Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir."

Transkript

1 KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin Bilgiler sayfası ve Ödeme Planı ile altında Müşteri adı, soyadı ve imzası bulunan Sabit Faizli Konut Finansman Kredisi ve Teminat Sözleşmesi nin ayrılmaz bir parçası olup bu belgeler ile bir bütündür. İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, MÜŞTERİ ye BANKA ca, MÜŞTERİ nin konut edinmesi amacıyla veya MÜŞTERİ nin sahip olduğu konutun teminatı altında kredi kullandırılacak olması nedeniyle veya bu kapsamda başka bir BANKA nezdinde açılmış olan kredilerin yeniden finansmanı amacıyla, Türk Lirası veya dövize endeksli olarak (yabancı para ölçüsüyle) MÜŞTERİ adına açılacak konut finansmanı kredisi (kısaca kredi olarak anılacaktır) ile ilgili gerekli ön bilgilendirmenin yapılması amacını taşımaktadır. BANKA, dilerse bu krediyi, teminatı ile birlikte menkul kıymetleştirilmek üzere, yasayla uygun görülen kurum veya kuruluşlara devretmeye yetkilidir. Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KREDİ TÜRLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Bankamızda sadece Sabit Faizli Kredi kullandırılmakta olup Değişken Faizli Kredi, Sabit ve Değişken Faizli Kredi ile ilgili uygulamamız bulunmamaktadır. Sabit Faizli Kredi: Sözleşme de başlangıçta belirtilen faiz oranının her iki tarafın ortak rızası olmaksızın değiştirilemeyeceği kredi türüdür. Sabit Faizli Kredinin Tüketiciye Etkileri: Sabit Faizli Kredi de MÜŞTERİ, bir veya birden fazla ödemeyi vadesinden önce yapması durumunda kredi veren konut finansmanı kuruluşu tarafından MÜŞTERİ den erken ödeme tazminatı talep edilebilecektir. Bu ücret erken ödenen tutarın kalan vadesi otuz altı ayı aşmayan kredilerde % 1 ini (yüzde bir), kalan vadesi otuz altı ayı aşan kredilerde ise %2 sini (yüzde iki) geçemeyecektir. Değişken Faizli Kredi: Başlangıçta Sözleşme de belirtilen faiz oranının, dönemsel geri ödeme tutarı yine başlangıçta Sözleşme de belirlenecek olan azami dönemsel geri ödeme tutarını aşmamak koşuluyla ve yine Sözleşme de belirlenecek, yurt içinde veya yurt dışında genel kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen referans faizler ve endeksler baz alınarak değiştirilebilen kredi türüdür. Değişken Faizli Kredinin Tüketiciye Etkileri: Değişken faizde kredi veren konut finansmanı kuruluşunun baz alacağı endeksler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenecek fiyatlamalar endeks faiz oranının üzerine eklenecek marjlar ile oluşturulacaktır. MÜŞTERİ için uygulanacak endeks ve marj oranı Sözleşme de belirtilecektir. Azami oran da Sözleşme de belirtilecektir. Faiz oranları düştüğünde MÜŞTERİ nin taksitleri düşecek, faiz oranlarının yükselmesi durumunda ise taksit tutarları Sözleşme de belirtilen azami orana kadar yükselebilecektir. 1 / 7

2 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından, tarihli Resmi Gazete de yayımlanan, 2007/1 sayılı tebliğ ile değişken faizli konut finansmanı sözleşmelerinde kullanılabilecek referans endeks, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) olarak belirlenmiştir. Sabit ve Değişken Faizli Kredi: Aynı kredi içinde hem Sabit hem de Değişken Faizli Kredi yönteminin esas alındığı kredi türüdür. Sabit ve Değişken Faizli Kredinin Tüketiciye Etkileri: Sabit ve Değişken Faizli Kredide MÜŞTERİ, ödemelerinin sabit faizli olarak belirlendiği dönemde bir ya da birden fazla ödemeyi vadesinden önce yapması durumunda, kredi veren konut finansmanı kuruluşu tarafından MÜŞTERİ den erken ödeme tazminatı talep edilmeyecektir. MÜŞTERİ nin ödemelerinin değişken faizli olarak belirlendiği dönemde fiyatlamalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenecek endeks faiz oranın üzerine eklenecek marjlar ile oluşturulacak, değişken faizin uygulandığı dönem için MÜŞTERİ ye uygulanacak endeks ve marj oranı Sözleşme de belirtilecektir. Değişken faizin uygulandığı dönem için azami oran da Sözleşme de belirtilecektir. Değişken faizin uygulandığı dönem faiz oranları düştüğünde, MÜŞTERİ nin taksitleri düşecek, faiz oranlarının yükselmesi durumunda ise taksit tutarları Sözleşme de belirtilen azami orana kadar yükselebilecektir. Kredinin Dövize Endeksli Olması: Kredinin dövize endeksli kullanılması halinde, Geri Ödeme Planı yabancı para üzerinden düzenlenir. Ancak, kredi BANKA hesaplarında TL olarak takip edilir. MÜŞTERİ nin dövize endeksli kredi kullanmak istemesi halinde, kredinin BANKA nın uyguladığı gişe döviz alış kuru karşılığı bulunacak Türk Lirası kullanılacaktır. Dövize endeksli kredinin, geri ödemelerinde ise düzenlenecek geri ödeme planındaki yabancı para olarak belirtilen taksitleri efektif veya döviz olarak aynen veya ödeme anındaki efektif veya döviz karşılığı Türk Lirası olarak yatıracaktır. Kredi taksitleri efektif olarak yatırıldığında, BANKA nın ödeme anındaki gişe efektif satış kuru karşılığı Türk Lirası tutarı; döviz olarak yatırıldığında BANKA nın ödeme anındaki gişe döviz satış kuru karşılığı Türk Lirası tutarı esas alınacaktır. Kredinin BANKA kayıtlarında TL olarak takip edilmesine karşın doğacak kur farkları getirisi BANKA ya ait olacak ve bu kur farkları ile kur farkları nedeniyle mevzuat uyarınca ödenmesi gereken Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV), Kaynak Kullanım Destekleme Fonu (KKDF) ve diğer her türlü vergi, resim, harç ve giderleri de MÜŞTERİ tarafından ödenecektir. SABİT FAİZLİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Konut Finansman Kredisi Uygulaması ile ilgili detaylar Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası içinde yer almaktadır. KREDİYE İLİŞKİN MASRAFLAR MÜŞTERİ ve kefiller bu Sözleşme gereğince fon ve gider vergileri ile sair bilcümle vergi ve resimlerin, kendilerine ait olduğunu, bunları ve her çeşit komisyon, ekspertiz ücreti, ipotek tesis ücreti, tahsis ücreti müşteri talebine bağlı olarak bloke çek düzenletilerek ödemenin gerçekleştirilmesi halinde bloke çek ücreti dahil, Sözleşme Öncesi Bilgi Formu nda belirtilen bütün masrafları BANKA ya ödemeyi kabul ederler. İleride her ne nam altında olursa olsun konulabilecek bilcümle vergi, resim ve sair yasal yükümlülüklerle, halen mevcut vergi, resim, fon, gider vergileri ile sair yasal yükümlülüklere yapılabilecek zamlar ve ilaveleri de ayrıca bir ihbara lüzum kalmaksızın ödemeyi kabul ve beyan ederler. Kredi taksitlerindeki gecikmelerde, mektup, kısa mesaj, internet, telefon ve/veya noter aracılığıyla yapılan gecikme bildirimlerinde, bildirimin yapıldığı tarihte düzenleyici otoritelerce (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) tahsili uygun görülen gönderim masrafları tahsil edilir. 2 / 7

3 Kredi borcunun ödenmesi amacıyla, kredi yasal takibe geçerken, kredi müşterisi ve kefiller aleyhine keşide edilen ihtarnamenin noter aracılığı ile gönderilmesinden kaynaklanan masraflar için İhtarname masrafı tahsil edilir. Noter aracılığıyla yapılan bildirimlerin ve/veya ihtarname masrafının muhatap (borçlu ve kefil) sayısı ve gönderilen adres sayısına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Ayrıca noter masraflarındaki güncel artışa bağlı olarak ilgili masraf güncellenecektir. Ayrıca BANKA, konut finansmanı kredisine ilişkin ödemelerin yapılacağı bir mevduat hesabı açacaktır. Bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemlerin yapılması durumunda, MÜŞTERİ den bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilmeyecektir. Bununla birlikte söz konusu hesabın başkaca bankacılık işlemleri için kullanılması halinde BANKA belirli dönemler itibariyle MÜŞTERİ hesabından hesap işletim ücreti tahsil edebilecektir. Bu hesap, MÜŞTERİ nin aksine yazılı talebi olmaması halinde kredinin ödenmesi ile kapatılacaktır. Bu hesaptan MÜŞTERİ nin talimat vermesi halinde MÜŞTERİ talimatları doğrultusunda otomatik ödemeler yapılabilecektir. MÜŞTERİ nin taksit tarihi itibariyle taksit tutarının tamamını hesabında tam olarak bulunması gerekmektedir. MÜŞTERİ nin sözleşme, işlem fişi ve benzeri dokümanların bir örneğini talep etmesi halinde, ilgili dokümanın düzenlenme tarihinden sonraki ilk yıl için herhangi bir ücret alınmaz. İlgili dokümanın düzenlenme tarihinden itibaren bir yılın üzerinde sürenin geçmesi halinde, MÜŞTERİ ye bilgi verilmek suretiyle, yapılan işlemle orantılı olacak şekilde ücret talep edilir. MÜŞTERİ nin borçlarının bulunmadığına dair talep ettiği bilgi yazısı için bir defaya mahsus olmak üzere ücret alınmaz. GERİ ÖDEMEYE İLİŞKİN BİLGİLER MÜŞTERİ, BANKA ya anapara olarak Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfasında belirtilen tutarda borçlu olacak ve bu borcunu Sabit Faizli Konut Finansman Kredisi ve Teminat Sözleşme sine ekli Geri Ödeme Planı nda (eğer kredi ürünü ev değiştiren mortgage ise birinci dilim ve ikinci dilim kredilerin ödeme planları) belirtilen vade ve tutarlarda nakden ve def aten ödeyecektir. MÜŞTERİ, taksitlerden herhangi birinin ödeme gününün tatil gününe veya resmi tatile rastlaması halinde; taksit ödemesini resmi tatili takip eden ilk işgünü yapabilecektir. MÜŞTERİ ve kefiller kredinin tamamı kapanmadan satış yolu ile devir yapılması halinde vergi istisnasından faydalanılamayacağını, bu durumda ödeme planı ve taksit tutarlarında değişiklik olacağından ihtarname ekinde gönderilecek yeni ödeme planına uymakla yükümlü olduklarını kabul ve beyan ederler. MÜŞTERİ, aldığı kredinin bakiye borcunu veya bazı taksitlerini vadelerinden önce ödemek istediği takdirde, bu talebi mevzuat gereğince yapılacak hesaplama doğrultusunda geçerli olacaktır. MÜŞTERİ, bir veya birden fazla ödemeyi vadesinden önce yapması veya krediyi erken kapatması durumunda, erken ödenen tutarın kalan vadesi otuz altı ayı aşmayan kredilerde % 1 ini, kalan vadesi otuz altı ayı aşan kredilerde ise %2 sini geçmeyecek şekilde belirlenecek, erken ödeme tazminatını BANKA ya ödeyecektir. Hesaba havale veya EFT gönderilerek kredi borcuna erken ödeme veya erken kapama veya ara ödeme işlemi yapılamayacaktır. Havale veya EFT göndermek suretiyle erken ödeme veya erken kapama veya ara ödeme yapması halinde BANKA'ya ayrıca yazılı talimat verilerek ödeme işlemine ilişkin önceden Şubenin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Sadece erken ödeme veya kapama veya ara ödeme açıklaması ile krediye ait işlem yapılması halinde BANKA sisteminin bu ödenen tutarı kredi 3 / 7

4 borcuna mahsup edemeyeceğinden meydana gelebilecek olası kayıplardan BANKA sorumlu olmayacaktır. TEMERRÜT VE HUKUKİ SONUÇLARI MÜŞTERİ nin birbirini izleyen en az 2 (iki) taksidi ödemede temerrüde düşmesi halinde BANKA nın kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkı saklı olacaktır. Bu durumda BANKA, MÜŞTERİ ye en az 30 (otuz) gün süre vermek suretiyle, kalan borcun tümünün ödenmesini talep etmeye yetkili olacaktır. Ödemelerde temerrüde düşülmesi halinde gecikme faizi oranı, sabit faizli kredi sözleşmelerinde akdi faiz oranının, %30 (yüzde otuz) fazlasını geçmemek üzere belirlenecektir. Kredinin bir bölümünün MÜŞTERİ veya kampanyalı satış nedeniyle ürünü satan firma tarafından ödenmesi ve benzeri sebeplerle, Sabit Faizli Konut Finansman Kredisi ve Teminat Sözleşmesi Krediye İlişkin Bilgiler sayfasında belirtilen aylık standart faiz oranından daha düşük veya sıfır faizle kredi kullandırılması durumunda, temerrüt halinde Sözleşme de belirtilen aylık standart faiz oranı üzerinden temerrüt faiz oranı belirlenecek ve her ne kadar krediye düşük faiz oranı uygulansa veya hiç faiz alınmıyor olsa da bu temerrüt faiz oranı uygulanacaktır. MÜŞTERİ, birbirini izleyen en az 2 (iki) taksidi ödemede temerrüde düşmesi halinde, temerrüdün doğduğu andaki Türk Lirası veya döviz borç bakiyesini, temerrüdün doğduğu tarihten borcunu tüm fer ileri ile birlikte BANKA ya geri ödeyeceği tarihe kadar geçecek günler için, Tüketicinin Korunması Hakında Kanun un izin verdiği en yüksek oran eklenerek bulunacak oranda temerrüt faizi ve bunun mevzuat uyarınca ödenmesi gereken Banka ve Sigorta Muameleleri (BSMV) ve Kaynak Kullanım Destekleme Fonu (KKDF) ile diğer her türlü vergi ve yasal yükümlülük ile birlikte derhal, nakden ve tamamen tediye ile yükümlü olacaktır. Aksi takdirde, BANKA alacağın tahsili için yasal yollara müracaat edebilecek, teminatlara rücu edecektir. MÜŞTERİ, bu durumda yargılama giderleri ile avukatlık ücretini ödemek zorunda kalacaktır. Borcun tamamının muaccel olması halinde, BANKA tarafından MÜŞTERİ hakkında yasal süreç başlatılacak ve taşınmazın tahliyesi talep edilecektir. BANKA, doğan alacaklarının tahsili için rehnin yetmemesi halinde aciz vesikası alınmadan dahi haciz ve iflas yolu ile takip yapmaya yetkilidir. Kredinin dövize endeksli kredi olması halinde, borcun tamamının muaccel olduğu tarihten itibaren BANKA nın alacağını, BANKA kurlarından Türk Lirası na çevirerek takip etme yetkisi bulunmaktadır. KREDİYE İLİŞKİN TEMİNATLAR İpotek Kredi borcunun teminatı olarak, MÜŞTERİ tarafından satın alınacak konut veya mülkiyeti MÜŞTERİ ye ait başkaca bir konut üzerinde, gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki tüm BANKA şubeleri tarafından MÜŞTERİ lehine açılmış ve açılacak konut finansmanı kredileri, tüketici kredileri ve her türlü krediler nedeniyle BANKA ya karşı doğmuş, doğacak borçlarının ödenmesini teminen, ipotek resmi senedinde belirtilecek tutara kadar limit ipoteği tesis edilecektir. Bu ipotek, ipotek resmi senedinde belirtilecek meblağa ilaveten kredi sözleşmesinde ve Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak sayfasında belirtilecek akdi faizler ile temerrüt faizlerinin ve bunların gider vergilerinin, komisyonlarının ve kredi sözleşmesinden doğmuş, doğacak her türlü masrafların, icra takip ve yargılama giderlerinin, yasal avukatlık ücretinin ve bunun gider vergisinin de teminatını teşkil edecek ve serbest dereceden istifade etmek kaydıyla fekki BANKA tarafından bildirilinceye kadar tesis edilecektir. 4 / 7

5 İcra İflas Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu nda belirtilmiş olan hususlar dahilinde işbu maddede belirtilen ve üzerinde ipotek tesis edilmiş olan taşınmaza/taşınmazlara yönelik yeniden kıymet takdiri yapılmasının gerekmesi halinde Sermaye Piyasası Kanunu nda belirtilen kıymet takdiri konusunda yetki verilmiş kişi veya kuruluşlara BANKA tarafından kıymet takdiri yaptırılabilecektir. BANKA, yeniden bulunacak değere göre gerek görürse değer ve nitelik bakımından uygun görülecek yeni teminat istemeye yetkilidir. Kefalet Tüketici işlemlerinde, tüketicinin edimlerine karşılık olarak alınan şahsi teminatlar, her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılır. Adi kefalette, alacaklı borçluya başvurmadıkça kefili takip edemez. Ancak alacaklı; Borçlu aleyhine yapılan takibin sonucunda kesin aciz belgesi alınması, Borçlu aleyhine Türkiye de takibatın imkansız hale gelmesi veya önemli ölçüde güçleşmesi, Borçlunun iflasına karar verilmesi, Borçluya konkordato mehli verilmiş olması, hallerinde doğrudan doğruya kefile başvurabilir. Alacak, kefaletten önce veya kefalet sırasında rehinle de güvence altına alınmışsa, adi kefalette kefil, alacağın öncelikle rehin konusundan alınmasını isteyebilir. Ancak, borçlunun iflasına veya kendisine konkordato mehli verilmesine karar verilmişse, bu hüküm uygulanmaz. Sadece açığın kapatılması için kefil olunmuşsa, borçlu aleyhine yapılan takibin kesin aciz belgesi alınmasıyla sonuçlanması veya borçlu aleyhine Türkiye de takibatın imkânsız hale gelmesi ya da konkordatonun kesinleşmesi durumlarında doğrudan doğruya kefile başvurulabilir. Sözleşmede bu durumlarda alacaklının, önce asıl borçluya başvurmak zorunda olduğu kararlaştırılabilir. Menkul Kıymet / Mevduat Rehni MÜŞTERİ nin BANKA dan kredinin teminatı olarak BANKA nezdinde açtığı ve/veya açacağı mevduatlarını veya döviz tevdiat hesaplarını / banka ya tevdi ettiği ve edeceği her türlü menkul kıymetleri üzerinde Banka lehine rehin tesis ederek de kredi kullanabilecektir. Banka alacağının kısmen veya tamamen muaccel olması halinde, İcra Daireleri ne veya diğer herhangi bir resmi makama başvurma sorumluluğu olmaksızın BANKA, dilediği anda ve uygun göreceği şekillerde, açık arttırmaya ya da diğer kanun yollarına gerek kalmaksızın, özel olarak paraya çevirmek ve bedellerinden haklarını tahsil etmek yetkisine sahiptir. KREDİYE İLİŞKİN DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR Belirli bir konutun satın alınması veya belirli bir satıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile verilen bağlı kredi niteliğindeki kredilerde imalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı ile birlikte kredi veren konut finansmanı kuruluşu da ayıplı maldan müteselsilen sorumludur. Kredi veren konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu, konutun teslim edilmemesi durumunda konut satış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen konut teslim tarihinden, konutun teslim edilmesi durumunda konutun teslim edildiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl süre ve kullandırdığı kredi miktarı ile sınırlıdır. Konut finansmanı kuruluşları tarafından verilen kredilerin devrolması halinde dahi, kredi veren konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu devam eder. Krediyi devralan kuruluş bu madde kapsamında sorumlu olmaz. Ayıplı malın neden olduğu zarardan dolayı birden fazla kimse sorumlu olduğu takdirde bunlar müteselsilen sorumludurlar. Satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz. İlan ve taahhüt edilen konutun teslimatının hiç veya gereği gibi yapılmaması durumunda satıcı, sağlayıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici, ithalatçı ile birlikte kredi veren konut finansmanı kuruluşu da müteselsilen sorumludur. İlan ve taahhüt edilen konutun teslimatının hiç, gereği gibi veya zamanında yapılmaması durumunda, kredi veren konut finansmanı kuruluşu, satıcı, sağlayıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici, ithalatçı ile birlikte, kullandırdığı kredi miktarı kadar müteselsilen sorumludur. Konut finansmanı kuruluşları tarafından verilen kredilerin devrolması halinde dahi, kredi veren konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu devam eder. Krediyi devralan kuruluş bu madde kapsamında sorumlu olmaz. 5 / 7

6 MÜŞTERİ nin yapmış olduğu işlemler nedeniyle kıymetli evrak niteliğinde sadece nama yazılı ve her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde senet düzenlenebilir. Bu fıkra hükümlerine aykırı olarak düzenlenen senetler MÜŞTERİ yönünden geçersizdir. MÜŞTERİ nin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı MÜŞTERİ ye devir veya teslim etmeyi üstlendiği Ön Ödemeli konut şatışlarında MÜŞTERİ, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Bu nedenle, MÜŞTERİ, BANKA nın dilerse on dört günlük cayma hakkı süresi geçtikten sonra kredi tutarını satıcıya ödeyebileceğini, bu sürenin sonuna kadar BANKA ya cayma hakkının kullanıldığı hususunda herhangi bir bildirim yapılmaması halinde cayma hakkının kullanılmadığı kabul edilerek BANKA tarafından ödeme yapılabileceğini kabul ve beyan eder. BANKA, cayma hakkı süresi içinde MÜŞTERİ den faiz, komisyon, yasal yükümlülük ve benzeri isimler altında herhangi bir masraf talep etmeyecektir. Ön ödemeli konut satışlarında, konutun devir veya teslim tarihine kadar MÜŞTERİ nin herhangi bir gerekçe göstermeden satış sözleşmesiden dönme hakkı vardır. Satış sözleşmesinden dönülmesi durumunda MÜŞTERİ işbu Sözleşmenin erken ödeme maddesinde düzenlenmiş bulunan kapsamda BANKA ya ödeme yaparak kredisini erken kapatabilir. Taraflar arasında akdedilen Sözleşme de öngörülen şartlar Sözleşme süresi içerisinde MÜŞTERİ aleyhine değiştirilemeyecektir. İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ile Kapak Sayfası, Sözleşme nin imzalanmasından en az 1 (bir) işgünü önce BANKA tarafından MÜŞTERİ ye verilmiştir. Bu doküman, Konut Finansmanı hakkında genel bir bilgilendirme formudur. BANKA, bu bilgileri vermekle kredi açmayı taaahhüt etmiş sayılmaz. Değerlendirme sonucunda uygun bulunduğu takdirde kredi açılacaktır. Saygılarımızla, KONUT FİNANSMANI KURULUŞUNA İLİŞKİN BİLGİLER Konut Finansmanı Kuruluşunun Unvanı : Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Adresi : Telefonu : Şubesi MÜŞTERİ ve varsa KEFİL inin bu formda yer alan bilgileri okuyup anladığını ve bu formun bir nüshasını almış olduğunu EL YAZISI İLE YAZIP İMZALAYACAĞI bölüm: MÜŞTERİ (BORÇLU): KEFİL: Tarih: / / 6 / 7

7 MÜŞTERİ (BORÇLU) Adı Soyadı : Adresi :.... İmzası : KEFİL - I KEFİL - II Adı Soyadı : Adı Soyadı : İmzası : İmzası : Yapı Kredi Bankası A.Ş. Şubesi 1.Yetkili Adı Soyadı 2. Yetkili Adı Soyadı Ek: Konut Finansman Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Kapak Sayfası 7 / 7