2. Üst torasik özofagus: Torasik giriş ile trakea bifurkasyonu arasıdır (Dişlerden itibaren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. Üst torasik özofagus: Torasik giriş ile trakea bifurkasyonu arasıdır (Dişlerden itibaren"

Transkript

1 Fatih Hikmet Candaş, Orhan Yücel Giriş Özofagus farinks ve mide arasında uzanan müskülar bir kanaldır. Servikal 6. vertebra seviyesinde başlar, toraksı posterior mediastenden geçer, diyafragmayı bir kaç santim geçtikten sonra mide ile torakal vertebra hizasında birleşir. Ortalama uzunluğu kişiye göre değişmekle beraber 23-25cm, dişlerden itibaren ise cm dir. Özofagus dişlerden itibaren dört bölüme ayrılmıştır: 1. Servikal özofagus: Krikoid kartilaj ile toraks girişi arasıdır (Dişlerden itibaren cm arası) 2. Üst torasik özofagus: Torasik giriş ile trakea bifurkasyonu arasıdır (Dişlerden itibaren cm arası) 3. Orta torasik özofagus: Trakea bifurkasyonu ile 8.torakal vertebra arasıdır (Dişlerden itibaren cm arası) 4. Alt torasik özofagus: 8.torakal vertebra ile gastroözofagial bileşke arasıdır (Dişlerden itibaren cm arası) Özofagus lümeninde krikoid kartilaj, sol ana bronşu çaprazladığı ve diyafragmadan geçtiği bölgede darlıklar oluşur. Özofagus duvarı içte mukoza, submukoza, ortada müsküler tabaka ve dışta adventisiyadan oluşur. Mukoza nonkeratinize çok kattı epitel ile kaplıdır. Muskular tabaka ise içte sirküler, dışta longitudinal yerleşimli iki ayrı kas tabakasından oluşur. Gastrointestinal kanaldaki organların yapısında seroza tabakası bulunurken özofagus duvarında serozal tabaka bulunmaz. Bunun yerine gevşek bir bağ dokusu olan adventisya tabakası vardır. Özofagusun farklı segmentleri farklı lenf bölgelerine drene olmaktadır. Üst 1/3 lenfatikleri servikal lenf nodüllerin, orta 1/3 lenfatikleri mediyastinal lenf nodüllerine ve alt 1/3 lenfatikleri gastrik lenf nodüllerine drene olur. Bu edenle özofagus tümörleri lokalizasyonuna göre farklı yerlere metastaz yapabilmektedir. Epidemiyoloji ve İnsidans Özofagus kanserleri tüm kanserlerin %1 ini, gastrointestinal kanserlerin ise %7 sini 591

2 oluşturur. Sık görülmemesine rağmen mortalitesinin yüksek olması nedeniyle kansere bağlı ölümlerde 6. sırada yer alır. İleri yaşlarda ve erkeklerde daha sık görülür (erkek/kadın: 3/1). Hastaların çoğu tanı konulduğunda ileri evrededir ve 5 yıllık sağkalım oranı %5 15 civarındadır. Özofagus kanseri coğrafi bölgelere göre çok farklı oranlarda görülebilmektedir. Çin, Japonya, Kore, Hindistan, Singapur, Güney Afrika, Rusya, Türkmenistan ve İran dünyada sık görülen ülkeler arasındadır. Batı ülkelerinde 20/ , Çin in Honan eyaletinde ise 160/ oranında rastlanır. Ülkemizde de özofagus kanser insidansı yüksek olup özellikle Doğu Anadolu da İpek Yolu olarak adlandırılan antik yol üzerindeki Erzurum, Van, Ağrı, Kars, Gümüşhane, Muş, Hakkari, Artvin, Erzincan ve Bitlis illerinde daha sık görülür. En sık görülen histolojik tipi ise yassı hücreli karsinomdur fakat sosyoekonomik düzeyin yükselmesiyle adenokarsinom oranında da son yıllarda artış görülmektedir. Etyoloji Etyolojide bir çok risk faktörleri mevcuttur ve bunlar arasında en çok tütün ve alkol kullanımı suçlanmaktadır. Özellikle yassı hücreli karsinom sigara içenlerde kat daha fazla görülmektedir. Beraberinde alkol alımı ise sinerjik etki oluşturmakta ve bu oran 100 kata kadar çıkabilmektedir. Beslenme alışkanlıklarıda risk faktörleri arasında yer alır. Sıcak içeceklerin fazla ve sık alınması yassı hücreli karsinom için belirgin bir risk faktörüdür. Eksik vitamin ve mineral alımı, tütsülenmiş et ve balık tüketimi (nitrozamin bileşikleri yüksekliği nedeniyle) ve buğday, pirinç ve mısırdan zengin, taze sebze ve meyveden fakir beslenme diğer risk faktörleri arasındadır. Obezite, adenokarsinom için bir risk faktörüdür. Obezite ile gastroözofageal reflü sıklığı artmakta ve bunun sonucunda Barret özofagusu gelişmektedir. Bu durum adenokarsinomdaki artışın sebebi olarak gösterilmektedir. Barret özofagus, özofagus adenokarsinomu için en önemli risk faktörüdür ve yassı hücreli karsinom ile arasında ilişki yoktur. Plummer-Vinson Sendromu, akalazya, kostik özofajit, tylosis (el ve ayaklarda hiperkeratoz), gluten enteropatisi ve iyonize radyasyon maruziyeti, özofagus yassı hücreli karsinomu için risk faktörleridir. Özofagus kanserlerinde Human papilloma virüs %40-66 oranında yer almaktadır. Patoloji Özofagus maligniteleri arasında en sık karsinomlar görülür. Karsinomların esas olarak iki histopatolojik tipi vardır. Bunlar yassı hücreli karsinom ve adenokarsinomdur. Özofagus kanserleri servikal özofagusta %8, üst torasik özofagusta %3, orta torasik özofagusta %32, alt torasik özofagusta %25 ve kardiada %32 oranında görülür. Bunun yanında küçük hücreli karsinom, spindle hücreli karsinom, leiomyosarkom, Kaposi sarkomu ve malign melanom gibi malign tümörler de nadir olarak görülebilir. Yassı Hücreli Karsinom Özofagus kanserlerinin %80-85 ini oluşturur. En sık torasik özofagusun 1/3 orta bölümünde lokalizedir, %50 oranında orta 1/3 torasik, %30 40 alt 1/3 torasik ve abdominal özofagus, %10 20 üst 1/3 torasik ve servikal özofagusda yerleşir. Bu karsinomların büyük bir kısmı az keratinizedir ve diferansiasyonu kötüdür. Semptomatik hastaların çoğunda direkt veya lenfatik yayılım mevcuttur. Özofagus duvarının seroza tabakası olmadığından tümör direk yayımla komşu organ ve yapı- 60 2

3 ları (Plevra, trakea, ana bronşlar, perikard, büyük damarlar, duktus torasikus, vertebra) komşuluk yoluyla invaze eder. Tümör üst özofagus yerleşimli ise n.rekürrense, alt özofagus yerleşimli ise diafragma, mide ve karaciğere invaze olabilir. Özofagusun zengin lenfatik ağ yapısı nedeniyle tümör longitudinal olarak hem proksimale hem de distale doğru lenfatik yayılım yapabilir. Uzak metastazı en sık karaciğer ve akciğere yapar. Adenokarsinom Özofagus kanserlerinin %15-20 sini oluşturur fakat son yıllarda insidansında artış olduğu bildirilmektedir. En sık distal özofagusta lokalizedir, %79 oranında alt 1/3, %18 orta 1/3, % 3 üst 1/3 torasik özofagusda yerleşir. Adenokarsinomlar mukoza veya submukozadaki glandlardan, heterotopik mide mukozasından veya barret özofagus epitelinden gelişir. Kronik gastroözofagial reflü sonrası özofagus yassı epitelin yerini mide kolumnar epiteli alır, Barret metaplazisi gelişir. Barret metaplazisi olan hastaların % 10 undan adenokarsinom geliştiği bildirilmiştir. Diğer nadir görülen malign özofagus tümörleri arasında spindle hücreli karsinom, küçük hücreli karsinom, leyomyosarkom, kaposi sarkomu ve malign melanom yer alır. Klinik Bulgular Semptomlar tümörün oluşturduğu fonksiyonel bozukluklara, lokal yayılımına veya uzak metastazlarına bağlı olabilir. İlk belirtisi genellikle önemsenmeyen yutkunma sırasındaki takılma hissidir. En önemli ve %86 oranında en sık görülen semptom ilerleyici disfaji dir. Disfaji özofagus lümeninin %60 dan fazlası tutulduğunda veya çapının 13 mm nin altına indiğinde ortaya çıkar. Özofagus lümenindeki darlığın ilerlemesiyle birlikte hasta önce katı daha sonra sıvı gıdaları ve en sonunda da tükürüğünü yutamaz hale gelir. Bu nedenlerle hastada ciddi kilo kaybı olur. Alınan gıdaların regürjitasyonu lümendeki obstrüksiyona bağlı olarak sık görülen bir diğer semptomdur. Tümörün ülsere tipte olması veya mediastinal yapılara invazyonunda odinofaji görülebilir. İnvazyonun derecesine göre yutmadan bağımsız olarak retrosternal, boyun, sırt ve epigastriyuma yayılan ağrı gelişebilir. Alınan gıdaların aspirasyonuna bağlı öksürük ve boğulma hissi, lokal ilerlemiş hastalarda hematemez, trakeoözofageal fistül, hemoptizi, rekürren sinir paralizisi sonucu ses kısıklığı görülebilir. Distal özofagus tümörleri, mide ülseri belirtileri ile karışabilir. Erken evrede fizik muayene genellikle normaldir. Beslenme bozukluğu ve dehidratasyona bağlı olarak ileri evre olgularda kaşektik görünüm, deride turgor ve tonus azalması saptanabilir. Palpasyonda servikal ve supraklaviküler metastatik lenfadenopati bulunabilir. Radyoloji Akciğer grafileri ile mediastende genişleme, trakea deviasyonu, distal obstrüksiyona bağlı hava-sıvı seviyesi, yumuşak doku kitlesi, aspirasyon pnömonisi ve akciğer metastazları görülebilir. Diğer bir tetkik olan baryumlu özofagus grafileri disfaji yakınması olan tüm hastalara uygulanmalıdır. Özofagus kanserleri tanısında çift kontrast baryumlu özofagus grafisi en değerli radyolojik yöntem olarak kabul edilmektedir. Bu tetkikle lümende düzensizlik, darlık, polipoid lezyon görülmesi özofagus kanseri için anlamlıdır ve endoskopi ve biyopsi ile değerlendirilmelidir. BT ile özofageal maligniteyi evrelemek için tümör, lenf bezleri ve uzak metastaz ile 61 3

4 ilgili detaylı bilgiler görülebilir. En önemli BT bulgusu özofagus duvarında kalınlaşmadır. Tümörün çevre yapılara invazyonu, trakeoözofageal fistül, tümör perforasyonuna bağlı mediastende hava-sıvı seviyeleri, akciğer ve diğer uzak organ metastazları belirlenebilir. Özofagus kanserinin tanı ve evrelemesinde MRI ın BT ye üstünlüğü yoktur. Endosonografi ile tümörün özofagus duvarına ve çevre dokulara olan invazyonu ve komşu lenf nodları değerlendirilir. Endoskopi (Özofagoskopi); özofagus kanseri şüphesi olan tüm olgulara mutlaka yapılmalıdır. Özofagoskopi ile lezyonun boyutlarını, yaygınlığını, çevresine invaze olup olmadığını değerlendirilerek tedavi şekli planlanır. Endoskopi sırasında verilen lugol solüsyonu normal mukoza epiteli olan nonkeratinize squamöz epiteli boyar ve siyah gri renge dönüşür, patolojik dokuda renk değişikliğinin olmadığı görülür. Bu yöntemle erken özofagus kanserinde tanıya gidilebilir. Ayrıca endoskopide patolojik tanı için lezyondan mutlaka multipl biyopsiler alınmalıdır. Trakeobronşiyal invazyonun değerlendirilmesi için özellikle servikal, üst ve orta 1/3 torasik yerleşimli tümörlerde bronkoskopi yapılması gerekir. Evreleme Özofagus kanseri evrelemesinde TNM sistemi kullanılmaktadır (Tablo 1). T: Primer Tümör Tx : Primer tümörün değerlendirilememesi T0 : Primer tümörün belirtisi yok Tis : Karsinoma in situ T1 : Lamina propria veya submukozaya invaze tümör T2 : Muskularis propriaya invaze tümör T3 : Adventisyaya invaze tümör T4 : Komşu yapılara invaze tümör N: Bölgesel Lenf Bezleri N0 : Bölgesel lenf bezi metastazı yok N1 : Bölgesel lenf bezi metastazı M: Uzak Metastaz Mx : Uzak metastaz değerlendirilememiş : Uzak metastaz yok M1a : Alt özofagus/gastroözofajiyal bileşke tümörleri için çölyak lenf nodu metastazı, üst özofagus tümörleri için supraklaviküler lenf nodu metastazı M1b : Bölgesel olmayan lenf düğümü metastazı veya uzak metastaz Tedavi Cerrahi rezeksiyon özofagus kanserinde küratif tedavi yöntemidir ve son derece sıkıntılı bir semptom olan disfajinin de düzelmesini sağlar. Cerrahi teknikler arasında oldukça çeşitli girişim yolları, rezeksiyon ve rekonstrüksiyon metodları vardır. Özofagus kanserlerinde cerrahi tekniğin seçimi lezyonun lokalizasyonuna ve evresine, hastanın genel durumuna ve cerrahın tercihine bağlıdır. Gastrointestinal kanalın devamlılığının sağlanması için özofagusun rezeksiyonu sonrası rekonstrüksiyon gerekir. Rekonstrüksiyon için en sık kullanılan ve en uygun olan organ midedir. Jejunum grefti veya kolon, daha önce herhangi bir sebeple mide rezeksiyonu uygulanmış olan hastalarda kullanılabilir. Özofagus duvarında seroza tabakası olmadığından ve arteriel beslenmesi zayıf oldu- 62 4

5 Tablo 1. Özofagus kanserlerinde TNM evrelemesi ğundan özofagusdaki tümörün proksimal ve distalden rezeksiyonu sonrası özofagusun uç uca anastomozu T N M Evre 0 Tis N0 mümkün değildir. Bu nedenle rezeksiyonun Evre I Evre IIA Evre IIB Evre III T1 T2 T3 T1 T2 T3 T4 N0 N0 N1 N1 Herhangibir N distal sınırının mide seviye- sinden yapılması ve rezeksiyon sonrası mide yukarı çekilerek proksimalde kalan özofagus bölümü ile anastomoz edilmesi gerekir. Evre IVA Herhangibir T Herhangibir N M1a Özofagus servikal bölgeden başlayıp toraksı geçip abdomene kadar Evre IVB Herhangibir T Herhangibir N M1b uzandığı için tümörün lokalizasyonuna göre en az iki, bazen de üç bölge girişim yolu olarak kullanılabilir. Mide rekonstrüksiyon için kullanılacağından (toraksa veya servikal bölgeye çekilmesi gerektiğinden) abdominal girişim ile serbestleştirilmesi yapılır. Mide serbestleştirmesi için laparatomi veya laparoskopi kullanılabilir. Komplet rezeksiyonda tümörün tamamının ve bölgesel lenf nodlarınında çıkartılması gerekir. Alt 1/3 torasik özofagus tümörleri: Abdominal ve torakal yolla girişim uygulanır. Önce abdominal girişimle mide serbestleştirilir, sonra torasik girişime geçilir. Özofagusun bir bölümünün kalp ve inen aortanın arkasında kalmasından dolayı tümörün lokalizasyonuna göre genellikle torakal girişimde sağ torakotomi tercih edilir, sol torakotomi ile yalnızca özofagusun distal 7 8 cm lik bölümüne ulaşılabilir. Sağ torakotomi ile tümör proksimalinden hiatusa kadar özofagus serbestleştirilir, rezeksiyon yapılır ve serbestleştirilmiş olan mide toraksa çekilerek toraks içinde özofagogastrostomi gerçekleştirilir. Özofagus ile mide arasındaki anastomoz elle veya stapler kullanılarak yapılabilir. Orta veya üst 1/3 torasik özofagus tümörleri: Bu lokalizasyondaki tümörlerde, tümör proksimalinde yeterli uzunlukta doku kalmadığından ve mikroskopik olarak tümörsüz rezeksiyon sınırı elde etmek güç olduğundan rezeksiyonun servikal özofagus seviyesinden yapılması tercih edilir. Bu nedenle abdominal, torakal ve servikal bölgelerden girişim uygulanır. Torasik yol ile ameliyata başlanır. Sağ hemitoraksta torakotomi veya VATS ile girilerek torasik özofagusun tamamı tümörle birlikte serbestleştirilir. Ardından laparatomi veya laparaskopi ile abdominal girişim uygulanır ve mide serbestleştirilir. En son sol servikal bölge insizyonu uygulanır. Servikal özofagus bulunur ve serbestleştirilen torasik özofagus ve mide servikal bölgeye çekilir. Özofagus rezeksiyonu sonrası servikal bölgede özofagogastrostomi uygulanır. Servikal özofagus veya faringoözofageal bölge tümörleri: Bu bölge tümörlerinde cerrahi girişim daha kompleksdir. Tümörün proksimalinde güvenli rezeksiyon sınırı oluşturabilmek için rezeksiyon farinksden yapılır. Bu rezeksiyon sırasında anatomik ve fonksiyonel zorunluluk nedeniyle total larenjektomi de yapılması gereklidir. Önce torasik girişimle torasik özofagus, sonrasında abdominal girişimle mide serbestleştirilir. Servikal bölgede Apron kesisi ile geniş bir insizyon uygulanır. Total larenjektomi ve farenjektomi ile beraber özofagus ve mide boyuna çekilerek total özofajektomi yapılır ve mide farenkse anastomoz edilir. Solunum yolunun devamlılığı için trakea cilde ağızlaştırılarak trakeaya stoma açılır. Özefagus kanserlerinde tümörün lokalizasyonuna göre farklı özel tekniklerde mev- 63 5

6 cuttur. Alt 1/3 özofagus ve kardiya tümörleri için torakoabdominal insizyon ile sol torakoabdominal yaklaşım uygulanabilir. Ivor Levis ameliyatı ise (İki evreli özofajektomi) orta ve alt 1/3 özofagus ile kardiya kanserleri için uygulanan sağ torakotomi ve laparotominin aynı seansta yapıldığı iki evreli bir yöntemdir. Ivor Lewis ameliyatının bir modifikasyonu olan McKeown ameliyatında (Üç evreli ameliyat) ek olarak servikal bölgeden yapılan üçüncü bir insizyonla mide anastomozu uygulanır. Torakotomi yapılmaksızın abdominal ve sol servikal insizyonlardan yapılan özofajektomi metoduna da transhiatal özofajektomi denir. Radikal en blok özofajektomi de ise özofagusa komşu dokuların geniş eksizyonu ile daha radikal lenf nodu disseksiyonu yapılır. Özofagus kanserlerinde özellikle lenf nodu metastazı olan hastalarda multimodal tedavi (Kemoterapi, radyoterapi, kemoradyoterapi) uygulanabilir. Bütün hastalara postoperatif dönemde mide dekompresyonu için nazogastrik sonda ile aralıklı aspirasyon yapılmalıdır. Postoperatif 7. günde kontrastlı grafiler ve metilen mavisi ile anastomoz hattında kaçak kontrolü yapılarak enteral beslenmeye geçiebilir. Postoperatif dönemin en ciddi komplikasyonu anastomoz kaçağıdır. Kaçağa bağlı olarak mortalitesi yüksek olan mediastinit ve ampiyem gelişebilir. Pnömotoraks, şilotoraks, kanama, anastomoz hattında striktür ve rekürren larengiyal sinir yaralanması görülebilir. Postoperatif en sık mortalite nedeni pnömonidir. İnoperabl hastalarda özellikle disfaji yakınması olan hastalar için palyatif tedavi uygulanmalıdır. Parsiyel obstrüksiyonda özofagusa buji ile dilatasyon, stent, elektrokoagülasyon gibi girişimler yapılarak lümen açıklığının devamı sağlanabillir ya da tam obstrüksyonlarda beslenme için gastrostomi, jejunostomi uygulanabilir. Özofagus kanserlerinin prognozu kötüdür ve 5 yıl sağkalım oranı %5 15, ortalama sağkalım ise yaklaşık 2 yıldır. Sonuç olarak, disfaji yakınması olan hastalarda prognozu kötü olan özefagus karsinomu akılda tutulmalı, kısa zamanda hızla ilerleyerek inoperabl olabilen bu tümör için erken dönemde baryumlu özofagus grafisi ve özofagoskopi yapılarak ayırıcı tanıya gidilmelidir. Kaynaklar 1. Conteduca V, Sansonno D, Ingravallo G, Marangi S, Russi S, Lauletta G, Dammacco F. Barrett s esophagus and esophageal cancer: an overview. Int J Oncol 2012;41(2): Chang AC, Lee JS. Resection for esophageal cancer in the elderly. Thorac Surg Clin 2009;19(3): Lao-Sirieix P, Fitzgerald RC. Screening for oesophageal cancer. Nat Rev Clin Oncol 2012;9(5): Akdağ AO, Başoğlu A, Çelik B, Aydın O. Özefagus Kanserinde Endoskopik Lugol Boyama Yöntemi ile Proksimal Cerrahi Rezeksiyon SınırınınTespiti. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2005;13: Garman KS, Orlando RC, Chen X. Review: Experimental models for Barrett s esophagus and esophageal adenocarcinoma. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2012;302(11):G Schuchert MJ, Luketich JD, Landreneau RJ. Management of esophageal cancer. Curr Probl Surg 2010;47(11): Mariette C, Piessen G. Oesophageal cancer: how radical should surgery be? Eur J Surg Oncol 2012;38(3): Low DE. Update on staging and surgical treatment options for esophageal cancer. J Gastrointest Surg 2011;15(5): Ökten İ. Özofagus kanserleri. In: Ökten İ, editör. Göğüs Cerrahisi. 1.Baskı. Ankara: Sim Matbaacılık p Tougeron D, Richer JP, Silvain C. Management of esophageal adenocarcinoma. J Visc Surg 2011;148(3):e Sgourakis G, Gockel I, Lyros O, Hansen T, Mildenberger P, Lang H. Detection of lymph node metastases in esophageal cancer. Expert Rev Anticancer Ther 2011;11(4): Gockel I, Sgourakis G, Lyros O, Hansen T, Lang H. Dissection of lymph node metastases in esophageal cancer. Expert Rev Anticancer Ther 2011;11(4): Kim T, Grobmyer SR, Smith R, Ben-David K, Ang D, Vogel SB, Hochwald SN. Esophageal cancer--the five year survivors. J Surg Oncol 2011;103(2):

Özofagus Kanseri. Göğüs Cerrahisi Akın Yıldızhan. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Özofagus Kanseri. Göğüs Cerrahisi Akın Yıldızhan. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Özofagus Kanseri Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Özofagus kanserleri dünya genelinde tüm kanserler arasında 6. sırada yer almaktadır ve %1,5-2 oranında görülmektedir. Gastrointestinal

Detaylı

Özofagus Kanserinde Cerrahi Tedavi

Özofagus Kanserinde Cerrahi Tedavi Özofagus Kanserinde Cerrahi Tedavi Özofagus kanserlerinde tedavinin seçimi, öncelikle tümörün evre ve lokalizasyonu olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Sadece cerrahi tedavinin veya kemo/radyoterapinin

Detaylı

Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK

Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK HASTA SUNUMU 47 yaşında erkek hasta; midede yanma, ekşime, bulantı, kusma, geğirme hissi ve epigastrik rahatsızlık hissi.. Progresif olarak katı gıdaları yemede güçlük İki defa olan

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Cerrahi İlkeler ve Türkiye de Durum Dr. Dursun Buğra Mide Tümörleri Sempozyumu 17-18 Aralık 2004, İstanbul TNM Sınıflaması 2002 T Tümör Tis Karsinoma in situ (lamina

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ. Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ. Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİ MEME VE AKCİĞER KANSERİNDEN

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Mediastenin Nadir Görülen Tümörleri Tüm mediastinal kitlelerin %10 dan azını meydana getiren bu lezyonlar mezenkimal veya epitelyal kökenli tümörlerden oluşmaktadır. Journal of linical and nalytical Medicine

Detaylı

Özofagus Kanserleri. Yrd. Doç Dr Fatih METEROĞLU

Özofagus Kanserleri. Yrd. Doç Dr Fatih METEROĞLU Özofagus Kanserleri Yrd. Doç Dr Fatih METEROĞLU 1 İNSİDANS Dünya genelinde tüm kanserler arasında 6. sırada yer almaktadır ve sıklığı 6.4/100.000 olarak bildirilmektedir. Tüm kanserlerin %1.5-2'sini, GİS

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

Mide Rezeksiyon Materyallerine Yaklaşım, Evreleme ve Raporlama

Mide Rezeksiyon Materyallerine Yaklaşım, Evreleme ve Raporlama Mide Rezeksiyon Materyallerine Yaklaşım, Evreleme ve Raporlama Banu Bilezikçi Güven Hastanesi Patoloji Bölümü, Ankara 25. Ulusal Patoloji Kongresi 6. Sitopatoloji Kongresi 14-17 Ekim 2015, Bursa 2014

Detaylı

Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme

Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme Dr.Alper Çelikten Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği Akciğer ve Plevral Tümörlerin

Detaylı

GIS Perforasyonları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012

GIS Perforasyonları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 GIS Perforasyonları Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 Sunum Planı Özefagus perforasyonu Ülser perforasyonları Tanım Epidemiyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Özefagus Perforasyonu

Detaylı

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik:

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik: Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Karsinoid Tümörler Giriş Ender görülen akciğer tümörleridirler Rezeksiyon uygulanan akciğer tümörlerinin %0,4- %3 ünü oluştururlar Benign-malign

Detaylı

Krikoid kıkırdağın altında C6 vertebra seviyesinden başlar ve T4-T5 vertebra seviyesinde sağ ve sol ana bronkus olarak ikiye ayrılarak sonlanır.

Krikoid kıkırdağın altında C6 vertebra seviyesinden başlar ve T4-T5 vertebra seviyesinde sağ ve sol ana bronkus olarak ikiye ayrılarak sonlanır. TRAKEANIN CERRAHİ HASTALIKLARI Trakea larinks ile karina arasında Ventilasyon için gerekli olan solunum organıdır. Krikoid kıkırdağın altında C6 vertebra seviyesinden başlar ve T4-T5 vertebra seviyesinde

Detaylı

Benign Özofagus Tümörleri

Benign Özofagus Tümörleri Fatih Hikmet Candaş, Orhan Yücel Giriş Özofagusun nadir görülen lezyonlarından olan benign tümör ve kistleri çoğunlukla asemptomatiktir. Lezyonun yeri ve boyutlarına göre, lümende obstrüksiyon ve trakeal

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI DÖNEM-V DERS PROGRAMI TEORİK DERSLER: 1- Toraksın cerrahi anatomisi (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 2- Göğüs cerrahisinde invaziv tanı yöntemleri (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 3- VATS (Video yardımlı torakoskopik

Detaylı

Akciğer Kanseri. Prof. Dr. Pınar Çelik

Akciğer Kanseri. Prof. Dr. Pınar Çelik Akciğer Kanseri Prof. Dr. Pınar Çelik Epidemiyoloji Tüm kanserlerin %12.7 sini, kanser ölümlerinin %18.2 sini akciğer kanseri oluşturmaktadır. Erkeklerde en sık, kadınlarda 4. sıklıkta görülen kanserdir.

Detaylı

MIDE KANSERİ. Prof.Dr.Yusuf ÇİÇEK GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

MIDE KANSERİ. Prof.Dr.Yusuf ÇİÇEK GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI MIDE KANSERİ Prof.Dr.Yusuf ÇİÇEK GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI GENEL BİLGİLER %95 adenokarsinom Hastaların %80 i ileri evrelerde müracaat eder, metastaz nedeniyle kaybedilir 20.000 yeni vaka 30 yıl öncesine

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Dr Ahmet DEMİRKAYA 21 Eylül 11 Çarşamba C6-T4 arasında uzanan trakea infrakrokoid seviyeden karinaya kadar

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer kanserinin tanısında anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı ve rutin biyokimya testlerinden sonra; Noninvaziv (akciger filmi, toraks BT, PET, balgam sitolojisi),

Detaylı

Özofagus ve özofagogastrik bileşke karsinomlarında mikroskopik alt tipler ve prognostik faktörler

Özofagus ve özofagogastrik bileşke karsinomlarında mikroskopik alt tipler ve prognostik faktörler Özofagus ve özofagogastrik bileşke karsinomlarında mikroskopik alt tipler ve prognostik faktörler Dr. Banu Bilezikçi Ankara Güven Hastanesi 22. Ulusal Patoloji Kongresi 7-11 Kasım 2012, Antalya Bu konuşmada

Detaylı

Mediasten Tümörleri Akif Turna İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Mediasten Tümörleri Akif Turna İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Mediasten Tümörleri Akif Turna İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Mediasten anatomisi: Üstte torasik inlet, altta diafragma, önde sternokostal duvar, arkada vertebralar ve kot

Detaylı

HEPATOLOJİ. e-yandal. Özofagus Hastalıkları. Semptomatoloji

HEPATOLOJİ. e-yandal. Özofagus Hastalıkları. Semptomatoloji HEPATOLOJİ Özofagus Hastalıkları Özofagusun 3 darlığı vardır. Üst, orta ve alt darlık. - Üst darlık: Orofaringeal darlık - Orta darlık: Aort topuzu hizası - Alt darlık: Kardiyoözofageal bölge Özofagusun

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

Polipte Kanser. Dr.Cem Terzi. Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi

Polipte Kanser. Dr.Cem Terzi. Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi Polipte Kanser Dr.Cem Terzi Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi Polip ve polipoid karsinoma POLİP Epitelyal yüzeyden kaynaklanan çıkıntı HİSTOLOJİK POLİP TİPLERİ

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE EPİDEMİYOLOJİ. İNT. DR. BURCU TURAN Nisan 2014

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE EPİDEMİYOLOJİ. İNT. DR. BURCU TURAN Nisan 2014 KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE EPİDEMİYOLOJİ İNT. DR. BURCU TURAN Nisan 2014 EPİDEMİYOLOJİ Akciğer kanseri, günümüzde, kadınlarda ve erkeklerde en sık görülen ve en fazla ölüme yol açan

Detaylı

Hiatal Herniler Tanım Hiatal herni, diyafragmanın özefageal hiatusunda herhangi bir organın anormal protrüzyonu olarak tanımlanmaktadır.

Hiatal Herniler Tanım Hiatal herni, diyafragmanın özefageal hiatusunda herhangi bir organın anormal protrüzyonu olarak tanımlanmaktadır. Hiatal Herniler Tanım Hiatal herni, diyafragmanın özefageal hiatusunda herhangi bir organın anormal protrüzyonu olarak tanımlanmaktadır. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Ersin

Detaylı

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hepatobilier sistem tümörleri Kolanjiokarsinom Hepatoselüler karsinom Safra kesesi tümörleri Ampulla Vater tümörleri Pankreas

Detaylı

ÖZOFAGUS KANSERLERİ ( YEMEK BORUSU KANSERLERİ)

ÖZOFAGUS KANSERLERİ ( YEMEK BORUSU KANSERLERİ) ÖZOFAGUS KANSERLERİ ( YEMEK BORUSU KANSERLERİ) Yrd Doç Dr Fatih METEROĞLU Özofagus kanserleri dünya genelinde tüm kanserler arasında 6. sırada yer almaktadır ve sıklığı 6.4/100.000 olarak bildirilmektedir.

Detaylı

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Deniz Eda Orhan, Ayşenur Şahin, Irmak Üstündağ, Cenk Anıl Olşen, Aziz Mert İpekçi Danışmanlar: Doç. Dr. Ömer Dizdar Dr.

Detaylı

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz Olgu Sunumu Olgu: 60y, E 2 ayda 5 kilo zayıflama ve karın ağrısı şikayeti ile başvurmuş. (Kasım 2009) Ailede kanser öyküsü yok. BATIN USG: *Karaciğerde en büyüğü VIII. segmentte 61.2x53.1 mm boyutunda

Detaylı

Özofagus Tümörleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2016

Özofagus Tümörleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2016 Özofagus Tümörleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2016 Özofagus tümörleri Benign / iyi huylu tümörler Malign / kötü huylu tümörler daha fazla! Skuamöz /yassı hücreli karsinom (SCC) Dünyada en çok görülen özofagus

Detaylı

Orta Mediasten. Dr. Salih TOPÇU Göğüs Cerrahisi Uzmanı

Orta Mediasten. Dr. Salih TOPÇU Göğüs Cerrahisi Uzmanı Orta Mediasten Dr. Salih TOPÇU Göğüs Cerrahisi Uzmanı Mediastinum Mediasten iki plevra yaprağı arasındaki boşluk olarak tanımlanır. Üst kenar: Alt kenar: Ön kenar: Arka kenar: Torasik inlet Diafragma Sternum

Detaylı

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Lauren Sınıflaması İntestinal tip Diffüz tip Dünya Sağlık

Detaylı

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın KOLOREKTAL POLİPLER Prof. Dr. Mustafa Taşkın -Polip,mukozal örtülerden lümene doğru gelişen oluşumlara verilen genel isimdir. -Makroskopik ve radyolojik görünümü tanımlar. -Sindirim sisteminde en çok kolonda

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

AKCİĞER KANSERİ AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER AKCİĞER KANSERİ Akciğer kanseri; akciğerlerde anormal hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması sonucu ortaya çıkar. Kanser hücreleri akciğerlere, komşu dokulara veya vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

Detaylı

Özofagus Kanseri: Tan ve Cerrahi Tedavi

Özofagus Kanseri: Tan ve Cerrahi Tedavi Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 241-251 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Özofagus Kanserinin Cerrahi Tedavisinde Deneyimimiz: 57 olgunun analizi

Özofagus Kanserinin Cerrahi Tedavisinde Deneyimimiz: 57 olgunun analizi Van Tıp Dergisi: 8 (2): 54-60, 2001 Özofagus Kanserinin Cerrahi Tedavisinde Deneyimimiz: 57 olgunun analizi Çetin Kotan, Erol Kisli, Reşit Sönmez, Murat Aslan, Abbas Aras, Hasan Arslantürk, Ömer Söylemez

Detaylı

N.U.64 yaşında Bayan,evhanımı *Öksürük *2 ay önce kuru öksürük yakınması ile başvurduğu hastanede çekilen akciğer grafisi ile hastanemize gönderilmiş

N.U.64 yaşında Bayan,evhanımı *Öksürük *2 ay önce kuru öksürük yakınması ile başvurduğu hastanede çekilen akciğer grafisi ile hastanemize gönderilmiş N.U.64 yaşında Bayan,evhanımı *Öksürük *2 ay önce kuru öksürük yakınması ile başvurduğu hastanede çekilen akciğer grafisi ile hastanemize gönderilmiş ÖZ VE SOY GEÇMİŞ 7yıl önce kolon rezeksiyonu (adeno

Detaylı

Özofagus Mide Histolojisi

Özofagus Mide Histolojisi Özofagus Mide Histolojisi Sindirim kanalını oluşturan yapılar Gastroıntestınal kanal özafagustan başlayıp anüse değin devam eden değişik çaptaki bir borudur.. Ağız, Farinks (yutak), özafagus(yemek borusu),

Detaylı

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Emine AKSOY, Güliz ATAÇ, Emin MADEN, Nil TOKER, Tülin SEVİM S.B. İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları

Detaylı

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Erman Alçı, Özer Makay, Adnan Şimşir*, Yeşim Ertan**, Ayşegül Aktaş, Timur Köse***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız Ege Üniversitesi Hastanesi, Genel

Detaylı

Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi

Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Prof. Dr. Orhan Bilge İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Safra Yolları Cerrahisi Birimi Kolorektal Kanser 950 000 hasta / yıl Kanser ölümlerinin

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi MEMENİN PAGET HASTALIĞI Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi Meme başındaki eritamatöz ve ekzamatöz değişiklikler ilk kez 1856 da Velpeau tarafından tariflenmiştir. 1874 de ilk kez Sir James

Detaylı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Genel olarak; Tümör hacmi arttıkça Evre ilerledikçe Kombine

Detaylı

Özofagus Perforasyonları; 11 Olgunun Analizi*

Özofagus Perforasyonları; 11 Olgunun Analizi* Özofagus Perforasyonları; 11 Olgunun Analizi* Abdullah ERDOĞAN, Necdet ÖZ, Alpay SARPER, Levent DERTSİZ, Abid DEMİRCAN, Erol IŞIN Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Özofagus

Detaylı

ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

ÖZOFAGUS HASTALIKLARI ÖZOFAGUS HASTALIKLARI Prof. Dr. MURAT TUNCER İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı ÖZOFAGUS TÜMÖRLERİ Benign Tümörler: Tüm özofagus neoplazmalarının %

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

ÖZOFAGUS KANSERİNDE CERRAHİ TEDAVİ VE SONUÇLARIMIZ. Dr. Ali ÇELİK GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK TEZİ

ÖZOFAGUS KANSERİNDE CERRAHİ TEDAVİ VE SONUÇLARIMIZ. Dr. Ali ÇELİK GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK TEZİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖZOFAGUS KANSERİNDE CERRAHİ TEDAVİ VE SONUÇLARIMIZ Dr. Ali ÇELİK GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK TEZİ DANIŞMAN Prof. Dr. Hasan Şevket

Detaylı

Merkel Hücreli Karsinom

Merkel Hücreli Karsinom Merkel Hücreli Karsinom Doç. Dr. Filiz Canpolat Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği IV. DOD Dermatoloji Gündemi, 3-6 Eylül 2015, Eskişehir Merkel Hücreli Karsinom

Detaylı

Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi

Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri TÜRKİYEDE SIK KARŞILAŞILAN HASTALIKLAR II Sindirim Sistemi Hastalıkları Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım Sempozyum Dizisi No:58 Kasım 2007;

Detaylı

Plöropnömonektomi (Ekstraplevral Pnömonektomi)

Plöropnömonektomi (Ekstraplevral Pnömonektomi) Plöropnömonektomi (Ekstraplevral Pnömonektomi) Akif Turna İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı bildirdi. Ekstraplevral Pnömonektomi Sarot, 1940 larda ilk kez tanımladı.

Detaylı

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Basit Guatr Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Amaç Basit (nontoksik) diffüz ve nodüler guatrı öğrenmek, tanı ve takip prensiplerini irdelemek. Öğrenim hedefleri 1.Tanım 2.Epidemiyoloji 3.Etiyoloji ve patogenez

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Mide Kanserinde Kemik Metastazı Klinik çalışmalarda; %0.7 - %3.4 Otopsi çalışmalarında;

Detaylı

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD.

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. Minai OA, Dasgupta A, Mehta AC 2000 Tarihçe Schieppati 1949, 1958 akciğer kanseri TBNA, subkarinal

Detaylı

Özefagogastrik Bileşke (ÖGB) Tümörleri Özefagus mu Yoksa Mide Tümörü mü?

Özefagogastrik Bileşke (ÖGB) Tümörleri Özefagus mu Yoksa Mide Tümörü mü? Özefagogastrik Bileşke (ÖGB) Tümörleri Özefagus mu Yoksa Mide Tümörü mü? Neoadjuvan Tedavi Sonrası Evreleme Dr. Nuriye Yıldırım Özdemir IV. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahi Kongresi Nisan 2016 Sunu Planı

Detaylı

MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ

MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ Prof. Dr. Şahsine Tolunay Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 17.10.2015 OLGU 43 yaşında kadın 2 çocuğu var Sol memede ağrı ve kitle yakınması mevcut

Detaylı

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi Nöroendokrin tümörlerde 2004 WHO sınıflaması Tümör Tipi Tipik Karsinoid Atipik Karsinoid Büyük Hücreli nöroendokrin

Detaylı

mrcc Tedavisinde Olgular Eşliğinde Tartışma

mrcc Tedavisinde Olgular Eşliğinde Tartışma mrcc Tedavisinde Olgular Eşliğinde Tartışma Doç.Dr.Adnan Şimşir - Yaklaşım,Risk Grupları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD Prof.Dr.İbrahim Cüretlibatır - Sitoredüktif Cerrahi Ege Üniversitesi

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Tiroid kanserleri bütün kanserler içinde yaklaşık % 1 oranında görülmekte olup, özellikle kadınlarda

Detaylı

Erkek ve kadınlarda kanser nedenli ölümlerin en sık sebebi

Erkek ve kadınlarda kanser nedenli ölümlerin en sık sebebi AKCİĞER KANSERLERİNDE CERRAHİ TEDAVİ Dr.Serdar Onat 1950 li yıllarda küresel epidemi olarak başlamış. Erkek ve kadınlarda kanser nedenli ölümlerin en sık sebebi Akciğer Kanseri Türkiyede yüzbinde 11.5

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ. Doç.Dr.Filiz Koşar

AKCİĞER KANSERİ. Doç.Dr.Filiz Koşar AKCİĞER KANSERİ Doç.Dr.Filiz Koşar Akciğer Kanseri Nedir? Kanserler genellikle ilk ortaya çıktığı dokuya göre adlandırılır. Akciğer kanseri ilk önce akciğerde başlar Akciğerler göğüs boşluğumuzun büyük

Detaylı

Asendan AORT ANEVRİZMASI

Asendan AORT ANEVRİZMASI Asendan AORT ANEVRİZMASI Aort anevrizması, aortanın normal çapından geniş bir çapa ulaşarak genişlemesidir. Aorta nın bütün bölümlerinde anevrizma gelişebilir. Genişlemiş olan bölümün patlayarak hayatı

Detaylı

Primer Akciğer Kanserlerinde Bilgisayarlı Tomografi Verilerinin Genetik, Kişisel ve Çevresel Risk Faktörleri ile Değerlendirilmesi

Primer Akciğer Kanserlerinde Bilgisayarlı Tomografi Verilerinin Genetik, Kişisel ve Çevresel Risk Faktörleri ile Değerlendirilmesi Primer Akciğer Kanserlerinde Bilgisayarlı Tomografi Verilerinin Genetik, Kişisel ve Çevresel Risk Faktörleri ile Değerlendirilmesi Deniz Akçayöz, Ferit Birand Artıran, Gonca Aşut, Tayfun Bayraktar, Çağrı

Detaylı

VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU. Dr.Serdar Onat

VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU. Dr.Serdar Onat VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU Dr.Serdar Onat VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU Vena Cava Superiorda kan akımının tıkanıklığa uğraması sonucu gelişen klinik tablodur. Acil olarak tanısal değerlendirme ve tedaviyi

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI

AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI ÖĞRENME HEDEFLERI PA AC grafisi çekim tekniği Teknik değerlendirme Radyolojik anatomi Radyolojik

Detaylı

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği Dr. A. Nimet Karadayı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği MEME TÜMÖRLERİNDE PATOLOJİ RAPORLARINDA STANDARDİZASYON Amaç, hasta

Detaylı

Deri Kanserleri Erken Tanı ve Korunma

Deri Kanserleri Erken Tanı ve Korunma 4. Ankara Aile Hekimliği Kongresi 08-09 Ekim 2016, Ankara Deri Kanserleri Erken Tanı ve Korunma Prof. Dr. Gonca Elçin Hacettepe Üniveristesi Deri ve Zührevi Hastalıklar AD. Sunum Planı BCC ve SCC Melanom

Detaylı

Cerrahi Dışı Tedaviler

Cerrahi Dışı Tedaviler KÖTÜ HUYLU YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ Cerrahi Dışı Tedaviler Dr.Selami ÇAKMAK GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 50 den fazla yumuşak doku sarkomu tipi Kaynaklandığı doku, Klinik gidişat, Görülme yaşı, Agresifliği,

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Bronşektazi Giriş Subsegmental solunum yollarının anormal ve kalıcı dilatasyonu şeklinde tanımlanır Hastalık olmaktan çok çeşitli patolojik süreçlerin

Detaylı

Pnömotoraks. Akif Turna. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı. aturna@istanbul.edu.tr

Pnömotoraks. Akif Turna. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı. aturna@istanbul.edu.tr Pnömotoraks Akif Turna! Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı aturna@istanbul.edu.tr! Sunum Sırası Pnömotoraksın tanımı ve sınıflandırılması Tedavi (Konservatif ve Cerrahi tedavi) Bilateral

Detaylı

Erken Evre Akciğer Kanserinde

Erken Evre Akciğer Kanserinde Erken Evre Akciğer Kanserinde Görüntüleme Dr. Figen Başaran aran Demirkazık Hacettepe Universitesi Radyoloji Anabilim Dalı Kasım 2005 Mayıs 2006 Müsinöz ve nonmüsinöz tipte bronkioloalveoler komponenti

Detaylı

igog toplantıları 23.şubat 2011

igog toplantıları 23.şubat 2011 igog toplantıları 23.şubat 2011 PUCCINI MADAM BUTTERFLY OPERA III PERDE ANADOLU SAĞLIK MERKEZĠ Medikal Onkoloji vaka sunumu M.B 54 yaşında kadın hasta ilk başvuru tarihi: 6/5/2010 Öykü: 6 hafta önce başlayan

Detaylı

GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI

GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem V : 6 iş günü : İbni Sina Hastanesi : Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Kliniği, Polikliniği, Yoğun

Detaylı

Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Testis tümörleri Erkeklerdeki kanserlerin %1 i Yıllık %3-6 artış Avrupa da her yıl 24.000 yeni vak a Testis Tümör Epidemiyolojisi İnsidans dünya genelinde

Detaylı

MUKOZAL MELANOM. Dr. Fatma AYDIN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

MUKOZAL MELANOM. Dr. Fatma AYDIN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı MUKOZAL MELANOM Dr. Fatma AYDIN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı SUNUM PLANI Mukozal melanomların genel özellikleri (klinik/patoloji/evreleme/prognoz/tedavi)

Detaylı

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Ani ölümün önemli bir nedenidir Sıklığı yaşla birlikte artar 50 yaş altında nadir rastlanır E>K Aile

Detaylı

Slayt 1. Slayt 2. Slayt 3 DİAFRAGMA HASTALIKLARI ANATOMİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger. Diafragma - Muskuler - Tendinöz (Centrum tendineum)

Slayt 1. Slayt 2. Slayt 3 DİAFRAGMA HASTALIKLARI ANATOMİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger. Diafragma - Muskuler - Tendinöz (Centrum tendineum) Slayt 1 DİAFRAGMA HASTALIKLARI Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger Slayt 2 ANATOMİ Diafragma - Muskuler - Tendinöz (Centrum tendineum) Diafragmatik kruslar - Crus Dextrum - Crus Sinistrum Slayt 3 Slayt 4 Diafragmanın

Detaylı

Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri...

Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri... Kanser Nedir? Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri... Kanser, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından birisi. Sık görülmesi ve öldürücülüğünün yüksek olması nedeniyle de bir halk

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Murat Özdemir, Özer Makay, Tevfik Demir*, Berk Göktepe, Kamil Erözkan, Barış Bingül**, Yeşim Ertan**, Hüsnü Buğdaycı***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız

Detaylı

KOLOREKTAL KANSER. Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK

KOLOREKTAL KANSER. Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK KOLOREKTAL KANSER Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK Tanım En sık görülen 3.kanser Kanserden ölümlerde 2.sırada 80-90 milyon insan risk altında Gelişiminde iminde Genetik Değişiklikler iklikler Normal Kolon Hiperproliferatif

Detaylı

Göğüs duvarı (T3) ve vertebra (T4) tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularında cerrahi tedavi

Göğüs duvarı (T3) ve vertebra (T4) tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularında cerrahi tedavi Göğüs duvarı (T3) ve vertebra (T4) tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularında cerrahi tedavi Aydın ŞANLI 1, Ahmet ÖNEN 1, Kemal YÜCESOY 2, Volkan KARAÇAM 1, Sami KARAPOLAT 1, Banu GÖKÇEN

Detaylı

XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ

XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ İnteraktif Olgu Sunumu KEMİK TÜMÖRLERİ . 17 yaşında bayan hasta. 2.5 yıldır sol bacakda yürürken ağrı Enfeksiyon ve dolaşım bozukluğu tedavisi uygulanmış. Son 6 aydır ağrı

Detaylı

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ Haziran 1999 erkek Başvuru Ekim 2014 2 aydır sağ testiste şişlik. Bitlis. Karın ağrısı ve şişlik ile Ankara ya sevk. Ankara da Üroloji AD da

Detaylı

SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ. Doç. Dr. Mert Saynak

SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ. Doç. Dr. Mert Saynak SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ Doç. Dr. Mert Saynak Clinical Radiation Oncology, Third Edition OLGU 30 yaşında bir hentbol oyuncusu, Migren tanısı var Son maçı esnasında

Detaylı

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD 15-30 yaş arası ve > 55 yaş olmak üzere iki dönemde sıklık artışı (+) Erkek ve kadınlarda en

Detaylı

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği İnsidental kanser Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Tanım Preoperatif tanı yöntemleriyle saptanamayan, ancak benign hastalıklar nedeniyle

Detaylı

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI Dr. Ömer USLUKAYA DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Karın travması Karın travmaları, baş, boyun ve toraks travmalarından sonra üçüncü en

Detaylı

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ-TAKİP Dr.Nuri ÇAKIR Gazi Ü Tıp Fak Endokrinoloji ve Metabolizma B.D 35.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma HastalıklarıKongresi 15-19 Mayıs 2013-Antalya

Detaylı