2005 y l nda Antalya için beklentilerimiz çok olumludur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2005 y l nda Antalya için beklentilerimiz çok olumludur"

Transkript

1

2

3 Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan 2005 y l nda Antalya için beklentilerimiz çok olumludur De erli Üyelerimiz, Sevgili Okuyucular, Antalya ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odas 2004 y l nda bir çok de iflim yaflad. Y l içerisinde Odam zdaki onurlu hizmet görevini daha büyük sorumlulukla üstlenmek durumunda kald k. Bu onura lay k olmak, görev ve sorumluluklar m z en iyi flekilde yerine getirmek için gayret gösterdik. Yönetim Kurulumuz, Meclisimiz ve Meslek Komitelerimiz, 2004 y l içinde 500 den fazla ola an ve ola anüstü toplant gerçeklefltirdi y l nda, Meslek Komitelerimizde en çok dile getirilen konular; kald r m iflgalleri, görüntü ve çevre kirlili i, kay t d fl ekonomi ile mücadele, semt pazarlar n n denetimi, güvenlik ile ilgili sorunlar, trafik s k fl kl ve otopark sorunu, kentin genel alt yap ve ulafl m problemleri, sokak ve caddeler ile tarihi eserlerin ayd nlat lmas, hanutçuluk ve etiket denetimleri, Kaleiçi nin yeniden düzenlenmesi, ören yerlerinin iyilefltirilmesi, tafl mac l k sektörünün sorunlar, kooperatiflerin KDV, trafo yeri, Yap Denetim Kanunu gibi sorunlar, akaryak t alan ndaki üyelerimizin kay t d fl ekonomi ve denetimlerin yetersizli i ile ilgili problemleri, tur otobüslerinin flehir merkezindeki duraklama say lar n n artt r lmas, enerji hatlar n n yer alt na al nmas ve elektrik kesintileri, Ba -Kurla ilgili ve hastaneler ile ilgili genel sorunlar olmufltur. Odam z bu sorunlarla ve bunlar n çözümü ile ilgili önerilerini, ilgili kurumlara bildirmifl, takip etmifltir. 1 ARALIK 2004 ATSO

4 2004 y l nda önemli faaliyetler olarak; 30 adet e itim program gerçeklefltirdik, yaklafl k 3 bin üyemize veya üyemiz çal flan na sertifika verdik. Üyelerimizle daha iyi bir iletiflim için Dergimizi ve WEB sayfam z yeniledik, üyelerimizi elektronik iletiflime teflvik ettik, ATSO Vizyon Televizyon Program n bafllatarak sektörel sorunlar n do rudan sektör temsilcileri taraf ndan dile getirilmesini sa lad k. Türkçe- ngilizce Antalya Prestij Kitab ile Sanayi ve Ticaret Katalo u, Dr.Burhanettin Onat n Hayat ve Çal flmalar, Rasih Kaplan, Capital Dergisi Antalya Özel Say s gibi önemli yay nlar yapt k. D fl Ticaret ve Sanayi Katalo unu yurtiçinde 86, yurtd fl nda 48 büyükelçili e ve Odam z ziyaret eden heyetlere da tt k. Üyelerimiz için 8 banka ile kredi anlaflmas yapt k. YTL seminer ve yay nlar d fl nda, üyelerin haz rl na katk sa lamak için çift para cinsine uygun etiketler bast rd k ve da tt k. May s 2004 de ilk defa Bat Akdeniz Sanayi ve Ticaret Fuar n gerçeklefltirdik. Devlet Hastanesi Acil Servisi nin yenilenmesi, Emniyet Müdürlü üne 2 adet otomobil al nmas, yard ma muhtaç ö rencilere ve okullara k rtasiye gibi yard mda bulunulmas, Ramazan ay nda yemek verilmesi gibi sosyal hizmetler verdik. Kale Kap s, Saat Kulesi, Yivli Minare, Pafla Camii ve Valilik Binas gibi kentimizin tarihi dokusunda önem tafl yan binalar n d fl cephe ayd nlat malar na destek olduk. Kaleiçi nde Faz l Say konserine destek olduk ve Odam z aç s ndan bir ilki gerçeklefltirerek, Kaleiçi ile ilgili güçlü bir mesaj verdik. Do al gaz çevrim santrali flirketinin kurulmas na katk sa lad k ve flirkete ortak olduk. Teknokent kurucu flirketine ortak olduk. Monako Dünya Zirvesi, Eurochambre, Ascame gibi uluslar aras platformlara kat l m sa lad k. Çevre yolu üzerindeki Odam z arsas ile ilgili pürüzleri çözerek yeni hizmet binam z için çal flma bafllatt k. Yeni hizmet binam z üyelerimize dönük hizmetleri, e itim hizmetlerimizi güçlendirecek, ifl dünyas için yeni bir çekim merkezi olacakt r. fl Zirvesi ad alt nda ifl dünyas sivil toplum örgütlerini bir araya getiren bir platform bafllatt k. Ekonomi ve sektörel konularda, Devlet teflvikleri, Markalaflma,Turizm, Seralarda Do al Gaz Kullan m, AB gibi konularda seminer, sempozyum gibi bir çok toplant düzenledik. BAGEV çal flmalar n yeniden ele ald k ve çal flma süreçlerini gözden geçirerek, daha kat l mc bir program belirledik. TOBB Bölgesel Toplant lar na ev sahipli i yapt k. Ayr ca Antalya ekonomisi için önemli oldu unu düflündü ümüz konularda çal flma yaparak, kamuoyunun gündemine tafl d k. Antalya n n sürdürülebilir geliflim s n rlar n n belirlenmesi, uzun dönemli altyap ihtiyaçlar n n ve finansman imkanlar n n planlanmas, yerel yönetimlere kaynak sa lamak ve daha sa l kl bir geliflme için kent vergisi, kent turizminin canland r lmas için Kaleiçi nin kültür ve turizm koruma ve gelifltirme bölgesi ilan edilmesi, befl y ld zl turizm için casino turizmi, teknoloji destekli modern tar m için organize tar m alanlar en çok üzerinde durdu umuz konular aras nda yer ald. De erli Üyelerimiz, Sevgili Okuyucular, Antalya ekonomisinde rakamlar n iyi, beklentilerin olumlu oldu u bir y l geçirdik. Turist giriflleri %29 oran nda artarak 6 milyonu aflt. Yafl meyve ve sebze ihracat %27, sanayi ihracat %16 oran nda artt. Sanayi elektrik tüketimi art fl %21 oldu. Vergi ve KDV tahsilat art fl Türkiye ortalamas n n üzerinde gerçekleflti. Odam z n flirket tescilleri %49 seviyesinde art fl gösterdi. Bu olumlu geliflmelerin yan nda turizmde katma de erin azalmas ticaret sektörünün turizmden fayda sa layamamas, kay td fl ekonomi, orta s n f tüketiminin azalmas, rekabet zorlu u, ucuz ithalat gibi ciddi sorunlar da yaflanm flt r y l nda Antalya için beklentilerimiz çok olumludur. Antalya üst üste iki y l yat r m s çramas yaflamaktad r. Bu y ldan itibaren bunun sonuçlar n alaca z. Geçen y l 150 teflvik belgesine karfl l k bu y l 10 ayda 115 teflvik belgesi al nm flt r. Sanayide son ATSO ARALIK

5 y llar n en iyi dönemi yaflanmaktad r. Organize Sanayide tahsis edilecek alan kalmam flt r. fiimdi üçüncü k s m için mevcut alan kadar yeni bir alan yaratmak üzere 2500 dönüm alan sat n alm fl bulunuyoruz. Buras için flimdiden 32 baflvuru vard r. Bölgedeki yat r m projeleri 15 bin istihdam yaratacakt r. Do al gaz n gelmesi sanayi sektörüne yeni bir güç katacakt r. Türkiye turizmindeki liderli imiz güçlenerek devam edecektir. Turizmde bu y l 20 binden fazla yeni yatak kapasitesi, 10 bine yak n yeni istihdam alan ortaya ç kacakt r y l nda Antalya da ilan edilen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelifltirme Bölgeleri ile turizmde yeni bir dönem bafllam flt r. Lara-Kundu bölgesi, Kaleiçi ve flehir merkezinin tarihi-turistik k sm ve flehir merkezinin Kuzey yönündeki geniflleme alanlar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelifltirme Bölgesi ilan edilmifltir. Bu çok önemli bir geliflmedir. Antalya olarak bundan sonra odaklanmam z gereken yeni konular bulunmaktad r. Bunlardan en önemlisi korunacak tar m alanlar m z n belirlenmesi ve bu alanlar n daha iyi de erlendirilmesi için gerekli altyap n n kurulmas d r. Önemli ve acil bir konumuz bölgemizin uluslararas ba lant lar bak m ndan Antalya Liman n n modernizasyonudur. Antalya da tafl t trafi i odakl ulafl m sisteminden yaya odakl rayl sisteme dayal kitle tafl mac l na önem veren ça dafl bir ulafl m altyap s n n planlanmas na önem veriyoruz. Odam z n özellikle üzerinde durdu u bir baflka önemli konu ise, Antalya ticaretinin standartlar n n yükseltilmesidir. Antalya ticareti gelecek y llarda turizmin pefline tak lan bir sektör olmaktan ç k p turizme talep deste i yaratan bir sektör olmal d r. Bu konuda turizm ve haz r giyim sektörü aras nda güçlü bir ortakl k oluflturulmas faydal olacakt r ve nitekim sektör temsilcileri bu yönde bir aç l m bafllatm fllard r. Bizde Dünya Ticaret Merkezi konusu üzerinde çal fl yoruz. Bu geliflmeler Antalya n n 2005 y l nda daha h zl bir geliflme potansiyeli yakalayaca n göstermektedir y l nda ATSO nun öncelikli çal flma konular aras nda; Odan n çal flma sistemine etkinlik kazand r lmas, eksiklik görülen süreçlerin Toplam Kalite Yönetimi çerçevesinde gözden geçirilmesi. Çal flma birimlerinin güçlendirilmesi ve performanslar n n yükseltilmesi. Oda, Yönetim Kurulu, Meclis, Meslek Komiteleri olarak istiflare ve karar alma süreçlerinin gözden geçirilmesi, kat l mc l n, iflbölümünün, üyelerle birebir iliflkilerin gelifltirilmesi. Odan n yerel, ulusal ve uluslar aras kurum ve kurulufllarla iliflkilerine etkinlik kazand r lmas. Hizmet Binas ve E itim Merkezi çal flmalar na öncelik verilmesi. Bat Akdeniz Ticaret ve Sanayi Fuar n n gerçeklefltirilmesi. Kaleiçi plan ve projelerine destek olunmas, Antalya Liman n n reorganizasy onu konusundaki giriflimlere destek olunmas, Antalya merkezi ile ilçelerimiz aras nda deniz ulafl m konusundaki giriflimlere destek olunmas, Antalya Dünya Ticaret Merkezi çal flmalar n n yo unlaflt r lmas, Antalya da temal park kurulmas n n teflvik edilmesi, Turizm Fuarlar nda tan t m faaliyetlerinin iyilefltirilmesi, Uluslararas ihtisas fuarlar na, özellikle uluslararas g da fuarlar na kat l m sa lanarak tar msal ihracat n desteklenmesi, Kent merkezinde Turizm Enformasyon Bürolar n n kurulmas çal flmalar n n tamamlanmas, gibi konular bulunmaktad r. Antalya n n as rl k ç nar Ticaret ve Sanayi Odas, ça n gerektirdi i yenilikleri yapmak, kurumsal yap y güçlendirme, üyelerine birebir ulaflan bir iletiflim sistemi kurmak, bilgi ve fikir üretimini artt rmak amac n tafl maktad r. Ticaret ve Sanayi Odas birinci derecede üyelerine ve Antalya n n gelece ine karfl sorumludur. Her sektörden her ölçekte firma veya ifladamlar ndan oluflan üyelerimize karfl sektör veya büyüklük-küçüklük ayr m yapmadan, kiflilere veya guruplara ba l olmadan en iyi hizmeti vermek zorunday z. Bu düflüncelerle tüm Antalya Ticaret ve Sanayi Odas camias na ve siz de erli okuyucular m za sevgi, sayg, sa l k, huzur ve bereket dolu bir y l diliyorum. En iyi dileklerimle sevgi ve sayg lar m sunuyorum. 3 ARALIK 2004 ATSO

6 1 BAfiYAZI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:18 / ARALIK 2004 / SAYI:203 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Himmet ÖCAL YAYINA HAZIRLIK: Mete TEK N TASARIM: Kaan ES NGÜNER BASKI: EMEL OFSET MATBAACILIK Sanayi Ticaret Ltd. fiti. Tar m Mahallesi Aspendos Bulvar No:128 / 3, ANTALYA Tel.: Faks: BÖYLE GEÇT ANTALYA TUR ZM NDE 2004 YILI DE ERLEND RMES VE GELECEK V ZYONU MASAYA YATIRILDI ATSO BÜTÇE KOM SYONU ARALIK AYI TOPLANTI KARARLARI ANTALYA DA DÜNE BAKIfi DUYURULAR 4925 SAYILI KARAYOLU TAfiIMA KANUNU KATMA DEGER VERG S ND R LD ATSO MESLEK KOM TELER TOPLANTI KARARLARI fib RL TEKL FLER ATSO: Kaz m Özalp Caddesi 2. Sokak No: 4 ANTALYA Tel : Faks : URL : FUARLAR Y ll k Abone Bedeli : TL Ayda bir yay nlan r Dergimizdeki yaz lar kaynak gösterilerek al nabilir. Dergimizde yay nlanan yaz lardaki görüfller yazarlar na aittir. lan ve konular n z için lütfen bas n bürosu ile irtibat kurunuz ATSO - ANTALYA EKONOM K DURUM BÜLTEN YEN GELEN YAYINLAR L STES ATSO ARALIK

7 19 ANTALYA BÖLGES NDE TUR ZM YATIRIMLARI 22 ATSO GELENEKSEL ÖDÜL TÖREN YAPILDI 27 SANAY VE T CARET BAKANI AL COfiKUN ATSO YU Z YARET ETT ANTALYA ORGAN ZE SANAY BÖLGES NE DO ALGAZ SANTRAL 30 5 ARALIK 2004 ATSO

8 2004 Türkiye Ekonomisi böyle geçti Düflük enflasyon, yüksek büyüme y l 2004 y l nda enflasyon yeniden tek haneye indi ve h zl büyüme gerçekleflti. Sak p Sabanc n n ölümü ve YTL ye geçifle karar verilmesi bu y la damgas n vuran olaylar oldu. Ekonomide yaflanan krizler sonras nda 2004 olumlu gidiflin sürdü ü, enflasyonda yeniden tek haneli rakamlara inildi i y l olurken, büyümede son 14 y l n rekoru k r ld. Düflük Enflasyon, Yüksek Büyüme Y l 2004 y l nda enflasyon yeniden tek haneye indi ve h zl büyüme gerçekleflti. Sak p Sabanc n n ölümü ve YTL ye geçifle karar verilmesi bu y la damgas n vuran olaylar oldu. Ekonomide yaflanan krizler sonras nda 2004 olumlu gidiflin sürdü ü, enflasyonda yeniden tek haneli rakamlara inildi i y l olurken, büyümede son 14 y l n rekoru k r ld. AB nin tam üyeli e dönük Türkiye ile müzakerelere 3 Ekim 2005 te bafllanmas karar, 41 y ll k özlemi yans tan, ekonomide milat olarak nitelendirilebilecek bir geliflme olarak y la damgas n vurdu. IMF ile 3 y ll k yeni stand by anlaflmas konusunda mutabakata var l rken, Türkiye, y llar sonra tek haneli enflasyon ile tan flt. Türkiye, IMF ile ilk kez krize ba l olmadan bir stand-by anlaflmas na vard. IMF den 43 y lda 47 milyar dolar kredi al n rken, bunun 39 milyar dolar kullan labildi. TL den alt s f r at l p, Yeni Türk Liras na (YTL) geçilmesi kararlaflt - r l rken, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren bir y l boyunca Türk Liras ile YTL birlikte kullan lacak, tüm ürünler her yerde çift etiketle fiyatland r lacak. Ekonomide Y l Boyunca Yaflanan Önemli Geliflmeler ise fiöyle: TL den SIFIR ATILMASI YASALAfiTI 31 Ocak : TL den 6 s f r at lmas ve Türkiye Cumhuriyeti devleti para biriminin Yeni Türk Liras olmas n ATSO ARALIK

9 öngören yasa, Resmi Gazete de yay mland. 1 Nisan: Türkiye nin Mart ay nda ihracat, ayl k bazda ilk kez 5 milyar dolar n üzerine ç kt. 10 Nisan: fl dünyas n n duayenlerinden sanayici Sak p Sabanc vefat etti. CE fiaret ZORUNLULU U 26 Nisan: Hükümet, Çin baflta olmak üzere Uzakdo u dan gelen kalitesiz ürünlere karfl, yay mlad genelgeyle ithalatta CE zorunlulu- u getirdi 3 Haziran: TÜFE de enflasyon 32 y l sonra ilk defa tek haneye inerek y ll k yüzde 8.8 oldu. TEFE deki y ll k art fl ise yüzde 9.56 olarak hesapland. MEVDUAT SINIRI 50 M LYARA ND 5 Temmuz : Mevduata 1 y l önce getirilen s n rs z güvence yeniden 50 milyar liraya çekildi. 8 Temmuz : Sanayi üretimi bu y l n May s ay nda, 16.5 oran nda artarak tarihin en yüksek ayl k düzeyini yakalad. 23 Temmuz : Elektronik mza Yasas yürürlü e girdi. 9 A ustos : MKB, yüzde 83.3 lük y ll k art fl ile OECD ülkelerinin menkul k ymet borsalar listesinde ilk s rada yer ald. 21 Ekim : TOBB Baflkan Hisarc kl - o lu, Avrupa ifl dünyas n n en büyük kuruluflu olan Avrupa Ticaret ve Sanayi Odalar Birli i nin (Eurochambers) Yönetim Kurulu Üyeli i ne seçildi. 1 Aral k : AB Komisyonu na gönderilen Kat l m Öncesi Ekonomik Program aç kland. 13 Aral k : Bütçe uzun aradan sonra, ayl k bazda ilk defa 418 trilyon lira fazla verdi. TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, Avrupa ifl dünyas n n en büyük kuruluflu olan Avrupa Ticaret ve Sanayi Odalar Birli i nin (Eurochambers) Yönetim Kurulu Üyeli i ne seçildi. 17 Aral k - AB: Türkiye ile 3 Ekim 2005 de müzakerelere bafllama karar ald. 29 Aral k : MKB Ulusal 100 Endeksi 24 bin 971 puana yükselerek rekor k rd. Euro, dolar karfl s nda ile tarihi zirveye ç kt. 1 Ocak 2005 : YTL kampanyas çerçevesinde yeni banknot ve madeni paralar, fiziki olarak kamuoyuna tan t ld. Buna göre banknotlar 1, 5,10, 20, 50 ve 100 YTL olacak. Madeni paralar ise 1, 5, 10, 25 ve 50 kurufl ile 1 YTL olarak tedavüle verildi. 7 ARALIK 2004 ATSO

10 2004 Antalya böyle geçti Antalya Belek te Cami, Sinagog ve Kilisenin bir arada bulundu u Dinler Bahçesi, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n da kat ld bir törenle aç ld. Üç dinin temsilcilerinin kat ld aç l flta konuflan Baflbakan Erdo an, Antalya'dan dünyaya bar fl mesaj verdi. Belekli turizmciler taraf ndan yap lan ibadethane dünya tarihine fl k tutacak bir eser olarak Antalya tarihine geçti. ATSO ARALIK

11 Antalya hracatç Birliklerin den yap lan aç klamaya göre, 1 Ocak - 21 Aral k 2004 tarihleri aras nda, Antalya'dan 76 ülkeye, yafl meyve ve sebze baflta olmak üzere, tekstil ve hammaddeleri ile kesme çiçek ürün ihracat yap ld. Bu ihracatlardan 259 milyon 302 bin 417 dolar döviz girdisi sa land. ANTALYA YA TÜNEL GEÇ fil KÖPRÜLÜ KAVfiAKLAR Antalya 2004 te tünel geçiflli köprülü kavflaklarla tan flt. 24 Ekim 2004 tarihinde Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n da kat ld temel atma töreniyle yap m na bafllanan ve 120 günde bitirece i vaat edilen tünel geçiflli köprülü kavflak inflaatlar 15 fiubat 2004 tarihinde hizmete girecek. Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yapt r lan Meydan, Mevlana, Nokta Otel ve Güllük tünel geçiflli köprülü kavflaklar nda yap m çal flmalar devam ediyor. ANTALYA HRACATTA DA BAfiARILI OLDU Antalya dan 2004 te 76 Ülkeye hracat Yap larak, Ekonomiye 259 Milyon Dolar Kazand r ld. Antalya, turizmde gösterdi i baflar - y ihracatta da göstererek, bu y l baflta yafl sebze meyve olmak üzere 76 ülkeye ihracat yap ld. Bu oran geçen y la göre yüzde 20 art fl göstererek, ülke ekonomisine 259 milyon dolar katk yapm fl oldu. Antalya dan yap lan ihracatta ilk 10 s ray ; Almanya, ngiltere, Hollanda, Rusya, Yunanistan, talya, Fransa, Romanya, Avusturya ve S rbistan ve Karada al rken, ihracatta geçen y la göre art fl yüzde 20 oldu. ANTALYA DA D NLER BAHÇES AÇILDI Antalya Belek te cami, sinagog ve kilisenin bir arada bulundu u Dinler Bahçesi, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n da kat ld bir törenle aç ld. Üç dinin temsilcilerinin kat ld aç l flta konuflan Baflbakan Erdo an, Antalya'dan dünyaya bar fl mesaj verdi. Belekli turizmciler taraf ndan yap lan ibadethanenin dünya tarihine fl k tutacak bir eser olarak Antalya tarihe geçti. TUR ST SAYISI ARTIfiI (2004 YILINDA ANTALYA YA 6 M LYON 47 B N, TÜRK YE'YE 17.5 M LYON TUR ST GELD ) 2004 y l Ocak-Aral k aylar nda Türkiye'yi ziyaret eden yabanc lar n say s geçen y la göre yüzde 24.86'l k art flla 17 milyon 517 bin 610 oldu. OECD ülkelerinden gelen ziyaretçi say s nda yüzde 24.57, Do u Avrupa'dan gelen ziyaretçi say s nda ise yüzde 27.40'l k art fl gerçekleflti. Bu dönemde, gelen yabanc lar n yüzde 61.19'u OECD, yüzde 27.61'i Do u Avrupa ülkelerindendi. Türkiye'ye 2004 y l içerisinde en çok ziyaretçi gönderen ülke Almanya yüzde 22.4'lük oranla birinci, Rusya Federasyonu yüzde 9.16'l k oranla ikinci, ngiltere yüzde 7.92'lik oranla üçüncü s rada yer ald. Bu ülkeleri, Bulgaristan, Hollanda, ran, Fransa, Yunanistan, Avusturya, Belçika, Azerbaycan, talya, srail, Ukrayna ve ABD takip etti. ARALIK AYI 2004 y l n n Aral k ay nda Türkiye'yi ziyaret eden yabanc say s ise geçen y l n ayn ay na göre yüzde 22.57'lik art flla 789 bin 188 olarak gerçekleflti OECD ülkelerinden gelen ziyaretçi say s nda yüzde 19.61, Do u Avrupa'dan gelen ziyaretçi say s nda ise yüzde 13.91'lik art fl oldu. Aral k ay nda Türkiye'ye gelen yabanc lar n yüzde 46.96's (370 bin 599 kifli) OECD, yüzde 34.88'i (275 bin 233 kifli) de Do u Avrupa ülkelerinden geldi. Türkiye'ye Aral k ay nda Almanya'dan 146 bin 638, Bulgaristan'dan 114 bin 225, ran'dan 65 bin 200 turist gelirken, bu ülkeleri s ras yla Yunanistan, Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Fransa, Hollanda, Gürcistan, ngiltere, Avusturya, Suriye, sviçre, ABD ve Ukrayna izledi. 9 ARALIK 2004 ATSO

12 2004 Antalya Ticaret ve böyle geçti Sanayi Odas Antalya Ticaret ve Sanayi Odas, y llard r Antalya halk taraf ndan dile getirilen Kentin Yeterince Ayd nlat lmamas konusuna çözüm buldu. Bu konuda at lan ad m, flehir merkezini karanl kta kalmaktan kurtar yor. Antalya Valisi Alâaddin Yüksel'in öncülü ünde düzenlenen ve Kaleiçi sorunlar n n tart fl ld toplant da dile getirilen "art k bir yerden bafllamak gerekti i" düflüncesi yank buldu ATSO ARALIK

13 Temmuz 2004 Kaleiçi nin Ifl Antalya y Ayd nlat yor 17 Mart 2004 Antalya Devlet Hastanesi Acil Servisi Yap m Antalya Ticaret ve Sanayi Odas taraf ndan yenileme çal flmalar na 15 Ekim 2003 tarihinde bafllanan Antalya Devlet Hastanesi Acil Servisi, 17 Mart 2004 tarihinde tamamlanarak Devlet Hastanesi Yönetimine yap lan bir törenle devredildi. Devir töreninde bir konuflma yapan Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen, ATSO nun Ülke, Kent ve Üyeleri ad na üstlenilen görevleri lay k yla yerine getirme çabas içerisinde oldu unu ifade etti. 12 May s 2004 Bat Akdeniz Havzas Sanayi ve Ticaret Fuar Bat Akdeniz Ekonomisini Gelifltirme Vakf (BAGEV) ve Antalya Fuarc l k ve Yat r m A.fi. (ANFAfi) iflbirli i ile düzenlenen, Bat Akdeniz Havzas Sanayi ve Ticaret Fuar, ANFAfi Expo Center de gerçeklefltirildi. çiflleri Bakan Andülkadir Aksu nun açt fuar, 5 gün boyunca ziyaretçilere aç ld. Antalya, Afyon, Burdur ve Isparta illerinden toplam 120 firman n kat ld Bat Akdeniz Havzas Sanayi ve Ticaret Fuar na Bölgenin güçlü firmalar, markalar veya markalaflma yolundaki firmalar davet edildi. Fuar 5000 kifli gezdi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odas y llard r Antalya halk taraf ndan dile getirilen kentin yeterince ayd nlat lmamas konusuna çözüm buldu. Bu konuda at lan ad m, flehir merkezini karanl kta kalmaktan kurtar yor. Antalya Valisi Alâaddin Yüksel'in öncülü ünde düzenlenen ve Kaleiçi sorunlar n n tart fl ld toplant da dile getirilen "art k bir yerden bafllamak gerekti i" düflüncesi yank buldu. Vali nin önerisi üzerine, ATSO ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i, Yivli Minare ve Saat Kulesi'nin ayd nlat lmas iflini üstlendi. Böylece, Antalya'n n iki tarihi sembolü karanl ktan kurtulmufl oldu. Kalekap s ve Kaleiçi daha estetik, daha ayd nl k hale geldi, akflam ticaretinin canlanmas yolunda mesafe kat edildi. ATSO'nun bu giriflimi, Antalya'n n gece ayd nlat lmas n n nas lolabilece i yönünde güzel bir örnek oldu. Büyük bütçeler, büyük projeler beklemek yerine, küçük ad mlarla büyük sonuçlar al nabildi i, birlikte davranarak daha iyi sonuçlar sa lanabilece inin güzel bir örne i sergilendi. Kaleiçi'nin Antalya'n n tarihi, kültürü ve turizm merkezi oldu unu hat rlatan ATSO Baflkan Kemal Özgen, "Kaleiçi fl klan p, ayd nland kça, Antalya ayd nlanacakt r. Arzumuz kurumlar n, flirketlerin, ifl adamlar m z n bir araya gelerek, ortak inisiyatiflerle bu tür çal flmalar her alanda ço altmas. Güzel flehrimize mimari eserler, sokak ve kald r m düzenlemeleri yak fl yor. Kente, flehir mobilyalar yla estetik düzenlemeler ve özgün mimari eserler kazand rmal y z. Bunun için, bütçeleri zaten k s tl olan kamu kurumlar n ve yerel yönetimleri beklemek yerine, ortak çabalarla sonuç alabiliriz" dedi. 11 ARALIK 2004 ATSO

14 17 Eylül 2004 Teknokent A.fi. Kuruldu Antalya ifl dünyas nda heyecanla beklenen Teknokent A.fi. kuruldu. Akdeniz Üniversitesi nde yap lan imza törenine flirket ortaklar, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odas, Baki Yap Malzemeleri nflaat San. Tic. Ltd.fiti., Okur Bilgi fllem Dan flmanl k Tic. Ltd.fiti., Dere Tar m Tekstil Ambalaj Dekorasyon Tic. San. Ltd.fiti., Tesav Özel Sa l k Hizmetleri Tic. San. Ltd.fiti. ve Rito Tohumculuk A.fi kat ld. Törende bir konuflma yapan Yönetim Kurulu Baflkan teknokentin, bölgede özellikle tar m sektörüne tohumculuk, genetik ve biyolojik araflt rma, fide üretimi gibi alanlarda katk sa layaca n, sanayie araflt rma ve teknoloji ortam sunaca n ifade etti. Özgen, Teknokent in baflar l olmas, kat l mc bir esasta kurulmas na ve kurucu flirkete mümkün olan en genifl üretici deste inin sa lanmas na ba l. Bu nedenle tüm kurumlar m z n ve ilgili firmalar m z n teknokente ayn ilgi ve deste i gösterece ini ümit ediyoruz dedi Ekim 2004 Avrupa Ticaret ve Sanayi Odalar 12. Kongresi Avrupa Ticaret ve Sanayi Odalar Birli i, Eurochambres n 12. Kongresi Viyana da gerçeklefltirildi. Kongreye Türkiye den TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu ve yetkililerin yan s ra Antalya y temsilen de Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen ve Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Osman Budak kat ld. Kongre öncesi yap lan Eurochambres Genel Kurulu nda, TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu nun Eurochambres Yönetim Kurulu na seçilmesi, Türkiye-AB Üyelik sürecinde özel sektörün temsilcisi olan Ticaret ve Sanayi Odalar n n, Avrupa Birli i Ticaret ve Sanayi Odas camias ile entegrasyonu bak m ndan önemli bir geliflme oldu Ekim 2004 ATSO dan Monako da Tan t m Ata Dünya Turizm Örgütü ve Uluslararas Havaalanlar Konseyi nin iflbirli i ile Monako Prensi Rainer III ün himayesinde, bu y l 16 nc s 17 Eylül 2004 Kaleiçi Faz l Say la Bulufltu Festival kapsam nda ilk kez bir program aç k havaya tafl nd. Kaleiçi Mermerli Park'ta bir saat süren resitalde Faz l Say, Naz m Hikmet oratoryosundan dünyaca ünlü bestelere kadar çok say da eseri seslendirdi. Say, konser sonunda dakikalarca ayakta alk fllanarak Antalyal sanatseverlerin büyük be enisini toplad. Faz l Say, konserin sonunda piyanosunu küçük piyanistlere b rakt. 14 yafl ndaki Emre Can Yavuz ile 8 yafl ndaki Mertol Demirelli piyanosunu Antalyal lar için çald. Dinleyiciler güneflli bir Akdeniz günüde, ç nar a açlar n n alt nda, Kaleiçi nin büyüsü eflli inde, aç k hava resitalinin tad n ç kard lar. Faz l Say resitalini çok say da Antalyal sanatseverle birlikte, Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan Menderes Türel, Antalya Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen ve Televizyon yap mc s Tayfun Talipo lu da dinledi. ATSO ARALIK

15 düzenlenen Monako Dünya Zirvesi yap ld. Fransa, Japonya, talya, Tayland, Portekiz, Irak, Pakistan, Brezilya, Sudan, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Rusya baflta olmak üzere toplam 86 ülkenin Turizm Bakanlar ve özel sektör temsilcilerinin kat ld zirvede, Türkiye yi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen temsil etti. Resmi aç l fl n yap ld 27 Ekim 2004 tarihi akflam nda, Antalya n n fleref konu u olarak davet edildi i Monte Karlo da bulunan tarihi Hotel de Paris te, baflta Monako Baflbakan ile 3 Bakan ve di er kat l mc ülkelerin ilgili Bakanlar olmak üzere, 250 üst düzey yönetici ve Monako ifl adamlar n n kat ld bir akflam yeme i verilmifltir. Söz konusu yeme in kat l mc lar na, Toroslar dan Akdeniz e Antalya Lezzetleri kitab n n ngilizce bask s da t ld. Avrupa n n üst gelir grubunu konuk eden Monako da yap lan bu tan t m f rsat kat l mc lar n büyük ilgisini çekerek, art k Antalya n n üst düzey konuklar a rlamas n n gereklili i vurguland. Yaklafl k kiflinin kat ld zirve süresince, Antalya n n tan t m ile ilgili dokümanlar da t ld ve tan t m CD leri ile görsel sunum yap ld. Antalya Ticaret ve Sanayi Odas olarak Turizmle ilgili Küresel Stratejiler konulu oturuma Baflkan Kemal Özgen konuflmac olarak kat ld. Oturuma ayr ca M s r Turizm Bakan, Çek Cumhuriyeti Bölgesel Kalk nma Bakan, Birleflmifl Milletler Dünya Turizm Örgütü nün Daimi Temsilcisi ifltirak etmifltir. Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen oturumda yapt konuflmada, Antalya turizmin geliflimi ve bugün itibariyle ulaflt nokta ayr nt l bir flekilde anlatt, Konuflman n ard ndan baz kat l mc lar taraf ndan, Antalya turizminin ulaflm fl oldu u baflar n n temelinde yatan nedenler ve yaflan lan tecrübelerin, turizmi gelifltirme çabas nda olan ülkelerle paylafl lmas gerekti i dile getirildi. Ayr ca Kas m 2005 de Monako da yap lmas planlanan Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odalar Forumu na, Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n da kat lmas konusunda prensip karar na var ld. Böylece, Monakolu ifl adamlar yla Antalyal ifl adamlar n n bir araya gelerek her alanda iflbirli i yapmalar n n zemini haz rlanm fl oldu. 10 A ustos 2004 Anadolu daki Avrupa Toplant lar n n 5 incisi Antalya da Yap ld Do an Yay n Holding (DYH) taraf ndan düzenlenen Anadolu daki Avrupa toplant lar n n 5 incisi, Antalya Talya Otel de gerçeklefltirildi. Marka Güçtür konusunun ele al nd toplant ya Turizm ve Kültür Bakan Erkan Mumcu, Antalya Valisi Alâaddin Yüksel, Antalya Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen, Do an Yay n Holding Temsilcileri, Öger Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vural Öger, Reklamc lar Derne i Baflkan Jeffi Medina kat ld. Toplant da bir konuflma yapan ATSO Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen, Türkiye de marka kavram n n bir süredir çok tart fl lmakla birlikte henüz yeni bir konu oldu unu kaydetti. Özgen; Ülkemizde, ço unlukla statü farkl laflt rmas veya duygusal ögeler üzerine kurulu marka konseptleri kullan lmaktad r. Bu belki sosyal yap m z ile ilgilidir. Belki de sosyal hayat m z n daha çok temel ihtiyaçlar çerçevesinde geliflmesi bu sonucu yaratmaktad r. Nitekim, Belçika da Ferrari otomobiline gaz tüpü takt rmaya çal flan vatandafl m z, marka-kültür iliflkisine çarp c bir örnek sunmufltur dedi. 7 A ustos Rally D Orient Antalya da Sona Erdi First Cross-Country fiampiyonas n n alt nc yar fl olan Rally D Orient, TOMSFED ve Paris-Dakar Rallisi organizatörü Rene Metge (Fransa Federasyonu) taraf ndan düzenlendi. Yar fla, 20 ülkeden 80 yar flmac, otomobil, motosiklet ve kamyon kategorilerinde kat ld. 7 A ustos 2004 tarihinde ise yar fl, Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n deste i ile Akdeniz Üniversitesi nde yap lan seyirci özel etab ile tamamland. Yar fl, EuroSport, RTL, NTV ve MTV gibi çok say da uluslararas ve ulusal medya kuruluflu izlerken, ayr ca çok say da spor kurumu ve internet sitesi, yar flmay günlük olarak yay nlad. Rally D Orient in uluslararas spor organizasyonu olmas d fl nda iki önemli yönü, Kapadokya-Antalya ba lant s n öne ç karmas ve Antalya n n Akseki, brad ve Manavgat Bölgesini tan tacak olmas ile öne ç kt. Organizasyon, kültür turizmi ve k rsal turizme önemli bir tan t m katk s da sa lad. 13 ARALIK 2004 ATSO

16 Yabanc Heyetlerin ATSO yu Ziyaretleri Antalya Ticaret ve Sanayi Odas na yabanc misyon temsilcilerinin ziyaretleri 2004 y l nda da artarak sürdü y l nda ATSO ya, Belçika Baflbakan Yard mc s ve Maliye Bakan Didier Reynders ve Nurnberg Belediye Baflkan Ulrich Maly baflta olmak üzere Hollanda, sviçre, Malezya, Endonezya, Pakistan, Bangladefl Büyükelçileri ile Macaristan, Fransa, sviçre, Avusturya Büyükelçili i Ekonomi ve Ticaret Müsteflarlar, Suriye Ticaret Ataflesi ve Pakistan Baflkonsolosu, Afganistan Ticaret Bakanl ve Harat Ticaret ve Sanayi Odas yetkilileri, Odam z ziyaret ettiler. Antalya Ticaret ve Sanayi Odas na yabanc misyon temsilcilerinin ziyaretleri 2004 y l nda da artarak sürdü y l nda ATSO ya Belçika Baflbakan Yard mc s ve Maliye Bakan Didier Reynders ve Nurnberg Belediye Baflkan Ulrich Maly baflta olmak üzere Hollanda, sviçre, Malezya, Endonezya, Pakistan, Bangladefl Büyükelçileri ile Macaristan, Fransa, sviçre, Avusturya Büyükelçili i Ekonomi ve Ticaret Müsteflarlar, Suriye Ticaret Ataflesi ve Pakistan Baflkonsolosu, Afganistan Ticaret Bakanl ve Harat Ticaret ve Sanayi Odas yetkilileri Odam z ziyaret ettiler. Ayr ca, Tataristan Ticaret ve Sanayi Odas temsilcileri ve üyeleri 4 Ekim 2004 tarihinde Odam z ziyaret ederek, Antalyal ve Tatar ifladamlar ikili görüflmelerde bulundular. 30 Kas m - 03 Aral k 2004 tarihleri aras nda Antalya Büyükflehir Belediyesi taraf ndan Antalya da Almat Eyaleti Kültür Günleri düzenlenerek; Odam z taraf ndan 1 Aral k 2004 tarihinde Almat l ifladamlar ndan oluflan heyet için Antalya Organize Sanayi Bölgesi nde faaliyet gösteren 3 fabrikaya ziyaret gerçeklefltirildi. 2 Aral k 2004 Perflembe günü ise Talya Otel Convention Center da Almat Eyaleti Yat r m ve Turistik Olanaklar Ortak fl Semineri düzenlendi ve bununla ilgili çal flmalar yap ld. ATSO ARALIK

17 2004 Y l nda ATSO Yay nlar ATSO V ZYON DERG S Üyelerimizle daha iyi iletiflim için Odam - z n dergisi yenilendi ve ATSOV ZYON ad nda yay mlanmaya baflland. Yay n politikam z gelifltirdik. Dergimizi görsel ve içerik olarak zenginlefltidik. ATSO PREST J K TABI Antalya y bütün yönleriyle ele alan Prestij kitab m z, önemli bir baflvuru kayna olarak güncellenip, yeniden yay nland. SANAY VE T CARET KATALO U Bu y l içerisinde Antalya y ve bölgemizdeki firmalar yurt içinde yurt d fl nda tan tma konusuna özel önem verildi. Yabanc dilde sanayi ve ticaret katalo u haz rland. ATSO EL K TABI Üyelerimizin ATSO yu daha yak ndan tan malar için, Kurumumuzun bütün Müdürlükleri nin tan t ld ATSO EL K TABI n üyelerimizin hizmetine sunduk. El Kitab nda, Müdürlüklerimizin yapt klar ifller ve görevler ayr nt lar yla ele al n p, üyelerimizin bilgilerine sunuldu. ANTALYA YAKIN TAR H NE IfiIK TUTMAYA DEVAM ETT Antalya Ticaret ve Sanayi Odas Antalya n n öz kimli ine sahip ç kan kurumlardan birisi olarak, Antalya tarihine fl k tutan yay nlar na 2004 te de devam etti. Tarihimize ve kültürümüze sahip ç kmak, tarihimizdeki önemli insanlar hat rlamak, hat ralar n bugünlere ve gelece e tafl makla mümkün olan inançla geçen y l, Dr. H. Burhanettin Onat ve Hayat ve Çal flmalar kitab n yay mlarken, Rasih Kaplan kitab n n yay mlanmas na da katk koydu. 15 ARALIK 2004 ATSO

18 ATSO 2004 te Fuarlarda da Yer Ald Antalya Ticaret ve Sanayi Odas 2004 y l nda, Antalya y ve ATSO yu tan tmak için yurt içi ve yurt d fl nda çeflitli fuarlarda standlar açt. Bununla birlikte, Meslek Komiteleri nin teklifi üzerine ilgili komite üyelerinin, yurt içi ihtisas fuarlar na kat lmalar na yönelik hizmetler devam etmifltir Y l içinde özellikle üç fuara Odam z üyelerinin toplu ziyareti sa land. Antalya Ticaret ve Sanayi Odas 2004 y l nda, Antalya y ve ATSO yu tan tmak için yurt içi ve yurt d fl nda çeflitli fuarlarda standlar açt. Bununla birlikte, ATSO Meslek Komiteleri nin teklifi üzerine ilgili komite üyelerinin ulafl m masraflar n n Odam z taraf ndan karfl lanarak, yurt içi ihtisas fuarlar na kat lmalar na yönelik hizmetler devam etti Y l içinde özellikle üç fuara Odam z üyelerinin toplu ziyareti sa land. YURTDIfiI FUARLAR Mart 2004 tarihleri aras nda Almanya da gerçeklefltirilen ITB Berlin Turizm Borsas Fuar na kat l m sa land. Almanya n n Nürnberg kentinde 28 fiubat - 7 Mart 2004 tarihleri aras nda düzenlenen Nürnberg Turizm ve Tatil Fuar na, Odam z, Antalya Valisi Alâaddin Yüksel baflkanl nda bir heyetle kat ld. Sözkonusu fuara Odam z organizasyonunda, Antalya, Adana, Kütahya, zmir, Isparta ve Almanya dan kat lan firmalar ürünlerini sergilediler. YURT Ç FUARLAR BAGEV ve ANFAfi iflbirli i ile Bat Akdeniz Bölgesinde faaliyette bulunan firma ve markalar n yurt çap nda tan t m na yard mc olmak; bölge ekonomisinin ülke ve dünya ekonomisine entegrasyonunu sa lamak amac yla, May s 2004 tarihleri aras nda Antalya Expo Center da BAGEV Sanayi ve Ticaret Fuar gerçeklefltirildi. Sözkonusu fuara Antalya, Isparta, Burdur ve Afyon illerinden de iflik sektörlerde faaliyet gösteren toplam 120 firma kat ld. Fuar 5000 kifli ziyaret etti. Expo Center'da düzenlenen Cam ve Cam Teknolojileri Fuar na, Eylül 2004 tarihleri aras nda Master Fuarc l k taraf ndan Antalya Expo Center'da düzenlenen Süt ve Süt Teknolojileri Fuar na, Ekim tarihleri aras nda Antalya Tar m l Müdürlü ü organizasyonunda Antalya Cam Piramit'te düzenlenen olan "Organik Tar m Fuar "na, Kas m 2004 tarihleri aras nda AFT Fuarc l k taraf ndan Antalya Cam Piramitte düzenlenen olan "GIDA 2004 Fuar " lar na Odam z taraf ndan destek sa land ve standlar aç ld. 1-5 Eylül 2004 tarihleri aras nda IRF Fuarc l k taraf ndan Antalya Cam Piramit'te düzenlenen Mother & Kid World 2004 Fuar na Eylül 2004 tarihleri aras nda Master Fuarc l k taraf ndan Antalya ATSO ARALIK

19 2004 Y l nda ATSO Hizmetleri ATSO üyelerinin yan nda, Antalya ya karfl sosyal yükümlülüklerinin gere i olarak birtak m hizmetlerde de bulundu. Devlet Hastanesi Acil Servisi nin yenilenmesi, Emniyet Müdürlü üne 2 adet otomobil yard m nda bulunulmas, yard ma muhtaç ö rencilere ve okullara çeflitli k rtasiye vs. yard m, Ramazan ay nda fiarampol Caddesi ndeki iftar çad r nda yemek verilmesi gibi... Kredi Protokolleri ve E itimleri ATSO ÜYELER NE KRED PROTOKOLLER ATSO, 2004 y l nda, üyelerine do rudan hizmet vermek üzere, kredi temini konusunda 8 adet banka ile kredi anlaflmas yapt. (Garanti, D fl, Finans, Ziraat, Ak, fl, Halk ve Vak flar Bankas ) Ayr ca, medikal sektöründe faaliyet gösteren Oda üyesi firmalara Devlet, SSK ve Üniversite hastaneleri taraf ndan ihale edilen t bb malzeme ve cihaz al m iflleri ile ilgili ödemelerin T.C. Ziraat Bankas arac l yla yap lmas konusunda T.C. Ziraat Bankas ile bir protokol imzaland. y l nda da bütün h z yla devam etti y l nda düzenlenen 31 de iflik konuda e itim semineri, kurs ve bilgilendirme toplant s ndan toplam 3000 kifli yararland. ATSO E T M H ZMETLER 2004 TE DE DEVAM ETT Antalya Ticaret ve Sanayi Odas, üyelerine yönelik e itim hizmetlerine ARALIK 2004 ATSO

20 ATSO, Yeni Hizmet Binas için Kollar S vad ATSO, yeni bir hizmet binas için kollar s vad. Hizmet binas n n, kent merkezinin yap sal dönüflüm vizyonuna, resmi kurumlar n kent merkezi d fl na ç kmas düflüncesine uygun olarak çevre yolu üzerindeki ATSO arsas nda yap m planland. Hizmet binas, üyelere dönük hizmetleri, e itim hizmetlerini güçlendirecek, ifl dünyas için yeni bir çekim merkezi olacakt r. ATSOV ZYON TV Program Yay na Girdi Antalya Ticaret ve Sanayi Odas ATSOV ZYON ad alt nda, Antalya da Kablolu TV de de yer alan V TV de 15 günde bir yay nlanan bir TV program bafllat ld. Her programda de iflik sektörel konular n yan s ra, ATSO üyelerine Odadan güncel haberler de veriliyor. ATSO ARALIK

21 Capital Antalya Business Dergisi Turizm Yat r mlar Antalya Bölgesi nde Turizm Yat r mlar Antalya n n lçeleri Birbiriyle Yar fl yor Antalya'n n Türkiye'nin "turizm baflkenti" oldu u sürekli dile getiriliyor. Ancak, herkes bunu söylemekle beraber, gerçek ço u kez rakamlarla ortaya konam yor. Bunun üzerine, Antalya Business Dergisi bir araflt rma yapt. Araflt rmada konu hakk nda en kapsaml çal flmay yapan Antalya l Kültür ve Turizm Müdürlü ü'nün rakamlar baz al nd. Antalya'n n Türkiye'nin "turizm baflkenti" oldu u sürekli dile getiriliyor. Ancak herkes bunu söylemekle beraber, gerçek ço u kez rakamlarla ortaya konam yor. Bunun üzerine, Antalya Business Dergisi bir araflt rma yapt. Araflt rmada konu hakk nda en kapsaml çal flmay yapan Antalya l Kültür ve Turizm Müdürlü ü'nün rakamlar baz al nd y l n n "11 ayl k döneminde 6.1 milyon turistin ziyaret etti i Antalya'da bu rakam n y l sonunda 6.5 milyon kifliye ulaflt tahmin ediliyor. Rakamlar, Antalya'n n baz lar n n bilmeden yak flt rd "turizmin baflkenti" ünvan n haketti ini gösteriyor. Antalya, 11 ayl k dönemde, Türkiye'ye gelen toplam turistin yüzde 35'ine ev sahipli i yapt. Türkiye'ye gelen turistlerin bölgeler itibariyle da l m na bakt m zda, Akdeniz bölgesinin pay n n yüzde 37 oldu unu görüyoruz. Akdeniz bölgesinde dolaflan turistlerin yüzde 95'inin Antalya'y gezmifl olmas, kentin bölgedeki a rl na da iflaret ediyor. Bu ziyaretçilerin de yüzde 67'si Avrupa Birli i üyesi ülkelerin vatandafllar ndan olufluyor. Antalya'ya giden her dört turistten biri müze ve ören yerlerini geziyor. Rakamlarla Türkiye turizmi ve bölgesindeki a rl tart flmas z saptanan Antalya, 2005 sezonunda 7.5 milyon turisti a rlamaya haz rlan yor. 400 bin yatak kapasitesi var Antalya tesis ve yatak kapasitesi bak m ndan da Türkiye'de birinci s rada bulunuyor. Antalya l Kültür ve Turizm Müdürlü ü'nün yapt araflt rmaya göre, kentte 596's iflletme belgeli, 84'ü yat r m belgeli olmak üzere toplam 680 tesis bulunuyor. Bu tesislerdeki toplam yatak kapasitesinin ise 205 bine ulaflt belirleniyor. Bu rakamlara belediye belgeli tesisler dahil de il. Belediye belgeli tesis-lerle Antalya' daki toplam yatak kapasitesinin 400 bine ulaflt tahmin ediliyor. Bu arada Antalya' da, yat r m izni al p, henüz tamamlanmam fl 241 tesis oldu u belirtiliyor. Yat r m aflamas ndaki bu tesislerin öngörülen yatak kapasiteleri ile devreye girece ini varsayacak olursak, tesis say s n n 921'e ulaflaca n söyleyebiliriz. Bu da mevcut yatak kapasitesine 86 bin yeni yata n ilave olaca anlam na geliyor. Mevcutlara yenileri de eklenecekken, bu tesislerde konaklamak için gelecek turistleri gezdirecek olan rehberler konusunda da bir araflt rma yapt k. Antalya'da profesyonel rehberlik yapanlar n say s n bin 18 olarak saptad k. Rehberlerin 829'u tek dil,174'ü çift dil, 15'i ise üç dilde hizmet verebiliyor. 19 ARALIK 2004 ATSO

22 Otel say s nda Alanya lider Otellerin ilçelere göre da l m na bakt m zda, Kumluca ve Korkuteli hariç, her ilçede tesis oldu unu görüyoruz. En fazla tesise sahip ilçeler s ralamas nda da Alanya 225 otelle birinci, Kemer 157 oteliyle ikinci ve Antalya 100 otelle üçüncü olarak karfl m za ç k yor. Antalya merkezdeki otellerin toplam kapasitesi 14 bin 867'ye ulafl rken, ilçeler aras nda 52 bin 860'l k kapasite ile Alanya birincili i ele geçirmifl durumda. Bu alanda Alanya'n n en yak n takipçisi durumunda olan Manavgat' n kapasitesi 51 bin 242'ye ulafl rken, Kemer'in kapasitesi 46 bin 44, Serik ve Belek'in de 25 bin 347 olarak belirleniyor. Sualt, suüstü, rafting, nehir konosu, yamaç paraflütü, safari gibi sportif faliyetlerin yo unlu u konusunda ise Manavgat sahip oldu u 95 faaliyet alan yla aç k farkla lider durumda. Bu kategoride Manavgat' Kemer 60, Alanya 44, Serik-Belek 31 ve Antalya ise 21 faaliyet alan yla izliyor y l nda Antalya'ya yaklafl k 6.5 milyon turist geldi. Gelen turistlerin Antalya'y tercih etmelerinin nedenlerinden birisi de tesislerin ço unun yeni olmas yd. Bu avantaj n fark nda olan turizm yat r mc lar da Antalya'ya yeni tesisler kazand rmaya devam ediyor. Turizmin konaklama aya nda hizmet veren flirketler aras ndaki rekabet k z fl yor. Say lar h zla artan yerli otel zincirleri, bunlardan hangisinin en fazla yatak kapasitesine sahip oldu u sorusunu da beraberinde getiriyor. Yapt m z araflt rmaya göre liderlik, Öger Turizm'in sahibi Vural Öger' de. Yatak flampiyonlar incelendi inde, baz lar n n 1O bin düzeyine yaklaflt, bir bölümünün ise devam eden yat - r mlar sona erdi inde listeyi zorlayaca görülüyor. Ancak hepsinin ortak noktas, turizm sektöründeki büyümeyi kaç n lmaz olarak görmeleri... Yatak Kral Vural Öger Vural Öger, Türk turizmini Avrupa'ya tan tan kifli olarak görülüyor. fiubat 1942'de Ankara'da do an Vural Öger, liseyi stanbul'da bitirip, 1961'de Berlin'e gitti. 1968'de Berlin Teknik Üniversitesi'nin Madencilik ve Metalürji Bölümü'nden mezun oldu. Bir y l sonra turizm alan nda ifl hayat - na at ld. Türkiye'ye yönelik tur operatörlü ü yapt. Ard ndan Berlin, Hannover ve Bremen kentlerinde seyahat acenteleri açt. 1970'lerin bafl nda Almanya'dan Türkiye'ye direkt uçufllara bafllad. 1982'de ise kardefli Vural Öger ile birlikte Öger Turizm'i kurdu. Yola mütevazi rakamlarla ç kt, h zla büyüdü y l nda Türk-Alman Vakf 'n (DTS) kuran Öger evli ve 3 çocuk babas. Vural Öger, Almanya'n n da önde gelen ifladamlar aras nda kabul ediliyor. 6 dil biliyor ve 'Bay Turizm' olarak tan n yor. Çünkü Türkiye'ye gelen her 3 Alman turistten birini o getiriyor. Antalya'n n yatak flampiyonu olan Vural Öger'in flu anda 8 tesisi, 9350 yatak kapasitesi bulunuyor. HCl Grubu'nu h zla büyüten Ak n Kocatürk Joy Oteller zincirinin sahibi olan HCl Grubu, son derece agresif bir büyüme trendi içinde olmas yla dikkat çekiyor. Grubun bafl nda Ak n Kocatürk bulunuyor. Grubun Antalya'daki 9 tesisinde 5300 yatak kapasitesi bulunuyor. Turizmin devi Mehmet Nazif Günal Mehmet Nazif Günal, inflaatla bafllad ifl yaflam na turizm dahil olmak üzere 6 sektörde devam ediyor. Yüksek inflaat mühendisi olan Günal, MNG Holding ve bünyesindeki 40 flirketin kurucusu ve Yönetim Kurulu Baflkan. O nu turizm sektörüne çeken ise, Türkiye'nin do al ve tarihi zenginlikleri. 1980'li y llarda Ankara ve zmir Hilton'u önce infla ediyor, sonras nda ise iki otele de ortak olarak turizm sektörüne giriyor. MNG Holding'in (WOW Otelleri) Antalya' daki 4 tesisinde 3500 yatak kapasitesi bulunuyor. Ali Akkanat'tan 7 y ld zl otel Belek bölgesindeki ilk yat r mc lardan biri olan Ali Akkanat, Sirene Golf Hotelin sahibi ve Akkanat Holding'in Yönetim Kurulu Baflkan. Sirene Golf ATSO ARALIK

23 Hoteli 1992 y l nda açan Ali Akkanat golf yat r mlar na devam ediyor ve flimdi de 7 y ld zl yeni bir golf oteli açmaya haz rlan yor y l nisan ay nda hizmete aç lmas planlanan otelde, zengin turistlere yönelik, daha kaliteli hizmet sunulacak. Zengin turistler her fley dahil sistemini tercih etmedi i için sadece yatak ve kahvalt verilecek. fiu anda, Akkanat Holding'e ba l Belek'teki 2 tesiste, 2150 adet yatak kapasitesi bulunuyor. Nuri Özalt n Delux otel yap yor Belek'te bulunan Gloria Golf Resort ve Gloria Verde otellerinin sahibi Özalt n Grubu, goif turizmi konusundaki yat r mlar na devam ediyor. 420 yatak kapasiteli delux otel ile 18 delikli golf sahas ndan oluflan yat r mlar 50 milyon dolara malolacak ve 2006 y l nda tamamlanacak. Nuri Özalt n, Artvin Arhavi'li bir ifladam. Do up büyüdü ü topraklardan küçük yafllarda ayr lm fl ve Ankara'ya yerleflmifl y l ndan itibaren müteahhitli e bafllam fl y l nda Özalt n nflaat ve Ticaret Kollektif fiirketi'ni kurmufl, 1984 y l nda daha da büyüyerek Özalt n nflaat Ticaret ve Sanayi A.fi haline gelmifl. fiirketin ana faaliyet alan inflaat ve turizm. Aynca sigorta, serac l k ve biliflim konular nda da yat r mlar var. Özalt n Grubu'nun bünyesinde yaklafl k 2500 kifli çal fl yor y l cirosu ise 60 milyon dolar. fiu anda devam eden inflaat taahhütleri aras nda baraj ve hidroelektrik santrali, oteller, toplu konutlar, anahtar teslimi fabrika ve hastane inflaatlar ile at k su ar tma tesisleri bulunuyor. fiirketin yurtiçinde yürüttü ü inflaatlar n d fl nda yurtd - fl nda da taahhütleri var. Ürdün'de AI Wehdah Baraj 'n n inflaat devam ediyor. Özalt n Holding'in (Gloria Verde) Antalya Belek'teki 2 tesisinde flu anda 1850 yatak kapasitesi bulunuyor. (Antalya Ticaret ve Sanayi Odas Capital Antalya Business Dergisi nden aynen al nm flt r.) Antalya n n Yatak Krallar S ra fladam Holding- fiirket Turist say s Yatak Kapasitesi 1 Vural Öger Majesty Otelleri Ak n Kocatürk HCI Grubu (Joy Otelleri) F.Vehbi Özkoç Pegasos Otelleri Ömer Gür Justiniano Otelleri Sezai Bacak z Limak Grubu (Limak Otelleri) Fettah Tamince Fine Grup (Rixos Otelleri) Talha Görgülü GTI Grubu (Riva Otelleri) Burhanettin Kaya Kaya Holding (Kaya Otelleri) Mehmet Nazif Günal MNG Holding (WOW Otelleri) Ece Tonbul Paloma Otelleri Haydar Barut Barut Turizm (Barut Otel) Filiz Ferit fiahenk Do us Holding Murat Ersoy ETS Grubu (Voyage Otelleri) Ahmet Yaflar Belinde Otelleri Murat Dedeman Dedeman Holding Ramazan Aslan Aska Grubu Ali Akkanat Akkanat Holding (Sirene) Cankut Bagana TenGrubu (Viva Otelleri) Metin Kaya Pine Beach Citv Nuri Özalt n Özalt n Holding (Gloria Verde) Murat Çeçen Çeçen Holding (IC Hotels) Zeynep Özköseo lu Mümtas Palmiye (Club Med) Ferhat Ayd n Fame Otelleri Hüseyin Çal k Ataç Grubu M. Hakan Süral Süral Otelleri Erol Özkaymak Özkaymak Holding (Özkaymak Otelleri) brahim Taflbafl Ece Turizm (Bluewaters) Erdal Danyal National Grubu (Prinses Otelleri) dris Yamantürk Gürifl Holding (Mirage Resort) Y lmaz Sezer Sezer Turizm (Grand Side Otelleri) Müfit Kaptano lu Kaptan Otelleri M. rfan negöl Tim Turizm (Larissa Otelleri) Cengiz Kahraman Akka Grubu (Kirifl Alinda, Claros) Raz k Gazel Tutis Turizm (Letoonia Otelleri) Cemil Çakmal Dokap (Naturland) Halit Narin Narin Holding (Mart Otelleri) Serdar Kemalo lu- Onat Menzilcio lu Alke Turizm (Hillside Su) brahim Polat Polat Holding (Polat Renaissance) Rahmi Koç Koç Holding (Divan Talya) ARALIK 2004 ATSO

24 ATSO GELENEKSEL ÖDÜL TÖREN YAPILDI Antalya Ticaret ve Sanayi Odas, geleneksel olarak düzenledi i vergi rekortmenleri ödül törenini Talya Otel'de gerçeklefltirdi. Törene, Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, Antalya Valisi Alâaddin Yüksel, Ak Parti Antalya Milletvekilleri Burhan K l ç, Mevlüt Çavuflo lu, CHP Antalya Milletvekilleri Hüseyin Ekmekcio lu, Feridun Balo lu, Büyükflehir Belediye Baflkan Menderes Türel, Kepez Belediye Baflkan Erdal Öner, Konyaalt Belediye Baflkan Muhittin Böcek ve çok say da davetli kat ld. Antalya Ticaret ve Sanayi Odas, geleneksel olarak düzenledi i vergi rekortmenleri ödül törenini, Talya Otel'de gerçeklefltirdi. Törene, Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, Antalya Valisi Alâaddin Yüksel, Ak Parti Antalya Milletvekilleri Burhan K l ç, Mevlüt Çavuflo lu, CHP Antalya Milletvekilleri Hüseyin Ekmekcio lu, Feridun Balo lu, Büyükflehir Belediye Baflkan Menderes Türel, Kepez Belediye Baflkan Erdal Öner, Konyaalt Belediye Baflkan Muhittin Böcek ve çok say da davetli kat ld. Törenin aç l fl konuflmas n yapan ATSO Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen, Türkiye ve Antalya için 2004 y l n n son alt y l n en iyi y l oldu unu söyledi. Özgen sözlerini flöyle sürdürdü; Ekonomik ve siyasi istikrar güçlenmifltir. Yerel seçimler yap lm fl, d fl iliflkilerde h zl ilerlemeler olmufl ve y l sonunda Türkiye Avrupa Birli i nin, Dünya n n gündemine girmifltir. Bir çok önemli kanun ç kar lm flt r. TOBB Kanunu, Yerel Yönetimler Kanunu d fl nda, AB uyum kanunlar ve yarg reformunda büyük ilerleme sa lanm flt r. Her düzeyde yolsuzluklar n üzerine gidilmektedir. Yolsuzluklarla ve batan bankalar ile ilgili takipler ve Genel Kurmay Baflkanl m z taraf ndan sergilenen fleffafl k anlay fl son y llarda iyice zedelenmifl kamu vicdan n iyilefltirmekte ve örnek olmaktad r. Ekonomide olumlu geliflmeler, ilk dokuz ayda sanayinin %10, ticaretin %13 büyümesi, enflasyonun kontrolü ve Yeni Türk Liras na geçifl, IMF ile üç y ll k programda ATSO ARALIK

25 anlaflma yap lmas gibi istikrar artt - ran politikalarla devam etmektedir. Ekonomik istikrar n devam edece ini ümit ediyor, Merkez Bankas n n faizlerini düflürmesi ve döviz al mlar n yükseltmesinin faydal olaca n düflünüyoruz. Törenin aç l fl konuflmas n yapan ATSO Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen, Türkiye ve Antalya için 2004 y l n n son alt y l n en iyi y l oldu unu söyledi. Özgen, Ekonomik ve siyasi istikrar güçlenmifltir. Yerel seçimler yap lm fl, d fl iliflkilerde h zl ilerlemeler olmufl ve y l sonunda Türkiye Avrupa Birli i nin, Dünya n n gündemine girmifltir. Bir çok önemli kanun ç kar lm flt r. TOBB Kanunu, Yerel Yönetimler Kanunu d fl nda, AB uyum kanunlar ve yarg reformunda büyük ilerleme sa lanm flt r dedi. Törene kat lan Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan Menderes Türel de yapt konuflmada, göreve geldi i günden bu yana yap lan projelerini ve çal flmalar n anlatarak, ödül alan ATSO üyelerini tebrik etti. Türel, ATSO da onurla tafl m fl oldu um hizmet bayra n emin ve ehil ellere teslim etmifl oldu umuzu zaman göstermifltir. diye konuflarak flunlar söyledi; ATSO nun Antalya n n her meselesinde elini tafl n alt na koyan, kamuoyu oluflturan, gerekti inde yetkilileri uyaran bir kurum oldu unu belirtti. Türel, Antalya'n n 8 ay gibi k sa bir sürede önemli mesafeler katetti ini kaydederek, flehrin çevre, ulafl m ve havza planlamalar n n sürdü ünü belirtti. Günü kurtarma mant yla hareket etmediklerini de ifade eden Türel, 100 trilyon liral k bir proje ata içinde olduklar n da vurgulad. Törene kat lan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Yönetim Kurulu Üyesi Nail Kalemci de, ekonominin son 3 y ld r büyüdü üne dikkat çekerek; Geçen 3 seneye hastal n kontrol alt na al nmas olarak bak yoruz. Gelecek 3 sene ise ayn hastal klara yakalanmamak için eski kötü al flkanl klar m zdan kesin olarak kurtuldu umuz bir dönem olmal d r dedi. Kalemci Eksik b rakt m z her yap sal reform, yeni bir hastal n habercisidir. Hükümetten istedi imiz yap sal reformlar tamamlamak için çaba göstermelidir diye konufltu. Antalya Valisi Alâaddin Yüksel, Türkiye Cumhuriyeti nin 81.inci yafl nda genç, dinamik ve güçlü bir devlet oldu unu kaydetti. Türkiye C mhuriyeti nin 81 y ll k süre içinde büyük bir geliflim gösterdi ini belirten Vali Yüksel, Öyle bir Türkiye ki, barajlardan otoyollara, elektronikten tekstile kadar harikalar yaratan bir Türkiye, 150 ülkeyle rekabet eden, mal satan bir Türkiye. Art k bu duruma ulaflt k dedi. Yüksel, ATSO taraf ndan verilen ödüllere lay k görülen kifli ve kurum temsilcilerine de Burada kazand n z her ödül, anan z n ak sütü gibi helaldir diye seslendi. Ödül törenine kat lan Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, Antalya'n n Valisi ve Belediye Baflkan yla çok flansl bir il oldu unu söyleyerek, Antalya'n n uyum içersinde güzel çal flmalar sergiledi ini belirtti. Antalya'ya ulafl m aç s ndan 1,5 y lda 500 trilyon lira kaynak aktar ld n ifade eden Bakan Y ld r m, ''Yap lan yollar 250 kilometreyi bulmufltur. Havaalan için ikinci pist ve terminalde bitmek üzere. 23 ARALIK 2004 ATSO

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Turizm 40>110. MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI

Turizm 40>110. MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI Turizm Mersin ili, co rafi konumu itibariyle, Akdeniz Bölgesi nin Çukurova bölümünün bat s nda Do u Akdeniz Havzas n n önemli bir bölümünü kapsamaktad r. 330 km. lik sahil fleridiyle, Türkiye nin en uzun

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı.

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı. 2013 YILINDA BASINDA ÇIKAN HABERLERİMİZ 04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel 05.01.2013 tarihinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 3. Kez Başlıyor adlı haber 2 adet

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 105 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 105 106 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 6. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 12 Mart 2007 tarihinde, Elazığ İMO İl Temsilciliği

Detaylı

MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI

MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI Turizm Mersin ili, co rafi konumu itibariyle, Akdeniz Bölgesi nin Çukurova bölümünün bat s nda Do u Akdeniz Havzas n n önemli bir bölümünü kapsamaktad r. 330 km. lik sahil fleridiyle, Türkiye nin en uzun

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 379 06/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 2013 / 53 Sayın Üyemiz, 1. İMMİB 2013 Endüstriyel

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

NEDEN GRAČANICA DA YATIRIM YAPMALISINIZ?

NEDEN GRAČANICA DA YATIRIM YAPMALISINIZ? NEDEN GRAČANICA DA YATIRIM YAPMALISINIZ? Graçanica Belediyesi nin rüyet ve vazifesi Graçanica nın kimliği Eyalet: Küzeydoğu eyaleti Bosna Hersek (KD BH) Kanton: Tuzla Kanton Nüfüsü: 58.926 (istatistik

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Ekim Ayı Faaliyet Raporu Ekim Ayı Faaliyet Raporu Değerli KAGİDER üyeleri, KAGİDER adına dopdolu geçen bir Ekim ayını geride bıraktık. Yeni iletişim ajansımız ile düzenlediğimiz, yeni yönetim kurulumuzu ve hedeflerimizi duyurmayı

Detaylı

Mersin Taze Meyve ve Sebze Kümesi

Mersin Taze Meyve ve Sebze Kümesi Mersin Taze Meyve ve Sebze Kümesi Küme Kuruluş 29 Haziran 2010 ilk Toplantı Sektörün sorunlarının tespiti Bu sorunlara yönelik çözüm önerileri Çözüm için ilgili kurumların tespiti ile iletişim ağımızdaki

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği,

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği, KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU Bu sayıda: Yıldızlara İlk Işık Genç Profesyoneller den 2 DEİK eğitimine katıldık 2 KTSO ile TSE arasında Hizmet Protokolü imzalandı 3 Odamızın Yerli Malı Haftası

Detaylı

Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi

Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi Şekerbank, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile protokol imzaladı Şekerbank, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi kapsamında protokol

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı