2005 y l nda Antalya için beklentilerimiz çok olumludur

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2005 y l nda Antalya için beklentilerimiz çok olumludur"

Transkript

1

2

3 Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan 2005 y l nda Antalya için beklentilerimiz çok olumludur De erli Üyelerimiz, Sevgili Okuyucular, Antalya ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odas 2004 y l nda bir çok de iflim yaflad. Y l içerisinde Odam zdaki onurlu hizmet görevini daha büyük sorumlulukla üstlenmek durumunda kald k. Bu onura lay k olmak, görev ve sorumluluklar m z en iyi flekilde yerine getirmek için gayret gösterdik. Yönetim Kurulumuz, Meclisimiz ve Meslek Komitelerimiz, 2004 y l içinde 500 den fazla ola an ve ola anüstü toplant gerçeklefltirdi y l nda, Meslek Komitelerimizde en çok dile getirilen konular; kald r m iflgalleri, görüntü ve çevre kirlili i, kay t d fl ekonomi ile mücadele, semt pazarlar n n denetimi, güvenlik ile ilgili sorunlar, trafik s k fl kl ve otopark sorunu, kentin genel alt yap ve ulafl m problemleri, sokak ve caddeler ile tarihi eserlerin ayd nlat lmas, hanutçuluk ve etiket denetimleri, Kaleiçi nin yeniden düzenlenmesi, ören yerlerinin iyilefltirilmesi, tafl mac l k sektörünün sorunlar, kooperatiflerin KDV, trafo yeri, Yap Denetim Kanunu gibi sorunlar, akaryak t alan ndaki üyelerimizin kay t d fl ekonomi ve denetimlerin yetersizli i ile ilgili problemleri, tur otobüslerinin flehir merkezindeki duraklama say lar n n artt r lmas, enerji hatlar n n yer alt na al nmas ve elektrik kesintileri, Ba -Kurla ilgili ve hastaneler ile ilgili genel sorunlar olmufltur. Odam z bu sorunlarla ve bunlar n çözümü ile ilgili önerilerini, ilgili kurumlara bildirmifl, takip etmifltir. 1 ARALIK 2004 ATSO

4 2004 y l nda önemli faaliyetler olarak; 30 adet e itim program gerçeklefltirdik, yaklafl k 3 bin üyemize veya üyemiz çal flan na sertifika verdik. Üyelerimizle daha iyi bir iletiflim için Dergimizi ve WEB sayfam z yeniledik, üyelerimizi elektronik iletiflime teflvik ettik, ATSO Vizyon Televizyon Program n bafllatarak sektörel sorunlar n do rudan sektör temsilcileri taraf ndan dile getirilmesini sa lad k. Türkçe- ngilizce Antalya Prestij Kitab ile Sanayi ve Ticaret Katalo u, Dr.Burhanettin Onat n Hayat ve Çal flmalar, Rasih Kaplan, Capital Dergisi Antalya Özel Say s gibi önemli yay nlar yapt k. D fl Ticaret ve Sanayi Katalo unu yurtiçinde 86, yurtd fl nda 48 büyükelçili e ve Odam z ziyaret eden heyetlere da tt k. Üyelerimiz için 8 banka ile kredi anlaflmas yapt k. YTL seminer ve yay nlar d fl nda, üyelerin haz rl na katk sa lamak için çift para cinsine uygun etiketler bast rd k ve da tt k. May s 2004 de ilk defa Bat Akdeniz Sanayi ve Ticaret Fuar n gerçeklefltirdik. Devlet Hastanesi Acil Servisi nin yenilenmesi, Emniyet Müdürlü üne 2 adet otomobil al nmas, yard ma muhtaç ö rencilere ve okullara k rtasiye gibi yard mda bulunulmas, Ramazan ay nda yemek verilmesi gibi sosyal hizmetler verdik. Kale Kap s, Saat Kulesi, Yivli Minare, Pafla Camii ve Valilik Binas gibi kentimizin tarihi dokusunda önem tafl yan binalar n d fl cephe ayd nlat malar na destek olduk. Kaleiçi nde Faz l Say konserine destek olduk ve Odam z aç s ndan bir ilki gerçeklefltirerek, Kaleiçi ile ilgili güçlü bir mesaj verdik. Do al gaz çevrim santrali flirketinin kurulmas na katk sa lad k ve flirkete ortak olduk. Teknokent kurucu flirketine ortak olduk. Monako Dünya Zirvesi, Eurochambre, Ascame gibi uluslar aras platformlara kat l m sa lad k. Çevre yolu üzerindeki Odam z arsas ile ilgili pürüzleri çözerek yeni hizmet binam z için çal flma bafllatt k. Yeni hizmet binam z üyelerimize dönük hizmetleri, e itim hizmetlerimizi güçlendirecek, ifl dünyas için yeni bir çekim merkezi olacakt r. fl Zirvesi ad alt nda ifl dünyas sivil toplum örgütlerini bir araya getiren bir platform bafllatt k. Ekonomi ve sektörel konularda, Devlet teflvikleri, Markalaflma,Turizm, Seralarda Do al Gaz Kullan m, AB gibi konularda seminer, sempozyum gibi bir çok toplant düzenledik. BAGEV çal flmalar n yeniden ele ald k ve çal flma süreçlerini gözden geçirerek, daha kat l mc bir program belirledik. TOBB Bölgesel Toplant lar na ev sahipli i yapt k. Ayr ca Antalya ekonomisi için önemli oldu unu düflündü ümüz konularda çal flma yaparak, kamuoyunun gündemine tafl d k. Antalya n n sürdürülebilir geliflim s n rlar n n belirlenmesi, uzun dönemli altyap ihtiyaçlar n n ve finansman imkanlar n n planlanmas, yerel yönetimlere kaynak sa lamak ve daha sa l kl bir geliflme için kent vergisi, kent turizminin canland r lmas için Kaleiçi nin kültür ve turizm koruma ve gelifltirme bölgesi ilan edilmesi, befl y ld zl turizm için casino turizmi, teknoloji destekli modern tar m için organize tar m alanlar en çok üzerinde durdu umuz konular aras nda yer ald. De erli Üyelerimiz, Sevgili Okuyucular, Antalya ekonomisinde rakamlar n iyi, beklentilerin olumlu oldu u bir y l geçirdik. Turist giriflleri %29 oran nda artarak 6 milyonu aflt. Yafl meyve ve sebze ihracat %27, sanayi ihracat %16 oran nda artt. Sanayi elektrik tüketimi art fl %21 oldu. Vergi ve KDV tahsilat art fl Türkiye ortalamas n n üzerinde gerçekleflti. Odam z n flirket tescilleri %49 seviyesinde art fl gösterdi. Bu olumlu geliflmelerin yan nda turizmde katma de erin azalmas ticaret sektörünün turizmden fayda sa layamamas, kay td fl ekonomi, orta s n f tüketiminin azalmas, rekabet zorlu u, ucuz ithalat gibi ciddi sorunlar da yaflanm flt r y l nda Antalya için beklentilerimiz çok olumludur. Antalya üst üste iki y l yat r m s çramas yaflamaktad r. Bu y ldan itibaren bunun sonuçlar n alaca z. Geçen y l 150 teflvik belgesine karfl l k bu y l 10 ayda 115 teflvik belgesi al nm flt r. Sanayide son ATSO ARALIK

5 y llar n en iyi dönemi yaflanmaktad r. Organize Sanayide tahsis edilecek alan kalmam flt r. fiimdi üçüncü k s m için mevcut alan kadar yeni bir alan yaratmak üzere 2500 dönüm alan sat n alm fl bulunuyoruz. Buras için flimdiden 32 baflvuru vard r. Bölgedeki yat r m projeleri 15 bin istihdam yaratacakt r. Do al gaz n gelmesi sanayi sektörüne yeni bir güç katacakt r. Türkiye turizmindeki liderli imiz güçlenerek devam edecektir. Turizmde bu y l 20 binden fazla yeni yatak kapasitesi, 10 bine yak n yeni istihdam alan ortaya ç kacakt r y l nda Antalya da ilan edilen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelifltirme Bölgeleri ile turizmde yeni bir dönem bafllam flt r. Lara-Kundu bölgesi, Kaleiçi ve flehir merkezinin tarihi-turistik k sm ve flehir merkezinin Kuzey yönündeki geniflleme alanlar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelifltirme Bölgesi ilan edilmifltir. Bu çok önemli bir geliflmedir. Antalya olarak bundan sonra odaklanmam z gereken yeni konular bulunmaktad r. Bunlardan en önemlisi korunacak tar m alanlar m z n belirlenmesi ve bu alanlar n daha iyi de erlendirilmesi için gerekli altyap n n kurulmas d r. Önemli ve acil bir konumuz bölgemizin uluslararas ba lant lar bak m ndan Antalya Liman n n modernizasyonudur. Antalya da tafl t trafi i odakl ulafl m sisteminden yaya odakl rayl sisteme dayal kitle tafl mac l na önem veren ça dafl bir ulafl m altyap s n n planlanmas na önem veriyoruz. Odam z n özellikle üzerinde durdu u bir baflka önemli konu ise, Antalya ticaretinin standartlar n n yükseltilmesidir. Antalya ticareti gelecek y llarda turizmin pefline tak lan bir sektör olmaktan ç k p turizme talep deste i yaratan bir sektör olmal d r. Bu konuda turizm ve haz r giyim sektörü aras nda güçlü bir ortakl k oluflturulmas faydal olacakt r ve nitekim sektör temsilcileri bu yönde bir aç l m bafllatm fllard r. Bizde Dünya Ticaret Merkezi konusu üzerinde çal fl yoruz. Bu geliflmeler Antalya n n 2005 y l nda daha h zl bir geliflme potansiyeli yakalayaca n göstermektedir y l nda ATSO nun öncelikli çal flma konular aras nda; Odan n çal flma sistemine etkinlik kazand r lmas, eksiklik görülen süreçlerin Toplam Kalite Yönetimi çerçevesinde gözden geçirilmesi. Çal flma birimlerinin güçlendirilmesi ve performanslar n n yükseltilmesi. Oda, Yönetim Kurulu, Meclis, Meslek Komiteleri olarak istiflare ve karar alma süreçlerinin gözden geçirilmesi, kat l mc l n, iflbölümünün, üyelerle birebir iliflkilerin gelifltirilmesi. Odan n yerel, ulusal ve uluslar aras kurum ve kurulufllarla iliflkilerine etkinlik kazand r lmas. Hizmet Binas ve E itim Merkezi çal flmalar na öncelik verilmesi. Bat Akdeniz Ticaret ve Sanayi Fuar n n gerçeklefltirilmesi. Kaleiçi plan ve projelerine destek olunmas, Antalya Liman n n reorganizasy onu konusundaki giriflimlere destek olunmas, Antalya merkezi ile ilçelerimiz aras nda deniz ulafl m konusundaki giriflimlere destek olunmas, Antalya Dünya Ticaret Merkezi çal flmalar n n yo unlaflt r lmas, Antalya da temal park kurulmas n n teflvik edilmesi, Turizm Fuarlar nda tan t m faaliyetlerinin iyilefltirilmesi, Uluslararas ihtisas fuarlar na, özellikle uluslararas g da fuarlar na kat l m sa lanarak tar msal ihracat n desteklenmesi, Kent merkezinde Turizm Enformasyon Bürolar n n kurulmas çal flmalar n n tamamlanmas, gibi konular bulunmaktad r. Antalya n n as rl k ç nar Ticaret ve Sanayi Odas, ça n gerektirdi i yenilikleri yapmak, kurumsal yap y güçlendirme, üyelerine birebir ulaflan bir iletiflim sistemi kurmak, bilgi ve fikir üretimini artt rmak amac n tafl maktad r. Ticaret ve Sanayi Odas birinci derecede üyelerine ve Antalya n n gelece ine karfl sorumludur. Her sektörden her ölçekte firma veya ifladamlar ndan oluflan üyelerimize karfl sektör veya büyüklük-küçüklük ayr m yapmadan, kiflilere veya guruplara ba l olmadan en iyi hizmeti vermek zorunday z. Bu düflüncelerle tüm Antalya Ticaret ve Sanayi Odas camias na ve siz de erli okuyucular m za sevgi, sayg, sa l k, huzur ve bereket dolu bir y l diliyorum. En iyi dileklerimle sevgi ve sayg lar m sunuyorum. 3 ARALIK 2004 ATSO

6 1 BAfiYAZI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:18 / ARALIK 2004 / SAYI:203 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Himmet ÖCAL YAYINA HAZIRLIK: Mete TEK N TASARIM: Kaan ES NGÜNER BASKI: EMEL OFSET MATBAACILIK Sanayi Ticaret Ltd. fiti. Tar m Mahallesi Aspendos Bulvar No:128 / 3, ANTALYA Tel.: Faks: BÖYLE GEÇT ANTALYA TUR ZM NDE 2004 YILI DE ERLEND RMES VE GELECEK V ZYONU MASAYA YATIRILDI ATSO BÜTÇE KOM SYONU ARALIK AYI TOPLANTI KARARLARI ANTALYA DA DÜNE BAKIfi DUYURULAR 4925 SAYILI KARAYOLU TAfiIMA KANUNU KATMA DEGER VERG S ND R LD ATSO MESLEK KOM TELER TOPLANTI KARARLARI fib RL TEKL FLER ATSO: Kaz m Özalp Caddesi 2. Sokak No: 4 ANTALYA Tel : Faks : URL : FUARLAR Y ll k Abone Bedeli : TL Ayda bir yay nlan r Dergimizdeki yaz lar kaynak gösterilerek al nabilir. Dergimizde yay nlanan yaz lardaki görüfller yazarlar na aittir. lan ve konular n z için lütfen bas n bürosu ile irtibat kurunuz ATSO - ANTALYA EKONOM K DURUM BÜLTEN YEN GELEN YAYINLAR L STES ATSO ARALIK

7 19 ANTALYA BÖLGES NDE TUR ZM YATIRIMLARI 22 ATSO GELENEKSEL ÖDÜL TÖREN YAPILDI 27 SANAY VE T CARET BAKANI AL COfiKUN ATSO YU Z YARET ETT ANTALYA ORGAN ZE SANAY BÖLGES NE DO ALGAZ SANTRAL 30 5 ARALIK 2004 ATSO

8 2004 Türkiye Ekonomisi böyle geçti Düflük enflasyon, yüksek büyüme y l 2004 y l nda enflasyon yeniden tek haneye indi ve h zl büyüme gerçekleflti. Sak p Sabanc n n ölümü ve YTL ye geçifle karar verilmesi bu y la damgas n vuran olaylar oldu. Ekonomide yaflanan krizler sonras nda 2004 olumlu gidiflin sürdü ü, enflasyonda yeniden tek haneli rakamlara inildi i y l olurken, büyümede son 14 y l n rekoru k r ld. Düflük Enflasyon, Yüksek Büyüme Y l 2004 y l nda enflasyon yeniden tek haneye indi ve h zl büyüme gerçekleflti. Sak p Sabanc n n ölümü ve YTL ye geçifle karar verilmesi bu y la damgas n vuran olaylar oldu. Ekonomide yaflanan krizler sonras nda 2004 olumlu gidiflin sürdü ü, enflasyonda yeniden tek haneli rakamlara inildi i y l olurken, büyümede son 14 y l n rekoru k r ld. AB nin tam üyeli e dönük Türkiye ile müzakerelere 3 Ekim 2005 te bafllanmas karar, 41 y ll k özlemi yans tan, ekonomide milat olarak nitelendirilebilecek bir geliflme olarak y la damgas n vurdu. IMF ile 3 y ll k yeni stand by anlaflmas konusunda mutabakata var l rken, Türkiye, y llar sonra tek haneli enflasyon ile tan flt. Türkiye, IMF ile ilk kez krize ba l olmadan bir stand-by anlaflmas na vard. IMF den 43 y lda 47 milyar dolar kredi al n rken, bunun 39 milyar dolar kullan labildi. TL den alt s f r at l p, Yeni Türk Liras na (YTL) geçilmesi kararlaflt - r l rken, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren bir y l boyunca Türk Liras ile YTL birlikte kullan lacak, tüm ürünler her yerde çift etiketle fiyatland r lacak. Ekonomide Y l Boyunca Yaflanan Önemli Geliflmeler ise fiöyle: TL den SIFIR ATILMASI YASALAfiTI 31 Ocak : TL den 6 s f r at lmas ve Türkiye Cumhuriyeti devleti para biriminin Yeni Türk Liras olmas n ATSO ARALIK

9 öngören yasa, Resmi Gazete de yay mland. 1 Nisan: Türkiye nin Mart ay nda ihracat, ayl k bazda ilk kez 5 milyar dolar n üzerine ç kt. 10 Nisan: fl dünyas n n duayenlerinden sanayici Sak p Sabanc vefat etti. CE fiaret ZORUNLULU U 26 Nisan: Hükümet, Çin baflta olmak üzere Uzakdo u dan gelen kalitesiz ürünlere karfl, yay mlad genelgeyle ithalatta CE zorunlulu- u getirdi 3 Haziran: TÜFE de enflasyon 32 y l sonra ilk defa tek haneye inerek y ll k yüzde 8.8 oldu. TEFE deki y ll k art fl ise yüzde 9.56 olarak hesapland. MEVDUAT SINIRI 50 M LYARA ND 5 Temmuz : Mevduata 1 y l önce getirilen s n rs z güvence yeniden 50 milyar liraya çekildi. 8 Temmuz : Sanayi üretimi bu y l n May s ay nda, 16.5 oran nda artarak tarihin en yüksek ayl k düzeyini yakalad. 23 Temmuz : Elektronik mza Yasas yürürlü e girdi. 9 A ustos : MKB, yüzde 83.3 lük y ll k art fl ile OECD ülkelerinin menkul k ymet borsalar listesinde ilk s rada yer ald. 21 Ekim : TOBB Baflkan Hisarc kl - o lu, Avrupa ifl dünyas n n en büyük kuruluflu olan Avrupa Ticaret ve Sanayi Odalar Birli i nin (Eurochambers) Yönetim Kurulu Üyeli i ne seçildi. 1 Aral k : AB Komisyonu na gönderilen Kat l m Öncesi Ekonomik Program aç kland. 13 Aral k : Bütçe uzun aradan sonra, ayl k bazda ilk defa 418 trilyon lira fazla verdi. TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, Avrupa ifl dünyas n n en büyük kuruluflu olan Avrupa Ticaret ve Sanayi Odalar Birli i nin (Eurochambers) Yönetim Kurulu Üyeli i ne seçildi. 17 Aral k - AB: Türkiye ile 3 Ekim 2005 de müzakerelere bafllama karar ald. 29 Aral k : MKB Ulusal 100 Endeksi 24 bin 971 puana yükselerek rekor k rd. Euro, dolar karfl s nda ile tarihi zirveye ç kt. 1 Ocak 2005 : YTL kampanyas çerçevesinde yeni banknot ve madeni paralar, fiziki olarak kamuoyuna tan t ld. Buna göre banknotlar 1, 5,10, 20, 50 ve 100 YTL olacak. Madeni paralar ise 1, 5, 10, 25 ve 50 kurufl ile 1 YTL olarak tedavüle verildi. 7 ARALIK 2004 ATSO

10 2004 Antalya böyle geçti Antalya Belek te Cami, Sinagog ve Kilisenin bir arada bulundu u Dinler Bahçesi, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n da kat ld bir törenle aç ld. Üç dinin temsilcilerinin kat ld aç l flta konuflan Baflbakan Erdo an, Antalya'dan dünyaya bar fl mesaj verdi. Belekli turizmciler taraf ndan yap lan ibadethane dünya tarihine fl k tutacak bir eser olarak Antalya tarihine geçti. ATSO ARALIK

11 Antalya hracatç Birliklerin den yap lan aç klamaya göre, 1 Ocak - 21 Aral k 2004 tarihleri aras nda, Antalya'dan 76 ülkeye, yafl meyve ve sebze baflta olmak üzere, tekstil ve hammaddeleri ile kesme çiçek ürün ihracat yap ld. Bu ihracatlardan 259 milyon 302 bin 417 dolar döviz girdisi sa land. ANTALYA YA TÜNEL GEÇ fil KÖPRÜLÜ KAVfiAKLAR Antalya 2004 te tünel geçiflli köprülü kavflaklarla tan flt. 24 Ekim 2004 tarihinde Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n da kat ld temel atma töreniyle yap m na bafllanan ve 120 günde bitirece i vaat edilen tünel geçiflli köprülü kavflak inflaatlar 15 fiubat 2004 tarihinde hizmete girecek. Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yapt r lan Meydan, Mevlana, Nokta Otel ve Güllük tünel geçiflli köprülü kavflaklar nda yap m çal flmalar devam ediyor. ANTALYA HRACATTA DA BAfiARILI OLDU Antalya dan 2004 te 76 Ülkeye hracat Yap larak, Ekonomiye 259 Milyon Dolar Kazand r ld. Antalya, turizmde gösterdi i baflar - y ihracatta da göstererek, bu y l baflta yafl sebze meyve olmak üzere 76 ülkeye ihracat yap ld. Bu oran geçen y la göre yüzde 20 art fl göstererek, ülke ekonomisine 259 milyon dolar katk yapm fl oldu. Antalya dan yap lan ihracatta ilk 10 s ray ; Almanya, ngiltere, Hollanda, Rusya, Yunanistan, talya, Fransa, Romanya, Avusturya ve S rbistan ve Karada al rken, ihracatta geçen y la göre art fl yüzde 20 oldu. ANTALYA DA D NLER BAHÇES AÇILDI Antalya Belek te cami, sinagog ve kilisenin bir arada bulundu u Dinler Bahçesi, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n da kat ld bir törenle aç ld. Üç dinin temsilcilerinin kat ld aç l flta konuflan Baflbakan Erdo an, Antalya'dan dünyaya bar fl mesaj verdi. Belekli turizmciler taraf ndan yap lan ibadethanenin dünya tarihine fl k tutacak bir eser olarak Antalya tarihe geçti. TUR ST SAYISI ARTIfiI (2004 YILINDA ANTALYA YA 6 M LYON 47 B N, TÜRK YE'YE 17.5 M LYON TUR ST GELD ) 2004 y l Ocak-Aral k aylar nda Türkiye'yi ziyaret eden yabanc lar n say s geçen y la göre yüzde 24.86'l k art flla 17 milyon 517 bin 610 oldu. OECD ülkelerinden gelen ziyaretçi say s nda yüzde 24.57, Do u Avrupa'dan gelen ziyaretçi say s nda ise yüzde 27.40'l k art fl gerçekleflti. Bu dönemde, gelen yabanc lar n yüzde 61.19'u OECD, yüzde 27.61'i Do u Avrupa ülkelerindendi. Türkiye'ye 2004 y l içerisinde en çok ziyaretçi gönderen ülke Almanya yüzde 22.4'lük oranla birinci, Rusya Federasyonu yüzde 9.16'l k oranla ikinci, ngiltere yüzde 7.92'lik oranla üçüncü s rada yer ald. Bu ülkeleri, Bulgaristan, Hollanda, ran, Fransa, Yunanistan, Avusturya, Belçika, Azerbaycan, talya, srail, Ukrayna ve ABD takip etti. ARALIK AYI 2004 y l n n Aral k ay nda Türkiye'yi ziyaret eden yabanc say s ise geçen y l n ayn ay na göre yüzde 22.57'lik art flla 789 bin 188 olarak gerçekleflti OECD ülkelerinden gelen ziyaretçi say s nda yüzde 19.61, Do u Avrupa'dan gelen ziyaretçi say s nda ise yüzde 13.91'lik art fl oldu. Aral k ay nda Türkiye'ye gelen yabanc lar n yüzde 46.96's (370 bin 599 kifli) OECD, yüzde 34.88'i (275 bin 233 kifli) de Do u Avrupa ülkelerinden geldi. Türkiye'ye Aral k ay nda Almanya'dan 146 bin 638, Bulgaristan'dan 114 bin 225, ran'dan 65 bin 200 turist gelirken, bu ülkeleri s ras yla Yunanistan, Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Fransa, Hollanda, Gürcistan, ngiltere, Avusturya, Suriye, sviçre, ABD ve Ukrayna izledi. 9 ARALIK 2004 ATSO

12 2004 Antalya Ticaret ve böyle geçti Sanayi Odas Antalya Ticaret ve Sanayi Odas, y llard r Antalya halk taraf ndan dile getirilen Kentin Yeterince Ayd nlat lmamas konusuna çözüm buldu. Bu konuda at lan ad m, flehir merkezini karanl kta kalmaktan kurtar yor. Antalya Valisi Alâaddin Yüksel'in öncülü ünde düzenlenen ve Kaleiçi sorunlar n n tart fl ld toplant da dile getirilen "art k bir yerden bafllamak gerekti i" düflüncesi yank buldu ATSO ARALIK

13 Temmuz 2004 Kaleiçi nin Ifl Antalya y Ayd nlat yor 17 Mart 2004 Antalya Devlet Hastanesi Acil Servisi Yap m Antalya Ticaret ve Sanayi Odas taraf ndan yenileme çal flmalar na 15 Ekim 2003 tarihinde bafllanan Antalya Devlet Hastanesi Acil Servisi, 17 Mart 2004 tarihinde tamamlanarak Devlet Hastanesi Yönetimine yap lan bir törenle devredildi. Devir töreninde bir konuflma yapan Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen, ATSO nun Ülke, Kent ve Üyeleri ad na üstlenilen görevleri lay k yla yerine getirme çabas içerisinde oldu unu ifade etti. 12 May s 2004 Bat Akdeniz Havzas Sanayi ve Ticaret Fuar Bat Akdeniz Ekonomisini Gelifltirme Vakf (BAGEV) ve Antalya Fuarc l k ve Yat r m A.fi. (ANFAfi) iflbirli i ile düzenlenen, Bat Akdeniz Havzas Sanayi ve Ticaret Fuar, ANFAfi Expo Center de gerçeklefltirildi. çiflleri Bakan Andülkadir Aksu nun açt fuar, 5 gün boyunca ziyaretçilere aç ld. Antalya, Afyon, Burdur ve Isparta illerinden toplam 120 firman n kat ld Bat Akdeniz Havzas Sanayi ve Ticaret Fuar na Bölgenin güçlü firmalar, markalar veya markalaflma yolundaki firmalar davet edildi. Fuar 5000 kifli gezdi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odas y llard r Antalya halk taraf ndan dile getirilen kentin yeterince ayd nlat lmamas konusuna çözüm buldu. Bu konuda at lan ad m, flehir merkezini karanl kta kalmaktan kurtar yor. Antalya Valisi Alâaddin Yüksel'in öncülü ünde düzenlenen ve Kaleiçi sorunlar n n tart fl ld toplant da dile getirilen "art k bir yerden bafllamak gerekti i" düflüncesi yank buldu. Vali nin önerisi üzerine, ATSO ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i, Yivli Minare ve Saat Kulesi'nin ayd nlat lmas iflini üstlendi. Böylece, Antalya'n n iki tarihi sembolü karanl ktan kurtulmufl oldu. Kalekap s ve Kaleiçi daha estetik, daha ayd nl k hale geldi, akflam ticaretinin canlanmas yolunda mesafe kat edildi. ATSO'nun bu giriflimi, Antalya'n n gece ayd nlat lmas n n nas lolabilece i yönünde güzel bir örnek oldu. Büyük bütçeler, büyük projeler beklemek yerine, küçük ad mlarla büyük sonuçlar al nabildi i, birlikte davranarak daha iyi sonuçlar sa lanabilece inin güzel bir örne i sergilendi. Kaleiçi'nin Antalya'n n tarihi, kültürü ve turizm merkezi oldu unu hat rlatan ATSO Baflkan Kemal Özgen, "Kaleiçi fl klan p, ayd nland kça, Antalya ayd nlanacakt r. Arzumuz kurumlar n, flirketlerin, ifl adamlar m z n bir araya gelerek, ortak inisiyatiflerle bu tür çal flmalar her alanda ço altmas. Güzel flehrimize mimari eserler, sokak ve kald r m düzenlemeleri yak fl yor. Kente, flehir mobilyalar yla estetik düzenlemeler ve özgün mimari eserler kazand rmal y z. Bunun için, bütçeleri zaten k s tl olan kamu kurumlar n ve yerel yönetimleri beklemek yerine, ortak çabalarla sonuç alabiliriz" dedi. 11 ARALIK 2004 ATSO

14 17 Eylül 2004 Teknokent A.fi. Kuruldu Antalya ifl dünyas nda heyecanla beklenen Teknokent A.fi. kuruldu. Akdeniz Üniversitesi nde yap lan imza törenine flirket ortaklar, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odas, Baki Yap Malzemeleri nflaat San. Tic. Ltd.fiti., Okur Bilgi fllem Dan flmanl k Tic. Ltd.fiti., Dere Tar m Tekstil Ambalaj Dekorasyon Tic. San. Ltd.fiti., Tesav Özel Sa l k Hizmetleri Tic. San. Ltd.fiti. ve Rito Tohumculuk A.fi kat ld. Törende bir konuflma yapan Yönetim Kurulu Baflkan teknokentin, bölgede özellikle tar m sektörüne tohumculuk, genetik ve biyolojik araflt rma, fide üretimi gibi alanlarda katk sa layaca n, sanayie araflt rma ve teknoloji ortam sunaca n ifade etti. Özgen, Teknokent in baflar l olmas, kat l mc bir esasta kurulmas na ve kurucu flirkete mümkün olan en genifl üretici deste inin sa lanmas na ba l. Bu nedenle tüm kurumlar m z n ve ilgili firmalar m z n teknokente ayn ilgi ve deste i gösterece ini ümit ediyoruz dedi Ekim 2004 Avrupa Ticaret ve Sanayi Odalar 12. Kongresi Avrupa Ticaret ve Sanayi Odalar Birli i, Eurochambres n 12. Kongresi Viyana da gerçeklefltirildi. Kongreye Türkiye den TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu ve yetkililerin yan s ra Antalya y temsilen de Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen ve Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Osman Budak kat ld. Kongre öncesi yap lan Eurochambres Genel Kurulu nda, TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu nun Eurochambres Yönetim Kurulu na seçilmesi, Türkiye-AB Üyelik sürecinde özel sektörün temsilcisi olan Ticaret ve Sanayi Odalar n n, Avrupa Birli i Ticaret ve Sanayi Odas camias ile entegrasyonu bak m ndan önemli bir geliflme oldu Ekim 2004 ATSO dan Monako da Tan t m Ata Dünya Turizm Örgütü ve Uluslararas Havaalanlar Konseyi nin iflbirli i ile Monako Prensi Rainer III ün himayesinde, bu y l 16 nc s 17 Eylül 2004 Kaleiçi Faz l Say la Bulufltu Festival kapsam nda ilk kez bir program aç k havaya tafl nd. Kaleiçi Mermerli Park'ta bir saat süren resitalde Faz l Say, Naz m Hikmet oratoryosundan dünyaca ünlü bestelere kadar çok say da eseri seslendirdi. Say, konser sonunda dakikalarca ayakta alk fllanarak Antalyal sanatseverlerin büyük be enisini toplad. Faz l Say, konserin sonunda piyanosunu küçük piyanistlere b rakt. 14 yafl ndaki Emre Can Yavuz ile 8 yafl ndaki Mertol Demirelli piyanosunu Antalyal lar için çald. Dinleyiciler güneflli bir Akdeniz günüde, ç nar a açlar n n alt nda, Kaleiçi nin büyüsü eflli inde, aç k hava resitalinin tad n ç kard lar. Faz l Say resitalini çok say da Antalyal sanatseverle birlikte, Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan Menderes Türel, Antalya Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen ve Televizyon yap mc s Tayfun Talipo lu da dinledi. ATSO ARALIK

15 düzenlenen Monako Dünya Zirvesi yap ld. Fransa, Japonya, talya, Tayland, Portekiz, Irak, Pakistan, Brezilya, Sudan, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Rusya baflta olmak üzere toplam 86 ülkenin Turizm Bakanlar ve özel sektör temsilcilerinin kat ld zirvede, Türkiye yi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen temsil etti. Resmi aç l fl n yap ld 27 Ekim 2004 tarihi akflam nda, Antalya n n fleref konu u olarak davet edildi i Monte Karlo da bulunan tarihi Hotel de Paris te, baflta Monako Baflbakan ile 3 Bakan ve di er kat l mc ülkelerin ilgili Bakanlar olmak üzere, 250 üst düzey yönetici ve Monako ifl adamlar n n kat ld bir akflam yeme i verilmifltir. Söz konusu yeme in kat l mc lar na, Toroslar dan Akdeniz e Antalya Lezzetleri kitab n n ngilizce bask s da t ld. Avrupa n n üst gelir grubunu konuk eden Monako da yap lan bu tan t m f rsat kat l mc lar n büyük ilgisini çekerek, art k Antalya n n üst düzey konuklar a rlamas n n gereklili i vurguland. Yaklafl k kiflinin kat ld zirve süresince, Antalya n n tan t m ile ilgili dokümanlar da t ld ve tan t m CD leri ile görsel sunum yap ld. Antalya Ticaret ve Sanayi Odas olarak Turizmle ilgili Küresel Stratejiler konulu oturuma Baflkan Kemal Özgen konuflmac olarak kat ld. Oturuma ayr ca M s r Turizm Bakan, Çek Cumhuriyeti Bölgesel Kalk nma Bakan, Birleflmifl Milletler Dünya Turizm Örgütü nün Daimi Temsilcisi ifltirak etmifltir. Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen oturumda yapt konuflmada, Antalya turizmin geliflimi ve bugün itibariyle ulaflt nokta ayr nt l bir flekilde anlatt, Konuflman n ard ndan baz kat l mc lar taraf ndan, Antalya turizminin ulaflm fl oldu u baflar n n temelinde yatan nedenler ve yaflan lan tecrübelerin, turizmi gelifltirme çabas nda olan ülkelerle paylafl lmas gerekti i dile getirildi. Ayr ca Kas m 2005 de Monako da yap lmas planlanan Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odalar Forumu na, Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n da kat lmas konusunda prensip karar na var ld. Böylece, Monakolu ifl adamlar yla Antalyal ifl adamlar n n bir araya gelerek her alanda iflbirli i yapmalar n n zemini haz rlanm fl oldu. 10 A ustos 2004 Anadolu daki Avrupa Toplant lar n n 5 incisi Antalya da Yap ld Do an Yay n Holding (DYH) taraf ndan düzenlenen Anadolu daki Avrupa toplant lar n n 5 incisi, Antalya Talya Otel de gerçeklefltirildi. Marka Güçtür konusunun ele al nd toplant ya Turizm ve Kültür Bakan Erkan Mumcu, Antalya Valisi Alâaddin Yüksel, Antalya Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen, Do an Yay n Holding Temsilcileri, Öger Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vural Öger, Reklamc lar Derne i Baflkan Jeffi Medina kat ld. Toplant da bir konuflma yapan ATSO Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen, Türkiye de marka kavram n n bir süredir çok tart fl lmakla birlikte henüz yeni bir konu oldu unu kaydetti. Özgen; Ülkemizde, ço unlukla statü farkl laflt rmas veya duygusal ögeler üzerine kurulu marka konseptleri kullan lmaktad r. Bu belki sosyal yap m z ile ilgilidir. Belki de sosyal hayat m z n daha çok temel ihtiyaçlar çerçevesinde geliflmesi bu sonucu yaratmaktad r. Nitekim, Belçika da Ferrari otomobiline gaz tüpü takt rmaya çal flan vatandafl m z, marka-kültür iliflkisine çarp c bir örnek sunmufltur dedi. 7 A ustos Rally D Orient Antalya da Sona Erdi First Cross-Country fiampiyonas n n alt nc yar fl olan Rally D Orient, TOMSFED ve Paris-Dakar Rallisi organizatörü Rene Metge (Fransa Federasyonu) taraf ndan düzenlendi. Yar fla, 20 ülkeden 80 yar flmac, otomobil, motosiklet ve kamyon kategorilerinde kat ld. 7 A ustos 2004 tarihinde ise yar fl, Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n deste i ile Akdeniz Üniversitesi nde yap lan seyirci özel etab ile tamamland. Yar fl, EuroSport, RTL, NTV ve MTV gibi çok say da uluslararas ve ulusal medya kuruluflu izlerken, ayr ca çok say da spor kurumu ve internet sitesi, yar flmay günlük olarak yay nlad. Rally D Orient in uluslararas spor organizasyonu olmas d fl nda iki önemli yönü, Kapadokya-Antalya ba lant s n öne ç karmas ve Antalya n n Akseki, brad ve Manavgat Bölgesini tan tacak olmas ile öne ç kt. Organizasyon, kültür turizmi ve k rsal turizme önemli bir tan t m katk s da sa lad. 13 ARALIK 2004 ATSO

16 Yabanc Heyetlerin ATSO yu Ziyaretleri Antalya Ticaret ve Sanayi Odas na yabanc misyon temsilcilerinin ziyaretleri 2004 y l nda da artarak sürdü y l nda ATSO ya, Belçika Baflbakan Yard mc s ve Maliye Bakan Didier Reynders ve Nurnberg Belediye Baflkan Ulrich Maly baflta olmak üzere Hollanda, sviçre, Malezya, Endonezya, Pakistan, Bangladefl Büyükelçileri ile Macaristan, Fransa, sviçre, Avusturya Büyükelçili i Ekonomi ve Ticaret Müsteflarlar, Suriye Ticaret Ataflesi ve Pakistan Baflkonsolosu, Afganistan Ticaret Bakanl ve Harat Ticaret ve Sanayi Odas yetkilileri, Odam z ziyaret ettiler. Antalya Ticaret ve Sanayi Odas na yabanc misyon temsilcilerinin ziyaretleri 2004 y l nda da artarak sürdü y l nda ATSO ya Belçika Baflbakan Yard mc s ve Maliye Bakan Didier Reynders ve Nurnberg Belediye Baflkan Ulrich Maly baflta olmak üzere Hollanda, sviçre, Malezya, Endonezya, Pakistan, Bangladefl Büyükelçileri ile Macaristan, Fransa, sviçre, Avusturya Büyükelçili i Ekonomi ve Ticaret Müsteflarlar, Suriye Ticaret Ataflesi ve Pakistan Baflkonsolosu, Afganistan Ticaret Bakanl ve Harat Ticaret ve Sanayi Odas yetkilileri Odam z ziyaret ettiler. Ayr ca, Tataristan Ticaret ve Sanayi Odas temsilcileri ve üyeleri 4 Ekim 2004 tarihinde Odam z ziyaret ederek, Antalyal ve Tatar ifladamlar ikili görüflmelerde bulundular. 30 Kas m - 03 Aral k 2004 tarihleri aras nda Antalya Büyükflehir Belediyesi taraf ndan Antalya da Almat Eyaleti Kültür Günleri düzenlenerek; Odam z taraf ndan 1 Aral k 2004 tarihinde Almat l ifladamlar ndan oluflan heyet için Antalya Organize Sanayi Bölgesi nde faaliyet gösteren 3 fabrikaya ziyaret gerçeklefltirildi. 2 Aral k 2004 Perflembe günü ise Talya Otel Convention Center da Almat Eyaleti Yat r m ve Turistik Olanaklar Ortak fl Semineri düzenlendi ve bununla ilgili çal flmalar yap ld. ATSO ARALIK

17 2004 Y l nda ATSO Yay nlar ATSO V ZYON DERG S Üyelerimizle daha iyi iletiflim için Odam - z n dergisi yenilendi ve ATSOV ZYON ad nda yay mlanmaya baflland. Yay n politikam z gelifltirdik. Dergimizi görsel ve içerik olarak zenginlefltidik. ATSO PREST J K TABI Antalya y bütün yönleriyle ele alan Prestij kitab m z, önemli bir baflvuru kayna olarak güncellenip, yeniden yay nland. SANAY VE T CARET KATALO U Bu y l içerisinde Antalya y ve bölgemizdeki firmalar yurt içinde yurt d fl nda tan tma konusuna özel önem verildi. Yabanc dilde sanayi ve ticaret katalo u haz rland. ATSO EL K TABI Üyelerimizin ATSO yu daha yak ndan tan malar için, Kurumumuzun bütün Müdürlükleri nin tan t ld ATSO EL K TABI n üyelerimizin hizmetine sunduk. El Kitab nda, Müdürlüklerimizin yapt klar ifller ve görevler ayr nt lar yla ele al n p, üyelerimizin bilgilerine sunuldu. ANTALYA YAKIN TAR H NE IfiIK TUTMAYA DEVAM ETT Antalya Ticaret ve Sanayi Odas Antalya n n öz kimli ine sahip ç kan kurumlardan birisi olarak, Antalya tarihine fl k tutan yay nlar na 2004 te de devam etti. Tarihimize ve kültürümüze sahip ç kmak, tarihimizdeki önemli insanlar hat rlamak, hat ralar n bugünlere ve gelece e tafl makla mümkün olan inançla geçen y l, Dr. H. Burhanettin Onat ve Hayat ve Çal flmalar kitab n yay mlarken, Rasih Kaplan kitab n n yay mlanmas na da katk koydu. 15 ARALIK 2004 ATSO

18 ATSO 2004 te Fuarlarda da Yer Ald Antalya Ticaret ve Sanayi Odas 2004 y l nda, Antalya y ve ATSO yu tan tmak için yurt içi ve yurt d fl nda çeflitli fuarlarda standlar açt. Bununla birlikte, Meslek Komiteleri nin teklifi üzerine ilgili komite üyelerinin, yurt içi ihtisas fuarlar na kat lmalar na yönelik hizmetler devam etmifltir Y l içinde özellikle üç fuara Odam z üyelerinin toplu ziyareti sa land. Antalya Ticaret ve Sanayi Odas 2004 y l nda, Antalya y ve ATSO yu tan tmak için yurt içi ve yurt d fl nda çeflitli fuarlarda standlar açt. Bununla birlikte, ATSO Meslek Komiteleri nin teklifi üzerine ilgili komite üyelerinin ulafl m masraflar n n Odam z taraf ndan karfl lanarak, yurt içi ihtisas fuarlar na kat lmalar na yönelik hizmetler devam etti Y l içinde özellikle üç fuara Odam z üyelerinin toplu ziyareti sa land. YURTDIfiI FUARLAR Mart 2004 tarihleri aras nda Almanya da gerçeklefltirilen ITB Berlin Turizm Borsas Fuar na kat l m sa land. Almanya n n Nürnberg kentinde 28 fiubat - 7 Mart 2004 tarihleri aras nda düzenlenen Nürnberg Turizm ve Tatil Fuar na, Odam z, Antalya Valisi Alâaddin Yüksel baflkanl nda bir heyetle kat ld. Sözkonusu fuara Odam z organizasyonunda, Antalya, Adana, Kütahya, zmir, Isparta ve Almanya dan kat lan firmalar ürünlerini sergilediler. YURT Ç FUARLAR BAGEV ve ANFAfi iflbirli i ile Bat Akdeniz Bölgesinde faaliyette bulunan firma ve markalar n yurt çap nda tan t m na yard mc olmak; bölge ekonomisinin ülke ve dünya ekonomisine entegrasyonunu sa lamak amac yla, May s 2004 tarihleri aras nda Antalya Expo Center da BAGEV Sanayi ve Ticaret Fuar gerçeklefltirildi. Sözkonusu fuara Antalya, Isparta, Burdur ve Afyon illerinden de iflik sektörlerde faaliyet gösteren toplam 120 firma kat ld. Fuar 5000 kifli ziyaret etti. Expo Center'da düzenlenen Cam ve Cam Teknolojileri Fuar na, Eylül 2004 tarihleri aras nda Master Fuarc l k taraf ndan Antalya Expo Center'da düzenlenen Süt ve Süt Teknolojileri Fuar na, Ekim tarihleri aras nda Antalya Tar m l Müdürlü ü organizasyonunda Antalya Cam Piramit'te düzenlenen olan "Organik Tar m Fuar "na, Kas m 2004 tarihleri aras nda AFT Fuarc l k taraf ndan Antalya Cam Piramitte düzenlenen olan "GIDA 2004 Fuar " lar na Odam z taraf ndan destek sa land ve standlar aç ld. 1-5 Eylül 2004 tarihleri aras nda IRF Fuarc l k taraf ndan Antalya Cam Piramit'te düzenlenen Mother & Kid World 2004 Fuar na Eylül 2004 tarihleri aras nda Master Fuarc l k taraf ndan Antalya ATSO ARALIK

19 2004 Y l nda ATSO Hizmetleri ATSO üyelerinin yan nda, Antalya ya karfl sosyal yükümlülüklerinin gere i olarak birtak m hizmetlerde de bulundu. Devlet Hastanesi Acil Servisi nin yenilenmesi, Emniyet Müdürlü üne 2 adet otomobil yard m nda bulunulmas, yard ma muhtaç ö rencilere ve okullara çeflitli k rtasiye vs. yard m, Ramazan ay nda fiarampol Caddesi ndeki iftar çad r nda yemek verilmesi gibi... Kredi Protokolleri ve E itimleri ATSO ÜYELER NE KRED PROTOKOLLER ATSO, 2004 y l nda, üyelerine do rudan hizmet vermek üzere, kredi temini konusunda 8 adet banka ile kredi anlaflmas yapt. (Garanti, D fl, Finans, Ziraat, Ak, fl, Halk ve Vak flar Bankas ) Ayr ca, medikal sektöründe faaliyet gösteren Oda üyesi firmalara Devlet, SSK ve Üniversite hastaneleri taraf ndan ihale edilen t bb malzeme ve cihaz al m iflleri ile ilgili ödemelerin T.C. Ziraat Bankas arac l yla yap lmas konusunda T.C. Ziraat Bankas ile bir protokol imzaland. y l nda da bütün h z yla devam etti y l nda düzenlenen 31 de iflik konuda e itim semineri, kurs ve bilgilendirme toplant s ndan toplam 3000 kifli yararland. ATSO E T M H ZMETLER 2004 TE DE DEVAM ETT Antalya Ticaret ve Sanayi Odas, üyelerine yönelik e itim hizmetlerine ARALIK 2004 ATSO

20 ATSO, Yeni Hizmet Binas için Kollar S vad ATSO, yeni bir hizmet binas için kollar s vad. Hizmet binas n n, kent merkezinin yap sal dönüflüm vizyonuna, resmi kurumlar n kent merkezi d fl na ç kmas düflüncesine uygun olarak çevre yolu üzerindeki ATSO arsas nda yap m planland. Hizmet binas, üyelere dönük hizmetleri, e itim hizmetlerini güçlendirecek, ifl dünyas için yeni bir çekim merkezi olacakt r. ATSOV ZYON TV Program Yay na Girdi Antalya Ticaret ve Sanayi Odas ATSOV ZYON ad alt nda, Antalya da Kablolu TV de de yer alan V TV de 15 günde bir yay nlanan bir TV program bafllat ld. Her programda de iflik sektörel konular n yan s ra, ATSO üyelerine Odadan güncel haberler de veriliyor. ATSO ARALIK

21 Capital Antalya Business Dergisi Turizm Yat r mlar Antalya Bölgesi nde Turizm Yat r mlar Antalya n n lçeleri Birbiriyle Yar fl yor Antalya'n n Türkiye'nin "turizm baflkenti" oldu u sürekli dile getiriliyor. Ancak, herkes bunu söylemekle beraber, gerçek ço u kez rakamlarla ortaya konam yor. Bunun üzerine, Antalya Business Dergisi bir araflt rma yapt. Araflt rmada konu hakk nda en kapsaml çal flmay yapan Antalya l Kültür ve Turizm Müdürlü ü'nün rakamlar baz al nd. Antalya'n n Türkiye'nin "turizm baflkenti" oldu u sürekli dile getiriliyor. Ancak herkes bunu söylemekle beraber, gerçek ço u kez rakamlarla ortaya konam yor. Bunun üzerine, Antalya Business Dergisi bir araflt rma yapt. Araflt rmada konu hakk nda en kapsaml çal flmay yapan Antalya l Kültür ve Turizm Müdürlü ü'nün rakamlar baz al nd y l n n "11 ayl k döneminde 6.1 milyon turistin ziyaret etti i Antalya'da bu rakam n y l sonunda 6.5 milyon kifliye ulaflt tahmin ediliyor. Rakamlar, Antalya'n n baz lar n n bilmeden yak flt rd "turizmin baflkenti" ünvan n haketti ini gösteriyor. Antalya, 11 ayl k dönemde, Türkiye'ye gelen toplam turistin yüzde 35'ine ev sahipli i yapt. Türkiye'ye gelen turistlerin bölgeler itibariyle da l m na bakt m zda, Akdeniz bölgesinin pay n n yüzde 37 oldu unu görüyoruz. Akdeniz bölgesinde dolaflan turistlerin yüzde 95'inin Antalya'y gezmifl olmas, kentin bölgedeki a rl na da iflaret ediyor. Bu ziyaretçilerin de yüzde 67'si Avrupa Birli i üyesi ülkelerin vatandafllar ndan olufluyor. Antalya'ya giden her dört turistten biri müze ve ören yerlerini geziyor. Rakamlarla Türkiye turizmi ve bölgesindeki a rl tart flmas z saptanan Antalya, 2005 sezonunda 7.5 milyon turisti a rlamaya haz rlan yor. 400 bin yatak kapasitesi var Antalya tesis ve yatak kapasitesi bak m ndan da Türkiye'de birinci s rada bulunuyor. Antalya l Kültür ve Turizm Müdürlü ü'nün yapt araflt rmaya göre, kentte 596's iflletme belgeli, 84'ü yat r m belgeli olmak üzere toplam 680 tesis bulunuyor. Bu tesislerdeki toplam yatak kapasitesinin ise 205 bine ulaflt belirleniyor. Bu rakamlara belediye belgeli tesisler dahil de il. Belediye belgeli tesis-lerle Antalya' daki toplam yatak kapasitesinin 400 bine ulaflt tahmin ediliyor. Bu arada Antalya' da, yat r m izni al p, henüz tamamlanmam fl 241 tesis oldu u belirtiliyor. Yat r m aflamas ndaki bu tesislerin öngörülen yatak kapasiteleri ile devreye girece ini varsayacak olursak, tesis say s n n 921'e ulaflaca n söyleyebiliriz. Bu da mevcut yatak kapasitesine 86 bin yeni yata n ilave olaca anlam na geliyor. Mevcutlara yenileri de eklenecekken, bu tesislerde konaklamak için gelecek turistleri gezdirecek olan rehberler konusunda da bir araflt rma yapt k. Antalya'da profesyonel rehberlik yapanlar n say s n bin 18 olarak saptad k. Rehberlerin 829'u tek dil,174'ü çift dil, 15'i ise üç dilde hizmet verebiliyor. 19 ARALIK 2004 ATSO

22 Otel say s nda Alanya lider Otellerin ilçelere göre da l m na bakt m zda, Kumluca ve Korkuteli hariç, her ilçede tesis oldu unu görüyoruz. En fazla tesise sahip ilçeler s ralamas nda da Alanya 225 otelle birinci, Kemer 157 oteliyle ikinci ve Antalya 100 otelle üçüncü olarak karfl m za ç k yor. Antalya merkezdeki otellerin toplam kapasitesi 14 bin 867'ye ulafl rken, ilçeler aras nda 52 bin 860'l k kapasite ile Alanya birincili i ele geçirmifl durumda. Bu alanda Alanya'n n en yak n takipçisi durumunda olan Manavgat' n kapasitesi 51 bin 242'ye ulafl rken, Kemer'in kapasitesi 46 bin 44, Serik ve Belek'in de 25 bin 347 olarak belirleniyor. Sualt, suüstü, rafting, nehir konosu, yamaç paraflütü, safari gibi sportif faliyetlerin yo unlu u konusunda ise Manavgat sahip oldu u 95 faaliyet alan yla aç k farkla lider durumda. Bu kategoride Manavgat' Kemer 60, Alanya 44, Serik-Belek 31 ve Antalya ise 21 faaliyet alan yla izliyor y l nda Antalya'ya yaklafl k 6.5 milyon turist geldi. Gelen turistlerin Antalya'y tercih etmelerinin nedenlerinden birisi de tesislerin ço unun yeni olmas yd. Bu avantaj n fark nda olan turizm yat r mc lar da Antalya'ya yeni tesisler kazand rmaya devam ediyor. Turizmin konaklama aya nda hizmet veren flirketler aras ndaki rekabet k z fl yor. Say lar h zla artan yerli otel zincirleri, bunlardan hangisinin en fazla yatak kapasitesine sahip oldu u sorusunu da beraberinde getiriyor. Yapt m z araflt rmaya göre liderlik, Öger Turizm'in sahibi Vural Öger' de. Yatak flampiyonlar incelendi inde, baz lar n n 1O bin düzeyine yaklaflt, bir bölümünün ise devam eden yat - r mlar sona erdi inde listeyi zorlayaca görülüyor. Ancak hepsinin ortak noktas, turizm sektöründeki büyümeyi kaç n lmaz olarak görmeleri... Yatak Kral Vural Öger Vural Öger, Türk turizmini Avrupa'ya tan tan kifli olarak görülüyor. fiubat 1942'de Ankara'da do an Vural Öger, liseyi stanbul'da bitirip, 1961'de Berlin'e gitti. 1968'de Berlin Teknik Üniversitesi'nin Madencilik ve Metalürji Bölümü'nden mezun oldu. Bir y l sonra turizm alan nda ifl hayat - na at ld. Türkiye'ye yönelik tur operatörlü ü yapt. Ard ndan Berlin, Hannover ve Bremen kentlerinde seyahat acenteleri açt. 1970'lerin bafl nda Almanya'dan Türkiye'ye direkt uçufllara bafllad. 1982'de ise kardefli Vural Öger ile birlikte Öger Turizm'i kurdu. Yola mütevazi rakamlarla ç kt, h zla büyüdü y l nda Türk-Alman Vakf 'n (DTS) kuran Öger evli ve 3 çocuk babas. Vural Öger, Almanya'n n da önde gelen ifladamlar aras nda kabul ediliyor. 6 dil biliyor ve 'Bay Turizm' olarak tan n yor. Çünkü Türkiye'ye gelen her 3 Alman turistten birini o getiriyor. Antalya'n n yatak flampiyonu olan Vural Öger'in flu anda 8 tesisi, 9350 yatak kapasitesi bulunuyor. HCl Grubu'nu h zla büyüten Ak n Kocatürk Joy Oteller zincirinin sahibi olan HCl Grubu, son derece agresif bir büyüme trendi içinde olmas yla dikkat çekiyor. Grubun bafl nda Ak n Kocatürk bulunuyor. Grubun Antalya'daki 9 tesisinde 5300 yatak kapasitesi bulunuyor. Turizmin devi Mehmet Nazif Günal Mehmet Nazif Günal, inflaatla bafllad ifl yaflam na turizm dahil olmak üzere 6 sektörde devam ediyor. Yüksek inflaat mühendisi olan Günal, MNG Holding ve bünyesindeki 40 flirketin kurucusu ve Yönetim Kurulu Baflkan. O nu turizm sektörüne çeken ise, Türkiye'nin do al ve tarihi zenginlikleri. 1980'li y llarda Ankara ve zmir Hilton'u önce infla ediyor, sonras nda ise iki otele de ortak olarak turizm sektörüne giriyor. MNG Holding'in (WOW Otelleri) Antalya' daki 4 tesisinde 3500 yatak kapasitesi bulunuyor. Ali Akkanat'tan 7 y ld zl otel Belek bölgesindeki ilk yat r mc lardan biri olan Ali Akkanat, Sirene Golf Hotelin sahibi ve Akkanat Holding'in Yönetim Kurulu Baflkan. Sirene Golf ATSO ARALIK

23 Hoteli 1992 y l nda açan Ali Akkanat golf yat r mlar na devam ediyor ve flimdi de 7 y ld zl yeni bir golf oteli açmaya haz rlan yor y l nisan ay nda hizmete aç lmas planlanan otelde, zengin turistlere yönelik, daha kaliteli hizmet sunulacak. Zengin turistler her fley dahil sistemini tercih etmedi i için sadece yatak ve kahvalt verilecek. fiu anda, Akkanat Holding'e ba l Belek'teki 2 tesiste, 2150 adet yatak kapasitesi bulunuyor. Nuri Özalt n Delux otel yap yor Belek'te bulunan Gloria Golf Resort ve Gloria Verde otellerinin sahibi Özalt n Grubu, goif turizmi konusundaki yat r mlar na devam ediyor. 420 yatak kapasiteli delux otel ile 18 delikli golf sahas ndan oluflan yat r mlar 50 milyon dolara malolacak ve 2006 y l nda tamamlanacak. Nuri Özalt n, Artvin Arhavi'li bir ifladam. Do up büyüdü ü topraklardan küçük yafllarda ayr lm fl ve Ankara'ya yerleflmifl y l ndan itibaren müteahhitli e bafllam fl y l nda Özalt n nflaat ve Ticaret Kollektif fiirketi'ni kurmufl, 1984 y l nda daha da büyüyerek Özalt n nflaat Ticaret ve Sanayi A.fi haline gelmifl. fiirketin ana faaliyet alan inflaat ve turizm. Aynca sigorta, serac l k ve biliflim konular nda da yat r mlar var. Özalt n Grubu'nun bünyesinde yaklafl k 2500 kifli çal fl yor y l cirosu ise 60 milyon dolar. fiu anda devam eden inflaat taahhütleri aras nda baraj ve hidroelektrik santrali, oteller, toplu konutlar, anahtar teslimi fabrika ve hastane inflaatlar ile at k su ar tma tesisleri bulunuyor. fiirketin yurtiçinde yürüttü ü inflaatlar n d fl nda yurtd - fl nda da taahhütleri var. Ürdün'de AI Wehdah Baraj 'n n inflaat devam ediyor. Özalt n Holding'in (Gloria Verde) Antalya Belek'teki 2 tesisinde flu anda 1850 yatak kapasitesi bulunuyor. (Antalya Ticaret ve Sanayi Odas Capital Antalya Business Dergisi nden aynen al nm flt r.) Antalya n n Yatak Krallar S ra fladam Holding- fiirket Turist say s Yatak Kapasitesi 1 Vural Öger Majesty Otelleri Ak n Kocatürk HCI Grubu (Joy Otelleri) F.Vehbi Özkoç Pegasos Otelleri Ömer Gür Justiniano Otelleri Sezai Bacak z Limak Grubu (Limak Otelleri) Fettah Tamince Fine Grup (Rixos Otelleri) Talha Görgülü GTI Grubu (Riva Otelleri) Burhanettin Kaya Kaya Holding (Kaya Otelleri) Mehmet Nazif Günal MNG Holding (WOW Otelleri) Ece Tonbul Paloma Otelleri Haydar Barut Barut Turizm (Barut Otel) Filiz Ferit fiahenk Do us Holding Murat Ersoy ETS Grubu (Voyage Otelleri) Ahmet Yaflar Belinde Otelleri Murat Dedeman Dedeman Holding Ramazan Aslan Aska Grubu Ali Akkanat Akkanat Holding (Sirene) Cankut Bagana TenGrubu (Viva Otelleri) Metin Kaya Pine Beach Citv Nuri Özalt n Özalt n Holding (Gloria Verde) Murat Çeçen Çeçen Holding (IC Hotels) Zeynep Özköseo lu Mümtas Palmiye (Club Med) Ferhat Ayd n Fame Otelleri Hüseyin Çal k Ataç Grubu M. Hakan Süral Süral Otelleri Erol Özkaymak Özkaymak Holding (Özkaymak Otelleri) brahim Taflbafl Ece Turizm (Bluewaters) Erdal Danyal National Grubu (Prinses Otelleri) dris Yamantürk Gürifl Holding (Mirage Resort) Y lmaz Sezer Sezer Turizm (Grand Side Otelleri) Müfit Kaptano lu Kaptan Otelleri M. rfan negöl Tim Turizm (Larissa Otelleri) Cengiz Kahraman Akka Grubu (Kirifl Alinda, Claros) Raz k Gazel Tutis Turizm (Letoonia Otelleri) Cemil Çakmal Dokap (Naturland) Halit Narin Narin Holding (Mart Otelleri) Serdar Kemalo lu- Onat Menzilcio lu Alke Turizm (Hillside Su) brahim Polat Polat Holding (Polat Renaissance) Rahmi Koç Koç Holding (Divan Talya) ARALIK 2004 ATSO

24 ATSO GELENEKSEL ÖDÜL TÖREN YAPILDI Antalya Ticaret ve Sanayi Odas, geleneksel olarak düzenledi i vergi rekortmenleri ödül törenini Talya Otel'de gerçeklefltirdi. Törene, Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, Antalya Valisi Alâaddin Yüksel, Ak Parti Antalya Milletvekilleri Burhan K l ç, Mevlüt Çavuflo lu, CHP Antalya Milletvekilleri Hüseyin Ekmekcio lu, Feridun Balo lu, Büyükflehir Belediye Baflkan Menderes Türel, Kepez Belediye Baflkan Erdal Öner, Konyaalt Belediye Baflkan Muhittin Böcek ve çok say da davetli kat ld. Antalya Ticaret ve Sanayi Odas, geleneksel olarak düzenledi i vergi rekortmenleri ödül törenini, Talya Otel'de gerçeklefltirdi. Törene, Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, Antalya Valisi Alâaddin Yüksel, Ak Parti Antalya Milletvekilleri Burhan K l ç, Mevlüt Çavuflo lu, CHP Antalya Milletvekilleri Hüseyin Ekmekcio lu, Feridun Balo lu, Büyükflehir Belediye Baflkan Menderes Türel, Kepez Belediye Baflkan Erdal Öner, Konyaalt Belediye Baflkan Muhittin Böcek ve çok say da davetli kat ld. Törenin aç l fl konuflmas n yapan ATSO Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen, Türkiye ve Antalya için 2004 y l n n son alt y l n en iyi y l oldu unu söyledi. Özgen sözlerini flöyle sürdürdü; Ekonomik ve siyasi istikrar güçlenmifltir. Yerel seçimler yap lm fl, d fl iliflkilerde h zl ilerlemeler olmufl ve y l sonunda Türkiye Avrupa Birli i nin, Dünya n n gündemine girmifltir. Bir çok önemli kanun ç kar lm flt r. TOBB Kanunu, Yerel Yönetimler Kanunu d fl nda, AB uyum kanunlar ve yarg reformunda büyük ilerleme sa lanm flt r. Her düzeyde yolsuzluklar n üzerine gidilmektedir. Yolsuzluklarla ve batan bankalar ile ilgili takipler ve Genel Kurmay Baflkanl m z taraf ndan sergilenen fleffafl k anlay fl son y llarda iyice zedelenmifl kamu vicdan n iyilefltirmekte ve örnek olmaktad r. Ekonomide olumlu geliflmeler, ilk dokuz ayda sanayinin %10, ticaretin %13 büyümesi, enflasyonun kontrolü ve Yeni Türk Liras na geçifl, IMF ile üç y ll k programda ATSO ARALIK

25 anlaflma yap lmas gibi istikrar artt - ran politikalarla devam etmektedir. Ekonomik istikrar n devam edece ini ümit ediyor, Merkez Bankas n n faizlerini düflürmesi ve döviz al mlar n yükseltmesinin faydal olaca n düflünüyoruz. Törenin aç l fl konuflmas n yapan ATSO Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen, Türkiye ve Antalya için 2004 y l n n son alt y l n en iyi y l oldu unu söyledi. Özgen, Ekonomik ve siyasi istikrar güçlenmifltir. Yerel seçimler yap lm fl, d fl iliflkilerde h zl ilerlemeler olmufl ve y l sonunda Türkiye Avrupa Birli i nin, Dünya n n gündemine girmifltir. Bir çok önemli kanun ç kar lm flt r. TOBB Kanunu, Yerel Yönetimler Kanunu d fl nda, AB uyum kanunlar ve yarg reformunda büyük ilerleme sa lanm flt r dedi. Törene kat lan Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan Menderes Türel de yapt konuflmada, göreve geldi i günden bu yana yap lan projelerini ve çal flmalar n anlatarak, ödül alan ATSO üyelerini tebrik etti. Türel, ATSO da onurla tafl m fl oldu um hizmet bayra n emin ve ehil ellere teslim etmifl oldu umuzu zaman göstermifltir. diye konuflarak flunlar söyledi; ATSO nun Antalya n n her meselesinde elini tafl n alt na koyan, kamuoyu oluflturan, gerekti inde yetkilileri uyaran bir kurum oldu unu belirtti. Türel, Antalya'n n 8 ay gibi k sa bir sürede önemli mesafeler katetti ini kaydederek, flehrin çevre, ulafl m ve havza planlamalar n n sürdü ünü belirtti. Günü kurtarma mant yla hareket etmediklerini de ifade eden Türel, 100 trilyon liral k bir proje ata içinde olduklar n da vurgulad. Törene kat lan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Yönetim Kurulu Üyesi Nail Kalemci de, ekonominin son 3 y ld r büyüdü üne dikkat çekerek; Geçen 3 seneye hastal n kontrol alt na al nmas olarak bak yoruz. Gelecek 3 sene ise ayn hastal klara yakalanmamak için eski kötü al flkanl klar m zdan kesin olarak kurtuldu umuz bir dönem olmal d r dedi. Kalemci Eksik b rakt m z her yap sal reform, yeni bir hastal n habercisidir. Hükümetten istedi imiz yap sal reformlar tamamlamak için çaba göstermelidir diye konufltu. Antalya Valisi Alâaddin Yüksel, Türkiye Cumhuriyeti nin 81.inci yafl nda genç, dinamik ve güçlü bir devlet oldu unu kaydetti. Türkiye C mhuriyeti nin 81 y ll k süre içinde büyük bir geliflim gösterdi ini belirten Vali Yüksel, Öyle bir Türkiye ki, barajlardan otoyollara, elektronikten tekstile kadar harikalar yaratan bir Türkiye, 150 ülkeyle rekabet eden, mal satan bir Türkiye. Art k bu duruma ulaflt k dedi. Yüksel, ATSO taraf ndan verilen ödüllere lay k görülen kifli ve kurum temsilcilerine de Burada kazand n z her ödül, anan z n ak sütü gibi helaldir diye seslendi. Ödül törenine kat lan Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, Antalya'n n Valisi ve Belediye Baflkan yla çok flansl bir il oldu unu söyleyerek, Antalya'n n uyum içersinde güzel çal flmalar sergiledi ini belirtti. Antalya'ya ulafl m aç s ndan 1,5 y lda 500 trilyon lira kaynak aktar ld n ifade eden Bakan Y ld r m, ''Yap lan yollar 250 kilometreyi bulmufltur. Havaalan için ikinci pist ve terminalde bitmek üzere. 23 ARALIK 2004 ATSO

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI 4 BAfiYAZI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / fiubat 2005 / SAYI:205 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / HAZ RAN 2005 / SAYI:209 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

fiimdi 2005 y l ve sonras için beklentileri netlefltirme zaman d r.

fiimdi 2005 y l ve sonras için beklentileri netlefltirme zaman d r. Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fiimdi 2005 y l ve sonras için beklentileri netlefltirme zaman d r. Ekonomide Hükümet program n n, yerli ve yabanc kurulufllar n ve uzmanlar n n tahminlerinin ötesinde

Detaylı

Antalya. Dünya Kenti Antalya Sayfa 3 te. Antalya AB ile Gelece e Haz rlan yor Sayfa 4 te. AB Sürecinde Antalya Sayfa 24 te

Antalya. Dünya Kenti Antalya Sayfa 3 te. Antalya AB ile Gelece e Haz rlan yor Sayfa 4 te. AB Sürecinde Antalya Sayfa 24 te Antalya 6 Kas m 2008 Dünya Kenti Antalya Sayfa 3 te Antalya AB ile Gelece e Haz rlan yor Sayfa 4 te AB Sürecinde Antalya Sayfa 24 te Antalya ESOB ve Projeleri Sayfa 28 de Antalya da Tar m Sektörü Sayfa

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

perder baflkandan 2 Eylül-Ekim fieref Songör TPF Baflkan

perder baflkandan 2 Eylül-Ekim fieref Songör TPF Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Referandum sonras oluflan olumlu ekonomik dalga sektörümüz için de büyük moral oluflturdu. lkbahardan itibaren ekonomik verilerde yaflanan iyileflmelerle birlikte, ekonomik

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Yo un Bir Ay Geride B rakt k

Yo un Bir Ay Geride B rakt k ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 3. Anadolu Buluflmalar Denizli de Gerçeklefltirildi E-Dönüflüm Avrupa Bakanlar Konferans nda Arçelik Dev Firmalar Geride B rakt Ay n Gündemi 16 Lezzet Fabrikas Aç ld

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Tehlikenin fark nday z! 23 y ld r Türkiye nin bafl na bela olan terör, ülkemizin yetiflmifl, p r l p r l onlarca gencimizi

Detaylı

De erlerimizden taviz vermeyece iz

De erlerimizden taviz vermeyece iz İ ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Holding in 41. Ola an Genel Kurul Toplant s yap ld Rahmi M. Koç ile Çengelhan üzerine bir söylefli Devlet Bakan Kürflad Tüzmen, Koç Toplulu u nun ihracattaki

Detaylı

ATO nun iki projesi BM den ödül ald

ATO nun iki projesi BM den ödül ald TOBB TOBBÜYELER ÜYELER LER, GEL fiMELER VE GÖRÜfiLER ATO nun iki projesi BM den ödül ald Adana Ticaret Odas bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birli i Bilgi Merkezi'nin; Adana Ticaret Odas ile Mersin ve

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

BTO Baflkan Arif Günefl: Tar m reformunun yap lmas na ihtiyaç var

BTO Baflkan Arif Günefl: Tar m reformunun yap lmas na ihtiyaç var TOBB TOBBÜYELER ÜYELER LER, GEL fiMELER VE GÖRÜfiLER BTO Baflkan Arif Günefl: Tar m reformunun yap lmas na ihtiyaç var Batman Ticaret Borsas 'n n yeni binas n n temel atma törenine kat lmak üzere Batman'a

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

Türkiye Bülteni. 22 Temmuz'a haz r z. Sevgi seli. Türkiye ye ilkleri yaflat yoruz. hracat m z 100 milyar dolara kofluyor

Türkiye Bülteni. 22 Temmuz'a haz r z. Sevgi seli. Türkiye ye ilkleri yaflat yoruz. hracat m z 100 milyar dolara kofluyor Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 48 MAYIS 2007 10 22 Temmuz'a haz r z AK PARTi Teflkilattan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Hayati Yaz c, teflkilatlar n Genel Seçimlere haz

Detaylı

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Anadolu Buluflmalar n n yedincisini Kayseri de yapt k Vehbi Koç Vakf Ad yaman da Mesleki E itim ve Teknik E itim Fakültesi binas n n temelini att Mustafa V. Koç, Bo

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Heyecanlara Ayna Tutabilmek...

Heyecanlara Ayna Tutabilmek... ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan Rahmi M. Koç: Yeni Ekonomi Ortam nda Liderli imiz Sürecek! e-dönüflüm...6 DemirDöküm ve Otokar n e-dönüflüm Projeleri Sektörel

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Otomotiv Sektöründe Bir lk

Otomotiv Sektöründe Bir lk ç i n d e k i l e r Otomotiv Sektöründe Bir lk Küresel Vizyon 4 Koç Holding Kurumsal letiflim ve D fl liflkiler Baflkan Hasan Bengü Röportaj KalDer in Büyük Ödülü Otokoç un Teknolojiye Hakimiyet, Farkl

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Odalar ve Borsalar. TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER

Odalar ve Borsalar. TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER TOBB ÜYELER LER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER Savunma sanayisinde zmir ata Ege Bölgesi Sanayi Odas 'n (EBSO) Deniz Kuvvetleri Komutanl - 'na ba l Envanter Kontrol Merkezi Komutanl yetkililerinden oluflan bir

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

17 Aral k a Kilitlendik

17 Aral k a Kilitlendik ç i n d e k i l e r 17 Aral k a Kilitlendik Küresel Vizyon 4 Koç Holding Hukuk Baflmüflaviri Dr. Kemal Erol ile Bir Söylefli AB G Baflkan Ahmet Sever: Müzakere Süreci Yaflam m z A dan Z ye Etkileyecek

Detaylı