THERE IS NO ROOM FOR COMPETITION IN PILOTAGE KILAVUZLUKTA REKABETE YER YOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "THERE IS NO ROOM FOR COMPETITION IN PILOTAGE KILAVUZLUKTA REKABETE YER YOK"

Transkript

1 THERE IS NO ROOM FOR COMPETITION IN PILOTAGE KILAVUZLUKTA REKABETE YER YOK MEL KE ASLI fiah NSOY 040

2 zmit Körfezi nde verilen k lavuzluk ve römorkaj hizmetleri son 10 y ld r zaman zaman gündemi meflgul ediyor. Önceden devlet taraf ndan verilen k lavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin özel firmalara aç lmas ile rekabet istekleri ortaya at ld. The pilotage and towing services provided at the Gulf of Izmit has been on the agenda from time to time in the last decade. With the passage of these services from the state to the private sector, the demands in competition came to the forefront. B ölgede daha önce hiçbir kurulufl olmad ve stanbul a da yak n oldu u için; gemilerin k lavuzluk ve römorkaj hizmetlerini, yanaflma, kalkma, girifl, ç k fl hizmetlerini TD veriyordu l y llar n bafllar nda ise, özellikle zmit Körfezi nde özel r ht m ve iskeleler ço almaya bafllad. Oraya gelen gemilerin say s ve verilecek hizmet alanlar da artmaya bafllad. Konuyla ilgili olarak Dekafl (Deniz K lavuzluk A.fi.) n Genel Kurulu nda Yönetim Kurulu Baflkanl na yeniden getirilen Kaptan Aykut Erol ile görüfltük. Dekafl n kuruluflu nas l gerçekleflti anlat r m s n z? zmit Körfezi nde 1990 l y llarda k lavuzluk ve römorkaj hizmeti veren TD nin elindeki arac, gereci, pilot motoru, botu, tesisleri, römorkörü eskiydi ve yat r m yap lam yordu. Say lar azd, güçleri yetersizdi ve eski teknoloji ile donat lm flt. Dolay s yla, iskele ve r ht mlar da ço al nca, TD burada hizmetlere yetiflemez oldu. Bu da gemilerin beklemesi fleklinde yans d. Gemiyle birlikte r ht m, iskele, yükler, yük tafl y c lar, fabrikalar, hepsi bekliyor, u rad klar zaman ve para kay plar yüzünden hepsi zarar ediyorlard. Gemiler bekledi i zaman, ki zmit Körfezi ne gelen gemilerin hemen hemen % 85 i yabanc bayrakl gemilerdir, bir bekleme ücreti ödeniyordu. Böylece TD nin orada yeterli hizmet verememesi Türkiye ye y lda milyonlarca dolara mal oluyordu. Sonuçta bütün bu yük ve tesis sahipleri, acenteler ve armatörler bu iflten flikayetçi oldular ve Denizcilik Müsteflarl na baflvurdular. Bir çözüm aranmaya baflland. zmit Körfezi nde TD hizmet veriyordu ama oras kendi tekel alan de ildi. stanbul da hizmet veren TD, zmit Körfezi yak n oldu u için ve orada da bu ifli yapan bir kurulufl olmad için bölgeye davet edilmiflti. O s rada TD özellefltirme kapsam na al nd ve bünyesinde k lavuzluk da oldu u için, biz de k lavuz kaptanlar ve dernek olarak bu ifli inceledik. Avrupa daki yap y gözden geçirdik. Özellikle Almanya, talya, Hollanda ve Fransa daki k lavuzluk kanunlar n yeminli tercümanlara tercüme ettirdik, Müsteflarl a verdik. Mademki Türkiye AB ye kat lacak, oradaki yap n n Türkiye de de kurulmas gerekti ini söyledik. Hemen tüm dünyada her devlet bu konuda bir kanun yapm fl ve k - lavuz kaptanlar n kurdu u, yerine göre vak f, birlik, flirket, dernek fleklindeki kurulufllar k lavuzluk hizmetlerini veriyorlar ve ülke çap nda bir organizasyon olarak hareket ediyorlar. Biz de Özellefltirme daresi Baflkanl ve Denizcilik Müsteflarl na böyle bir talepte bulunduk. Özellefltirme daresi bu Aykut Erol yap y kendisinin kuramayaca n ancak, TD nin L acking an authority in the region and because of its proximity to Istanbul, pilotage and towing services for ships as well as berthing, departure, entry and exit services were provided by the Turkish Maritime Organizations (TDI). At the beginning of 1990s the number of piers and quays particularly at Izmit began to increase, as well as the number of ships that arrived there, not to mention the service areas and points. We spoke with Captain Aykut Erol who has again been appointed as the Chairman of Board of Directors of DEKAS (Deniz K lavuzluk A.fi.) by the DEKAS general assembly on this subject. Would you tell us how DEKAS was formed? The TDI had been providing pilotage and towing services in the 1990s at the Gulf of Izmit but its vehicles, equipment, pilot motors, boats, installations and tugboats were old and investments could not take place. Their numbers were small, their power was inadequate and they were equipped with older technology. Thus, when the number of piers and quays began to increase TDI s services couldn t keep up. Rapid service couldn t take place and this was reflected in ships waiting for service. In the end, along with ships, piers, quays, cargo, cargo carriers and plants were all waiting and their loss in time and money were all creating losses for them. Ships that waited - and about 85 percent of the ships that arrive at the Gulf of Izmit are foreign flag ships - were paid a waiting fee. Not being able to provide adequate services was costing Turkey millions of dollars a year. In the end, all cargo and installation owners, agencies and ship owners complained about this situation and applied to the Maritime Undersecretariat. In the end, a solution was sought. TDI was providing services at the Gulf of Izmit but this was not a monopoly area. Since the TDI was providing services in Istanbul and because Izmit Bay was close by and there was no agency to do this job, it was invited to this region. Because the TDI was within the privatization coverage at that time and because it provided pilotage services, we as pilot captains and as an association explored the situation. We reviewed the situation in Europe. In MARINE & COMMERCE AUGUST

3 k lavuzluk hizmetlerini özellefltirme kapsam nda ihaleye ç kabilece ini söyledi. Bunun için bir flirket kurmam z öngördüler. Biz de TD de çal flan Türkiye deki tüm k lavuz kaptanlar n ortak oldu u Deniz K lavuzluk A.fi. yi, k sa ad yla DEKAfi kurduk. fiirketin geliflimi nas l oldu ve ne gibi dönüm noktalar yafland? 1995 te flirketi kurduk ve y l sonuna do ru da Müsteflarl k mevzuat de iflikli i yaparak zmit Körfezi nde özel flirketlerin de k lavuzluk ve römorkaj hizmetleri vermesi olana n yaratt. Baz flirketlerin baflvurdu unu duyunca, 1996 bafl nda biz de baflvuruda bulunduk ve izin istedik. Sonuçta Med Marine K lavuzluk ve Römorkaj Hizmetleri nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi. ile ortak bir izin ald k. lk kez böyle bir yap ya geçildi i için, Müsteflarl k bu tip bir hizmetin, önceki flikayetleri ortadan kald r p en iyi flekilde verilmesini amaçl yordu ve izin verme koflulu olarak kendi alanlar nda uzman olan iki flirket olarak, bizim bir araya gelmemizi istedi. Böylece izni ortak olarak ald k ve zmit te hizmetlere bafllad k. Daha sonra römorkörler, h zl ve güçlü, yeterli say da modern k lavuz motorlar ve murinbotlar yap ld. Daha önceki flikayetler de özel flirket anlay fl yla çal fl l nca ortadan kalkt ve herkes memnun oldu. Fakat aradan bir müddet geçtikten sonra, acentelerden bize indirim ve komisyon istekleri gelmeye bafllad. Bölgede TD görevdeyken, devlet kuruluflu oldu undan, acentelerin böyle bir flanslar yoktu, ama özel flirket görevde olunca indirimler istenmeye bafllad. Biz de kapasitesi yüksek olan önemli firmalara küçük indirimler yapmaya bafllad k. Ancak istekler sürekli artmaya devam etti ve karfl lanmas mümkün olmayan % lara ç kt. Daha önce ülkemizde bu hizmetleri hep kamu kurulufllar verdi i için, bir mevzuat eksikli i söz konusuydu. Tüm dünyada, k lavuzluk hizmetlerinde bir bölgede bir flirkete izin verilip, rekabete izin verilmiyor. Örne in ABD Florida da, rekabetin bu iflin ruhuna ayk r oldu u kanunda örnekleri ve gerekçeleriyle aç klan yor. Rekabet oldu- u takdirde, bunun kamu yarar n n tersine iflledi i gösteriliyor. Diyelim ki, sis nedeniyle görüfl uzakl k s tlanm fl ve geminin normalde kamu menfaati aç s ndan, kaza olmamas için h z kesmesi gerek. Buna karfl l k armatörün menfaati ise gemisinin bir an önce yanaflmas oluyor. Orada armatör ve kamu menfaati çat fl yor. Dolay s yla bu ifller rekabete aç lamaz, armatörler taraf ndan k lavuzluk yap lamaz. Acenteler aç s ndan da durum ayn flekilde. Çünkü acente, armatörün hakk n üçüncü kiflilere karfl koruyan bir temsilci ve bu konumdayken gemiye hizmet veren ifli yaparsa, hem kendini düflünecek, hem de armatörün hakk n koruyacak; bu olamaz. Dolay s yla armatör ve acentelerin k lavuzluk yapma ifli dünyada yasaklanm flt r da Müsteflarl k hem bize izin verdi, hem de TD ayn anda orada çal fl yordu. Biz düzgün bir flekilde ve h zla çal fl nca bütün müflteriler bize yöneldi ve dolay s yla TD nin grafi i h zla düfltü. Zarar etme dönemine girince, 1997 de TD bölgeden ç kt de de Müsteflarl k durumu inceledi ve mevzuat eksikli ini gidererek K lavuzluk ve Römorkaj Hizmetleri Hakk nda Teflkilat Yönetmeli i ni ç kard. Buna göre dünyadaki uygulamalara uygun olarak bir bölgede sadece bir flirketin olmas öngörüldü. TÜRK YE DE KILAVUZLUK H ZMETLER Türkiye de k lavuzluk hizmetlerini di er ülkelerle karfl laflt rd n zda neler düflünüyorsunuz? Tüm dünyada ve AB ülkelerinde bu konuda her devlet bir kanun yapm fl ve k lavuzluk hizmetlerini k lavuz kaptanlara b rakm fl. Ama particular we had certified translators translate the pilotage laws in Germany, Italy, Holland and France and gave them to the Maritime Undersecretariat. We said that since Turkey is to join the European Union, the structure there must also apply in Turkey as well. In almost all the world all the states have a law on this subject and, depending on the location, foundations, unions, companies and associations that have been established by pilot captains provide pilotage services and act as an organisation throughout the country. We also made a similar request to the Privatization Administration and the Maritime Undersecretariat. The Privatization Administration said that they could not create such a structure but that the TDI s pilotage services could be put to tender within the coverage of privatization. They required that we form a company for this purpose. So we formed the Sea Pilotage Corporation or DEKAS for short, from all the pilot captains throughout Turkey that worked at the TDI as members. How did the company develop and what were the turning points? We established the company in 1995 and towards the end of the year the Undersecretariat changed the legislation and provided the opportunity for private companies to carry out pilotage and towing services at the Gulf of Izmit. When we heard that certain companies had applied we applied as well at the beginning of 1996 and asked for permission. In the end, together with Med Marine Pilotage and Towing Services Building Industries and Commerce Corporation we received joint permission. Since this was the first time this structure was being established, the Undersecretariat s objective was that with this service previous complaints would be eliminated and the best service provided and required that as two companies who are specialized in their area get together as a condition to give permission. We jointly received the permission and started services at Izmit. Later,tugboats, faster and more powerful and an adequate number of pilotage and marine boats were built. Working with a private sector attitude, complaints ceased and everyone was satisfied with our services. But a short time later requests started coming in from agencies for discounts and commissions. When TDI was responsible for these services in this region, and because it was a state agency, they had no opportunity but once private companies assumed responsibility they started to ask for discounts. So we started to make small deductions to important companies that had a large capacity. However, their requests continually increased and rose to percent, which was impossible for us to meet. Since these services in the past were provided by public agencies, a lack in legislation was in question. In all countries a permit is given for pilotage services to one company in a region and competition is not allowed. For example in Florida in the U.S., they state that competition is against the soul of this business with examples and justifications. It has to be pointed out that when there is competition this works against the public interest. To give an example, when visibility is limited due to fog the ship should, in the interest of the public and to avoid an accident, cut its speed but the shipowner s interest is for that ship to dock as soon as possible. Here the shipowner s and the public s interest collide. Therefore, this business cannot be opened to competition, shipowners cannot undertake pilotage services. The same situation 042

4 hukuksal yap lar ülkeye göre de iflebiliyor. Bize en uygun olan Hollanda, talya ve Almanya da uygulanan sistemlerin bir kar fl m olabilir. Temel olarak, k lavuzluk hizmetlerinin k lavuz kaptanlara b - rak lmas ve bu sistemin hukuki altyap s n n kurulmas laz m. Biz zaman nda Türkiye yi de bu sisteme dahil etmek amac yla gerekli mercilere baflvurduk, ancak çeflitli nedenlerle gerçekleflemedi. Özellefltirme daresi Baflkanl elindeki limanlar ihaleye açt ve özellefltirdi. O zaman K lavuzluk Kanunu nun henüz ç kamad n ve biraz daha beklenmesinin uygun olaca n dile getirmifltik, ancak bu yap - lamad. Özelleflen limanlar, k lavuzluk da dahil, 30 ar y ll na verildi. Ayr ca Müsteflarl k taraf ndan da bize verilen izin gibi, verilen yirmi y ll k 10 izin daha var. Bizim iznimiz skenderun ve zmit i kaps yor. Onun d fl nda Ambarl da Arpafl a, Tuzla da Gisafl a, Nemrut ta Uzmar gibi firmalara 20 fler y ll na izinler verildi. Bu nedenle Türkiye nin AB standartlar ndaki yap ya ulaflmas nda zorluklar var. Ancak ileriyi de düflünerek, en az ndan ilerideki y llar için bu hizmetlerin ve alanlar n düzenlenmesinde fayda var. Biz Dekafl olarak 122 ortakla ifle bafllad k ve daha sonra, gelen k lavuz kaptanlar da flirkete hissedar olarak ald k. Yeni kat l mlar ile de son ortak say m z 212. Yak nda 22 k lavuz kaptan daha ortakl a alaca z. Biz kendi içimizde, flirket olarak Avrupa daki yap y kurmak ve Türkiye ye de bunu yaymak istiyoruz y l nda acenteler bizden yüksek komisyon alamay nca, do rudan bu gelire ortak olmak istediler. Böylece Marin Römorkör ve K - lavuzluk A.fi. kuruldu. San r m o zaman 71 ortak vard ; acente ve armatörlerden olufluyordu. Dünyada acente ve armatörlerin bu iflleri yapmas n n yasaklanm fl oldu unu göz önünde bulundurursak, bu ifl bafl ndan yanl fl bafllad. Türkiye de hukuksal altyap ihtiyaçlar n biraz gerisinde kald için bu flekilde geliflti. Biz 1996 da ilk izni ald k ve 2016 ya kadar iznimiz var de kurulan Marin Römorkör izin için baflvuru yapt ve yönetmeli e göre izin alamad. Bunun üzerine Dan fltay a, bölgede bir tekel var, bu durum ve yönetmelik anayasaya ayk r d r, ortadan kalkmal diye dava açt lar ve Rekabet Kurumu na da flikayette bulundular. Fakat davalar n hepsinde, bu yap n n dünyadaki yap ya uygun oldu u, bunun gerçek tekel olis also true for agencies. Because the agency is a representative that protects the rights of shipowners against third parties and in this situation if it provides the services for that ship it has to think of its own interests as well as those of the shipowner - this can t be done. Consequently, pilotage and towing services are banned throughout the world for shipowners and agencies alike. In 1996, the Undersecretariat gave us permission to work while the TDI continued working there as well. When we started to work in a proper and rapid way all the customers came to us and consequently TDI s performance rapidly declined. Once it entered a period of losses, it left the region in In 1998 the Maritime Undersecretariat studied the situation and corrected the deficiencies in the legislation and issued a communique on the Regulations Pertaining to the Organization of Pilotage and Towing Services. Accordingly, only one company was to be present in a region in step with world practises. PILOTAGE SERVICES IN TURKEY What are your thoughts when you compare pilotage services in Turkey with other countries? Every country throughout the world and in the European Union has issued a law on this subject and has left pilotage services to pilot captains although the legal structure may change according to the individual country. The best suited to us may be a combination of the systems in Holland, Italy and Germany. Basically, pilotage services should be left to pilot captains and the legal basis of the system should be established. In time we applied to the appropriate authorities in order to include Turkey into this system but this could not be realized for various reasons. The Privatization Administration opened tenders for ports in its portfolio and privatized them. We stated at that time that the pilotage law has not been passed and that this should wait for a short time, however this did not take place. The privatized ports including pilotage services were leased for 30 years. In addition, the Undersecretariat, as was the case with us, issued 10 other permits for a period of 20 years. Our lease covers Iskenderun and Izmit. Ambarl was leased out to Arpafl, Tuzla to Gisafl and Nemrut to Uzmar and to other companies for 20 years. For this reason there are difficulties for Turkey to obtain a structure of EU standards. However, bearing in mind the future, there is a benefit in organizing the services and areas covered at least for the next few years. We as DEKAS started out with 122 partners and pilot captains that came later also became shareholders. With recent participants our total partnership stands at 212 and very soon we will add another 22 pilot captains. As a company we want to have a structure that exists in Europe and expand this throughout Turkey. In 1998 when agencies couldn t receive high commissions from us they wanted to be directly involved in this business and Marin Tugboat and Pilotage Corporation was established. I think there were 71 partners at that time and consisted of agencies and shipowners. If we bear in mind that agencies and shipowners are banned from these services around the world, this business started off at the wrong foot. Because Turkey was a little behind the basic legal requirements it unfolded in this way. We received our first 044

5 may p, hizmetin kamu güvenli ine dayanan özelli inden ötürü do al tekel oldu u aç kland. Zaten tekel olmak için, bir alanda hem tek olacaks n z, hem de fiyat kendiniz belirleyeceksiniz, ancak o zaman gerçek tekelden bahsedilebilir. Bizim durumumuzda, ücretleri Denizcilik Müsteflarl belirliyor, biz belirlemiyoruz. Med Marine ile olan konsorsiyumun bozulmas nda neler etkili oldu? 2003 y l nda Denizcilik Müsteflarl tarife yay nlad nda bir madde koydu ve hizmetleri veren firman n faturan n tamam n kesece ini öngördü. Müsteflarl k Dekafl-Med Marine konsorsiyumuna izin vermiflti, iki flirket de iki hizmeti verebilir durumdayd. Biz, Med Marine ile iki ayn tip hizmeti verirsek kaos ve kaynak israf olur diyerek aram zda uzmanl k alanlar m za göre ifl ayr m na gittik. Med Marine römorkörcülükte, biz de k lavuzlukta hizmet verecektik. Ancak k lavuzluk hizmeti y lda 10 birim kazan rken, römorkaj hizmeti 3 birim kazan yordu. Bu nedenle, iki flirketin izni ortak oldu undan, haks zl k olmamas aç s ndan, toplam brüt geliri bölüflme karar ald k. 13 ü ikiye bölüp her iki flirket in 6.5 almas n sa layacak flekilde Med Marine e k lavuzluk hizmetlerinden %35 in aktar lmas na karar veren bir sözleflme yapt k ve 2003 e kadar bu devam etti te o zamanki Dekafl yönetimi Müsteflarl n koydu u maddeye dayanarak faturay tam kesme yoluna gitti ve Med Marine e %35 lik pay vermemeye karar verdi. Bu çok büyük bir yanl flt, çünkü ortada bir centilmenlik anlaflmas vard ve iznimiz ortakt. Med Marine de bunun üzerine k lavuz kaptanlar bularak k lavuzluk ifline bafllad. Bizim flirket in o zamanki yöneticileri de bu kez römorkaj hizmeti vermeye bafllad. Bunun için de Dekafl, Marin Römorkör ü tafleron olarak ald. Biz Nisan ay bafl nda yönetime geldikten sonra, o zamanki Dekafl yönetimi ile Marin Römorkör aras nda imzalanan sözleflmenin tamamen Marin Romörkör ün lehine, Dekafl n aleyhine imzalanm fl oldu- unu gördük. Örne in, Dekafl n o s rada elinde bulunan bir römorkör ve infla edilen 2 römorkör Marin Römorkör e sat lm fl, maliyetinin alt nda yap lan sat fl n da 8 sene vade ile ödemesi planlanm fl. K - zaktan inmifl yepyeni römorkörün tanesi ayda 16,660 dolara sat l - yor, onu kiraya bile verseniz size 40,000 dolar kira geliri getirebilir. Bu, hediye etmek gibi bir fley, tabii Dekafl zarara u ram fl. Sat fl peflin olmad için para kasaya girmiyor ve olas faizler de kaybediliyor; yine zarara giriliyor. Bu durumu yönetim de ifltikten sonra, ba- ms z denetim ve mali müflavirlik firmas getirtip incelettik. Bu arada, Marin Römorkör ün, römorkörleri sat n almadan önce kira ödemeden çal flt rmaya bafllad n ve para kazand n da gördük. Sat fl 8 ay sonraya yap lm fl ve o zamana kadar kira ödenmemifl. Bunlardan baflka, firman n hem bölgede izni yok, tafleron olarak çal fl yor, hem de ana firmaya hiçbir ücret ödemiyor. Normal flartlarda tafleron firmalar, ana firmaya, kazanc üzerinden belli bir yüzde öder. Bir de devlete ödenen % 6.5 lik bir pay var. Verilen hizmetlerden al nan miktardan o pay düflülür ve geri kalandan belli bir yüzde ödenir. Marin Römorkör 100 lira kazan yor diyelim, bunun hepsini kendisi al - yor ve devlete ödenecek %6.5 i de Maliye ye Dekafl ödüyor. Ayr ca, Marin Römorkör bu 100 liradan Dekafl a hiçbir fley ödemiyor. Römorkajda diyelim %10 indirim yap lm fl, onun %5 ini de Marin Röpermission in 1996 and it runs through Marin Tugboat, which was formed in 1998, applied for permission and did not receive it according to the regulations. They took the case to the Council of State stating that there is a monopoly in the region, this situation and the regulations are in violation of the Constitution and should be stricken. They also took their case to the Competition Board. But in all these cases it was disclosed that this arrangement took place throughout the world and that this was not a real monopoly but that based on public interest security a natural monopoly. Besides, in order to be a monopoly you have to be active in one area, be the only company and set the fees ourself, only then you can talk about a real monopoly. In our situation the fees are set by the Maritime Undersecretariat, not us. What were the reasons that effected the breakup in the consortium with Med Marine? In 2003 when the Maritime Undersecretariat issued its fee structure it added an article stating that the company providing these services bill for the whole amount. The Undersecretariat had given permission to the DEKAS-Med Marine consortium and both companies could provide the two services. We thought that if we and Med Marine provided the two services at the same time chaos and a waste in resources would ensue and so we divided our work according to our area of expertise. Med Marine would provide towing services while we would provide pilotage services. However, while pilotage services earned 10 units per year, towing services earned 3 units. For this reason, since the two companies had a joint permit and in order to be fair, we decided to divide the total gross earnings into two. We divided the 13 units into two so that each company would receive 6.5 and thus Med Marine would receive 35 percent from pilotage services and signed a contract to that effect. This arrangement continued until In 2003, then DEKAS management, based on the article of the Undersecretariat, decided to bill services for the whole amount and relinquish paying the 35 percent to Med Marine. This was a grave mistake because a gentleman s agreement had been made and our permit was joint. Whereupon Med Marine found pilot captains and started pilotage services. Our company s management at that time began providing towing services and employed DEKAS Marin Tugboat as a sub-contractor. When we took over the management at the beginning of April, we saw that the contract signed at that time between the management of DEKAS and Marin Tugboat was completely in favor of Marin Tugboat and against DEKAS. For example, a tugboat of DEKAS and two other tugboats built were sold to Marin Tugboat at below the cost to be paid back in 8 years. A brand new tugboat off the slipway is sold for 16,660 dollars each month, even if you lease it out it can bring 40,000 dollars. This is like give it away and of course DEKAS has sustained a loss. Since it was not a cash sale there was no money in the bank and any interest that could be made didn t take place and again there was a loss. After management changed we brought in an independent audit and financial consultant firm and had the books audited. At the same time we noticed that prior to buying the tugboats, Marin Tugboat was operating the boats without paying a leasing fee and earning money. MARINE & COMMERCE AUGUST

6 morkör ad na Dekafl ödüyor. Biz bu durumlar n tamamen tek tarafl ve Dekafl n aleyhine oldu unu mali raporda gördük. Sözleflmeyi hukuksal aç dan da incelettik ve onun da tek tarafl oldu unu gördük. Bunun üzerine dava açt k. Marine Römorkör ile çal flmay durdurduk. Yönetime geldi imiz zaman gördük ki, geçen sene flirketimiz 2.6 trilyon zarar etmifl. Öz varl klar m za bakt m zda, asl nda bu zarar n 6 trilyon oldu unu fark ettik, çünkü römorkörler de öz varl klar m zdan ç km flt ve flirketin geliri giderini karfl lam yordu. Yönetime gelince, indirimleri kald rd k, kald rmasak flirketi kapatmam z gerekirdi. Marin Römorkör ile olan sözleflmeyi bitirdik. Marin Römorkör ün bafl nda olan kifliler, ayn zamanda Deniz Ticaret Odas n n bafl nda olan kifliler ve flimdi daha önceki y llarda oldu u gibi; verilmifl Dan fltay ve Rekabet Kurulu kararlar na ra men, tekrar burada bir tekel var diye görüfller öne sürüyorlar. Bu son iki senedir Marin Römorkör burada çal fl rken ve acenteler de komisyon al rken niçin kimsenin sesi ç kmad peki? Bir tekel söz konusuysa, 1998 den beri var. Ama olmad bu konuda Dan fltay a ve dare Mahkemelerine aç lan davalarla ortaya ç kt. Verilen kararlarda tekel olmad belgelendi te acentelere yapt m z geri ödemelerin toplam 3 trilyon. ndirim yap ld, ama asl nda bu indirimler gerçek sahiplerine yans mad. ade faturas yla bu paralar ço- unlukla acenteler do rudan kendileri ald lar, herhalde bir bu kadar da Med Marine den alm fllard r. Geçen sene aktar lan para 6 trilyon, o zaman tekel var demeyenler komisyonlar kalk nca flimdi tekel var diyorlar. Bizim gibi izin alm fl ve çal flan 10 tane baflka firma daha var ayn flekilde faaliyet gösteren, niye onlarla u rafl lm yor peki? Tekel var ise onlarda da var. Yine daha önce Dan fltay ve Rekabet Kurulu kararlar ortada oldu u halde bizi Rekabet Kurumu na flikayet etmifller. Olmayan tarife üzerinde tarife uyguluyorlar diye as ls z flikayetler de var. Oysa öyle bir fley söz konusu olamaz, biz Denizcilik Müsteflarl n n tarifesini uyguluyoruz. Asl nda flu an her fley yoluna girdi ve düzenli bir flekilde ilerleyecek. Baz lar Türkiye de dünyaya ayk r ifller yapt rmaya kalksa da baflaramayacak. Bizim hedefimiz hizmetleri en iyi flekilde vermek ve dünya seviyesine, hatta üzerine ç karmak. & The sale had taken place 8 months later and no leasing fee had been paid in the meantime. Aside from all this, the company has no permit in the region, it operates as a sub-contractor and pays no fee to the main company. Normally sub-contractors pay a certain percentage from their earnings to the main company. In addition, there is the 6.5 percent share paid to the state. This share is deducted from the earnings received for the services provided and a certain percentage is paid to the main company. Let s say Marin Tugboat is earning 100 liras, it keeps the whole amount and the 6.5 percent that is supposed to be paid to the state is paid to the Treasury by DEKAS. In addition, Marin Tugboat pays nothing to DEKAS from this 100 liras. On top of which, let s say a 10 percent discount has been made in towing, 5 percent of that is paid by DEKAS on behalf of Marin Tugboat. We saw that these situations were completely one-sided and against DEKAS in the financial report. We also had the contract reviewed from a legal stand point and saw that it too was one-sided as well. Based on this we went to court. We stopped working with Marin Tugboat. When we took over the management we saw that the company had made a loss of 2.6 trillion liras last year. When looking at our own assets this loss in fact was 6 trillion because the tugboats were no longer our own assets and the company s earnings couldn t meet is expenditures. As to the management, we discontinued the discounts for if we didn t we would have had to close the company. We ended our contract with Marin Tugboat. The people who head Marin Tugboat are at the same time at the head of the Chamber of Shipping and as in previous years, despite the decisions adopted by the Council of State and the Competition Board, they still claim that there is a monopoly. Why is it that in the last two years while Marin Tugboat was working here and agencies were receiving commission no one spoke out? If it was a question of a monopoly it exists since But that a monopoly didn t exist was seen in the cases that went before the Council of State and administrative courts. In the decisions ruled by these courts it was written that a monopoly did not exist. The back payments that we made to agencies in 1995 totaled 3 trillion liras. Discounts were made but these did not reflect on their true owners for most of this money with return invoices went directly to agencies and no doubt they received an equivalent amount from Med Marine. Last year 6 trillion was transferred and those that claimed that there was no monopoly at that time are now saying there is a monopoly when commissions have stopped coming in. There are 10 other firms that have received permission and that operate in the same way as we do, why aren t they being pursued? If there is a monopoly, these other companies are a monopoly as well. While the Council of State and the Competition Board s decisions are known they have again complained against us. There are also unfounded complaints that we are applying a fee structure that does not exist. But in fact there is no such thing, for we are applying the fee structure set by the Maritime Undersecretariat. In actual fact everything is going well now and we are moving forward in an organized way. While some may undertake activities in Turkey that are contrary to world practises they won t succeed. Our objective is to provide the best possible service and to reach global standards and even beyond. & 046

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

T he Duzgit Group with over 125 employees provides services

T he Duzgit Group with over 125 employees provides services DÜZG T S 40 YEAR STORY DÜZG T N 40 YILLIK ÖYKÜSÜ MEL KE ASLI fiah NSOY 1966 y l nda Salim Düzgit taraf ndan stanbul Büyükdere de Bo az dan geçen gemilere tali acentelik hizmetleri vermek üzere kurulan

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account - General [ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Ardunio ve Bluetooth ile RC araba kontrolü

Ardunio ve Bluetooth ile RC araba kontrolü Ardunio ve Bluetooth ile RC araba kontrolü Gerekli Malzemeler: 1) Arduino (herhangi bir model); bizim kullandığımız : Arduino/Geniuno uno 2) Bluetooth modül (herhangi biri); bizim kullandığımız: Hc-05

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); }

function get_style114 () { return none; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } Wish sözcük anlamı olarak istemek, dilemek anlamı taşımaktadır.cümlenin

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Fıstıkçı Şahap d t c ç

Fıstıkçı Şahap d t c ç To and from We have already seen the suffıx used for expressing the location of an object whether it s in, on or at something else: de. This suffix indicates that there is no movement and that the object

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

"Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları.

Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. "Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. Survey Results Which Were Done in Comenius Project named'' Different? Building

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma Lesson 63: Reported speech Ders 63: Bildirilen konuşma Reading (Okuma) He told me that he would come. (Bana geleceğini söyledi.) She said that she would be fine. (İyi olacağını söyledi.) He promised that

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well.

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well. NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082 ÜÇÜNCÜ DEVRE SESLERİNİN PORTE VE NEY ÜZERİNDEKİ YERLERİ Üçüncü devre sesleri ile eser icrasına başlamadan önce, öğrendiğimiz 7 perdenin, porte üzerindeki yerlerini,

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

[ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak

[ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak - Genel [ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar komisyon

Detaylı

Can I withdraw money in [country] without paying fees? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak

Can I withdraw money in [country] without paying fees? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak - Genel Can I withdraw money in [country] without paying fees? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak What are the fees if I use external ATMs? [ülke] sınırları

Detaylı

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved 5 4 Usta-Çırak Usta sen ol bu sefer çırağın ben. Yaklaşa yaklaşa mesafe kalmadı. Dünden hazırız ama cesaret olmalı Sen bana aşık ben sana aşık Ne duruyoruz ki başlasak artık? Seni çözmek için alt yazı

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

SAGLIKTAN GELEN LEZZET. The taste coming from health

SAGLIKTAN GELEN LEZZET. The taste coming from health SAGLIKTAN GELEN LEZZET The taste coming from health Dünyayı değiştireceğini düşünecek kadar çılgın olanlar, bunu yapanlardır. The people who are crazy enough to think they can change the world, are the

Detaylı

Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir.

Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir. Assurance of Support Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir. Hangi vize başvurularının bir Aos ye ihtiyacı olduğuna

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria General The project was evaluated in terms of the following criteria: Correctness (55 points) See Correctness Evaluation below. Document (15 points)

Detaylı

Dünya Bankası İşletme Araştırması. Örneklem Yönetimi

Dünya Bankası İşletme Araştırması. Örneklem Yönetimi Dünya Bankası İşletme Araştırması Örneklem Yönetimi Istanbul Türkiye, 27-30 Temmuz, 2015 UYGULAMADA ÖRNEKLEM TASARIMI Araştırmanın temsiliyeti için önemlidir. Fakat, bazı pratikle ilgili konular var Dünya

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 74 adet Toplam 74 adet İngilizce Türkçe Tür 1. with the help -ın yardımıyla with the aid -ın yardımıyla

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4 1 4 The price of a book is first raised by 20 TL, and then by another 30 TL. In both cases, the rate of increment is the same. What is the final price of the book? 60 80 90 110 120 2 3 5 Tim ate four more

Detaylı

Software R&D Center. Generate future softwares

Software R&D Center. Generate future softwares Software R&D Center Generate future softwares WHO WE ARE? Served in Bursa R&D Center and İstanbul Service Office with more than 70 qualified staff, Litera is a turkish software company that established

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 72 adet Preposition 2 adet Toplam 74 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS) TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ THE ENTRANCE EXAMINATION FOR FOREIGN STUDENTS

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS) TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ THE ENTRANCE EXAMINATION FOR FOREIGN STUDENTS ADAYIN/APPLICANT S ADI / NAME SOYADI / SURNAME Y.U. NUMARASI / FR NUMBER YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS) TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ THE ENTRANCE EXAMINATION FOR FOREIGN STUDENTS SINAV SALON NO

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr FOREIGN TRADE Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets www.worldsert.com.tr www.worldsert.com.tr World Sert Dış Ticaret Hakkında / About World Sert

Detaylı

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney THE SCHOOL S MYSTERY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474

Detaylı

QUESTIONNAIRE ON STEWARDING

QUESTIONNAIRE ON STEWARDING Is there any national law regulating stewards activity? (Özel Güvenlikle ilgili yasa varmı?) Law of particular security guards Law number 5188 Yes No (if yes, please enclose the official text) (ismini

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought SBS PRACTICE TEST 6 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. I was shopping officer. What were you doing he stole your bag? 1. Mustafa Kemal

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır.

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır. 9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 160 19 23 GY tahmini 159 21 25 Netaş 9A09 finansal sonuçlarında 23mn TL net kar açıkladı, ki bu da bizim beklentimiz olan 25mn TL net karın biraz altındadır.

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

What Is Team Leadership?

What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? Team leadership is the management of a group of people brought together to work to achieve a common goal.in order to get everyone to work as one functioning

Detaylı

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları UFRS nin Ali Kablan 1 Abstract: Standardization has become neccessary because of some reasons such as the removal of borders between countries,increase in competition,the expansion of trade,rapid globalization

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce Dilekler : Evlilik Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Yeni evli bir çifti Congratulations

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

HİZMETLERİMİZ MALİ MÜŞAVİRLİK VE MUHASEBE HİZMETLERİ / FINANCIAL CONSULTANCY AND ACCOUNTING SERVICES

HİZMETLERİMİZ MALİ MÜŞAVİRLİK VE MUHASEBE HİZMETLERİ / FINANCIAL CONSULTANCY AND ACCOUNTING SERVICES HİZMETLERİMİZ MALİ MÜŞAVİRLİK VE MUHASEBE HİZMETLERİ / FINANCIAL CONSULTANCY AND ACCOUNTING SERVICES DENETİM HİZMETLERİ / AUDIT SERVICES İÇ DENETİM HİZMETLERİ / INTERNAL AUDITING SERVICES VERGİ DANIŞMANLIĞI

Detaylı

Hakkımızda About Us 1976 Yılında ESKİŞEHİR de ilk olarak Baksan Sanayi Sitesinde faaliyetine başlamıştır.firmamız, daha sonra 2005 Yılında Organize Sanayi Bölgesi 14. cadde de yeni kurduğumuz fabrikaya

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı