T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş."

Transkript

1 1-Giriş SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un 24. maddesi ile bu madde uyarınca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda tüketiciye Sabit Faiz Oranlı Konut Finansmanı Kredisi koşulları ile faiz, vade, ücret, masraf vb. kalemlere ilişkin Bankanın güncel tarifesi hakkında genel bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır. İşbu formun, tüketiciye verilmesini takip eden bir işgünü geçmeden Banka ile tüketici arasında sözleşme imzalanmaz. Bu Form da yer alan bilgiler ve kredi koşulları, Form un tüketiciye verildiği tarihten itibaren 1 gün süreyle geçerlidir. Bu sürenin sonunda Banka, söz konusu kredi koşullarına ilişkin değişiklik yapma hakkını ve her halükarda işbu formda belirtilmeyen hususlarda Yasa ve cari mevzuat esasları dahilinde işlemde bulunma haklarını saklı tutar. 2- Kredi Kurumu T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Doğanbey Mahallesi, Atatürk Bulvarı No: Altındağ-ANKARA Tel: Internet Adresi:www.ziraatbank.com.tr Banka Çağrı Merkezi Numarası: Ticaret Sicil Numarası Sigorta T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Konut Finansmanı kapsamındaki ürünlerden kullanılması durumunda teminata alınacak gayrimenkule ilişkin zorunlu deprem sigortasının (DASK) yapılması zorunludur. Tüketicinin talebi halinde, Konut Finansmanı kapsamındaki kredi ürünlerden kullanılması durumunda teminata alınacak gayrimenkule ilişkin konut ve diğer sigortaların yanı sıra, tüketiciye hayat sigortası yapılacaktır. Tüketici; kredi kullandırım aşamasında veya ileride yapılacak başvurusu ile- sigorta yaptırılması yönünde talepte bulunması halinde kredisinin tamamen tahsil ve tasfiye edileceği tarihe kadar sigorta yaptırılması konusunda Banka ile mutabakata vardığını, söz konusu sigortaların her yıl yenileneceğini kabul eder. Konut finansmanı kapsamında kullandırılacak kredi işlemlerinde ipotek alınan gayrimenkulün yangın, su baskını, deprem (DASK ın karşıladığı tutarın üzerindeki deprem riskleri için ihtiyari deprem teminatı sağlar) vb. risklere karşı korunmasını teminen yaptırılan konut sigortası ile DASK, söz konusu risklerin gerçekleşmesi halinde gayrimenkule ilişkin zararların karşılanmasını sağlayacak olup, esasen tüketicinin yararına olan uygulamalardır. Ayrıca, hayat sigortası da borçlunun vefatı halinde kredinin teminat altına alınması ve kredi müşterisinin yasal mirasçıları ile varsa kefillerinin mağduriyetinin önlenmesi 1

2 amacını taşıdığından, bu sigorta ürünü de müşterinin yararına olan bir uygulama olmakla birlikte, Hayat sigortası, konut sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların, tüketici talep etmedikçe yaptırılması zorunlu değildir. 4-Sabit Faiz Oranlı Konut Finansmanı Kredileri Konut Finansmanı, konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılmasıdır. Bu kapsamdaki kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler de konut finansmanı kapsamındadır. Sabit faiz oranlı konut finansmanı kredilerinde; konut finansmanı kapsamında tüketici tarafından talep edilen ürün sabit bir faiz oranı üzerinden, kredi vadesi sonuna kadar taksitler halinde kullandırılmakta olup, piyasa koşullarından etkilenmemektedir. Sabit faiz oranı ile farklı esnek ödeme modellerinde kredi kullandırılması müşterinin talebi ve Bankanın uygun görmesi halinde mümkündür. 5- Sabit Faiz Oranlı Krediler, Değişken Faiz Oranlı Krediler, Karma Yapılı Krediler, Bu Kredi Tipleri Arasındaki Farklar ve Tüketiciye Muhtemel Etkileri Konut finansmanı kapsamında faiz oranlarının sabit olarak belirlenmesi halinde, kredi, sözleşme başlangıcında belirlenen ve her iki tarafın ortak rızası dışında değiştirilemeyen faiz oranı ile kullandırılır. Söz konusu kredi, vadesi boyunca sabit faiz oranı üzerinden taksitler halinde geri ödemelidir. Başlangıçta belirlenmiş sabit faiz oranı ancak, Banka ve müşterinin ortak rızası ve mutabakatı ile değiştirilebilir. Aksi halde vade sonuna kadar değiştirilemez. Konut finansmanı kapsamında faiz oranlarının değişken olarak belirlenmesi halinde, başlangıçta sözleşmede belirlenen faiz oranı, dönemsel geri ödeme tutarı yine başlangıçta sözleşmede belirlenecek olan azami dönemsel geri ödeme tutarını aşmamak koşuluyla ve yine sözleşmede belirlenecek yurt içinde veya yurt dışında genel kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan bir endeks baz alınarak değiştirilebilir. Bu amaçlarla kullanılabilecek referans faizler ve endeksler T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenir. (T.C. Merkez Bankası tarafından, referans endeks tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) olarak belirlenmiştir) Bu yöntemde, başlangıçta belirlenen azami geri ödeme tutarı aşılmamak kaydıyla dönemsel geri ödeme tutarları baz alınan endeksteki değişime bağlı olarak tüketici lehine/aleyhine değişiklik gösterebilecektir. Ancak, ödenecek taksit tutarı hiçbir surette azami dönemsel geri ödeme tutarının üzerine çıkmayacaktır. Konut finansmanı kapsamında faiz oranlarının karma yapıda belirlenmesi halinde, aynı kredi için yukarıda belirtilen mahiyetteki her iki yöntem birlikte (sabit oran, değişken oran) esas alınmak suretiyle kredi kullandırılır. Kredinin vadesi boyunca geri ödemeler sözleşme ile belirlenmiş olan belirli dönemlerde sabit oran üzerinden, yine sözleşme ile belirlenmiş olan belirli dönemlerde ise değişken faiz oranlı sözleşmelerde olduğu şekilde ilgili endeks baz alınmak suretiyle değişken faiz oranı üzerinden yapılmaktadır. Kredinin sabit dönemleri için başlangıçta belirlenen faiz oranı Banka ve müşterinin ortak mutabakatı olmaksızın değiştirilemez. Kredinin değişken dönemlerinde, dönemsel geri ödeme tutarları başlangıçta belirlenen azami geri ödeme tutarı aşılmamak kaydıyla baz alınan endeksteki değişime bağlı olarak tüketici lehine/aleyhine değişiklik gösterebilecektir. 2

3 Konut finansmanının dövize endeklenmesi halinde, kullandırılacak kredi tutarı bir döviz cinsinin kredi kullandırım tarihinde geçerli Banka Döviz Alış Kuru karşılığı olarak belirlenir. Taksit Geri Ödeme Tablosu döviz cinsinden düzenlenecek olmakla birlikte, tüketici tarafından taksit geri ödemeleri ve borç tutarı tahsilat tarihinde geçerli ilgili döviz cinsine ait Banka Döviz Satış Kuru üzerinden yapılacaktır. Bu durumda kanun ve diğer yasal mevzuatın uygulanması sonucunda hesaplanacak kur farkları ile buna ilişkin vergi ve diğer yükümlülükler taksit ödemesi sırasında müşteriden tahsil edilir. Döviz kurlarındaki ani ve aşırı dalgalanmalar TL cinsinden geri ödenecek taksit tutarı ve toplam borç tutarını artırıp azaltabilecektir. 6- Yıllık Faiz Oranı, Yıllık Maliyet Oranı Kredisi, işbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu nun eki ve ayrılmaz parçası olan FAİZ, MASRAF VE ÜCRETLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU nda belirtilen oranlarda maliyet oranı ile kullandırılmaktadır. Temerrüt faiz oranı akdi faiz oranının %30 fazlası olup, yıllık %... dır. 7-Kredi Tutarı, Kredinin Vadesi Kullandırılabilecek azami kredi tutarı, kredinin vadesi, aylık/yıllık geri ödeme tutarı ve kredi vadesi boyunca toplam kaç taksit ödeneceği işbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu nun eki ve ayrılmaz parçası olan masraf ve ücretlere ilişkin taahhütnamede, Toplam borç tutarının anapara, faiz ve diğer giderler itibarıyla dağılımı ise ekli Geri Ödeme Tablosu nda belirtilmiştir. 8-Masraf ve Diğer Giderler Kredi vadesi boyunca ve takip aşamasında kredinin teminatını teşkil eden gayrimenkule ilişkin olarak gerek lisanslı eksperler gerekse diğer uzmanlar tarafından yapılması gerekecek değerlemelerden kaynaklanacak ücretler, tapu harcı, noter masrafı ve diğer masraflardan oluşan tapu masrafları, ihtarname ve muhtelif bildirim masrafları, noter ihtarname ücreti ve noter masrafı karşılığından oluşan ihbar ve ihtar masrafı, Aracı Kurum giderleri ve ipoteğin kaldırılmasına yönelik işlemlerden kaynaklanan masrafların yanı sıra kullandırılan krediye ilişkin olarak tahsil edilecek diğer masraf ve giderler, işbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu nun eki ve ayrılmaz parçası olan masraf ve ücretlere ilişkin taahhütnamede gösterilmiştir. 9- Geri Ödeme Planı Sabit faiz oranı ve TL temel alınarak 5, 10, 20 yıl vadeler için hazırlanan örnek geri ödeme planları ekte yer almaktadır. 10- İstenecek Teminatlar Özellikleri Bankaca belirtilen gayrimenkul üzerine, Banka lehine, Banka nın belirleyeceği tutar ile derece üzerinden, Banka nın tercihine bağlı olarak anapara ya da üst sınır ipoteği tesis edilecektir. Bankaca, krediye ilişkin diğer teminatlar olarak TL/YP mevduat hesapları, repo, hazine bonosu, hazine kefaletini haiz bonolar, gelir ortaklığı senedi, Bankamız yatırım fonu, Eurobond vb. gibi nakit veya nakde çevrilebilir değerlerin rehni ve/veya kefalet talep edilebilecektir. 3

4 Tüketici üçüncü kişilere karşı olan borçlarından dolayı kredinin teminatını teşkil eden ipotek konusu taşınmaz üzerine konulan haczin Bankaca belirlenecek süre içerisinde kaldırılmaması, teminatın borcu karşılamaması, vergi ya da başkaca yükümlülük ya da borçlarından dolayı taşınmazın tamamının veya belirli bir payının satışa çıkarılması, mahkeme kararı ile taşınmaz üzerindeki tasarruf hakkının kısıtlanması, taşınmazda kısmi veya tam hasar meydana gelmesi, taşınmazın kamulaştırılması halinde, kamulaştırma bedelinin alacak miktarının altında kalması ile sözleşmede belirtilen diğer durumlarda Banka ilave teminat istemeye yetkilidir. Banka nın ödemeleri bir kıymetli evraka bağlaması ya da kıymetli evrak kabul etmek suretiyle teminat altına alması mümkün değildir. Buna rağmen tüketiciden/müşteriden bir kıymetli evrak alınacak olursa, tüketici bu kıymetli evrakı Banka dan geri isteme hakkına sahip olup, Banka kıymetli evrakın başkasına devri sebebiyle tüketicinin/müşterinin uğradığı zararı tazmin eder. 11- Erken Ödeme Tüketici, borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Erken ödeme yapılması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkartılan Konut Finansmanı Sisteminde Erken Ödeme İndirimi ve Yıllık Maliyet Oranı Hesaplama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli faiz ve komisyon indirimi yapılır. Müşterinin erken ödeme yapması halinde; Bankaca, sözleşmede de öngörüldüğü üzere müşteriden, gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve erken ödenen tutar/tutarlar üzerinden %2 erken ödeme ücreti alınır. Bu ücret ödenmedikçe teminatlar iade olunmaz, ipotek fek edilmez. 12- Bağlı Kredilerde Sorumluluk Belirli bir konutun satın alınması ya da belirli bir satıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile verilen bağlı kredilerde Banka, tüketiciye karşı satıcı ile birlikte; Ayıplı maldan ve ayıplı mal nedeniyle tüketicinin seçimlik haklarından dolayı teslim tarihinden itibaren 1 yıl süre ile kullandırılan kredi miktarı kadar, Konutun hiç ya da zamanında teslim edilmemesinden dolayı ise kullandırılan kredi miktarı kadar, Müteselsilen sorumludur ve bu sorumluluk, verilen kredilerin ipotek finansmanı kuruluşlarına, konut finansmanı fonlarına veya ipotek teminatlı menkul kıymet teminat havuzlarına devrolması halinde dahi devam eder. 13- Kredi Sözleşmesi Kredi Sözleşmesinin süresi, müşteriye teklif edilen ürüne ilişkin vade kadardır. Krediden kaynaklanan Bankamız alacağı tamamen tahsil ve tasfiye edilinceye kadar sözleşme hükümleri geçerlidir. Banka ile tüketici arasında akdedilen sözleşmede öngörülen şartlar sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değişmeyecektir. Sözleşme hükümlerinin tarafların karşılıklı mutabakatı ile değiştirilmesi mümkündür. 14- Ödemelerde Temerrüde Düşülmesi ve Hukuki Sonuçları 4

5 Tüketici, geri ödemelerini sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan geri ödeme planı (Ek:1) çerçevesinde yapacaktır. Geri Ödeme Planında gösterilen ancak vadesinde ödenmeyen taksitler başkaca bir ihtara ve ihbara gerek kalmaksızın taksit vade tarihlerinde muaccel olur. Taksit vade tarihinde ödenmeyen taksitlere ödemenin gerçekleştirildiği tarihe kadar sözleşmede belirtilen (akdi) faiz oranının %30 fazlası üzerinden temerrüt faiz oranı uygulanır. Banka, geri ödemelerin ödeme planında belirtilen tarihlerde yapılmaması halinde kalan borcun tamamının ifasını talep etme hakkını saklı tutmuştur. Geri ödeme planında belirtilen, birbirini izleyen iki taksitin vadesinde ödenmesinde temerrüde düşülmesi halinde Banka borcun tamamını muaccel kılmaya ve bir ay içinde borcun ödenmesini talep etmeye yetkilidir. Banka tarafından bir ay süre verilerek muacceliyet uyarısında bulunulmasına karşın tüketici tarafından borcun ödenmemesi durumunda Banka tarafından tüketici aleyhinde yasal takip süreci başlatılacak ve 5582 sayılı Kanunla değişik 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu nun ilgili maddeleri uygulanmak suretiyle taşınmazın tahliyesi ve satışı talep edilecektir. Tüketicinin sözleşme hükümlerine uymaması, Bankaca verilen hizmetlerin kötüye kullanılması, başka kredi borçlarına muacceliyet verilmesi, ödeme gücünü kısmen veya tamamen kaybetmesi, kendisinden ilave teminat talep edilmiş olmasına rağmen süresi içerisinde ilave teminat vermemesi, Banka ca yatırılmış sigorta primlerini ve/veya diğer masrafları ödememesi, konkordato talebinde bulunması, hakkında iflas kararı verilmiş olması, ölümü, hacir altına alınması, kayyım tayini ve ipotekli taşınmaz üzerine üçüncü şahıslarca haciz konulması, ipotekli taşınmazın üçüncü şahsa devredilmesi, ipotekli taşınmazda kısmi veya tam hasar meydana gelmesi, taşınmazın kamulaştırılması, gibi nedenlerle Banka borcun tamamını muaccel kılmaya ve derhal ödenmesini talep etmeye yetkilidir. 15-Bankamızda Hesap Açma Yükümlülüğü Tüketici tarafından, krediye ilişkin her bir taksit, kredi sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası ve eki olan geri ödeme planı çerçevesinde vadesinde ödenecektir. Anapara, faiz, kamusal yükümlülükler, komisyon ve diğer masraflar toplamından oluşan taksit tutarının/tutarları ve/veya doğmuş/doğabilecek her türlü faiz, ücret, olması halinde sigorta primi vb. masrafları, Bankamız nezdindeki tüketiciye ait veya tüketici tarafından belirtilen bir mevduat hesabından otomatik olarak tahsil edilecektir. 16-Şikayet Çözümleme Kredi ile ilgili herhangi bir soru, sorun veya şikayet halinde kredinin alındığı Şubemize başvurulabilirsiniz. EKLER: 1- Kullandırılacak Krediye İlişkin Geri Ödeme Planı TL İçin 5, 10 ve 20 Yıllık Örnek Geri Ödeme Planları 3-Faiz, Masraf ve Ücretlere İlişkin Bilgilendirme Formu Kredi Talep Edilen Şube; T.C.Ziraat Bankası A. Ş... Şubesi, Kredi Talep Edenin; Adı : Soyadı : Telefon no : 5

6 İş bu form tarafıma tarihinde verilmiştir. İmza : EK:3 Talep ettiğim krediye ilişkin bilgileri içeren İşbu Bilgi Formu nda yer alan hükümler ile yukarıda belirtilen, krediye ilişkin masraf, komisyon, prim vb. tutarlar hakkında bilgi edindiğimi beyan ederim. Adı Soyadı: Tarih: İmza: KSU

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu bireysel ihtiyaç kredisi sözleşmesi

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır.

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır. HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC Bank A.Ş. yi; BORÇLU: BANKA tarafından kendisine İhtiyaç Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma yetkisine

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.), diğer tarafta...(aşağıda

Detaylı

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HESAP NO... KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SANKO KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Bundan sonra ARACI KURUM

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER: Finansbank A.Ş. (kısaca Banka diye anılacaktır.) ile ismi bu Sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri (kısaca Müşteri diye anılacaktır.), aşağıdaki hüküm ve şartlarda anlaşmışlar

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sözleşme No:... OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1114 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 0814 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Detaylı

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI VE SOYADI: Bu Sözleşme'de kullanılan tanım ve terimler ile bunların anlamları aşağıda belirtilmiştir. Banka: Akbank T.A.Ş. Şube: Hesabın bulunduğu

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4077 Kabul Tarihi : 23/2/1995 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (işbu Sözleşme de kısaca BANKA olarak anılacaktır) diğer taraftan KART

Detaylı

KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap No : Adı ve Soyadı: Bir tarafta İstanbul da yerleşik ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(Aşağıda kısaca ARACI KURUM olarak anılacaktır.) ile diğer

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KREDİLERİN VE DİĞER ALACAKLARIN NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

Detaylı