Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus"

Transkript

1 Türk Aile Hek Derg 2007; 11(1): Araflt rma Research Article Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus TYPE 2 DIABETES MELLITUS FROM CARDIOVASCULAR PERSPECTIVE Tar k Özdemir 1, Sunay Sand kç 2, Ersin Akp nar 3, Esra Saatçi 3 Özet Amaç: Diabetes mellitus tüm dünyada oldu u gibi ülkemizde de görülme s kl artan önemli bir sa l k sorunudur. Diabetik hastalardaki en önemli mortalite ve morbidite nedeni kardiyovasküler hastal klard r. Bu çal flmada, Adana Nümune E itim ve Araflt rma Hastanesi Dahiliye Poliklini i ne baflvuran normotansif ve hipertansif tip 2 diyabetiklerde sol ventrikül diyastolik disfonksiyon prevalans araflt r lm fl, diyabet süresi ve HbA1c düzeyi ile iliflkisi incelenmifltir. Gereç ve Yöntem: Olgular n kalp fonksiyonlar ekokardiyografi ile de erlendirildi. Bulgular: Normotansif diyabetik hastalar n % 46.4 ünde diyastolik disfonksiyon saptan rken, bu oran, hipertansif diyabetiklerde %75.0 e ulafl yordu (p=0.03). Normotansif ve hipertansif diyabetik hasta gruplar aras nda yafl bak m ndan fark yokken (p>0.05), diyastolik disfonksiyon saptanan hastalar n yafl ortalamalar (56.2 y l), diyastolik fonksiyonu normal olan hastalara göre (50.1 y l) daha yüksek idi (p=0.004). Diyabet süresi, diyastolik disfonksiyon saptanan hastalarda ortalama 8.56 y l iken, diyastolik fonksiyonu normal olan hastalarda ortalama 5.55 y l idi (p=0.05). Diyastolik fonksiyon bozuklu u ile HbA1c aras nda iliflki bulunamad (p>0.05). Hastalar n ço unun metabolik kontrollerinin kötü oldu- u ve hepsinin dislipidemik oldu u gözlendi. Sonuç: Hiçbir kalp yak nmas olmayan tip 2 diyabetik hastalarda sol ventrikül fonksiyon bozuklu u olabilece i; hipertansiyonun diyabete efllik etti i durumlarda bu bozuklu un daha yüksek oranda görüldü ü ve diyabetik hastalarda erken dönemde kalp fonksiyonlar n de erlendirmek için periyodik ekokardiyografinin uygun olaca söylenebilir. Anahtar sözcükler: Tip 2 diabetes mellitus, hipertansiyon, diyastolik disfonksiyon. Summary Objective: Type 2 diabetes mellitus is an important health problem for both the world and our country. Cardiovascular diseases are the major causes of mortality and morbidity in diabetic patients. Normotensive and hypertensive type 2 diabetic patients attending Adana Numune Hospital Internal Medicine Outpatient Clinic were investigated for left ventricle diastolic dysfunction prevalence and its relationship with the duration of diabetes and HbA1c levels. Materials and Methods: The cardiac function of the cases was analyzed with echocardiography. Results: The rate of diastolic dysfunction was 46.4% in the normotensive group and 75% in the hypertensive group (p=0.03). The mean age of the patients with diastolic dysfunction (56.20±4.37 years) was higher than that of patients with normal diastolic function (50.10±3.66 years) (p=0.004). The duration of diabetes was 8.56±6.98 years for the patients with diastolic dysfunction and 5.55±6.24 years for the patients with normal diastolic function (p=0.05). There was no correlation between diastolic dysfunction and serum HbA1c levels (p>0.05). All patients were dyslipidemic and had bad metabolic control. Conclusion: Left ventricular diastolic dysfunction may be present in type 2 diabetic patients with no symptoms of cardiac dysfunction. Ventricular dysfunction rates are higher if hypertension is concurrent with diabetes mellitus. Periodical echocardiography evaluation is appropriate for early detection of cardiac dysfunction. Key words: Type 2 diabetes mellitus, hypertension, diastolic dysfunction. 1) Adana Numune Hastanesi, Aile Hekimli i Uzman 2) Adana Numune Hastanesi Dahiliye Klinik fiefi, Dahiliye Uzman Doç. Dr. 3) Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi, Aile Hekimli i Anabilim Dal, Aile Hekimli i Uzman, Yard. Doç. Dr Yay n haklar Türkiye Aile Hekimli i Uzmanl k Derne i (TAHUD)'a aittir. Her hakk sakl d r. Deomed Medikal Medya taraf ndan yay mlanmaktad r. Copyright 2007 Turkish Society of Family Practice. All rights reserved. Published by Deomed Medical Publishing, a division of Deomed Medical Media, Istanbul.

2 Hipertansiyon ve diabetes mellitus, kardiyovasküler hastal k yönünden sinerjistik etki gösteren, güçlü ve ba ms z risk faktörleridir. Diabetes mellituslu hastalar n yaklafl k %50 si hipertansiftir ve etnik gruba ba l olarak hipertansif kiflilerin %5 ile %25 i diyabetiktir. Hem diyabet hem de hipertansiyonu olan hastalarda mortalite ve morbidite önemli ölçüde artar. 1 Son y llarda yap lan klinik ve histopatolojik çal flmalar hem tip 1, hem de tip 2 diyabetin, miyokard, koroner aterosklerozdan ba ms z olarak etkiledi ini göstermifltir. Diyabetik kardiyomiyopati olarak tan mlanan bu klinik tablo, hücre hipertrofisi, interstisyel fibrozise yol açan miyosit nekrozu ve miyokardiyal arteriyoler hiyalinizasyon ile meydana gelir. Bu de ifliklikler, önce sol ventrikül esnekli ini azaltarak gevflemeyi ve diyastolik fonksiyonu bozar. 2,3 Diyabetik kalp hastal n n ilk göstergesi diyastolik disfonksiyondur: Güvenilir, kolay uygulanan ve noninvaziv bir yöntemle; ekokardiyografi ile saptanabilir. Bu çal flman n amac, Adana Nümune E itim ve Araflt rma Hastanesi Dahiliye Poliklini i ne baflvuran normotansif ve hipertansif tip 2 diyabetlilerde diyastolik disfonksiyon prevalans n araflt rmak, diyabet süresi ve HbA1c düzeyi ile iliflkisini incelemekti. Gereç ve Yöntem Araflt rma Evreni Bu kesitsel çal flmada, Haziran-Temmuz 1999 tarihleri aras nda Adana Nümune E itim ve Araflt rma Hastanesi Dahiliye Poliklini i ne baflvuran 60 diyabetik hasta ele al nd. Araflt rmaya kat lan dört hasta, koroner arter hastal na ait belirti veya elektrokardiografik (EKG) bulgu saptanmas nedeniyle çal flma d fl b rak ld. Valvüler veya perikardiyal hastal olanlar çal flmaya al nmad. Çal flmaya, geçirilmifl miyokard infarktüsü, anjina pektoris öyküsü olmayan diyabetikler al nd. Hastalar koroner arter hastal na yönelik tedavi alm yorlard, EKG leri sinüs ritminde olup miyokard infarktüsü ve/veya iskemi bulgusu yoktu. Olgular, diyabetik hastalar için JNC-VI raporu ölçütlerine göre, normotansif ve hipertansif iki gruba ayr ld ; sistolik kan bas nc n n 130 mm Hg ve diyastolik kan bas nc n n 85 mm Hg üstünde olmas hipertansiyon olarak kabul edildi. Hipertansif grup, daha önce tan konmufl olup antihipertansif ilaç kullananlar ve yeni tan alanlar kaps yordu. Verilerin Toplanmas Çal flmaya kat lan hastalara, çal flman n konusu, amaçlar ve yöntem hakk nda bilgi verildikten sonra hastalar n onay al nd. Bilgi formlar yüz yüze görüflülerek dolduruldu. Hastalara tip 2 diabetes mellitus tan s konmas ndan beri geçen süre, antidiyabetik ilaç al p almad klar, hipertansiyon tan s al p almad klar ve buna yönelik ilaç kullan p kullanmad klar soruldu. Sigara ve alkol kullan m öyküleri sorguland. Mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonlar n varl n anlamak için, nöropati, nefropati, koroner arter hastal, serebrovasküler hastal k ve periferik damar hastal sorguland. Hastalar n fizik muayeneleri ayn hekim taraf ndan gerçeklefltirildi. Kan bas nc ölçümleri sabah saatlerinde, 10 dakikal k istirahat takiben, oturur pozisyonda, Erka tansiyon aleti ve Littmann marka stetoskop ile yap ld. Kan bas nc ölçümü için 12 x 23 cm lastik manflonlu aneroid sfigmomanometre kullan ld. Sistolik kan bas nc için Korotkoff un I. faz, diyastolik kan bas nc için Korotkoff un V. faz kullan ld. Befl dakika arayla yap lan iki ölçümün ortalamas al nd. Nab z /dakika say s ve atefl ( C) ölçüldü. Açl k kan örnekleri, venöz kanda, hastanenin biyokimya laboratuvar nda de erlendirildi. Cobas Integra otoanalizör ile açl k serum glikozu, hemoglobin A1c düzeyi, total kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, trigliserid, serum kreatinin ve üre düzeyleri araflt r ld. Hastalar n EKG leri ve telekardiyografileri de erlendirildi. Ekokardiyografi öncesinde dakika dinlendirilen olgular hastalar n normotansif mi hipertansif mi olduklar n bilmeyen bir kardiyoloji uzman taraf ndan de erlendirildiler. Bunun için hasta sol lateral dekübitus pozisyonuna getirildi, parasternal uzun ve k sa eksen, apikal 4 ve 2 boflluk konumlar nda Hitachi EUB-555 ekokardiyografi cihaz yla 2.5 MHz elektronik transducer kullan ld. Önce M-mode ve iki boyutlu ekokardiyogram incelemesinde sol ventrikül diyastol sonu ve sistol sonu çaplar, interventriküler septum ve posterior duvar diyastol sonu kal nl klar ölçüldü. Sonra apikal dört boflluk görüntüsünden mitral kapak uçlar seviyesinde pulsed wave Doppler ile pik erken diyastolik h z (E peak), pik geç (atriyal) diyastolik h z (A peak) ve erken ve geç piklerin oran (E/A) ölçüldü. Sol ventrikül hipertrofisi aç s ndan interventriküler septum ve arka duvar kal nl n n 11 mm ve üzerinde olmas ve diyastolik disfonksiyon aç s ndan E/A>1 olmas ölçüt al nd. Klinik karar verme sürecinde standart algoritmalar kullan ld. statistik Analiz Veriler Microsoft Excel program nda kodland, kaydedildi ve Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 10.0 paket program ile çözümlendi. Tan mlay c de erlendirmeler için aritmetik ortalama, standart sapma ve yüzde de erleri, gruplar aras karfl laflt rmalarda ki-kare testi kullan ld. 20 Özdemir T ve ark. Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus

3 Bulgular Çal flmaya al nan 56 olgu, iki gruba ayr ld ; hipertansif diyabetik hastalar (1. Grup, n=28) ve normotansif diyabetik hastalar (2. Grup, n=28). Hastalar n 40 (%71.4) kad n, 16 s (%28.6) erkekti. 1. Grup taki 28 olgunun 21 i (%75) kad n, 7 si (%25) erkekti. 2. Grup taki 28 olgunun 19 u (%68.6) kad n, 9 u (%31.4) erkekti. 1. Grup taki hastalar n ortalama yafllar 54.71±7.13 y l (37-70 y l); ortalama diyabet süresi 8.00±7.35 y l idi. 2. Grup taki hastalar n ortalama yafl 52.18±7.12 y l (40-67 y l); ortalama diyabet süresi 6.75±6.28 y l idi. Ortalama yafl ve diyabet süresi aç s ndan 1. ve 2. Grup aras nda anlaml fark yoktu (p>0.05). 1. Grup ta iki, 2. Grup ta ise üç hastaya yeni tip 2 diabetes mellitus tan s konmufltu. Di er hastalar n diyabet süresi 1-30 y l aras nda de iflmekteydi. Hastalar n sadece 4 ü (%7.14) sigara içiyordu veya geçmiflte sigara içmiflti. Sigara içenler de günde 10 adetten az sigara içiyorlard. Alkol tüketimi sadece 2 erkek hastada bildirildi. Hastalar n hiçbirinde geçirilmifl koroner arter ve serebrovasküler olay öyküsü yoktu. EKG lerinde; aritmi ve iskemi bulgusu olanlar çal flmaya al nmad. Üç hastada voltaj ölçütleri ile sol ventrikül hipertrofisi saptand. Telekardiyografilerin incelenmesinde sadece 2 hastada kardiyotorasik oran >1 bulunarak kardiyomegali olarak de erlendirildi, di er hastalar n telekardiografileri normaldi. Tüm hastalarda dislipidemi vard. Hastalar n ortalama HbA1c de erleri Grup 1 de 9.55±2.35 iken, Grup 2 de 9.34±1.91 idi. HbA1c, 12 hastada (%21.4) hedef de er olan %7 nin alt ndayd. Bu 12 hastan n 7 si normotansif, 5 i hipertansif idi. HbA1c yönünden 1. ve 2. Grup aras nda anlaml fark yoktu (p>0.05). Hiçbir hastada EKG bulgusu ile koroner arter hastal saptanmad. Normotansif diyabetik olgular n 16 s nda (%57.1), hipertansif diyabetik olgular n ise 20 sinde (%71.3) öykü ve fizik muayene bulgular ile nöropati saptand (p>0.05). Normotansif hastalar n 4 ünde (%14.3) retinopati bulunurken, hipertansif olgular n 6 s nda retinopati (%21.4) saptand (p>0.05). Sadece bir hipertansif diyabetik hastada belirgin nefropati saptand, hiçbir normotansif diyabetik hastada nefropati saptanmad. Sol ventrikül hipertrofisi saptanan 6 (%10.7) olgunun tümüne diyastolik fonksiyon bozuklu u efllik etmekteydi. Alt olgunun 5 i hipertansif diyabetik gruba aitti. Hipertansif diyabetik hastalar n 2 sinde sistolik disfonksiyon saptand. Tüm olgular n 34 ünde (%60.7) diyastolik fonksiyon bozuklu u saptand. 28 normotansif diyabetik hastan n 15 inde (%53.6) EKG bulgular normal iken, 13 ünde (%46.4) diyastolik fonksiyon bozuklu u vard. Hipertansif grupta ise 28 hastan n 7 sinde (%25) eko bulgular normal iken 21 inde (%75) diyastolik fonksiyon bozuklu u saptand. Diyastolik fonksiyon bozuklu u aç s ndan normotansif ve hipertansif diyabetik hastalar aras ndaki fark anlaml yd (p=0.03). Diyastolik disfonksiyonu olan 34 hastan n 24 ünde (%70.6) klinik nöropati, 9 unda (%26.5) retinopati, bir olguda ise belirgin nefropati vard. Diyastolik fonksiyonlar normal olan 22 hastan n 12 sinde (%54.5) klinik nöropati, bir hastada retinopati vard. Hiçbir hastada nefropati görülmedi. Diyastolik fonksiyonu normal olan hastalar n yafl ortalamas 50.1±3.66 y l iken diyastolik disfonksiyonu olanlar nki 56.2±4.37 y l idi. Yafl artt kça diyastolik disfonksiyon oran da artmaktayd (p=0.004). Diyastolik fonksiyonu normal olanlarda diyabet süresi 5.55±6.24 y l iken disfonksiyonu olanlarda 8.56±6.98 y l idi. Diyabet süresi artt kça diyastolik disfonksiyon oran anlaml olarak artmaktayd (p=0.05) (Tablo 1). Diyastolik fonksiyonu normal olanlarda HbA1c düzeyleri 9.23±2.01, diyastolik disfonksiyonu olanlarda ise 9.58±2.21 idi (p>0.05). Tablo 1 Hastalarda diyastolik fonksiyon ile diyabet süresi, yafl ortalamas, HbA1c de erlerinin iliflkisi Normal Diyastolik Diyastolik p Fonksiyon Disfonksiyon Ortalama ± SS Ortalama ± SS Diyabet Süresi 5.55± ± Yafl 50.10± ± HbA1c 9.23± ± Tart flma Herhangi bir kalp hastal bulunmayan diyabetik hastalar n ekokardiyografilerinde, %40-50 oran nda diyastolik disfonksiyonun varl gösterilmifltir. 2,4-6 Yafl, hipertansiyon, iskemi gibi faktörler de kalp fonksiyonunu etkileyebilmektedir. 6 Mercano lu ve ark. 24 diyabetik hastan n 10 unda (%46) istirahatte diyastolik disfonksiyon saptam fllard. 2 Osunkwo ve ark. 50 normotansif diyabetik hastada belirgin diyastolik disfonksiyon saptam fllard. 7 Çal flmam zda diyastolik disfonksiyon genellikle 10 y ldan uzun süre diyabeti olanlarda görülmüfl olmakla birlikte bu konuda genel kan, diyabetik kardiyomiyopatinin diyabetin ilk y llar nda ortaya ç kabilece i yönündedir. 2 Tip 2 diyabet, genellikle, y llarca gizli kald ktan sonra tan nmaktad r. Bu durum, daha tan s ras nda kalp fonksiyonu bozuklu u saptanmas n n nedenini aç klamaktad r. Diyabetik hastalardaki sol ventrikül diyastolik disfonksiyonun glisemi kontrolü ile iliflkisi tam olarak ayd nlat lamam flt r. Gough ve ark., 20 normotansif diyabetik hastada Türkiye Aile Hekimli i Dergisi Turkish Journal of Family Practice Cilt 11 Say

4 6 ayl k bir izleme sonucunda, HbA1c de erlerini istenilen düzeylere çekebilmifl, ancak E/A oran nda herhangi bir de- ifliklik saptayamam fllard r. 8 Çal flmam zda hem diyastolik disfonksiyonu olanlarda hem de olmayanlarda metabolik kontrol çok kötü idi. Sol ventrikül dolum örnekleri, kalp h z, yafl, yüklenme durumlar, sistolik fonksiyon ve kapak yetersizlikleri gibi çok say da faktörden etkilenir. Kalp h z ile E/A oran aras ndaki iliflki genç yafllarda daha belirgindir, eriflkinler daha az etkilenmekle birlikte, kalp h z artt kça A dalgas, E dalgas na göre artar. Bu nedenle, çal flmam za al nan hastalar n kalp h z n n 100/dakika n n alt nda olmas na ve gruplar aras nda nab z h zlar n n farkl olmamas na dikkat ettik. Normal bireylerde yafllanma ile E/A oran azal r. Andren ve ark. yafllar 70 olan 584 asemptomatik olguda E/A oran n ortalama 0.94±0.25 olarak saptam fllard. 9 Yafllar olan 665 olgunun incelendi i bir baflka çal flma, belirgin diyastolik disfonksiyon saptam flt. 10 Bulgular m z literatürle uyumludur. Çal flmalara göre E/A oran n n cinsiyetle iliflkisi yoktur. 11,12 Biz, bu parametreyi incelemedik; çünkü çal flmam zdaki erkek hasta say s belirgin olarak azd. Hipertansif hastalarda, diyastolik fonksiyon, sol ventrikül hipertrofisi olmadan da bozulabilir ve bu de ifliklik sistolik disfonksiyondan önce ortaya ç kabilir. Rusconi ve ark. baflka hastal olmayan 301 hipertansif hastan n, sadece % 13 ünde normal diyastolik fonksiyon saptam fllard. 13 E/A oran na göre hastalar n %51 inde diyastolik disfonksiyon saptan rken, akci er ven ak m parametresi ile de erlendirildi inde bu oran %87 ye ç k yordu. 13 Poirier ve ark. Valsalva manevras ve akci er ak m ölçümleriyle 46 asemptomatik normotansif diyabetliyi inceleyerek %60 oran nda diyastolik disfonksiyon saptad lar. 14 Metabolik kontrol ile diyastolik disfonksiyon aras nda herhangi bir iliflki saptanmam flt r. 14 HyperGen çal flmas nda %20 si diyabetli olan 1950 hipertansif hasta incelenmifl ve diyabetik hipertansiflerde belirgin olarak daha düflük miyokard fonksiyonu ve artm fl sol ventrikül duvar kal nl saptanm flt r. 15 Hipertansif hastalarda sol ventrikül içi bas nc n n artarak, sol ventrikül duvar stresini art rd ve daha ileri aflamalarda diyastolik kalp yetersizli ine neden oldu u gösterilmifltir. 16,17 Birçok çal flma ile asemptomatik diyabetik hastalarda diyastolik disfonksiyon saptan rken, sistolik fonksiyonlar normal s n rlarda bulunmufltur. Çal flmam zda %3.8 oran nda sistolik disfonksiyon saptanm fl olup tümü hipertansif diyabetik hastalard. Kahire Üniversitesi ndeki bir çal flmada, 66 normotansif diyabetik hastada kontrol grubuna göre anlaml olarak daha düflük ejeksiyon fraksiyonu ve belirgin diyastolik disfonksiyon saptanm flt r. Ayr ca sol ventrikül diyastolik ve sistolik fonksiyon anormallikleri ile diyabetik mikroanjiyopati (nöropati ve retinopati) iliflkili bulunmufltur. 18 Çal flmam zda, diyastolik disfonksiyonu olan hastalarda klinik nöropati ve retinopati saptad k. Fakat baz çal flmalarda hiçbir mikroanjiyopatik komplikasyonu olmayan tip 2 diabetik hastalarda diyabetik kardiyomiyopati saptanm flt r. 19 Diabetes mellitus ve hipertansiyonun birlikteli inde sol ventrikül fonksiyonlar pek çok çal flmada incelenmifltir: Bize bu konuda fl k tutacak en kapsaml çal flma The Strong Heart Study dir. 20 Sadece diyabeti olan 642, sadece hipertansiyonu olan 614 ve hem diyabeti hem de hipertansiyonu olan 874 hasta, diyabet ya da hipertansiyonu olmayan 1025 olgu ile karfl laflt r lm flt r. Sol ventrikül hipertrofisi, kontrol grubunda %12, sadece diyabeti olanlarda %19, sadece hipertansiyonu olanlarda %29 ve hipertansif diyabetiklerde % 38 oran nda idi. Anormal miyokard fonksiyonu oranlar ise, s ras yla, %7, %10, %11 ve %18 idi. 20,21 Grossman ve ark aras ndaki ngilizce makaleleri incelemifller ve hipertansif diyabetiklerin sol ventrikül kitlesinde, sistolik ve özellikle diyastolik fonksiyonlar nda bozulma saptam fllard r. 22 Çal flmam z n bir benzeri Nicolino ve ark. taraf ndan gerçeklefltirilmifltir: 41 normotansif diyabetik ile 43 hipertansif diyabetik karfl laflt r lm fl, normotansif diabetik grupta %32 oran nda görülen diyastolik disfonksiyon, hipertansif diyabetik grupta % 40 a ulaflm flt r. Bu çal flmada hipertansif olgular n kan bas nçlar n n kontrol alt nda olmas, bu grupta saptanan düflük diyastolik disfonksiyon oran n aç klamaktad r. 23 Diyabet ve hipertansiyonun, sol ventrikülün yap s ve fonksiyonu üzerine ayr ayr ve birbirine eklenen etkileri söz konusudur. Her ikisinin birlikte bulundu u hastalar, yüksek risk grubu olarak de erlendirilmelidir. 24 Antihipertansiflerin düzenli kullan m n n, zamanla sol ventrikül diyastolik disfonksiyonda düzelmeye neden oldu- u çeflitli çal flmalar ile gösterilmifltir. 15,25 Britanya da 20 hastaneyi kapsayan UKPDS 38 çal flmas nda 1148 hipertansif olgu incelenmifl ve s k tansiyon kontrolünün diyabetik komplikasyonlar ve diyabete ba l ölümleri azaltt saptanm flt r. S k kan bas nc kontrolünün, s k kan flekeri kontrolünden daha önemli oldu u vurgulanm flt r. 26 Yüksek risk grubundaki hastalarda dahi antihipertansif tedavi protokolleri baflar l sonuçlar vermektedir. 27 Literatürle uyumlu olan çal flmam z n sonuçlar na göre, diyabetik kardiyomiyopati, hastal n erken döneminde görülebilir ve metabolik kontrolden ba ms zd r. Sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu, özellikle diyabetin ve hipertansiyonun birlikte bulundu u hastalarda daha s kt r. Yafl, obezite ve diyabet süresi kalp fonksiyonlar n olumsuz yönde et- 22 Özdemir T ve ark. Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus

5 kiler. Di er mikrovasküler komplikasyonlar da s kl kla birlikte bulunur. Sonuç Diyabetlilerde kalp-damar hastal klar önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Özellikle konjestif kalp yetersizli i riski yüksektir. Sistolik fonksiyonun normal oldu u ve hastan n hiçbir semptomunun olmad erken dönemde diyastolik disfonksiyonu saptamak için periyodik ekokardiyografi gereklidir. Diyabetik hastalar n izlemini, gerekli dal uzmanlar ile koordinasyon içinde planlamak ve yürütmek, aile hekiminin görevlerindendir. Kaynaklar 1. Schafers RF, Lutkes P, Ritz E, Philipp T. Guidelines for the treatment of arterial hypertension in diabetes mellitus. The consensus recommendations of the German League for the Fight against High Blood Pressure, Inc., the German Diabetes Society and the Society for Nephrology. Dtsch Med Wochenschr 1999;124(45): [Almanca]. 2. Mercano lu F, Karfl da K, Oflaz H ve ark. Yeni bafllayan tip II diabetes mellituslu normotensif hastalarda sol ventrikül diyastol fonksiyonlar. Türk Kardiyol Dern Arfl 1997;25(2): Guest TM, Sperling LS, Ballard DJ, Weintraub WS. Cardiovascular complications of diabetes mellitus. Clinical Diabetes Mellitus, A Problem Oriented Approach da. Ed. Davidson JK. 3. Bask. New York, Thieme Medical Publishers, 2000; Hennersdorf MG, Kelm M, Schannwell CM, Rosen P, Strauer B. Cardiac complications in diabetes mellitus. Med Klin 2000;95(9): Schannwell CM, Schoebel FC, Heggen S ve ark. Early decrease in diastolic function in young type I diabetic patients as an initial manifestation of diabetic cardiomyopathy. Z Kardiol 1999; 88(5): Nesto RW, Zarich SW, Jacoby RM, Kamalesh M. Heart disease in diabetes. Joslin s Diabetes Mellitus da. Ed. Kahn CR, Weir GC. 13. Bask. Pennsylvania, Lea and Febiger, 1994; Osunkwo DA, Okeahialam BN. Left ventricular function in Nigerian Africans with non-insulin-dependent diabetes mellitus. Am J Cardiol 2001; 87(8): Gough SC, Smyllie J, Barker M, Berkin KE, Rice PJ, Grant PJ. Diastolic dysfunction is not related to changes in glycaemic control over 6 months in type 2 (non-insulin-dependent) diabetes mellitus. A cross-sectional study. Acta Diabetol 1995; 32(2): Andren B, Lind L, Hedenstierna G, Lithell H. Left ventricular diastolic function in a population sample of elderly men. Echocardiography 1998; 15(5): Zabalgoitia M, Ur Rahman SN, Haley WE. Role of left ventricular hypertrophy in diastolic dysfunction in aged hypertensive patients. J Hypertens 1997; 15(10): Özdemir K, K sac k HL, Kural T, Göksel S. Diyastolik fonksiyonlar n de erlendirilmesinde ekokardiyografik parametreler. Türk Kardiyol Dern Arfl 1997; Yeflilda O, Örnek E, Sa kan O ve ark. Obesitenin sol ventrikül kitlesi ve diyastolik fonksiyonlar üzerine etkisinin ekokardiyografi ile incelenmesi. Türk Kardiyol Dern Arfl 1993; 21: Rusconi C, Sabatini T, Faggiano P ve ark. Prevalence of isolated left ventricular diastolic dysfunction in hypertension as assessed by combined transmitral and pulmonary vein flow Doppler study. Am J Cardiol 2001; 87(3): Poirier P, Bogaty P, Garneau C, Marois L, Dumesnil JG. Diastolic dysfunction in normotensive men with well-controlled type II diabetes: importance of maneuvers in echocardiographic screening for preclinical diabetic cardiomyopathy. Diabetes Care 2001; 24(1): Palmieri V, Bella JN, Arnett DK ve ark. Effect of type 2 diabetes mellitus on left ventricular geometry and systolic function in hypertensive subjects: Hypertension Genetic Epidemiology Network (HyperGEN) study. Circulation 2001; 103(1): Da delen S, Eren N, Karabulut H. Doku Doppler görüntüleme ve renkli m- mod doppler ekokardiyografi ile sol ventrikül diyastol sonu bas nc n n tahmini. Türk Kardiyo Dern Arfl 2000; 28(8): Schwartzkopff B, Mundhenke M, Strauer BE. Arterial hypertension and heart insufficiency. Internist 2000; 41(3): Annonu AK, Fattah AA, Mokhtar MS, Ghareeb S, Elhendy A. Left ventricular systolic and diastolic functional abnormalities in asymptomatic patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus. J Am Soc Echocardiogr 2001; 14(9): Di Bonito P, Cuomo S, Moio N. Diastolic dysfunction in patients with noninsulin-dependent diabetes mellitus of short duration. Diabet Med 1996; 13(4): Bella J, Devereux RB, Roman MJ ve ark. Seperate and joint effects of systemic hypertension and diabetes mellitus on left ventricular structure and function in American Indians (The Strong Heart Study). Am J Cardiol 2001; 87(11): Liu JE, Palmieri V, Roman MJ ve ark. The impact of diabetes on left ventricular filling pattern in normotensive and hypertensive adults: The Strong Heart Study. J Am Coll Cardiol 2001; 37(7): Grossman E, Messerli FH. Diabetic and hypertensive heart disease. Ann Intern Med 1996; 125(4): Nicolino A, Longobardi G, Furgi G. Left ventricular diastolic filling in diabetes mellitus with and without hypertension. Am J Hypertens 1995; 8(4Pt 1): Mahgoub MA, Abd-Elfattah AS. Diabetes mellitus and cardiac function. Mol Cell Biochem 1998; 180(1-2): De Simone G, Palmieri V. Diastolic dysfunction in arterial hypertension. J Clin Hypertens (Greenwich) 2001; 3(1): Tight blood pressure control and risk of macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes: UKPDS 38. UK Prospective Diabetes Study Group. BMJ 1998; 317(7160): Brown MJ, Castaigne A, De Leeuw PW ve ark. Influence of diabetes and type of hypertension on response to antihypertensive treatment. Hypertension 2000; 35(5): Gelifl tarihi: Kabul tarihi: letiflim adresi: Yard. Doç. Dr. Esra Saatç Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim Dal Balcal Adana Tel: (0322) / 3087 Faks: (0322) Türkiye Aile Hekimli i Dergisi Turkish Journal of Family Practice Cilt 11 Say

Aile Hekimli i Poliklini ine Baflvuran Hastalarda Hiperlipidemi S kl ve HDL Düzeyi ile liflkili Faktörler

Aile Hekimli i Poliklini ine Baflvuran Hastalarda Hiperlipidemi S kl ve HDL Düzeyi ile liflkili Faktörler Türk Aile Hek Derg 2007; 11(3): 107-112 Araflt rma Research Article Aile Hekimli i Poliklini ine Baflvuran Hastalarda Hiperlipidemi S kl ve HDL Düzeyi ile liflkili Faktörler PREVALANCE OF HYPERLIPIDEMIA

Detaylı

Hipertansiyon tan m ve s n flamas

Hipertansiyon tan m ve s n flamas .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KARD YOLOJ GÜNDEM Sempozyum Dizisi No: 64 Nisan 2008; s. 67-73 Arteryel Hipertansiyon Tedavisi Prof. Dr. Serap Erdine Dünya Sa l k Örgütü

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Bir ARB Olarak Olmesartan Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı PatenT (Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum 378 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2011;39(5):378-384 doi: 10.5543/tkda.2011.01490 Mikrovasküler komplikasyonu olmayan tip II diabetes mellituslu hastalarda bölgesel sol ventrikül fonksiyonlarının

Detaylı

Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2

Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2 Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2 1 Sakarya l Sa l k Müdürlü ü 2 Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Halk Sa l AD. ÖZET Amaç: Diyabetin tedavi ve kontrolünde en önemli hedef glisemik kontroldür.

Detaylı

Hipertansiyonlu hastalarda metabolik sendrom varlığının kalp boyutlarına katkısı var mıdır?

Hipertansiyonlu hastalarda metabolik sendrom varlığının kalp boyutlarına katkısı var mıdır? 446 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2008;36(7):446-450 Hipertansiyonlu hastalarda metabolik sendrom varlığının kalp boyutlarına katkısı var mıdır? Does accompanying metabolic syndrome contribute

Detaylı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Dünyada Hipertansiyon

Detaylı

Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar

Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar Türk Aile Hek Derg 2007; 11(2): 75-79 Araflt rma Research Article Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar RISK FACTORS FOR DIABETES MELLITUS: THE RESULTS OF HEALTH SCREENING

Detaylı

De irmendere Aile Hekimli i Poliklini ine Baflvuran Eriflkin Hastalarda Obezite S kl ve Efllik Eden Hastal klarla liflkisi: Bir Olgu Kontrol Çal flmas

De irmendere Aile Hekimli i Poliklini ine Baflvuran Eriflkin Hastalarda Obezite S kl ve Efllik Eden Hastal klarla liflkisi: Bir Olgu Kontrol Çal flmas Türk Aile Hek Derg 23; 7(3): 117-121 De irmendere Aile Hekimli i Poliklini ine Baflvuran Eriflkin Hastalarda Obezite S kl ve Efllik Eden Hastal klarla liflkisi: Bir Olgu Kontrol Çal flmas PREVALENCE OF

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

Beyaz gömlek hipertansiyonu olan olgularda sol ventrikül diyastolik fonksiyonunun doku Doppler ekokardiyografi ile de erlendirilmesi

Beyaz gömlek hipertansiyonu olan olgularda sol ventrikül diyastolik fonksiyonunun doku Doppler ekokardiyografi ile de erlendirilmesi Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2005;33(5):261-267 261 Beyaz gömlek hipertansiyonu olan olgularda sol ventrikül diyastolik fonksiyonunun doku Doppler ekokardiyografi ile de erlendirilmesi

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (1) 29-33 (2008) Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı Serkan İpek Doğanşehir Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Malatya Amaç: Bu çalışma,

Detaylı

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI Portal Adres NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI : www.cayyolu.com.tr İçeriği : Gündem : http://www.cayyolu.com.tr/haber/nijerya-dan-gelen-yolcuda-ebolaya-rastlanmadi/96318 1/3 SAGLIK IÇIN EGZERSIZ

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA GÜNCEL DURUM > 6330 Aile Sağlığı Merkezi

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA REZİDÜEL RENAL FONKSİYON VE İNVAZİF OLMAYAN ATEROSKLEROZ BELİRTEÇLERİ İLİŞKİSİ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA REZİDÜEL RENAL FONKSİYON VE İNVAZİF OLMAYAN ATEROSKLEROZ BELİRTEÇLERİ İLİŞKİSİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA REZİDÜEL RENAL FONKSİYON VE İNVAZİF OLMAYAN ATEROSKLEROZ BELİRTEÇLERİ İLİŞKİSİ Yaşar Çalışkan 1, Halil Yazıcı 1, Tülin Akagün 1, Nadir Alpay 1, Abdullah Özkök 1, Nihat Polat

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

SANTRAL KAN BASINCI. Melda Dilek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

SANTRAL KAN BASINCI. Melda Dilek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi SANTRAL KAN BASINCI Melda Dilek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hipertansiyon Epidemiyoloji A Global Brief On Hypertension. April 2013. http://www.who.int/cardiovascular_diseases/publications/global_brief_hypertension/en/

Detaylı

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU APAH: konjenital kalp hastalığı Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU Klinik Sınıflama 2009 Eisenmenger Sendromu ve sistemik komplikasyonlar European

Detaylı

KARD YOVASKÜLER R SK PLATFORMU ORTAK B LD R S

KARD YOVASKÜLER R SK PLATFORMU ORTAK B LD R S KARD YOVASKÜLER R SK PLATFORMU ORTAK B LD R S 2 KARD YOVASKÜLER R SK PLATFORMU ORTAK B LD R S Afla da ad bulunan uzmanl k dernekleri, ülkemizde kalp damar hastal klar n n azalt lmas için, kardiyovasküler

Detaylı

Edirne Aile Hekimli i Poliklini ine Baflvuran Hipertansiyon Hastalar n n S n fland r lmas ve Koroner Risk Faktörlerinin De erlendirilmesi H

Edirne Aile Hekimli i Poliklini ine Baflvuran Hipertansiyon Hastalar n n S n fland r lmas ve Koroner Risk Faktörlerinin De erlendirilmesi H Türk Aile Hek Derg 2003; 7(3): 05- Araflt rmalar Edirne Aile Hekimli i Poliklini ine Baflvuran Hipertansiyon Hastalar n n S n fland r lmas ve Koroner Risk Faktörlerinin De erlendirilmesi H EVALUATION OF

Detaylı

Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda koroner arter lezyonlar n n s kl, da l m ve risk faktörleri

Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda koroner arter lezyonlar n n s kl, da l m ve risk faktörleri 90 Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2005;33(2):90-95 Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda koroner arter lezyonlar n n s kl, da l m ve risk faktörleri The prevalence of coronary artery disease,

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı DM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR DM TEDAVİSİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Slide 1 Sunum planı DM ve kardiyovasküler hastalık-riskleri

Detaylı

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemflirelik Forumu Dergisi

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemflirelik Forumu Dergisi Diyabetli Kad nlarda Diyabet Bak m Profili ve Metabolik Kontrol De iflkenleri Aras ndaki liflkinin De erlendirilmesi Yard. Doç. Dr. Sezgi ÇINAR 1, Hemfl. Kezban KARA 2 1 Marmara Üniversitesi Sa l k Bilimleri

Detaylı

ÖZGÜN ARAfiTIRMA. hastal klar (KVH) artm flt r ve diyaliz hastalar nda artm fl mortalitenin en önemli nedenini olufltururlar

ÖZGÜN ARAfiTIRMA. hastal klar (KVH) artm flt r ve diyaliz hastalar nda artm fl mortalitenin en önemli nedenini olufltururlar ÖZGÜN ARAfiTIRMA Kronik Hemodiyaliz Hastalar nda Hedef Hemoglobin De erinin Sol Ventrikül Fonksiyonlar Üzerine Etkisi Effect of Target Hemoglobin Levels on Left Ventricle Functions in Chronic Hemodialysis

Detaylı

INCREASING THE PERIOD OF EXCLUSIVE BREASTFEEDING WITH EDUCATION OF MOTHERS. Key words: Exclusive breastfeeding, health education, breastfeeding

INCREASING THE PERIOD OF EXCLUSIVE BREASTFEEDING WITH EDUCATION OF MOTHERS. Key words: Exclusive breastfeeding, health education, breastfeeding Türk Aile Hek Derg 1998; 2(3): 125-129 TEK BAfiINA ANNE SÜTÜ LE BESLENME SÜRES N N ANNE E T M LE UZATILMASI INCREASING THE PERIOD OF EXCLUSIVE BREASTFEEDING WITH EDUCATION OF MOTHERS Erdal Koç, 1 Arkan

Detaylı

Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması (PatenT) 2003 Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması (HinT) 2007 Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı

Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması (PatenT) 2003 Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması (HinT) 2007 Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması (PatenT) 2003 Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması (HinT) 2007 Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması (SALTurk) 2007 Türk Hipertansiyon Prevalans

Detaylı

KARŞIYAKA HİPERTANSİYON PREVALANS VE FARKINDALIK (KARHİP) ÇALIŞMASI

KARŞIYAKA HİPERTANSİYON PREVALANS VE FARKINDALIK (KARHİP) ÇALIŞMASI KARŞIYAKA HİPERTANSİYON PREVALANS VE FARKINDALIK (KARHİP) ÇALIŞMASI Hipertansiyon (HT) çağımızın en önemli sağlık sorunu olup mortalite ve morbidite nedenlerinin başında gelmektedir. Türkiye de de tüm

Detaylı

Tip II Diyabetes Mellituslu Hastalarda Kardiyak Otonom Nöropati ile Diyastolik Kalp Fonksiyonlarının İlişkisi

Tip II Diyabetes Mellituslu Hastalarda Kardiyak Otonom Nöropati ile Diyastolik Kalp Fonksiyonlarının İlişkisi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 33 (2) 55-59, 2007 ORİJİNAL YAZI Tip II Diyabetes Mellituslu Hastalarda Kardiyak Otonom Nöropati ile Diyastolik Kalp Fonksiyonlarının İlişkisi Sevil GÜÇLÜ *, Ali

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 T bbi At k Kontrolü P80-P82 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 P80 Son Dört Y ll k Kontamine Kesici Delici Alet Yaralanmalar Sürveyans Melek Meltem Göksel, Özgül Taflp nar, Fatma

Detaylı

Tip 2 diyabetli asemptomatik hastalarda mikroalbüminüri ile sol ventrikül fonksiyonları ve sessiz miyokart iskemisi arasındaki ilişki

Tip 2 diyabetli asemptomatik hastalarda mikroalbüminüri ile sol ventrikül fonksiyonları ve sessiz miyokart iskemisi arasındaki ilişki Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2009;37(2):91-97 91 Tip 2 diyabetli asemptomatik hastalarda mikroalbüminüri ile sol ventrikül fonksiyonları ve sessiz miyokart iskemisi arasındaki ilişki

Detaylı

Romatoid artritte asemptomatik sol ventrikül diyastolik disfonksiyonunun belirlenmesinde plazma beyin natriüretik peptid düzeyleri

Romatoid artritte asemptomatik sol ventrikül diyastolik disfonksiyonunun belirlenmesinde plazma beyin natriüretik peptid düzeyleri Araflt rma / Research Article RAED Dergisi 2011;3(1-2):1-5 doi:10.2399/raed.11.001 Gelifl tarihi / Received: Ekim / October 8, 2010 Kabul tarihi / Accepted: Ocak / January 28, 2011 Romatoid artritte asemptomatik

Detaylı

PLAZMA BNP VE HOMOS STE N DÜZEYLER L fik S

PLAZMA BNP VE HOMOS STE N DÜZEYLER L fik S PLAZMA BNP VE HOMOS STE N DÜZEYLER L fik S Ahmet SEKBAN 1, Fehime Benli AKSUNGAR 2, Müslüm fiah N 1, Aynur Eren TOPKAYA 3, Mahmut AKYILDIZ 4 ÖZET Amaç: Çal flmam zda, konjestif kalp yetersizli ini gösteren

Detaylı

E itim hastanelerinde kullan lan tansiyon cihazlar nda kese boyutunun hasta koluna uygunlu u

E itim hastanelerinde kullan lan tansiyon cihazlar nda kese boyutunun hasta koluna uygunlu u 94 Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2006;34(2):94-98 E itim hastanelerinde kullan lan tansiyon cihazlar nda kese boyutunun hasta koluna uygunlu u The congruity of bladder size with arm circumference

Detaylı

Serum Sialik Asit Düzeylerinin Diabetin Komplikasyonlar ile İlişkisi

Serum Sialik Asit Düzeylerinin Diabetin Komplikasyonlar ile İlişkisi Serum Sialik Asit Düzeylerinin Diabetin Komplikasyonlar ile İlişkisi Mehmet ŞENCAN, Saniye TOPÇU, Hatice Sebila DÖKMETAŞ, Serhat İÇAĞASIOĞLU, Mehmet İBİŞ, İbrahim DUMAN Cumhuriyet Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Aort Kapak Darlığı Dr.Mustafa SAÇAR Tarihçe

Aort Kapak Darlığı Dr.Mustafa SAÇAR Tarihçe Aort Kapak Darlığı Dr.Mustafa SAÇAR 17.03.2008 Tarihçe v 1914: Tuffier Dijital yolla aort kapak dilatasyonu v 1952: Bailey LV den dilatör ile yaklaşım v 1954: Gibbon KALP AKCİĞER MAKİNASI Aortik valvotomi

Detaylı

Asemptomatik kalp yetmezliði olgularýnda spironolaktonun sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarý üzerine etkisi

Asemptomatik kalp yetmezliði olgularýnda spironolaktonun sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarý üzerine etkisi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (3): 1-7 ARAÞTIRMA Asemptomatik kalp yetmezliði olgularýnda spironolaktonun sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarý üzerine etkisi Mehmet Kayrak, Kurtuluþ Özdemir, Nazif

Detaylı

Basın bülteni sanofi-aventis

Basın bülteni sanofi-aventis Basın bülteni sanofi-aventis 7 Kasım 2007 ULUSLARARASI DİYABET TEDAVİ PRATİKLERİ KAYIT ÇALIŞMASI NIN (IDMPS) TÜRKİYE SONUÇLARI HEDEF TEDAVİ KALİTESİNİ ARTIRMAK ÇALIŞMANIN AMACI ve YÖNTEMİ Uluslararası

Detaylı

Diyabetik Hasta Takibi. Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli

Diyabetik Hasta Takibi. Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli Diyabetik Hasta Takibi Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli Amaç Bu oturum sonunda katılımıcı hekimler birinci basamakta Diyabet hastalığının yönetimi konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma

Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma Johanna M. Geleijnse,* Cees Vermeer,** Diederick E. Grobbee, Leon J. Schurgers,** Marjo H. J. Knapen,**

Detaylı

Mustafa Bozkurt *, Kadir Kayataş *, İsmet Uslu *, Senem Saraçoğlu **, Emel Zeybek Taştan **, Nail Erhan ***

Mustafa Bozkurt *, Kadir Kayataş *, İsmet Uslu *, Senem Saraçoğlu **, Emel Zeybek Taştan **, Nail Erhan *** TİP 2 DİABETES MELLİTUSTA KORONER ARTER HASTALIĞI RİSK FAKTÖRÜ OLARAK POSTPRANDİAL KAN ŞEKERİ (Postprandial Hyperglycemia as a Risk Factor for Coronary Artery Disease in Type 2 Diabetes Mellitus) Mustafa

Detaylı

Basıncı İzlemi Kimde Ve Ne Zaman Gerekli? Dr. Gülçin Kantarcı Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Basıncı İzlemi Kimde Ve Ne Zaman Gerekli? Dr. Gülçin Kantarcı Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Evde Ve Ayaktan Kan Basıncı İzlemi Kimde Ve Ne Zaman Gerekli? Dr. Gülçin Kantarcı Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı Öğrenme Hedefleri Kan basıncının doğru ölçülmesinin

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

Sivas İl Merkezinde Yaşlı Nüfusta Bazı Kronik Hastalıkların Prevalansı ve Risk Faktörleri

Sivas İl Merkezinde Yaşlı Nüfusta Bazı Kronik Hastalıkların Prevalansı ve Risk Faktörleri Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sivas İl Merkezinde Yaşlı Nüfusta Bazı Kronik Hastalıkların Prevalansı ve Risk Faktörleri Frequency of Some Chronic Diseases and Risk Factors Among the Elderly People

Detaylı

www.turkailehekderg.org A multidisciplinary special study module research: treatment compliance of patients with hypertension Summary

www.turkailehekderg.org A multidisciplinary special study module research: treatment compliance of patients with hypertension Summary Türk Aile Hek Derg 2011;15(1):7-12 www.turkailehekderg.org Research Article doi:10.2399/tahd.11.007 Multidisipliner bir özel çal flma modülü araflt rmas : Hipertansiyon hastalar n n tedaviye uyumlar n

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Dr. Serhat IŞIK 13.10.2011 TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD

Detaylı

SALTurk Çalışması. Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması. 22 Mayıs 2008 - Antalya

SALTurk Çalışması. Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması. 22 Mayıs 2008 - Antalya SALTurk Çalışması Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması 22 Mayıs 2008 - Antalya Amaç Türkiye de günlük tuz alımını saptamak Sodyum alımı ve hipertansiyon ilişkisini araştırmak Kabul ve

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Metabolik Sendrom ve Cinsiyet: Doku Doppler Çalışması

Metabolik Sendrom ve Cinsiyet: Doku Doppler Çalışması doi: 10.5505/abantmedj.2012.35744 Abant Medical Journal Orijinal Makale / Original Article Volume 1 Sayı / Issue 2 Ağustos / Agust 2012 Metabolik Sendrom ve Cinsiyet: Doku Doppler Çalışması Metabolic syndrome

Detaylı

Hipertansiyon ve oluflturdu u sorunlar

Hipertansiyon ve oluflturdu u sorunlar Hipertansiyon ve oluflturdu u sorunlar Dr. Mustafa Ar c 1, Dr. fiali Ça lar 2 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Nefroloji Ünitesi Ö retim Görevlisi 1, Profesör 2 Kan bas

Detaylı

Lipid Paneli Hangi Yaşta. Dr. Fatih BAKIR Düzen Laboratuvarlar Grubu

Lipid Paneli Hangi Yaşta. Dr. Fatih BAKIR Düzen Laboratuvarlar Grubu Lipid Paneli Hangi Yaşta Taranmaya Başlanmalı? Dr. Fatih BAKIR Düzen Laboratuvarlar Grubu Koroner kalp hastalığı-ateroskleroz ğ t Ateroskleroz çocuk yaş grubunda başlar ş ve ileri yaşlarda ş bulgu verir

Detaylı

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji Doğumsal kalp hastalığının sıklığı % 0.9 Ciddi anomali % 0.3 Her yıl 1.2 milyon kalp hastası bebek dünyaya gelmekte

Detaylı

CONSANGUINEOUS MARRIAGE IN MANISA (TURKEY) AND ITS EVALUATION FROM THE ASPECT OF FAMILY MEDICINE. Fatih Özcan 1

CONSANGUINEOUS MARRIAGE IN MANISA (TURKEY) AND ITS EVALUATION FROM THE ASPECT OF FAMILY MEDICINE. Fatih Özcan 1 Aile Hek Derg 1997; 1(4): 208-212 MAN SA YÖRES NDE AKRABA EVL L KLER VE BUNUN A LE HEK ML YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES CONSANGUINEOUS MARRIAGE IN MANISA (TURKEY) AND ITS EVALUATION FROM THE ASPECT OF FAMILY

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı Dr. Derda GÖKÇE¹, Prof. Dr. İlhan YETKİN², Prof. Dr. Mustafa CANKURTARAN³, Doç. Dr. Özlem GÜLBAHAR⁴, Uzm. Dr. Rana Tuna DOĞRUL³, Uzm. Dr. Cemal KIZILARSLANOĞLU³, Uzm. Dr. Muhittin YALÇIN² ¹GÜTF İç Hastalıkları

Detaylı

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları DOÇ. DR. GÖKÇEN ORHAN Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL Euroscore risk sınflaması STS risk

Detaylı

Adiposit

Adiposit Tip 2 diyabetik obez kadınlarda adiponektin diyabetik nefropati ilişkisi Dr. Murat Şakacı S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Adiposit Adipokinler Antidiyabetik Antiinflamatuvar

Detaylı

YAfiLIDA SKEM K KALP HASTALIKLARI

YAfiLIDA SKEM K KALP HASTALIKLARI Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Geriatrik Hasta ve Sorunlar Sempozyumu 12-13 Kas m 1998, stanbul, s. 31-38 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

ASEMPTOMATİK ORGAN HASARIN ARAŞTIRILMASI. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

ASEMPTOMATİK ORGAN HASARIN ARAŞTIRILMASI. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı ASEMPTOMATİK ORGAN HASARIN ARAŞTIRILMASI Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı HEDEFTEKİ ORGANLAR Kardiyovasküler sistem GÖZLER KALBİN AYNASIDIR Vasküler

Detaylı

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER DOÇ.DR.ERDEM KAŞIKCIOĞLU 1 35 yaşın altındaki sporcularda ani ölüm nedenleri 2% 1% 2% 4% 2% 2% 35% 3% 3% 3% 4% 5% 24% 10% Hipertrofik

Detaylı

Çağın Salgını. Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi

Çağın Salgını. Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi Çağın Salgını Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi Epidemiyoloji, Tanı, İzlem Uzm. Dr. İrfan Şencan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Başasistanı Sunum Planı Tanım

Detaylı

Türk Erişkinlerde Patolojik Ekokardiyografi Bulguları: Epidemiyolojik Gözlemsel Çalışma ARAŞTIRMA MAKALESİ

Türk Erişkinlerde Patolojik Ekokardiyografi Bulguları: Epidemiyolojik Gözlemsel Çalışma ARAŞTIRMA MAKALESİ ARAŞTIRMA MAKALESİ Sübhan Yalcın 1 Yasin Türker 1 Hakan Özhan 1 Yusuf Aslantaş 1 Yasemin Türker 2 İsmail Ekinözü 1 Hakan Tibilli 1 Ahmet Karabacak 1 1 Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD,

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Kronik Hastalıklar. Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FRCP, FIDSA Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi

Dünyada ve Türkiye de Kronik Hastalıklar. Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FRCP, FIDSA Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Dünyada ve Türkiye de Kronik Hastalıklar Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FRCP, FIDSA Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Dünya Sorunu Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporlarına göre kronik hastalıklar

Detaylı

Pulsed Wave Doku Doppler Ekokardiyografi

Pulsed Wave Doku Doppler Ekokardiyografi 54 Dr. Remzi Y lmaz, Dr. Merih Baykan, Dr. Cevdet Erdöl Karadeniz Teknik Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Trabzon Özet: Doku Doppler görüntüleme tekni i son zamanlarda gelifltirilen,

Detaylı

Kadın İdrar İnkontinansı. Dr. M.NURİ BODAKÇİ

Kadın İdrar İnkontinansı. Dr. M.NURİ BODAKÇİ Kadın İdrar İnkontinansı Dr. M.NURİ BODAKÇİ Genel populasyonun çoğunda özellikle kadınlarda ve yaşlılarda mesane disfonksiyonu vardır. ICS üriner inkontinansı; objektif olarak gösterilebilen ve sosyal

Detaylı

Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar çin E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi nde zlenen Olgular n Demografik Özellikleri

Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar çin E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi nde zlenen Olgular n Demografik Özellikleri TRAKYA ÜN V TIP FAK DERG 2005;22(2):88-92 KL N K ARAfiTIRMA Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar çin E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi nde zlenen Olgular n Demografik Özellikleri Demographic Characteristics

Detaylı

Hipertansiyonda Tedavi Algoritması. Dr. Alparslan Ersoy

Hipertansiyonda Tedavi Algoritması. Dr. Alparslan Ersoy Hipertansiyonda Tedavi Algoritması Dr. Alparslan Ersoy Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 6.Uludağ Nöroloji Günleri, 11 Mart 2011 Kan Basıncı kanın damar duvarına yaptığı basınç Komplike

Detaylı

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Kahramanmaraş 1. Biyokimya Günleri Bildiri Konusu: Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Mehmet Aydın DAĞDEVİREN GİRİŞ Fetuin-A, esas olarak karaciğerde

Detaylı

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Ayşe Ağbaş 1, Emine Sönmez 1, Nur Canpolat 1, Özlem Balcı Ekmekçi 2, Lale Sever 1, Salim Çalışkan 1 1. İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABETES MELLİTUS Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABET YÖNETİMİ Kan şekeri ayarını sağlamaktır. Diyabet tedavisinde hedef glukoz değerleri NORMAL HEDEF AKŞ (mg/dl)

Detaylı

DİŞ HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE HASTALARDA GÖRÜLEN KARDİYOVASKÜLER DEĞİŞİKLİKLER ÖZET

DİŞ HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE HASTALARDA GÖRÜLEN KARDİYOVASKÜLER DEĞİŞİKLİKLER ÖZET G.Ü. Dişhek. Pak. Der. Cilt VII, Sayı 2, Sayfa 65-70, 1990 DİŞ HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE HASTALARDA GÖRÜLEN KARDİYOVASKÜLER DEĞİŞİKLİKLER Hüma ÖMÜRLÜ* ÖZET Bu klinik çalışmada endodontik tedavi gören

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ KORELASON VE REGRESON ANALİZİ rd. Doç. Dr. S. Kenan KÖSE İki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü inceleyen korelasyon analizi ile değişkenlerden birisi

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde Kan Basıncı Ölçümü: Evde mi? Ofiste mi? Ambulatuar mı?

Hipertansiyon Tedavisinde Kan Basıncı Ölçümü: Evde mi? Ofiste mi? Ambulatuar mı? Hipertansiyon Tedavisinde Kan Basıncı Ölçümü: Evde mi? Ofiste mi? Ambulatuar mı? Dr. Hasan Micozkadıoğlu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Logan et al. J Hypertens 2008;26:446-452

Detaylı

2. Ülkemizde kalp-damar hastalıklarının epidemiyolojisi ile ilgili gerçekler

2. Ülkemizde kalp-damar hastalıklarının epidemiyolojisi ile ilgili gerçekler Ulusal Kalp Sağlığı Politikası 23 2. Ülkemizde kalp-damar hastalıklarının epidemiyolojisi ile ilgili gerçekler 2.1. Eldeki epidemiyolojik veriler 2.1.1. Türk halkında kardiyovasküler hastalıklar görülme

Detaylı

Trafik Kazas Nedeniyle Baflvuran Hastalar n

Trafik Kazas Nedeniyle Baflvuran Hastalar n ARAfiTIRMA MAKALES Trafik Kazas Nedeniyle Baflvuran Hastalar n Demografik, Klinik Özellikleri ve Kan Etil Alkol Düzeyi le liflkisi Demographic and clinical properties of patients presenting with traffic

Detaylı

Yafll da Hipertansiyon

Yafll da Hipertansiyon DERLEME/REVIEW Burcu Öven 1, Fehmi Akçiçek 2 1 Ege Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, zmir, Türkiye. 2 Ege Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Geriatri Bilim Dal,

Detaylı

Behçet Hastalığında Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Doku Doppler Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi

Behçet Hastalığında Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Doku Doppler Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi Klinik Araştırma MN Kardiyoloji 22/2015 Behçet Hastalığında Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Doku Doppler Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi Uzm.Dr. Murat İNAN*, Doç.Dr. Rasim KUTLU*, Uzm.Dr. İbrahim

Detaylı

Sosyoekonomik düzey ile miyokart enfarktüsü ve komplikasyonları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Sosyoekonomik düzey ile miyokart enfarktüsü ve komplikasyonları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi doi:10.5222/j.goztepetrh.2011.143 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526X Kardiyoloji Sosyoekonomik düzey ile miyokart enfarktüsü ve komplikasyonları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Ahmet Yıldırım (*),

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

ESANS YEL H PERTANS YONUN KL N

ESANS YEL H PERTANS YONUN KL N .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Sistemik Arter Hipertansiyonu Simpozyumu 30 May s 1997, stanbul, 9-17 ESANS YEL H PERTANS YONUN KL N Prof. Dr. Zeki Öngen Tan m: Sistemik

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde Yeni Klavuzlar, Tedavide Değişenler, Yeni Sorunlar

Hipertansiyon Tedavisinde Yeni Klavuzlar, Tedavide Değişenler, Yeni Sorunlar Hipertansiyon Tedavisinde Yeni Klavuzlar, Tedavide Değişenler, Yeni Sorunlar Dr.Şükrü ULUSOY KTÜ T p Fakültesi Nefroloji BD Niçin güncelleme? Son iki yıl içindeki klavuzu etkileyebilecek çalışmaların

Detaylı

Amaç: Hipertiroidili hastalarda, transözofajiyal ekokardiyografiyle, sol atriyum apendiks fonksiyonlar n n de erlendirilmesi

Amaç: Hipertiroidili hastalarda, transözofajiyal ekokardiyografiyle, sol atriyum apendiks fonksiyonlar n n de erlendirilmesi Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2006;34(2):79-83 79 Hipertiroidili hastalarda transözofajiyal ekokardiyografiyle sol atriyum apendiks fonksiyonlar n n de erlendirilmesi Evaluation of left

Detaylı

Koroner Baypas Sonras Hastalarda Metabolik Sendrom S kl ve Tedaviye Uyum Oranlar

Koroner Baypas Sonras Hastalarda Metabolik Sendrom S kl ve Tedaviye Uyum Oranlar 10 Koroner Baypas Sonras Hastalarda Metabolik Sendrom S kl ve Tedaviye Uyum Oranlar Metabolic Syndrome in Patients After Coronary Bypass Surgery: Prevalence and Compliance with Treatment Dr. Mehmet Baltal,

Detaylı

Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir

Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir Kalp yetersizliğine ine sahip yaşlılarda larda Nebivolol ü ün KARDİYAK SONUÇLARA (outcomes)) ve rehospitalizasyon üzerindeki etkileri Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir Hipertansiyonla Mücadele

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı ile İlişkili Faktörler

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı ile İlişkili Faktörler Tip 2 Diyabetik Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı ile İlişkili Faktörler Aslıhan Aladağ, Meriç Ergene, Mine Koru, Mine Senem Yılmaz Danışman: Doç. Dr. Aslı Nar ÖZET Tip 2 diyabet ve koroner arter hastalığı

Detaylı

Hipertansiyon. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015

Hipertansiyon. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Hipertansiyon HT Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Neslihan Yukarıkır ve Arş. Gör. Dr. Dilber Deryol Nacar

Detaylı

Çocukluk Çağı Obezitesinin Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonları Üzerine Etkisi

Çocukluk Çağı Obezitesinin Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonları Üzerine Etkisi Özgün Araştırma Original Article Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi Turkish Journal of Pediatric Disease Çocukluk Çağı Obezitesinin Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonları Üzerine Etkisi The Effect of Childhood

Detaylı