Türkiye'de orta ve ileri (Intermediate & Advanced)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye'de orta ve ileri (Intermediate & Advanced)"

Transkript

1

2 En Güvenìlìr Ìngìlìzce Gramer Kìtabı YDS/TOEFL HAZIRLIK A Reference Book For All Students Yusuf BUZ En Çok Kullan lan 500 Phrasal Verbs Konular n Türkçe Anlat m 2 Ebat : 135 x 195 mm Sayfa : 410 sayfa 1. Hamur Kâ ıt Konularla Ýlgili 2000 Çözümlü Soru Türkiye'de orta ve ileri (Intermediate & Advanced) Ebat : 195 x 275 mm Sayfa : 560 sayfa Avrupa Kâ ıt

3 YDS/TOEFL HAZIRLIK Konular anlaşılır bir dille yeterince örnek cümle ile anlatılmıştır. Her konu ile ilgili çok sayıda sorudan oluşan alıştırmalar. Toplam 2000 Çözümlü Soru 3 İngilizce'de en çok kullanılan yaklaşık 500 Phrasal Verbs Tüm İngilizce Dil Bilgisi konuları ile ilgili bilginizi test edecek 3 Revision Tests

4 YDS HAZIRLIK Yeni YDS Sınavına Göre 4-10 DENEME Ebat : 195 x 275 mm Sayfa : 200 sayfa

5 YDS/TOEFL HAZIRLIK Yeni YDS Sınavına Göre - ÌNGÌLÌZCE GRAMERÌ ÌLE ÌLGÌLÌ ÌLERÌ DÜZEYDE TESTLER İngilizce Dil bilgisi konuları ile ilgili özenle hazırlanmış Konu Testleri, toplam 1626 soru. Konu testlerinde geçen bilmediğinizi tahmin ettiğimiz kelimelerin tanımlarını ve bunların örnek cümlelerde kullanılmış hâllerini bulacaksınız. Tanımlarını ve kullanımlarını öğrendiğiniz yeni kelimeleri alıştırmalarla pekiştirme imkânı elde edeceksiniz. Okuduğunu anlama düzeyinizi test edecek Paragraf Sınavları 5 Ebat : 195 x 275 mm Sayfa : 350 sayfa TOPLAM 1626 SORU Yusuf BUZ

6 YDS/TOEFL HAZIRLIK ÌNGÌLÌZCE SINAVLARINDAKÌ SORU TÌPLERÌYLE ÌLGÌLÌ TESTLER VE AÇIKLAMALARI PARAGRAF Yusuf BUZ TOPLAM 1761 SORU Ebat : 195 x 275 mm Sayfa : 4 sayfa 3.

7 KAYNAK KiTAP Yeni Lise Programına Göre FROM ELEMENTARY TO INTERMEDIATE Ebat : 195 x 275 mm Sayfa : 4 sayfa 5000 civar nda egzersizle zenginlefltirilmifl, okuma parçalar, gramer aç klamalar ve kelime da arc da içeren eksiksiz bir kaynak. This book is a resource for the learners of English from elementary to intermediate level for both self-study and day to day classroom use. The book consists of reading passages, grammar explanations, exercises, and a vocabulary section, which contains the mostly used verbs and phrasal verbs. 7 Alper Arslan READING GRAMMAR REFERENCE GRAMMAR EXERCISES VERBS 5000 Egzersiz PHRASAL VERBS TESTS VOCUBULARY GAME

8 YDS/TOEFL HAZIRLIK interaktif CD 8 Bu CD, adından da anla ılaca ı üzere, ö rencinin okudu unu anlama (comprehension) ve kelime (vocabulary) düzeyini ölçmek için hazırlanmı tır. Comprehension Passages, Odd-One-Out ve Paragraph Completion adlı testlerle ö rencinin okudu unu anlama yetene i ölçülerken, Synonymous Words, Antonymous Uords ve Test Your Vocabulary adlı testlerle ö rencinin kelime bilgisi ölçülmektedir. CD'de ayrıca, Sentence Completion ve Closest Meaning alı testler bulunmaktadır. Bu testlerle ö rencinin hem gramer bilgisi hem de kelime bilgisi ölçülmektedir. Bu CD'yi farklı kilan en önemli özellik ise, CD'de bulunan her soru ile ilgili ayrıntılı açıklamalar yapılmı olmasıdır. Ö renci, bu açıklamalarla soru çözme yetene ini geli tirirken, soruların perde arkasını, soruların yazarından do rudan olarak ö renme imkânı elde edecektir. YDS - TOEFL SINAVLARINA HAZIRLIK CD'Si

9 YDS/TOEFL HAZIRLIK Sentence Completion (Cümle Tamamlama) Closest Meaning (Yakın Anlam) 9 AÇIKLAMALI CEVAP ANAHTARINI OKURKEN SORULARIN PERDE TEKNiKLERiYLE ilgili BÜYÜK BiR TECRÜBE KAZANACAKSINIZ.

10 YDS/TOEFL HAZIRLIK 10 Ebat : 195 x 275 mm Sayfa : 240 sayfa 21. yüzy l n küreselleflen dünyas nda ngilizce ö renmenin önemi her geçen gün artmaktad r. Bu süreçte en çok karfl lafl lan s k nt, kelime bilgisi ba lam nda karfl m za ç kmaktad r. Elinizdeki kitap, YDS ve TOEFL s navlar na haz rl k yapanlar için bulunmaz bir kaynakt r. Tamam özgün sorularla beraber 1992 y l ndan bu yana dil s navlar nda ç km fl bütün kelime sorular n da bulaca n z eflsiz bir yard mc d r. Çözümlü Sorular ve puçlar Türüne Göre S n fland r lm fl En çok Ç kan Kelimeler Sözlü ü Ç km fl Tüm Kelime Sorular

11 OKULA YARDIMCI SINAVLARA HAZIRLIK Bu yaprak testler ile hem yeni fleyler ö renecek hem de e lenceli bir flekilde bildiklerinizi s nayacaks n z. İlkokul 4 İlkokul 5 Yeni MEB Müfredat na Uygun Detayl Cevap Anahtar Ünite Testleri Revision Testleri 48 Sayfa Büyük Boy 1. Hamur Kâğıt 48 Sayfa Büyük Boy 1. Hamur Kâğıt Dönem Sonu ve Y l Sonu De erlendirme 11 TAMAMI Ortaokul 6 Ortaokul 7 Ortaokul 8 88 Sayfa Büyük Boy 1. Hamur Kâğıt 88 Sayfa Büyük Boy 1. Hamur Kâğıt 88 Sayfa Büyük Boy 1. Hamur Kâğıt

12 OKULA YARDIMCI SINAVLARA HAZIRLIK 12 ngilizceyi, yaz tatilinde ve y l boyunca kendi kendinize çal flabilece iniz e lenceli etkinliklerle dolu Amazing English Activities kitab yla ö renin! Günümüzde birden fazla dil bilme yayg n bir ihtiyaç hâline gelmifltir. ngilizce ö renmeye erken bafllamak baflar y art racakt r. Ebat : 195 x 275 mm LKOKUL 4 Bilgi Çarkları Kesme - Yapı tırma Bulmaca - E le tirme Yazma Boyama Hikâye Tekrar Sınavları Sözlük Etkinli in Nasıl Yapılaca ını Anlamaya Yardımcı Olacak Semboller Türkçe Açıklamalı Gramer Bölümleri ve Detayları Cevap Anahtarı

13 OKULA YARDIMCI SINAVLARA HAZIRLIK Ebat : 195 x 275 mm 13 ORTAOKUL 5 Bilgi Çarkları Kesme - Yapı tırma Bulmaca - E le tirme Yazma Boyama Hikâye Tekrar Sınavları Sözlük Etkinli in Nasıl Yapılaca ını Anlamaya Yardımcı Olacak Semboller Türkçe Açıklamalı Gramer Bölümleri ve Detayları Cevap Anahtarı

14 OKULA YARDIMCI SINAVLARA HAZIRLIK TAMAMI RENKLi % 100 Müfredata Uyumlu Ìngilizce Deneme Sınavı D-Publishing Soru Bankalar n n temel amac, ö rencilerimizin okulda gördü ü derslerde ö rendiklerini pekifltirmesinin yan nda onlar sınavlara en iyi bir flekilde haz rlamakt r. Kitab m zda, öncelikle her üniteye ait konu testlerine yer verilmifltir. Böylece ö rencilerimiz müfredatta yer alan konular ve gerekli kelime bilgilerini pekifltireceklerdir. Sorular konular n en can al c noktalar n ö retmeyi amaçlarken tamamen MEB standart na uygun olarak haz rlanm flt r. Ebat : 195 x 275 mm Ça dafl ngilizce e itimine uygun olarak sorular görsel deste i ile sunulmufltur. Her 4 konu testinin ard ndan karma genel tekrar testleri verilmifltir. Kitab n sonunda ö rencilerimizin kendilerini de erlendirme f rsat bulaca toplam 50 adet deneme s nav yer almaktad r.

15 ÌNGÌLÌZCE HÌKÂYELER Ortaokul müfredatına uygun Seviyelendirilmi ve kısaltılmı Kolay okunan - Kolay anla ılan Ebat : 135 x 195 mm Mini sözlük ve Kavrama alı tırmaları Resimli

16 ÌNGÌLÌZCE HÌKÂYELER 16 ngilizce bilgileri bafllang ç seviyesinde olan çocuklara, harika hikâyeler eflli inde kelime bilgilerini gelifltirme f rsat n veriyor. ki seviye ve her sevideye dört kitap olarak haz rlanan bu seri ile kelimeleri resimlerle efllefltirecek ve hikâyeyi heceyanla okurken bu kelimeleri kolay ö reneceksiniz. Kitab n sonundaki hikâye ile ilgili aktivite bölümü sayesinde ö renmeyi pekifltirecek, okudu unuzu anlad n za emin olacaks n z. BA LANGIÇ DÜZEY 1- Snow White 2- Cinderella 3- Goldilocks and the three Bears 4- Little Red Riding Hood

17 ÌNGÌLÌZCE HÌKÂYELER 17 Hem kelime bilginizi, hem ngilizce okuma becerinizi gelifltirebilece iniz bafllang ç düzeyindeki bu hikâyeler ile sizlere keyifli okumalar dileriz. 1- Beauty and the Beast 2- The Emperor's New Clothes Takım ISBN 3- The Princess and the Pea 4- Thumbelina

18 ÌNGÌLÌZCE HÌKÂYELER 18 Ebat : 195 x 135 mm Kâ ıt : 1. Hamur Kâ ıt Özellikle ilkokul ve ortaokul ö rencilerine yönelik olarak haz rlanan ancak tüm ngilizce ö renenlerin kullanabilece i bu setimizde siz de ngilizcenizi gelifltirin! Hem hikâyeyi okuyun hem de aktiviteleri ile kelime ve gramer bilgisine yönelik al flt rmalar yap n.

19 ÌNGÌLÌZCE HÌKÂYELER Ebat : 195 x 135 mm Kâ ıt : 1. Hamur Kâ ıt 19 Özellikle ilkokul ve ortaokul ö rencilerine yönelik olarak haz rlanan ancak tüm ngilizce ö renenlerin kullanabilece i bu setimizde siz de ngilizcenizi gelifltirin! Hem hikâyeyi okuyun hem de aktiviteleri ile kelime ve gramer bilgisine yönelik al flt rmalar yap n.

20 ÌNGÌLÌZCE HÌKÂYELER 20 Ebat : 195 x 135 mm Kâ ıt : 1. Hamur Kâ ıt Özellikle ilkokul ve ortaokul ö rencilerine yönelik olarak haz rlanan ancak tüm ngilizce ö renenlerin kullanabilece i bu setimizde siz de ngilizcenizi gelifltirin! Hem hikâyeyi okuyun hem de aktiviteleri ile kelime ve gramer bilgisine yönelik alı tırmalar yapın.

21 ÌNGÌLÌZCE HÌKÂYELER 21 We are glad to present you a selection of fifteen films in a DVD. Professionally classified into three levels based on the usage of tenses and the vocabulary range. Level 1 focuses on the present simple tense, whereas Level 2 focuses on the future tense additionally and Level 3 focuses on the present, past simple and the future tenses. 1- The Shop Owner And The Parrot 2- The Lion And The Rabbit 3- Clever Parrot 4- Three Ants 5- Lazy Fox 1- Stupid Bear 2- The Wolf s Experience 3- The Tale Of Three Fishes 4- Enemies But Friends 5- Little Dinosaur 1- The Frog and The Mouse 2- Baby Elephants 3- The Poor Man s Horse 4- Super Dolphins 5- Poor Mouse

22 6. SINIFLAR ÌÇÌN 22 Ebat : 195 x 275 mm Sayfa : 224 sayfa 1. Hamur Kâ ıt 48 Adet kelime kartı nteraktif CD nteraktif C D English Monster 6 ( ngilizce Canavar 6) kitab m z okulda gördüğünüz müfredat program ile %100 uyumlu olarak size dersleri pekifltirme imkan sunmakta ngilizce yi ö renmeyi çok yönlü olarak zevkli hâle getirmektedir. UNIT PAGES: Eşleştirmeler, boşluk doldurma, doğruyu seçme, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama gibi zengin ders işleme çeşitleri ile özel görseller eşliğinde dersi çok iyi anlayacaksınız. GRAMMAR PAGES: Her ünite ile ilgili Türkçe açıklamalı gramer sayfaları ile gramer bilginizi oluşturacaksınız. PERFORMANCE PAGES: Proje ve Performans sayfaları ile her ünite ile ilgili proje ve performans ödevleriniz hazır. VOCABULARY PAGES: Yeni kelimeleri öğrenmek dil öğreniminizde çok önemlidir. Özel yeni kelimeler sayfalarında örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile kelimeleri pekiştireceksiniz, kolayca öğreneceksiniz. MINI-CHECK TESTS: Her ünitenin sonunda o ünite ile ilgili testinizi yapmayı unutmayın. CHECK-UP TESTS: Her iki ünitenin sonunda iyi bir kontrol yapmakta fayda var. Bu testler size kendinizi ölçme imkanı verecek. TRIAL EXAMS: Kitabın sonunda 10 deneme sınavı sizleri bekliyor. VOCABULARY CARDS: Sizlere müfredat ile uyumlu yeni kelimeleri öğrenmenizi hem kolay hem zevkli hale getirecek 48 kelime kartını kitap ile birlikte veriyoruz. Derste ve ders dışında kullanabileceğiniz kartlar ile öğrendiğiniz kelimeleri hiç unutmadığınızı siz de gözlemleyeceksiniz. INTERACTIVE CD: Sizlere benzerleri para ile satılan tam bir interaktif İngilizce eğitim programını kitabınız ile birlikte ücretsiz olarak sunuyoruz.

23 D ÌNGÌLÌZCE SÖZLÜK 23 Sayfa : 512 sayfa 1. Hamur Kâ ıt 2 Renk Baskı Plastik Kapaklı

24 İNGİLİZCE SEVİYENİZİ ZİRVEYE TAŞIYORUZ! İNGİLİZCE SEVİYENİZİ ZİRVEYE TAŞIYORUZ!

Yurt d fl nda dil e itimi almak isteyenlere birçok ülkede hizmet veren YDS Abroad, di er bir deyiflle YDS Yurt D fl E itim Dan flmanl yer almaktad r.

Yurt d fl nda dil e itimi almak isteyenlere birçok ülkede hizmet veren YDS Abroad, di er bir deyiflle YDS Yurt D fl E itim Dan flmanl yer almaktad r. R Grubumuzun bünyesindeki flirketler aras nda; Genel ngilizce'nin yan s ra, okul öncesinden bafllayarak ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteye yönelik yabanc dil yay nlar üreten ve Türkiye'de 81 ilde

Detaylı

LKÖ RET M TÜRKÇE Ö RET M PROGRAMINDA 5. SINIFA A T OKUDU UNU ANLAMA KAZANIMLARININ B L SEL BECER LER YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES

LKÖ RET M TÜRKÇE Ö RET M PROGRAMINDA 5. SINIFA A T OKUDU UNU ANLAMA KAZANIMLARININ B L SEL BECER LER YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES LKÖ RET M TÜRKÇE Ö RET M PROGRAMINDA 5. SINIFA A T OKUDU UNU ANLAMA KAZANIMLARININ B L SEL BECER LER YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Ömer Ç FTÇ ÖZ: Bu çal mada, Türkçe Ö retim Program nda ilkö

Detaylı

LİSE Y YINLARI AYINLARI

LİSE Y YINLARI AYINLARI LİSE YAYINLARI Uygulama fl ash disk ile gönderilir. USB girişi olan tüm cihazlarda kullanılabilir. Akıllı tahta yazılımı gerektirmez. Kurulum şifre ve lisanslama gerektirmez. İçerik haritalama yöntemiyle

Detaylı

Ön Söz KİTAPTA NELER BULACAKSINIZ? KİTABIN BAZI ÖZGÜN ÖZELLİKLERİ

Ön Söz KİTAPTA NELER BULACAKSINIZ? KİTABIN BAZI ÖZGÜN ÖZELLİKLERİ Ön Söz KİTAPTA NELER BULACAKSINIZ? İçindekiler tablosuna baktığınızda bölümlerin iki ayrı kısma ayrıldığını göreceksiniz. Yedi bölümden oluşan ilk kısım, özel matematik öğrenme alanlarının sınırlarının

Detaylı

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM Ar. Gör. Dr. Salih Kür ad DOLUNAY ÖZ: Dil bilgisi, k saca bir dili ses, ekil ve cümle yap lar bak m ndan inceleyip bunlarla ilgili kurallar tespit eden bir bilim dal

Detaylı

Dili ya ayarak ö renin NG LTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YEN ZELANDA SV ÇRE FRANSA MALTA. www.lsi.edu

Dili ya ayarak ö renin NG LTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YEN ZELANDA SV ÇRE FRANSA MALTA. www.lsi.edu Language Studies International Tan t m Bro ürü 2013 Dili ya ayarak ö renin NG LTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YEN ZELANDA SV ÇRE FRANSA MALTA www.lsi.edu 1 2 Ho Geldiniz Welcome Willkommen Bienvenue Bienvenido

Detaylı

KİTAPLARIM Havacılık Terimleri ve Kısaltmalar Sözlüğü Aviationary - Aviation Dictionary of Terms & Abbreviations

KİTAPLARIM Havacılık Terimleri ve Kısaltmalar Sözlüğü Aviationary - Aviation Dictionary of Terms & Abbreviations KİTAPLARIM Havacılık Terimleri ve Kısaltmalar Sözlüğü Aviationary - Aviation Dictionary of Terms & Abbreviations AVIATIONARY: AVIAtion DicTIONARY of Terms and Abbreviations / Havacılık Terimleri ve Kısaltmalar

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2249 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1248 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

Akademik Amaçl Okuma İzlencesi Oluşturmadaki Temel Kriterler

Akademik Amaçl Okuma İzlencesi Oluşturmadaki Temel Kriterler Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Journal of Arts and Sciences Say : 7, May s 2007 Akademik Amaçl Okuma İzlencesi Oluşturmadaki Temel Kriterler Bülent İNAL 1 Özet Akademik ortamda bilgiye ulaşman

Detaylı

Güzel ve ayd nl k günlerde yeni say larla birlikte olmak ümidiyle. Sayg lar mla. Bafl Editör

Güzel ve ayd nl k günlerde yeni say larla birlikte olmak ümidiyle. Sayg lar mla. Bafl Editör Ankara Üniversitesi TÖMER ad na sahibi Prof. Dr. N. Engin UZUN Sorumlu Yaz flleri Müdürü Cantürk CORA cora@tomer.ankara.edu.tr Bafl Editör Dr. Gülser AKDO AN akdogan@tomer.ankara.edu.tr Editör Ayfl n ALPTEK

Detaylı

lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö retimin Ö rencilerin Akademik Ba ar s na Etkisi *

lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö retimin Ö rencilerin Akademik Ba ar s na Etkisi * Sosyal Bilimler 8/2 (2010) SOSYAL B L MLER Y l : 2010 Cilt :8 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö

Detaylı

English Online Kullanım Kılavuzu

English Online Kullanım Kılavuzu English Online Kullanım Kılavuzu Bu kullanım kılavuzu ile ilgili herhangi bir sorunuz ya da merak ettiğiniz bir şey varsa ilgili web sitemizi inceleyebilirsiniz: http://www.qgroupplc.com/category/qsupport

Detaylı

State of English ile Nasıl Çalışılmalı?

State of English ile Nasıl Çalışılmalı? KULLANIM KILAVUZU State of English ile Nasıl Çalışılmalı? Stage of English seti ile kendi kendinize İngilizce öğrenmek için nasıl çalışmalısınız? Nasıl daha verimli çalışılır? Bu soruların cevabını, çalışma

Detaylı

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı

Seviye 1 Ünite 1 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 1 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 1 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 5-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

TÜRKÇE Ö RET M NDE DRAMA YÖNTEM N N GEREKL L *

TÜRKÇE Ö RET M NDE DRAMA YÖNTEM N N GEREKL L * TÜRKÇE Ö RET M NDE DRAMA YÖNTEM N N GEREKL L * Ar. Gör. Sedat MADEN ÖZ: Dil becerisi, kal pla m kuramsal bilgilerden ziyade becerilere dayan r. Dil ö retiminde içerik ve uygun yöntem için bu kurala dikkat

Detaylı

Seviye 2 Ünite 1 Çalışma Planı

Seviye 2 Ünite 1 Çalışma Planı Seviye 2 Ünite 1 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 5-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

ÖZEL Ö RET M YÖNTEMLER DERS N N TÜRKÇE Ö RETMEN YET T RME SÜREC NE KATKISI

ÖZEL Ö RET M YÖNTEMLER DERS N N TÜRKÇE Ö RETMEN YET T RME SÜREC NE KATKISI ÖZEL Ö RET M YÖNTEMLER DERS N N TÜRKÇE Ö RETMEN YET T RME SÜREC NE KATKISI Yrd. Doç. Dr. Duygu UÇGUN ** ÖZ: ileti imin temel unsuru dil, kültür aktar m n sa layan en önemli araçt r. Dolay s yla kültürün

Detaylı

OYUNLARLA YABANCILARA TÜRKÇE Ö RET M

OYUNLARLA YABANCILARA TÜRKÇE Ö RET M OYUNLARLA YABANCILARA TÜRKÇE Ö RET M Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARA ÖZ: Bu çal mada, Gazi Üniversitesi (TÖMER) Türkçe Ö renim, Ara t rma ve Uygulama Merkezinde 2004-2008 y llar aras nda konu ma, yazma, anlama

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2203 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1211 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

Detaylı

BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M

BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1794 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 929 BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M Yazarlar Ö r.gör. Mehmet Ali ÇEL KSOY (Ünite 1, 4) Ö r.gör. Emine Ülker AYKAÇ (Ünite 2, 5) Ö r.gör.

Detaylı

BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES *

BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES * BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES * Özcan DEM REL** Hasan H. fiahan*** Necla EK NC *** Alev ÖZBAY**** A. Murat BEG MG L*** Özet Basamakl Ö retim Program çerçevesinde

Detaylı

Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

Ö RETMEN KILAVUZ K TABI Ö RETMEN KILAVUZ K TABI Osman ALACALI Güler ANAÇ Bu kitap, Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl n n 18.12.2009 tarih ve 303 say l karar yla 2010-2011 ö retim y l ndan itibaren 5 (befl)

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI YAZARLAR M. Sadık ARSLAN Emine GENÇ Niyazi KAYA Hikmet AZER DEVLET K TAPLARI B R NC BASKI Devlet Kitaplar Müdürlü ü - Ankara, 2008 M LLÎ E T M BAKANLI I

Detaylı

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL KPSS E T M B L MLER Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) 231 75 41 (pbx) Faks : (312) 230 75 40 DİZGİ

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SITKI KOÇMAN YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2014-2015 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE/ALMANCA/TÜRKÇE HAZIRLIK PROGRAMI

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SITKI KOÇMAN YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2014-2015 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE/ALMANCA/TÜRKÇE HAZIRLIK PROGRAMI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SITKI KOÇMAN YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2014-2015 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE/ALMANCA/TÜRKÇE HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCİ EL KİTABI I İÇİNDEKİLER Sayfa I. MİSYON VE VİZYON 1 II.

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı

Büyükflehir lkö retim Okullar ndaki Sekizinci S n f Ö rencilerinin Bilgi Teknolojilerini Kullanma ve Okudu unu Anlama Düzeyleri

Büyükflehir lkö retim Okullar ndaki Sekizinci S n f Ö rencilerinin Bilgi Teknolojilerini Kullanma ve Okudu unu Anlama Düzeyleri Büyükflehir lkö retim Okullar ndaki Sekizinci S n f Ö rencilerinin Bilgi Teknolojilerini Kullanma ve Okudu unu Anlama Düzeyleri Yavuz Akp nar* Özet Bu araflt rmada bilgisayara ve internet ba lant s na

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ VE İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ : Alanında uzman bir ekibe sahip olan İngilizce Hazırlık Programı, bölüm derslerinin

Detaylı