Onkoloji Merkezimizde Kanser Tan s yla zlenen Hastalar m z n Romatolojik Yak nma ve Bulgular

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Onkoloji Merkezimizde Kanser Tan s yla zlenen Hastalar m z n Romatolojik Yak nma ve Bulgular"

Transkript

1 ARAfiTIRMA RESEARCH ARTICLE Onkoloji Merkezimizde Kanser Tan s yla zlenen Hastalar m z n Romatolojik Dr. Erkan Cüre, Yrd. Doç. Mehmet fiahin 2, Dr. Ali Kutlucan, Doç. Dr. fievket Ercan Tunç 2, Dr. Abdulkadir Bafltürk, Doç. Dr. Hasan fienol Coflkun 3 Süleyman Demirel Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Isparta 2 Süleyman Demirel Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji, Isparta 3 Süleyman Demirel Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Onkoloji, Isparta ÖZET Amaç: Kanser hastalar nda romatolojik yak nma ve bulgular görülebilmektedir. Bu çal flmada kanser hastalar nda romatolojik yak nma ve bulgular n s kl n de erlendirmeyi amaçlad k. Materyal ve Metod: Onkoloji poliklini imize baflvuran histopatolojik olarak kanser tan s olan 5 hasta ile yafl ve cinsiyet olarak benzer 5 sa l kl birey çal flmaya al nd. Tüm bireylerin romatolojik kas iskelet yak nmalar sorguland ve detayl fizik muayeneleri yap ld. Eritrosit sedimentasyon h z (ESH), C reaktif protein (CRP), romatoid faktör (RF), antinükleer antikor (ANA), anti-çift-sarmal DNA antikorlar (anti-dsdna), antinötrofil sitoplazmik antikor (ANCA) ve kompleman (C) düzeylerine bak ld. Bulgular: ANA pozitifli i hastalar m z n 2 sinde (%24) görüldü. ANA kontrol grubunda negatifti. AntidsDNA, ANCA hem hasta grubunda hem de kontrol grubunda negatifti. C3 ve C4 düzeyleri her iki grupta da normal seviyelerdeydi. Hastalar m zda ESH, CRP ve RF düzeyleri kontrol grubundan anlaml olarak yüksekti. Hastalar m zda romatolojik yak nma ve fizik muayene bulgular da kontrol grubundan anlaml yüksekti. Sonuç: Kanser tan s yla izlenen hastalarda çeflitli romatolojik flikayet ve laboratuvar bulgular görülebilmektedir. Kanser hastalar n takip eden doktorlar n bu bulgular n oluflabilece ini bilmesi gerekmektedir. Böylece yanl fll kla romatolojik tan lar n konmas önlenebilecektir. Ayr ca romatolojik hastal klar ile malignitelerin birlikte olabilece i unutulmamal d r. Anahtar Kelimeler: Kanser, malignite, romatolojik flikayet, romatolojik bulgu. Nobel Med 28; 4: NOBEL MEDICUS C LT: 4, SAYI:

2 ABSTRACT RHEUMATOLOGICAL COMPLAINTS AND FINDINGS OF CANCER PATIENTS WHO WERE FOLLOWED IN OUR ONCOLOGY CLINIC Objective: Rheumatologic complaints and findings can be seen in patients with cancer. In this study we aimed to investigate the frequency of rheumatologic complaints and findings in cancer patients. Material and Method: Fifty outpatients having histopathological diagnosis of cancer and 5 healthy individuals were included in the study. All individuals were questioned for rheumatologic (locomotor system) complaints and detailed physical examination was performed. Erythrocyte sedimentation rate (ESR), C reactive protein (CRP), rheumatoid factor (RF), antinuclear antibody (ANA), antidouble-stranded DNA (Anti-dsDNA), antineutrophilic cytoplasmic antibody (ANCA) and complement (C) levels were measured. Results: ANA was positive in 2 (24%) patients with cancer while it was negative in control group. However, Anti-dsDNA and ANCA were negative in both patient and control groups. C3 and C4 levels were normal in both groups. Rheumatologic complaints and physical examination findings were also higher in cancer patient group than in control group. Conclusion: Rheumatologic complaints and laboratory findings can be seen in patients with cancer. Physicians should be aware of the fact that these findings could be seen in cancer patients, so that false rheumatologic diagnoses may be avoided. Also it should not be forgotten that rheumatologic and malignant diseases may be seen simultaneously. Key Words: Cancer, malignity, rheumatic complaints, rheumatic syndromes. Nobel Med 28; 4: G R fi Kanser hastalar n n s kl yaflad m z yüzy lda giderek art fl göstermektedir. T p alan ndaki ilerlemelere karfl n bu hasta grubunda yaflam süresini henüz mükemmel seviyelerde uzatan tedaviler mümkün olamamaktad r. Buna karfl n erken tan ve tedavi son derece önemlidir. Hastalarda ortaya ç kabilen nonspesifik kas-iskelet sistemine ait yak nmalar ve bulgular altta yatan bir kanserin habercisi olabilir. Bazen de bu bulgular ile romatolojik bir hastal a yönelerek kanser tan s n n gecikmesine neden olabiliriz. Kanser nedeniyle takip edilen hastalarda özellikle kemik a r s, eklem yak nmalar, vaskülit gibi çok çeflitli romatolojik yak nmalar ile baz serolojik göstergelerde anormallikler görülebilmektedir. Romatolojik hastalarda görülen bir tak m immünolojik testler sadece romatolojik bir hastal a özgül de illerdir ve bir ço unda klinik uyumlu ise belirli titrelerde tan koydurucu olabilirler. Di er yandan romatolojik hastal klar n seyri s ras nda da kanserlerin ortaya ç kabilece i veya birliktelikleri bilinmektedir. Ayr ca romatolojik hastal klar n tedavisinde kullan lan ajanlar da çeflitli malignitelerin ortaya ç k fl n kolaylaflt rabilmektedir. Bu çal flmam zda Zehra Ulusoy Onkoloji Merkezimize baflvuran çeflitli histolojik tipte kanser tan s olan hastalar m zda ortaya ç kan romatolojik yak nma ve bulgular gözden geçirmeyi planlad k. NOBEL MEDICUS C LT: 4, SAYI: 23 MATERYAL ve METOD Süleyman Demirel Üniversitesi, Zehra Ulusoy Onkoloji Merkezimizde takip edilen, histopatolojik olarak kanser tan s do rulanm fl 29 (%58) erkek, 2 (%42) kad n toplam 5 hasta çal flmaya al nd. Çal flmaya al nan tüm hastalara çal flma hakk nda bilgi verilerek bilgilendirilmifl olur formlar al nd. Hastalar ilk de erlendirildi i s rada, primer hastal klar n yan s ra romatolojik kas iskelet yak nmalar sorguland ve detayl fizik muayeneleri yap ld. Sabah tutuklu u için > 3 dakika anlaml olarak de erlendirildi. Hastalar ile yafl ve cinsiyet bak - m ndan benzer, bilinen bir hastal olmayan 5 kiflilik 3 (%6) erkek, 2 (%4) kad n sa l kl kontrol grubu oluflturuldu. Hastalar ve kontrol grubunun laboratuvar parametrelerine bak ld. C-reaktif protein (CRP) (normali: -3 mg/l), romatoid faktör (RF) (<5 IU/ml), kompleman 3 (C3) (9-8 mg/dl), C4 (-4 mg/dl) düzeyleri nefelometrik yöntemle (Dade Behring BN Prospec, Germany), eritrosit sedimentasyon h z (ESH) (< 2 mm/saat) Westergren metodu ile ölçüldü. Antinükleer antikor (ANA), çift zincirli DNA ya karfl antikor (antidsdna), antinötrofilik sitoplazmik antikor (ANCA) immunfloresans antikor (IFA) yöntemiyle (IMMCO) ile çal fl ld. ANA, /8 titre ve üzerinde pozitif kabul edildi. Bu parametreler için sonuçlar negatif veya pozitif olarak verildi. Romatolojik hastal klarda s kl kla karfl lafl lan yak nma ve fizik muayene bulgular kanser Onkoloji Merkezimizde Kanser Tan s yla zlenen Hastalar m z n Romatolojik

3 hastalar nda ve kontrol grubunda araflt r ld. Çal flmam zda ESH, RF, CRP, C3 ve C4 de erlerinin istatistik analizi, SPSS paket program ile Independent t test uygulanarak yap ld. P<, de eri istatistiksel olarak anlaml kabul edildi. BULGULAR Hastalar n demografik verileri Tablo ve kanser tiplerinin da l m Tablo 2 de görülmektedir. Hastalar n ve kontrol grubunun yak nmalar ve romatolojik muayene bulgular Tablo 3 de sunulmufltur. Çal flmam zda kanser hastalar ndaki belirtilen yak nmalar kontrol grubundaki sa l kl bireylerden belirgin farkl yd. ESH, CRP ve RF de erleri kontrol grubundan anlaml yüksekti (p<,). ANA kontrol grubundaki tüm bireylerde negatif bulundu. Hastalar m z n 2 sinde ANA pozitifli i mevcut idi ve bu hastalar n tanesinin granüler, 2 tanesinin de homojen yap da boyand görüldü. Tablo : Hastalar n yafl, cinsiyet, hastal k süresi Yafl Erkek Kad n Hastal k süresi Hasta grubu (n=5) 58,6±3,5 29 (%58) Kontrol grubu (n=5) 55,4±,96 3 (%6) 2 (%42) 2 (%4),5±,9 Tablo 2: Hastalar n kanser tiplerinin da l m Tablo 4: Kanserli hastalar m zda laboratuvar bulgular ESH (<2 mm/saat) CRP (-3 mg/l) RF (<5 IU/ml) C3 (9-8 mg/dl) C4 (-4 mg/dl) ANA (n) Anti dsdna ANCA Kanser vakalar 45,8±3,5 47,57±56,6 37,7±92,8 36,96±23,9 22,5±7,5 2(%24) Kontrol grubu *p<, ESH: eritrosit sedimentasyon h z, CRP: C reaktif protein, RF: romatoid faktör, C3: kompleman 3, C4: kompleman 4, ANA: anti nükleer antikor, Anti-dsDNA: çift sarmal DNA ya karfl antikor, ANCA: anti nükleer sitoplazmik antikor Tablo 5: ANA boyanma paterni Kanser tipi Akci er kanseri Meme invazif duktal kanser Bafl-boyun Gastrointestinal sistem Hematolojik malignite Genitoüriner sistem Hasta say s (n) Granüler (n) (2) (2) 2,8±6,77* 3,26±,8* 6,6±,76* 34,8±2,7 23,27±6,38 ANA: Anti nükleer antikor, : /8 titrede pozitif, : /6 titrede pozitif, : /32 titrede pozitif 4 4 Homojen (n) Gastrointestinal sistem kanseri Akci er kanseri Bafl-boyun bölgesi kanseri Hematolojik malignite Meme kanseri Genitoüriner sistem kanseri Erkek say s (%) Kad n say s (%) Toplam say (%) 8 (6) 8 (36) 9 (8) 2 (24) 5 2 (4) 7 (4) 5 6 (2) 4 (8) 4 (8) Anti-dsDNA ve ANCA pozitifli i olan hastam z yoktu ve kompleman seviyeleri tüm hastalar m zda normal s n rdayd. Hastalar m z n laboratuvar bulgular Tablo 4 de görülmektedir. ANA pozitifli inin hastalar m zda histopatolojik tiplere göre da l mlar Tablo 5 de görülmektedir. Sonuçlar m za göre özellikle akci er ve gastrointestinal sistem kanseri olan hastalar m zda granüler tipde ANA boyanma paterni dikkati çekmektedir. Tablo 3: Kanser hastalar m zdaki yak nma ve bulgular Kanser vakalar n (%) Kontrol grubu n (%) Sabah tutuklu u A z-göz kurulu u Kemik a r s Artralji Myalji Kas güçsüzlü ü Oral aft Çomak parmak Artrit Cilt döküntüsü Raynoud fenomeni Palmar fasiit 6 (32) 5 (3) 2 (42) 23 (46) 8 (6) 9 (38) 7 (4) 4 (8) (2) 2 (4) 5 2 (4) TARTIfiMA Malign hastal olan hastalar kas iskelet sistemini ilgilendiren belirti ve bulgular ile baflvurabilirler.,2 Bu bulgular tümör hücrelerinin kemik ve eklemin sinoviyal k sm na direkt infiltrasyonu, sinoviyal reaksiyon, yumuflak doku tümörleri, eklem içi hemoraji, periartiküler yap lara metastaz, sekonder gut ve kanser poliartriti gibi mekanizmalarla oluflmaktad r. Metastatik yolla oluflan artrite dair literatürde vakalar bildirilmifltir. 3,4 Artralji, kanserli hastalarda en s k olarak ortaya ç kan yak nmalardan birisidir. Genel inflamatuvar cevab n sonucunda oluflabilece i gibi kemi in primer tümörü veya kemi e metastaz sonras da olabilir. Hastalar tek bir eklemden ziyade, yayg n eklem a r s ndan flikayetçidirler. Bizim çal flmam zda da hastalar m z n en NOBEL MEDICUS C LT: 4, SAYI: 24

4 s k yak nmas artralji idi ve bir k sm nda ise artrit vard. Artrit hastalar m zda poliartiküler tipte ve asimetrik özellikte idi. Non-Hodgkin lenfomal bir hastam zda sol diz, sol ayak bile i ve sa el bile inde, akci er epidermoid kanserli bir hastam zda her iki diz ve sa ayak bile inde, Klatskin tümörlü bir hastam zda da her iki el proksimal ve distal interfalangial eklemlerinde ve sol el bile inde artriti mevcuttu. Çal flmam zda primer kemik tümörü olan hastam z yoktu. Yine hastalar m zda hiperürisemi veya di er ba dokusu hastal klar gibi artrite neden olabilecek hastal klar da yoktu. Bu nedenle yukar da bahsi geçen mekanizmalar n artrit gelifliminde etkili olabilece ini düflünmekteyiz. Kas güçsüzlü ü de hastalar m zdaki önemli yak nmalardan birisi idi ve beraberinde bir k s m hastam zda da miyalji dikkati çekiyordu. Kas flikayetlerinden genel olarak hastalar n düflkünlü ünün ve ortaya ç kabilecek elektrolit bozukluklar n n daha ön planda sorumlu o- labilece ini düflünmekteyiz. Kemoterapi sonras nda malign hastal klarda noninflamatuvar kas iskelet sistemi flikayetleri olabilmektedir. Simetrik a r, sabah kat l, üst ve alt ekstemitenin büyük ve küçük eklemlerinde hafif düzeyde flifllikler olabilir. 5-9 Kemoterapi tedavisi ald ktan sonra 2-6 ay içerisinde romatolojik flikayet ve bulgular görülebilmektedir. Siklofosfamid, metotreksat, 5-fluorourasil kombine tedavisi sonras miyalji, artralji, artrit, periartiküler flifllik ve tenosinovit görüldü ü bildirilmifltir. Tamoksifen tedavisi alan hastalarda inflamatuvar poliartrit ve 5-fluorourasil tedavisi alan hastalarda dijital iskemi ve nekroz geliflti i gözlenmifltir. Bleomisin, vinblastin ve sisplatin tedavileri ile Raynaud fenomeni geliflti i saptanm flt r. Bizim hastalar m z n ço u kemoterapi alm flt. S kl kla ald klar ilaçlar 5-fluorourasil, sisplatin, etoposid, gemsitabin, siklofosfamid, vinkristin, tamoksifenden olufluyordu. meme kanserli hastan n 99 sa l kl kontrolle karfl laflt r ld bir çal flmada da kemoterapi sonras kas-iskelet sistemi flikayetleri kontrol grubundan yüksek olarak bulunmufltu. A z ve göz kurulu u radyoterapiden (RT) sonra görülen geçici bir yan etki 2,3 olabildi i gibi, palyatif tedavide kullan lan ilaçlar n bir yan etkisi olarak da geliflebilmektedir. Antikolinerjikler, bronkodilatatörler, narkotik analjezikler, diüretikler, antipsikotikler, antiemetikler, antidepresanlar kanser hastalar nda s kl kla kullan lan kserostomiden sorumlu ajanlard r. 4 Bizim vakalar m zda a z göz kurulu u %3 oran nda bulundu. Vakalar m z n hiçbiri RT almam flt. A z kurulu u ve kuru göz semptomlar olan hastalar m zda herhangi bir otoantikor pozitifli i saptanmad. Yine bu hastalarda NOBEL MEDICUS C LT: 4, SAYI: 25 bu belirtilerin nedenini izah edecek bir ba dokusu hastal na ait di er bulgular da yoktu. Ço unlu u yo un antiemetik tedavi al yorlard. Muhtemelen a z ve göz kurulu u semptomlar palyatif medikal tedaviye ba l idi. Çomak parmak özellikle akci er kanserli hastalarda geliflmektedir. Bizim çal flmam zda çomak parmak geliflen hasta say s 4 (%8) idi. Bu hastalar n 2 tanesi akci er epidermoid kanseri, tanesi mide adenokarsinomu, tanesi de kolon adenokarsinomu idi. Hastalar m zda di er önemli bir yak nma ise kemik a r s idi. Malign hastal klarda kemik a r s primer kemik tümörüne ba l veya kemi e metastaz veya kemi in infiltrasyonu sonucu olabilir. Hastalar m z n sadece tanesinde metastatik kanser vard ve kemik a r lar bu hastalarda muhtemelen metastaz veya infiltrasyona ba l idi. Cilt bulgular derinin primer kanserlerinde veya kanserlerin deri tutulumu veya paraneoplastik sendromlarda görülmektedir. 5,6 Cilt bulgular olan dermatomiyozite efllik eden bir kanser birlikteli i görülebildi i gibi, akut miyelositer lösemide cilt bulgusu nadir de olsa hastal n ilk prezentasyonu olabilir. 7 Bizim hastalar m zdan sadece Klatskin tümörü olan bir hastada cilt bulgusu mevcuttu. Takiplerinde simetrik, bacak ön yüzünde k zar k, sert, yuvarlak yaklafl k,5x,5 cm boyutlar nda a r l lezyon görüldü. Lezyon spontan geriledi ve histopatolojik inceleme yap lamad. Kanserli hastalarda Raynaud fenomeni 5 yafl ve üzerinde paraneoplastik bir bulgu olarak görülebilmektedir. S kl kla asimetriktir, parmaklarda nekroz geliflir. 8-2 Raynaud fenomeni, literatürdeki bilgilerin aksine 32 yafl ndaki genç olan tiroid papiller kanserli hastam zda ortaya ç km flt. Palmar fasiit kanserli hastalarda genellikle yayg n metastazdan sonra görülmektedir ve prognozu kötüdür Palmar fasiit akci er epidermoid kanserli bir hastam zda mevcuttu. CRP romatolojik hastal klarda aktivasyonun bir göstergesi olarak kullan lmaktad r. CRP yüksekli i özellikle lupus ve skleroderma d fl nda ço u romatolojik vakada hastal n fliddetini yans tmaktad r. Kanser hastalar nda da CRP düzeyi artmaktad r. Prognostik bir faktör olarak da kanserli hastalarda CRP kullan lmaktad r Ortalama CRP de erleri hastalar m zda yüksek idi. CRP deki bu yükseklik yukar da tart fl ld gibi muhtemelen primer malign hastal a veya onun komplikasyonlar na ba l idi. ESH düzeyi de romatolojik hastal klarda s kça kullan lan hastal n fliddetini gösteren bir bulgudur. Malign hastal klarda da ESH artar, hatta ço u hastada mm/saat üzerindedir. Bizim hastalar m z n da ortalama ESH düzeyi yüksek idi. RF, IgG nin Fc k sm na karfl oluflmufl antiglobülin antikorlard r ve ekstra ar- Onkoloji Merkezimizde Kanser Tan s yla zlenen Hastalar m z n Romatolojik

5 tiküler olarak kronik lenfositer lösemi, Waldenström makroglobülinemisi, mikst kriyoglobülinemi ve lenfoma gibi hastal klarda pozitif olabilir. 26 Hastalar m zda ortaya ç kan RF de erlerindeki pozitiflik romatolojik hastal klardan daha ziyade kanserle iliflkili görünmektedir. Antinükleer antikorlar, kromatin olarak bilinen DNAhiston kompleksine, nükleer veya sitoplazmik ribonükleer proteinlere, nükleoler proteinlere, nükleoler ve sitoplazmik di er yap lara karfl geliflen antikorlard r. Kanserli hastalarda paraneoplastik olarak otoantikor pozitifli i bildirilmifltir. 6,27,28 Bafl ve boyun bölgesi yass hücreli kanserlerde, Non-Hodgkin lenfomal hastalarda ANA pozitifli i, metastatik melanomlu bir olguda da ANA ve Jo- antikor pozitifli i tespit edilmifltir Prostat kanserli 27 hastada yap lan bir çal flmada ANA pozitifli i %29 olarak tespit edilmifltir. 32 Bizim çal flmam zda ANA pozitifli i 2 (%24) hastada mevcuttu. Bu hastalar n (%83,3) tanesinde granüler yap dayd ve granüler yap da boyananlar n da %6 nda düflük titrasyonda () saptand. ANA pozitif olan hastalardan sadece iki tanesinde metastaz vard ; bir tanesi akci er epidermoid kanserli hastada karaci er, di eri mide adenokanserli hastada karaci er metastaz idi. Çal flmaya al nan hastalar m z n unda metastaz vard ve bunlardan sadece 2 tanesinde ANA pozitif olmas, ANA pozitifli inin tümörün metastaz yapmas yla iliflkili olmad n düflündürdü. ANA pozitifli i otoimmün hastal klar n yan s ra düflük titrelerde sa l kl popülasyonda bile görülebilmektedir. 33 Anti-dsDNA antikorlar hastalar m z n hiçbirinde pozitif olmamas na ra men literatürde bu antikorlar n apopitozisi indükleyerek tümör hücrelerinin etkilerini inhibe etti i bildirilmifltir Bilindi i gibi özellikle lupus için bu antikorlar daha özgüldür. Kim ve arkadafllar yapt klar bir çal flmada 8 kanser hastas n kemoterapi sonras takip etmifller. Bu hastalar n ço u 5-fluorourasil, siklofosfamid ve sisplatin alm flt. Kemoterapiden 6 ay sonra hastalarda eklem flikayetleri- nin bafllad ve 5 hastada ANA pozitifli i, 3 hastada ise RF pozitifli i olufltu u bildirilmifltir fluorourasil, siklofosfamid ve sisplatin kemoterapisi alan hastalar - m zda ANA pozitifli i görülmekle birlikte di er kemoterapotikleri kullanan hastalar m zda da ANA pozitifli i görüldü. Bu hastalarda ANA pozitifli inin kanserin kendisine mi yoksa kemoterapiye mi ba l oldu unu söylemek için hasta say s m z yetersizdir. Saçl hücreli lösemi baflta olmak üzere baz lösemiler, lenfoma, multipl myeloma, bronfl kanseri ve sarkomlarda vaskülit birlikteli i görülebilir Bunun nedeni tam olarak aç k de ildir ancak immün sistemin kronik uyar m, çeflitli otoantijenlere karfl otoantikorlar n oluflumu suçlanmaktad r. 43 Malignitelerin ANCA pozitif vaskülit yapabilece i de literatürde bildirilmifltir. 44 Wegener otoantijeni olan proteinaz 3 ün lösemik hücrelerin büyümelerini kontrol eden ve HL-6 lösemik hücrelerde bulunan myeloblastin ile ayn yap da oldu u gösterilmifltir. 45 Bizim çal flmam zda ANCA pozitif olan hastam z yoktu, ayn zamanda vaskülitik bulgusu olan hastam z da yoktu. Kompleman seviyeleri de hastalar m zda normaldi. Hastalar n farkl kanser gruplar ndan olmas ve hasta say s n n azl bu çal flmay k s tlay c faktörlerdir. Bu çal flma sonucunda belli bir kanser grubunda romatolojik bulgular n hangi s kl kla görüldü ü belirlenememektedir. Daha fazla say da ve belli bir kanser grubunda olan hastalar ile yeni çal flmalar yap labilir. SONUÇ Farkl kanser grubundaki hastalarda çeflitli romatolojik flikayet ve laboratuvar bulgular görülebilmektedir. Bu nedenle özellikle kanser hastalar n takip eden doktorlar n kanserli hastalarda romatolojik flikayet ve bulgular n oluflabilece ini bilmesi gerekmektedir. Böylece yanl fl romatolojik tan lar n konmas önlenebilecektir. Ayr ca romatolojik hastal klar ile malignitelerin birlikte olabilece i unutulmamal d r. LET fi M Ç N: Dr. Erkan Cüre, Süleyman Demirel Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Çünür/ISPARTA GÖNDER LD G TAR H: 7 / 8 / 27 KABUL TAR H : 25 / 2 / 27 KAYNAKLAR Carsons S. The association of malignancy with rheumatic and connective tissue diseases. Semin Oncol 997; 24: Naschitz JE, Rosner I, Rozenbaum M, Zuckerman E, Yeshurun D. Rheumatic syndromes: clues to occult neoplasia. Semin Arthritis Rheum 999; 29: Ruparelia N, Ahmadi H, Cobiella C. Metastatic adenocarcinoma of the colon presenting as a monarthritis of the hip in a young patient. World J Surg Oncol 26; 4: Zissiadis Y. Acute arthritis as an unusual complication of malignancy. Australas Radiol 2; 44: Loprinzi CL, Duffy J, Ingle JN. Postchemotherapy rheumatism. J Clin Oncol 993; : Michl I, Zielinski CC. More postchemotherapy rheumatism. J Clin Oncol 993; : Raderer M, Scheithauer W. Postchemotherapy rheumatism following adjuvant therapy for ovarian cancer. Scand J Rheumatol 994; 23: Siegel JE. Postchemotherapy rheumatism: is this a menopausal 26 NOBEL MEDICUS C LT: 4, SAYI:

6 symptom? J Clin Oncol 993; : Smith DE. Additional cases of postchemotherapy rheumatism. J Clin Oncol 993; : Abu-Shakra M, Buskila D, Ehrenfeld M, Conrad K, Shoenfeld Y. Cancer and autoimmunity: autoimmune and rheumatic features in patients with malignancies. Ann Rheum Dis 2; 6: Andrykowski MA, Curran SL, Carpenter JS, et al. Rheumatoid symptoms following breast cancer treatment: a controlled comparison. J Pain Symptom Manage 999; 8: Solans R, Bosch JA, Galofre P, et al. Salivary and lacrimal gland dysfunction (sicca syndrome) after radioiodine therapy. J Nucl Med 2; 42: Dirix P, Nuyts S, Van den Bogaert W. Radiation-induced xerostomia in patients with head and neck cancer: a literature review. Cancer 26; 7: Wiseman M. The treatment of oral problems in the palliative patient. J Can Dent Assoc 26; 72: Bogle MA, Riddle CC, Triana EM, Jones D, Duvic M. Primary cutaneous B-cell lymphoma. J Am Acad Dermatol 25; 53: Jardin F, Levesque H, Tilly H. Auto-immune manifestations in Non- Hodgkin's lymphoma. Rev Med Interne 25; 26: Vogel MN, Vogel W, Bares R, et al. Unusual distribution of red marrow mimicking chloroma in a patient with acute myelogenous leukemia. Skeletal Radiol DeCross AJ, Sahasrabudhe DM. Paraneoplastic Raynaud s phenomenon. Am J Med 992; 92: Andrasch RH, Bardana EJ, Porter JM. Digital ischemia and gangrene preceding renal neoplasm. Arch Intern Med 979; 36: Naschitz JE, Yeshurun D, Abrahamson J. Arterial occlusive disease in occult cancer. Am Heart J 992; 24: Pfinsgraff J, Buckingham RB, Killian PJ, et al. Palmar fasciitis and arthritis with malignant neoplasms: a paraneoplastic syndrome. Semin Arthritis Rheum 986; 6: Shiel WC, Prete PE, Jason M, Andrews BS. Palmar fasciitis and arthritis with ovarian and non-ovarian carsinomas: new syndrome. Am J Med 985; 79: Champion D, Saxon JA, Kossard S. The syndrome of palmar fibromatosis (fasciitis) and polyarthritis. J Rheumatol 987; 4: Gerhardt T, Milz S, Schepke M, et al. C-reactive protein is a prognostic indicator in patients with perihilar cholangiocarcinoma. World J Gastroenterol 26; 4: Kato T, Suzuki H, Komiya A, et al. Clinical significance of urinary white blood cell count and serum C-reactive protein level for detection of non-palpable prostate cancer. Int J Urol 26; 3: Bende RJ, Aarts WM, Riedl RG, et al. Among B cell non-hodgkin's lymphomas, MALT lymphomas express a unique antibody repertoire with frequent rheumatoid factor reactivity. J Exp Med 25; 2: Wang J, Bu DF, Li T, et al. Autoantibody production from a thymoma and a follicular dendritic cell sarcoma associated with paraneoplastic pemphigus. Br J Dermatol 25; 53: Pittock SJ, Lucchinetti CF, Parisi JE, et al. Amphiphysin autoimmunity: paraneoplastic accompaniments. Ann Neurol 25; 58: Fernandez-Madrid F, Tang N, Alansari H, et al. Autoantibodies to annexin XI-A and other autoantigens in the diagnosis of breast cancer. Cancer Res 24; 64: Bencimon C, Salles G, Moreira A, et al. Prevalence of anticentromere F protein autoantibodies in 347 patients with non-hodgkin's lymphoma. Ann N Y Acad Sci 25; 5: Thoelke A, Schmid HP, Figl R, Schadendorf D, Ugurel S. Jo- positive paraneoplastic systemic sclerosis in a patient with metastatic melanoma. Eur J Dermatol 26; 6: Daniels T, Zhang J, Gutierrez I, et al. Antinuclear autoantibodies in prostate cancer: immunity to LEDGF/p75, a survival protein highly expressed in prostate tumors and cleaved during apoptosis. Prostate 25; 62: Al Jabri AA, Al Buloshi MS. Anticardiolipin and antinuclear antibodies in the adult healthy Omani individuals. Saudi Med J 24; 25: Lu S, Zhang JP, Wu HS, et al. Anti-tumor effect of anti-dsdna autoantibodies. Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 25; 27: Kim DS, Franklyn JA, Smith VE, et al. Securin induces genetic instability in colorectal cancer by inhibiting double-stranded DNA repair activity. Carcinogenesis 26; Toubi E, Shoenfeld Y. Protective autoimmunity in cancer. Oncol NOBEL MEDICUS C LT: 4, SAYI: 27 Rep 27; 7: Kim MJ, Ye YM, Park HS, Suh CH. Chemotherapy-related arthropathy. J Rheumatol 26; 33: Greer JM, Longley S, Edwards NL, Elfenbein GJ, Panush RS. Vasculitis associated with malignancy. Experience with 3 patients and literature review. Medicine 988; 67: Blanco R, Martinez-Taboada VM, Rodriguez-Valverde V, Garcia- Fuentes M. Cutaneous vasculitis in children and adults. Associated diseases and etiologic factors in 33 patients. Medicine 998; 77: Hamidou MA, Derenne S, Audrain MA, et al. Prevalence of rheumatic manifestations and antineutrophil cytoplasmic antibodies in haematological malignancies. A prospective study. Rheumatology 2; 39: Gran JT, Sund S, Langholm R. Small cell pleomorphic T-cell lymphoma presenting with cutaneous vasculitis. Clin Rheumatol 994; 3: Ng JP, Murphy J, Chalmers EM, et al. Henoch-Schonlein purpura and Hodgkin's disease. Postgrad Med J 988; 64: Mody GM, Cassim B. Rheumatologic manifestations of malignancy. Curr Opin Rheumatol 997; 9: Pankhurst T, Savage CO, Gordon C, Harper L. Malignancy is increased in ANCA-associated vasculitis. Rheumatology 24; 43: Van der Geld YM, Limburg PC, Kallenberg CG. Proteinase 3, Wegener's autoantigen: from gene to antigen. J Leukoc Biol 2; 69: Onkoloji Merkezimizde Kanser Tan s yla zlenen Hastalar m z n Romatolojik