TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z"

Transkript

1 TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z skender PEKER Gümü hane Üniversitesi lker Murat AR Karadeniz Teknik Üniversitesi Birdo an BAK Karadeniz Teknik Üniversitesi Mehmet TANYA Maltepe Üniversitesi ÖZET Günümüzün küresel pazar ko ullar ve yo un rekabet ortam nda i letmelerin varl klar n sürdürebilmeleri ve rekabet avantaj sa layabilmeleri, ancak ürün ve hizmetlerini rakiplerinden çok daha h zl ve ekonomik bir biçimde hedef pazarlar na ula t rabilmeleriyle mümkün olmaktad r. Bu ba lamda, modern yük ta mac l nda önemli yeri olan ve bütün ula t rma sistemleriyle entegre olarak intermodal ta mac l geli tiren lojistik köyler, önemli merkezler haline gelmi lerdir. Lojistik köylere odaklanan bu çal ma ile Türkiyede kurulmas planlanan lojistik köylere ili kin planlama verileri ortaya koyulmu ve bu köylerin Avrupa Lojistik Köyler Birli ine üye en büyük 10 lojistik köy ile kar la t rmas yap lm t r. Anahtar Kelimeler: Lojistik, Lojistik Köy, Lojistik Merkez COMPARATIVE ANALYSIS OF TURKEY AND EUROPEAN LOGISTICS VILLAGES ABSTRACT Nowadays in global market conditions and intensive competitive environment, it is possible to obtain and provide competitive advantage of business with transporting goods and services to target markets faster and more economic than competitors. In this context, freight villages became important centers which have an important role in modern freight transportation and improve intermodal transportation integrated with all transportation systems. With this study that focuses on freight villages, to prove planning data of freight villages that projected to establish in Turkey has been compared with the largest 10 freight villages which are a member of Europlatforms. Keywords: Logistics, Logistics Village, Logistics Center 526

2 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran G R Dünya ticaretindeki ekonomik büyümeyle birlikte, mallar n üreticiden tüketiciye ak nda zaman faktörünün öne ç kt ve buna ba l olarak ta ma, depolama ve da t m merkezlerinin yönetimi konular n n giderek önem kazand görülmektedir. Bu nedenle, günümüzün küresel pazar ko ullar ve yo un rekabet ortam nda i letmelerin varl klar n sürdürebilmeleri ve rekabet avantaj sa layabilmeleri aç s ndan ürün ve hizmetlerini rakiplerinden çok daha h zl ve ekonomik bir biçimde mü terilerine ula t rmalar gerekmektedir. Bu ba lamda, modern yük ta mac l n n kalbi olarak görülen, bütün ula m sistemleriyle entegre olarak intermodal ta mac l geli tiren lojistik köyler önemli merkezler haline gelmi lerdir. Çe itli ülkelerde farkl isimlerle (lojistik üs, yük köyü, lojistik merkez, lojistik alan, lojistik park, da t m merkezi) an lan ve birçok çal mada farkl ekillerde tan mlanan lojistik köyler, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar (TCDD) taraf ndan; lojistik ve ta mac l k irketleri ile ilgili resmi kurumlar n içinde yer ald, her türlü ula t rma moduna etkin ba lant lar olan, depolama, bak monar m, yükleme-bo altma, elleçleme, tart, yükleri bölme, birle tirme, paketleme v.b faaliyetleri gerçekle tirme imkânlar olan ve ta ma modlar aras nda dü ük maliyetli, h zl, güvenli, aktarma alan ve donan mlar na sahip bölgeler eklinde tan mlanm t r (http://www.tcdd.gov.tr, ). Bir ba ka ifade ile lojistik köyler; lojistik faaliyetlerin kentlere olan olumsuz etkilerini azaltmak, lojistik sektörünün ve firmalar n ulusal ve uluslararas ölçekte rekabet edebilmesini sa lamak, bölgesel ve uluslararas ticaret ve ekonominin geli mesine katk da bulunmak amac yla kamu veya özel sektör taraf ndan kurulan, içerisinde lojistikle ilgili tüm faaliyetlerin gerçekle tirildi i belirgin alanlard r (Çanc ve Atalay, 2007; www. tcdd.gov.tr, ). Lojistik köylerin tarihsel geli imi incelendi inde; kavram n ilk olarak ABDde ortaya ç kt, daha sonra Bat Avrupaya geçerek ilk örneklerinin Fransan n Paris bölgesel alan nda (Garanor ve Sogoris) olu turuldu u görülmektedir (Ceran, 2010). 1960lar n sonlar nda talya ve Almanyada görülmeye ba lanan lojistik köyler, 1980 ve 90l y llarda ise Fransa, Almanya, talya, Hollanda, Belçika ve ngilterede ilerlemeler kaydederek Avrupada benimsenmi tir (Ballis ve Mavrotas, 2007). Ülkemizde ise 2000li y llar n ba lar ndan itibaren gündeme gelen lojistik köyler, 2006 y l nda TCDD taraf ndan olu turulmaya ba lanm t r (www.tcdd.gov.tr, ). Lojistik köyler farkl ta ma türlerinin (demiryolu, karayolu, liman ve havaalan ) kesi ti i noktalarda ve ehir merkezlerinin d nda kurularak hem ta ma türleri aras ndaki dengenin sa lanmas nda hem de kentsel lojisti in önemli bir sorunu olan trafik s k kl n n önlenmesinde etkili olmaktad r (Ballis ve Mavrotas, 2007). Ayr ca, lojistik köyler i letmeler aras rekabetin artmas na, i letmelerin ula m, depolama ve da t m hizmetlerindeki kalitelerinin yükselmesine yapt olumlu katk yla her geçen gün önemini art rmaktad r. Bu noktadan hareketle lojistik köylere odaklanan bu çal ma ile Türkiyede yap lmas planlanan lojistik köylerin mevcut durumunun ortaya konmas ve söz konusu lojistik köylerin Avrupa Lojistik Köyler Birli i üyesi ülkelerdeki lojistik köyler aras ndaki konumunun ne oldu unun kar la t rmal olarak de erlendirilmesi amaçlanm t r. Çal man n bundan sonraki bölümlerinde s ras yla; lojistik köyleri konu edinen ara t rmalara k saca de inilecek, kullan lan yönteme ili kin bilgi verilecek, bulgular kar la t r lmal olarak ortaya konulacak ve sonuç ve öneriler k sm ile çal ma sonland r lacakt r. 2. L TERATÜR ARA TIRMASI lgili literatür incelendi inde son y llarda lojistik köyler üzerine yap lan çal malar n say s nda art oldu u gözlemlenmektedir. Bununla birlikte çal malar n birço unda lojistik köy yeri seçimine odaklan ld görülmektedir. Bunlar n ilkinde, Klapita ve Svecova (2006) lojistik merkezlerin konumunun belirlenmesinde etkili olan faktörleri de erlendirmi lerdir. Chen ve Qu (2006) lojistik merkez yeri seçimi karar için Bulan k Analitik Hiyerar i Süreci (BAHS) yöntemini kullanm ve co rafi ko ullar, ta mac l k ko ullar, kamu yat r mlar, yönetsel artlar ve kamu yarar kriterlerini dikkate alm lard r. Benzer bir yer seçimi karar problemini Harrison vd. (2006) TOPSIS yöntemiyle çözmeye çal m ve kriterler olarak yat r m maliyeti, uygun arazi mevcudiyeti, trafik etkileri, çevresel faktörler, in aat maliyetleri ve ekonomik etkisini kullanm lard r. Ballis ve Mavrotas (2007) ise ayn problemi bir ba ka çok kriterli karar verme tekni i olan PROMETHEE yöntemiyle çözmeye çal m ve Atina yak nlar ndaki Thriasio bölgesinde bir lojistik köy tasarlam lard r. Wang ve Liu (2007) lojistik merkez yeri seçimi kriterlerini do al kaynaklar, ekonomik fayda, sosyal fayda, ta mac l k ve geli me potansiyeli olarak belirleyerek Bulan k AHS ve Bulan k TOPSIS 527

3 . Peker, B. Baki,. M. Ar, M. Tanya yöntemiyle yer seçiminde bulunmu lard r. Yang vd. (2007) Genetik Algoritma ve Tabu Arama Algoritmas n kullanarak lojistik merkez yeri seçimi gerçekle tirmi lerdir. Yukar daki çal malardan farkl olarak lojistik köylerin yap s na ve mevcut durumuna ili kin çal malar n varl da söz konusudur. Sulgan (2006) Slovak Cumhuriyetindeki, Kabashkin (2007) ise Letonyadaki lojistik merkezlerin tarihi geli imini incelemi tir. Meidute (2007) lojistik merkezlerin bulundu u bölgeye sa lad ekonomik katk lar üzerinde durmu tur. Rimiene ve Grundey (2007) lojistik merkezlerin tarihsel geli imi, özellikleri ve sa lad faydalara de inmi lerdir. Savy ve Xiaoming (2009) ise Çin ve Fransadaki kentsel lojistik ve lojistik köy geli imlerini kar la t rmal olarak incelemi lerdir. Türkiyede yap lan çal malara bak ld nda Kaynak ve Zeybek (2007)in sürdürülebilir bir ula m sistemi için önemi giderek artan intermodal ta mac l k sisteminde terminallerin önemini ortaya koydu u ve Türkiyedeki geli meleri de erlendirdikleri görülmektedir. Ayd n ve Ö üt (2008a) taraf ndan yap lan çal mada lojistik köy kavram üzerinde durularak bu kavramla ilgili geli tirilen çe itli tan mlara yer verilmi ve lojistik köyün temelini olu turan unsurlar belirtilmi tir. Ayr ca, bir lojistik köyde olmas gereken özelliklere yer verilerek lojistik köyün getirileri üzerinde durulmu tur. Ayd n ve Ö üt (2008b) taraf ndan yap lan bir ba ka ara t rmada ise Avrupadaki mevcut lojistik köy uygulamalar na yer verilerek TCDD taraf nda planlanan 11 lojistik köye ait bilgiler sunulmu tur. Ayn çal ma kapsam nda Avrupa ve Türkiyedeki lojistik köyler için kar la t rmal bir de erlendirmeye de yer verilmi tir. Bamyac (2008) Analitik Hiyerar i Süreci (AHS) yöntemiyle Organize Lojistik Bölgeleri için yer seçimi yapm t r. Bamyac ve Tanya (2008) Organize Lojistik Bölgeleri yer seçimi probleminde arazi, maliyetler, yak nl k ve sosyoekonomik faktörleri seçim kriterleri olarak belirleyerek AHS ve Basit Toplaml A rl kland rma yöntemleriyle yer seçimini gerçekle tirmi lerdir. Kara vd. (2009) lojistik merkezlerin küresel ticaretteki önemine de inmi ve Türkiyenin lojistik üs olmas n engelleyen faktörleri de erlendirmi lerdir. K l ç vd. (2009) TCDD taraf ndan Türkiyede yap lmas planlanan lojistik köylerin ayr nt l olarak anlatt klar çal malar nda lojistik köylerin kurulduklar bölgeye sa lad klar faydalar üzerinde durmu lard r. Kay kç (2010) lojistik merkez yeri seçimini Bulan k AHS yöntemiyle yapm ve çevresel faktörler, uluslararas pazar yeri, intermodal i letimi ve yönetimi, ulusal istikrar ve ekonomik ölçek kriterlerini seçim kriterleri olarak kullanm t r. Eryürük (2010) AHS yöntemini kullanarak tekstil sektörü için lojistik merkez yeri seçiminde bulunmu ve sabit giderler ve sermaye temini, i gücü olanaklar, ula m olanaklar, alt yap hizmetleri, arazinin konumsal ve fiziksel analizi kriterlerini dikkate alm t r. Tanya (2010) Türkiye lojistik sektörünün sorunlar n ortaya koydu u ve çözüm önerilerini sundu u çal mas nda lojistik köylerin önemi üzerinde durmu tur. Lojistik köyler üzerine gerçekle tirilen çal malar incelendi inde özellikle yer seçimi karar na odaklanan çal malar n çoklu u dikkat çekmektedir. Bununla birlikte Ayd n ve Ö üt (2008b) taraf ndan yap lan çal ma haricinde kar la t rmal de erlendirmelere yer veren bir ara t rmaya rastlanmam t r. Söz konusu çal mada Türk lojistik köyleri ile kar la t rmak amac yla Avrupadaki en köklü dört lojistik köy ele al nm t r. Bu çal mada ise s ralama kriteri olarak lojistik köylerin kaplad klar alan esas al nm t r. Çünkü lojistik köyün i letilmesi sþrasþnda ortaya çþkan en önemli sorun, lojistik köyün büyüklü ü (kapladþ þ alan) hakkþnda yapþlan yetersiz ya da yanlþ planlamadþr (Aydþn ve Ö üt, 2008a). Ayrþca, kar la t rma için seçilen köy say s da art r larak 10a ç kart lm t r. 3. YÖNTEM Çal man n amac do rultusunda öncelikle Türkiyede kurulmas planlanan ve Avrupada kurulu lojistik köylere ili kin veriler toplanm t r. Türkiyeye ili kin veriler, TCDDden birebir görü me yöntemiyle ve resmi fizibilite etüdü raporlar ndan yararlan larak elde edilmi tir. Avrupaya ili kin veriler ise ilgili lojistik köylerin resmi internet sayfalar ndan ve Boile vd. (2009) taraf ndan haz rlanan rapordan derlenmi tir. lgili raporda tesis türü lojistik köy olanlar bu çal ma kapsam na al n rken, tesis türü Intermodal/Multimodal Endüstriyel Park olanlar ( spanya/zaragoza gibi) çal maya dahil edilmemi tir. Ard ndan kar la t r labilir veriler tespit edilerek her iki grup için kar la t rmal de erlendirmelerde bulunulmu tur. 528

4 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran BULGULAR Çal ma bulgular n n ortaya konulmas a amas nda ilk olarak Türkiyedeki lojistik köylere ili kin bilgiler verilecektir. Ard ndan Avrupa Lojistik Köyler Birli i (Europlatform)ne üye ülkelere ait lojistik köylerin kurulmu olduklar alanlar bak m ndan k yaslamas yap lacak ve henüz planlama a amas nda olan Türkiyedeki lojistik köylerin alan bak m ndan bu köylerin neresinde oldu u üzerinde durulacakt r. Daha sonra, Avrupa Lojistik Köyler Birli ine üye ülkelere ait alan bak m ndan en büyük on lojistik köy kar la t r lmal olarak ortaya konulacakt r Türkiye TCDDden elde edilen bilgilere göre Türkiyede henüz faaliyette olan lojistik köy/merkez bulunmamaktad r. Bununla birlikte planlanan lojistik köy say s 20 civar nda olup hukuken isimlendirilmi olan 12 lojistik köyün (Bozüyük/Bilecik, Gelemen/Samsun, Bo azköprü/kayseri, Hasanbey/Eski ehir, Köseköy/Kocaeli, Halkal / stanbul, Gökköy/Bal kesir, Türko lu/kahramanmara, U ak, Yenice/Mersin, Palandöken/Erzurum, Ye ilbay r/ stanbul) fizibilite etütleri gerçekle tirilmi ve bir k sm nda yap m (in aat) çal malar na ba lanm t r. Ayr ca, TCDD d nda özel sektör taraf ndan Ankara Kazan'da olu turulan lojistik üs ve Mersin'de planlanan lojistik köy vard r. Ancak bu çal mada sadece TCDD taraf ndan planlanan lojistik köyler dikkate al nm t r. Kurulmas planlanan bu 12 lojistik köye ili kin özet bilgiler Tablo 1de yer almaktad r. Tablo 1e dayal olarak a a daki de erlendirmelerde bulunulabilir. Lojistik köylerin bölgesel da l m na bak ld nda Marmara Bölgesi 5 adet lojistik köy ile ilk s rada yer al rken Akdeniz ve ç Anadolu Bölgeleri 2 er lojistik köy ile Marmara Bölgesini takip etmektedirler. Ege, Do u Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde ise 1er adet lojistik köy bulunmaktad r. Güney Do u Anadolu Bölgemizde ise henüz hukuken isimlendirilmi bir lojistik köy bulunmamaktad r. Lojistik köylerin etkin kullan m n art ran unsurlar n ba nda, ula t rma modlar n n ço u ile ba lant s olmas gelmektedir. Tablo 1e bak ld nda, Türkiyedeki lojistik köylerin yap m planlamas nda a rl kl olarak karayolu ve demiryolu ba lant s üzerinde duruldu u görülmektedir. Bu durum temel olarak demiryolu ile yük ta mac l n n yayg nla t r l p avantajlar ndan faydalan lmas n n amaçland n göstermektedir. Bununla birlikte incelenen hiçbir lojistik köyün do rudan denizyolu ve havayolu ba lant s n n bulunmamas önemli bir eksiklik olarak göze çarpmaktad r. Lojistik köylere ili kin baz teknik verilere bak ld nda ilk olarak toplam yol (yüksek rampa yolu, yükleme bo altma rampa yolu, yükleme bo altma yolu, tren te kili, manevra, sevk ve gare yolu, vinç yolu) say s dikkati çekmektedir. Buna göre; 29 yol ile Hasanbey lojistik köyü en fazla yola sahip lojistik köy durumunda iken, 8 yol ile Bozüyük lojistik köyü en az yola sahip lojistik köy durumundad r. Toplam demiryolu alan na bak ld nda tüm demiryolu ba lant lar n n merkezinde yer alan Eski ehirde kurulmas planlanan Hasanbey lojistik köyünün en büyük, Bozüyük lojistik köyünün en küçük alana sahip oldu u görülmektedir. Rampa ve yükleme bo altma alan na ili kin veriler, Türko lu lojistik köyünün en büyük, U ak lojistik köyünün ise en küçük alana sahip oldu unu göstermektedir. Depolama alan aç s ndan en büyü ü Ye ilbay r, en küçü ü ise U ak lojistik köyüdür. Son olarak TIR park alanlar n n Ye ilbay r lojistik köyü hariç tüm lojistik köylerde ayn büyüklükte planland görülmektedir. Yap lmas planlanan lojistik köylerin kaplad klar toplam alan n m 2 ile m 2 aras nda de i ti i görülmektedir. Buna göre; kaplad alan bak m ndan en büyük lojistik köy, m 2 ile Türko lu lojistik köyü iken U ak lojistik köyü m 2 ile en küçük lojistik köydür. Yap lacak yat r m tutarlar incelendi inde yakla k olarak TL ile TL aras nda de i en rakamlar söz konusudur. Toplam yat r m n ise TL civar nda oldu u söylenebilir. stanbulda kurulacak Ye ilbay r lojistik köyü en büyük yat r m n planland köy olurken, en küçük yat r m tutar U ak lojistik köyüne aittir. Lojistik köylerde sa lanacak hizmetlere bak ld nda, lojistik köylerin tamam nda lojistik müdürlü ü hizmet binas n n yer ald ; Palandöken lojistik köyü haricindeki tüm lojistik köylerde mü teri hizmetleri ofisine yer verildi i, Palandöken ve U ak lojistik köyleri haricindeki lojistik köylerin tamam nda antrepo yap lar n n planland görülmektedir. Planlanan tüm lojistik köylerde mü terilerin ihtiyaçlar n kar layacak ve bulundu u bölgede istihdama olumlu yönde katk sa layacak sosyal tesislere (banka, restoran, postane, market, otel, motel vs.) yer verildi i de dikkati çekmektedir. 529

5

6 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran Avrupa Avrupa Lojistik Köyler Birli i (Europlatform), 1991 y l nda kurulmu, temel amac lojistik köylerin ve intermodal terminallerin ula m ve lojistik faaliyetlerin geli imi bak m ndan ta d önemi desteklemek olan bir olu umdur. Birli in dokuz Avrupa ülkesinde (Danimarka, Fransa, Yunanistan, Macaristan, talya, Lüksemburg, Portekiz, spanya ve Ukrayna) yerle ik 60 üyesi (lojistik köy) bulunmakta ve birlik bünyesinde 1200 adet ta ma ve lojistik irketi faaliyet göstermektedir (http://www.freight-village.com/aboutus.php, ). Avrupa Lojistik Köyler Birli i'ne üye ülkelere ait lojistik köylerin kaplad alanlara ili kin aral k de erleri Tablo 2de ortaya konmu tur. Buna göre; alan bak m ndan en büyük lojistik köyler öncelikle talyada ard ndan Danimarkada kurulu lojistik köylerdir. De i im aral göz önüne al nd nda en küçük alana sahip lojistik köyün spanyada yer ald görülmektedir ( m 2 ). Türkiye ise henüz planlama a amas nda olmakla beraber de i im aral nda m 2 lik alanla spanyan n da gerisindedir. Türkiyede kurulmas planlanan lojistik köylerin en büyü ünün alan m 2 dir. Yani Türkiyede kurulmas planlanan lojistik köylerin en büyü ü, de i im aral itibariyle sadece Portekizdeki lojistik köyden büyüktür. Tablo 2. Avrupa Lojistik Köyler Birli i'ne Üye Ülkelerde Kurulu Ve Türkiyede Kurulmas Planlanan Lojistik Köylerin Kaplad Alanlar Ve Lojistik Köy Say lar Ülke Alan Aral (m 2 ) Lojistik Köy Say s talya spanya Danimarka Fransa Yunanistan Macaristan Portekiz Ukrayna - 1 Lüksemburg - 1 Türkiye Avrupa Lojistik Köyler Birli ine üye ülkelerdeki durumu genel olarak ortaya koyduktan sonra, Türk lojistik köyleri ile kar la t rma yapabilmek amac yla Avrupa Lojistik Köyler Birli ine üye ülkelerde kurulu ve alan bak m ndan en büyük on lojistik köyün verileri dikkate al nm t r. Bunlar n sekizi talyada (Bologna, Quadrante Europa, Padova, Parma, Rivalta Scrivia, Rovigo, Torino ve Verona) ve ikisi de Danimarkada (Skandinavisk ve Taulov) yer almaktad r. Bu lojistik köylere ili kin çe itli bilgiler ise Tablo 3te sunulmu tur. Tablo 3ten hareketle a a daki ç kar mlarda bulunulabilir. Lojistik köylerin ula t rma modlar ile ba lant lar na bak ld nda, tüm lojistik köylerin karayolu ve demiryolu ba lant lar n n mevcut oldu u görülmektedir. Türkiyede yap lmas planlanan lojistik köylerde de benzer ekilde tüm lojistik köylerin karayolu ve demiryolu ba lant lar bulunmaktad r. Bu ba lant lara ek olarak Parma lojistik köyünde havayolu; Rivalta Scrivia, Rovigo ve Taulov lojistik köylerinde denizyolu; Skandinavisk lojistik köyünde ise hem havayolu hem de denizyolu ba lant lar mevcuttur. Avrupa Lojistik Köyler Birli ine üye on lojistik köye ili kin teknik verilere bak ld nda; Padova lojisik köyünün m 2 lik alanla en büyük lojistik köy oldu u bu lojistik köyü m 2 ile Torinonun takip etti i görülmektedir. Türkiyede kurulmas planlanan lojistik köyler ise alan bak m ndan bu lojistik köylerin bir hayli gerisindedir. Bu noktada; bir lojistik köyün kaplad alan n büyük olmas n n onun etkin çal t n gösteren tek unsur olmad n, lojistik köylerin büyüklü ü planlan rken bölgenin konumu, nüfusu, sanayi ve ticaret yap s n n göz önünde bulundurulup bulundurulmamas n n önemli oldu unu (Bamyac, 2008) belirtmekte fayda vard r. Ayr ca, Skandinavisk lojistik köyü m 2 ile en küçük alana sahip lojistik köydür. Torino lojistik köyü m 2 ile en büyük depolama alan na sahip lojistik köy iken en küçük depolama alan (2.500 m 2 ) Rovigo lojistik köyündedir. Türkiyedeki lojistik köylerdeki depolama alanlar da kurulmu olduklar toplam alanlara paralel olarak m 2 (U ak) ile m 2 (Ye ilbay r) aras nda de i mektedir. Avrupadaki lojistik köyleri için gerçekle tirilen toplam yat r m tutarlar n n 18 Milyon Euro ile 199 Milyon Euro aras nda de i ti i,türkiyedeki lojistik köylerin ise bu yat r m tutarlar n n çok gerisinde rakamlarla planland dikkat çekmektedir. Bologna lojistik köyü m 2 araç park alan ile bu aç dan en büyük lojistik köy konumunda iken bu konuda lojistik köylerin sahip olduklar büyüklüklerin farkl l klar gösterdi i görülmektedir. 531

7

8 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran 2011 Lojistik köyler içerisinde verilen hizmetler, kamu ve özel sektör taraf ndan verilen hizmetler olmak üzere ikiye ayr lm t r. Bununla birlikte lojistik köylerde sa lanan hizmetlerin ço unun özel sektör taraf ndan kar land görülmektedir. Özel sektör taraf ndan sa lanan hizmetlerden otel, motel ve restoran hizmetleri tüm lojistik köylerde; banka ve sigorta hizmetleri ikisi (Skandinavisk ve Taulov) hariç tüm lojistik köylerde; araç y kama ve araç tamir-bak m hizmetleri ise üçü (Bologna, Skandinavisk ve Taulov) hariç tüm lojistik köylerde verilmektedir. Ayr ca, sa lanan hizmetlerin çe itlili i aç s ndan da Avrupa lojistik köylerinin Türkiyedekilerden önde oldu u görülmektedir. Avrupa lojistik köylerinin sahip oldu u önemli bir üstünlük ta ma ve lojistik hizmetler konusunda ortaya ç kmaktad r. Buna göre konteyner denetleme birimleri ve mal da t m idaresi hizmetleri, incelenen lojistik köylerin tamam nda mevcutken Türkiyedeki lojistik köylerde sadece antrepo hizmeti sa lanmaktad r. 5. SONUÇ VE ÖNER LER Lojistik köyler, ekonomik aç dan kurulduklar bölgenin istihdam na katk sa lamakta, sosyal aç dan toplumun refah seviyesini yükselterek bölge insan n n ya am standard n art rmakta ve çevre aç s ndan ise çevre kirlili inin ve trafik sorununun azalmas nda etkili olmaktad r (K l ç vd., 2009). Ayr ca lojistik köy uygulamalar sayesinde hem ülke içi ula m altyap lar daha etkin kullan labilmekte hem de ta mac l kta yakalanan bu etkinlik ülkelerin uluslararas rekabet gücünü art rmaktad r (Ayd n ve Ö üt, 2008b). Lojistik köylerin ta d bu önemin sonucu olarak lojistik köylere odaklanan bu çal ma ile Türkiyede yap lmas planlanan lojistik köylere ili kin planlama verileri ortaya konulmu ve söz konusu lojistik köylerin Avrupa Lojistik Köyler Birli ine üye ülkelere ait lojistik köyler ile k yaslamas yap lm t r. Lojistik köylerin büyüklükleri bölgenin konumu, nüfusu, sanayi ve ticaret yap s na göre de i mekle birlikte ülkemizde yap lmas planlanan lojistik köyler alan bak m ndan Avrupa Lojistik Köyler Birli ine üye lojistik köylerin bir hayli gerisindedir. Bununla birlikte Türkiyede yap lmas planlanan lojistik köyler, ba lant yollar (demiryolu ve karayolu) ve içerisinde verilen hizmetler bak m ndan Avrupadaki örnekleri ile benzerlikler göstermektedir. Sonuç olarak henüz planlama a amas nda olan Türkiyedeki lojistik köylerin etkin bir ekilde çal abilmesi için a a daki öneriler ortaya konulabilir: Kentsel lojisti in olumsuz etkilerini ortadan kald rmak, limanlardan daha etkin bir ekilde faydalanmak, lojistikle ilgili tüm faaliyetleri daha az maliyetli olarak gerçekle tirmek, kurulacaklar bölgenin sürdürülebilir kalk nmas na destek sa lamak amac yla lojistik köylerin say lar art r lmal d r. Lojistik köyler kurulurken kuruldu u bölgenin konumu, nüfusu, sanayi ve ticaretinin yap s dikkate al nmal d r (Bamyac ve Tanya, 2008). Lojistik köyler, tüm ta ma türlerinin avantajlar ndan faydalan lmas ve ta ma türleri aras ndaki dengenin sa lanmas aç s ndan en uygun yere kurulmal d r (Ayd n ve Ö üt, 2008b). Lojistik köylerin kurulmas n n maliyetli, kapsaml ve farkl ç kar gruplar n ilgilendiriyor olmas sebebiyle i letiminin kamu ve özel sektör ortakl yla yap lmas de erlendirilmelidir. Bamyac ve Tanya (2008), lojistik köylerin i letilme ekillerini kamu, özel sektör ve kamu-özel sektör ortakl ba l klar alt nda incelemi ler ve konunun taraflar (akademisyenler, lojistik hizmet alanlar ve lojistik hizmet verenler) ile yapt klar görü meler sonunda kamu-özel sektör ortakl n n en uygun i letim ekli oldu u sonucuna ula m lard r. Lojistik köylerin planlanmas u an için TCDD taraf ndan yap lmaktad r. Bu kurumun katk s devam etmekle birlikte lojistik köy planlama ve yönetim faaliyetlerinin ula t rma bakanl bünyesinde daha üst düzey bir seviyede (genel müdürlük, genel müdür yard mc l ) yürütülmesi daha faydal olacakt r. Türkiyedeki lojistik köyler planlan rken özellikle karayolu ve demiryolu ba lant lar n n dikkate al nd görülmektedir. Bununla birlikte co rafi konumu itibar yla deniz yolundan faydalanmaya müsait bir ülke konumundaki Türkiyede kurulacak lojistik köylerin denizyolu ba lant lar n n olu turulmas n n önemli bir husus olarak ele al nmas faydal olacakt r. 533

9 . Peker, B. Baki,. M. Ar, M. Tanya KAYNAKÇA Avrupa lojistik köylerinde oldu u gibi Türkiyedeki lojistik köyler için de araç y kama istasyonu, araç tamir-bak m istasyonu gibi ek hizmetlerin özel sektör veya kamu taraf ndan verilmesi, özellikle lojistik köyde yerle ik firmalar için faydal sa layacakt r. Ta ma ve lojistik konular nda firmalara sa lanan hizmetler, Avrupa lojistik köylerindeki gibi daha ayr nt l (kapsaml ) hale getirilmeli ve sadece antrepo hizmeti ile s n rl kalmamal d r. Ayd n, G.T. ve Ö üt, K.S. (2008a). Lojistik Köy Nedir?, 2.Uluslararas Demiryolu Sempozyumu, Ekim, stanbul, 2.Cilt, Ayd n, G.T. ve Ö üt, K.S. (2008b). Avrupada ve Türkiyede Lojistik Köyler, 2.Uluslararas Demiryolu Sempozyumu, Ekim, stanbul, 2.Cilt, Ballis, A. ve Mavrotas, G. (2007). Freight Village Design Using the Multicriteria Method PROMETHEE, Operational Research. An International Research, 7(2), Bamyac, M. (2008).Modern Lojistik Yönetimi: Organize Lojistik Bölgeleri için Bir Yer Seçimi Modeli, stanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yay nlanmam Doktora Tezi. Bamyac, M., ve Tanya M. (2008). Organize Lojistik Bölgesi Yer Seçimi Problemi için Bir Çok Ölçütlü Karar Verme Modeli; AHP-SAW, Mersin Sempozyumu, Boile, M., Theofanis, S. ve Strauss-Wieder, A. (2009). Feasibility of Freight Villages in the NYMTC Region, Center for Advanced Infrastructre and Transportation Freight and Maritime Program Rutgers, The State University of New Jersey. Ceran, M.B. (2010). Küresel Rekabet Ortam nda Rekabetçi Üstünlük Sa lamada Lojistik Köyler: Konya Lojistik Köyü Önerisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yay nlanmam Doktora Tezi. Chen, Y., ve Qu, L. (2006). Evaluating the Selection of Logistics Center Location Using Fuzzy MCDM Model Based on Entropy Weight, ( ). Çanc, M. ve Atalay,. (2007). Freight Villages As A Solution to the Urban Logistics Challange, 5 th International Logistics and Supply Chain Congress, November 8-9, Istanbul. Eryürük, S.H. (2010). Bilimleri Enstitüsü, Yay nlanmam Doktora Tezi., stanbul Teknik Üniversitesi Fen Harrison, R., Chiu, Y.C., Schofield, M., Henk, R., Otway, L.L., Siegesmund, P., Rajbhandari, R., Yang, H., Bustillos, B., ve Samant, S. (2006). Design and Operation of Inland Ports as Nodes of the Trans Texas Corridor, ( ). Kabashkin, I. (2007). Logistics Centers Development in Latvia, Transport, 22 (4), Kara, M., Tayfur, L., ve Bas k H. (2009). Küresel Ticarette Lojistik Üslerin Önemi ve Türkiye, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (11), Kay kç, Y. (2010). A Conceptual Model for Intermodal Freight Logistics Centre Location Selection, Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, Kaynak, M., ve Zeybek, H. (2007). Intermodal Terminallerin Geli iminde Lojistik Merkezler, Da t m Parklar ve Türkiyedeki Durum, Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi, 9 (2), K l ç, Y., Karaatl, M.A., Demiral, M.F., ve Pala, Y. (2009). Geli mekte olan Ülkelerde Sürdürülebilir Kalk nma Aç s ndan Lojistik Köyler: Türkiye Örne i, I.Uluslararas Davraz Kongresi, Eylül, Isparta, ( ). Klapita, V. ve Svecova, Z. (2006). Logistics Centers Location, Transport, 21 (1),

10 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran 2011 Meidute, I. (2007). Economical Evaluation of Logistics Centers Establishment, Transport, 22 (2), Rimiene, K., ve Grundey, D. (2007). Logistic Centre Concept Through Evaluation and Definition, Engineering Economics, 4 (54), Savy, M. ve Xiaoming, L. (2009). FreightVvillages and Urban Planning: A Sino-French Approach, THNS Forum, November, Shanghai. Sulgan, M. (2006). Logistics Park Development in Slovak Republic, Transport, 21 (3), Tanya, M. (2010). Türkiye Lojistik Sektörünün Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Yöneylem Ara t rmas ve Endüstri Mühendisli i 30. Ulusal Kongresi, 30 Haziran-02 Temmuz, Sabanc Üniversitesi. Wang, S., ve Liu, P. (2007). The Evaluation Study on Location Selection of Logistics Center Based on Fuzzy AHP and TOPSIS, International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, October 8-10, Yang, L., Ji, X., Gao, Z. ve Li, K. (2007). Logistics Distribution Centers Location Problem and Algorithm Under Fuzzy Environment, Journal of Computational and Applied Mathematics, 208,

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ (22-24 Ekim 2015 Aksaray Üniversitesi) KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi

Detaylı

Şekil 3-1: "ÇED İzni Alanı"nın ve "Proje Alanı"nın Yeri... 4

Şekil 3-1: ÇED İzni Alanının ve Proje Alanının Yeri... 4 İÇINDEKILER 3. ÇEVRESEL VE SOSYAL DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI 2 3.1 GİRİŞ 2 3.2 ÇSED SÜRECİ YAKLAŞIMI 2 3.3 PAYDAŞ KATILIMI 2 3.3.1 ÇSED Kapsam Belirleme Çalışması 2 3.4 ALTERNATİFLERİN ANALİZİ 2 3.5 PROJE

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından,

Rekabet Kurumu Başkanlığından, Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-4-43 (Muafiyet) Karar Sayısı : 14-46/848-387 Karar Tarihi : 26.11.2014 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr. Nurettin

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Genişletilmiş Üçüncü Basım Mart 2010 Yayın No : MMO

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

Tematik Ağ Projesi AEHESIS

Tematik Ağ Projesi AEHESIS Tematik Ağ Projesi AEHESIS Aligning a European Higher Education Structure In Sport Science Spor Bilimleri Eğitimini Avrupa Yükseköğretiminde Uyumlaştırma 3. Yıl Proje Raporu - Özet - 2006 PROJE HAKKINDA

Detaylı

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 12 OCAK 2011 MALKARA/TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin sağladığı

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İş Sağlığı ve Güvenliği Fayda-Maliyet Analizi Proje Raporu

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İş Sağlığı ve Güvenliği Fayda-Maliyet Analizi Proje Raporu ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Fayda-Maliyet Analizi Proje Raporu ANKARA, 2010 ÖZET İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemenin

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

Küresel ekonomik kriz

Küresel ekonomik kriz Küresel ekonomik kriz sonrası AB ekonomisinin yeniden canlandırılması için hazırlanan «akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme» odaklı Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine ulaşılmasında KOBİ ler, çok

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanlar, Sayın KĐK üyeleri, Sayın Katılımcılar, Sayın Basın Mensupları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI Ali ÖZKURT Orman Yüksek Mühendis Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü PK.18 33401 TARSUS 1.GİRİŞ Türkiye'de orman varlığının

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 DEĞERLENDİRME RAPORLARI 1. Değerlendirme Raporu 12 Haziran 2008 tarihli 24. Đcra Kurulu Toplantısında

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE KAYNAK LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu AKILCI İLAÇ KULLANIMI PROJE YARIŞMASI BAŞVURU FORMU BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI * BAŞVURU SAHİBİNİN MESLEĞİ BAŞVURU SAHİBİNİN YAŞI BAŞVURU SAHİBİNİN MEDENİ : DURUMU BAŞVURU SAHİBİNİN EĞİTİM DURUMU BAŞVURU

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU İhsan ÇULHACI Giriş Siyasi tarih disiplininde Almanya nın siyasal birliğinin sağlanması ve kuruluş yılı 1871 olarak kabul edilmekle birlikte, Almanya Sayıştayı,

Detaylı

Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri. Mete Tırman

Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri. Mete Tırman Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri Mete Tırman Konu Başlıkları Bilişim Teknolojileri ve Taşımacılık Global rekabette Demiryollarının Konumu Rekabet ve Bilişim Teknolojileri Bilişim ve Demiryollarındaki

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ AMAÇ 2001 yılında 4691 sayılı yasayla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

AB ve Türkiye Telekomünikasyon Pazarları 2009 Yılı Durum Karşılaştırması

AB ve Türkiye Telekomünikasyon Pazarları 2009 Yılı Durum Karşılaştırması T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı AB ve Türkiye Telekomünikasyon Pazarları 2009 Yılı Durum Karşılaştırması Hazırlayanlar Uzman Hakan

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ *

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * Doç. Dr. Meral TEKİN ** Son yıllarda halk eğitimi, toplumdaki öneminin giderek artmasına koşut olarak, önemli bir araştırma alanı olarak kabul görmeye

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

2 Gemi Kiralama ve Demuraj-Dispeç Hesapları

2 Gemi Kiralama ve Demuraj-Dispeç Hesapları GĠRĠġ Dünya ticareti insanlığın gereksinimleri, yaşam kalitesi ve refahı için vazgeçilmez bir unsurdur, dünya ticaretinin vazgeçilmezi ise ulaşım sistemleridir. Ulaşım sistemleri içinde, çok uzun, kıtalar

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

İş Sözleşmesi Türlerinin Uygulaması ve Mesleki Faaliyet Olarak Geçici İş İlişkisi. Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT

İş Sözleşmesi Türlerinin Uygulaması ve Mesleki Faaliyet Olarak Geçici İş İlişkisi. Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT İş Sözleşmesi Türlerinin Uygulaması ve Mesleki Faaliyet Olarak Geçici İş İlişkisi Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT İş Sözleşmesinin Türleri Belirli Süreli İş Sözleşmesi Kısmi Süreli İş Sözleşmesi -Çağrı Üzerine

Detaylı

LEONARDO DA VİNCİ 2008 TEKLİF DÖNEMİ PARTNERSHIP (ORTAKLIK) PROJESİ

LEONARDO DA VİNCİ 2008 TEKLİF DÖNEMİ PARTNERSHIP (ORTAKLIK) PROJESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (Türkiye Ulusal Ajansı) ANTALYA TEKNİK ve ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ LEONARDO DA VİNCİ 2008 TEKLİF DÖNEMİ PARTNERSHIP

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Turan ÖZYURT İSO Meclis Üyesi MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İMALATI 1. Grup Madencilik, Mermer ve Taş Ocakçılığı 23. Grup Cam ve Cam Mamulleri Sanayii 43.

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 06.07.2010 / 87-1 2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu nun 5810 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değiştirilen geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı