileri fiube Müdürlü ü

5 Antalya ve AB 5 Kafl ile Meis Art k Kardefl Antalya FUSE Projesi ile Yenilenebilir Enerjiye Yöneldi Antalya n n Kafl ilçesi ile Yunanistan n Meis Adas kardefl flehir oldu. 11 inci Uluslararas Likya-Kafl Kültür ve Sanat Festivali öncesinde düzenlenen törende, Kafl Belediye Baflkan Halil Kocaer ile Meis Belediye Baflkan Pavlos Panagiris, kardefl flehir protokolüne imza att. Kafl Belediye Baflkan Kocaer imza töreninde Kafl ile Meis kentleri, dostluk kurmaya karar vermifllerdir. Bu dostluk antlaflmas ile, beraber ayn iklimi paylaflan iki komflu ülke halk n n dostluklar n n yaz l olarak da pekifltirilmesi amaçlanm flt r. Y llard r kurulan gönül ba böylece resmilefltirilerek hiç bitmeyecek bir dostlu un ad mlar at lm flt r. Birçok kültürü bar nd ran her iki bölgenin bu görevi devam ettirmelerinin ve çeflitli kültürlerin biraraya gelerek kaynaflmas n n her iki kenti de mutlu edece ini düflünerek iki kent aras nda sa lam bir köprü oluflturulmak istenmektedir. Bu dostluk antlaflmas ile Kafl ve Meis kentlerinin insanlar n n birbirlerini tan y p, dostluklar kurmalar na yard mc olmak istiyoruz diye konufltu. Meis Belediye Baflkan Pavlos Panagiris ise, Bu flekilde iki belediyenin halklar aras nda geliflen Türk-Yunan dostluk ba lar n gerçek zeminler üzerine oturttu umuzu ve özellikle bir müddet önce iki belediyenin kardefl belediye olarak ilan edilmelerinden sonra bu samimi dostlu un zihniyet olmaktan ç k p bir gerçek oldu unu görmekten çok mutluluk duyuyoruz. ki belediye aras ndaki görevlerimiz bu günden itibaren daha da büyümektedir. Ayr ca AB nin bizler için haz rlad programlardan sizlerle müfltereken yararlanabiliriz. Gerçeklefltirdi imiz bu faaliyet Türk- Yunan dostlu u art k halk m z n üzerine de yerleflmifl oldu unun bir kan t d r. ki komflu memleket halk n n herhangi bir stratejik anlam yoktur, bu asl nda halk m z n temiz duygular ndan ve saf gayelerinden ileri gelmektedir. Yaflas n Türk-Yunan dostlu u, yaflas n Kafl-Meis kardefl flehir dostlu u dedi. Kardefl fiehirler ve Antalya-Nürnberg Antalya ile Nürnberg aras nda 1997 de bafllayan Kardefl flehir iliflkileri artarak sürüyor. Geçmifl y llarda yap lan kardefl flehir etkinlikleri kapsam nda, bu y l 1-9 Mart 2008 tarihleri aras nda Nürnberg de düzenlenen Uluslararas Turizm Fuar na Antalya Büyükflehir Belediyesi 7. defa kat ld. 180 m 2 lik bir alanda Antalya stand ad alt nda Antalya n n tan t m yap ld. Her y l bin ziyaretçiyi a rlayan fuar n en coflkulu stand Antalya oldu. Antalya stand n n aç l fl n Nürnberg Büyükflehir Belediye Baflkan Dr. Ulrich Maly ile Bavyera Eyaleti çiflleri Bakan ve Devlet Bakan Joachim Herrmann yapt. Antalya Büyükflehir Belediyesi Koordinatörlü ü nde yürütülen ve AB den hibe almaya hak kazanan FUSE projesi ile ilgili yenilenebilir enerji semineri bafllad. 1 Eylül Pazartesi günü projeyle ilgili Antalya Büyükflehir Belediyesi taraf ndan Çevre kirlili inin iklim de iflikli i üzerine etkileri ve yenilenebilir enerji kaynaklar n n önemi konulu seminere ö retmenler ve ilgili kurum yetkilileri kat ld. Antalya Kültür Merkezi nde seminerin aç l fl konuflmas n yapan Antalya Belediyesi Genel Sekreter Yard mc s ve Proje Yüklenicisi Ahmet fiahin, projenin di er ortaklar n n Türkiye den Mu la ve Tarsus Belediyeleri, sveç ten Malmö Belediyesi oldu unu belirtti. 3 Bin ö renciye e itim 2009 y l sonunda tamamlanacak projede, hibe miktar n n 202 bin Avro oldu unu aç klayan Ahmet fiahin, proje kapsam nda, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri ile iflbirli i içinde okullara yönelik iklim de iflikli i, hava kirlili i, yenilenebilir enerji kaynaklar, rüzgar, günefl, su tasarrufu, biogaz enerjileri konusunda 3 bin ögrenciyi e itme çal flmalar yap lmas n n planland n söyledi. Ö retmenlere büyük görev Günefl, rüzgar, biogaz enerjilerinin yenilenebilen do al enerji kaynaklar oldu una dikkat çeken Ahmet fiahin, flunlar söyledi: Söz konusu enerjiler çevre kirlili i oluflturmamaktad r. Benzin, petrol, kömür gibi yak tlar ileride tükenecek olan yak tlard r ve çevre kirlili i yaratmaktad r. Yenilenebilir enerji kaynaklar gelece in en önemli ve en temiz enerji kaynaklar d r. Bütün dünya yenilenebilir enerji kullan m na yöneliyor. Çevre kirlili inin bir sonucu olarak, hava kirlili inin artmas, trafikten yay lan egzoz gazlar, h zl kentleflme, betonlaflma, do al yaflam n, a açlar n yok olmas na, bitki çeflitlili inin h zla azalmas na, su kaynaklar n n h zla kaybolmas na yol aç yor. Bütün bunlar iklim de iflikli inin de en önemli etkenleridir. Çevre kirlili inin azalmas için yenilenebilir enerji kaynaklar n n ve bisiklet yollar n n teflviki gerekmektedir. Ö retmenlerimize bu konuda büyük görev düflüyor Türkiye kaynaklar zengin Daha sonra, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yenilenebilir Enerji Kaynaklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. brahim Üçgül, fosil yak tlar n yerine, jeotermal, biogaz, günefl, rüzgar, hidrolik, biokütle, hidrojen enerjilerinin kullan lmas n n yayg nlaflt r lmas gerekti ine dikkat çekti. Türkiye günefl enerjisi kullan m aç s ndan büyük potansiyele sahip. Yenilenebilir enerji kaynaklar aç s ndan da zengin bir ülke. Sadece günefl enerjisi kullanarak Antalya k fl n s t labilir fleklinde konufltu. Antalya Büyükflehir Belediyesi nin 7 Kardefl fiehri bulunuyor; 1. Rostov - Na - Donu 26 May s 1995 Rusya 2. Nürnberg 02 Ekim 1997 Almanya 3. Bat - Yam 26 Kas m 1997 srail 4. Çeboksar 18 A ustos 2001 Çuvafl Cumhuriyeti 5. Gazima usa 26 Ekim 2001 K.K.T.C. 6. Kazan 11 Ocak 2003 Tataristan Cumhuriyeti 7. Tald korgan 18 Aral k 2003 Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Büyükflehir Belediyesi, Ukrayna n n Yalta, Amerika n n Austin, sveç in Malmö kentleriyle Kardefl fiehir olma çal flmalar n da bafllatt. Gençlerin Gülümseyen Yar nlar Projesi AB E itim ve Gençlik Programlar Dairesi Baflkanl (Ulusal Ajans) taraf ndan kabul edilen, Alanya Belediyesi nce haz rlanan Gençlerin Gülümseyen Yar nlar isimli ve yaklafl k 18 bin Avro bütçeli proje gençlerin ve çocuklar n küçük yafltan itibaren demokrasi kültürünü benimsemesi sa lanacak. Eylül ay nda hayata geçen ve 1 y l içinde tamamlanacak projenin yerel ortaklar, Alanya Gençlik Platformu, Barbaros-Azako lu lkö retim Okulu, yurt d fl orta da Polonya n n Gizycko Belediyesi ve Gizycko Gençlik Meclisi. Proje kapsam nda Alanya da bir gençlik meclisi kuruluyor. Projenin her aflamas nda Gençlik Meclisi bulunan Polonya n n Gizycko Belediyesi nin deneyimleri dikkate al nacak. Bu amaçla Barbaros-Azako lu ve di er okullardan demokratik yöntemle seçilen okul temsilcileri biraraya getirilerek Alanya Gençlik Meclisi oluflturulacak. Proje sayesinde kurulacak olan gençlik meclisinin çal flmalar yla gençler farkl görüfllere, kültürlere sayg göstererek kendilerini ifade edebilme yetene i kazanacaklar. Cihan Haber Ajans Kad n S nma Evleri Projesi Kad n S nma Evleri Projesi, Avrupa Birli i nin mali, BM Nüfus Fonu Türkiye Temsilcili i nin teknik deste iyle, çiflleri Bakanl Mahalli dareler Genel Müdürlü ü taraf ndan yürütülüyor. Antalya proje için seçilen pilot iller aras nda bulunuyor Kad n S nma Evleri Projesi nin, kad na yönelik fliddete çözüm için hayata geçirildi ini belirten Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan Menderes Türel, Proje çerçevesinde Türkiye de 8 kad n s nma evi aç lacak. Bunlar, zor durumda kalm fl kad nlar n çocuklar yla birlikte mahremiyetine sayg l, yaflad klar s k nt lar hafifletmeyi amaçlayan çok özel s nma evleri olacak dedi. Proje; fliddete maruz kalan kad nlara do rudan hizmet sunan polis, jandarma, sa l k görevlileri gibi kamu personelinin ve muhtarlar n e itimini de kaps yor. Proje sivil toplum örgütlerinin kat l m ve uyumlu çal flmas ile hayata geçiyor Kas m Ay nda Tamamlanacak Mevcut kad n s nma evinin kapasitesi 30 yatakl. Bu proje ile kapasite iki kat na ç kacak un sonbahar nda tamamlanacak yeni kad n s nma evi, modern standartlarda 30 yatak kapasitesi ile hizmet verecek. 12 Milyon Avro luk Proje Proje nüfusu 50 binden fazla olan belediyelere kad nlar n insan haklar n n korunmas na katk da bulunmak ve fliddete u rayan kad nlara yeterli düzeyde koruma sa lamak üzere kad n s nma evi açma ve iflletme görevinin yerine getirilmesine destek olunmas n amaçl yor. Ankara, Antalya, Bursa, Eskiflehir, Gaziantep, stanbul, zmir ve Samsun olmak üzere 8 ilde gerçeklefltirilecek projenin toplam maliyeti 12 milyon, bir kad n s nma evinin maliyeti de 1,5 milyon Avro. Amaç, fliddete u rayan kad nlara çocuklar ile birlikte, kolluk, sa l k, adalet ve sosyal hizmet sunmak. Evlerle ilgili belediyeler bünyesinde dan flma merkezleri kurulacak. S nma evleri gizlilik kurallar çerçevesinde oluflturuluyor. fiiddet gören bir kad n ilgili belediyenin oluflturaca dan flma merkezi arac l ile durumunu izah edip, kad n s nma evinde koruma alt na al nacak. Bu anlamda, yerel yönetimlerle, kad n kurulufllar aras nda ifl birli i mekanizmalar oluflturulacak. Proje kapsam nda gerçeklefltirilecek e itimlerden fliddete u rayan kad nlara yönelik hizmet sunan tüm kurulufllar yararlanabilecek.

6 6 Antalya ve AB Anadolu Sohbetleri Pierini: AB üyeli i konusunda yap lmas gereken çok ifl var AB Nitelikli Göçmenlere Kap lar n Aç yor Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Baflkan Marc Pierini, Türkiye büyük bir ülke oldu u için, Avrupa Birli i üyeli i konusunda yap lmas gereken çok fazla ifl oldu unu belirterek, Bu zor bir süreç... Bazen ac verici bir süreç bile olabilir, baz rahats zl klar ortaya ç kabilir dedi. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (AKTD) Baflkan Marc Pierini, fianl urfa ziyareti s ras nda Türkiye nin AB üyeli i konusuna de inerek, kamuoyunun bazen müzakerelerin çok yavafllad ya da adil olmayan bir flekilde yürütüldü ü izlenimine kap labildi ini belirtti. Önümüzde bir yol haritas, AB normlar ve tüzüklerini içeren AB müktesebat ve siyasi kriterler var diyen Pierini, bütün bu kurallar n herkes için geçerli oldu unu ifade ederek, flöyle devam etti: Siyasi kriterlerden, ifade özgürlü ünden, hukukun üstünlü ü ve demokrasiden bahsetti imizde, bütün Alanya da Kültürel Ayr mc l Yok Etme Projesi Bilkent Üniversitesi ö rencilerinin haz rlad Kültürel Ayr mc l k konulu AB Projesi, kültürel ayr mc l yok etmeyi ve ortak bir kültür oluflturmay amaçl yor. Bilkent Üniversitesi nin Toplumsal Duyarl l k Projeleri ve Uluslararas Proje Grubu ö rencilerinden 13 arkadafl taraf ndan oluflturulan projeye, Letonya, Slovenya, Yunanistan ve Portekiz olmak üzere 4 farkl ülkeden 24 ö renci destek veriyor. Bilkent Üniversitesi Uluslararas Projeler Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (AESOB) taraf ndan haz rlanan Kuaförlük ve Kiflisel Bak m Sektöründe Kalitenin Artt r lmas Projesi, AB taraf ndan kabul edildi. Önceki y l AB taraf ndan finanse edilen Mesleki ve Teknik E itimi Gelifltirme Projesi (MEGEP) kapsam nda düzenlenmifl olan Oto Tamirinde Yeni Nesil Cihazlar n Kullan m projesi baflar yla sonuçlanm fl ve 100 oto tamircisine e itim verilmiflti. AESOB un yeni projesi olan Kuaförlük ve Kiflisel Bak m Sektöründe Kalitenin Artt r lmas projesinin sözleflmesi ise temmuz ay nda imzaland. Proje kapsam nda kuaför, berber, manikür, pedikür, cilt bak m ve kozmetik mesleklerinde e itimler verilecek. Finansman bunlar n asl nda Türkiye taraf ndan kendisinin karar vermesi gereken konular oldu unun alt n çizmemiz gerekiyor. Çünkü hiç kimse Türkiye için bu alanlarda karar veremez. Bu karar Türkiye nin kendisinin vermesi gerekiyor. Bu ba lamda siyasi sistem içinde sivil toplum kurulufllar n n kat l m yla birlikte kuvvetli bir diyalog sa lanmas gerekmektedir. Diyalog kapsam nda yüzde yüz olmasa bile kuvvetli bir uzlafl ortam sa lanmas gerekti ine iflaret eden Pierini sözlerini flöyle sürdürdü: Buras oldukça büyük bir ülke oldu u için yap lmas gereken çok fazla ifl var. Bu süreç oldukça zor bir süreç. Bazen ac verici bir süreç bile olabilir, baz rahats zl klar ortaya ç kabilir. Ama bu süreç her iki taraf için de oldukça zorlu bir süreç. Bunun yan nda bir de imaj aç s ndan birtak m eksiklikler söz konusu. Hem hükümet, hem medya, hem de sivil toplum kurulufllar n n bir araya gelerek, bu eksikliklerin giderilmesi konusunda çaba sarf etmesi gerekiyor. Kaynak: EurActiv Kuaför ve Berberlere AB Destekli E itim Koordinatörü ve ayn zamanda matematik bölümü ö rencisi Er Noyan Çavdar, çal flmalar na 2007 y l n n May s ay nda bafllad klar n, projenin 2007 Kas m ay nda AB nin onay ndan geçerek 18 bin 805 Avro destek verdi ini, proje çal flmalar n n Antalya n n Alanya ilçesinde sürdürüldü ünü belirtti. Projenin amac kültürel ayr mc l yok etmek ve ortak bir kültür oluflturmak. Letonya dan projeye kat lan Aiga Tomasse (22), kültürel ayr mc l n dünyan n hiçbir yerinde olmamas gerekti ine inanan Tomasse, Türklerin çok s cakkanl ve misafirperver bir millet oldu unu belirtti. AB kaynaklar ndan sa lanan proje; AESOB liderli inde, Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Odas, Antalya Erkek Berberleri Odas ve Bulgaristan Ulusal Kuaförler Derne i nin ortakl ile yürütülecek ve 15 ay sürecek. Proje kapsam nda kursiyerlere 6 ay boyunca toplam 120 saat e itim ve e itimleri baflar yla bitiren kursiyerlere sertifika verilecek. Proje süresi içinde kursiyerler ve hocalardan oluflan 15 kiflilik ekip, Bulgaristan da bir haftal k çal flma gezisine kat lacak. Ayr ca, 10 kiflilik bir ekip de, Bulgaristan ve Macaristan da düzenlenen uluslararas kuaförlük fuar ve saç flekillendirme yar flmas na kat lacak. Avrupa Birli i Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER), beyin göçü çekmek için AB Komisyonunca haz rlanan Mavi Kart plan na onay verdi. Plan, içiflleri bakanlar nca da onayland ktan sonra yürürlü e girecek. ABD nin Yeflil Kart uygulamas yla rekabet edecek Mavi Kartla, nitelikli göçmenler tek bir belgeyle 27 üye ülkede çal flma hakk na sahip olacak. Mavi Kart baflvurusu için göçmenlerden, üye ülkelerin kendi ihtiyaçlar na göre belirledi i nitelikleri tafl malar ve baflvuruda bulundu u ülkede ortalama brüt maafl n 1 buçuk kat düzenli gelire sahip olmalar istenecek. En fazla 4 y ll k çal flma izni öngörülen Mavi Kart sahipleri, ailelerini yanlar nda getirebilecek. Bir ülkede en az 18 ay çal flan Mavi Kartl lara tan nan di er üye ülkelerde çal flma hakk, tekrar baflvuru flart getirilerek k s tlan yor. AB içiflleri bakanlar n n suland r lm fl Mavi Kart plan na nihai onay bu y l içinde vermeleri bekleniyor. Kalifiye göçmen ihtiyac spanya n n y lda 100 binin üzerinde kalifiye göçmene ihtiyac oldu u bildirildi. Konuyla ilgili yay mlanan bir raporda, özellikle doktor, mühendis ve teknoloji alan nda uzmanlara ihtiyaç oldu u belirtildi. Türk Eczac lar Birli i Eczac l k Akademisi, AB deste iyle Antalya da Eczane Teknisyenleri E itim Program Kursu düzenledi. Türkiye de eczac l k alan nda bilimsel geliflmeye katk da bulunmak ve eczac l k camias na ara eleman yetifltirmek amac yla kurulan Türk Eczac lar Birli i Eczac l k Akademisi nin Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ve Türkiye fl Kurumu ile ortaklafla Raporda, spanyol ekonomisinin rekabet gücünü koruyabilmesi için önümüzdeki 5 y l içinde 430 bin kalifiye iflçiye ihtiyaç duyuldu u kaydedildi. Düflük do um, yüksek yafll nüfus oran nedeniyle spanya n n önümüzdeki y llarda genç kalifiye göçmenlere olan ihtiyac n n ciddi boyutlara ulaflaca ifade edildi. Antalya da AB Destekli Eczac Kursu AB Deste iyle fl Sahibi Oldu Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) taraf ndan yürütülen Avrupa Birli i nin finanse etti i Kad n Giriflimcili ini Destekleme Projesi ilk meyvesini verdi. Antalya n n da aralar nda bulundu u Türkiye de 25 ilde uygulanan projeye kat lan Nevin Dikmen kendi iflyerini açt. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (AESOB) bünyesinde sürdürülen Kad n olarak 2007 Aral k ay nda Antalya da Avrupa Birli i Destekli Eczane Teknisyenleri E itim Kursu gerçekleflti. Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl n n Türkiye fl Kurumu ile ortaklafla düzenlendi i 6 haftal k kurs 1 Aral k 2007 tarihinde Akdeniz Üniversitesi bünyesinde bafllad. Bu tür kurslar sürekli hale getirerek, sektördeki ara eleman aç n n kapat lmas planlan yor. Hedef, eczanelerde e itimli teknisyenlerin çal flt r lmas n sa lamak. Giriflimcili ini Destekleme Projesi kapsam nda ilk grup e itimlere kat lan Nevin Dikmen, Köpük Çamafl r Evi ni may s ay nda açt. Dikmen, proje çerçevesinde ald e itimlerin iflyerini açmada büyük katk s oldu unu belirterek, Orada edindi im bilgilerle, bugün bu iflyerini aç yorum. Günde 300 kilogram çamafl r y kama kapasitemiz var. Bölge halk na ve iflyerlerine hizmet verece iz. Ticaretteki ilk deneyimim ve baflar l olaca ma inan yorum diye konufltu.

7 Antalya ve AB 7 Kad n Giriflimcili i Projesine Antalyal Kad nlardan Büyük lgi AB Aktif stihdam Tedbirleri Hibe Plan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) taraf ndan haz rlanan, Avrupa Birli i nin finanse etti i Kad n Giriflimcili ini Destekleme Projesi nin Antalyal kad nlardan gördü ü ilgi giderek art yor. Türkiye genelinde 25 ilde Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i bünyesinde uygulanan projede, Antalya da bu güne kadar 214 kad na e itim verildi. Kad nlara ifl hayat ndaki yerlerini almalar amac yla özgüven kazand rmak ve ifl fikri oluflturma, ifl kurma, sat fl-pazarlama, finans yönetimi gibi konularda bilgilendirmek amac yla düzenlenen projede ilk ders 14 Nisan tarihinde yap ld. Bugüne kadar Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i nde ve Manavgat ta kad nlara yönelik kurslar düzenlendi. Temel Giriflimcilik E itimi, Sat fl Pazarlama ve Tan t m ve Strateji ve fl Plan Haz rlama konular nda düzenlenen kurslarda 214 kad n e itim gördü. Ayr ca, 90 kad n da dan flmanl k hizmeti ald. Düzenlenen kurslara, bir mesle i veya el becerisi olan veya herhangi bir alanda ifl fikri olup da ifl kurmay düflünen kad nlar ile ifl sahibi olup, iflini gelifltirmek isteyenler kat ld. E itime kat lan kad nlar, e itimlere kat ld ktan sonra kendilerine olan güvenlerinin artt n, hayata bak fllar n n de iflti ini, ayr ca her hangi bir ifli kurarken ve yürütürken neler yapmalar ve yapmamalar gerekti i konusunda bilgi sahibi olduklar n belirttiler. Projeye kat lan kursiyerler, proje kapsam nda verilen e itimlerin kendileri için çok faydal oldu unu belirterek, projenin düzenlenmesinde eme i geçenlere teflekkür etti. Kad n Giriflimcili ini Destekleme Projesi 30 Kas m tarihinde sona erecek. Kad n Giriflimcili ini Destekleme Projesi Antalya Merkez Yöneticisi Selvet Mergen, Antalyal kad nlar n projeye olan ilgisinin kendilerini de mutlu etti ini belirterek, Türkiye genelinde 4500 kad na e itim verilmesi hedefleniyordu ve proje kapsam nda neredeyse bu say ya ulafl ld. E er kad nlar Kad n Giriflimcilik Merkezi ne sahip ç karlar ve desteklerlerse, AESOB un da katk lar yla projeyi sürdürülebilir hale getirebiliriz dedi. Ayr ca, Antalya Ticaret ve Sanayi Odas bünyesinde faaliyet gösteren Antalya AB Bilgi Bürosu taraf ndan 2008 y l etkinlikleri kapsam nda 8 Ekim de düzenlenen toplant da Antalya l Kad n Giriflimciler Kurulu üyelerine Avrupa Birli i Hibe Programlar ve Proje Döngüsü Yönetimi konular anlat ld. Antalya AB Bilgi Bürosu Koordinatörü Burcu Topkaya, toplant da Avrupa Birli i nin Türkiye ye sa lad mali yard mlar ve proje haz rlama teknikleri konular nda Antalyal kad n giriflimcilere bilgiler verdi. Proje teklif ça r lar na baflvuru yaparken dikkat edilmesi gereken noktalara de inen Topkaya, Antalya l Kad n Giriflimciler Kurulu çal flma gruplar na proje teklifi haz rlama konusunda her zaman destek vermeye haz r z dedi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odas ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu aras nda imzalanan bir hizmet kontrat ile 1998 y l nda faaliyetlerine bafllayan Antalya AB Bilgi Bürosu nun 10 y ld r Antalya halk n Avrupa Birli i ve Türkiye-Avrupa Birli i iliflkileri konular nda bilgilendirme faaliyetlerini yürüttü ünü belirtti. Antalya l Kad n Giriflimciler Kurulu Baflkan Hediye Kayacan da, oluflturulan çal flma gruplar ve Kad n Giriflimciler Kurulu çal flma esaslar hakk nda bilgiler verdi. Gençlerde iflsizlik oran m z %20 yani genel iflsizlik oran m z n neredeyse iki kat d r. flgücüne kat lma oran m z %46.9 olup, istihdam oran m z %42.1 dir. Gerek iflgücüne kat lma oran m z, gerekse istihdam oran m z OECD ülkelerine göre düflüktür. flgücüne kat l m oran m z afla ya çeken önemli bir etken, kad nlar m z n iflgücüne kat l m oran n n düflük olmas d r. Verilere bakt m zda befl kad n m zdan sadece birinin istihdamda oldu unu görüyoruz. fikur un iflsizlikle mücadelede ve istihdam art rmada iflgücü piyasas na müdahale etti i en önemli araç, Aktif flgücü Programlar d r. Bu programlar n temel felsefesi istihdam edilebilirli i art rmak olarak ifade edilebilir. Aktif flgücü Programlar n n en önemli özelli i gerek uyguland alanlar n, gerek uygulanacak kurumlar n tespit edilmesinde; gerekse hedef al nan kitle itibariyle esnekli e sahip olmas d r. Bu esneklik de iflen koflullara uyum sa lamak aç s ndan önemlidir. llerde iflgücü piyasas n n nabz, ilgili tüm taraflar n iflbirli i ile sosyal diyaloguyla kontrol alt nda tutulabilir. Bugün ve gelecekte istihdam n korunmas -art r lmas ve iflsizli in azalt lmas için flkur taraf ndan yürütülen aktif iflgücü Genelkurmay Baflkanl, Avrupa Birli i nden al nacak maddi destekle askerlere vatandafll k e itimi verecek. Proje kapsam nda askerlere insan ve çocuk haklar, kad n-erkek eflitli i, çevrenin korunmas ve madde ba ml l na karfl e itim verilecek. Türk Silahl Kuvvetleri ilk kez bir projesine maddi kaynak sa lamak için Avrupa Birli i fonlar na baflvurdu. Mehmetçik çin Vatandafll k E itimi adl proje için baflvuruyu Deniz Kuvvetleri mensubu bir yüzbafl yapt. Avrupa Komisyonu nun internet sitesinde de yer verilen projeyle; er statüsündeki askerlere insan ve çocuk haklar, kad n erkek eflitli i, çevrenin korunmas ve madde ba ml l na karfl e itimler verilecek. lk aflamada bu e itimleri verecek Silahl Kuvvetler mensuplar yetifltirilerek, e itim programlar na, özellikle de Aktif stihdam Tedbirleri Hibe Plan na illerdeki kamu ve özel kesim e itim kurumlar, iflçi ve iflveren örgütleri, meslek kurulufllar ve sivil toplum kurulufllar n n gerekli katk y sa lamalar son derece önemlidir y l Kat l m Öncesi Mali Yard m Programlar kapsam nda gelifltirilmifl olan Aktif stihdam Tedbirleri ve Yerel Düzeyde fikur a Destek Projesi Aktif stihdam Tedbirleri için 16 milyon Avro su Avrupa Komisyonu katk s, 4 milyon Avro su Türk Hükümeti olmak üzere toplam 20 Milyon Avro bütçe ayr ld. Kad nlar n ve gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artt r lmas öncelik olarak belirlendi. Aktif stihdam Tedbirler Hibe Plan Bilefleni; stanbul, Ankara, zmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Zonguldak, Gaziantep, Tekirda, Mersin, Antalya, Manisa, Eskiflehir, Konya, Kayseri, Sakarya, Bal kesir, Samsun, Malatya, Ayd n, fianl urfa, Denizli, Trabzon, Sivas, Diyarbak r, Çorum, Hatay ve Kahramanmarafl olmak üzere toplam 28 ilde uygulan yor. AB, Aktif flgücü Programlar n sosyal dengenin ve ekonomik geliflmenin önemli bir arac olarak görüyor. Bu anlamda, Avrupa Sosyal Fonu, hükümetlere ve sosyal taraflara, sivil toplum kurulufllar na, insan kaynaklar na yat r m konusunda çok önemli finanssal destek sa l yor. Ülkemizin ve illerimizin AB fonlar ndan yararlanmas, insan kaynaklar m z n gelifltirilmesinde hayati önem tafl yor. AB Fonuyla Askerlere Vatandafll k E itimi Türkiye den gençlik alan nda çal flan ö renci topluluklar, dernek ve kurulufllar n kat labilece i program için baflvurular bafllad. Avrupa daki gençlik örgütleriyle ortak yap labilecek projelerde, proje bafl na 35 bin euro destek verilecek. Program n toplam birimleri oluflturulacak. Hedef, ilk etapta 150 bin, daha sonra da 500 bin askere bu e itimi vermek. Projede hedeflenen bir di er nokta erlerin ald klar e itimi terhis olduktan sonra çevreleriyle paylaflmalar. Proje kapsam nda oluflturulacak ekipler, verilen e itimin ifle yaray p yaramad yerinde inceleyerek tespit edecek. Disiplinli ve organize bir yap olmas, aktivitelerinin süreklilik arzetmesi ve genifl bir kitleye ulaflabilmesi, Türk Silahl Kuvvetleri nin avantaj olarak gösteriliyor. Mehmetçik çin Vatandafll k E itimi bafll kl projenin bir y ll k bedeli 15,3 milyon Euro. Bu rakam n 12,7 milyon Euro su AB fonlar ndan karfl lanacak. Türk Silahl Kuvvetleri nin proje için alaca fon deste i Avrupa Birli i için de bir ilk olma özelli i tafl yor. EurActiv AB Gençlik Program Baflvurular Bafllad bütçesi 1 milyon 400 bin euro. Baflvuru için son tarih 1 Aral k Ayr nt l bilgi için: e_bilgi.doc

8 8 Antalya ve AB Anadolu Sohbetleri AB den Kad n-erkek Eflitli ine Teflvik Geçti imiz y l, toplumsal cinsiyet eflitli inin teflvik edilmesini amaçlayan twinning/efllefltirme projesi, Ankara da Kad n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan Nimet Çubukçu, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (AKTD) Baflkan Büyükelçi Marc Pierini ile Hollanda Sosyal fller ve stihdam Bakanl temsilcilerinin kat l m yla bafllat ld. Proje Antalya y da kaps yor. Proje, toplumsal cinsiyet eflitli i ilkesinin tüm politika ve programlara yans t lmas ve desteklenmesinde ortaklafla hareket etmek amac yla, ilgili kamu kurulufllar, yerel yönetimler ve sivil toplum kurulufllar n bir araya getiriyor. 1.5 milyon Avro bütçeli proje, Kad n n Statüsü Genel Müdürlü ü ile Hollanda Sosyal fller ve stihdam Bakanl aras nda yap lan bir efllefltirme arac l yla uygulan yor. Bu projeyle Türkiye ve Hollanda daki bu iki kurum ilk kez birlikte çal fl yorlar. Projenin aç l fl töreninde AKTD Baflkan Büyükelçi Marc Pierini; Kad n erkek eflitli i AB nin temel ilkelerinden biridir. Türkiye nin son y llarda bu alanda ve kad nlar n insan haklar ndan tam anlam yla yararlanmas na yönelik kaydetti i ilerlemeyi memnuniyetle karfl l yoruz. Öte yandan toplumsal cinsiyet eflitli inin tam olarak sa lanmas n n önünde halen birtak m güçlükler bulunmaktad r. Bizler Türkiye yi bu yöndeki çabalar nda desteklemeye haz r ve istekliyiz dedi. Proje kapsam nda Kad n n Statüsü Genel Müdürlü ü ne (KSGM), di er bakanl klar ile Ankara, Bursa, Gaziantep, Samsun ve Antalya da yerel yönetimlere, toplumsal cinsiyet eflitli i ilkesinin plan ve politikalara yerlefltirilmesi ve ilgili AB müktesebat konular nda e itimler veriliyor. Proje ayr ca cinsiyete dayal ay r mc l a maruz kalanlara ba ms z destek sa lamak amac yla kurulan Toplumsal Cinsiyet Eflitli i Kurumu na bir model haz rlanmas na da yard mc oluyor. Proje sonunda KSGM nin kamuya aç k ve geliflmifl bir dokümantasyon merkezi olacak. Ayr ca ulusal ve yerel paydafllar ile kad n alan nda çal flan sivil toplum örgütlerine dan fl larak haz rlanm fl bir ulusal toplumsal cinsiyet eylem plan da haz r olacak. Eylem plan, hükümet politikalar için bir temel oluflturacak ve bu politikalar n uygulanmas için bir iletiflim stratejisi gelifltirilecek. AKTD Baflkan Büyükelçi Marc Pierini Büyük resmin bir parças Proje, içinde kamu ve sivil toplum kurulufllar n n kad na karfl fliddetle mücadele için ortaklafla çal flmalar n teflvik eden bir di er bileflenin de bulundu u bir resmin parças d r. Bu bileflen, 2006 n n Kas m ay nda uygulanmaya bafllam fl, nisan 2007 ilk ve sonbahar nda bafllayan di er bileflenler eklenmifltir. Kad na yönelik aile içi fliddetin sebep ve sonuçlar n anlamak üzere ülke genelinde yürütülecek bir araflt rmay da kapsamaktad r. Tüm bu projelerin toplam de eri 5.8 milyon Avro dur. Detayl bilgi: AKTD Zeynep Aydemir Koyuncu AB 120 Medya Çal flan n E itecek AB Deste iyle flçi ve flverenler Elele Antalya Gazeteciler Cemiyeti nin (AGC), Avrupa Birli i fonlar ndan destek alarak haz rlad Antalya Bas n Akademisi Projesi kapsam nda Antalya, Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar da aktif olarak görev yapan 120 medya çal flan na e itim verilecek. AGC Baflkan Mevlüt Yeni taraf ndan yap lan aç klamada, 30 Kas m 2009 a kadar sürecek proje kapsam nda Bat Akdeniz Bölgesi nde aktif olarak görev yapan, lise mezunu 120 yerel ve yayg n medya çal flan n n, 30 ar kiflilik 4 grup halinde toplam 38 saat e itim alaca n belirtti. Yeni, Meslektafllar m z temel iletiflim, video, grafik tasar m, internet gazetecili i, web tabanl reklamc l k, gazetecilikte AB standartlar gibi birçok konuda mesleki e itim alacaklar dedi. Projenin yabanc orta n n, AGC nin kardefl kuruluflu Hollanda Press Now Gazeteciler Birli i oldu unu bildiren Yeni, yerelde ise Antalya da Avrupa Birli i Derne i Antalya Sanayici ve fladamlar Derne i (ANS AD) eski baflkan ve Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent A.fi. Genel Müdürü Bekir Bülend Özsoy baflkanl nda 2007 y l nda Avrupa Birli i Derne i kuruldu. Antalya AB Çal flmalar n Destekleme Merkezi Derne i nin çal flmalara katk verece ini aç klad. Mevlüt Yeni, projenin en büyük destekçilerinden birinin de Akdeniz Üniversitesi letiflim Fakültesi oldu unu, kas m ay nda bafllayacak e itim program n n fakültenin ö retim üyeleri ve duayen gazetecilerle birlikte haz rland n ifade etti. Derne in üyeleri ifl hayat n n tan nm fl isimlerinde olufluyor. Kemal Özgen, Savafl Titiz, Ahmet Acar, Ahmet Ünal, Hasan fiirin, Çetin Osman Budak, smail Karaman, Turan Meciko lu, Ebru Çetin, Tar k Duru, Zeynep Tu çe Çiftçibafl ve Sevgi Kunt derne in ilk üyeleri aras nda yer al yor. flçi, iflveren ve memur sendikalar aras nda, sosyal diyalo u ve daha iyi çal flma koflullar n desteklemeyi amaçlayan toplam 1.67 milyon Avro bütçeli yirmi alt proje, 24 Ocak 2007 tarihinde Ankara da bir törenle bafllat ld. Aç l fl münasebetiyle konuflan Büyükelçi Pierini, Bu projeler Türkiye de sosyal diyalog kültürünün güçlendirilmesine destek verecektir. flçi, iflveren ve memurlar temsil eden sendikalar n kapasitelerinin güçlenmesine ve ifl yerlerinde sosyal diyalog kültürünün tesis edilmesine yard mc olacakt r. dedi. Türkiye deki sosyal ortaklar n ulusal, sektörel ve iflyeri düzeyinde uygulanmak üzere ortaklafla haz rlad klar projeler, T SK, TÜRK- fi, HAK- fi, KAMU-SEN, MEMUR-SEN ve BASK Konfederasyonlar na ba l sendikalar n yan s ra, kamu kurulufllar ve belediyeler taraf ndan uygulanacakt r. Projelerin ortalama bütçeleri 65,000 Avro dur. Her projede, çal flanlar ve iflverenleri temsilen en az bir örgüt yer al yor. flçiiflveren sendikalar ile memur sendikalar ve kamu kurulufllar bir çok sektörde ilk defa ortak projeler yürütecek. Kay t d fl istihdamdan yoksullukla mücadeleye, ifl yasas n n uygulanmas ndan çal flma flartlar n n iyilefltirilmesine kadar çeflitlilik gösteren projeler, çal flanlar ve iflverenler aras ndaki sosyal diyalog yoluyla uygulanacak. Hibe projeleri, Avrupa Birli i taraf ndan desteklenen ve Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ile sosyal ortaklara destek veren Yenileflme ve De iflim için Türkiye de Sosyal Diyalo u Güçlendirme Projesi kapsam nda finanse edilmektedir. Toplam de eri 4.29 milyon Avro olan projenin genel amac, söz konusu taraflar n Avrupa Birli i sosyal politikalar kapsam ndaki sorumluluklar na haz rlanmalar na yard mc olmak üzere ülke çap nda sosyal diyalogun gelifltirilmesidir. Projelerin tam listesi: Bilgi: AKTD Numan Özcan

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

- TARIMDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROGRAMI 2016 YILI UYGULAMA TALĠMATI

- TARIMDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROGRAMI 2016 YILI UYGULAMA TALĠMATI - TARIMDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROGRAMI 2016 YILI UYGULAMA TALĠMATI Bu çalışma ile tarımın her alanında eğitim çalışmalarına önem vererek, üretici ve girişimci ruha sahip kadınları bilgilendirmek,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim.

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim. Temel Paydaş Grupları ve Katılım Platformları Dış paydaşlarımız: Paydaş Grubu Katılım Platformları Paydaş katılımının sıklığı Müşteriler Kamu otoritesi / Düzenleyici kurumlar Bankacılık hizmet süreci (Şubeler)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ AMAÇ 2001 yılında 4691 sayılı yasayla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanlar, Sayın KĐK üyeleri, Sayın Katılımcılar, Sayın Basın Mensupları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı