Okuyorum Yaz yorum Seti Okuma Sevinci 10 lu kitap Pekifltirme Kitab m H zl Okuyorum Bilgi Transferi Farkl Zekâ Farkl Test

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Okuyorum Yaz yorum Seti Okuma Sevinci 10 lu kitap Pekifltirme Kitab m H zl Okuyorum Bilgi Transferi Farkl Zekâ Farkl Test"

Transkript

1

2

3 1 FARKLI YAYINCILIK Okuyorum Yaz yorum Seti Okuma Sevinci 10 lu kitap Pekifltirme Kitab m H zl Okuyorum Bilgi Transferi Farkl Zekâ Farkl Test

4 Okuyorum Yaz yorum Seti 10 kitaptan d r. oluflmakta ine Göre le Yöntem elli Cüm Ses Tem Ses Temelli Cümle Yöntemine Göre Ses Temelli Cümle Yöntemine Göre içinde içind e iç 4 kitaptand r. oluflmakta in de ee-e-e-e E 1. kitap 1. kitap 1. kitap Yaz Tahtas ve Kalemi Okuyorum Yaz yorum seti, ö retmen ve ö rencilerimize kullan m kolayl sa lamak amac yla 10 kitap hâlinde ve lkö retim Türkçe Ö retimi Program nda belirtilen harf s ralamas na uygun flekilde haz rlanm flt r. Setimiz, seslerin hissettirilmesi, tan t lmas ve yazd r lmas yla ilgili olarak CD desteklidir. Okuyorum Yaz yorum kitaplar ile Seslerden heceler, hecelerden sözcükler, sözcüklerden cümleler oluflturma çal flmalar na De iflik etkinliklerle seslerden heceler, hecelerden sözcükler oluflturma Yeni ö renilen sözcüklerin okunup yaz labilece i uygulama alanlar na Ö rencilerin s k lmadan, severek yapaca de iflik de erlendirmelere yer verilmifltir. Çal flma Yapraklar m kitapç ile 1. Bitiflik e ik yaz için gerekli olan yumuflak geçiflli çizgi çal flmalar na a rl k verilmifltir. 2. Ö rencilerimiz, kitapç kta yer alan çal flmalar n tümünü yapt klar nda el becerileri geliflecek, böylece bitiflik e ik yaz yazmaya haz r hâle gelecektir Matematik Ö reniyorum kitaplar kullan m kolayl sa lamak amac yla 4 kitap hâlinde haz rlanm flt r. 5. Matemati in temel kavramlar görsellerle somutlaflt r lm fl ve rakamlar yazma çal flmalar oklarla yönlendirilmifltir. 6. Kitaplardaki çal flmalarla ilgili ö retmen yönergeleri dip not fleklinde verilmifltir. Okuyorum Yazıyorum setimiz, görsel ve işitsel algılama esasına dayalı olarak hazırladığımız Akıllı Sınıf öğretmen programı ile birlikte kullanılırsa öğrenci daha kısa sürede okur yazarlığa ulaşır. 2

5 Okuma Sevinci Seti 1. Farkl ile Okuma Sevinci, Türkçe Ö retimi Program n n öngördü ü harf gruplar na uygun olarak 10 kitapç ktan oluflmufltur. 2.Metinlerin oluflturulmas nda görsellerden yararlan larak, harf gruplar dikkate al nm flt r. 3.Sesleri tan ma aflamas nda, ö rencilerimize okuma kolayl sa layaca düflünülerek heceler renklendirilmifltir. 4.Dokuzuncu ve onuncu kitapç klarda serbest metinlere yer verilmifltir. Metinler, ö renci seviyesi dikkate al narak özenle seçilmifltir. 3

6 Pekifltirme Kitab m ve H zl Okuyorum 1. Farkl Pekifltirme Kitab m Okuma yazma ö retimini h zland rmak ve okuma yazma ö renmede güçlük çeken ö rencilerimize yard mc olmak amac yla haz rlanm flt r. 2. Seslerden hece ve sözcükler oluflturma çal flmalar na, 3. Her sayfan n alt bölümünde, oluflturulan sözcüklerin kullan ld k sa metinlere, 4. Kavrat lmas zor olan üç sesli hecelerle ilgili çal flmalara, 5. Ö rencilerin e lenerek uygulayabilecekleri etkinlik sayfalar na yer verilmifltir. Haz rlad m z bu kitap, okumay ö renememifl ö rencilerin okumay daha kolay ö renmelerine yard mc olacakt r. 1. H zl Okuyorum kitab n n haz rlanmas ndaki temel amaç, okuma - yazmay yeni ö renen ö rencilerimizin daha h zl ve anlaml okuma becerisi gelifltirmelerini sa lamakt r. 2. Bu yafl grubu ö rencilerimizin severek okuyabilece i bilmecelere, tekerlemelere, fliirlere yer verilmifltir. 3. Dik temel harflerle yaz l k sa metinlere ve metin ifllenifllerine yer verilmifltir. 4. Kitab m zda yer alan çal flmalar, ö rencilerimizin seviyeleri dikkate al narak büyük bir titizlikle düzenlenmifltir. 4

7 Farkl Test 1 1. Türkçe, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerini içeren görsel ögelerle desteklenmifl testler bulunmaktadır. 2.Konular n pekifltirilmesi ve de erlendirilmesine yönelik konu testleri, ara de erlendirme ve genel de erlendirme testlerinden oluflmaktad r. 3.Ev, s n f, kurs ve etüt çal flmalar na uygun haz rlanm flt r. 4.Testlerdeki her soru kazan mlara uygun olarak haz rlanm fl olup ö rencilerin efllefltirme, yorumlama, neden-sonuç iliflkisini kurma becerilerini gelifltirmeye yöneliktir. 5.Program n öngördü ü Yap land rmac ve Çoktan Seçmeli Sorular a rl kla yer almaktad r. 6.Dosyalanmaya uygun, perforajl (kopar labilen) sayfalar sayesinde ö rencilerin etkinlik dosyalar nda da de erlendirilebilecektir. 5

8 Bilgi Transferi ve Farkl Zekâ 1. Türkçe, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerini içermektedir. 2.Ev, s n f, kurs ve etüt çal flmalar na uygun haz rlanm flt r. 3. Bölümler, aç klama, efllefltirme, do ru-yanl fl, aç k uçlu soru, boflluk doldurma sayfalar ndan oluflmaktad r. 4.E lence sayfalar sayesinde ö rencilerin e lenirken ö renme ve keyifli vakit geçirmeleri düflünülmüfltür. 5.Testlerdeki her soru, kazan mlara uygun olarak haz rlanm flt r. 6.Program n öngördü ü Yap land rmac ve Çoktan Seçmeli Sorular a rl kla yer almaktad r. 7. Testler, görsel ögelerle desteklenmifltir. 8.Dosyalanmaya uygun, perforajl (kopar labilen) sayfalar sayesinde ö rencilerin etkinlik dosyalar nda da de erlendirilebilecektir. 6

9 2 FARKLI YAYINCILIK Türkçe Uygulama ve Test Kitab Farkl Matematik ve Çözüm Kitab Matematik Serüveni Soru Bankas Farkl Test Baflar Ölçme Seti Bilgi Transferi Farkl Zekâ

10 Türkçe Uygulama ve Test Kitab 2 Türkçe Uygulama ve Test Kitab, Türkçe Ö retim Program nda belirtilen kazan mlara göre okuma, okuduklar n anlama ve dil bilgisi konular n n bütününü sekiz tema içerisinde ele alm flt r. Tema bafllar nda, ö rencide okuma zevkini gelifltirmeye katk sa layacak s n f seviyesine uygun metinler, de erli yazarlar m z n kitaplar ndan ve dergilerden titizlikle seçilmifltir. Türkçe Ö retim Program nda belirtilen kazan mlar, ana bafll klar ve alt bafll klar yla de erlendirilip her ana bafll k ve alt bafll k için konu anlat m, uygulama ve de erlendirme çal flmalar yap lm flt r. Ayr ca her tema, tema sonu de erlendirme testleriyle desteklenmifltir. Türkçe Ö retim Program, bireysel farkl l klar dikkate alarak, ö renci merkezli bir ö renme stratejisi izlenmesini gerektirmektedir. Bu anlay fl ve strateji, ö rencilerin bilgi ve becerilerini ölçme ve de erlendirmede farkl yöntemlerin kullan lmas n zorunlu hâle getirmektedir. Bu nedenle kitab m z haz rlarken çoktan seçmeli, boflluk doldurmal, bulmacal, efllefltirmeli, k sa cevapl, aç k uçlu sorulardan oluflan testlerin bir arada kullan lmas na özen gösterilmifltir. 8

11 Farkl Matematik ve Çözüm Kitab 2 Kitab Çözüm Farkl Matematik kitab yla, matematik ile ilgili kavramlar n tümü somut ve sonlu yaflam modellerinden yola ç k larak ele al nm flt r. fllem becerilerinin geliflmesine yard mc olacak soru ve problemlerle desteklenmifltir. Kitab m z: Ünitede yer alan konular n kazan mlar Uygulama Çal flmalar (Hat rlatma) Al flt rmalar Örnek Problem ve Çözümleri Problem Çözelim Problem Kural m ve Çözelim Konu Testi basamaklar tarz nda yap land r lm flt r. Ayr ca tüm yaflamda gerekli olan temel bilgi ve becerileri hat rlatan sar renkli sayfalar oluflturulmufltur. 9

12 Matematik Serüveni 2 Farkl MATEMAT K SERÜVEN 2 1. Programdaki kazan mlar kitab n en üst bölümünde verilmifltir. 2. Çal flmalarda görsel ögelerle desteklenmifl uygulama çal flmalar, örnek problem çözümleri ve konular pekifltirmeleri için problemler, efllefltirme, çizip boyama ve konu testlerinden oluflmaktad r. 3. Ev, s n f, kurs ve etüt çal flmalar na uygun haz rlanm flt r. 4. Testlerdeki her soru kazan mlara uygun olarak haz rlanm fl olup ö rencilerin efllefltirme, yorumlama, neden-sonuç iliflkisini kurma becerilerini gelifltirmeye yöneliktir. 5. Dosyalanmaya uygun perforajl (kopar labilen) sayfalar sayesinde ö rencilerin etkinlik dosyalar nda da de erlendirilebilecektir. 10

13 Farklı Soru Bankası 2 1. Matematik, Türkçe ve Hayat Bilgisi derslerini içermektedir. 2.Ev, s n f, kurs ve etüt çal flmalar na uygun haz rlanm flt r. 3.Testlerdeki her soru, kazan mlara uygun olarak haz rlanm fl olup ö rencilerin efllefltirme, yorumlama, neden-sonuç iliflkisini kurma becerilerini gelifltirmeye yöneliktir. 4.Program n öngördü ü Yap land rmac ve Çoktan Seçmeli Sorular a rl kla yer almaktad r. 5.Testler görsel ögelerle desteklenmifltir. 6.Dosyalanmaya uygun, perforajl (kopar labilen) sayfalar sayesinde ö rencilerin etkinlik dosyalar nda da de erlendirilebilecektir. 11

14 Farklı Yaprak Test 2 Ö retmene cevap flablonu verilmektedir. 1. Türkçe, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerini içeren görsel ögelerle desteklenmifl testler bulunmaktadır. 2.Konular n pekifltirilmesi ve de erlendirilmesine yönelik konu testleri ve genel de erlendirme testlerinden oluflmaktad r. 3.Ev, s n f, kurs ve etüt çal flmalar na uygun haz rlanm flt r. 4.Testlerdeki her soru, kazan mlara uygun olarak haz rlanm fl olup ö rencilerin efllefltirme, yorumlama, neden-sonuç iliflkisini kurma becerilerini gelifltirmeye yöneliktir. 5.Program n öngördü ü Yap land rmac ve Çoktan Seçmeli Sorular a rl kla yer almaktad r. 6.Dosyalanmaya uygun perforajl (kopar labilen) olarak hazırlanmıfltır. 12

15 Farklı Bafları Ölçme Seti 2 Ö retmene cevap flablonu verilmektedir. 6 deneme toplam 360 soru LKÖ RET M 3. s n f - 1.BAfiARI ÖLÇME SINAVI LKÖ RET M 3. s n f - 1.BAfiARI ÖLÇME SINAVI LKÖ RET M 3. s n f - 1.BAfiARI ÖLÇME SINAVI LKÖ RET M 3. s n f - 1.BAfiARI ÖLÇME SINAVI 1. Testler, görsel ögelerle desteklenmifl olup her test kitapçı ında: Türkçe 20 soru, Matematik 20 soru, (Ders kitapları Do al Sayılar ile bafllayanlar için) Matematik 20 soru, (Ders kitapları Geometri ile bafllayanlar için) Hayat bilgisi 20 soru olmak üzere toplam 60 soru bulunmaktadır. 2.Ev, s n f, kurs ve etüt çal flmalar na uygun haz rlanm flt r. 3.Testlerdeki her soru, kazan mlara uygun olarak haz rlanm fl olup ö rencilerin efllefltirme, yorumlama, neden-sonuç iliflkisini kurma becerilerini gelifltirmeye yöneliktir. 4.Program n öngördü ü Yap land rmac ve Çoktan Seçmeli Sorular yer almaktad r. 5. Her soru kitapç için optik cevap kâ d verilecektir. Böylece optik okuyucusu bulunan okullar, uygulad klar s navlar okul ya da s n f düzeyinde de erlendirebileceklerdir. 13

16 Bilgi Transferi ve Farkl Zekâ 1. Türkçe, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerini içermektedir. 2.Ev, s n f, kurs ve etüt çal flmalar na uygun haz rlanm flt r. 3. Bölümler, aç klama, efllefltirme, do ru-yanl fl, aç k uçlu soru, boflluk doldurma sayfalar ndan oluflmaktad r. 4.E lence sayfalar sayesinde ö rencilerin e lenirken ö renme ve keyifli vakit geçirmeleri düflünülmüfltür. 5.Testlerdeki her soru, kazan mlara uygun olarak haz rlanm flt r. 6.Program n öngördü ü Yap land rmac ve Çoktan Seçmeli Sorular a rl kla yer almaktad r. 7. Testler, görsel ögelerle desteklenmifltir. 8.Dosyalanmaya uygun, perforajl (kopar labilen) sayfalar sayesinde ö rencilerin etkinlik dosyalar nda da de erlendirilebilecektir. 14

17 FARKLI YAYINCILIK Türkçe Uygulama ve Test Kitab Farkl Matematik ve Çözüm Kitab Matematik Serüveni Soru Bankas Farkl Test Baflar Ölçme Seti Bilgi Transferi Farkl Zekâ

18 Türkçe Uygulama ve Test Kitab x 27 cm 240 sayfa 1. hamur, renkli baski Selefonlu Karton Kapak 19.5 x 27 cm 32 sayfa 1. hamur, renkli baski Selefonlu Karton Kapak Türkçe Uygulama ve Test Kitab, Türkçe Ö retim Program nda belirtilen kazan mlara göre okuma, okuduklar n anlama ve dil bilgisi konular n n bütününü sekiz tema içerisinde ele alm flt r. Tema bafllar nda, ö rencide okuma zevkini gelifltirmeye katk sa layacak s n f seviyesine uygun metinler, de erli yazarlar m z n kitaplar ndan ve dergilerden titizlikle seçilmifltir. Türkçe Ö retim Program nda belirtilen kazan mlar, ana bafll klar ve alt bafll klar yla de erlendirilip her ana bafll k ve alt bafll k için konu anlat m, uygulama ve de erlendirme çal flmalar yap lm flt r. Ayr ca her tema, tema sonu de erlendirme testleriyle desteklenmifltir. Türkçe Ö retim Program, bireysel farkl l klar dikkate alarak, ö renci merkezli bir ö renme stratejisi izlenmesini gerektirmektedir. Bu anlay fl ve strateji, ö rencilerin bilgi ve becerilerini ölçme ve de erlendirmede farkl yöntemlerin kullan lmas n zorunlu hâle getirmektedir. Bu nedenle kitab m z haz rlarken çoktan seçmeli, boflluk doldurmal, bulmacal, efllefltirmeli, k sa cevapl, aç k uçlu sorulardan oluflan testlerin bir arada kullan lmas na özen gösterilmifltir. 16

19 Farkl Matematik ve Çözüm Kitab 3 Kitab Çözüm Farkl Matematik kitab yla, matematik ile ilgili kavramlar n tümü somut ve sonlu yaflam modellerinden yola ç k larak ele al nm flt r. fllem becerilerinin geliflmesine yard mc olacak soru ve problemlerle desteklenmifltir. Kitab m z: Ünitede yer alan konular n kazan mlar Uygulama Çal flmalar (Hat rlatma) Al flt rmalar Örnek Problem ve Çözümleri Problem Çözelim Problem Kural m ve Çözelim Konu Testi basamaklar tarz nda yap land r lm flt r. Ayr ca tüm yaflamda gerekli olan temel bilgi ve becerileri hat rlatan sar renkli sayfalar oluflturulmufltur. 17

20 Matematik Serüveni 3 Farkl MATEMAT K SERÜVEN ÇÖZÜM CD S Tel.: Kitaptaki tüm problemler ve testlerin çözümleri; ÇÖZÜM CD S olarak verilmekte ve adresinden de yay nlanmaktad r. Not: Çözüm CD si, Farkl Yay nc l k hediyesidir. 1. Programdaki kazan mlar kitab n en üst bölümünde verilmifltir. 2. Çal flmalarda görsel ögelerle desteklenmifl uygulama çal flmalar, örnek problem çözümleri ve konular pekifltirmeleri için problemler, efllefltirme, çizip boyama ve konu testlerinden oluflmaktad r. 3. Ev, s n f, kurs ve etüt çal flmalar na uygun haz rlanm flt r. 4. Testlerdeki her soru kazan mlara uygun olarak haz rlanm fl olup ö rencilerin efllefltirme, yorumlama, neden-sonuç iliflkisini kurma becerilerini gelifltirmeye yöneliktir. 5. Dosyalanmaya uygun perforajl (kopar labilen) sayfalar sayesinde ö rencilerin etkinlik dosyalar nda da de erlendirilebilecektir. 18

21 Farklı Soru Bankası 3 1. Matematik, Türkçe ve Hayat Bilgisi derslerini içermektedir. 2.Ev, s n f, kurs ve etüt çal flmalar na uygun haz rlanm flt r. 3.Testlerdeki her soru, kazan mlara uygun olarak haz rlanm fl olup ö rencilerin efllefltirme, yorumlama, neden-sonuç iliflkisini kurma becerilerini gelifltirmeye yöneliktir. 4.Program n öngördü ü Yap land rmac ve Çoktan Seçmeli Sorular a rl kla yer almaktad r. 5.Testler görsel ögelerle desteklenmifltir. 6.Dosyalanmaya uygun, perforajl (kopar labilen) sayfalar sayesinde ö rencilerin etkinlik dosyalar nda da de erlendirilebilecektir. 19

22 Farklı Yaprak Test 3 Ö retmene cevap flablonu verilmektedir. 1. Türkçe, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerini içeren görsel ögelerle desteklenmifl testler bulunmaktadır. 2.Konular n pekifltirilmesi ve de erlendirilmesine yönelik konu testleri ve genel de erlendirme testlerinden oluflmaktad r. 3.Ev, s n f, kurs ve etüt çal flmalar na uygun haz rlanm flt r. 4.Testlerdeki her soru, kazan mlara uygun olarak haz rlanm fl olup ö rencilerin efllefltirme, yorumlama, neden-sonuç iliflkisini kurma becerilerini gelifltirmeye yöneliktir. 5.Program n öngördü ü Yap land rmac ve Çoktan Seçmeli Sorular a rl kla yer almaktad r. 6.Dosyalanmaya uygun perforajl (kopar labilen) olarak hazırlanmıfltır. 20

23 Farklı Bafları Ölçme Seti 3 Ö retmene cevap flablonu verilmektedir. 6 deneme toplam 360 soru LKÖ RET M 3. s n f - 1.BAfiARI ÖLÇME SINAVI LKÖ RET M 3. s n f - 1.BAfiARI ÖLÇME SINAVI LKÖ RET M 3. s n f - 1.BAfiARI ÖLÇME SINAVI LKÖ RET M 3. s n f - 1.BAfiARI ÖLÇME SINAVI 1. Testler, görsel ögelerle desteklenmifl olup her test kitapçı ında: Türkçe 20 soru, Matematik 20 soru, (Ders kitapları Do al Sayılar ile bafllayanlar için) Matematik 20 soru, (Ders kitapları Geometri ile bafllayanlar için) Hayat bilgisi 20 soru olmak üzere toplam 60 soru bulunmaktadır. 2.Ev, s n f, kurs ve etüt çal flmalar na uygun haz rlanm flt r. 3.Testlerdeki her soru, kazan mlara uygun olarak haz rlanm fl olup ö rencilerin efllefltirme, yorumlama, neden-sonuç iliflkisini kurma becerilerini gelifltirmeye yöneliktir. 4.Program n öngördü ü Yap land rmac ve Çoktan Seçmeli Sorular yer almaktad r. 5. Her soru kitapç için optik cevap kâ d verilecektir. Böylece optik okuyucusu bulunan okullar, uygulad klar s navlar okul ya da s n f düzeyinde de erlendirebileceklerdir. 21

24 Bilgi Transferi ve Farkl Zekâ 1. Türkçe, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerini içermektedir. 2.Ev, s n f, kurs ve etüt çal flmalar na uygun haz rlanm flt r. 3. Bölümler, aç klama, efllefltirme, do ru-yanl fl, aç k uçlu soru, boflluk doldurma sayfalar ndan oluflmaktad r. 4.E lence sayfalar sayesinde ö rencilerin e lenirken ö renme ve keyifli vakit geçirmeleri düflünülmüfltür. 5.Testlerdeki her soru, kazan mlara uygun olarak haz rlanm flt r. 6.Program n öngördü ü Yap land rmac ve Çoktan Seçmeli Sorular a rl kla yer almaktad r. 7. Testler, görsel ögelerle desteklenmifltir. 8.Dosyalanmaya uygun, perforajl (kopar labilen) sayfalar sayesinde ö rencilerin etkinlik dosyalar nda da de erlendirilebilecektir. 22

25 4 FARKLI YAYINCILIK Türkçe Uygulama ve Test Kitab Farkl Matematik ve Çözüm Kitab Sosyal Bilgiler ve Fen ve Teknoloji Matematik Serüveni Soru Bankas Farkl Test Baflar Ölçme Seti Bilgi Transferi Farkl Zekâ

26 Türkçe Uygulama ve Test Kitab 4 Türkçe Uygulama ve Test Kitab, Türkçe Ö retim Program nda belirtilen kazan mlara göre okuma, okuduklar n anlama ve dil bilgisi konular n n bütününü sekiz tema içerisinde ele alm flt r. Tema bafllar nda, ö rencide okuma zevkini gelifltirmeye katk sa layacak s n f seviyesine uygun metinler, de erli yazarlar m z n kitaplar ndan ve dergilerden titizlikle seçilmifltir. Türkçe Ö retim Program nda belirtilen kazan mlar, ana bafll klar ve alt bafll klar yla de erlendirilip her ana bafll k ve alt bafll k için konu anlat m, uygulama ve de erlendirme çal flmalar yap lm flt r. Ayr ca her tema, tema sonu de erlendirme testleriyle desteklenmifltir. Türkçe Ö retim Program, bireysel farkl l klar dikkate alarak, ö renci merkezli bir ö renme stratejisi izlenmesini gerektirmektedir. Bu anlay fl ve strateji, ö rencilerin bilgi ve becerilerini ölçme ve de erlendirmede farkl yöntemlerin kullan lmas n zorunlu hâle getirmektedir. Bu nedenle kitab m z haz rlarken çoktan seçmeli, boflluk doldurmal, bulmacal, efllefltirmeli, k sa cevapl, aç k uçlu sorulardan oluflan testlerin bir arada kullan lmas na özen gösterilmifltir. 24

27 Farkl Matematik ve Çözüm Kitab 4 Kitab Çözüm Farkl Matematik kitab yla, matematik ile ilgili kavramlar n tümü somut ve sonlu yaflam modellerinden yola ç k larak ele al nm flt r. fllem becerilerinin geliflmesine yard mc olacak soru ve problemlerle desteklenmifltir. Kitab m z: Ünitede yer alan konular n kazan mlar Uygulama Çal flmalar (Hat rlatma) Al flt rmalar Örnek Problem ve Çözümleri Problem Çözelim Problem Kural m ve Çözelim Konu Testi basamaklar tarz nda yap land r lm flt r. Ayr ca tüm yaflamda gerekli olan temel bilgi ve becerileri hat rlatan sar renkli sayfalar oluflturulmufltur. 25

28 Sosyal Bilgiler ve Fen ve Teknoloji 5 Ünite De erlendirme ilaveli Test 26

29 Matematik Serüveni 4 Farkl MATEMAT K SERÜVEN ÇÖZÜM CD S Tel.: Kitaptaki tüm problemler ve testlerin çözümleri; ÇÖZÜM CD S olarak verilmekte ve adresinden de yay nlanmaktad r. Not: Çözüm CD si, Farkl Yay nc l k hediyesidir. 1. Programdaki kazan mlar kitab n en üst bölümünde verilmifltir. 2. Çal flmalarda görsel ögelerle desteklenmifl uygulama çal flmalar, örnek problem çözümleri ve konular pekifltirmeleri için problemler, efllefltirme, çizip boyama ve konu testlerinden oluflmaktad r. 3. Ev, s n f, kurs ve etüt çal flmalar na uygun haz rlanm flt r. 4. Testlerdeki her soru kazan mlara uygun olarak haz rlanm fl olup ö rencilerin efllefltirme, yorumlama, neden-sonuç iliflkisini kurma becerilerini gelifltirmeye yöneliktir. 5. Dosyalanmaya uygun perforajl (kopar labilen) sayfalar sayesinde ö rencilerin etkinlik dosyalar nda da de erlendirilebilecektir. 27

30 Farkl Soru Bankas ve Yaprak Test 4 Ö retmene cevap flablonu verilmektedir. 1. Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji ve Matematik derslerini içermektedir. 2.Ev, s n f, kurs ve etüt çal flmalar na uygun haz rlanm flt r. 3.Testlerdeki her soru kazan mlara uygun olarak haz rlanm fl olup ö rencilerin efllefltirme, yorumlama, neden-sonuç iliflkisini kurma becerilerini gelifltirmeye yöneliktir. 4.Program n öngördü ü Yap land rmac ve Çoktan Seçmeli Sorular a rl kla yer almaktad r. 5.Testler görsel ögelerle desteklenmifltir. 6.Dosyalanmaya uygun perforajl (kopar labilen) sayfalar sayesinde ö rencilerin etkinlik dosyalar nda da de erlendirilebilecektir. 28

31 Farkl Baflar Ölçme Seti 4 Ö retmene cevap flablonu verilmektedir. 6 deneme toplam 420 soru LKÖ RET M 3. s n f - 1.BAfiARI ÖLÇME SINAVI LKÖ RET M 3. s n f - 1.BAfiARI ÖLÇME SINAVI LKÖ RET M 3. s n f - 1.BAfiARI ÖLÇME SINAVI LKÖ RET M 3. s n f - 1.BAfiARI ÖLÇME SINAVI 1. Testler görsel ögelerle desteklenmifl olup her test kitapçı ında; Türkçe 15 soru, Matematik 15 soru, (Ders kitapları Do al Sayılar ile bafllayanlar için) Matematik 15 soru, (Ders kitapları Geometri ile bafllayanlar için) Fen ve Teknoloji 15 soru, Sosyal Bilgiler 15 soru, ngilizce 10, toplam 70 soru bulunmaktadır. 2.Ev, s n f, kurs ve etüt çal flmalar na uygun haz rlanm flt r. 3.Testlerdeki her soru kazan mlara uygun olarak haz rlanm fl olup ö rencilerin efllefltirme, yorumlama, neden-sonuç iliflkisini kurma becerilerini gelifltirmeye yöneliktir. 4.Program n öngördü ü Yap land rmac ve Çoktan Seçmeli Sorular yer almaktad r. 5. Her soru kitapç için optik cevap kâ d verilecektir. Böylece optik okuyucusu bulunan okullar, uygulad klar s navlar okul ya da s n f düzeyinde de erlendirebileceklerdir. 29

32 Bilgi Transferi ve Farkl Zekâ 1. Türkçe, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerini içermektedir. 2.Ev, s n f, kurs ve etüt çal flmalar na uygun haz rlanm flt r. 3. Bölümler, aç klama, efllefltirme, do ru-yanl fl, aç k uçlu soru, boflluk doldurma sayfalar ndan oluflmaktad r. 4.E lence sayfalar sayesinde ö rencilerin e lenirken ö renme ve keyifli vakit geçirmeleri düflünülmüfltür. 5.Testlerdeki her soru, kazan mlara uygun olarak haz rlanm flt r. 6.Program n öngördü ü Yap land rmac ve Çoktan Seçmeli Sorular a rl kla yer almaktad r. 7. Testler, görsel ögelerle desteklenmifltir. 8.Dosyalanmaya uygun, perforajl (kopar labilen) sayfalar sayesinde ö rencilerin etkinlik dosyalar nda da de erlendirilebilecektir. 30

33 5 FARKLI YAYINCILIK Türkçe Uygulama ve Test Kitab Farkl Matematik ve Çözüm Kitab Sosyal Bilgiler ve Fen ve Teknoloji Matematik Serüveni Soru Bankas Farkl Test Baflar Ölçme Seti Bilgi Transferi Farkl Zekâ

34 Türkçe Uygulama ve Test Kitab 5 Türkçe Uygulama ve Test Kitab, Türkçe Ö retim Program nda belirtilen kazan mlara göre okuma, okuduklar n anlama ve dil bilgisi konular n n bütününü sekiz tema içerisinde ele alm flt r. Tema bafllar nda, ö rencide okuma zevkini gelifltirmeye katk sa layacak s n f seviyesine uygun metinler, de erli yazarlar m z n kitaplar ndan ve dergilerden titizlikle seçilmifltir. Türkçe Ö retim Program nda belirtilen kazan mlar, ana bafll klar ve alt bafll klar yla de erlendirilip her ana bafll k ve alt bafll k için konu anlat m, uygulama ve de erlendirme çal flmalar yap lm flt r. Ayr ca her tema, tema sonu de erlendirme testleriyle desteklenmifltir. Türkçe Ö retim Program, bireysel farkl l klar dikkate alarak, ö renci merkezli bir ö renme stratejisi izlenmesini gerektirmektedir. Bu anlay fl ve strateji, ö rencilerin bilgi ve becerilerini ölçme ve de erlendirmede farkl yöntemlerin kullan lmas n zorunlu hâle getirmektedir. Bu nedenle kitab m z haz rlarken çoktan seçmeli, boflluk doldurmal, bulmacal, efllefltirmeli, k sa cevapl, aç k uçlu sorulardan oluflan testlerin bir arada kullan lmas na özen gösterilmifltir. 32

35 Farkl Matematik ve Çözüm Kitab 5 Kitab Çözüm Farkl Matematik kitab yla, matematik ile ilgili kavramlar n tümü somut ve sonlu yaflam modellerinden yola ç k larak ele al nm flt r. fllem becerilerinin geliflmesine yard mc olacak soru ve problemlerle desteklenmifltir. Kitab m z: Ünitede yer alan konular n kazan mlar Uygulama Çal flmalar (Hat rlatma) Al flt rmalar Örnek Problem ve Çözümleri Problem Çözelim Problem Kural m ve Çözelim Konu Testi basamaklar tarz nda yap land r lm flt r. Ayr ca tüm yaflamda gerekli olan temel bilgi ve becerileri hat rlatan sar renkli sayfalar oluflturulmufltur. 33

36 Sosyal Bilgiler ve Fen ve Teknoloji 5 Ünite De erlendirme ilaveli Test 34

37 Matematik Serüveni 5 Farkl MATEMAT K SERÜVEN ÇÖZÜM CD S Tel.: Kitaptaki tüm problemler ve testlerin çözümleri; ÇÖZÜM CD S olarak verilmekte ve adresinden de yay nlanmaktad r. Not: Çözüm CD si, Farkl Yay nc l k hediyesidir. 1. Matematik dersinin tüm kazan mlar n içeren uygulama ve testlerden oluflmaktad r. 2. Programdaki kazan mlar kitab n en üst bölümünde verilmifltir. 3. Çal flmalarda görsel ögelerle desteklenmifl uygulama çal flmalar, örnek problem çözümleri ve konular pekifltirmeleri için problemler, efllefltirme, çizip boyama ve konu testlerinden oluflmaktad r. 4. Ev, s n f, kurs ve etüt çal flmalar na uygun haz rlanm flt r. 5. Testlerdeki her soru kazan mlara uygun olarak haz rlanm fl olup ö rencilerin efllefltirme, yorumlama, neden-sonuç iliflkisini kurma becerilerini gelifltirmeye yöneliktir. 6. Dosyalanmaya uygun perforajl (kopar labilen) sayfalar sayesinde ö rencilerin etkinlik dosyalar nda da de erlendirilebilecektir. 35

38 Farkl Soru Bankas ve Yaprak Test 5 Ö retmene cevap flablonu verilmektedir. 1. Tüm dersleri içeren testler bulunmaktad r. 2.Ev, s n f, kurs ve etüt çal flmalar na uygun haz rlanm flt r. 3.Testlerdeki her soru kazan mlara uygun olarak haz rlanm fl olup ö rencilerin efllefltirme, yorumlama, neden-sonuç iliflkisini kurma becerilerini gelifltirmeye yöneliktir. 4.Program n öngördü ü Yap land rmac ve Çoktan Seçmeli Sorular a rl kla yer almaktad r. 5.Testler görsel ögelerle desteklenmifltir. 6.Dosyalanmaya uygun perforajl (kopar labilen) sayfalar sayesinde ö rencilerin etkinlik dosyalar nda da de erlendirilebilecektir. 36

39 Farkl Baflar Ölçme Seti 5 Ö retmene cevap flablonu verilmektedir. 6 deneme toplam 420 soru LKÖ RET M 3. s n f - 1.BAfiARI ÖLÇME SINAVI LKÖ RET M 3. s n f - 1.BAfiARI ÖLÇME SINAVI LKÖ RET M 3. s n f - 1.BAfiARI ÖLÇME SINAVI LKÖ RET M 3. s n f - 1.BAfiARI ÖLÇME SINAVI 1. Testler görsel ögelerle desteklenmifl olup her test kitapçı ında; Türkçe 15 soru, Matematik 15 soru, (Ders kitapları Do al Sayılar ile bafllayanlar için) Matematik 15 soru, (Ders kitapları Geometri ile bafllayanlar için) Fen ve Teknoloji 15 soru, Sosyal Bilgiler 15 soru, ngilizce 10, toplam 70 soru bulunmaktadır. 2.Ev, s n f, kurs ve etüt çal flmalar na uygun haz rlanm flt r. 3.Testlerdeki her soru kazan mlara uygun olarak haz rlanm fl olup ö rencilerin efllefltirme, yorumlama, neden-sonuç iliflkisini kurma becerilerini gelifltirmeye yöneliktir. 4.Program n öngördü ü Yap land rmac ve Çoktan Seçmeli Sorular yer almaktad r. 5.Her soru kitapç için optik cevap kâ d verilecektir. Böylece optik okuyucusu bulunan okullar, uygulad klar s navlar okul ya da s n f düzeyinde de erlendirebileceklerdir. 37

40 Bilgi Transferi ve Farkl Zekâ 1. Türkçe, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerini içermektedir. 2.Ev, s n f, kurs ve etüt çal flmalar na uygun haz rlanm flt r. 3. Bölümler, aç klama, efllefltirme, do ru-yanl fl, aç k uçlu soru, boflluk doldurma sayfalar ndan oluflmaktad r. 4.E lence sayfalar sayesinde ö rencilerin e lenirken ö renme ve keyifli vakit geçirmeleri düflünülmüfltür. 5.Testlerdeki her soru, kazan mlara uygun olarak haz rlanm flt r. 6.Program n öngördü ü Yap land rmac ve Çoktan Seçmeli Sorular a rl kla yer almaktad r. 7. Testler, görsel ögelerle desteklenmifltir. 8.Dosyalanmaya uygun, perforajl (kopar labilen) sayfalar sayesinde ö rencilerin etkinlik dosyalar nda da de erlendirilebilecektir. 38

41 ngilizce & Öyküler FARKLI YAYINCILIK NG L ZCE 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf Check - Point ngilizce Yaprak Testler 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf Check - Point ngilizce Soru Bankaları ngilizce Sözlük ÖYKÜLER 8 li ngilizce Öyküler 4 lü ngilizce Öyküler Okudu unu Anlama Etkinlikli Hikâye ve Öyküler Küçük Yazar Serisi Küçük Bal kç lar Kelo lan Serisi Sevimli Öykü ve Masallar Farkl Öykü ve Masallar 1. s n flar için Masallar Dizisi Öykü Dünyas Serisi Öykü Zaman Serisi

42 ngilizce Yaprak Testler Çoktan seçmeli, boflluk doldurmal, yan t n yaz lmas n gerektiren, okudu unu anlama ve resimli soru tipleri kullan larak ö rencilerin üretimsel becerileri ölçülmeye çal fl lm flt r. 2. Konularla ilgili sorular bir araya getirilerek genel tarama s navlar oluflturulmufltur. 3. Yan t Anahtar ile birlikte sunulmufltur. 4. Dosyalanmaya uygun perforajl (kopar labilen) sayfalar sayesinde ö rencilerin etkinlik dosyalar nda da de erlendirilebilecektir. 40

43 Soru Bankalar ve Resimli Sözlük 1. Soru Bankas nda mevcut testlerin tamam 4 fl kl çoktan seçmeli konu testlerinden oluflmaktad r. 2. Ünite konular n kapsayan görsel ögelerle desteklenmifl sorular mevcuttur. 3. Test Bölümlerinden önce Konu Anlat m ve Çözümlü Örnek Sorular bulunmaktad r. 4. Yan t Anahtar ile birlikte sunulmufltur. 1. ngilizce ders kitaplar nda geçen ve özenle derlenmifl e yak n ngilizce sözcü ün Türkçe karfl l 2. Sözcüklerin cümle içinde kullan l fl örnekleri 3. ngilizce sözcüklerin Türkçeye en yak n okunufllar 4. Renkli ve görsel sayfa düzeni 5. ngilizce sözcüklerin yanl fl kullan mlar n n engellenmesi için kullan m yerlerini gösteren Türkçe aç klamalar 6. Argo ve kaba sözcükler içermeyen e yak n Türkçe sözcü ün ngilizce karfl l 7. Düzensiz fiiller listesi 41

44 8 li ngilizce Öykü Setleri lkö retim 4. s n flar için Her biri 16 sayfa Level ngilizce Öykü Seti Müzik ve Ses Efektli Audio CD 1 Art k Audio CD ile dinleme becerinizi de gelifltirme olana na sahipsiniz. lkö retim 5. s n flar için Her biri 16 sayfa 2 ngilizce Öykü Level Seti Müzik ve Ses Efektli Audio CD Art k Audio CD ile dinleme becerinizi de gelifltirme olana na sahipsiniz. lkö retim 6. s n flar için Her biri 16 sayfa 3 Level ngilizce Öykü Öykü Seti Müzik ve Ses Efektli Audio CD Art k Audio CD ile dinleme becerinizi de gelifltirme olana na sahipsiniz. lkö retim 7 ve 8. s n flar için Her biri 16 sayfa 4 Level ngilizce Öykü Seti Müzik ve Ses Efektli Audio CD Art k Audio CD ile dinleme becerinizi de gelifltirme olana na sahipsiniz. 42

45 4 lü ngilizce Öykü Setleri Stage 1 Yeni tasar m, yeni anlat m Okuyucuyu içine çeken görsel resim zenginli i, tamam kufle kâ da renkli bask Öykü sonlar nda Okudu unu Anlama Sorular bölümü Öykü sonlar nda ngilizce - Türkçe Mini Sözlük bölümü Dinleme CD si ile birlikte Stage 1 ngilizce Öykü Seti Müzik ve Ses Efektli Audio CD lkö retim 4 ve 5. s n flar için Art k Audio CD ile dinleme becerinizi de gelifltirme olana na sahipsiniz. 24 sayfa 24 sayfa 32 sayfa 32 sayfa Stage 2 Yeni tasar m, yeni anlat m Okuyucuyu içine çeken görsel resim zenginli i, tamam kufle kâ da renkli bask Öykü sonlar nda Okudu unu Anlama Sorular bölümü Öykü sonlar nda ngilizce - Türkçe Mini Sözlük bölümü Dinleme CD si ile birlikte Stage 2 ngilizce Öykü Seti Müzik ve Ses Efektli Audio CD lkö retim 6 ve 7. s n flar için Art k Audio CD ile dinleme becerinizi de gelifltirme olana na sahipsiniz. 32 sayfa 32 sayfa 40 sayfa 40 sayfa 43

46 Okudu unu Anlama Etkinlikli Hikâye ve Öyküler Kelo lan Serisi 8 li 44

47 Okudu unu Anlama Etkinlikli Hikâye ve Öyküler 2. ve 3. s n flar için 2. ve 3. s n flar için Tüm ö rencilerin okumas gereken klasik masal ve özgün öykülerden oluflan Sevimli Okuma Set 'leri, ö rencileri hayal dünyalar nda farkl bir yolculu a ç kar yor. Ö rencileri verdikleri mesajlarla e itmekle birlikte, onlara okuma zevki de afl l yor. Ayr ca, öykü sonlar ndaki okudu unu anlama sorular ö rencilerin anlama düzeylerini ve kendilerine göre yan tlamalar gereken sorular bölümü ise yarat c l klar n gelifltiriyor. Okumaya yeni bafllayan ö rencilerin zevkle ve heyecanla okuyacaklar anlat ma ve görsel tasar ma sahip e ik el yaz s ile haz rlanm fl 1.s n f öyküler, tüm miniklerin okumas ve bilmesi gereken klasik masallardan olufluyor. 2. ve 3. s n f ö rencileri için haz rlanm fl okuma setleri ise; ö rencilerin düzeylerine uygun olarak sadelefltirilmifl, merakla okuyacaklar klasik eserler ve özgün konulardan olufluyor. 45

48 Bitiflik E ik Yaz le Öykü Setleri 1. s n flar için (4 lü) 1. s n flar için (10 lu) Okuma-yazmay yeni ö renen bir çocuk için her yaz l metin ilgi çekicidir. Ancak bu ilginin beslenmesi ve kaybolmamas için çal flmak, bu ilgiden yararlanarak çocu u hofllanaca kitaplar okumaya yönlendirmek gerekir. Okuma-yazma etkinliklerinin bitiflik e ik yaz ile yap lmas nedeniyle 1.s n f ö rencilerimizin, tan d klar bir yaz karakteriyle de iflik metinleri okumada daha cesaretli ve güvenli olacaklar gerçe inden hareketle NEfiEL HAYVAN ÖYKÜLER dizisi bitiflik e ik yaz ile haz rlanm flt r. 46

49 Haber Peflinde Unutamad m Yer Küçük Ozan Elefltirme

50

51

52

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Projesi BIL401 7 0+4 2 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

OKUL ÖNCES YAYINLARI. KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi. TL S PAR fi. KDV siz KDV li Adet Tutar

OKUL ÖNCES YAYINLARI. KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi. TL S PAR fi. KDV siz KDV li Adet Tutar KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi OKUL ÖNCES YAYINLARI Etkinlik Kitab m 1-10 (10 etkinlik kitab ) (5-6 yafl) 46,30 50,00 Aile Kat l ml Etkinlik Kitab 1 (5-6 yafl) Aile Kat l ml Etkinlik Kitab

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 3. 2, 3 ve 4. Sınıflar... 5. 2 ve 3. Sınıflar... 6. 4. Sınıf... 7. 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar... 9. 5. Sınıf...10. 6. Sınıf...

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 3. 2, 3 ve 4. Sınıflar... 5. 2 ve 3. Sınıflar... 6. 4. Sınıf... 7. 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar... 9. 5. Sınıf...10. 6. Sınıf... .. 2013-2014 İÇİNDEKİLER Sunuş... 3 2, 3 ve 4. Sınıflar... 5 2 ve 3. Sınıflar... 6 4. Sınıf... 7 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar... 9 5. Sınıf...10 6. Sınıf...12 7. Sınıf...15 8. Sınıf...18 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar...23

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Uluslararası Durum Belirleme Çalışmaları Kapsamında TürkiyeT rkiye nin Dikkate Alması Gereken Sonuçlar Prof.Dr.Giray.Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkiye nin Katıld

Detaylı

BİLGİSAYAR TABANLI OKURYAZARLIK PROGRAMI. Temelleri, Uygulaması, Geleceği. 16 Mayıs 2012

BİLGİSAYAR TABANLI OKURYAZARLIK PROGRAMI. Temelleri, Uygulaması, Geleceği. 16 Mayıs 2012 BİLGİSAYAR TABANLI OKURYAZARLIK PROGRAMI Temelleri, Uygulaması, Geleceği 16 Mayıs 2012 Türkiye nin yetişkinler için ilk bilgisayar tabanlı okuryazarlık programı www.acevdeokuyaz.org Neden Bilgisayar Tabanlı

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS 524000000001409 0 0 3 3 5

Öğretim planındaki AKTS 524000000001409 0 0 3 3 5 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 524000000001409 0 0 3 3 5 Ön Koşullar : a) Ön koşul örneği: Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Kütle

Detaylı

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir.

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir. Kök Kavramı Örneklerle Konu Anlatımı 1 TÜRKÇE DERSİNDE ATATÜRKÇÜLÜK 2104 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Temel Eğitim ve Orta Öğretim Kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

MEZUNİYET ANKETİ. İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü. Bu önemli geri bildirim için TEŞEKKÜR EDERİZ! Adı Soyadı Öğrenci Numarası Adresi

MEZUNİYET ANKETİ. İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü. Bu önemli geri bildirim için TEŞEKKÜR EDERİZ! Adı Soyadı Öğrenci Numarası Adresi MEZUNİYET ANKETİ İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü Tarih:././ Değerli öğrencilerimiz, Çevre Mühendisliği programımızı geliştirmek için aşağıda verilen soruların cevaplandırılması konusunda yardımınıza ihtiyacımız

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI ANKARA 2011 GENEL

Detaylı

PROJE ÖDEVİ ÇALIŞMA TAKVİMİ

PROJE ÖDEVİ ÇALIŞMA TAKVİMİ PROJE ÖDEVİ Yurtdışına 1 aylık gezi planlıyorum. En az 5 farklı şehir gezmelisin. İstediğin her yere gidebilirisin. Gezmek istediğin yerleri harita üstünde göster ve kendine bir rota yap. Neden buraları

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım I GRT 207 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Güz Yarıyılı Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 Dersin Kodu: TRD 151 Şube Kodu: AKTS Kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2 s/ hafta Teorik: 2s/ hafta Uygulamalı: 0 s/hafta

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri I MMR 103 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT)

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (ETI303) Ders Detayları

Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (ETI303) Ders Detayları Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (ETI303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi ETI303 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazma Becerileri 2 YDA 106 2 4+0 4 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazma Becerileri 2 YDA 106 2 4+0 4 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yazma Becerileri 2 YDA 106 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Yazma Becerileri 1 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu

Detaylı

Bilgisayar Destekli Teknik Resim (IE 104) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Teknik Resim (IE 104) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Teknik Resim (IE 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Teknik Resim IE 104 Bahar 1 2 0 2 8.5 Ön Koşul

Detaylı

ÇOKTAN SEÇMELĠ TEST TEKNĠĞĠNĠN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠNE ETKĠLERĠ

ÇOKTAN SEÇMELĠ TEST TEKNĠĞĠNĠN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠNE ETKĠLERĠ ÇOKTAN SEÇMELĠ TEST TEKNĠĞĠNĠN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠNE ETKĠLERĠ Handan ARSLANTÜRK * Özet Bu çalıģmada, Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirmenin önemi anlatılmıģtır. Ayrıca ölçme-değerlendirme yaparken çoktan

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS 811034400001101 2 0 0 2 4

Öğretim planındaki AKTS 811034400001101 2 0 0 2 4 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. TURİZM İŞLETMELERİ MUHASEBESİ Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 811034400001101 2 0 0 2 4 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI

ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI ÖĞRETMENLIK UYGULAMASI DERS DOSYASI Bu ders, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Pedagojik Formasyon programında Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından açılan 2 saat

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 (0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 E T M KOÇLU U S nav sistemlerinde yap lan de i ikliklerin s kla mas, hem velilerin hem de ö rencilerin süreç içerisinde emin ad mlarla ilerlemelerini zorla

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank ORTAOKUL YAYINLARI 5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank 2 4 6 8 10 12 13 5. SINIF HAZIRLIK PRENSİP KRİTER Step serisinde yer alan materyaller ve aktiviteler,

Detaylı

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ DİKSİYON - 1 40/32 DİKSİYON - 2 40/32 BEDEN DİLİ 40/32 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN AMACI DERSİN

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Veli-Öğretmen Görüşmeleri

Veli-Öğretmen Görüşmeleri Veli-Öğretmen Görüşmeleri Sayın Velilerimiz, 2015-2016 öğretim yılı Veli-Öğretmen Görüşmeleri (ilkokulortaokul-lise), 1.dönem sonu çalışmaları nedeniyle 18-22 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılamayacaktır.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ LVS22 IV 2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Ön Lisans Seçmeli

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, muhasebe ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Muhasebe ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

Elektrik Santralleri (ENE 428) Ders Detayları

Elektrik Santralleri (ENE 428) Ders Detayları Elektrik Santralleri (ENE 428) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Elektrik Santralleri ENE 428 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Tasarım (AE 103) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Tasarım (AE 103) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Tasarım (AE 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Tasarım AE 103 Güz

Detaylı

Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Endüstri Mühendisliği'ne Giriş IE 103 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2013 2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MÜZİK OKUL ÖNCESİ YILLIK PLANI

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2013 2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MÜZİK OKUL ÖNCESİ YILLIK PLANI . EYLÜL DİNLEME- SÖYLEME- ÇALMA. ÖĞRENM E ALANI TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 03 04 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜZİK OKUL ÖNCESİ YILLIK A.. Çevresindeki ses kaynaklarını ayırt eder. Öğrencilere,

Detaylı

Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri

Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri Doç. Dr. Haydar TAYMAZ (*) Eğitim sistemimizde, yabancı dil bilen orta düzeyde teknik elem anları okullarda yetiştirilmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığının 2.2.1983 gün

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Cambridge IGCSE Program Tanıtımı

Cambridge IGCSE Program Tanıtımı Cambridge IGCSE Program Tanıtımı Cambridge Uluslararası Sınavları 5-19 yaş grubuna yönelik uluslararası eğitim-öğretim programları ve yeterlilikleri sağlayan dünyanın en büyük kurumu 160 tan fazla ülkede

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Sayın Velimiz, NELER ÖĞRENDİK?

Sayın Velimiz, NELER ÖĞRENDİK? 1 İÇİNDEKİLER 1)DERSLER... 3 a.türkçe..... 3 b.matematik..... 4 c.hayat BİLGİSİ.... 5 d.ingilizce..... 6 e.almanca..... 7 2)UYGULAMALI DERSLER....... 8 a.beden EĞİTİMİ..... 8 b.görsel SANATLAR.. 9 c.müzik..

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11 MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi Yabancı

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

Ürün Fiyat Kataloğu 2014-2015. Tek bir şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak...

Ürün Fiyat Kataloğu 2014-2015. Tek bir şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak... Ürün Fiyat Kataloğu 2014-2015 Tek bir şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak... 1. Sınıf Ürünleri 1. Sınıf Okuma Yazma Seti İlk Okuma Yazma Seti 1 Adet 55.00 1. Sınıf Okuma Yazma Seti Kırmızı Set 1 Adet

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Edebiyat ve Dil Öğretimi II 6.Yarıyıl 3+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Edebiyat ve Dil Öğretimi II 6.Yarıyıl 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Edebiyat ve Dil Öğretimi II 6.Yarıyıl 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AKILLI PERDE HAZIRLAYANLAR Aytekin GİRGİN Aydın PEKER Kemal DAĞISTANLIOĞLU Kazım AYGÜN Selma BAHADIR Serpil AKGÜN Kenan KANTARCI İl Millî Eğitim Müdürü İl

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi

Detaylı

OTİZM NEDİR? becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur.

OTİZM NEDİR? becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. OTİZM NEDİR? Otizm, sosyal ve iletişim Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. GÖRÜLME SIKLIĞI Son verilere göre 110 çocuktan birini etkilediği kabul edilmektedir

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Plastik Sanat Eğitimi II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı