Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 SHD 2694 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR

2 De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzuözellikle güvenlik talimatlar na dikkat ederek okuman z ve devaml suretle saklaman z tavsiye ederiz. Sayg lar m zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri TÜRKÇE D KKAT: Dufl veya küvette kullan lmaz. UYARI: Bu cihaz küvet, dufl teknesi ve su içeren di er kaplara yak n yerde kullanmay n z. Do not use this appliance near water in bathtubs, basins or other vessels. Bakanl kça belirlenen ve ilan edilen kullan m ömrü 7 y ld r. Bu cihaz evde kullan ma yönelik olarak tasarlanm flt r ve herhangi bir AC prize tak labilir (normal ev tipi priz). Di er priz tipleriyle kullanmay n z. Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This device can only be used by children older than 8 years old or physically disabled or hearing-impaired or people with lessen mental faculties or the inexperienced or ignorant people after providing sufficient information for secure utilization and by informing about the possible hazards or under supervision. Children should not play with this device. The cleaning and maintenance activities carried by children should be under supervision. Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır. Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenli inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de ildir. Bu cihaz, denetim sa lanması veya cihazın güvenli bir flekilde kullanılması ve karflılaflılan tehlikelerin anlaflılması ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaflları 8 ile üzeri olan çocuklar ve fiziksel, iflitsel veya aki yetenekleri azalmıfl veya tecrübe ve bilgi eksikli i olan kifliler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gözetimsiz olarak yapılmamalıdır

3 ÖNEML GÜVENL K UYARILARI Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar Elektrikli cihaz kullan lmadan önce afla da belirtilen temel güvenlik kurallar na mutlaka uyulmas gerekmektedir: 1. Bu cihaz, cihazlar n kullan lmas nda güvenlik aç s ndan sorumluluk üstlenebilecek bir kiflinin gözetimi ve yönlendirmesi olmadan fiziksel, duyusal ya da zihinsel engeli olan kifliler (çocuklar dahil), bu konuda bilgi ya da deneyim sahibi olmayan kifliler taraf ndan kullan lmamal d r. 2. Çocuklar n makineyle oynamas na engel olmak için yeterli gözetim yap lmal d r. 3. Güç kablosunun ar zalanmas durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis yetkilisi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf ndan de ifltirilmelidir. 4. Cihaz kulland ktan sonra mutlaka fiflini çekiniz. 5. Cihaz temizlemeden önce fiflini çekiniz. Cihaz çal fl yorken bafl ndan ayr lmay n z. Kablonun s cak yüzeylerle temas etmesine engel olunuz. 6. Hasarl durumdaki kablo ya da fiflleri kullanmay n z, herhangi bir hasar tespit etti iniz takdirde cihaz en yak n Sinbo Servis Merkezine ulaflt r n z. 7. Cihaz kullan m kitapç nda belirtilen flekilde kullan n z. Üretici taraf ndan sat lmayan ya da tavsiye edilmeyen aksesuarlar n kullan lmas tehlikeli olabilir. 8. Cihaz aç k alanlarda, ya da spreylerin kullan ld ya da oksijen ç k fl n n oldu u alanlarda kullanmay n z. 9. Cihaz üzerinde bulunan aç kl klardan içeri yabanc madde sokmay n z, aksi takdirde elektrik floku meydana gelebilir. 10. Cihaz n s cak parçalar n s ya duyarl yüzeyler üzerine koymay n z. 11.Bu cihaz çal fl rken s nmaktad r. Yan klara olas l k vermemek için s cak parçalar n cildinizle temas etmesine izin vermeyiniz. 12. Cihaz s cakken prize tak l yken cihaz kald rmay n z. Özel Uyar : Yeni saç maflan z n s tma bobinlerinin çevresinde koruyucu kaplama bulunmaktad r. Cihaz ilk kullan mdan önce fifle tak ld nda bu kaplama ilk kez s naca için cihazdan bir miktar duman ve koku ç kabilir. Bu durum kullan c aç s ndan hiçbir tehlike yaratmamaktad r ve saç maflas n n ar zal oldu u anlam na gelmez. Cihaz ilk kez kullanmadan önce duman n gitmesini bekleyiniz. Bu yaklafl k 30 saniye sürecektir

4 D KKAT Bu cihaz su yak n nda kullanmay n z. Bu cihaz küvetler, dufl kabinleri, lavabolar ve di er su dolu cisimlerin yak n nda kullanmay n z. TEKN K ÖZELL KLER Çal flma voltaj Frekansı Güç tüketimi Bu cihaz : AC 230V : 50Hz : 30W kalite belgesine haizdir. EN Kullanım Ömrü 7 yıldır. Made in P.R.C. D KKAT!! Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di er bas l dökümanlarda beyan edilen de erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam nda elde edilen de erlerdir.bu de erler, ürünün kullan m ve ortam flartlar na göre de iflebilir. C HAZIN TANITIMI So uk Uç 2. Krom Bukle Çubu u 3. Aç k/kapal Ifl 4. Açma/Kapama Dü mesi 5. Döner Kablo 6. Yerleflik Emniyetli Ayakl k

5 TAfiIMA ESNASINDA Ürünü düflürmeyiniz, Darbelere maruz kalmamas n sa lay n z, S k flmamas n, ezilmemesini sa lay n z, Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz. Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz. ÇEVRE VE NSAN SA LI I Çevre korumas na siz de katk da bulunabilirsiniz! Lütfen yerel düzenlemelere uymay unutmay n: Çal flmayan elektrikli cihazlar, uygun elden ç karma merkezlerine götürün Kullanım sırasında insan ve çevre sa lı ına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu de ildir. C HAZIN KULLANIMI Ba lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca ını Gösterir fiema ile Ba lantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılaca ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler Cihaz n zla birlikte gelen aksesuarları kolayl kla kendiniz tak p ç kartabilirsiniz. Olası bir arıza durumunda cihazın içini açmayınız. En yakın yetkili servise baflvurunuz. Aksi taktirde istenmeyen yaralanmalara neden olabilirsiniz. Aynı zamanda cihazınız garanti dıflı ifllem görebilir. Sorunsuz bir flekillendirme için saç n z n temiz ve kuru olmas, kir, saç spreyi, krem vb. gibi maddeler bar nd rmamas gerekir. (Bu saç maflas ayn zamanda zamandan tasarruf sa lamak amac yla h zl rötufllar yapmak için kullan labilir). Ön Is tma: Saç maflas n düz ve dengeli bir zemin üzerine yerlefltirip prize tak n z. Is tma dü mesini Yüksek ya da Alçak konuma getirdikten sonra saç maflas n n s nmas n bekleyiniz (yaklafl k 5 dakika). Normal, kolay bukle olan saçlar için Yüksek s cakl k ayar n tercih ediniz; zor bukle olan saçlarda saç maflan n çevresine dolayarak daha uzun bir süre geçmesini bekleyiniz. Boyal, hassas ya da y pranm fl saçlar için düflük s kullan n z. fiekillendirme: Saçlar n z ilk önce yaklafl k 2.5 cm kal nl nda ve 4 cm geniflli inde tutamlara ay r n z. Saç tutamlar n uçlar ndan s k ca tutarak f rça ya da tarak yard m yla düzlefltiriniz. Maflan n a z aç k durumdayken her seferde yaln zca tek bir tutam saç alarak uçlar n maflan n üstüne yerlefltiriniz

6 C HAZIN KULLANIMI Daha sonra maflay kapay n z ve saç uçlar n n maflan n ucundan fazla ç kmad ndan emin olunuz, maflan n s nmayan ucunu di er elinizle tutunuz. Saç tutam n n gergin kalmas n sa layarak bir elinizle maflan n sap n ve di er elinizle maflan n s nmayan ucunu tutunuz ve cihaz döndürerek saç n z maflaya dolay n z. Bukleyi bafl n za do ru s cak maflay kafa derinize de dirmeden istedi iniz kadar sar n z. Saç tutam n s k bukleler yapmak için ya da saç n z zor bukle oluyorsa 20 saniye kadar bu flekilde tutunuz. Saç n z kolay bukle oluyorsa ya da daha gevflek bukleler ya da dalgal bir saç istiyorsan z bu süreyi daha k sa tutunuz. Tutam b rakmaya haz r oldu unuzda maflay saç n uzunlu unun yar s na kadar geri aç n z (uzun saçlar için biraz daha fazla) ve mafla b rakma koluna bast rarak maflan n a z n aç n z. Maflan n çubu unu buklenin merkezinden d flar do ru nazik bir flekilde çekiniz. Buklenin so umas n bekleyiniz ve saç n z n geri kalan n da ayn flekilde flekillendirirken buklelerin bozulmamas n sa lay n z. fiekillendirme ifllemi tamamland ktan ve tüm bukleler so uduktan sonra saç n z f rça ya da tarak yard m yla istedi iniz biçimde flekillendiriniz. KULLANIM HATALARINA L fik N B LG LER Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal flt r n z.bulundu unuz yerin voltaj n n uygun olup olmad n kontrol ediniz. Cihaz kendiniz onarmaya kalk flmay n z. Servis ifllemi yaln zca ehliyetli servis sorumlular taraf ndan gerçeklefltirilmelidir. Meydana gelebilecek ar zalardan firmam z kesinlikle sorumlu de ildir, ve cihaz n z garanti kapsam d fl nda ifllem görecektir. TEM ZL K Tüketicinin Kendi Yapabilece i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli ine liflkin Bilgiler D KKAT: Cihaz temizlemeye bafllamadan önce mutlaka prizden ç kar n z ve so umas n bekleyiniz. Cihaz n yüzeylerini yumuflak ve hafif nemli bir bezle siliniz. Cihaz n içine su ya da baflka s v lar n girmesine izin vermeyiniz. Elektrik flokuna maruz kalmamak için kabloyu, fifli ya da cihaz suya ya da herhangi baflka bir s v ya sokmay n z. Her kullan mdan sonra fifli mutlaka - 5 -

7 prizden ç kar n z. TEM ZL K SAKLAMA Saklama: Cihaz fiflten çekiniz, so umas n bekleyiniz ve kutusunun içinde ya da kuru bir yerde saklay n z. Kabloyu gevflek bir flekilde sar lm fl olarak b rak n z. Kabloyu kesinlikle cihaz n etraf na sarmay n z. Kablo s yr l p hasar görebilece i için kablonun sapa ba land noktaya güç uygulamay n z. Cihaz kesinlikle güç kablosundan asmay n z. BAKIM Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca ı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti ine liflkin Bilgiler Cihaz periyodik bak m gerektirmez. HER KULLANIMDAN SONRA TEM ZL N N YAPILMASINDA FAYDA VARDIR. SATIfi SONRASI H ZMETLER Bu cihaz kullan c taraf ndan de ifltirilebilen parçalara sahip de ildir. Ünitenin çal flmamas durumunda flu ad mlar izleyin. 1. Talimatlar n do ru biçimde izlendi ini denetleyin. 2. Ana kayna nda ifllevselli ini denetleyin. Cihaz hâlâ çal flm yorsa, sat n ald n z yere geri götürün. Güç kablosu hasar örmüflse, tehlikeleri önlemek için, cihaz üreticisine iade edilmelidir. Kendi kendinize tamir etmeye KALKIfiMAYIN. fiu talimatlar izleyin: 1. Dikkatlice, tercihen orijinal kutusuna paketleyin. Ünitenin temiz oldu undan emin olun. 2. Tüm yaz flmalarda, ad n z, adresinizi ve ürünün model numaras n belirtin. 3. ade etme nedeninizi belirtin. 4. Garanti kapsam ndaysa, nereden, ne zaman al nd n belirtin ve sat n alma kan t n ekleyin (örn. kasa fifli)

8 SINBO SHD-2694 Electric Curling Iron Use and Care Book ENGLISH 5 PARTS NAME 1. Cool Tip 2. Chrome Curling Rod 3. On/Off Light 4. On/Off Switch 5. Swivel Cord 6. Built-in Safety Stand This appliance is for household use and may be plugged into any AC electrical outlet (ordinary household current). Do not use any other electrical outlet. To Use: For a complete styling hair should be clean, dry and free from dirt hair spray, creams, etc.(of course this iron can always be used for quick touchups and rescues any time Pre-Heat: Rest the iron its safety on a smooth, flat surface and plug in. Set the heat switch at Hi or Low position and allow iron to heat(about 5 minutes) Use Hi heat for normal, easy-to-curl hair and for hard-to curl hair, simply holding hair wound around barrel a bit longer for hair that resists curling. Use low heat for hair that has been color treated, or is fragile or damaged. Styling: Start by sectioning hair into strands of not more than 1 inch deep and 2 inches wide. Keep the hair strand smooth by brushing or combing through the section while holding the ends taut with the other hand. Taking one section at a time, place the ends of hair over the barrel with the clamp open. Then close the clamp, making sure that the ends extend just a tiny bit beyond the clamp, grasp the cool safety tip with the other hand, and it will be casy to roll hair. Keep the section of hair taut as you wind it around the hot barrel by turning the handle with one hand and the cool safety tip with the other. Wind the curl toward your scalp as a far as you wish to go without touching scalp with the hot barrel. To Use: Hold the curl in place for up 20 seconds for tight curls or is hair is hard to curl. Hold for less time is hair is easy to curl, or if you want loose curls or just waves. When you are ready to release curl, unwind about half a turn (for longer hair, unwind a bit more) and push down on the clamp release lever to open the clamp. Now gently withdraw the barrel from the center of curl. Allow curl to cool, and try not to disturb curls as you proceed in the same manner around whole head. When completely finished, and all curls have cooled thoroughly gently brush and comb hair into the style you wish

9 Care and maintenance: This appliance requires little maintenance and contains no user serviceable parts. Do not try to fix it yourself. Refer it to qualified service personnel if servicing is needed. To clean: Unplug curling iron and allow it to cool. Iron must be cleaned only when cold. Use a soft, slightly damp cloth to wipe the handle. Do not allow water or any other liquid to go into handle of the iron. To Store: Unplug appliance and let it cool, store in its box or in dry place. Store the cool loosely coiled. Never wrap the cord around unit. Do not put any stress on cord where it enters the handle as it could cause cord to fray and possible break. Never hang unit up by the power cord. Special Attention: Your new iron is designed with a protective coating around the heating coils. When plugged in and operating for the first time, there may be a little momentary smoking while this coating is initially heated. This represents no danger to the user and does not indicate a defect in your curling iron. When using for the first time, allow it to continue running until the smoke dissipates. This should last only about 30 seconds. 1. Do not leave appliance unattended while it is operating or is plugged in. 2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or invalids. 3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. 4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged into water. Take appliance to nearest service facility for examination and repair or mechanical adjustment. 5. Keep the cord away from hot or heated surfaces. 6. Never use while drowsy. 7. Never drop or insert any object into any opening as this may cause an electrical hazard. 8. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used. Do not operate where oxygen is being administered. 9. Unit as hot when in use. To avoid burn hazard, do not let heated surface touch bare skin. 10. Do not place the heated unit directly

10 SINBO SHD-2694 Pince électrique à cheveux Mode d emploi et d entretien FRANÇAIS Tête froide 2. Tube de boucles en chrome 1 3. Voyant lumineux marche / arrêt 4. Bouton de marche / arrêt 5. Cordon rotatif 6. Pédale de sécurité établie Cet appareil est destiné à l usage domestique et peut être branché à une prise AC n importe (prise normale de maison). N utilisez pas avec les autres types de prises. Utilisation: Pour une coiffure efficace, vos cheveux doivent être propres et secs, et il ne doit pas avoir de substances telles que des saletés, du spray, de la crème etc. sur vos cheveux. (Cette pince à cheveux peut être aussi bien utilisée pour faire des retouches rapides en vue de gagner du temps). Préchauffage: Branchez la pince à cheveux après l avoir posé sur une surface plane et stable. Attendez que la pince à cheveux chauffe après avoir porté le bouton de chauffage à la position Haut ou Bas. (environ 5 minutes). Préférez le mode de température haute pour les cheveux normaux qui se bouclent facilement; pour les cheveux qui se bouclent difficilement attendez plus long en enroulant la mèche autour de la pine à cheveux. Utilisez à température basse pour les cheveux teints, délicats ou abîmés. Coiffure: Formez tout d abord des mèches de cheveux environ de 2.5cm d épaisseur et 4 cm de largeur. Lissez les mèches de cheveux à l aide d une brosse ou d un peigne en les tenant fermement par les pointes. Installez les pointes sur la pince en prenant à chaque fois une seule mèche de cheveux lorsque le bec de la pince est en position ouverte. Ensuite, fermer la pince et assurez-vous que les pointes des cheveux ne dépassent pas trop du bout de la pince, saisissez de l autre main l embout isolant de la pince. Saisissez d une main la manche de la pince et de l autre main l embout isolant de la pince en assurant que la mèche de cheveux reste tendue et enroulez votre mèche de cheveux autour de la pince en faisant tourner l appareil. Enroulez la boucle vers votre tête autant que vous le désirez sans faire toucher la pince sur la peau de votre tête. Pour faire des boucles serrées ou si vos cheveux se bouclent difficilement ; maintenez de cette façon pendant 20 secondes. Si vos cheveux se bouclent facilement ou si vous désirez faire des boucles plus légères ou si vous voulez obtenir des cheveux onduleux ; gardez cette durée plus courte. Lorsque vous êtes prêt à lâcher la mèche ; déroulez la pince jusqu à la moitié de la longueur de vos cheveux (un peu plus pour les cheveux - 9 -

11 longs) et ouvrez le bec de la pince en appuyant sur le levier. Tirez gentiment le tube de la pince du centre de la boucle vers l extérieur. Attendez que la boucle refroidisse et assurez que les boucles ne se défassent pas lorsque vous répétez cette opération pour le reste de vos cheveux. Une fois la coiffure terminée et que toutes les boucles ont refroidi, coiffez vos cheveux comme vous le souhaitez à l aide d une brosse ou d un peigne. Entretien et soin: Cet appareil ne demande pas beaucoup d entretien et ne comporte aucun accessoire pouvant être réparé par l utilisateur. N essayez pas de réparer l appareil tout seul. L opération de service doit être effectuée uniquement par les responsables de service autorisés.. Nettoyage: Laissez la pince à cheveux refroidir après l avoir débranché. La pince à cheveux doit être nettoyée seulement lorsqu elle est froide. Servez-vous d un chiffon doux et légèrement humide pour essuyer la manche de la pince. Ne jamais introduire d eau ou tout autre liquide par la manche. Conservation: Débranchez l appareil, attendez qu il refroidisse et conservez-le dans sa boîte ou dans un endroit sec. Laissez le cordon enroulé de façon relâchée. N enroulez jamais le cordon autour de l appareil. N appliquez aucune force sur le point de lien entre le cordon et la manche puisque le cordon peut s écorcher et s endommager. Ne suspendez jamais l appareil par son cordon d alimentation. Avertissement important: Il se trouve un revêtement protecteur autour des bobines de chauffage de votre pince à cheveux. Il se peut que l appareil dégage une odeur et un peu de fumée lorsqu il est branché à la prise électrique avant la première utilisation. Cela ne forme aucun danger au regard de l utilisateur et ne signifie pas que la pince à cheveux est défectueuse. Attendez que la fumée disparaisse avant la première utilisation. Cela va durer environ 3 minutes. 1. Ne vous absentez jamais lorsque l appareil est en position de marche ou lorsqu il est branché 2. Soyez très attentif lorsque l appareil est utilisé par ou près des enfants ou des personnes invalides. 3. Utilisez cet appareil uniquement comme décrit dans ce manuel. N utilisez pas les accessoires qui ne sont pas conseillés par le fabricant. 4. N utilisez jamais l appareil si le cordon d alimentation ou la fiche électrique est détérioré ; si l appareil ne fonctionne pas correctement ou s il est tombé dans l eau ou par terre. Portez l appareil au centre de service le plus proche pour examen, réparation ou réglage mécanique. 5. Tenez le cordon à distance des surfaces chaudes ou chauffées. 6. N utilisez pas l appareil en état ensommeillé

12 7. Ne laissez aucune matière entrer à l intérieur par les trous qui se trouvent sur l appareil puisqu il est question de danger de choc électrique. 8. N utilisez pas à des espaces libres ou à des espaces où des produits aérosol (spray) s utilisent. Ne faites pas marcher dans des environnements où de l oxygène s applique. 9. Cet appareil chauffe lors du fonctionnement. Pour éviter les risques de brûlures; ne permettez pas les pièces chaudes se mettre en contact avec votre peau. 10. Ne rangez pas l appareil sans attendre qu il refroidisse

13 SINBO SHD 2694 Elektrische Haar Krultang Gebruikers en Verzorgingshandleiding 1. Koude Punt 2. Chromen Krul Staaf 3. Aan/Uit Licht 4. Aan/ Uit Schakelaar 1 5. Rondgaand Kabel 6. Ingebouwde Veiligheids Standaard NEDERLANDS Gebruik dit toestel alleen voor huishoudelijk gebruik dit kunt u aan elke AC stopcontact(standaard huistype) aangesloten worden. Sluit deze niet bij een ander stopcontact aan. Het Gebruik: Om een probleemloze haarstijl te krijgen moeten uw haren schoon en droog zijn en vrij zijn van viezigheid, haarspray, crème en dergelijke middelen. (U kunt met deze haarkrultang op een snelle manier uw haren verfijnen om tijd te winnen). Voorverwarming: Steek de stekker in stopcontact nadat u uw haarkrultang op een vlakke en stabiele ondergrond geplaatst hebt. Zet de temperatuurschakelaar aan de hoge of lage instelling en wacht(ca. 5 minuten) tot opwarming van uw haarkrultang. Kies voor de normale, flexibele haren voor een hoge temperatuurinstelling en voor de moeilijke haren dient u wat langere tijd aan te besteden. Kies voor de geverfde, gevoelige of beschadigde haren een lage temperatuurinstelling. Stijl Geven: Pak een pluk van ongeveer 2.5 cm dikte en een breedte van 4 cm uw haren. Houd de pluk van uw haarpunten vast en maak ze glad met behulp van een borstel of kam. Plaats de pluk één voor één tussen de haarkrultang op en schuif de krultang, goed klem over het haar. Controleer of de punten van de pluk niet te veel uit zakt. Grijp met uw hand het niet verwarmde eindpunt van de stijltang vast. U mag de pluk tot uw hoofdhuid krullen zonder uw hoofdhuid te branden met de opgewarmde krultang. Voor het beste resultaat of wanneer u haren moeilijk gekruld worden, houdt u de pluk haar bij de punten 20 seconden vast terwijl u het glad maakt. Indien uw haren gemakkelijk gekruld worden of als losse krullen of als u liever een golvend haar stijl wilt, houdt dan deze tijd korter. Wanneer u de pluk los wilt maken, trek dan tot de helft (voor de langere haren mag wat langer) van de lengte van uw haar terug en druk op eindpunt van de tang om hem open te maken. Wacht tot de pluk afgekoeld is en herhaal deze procedure totdat u de gewenste haarstijl heeft bereikt en houd in de gaten dat het tijdens het afmaken van de rest van uw haren dat ze niet worden vervormd. Indien u klaar bent met her proces haarvormen en alle krullen afgekoeld zijn, kunt uw haren kammen of borstelen

14 Onderhoud en verzorging: in principe is dit apparaat onderhoudsvrij. Er bevinden zich geen onderedelen die door de gebruiker zelf kan gerepareerd worden. Probeer het toestel nooit zelf te repareren. Laat het apparaat nakijken of repareren door een erkende vakman of servicecentrum. Reinigen: Zorg dat wanneer u het apparaat niet gebruikt, de stekker uit het stopcontact is gehaald. Laat het apparaat afkoelen. Het apparaat dient schoongemaakt te worden alleen als dit helemaal afgekoeld is. Gebruik een zachte vochtige doekje om uiteinde van de krultang af te poetsen. Zorg dat er water of geen andere vloeistof in het apparaat terecht komt. Opbergen: Zorg dat wanneer u het apparaat niet gebruikt, de stekker uit het stopcontact verwijdt is. Laat het apparaat af koelen en bewaar hem in zijn doos of berg hem op een droge plek. Wind de kabel wat losser en bewaar hem op deze manier. Wikkel het snoer nooit om het apparaat heen. Hierdoor kan voortijdige slijtage en breuken tot gevolg hebben. Ga voorzichtig om met het snoer. Niet gooien, scherp buigen, draaien of spanning houden op het netsnoer. Speciaal Waarschuwing: Er bevindt zich een beschermingslaagje om de verwarmingselementen van uw nieuwe Haar Krul Tang heen. Tijdens het eerste gebruik kan er zich een lichte geur en rookontwikkeling voordoen. Deze vormt geen gevaar voor u apparaat. Dit betekent niet dat het apparaat beschadigd is. Wacht tot de rook voorbij gaat voor dat u het apparaat gaat gebruiken. Dit duurt ca. 30 seconden 1. U mag het apparaat nooit onbeheerst achter laten wanneer de stekker van het apparaat in het stopcontact zit. 2. Kinderen of mensen met bepaalde beperkingen mogen dit apparaat alleen onder begeleiding gebruiken. 3. Gebruik dit apparaat alleen waarvoor het bedoeld is, zoals het beschreven is in deze gebruiksaanwijzing. Maak geen gebruik van accessoires of onderdelen die niet door de fabrikant zijn aanbevolen. 4. Het apparaat niet gebruiken wanneer het snoer of stekker beschadigd is, wanneer het apparaat niet goed werkt of wanneer het apparaat is gevallen, beschadigd is geraakt of in het water terecht is gekomen. Laat het apparaat nakijken en repareren door een erkende vakman of servicecentrum. 5. Houdt het snoer weg van hete oppervlakken. 6. Gebruik het apparaat niet wanneer u slaperig bent. 7. Om voor te komen van een elektrische schok gevaar, zorg ervoor dat alle openingen open blijven en geen vreemde voorwerpen in de openingen steken of laten vallen. 8. Gebruik dit apparaat niet buiten huis of in de ruimtes waar gebruik wordt gemaakt

15 van de aerosol of sprayproducten. Gebruik dit toestel niet in een omgeving waar zuurstof toegepast wordt. 9. Tijdens het gebruik wordt dit apparaat warm. Om voor te komen van een verbrandingsgevaar laat het opgewarmde apparaat niet in aanraking met uw huid komen. 10. Wacht eerst dat het apparaat helemaal afgekoeld is voordat u het apparaat opruimt

16 SINBO SHD 2694 Gebrauch und Pflege Anleitung Elektrische Haar-Stylinggerät 1. Kalte Ende 2. Chrome Lockenstab 3. Ein-/Ausleuchte 4. Ein/aus-Taste 5. Dreh-Kabel 6. Integrierte sichere Füsse 1 DEUTSCH Dieses Gerät ist nur für häuslichen Gebrauch bestimmt und kann in jede AC Steckdose (normalen Haushalt Steckdose) angebracht werden. Verwenden Sie mit keiner anderen Steckdose -Typen. Verwendung: Für eine einwandfreie Styling, muss Ihre Haare sauber und trocken sein. Keine Haarspray, Sahne, Schmutz, etc., sollen vorhanden sein. (Dieses Haar-Stylinggerät kann auch zu schnelle Styling verwendet werden um Zeit zu sparen). Vorheizung: Legen Sie das Haar-Stylinggerät auf eine flache und ausgewogene Ebene und stecken Sie dann in die Steckdose. Nachdem Sie die Heizungstaste auf hoch oder niedrig eingestellt haben warten Sie bis das Stylinggerät heizt (ca. 5 Minuten). Für die normale, einfach lockende Haare, hohe Temperatur zu bevorzugen; für die schwierig lockende Haare sollte man die Haare, um das Stylinggerät wickeln und für eine längere Zeit warten. Für die gefärbte, empfindliche oder schadhafte Haare Verwenden Sie niedrige Hitze. Styling: Zuerst teilen Sie Ihre Haare in etwa 2,5 cm dicke und 4 cm breite Strähnen und. Halten Sie die Strähnen fest am Enden und glatten Sie mit Hilfe einer Bürste oder Kamm. Als die Öffnung des Stylinggeräts auf ist, legen Sie eine einzige Strähne auf das Stylinggerät. Dann, schließen Sie das Stylinggerät und stellen Sie sicher, dass die Haarenden nicht zu viel aus dem Gerät entspringen. Halten Sie mit der anderen Hand die nicht heizende Seite des Stylinggeräts. Halten Sie eine Seite des Stylinggeräts mit einer Hand und die Andere mit der anderen Hand, stellen Sie aber sicher dass die Strähne gespannt bleibt und wickeln sie Ihre Haare um das Gerät. Drehen Sie die Locke zu Ihrem Kopf nach Ihrem Wunsch wobei Sie sich sicherstellen müssen dass die geheizte Spitze Ihrer Kopfhaut nicht berührt. Um enge Locken zu machen, oder wenn es schwierig ist Ihre Haare zu locken, halten Sie auf diese Weise um etwa 20 Sekunden. Wenn Ihre Haare leichter zu locken sind oder Sie lockere Locken oder welliges Haar wollen, halten Sie diese Zeit kürzer. Wenn Sie

17 bereit sind die Strähne loszulassen, drehen Sie das Stylinggerät bis zu einem halben Länge der Haar- Strähne (ein bisschen länger für längere Haare) zurück und drücken Sie den Hebelarm des Stylinggeräts um die Öffnung aufzumachen. Ziehen Sie den Stab des Stylinggeräts langsam heraus von der Mitte der Strähne. Warten Sie bis die Locke abkühlt und während Sie den Rest Ihrer Haare in der gleichen Weise stylen, stellen Sie sicher dass Sie die Locke nicht zerzaust ist. Nach dem das Stylen beendet ist und alle Locken abkühlt sind, formen Sie Ihre Haare mit Hilfe einer Kamm oder Bürste nach Ihrem Wunsch. Wartung und Pflege: Dieses Gerät erfordert keine zusätzliche Wartung und hat keine Teile die bei dem Benutzer repariert werden kann. Versuchen Sie das Gerät nicht selbst zu reparieren. Die Service kann nur von lizenzierten Fachhändlern durchgeführt werden. Reinigung: Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den Netzstecker aus um das Gerät abkühlen zu lassen. Das Stylinggerät darf gereinigt werden nur wenn es kalt ist. Für das Reinigen des Griffs von dem Stylinggerät, verwenden Sie ein feuchtes, weiches Tuch. Erlauben Sie nicht Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Stylinggerät durch den Griff hineintritt. Bewahren: Ziehen Sie den Netzstecker aus um das Gerät abkühlen zu lassen und bewahren Sie das Gerät in seiner Verpackung oder in einem trockenen Platz. Wickeln Sie das Netzkabel niemals um das Gerät. Da es zu Beschädigungen führen kann, wenden Sie keine Kraft an dem Punkt wo das Kabel an das Gerät verbunden ist. Hängen Sie das Gerät auf keinem Fall durch das Netzkabel Besondere Hinweise: Die Heizungbobinen Ihres neuen Stylinggeräts sind mit einer schützende Keramikbeschichtung versehen. Deshalb kann bei Inbetriebnahme einer Menge von Rauch und Geruch entstehen da diese Beschichtung erhitzt wird. Das stellt keine Gefährdung für den Benutzer und bedeutet keine Störung an das Gerät. Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, warten Sie bis der Rauch weg ist. Das dauert ungefähr 30 Sekunden. 1. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es noch läuft oder angeschlossen ist. 2. Sein Sie sehr vorsichtig während dieses Gerät von den Kindern oder Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten oder in der Nähe von ihnen benutzt wird. 3. Verwenden das Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben ist. Verwenden Sie keine von dem Hersteller empfohlenen Zubehöre. 4. Versuchen Sie auf keinem Fall das Gerät zu verwenden falls das Netzkabel oder Stecker beschädigt ist oder wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, oder das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist. Wenden Sie sich an der nächsten Service- Zentrum für die Untersuchung, Reparatur oder mechanische Einstellung Prozess

18 5. Halten Sie das Kabel weg von warmen oder überhitzten Oberflächen. 6. Verwenden Sie das Gerät nicht wenn Sie schläfrig sind. 7. Wegen der Gefahr eines Stromschlags, erlauben Sie nicht irgendetwas durch die Löcher auf dem Gerät hineinzutreten. 8. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räume wo Aerosolprodukten (Spray) verwendet werden. Bedienen Sie das Gerät nicht in Räume wo Sauerstoff benutzt ist. 9. Das Gerät erwärmt sich während der Verwendung. Um die die Gefahr von Brandt zu vermeiden, achten Sie darauf dass die überhitzte Oberfläche nicht mit Ihrer Haut in Kontakt kommt. 10. Räumen Sie das heiße Gerät nicht bis es abkühlt

19 SINBO SHD 2694 Guía del Uso y Mantenimiento de Tenacillas de Rizar Eléctrica ESPANOL Extremo frio 2. Barra de bucle de cromo 1 3. Luz de Abrir/Apagar 4. Botón de Abrir/Apagar 5. Cable giratorio 6. Pedestal con Seguridad Establecido Esta máquina se ha diseñado por el uso domestico y se puede enchufar a cualquier enchufe de AC. (Enchufe normal del tipo de casa). No utiliza con otros tipos de enchufes. Uso: Para formar el pelo mejor, su pelo tiene que estar limpio, seco y no tiene polvo, espray, crema etc. (También estas tenacillas de rizar se puede usar para hacer retocados rápidos para disposición del tiempo.) Pre-calentamiento: Fija las tenacillas de rizar encima de una superficie recta y equilibrada y la enchufa. Ponga el botón de calentamiento a Alta o Baja y espera que las tenacillas de rizar se caliente (aproximadamente 5 minutos.) Elige Alta Temperatura por los pelos normales que se puede hacer bucle fácilmente; para los pelos que se puede hacer bucle difícilmente, tiene que enrollar el pelo entorno de las tenacillas de rizar y espera más. Para los pelos colorados, sensibles o desgastados utiliza la temperatura baja. Formar: Primero separa sus pelos a los puñados de grueso de 2.5cm y anchura de 4cm. Coge los puñados de pelos desde sus extremos y los recta con cepillo o peine. Cuando la boca de tenacillas de rizar está abierta cada vez coge solo un puñado y fija sus extremos encima de tenacillas de rizar. Luego cierre las tenacillas y tiene que estar seguro que los extremos de los pelos no salen desde extremo de las tenacillas de rizar, coge lado de las tenacillas que no se caliente con su otro mano. Haga el puñado tendido y coge el mango de tenacillas con un mano y con su otro mano coge el lado que no se calienta y enrolla su pelo a tenacillas por girar la máquina. Enrolla el bucle hacia su cabeza cuanto quiere sin tocar las tenacillas calientes a su piel de cabeza. Para hacer bucles densos o si su pelo se hace bucle difícilmente, cógelo por 20 segundos como eso. Si su pelo se hace bucle fácilmente o si usted quiere bucles sueltos o un pelo ondulado, haga esta duración más corta. Cuando está listo para dejar el puñado abre las tenacillas atrás hasta longitud mitad de pelo. (Por los pelos largos es un poco más) y por pulsar el brazo de dejar las tenacillas, abre la boca de las tenacillas. Tira la barra de tenacillas desde el centro de bucle hacia fuera. Espere que bucle se enfría y haga el

20 mismo proceso por el resto de su pelo y no permite que los bucles se deformen. Después de finalizar formando y todos los bucles se enfrían, forma su pelo mediante un peine o cepillo como quiere. Mantenimiento y Cuidado: Esta máquina no necesita mucho mantenimiento y no tiene ningún parte que el usuario puede reparar. No intente a reparar la máquina. Proceso del servicio debe hacer solo por las personas responsables del servicio. Limpieza: Desenchufe y deja las tenacillas de rizar a enfriarse. Las tenacillas de rizar solo se pueden limpiar cuando está fría. Para limpiar el mango de las tenacillas utiliza un paño húmedo y suave. No permite que agua u otro líquido se entra dentro del mango de las tenacillas de rizar. Guardar: Desenchufe la máquina, espere que se enfría y guárdela dentro de su caja o un lugar seco. Deja el cable enrollado flojamente. No enrolla el cable entorno de la máquina absolutamente. No haga fuerza al punto de conexión del cable y el mango porque el cable se puede dañar. No cuelga la máquina por su cable de energía. Aviso Privado: Hay cubiertos de protección entorno de las bobinas de calentar de su nueva tenacillas de rizar. Antes del primer uso de la máquina, porque este cubierta se caliente primera vez se puede salir un poco de humo y olor. No hay ningún peligro por el usuario en esta situación y esta situación no significa que la máquina tiene una avería. Antes de primer uso de la máquina espere que el humo se vaya. Se va en 30 segundos. 1. No deja la máquina cuando está funcionando o está enchufado. 2. Ten cuidado cuando la máquina se está utilizando cerca de los niños o minusválidos. 3. Utiliza esta máquina como se explica en el guía. No utiliza los accesorios que no recomiendan por los productores. 4. No utiliza la máquina absolutamente con un cable o enchufe dañado; si no está funcionando bien o si la máquina se cae al agua o suelo no intente a usar la máquina. Lleva la máquina al servicio cercano para controlar, reparar o ajuste mecánico. 5. Guarde el cable de las superficies calientes. 6. No utiliza la máquina cuando tiene sueño. 7. No permite que se entre un material dentro de los huecos encima de la máquina porque hay el riesgo de choque de electricidad. 8. No utiliza en los lugares abiertos y los lugares en que están utilizando los productos de aerosol. No haga funcionar en los lugares en que se aplican oxígeno. 9. Durante el uso, la máquina se enfría. Para evitar el peligro de quemarse, no permite que el lado caliente se toca a su piel. 10. No deja la máquina sin esperar que se enfría

21

22

23 No:

24 - 23 -

25

26

27

28

29 - 28 -

30

31 - 30 -

32 - 31 -

33 HRVATSKI

34 - 33 -

35 - 34 -

36 - G ARANT fiartlari - 1) Garanti süresi,mal n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y ld r. 2) Mal n bütün parçalar dahil olmak üzere tamam Firmam z n garanti kapsam ndad r. 3) Mal n garanti süresi içerisinde ar zalanmas durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Mal n tamir süresi, 20 iflgününü geçemez. Bu süre mala iliflkin ar zan n servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamas durumunda, mal n sat c s, bayii, acentesi, temsilcili i, ithalatç s veya imalatç s -üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren bafllar. Tüketicinin ar za bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapmas mümkündür. Ancak, uyuflmazl k halinde ispat yükümlülü ü tüketiciye aittir. Mal n ar zas n n 10 ifl günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatç - üretici veya ithalatç ; mal n tamiri tamamlan ncaya kadar, benzer özelliklere sahip baflka bir mal tüketicinin kullan m na tahsis etmek zorundad r. 4) Mal n garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar ndan dolay ar zalanmas halinde, iflçilik masraf, de ifltirilen parça bedeli ya da baflka herhangi bir ad alt nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yap lacakt r. 5) Tüketicinin onar m hakk n kullanmas na ra men mal n; Tüketiciye teslim edildi i tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kayd yla, bir y l içerisinde en az dört defa veya imalatç -üretici ve/veya ithalatç taraf ndan belirlenen garanti süresi içerisinde alt defa ar zalanmas n n yan s ra, bu ar zalar n maldan yararlanamamay sürekli k lmas, Tamiri için gereken azami süresinin afl lmas, Firman n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas halinde s rayla sat c s, bayii, acentesi temsilcili i ithalatç s veya imalatç -üreticisinden birisinin düzenleyece i raporla ar zan n tamirini mümkün bulunmad n n belirlenmesi, durumlar nda tüketici mal n ücretsiz de ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay p oranda bedel indirimi talep edebilir. 6 ) Mal n kullanma k lavuzunda yer alan hususlara ayk r kullan lmas ndan kaynaklanan ar zalar garanti kapsam d fl ndad r. 7 ) Garanti Belgesi ile ilgili olarak ç kabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanl Tüketicinin Korunmas ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü ü ne baflvurabilir. THALATÇI F RMA DE MA ELEKTROMEKAN K ÜRÜNLER NfiAAT SPOR MALZEMELER MALAT SAN. VE T C. A.fi. Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - stanbul - Türkiye Tel : (0212) & Fax : (0212)

37 Garanti Belge No : SSHY Belge No : THALATÇI F RMA Ünvanı - SHD 2694 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI - - G ARANT BELGES - : DE MA ELEKTROMEKAN K ÜRÜNLER Nfi. SPOR MALZ. MALAT SAN. ve T C. A.fi. Adresi : Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii Avc lar / STANBUL Tel. : & Fax: Yetkili Kifli : Garanti Belge Onay Tarihi : 22/02/2010 Garanti Belge Vize Tarihi : 31/01/2012 SSHY Belge Onay Tarihi : 04/04/2012 Ürünün Cinsi : SAÇ fiek LLEND RME C HAZI Markası : S NBO Modeli : SHD 2694 Alt Modeli : - Bandrol ve Seri No : Teslim Tarihi ve Yeri : Garanti Süresi : 2 Yıldır Azami Tamir Süresi : 20 fl Günü Kullanım Ömrü : Bakanl kça belirlenen ve ilan edilen kullan m ömrü 7 y ld r. SATICI F RMA Ünvanı : Adresi : Tel.Fax : Fatura Tarihi ve No : Teslim Tarihi ve Yeri : mza ve Kafle : (Ürünün fonksiyonlar n yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi) Bu belgenin kullan lmas na; 4077 say l Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun a dayan larak yürürlü e konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslar na Dair Yönetmelik uyar nca, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlı ı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü ü tarafından izin verilmifltir. Yönetim Kurulu Baflkan Bu bölüm, ürünü sat n ald n z Yetkili Sat c taraf ndan imzalanacak ve kaflelenecektir

38 MÜfiTER H ZMETLER De erli Müflterimiz, En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan s ra; en iyi hizmeti vermenin de önemli oldu una inan yoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yak n olabilmek için, internet adresimizdeki eriflim formlar n n yan s ra, tüketici dan flma hattımızı da hizmetinize açm fl durumday z. TÜKET C DANIfiMA HATTI MERKEZ TEKN K SERV S (0212) Tüketici Dan flma Hattımızı, - Hafta içi her gün saatleri aras nda arayabilir; istek, öneri ve flikayetlerinizi firmam za iletebilirsiniz. Tüketicinin Dikkatine: Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için afla daki önerilere uyman z rica ederiz: 1. Ürünü ald n zda Garanti Belgesini mutlaka yetkili sat c n za onaylatt r n z. 2. Ürünü kullanma k lavuzunda belirtilen hususlara göre kullan n z. 3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz oldu unda yukar daki telefon numaralar ndan, Tüketici Danıflma Hattına baflvurunuz. 4. Ürünü promosyon arac l ile edinmiflseniz, ürüne ait garanti belgesini en yak n yetkili servisimize giderek onaylatt r n z. 5. Teknik servisteki ifliniz bitti inde "Yetkili Servis Hizmet Fifli" almay unutmay n z. Alaca n z bu Hizmet Fifli, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sa layacakt r. KAPIDAN KAPIYA ÜCRETS Z S E R V S 7 GÜNDE TESL MAT GARANT S (*) Kap dan Kap ya Ücretsiz Servis Kampanyam z dâhilinde Yurtiçi Kargo Firmas ile iflbirli i içerindeyiz. Tüketicimiz taraf ndan sat n al nan ürünün fiyat ne olursa olsun, Tüketicimiz ürün ile ilgili garanti kapsam na giren herhangi bir problem yaflad nda, numaral Tüketici Danıflma Hattımızı aramas ve kay t b rakmas yeterlidir. Bu süreçten sonra Tüketicimizin ürünü ücretsiz olarak Yurtiçi Kargo taraf ndan Tüketicimizin bulundu u adresten al n p, 7* ifl günü içerisinde ürün çal fl r bir vaziyette, yine Tüketicimize Yurtiçi Kargo arac l ile adresine teslim edilmektedir. 7 ifl günü içerisinde sorunu çözülemeyen ürünler ise, yenisi ve/veya bir üst modeli ile de ifltirilmektedir. Tüm bu süreçte Tüketicilerimizden hiçbir ücret talep edilmemektedir. (*Ürünün servis garanti süresi, Yurtiçi Kargo ürünü Sinbo Fabrikas na teslim ettikten sonra bafllar.)

39 - 38 -

40 - TEDAR KÇ F RMA / EXPORTER - United Favour Development Limited Unit B, 10/F Lee May Building Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK. - UYGUNLUK BEYANI / CE - Shenzhen Setek Technology Co., Ltd. 1003, C Bldg., Fuyuan Business Trade Center, 44 District Bao An, Shenzhen, China ECS C EEE Yönetmeli ine Uygundur Made in P.R.C. mal Y l : 2012

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI HR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) AR - 32 - - 33 - - 34 - MÜfiTER H ZMETLER De erli Müflterimiz, En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan s ra; en iyi hizmeti vermenin de önemli oldu una inan yoruz. Bu nedenle

Detaylı

SHB 3070 KARIfiTIRICI

SHB 3070 KARIfiTIRICI SHB 3070 KARIfiTIRICI RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

SHB 3078 KARIfiTIRICI

SHB 3078 KARIfiTIRICI SHB 3078 KARIfiTIRICI RU 2 1 6 7 3 4 8 10 11 9 5-1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI EN a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU

SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

SHB 3076 KARIfiTIRICI

SHB 3076 KARIfiTIRICI SHB 3076 KARIfiTIRICI RU - 1 - - 25 - No: 1-3076-21112013 - 26 - - G ARANT fiartlari - 1) Garanti süresi,mal n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y ld r. 2) Mal n bütün parçalar dahil olmak üzere

Detaylı

SHB 3083 ET KIYMA MAK NES. 220-240V~, 50-60Hz, 250W

SHB 3083 ET KIYMA MAK NES. 220-240V~, 50-60Hz, 250W SHB 3083 ET KIYMA MAK NES RU 220-240V~, 50-60Hz, 250W - 1 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-2 - - 31 - No: 1-3083-04092013 - 32 - MÜfiTER H ZMETLER De erli Müflterimiz, En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

! ! !!! ! !!! ! !!!! ! !!! ! !!! !! !!! ! !!!! ! 180 160 140 130 120 80 85 90 100 110 !!! ! EC REP SN - 43 - - 44 - - 45 - - 46 - No: 1-4615-27022013 - 47 - MÜfiTER H ZMETLER De

Detaylı

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU th. Firma Adresi Tel. : DESER ELEKTRON K SAN. VE T C. LTD. fit. : Halkal Cad. No.:187/2 Sefaköy / ST. : (0212) 426 40 00/pbx Belgeyi Veren Kuruluflun; Ad : Bay Area Compliance Laboratory Adresi : 230 Commercial

Detaylı

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI KULLANMA KILAVUZU

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI KULLANMA KILAVUZU SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR ÖNEML GÜVENL K UYARILARI KULLANMADAN ÖNCE BÜTÜN TAL MATLARI OKUYUN ÖNEML GÜVENL K ÖNLEMLER Elektrikli cihazlar kullan rken afla dakileri de içeren temel

Detaylı

SHB 3078 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SHB 3078 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SHB 3078 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR 2 1 6 7 3 4 8 10 11 9 5-1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI EN De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

TÜRKÇE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce b

TÜRKÇE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce b SHD 7032 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR www.sinbo.com.tr TÜRKÇE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli

Detaylı

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) EN SINBO SK 7310 KETTLE INSTRUCTION MANUAL ENGLISH READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USING IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances, basic safety precautions should

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

SHB 3082 BLENDER KULLANMA KILAVUZU

SHB 3082 BLENDER KULLANMA KILAVUZU SHB 3082 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR GENEL GÖRÜNÜM OVERVIEW ASPECT GENERAL ALGEMENESCHIJN ÜBERS CHT APARICIÓN EN GENERAL éåôàâ ÇàÑ áäéäãúçàâ ÇàÉãüÑ OPĆI PRIKAZ 1 A B 2 3 4 5 6 C D 7 8 9 E F G - 1 - De

Detaylı

SHD 7005 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU : SES MĐKSERĐ MODEL EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU : SES MĐKSERĐ MODEL EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000 TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU CĐNS MARKA MODEL : SES MĐKSERĐ : BEHRINGER EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000 EUROPOWER PMP1000/PMP3000/PMP5000 ÖZELLĐKLER PM P1000 PM

Detaylı

SHB 3076 KARIfiTIRICI

SHB 3076 KARIfiTIRICI SHB 3076 KARIfiTIRICI EN - 1 - SINBO SHB 3076 BLENDER SET INSTRUCTION MANUAL ENGLISH IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including

Detaylı

SHD 2692 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR PT De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) DE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

Kullanım ömrü 7 yıldır. ÜRETİCİ FİRMA

Kullanım ömrü 7 yıldır. ÜRETİCİ FİRMA AEEE Yönetmeliğine uygundur. WEEE Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Kullanım ömrü 7 yıldır. ÜRETİCİ FİRMA İTHALATÇI FİRMA

Detaylı

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler AMOR Hair straightener Hair styling set Saç flekillendirme seti Hair curler Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Amor Saç fiekillendirme

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICISI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI: Lütfen cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce bu k lavuzu

Detaylı

SHB 3078 KARIfiTIRICI

SHB 3078 KARIfiTIRICI SHB 3078 KARIfiTIRICI EN 2 1 6 7 3 4 8 10 11 9 5-1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory

Detaylı

FİERCE AR 173 KIYMA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG AR 173 MEAT AR 173 HACKFLEISCH

FİERCE AR 173 KIYMA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG AR 173 MEAT AR 173 HACKFLEISCH FİERCE AR 173 KIYMA M A K İ N E S İ AR 173 MEAT G R I N D E R AR 173 HACKFLEISCH M A S C H I N E KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 16 17 FİERCE AR 173 KIYMA MAKİNESİ 1- Ana gövede

Detaylı

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI DE SINBO SSM 2521G, SSM 2521T TOASTER BEDIENUNGSANLEITUNG DEUTSCH Wichtig * Vor der Benuzung des Gerätes lesen Sie diese Anleitung sehr vorsichtig und bewahren Sie sie für

Detaylı

Magician saç şekillendirme seti Kullanma kılavuzu

Magician saç şekillendirme seti Kullanma kılavuzu Magician saç şekillendirme seti Kullanma kılavuzu K 5119 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün

Detaylı

BUKA AR 583 İYONLU İNCE SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ

BUKA AR 583 İYONLU İNCE SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ BUKA AR 583 İYONLU İNCE SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ KULLANMA KILAVUZU 45 W 1 BUKA AR 583 İYONLU İNCE SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ 1 2 3 1. Yumuşak Dokulu Ana gövde 2. Titanyum Seramik Kaplı düzleştirici plakalar 3. Açma/Kapama

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL KULLANIM ÖMRÜ : 10 YIL GARANTİ ŞARTLARI 1-) Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve.yıldır. 2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti

Detaylı

LISA AR 5028 XL SAÇ MAŞASI AR 5028 XL CURLING IRON AR 5028 XL LOCKENSTAB KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 52 W

LISA AR 5028 XL SAÇ MAŞASI AR 5028 XL CURLING IRON AR 5028 XL LOCKENSTAB KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 52 W LISA AR 5028 XL SAÇ MAŞASI AR 5028 XL CURLING IRON AR 5028 XL LOCKENSTAB KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 52 W EN LISA AR 5028 XL CURLING IRON 1- Ceramic covered 32 mm curling iron

Detaylı

Saç düzleştirme aleti Kullanma kılavuzu

Saç düzleştirme aleti Kullanma kılavuzu Saç düzleştirme aleti Kullanma kılavuzu K 5127 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

HT 150 SET ODA TERMOSTATI

HT 150 SET ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 150 SET ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı olan sıcaklığa ayarlayıp daha konforlu ve

Detaylı

Children being supervised not to play with the appliance.

Children being supervised not to play with the appliance. SHB 3068 BLENDER EN Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2169

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2169 Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2169 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi ROMANCE Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Romance saç kurutma makinesi ni sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

2500W Yaprak Toplama / Üfleme Makinesi. 2500W Garden Blower Vacuum PAB 2500

2500W Yaprak Toplama / Üfleme Makinesi. 2500W Garden Blower Vacuum PAB 2500 TR GB 2500W Yaprak Toplama / Üfleme Makinesi 2500W Garden Blower Vacuum PAB 2500 TR 7 6 5 4 3 2 1 9 8 TR2 TR3 M SE AK A.Ş 4594865 TR4 GENEL GARANTİ ŞARTLARI : 1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden

Detaylı

Smartphone-Funktionen

Smartphone-Funktionen Smartphone-Funktionen 1 2 3 4 15 1 1 14 13 12 5 8 9 10 11 22 21 20 18 19 1. Ohrhörer 2. Kopfhöreranschluss 3. Display 12. Senden/Antworten 13. Menü/Linksauswahl 14. USB-Anschluss 4. Messaging/Menü Bildlauf

Detaylı

Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2195

Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2195 Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2195 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 7. Güvenlik Uyar lar >4-5

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 7. Güvenlik Uyar lar >4-5 Ekmek K zartma Makinesi Kullanma K lavuzu BKK 09 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE for Turkey KULLANIM KILAVUZU KÜÇÜKLER BÜYÜK filer BAfiARIR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14-1 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14-1 - SDF 3830 FR TÖZ EN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14-1 - SINBO SDF 3830 DEEP FRYER INSTRUCTION MANUAL ENGLISH Dear customer, Congratulations and thank you for purchasing this high quality product. Please

Detaylı

PAC 550 ÇİM-OT-ÇİT BİÇME MAKİNASI KULLANIM KILAVUZU ÜRETİCİ FİRMA İTHALATÇI FİRMA

PAC 550 ÇİM-OT-ÇİT BİÇME MAKİNASI KULLANIM KILAVUZU ÜRETİCİ FİRMA İTHALATÇI FİRMA GENEL GARANTİ ŞARTLARI : 1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır. Malın kullanım ömrü 5 (beş) yıldır. 2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) EN De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 TR E F B D C A 3 TÜRKÇE 14-17 4 HAIR DRYER HD 2509 Güvenlik Cihazı kullanırken lütfen aşağıdaki bilgilere dikkat edin: 7 Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE EN Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

HT 250 ODA TERMOSTATI

HT 250 ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 250 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 250 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı olan sıcaklığa ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik

Detaylı

HT 150 SET ODA TERMOSTATI

HT 150 SET ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 150 SET ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı olan sıcaklığa ayarlayıp daha konforlu ve

Detaylı

Children being supervised not to play with the appliance.

Children being supervised not to play with the appliance. SSI 2868 ÜTÜ EN - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory or mental capabilities,

Detaylı

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Meira Mini Robot Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Meira mini robotu sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

SHB 3036 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

AL 760. Pratik El Süpürgesi Kullanma K lavuzu

AL 760. Pratik El Süpürgesi Kullanma K lavuzu Pratik El Süpürgesi Kullanma K lavuzu AL 760 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilmifl ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi Model No: K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi MAIN PARTS 1 3 4 2 5 6 7 1. Brush 2. Brush Rotary on/off switch

Detaylı

SK 7302 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7302 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7302 SU ISITICISI (KETTLE) EN SINBO SK 7302 KETTLE INSTRUCTION MANUAL ENGLISH READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USING IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances, basic safety precautions should

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

NARENCİYE SIKACAĞI LW 9709

NARENCİYE SIKACAĞI LW 9709 NARENCİYE SIKACAĞI LW 9709 TÜRKÇE TANITIM ve KULLANMA KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Bir Arte Bianco Elektrikli ev aletini satın aldığınız için sizi kutluyoruz. Almış olduğunuz ürünü daha uzun süreli kullanabilmek

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE DE Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON )

BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON ) BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON ) MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU TS 2212 EN 60335-2 - 21 50 MTK / 65 MTK / 80 MTK / 100 MTK / 65 SMTK 80 SMTK / 100 SMTK / 15 TA - 15 TÜ / 30 TA - 30 TÜ Bu

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

RF 600 RF 700 RF 800

RF 600 RF 700 RF 800 RF 600 RF 700 RF 800 REPEL RF 800 ELECTRONİC ANIMAL & RAT REPELLER Fare Haşere Yarasa kovucu cihaz eşsiz ve dayanıklı metal kasa tasarımı,elektrikli ve pilli kullanıma uygun ve zaman ayarlı çalışma özelliği

Detaylı

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 705

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 705 Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 705 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

kullanma kılavuzu user manual AHS 2012 Saç Şekillendirici Hair Curler

kullanma kılavuzu user manual AHS 2012 Saç Şekillendirici Hair Curler EN FR TR kullanma kılavuzu user manual AHS 2012 Saç Şekillendirici Hair Curler DİKKAT Duş veya küvette kullanılmaz. UYARI Bu cihazı küvet, duş teknesi ve su içeren diğer kaplara yakın yerde kullanmayınız.

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

Mısır patlatma makinesi Kullanma kılavuzu

Mısır patlatma makinesi Kullanma kılavuzu Mısır patlatma makinesi Kullanma kılavuzu K 2578 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

Mini tost makinesi Kullanma kılavuzu

Mini tost makinesi Kullanma kılavuzu Mini tost makinesi Kullanma kılavuzu K 2366 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

M35 SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ

M35 SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ M35 SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ M35: 7G 01 00 00XX M35 SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU Multitek M35 interkom telefonu seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

HT 150 ODA TERMOSTATI

HT 150 ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 150 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 150 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı olan sıcaklığa ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik

Detaylı

SHB 3028 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0

Detaylı

LOLİTA AR 570 STANDLI SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ AR 570 HAIR STRAIGHTENER WITH STAND AR 570 HAARGLÄTTER MIT STÄNDER

LOLİTA AR 570 STANDLI SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ AR 570 HAIR STRAIGHTENER WITH STAND AR 570 HAARGLÄTTER MIT STÄNDER LOLİTA AR 570 STANDLI SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ AR 570 HAIR STRAIGHTENER WITH STAND AR 570 HAARGLÄTTER MIT STÄNDER ÖZEL STAND KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG SPECIAL STAND SPEZIELLEN STÄNDER

Detaylı

Aspiratör Kullanma Kılavuzu A 37 I

Aspiratör Kullanma Kılavuzu A 37 I Aspiratör Kullanma Kılavuzu A 37 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu. BS-820 Smart CI

Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu. BS-820 Smart CI Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu BS-820 Smart CI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu CAMILLA Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Camilla Izgara ve Tost Makinesini sat

Detaylı

Futronic FS80 Parmak İzi Okuyucu Kullanım Kılavuzu

Futronic FS80 Parmak İzi Okuyucu Kullanım Kılavuzu Futronic FS80 Parmak İzi Okuyucu Kullanım Kılavuzu BİOMETRİ-CS BİLGİSAYAR YAZILIM EĞİTİM TURİZM DANIŞMANLIK ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Tel : +90 312 235 84 40 Fax : +90 312 236 00 10 Adres :

Detaylı

Mısır Patlatma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 1198

Mısır Patlatma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 1198 Mısır Patlatma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 1198 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Hava Nemlendirici Kullanma Kılavuzu BKK 1185

Hava Nemlendirici Kullanma Kılavuzu BKK 1185 Hava Nemlendirici Kullanma Kılavuzu BKK 1185 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON )

BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON ) BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON ) MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU TS 2212 EN 60335-2 - 21 50 MTK / 65 MTK / 80 MTK / 100 MTK / 65 SMTK 80 SMTK / 100 SMTK / 15 TA - 15 TÜ / 30 TA - 30 TÜ Size

Detaylı