SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU"

Transkript

1 SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi,5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un 24. maddesi ile bu madde uyarınca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda tüketiciye Sabit Faiz Oranlı Konut Finansmanı Kredisi koşulları ile faiz, vade, ücret, masraf vb. kalemlere ilişkin Bankanın güncel tarifesi hakkında genel bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Form'unda; kredi tutarı, kredinin sabit faizli olduğu, vadesi (taksit sayısı), toplam geri ödeme tutarının dağılımı, kredi faizi, yıllık maliyet oranı, kredinin kullanılması, ödeme planı, geri ödemeye ilişkin esaslar, vergi ve masrafların kime ait olduğu, kredinin teminat karşılığında kullandırılmasına ilişkin esaslar, ipoteğe ve ipotek tesis edilecek taşınmaza ilişkin bilgiler, kefalete ait hükümler, sigorta teminatına dair esaslar, erken ödeme hükümleri ve erken ödeme ücretine dair esaslar, Bankamızın rehin ve hapis hakkına ilişkin hükümler, muacceliyet ve temerrüdün sonuçlarına ilişkin esaslar, temerrüt halinde Bankamızın kalan borcun tümünü isteyebilme hakkı ve bunu kullanma şartları, temerrüt faizi ve oranı ve diğer hükümler ile sözleşmenin düzenlenme tarihine ilişkin hükümler yer almaktadır. Konut finansmanı kredisi kullanmak için, bu Bilgi Formu ile form ekinde yer alan örnek Konut Finansmanı Sözleşmesi ni dikkatle inceleyip değerlendirmenizi rica ederiz. Anılan sözleşmenin, ancak bu formun verilmesinden sonra, yasal sürenin geçmesini takiben imzalanabileceğini dikkatinize sunarız.işbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu imzalanmasından en az 1 (bir) işgünü önce BANKA tarafından MÜŞTERİ ye verilmiştir. Madde 1. TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formunda, Banka (Konut Finansmanı Kuruluşu) : Fibabanka A.Ş.'yi ifade eder. Konut Finansmanı Kuruluşu na ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: UNVANI : FİBABANKA A.Ş.... Şubesi ADRES : TELEFON :... FAKS : BİO#007T V5 1 / 10

2 Borçlu: Banka tarafından talebi üzerine kendisine imzalayacağı konut finansmanı kredisi çerçeve sözleşmesi çatısı altında konut kredisi / bireysel finansman kredisi / yeniden finansman kredisi tahsis edilecek ve bu krediyi kullanma yetkisine sahip olacak olan gerçek kişidir. Müşterek Borçlu: Banka tarafından talebi üzerine kendisine Borçlu ile birlikte imzalayacağı konut finansmanı kredisi çerçeve sözleşmesi çatısı altında konut kredisi / bireysel finansman kredisi / yeniden finansman kredisi tahsis edilecek ve bu krediyi Borçlu ile birlikte kullanma yetkisine sahip olacak olan gerçek kişidir. Kefil: Banka tarafından talepleri üzerine kendilerine imzalayacakları konut finansmanı kredisi çerçeve sözleşmesi çatısı altında konut kredisi / bireysel finansman kredisi / yeniden finansman kredisi tahsis edilecek olan Borçlu ve varsa Müşterek Borçlu ile birlikte mezkur sözleşmeleri imzalayacak olan ve bu sözleşmeden doğacak her türlü borçlardan ve yükümlülüklerden ve bu formda belirtilen tüm mükellefiyetlerden sorumlu olacak gerçek veya tüzel kişidir. Bağlı kredi sözleşmesi: Konut finansmanı kredisinin münhasıran belirli bir konutun satın alınması durumunda bir sözleşmenin finansmanı için verildiği ve bu iki sözleşmenin objektif açıdan ekonomik bir birlik oluşturduğu sözleşmedir. Konut finansmanı kuruluşu ile satıcı arasında belirli bir konutun tedarikine ilişkin bir sözleşme olmaksızın, tüketicinin kendisi tarafından belirlenen konutun bedelinin kredi veren konut finansmanı kuruluşu tarafından ödenmesi suretiyle kullandırılan krediler bağlı kredi sayılmaz. Madde 2. SABİT, DEĞİŞKEN VEYA SABİT VE DEĞİŞKEN FAİZİN BİRLİKTE UYGULANDIĞI KREDİ TİPLERİNİN TANIMLARI, KREDİ TİPLERİ ARASINDAKİ FARKLAR VE BUNLARIN TÜKETİCİYE MUHTEMEL ETKİLERİ Sabit Faiz, sözleşme başlangıcında belirlenen ve Bankamız ile müşterinin ortak rızası dışında değiştirilemeyen faiz oranını; Değişken Faiz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen endeks ve/veya faiz oranlarına Bankamızca uygulanacak marj eklenerek bulunan faiz oranını; Sabit + Değişken Faiz; sözleşme başlangıcında belirlenen ve Bankamız ile müşterinin ortak rızası dışında değiştirilemeyen sabit faiz oranının belirlenen sabit faizli vade döneminde; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen endeks ve faiz oranlarına Bankamızca uygulanacak marj eklenerek bulunan değişken faiz oranının da değişken faizli vade döneminde geçerli olduğu kredi ürününü ifade eder. BİO#007T V5 2 / 10

3 Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi hâlinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda, konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilebilir. Erken ödeme tazminatı gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın kalan vadesi otuz altı ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi otuz altı ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçemez. Oranların değişken olarak belirlenmesi hâlinde tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilemez. Değişken faizli konut finansmanı kredisi sözleşmesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen endeks değerinin vade içinde değişmesi durumunda, müşterinin aylık taksitleri değişen endeks değeri üzerine Bankamızca uygulanan marj eklenerek bulunan yeni faiz oranından yeniden hesaplanır. Değişen endekse göre hesaplanan yeni faiz oranı, sözleşmede belirtilen ödeme planı na göre belirlenecek dönemler için geçerlilik kazanır. Bu nedenle, değişken faizli konut finansmanı kredisinde, aylık taksitler sözleşmede belirtilen azami faiz oranını geçmemek üzere ödeme planı kapsamında değişiklik gösterebilecektir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın Değişken Faizli Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Kullanılabilecek Referans Faizler ve Endekslere Dair Tebliğ i kapsamında Değişken Faizli konut finansmanı kredisi sözleşmelerinde kullanılabilecek referans endeks, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'dir. Değişken faizli konut finansmanı kredisi sözleşmeleri düzenlenirken veya sözleşmede belirtilen dönemlerde faiz oranı ayarlaması yapılırken, içinde bulunulan aydan iki önceki ayda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi yıllık yüzde değişim oranı esas alınır. Bu nedenle, Değişken Faizli konut finansmanı kredisi kullanmak isteyen müşterilerin, kredi vadesi boyunca TÜFE (enflasyon) rakamlarında meydana gelecek aşağı veya yukarı yönlü değişimlerin faiz oranlarına yansıtılacağını göz önüne almaları gerekmektedir. Kredinin döviz kredisi olarak tahsisi durumunda, borçlu ve varsa müşterek borçlu, kredi taksitini zamanında ve eksiksiz olarak ve sadece aldığı kredi döviz cinsinden geri ödeyeceğini, Türk Lirası olarak geri ödeme yapmayacağını, TL cinsinden ödeme yapılması talep edilmesi halinde Banka nın belirleyeceği kur üzerinden hesaplanacak döviz cinsi karşılığı üzerinden tahsilat yapılacak olup, müşteri bu hususu peşinen kabul etmektedir. BİO#007T V5 3 / 10

4 Kredinin dövize endeksli kredi olarak tahsisi durumunda, dövize endeksli kredi kullandırım tarihinde Banka nın o yabancı para birimi için uyguladığı Banka nın cari dövize endeksli kredi kullandırım kuru üzerinden hesaplanarak TL olarak kullandırılacak, kredi geri ödemeleri de yine Borçlu ve varsa Müşterek Borçlu tarafından geri ödeme tarihlerinde Banka nın cari dövize endeksli kredi tahsilat kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığı üzerinden yapılacaktır. Gerek uluslararası ve gerekse de ulusal piyasalardaki ekonomik faktörler yüzünden döviz kurlarında oluşabilecek dalgalanmalar, dövize endeksli kredi geri ödemelerinin TL karşılığı olarak, Borçlu ve varsa Müşterek Borçlu açısından olumlu veya olumsuz sonuçlar doğurabilecektir. Bu konuda belirtilen olası riskler açısından Borçlu ve varsa Müşterek Borçlu, Banka ca yeterli bir şekilde bilgilendirilmiş ve uyarılmıştır. Hayat ve Konut Sigortası Yaptırılması Mecburi Değildir. Şu kadar ki, belirtilen tipte isteğe bağlı sigortaların yaptırılması durumunda, sigorta poliçesinde belirtilen ve teminat altına alınan risklerin (yangın, sel, kaza, ölüm vb ) gerçekleşmesi halinde, sigorta şirketinden talep edilecek teminat bedeli kredi borcundan mahsup edileceğinden, bu durum Borçlu ve varsa Müşterek Borçlu nun ve vefatları halinde yasal mirasçılarının ekonomik yararına olacaktır. Madde 3. TEMERRÜT FAİZİ Sabit faizli kredilerde, temerrüt tarihinden itibaren akdi faiz oranının % 30 fazlası ilave edilmek suretiyle belirlenecek olan rakam temerrüt faizi olarak uygulanacaktır. Madde 4. TEMİNATLAR Banka kullandırılması muhtemel krediye ilişkin doğmuş ve / veya doğacak bütün borçlarının teminatını teşkil etmek üzere Banka lehine, gayrimenkul / gayrimenkuller üzerinde ipotek ve menkul / menkuller üzerinde rehin ve blokaj tesis edebilir. Madde 5. TEMERRÜDÜN HUKUKSAL SONUÇLARI Borçlu ve varsa Müşterek Borçlu nun, kendilerine tanınan sürede borcu, tahakkuk eden temerrüt faizleri ile birlikte ifa etmemesi halinde, Banka tüm alacaklarının tahsili için Borçlu ve varsa Müşterek Borçlu aleyhinde haciz veya iflas yolu ile takibe geçebilecek ve kredinin teminatı olarak verilecek rehinli menkul / menkuller ile ipotekli gayrimenkul / gayrimenkullerin paraya çevrilmesi için icra takibi başlatabilecek ve krediye konu menkul / menkuller ile gayrimenkul / gayrimenkulleri sattırabilecektir. BİO#007T V5 4 / 10

5 Madde 6. ERKEN ÖDEME Fibabanka A.Ş. Bu halde, Banka, ayrıca Borçlu ve varsa Müşterek Borçlu nun Banka nın merkez ve tüm şubelerinde bulunan ve ileride bulunabilecek olan vadesi hulul etmiş / etmemiş bilcümle alacak, mevduat hesapları, bloke hesaplar, nakit, hisse senetleri, yatırım fonları, tahviller, kiralık kasaları, lehine gelmiş ve gelecek tüm havaleler ve tahsile verilen senet ve çekler ve sair tüm kıymetli evrak üzerinde, kredi hesaplarında herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın hapis, takas ve mahsup hakkını kullanabilecektir. Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi hâlinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda, konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilebilir. Erken ödeme tazminatı gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın kalan vadesi otuz altı ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi otuz altı ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçemez. Oranların değişken olarak belirlenmesi hâlinde tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilemez. Madde 7. BAĞLI KREDİLER / KIYMETLİ EVRAK YASAĞI Banka nın belirli bir konutun satın alınması veya belirli bir satıcı veya sağlayıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile tahsis ettiği krediler, bağlı kredidir. Bu tür kredilerde, Banka, ayıplı mal ve tüketicinin seçimlik haklarından dolayı teslim tarihinden itibaren bir yıl süreyle, konutun hiç veya zamanında teslim edilmemesinden dolayı satıcı ile birlikte Borçlu ve varsa Müşterek Borçlu ya karşı, kullandırılan kredi miktarı kadar müteselsilen sorumludur. Bu sorumluluk kredinin ipotek finansmanı kuruluşlarına, konut finansmanı fonlarına veya ipotek teminatlı menkul kıymet teminat havuzlarına devrolunması halinde dahi devam eder. Banka nın kredi geri ödemelerini bir kıymetli evraka bağlaması veya kıymetli evrak kabul etmek suretiyle teminat altına alması yasaktır. Bu yasağa rağmen bir kıymetli evrak alınması halinde, Borçlu ve varsa Müşterek Borçlu bu kıymetli evrakı Banka dan geri isteyebilir. Banka, kıymetli evrakı bir başkasına devrederse, Borçlu ve varsa Müşterek Borçlu nun bu sebeple uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Madde 8. Banka ile Borçlu ve varsa Müşterek Borçlu arasında akdedilen Konut Finansmanı Kredisi Sözleşme sinde öngörülen şartlar, sözleşme süresi içerisinde Borçlu ve varsa Müşterek Borçlu aleyhine değiştirilemez. BİO#007T V5 5 / 10

6 Madde 9. SABİT FAİZLİ KREDİ BİLGİLERİ VE GERİ ÖDEME PLANI Fibabanka A.Ş. A. KREDİ BİLGİLERİ Aşağıda belirtilen kredi limiti tarihi itibariyle kullanıma sunulmuş olup, verilen faiz oranları tarihine kadar geçerlidir. 1. Kredi Limiti ( ) TL Kredi / ( ) Dövize Endeksli Kredi / ( ) Döviz Kredisi Rakamla: Yazıyla: Yalnız BSMV % KKDF % Kredi vadesi (ay) 2. Ücretler Kredi Tahsis Ücreti -.TL İpotek Tesis Ücreti -.TL Ekpertiz Ücreti -.TL 3. Kredi Faiz Türü ( ) Sabit ( ) Değişken 4. Kredi Faiz Oranı (Aylık %) (Yıllık %) 5. Kredi Temerrüt Faiz Oranı (Aylık %) (Yıllık %) 6. Müşteriye Maliyet Oranı (Aylık %) (Yıllık %) 7. Değişken Faizli Krediler İçin : Faiz Değişim Sıklığı : Endeks Türü : Endeks Oranı (Aylık %) (Yıllık %) Marj Oranı (Aylık %) (Yıllık %) Kredi Faiz Oranı (Aylık %) (Yıllık %) Maksimum Faiz Oranı (Aylık %) (Yıllık %) Müşteriye Maliyet Oranı (Aylık %) (Yıllık %) Maksimum Maliyet Oranı (Aylık %) (Yıllık %) Kredi Temerrüt Faiz Oranı (Aylık %) (Yıllık %) Başlangıç Dönemi (Aylık %) (Yıllık %) İkinci Dönem (Aylık %) (Yıllık %) 8. Konut Sigortasına Ait Bilgiler (1.Gayrimenkul) (2.Gayrimenkul) Sigorta Şirketi Poliçe Numarası Poliçe Tarihi Prim Tutarı 9.Zorunlu Deprem/Dask Sigortasına Ait Bilgiler (1.Gayrimenkul) (2.Gayrimenkul) Sigorta Şirketi Poliçe Numarası Poliçe Tarihi Prim Tutarı BİO#007T V5 6 / 10

7 10. Hayat Sigortasına Ait Bilgiler Sigorta Şirketi Poliçe Numarası Poliçe Tarihi Prim Tutarı 11. Ferdi Kaza Sigortasına Ait Bilgiler Sigorta Şirketi Poliçe Numarası Poliçe Tarihi Prim Tutarı Fibabanka A.Ş. B.GERİ ÖDEME PLANI Kullanılacak kredi tutarına göre toplam borç tutarının, anapara, faiz ve diğer giderler itibariyle aylık ve yıllık olarak dağılımını gösteren işbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun devamı ve ayrılmaz bir parçası mahiyetindeki Geri Ödeme Planı ile TL temel alınarak 3, 5, 10 ve 20 yıllık vadeler için hazırlanmış olan örnek ödeme planı ekte sunulmuştur. Banka'nın krediyi kullandırıp kullandırmama, kullandırma koşullarını belirleme, icabında değiştirme, krediyi dondurma veya limitini azaltma hakları saklıdır. Madde 10. MUACCELİYET ŞARTI Geri ödeme planında gösterilen taksitler başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın ödeme tarihlerinde muaccel olur. Ödeme tarihinin tatil günü olması halinde ödeme, izleyen iş günü yapılır. Birbirini izleyen en az iki taksidin ödenmesinde temerrüde düşülmesi halinde, Bankamızın borcun tamamını muaccel kılmaya ve bir ay içinde borcun tamamının ödenmesini talep etmeye hakkı vardır. Borcun tamamının muaccel kılınması halinde, Bankamız tarafından müşteri hakkında yasal süreç başlatılacak ve Banka tarafından tüketici aleyhinde yasal takip süreci başlatılacak ve 5582 sayılı Kanunla değişik 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu nun ilgili maddeleri uygulanmak suretiyle taşınmazın tahliyesi ve satışı talep edilecektir. BİO#007T V5 7 / 10

8 Borçlu ve varsa Müşterek Borçlu'nun ödeme gücünü kaybetmesi, üçüncü şahıslarca hakkında takibe geçilmesi, kendisinden ilave teminat talep edilmesine karşın ilave teminat vermemesi, ölümü, iflası, hacir altına alınması, sigorta ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi, Borçlu ve varsa Müşterek Borçlunun üçüncü kişilere karşı olan borçlarından dolayı Borçlu ve varsa Müşterek Borçlu tarafından Banka lehine verilen ipotek konusu gayrimenkul / gayrimenkuller üzerine konulan haczin veya ipoteğin Banka'ca belirlenecek süre içinde kaldırılmaması, vergi ya da başkaca yükümlülüklerden dolayı Banka lehine verilen ipotek veya rehin konusu gayrimenkul veya menkullerin tamamının veya belirli bir payının satışa çıkarılması, bu gayrimenkul veya menkullerde kısmi veya tam hasar meydana gelmesi, gayrimenkullerin istimlaki, Kredi Başvuru Formu ve ekindeki bilgilerden herhangi birinin doğru olmadığının anlaşılması nedenleri ile Bankamızın borcun tamamını muaccel kılmaya ve derhal ödenmesini talep etmeye hakkı vardır. Madde 11. CAYMA HAKKI Taşınmazın kısmen veya tamamen bağlı krediyle alınması durumunda; Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu Konut kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Taşınmazın kısmen veya tamamen bağlı krediyle alınması durumunda bağlı kredi sözleşmesi, sözleşmenin kurulduğu tarihte hüküm doğurmak üzere bu maddede öngörülen cayma hakkı süresi sonunda yürürlüğe girer. BİO#007T V5 8 / 10

9 Bu formda yer alan bilgileri okuyup anladığımızı ve bu formun ve ekinde yer alan örnek Konut Finansmanı Kredisi Sözleşmesi nin, bağlı sözleşmelerin, Geri Ödeme ve Örnek Ödeme Planlarınının birer nüshasını aldığımızı kabul ve beyan ederiz. Yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan ve tarafımca / tarafımızca imzalanma niyeti bulunan sabit faizli Konut Finansmanı Kredisi Sözleşmesi ile ilgili genel bilgiler içeren işbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunu okuyup içeriğine ve olası tüm ekonomik risklerine ilişkin olarak tamamıyla bilgi sahibi olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Kredi Başvuru Numarası :... (Müşterinin kendi el yazısı ile: Sözleşmenin bir nüshasını teslim aldım ibaresi eklenmelidir ) (...) Borçlu Adı Soyadı Adresi Tarih İmza..././20 Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefiller 1)Adı Soyadı Adresi 2)Adı Soyadı Adresi Tarih İmza Tarih İmza / /20 / /20.. Fibabanka A.Ş....Şubesi BİO#007T V5 9 / 10

10 3 Yıllık Ödeme Planı Örneği Fibabanka A.Ş. Kredi Tutarı (TL) Vade (Ay) Faiz Oranı (%) Aylık Taksit Tutarı (TL) 3 Yıl Sonunda Ödenecek Toplam Tutar (TL) ,00% 277,78 TL ,00 TL 5 Yıllık Ödeme Planı Örneği Kredi Tutarı (TL) Vade (Ay) Faiz Oranı (%) Aylık Taksit Tutarı (TL) 5 Yıl Sonunda Ödenecek Toplam Tutar (TL) ,00% 166,67 TL ,00 TL 10 Yıllık Ödeme Planı Örneği Kredi Tutarı (TL) Vade (Ay) Faiz Oranı (%) Aylık Taksit Tutarı (TL) 10 Yıl Sonunda Ödenecek Toplam Tutar (TL) ,00% 83,33 TL ,00 TL *20 Yıllık Ödeme Planı Örneği Kredi Tutarı (TL) Vade (Ay) Faiz Oranı (%) Aylık Taksit Tutarı (TL) 20 Yıl Sonunda Ödenecek Toplam Tutar (TL) ,00% 41,67 TL ,00 TL Bankamızca konut kredisi için uygulanan azami vade 10 yıl olup, geri ödeme tablosu 20 yıl vade için gösterge nitelikli olarak hazırlanmıştır. BİO#007T V5 10 / 10

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu bireysel ihtiyaç kredisi sözleşmesi

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır.

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır. HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC Bank A.Ş. yi; BORÇLU: BANKA tarafından kendisine İhtiyaç Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma yetkisine

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HESAP NO... KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SANKO KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Bundan sonra ARACI KURUM

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI VE SOYADI: Bu Sözleşme'de kullanılan tanım ve terimler ile bunların anlamları aşağıda belirtilmiştir. Banka: Akbank T.A.Ş. Şube: Hesabın bulunduğu

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.), diğer tarafta...(aşağıda

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ fibabanka.com.tr 444 88 88 Fibabanka A.Ş. Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No. 113 Dikilitaş Beşiktaş 34349 İstanbul, Türkiye T. Sicil No: 272902

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER: Finansbank A.Ş. (kısaca Banka diye anılacaktır.) ile ismi bu Sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri (kısaca Müşteri diye anılacaktır.), aşağıdaki hüküm ve şartlarda anlaşmışlar

Detaylı

KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap No : Adı ve Soyadı: Bir tarafta İstanbul da yerleşik ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(Aşağıda kısaca ARACI KURUM olarak anılacaktır.) ile diğer

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme bir tarafta aşağıda Banka olarak adlandırılan, idare merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10, 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :...

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :... BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Soyadı, Adı/Unvanı :..... TCKN/VKN :... Amaç ve Kapsam: Müşterinin, Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesaplarının kullanılmasında;

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3001/PBY/27/0215/100.000 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı