Onkoloji Merkezimizde Kanser Tan s yla zlenen Hastalar m z n Romatolojik Yak nma ve Bulgular

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Onkoloji Merkezimizde Kanser Tan s yla zlenen Hastalar m z n Romatolojik Yak nma ve Bulgular"

Transkript

1 ARAfiTIRMA RESEARCH ARTICLE Onkoloji Merkezimizde Kanser Tan s yla zlenen Hastalar m z n Romatolojik Dr. Erkan Cüre, Yrd. Doç. Mehmet fiahin 2, Dr. Ali Kutlucan, Doç. Dr. fievket Ercan Tunç 2, Dr. Abdulkadir Bafltürk, Doç. Dr. Hasan fienol Coflkun 3 Süleyman Demirel Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Isparta 2 Süleyman Demirel Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji, Isparta 3 Süleyman Demirel Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Onkoloji, Isparta ÖZET Amaç: Kanser hastalar nda romatolojik yak nma ve bulgular görülebilmektedir. Bu çal flmada kanser hastalar nda romatolojik yak nma ve bulgular n s kl n de erlendirmeyi amaçlad k. Materyal ve Metod: Onkoloji poliklini imize baflvuran histopatolojik olarak kanser tan s olan 5 hasta ile yafl ve cinsiyet olarak benzer 5 sa l kl birey çal flmaya al nd. Tüm bireylerin romatolojik kas iskelet yak nmalar sorguland ve detayl fizik muayeneleri yap ld. Eritrosit sedimentasyon h z (ESH), C reaktif protein (CRP), romatoid faktör (RF), antinükleer antikor (ANA), anti-çift-sarmal DNA antikorlar (anti-dsdna), antinötrofil sitoplazmik antikor (ANCA) ve kompleman (C) düzeylerine bak ld. Bulgular: ANA pozitifli i hastalar m z n 2 sinde (%24) görüldü. ANA kontrol grubunda negatifti. AntidsDNA, ANCA hem hasta grubunda hem de kontrol grubunda negatifti. C3 ve C4 düzeyleri her iki grupta da normal seviyelerdeydi. Hastalar m zda ESH, CRP ve RF düzeyleri kontrol grubundan anlaml olarak yüksekti. Hastalar m zda romatolojik yak nma ve fizik muayene bulgular da kontrol grubundan anlaml yüksekti. Sonuç: Kanser tan s yla izlenen hastalarda çeflitli romatolojik flikayet ve laboratuvar bulgular görülebilmektedir. Kanser hastalar n takip eden doktorlar n bu bulgular n oluflabilece ini bilmesi gerekmektedir. Böylece yanl fll kla romatolojik tan lar n konmas önlenebilecektir. Ayr ca romatolojik hastal klar ile malignitelerin birlikte olabilece i unutulmamal d r. Anahtar Kelimeler: Kanser, malignite, romatolojik flikayet, romatolojik bulgu. Nobel Med 28; 4: NOBEL MEDICUS C LT: 4, SAYI:

2 ABSTRACT RHEUMATOLOGICAL COMPLAINTS AND FINDINGS OF CANCER PATIENTS WHO WERE FOLLOWED IN OUR ONCOLOGY CLINIC Objective: Rheumatologic complaints and findings can be seen in patients with cancer. In this study we aimed to investigate the frequency of rheumatologic complaints and findings in cancer patients. Material and Method: Fifty outpatients having histopathological diagnosis of cancer and 5 healthy individuals were included in the study. All individuals were questioned for rheumatologic (locomotor system) complaints and detailed physical examination was performed. Erythrocyte sedimentation rate (ESR), C reactive protein (CRP), rheumatoid factor (RF), antinuclear antibody (ANA), antidouble-stranded DNA (Anti-dsDNA), antineutrophilic cytoplasmic antibody (ANCA) and complement (C) levels were measured. Results: ANA was positive in 2 (24%) patients with cancer while it was negative in control group. However, Anti-dsDNA and ANCA were negative in both patient and control groups. C3 and C4 levels were normal in both groups. Rheumatologic complaints and physical examination findings were also higher in cancer patient group than in control group. Conclusion: Rheumatologic complaints and laboratory findings can be seen in patients with cancer. Physicians should be aware of the fact that these findings could be seen in cancer patients, so that false rheumatologic diagnoses may be avoided. Also it should not be forgotten that rheumatologic and malignant diseases may be seen simultaneously. Key Words: Cancer, malignity, rheumatic complaints, rheumatic syndromes. Nobel Med 28; 4: G R fi Kanser hastalar n n s kl yaflad m z yüzy lda giderek art fl göstermektedir. T p alan ndaki ilerlemelere karfl n bu hasta grubunda yaflam süresini henüz mükemmel seviyelerde uzatan tedaviler mümkün olamamaktad r. Buna karfl n erken tan ve tedavi son derece önemlidir. Hastalarda ortaya ç kabilen nonspesifik kas-iskelet sistemine ait yak nmalar ve bulgular altta yatan bir kanserin habercisi olabilir. Bazen de bu bulgular ile romatolojik bir hastal a yönelerek kanser tan s n n gecikmesine neden olabiliriz. Kanser nedeniyle takip edilen hastalarda özellikle kemik a r s, eklem yak nmalar, vaskülit gibi çok çeflitli romatolojik yak nmalar ile baz serolojik göstergelerde anormallikler görülebilmektedir. Romatolojik hastalarda görülen bir tak m immünolojik testler sadece romatolojik bir hastal a özgül de illerdir ve bir ço unda klinik uyumlu ise belirli titrelerde tan koydurucu olabilirler. Di er yandan romatolojik hastal klar n seyri s ras nda da kanserlerin ortaya ç kabilece i veya birliktelikleri bilinmektedir. Ayr ca romatolojik hastal klar n tedavisinde kullan lan ajanlar da çeflitli malignitelerin ortaya ç k fl n kolaylaflt rabilmektedir. Bu çal flmam zda Zehra Ulusoy Onkoloji Merkezimize baflvuran çeflitli histolojik tipte kanser tan s olan hastalar m zda ortaya ç kan romatolojik yak nma ve bulgular gözden geçirmeyi planlad k. NOBEL MEDICUS C LT: 4, SAYI: 23 MATERYAL ve METOD Süleyman Demirel Üniversitesi, Zehra Ulusoy Onkoloji Merkezimizde takip edilen, histopatolojik olarak kanser tan s do rulanm fl 29 (%58) erkek, 2 (%42) kad n toplam 5 hasta çal flmaya al nd. Çal flmaya al nan tüm hastalara çal flma hakk nda bilgi verilerek bilgilendirilmifl olur formlar al nd. Hastalar ilk de erlendirildi i s rada, primer hastal klar n yan s ra romatolojik kas iskelet yak nmalar sorguland ve detayl fizik muayeneleri yap ld. Sabah tutuklu u için > 3 dakika anlaml olarak de erlendirildi. Hastalar ile yafl ve cinsiyet bak - m ndan benzer, bilinen bir hastal olmayan 5 kiflilik 3 (%6) erkek, 2 (%4) kad n sa l kl kontrol grubu oluflturuldu. Hastalar ve kontrol grubunun laboratuvar parametrelerine bak ld. C-reaktif protein (CRP) (normali: -3 mg/l), romatoid faktör (RF) (<5 IU/ml), kompleman 3 (C3) (9-8 mg/dl), C4 (-4 mg/dl) düzeyleri nefelometrik yöntemle (Dade Behring BN Prospec, Germany), eritrosit sedimentasyon h z (ESH) (< 2 mm/saat) Westergren metodu ile ölçüldü. Antinükleer antikor (ANA), çift zincirli DNA ya karfl antikor (antidsdna), antinötrofilik sitoplazmik antikor (ANCA) immunfloresans antikor (IFA) yöntemiyle (IMMCO) ile çal fl ld. ANA, /8 titre ve üzerinde pozitif kabul edildi. Bu parametreler için sonuçlar negatif veya pozitif olarak verildi. Romatolojik hastal klarda s kl kla karfl lafl lan yak nma ve fizik muayene bulgular kanser Onkoloji Merkezimizde Kanser Tan s yla zlenen Hastalar m z n Romatolojik

3 hastalar nda ve kontrol grubunda araflt r ld. Çal flmam zda ESH, RF, CRP, C3 ve C4 de erlerinin istatistik analizi, SPSS paket program ile Independent t test uygulanarak yap ld. P<, de eri istatistiksel olarak anlaml kabul edildi. BULGULAR Hastalar n demografik verileri Tablo ve kanser tiplerinin da l m Tablo 2 de görülmektedir. Hastalar n ve kontrol grubunun yak nmalar ve romatolojik muayene bulgular Tablo 3 de sunulmufltur. Çal flmam zda kanser hastalar ndaki belirtilen yak nmalar kontrol grubundaki sa l kl bireylerden belirgin farkl yd. ESH, CRP ve RF de erleri kontrol grubundan anlaml yüksekti (p<,). ANA kontrol grubundaki tüm bireylerde negatif bulundu. Hastalar m z n 2 sinde ANA pozitifli i mevcut idi ve bu hastalar n tanesinin granüler, 2 tanesinin de homojen yap da boyand görüldü. Tablo : Hastalar n yafl, cinsiyet, hastal k süresi Yafl Erkek Kad n Hastal k süresi Hasta grubu (n=5) 58,6±3,5 29 (%58) Kontrol grubu (n=5) 55,4±,96 3 (%6) 2 (%42) 2 (%4),5±,9 Tablo 2: Hastalar n kanser tiplerinin da l m Tablo 4: Kanserli hastalar m zda laboratuvar bulgular ESH (<2 mm/saat) CRP (-3 mg/l) RF (<5 IU/ml) C3 (9-8 mg/dl) C4 (-4 mg/dl) ANA (n) Anti dsdna ANCA Kanser vakalar 45,8±3,5 47,57±56,6 37,7±92,8 36,96±23,9 22,5±7,5 2(%24) Kontrol grubu *p<, ESH: eritrosit sedimentasyon h z, CRP: C reaktif protein, RF: romatoid faktör, C3: kompleman 3, C4: kompleman 4, ANA: anti nükleer antikor, Anti-dsDNA: çift sarmal DNA ya karfl antikor, ANCA: anti nükleer sitoplazmik antikor Tablo 5: ANA boyanma paterni Kanser tipi Akci er kanseri Meme invazif duktal kanser Bafl-boyun Gastrointestinal sistem Hematolojik malignite Genitoüriner sistem Hasta say s (n) Granüler (n) (2) (2) 2,8±6,77* 3,26±,8* 6,6±,76* 34,8±2,7 23,27±6,38 ANA: Anti nükleer antikor, : /8 titrede pozitif, : /6 titrede pozitif, : /32 titrede pozitif 4 4 Homojen (n) Gastrointestinal sistem kanseri Akci er kanseri Bafl-boyun bölgesi kanseri Hematolojik malignite Meme kanseri Genitoüriner sistem kanseri Erkek say s (%) Kad n say s (%) Toplam say (%) 8 (6) 8 (36) 9 (8) 2 (24) 5 2 (4) 7 (4) 5 6 (2) 4 (8) 4 (8) Anti-dsDNA ve ANCA pozitifli i olan hastam z yoktu ve kompleman seviyeleri tüm hastalar m zda normal s n rdayd. Hastalar m z n laboratuvar bulgular Tablo 4 de görülmektedir. ANA pozitifli inin hastalar m zda histopatolojik tiplere göre da l mlar Tablo 5 de görülmektedir. Sonuçlar m za göre özellikle akci er ve gastrointestinal sistem kanseri olan hastalar m zda granüler tipde ANA boyanma paterni dikkati çekmektedir. Tablo 3: Kanser hastalar m zdaki yak nma ve bulgular Kanser vakalar n (%) Kontrol grubu n (%) Sabah tutuklu u A z-göz kurulu u Kemik a r s Artralji Myalji Kas güçsüzlü ü Oral aft Çomak parmak Artrit Cilt döküntüsü Raynoud fenomeni Palmar fasiit 6 (32) 5 (3) 2 (42) 23 (46) 8 (6) 9 (38) 7 (4) 4 (8) (2) 2 (4) 5 2 (4) TARTIfiMA Malign hastal olan hastalar kas iskelet sistemini ilgilendiren belirti ve bulgular ile baflvurabilirler.,2 Bu bulgular tümör hücrelerinin kemik ve eklemin sinoviyal k sm na direkt infiltrasyonu, sinoviyal reaksiyon, yumuflak doku tümörleri, eklem içi hemoraji, periartiküler yap lara metastaz, sekonder gut ve kanser poliartriti gibi mekanizmalarla oluflmaktad r. Metastatik yolla oluflan artrite dair literatürde vakalar bildirilmifltir. 3,4 Artralji, kanserli hastalarda en s k olarak ortaya ç kan yak nmalardan birisidir. Genel inflamatuvar cevab n sonucunda oluflabilece i gibi kemi in primer tümörü veya kemi e metastaz sonras da olabilir. Hastalar tek bir eklemden ziyade, yayg n eklem a r s ndan flikayetçidirler. Bizim çal flmam zda da hastalar m z n en NOBEL MEDICUS C LT: 4, SAYI: 24

4 s k yak nmas artralji idi ve bir k sm nda ise artrit vard. Artrit hastalar m zda poliartiküler tipte ve asimetrik özellikte idi. Non-Hodgkin lenfomal bir hastam zda sol diz, sol ayak bile i ve sa el bile inde, akci er epidermoid kanserli bir hastam zda her iki diz ve sa ayak bile inde, Klatskin tümörlü bir hastam zda da her iki el proksimal ve distal interfalangial eklemlerinde ve sol el bile inde artriti mevcuttu. Çal flmam zda primer kemik tümörü olan hastam z yoktu. Yine hastalar m zda hiperürisemi veya di er ba dokusu hastal klar gibi artrite neden olabilecek hastal klar da yoktu. Bu nedenle yukar da bahsi geçen mekanizmalar n artrit gelifliminde etkili olabilece ini düflünmekteyiz. Kas güçsüzlü ü de hastalar m zdaki önemli yak nmalardan birisi idi ve beraberinde bir k s m hastam zda da miyalji dikkati çekiyordu. Kas flikayetlerinden genel olarak hastalar n düflkünlü ünün ve ortaya ç kabilecek elektrolit bozukluklar n n daha ön planda sorumlu o- labilece ini düflünmekteyiz. Kemoterapi sonras nda malign hastal klarda noninflamatuvar kas iskelet sistemi flikayetleri olabilmektedir. Simetrik a r, sabah kat l, üst ve alt ekstemitenin büyük ve küçük eklemlerinde hafif düzeyde flifllikler olabilir. 5-9 Kemoterapi tedavisi ald ktan sonra 2-6 ay içerisinde romatolojik flikayet ve bulgular görülebilmektedir. Siklofosfamid, metotreksat, 5-fluorourasil kombine tedavisi sonras miyalji, artralji, artrit, periartiküler flifllik ve tenosinovit görüldü ü bildirilmifltir. Tamoksifen tedavisi alan hastalarda inflamatuvar poliartrit ve 5-fluorourasil tedavisi alan hastalarda dijital iskemi ve nekroz geliflti i gözlenmifltir. Bleomisin, vinblastin ve sisplatin tedavileri ile Raynaud fenomeni geliflti i saptanm flt r. Bizim hastalar m z n ço u kemoterapi alm flt. S kl kla ald klar ilaçlar 5-fluorourasil, sisplatin, etoposid, gemsitabin, siklofosfamid, vinkristin, tamoksifenden olufluyordu. meme kanserli hastan n 99 sa l kl kontrolle karfl laflt r ld bir çal flmada da kemoterapi sonras kas-iskelet sistemi flikayetleri kontrol grubundan yüksek olarak bulunmufltu. A z ve göz kurulu u radyoterapiden (RT) sonra görülen geçici bir yan etki 2,3 olabildi i gibi, palyatif tedavide kullan lan ilaçlar n bir yan etkisi olarak da geliflebilmektedir. Antikolinerjikler, bronkodilatatörler, narkotik analjezikler, diüretikler, antipsikotikler, antiemetikler, antidepresanlar kanser hastalar nda s kl kla kullan lan kserostomiden sorumlu ajanlard r. 4 Bizim vakalar m zda a z göz kurulu u %3 oran nda bulundu. Vakalar m z n hiçbiri RT almam flt. A z kurulu u ve kuru göz semptomlar olan hastalar m zda herhangi bir otoantikor pozitifli i saptanmad. Yine bu hastalarda NOBEL MEDICUS C LT: 4, SAYI: 25 bu belirtilerin nedenini izah edecek bir ba dokusu hastal na ait di er bulgular da yoktu. Ço unlu u yo un antiemetik tedavi al yorlard. Muhtemelen a z ve göz kurulu u semptomlar palyatif medikal tedaviye ba l idi. Çomak parmak özellikle akci er kanserli hastalarda geliflmektedir. Bizim çal flmam zda çomak parmak geliflen hasta say s 4 (%8) idi. Bu hastalar n 2 tanesi akci er epidermoid kanseri, tanesi mide adenokarsinomu, tanesi de kolon adenokarsinomu idi. Hastalar m zda di er önemli bir yak nma ise kemik a r s idi. Malign hastal klarda kemik a r s primer kemik tümörüne ba l veya kemi e metastaz veya kemi in infiltrasyonu sonucu olabilir. Hastalar m z n sadece tanesinde metastatik kanser vard ve kemik a r lar bu hastalarda muhtemelen metastaz veya infiltrasyona ba l idi. Cilt bulgular derinin primer kanserlerinde veya kanserlerin deri tutulumu veya paraneoplastik sendromlarda görülmektedir. 5,6 Cilt bulgular olan dermatomiyozite efllik eden bir kanser birlikteli i görülebildi i gibi, akut miyelositer lösemide cilt bulgusu nadir de olsa hastal n ilk prezentasyonu olabilir. 7 Bizim hastalar m zdan sadece Klatskin tümörü olan bir hastada cilt bulgusu mevcuttu. Takiplerinde simetrik, bacak ön yüzünde k zar k, sert, yuvarlak yaklafl k,5x,5 cm boyutlar nda a r l lezyon görüldü. Lezyon spontan geriledi ve histopatolojik inceleme yap lamad. Kanserli hastalarda Raynaud fenomeni 5 yafl ve üzerinde paraneoplastik bir bulgu olarak görülebilmektedir. S kl kla asimetriktir, parmaklarda nekroz geliflir. 8-2 Raynaud fenomeni, literatürdeki bilgilerin aksine 32 yafl ndaki genç olan tiroid papiller kanserli hastam zda ortaya ç km flt. Palmar fasiit kanserli hastalarda genellikle yayg n metastazdan sonra görülmektedir ve prognozu kötüdür Palmar fasiit akci er epidermoid kanserli bir hastam zda mevcuttu. CRP romatolojik hastal klarda aktivasyonun bir göstergesi olarak kullan lmaktad r. CRP yüksekli i özellikle lupus ve skleroderma d fl nda ço u romatolojik vakada hastal n fliddetini yans tmaktad r. Kanser hastalar nda da CRP düzeyi artmaktad r. Prognostik bir faktör olarak da kanserli hastalarda CRP kullan lmaktad r Ortalama CRP de erleri hastalar m zda yüksek idi. CRP deki bu yükseklik yukar da tart fl ld gibi muhtemelen primer malign hastal a veya onun komplikasyonlar na ba l idi. ESH düzeyi de romatolojik hastal klarda s kça kullan lan hastal n fliddetini gösteren bir bulgudur. Malign hastal klarda da ESH artar, hatta ço u hastada mm/saat üzerindedir. Bizim hastalar m z n da ortalama ESH düzeyi yüksek idi. RF, IgG nin Fc k sm na karfl oluflmufl antiglobülin antikorlard r ve ekstra ar- Onkoloji Merkezimizde Kanser Tan s yla zlenen Hastalar m z n Romatolojik

5 tiküler olarak kronik lenfositer lösemi, Waldenström makroglobülinemisi, mikst kriyoglobülinemi ve lenfoma gibi hastal klarda pozitif olabilir. 26 Hastalar m zda ortaya ç kan RF de erlerindeki pozitiflik romatolojik hastal klardan daha ziyade kanserle iliflkili görünmektedir. Antinükleer antikorlar, kromatin olarak bilinen DNAhiston kompleksine, nükleer veya sitoplazmik ribonükleer proteinlere, nükleoler proteinlere, nükleoler ve sitoplazmik di er yap lara karfl geliflen antikorlard r. Kanserli hastalarda paraneoplastik olarak otoantikor pozitifli i bildirilmifltir. 6,27,28 Bafl ve boyun bölgesi yass hücreli kanserlerde, Non-Hodgkin lenfomal hastalarda ANA pozitifli i, metastatik melanomlu bir olguda da ANA ve Jo- antikor pozitifli i tespit edilmifltir Prostat kanserli 27 hastada yap lan bir çal flmada ANA pozitifli i %29 olarak tespit edilmifltir. 32 Bizim çal flmam zda ANA pozitifli i 2 (%24) hastada mevcuttu. Bu hastalar n (%83,3) tanesinde granüler yap dayd ve granüler yap da boyananlar n da %6 nda düflük titrasyonda () saptand. ANA pozitif olan hastalardan sadece iki tanesinde metastaz vard ; bir tanesi akci er epidermoid kanserli hastada karaci er, di eri mide adenokanserli hastada karaci er metastaz idi. Çal flmaya al nan hastalar m z n unda metastaz vard ve bunlardan sadece 2 tanesinde ANA pozitif olmas, ANA pozitifli inin tümörün metastaz yapmas yla iliflkili olmad n düflündürdü. ANA pozitifli i otoimmün hastal klar n yan s ra düflük titrelerde sa l kl popülasyonda bile görülebilmektedir. 33 Anti-dsDNA antikorlar hastalar m z n hiçbirinde pozitif olmamas na ra men literatürde bu antikorlar n apopitozisi indükleyerek tümör hücrelerinin etkilerini inhibe etti i bildirilmifltir Bilindi i gibi özellikle lupus için bu antikorlar daha özgüldür. Kim ve arkadafllar yapt klar bir çal flmada 8 kanser hastas n kemoterapi sonras takip etmifller. Bu hastalar n ço u 5-fluorourasil, siklofosfamid ve sisplatin alm flt. Kemoterapiden 6 ay sonra hastalarda eklem flikayetleri- nin bafllad ve 5 hastada ANA pozitifli i, 3 hastada ise RF pozitifli i olufltu u bildirilmifltir fluorourasil, siklofosfamid ve sisplatin kemoterapisi alan hastalar - m zda ANA pozitifli i görülmekle birlikte di er kemoterapotikleri kullanan hastalar m zda da ANA pozitifli i görüldü. Bu hastalarda ANA pozitifli inin kanserin kendisine mi yoksa kemoterapiye mi ba l oldu unu söylemek için hasta say s m z yetersizdir. Saçl hücreli lösemi baflta olmak üzere baz lösemiler, lenfoma, multipl myeloma, bronfl kanseri ve sarkomlarda vaskülit birlikteli i görülebilir Bunun nedeni tam olarak aç k de ildir ancak immün sistemin kronik uyar m, çeflitli otoantijenlere karfl otoantikorlar n oluflumu suçlanmaktad r. 43 Malignitelerin ANCA pozitif vaskülit yapabilece i de literatürde bildirilmifltir. 44 Wegener otoantijeni olan proteinaz 3 ün lösemik hücrelerin büyümelerini kontrol eden ve HL-6 lösemik hücrelerde bulunan myeloblastin ile ayn yap da oldu u gösterilmifltir. 45 Bizim çal flmam zda ANCA pozitif olan hastam z yoktu, ayn zamanda vaskülitik bulgusu olan hastam z da yoktu. Kompleman seviyeleri de hastalar m zda normaldi. Hastalar n farkl kanser gruplar ndan olmas ve hasta say s n n azl bu çal flmay k s tlay c faktörlerdir. Bu çal flma sonucunda belli bir kanser grubunda romatolojik bulgular n hangi s kl kla görüldü ü belirlenememektedir. Daha fazla say da ve belli bir kanser grubunda olan hastalar ile yeni çal flmalar yap labilir. SONUÇ Farkl kanser grubundaki hastalarda çeflitli romatolojik flikayet ve laboratuvar bulgular görülebilmektedir. Bu nedenle özellikle kanser hastalar n takip eden doktorlar n kanserli hastalarda romatolojik flikayet ve bulgular n oluflabilece ini bilmesi gerekmektedir. Böylece yanl fl romatolojik tan lar n konmas önlenebilecektir. Ayr ca romatolojik hastal klar ile malignitelerin birlikte olabilece i unutulmamal d r. LET fi M Ç N: Dr. Erkan Cüre, Süleyman Demirel Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Çünür/ISPARTA GÖNDER LD G TAR H: 7 / 8 / 27 KABUL TAR H : 25 / 2 / 27 KAYNAKLAR Carsons S. The association of malignancy with rheumatic and connective tissue diseases. Semin Oncol 997; 24: Naschitz JE, Rosner I, Rozenbaum M, Zuckerman E, Yeshurun D. Rheumatic syndromes: clues to occult neoplasia. Semin Arthritis Rheum 999; 29: Ruparelia N, Ahmadi H, Cobiella C. Metastatic adenocarcinoma of the colon presenting as a monarthritis of the hip in a young patient. World J Surg Oncol 26; 4: Zissiadis Y. Acute arthritis as an unusual complication of malignancy. Australas Radiol 2; 44: Loprinzi CL, Duffy J, Ingle JN. Postchemotherapy rheumatism. J Clin Oncol 993; : Michl I, Zielinski CC. More postchemotherapy rheumatism. J Clin Oncol 993; : Raderer M, Scheithauer W. Postchemotherapy rheumatism following adjuvant therapy for ovarian cancer. Scand J Rheumatol 994; 23: Siegel JE. Postchemotherapy rheumatism: is this a menopausal 26 NOBEL MEDICUS C LT: 4, SAYI:

6 symptom? J Clin Oncol 993; : Smith DE. Additional cases of postchemotherapy rheumatism. J Clin Oncol 993; : Abu-Shakra M, Buskila D, Ehrenfeld M, Conrad K, Shoenfeld Y. Cancer and autoimmunity: autoimmune and rheumatic features in patients with malignancies. Ann Rheum Dis 2; 6: Andrykowski MA, Curran SL, Carpenter JS, et al. Rheumatoid symptoms following breast cancer treatment: a controlled comparison. J Pain Symptom Manage 999; 8: Solans R, Bosch JA, Galofre P, et al. Salivary and lacrimal gland dysfunction (sicca syndrome) after radioiodine therapy. J Nucl Med 2; 42: Dirix P, Nuyts S, Van den Bogaert W. Radiation-induced xerostomia in patients with head and neck cancer: a literature review. Cancer 26; 7: Wiseman M. The treatment of oral problems in the palliative patient. J Can Dent Assoc 26; 72: Bogle MA, Riddle CC, Triana EM, Jones D, Duvic M. Primary cutaneous B-cell lymphoma. J Am Acad Dermatol 25; 53: Jardin F, Levesque H, Tilly H. Auto-immune manifestations in Non- Hodgkin's lymphoma. Rev Med Interne 25; 26: Vogel MN, Vogel W, Bares R, et al. Unusual distribution of red marrow mimicking chloroma in a patient with acute myelogenous leukemia. Skeletal Radiol DeCross AJ, Sahasrabudhe DM. Paraneoplastic Raynaud s phenomenon. Am J Med 992; 92: Andrasch RH, Bardana EJ, Porter JM. Digital ischemia and gangrene preceding renal neoplasm. Arch Intern Med 979; 36: Naschitz JE, Yeshurun D, Abrahamson J. Arterial occlusive disease in occult cancer. Am Heart J 992; 24: Pfinsgraff J, Buckingham RB, Killian PJ, et al. Palmar fasciitis and arthritis with malignant neoplasms: a paraneoplastic syndrome. Semin Arthritis Rheum 986; 6: Shiel WC, Prete PE, Jason M, Andrews BS. Palmar fasciitis and arthritis with ovarian and non-ovarian carsinomas: new syndrome. Am J Med 985; 79: Champion D, Saxon JA, Kossard S. The syndrome of palmar fibromatosis (fasciitis) and polyarthritis. J Rheumatol 987; 4: Gerhardt T, Milz S, Schepke M, et al. C-reactive protein is a prognostic indicator in patients with perihilar cholangiocarcinoma. World J Gastroenterol 26; 4: Kato T, Suzuki H, Komiya A, et al. Clinical significance of urinary white blood cell count and serum C-reactive protein level for detection of non-palpable prostate cancer. Int J Urol 26; 3: Bende RJ, Aarts WM, Riedl RG, et al. Among B cell non-hodgkin's lymphomas, MALT lymphomas express a unique antibody repertoire with frequent rheumatoid factor reactivity. J Exp Med 25; 2: Wang J, Bu DF, Li T, et al. Autoantibody production from a thymoma and a follicular dendritic cell sarcoma associated with paraneoplastic pemphigus. Br J Dermatol 25; 53: Pittock SJ, Lucchinetti CF, Parisi JE, et al. Amphiphysin autoimmunity: paraneoplastic accompaniments. Ann Neurol 25; 58: Fernandez-Madrid F, Tang N, Alansari H, et al. Autoantibodies to annexin XI-A and other autoantigens in the diagnosis of breast cancer. Cancer Res 24; 64: Bencimon C, Salles G, Moreira A, et al. Prevalence of anticentromere F protein autoantibodies in 347 patients with non-hodgkin's lymphoma. Ann N Y Acad Sci 25; 5: Thoelke A, Schmid HP, Figl R, Schadendorf D, Ugurel S. Jo- positive paraneoplastic systemic sclerosis in a patient with metastatic melanoma. Eur J Dermatol 26; 6: Daniels T, Zhang J, Gutierrez I, et al. Antinuclear autoantibodies in prostate cancer: immunity to LEDGF/p75, a survival protein highly expressed in prostate tumors and cleaved during apoptosis. Prostate 25; 62: Al Jabri AA, Al Buloshi MS. Anticardiolipin and antinuclear antibodies in the adult healthy Omani individuals. Saudi Med J 24; 25: Lu S, Zhang JP, Wu HS, et al. Anti-tumor effect of anti-dsdna autoantibodies. Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 25; 27: Kim DS, Franklyn JA, Smith VE, et al. Securin induces genetic instability in colorectal cancer by inhibiting double-stranded DNA repair activity. Carcinogenesis 26; Toubi E, Shoenfeld Y. Protective autoimmunity in cancer. Oncol NOBEL MEDICUS C LT: 4, SAYI: 27 Rep 27; 7: Kim MJ, Ye YM, Park HS, Suh CH. Chemotherapy-related arthropathy. J Rheumatol 26; 33: Greer JM, Longley S, Edwards NL, Elfenbein GJ, Panush RS. Vasculitis associated with malignancy. Experience with 3 patients and literature review. Medicine 988; 67: Blanco R, Martinez-Taboada VM, Rodriguez-Valverde V, Garcia- Fuentes M. Cutaneous vasculitis in children and adults. Associated diseases and etiologic factors in 33 patients. Medicine 998; 77: Hamidou MA, Derenne S, Audrain MA, et al. Prevalence of rheumatic manifestations and antineutrophil cytoplasmic antibodies in haematological malignancies. A prospective study. Rheumatology 2; 39: Gran JT, Sund S, Langholm R. Small cell pleomorphic T-cell lymphoma presenting with cutaneous vasculitis. Clin Rheumatol 994; 3: Ng JP, Murphy J, Chalmers EM, et al. Henoch-Schonlein purpura and Hodgkin's disease. Postgrad Med J 988; 64: Mody GM, Cassim B. Rheumatologic manifestations of malignancy. Curr Opin Rheumatol 997; 9: Pankhurst T, Savage CO, Gordon C, Harper L. Malignancy is increased in ANCA-associated vasculitis. Rheumatology 24; 43: Van der Geld YM, Limburg PC, Kallenberg CG. Proteinase 3, Wegener's autoantigen: from gene to antigen. J Leukoc Biol 2; 69: Onkoloji Merkezimizde Kanser Tan s yla zlenen Hastalar m z n Romatolojik

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

ANTİNÜKLEER ANTİKOR. ANA Paterni İlişkili Antijen Bulunduğu Hastalık. Klinik Laboratuvar Testleri

ANTİNÜKLEER ANTİKOR. ANA Paterni İlişkili Antijen Bulunduğu Hastalık. Klinik Laboratuvar Testleri ANTİNÜKLEER ANTİKOR Kısaltmalar: ANA, FANA. Kullanım amacı: Sistemik romatizmal hastalık yani otoimmun kollajen doku hastalığı olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılan bir tarama testidir. Genel

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu antalya EAH Çalışmaya Katılan

Detaylı

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3 24 P. I. AĞRAS ve Ark. GİRİŞ Ürtikeryal vaskülit histolojik olarak vaskülit bulgularını gösteren, klinikte persistan ürtikeryal döküntülerle karakterize olan bir klinikopatolojik durumdur (1). Klinikte

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

AKC ER KANSERL HASTALARDA HEPAT T C V RÜSÜ PREVALANSI

AKC ER KANSERL HASTALARDA HEPAT T C V RÜSÜ PREVALANSI zmir Gö üs Hastanesi Dergisi, Cilt XXIV, Say 1, 2010 AKC ER KANSERL HASTALARDA HEPAT T C V RÜSÜ PREVALANSI THE PREVALANCE OF HEPATITIS C VIRUS IN PATIENTS WITH LUNG CANCER Günseli BALCI Nurcan KURTUL fievket

Detaylı

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Mide Kanserinde Kemik Metastazı Klinik çalışmalarda; %0.7 - %3.4 Otopsi çalışmalarında;

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin;

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; KRİYOGLOBÜLİN Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; Kriyoglobülin kanda bulunan anormal proteinlerdir ve 37 derecede kristalleşirler. Birçok hastalık sırasında ortaya çıkabilirler ancak vakaların %90ı Hepatit

Detaylı

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. PSA nın tanımı Prostate Specific Antigen PSA yı hasta nasıl

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi Hepatit C olgu sunumu Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1957 2015 N.E. 36 yaşında, kadın hasta Kadın Doğum polikliniği 16.07.2013 Anti-HCV: pozitif ve lökositoz

Detaylı

MS ve Kranyal MR da MS Benzeri lezyonları olan olgularda D vitamini, B 12, Folat düzeyi ve otoantikorların değerlendirilmesi

MS ve Kranyal MR da MS Benzeri lezyonları olan olgularda D vitamini, B 12, Folat düzeyi ve otoantikorların değerlendirilmesi MS ve Kranyal MR da MS Benzeri lezyonları olan olgularda D vitamini, B 12, Folat düzeyi ve otoantikorların değerlendirilmesi Şule Aydın Türkoğlu 1, Muhammed Nur Öğün 1, Şeyda Karabörk 2, Serpil Yıldız

Detaylı

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Emine AKSOY, Güliz ATAÇ, Emin MADEN, Nil TOKER, Tülin SEVİM S.B. İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları

Detaylı

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2010 : 8 (1) : 22-26. Primer Sjögren sendromu olan 25 hastanın klinik ve laboratuar bulgularının değerlendirilmesi

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2010 : 8 (1) : 22-26. Primer Sjögren sendromu olan 25 hastanın klinik ve laboratuar bulgularının değerlendirilmesi Tıp Araştırmaları Dergisi: 2010 : 8 (1) : 22-26 T AD ARAŞTIRMA Primer Sjögren sendromu olan 25 hastanın klinik ve laboratuar bulgularının değerlendirilmesi Ayşe Çefle, Ayten Yazıcı, Tuğba Turgut Kocaeli

Detaylı

Küçük hücreli d fl akci er kanseri ile iliflkili paraneoplastik romatolojik sendrom: Olgu sunumu ve paraneoplastik romatolojik sendromlara bir bak fl

Küçük hücreli d fl akci er kanseri ile iliflkili paraneoplastik romatolojik sendrom: Olgu sunumu ve paraneoplastik romatolojik sendromlara bir bak fl Türk Onkoloji Dergisi 2007;22(3):127-133 Küçük hücreli d fl akci er kanseri ile iliflkili paraneoplastik romatolojik sendrom: Olgu sunumu ve paraneoplastik romatolojik sendromlara bir bak fl Paraneoplastic

Detaylı

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Cem Sezer 1, Mustafa Yıldırım 2, Mustafa Yıldız 2, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1,Utku Dönem Dilli 1, Sevil Göktaş 1, Nurullah Bülbüller

Detaylı

ONKOLOJİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ORGAN YETMEZLİKLERİNDE ETKİLEŞİM

ONKOLOJİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ORGAN YETMEZLİKLERİNDE ETKİLEŞİM ONKOLOJİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ORGAN YETMEZLİKLERİNDE ETKİLEŞİM İlaç etkileşiminde rolü olan organlar Böbrek Karaciğer Akciğer GİS Kalp Organ fonksiyonlarının değerlendirilmesi Böbrek (üre, kreatinin, GFR)

Detaylı

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLERİ EVRE İN-OPERABL VEYA METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI ALMIŞ HASTALARIMIZDA SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr.Nurgül Yaşar Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştıma Hastanesi Tıbbi

Detaylı

Meme Olgu Sunumu. Gürdeniz Serin. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı. 3 Kasım Antalya

Meme Olgu Sunumu. Gürdeniz Serin. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı. 3 Kasım Antalya Meme Olgu Sunumu 3 Kasım 2016 Antalya Gürdeniz Serin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Olgu 35 yaşında kadın Sağ meme de kitle Özgeçmişinde: SLE - Renal Tx Radyoloji Mamografi: Sağ

Detaylı

ÖZGÜN ARAfiTIRMA. Ayd n Ünal 1, Murat Hayri Sipahio lu 1, Bülent Tokgöz 1, Hülya Akgün 2, Mesut Akçakaya 1, Oktay Oymak 1, Cengiz Utafl 1 1

ÖZGÜN ARAfiTIRMA. Ayd n Ünal 1, Murat Hayri Sipahio lu 1, Bülent Tokgöz 1, Hülya Akgün 2, Mesut Akçakaya 1, Oktay Oymak 1, Cengiz Utafl 1 1 ÖZGÜN ARAfiTIRMA H zl lerleyen Glomerülonefrit Tan s Konulan Olgular n Retrospektif Analizi Retrospective Analysis of the Cases Diagnosed With Rapidly Progressive Glomerulonephitis Ayd n Ünal 1, Murat

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

Yetmifldört yafl nda, 60 paket/y l sigara içme

Yetmifldört yafl nda, 60 paket/y l sigara içme Plevral Görüntüleme: Tan n z Nedir? Yetmifldört Yafl nda Nefes Darl Nedeniyle Baflvuran Erkek Olgu Doç. Dr. Öner D KENSOY Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Gaziantep

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri ve Lökositoklastik Vaskülit (Bir Olgu Nedeniyle)

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri ve Lökositoklastik Vaskülit (Bir Olgu Nedeniyle) Küçük Hücreli Akciğer Kanseri ve Lökositoklastik Vaskülit (Bir Olgu Nedeniyle) Filiz ÇİMEN, Sema CANBAKAN, Atilla PELİT, Gülüşan ERGÜN, Yılmaz BAŞER Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim

Detaylı

NÖROLOJİK HASTALIKLARDA ANTİNÜKLEER ANTİKOR (ANA) İNCELEMESİNİN ÖNEMİ

NÖROLOJİK HASTALIKLARDA ANTİNÜKLEER ANTİKOR (ANA) İNCELEMESİNİN ÖNEMİ NÖROLOJİK HASTALIKLARDA ANTİNÜKLEER ANTİKOR (ANA) İNCELEMESİNİN ÖNEMİ Banu Özen Barut, 1 Ufuk Emre, 1 Ay e Semra Demir, 2 Aysun Ünal, 3 shak Tekin 4 1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji

Detaylı

Malignite İle İlişkili Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları

Malignite İle İlişkili Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları 406 Malignite İle İlişkili Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları Ümit ÖLMEZ Bazı sistemik inflamatuar hastalıklar, malignite riskinde artışla birlikte görülür. Bu grupta başlıca dermatomiyozit, polimiyozit,

Detaylı

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gleason Derecelendirme Sistemi 1960 lar Dr Gleason 1920-2008 40 yılda Prostat kanserinde neler değişti? serum PSA (tarama programları) Tümörler lokal

Detaylı

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR 01.05.2013-14.11.2013 TARİHLERİ ARASINDA SAĞLIK BAKANLIĞI EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ İLAÇLARI LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER LİSTEYE EKLENENLER SIRA NO İLAÇLAR

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastaz ( PBAM) Sistemik Tedavinin Yeri. o Dr. Mehmet Aliustaoğlu

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastaz ( PBAM) Sistemik Tedavinin Yeri. o Dr. Mehmet Aliustaoğlu Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastaz ( PBAM) Sistemik Tedavinin Yeri o Dr. Mehmet Aliustaoğlu William Halsted 1907 yılında ( üç hastada meme tm olmadan 1-2 yıl önce aksilla tutulumu) PBAM insidans % 0,12

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

Nefrektomilerde lenfoid infiltrasyonlar

Nefrektomilerde lenfoid infiltrasyonlar Nefrektomilerde lenfoid infiltrasyonlar Dr. Kürşat Yıldız Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 22. Ulusal Patoloji Kongresi, 8 Kasım 2012 Olgu sunumu 60 yaşında kadın hasta Mesanenin düşük dereceli papiller

Detaylı

65 YAfi VE ÜZER POPÜLASYONDA KANSER SIKLI ININ DA ILIMI: HACETTEPE ÜN VERS TES HASTANELER KANSER KAYIT S STEM SONUÇLARI

65 YAfi VE ÜZER POPÜLASYONDA KANSER SIKLI ININ DA ILIMI: HACETTEPE ÜN VERS TES HASTANELER KANSER KAYIT S STEM SONUÇLARI Turkish Journal of Geriatrics 2011; 14 (3) 187-192 Ça atay ARSLAN 1 Saadettin KILIÇKAP 2 Didem fiener DEDE 3 Kadir Mutlu HAYRAN 4 Mustafa ERMAN 4 smail ÇEL K 4 Tezer KUTLUK 5 65 YAfi VE ÜZER POPÜLASYONDA

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 7 Kasım 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 09 Şubat 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

Biyolojik İmmünojenitesi

Biyolojik İmmünojenitesi Biyolojik İmmünojenitesi Doç.Dr.Savaş Yaylı Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar AD, Trabzon III.Dermatoonkoloji Günleri, Bakü, 05.09.2014 İmmünojenite: Sunu planı &

Detaylı

GEBELİK VE MEME KANSERİ

GEBELİK VE MEME KANSERİ GEBELİK VE MEME KANSERİ Doç. Dr. Ramazan YILDIZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, 27 Kasım 2014, Ankara Gebelikte Kanser Gebelikte kanser insidansı % 0.07-0.1 arasında Gebelik

Detaylı

Sarkoidoziste Antikardiolipin Antikor Düzeyleri #

Sarkoidoziste Antikardiolipin Antikor Düzeyleri # Sarkoidoziste Antikardiolipin Antikor Düzeyleri # Alev ATASEVER*, Feza BACAKOĞLU*, Gökhan KESER*, Mustafa ÖZHAN*, Oğuz KILINÇ***, Eyüp Sabri UÇAN***, Eker DOĞANAVŞARGİL** * Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Hepatit B virus, izole anti-hbc, donör. Nobel Med 2009; 5(Suppl 1): 17-21

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Hepatit B virus, izole anti-hbc, donör. Nobel Med 2009; 5(Suppl 1): 17-21 Doç. Dr. Selçuk Kaya 1, 2, Dr. Hasan Kesbiç 1, Yrd. Doç. Dr. Güçhan Alano lu 2, Doç. Dr. Buket Cicio lu Ar do an 1, Yrd. Doç. Dr. Emel Sesli Çetin 1, Dr. Tekin Tafl 1, Doç. Dr. Mustafa Demirci 1 1 Süleyman

Detaylı

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi MEMENİN PAGET HASTALIĞI Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi Meme başındaki eritamatöz ve ekzamatöz değişiklikler ilk kez 1856 da Velpeau tarafından tariflenmiştir. 1874 de ilk kez Sir James

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Primer Ekstranodal Lenfomalar: Klinik Özelliklerinin Nodal Lenfomalarla Karş laşt r lmas

Primer Ekstranodal Lenfomalar: Klinik Özelliklerinin Nodal Lenfomalarla Karş laşt r lmas TÜRK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ DERGİSİ MAKALE /ARTICLE The Turkish Journal of Hematology and Oncology Primer Ekstranodal Lenfomalar: Klinik Özelliklerinin Nodal Lenfomalarla Karş laşt r lmas Doğan UNCU*, Nuriye

Detaylı

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr.

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr. 4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR,, GRUP 1 Stajyer Öğrenciler için Haftalık Çalışma Programı* 1. Hafta (16-20 Ekim 2017) Saat 16 Ekim 2017 Pazartesi 17 Ekim

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

12 74, erkek + + S 28, exitus 13 72, erkek + + M (8 yıl)* 96, exitus

12 74, erkek + + S 28, exitus 13 72, erkek + + M (8 yıl)* 96, exitus Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ürolojik Hastalarda Multipl Primer Kanserler Multiple Primary Cancers in Urological Patients Semih AYAN*, Gökhan GÖKÇE*, Hakan KILIÇARSLAN*, Kemal KAYA **, Fikret

Detaylı

WEGENER GRANÜLOMATOZLU BİR HASTADA B HÜCRELİ NON-HODGKİN LENFOMA GELİŞİMİ

WEGENER GRANÜLOMATOZLU BİR HASTADA B HÜCRELİ NON-HODGKİN LENFOMA GELİŞİMİ 2013;1 (3): 65-69 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi www.adananumunetipdergisi.com WEGENER GRANÜLOMATOZLU BİR HASTADA B HÜCRELİ NON-HODGKİN LENFOMA GELİŞİMİ B CELL NON-HODGKİN LYMPHOMA

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi TÜD KUZEY MARMARA ŞUBESİ AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI 19.01.2011

OLGU SUNUMU. Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi TÜD KUZEY MARMARA ŞUBESİ AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI 19.01.2011 OLGU SUNUMU Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 62 yaşında Erkek Yakınması yok 1999 yılında PSA:11.6 ng/ml TRUS-Bx Gleason 3+4=7/10 prostat adenokarsinomu Perinöral invazyon + Pelvik MR

Detaylı

Düşük Riskli Diferansiye Tiroid Kanserlerinde RAİ Tedavisi

Düşük Riskli Diferansiye Tiroid Kanserlerinde RAİ Tedavisi Düşük Riskli Diferansiye Tiroid Kanserlerinde RAİ Tedavisi 14.04.2017 Dr. Ebru YILMAZ İstanbul Üniveristesi İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Neden evreleme yapıyoruz? Prognostik bilgi Hastalık

Detaylı

Pnömokokal hastal klar

Pnömokokal hastal klar Pnömokokal hastal klar HASTALIK Pnömokokal hastal klar n etkeni nedir? Pnömokokal hastal klara Streptococcus pneumoniae ad verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vard r. Bunlar

Detaylı

Henoch-Schönlein purpuras (HSP) etyolojisi tam olarak

Henoch-Schönlein purpuras (HSP) etyolojisi tam olarak Araflt rmalar / Researches Henoch - Schönlein Purpural Çocuklarda Gastrointestinal Sistem Tutulumunun Klinik ve Laboratuar Bulgular E. Mahir Gülcan Bak rköy Kad n Do um ve Çocuk Hastal klar E itim ve Araflt

Detaylı

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR HAREKET SİSTEMİ Üç ana yapı taşı Kemikler Kaslar Eklemler Oynamaz eklemler (Kafa tası) Yarı oynar eklemler (Omurga) Oynar eklemler

Detaylı

Dr. Muharrem Do an 1, Dr. Cüneyt Müderriso lu 2, Dr. Muzaffer Fincanc 3, Dr. Bahad r Ceylan 4, Dr. Gülhan Eren Özdemir 4, Dr.

Dr. Muharrem Do an 1, Dr. Cüneyt Müderriso lu 2, Dr. Muzaffer Fincanc 3, Dr. Bahad r Ceylan 4, Dr. Gülhan Eren Özdemir 4, Dr. Dr. Muharrem Do an 1, Dr. Cüneyt Müderriso lu 2, Dr. Muzaffer Fincanc 3, Dr. Bahad r Ceylan 4, Dr. Gülhan Eren Özdemir 4, Dr. Hayri Polat 5 1 S. B. stanbul E itim ve Araflt rma Hastanesi ç Hastal klar

Detaylı

Çocukluk Çağı Kanserlerinin Epidemiyolojisi Prof. Dr. Tezer Kutluk

Çocukluk Çağı Kanserlerinin Epidemiyolojisi Prof. Dr. Tezer Kutluk İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Çocuk Kanserlerinde Tanı Sempozyum Dizisi No: 49 Mayıs 2006; s.11-15 Çocukluk Çağı Kanserlerinin Epidemiyolojisi Prof. Dr. Tezer

Detaylı

SSK Okmeydan E itim ve Araflt rma Hastanesi Onkoloji Merkezi nin y llar kanser istatistikleri

SSK Okmeydan E itim ve Araflt rma Hastanesi Onkoloji Merkezi nin y llar kanser istatistikleri Türk Onkoloji Dergisi 2007;22(4):172-182 SSK Okmeydan E itim ve Araflt rma Hastanesi Onkoloji Merkezi nin 1999-2004 y llar kanser istatistikleri Cancer statistics of SSK Okmeydan Training and Research

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

AKC ER KANSER NDE TEfiH S ANINDA GENEL KL N K VER LER: B R GÖ ÜS HASTALIKLARI ONKOLOJ POL KL N N N B R YILLIK KAYITLARI

AKC ER KANSER NDE TEfiH S ANINDA GENEL KL N K VER LER: B R GÖ ÜS HASTALIKLARI ONKOLOJ POL KL N N N B R YILLIK KAYITLARI zmir Gö üs Hastanesi Dergisi, Cilt XXI, Say 1, 2007 AKC ER KANSER NDE TEfiH S ANINDA GENEL KL N K VER LER: B R GÖ ÜS HASTALIKLARI ONKOLOJ POL KL N N N B R YILLIK KAYITLARI GENERAL CLINICAL DATA OF LUNG

Detaylı

ROMATOİD ARTRİTİN SEROLOJİK TANISINDA VE HASTALIK AKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ANTİ-CCP (CYCLIC CITRULLINATED PEPTIDE) ANTİKORLARININ ROLÜ

ROMATOİD ARTRİTİN SEROLOJİK TANISINDA VE HASTALIK AKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ANTİ-CCP (CYCLIC CITRULLINATED PEPTIDE) ANTİKORLARININ ROLÜ Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2008; 42: 669-674 ROMATOİD ARTRİTİN SEROLOJİK TANISINDA VE HASTALIK AKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ANTİ-CCP (CYCLIC CITRULLINATED PEPTIDE) ANTİKORLARININ

Detaylı

Romatizmal Hastalıklar ve Karaciğer. Prof. Dr. Ömer Şentürk

Romatizmal Hastalıklar ve Karaciğer. Prof. Dr. Ömer Şentürk Romatizmal Hastalıklar ve Karaciğer Prof. Dr. Ömer Şentürk Romatizmal Hastalıklar ve Karaciğer Romatizmal İlaçlar ve Karaciğer NSAİİ MTX RA Aminotransferaz yükseklikleri AF yüksekliği %26-35 hastada (kc

Detaylı

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI 27.11.2014 GEBELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE MEME KANSERİ Dr.Pınar Uyar Göçün Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 41 y, kadın Sağ memeden

Detaylı

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Deniz Eda Orhan, Ayşenur Şahin, Irmak Üstündağ, Cenk Anıl Olşen, Aziz Mert İpekçi Danışmanlar: Doç. Dr. Ömer Dizdar Dr.

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib Medicine (Baltimore). 2015 Jun;94(22):e887. doi: 10.1097/MD.0000000000000887. Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2010 Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler Dr.Canan Yücesan Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Akış Sitokinler ve depresyon Duygudurum bozukluklarının

Detaylı

Akciğer Kanserinde Cilt Metastazları

Akciğer Kanserinde Cilt Metastazları Dursun TATAR, Ebru YILMAZ GÜNEŞ, Rıfat ÖZACAR, Hüseyin HALİLÇOLAR İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İZMİR ÖZET Daha önce yapılan birçok çalışmada, cilt metastazlarının

Detaylı

ARAŞTIRMA. 3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B

ARAŞTIRMA. 3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B Geriatri 5 (2): 59-63, 2002 Turkish Journal of Geriatrics ARAŞTIRMA BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ FİZİKSEL TIP ve REHABİLİTASYON Dr. Coşkun BAKAR 1 Dr. Seçil ÖZKAN 1 Dr. Işıl MARAL 1 Dr. Gülçin Kaymak KARATAŞ

Detaylı

Deomed Medikal Yay nc l k

Deomed Medikal Yay nc l k Deomed Medikal Yay nc l k Schiltenwolf / Henningsen Muskuloskeletal A r lar Biyopsikososyal Yaklafl mla Tan ve Tedavi Türkçe Editörü / M. Sar do an Çeviri / A. Kasabal gil 16.5 x 24 cm, XVI + 320 Sayfa

Detaylı

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU P1 Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU Slayt 1 P1 PackardBell; 01.11.2013 Pankreas kanseri tanısı konulduğu zaman, hastaların sadece

Detaylı

MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ

MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ ve MOLEKÜLER PROGNOSTİK FAKTÖRLER Prof. Dr. Levent Türkeri Üroloji Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesane Tümörü (Transizyonel Hücreli Karsinom) Yüzeyel

Detaylı

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Lauren Sınıflaması İntestinal tip Diffüz tip Dünya Sağlık

Detaylı

SORULAR. Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz A.D.

SORULAR. Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz A.D. SORULAR Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz A.D. Plevral sıvıda reaktif mezotelyal hücre saptanması durumunda aşağıdaki hastalıklardan hangisi

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu. 24 Mayıs 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu. 24 Mayıs 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 24 Mayıs 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserli Hastalarda Tedavi Öncesi Serum LDH Düzeylerinin Prognostik Önemi

Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserli Hastalarda Tedavi Öncesi Serum LDH Düzeylerinin Prognostik Önemi ULUSLARARAS HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ DERGİSİ MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserli Hastalarda Tedavi Öncesi Serum LDH Düzeylerinin Prognostik

Detaylı

İnoperabl Evre III ve Evre IV Malign Melanomda İmmünoterapi TOG Malin Melanom ve Deri kanserleri grubu. Prof Dr Melek Köksal Erkişi

İnoperabl Evre III ve Evre IV Malign Melanomda İmmünoterapi TOG Malin Melanom ve Deri kanserleri grubu. Prof Dr Melek Köksal Erkişi İnoperabl Evre III ve Evre IV Malign Melanomda İmmünoterapi TOG Malin Melanom ve Deri kanserleri grubu Prof Dr Melek Köksal Erkişi Amaçlar KT ile kemosensitif tümör kitlesi ufaltılmış hastalara immünoterapi

Detaylı

Acil serviste romatoloji konsültasyonu: Bir y ll k sonuçlar

Acil serviste romatoloji konsültasyonu: Bir y ll k sonuçlar Klinik Araflt rma / Clinical Research Article RAED Dergisi 2014;6(1):8-12 2014 RAED doi:10.2399/raed.14.80299 Gelifl tarihi / Received: fiubat / February 3, 2014 Kabul tarihi / Accepted: Temmuz / July

Detaylı

MEME KARSİNOMLARINDA GATA 3 EKSPRESYONU VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ

MEME KARSİNOMLARINDA GATA 3 EKSPRESYONU VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ MEME KARSİNOMLARINDA GATA 3 EKSPRESYONU VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ Aslı ÇAKIR 1, Özgür EKİNCİ 2, İpek IŞIK GÖNÜL 2, Bülent ÇETİN 3, Mustafa BENEKLİ 3, Ömer ULUOĞLU 2 1 Çorlu Devlet Hastanesi

Detaylı

MEME KANSERİNDE TEDAVİ DR.YAVUZ ÖZIŞIK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ MEDİKAL ONKOLOJİ BİLİM DALI

MEME KANSERİNDE TEDAVİ DR.YAVUZ ÖZIŞIK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ MEDİKAL ONKOLOJİ BİLİM DALI MEME KANSERİNDE TEDAVİ DR.YAVUZ ÖZIŞIK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ MEDİKAL ONKOLOJİ BİLİM DALI METASTATIC BREAST CANCER At first recurrence --------------------------- brain (5-10%) At autopsy

Detaylı

ÖZET. Anahtar Kelimeler: HCV-HBV koinfeksiyonu, viral interferans Nobel Med 2010; 6(3): 34-38. Bulgular: De erlendirmeye al nan olgulardan 13'ü

ÖZET. Anahtar Kelimeler: HCV-HBV koinfeksiyonu, viral interferans Nobel Med 2010; 6(3): 34-38. Bulgular: De erlendirmeye al nan olgulardan 13'ü ÖZET Amaç: HCV-HBV koinfeksiyonlu olgularda viral replikasyon durumunun kesitsel de erlendirmesi ve koinfeksiyonlu olgularla kronik HBV infeksiyonlu olgular n HBV replikasyonu aç s ndan karfl laflt r lmas.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Kemik tümörleri. Dr Canfeza Sezgin EÜTF Tıbbi Onkoloji BD

Kemik tümörleri. Dr Canfeza Sezgin EÜTF Tıbbi Onkoloji BD Kemik tümörleri Dr Canfeza Sezgin EÜTF Tıbbi Onkoloji BD OSTEOSARKOM TEDAVİSİNDE KEMOTERAPİ Sarkomlu çocukların 5 yıllık sağkalım sonuçlarında zamanla belirgin iyileşme elde edilmiştir From: Arndt C and

Detaylı

DUKTAL KARSİNOMA İN SİTU: CERRAHİ YAKLAŞIM. Dr. N. Zafer Utkan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

DUKTAL KARSİNOMA İN SİTU: CERRAHİ YAKLAŞIM. Dr. N. Zafer Utkan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı DUKTAL KARSİNOMA İN SİTU: CERRAHİ YAKLAŞIM Dr. N. Zafer Utkan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı MAYMET-16 Mart 2012 Duktal Karsinoma İn Situ Tarama mamografilerinin yaygın

Detaylı

Ankara Bölgesinde Sa l kl Bireylerde HAV, HBV, HCV Seropozitifli inin Yafl ve Cinsiyete Göre Da l m

Ankara Bölgesinde Sa l kl Bireylerde HAV, HBV, HCV Seropozitifli inin Yafl ve Cinsiyete Göre Da l m HAV, HBV, HCV Seropozitifli inin Yafl ve Cinsiyete Göre Da l m Halil KURT 1, smet BATTAL 2, Osman MEM KO LU 1, Ayflegül YEfi LKAYA 1, Emin TEKEL 1 1 Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji

Detaylı

Ege Üniversitesi nde kanser kay t analizleri: 34134 Olgunun de erlendirmesi

Ege Üniversitesi nde kanser kay t analizleri: 34134 Olgunun de erlendirmesi Türk Onkoloji Dergisi 2007;22(1):22-28 Ege Üniversitesi nde kanser kay t analizleri: 34134 Olgunun de erlendirmesi Analysis of cancer registration data in Ege University: evaluation of 34134 cases Ayfer

Detaylı

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ A C I B A D E M Ü N İ V E R S İ T E S İ T I P F A K Ü L T E S İ İ Ç H A S T A L I K L A R I A N A B İ L İ M D A L I A C I B A D E M A D A N A H A S T A N E

Detaylı

Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m?

Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m? ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m? Ahmet E. ERBAYCU

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Dev Krukenberg tümörlü Mide Kanserli hastada Sitoredüktif

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Çölyak Hastalığı Serolojik Tanısı DR. BURÇİN ŞENER

Çölyak Hastalığı Serolojik Tanısı DR. BURÇİN ŞENER Çölyak Hastalığı Serolojik Tanısı DR. BURÇİN ŞENER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD 1 Glutene duyarlı enteropati Çölyak hastalığı Gluten-intoleransı 2 Çölyak hastalığı nedir?

Detaylı

AKC ER KANSERL HASTALARDA KOAH B RL KTEL

AKC ER KANSERL HASTALARDA KOAH B RL KTEL Solunum 2003 Vol: 5 Say : 1 Sayfa: 20-24 AKC ER KANSERL HASTALARDA KOAH B RL KTEL Aykut Ç LL, Tülay ÖZDEM R, Ömer ÖZBULAK, Arzu YAKIfiAN, Candan Ö Üfi. Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar

Detaylı

Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar çin E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi nde zlenen Olgular n Demografik Özellikleri

Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar çin E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi nde zlenen Olgular n Demografik Özellikleri TRAKYA ÜN V TIP FAK DERG 2005;22(2):88-92 KL N K ARAfiTIRMA Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar çin E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi nde zlenen Olgular n Demografik Özellikleri Demographic Characteristics

Detaylı

1. Fizik Tedavi Nedir?

1. Fizik Tedavi Nedir? 1. Fizik Tedavi Nedir? Kas iskelet sistemi ile ilgili ağrı, fonksiyon kaybı, sakatlık ve yetersizliğin tedavisinde elektrik akımı, sıcak-soğuk, çeşitli frekansta ses dalgaları, manyetik alan tedavisi,

Detaylı

Deneyim: Klinik Pratikte Abirateron. Dr. Mert Başaran İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Deneyim: Klinik Pratikte Abirateron. Dr. Mert Başaran İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ Deneyim: Klinik Pratikte Abirateron Dr. Mert Başaran İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 21.03.2014 Total androjen blokajında total testesteron düzeyi ne olmalıdır? a. 20 ng/dl altında olması b. 50 ng/dl altında olması

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ)

CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ) CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ) Dr. İhsan Karadoğan V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi 18-22 Kasım 2012 Antalya 1111 1111 1111 1111 UYGULAMA BASİT YORUM SON DERECE KARMAŞIK

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı