KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU"

Transkript

1 KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan yay nlanan II 17.1 say l Kurumsal Yönetim Tebli i nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim lkelerine uyum sa lama yönünde azami ölçüde özen göstermekte olup, SPK taraf ndan yay nlanan Kurumsal Yönetim lkelerinin e itlik, effafl k, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlar n benimsemi tir. SPK taraf ndan belirlenen Kurumsal Yönetim lkeleri, irket çal anlar taraf ndan da benimsenmekte ve uygulanmaktad r. Menderes Tekstil Kurumsal Yönetim lkeleri nin uygulanmas zorunlu maddelerinin tamam na uymu tur. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim lkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir k sm nda uygulamada ya anan zorluklar, baz ilkelerin ise piyasan n ve irketin mevcut yap s yla tam örtü memesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sa lanamam t r. Uygulamaya konulmam ilkeler üzerinde çal malar devam etmektedir. Uygulanmayan Kurumsal Yönetim lkeleri a a da gerekçeleri ile aç klanm t r. irketin Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalar n geli tirmeye yönelik çal malar na devam etmektedir. Hâlihaz rda uygulanmakta olan ilkeler d nda kalan ve henüz uygulanmayan ilkeler, bugüne kadar menfaat sahipleri aras nda herhangi bir ç kar çat mas na yol açmam t r. Uygulanmayan Kurumsal Yönetim lkelerinin Gerekçeleri Menfaat sahiplerinin irketin ilgili mevzuata ayk r ve etik aç dan uygun olmayan i lemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmesi için gerekli mekanizmalar olu turulmam t r. Ancak bu konuda çal malar ba lam t r irket Ana Sözle mesinde ve iç düzenlemelerinde menfaat sahiplerinin yönetimine kat l m n öngören bir düzenleme yer almamaktad r. irketin irketimiz ba ta irket çal anlar olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin irket yönetimine kat l m n destekleyici modeller olu turmaya çal maktad r. 43

2 4.2.5 Ana Sözle mede ifade edilmemesine kar n, irketin kurulu undan bu güne Yönetim Kurulu Ba kan ile cra Ba kan /Genel Müdür ayn ki i olmam t r. irkette hiç kimse tek ba na s n rs z karar verme yetkisine sahip de ildir irketimiz, Yönetim Kurulunda görev alacak kad n üye oran için % 25 bir hedef oran belirlemi tir ve bu hedefe makul bir süre içerisinde ula abilmek için politikalar geli tirmektedir irketimizin ortakl k yap s ve yönetim kurulu üye say s nedeniyle Yönetim Kurulu üyelerinin baz lar birden fazla komitede görev almaktad r Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumlulu u bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sa lanan di er tüm menfaatler y ll k faaliyet raporu vas tas yla kamuya aç klanmaktad r. Ancak yap lan aç klama ki i baz nda de il Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetici ayr m na yer verilecek ekilde yap lmaktad r. irketimiz Kurumsal Yönetim lkelerine uyum konusunda, gelecek dönemde de mevzuattaki geli me ve uygulamalar takip ederek gerekli çal malar yürütecektir. 44

3 2.1 Yat r mc li kileri Bölümü tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e giren Sermaye Piyasas Kurulu'nun(SPK) II 17.1 say l Kurumsal Yönetim Tebli i'nin 11. maddesi uyar nca, irketimiz bünyesinde kurulan "Yat r mc li kileri Bölümü"nün öncelikli amac irket ile pay sahipleri aras ndaki kar l kl ili kinin en etkin ekilde yürütülmesini sa lamakt r. Bu kapsamda Yat r mc li kileri Bölümü, irket üst yönetimi ile pay sahipleri aras nda düzenli bilgilendirme ve güvene dayanan bir köprü kurar. Yat r mc li kileri Bölümünün ba l ca görevleri a a da yer almaktad r: Yat r mc lar ile ortakl k aras nda yap lan yaz malar ile di er bilgi ve belgelere ili kin kay tlar n sa l kl, güvenli ve güncel olarak tutulmas n sa lamak, Ortakl k pay sahiplerinin ortakl k ile ilgili bilgi taleplerini yan tlamak, Genel Kurul toplant s ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmas gereken dokümanlar haz rlamak, Genel kurul toplant s n n ilgili mevzuata, Ana Sözle meye ve di er ortakl k içi düzenlemelere uygun olarak yap lmas n sa layacak tedbirleri almak, Genel Kurul toplant tutana arac l yla, oylama sonuçlar n n kayd n n tutulmas ve oylama sonuçlar n n yer ald raporlar pay sahiplerinin bilgisine sunulmas n sa lamak, Kurumsal yönetim ve kamuyu ayd nlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasas mevzuat ndan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek, irket ile ilgili kamuya aç klanmam, gizli ve ticari s r niteli indeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin irket ile ilgili bilgi taleplerini yan tlanmak, Finansal raporlama ve özel durumlar n kamuya aç klanmas gibi mevzuat n gerektirdi i kamuyu ayd nlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek Pay sahipleri ile irket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu aras nda çift yönlü bilgi ak n sa lamak, irketle ilgili tüm güncel bilgilere yer verilmesine özen gösterilen Menderes Tekstil kurumsal internet sitesi yoluyla kamuoyunu ve pay sahiplerini bilgilendirmek üzere görevlendirilmi tir. Yat r mc li kileri Bölümü 2014 y l içinde, pay sahiplerinin, irketin ve i tiraklerinin faaliyetleri, faaliyet raporlar, finansal raporlar, Genel Kurul toplant lar ve pay i lemleri ile ilgili sözlü ve yaz l sorular na cevap verme konusunda azami özeni göstermi tir. Y ll k ortalama 50 adet bilgi talebine (gizli ve ticari s r niteli indeki bilgiler hariç olmak üzere) cevap verilmi tir. Yat r mc li kileri Bölümünün SPKn n II 17.1 say l Kurumsal Yönetim Tebli i'nin 11inci maddesinin 1inci f kras uyar nca yürütmekte oldu u faaliyetlerle ilgili olarak en az y lda bir kere Yönetim Kuruluna rapor 45

4 haz rlayarak sunmas zorunludur. Bu çerçevede Haziran 2014 ay içerisinde kurulan Yat r mc li kileri Bölümü gerekli yasal süreler içerisinde yürütmekte oldu u faaliyetlerle ilgili olarak haz rlayaca raporu Yönetim Kurulunun onay na sunacakt r. Yat r mc li kileri Bölümü nde Çal anlar n Listesi: Ad Soyad Unvan Mehmet TAHRAN Muhasebe Müdürü Pelin ÜSTÜN Yat r mc li kileri Bölümü Yöneticisi Özlem ALTUNBULAK Yat r mc li kileri Bölümü Personeli Lisans Belgesi Türü Sermaye Piyasas Faaliyetleri Düzey 3 Lisans Türev Araçlar Lisans Lisans Belge No Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar n n Kullan m Bilgi alma ve inceleme hakk n n kullan m nda pay sahipleri aras nda ayr m yap lmamaktad r. Dönem içinde Yat r mc li kileri Bölümü ne pay sahiplerinden gelen yaz l ve sözlü bilgi talepleri, kamuya aç klanmam gizli ve ticari s r niteli indeki bilgiler hariç olmak üzere Sermaye Piyasas Mevzuat dâhilinde ortaklar aras nda hiçbir ay r m gözetmeksizin tamam yan tlanm t r. Pay sahipli i haklar n n sa l kl olarak kullan labilmesi için gerekli olan bütün bilgi ve belgeler irketimizin kurumsal internet sitesi (www.menderes.com) Yat r mc li kileri ba l alt nda güncel olarak pay sahiplerinin kullan m na e it bir ekilde sunulmaktad r. Pay sahiplerinin haklar n n kullan m n etkileyebilecek geli meler Kamu Ayd nlatma Platformu nda (KAP) ve kurumsal internet sitemizde yay mlanmaktad r. Ana Sözle mede pay sahiplerinin özel denetçi atanmas talebi düzenlenmemi tir. Dönem içinde irkete pay sahiplerinden özel denetçi atanmas yönünde bir talep gelmemi tir. Ayr ca irket içi yap lan iç denetimlerin yan s ra, irketin finansal durumu ve faaliyet sonuçlar, Genel Kurul da kabul edilen ba ms z d denetim irketi Birle im Ba ms z Denetim ve YMM A.. taraf ndan denetlenmektedir 2.3 Genel Kurul Toplant lar Genel Kurullar ola an ve ola anüstü olarak toplan rlar. Ola an Genel Kurul irketin hesap döneminin sonundan itibaren ilk üç ay içinde ve y lda en az bir defa toplan r. Bu toplant da irketin y ll k i lemleri ve hesaplar ile gündemdeki di er hususlar incelenerek gerekli kararlar al n r. Ola anüstü Genel Kurul irket i lerinin gerektirdi i hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kurulu 46

5 düzenlemeleri ile Ana Sözle mede yaz l hükümlere göre toplan r ve gündemine dahil hususlar inceleyerek gerekli kararlar al r. Toplant lara kat l m kolayla t rmak için, Genel Kurul toplant lar m z irket ubesinde (fabrika) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi nde yap lmaktad r. Ana Sözle memiz gerekli oldu u hallerde toplant lar n irket merkezinin veya Üretim tesislerinin bulundu u ehrin uygun bir yerinde toplant yap lmas na da olanak sa lamaktad r. Genel Kurul toplant lar m z n yap ld mekân tüm pay sahiplerinin kat l m na imkân verecek ekilde planlanmaktad r. Ayr ca, Genel Kurul toplant s nda vekâletname yoluyla kendisini temsil ettirecek pay sahipleri için vekâletname örne i kurumsal internet sitemizde yer almakta ve ayr ca gazete ilan ile pay sahiplerinin kullan m na sunulmaktad r. Genel Kurul'un yap lmas için Yönetim Kurulu karar al nd anda gerekli aç klamalar yap larak kamuoyu bilgilendirilmektedir y l sonuçlar n n görü üldü ü Genel Kurul toplant s 31 Mart 2014 tarihinde saat 10:00 da, A Grubu mtiyazl Pay sahipleri Genel Kurul toplant s ise saat 13:00 da Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Pa a Bulvar No: 242 Sarayköy/Denizli olan fabrika adresinde gerçekle tirilmi tir. Genel Kurul toplant lar na davet Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu ve irket Ana Sözle mesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulunca yap lmaktad r. Genel Kurulun yap lmas için Yönetim Kurulu karar al nd anda KAP ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (EKGS) arac l ile gerekli aç klamalar yap larak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Ayr ca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile ulusal gazetelere verilen ilanlar arac l yla da duyurulmaktad r. Genel Kurul toplant ilan, gerekli hukuki mevzuatta öngörülen usullerin yan nda, mümkün olan en fazla say da pay sahibine ula may sa layacak ekilde, adresinde yer alan kurumsal internet sitemizde en geç Genel Kurul toplant s ndan 21 gün önce yap lmaktad r y l Genel Kurul toplant s na ait ça r ; kanun ve Ana Sözle mede öngörüldü ü gibi toplant gün ve gündemi de ihtiva edecek ekilde, irketin kurumsal internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin tarih ve 8523 say l nüshas nda, Dünya Gazetesi nin say l ve Ticaret Gazetesinin say l gazetelerinde, ayr ca Merkezi Kay t Kurulu u E Genel Kurul ve Kamuyu Ayd nlatma Platformu nda ilân edilmek suretiyle süresi içinde yap lm t r. Genel Kurul toplant s öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak gerekli dokümanlar kamuya duyurularak, tüm bildirimlerde yasal süreçlere ve mevzuata uyulmaktad r. Genel Kurul Toplant s öncesinde Bilanço, Kâr Zarar Tablolar ve Faaliyet Raporu haz r edilmek suretiyle ilgili mevzuatta 47

6 belirtilen süreler içinde irket kurumsal internet sitesinde, Sarayköy ubesinde (fabrika) ve zmir deki irket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine aç k tutulmaktad r ve arzu edenlere birer örne i verilmektedir. Kurumsal Yönetim lkelerine uygun olarak pay sahiplerine ilan edilmesi gereken bilgileri içeren Genel Kurul bilgilendirme dokümanlar ve toplant tutanaklar adresinde devaml surette pay sahiplerinin eri imine aç k tutulmaktad r. Haz r bulunanlar listesinin tetkikinde, ,74 TL asaleten, ,87 TL temsilen, TL vekâleten olmak üzere toplam ,61 TL nin toplant da haz r bulundu u (Bu rakam n ,33 TL si elektronik ortamda ,28 TL si fiziki ortamda toplant ya i tirak etmi tir.) böylece gerek Kanun gerekse Ana Sözle mede öngörülen asgari toplant nisab n n mevcut oldu unun anla lmas üzere toplant gerçekle mi tir. Ola an Genel Kurul Toplant s na menfaat sahipleri ve medya mensuplar kat lmam lard r. Genel Kurul toplant tutanaklar ve hazirun cetvelleri, ilgili mevzuat gere i irketin kurumsal internet sitesinde, Ticaret Sicili Gazetesi nde ve Elektronik Genel Kurul sisteminde (e GKS) yay mlanarak kamuya duyurulmaktad r. Genel Kurul toplant lar nda oylamalar aç k ve el kald rmak suretiyle yap lmakta olup, Genel Kurul Toplant Ba kan toplant y etkin ve pay sahiplerinin haklar n kullanmas n sa layacak ekilde yönetmektedir. Ola an Genel Kurul Toplant s nda gündem d söz almak isteyen ortaklar m z yapt klar konu malarda irketin performans ve stratejileri ile ilgili sorular sormu, bu sorular Divan Ba kan n n yönlendirmesiyle ilgili yöneticiler taraf ndan cevapland r lm t r. Genel Kurul toplant s nda cevapland r lamamas sebebiyle Yat r mc li kileri Bölümü ne yaz l soru iletilmemi tir y l nda gerçekle en Ola an Genel Kurul Toplant lar nda pay sahipleri taraf ndan gündeme madde eklenmesi hakk nda herhangi bir talep irkete ula mam t r. Dönem içinde yap lan ba ve yard mlar hakk nda Genel Kurul da ayr bir gündem maddesi ile bilgi verilmektedir. irketimizin Ba ve Yard m Politikas çerçevesinde 2013 y l nda gerçekle tirilen , 0 6 TL tutar nda ba ve yard mlar konusunda ortaklar bilgilendirilmi tir. 48

7 2.4 Oy Haklar ve Azl k Haklar irket Ana Sözle mesinin 6. maddesinde her bir pay n bir oy hakk oldu u belirtilmi tir. Ayn maddede her pay irkete kar bölünmez bir bütün oldu u ve bir pay n birden çok sahibi varsa, irkette haklar n ortak bir temsilci arac l ile kullanabilecekleri ifadesine yer verilmektedir. Genel Kurul toplant lar nda hissedarlar kendilerini di er hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vas tas yla temsil ettirebilirler. irkette hissedar olan vekiller kendi oylar ndan ba ka temsil ettikleri hissedar n sahip oldu u oylar kullanmaya yetkilidirler. Vekâleten oy kullan lmas halinde Sermaye Piyasas Kurulu nun vekâleten oy kullan lmas na ili kin düzenlemelerine uyulacakt r. Vekâletnamelerin eklini Sermaye Piyasas Kanunu ve Tebli lerine uygun olarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. irket Ana Sözle mesinin 6. maddesi kapsam nda A Grubu paylar n imtiyaz mevcut olup di er paylar n hiçbir imtiyaz yoktur. Mevcut imtiyazlar içeren veya de i ik imtiyazlar sa layan yeni imtiyazl pay ç kar lamaz. A grubu hisse Yönetim Kuruluna aday gösterme konusunda imtiyaza sahiptir. A Grubu imtiyazl hissenin oy hakk üzerinde imtiyaz bulunmamaktad r. irketin ortaklar ile kar l kl i tirak ili kisi bulunmamaktad r. irkette az nl k haklar n n kullan lmas, Türk Ticaret Kanunu na, Sermaye Piyasas Kanunu na, ilgili mevzuata ve Sermaye Piyasas Kurulu nun tebli ve kararlar na tabi olup, bu konuda azami özen gösterilmektedir. irket Ana Sözle mesinde azl k haklar n n, ödenmi sermayedeki oran na dair bir hüküm bulunmamaktad r. 2.5 Kâr Pay Hakk irketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasas Düzenlemeleri ve di er ilgili düzenlemeler ile Ana Sözle memizin kar da t m ile ilgili hükümleri çerçevesinde kar da t m yapmaktad r. irket kâr na kat l m konusunda Ana Sözle mede imtiyaz bulunmamaktad r. irket kâr da t m politikas n olu turmu olup 2013 y l Ola an Genel Kurul toplant s nda pay sahiplerinin bilgisine sunmu tur. Kâr Da t m Politikas Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemelerindeki geli meler çerçevesinde yeniden gözden geçirilmi ve a a daki eklide revize edilmi tir. Kar Da t m Politikas n n revize edilmi son hali 2014 y l Ola an Genel Kurulunda pay sahiplerinin 49

8 bilgisine sunulacakt r. Kar Da t m Politikas ile ilgili bilgi, irketin kurumsal internet sitesinde (www.menderes.com) Yat r mc li kileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Kâr Da t m Politikas ba l alt nda da yer almaktad r hesap dönemine ait kar n da t lmamas na ve kar n yap lacak yat r mlarda kullan lmak üzere Di er Kar Yedekleri hesab na aktar lmas na Genel Kurul toplant s nda karar verilmi tir. Kar Da t m Politikas irketimiz, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasas Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve di er ilgili düzenlemeler ile Ana Sözle memizin kâr da t m ile ilgili maddesi çerçevesinde kar da t m yapmaktad r. Kar da t m nda, SPK Kurumsal Yönetim lkeleri ne uygun olarak, pay sahiplerinin menfaatleri ve ortakl k menfaati aras nda dengeli ve tutarl bir politika izlenmektedir. Prensip olarak ekonomik ko ullar, piyasa beklentileri, uzun vadeli irket stratejisi ile uzun vadeli yat r m ve finansman politikalar, irketimizin finansal pozisyonu, karl l k ve nakit durumu da dikkate al narak, Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemeleri ve ilgili di er mevzuat hükümlerine uygun olarak hesaplanan irketin net da t labilir dönem kar Genel Kurul karar yla da t labilir. Kâr pay, da t m na karar verilen Genel Kurul toplant s nda karara ba lanmak art yla e it veya farkl tutarl taksitlerle ödenebilir. Da t lmas na karar verilen kâr n da t m ekli ve zaman Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul taraf ndan hükme ba lan r. Genel Kurul, Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr pay avans da t lmas na karar verebilir. Kâr Da t m Politikas ve y ll k kâr da t m önerisi Genel Kurul toplant s nda pay sahiplerinin onay na sunulur, faaliyet raporunda yer al r ve irketin kurumsal internet sitesinde kamuya aç klan r. 2.6 Paylar n Devri irket Ana Sözle mesinde paylar n devrine k s tlayan bir hüküm bulunmamaktad r. BÖLÜM III KAMUYU AYDINLATMA VE EFFAFLIK 3.1 Kurumsal nternet Sitesi ve çeri i Kamunun ayd nlat lmas nda ve effafl n sa lanmas nda SPK Kurumsal Yönetim lkeleri nin tavsiye etti i ekilde Menderes Tekstil in kurumsal internet sitesi olan pay sahipleri, yat r mc lar, arac kurulu lar n ara t rma uzmanlar ve di er sermaye piyasas kat l mc lar n n yararlanabilece i detayl ve aktif bir ileti im kanal olarak kullan lmaktad r. 50

9 Menderes Tekstil kurumsal internet sitesinde yer alan aç klamalar, Sermaye Piyasas Mevzuat hükümleri uyar nca yap lmas gereken bildirim ve özel durum aç klamalar n n yerine geçmez. irket taraf ndan kamuya yap lan tüm aç klamalara kurumsal internet sitesi üzerinden eri im imkân sa lan r. Kurumsal internet sitesi buna uygun olarak yap land r lm ve bölümlendirilmi tir. Kurumsal internet sitesinin güvenli i ile ilgili her türlü önlem al nm t r. Kurumsal internet sitesi Türkçe olarak SPK Kurumsal Yönetim lkeleri nin öngördü ü içerikte ve ekilde düzenlenmi tir. nternet sitesinde yer alan Türkçe bilgilerin bir k sm, uluslararas yat r mc lar n da yararlanmas aç s ndan Türkçe ile tamamen ayn içerikte olacak ekilde ngilizce olarak da kurumsal internet sitesinde yay nlanacakt r. Yat r mc lar m z n elektronik ortamdaki bilgi taleplerini yan tlamak adresi olu turulmu tur. Yat r mc internet sitesinin güncellenmesinden sorumludur. üzere bir e mail li kileri Bölümü kurumsal irketin internet sitesinde Kurumsal Yönetim lkeleri nde belirtilen hususlara yer verilmi tir. Kurumsal internet sitemizin daha iyi hizmet vermesine yönelik çal malar m z devam etmektedir. 3.2 Faaliyet Raporu 2014 Y l Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim lkeleri nde say lan bilgilere yer verilmi tir. BÖLÜM IV MENFAAT SAH PLER 4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi irketimiz, i lem ve faaliyetlerinde irketimizin hedeflerine ula mas nda veya faaliyetlerinde ilgisi olan çal anlar m z n, mü terilerimizin ve tedarikçilerimizin ilgili mevzuat ve kar l kl sözle melerle düzenlenen haklar n koruma alt na al r. irketimizle ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda mümkün oldu unca yaz l olarak bilgilendirme yap lmas na özen göstermektedir. Menfaat sahiplerinin haklar n n mevzuat ve kar l kl sözle meler ile korunmad durumlarda, menfaat sahiplerinin ç karlar iyi niyet kurallar çerçevesinde ve irket imkânlar ölçüsünde korunur. Menfaat sahiplerinin irketin ilgili mevzuata ayk r ve etik aç dan uygun olmayan i lemlerinin kurumsal yönetim komitesine veya denetimden sorumlu komiteye iletilmesi için gerekli mekanizmalar olu turulmam t r. Ancak bu konuda çal malar ba lam t r.. 51

10 4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat l m irket Ana Sözle mesinde ve iç düzenlemelerinde menfaat sahiplerinin irketin yönetimine kat l m n öngören bir düzenleme yer almamaktad r. Ancak Yönetim Kurulunda yer alan ba ms z üyeler bir anlamda irketin ve pay sahiplerinin yan s ra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesine olanak sa lamaktad r. irketimiz, çal anlar, tedarikçiler, mü teriler ve di er bütün menfaat sahiplerinin görü ve önerilerini dikkate almaktad r. irketimiz ba ta irket çal anlar olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin irket yönetimine kat l m n destekleyici modeller geli tirmeye çal maktad r. irketimiz tüm menfaat sahipleriyle sürekli ileti im halindedir. Kat l m yap lan fuarlar, mü teri ziyaretleri, mü teri memnuniyet anketlerinden al nan sonuçlar ve bölge toplant lar ndan ç kan sonuçlar irket i süreçlerine yans t lmakt r. Performans Yönetim Sistemi kurulmu tur. Süreç iyile tirme çal malar m z ile ilgili ISO 9001 ISO ve OHSAS belgelerimiz bulunmaktad r. Çal anlar m z Kurumumuza katma de er kazand racak önerilerini Öneri Sistemi ile yönetimle payla abilmektedir. Bu görü ve öneriler yetkili birimler taraf ndan de erlendirilip, uygun görülenler hayata geçirilmektedir ve öneri sahipleri ödüllendirilmektedir. 4.3 nsan Kaynaklar Politikas Menderes Tekstil Biz Koskoca Bir Aileyiz slogan ndan hareketle tüm çal anlar na e it davran r. nsan kaynaklar politikas, vizyon ve misyon, irketin kurum kültürü do rultusunda belirlenmi tir. nsan Kaynaklar Politikalar n yönlendiren temel ilkelerimiz a a da belirtilmi tir. Çal anlarla ilgili ili kileri nsan Kaynaklar Müdürlü ü yürütür. Endüstriyel Sosyal Sorumluluk Komitesi ve Sa l ve Güvenli i Kurulu çal malar nda çal anlar temsilen yetkili çal an temsilcileri atanm t r. nsan kaynaklar süreç ve uygulamalar, ay r mc l k yapmamay, irket içinde e it f rsatlar sa lamay esas al r. nsan kaynaklar uygulamalar nda adalet, tutarl l k ve güvenirlilik temel esast r. e al m süreçleri, çal ma artlar, disiplin hükümleri, dilek ve ikâyetler gibi konularla ilgili kurallar Personel Yönetmeli i nde düzenlenmi tir Bütünsel Yönetim Sistemi çerçevesinde tüm çal anlar n yaz l görev tan mlar vard r ve ilgili ki iye görev tan mlar çerçevesinde e itim verilir. 52

11 Geli tirmi oldu umuz dijital bask teknolojisinin gelece i olan single pass dijital bask teknolojisiyle daha h zl ve verimli üretime geçerek, su ve enerji tüketimimizi azaltt k. Single pass dijital bask teknolojisi önümüzdeki dönemlerde yayg nla arak tüm dünyada bu etkiyi art racak. Ayr ca üretimde konsantre kimyasal madde kullan m ve ta mac l kta demiryolu tercihimizle de ayak izimizi azalt yoruz. BÖLÜM V YÖNET M KURULU 5.1. Yönetim Kurulunun Yap s ve Olu umu Yönetim Kurulunda görev alan üyeler, icrada görevli olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayr l r. irketin i leri ve idaresi, Genel Kurul taraf ndan, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözle me hükümleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasas Kurulu mevzuat nda öngörülen artlara uygun olarak en çok üç y l için görev yapmak üzere seçilen ikisi (2) ba ms z üye olarak görev yapan toplam alt (6) üyeden olu an Yönetim Kurulu taraf ndan yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin yar s ndan bir fazlas n n A Grubu hissedarlar n gösterecekleri adaylar aras ndan seçilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu üyelerinin ço unlu unu icrada görevli olmayan ve Yönetim Kurulu üyeli i haricinde irkette herhangi bir idari görevi bulunmayan ki iler olu turmaktad r. crada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde ba ms z üyeler bulunmaktad r. Yönetim kurulunda görev alacak ba ms z üyelerin say s ve nitelikleri Sermaye Piyasas Kurulu nun kurumsal yönetime ili kin düzenlemelerine göre tespit edilir. Ba ms z Yönetim Kurulu Üyelerinin Menderes Tekstil ve Sanayi Ticaret A.. ve ili kili taraflar ile herhangi bir ili kileri bulunmamaktad r. Aday Gösterme Komitemiz, Ba ms z Yönetim Kurulu Üyemiz Say n Altan Koçer'in vefat nedeniyle bo alan üyeli e ba ms z üye seçimi için de erlendirme yapm ve Say n Çetin Koçak Ba ms z Yönetim Kurulu üye aday olarak Yönetim Kuruluna bildirmi tir. Yönetim Kurulu, Aday Gösterme Komitesinin raporu çerçevesinde 09/10/2014 tarihli Yönetim Kurulu karar ile Say n Çetin Koçak n Ba ms z Yönetim Kurulu Üyeli ine getirilmesine ve ilk genel kurula kadar görev yapmas na karar vermi tir. 53

12 Ba ms z Yönetim Kurulu üyelerinin ba ms zl k beyanlar Faaliyet Raporunun ileriki bölümlerinde yer almaktad r. lgili faaliyet dönemi itibariyle ba ms zl ortadan kald ran bir durum ortaya ç kmam t r. Yönetim Kurulu Ba kanl ile Genel Müdürlük görevleri farkl ki iler taraf ndan yürütülmektedir. Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman de i tirebilir Yönetim Kurulu irket i leri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplan r. Ayda bir defa toplanmas mecburidir. irket Ana Sözle mesine uygun olarak belirlenen Yönetim Kurulu üyelerimizin bilgileri a a da yer almaktad r. Yönetim Kurulu üyelerinin irket d nda ba ka görevler almas belirli kurallara ba lanmam olup Yönetim Kurulu üyelerinin grup içi/grup d yürütmekte oldu u görevler a a daki tabloda yer almaktad r. Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmi lerine Faaliyet Raporunun ilk sayfalar nda ve kurumsal internet sitemizde yer verilmi tir. irketimiz, Yönetim Kurulunda görev alacak kad n üye oran için % 25 bir hedef oran belirlemi tir ve bu hedefe makul bir süre içerisinde ula abilmek için politikalar geli tirmektedir. ADI SOYADI UNVANI R za AKÇA Yönetim Kurulu Ba kan crac olmayan Ahmet Bilge GÖKSAN Yönetim Kurulu Ba kan Vekili crac olmayan Cemal PEKO LU Yönetim Kurulu Üyesi crac Olmayan Kemal ZABUNO LU Yönetim Kurulu Üyesi Ba ms z Çetin KOÇAK Yönetim Kurulu Üyesi Ba ms z Ali ATLAMAZ Yönetim Kurulu Üyesi cra Ba kan / Genel Müdür irket D nda Ald Görevler Akça Holding A.. Yönetim Kurulu Ba kan Osman Akça A.. Yönetim Kurulu Ba kan Akça Holding A.. Genel Koordinatörü Kula Maden Suyu San. ve Tic. A.. Yönetim Kurulu Ba kan Rositell Plastik Ltd. Yönetim Kurulu Ba kan Görev Süreleri Mart 2013 Mart 2016 Mart 2013 Mart 2016 Mart 2013 Mart 2016 Mart 2013 Mart 2016 Ekim 2014 Mart 2016 Mart 2013 Mart Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar Yönetim Kurulu, irket i leri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplan r. Ayda bir defa toplanmas mecburidir. irket i leri gerektirdi inde irket merkezinde veya Yönetim Kurulu karar ile ba ka bir yerde toplan r. Yönetim Kuruluna ba kan, onun yoklu unda ise ba kan yard mc s ba kanl k eder. 54

13 Ba kan veya onun yoklu unda ba kan yard mc s Yönetim Kurulunu toplant ya ça rma ve toplant n n gündemini belirleme yetkisine haizdir. Yönetim Kurulu toplant lar nda her üyenin bir oy hakk vard r. Yönetim Kurulu, üye tam say s n n salt ço unlu u ile toplan r ve kararlar n kat lanlar n oy çoklu u ile al r. Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu kararlar, karar defterine geçirilir. Ba kan ve üyeler taraf ndan imzalan r. Yönetim Kurulu toplant gündemi Yönetim Kurulu ba kan taraf ndan olu turulmakta olup, gündem maddelerine ili kin Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticilerden gelen talepler dikkate al nmaktad r. Yönetim kurulu 2014 y l içerisinde toplam 2 3 toplant gerçekle tirmi ve bu toplant lara ili kin olarak kat l m oran %100 olmu tur. irket ihtiyac ve üyelerden gelen talepler dikkate al narak bir sonraki Yönetim Kurulu toplant tarihi belirlenmektedir. Toplant lara ili kin ça r e mail yolu ile yap lmaktad r. Kurumsal Yönetim lkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu bünyesinde olu turulan sekreterya Yönetim Kurulu üyelerini toplant gündemi ve gündeme ili kin dokümanlar kendilerine ula t rmak yolu ile bilgilendirmektedir. Yönetim Kurulu Ba kan n n ve üyelerinin a rl kl oy hakk bulunmamaktad r. Yönetim Kurulu Ba kan dahil olmak üzere tüm üyeler e it oy hakk na sahiptir. Yönetim Kurulu toplant lar nda aç klanan farkl görü ve kar oylar karar tutana na geçirilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnas ndaki kusurlar ile irkette sebep olacaklar zarar sigorta ettirilmemi tir Yönetim Kurulu Bünyesinde Olu turulan Komitelerin Say, Yap ve Ba ms zl Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklar n sa l kl bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanmas Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi olu turulmu tur. Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yay nlanan II 17.1 say l Kurumsal Yönetim Tebli i do rultusunda Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ve Yönetim Kurulu karar ile belirlenmi olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi taraf ndan yerine getirilmesine Yönetim Kurulu taraf ndan karar verilmi ve bu komitelerin çal ma esaslar, Kurumsal Yönetim Komitesi Çal ma Esaslar alt nda düzenlenmi tir. Komitelerin görev alanlar, çal ma esaslar ve hangi üyelerden olu aca Yönetim Kurulu taraf ndan belirlenmi ve KAP ta aç klanm t r. 55

14 Yönetim Kurulu komitelerinin ba kanlar Ba ms z Yönetim Kurulu üyelerinden olu makta olup, üyelerin ço unlu u icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleridir. Denetimden Sorumlu Komite nin tüm üyeleri ba ms z Yönetim Kurulu üyesidir. cra Ba kan /Genel Müdür komitelerde görev almamaktad r. irketimizin ortakl k yap s, Yönetim Kurulu üye say s ve cra Ba kan /Genel Müdürün komitelerde görev alamamas nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeleri nin baz lar birkaç komitede birden görev alm t r. irketimizin Ba ms z Yönetim Kurulu üye say s iki olup komite ba kanlar n n ve Denetimden Sorumlu Komite ba kan ve üyelerinin tamam n n Ba ms z Yönetim Kurulu üyelerinden olu mas gerekti inden; Ba ms z Yönetim Kurulu üyemiz Say n Kemal ZABUNO LU Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanmas Komitesi nde görev almaktad r. Komiteler yapt klar tüm çal malar yaz l hale getirir ve kayd n tutar. Komiteler, çal malar n etkinli i için gerekli görülen ve çal ma ilkelerinde aç klanan s kl kta toplan r. Komiteler, çal malar hakk ndaki bilgiyi ve toplant sonuçlar n içeren raporlar Yönetim Kuruluna sunar. Komitelerin görev ve çal ma esaslar na Faaliyet Raporunun ileriki sayfalar nda yer verilmi tir. DENET MDEN SORUMLU KOM TE Üyeler Kemal ZABUNO LU Çetin KOÇAK Ünvan Komite Ba kan Ba ms z YK Üyesi Komite Üyesi Ba ms z YK Üyesi R SK N ERKEN SAPTANMASI KOM TES Üyeler Kemal ZABUNO LU Cemal PEKO LU Ünvan Komite Ba kan Ba ms z YK Üyesi Komite Üyesi crac Olmayan KURUMSAL YÖNET M KOM TES Üyeler Kemal ZABUNO LU Cemal PEKO LU Pelin ÜSTÜN Ünvan Komite Ba kan Ba ms z YK Üyesi Komite Üyesi crac olmayan Komite Üyesi Yat r mc li kileri Bölümü Yöneticisi 56

15 5.4. Risk Yönetimi ve ç Kontrol Mekanizmas Risk Yönetimi irketimizde etkin bir risk yönetim ve iç kontrol sistemi olu turulmaya çal lmaktad r. Sistemin etkinli i Finans Müdürlü ü ile Yat r mc li kileri Bölümü nün yapt çal malar ve haz rlad raporlar üzerinden izlenebilmektedir. Kurumsal risk yönetimi uygulama sürecinin çe itli a amalar nda alan nda uzman, Finans Müdürlü ü ile Yat r mc li kileri Bölümü harici personelin de görev ve sorumluluklar bulunmaktad r. Menderes Tekstil, sürdürülebilir büyüme nin, risklerin etkin bir biçimde belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesiyle sa lanaca na inanmaktad r. Bu amaçla risk yönetimi konusunu önemle ele almaktad r. Bir i letme için belirlenen hedeflere ula lmas n etkileyen potansiyel tüm negatif etmenler risk olarak adland r lmaktad r. Dolay s yla risk bir irketin hem mevcut varl klar, hem de gelecekteki büyüme f rsatlar ile etkile im içerisindedir. Geli en dünya ve ülke artlar nda do ru risk analizlerini, do ru zamanda yapmak ve do ru zamanda uygulayabilmek son derece önem ta maktad r. Riskin tamamen ortadan kald r lmas mümkün olmad ndan riski minimize etmek ve iyi yönetmek, günümüz risk yakla m n n temelini olu turmaktad r. Ayr ca, risk yönetimi sadece olumsuzluklardan kaç nmay de il, ayn zamanda olumlu bir eyler elde etmeyi de hedeflemektedir. Di er bir ifade ile olumsuzluklara kar savunman n yan s ra f rsatlara kar haz r olmay da risk yönetimi ile sa laman n mümkün oldu una inanmaktay z. irketimiz, Risk kavram n n irket kültürünün içerisine yerle tirilmesi, organizasyonel yap n n risk yönetimine uygun hale getirilmesi ve kurumsal risk yönetimine uygun süreç ve sistemlerin olu turulmas için gerekli çal malar yürütmektedir. Menderes Tekstil de takip edilen riskler a a daki temel kategoriler alt nda gruplanmaktad r: Finansal Riskler: Bir irketin finansal pozisyonunun ve tercihlerinin sonucunda ortaya ç kan riskleri ifade etmektedir. Finansal riskler içerisinde kredi, faiz, kur, likidite, finansal piyasalar, emtia fiyatlar gibi riskler ilk akla gelenleridir. Faiz riskinin yönetilebilmesi için faize duyarl varl k ve yükümlülüklerin miktar, vade ve faiz oranlar dikkatle takip edilmekte ve irket lehine olacak ekilde dengelenmektedir. irket gerek mal al mlar nda gerekse de mal sat lar nda yüksek miktarl döviz i lemleri yapmaktad r. Bu nedenle ilgili müdürlük bünyesinde döviz i lemleri s k bir ekilde takip edilmektedir. Likidite riskinin ortaya ç kmas na, vade uyumsuzlu u, aktif kalitesindeki bozulma, beklenmedik kaynak ç k lar, karl l ktaki dü ü ve ekonomik kriz halleri gibi faktörler neden olabilir. Likidite risklerinin yönetiminde aktif pasif dengesine önem veren irketimiz likidite riskine kar nakit ak n günlük olarak takip edip taahhütlerin zaman nda ve gerekti i ekilde kar lanmas için gerekli önleyici ve iyile tirici tedbirler almaktad r. 57

16 , düzenlemelerde meydana gelen bir de i ikli in faaliyetleri etkileyerek irket için risk yaratmas d r. Ayr ca, Menderes Tekstil in yürütmekte oldu u uluslararas faaliyetleri nedeniyle, irketin faaliyetleri, ürün ve hizmetleri birden fazla hukuki düzenlemeye tâbi tutulmaktad r. Uyum riski kapsam nda bu yasa ve mevzuatlar sistematik olarak takip edilmekte ve personel konu hakk nda bilgilendirilmektedir. ç Kontrol Sistemi letme varl klar n korumak, muhasebe bilgilerinin do rulu unu ve güvenilirli ini sa lamak, i letme faaliyetlerinin yönetim politikalar na, planlara ve yasalara uygunlu unu sa lamak gibi temel amaçlar olan ç Kontrol Sistemi Menderes Tekstil de kurumsal yönetimin bir gere i olarak etkin bir ekilde uygulanmaktad r. ç Kontrol Sistemindeki orijinimiz irketin tüm organizasyon yap s içerisinde planl hareket edilmesidir. Tüm i lemlerde talep ve onay mekanizmas i letilmektedir. Buna örnek te kil eden bir i lem tabloda gösterilmektedir irketin Stratejik Hedefleri irketimizin misyonunu yerine getirmek ve vizyonuna ula mak için olu turdu u stratejiler ile büyüme ve geli me stratejilerimiz her y l yeniden gözden geçirilir ve bu hedefler irket yöneticilerimiz taraf ndan, ekonomik parametreler, piyasa ve rekabet ko ullar, irketimizin k sa ve uzun vadeli hedefleri, dikkate al narak yeniden belirlenir. 58

17 Bu strateji ve hedefler Yönetim Kurulumuzun inceleme ve de erlendirmelerine sunulur. Yönetim Kurulu onay ndan geçen bu hedef ve stratejilere ait gerçekle meler, mevzuata uygun sürelerde yap lan Yönetim Kurulu toplant lar nda görü ülür. irketimizin vizyon ve misyonu kurumsal internet sitemizde ve her y l yay mlanan y ll k faaliyet raporunda yer almaktad r Mali Haklar Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumlulu u bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslar yaz l hale getirilmi olup 2013 y l Ola an Genel Kurul toplant s nda ayr bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmu tur. Ücret Politikas Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemelerindeki geli meler çerçevesinde yeniden gözden geçirilmi ve a a daki eklide revize edilmi tir. Ücret Politikas n n revize edilmi son hali 2014 y l Ola an Genel Kurulunda pay sahiplerinin bilgisine sunulacakt r. Ücret Politikas ile ilgili bilgi, irketin kurumsal internet sitesinde (www.menderes.com) Yat r mc li kileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Ücret Politikas ba l alt nda da yer almaktad r. Ücretlendirme esaslar 2013 Y l Faaliyet Raporunda Yönetim Kurulu Ba kan ve Yönetim Kurulu üyeleri baz nda aç klanm t r. irket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya idari sorumlulu u bulunan yöneticilerine borç vermemi, kredi kulland rmam, verilmi olan borçlar n veya kredilerin süresini uzatmam, artlar n iyile tirmemi, üçüncü bir ki i arac l yla ahsi kredi ad alt nda kredi kulland rmam veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemi tir. Yönetim Kurulu Ba kan ve Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sa lanan mali haklar kurumsal internet sitemizde yer alan ücret politikas çerçevesinde belirlenmektedir tarihinde sona eren on iki ayl k dönemde Yönetim Kurulu Ba kan ve Üyeleri için ödenen ücret toplam TL ve üst düzey yöneticilere ödenen ücret toplam TL dir. YÖNET M KURULU ÜYELER VE DAR SORUMLULU U BULUNAN YÖNET C LER Ç N ÜCRET POL T KASI Bu politika doküman, Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumlulu u bulunan yöneticilerimizin ücretlendirme politikalar n n tan mlamas amac ile haz rlanm t r. 59

18 Yönetim Kurulu bünyesinde olu turulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumlulu u bulunan yöneticilerinin ücretlendirilmesinde kullan lacak ilke, kriter ve uygulamalar n irketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlenmesi ve bunlar n denetlenmesi fonksiyonunu üstlenmi tir. Bu çerçevede Kurumsal Yönetim Komitesi ücretlendirme politikas kapsam nda kullan lan kriterlere ula ma derecesini dikkate alarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumlulu u bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ve sa lanacak ek faydalara ili kin önerilerini Yönetim Kuruluna sunar. 1. YÖNET M KURULU ÜYELER N N ÜCRETLEND R LME ESASLARI: Yönetim Kurulu Ba kan ve Üyeleri için her y l Ola an Genel Kurul toplant s nda sabit bir ücret belirlenir. Belirlenen bu sabit ücret d nda Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsam nda Yönetim Kurulu Üyeli i çerçevesinde irkete vermi olduklar hizmetlerin kar l nda huzur hakk, ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Ba ms z Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin ba ms zl klar n koruyacak düzeyde olmas na özen gösterilir. Ba ms z Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirmesinde kâr pay, pay opsiyonlar veya irketin performans na dayal ödeme planlar kullan lmaz. Yönetim Kurulu Üyelerinin irkete sa lad katk lar dolay s yla katland giderler (ula m, telefon, sigorta vb. giderleri) irket taraf ndan kar lanabilir. 2. DAR SORUMLULU U BULUNAN YÖNET C LER N ÜCRETLEND R LME ESASLARI: dari sorumlulu u bulunan yöneticilerin ücretleri iki temel unsurdan olu maktad r. Bunlardan ilki ayl k olarak ödenen baz ücret, ikincisi sa lanan ek faydalard r (araç ve akaryak t bedeli vb.). Baz ücret piyasadaki makroekonomik veriler, irketin faaliyette bulundu u sektörde bulunan benzer irketlerde ayn düzey yöneticilerin ald klar ücretler, irketin genel ücret politikas, irketin büyüklü ü ve uzun vadeli hedefleri dikkate al narak belirlenir. Baz ücretler y ll k enflasyon ve performans kriterleri dikkate al narak her y l Nisan ay na kadar belirlenir. Yukar daki esaslara göre belirlenen ve y l içinde dari Sorumlulu u Bulunan Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen Genel Kurul toplant s nda mevzuata uygun olarak ortaklar n bilgisine sunulur. 60

19 KOM TELER N GÖREV VE ÇALI MA ESASLARI KURUMSAL YÖNET M KOM TES GÖREV VE ÇALI MA ESASLARI I. TANIM VE AMAÇ Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket) Yönetim Kurulu bünyesinde 10/07/2014 tarih ve 2014/15 say l Yönetim Kurulu karar ile kurulan Kurumsal Yönetim Komitesinin amac : irketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sa lamak, b. irkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulan p uygulanmad n, uygulanm yor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolay s yla meydana gelen ç kar çat malar n tespit etmek, c. Yönetim Kurulu na kurumsal yönetim uygulamalar n iyile tirici tavsiyelerde bulunmak, d. Yat r mc li kileri Bölümü nün çal malar n gözetmek, e. lgili mevzuat gere ince Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini yerine getirmek, konular nda Yönetim Kuruluna destek vermektir. Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yay nlanan II 17.1 say l Kurumsal Yönetim Tebli i do rultusunda Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ve Yönetim Kurulu karar ile belirlenmi olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi taraf ndan yerine getirilmesine Yönetim Kurulu Taraf ndan karar verilmi ve bu komitelerin çal ma esaslar, Kurumsal Yönetim Komitesi Çal ma Esaslar alt nda düzenlenmi tir. II. DAYANAK Bu düzenleme Sermaye Piyasas Mevzuat, irket Ana Sözle mesi ve Sermaye Piyasas Kurulu Kurumsal Yönetim Tebli i ekinde yer alan Kurumsal Yönetim lkeleri ndeki düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde olu turulmu tur. 61

20 III. YETK VE KAPSAM Komite, Yönetim Kurulu taraf ndan olu turulur ve yetkilendirilir. b. Kendi yetki ve sorumlulu u dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumlulu u her zaman Yönetim Kuruluna aittir. c. Komitenin görevini yerine getirebilmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu taraf ndan sa lan r. d. Komite gerekli gördü ü yöneticiyi toplant lar na davet edebilir ve görü lerini alabilir. e. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördü ü konularda ba ms z uzman görü lerinden yararlan r. Komitenin ihtiyaç duydu u dan manl k hizmetlerinin bedeli irket taraf ndan kar lan r. IV. KOM TEN N YAPISI Komitenin ba kan Ba ms z Yönetim Kurulu Üyeleri aras ndan seçilir. b. Komite en az iki üyeden olu ur. Komitenin iki üyeden olu mas halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunmas halinde üyelerin ço unlu u, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden olu ur. c. cra Ba kan /Genel Müdür komitede görev alamaz. d. Gerek duyuldu unda Yönetim Kurulu Üyesi olmayan, konusunda uzman ki iler Komite üyesi olabilir. e. Yat r mc li kileri Bölümü Yöneticisinin Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur. f. Komitenin çal ma süresi Yönetim Kurulunun çal ma süresi ile paralel olur. Komite üyeleri Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin yap ld Genel Kurul toplant s ndan sonra yap lacak ilk Yönetim Kurulu toplant s nda tekrar belirlenir. V. KOM TE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA Komite prensip olarak 6 ayl k ara dönemleri takip eden ay içerisinde (Ocak Temmuz) toplan r. Ancak gerek görülen hallerde bu süre beklenmeksizin toplanabilir. b. Komite üye say s n n yar dan bir fazlas n n kat l m yla toplan r, ço unlu u ile karar al r. c. Komite toplant lar nda al nan kararlar yaz l hale getirilir, Komite üyeleri taraf ndan imzalan r ve saklan r. Komite çal mas hakk nda bilgiyi ve toplant sonuçlar n içeren raporu Yönetim Kuruluna sunar. 62

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 Yönetim Kurulu Komiteleri Mustafa Nafiz 1 GÜRESTİ Mehmet Tekin 2 SALT MUHASEBE MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10.04.2015

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bundan böyle şirket diye anılacaktır) 1 Ocak 2006-31 Aralık 2006 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE KAYNAK LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz, pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve

Detaylı

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no:79297 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 09 Mart 2015 tarih 2015/309 sayılı kararı ve şirketimiz

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM BÖLÜM IV KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Menderes Tekstil veya Şirket), 03.01.2014 tarih

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ticaret Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No. : 0 (212)

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ Amaç ve Konusu: ESKĠ METĠN Amaç ve Konusu: YENĠ METĠN Madde 3 Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar: LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:. Dönemi Genel Kurulunun. adresinde. tarihinde ve.. saatte aşağıdaki gündem dahilinde

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No: 4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1-Raporun Dönemi : 01.01.2009-30.06.2009 2-Ortaklığın Unvanı : Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 30.06.2009 tarihi itibariyle aktif

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi Şirketimizin 01.01.2012 31.12.2012 faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan faaliyet raporu

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

ESKİ ŞEKLİ : YENİ ŞEKLİ : Madde 4 Şirketin Amaç ve Konusu :

ESKİ ŞEKLİ : YENİ ŞEKLİ : Madde 4 Şirketin Amaç ve Konusu : FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMENİN 4. MADDESİ (k) FIKRASININ, 10., 11., 15., 22., 23. ve 25. MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, 36., 37., 38. ve 39. MADDELERİNİN TEK MADDE OLARAK

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 Ara Dönem Faaliyet Raporu 1 A- RAPORUN DÖNEMİ Faaliyet Raporumuz 01.01.2009 31.03.2009 dönemini kapsamaktadır. B- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SAN. A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

ÇEMAŞ DÖKÜM SAN. A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU ÇEMAŞ DÖKÜM SAN. A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Köklü değerlere ve güçlü kurumsal temellere sahip olan Çemaş Döküm San. A.Ş. başarılı iş uygulamalarını

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yürütmekte olan halka açık bir kuruluştur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yürütmekte olan halka açık bir kuruluştur. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yürütmekte olan halka açık bir kuruluştur. Şirket kurucu ortaklarının sahip olduğu kurumsallaşma anlayışı,

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI Aşağıda yazılı gündem maddelerinin müzakeresi ve karara bağlanması için

Detaylı

İlgili tebliğ gereği uyulması zorunlu yükümlülüklere uyum çalışmalarına ilişkin açıklamalarımız aşağıda belirtilmiştir.

İlgili tebliğ gereği uyulması zorunlu yükümlülüklere uyum çalışmalarına ilişkin açıklamalarımız aşağıda belirtilmiştir. Sayfa No: 1 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz tarafından, 04.07.2003 Tarih ve 35/835 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile kamuya açıklanan

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Şubat 2016 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Notu: 7.30 Priv. YÖNETİCİ ÖZETİ ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI Şirketimiz 01.01.2015-31.12.2015 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARININ İSTENMESİ Madde 1 Borsa da işlem gören

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 18 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 2014 Yılı Genel Kurul Toplantısının 01/06/2015 saat 10,30 da A Grubu İmtiyazlı

Detaylı

Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Yolsuzlukla Mücadele Politikası Yolsuzlukla İçindekiler Amaç 1 1. Kapsam 2 2. Tanımlar 3 3. Görev ve Sorumluluklar 4 3.1. Yönetim Kurulu 4 3.2. Kurumsal Yönetim Komitesi 4 3.3. Çalışanlar 5 3.4. Uygulamaların İzlenmesi ve Politika ile

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İstanbul Ticaret Sicilinin 590256 Numarasında Kayıtlı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Ana Sözleşme Değişikliği Tasarısıdır

İstanbul Ticaret Sicilinin 590256 Numarasında Kayıtlı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Ana Sözleşme Değişikliği Tasarısıdır İstanbul Ticaret Sicilinin 590256 Numarasında Kayıtlı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Ana Sözleşme Değişikliği Tasarısıdır ESKİ METİN MADDE 6- SERMAYE HİSSE NEVİLERİ VE HİSSELERİN DAĞILIMI Şirket

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.S. (THE MEMBER FIRM OF JEFFREYS HENRY INTERNATIONAL) 1-12 / 2014 TARİHLİ ŞEFFAFLIK RAPORU

MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.S. (THE MEMBER FIRM OF JEFFREYS HENRY INTERNATIONAL) 1-12 / 2014 TARİHLİ ŞEFFAFLIK RAPORU MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.S. (THE MEMBER FIRM OF JEFFREYS HENRY INTERNATIONAL) 1-12 / 2014 TARİHLİ ŞEFFAFLIK RAPORU 1 2014 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar i : 11.11.2013 Karar No : 2013/DK-THD/605 Gündem Konusu : Tüketici Şikâyetlerinin İşletmeciler Tarafından Çözülmesine İlişkin Usul ve

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

ANADOLU CAM YENİŞEHİR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

ANADOLU CAM YENİŞEHİR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU ANADOLU CAM YENİŞEHİR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1) Genel Bilgiler: Anadolu Cam Yenişehir Sanayi Anonim Şirketi, 2005 yılında Anadolu Cam Sanayi Anonim Şirketi, T.Şişe ve Cam Fabrikaları

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İNSAN HAKLARI POLİTİKASI GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Revizyon Yayın Tarihi V.1 Mayıs 2016 1. AMAÇ ve KAPSAM GİRİŞ GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ( GYH ) ve bağlı şirketleri (aksi belirtilmedikçe

Detaylı

SERMAYE PĠYASASINDA FĠNANSAL RAPORLAMA TEBLĠĞĠ

SERMAYE PĠYASASINDA FĠNANSAL RAPORLAMA TEBLĠĞĠ SERMAYE PĠYASASINDA FĠNANSAL RAPORLAMA TEBLĠĞĠ ( ) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kamunun zamanında, yeterli ve doğru bir şekilde aydınlatılmasını teminen,

Detaylı

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2013 YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır), Sermaye Piyasası

Detaylı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı I. Giriş Türkiye elektrik piyasasında dağıtım sisteminin kullanımına

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İç Kontrol Tanımı İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik

Detaylı

29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul)

29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul) 29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul) Şirketimizin 2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 24

Detaylı

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim.

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim. Temel Paydaş Grupları ve Katılım Platformları Dış paydaşlarımız: Paydaş Grubu Katılım Platformları Paydaş katılımının sıklığı Müşteriler Kamu otoritesi / Düzenleyici kurumlar Bankacılık hizmet süreci (Şubeler)

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/6 1. Amaç Gerçekleştirilen kontrol ve sertifikasyon hizmetlerinde müşterilerden gelebilecek şikâyet ve itirazların çözüm yöntemini belirlemektir. 2. Sorumlular Bu prosedürün uygulanmasından,

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ 2014 zc KRM-Y-04/19.06.2014/Rev.00 Madde 1/Amaç ve Kapsam Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor

Detaylı

PSA FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU. : Kayışdağı Cad. Karaman Çiftliği Yolu Kar Plaza Kat:14 Ataşehir İstanbul/Türkiye

PSA FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU. : Kayışdağı Cad. Karaman Çiftliği Yolu Kar Plaza Kat:14 Ataşehir İstanbul/Türkiye PSA FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU 1-GENEL BİLGİLER a)raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2012 31.12.2012 b)ticaret Ünvanı : PSA Finansman Anonim Şirketi c)ticaret

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

31.05 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31/05/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

31.05 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31/05/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 31.05 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31/05/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Şirket, 1.3.10 ve 1.3.11 numaralı ilkelere uyuma ilişkin değerlendirmesini zorunlu olmaması çerçevesinde sürdürmektedir.

Şirket, 1.3.10 ve 1.3.11 numaralı ilkelere uyuma ilişkin değerlendirmesini zorunlu olmaması çerçevesinde sürdürmektedir. BÖLÜM I - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı a) PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. ( Şirket ), 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 1) HAKKINDA TEBLİĞDE

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Pınar Su Hakkında Yönetim Kurulu Başkanı ndan Yönetim 2011 Yılında Kurumsal Yönetim Finansal Bilgiler 1) Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı: PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( Şirket ) 31 Aralık 2011

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler 12 Kasım 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27404 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

İMKB ŞİRKETLERİ TARAFINDAN 2005 YILINDA YAYINLANAN KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORLARINA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME

İMKB ŞİRKETLERİ TARAFINDAN 2005 YILINDA YAYINLANAN KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORLARINA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME İMKB ŞİRKETLERİ TARAFINDAN 2005 YILINDA YAYINLANAN KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORLARINA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME SERMAYE PİYASASI KURULU 1- KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU HAZIRLANMASI Kurulumuzun 2004/51

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

İKİNCİ BÖLÜM Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Türkiye İş Bankası

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal yönetim yaklaşımımız, eşitlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk kavramları üzerine kurulmuştur. Bu

Detaylı