Lazer Gaz Analiz Cihazı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lazer Gaz Analiz Cihazı"

Transkript

1 MART-N SAN 2009 YIL 3 SAYI Lazer Gaz Analiz Cihazı Modüler Kutu Sistemi Manyetik Ba lama Sistemi

2 Staubli Sanayi Makine ve Aksesuarlar Ticaret Ltd. fiti., Tel: , Staubli, Stäubli International AG nin sviçre ve di er ülkelerdeki tescilli ticari markas d r. Stäubli, 2009 adresinde giriniz.

3 adresinde giriniz.

4 Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Mart-Nisan say m z ile sizlere yeniden merhaba diyoruz. Bildi iniz gibi, içinde bulundu umuz bu dönemde hem yurt içinde hem de yurt d fl nda birçok önemli endüstriyel fuar düzenlenmekte. Geçti imiz aylarda düzenlenen WIN 1 ve WIN 2 fuarlar nda, s ras yla Ocak ve fiubat say lar m z binlerce fuar ziyaretçisine ulaflt rmay baflard k. Her iki fuarda da dergimizde tan t mlar na yer veren müflterilerimiz ve dergimizin okurlar ile bir kez daha yüz yüze görüflme f rsat bulduk. stisnas z hepsinin bizlere gösterdi i ilgi, samimiyet ve Endüstri Dünyas dergisi hakk nda dile getirdikleri be eni cümleleri bizleri bir kere daha onurland rd. Fuar esnas nda görüflme imkan buldu umuz tüm firma yetkililerine, okurlar m za ve dergimizi edinmek için stand m za kadar gelen fuar ziyaretçilerine buradan teflekkürlerimizi sunar z. Endüstrinin gündemini belirleyen ve çok büyük ilgi ile takip edilen organizasyonlar aras nda en önemli olan hiç kuflku yok ki, Nisan tarihleri aras nda düzenlenecek olan Hannover Messe fuar. Thomas Industrial Media, her sene kat l mc s oldu u bu fuara bu sene çok daha büyük bir aç l m ile ifltirak etmekte. Thomas Industrial Media ve Deutsche Messe International, Hannover Messe'ye olan uluslararas fark ndal art rma, bu fuara tüm Avrupa'dan ziyaretçiler çekme ve Thomas Industrial Media'n n ürün portföyünün marka tan nm fll n güçlendirme amac yla bir medya ortakl na girme konusunda mutabakata vard lar. Bu iflbirli i sayesinde, hem Thomas Industrial Media'nin yay nlar hem de Deutsche Messe'nin fuar organizasyonlar daha genifl kitlelerce takip edilebilecek. Dergimizin 38. sayfas nda bu iflbirli i hakk nda detayl bilgiye ve her iki kuruluflun yöneticilerinin bu konu hakk nda ifade ettikleri düflüncelere ulaflabilirsiniz. Oldukça kapsaml bir tan t m ve kat l m ile yer ald m z Hannover Messe Fuar 'nda Thomas Industrial Media'n n di er yay nlar gibi Endüstri Dünyas dergisinin de tan t m n n ve da t m n n gerçeklefltirilece ini flimdiden sizlere duyururuz. Bu fuarda, Thomas Industrial Media'y 7. Salonda A-31 no'lu standta ziyaret edebilirsiniz. Dergimizin flu an okumakta oldu unuz Mart-Nisan say s nda tam 91 yeni ürün haberi ve birçok ilan yer almakta. Hem Türk, hem de yabanc firmalar n dergimize gösterdi i ilgi ve bizimle kurduklar iflbirli i sayesinde sizlere ulaflt rabildi imiz bu ürün haberlerini ve ilanlar ilgi ile inceleyece inizi düflünmekteyiz. Siz de erli okurlar m za Mart-Nisan 2009 say m z n sayfalar nda faydal bir gezinti diler, bu say m z n haz rlanma aflamas nda bizler ile iflbirli i kuran firmalara ve yetkililere teflekkürlerimizi sunar z. A. Serkan Çiftçi Genel Yay n Yönetmeni ALMANYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : Fax : Hagen Internationale Industriemedien Düsseldorf Werner Hagen Tel : Fax : Kay Petermann Tel : Fax : AVUSTURYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : +49-(0) Fax : +49-(0) ABD, KANADA, Ç N, TAYVAN, G.AMER KA Herbert Weikes Tel : Fax : BELÇ KA, HOLLANDA VE LÜKSEMBURG William de Jager Tel : Fax : YURTDIfiI SATIfi OF SLER FRANSA Sylvie Seurin Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) Jean-Claude Berthonnet Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) A2 Developpement Lyon Georges Arbant & Celine Garcia Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) F NLAND YA, SKAND NAVYA David Lansdowne Lansdowne Media Services Ltd. Tel : +44-(0) Fax : +44-(0) NG LTERE David Harvett Lansdowne Media Servides Ltd. Tel : +44-(0) Fax : +44-(0) SRA L Heddy Eldar Tel : +972-(0) Fax : +972-(0) SV ÇRE Bruno Fisch IFF media ag Tel : +41-(0) Fax : +41-(0) TALYA, SLOVENYA Andrea Rancati Rancati Advertising Tel : Fax : JAPONYA Ichiro Suzuki Incom Co. Ltd. Tel : +81-(0) Fax : +81-(0) POLONYA Media 4M Tel : Fax : D ER ÜLKELER A. Serkan Çiftçi Tel : Fax : Genel Yay n Yönetmeni A. Serkan Çiftçi Reklam - Pazarlama Gülhan Akbulut Pazarlama Müdürü Philip Pera Da t m Müdürü Marcel Santy Editör Ekibi A. Serkan Çiftçi Jurgen Wirtz Alessandra Basile Avrupa Merkez Yay n Yönetmeni Marketta Lähde Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Erenberk Ücretsiz abonelik için : H zl Abone Servisi (SLI) için : Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. Sad ko lu Plaza 5, No Kad köy - stanbul Tel : Fax : Genel Merkez Thomas Industrial Media bvba Hendrik Consciencestraat 1b 2800 Mechelen, Belgium Tel : +32 (0) 15/ Fax : +32 (0) 15/ Tüm yay n haklar Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. ne ait olup yaz lar iktibas edilemez. ISSN : TASARIM VE OFSET HAZIRLIK : Elman Bas m ve Tan t m Hizm. Ltd. fiti. Kad köy / stanbul BASKI : Dünya Yay nc l k A.fi. Ba c lar / stanbul

5 adresinde giriniz.

6 Duble zeka - Da t lm fl zekan n ak ll kombinasyonu: Rexroth çözümü yeni TruMatic 7000'i h zland r yor. Rexroth Çözümü Yeni TruMatic 7000'i H zland r yor Lazer kesim, parça kesim, flekillendirme, delme, boflaltma veya markalama: Trumpf firmas n n EuroBLECH 2008'de sergilenen yeni TruMatic 7000 tezgah, yüksek h zl punch ve kesimde en iyi standartlar tayin ediyor. Üretici, iki Rexroth kontrol sistemini lazer ünitesinin hareketli saç ile koordineli hareketi için bir makinada birlefltirmektedir. Bu uçar optik çevrim sürelerini ve titreflimleri azalt r ve hassasiyeti art r r. Bu kompleks kinemati in koordinasyonu, yüksek performansl IndraMotion MTX CNC kontrol sistemi ve sürücü tabanl hareket ve lojik kontrol sistemi IndraMotion MLD ile sa lanabilmektedir. Üst seviye olarak CNC kontrol sistemi IndraMotion MTX ifl parças n n ana hareketlerini kontrol ederken, sürücü tabanl IndraMotion MLD lazer kafas n 52 mm çap nda hareket ettirmektedir. Bu iki hareketin bir arada kullan lmas, mutlak hareket h z n önemli ölçüde artt r r, ayr ca kompleks konturlu ve bir çok yön de iflimi bulunan detayl parçalar n kesim süresini azalt r. Bu koordineli hareket ayn zamanda ifl tablas n n hareketini daha da basitlefltirerek ve yüksek ivme de iflimli hareketleri paylaflt rarak, daha önceki makina konseptlerine göre daha sessiz ve titreflimsiz olmas n sa lamaktad r. Hem NC kontrol sistemi, hem de sürücü tabanl hareket-lojik kontrol sistemi, IEC 'e uygun IndraLogic PLC sistemi ile çal flmaktad r. Bu, gerçek zamanl SERCOS arabirimini kullanan iki mekanizman n programlamas n ve koordinasyonunu basitlefltirir. Kontrol sistemi kontur hatalar n önceden hesaplayarak, koordineli hareketler ve olabildi ince sabit saç ile hassas iflleme gerçeklefltirir. Sonuç olarak bu yeni konsept, k sa iflleme süreleri ile çok yüksek seviyede hassasiyet sunmaktad r. Tüm kontrol sistemlerimizin ve sürücülerimizin devreye al m, paremetrelendirme ve hata izleme iflleri için Trumpf, Rexroth'un IndraWorks mühendislik ortam n kullanmaktad r. IndraWorks, tüm gerekli fonksiyonlar içermekte ve veri/parametrelere merkezi bir ulafl m sa lamaktad r. Sürekli aç k arabirimler, tüm üreticilerin donan m ve yaz l mlar n n basit entegrasyonu gibi özellikler, Trumpf firmas na kendi proses bilgisini tezgah na katmas için büyük bir özgürlük sa lamaktad r. BOSCH REXROTH Tel : Fax : adresinde giriniz. 6 MART-N SAN 2009 Yeni 2200S Model transmitter, güvenilir ve hassas ELITE Coriolis sayac n tesisinizde hemen hemen her yerde kullanman za olanak sa lar. Emerson Process Management ilk 2-telli Micro Motion Coriolis sayac, harici besleme sa lanamayan (loop-powered) mevcut pek çok uygulamada Coriolis sayaç kullan m na izin vermektedir. Yeni 2- telli Coriolis sayaçlar sayesinde mevcut 2-telli ölçü enstrümanlar n z ek koblolama masraf olmaks z n dünya lideri ELITE Coriolis sayaçlara yükseltebilirsiniz. Mevcut Coriolis sayaçlar n kullanarak yüksek performans elde eden proses mühendis ve yöneticileri bu teknolojiyi daha genifl uygulamarda kullanmak istemifllerdir. Yap lan anketler sonucunda reçeteleme, ticari al m-sat m, çift fazl ak fl ve di er zorlu uygulamalarda 4-telli Mico Motion Coriolis sayaçlar s n f n n en iyisi oldu u kullan c lar taraf ndan onaylanm flt r. Ne mutlu ki, hassasiyet ve güvenilirli in artt r lmas ile tesise kar sa layacak, harici besleme yap lamayan her noktada yeni 2-telli Micro Motion Coriolis sayac kolayl kla kullan labilir. Micro Motion Coriolis sayaçlar n n sundu u kalite ve güçlü özellikler, ölçüm hassasiyeti, tekrarlanabilirlik ve daha önce di er 2-telli ak flmetre teknolojileriyle mümkün olmayan iflletme tasarrufunu beraberinde getirmektedir. Yeni Coriolis sayaçlar sürekli proseslerde ve kütle dengesi uygulamalar nda +0.10% s v ak fl ve g/cm3 s v yo unluk hassasiyetini sunmaktad r. Yeni 2-telli Micro Motion 2200S transmiterler sürekli proses uygulamalar nda, farkl Micro Motion ELITE Coriolis sensör ölçü ve malzeme seçenekleri ile mükemmel ölçüm performans n garanti eder. Bütünleflik (integral) veya uzat lm fl (extended) montaja uygun, yenilikçi, döngü beslemeli 2-Telli Micro Motion Coriolis Sayaç (loop-powered) tasar m yla tesisinizin mevcut kontrol sistemine kolayca ba lan r ve uzun kablo mesafeleri ile ve tehlikeli alan uygulamalar nda ideal bir çözüm sunar. MVD say sal ifllemci teknolojisiyle donat lm fl Micro Motion 2200S transmitterler birden fazla de iflkeni ve tan (diagnostic) bilgisini HART haberleflme üzerinden maliyetleri düflürerek, ifllem kararl l n gelifltirerek ve sinyal gürültüsünü azaltarak analog cihazlara göre daha h zl yan t al nmas n sa lar. Micro Motion 2-telli Coriolis sayaçlar kimya, petrokimya ve rafineri endüstrilerine ve sürekli proseslerde ve kütle dengesi uygulamalar nda mükemmel uyum sa lar. EMERSON TÜRK YE Tel : Fax : adresinde giriniz.

7 adresinde giriniz.

8 Hafif, güvenli, pratik. Küçük miktarlarda s v transferi yapan yeni nesil laboratuar pompalar Yeni Nesil Laboratuar Pompalar S v ak flkan transferi uygulamalar ve ekipmanlar konusunda 18 y ll k deneyimi ve mühendisli iyle endüstrinin tüm kollar na hizmet veren METRANS MAK NA, Alman Lutz-Pumpen firmas n n yeni ürününü Türkiye'ye tafl yor. Son y llarda gerek laboratuarlar n ve araflt rma sektörünün dald r labilir pompa talebinde, gerekse de kullan c lar n güvenlik taleplerinde giderek artan bir büyüme yaflanmaktad r. Bilhassa da varilleri aflmayacak küçük hacimli kaplara küçük miktarlarda s v n n güvenli transfer edilebilmesi talep edilmektedir. Geçmiflte küçük s v miktarlar n n dozaj, ak fl miktar n n bir nozül yard m yla kontrol edilmesi yoluyla sa lan yordu. Bu sebeple pompa bas nc yükseliyor ve sonuç olarak kontrolsüz bir dolum ifllemi meydana geliyordu. Küçük kaplar kolayca taflabiliyor ve asit, alkali gibi s v larla çal fl rken büyük risklerle karfl lafl l yordu. Laboratuarlara ve araflt rma sektörüne hitap edecek yeni nesil pompalar, yukar da sözü edilen vakalar n yaflanmas n önleyecek biçimde imal edildi i gibi, müflterinin yarar na gelifltirilmifl ilâve özellikler sunmaktad r. Laboratuarlarda ve araflt rma sektöründe ifl gören pompalar çok çeflitli uygulamalarda kullan lmaktad r. Pompalar n zaman zaman belli iflletim koflullar nda bofla ak yor olufllar da yads namaz bir gerçektir. Bundan ötürü, pompalar en ufak bir mekanik salmast ra kullan lmaks z n imal edilmifltir. Bu pompada kullan lan salmast ras z ak fl yata teknolojisi, en ufak bir ya lama gerektirmemesi, bu sayede de içinden geçen s v y zararl madde kar flmas ndan korumas gibi pek çok fayda sa lamaktad r. Tahrik motoru, 200 watt'l k güçlü bir komütatör motordur. Entegre h z kontrolörlü açma/kapama dü mesi, istenilen doldurma miktar na göre pompan n ak fl miktar n n ayarlanabilmesine olanak sa lar. Pompan n ergonomik tasar m kolay ve rahat bir kullan m n garantisidir. Tüm güvenlik yönetmeliklerine uygun olan pompa, IP 24'e göre karfl korumal d r, kullan m ömrü uzundur ve son derece sessiz çal fl r. Pompalar 200 l varilleri aflmayacak küçük hacimli kaplarda kullan lmak üzere 500 mm, 700 mm ve 1000 mm uzunluklar nda temin edilebilirler. Polipropilen ve paslanmaz çelik malzemeden oluflmufl pompa borusu mevcut bulunmaktad r. Modüler imalat sayesinde bak m kolay olan pompalar herhangi bir özel alete gerek duyulmaks z n kolayca sökülüp, onar labilirler. Ek olarak, pompa tam boflaltma özelli ine sahiptir. Yeni bir aksesuar parças olarak, s v lar n güvenli transferini sa layan bir doldurma nozülü bulunur. Nozül, pompa tüpü üzerine monteli bir çengele tak l olarak güvenli bir biçimde muhafaza edilebilir. Pompa, PVC hortum, duvar ask s ve tek elle kullan m için yeni nozülden oluflan pompa seti, pompalama ifllemine seri flekilde bafllanabilmesini sa lar. Lutz-Pumpen firmas n n Türkiye distribütörlü ü, METRANS MAK NA End. Ürünleri San. ve Tic. A.fi. taraf ndan yap lmaktad r. METRANS MAK NA Tel: Fax: adresinde giriniz. AMS 200 mesafe ölçüm cihaz lazer teknolojisini kullan r. DDLS 200 ile birlikte engelleyici giriflimler olmadan rahatl kla çal flabilir. Optik Mesafe Ölçümü ve Veri letimi Art k Yan Yana 8 MART-N SAN 2009 AMS 200 mesafe ölçüm cihaz lazer teknolojisini kullan r. DDLS 200 ile birlikte engelleyici giriflimler olmadan rahatl kla çal flabilir. Ek veri ç k fl esnekli i yeni arayüzlerle sa lan r. Optik mesafe ölçümü vinçler, kramayer tafl ma sistemleri, trolleylerde ve transfer köprüleri gibi otomatik hareket eden; sürekli ve mutlak pozisyon belirlenmesinde kullan lacak en ideal yöntemdir. AMS 200 göze çarpan hassasiyetini, çal flma sadeli i ve optimum ba lant uygunlu u ile pekifltirir. 200 metreye kadar milimetrik do rulukta ölçüm imkan sa lar. 120 metre üstündeki mesafelerde ±2 hata pay ile ölçüm yapar. 200 metre üstü mesafelerde ±3 hata pay ile ölçüm yapmaya olanak sa lar. AMS 200 ün yüksek h zl pozisyon hesaplama kabiliyeti modern sürücü sistemlerde X ve Y eksenlerinin pozisyonland r lmas na izin verir. Yaz l m taraf ndan ifllenen mesafe verisi h z bilgisi formuna dönüfltürülür. Sistemin güvenli i ön hata mesajlar ile koruma alt na al n r. AMS 200 ileri uyar sistemini kullanarak azalan lazer diyot ç k fllar, uygun olmayan s cakl k de erlerinde çal flma veya lensler üzerinde birikmifl kirler için gerekli uyar lar sa lar. Bu flekilde bak m ve tamir için gerekli zaman kontrol alat n al nm fl olur. PROFIBUS-DP ve SSI arayüzü d fl nda Leuze elektronik AMS 200 ü RS 232 arayüzü ile ç k fl verilerini daha esnek olarak aktarma olana sa lam flt r. Interbus opsiyonu ise farkl bir model olarak desteklenir. AMS 200 mesafe ölçüm cihaz lazer fl kullanarak çal flt için, veri iletimi için kullan lan di er birimlerle ortak giriflim etkilerinden ba ms z yan yana çal flabilirler. Leuze Elektronic 'in veri iletim birimleri iki yönlü haberleflmeye olanak sa larlar, her cihaz al c ve verici olarak çal flabilir. A verileri temass z tam korumal ve giriflimden ba ms z olarak 500 metreye kadar iletilir. DDLS 200 ile birlikte; esnekli i, yüksek veri iletimi, d fl etkilerden ba ms zl ve genifl çal flma aral ve arayüz çeflitlili i sayesinde farkl sektörlerde baflar l bir flekilde kullan lm flt r. AMS 200 ve DDLS 200 opsiyonel olarak, -30 derece s cakl kta bile hatas z çal flma olana sa larlar. LEUZE ELECTRONIC Tel : Fax : adresinde giriniz.

9 adresinde giriniz.

10 Tesisat n z Emin Ellerde - Honeywell NK300soft Su Yumuflat c l Doldurma Kombinasyonu ile art k tesisatlar daha güvenli. NK300soft Su Yumuflat c l Doldurma Kombinasyonu Is tma teknolojisindeki geliflmeler sayesinde, s t c cihazlarda giderek daha küçük s transfer yüzeyleri kullan l yor. Bu alanlarda biriken kireç tortular ise hem sistemin verimlili ini düflürerek, enerji tüketimini art r yor hem de ciddi ar zalara yol aç yor. Honeywell tarf ndan piyasaya yeni sürülen NK300soft cihaz hem su yumuflatma ünitesi içermesi hem de eksiksiz bir s tma tesisat doldurma kombinasyonu olmas nedeniyle tüm bu sorunlar ortadan kald r yor. Cihaz sadece s tma sistemi suyunun güvenli birflekilde doldurulmas n sa lamakla kalm yor, ayn zamanda s tma tesisat suyunu yumuflatarak kireç oluflumunu da önlüyor. NK300soft hem EN1717 numaral içme suyu koruma standat n n, hem de VDI2035 numaral su yumuflatma standart n n tüm gerekliliklerini karfl l yor. NK300soft ayr ca entegre bir BA tipi bir geri ak fl önleyici ve bas nç düflürme vanas içeriyor. Böylece sistemde do ru bas nc n olmas n ve kategori 4'e kadar olan s tma tesisat suyunun geri akarak içme suyu tesisat na kar flmamas n garanti ediyor. NK300soft kal c olarak s tma sistemi ile içme suyu tesisat aras nda monte ediliyor, böylece s tma sisteminin bir hortum yard m yla dolduruldu u günler geride kal yor. Bu montaj sayesinde tekrar dolumlarda tesisata hava kar flmas da engellendi inden, sistemin boflalt lmas gibi zaman al c ifllemlerin de önüne geçilmifl oluyor. Is tma tesisat n n doldurulmas ve suyunun tamamlanmas s ras nda, su cihaz n sodyum tuzu ile doldurulmufl olan özel su yumuflatma kartuflu içerisinden geçiyor. Bu s rada oluflan bir iyon de iflim prosesi sonucu, suyu sertlefltiren kalsiyum ve magnezyum minerallari sodyum ile yer de ifltiriyor. Böylece, tesisat kireçsiz ve yumuflak bir su ile doldurulmufl oluyor. Ayr ca istenirse suyun sertlik derecesi bir ayar volan ile kolayl kla ayarlanabiliyor. Bu ifllemin en büyük faydas ise, kuflkusuz enerji verimlili inin artmas. Özellikle s transferinin yap ld yüzeylerde kireç oluflumunun engellenmesi sayesinde s nma maliyetleri önemli ölçüde azal yor. Ayr ca sistemin pompa, vana, boyler ve benzeri önemli parçalar daha az ar za ç kar yor. Bu sayede bak m ve onar m faaliyetleri azal yor ve s tma sisteminin genel iflletme maliyetleri daha da düflüyor. Yumuflat lm fl bir su ile doldurulmufl tesisat n kullan m ömrü uzuyor. Günümüzde pek çok boyler üreticisi, garantilerinin geçerli olmas için bir su yumuflat c n n kullan lmas n flart kofluyorlar. Honeywell'in yeni NK300soft cihaz ile art k tesisatlar daha güvenli: entegre geri ak fl önleyici içme suyununun kirlenmesini önlüyor, yumuflat lm fl su etkili bir flekilde kireç oluflumunu engelliyor ve sistemin verimini art r yor ve entegre sayaç sayesinde su yumuflatma kartuflunun de iflim zamanlar kolayl kla takip edilebiliyor. HONEYWELL Tel: Fax: adresinde giriniz. Ölçüm verisi izleme sistemini kontrol etmek flimdi mümkün. Nem Transmiteri fiimdi Ethernet Ba lant l 10 MART-N SAN 2009 Nem ölçüm teknolojisinde dünya çap nda lider olan, ölçüm cihazlar üreticisi Testo AG, flimdi transmiterler için bir Ethernet arayüzü sunuyor. fiimdi, analog ç kt lar n kontrol amaçl kullan m na paralel olarak kesintisiz ölçüm verisi izlemeyi garanti ediyor. testo 6651 ve testo 6681 nem transmiteri serileri klima sistemleri, proses ve bas nçl hava teknolojileri için tasarland. Yüksek nem, H 2 O 2 sterilizasyonu prosesleri veya kal nt nem uygulamalar gibi yüksek hassasiyet gerektiren özel uygulamalara çözüm olmas yla, testo size son teknoloji ürünleri sunuyor. testo Saveris'in Ethernet a na entegrasyonu testo 6651 ve testo 6681 nem transmiterleri di er, müflteriye özel Ethernet a lar na oldu u gibi yeni ölçüm verisi izleme sistemi testo Saveris'e entegre olabilir. Ethernet hemen hemen bütün ofis a lar nda yayg nd r. Böylece, nem transmiterlerinin varolan a yap lar na entegrasyonu çok az çaba gerektirir. Çok yönlü uygulamalar için avantajlar Ethernet kullanarak transmiter a oluflturma, labaratuar, depolar, üretim yerleri, temiz odalar veya kurutma sistemlerinin görüntülenmesi gibi bir çok uygulamada çok önemli faydalar sa lar. Profesyonel ölçüm verisi izleme mümkün: Üretimden gelen verilere masan zdan çok kolay ulaflabilirsiniz. Analog ç kt lar üzerinden kontrol merkezine sinyal iletimi ile, ölçüm verisi efl zamanl olarak kaydedilebilir, ç kt s al nabilir ve Ethernet yoluyla görüntülenebilir. Veriler prosesten sorumlu birimlere istenildi inde alarm yoluyla iletilebilir. Kullan fll tasar m Ethernet modülü ara ürün olarak ''sandviç tipi'' katman, fabrika ç k fll testo 6651 ve testo 6681 modellerine entegre olabilir. stenilen de ifliklikler daha sonra h zl ve kolayca sahada uyarlanabilir. Endüstri için uygun Ethernet girifli kullan larak, IP65 gövde korumas garanti edilebilir. Bu nedenle, zor ve dikkat gerektiren endüstriyel proseslere karfl dayan kl d r. TESTO Tel : Fax : adresinde giriniz.

11 adresinde giriniz.

12 250A' e kadar da t m devreleri için yeni un versal h zl kurulumlu mentefleli kapakl kutu sistemi. ENYSTAR - Elektrik tesisat nda yeni bir y ld z. ENYSTAR Kutu Sistemi Yüksek kaliteli elektrik tesisat ve da t m sistemlerinin yenilikci imalatc s HENSEL, tüm boylar nda mentefleli kapakl olan ilk modüler termoplastik kutu sistemi ENYSTAR' n tan t m n yapt. ENYSTAR kutu sisteminde kutular tek tek kullan ld gibi, birbirleriyle h zl ve kolayca birlefltirilerek, 250 A'e kadar IEC ile uyumlu tip testli AG da t m panolar oluflturmak da mümkündür. ENYSTAR yenilikci kutu sistemi elektrik uzmanlar yla yap lan yak n iflbirli iyle gelifltirilmifltir. Emniyetli ba lant larla de iflik ölçülerdeki dört ENYSTAR kutusu istenen flekilde biraraya getirilebilmekte ve üzerlerine kablo girifl flanfllar tak labilmekte ya da yanlar tam kapal kalabilmektedir. ENYSTAR Kutu gövdesinin aç k yan kenarlar ve bu kenarlara entegre edilmifl contalar kutular n h zl ve kolay birlefltirilmelerine imkan tan r ve böylece mevcut ünitelerin büyütülmesini sa lar. Gövdedeki genifl yan aç kl klar sayesinde birlefltirmelerde cihazlara eriflim gayet sorunsuz olup elektrik ba lant lar sa l kl bir flekilde. gerçeklefltirilir. Bu flekilde oluflturulan ENYSTAR panolar duvara ya kutu gövdesi içinden, ya d flar dan montaj kitiyle ya da montaj ray na tutturularak sabitlenir ENYSTAR, IP 65 koruma s n f n sa layacak flekilde donat ld g için, toza ve püskürtme suyuna karfl korumal d r. Yüksek kaliteli termoplastik polikarbonattan üretilen ENYSTAR kutu sistemi, hem dahili hem de harici ortamlarda güvenle kullan labilmektedir. D fl etkenlerden ve korozyondan etkilenmeyifli ve darbelere karfl yüksek dayan l l kl sayesinde, ENYSTAR kutu sistemi uzun ve güvenli bir iflletme ömrü sa lar. flletme kolayl veren kapaklar Tüm ENYSTAR kutular, tesisat n gereksinimlerine göre de iflen, fleffaf ya da opak kapakl d r. Kapak kulplar mühürlenebilir ve kapak yönleri de ifltirilebilir. Dolay s yla kapak alt nda kalan müdahaleye aç k ç k nt l cihaz k s mlar koruma alt na al nm fl olur. lave olarak, yetkisiz kiflilerin panolar açmalar n önlemek için de, kapaklar anahtarl ya da tornavidayla aç labilecek flekilde temin edilebilir. Universal kutu sistemi Ön montajl ENYSTAR kutular son derece esnek kullan fll d r ve devre kesici kutusu, KWH sayaç kutusu, sigortal ay r c kutusu, sigorta kutusu, flalt ve bara kutusu gibi daha pek çok enifl kullan m alan na sahiptir. (N hatt n n faz ak m tafl ma kapasitesinde oldugu) EMC uyumlu bara sistemi ve baraya montajl sigorta gruplar bunlardan baz s d r. Kablo giriflleri dahi ENYSTAR'da gayet de iflkendir: 72 mm çapa kadar kablolar, duruma göre metrik k r larak aç lan yuvalar, elastik membranlar ve rakorlar üzerinden kutulara uygulamak mümkündür. ENYGUIDE yaz l m, proje mühendisli ine online olarak destek verir: ENYSTAR' n h z n ve kolayl n, ayn flekilde, herhangi çaprafl k bir program bilgisayarlar na yüklemeksizin, proje mühendislerinin detayl pano planlar n çizmelerini ve malzeme listelerini ç kartmalar n sa layan ENYGUIDE yap land r c da da görmek mümkün. Bu profesyonel plan çizim yaz l m, son kullan c ve operatörler için her bir da t m panosunu bir hayli detayland r lm fl 3D modelinde gösterirken; birlefltirmeler durumunda ise 2D modelinde çizer. Program kullananlar çeflitli görüfl zaviyelerinden kapaklar, koruma kapaklar n, monte edilen cihazlar görüntüleyebilirler. ENYGUIDE duvar parçalar veya kapama plakalar gibi birlefltirme an nda gerekli olacak aksesuarlar kendisi otomatik olarak belirler. Bu yeni yap land r c y adresinde bulabilirsiniz. lgilenen müflterilerimiz ENYGUIDE CD sini de temin edebilirler. HENSEL ELEKTR K Tel: Fax: adresinde giriniz. Daimi m knat s veya elektro m knat s gibi; kaba veya ince iflleme için; SCHUNK ideal çözüm sunar. MAGNOS Manyetik Ba lama Sistemi 12 MART-N SAN 2009 Manyetik ba lama teknolojisi SCHUNK'un ba lama sistemleri alan nda yeni bir ürün gam d r. SCHUNK sabit ba lama sistemleri teknolojisindeki çal flma alanlar na paralel olarak ürün gam n geniflletiyor. flleme merkezlerinde ve freze tezgahlar nda her türlü ifllem için manyetik ba lama sistemleri ile komple bir ürün gam sunuyor. Manyetik ba lama teknolojisinin avantaj, ifl parças n çok yüksek ba lama kuvveti ile tutarken parçan n befl yüzeyini de en iyi flekilde iflleyebilmek ve iflleme s ras nda ba la-ma ekipman yla karfl laflmamakt r. Kutup yükseltme ekipmanlar ifl parças n destekler ve kullan c ya farkl pozisyonlardaki parçalar h zl ve hassas bir flekilde iflleme olana sa lar. Bu sayede makinan n da verimlili ini art r r. SCHUNK elektro manyeti in yenilikçi teknolojisine güveniyor. Elektrik sadece manyetik alan etkin yapmak ve etkinli ini kald rmak için kullan l r. Kutuplar n özel geometrisi sayesinde kararl ve tek tip ba lama kuvveti elde edilir. Güvenilir ba lama, kaba iflleme bile yap lsa, SCHUNK'un manyetik yüksek ba lama ba lama kuvveti ile garanti edilir. 50mm, 75mm ve 100mm olarak farkl ölçülerde kutuplar mevcuttur. Kutup uzatma ekipmanlar aksesuar olarak müflterilerin kullan m na sunularak ifl parças n n pozisyonun en uygun hale getirilmesi ve ifl parças n n yüzeyindeki e riliklerinde kompanse edilmesi sa lan r. SCHUNK UNILOCK çabuk palet de ifltirme sistemi ile beraber kullan lmak istendi i za-man, manyetik ba lama tablas UNILOCK ba lama pini ile ekipmanland r l p kullan l r. Bu sayede üretimde say s zca uygulama esnek bir flekilde gerçeklefltirilir. SCHUNK INTEC Tel : Fax : adresinde giriniz.

13 adresinde giriniz.

14 ÜRÜN HABERLER ISEmax CAM40/CAS40 On-Line Amonyak ve Nitrat Ölçüm Sistemi KABLO KANALI KESME ALET Kolay Kullan m ve Hafif ARTIMLI ENKODER WDG100 Ultra nce, Sa lam, Do rulu u Yüksek ISEmax at k suyun içerisindeki Amonyum ve/veya Nitrat sürekli olarak ölçmek için kullan l r. Ölçüm sistemi bir sensör ve transmiterden oluflur. Sensör t pk ph elektrodlar nda oldu u gibi bir iyon seçici ölçüm elektrodu ve bir de referans elektrodundan oluflmaktad r. Referans elektrodu ve ölçüm elektrodu bir dald rma armatürünün içerine yerlefltirilerek havuza dald r l r. Dald rma armatürünün içerisinde ayr ca bir hava ile çal flan otomatik temizleme sistemi bulunur. Bu sayede sensör membran üzerinde oluflabilecek ve ölçümü etkileyecek birikimler engellenir. Tek bir dald rma armatürüne 3 adede kadar ion seçici elektrod monte edilerek ölçüm yap labilir. Üçüncü elektrod kompanzasyon için kullan lan klor, potasyum ve ph elektrodu olabilir. Ölçüm aral klar : Amonyak mg/l NH4- N, Nitrat mg/l No3-N. ENDRESS+HAUSER Tel : Fax : adresinde giriniz. PPS CD M kablo kanal kesme aleti geniflli i 125 mm'ye, kal nl 2.5 mm'ye kadar olan kablo kanal ve kapaklar n pürüz b rakmadan keser. 500 mm uzunluktaki kolu ve özel yap s sayesinde kablo kanallar tek bir hareketle kolayca kesilebilir. Kesicinin 1 metre uzunlu undaki metrik ölçüm çubu u h zl ve hassas ölçülerde kesim yapman za olanak tan r. Ölçüm çubu unun skalas üzerindeki yaz lar lazerle kaz nd ndan afl nma ve eskimelere karfl dayan kl d r. Yayl makas koruyucu gerekli emniyeti sa lar. Aleti bir zemine sabitleme imkan da bulunmaktad r. Kolay kullan m ve hafif olmas (yaklafl k 10 kg) sayesinde bu alet pano imalat n n vazgeçilmezleri aras ndad r. Ürün gam m zda ayr ca ray ve bara kesme/delme aletleri de bulunmaktad r. PHOENIX CONTACT ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. Art ml enkoder WDG100 ilk bak flta al fl lagelmiflin d fl nda ince tasar ma sahip olmas n n yan nda, yüksek do ruluk ve sa lam yap s ndan hiçbir ödün vermemektedir. Çevre yap çap 100 mm olan delikli yap daki enkoderin delik yar çap 25 mm ile 45 mm aras nda olmas na izin verilir. Enkoderler flafta direk olarak a zlan r ve ayr ca tork deste iyle de sa lama al n r. WDG100'ün 15 pinli yeni kabloya sahip olmas da standart kablolara ba lanabilece i anlam na gelmektedir. Art ml TTL ve HTL iflaretleri ile birlikte Sin/Cos iflaretler de üretilir. Bütün bunlar n yan nda WDG VDC'lik güç kayna yla birlikte de siparifl edilebilir. Encoder en zor çal flma koflullar nda çal flmaktad r ve çal flma s cakl -40 C ile 80 C aras ndad r. LKE OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. 14 MART-N SAN 2009 A IRLIK ND KATÖRÜ VE KONTROL C HAZI Ex Proof Kutulu Model PWI-E PWI serisinin Ex Proof kutulu modeli PWI-E; alev s zd rmaz ve darbelere karfl korunmufl yap s yla kolay tutuflabilir kimyasallar, gazlar veya petrol ürünlerinin bulundu u ortamlar için uygundur. PWI-E, elektronik tart aletlerinde indikatör olarak kullan labilece i gibi zengin endüstriyel girifl ve ç k fl seçenekleriyle iflletmedeki çeflitli otomatik tart m uygulamalar nda, tank tart m nda, doldurma, boflaltma, sistemlerinde kendi bafl na kullan labilir veya PLC, bilgisayar gibi di er elektronik cihazlarla haberlefltirilerek çeflitli çözümler üretilebilir. Özellikler: Ex Proof alüminyum döküm kutu, 6 dijit k rm z LED a rl k göstergesi, Kutu d fl yla manyetik izole tufl tak m, Dara, s f rlama, fonksiyon ve ayarlama tufllar, Tüm ölçme aral nda s f rlama, Yük hücresi ç k fl na uygun kazanç ayar, Yük hücresinin besleme ve ç k fl gerilimini gösterme, Elektrik kesilmelerinden etkilenmeyen kal c bellek. ES T ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. LAZERL KIZIL ÖTES TERMOMETRE -33 C ile +500 C Aral nda Ölçüm Scantemp 410 temel modeli -33 C'dan +500 C'a kadar en yüksek ve anl k s cakl ölçme imkan verir. SCANTEMP ST serisi k z l ötesi termometreler ile yak ndan veya k sa bir mesafeden s cakl k ölçümü basitçe yap l r. Sadece cihaz do rultup, teti e bas n ve ölçün! Hafif ve kompakt gövdesi ile s cak, tehlikeli veya ulafl lmas zor yüzeylerin s cakl n k z l-ötesi teknoloji ile ölçün ve bu yüzeylere zarar vermeyin. Tehlikeli veya dokunulmas sak ncal maddelerde bulaflma riski ortadan kalkar. Kullan m Alanlar flunlard r; Proses bak m nda, G da Güvenli i (HACCP), HVAC, Elektrik bak m, Yol inflaas, Matbaac l k, Plastik kal pç l, Araba Bak m. Ürünün diger özellikleri flunlard r; S cakl k Aral : - 33 C C, Ölçüm Do rulu u: Okuman n % ±2,0'si veya ±2 C, hangisi büyükse, Tekrarlanabilirlik: ±1% veya 1 C hangisi büyük olursa, Cevap süresi: 500 ms, Spektral cevap: 8-14 μm. SINA ARAfiTIRMA A.fi. Tel : Fax : adresinde giriniz. V BRASYONLU SEV YE ANAHTARI S v Uygulamalar nda Sitrans LVL100 ve LVL200 s v uygulamalar nda pompa koruma ve yüksek seviye/düflük seviye alarm talepleri için gelifltirilmifl iki yeni vibrasyonlu s v seviye anahtar d r. Siemens'in kompakt anahtarlar na genel olarak bakt m zda kullan m kolayl, güvenilirli i ve iletkenlikten, dielektrikten, buhardan ve köpüklenmeden etkilenmeyifli öne ç kan özellikleri aras ndad r. Sitrans LVL100 ve LVL200 herhangi bir alarm sistemine ba lanarak depolama ve proses uygulamalar nda kullan labilir. Anahtarlar d fl titreflimlerden etkilenmezler. Ayarlamas son derece kolay ve yüksek s cakl k uygulamalar nda performans çok yüksektir. Her iki üründe enstrüman üzerinde meydana gelebilecek korozyon ve bozulmaya karfl kullan c y uyarmaya yönelik güvenlik fonksiyonuna sahiptir. Sitrans LVL100 özellikle dar alan uygulamalar, bas nçl kaplar için uygundur. Tepeye, alta, yan yüzeye montaj DN25 boru çap na kadar mümkündür. Sitrans LVL200 yüksek ve düflük seviye alg lamada SIL2 safety belgesine haizdir. Proses s cakl n n 250 dereceye kadar oldu u uygulamalarda kullan labilir. SIEMENS Tel : Fax : adresinde giriniz.

15 adresinde giriniz.

16 ÜRÜN HABERLER CLAMP-ON GAZ DEB METRES GE Sensing Panametrics CTF878 ÖZEL SARIM MOTORLAR 3 Fazl Asenkron Elektrik Motorlar ÜN VERSAL D J TAL PROSES KONTROLÖRLER H zl (60ms) ve Hassas (%0,1PV) DigitalFlow CTF878, gaz debisi ölçüm alanlar na 150 ft/sn (46m/sn) h za kadar, atmosferik bas nç uygulamalar n da ekledi. Yeni CTF878, do algaz, bas nçl hava, inert gaz veya di er tüm gazlar n hassas ve güvenilir ölçümünü ultrasonik debi ölçüm tekni ini kullanarak gerçeklefltirir. CTF878 debimetre özellikle boru hatt n n içine girifl olmamas gereken eroziv, koroziv, zehirleyici, safl k derecesi yüksek veya steril gaz uygulama alanlar için çözüm sunar. Cihaz n s v içinde veya hareketli parças olmad ndan bak m gerektirmez, bas nç düflüflüne neden olmaz ve çok genifl ölçüm aral na sahiptir. 130 ºC s cakl a kadar, 6 ile 30 inch aras çapl borularda h z, hacimsel, toplam gerçek ve standart debi ölçümünü alabilirsiniz. Hatt kesintiye u ratmadan gerçeklefltirilen kolay montaj sayesinde düflük kurulum maliyeti ile büyük avantaj sunar. ENOTEK MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. Abana Motorsan olarak üretti imiz 3 fazl Asenkron Elektrik Motorlar n n güçleri ve iflletme de erleri sürekli çal flmas (S1) koflulunda ve anma geriliminin 400V ±%5, frekans n 50 Hz, ortam s cakl n n maksimum 40 C ve kullanma yerinin deniz seviyesinden yüksekli inin 1000 m'ye kadar olmas halinde geçerlidir. Motorlar 50 Hz frekansta; 3 kw ve alt güçlerde Δ 230V / Y 400V ba lant ya uygun iken 4 kw ve üzeri güçlerde Δ 400V / Y 690V ba lant ya uygundur. Standart motorlar m z 50 Hz, 400V ve 60 Hz, 480V de erlerinde çal flabilecek flekilde dizayn edilebildi i gibi standart uygulamalar n d fl nda, istenilen gerilim (24V, 48V, 500V vb) ve frekansta (70 Hz, 80 Hz vb.) çal flabilecek motor imalatlar m z da konusunda uzman ve deneyimli kadromuz taraf ndan sa lanabilmektedir. ABANA MOTORSAN Tel : Fax : adresinde giriniz. Günümüzde, piyasadaki en iyi genel amaçl s cakl k kontrol cihaz olarak kabul edilen E5_N serisi, flimdilerde yeni E5_N-H serisinin kat l m yla kan tlanm fl özelliklerini proses kontrol seviyesine tafl yor. Menü yap s ayn oldu undan, montaj ve kullan m da ayn flekilde kolayd r. Ancak hassasl k, h z ve proses kontrol özellikleri gelifltirilmifltir. K sacas, yeni E5_N-H' n proses özellikleri size, uygulaman z çok özel seviyelere getirmenize yard mc olan esnekli i sa lamaktad r. Yeni E5_N-H serisi, E5_K gibi geliflmifl kontrol cihazlar yla edindi imiz benzersiz deneyime dayanarak üretilmifltir. Sonuç olarak, E5_N serisinin tüm kan tlanm fl özelliklerini ve çok daha fazlas n sunmaktad r. Ürünün di er özellikleri flunlard r: E5_N ile ayn menü yap s, H zl (60ms) ve Hassas (%0,1PV), Üniversal girifller ve modüler ç k fllar, Ayar noktas profilleri ve parametre banklar, Valf kontrolü. OMRON ELECTRONICS Tel : Fax : adresinde giriniz. 16 MART-N SAN 2009 GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ Kullan m Kolay ve Basit MRU marka 300 HC, tesisatlardaki gaz kaçaklar n tespit etmek için kullanabilecek çok uygun bir cihazd r. Esnek, k vr labilir sensor ucu sayesinde eriflmenin zor oldu u noktalarda bile çok rahat kullan labilir. Ayr ca cihaz n, ergonomik tasar m, dahili güç ünitesi ve kolay okunabilen ekran ile kullan m kolay ve basittir. Programlanabilen alarm eflik de erleri sayesinde hem sesli hem de yan p sönen ekran ile görsel uyar yapabilir. Ölçülen veriler, cihaz n dahili haf zas nda saklanabilir veya entegre edilebilen IR arayüzü sayesinde yazd r l labilir. Cihaz n temel özellikleri flöyledir: ppm ölçüm aral, ppm veya % LEL gösterim, genifl LCD ekran, infrared yaz c ba lant s, ayarlanabilir alarm de erleri, gaz konsantrasyonuna göre artan sesli ve görsel alarm, 8 saat pil ömrü ve 330 mm uzunlu undaki e ilebilen dedektör boyun. RAM ÖLÇÜ Tel : Fax : adresinde giriniz. ELEKTR KL Z NC RL ÇERASKAL Ekonomik ve Emniyetli F rças z Kal c M knat sl Motoru ile Yenilikçi, Enerji Aç s ndan Ekonomik ve Emniyetli çeraskal, 80 kg'dan 480 kg'a kadar kapasitelerde, 1 fazl 100~120V ya da 200~240V güç düzeylerinde mevcuttur. Tüm ceraskallar, IP-54 korumal gövde, termal korumal F s n f izolasyonlu motor, yukar /afla yönde bir limitleyici olman n yan s ra bir afl r yük limiti olarak da hizmet veren kayar bir kavrama, biçimli bir tafl ma çantas, zincir konteyneri ve kapasiteye ba l olarak 0~4.8 metre/dakika h zlara imkan veren, düflük h zlarda De iflken Frekans Kumandal standart 2 h zl motor ile teçhiz edilmifltir. Ceraskal ayn zamanda, 2 adet buton (yukar /afla ) + ayarlanabilir düflük h z butonu + ES (Acil durum durdurma) butonu, ask boyu kald rma yüksekligine ba l d r. CHENG DAY MACHINERY WORKS, TAIWAN Tel : Fax : adresinde giriniz. INDRADR VE M Servo Motor ve Sürücü Tek Ünitede IndraDrive Mi, servo motor ve sürücünün tek bir ünitede yer ald ultra-kompakt bir üründür. IndraDrive Mi, motor ve sürücünün entegre olmas özelli inin yan s ra güç ve haberleflme sinyallerinin tek bir kablo (hibrit kablo) üzerinden Sercos 2 arac l ile tafl nmas, di er servo uygulamalar na oranla %50'den fazla yer tasarrufu imkan sa lar. IndraDrive Mi, ekonomik ve yerden tasarruf gerektiren tüm uygulamalar için ideal bir çözümdür. Özellikler; Çeflitler: 9,4-35 Nm aras nda de iflen maksimum torka sahip 4 farkl seçenek, Hareket Loji i: IEC 'e göre entegre hareket loji i, Standart Arayüz: Sercos 2, Arabirimler: RS232 Arayüz ve MMC Kart, Dahili I/O: 4 konfigüre edilebilir dijital I/O, Enkoder: Hiparface (tek veya çok turlu absolute), Firmware: IndraDrive Basic, Hata Teflhis Ledleri: Kontrol Voltaj-DC Bus Voltaj ve Haberleflme. BOSCH REXROTH Tel : Fax : adresinde giriniz.

17 adresinde giriniz.

18 ÜRÜN HABERLER FABER PATLAÇ VALFLER Jet Filtre Valfi Patlaç valfler, bas nçl havan n h zl bir flekilde boflalt larak, flok hava darbeleri oluflturmas istenen sistemlerde kullan lan vana türüdür. Patlaç valflere, hava floklama valfi, Jet Filtre Valfi de denmektedir. ki yollu solenoid valfler gibi çal fl rlar. Girifl ve ç k fl ba lant lar 90 aç l oldu undan havay darbe fleklinde gönderme özelli i vard r. Diflli ve rakorlu tipleri mevcuttur. Ölçüler: 3/4, 1, 11/4, 11/2, 2, Montaj Pozisyonu: Herhangi bir pozisyonda monte edilebilirler. Bobin üstte kalmal d r, Açma Bas nc : Minimum 0,5 Bar, Maksimum iflletme bas nc : 8 Bar, flletme s cakl k: -20 ºC +80 ºC. Gövde ve kapak malzemesi özel alafl ml alüminyumdur. Kovan malzemesi paslanmazd r. Diyafram Neoprene. Faber Patlac Valfleri CE belgesine sahip olup, her türlü yedek parça ve mühendislik deste i ile birlikte 2 y l garantili olarak piyasa sunulmaktad r. FABER VANA Tel : Fax : adresinde giriniz. METAL ÇER KL KABLO BA I HACCP Sürecinin Bir Parças HACCP (Kritik Kontrol Noktalar n n Tehlike Analizi) Dünya Sa l k Teflkilat 'n n Codex Alimentarious taraf ndan gelifltirilmifl bir EU talimat d r. Bu talimat, tehlike ve risk analizlerine sistematik bir yaklafl m sa layarak etkin g da güvenlik sistemlerinin oluflturulmas n ön görür. MCT50L ba lar nda, kablo ba n n kafas ve fleridi boyunca yay lm fl metal içerik vard r. Bu ba lar HACCP sürecinin bir parças olarak kullan labilir. Mavi renk görsel alg lamaya yard mc olur ve büyük ölçüde kirlilik riskini azalt r. Metal içerikli kablo ba lar, özellikle g da ve ecza sanayinde kullanmak üzere gelifltirilmifl ba lard r. Bir metalik pigmentin eklenmesini içeren eflsiz üretim prosesi sayesinde ba n kesip at lan küçük k s mlar n n bile standart metal dedektörü ile alg lanmas mümkün olur. Üretim sürecinin içinde ve etraf ndaki kablolar n montaj için idealdir. ÜNAL KARDEfi ELEKTR K GEREÇLER Tel : Fax : adresinde giriniz. M18 KOMPAKT HIZ MON TÖRÜ H z, Yön, Kayma ve Senkron Alg lamalar çin ifm'nin yeni programlanabilir M18 kompakt h z monitörü, dakikada 18,000 at ma kadar olan rotasyonel h z uygulamalar için tasarlanm flt r. H z monitörü ünitesinde, dakika bafl na devir say s n gözlemlemek için bir at m (sinyal) ç k fl ve alt-h z ve üst-h z durumlar n belirleyen bir anahtarlama ç k fl bulunur. 4-telli DC h z monitörü, güç, anahtarlama ve girifl sinyalleri için üç LED'li durum göstergesi içeren, gömülemez 12mm'lik bir alg lama mesafesi sa lar. M18 h z monitörleri, bant konveyörleri, vidal konveyörler, pompalar, türbinler, koval elevatörlerdeki blokaj, egzoz vantilatörleri ve vantilatör fan sistemlerinde basit düflükh z gözlemleme iflleri için uygundur. Yüksek h z monitörleri, rüzgar enerjisi sistemleri veya yük asansörlerindeki yükün gözlemlenmesi gibi uygulamalarda kullan l r. Kompakt M18 h z monitörü, 4-telli bir DC ünitesidir. IFM ELECTRONIC Tel : Fax : adresinde giriniz. 18 MART-N SAN 2009 YEN NES L SAB T B LYALI RULMANLAR Yeni Kalite Standard FAG' n ürünü olan GenerationC yeni nesil sabit bilyal rulmanlar, düflük yük, düflük sürtünme ve toza yüksek dayan m (üstün s zd rmazl k kabiliyeti) özellikleri ile dikkat çekmektedir. Bu rulmanlarda flu geliflmeler sa lanm flt r; yilefltirilmifl geometri, Yüksek bilya kalitesi, Gelifltirilmifl hareket yolu yüzey kalitesi, Yeni HRS kapak tasar m, yilefltirilmifl s zd rmazl k özelli i, ç bilezi e labirent tipi keçe fonksiyonu kazand ran girinti tasar m, Yeni perçinli çelik kafes, Özel gres seçimi için genifl yelpaze ve Daralt lm fl imalat toleranslar. Bu gelifltirmelerin kullan c ya sundu u avantajlar ise flunlard r; Azalt lm fl gürültü seviyesi, Azalt lm fl enerji tüketimi, daha yüksek verim, Daha yüksek çal flma emniyeti, Daha uzun rulman servis ömrü, Azalt lm fl rulman çal flma s cakl, Daha uzun gres servis ömrü, Daha yüksek devir h z ve Daha düflük toplam maliyet. ENDAfi Tel : Fax : adresinde giriniz. PRAT K GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ testo testo 317-2, gaz borular ba lant lar ndaki h zl kaçak kontrolleri için ekran ndaki bar diyagram ile gaz konsantrasyonunu gösteren pratik bir gaz kaçak dedektörüdür. Bafll ca özellikleri: Cihaz n aç lmas ndan hemen sonra otomatik sensör kontrolü, Cihaz n çal flmaya haz r oldu unu bildiren sesli uyar, Gaz konsantrasyonu artt nda artan uyar sesi, Limit de erler afl ld nda devaml sesli alarm ile uyar, Batarya durumunun ekranda görüntülenmesi, Ölçüm aral : 0 ile 20,000 ppm CH 4 (metan) ve 0 ile 10,000 ppm C 3 H 8 (propan), 1.alarm limiti: 100 ppm CH 4, 50ppm C 3 H 8 ve 2.alarm limiti: 10,000 ppm CH 4, 5,000ppm C 3 H 8, Görsel (ekran üzerinden) ve sesli ikaz alarm sistemli, 60sn sensör s nma süresi, Batarya ömrü yaklafl k 4saat (2x1,5V AAA LR03), Çal flma s cakl : C. TESTO Tel : Fax : adresinde giriniz. FIRÇASIZ MOTORLAR IP 65 Koruma BS serisi f rças z motorlar, IP65 koruma seviyesi, 4-kutuplu sinüzoidal motorlar özelli ine sahip olup, kapal bir gövde, kal c NeFeBr m knat sl rotoru, termal kesim-flalteri, VDE 0530 standartlar na uygun F s n f sarg ve resolver'li geri besleme özelliklerini bar nd r rlar. Montaj düzlemi azaltma üniteli BSE serisi, 8 farkl türden oluflmakta olup, her bir azaltma ünitesi 1 ya da 2 katl olarak mevcuttur. Mini Motor, BS f rças z motorlar n yan s ra, ayn zamanda, Drivert 300 ve Driver 1000 için de ba l sürücüler tedarik etmektedir. Her iki Drivert'ler de çözümleyiciye sahip, sinüzoidal f rças z servomotorlar için dijital tip sürücüdür. Bunlar, yüksek h z dinamiklerinde torku ve sürücü mil pozisyonunu denetlemek için kullan lmakta olup, 232 /485 seri portlar üzerinden PC/PLC ara yüzlerine ba lanabilir özelliklidirler ve Canopen field bus üzerinden de Drivert 1000'e ara ba lant olana vard r. MINI MOTOR, TALYA Tel : Fax : adresinde giriniz.

19 STAUBLI Sanayi Makine ve Aksesuarlar Tic. Ltd. fiti. Marmara Sanayi Sitesi B Blok No: kitelli- stanbul Tel: , Fax: Web: E-posta: adresinde giriniz.

20 ÜRÜN HABERLER ETHERNET KONVERTÖR EMG-10 / EMG-12 Entes'in üretimini yapt Ethernet /RS-485 Modbus Gateway konvertörler, RS-485 haberleflme ç k fl olan cihazlar n, Ethernet a na ba lanmas n sa lar. Böylece cihazlar n nternet (WAN) ve ntranet (LAN) üzerinden PC ile haberleflmesi sa lan r. nternet / ntranet üzerinden EMG-10 ile ayn anda 1 online haberleflme, EMG-12 ile ayn anda 4 online haberleflme yap labilir. Özellikleri; Network Protokolleri: TCP/IP, HTTP, ARP, ICMP; Seri Portlar : RS485-USB; Çal flma Modlar : Modbus TCP/RTU ve Modbus Tunnel; Network Arayüzü: 10/100 Mbps autonegotiation; Seri Haberleflme Formatlar : Data bitleri: data bit, Stop Biti: 1-1,5-2 karakter, Parity: Tek- çift- yok; Seri Arayüz: bps; Besleme: 9-24V AC- 9-30V DC ya da USB portundan (~100mA); zolasyon ve koruma: RS485 portu:500v, Ethernet Portu:1500V, USB portunda 15kV ESD korumas, RS485 portunda 10/1000us (600W) transient pulse korumas. ENTES ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. TAfiIYICI FREKANS AMPL F KATÖRÜ Panel Montaj çin MVD2555 frekans amplifikatörünün öne ç kan özellikleri flunlard r; Üretim ve test uygulamalar için, 4.8 khz yar m ve tam köprü gerinim pullar (strain-gage) için tafl y c frekans amplifikatörü, indüktif yar m ve tam köprüler, LVDT, piezorezistif ve potansiyometrik alg lay c lar, % 100 LCD ekran ile menü tabanl control, 4 limit de er anahtar, Ölçeklenebilir analog ç k fl, Tepe de er kay t (minimum, maksimum, tepe de erden tepe de ere) ve anl k de erler, zarf e risi, Hassasiyet: 0.1, Kasa: kontrol panel kasa, Maksimum kanal say s : 1/cihaz, Arayüzler: analog, RS-232, RS- 485 (MVD2555-RS485 type), Sinyal koflullama: alçak geçiflli süzgeç, tepe de er kay t, dara, s f rlama, 4 limit anahtar, Dijital örnekleme aral : 50 de er/s, Ölçüm yap lan cihazlar: tam yar m köprü gerinim pullar (strain gage), indüktif alg lay c lar, potansiyometreler. SENSOR TEKNOLOJ LER Tel : Fax : adresinde giriniz. BAUMER IVO - PL ENCODERLAR Incremental & Absolute 50 metreye kadar olan uzunluklar n zda Incremental & Absolute olarak ölçüm yapabilece iniz özel encoderlarin genel özellikleri flunlard r: Ölçüm mesafelerinde %±0.02 seviyelerinde yüksek linerite, Yüksek esneklik sa lanm fl paslanmaz çelik gövdeli kablo, Aliminyum gövde, Koruma s n f IP50, Servis ömrü: 3000mm de 5 milyon stroke, 5000mm mm de 1 milyon stroke. Incremental encoderlarin özellikleri flunlard r: pulse kadar impuls say s, Dönüfl h z rpm'e kadar, Besleme voltaj 5VDC veya VDC aras, Extreme s cakl klarda çal flabilme -20 C.+100 C. Absolute encoderlar n özellikleri flunlard r: Singleturn veya Multiturn, 36 Bit'e kadar hassasiyet, Dönüfl h z rpm ye kadar, Yüksek enterferans dayan m, 2000 m/s2 ye kadar flok dayan m, 100 m/s2 vibrasyon dayan m, Extreme s cakl klarda çal flabilme - 20 C +85 C, Programlanabilir. Ç k fl Zenginlikleri: CAN-BUS, SSI, EtherCAT, DeviceNET, PROFIBUS, Interbus. PROTEK TEKN K Tel : Fax : adresinde giriniz. 20 MART-N SAN 2009 DEPA HAVALI D YAFRAM POMPALAR Art k Daha Hijyenik Haval Diyafram Pompalar aras nda üstün Alman kalitesi ve yüksek performans ile kendine hakl bir yer edinmifl olan DEPA, alan nda EHEDG (European Hygienic Equipment Design Group) 'den sertifika alan ilk hijyenik pompa markas d r. EHEDG Avrupa Birli i bünyesinde, Avrupa'ya ait normlar n gelifltirilmesi kapsam nda, Hijyenik Normlar belirleyen ve sertifikaland ran bir kurumdur. Bu sertifika özellikle G da, laç ve kozmetik sektörleri için hayati önem tafl maktad r. Hijyenik tasar ml DEPA Haval Diyafram Pompalar kullan lan üstün yüzey pürüzsüzlefltirme teknolojisi ve eflfliz tasar m sayesinde sundu u minimum ölü bölge ile g da ve ilaç sanayilerinde önemli bir sorun olan bakteri oluflumunu ortadan kald rm flt r. Hijyenik modellerimizin tamam CIP ve SIP sterilizasyona uygundur. DEPA, Türkiye'de firmam z LEON Teknik taraf ndan temsil edilmektedir. Firmam z tüm sat fl ve sat fl sonras destek, yedek parça tedari i faaliyetleri ile hizmetinizdedir. LEON TEKN K Tel : Fax : adresinde giriniz. LAZER MESAFE ÖLÇME SENSÖRÜ Time-Of-Flight (Uçufl Zaman ) Balluff yeni gelifltirilmifl oldu u BOD 63M Time-of-flight lazer sensörünü piyasaya sürdü. Bu fotoelektrik sensör, 6 metre ölçüm mesafesi, 200 mm'den daha k sa ölü bölge, iki farkl kontak ç k fl ve 1mmden daha az çözünürlük özellikleriyle donat ld. BOD 63M'in kuvvetli metal gövdesi ve 200mm'den 6metre'ye kadar olan çal flma aral vard r. Uzun çal flma aral sayesinde sensör olumsuz koflullardan uzakta olacak flekilde monte edilebilir ve 6 metreye kadar uzakl kta olan nesneleri rahatl kla ölçebilir. Bu flekilde, BOD 63M kütük, metal çubuklar veya kâ t gibi genifl nesnelerin ölçümünde ideal hale gelir. Hassas materyallerin tafl nmas, silo seviye alg lamalar ve metal külçe ölçümleri gibi pek çok uzun mesafeli uygulama için uygun olan 6m.lik bir alg lama mesafesine sahiptir. BOD 63M 20 feet uzakl a kadar hedefteki cismi dakika varyasyonlar n ölçebiliyor. BALLUFF Tel : Fax : adresinde giriniz. SERV S SAYICILARI VE ZAMAN SAATLER CODIX 142 ve 143 Kübler'in yeni servis say c lar ve servis zaman saatleri sayesinde, iflletmenizin ve makinelerinizin bak m aral klar n çok yak ndan gözleme f rsat bulacaks n z. Kompakt CODIX 142 say c serileri ve 143 zaman saati serileri, servis ve bak m döngülerini izlemek için optimum fonksiyonellik ile donat lm flt r. Servis aral klar, müflterinin taleplerine göre önceden fabirkada kal c olarak programlan r. Bu yüzden kullan c taraf ndan herhangi bir programlamaya ihtiyaç yoktur. Cihaz, örne in 5000 puls veya saat de erine ulaflt nda ekranda Service ifadesini gösterecektir. Ön servis (sinyal) de eri olarak da örne in 4900'a ulafl ld nda Preservice ifadesi görülmesi sa lanabilir. Özellikleri: VDC besleme aral, Önden IP65 koruma s n f, H zl PNP,yavafl NPN giriflleri, 7 Haneli,DIN 48x24 mm boyutlar nda, De erlerin EEPROM'da depolanmas, Multifonksiyonel Reset tuflu, Ekrandaki de erin veya servis aral klar n n elektriksel s f rlanabilmesi, Programlama gerektirmeyen basit tasar m. ERUZ ELEKTR K Tel : Fax : adresinde giriniz.

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç www.gedikdokum.com API Seri 526 Rafineriler Kimya endüstrisi Petrokimya endüstrisi Petrol ve Gaz 1" 8" ölçü aralı, D T orifis seçenekleri Malzemeler : WCB, CF8M, WC6, LCB, API 526 standardına uygun tasarım

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar DARBES Z MATKAP D 6SH 6.5 mm / 240 W 6.5mm mandren kapasitesi yüksek delme h z ; 4500 dev/dak. kompakt yap tümü ile izoleli yap

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür.

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür. vasistas sürme HAUTAU ATRIUM HKS sistemi... ve Kap lar kolayl kla sürülür. İşi bilenler için mükemmel sistem: HAUTAU ATRIUM HKS Aksesuarlar kolayl kla monte edilebilir! Avantajlar Form Fonksiyon oluşturur

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri 2 electrolux wtc Kompakt çözüm Electrolux ün yeni, kompakt tip konveyörlü bulafl k makineleri bulafl k sorununuz için mükemmel çözümler sunar; maksimum hijyen

Detaylı

AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI

AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI Uygulamalar Atık su Toplama sistemleri Endüstriyel ön arıtma Çevresel İzleme Yağmur suyu Numune almak artık hiç olmadığı kadar kolay. HACH LANGE AS950 numune alma kontrol

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman F İ R M a Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman EHRT ürün yelpazesi, busbarların komple işlemlerini (kesme, zımbalama ve büküm) içerir. Çalıştığımız firmalar genellikle elektrik endüstrisine

Detaylı

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (2 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (2 kw X) Yo uflmal Kombi Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw mmergas Victrix Superior kw çevre dostu yo uflmal

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 Ana Parçaları ve çalışma şekli Nu. PARÇA AÇIKLAMA 1 Ana kontrol paneli 2 Sarıcı gövdesi 3 Baglantı aynası Dokunmatik ekran ile donatılmış, Operatör makine ve bileşenlerini

Detaylı

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z Sistem bir merkezde tek merkezi bilgisayar üzerinden kontrol edilebildi i gibi, karmafl k kontrol ifllemleri için birden fazla Elimko Endüstriyel Bilgisayar ile Da t lm fl Kontrol (Distributed Control)

Detaylı

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar Mert Rulman San. Ve Tic. Ltd. fiti. 2. Nesil taraf ndan idare edilen konusunda uzman ve deneyimli bir aile flirketidir. 32. Senesini geride b rak rken ça n ve piyasan n gereksinimlerini önceden görüp ona

Detaylı

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Faaliyet Konularımız Isı Transfer Bölümü Plakalı Isı Eşanjörleri Lehimli Isı Eşanjörleri Daire Giriş İstasyonları Borulu ve Tübüler Eşanjörler Basınçlı Kaplar

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

MLS-310 MANYETİK LİNEER ENCODER SİSTEMİ

MLS-310 MANYETİK LİNEER ENCODER SİSTEMİ MLS-310 MANYETİK LİNEER ENCODER SİSTEMİ KENDİNDEN YATAKLANMIŞ KAPALI ÖLÇÜM SİSTEMİ Manyetik Temassız Lineer Encoder Sistem 5 µm 'den 62,5 µm ' ye kadar Çözünürlük Değerleri 0,001-0,005-0,010-0,025-0,050

Detaylı

Sıcaklık/nem ölçüm. We measure it. testo 635 nem ölçüm teknolojisi. www.testo.com.tr. 2 adet plug-in prob ve 3 adet kablosuz prob bağlantı imkanı

Sıcaklık/nem ölçüm. We measure it. testo 635 nem ölçüm teknolojisi. www.testo.com.tr. 2 adet plug-in prob ve 3 adet kablosuz prob bağlantı imkanı Sıcaklık/nem ölçüm cihazı testo 635 nem ölçüm teknolojisi 2 adet plug-in prob ve 3 adet kablosuz prob bağlantı imkanı Sıcaklık, hava nemi, malzeme nemi ölçümü, basınç altında çiğleşme noktası sıcaklığı,

Detaylı

1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları

1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları 1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları Hidrolik vibrasyon kazıcıları, hidrolik ekskavatörlerinizin uygulama menzilini uzatır ve yeni operasyon alanları açar. Sürücüler üniversal mafsal ile vinç koluna eklenir

Detaylı

YEO Enstrümantasyon ve Ölçüm Teknikleri

YEO Enstrümantasyon ve Ölçüm Teknikleri Endüstriyel Otomasyon Çözümleri, 10 Nisan 2012 Salı YEO Enstrümantasyon ve Ölçüm Teknikleri FURKAN AŞIK YEO April 10, 2012 Slide 1 Çözümler Enstrümantasyon ve Ölçüm Ürünleri Basınç Ölçümü Akış Ölçümü Seviye

Detaylı

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz TM 39 - SET ph Metre TM 39 modeli laboratuvar ve endüstriyel alanlar için ideal bir tafl nabilir ph metre cihaz d r. ph metrenin dikkat çeken unsurlar ; yüksek do ruluk, sa lam plastik korumal çanta, ph

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC450 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Güvenilir kapama! Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar

Güvenilir kapama! Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar Güvenilir kapama! Yenilikler Modüler, çok yönlü seri. Son derece işlevsel, sağlam, aşınmaya dayanıklı, güvenilir, paslanmaz. Optimize edilmiş sistem çözümleri Herşey

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE SERİ KUMANDA KUTUSU RPB

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE SERİ KUMANDA KUTUSU RPB SERİ ÇÖZÜMLER Seri çözümler, orta ve büyük ölçekli tesisler için en iyi sistemlerdir. Bu aletle, kontrol ve kumanda cihazlarına valfların bağlantı maliyetlerinin azalmasını hatta neredeyse tamamen yok

Detaylı

Endüstriyel Güvenlik Sistemleri

Endüstriyel Güvenlik Sistemleri Endüstriyel Güvenlik Sistemleri Opto Elektronik Güvenlik Cihazlar Seçim Tablosu F o n k. Ç ö z ü n ü r l ü k Güvenlik S n f Mesafe (mm) 5 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 ( m ) C 4000 Standart/ Advanced (Çok

Detaylı

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FW102 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FW102 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

EM/PM Serisi Modülasyonlu 90-4.275 kw Do algaz ve LPG için...

EM/PM Serisi Modülasyonlu 90-4.275 kw Do algaz ve LPG için... az Yak tl rülörler EM/PM Serisi Modülasyonlu RNTi 9-4.275 kw o algaz ve LP için... EM/PM Serisi az rülörleri - Modülasyonlu EM: rülörde son aflama EM serisi gaz brülörleri deneyimin, uzun süreli araflt

Detaylı

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven P Sistem dikili tip panolar Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric

Detaylı

Accurax lineer motor R88L-EC-FW/GW-@ Sistem konfigürasyonu

Accurax lineer motor R88L-EC-FW/GW-@ Sistem konfigürasyonu ADR RLECFW/GW@ Accurax lineer motor Optimize edilmiş etkililiğe sahip yeni lineer motorlar Yüksek hız ve yüksek görev döngülü işlemler için demir çekirdekli motorlar ve kertiksiz ve yüksek dinamik uygulamaları

Detaylı

SV-11H SV-8H SV-6H. Masural Tip Lineer Rulman K zakl Dik leme Merkezleri SV - 6H/8H/11H. www.burla.com

SV-11H SV-8H SV-6H. Masural Tip Lineer Rulman K zakl Dik leme Merkezleri SV - 6H/8H/11H. www.burla.com SV-H Masural Tip Lineer Rulman K zakl Dik leme Merkezleri SV - H/8H/11H SV-H Sister Dik leme Merkezleri kompakt yap s sayesinde yük h z ve ilerleme kabiliyetine sahiptir. lü i mili tahrik sistemiyle özellikle

Detaylı

Valf serisi VOFC. NIL Değișikliğe tabidir. Internet: www.festo.com/catalogue/...

Valf serisi VOFC. NIL Değișikliğe tabidir. Internet: www.festo.com/catalogue/... Valf serisi VOFC NIL Değișikliğe tabidir Internet: www.festo.com/catalogue/... Solenoid valfler VOFC Önemli özellikler Genel bilgiler VOFC serisi valfler proses otomasyonu için, kimya ve petrokimya sistemlerinde

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler Isı İstasyonları Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Genleşme Paslanmaz Proses Denge Kapları Tortu

Detaylı

Kardex Remstar ile Intertex iş birliği yapıyor Ağır ve uzun malların zorlayıcı talepleri için depolama ve alma çözümleri

Kardex Remstar ile Intertex iş birliği yapıyor Ağır ve uzun malların zorlayıcı talepleri için depolama ve alma çözümleri Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar ile Intertex iş birliği yapıyor Ağır ve uzun malların zorlayıcı talepleri için depolama ve alma çözümleri Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ IPACK ENDÜSTRİYEL GAZ ÖLÇÜMLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ Endüstriyel işletmelerde kullanılan yanıcı parlayıcı patlayıcı ve/veya toksik gazların anlık veya sürekli olarak tespiti

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Valf serisi VOFD. NIL Değișikliğe tabidir. Internet: www.festo.com/catalogue/...

Valf serisi VOFD. NIL Değișikliğe tabidir. Internet: www.festo.com/catalogue/... Valf serisi VOFD NIL Değișikliğe tabidir Internet: www.festo.com/catalogue/... Solenoid valfler VOFD Önemli özellikler Genel bilgiler VOFD serisi valfler proses otomasyonu için, kimya ve petrokimya sistemlerinde

Detaylı

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Kollmorgen, Universal Robots'un daha hafif ve daha güçlü olmasını sağlıyor Altı eksenli robotlar; örneğin, işleme ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Bu robotlar,

Detaylı

MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi

MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi Optik ve Dijital Sıfıra Yakın Sensör Sapması Sarf Malzeme Yok Hareketli Parça Yok MLSS (Aktif Çamur), RAS (Geri Devir), WAS (Atık Aktif Çamur) Ölçümleri

Detaylı

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi - Baxi Group, De Dietrich, Remeha Tek Kademeli Gaz Brülörleri BG Serisi BG serisi tek kademeli brülörlerde sabit gaz ve

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Boy Anma. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER YEN 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı