devredilmiş olan Nirengi, Niüelman oe Trigonometrik Yükseklik Programlarının tanıtım bilgilerini sunuyoruz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "devredilmiş olan Nirengi, Niüelman oe Trigonometrik Yükseklik Programlarının tanıtım bilgilerini sunuyoruz."

Transkript

1 [anmaktadır. Küreselleştiğimiz iletişim organlarıyla tüm dünya ile ilişkilerimizin geliştiği doğru, tüm dünya ile birlikte bulaştığımız, AİDS'in tüm dünyaya yayıldığı çölleşmenin sonucunda iklim değişikliklerini yaşadığımız, birçok bitki ve hayvan türlerini birlikte yokettiğimiz, nükleer atıklar ve santrallerle dünyayı tehdit ettiğimiz, ozon tabakasının delinmesinin sonucuna birlikte katlanacağımız da doğru. Gelirin paylaşımında pastanın bölüşümünde ise emeğe düşen bölüm azalmakta, ekonomik krizleri, işten atmaları pahalılığı direk yaşamak ulus sınırları içinde hapsolan emeğe düşmekte, yapısı gereği sermaye vatansız ve sınırsız olduğundan krizleri yaşamamakta hatta kriz nedeni olmaktadır. Küreselleşerek farklı kültürleri olan tek bir topluma dönüşeceğimiz söyleniyor, bu kulağa çok hoş geliyor ama uluslararası iletişim kuruluşlarına sahip ve ekonomik olarak güçlü olmadıkça bize sunulan kültürlerin, tüketmemiz istenen kültürlerin, onların dilinin etkisinde kalarak, yaşam tarzlarımızın değiştiği (yozlaştığı) buna koşut olarak kendi dilimizle konuşup yazmadan, kendimiz olamadan nasıl farklı kültürleri yaşatacağımız sorusu akla geliyor. Bu da kültürel yok oluşu beraberinde getiriyor. Küreselleşme globalleşme söylemi adı altında emperyalizmin bu yeni dalgasıyla savrularak vahşi kapitalizmin daha denetimsiz bir pazarı haline gelmemek ya da bundan kaçarken öbür dünya düzenine, geç milliyetçiliklere sığınmamak için; demokratik sivil toplum örgütlerinin çoğalıp güçlendiği ve devleti denetlediği, bireylerin toplumsallıktan kopmadığı, kamu hizmetlerinin küçümsenmediği ekonomik ve sosyal işlevleriyle kendi ayakları üzerinde durabildiği, başkaları ile ortak olduğumuz bireyin kendini yalnız hissetmediği, örgütlülük temelinde demokratik, insan haklarına saygılı, özgürlüklerin kısıtlanmadığı, bireyin devlete karşı güçlü olduğu modelleri oluşturmak zorundayız. Harita oe Kadastro Mühendiselire Odası adına geliştirilmiş oe telif hakları odamıza devredilmiş olan Nirengi, Niüelman oe Trigonometrik Yükseklik Ağlarına ilişkin Dengeleme Programlarının tanıtım bilgilerini sunuyoruz. PROGRAM DSAO Amaç: Nirengi ağlarının dengelenmesi için gerekli veri yapılarının oluşturulması ve bu veri yapılarının denetlenmesidir. Bu programla; * Nirengi ağlarının den gelenmesine yönelik verilerin oluş turulması, *Yaklaşık koordinat hesabının kontrollü olarak yapılması, *Nirengi ağ verilerinin hesap abrisi oluşturularak yapılması, *Doğrultu gözlemlerine ilşkin her bir durak noktasındaki varyansların eşdeğer olup ol madıklarının irdelenmesi, *Gerekiyorsa noktaların grafik dökümünün yapılması, *Ağa ilişkin giriş bilgileri özeti ve diğer sayısal bilgiler, *CJzunluk ölçüleri içinde birkaç kez yazılmış gözlemlerin belirlenmesi, *Hiç gözlemi olmaayn veya yeterli sayıda gözlemi bulunmayan değişken (dengelenecek) noktaların belirlenmesi, *Aynı numaralı noktalar ile 10 cm yaklaşıklıkla aynı koordinat değerli noktaların belirlenmesi, *Gözlem kümesi içinde yer alan, buna karşın koordinatlar kü mesinde bulunmayan noktaların belirlenmesi, *Nirengi ağının stokastik mo delinin düzenlenmesi, PROGRAM DSAI Amaç: Yatay Konum NİRENGİ AĞLARININ dengelenmesine yönelik yatay doğrultu ve yatay uzunluk ölçülerinden yararlanarak, en küçük kareler yöntemine göre dolaylı ölçüler modeli île dengeleme programıdır. Bu programla; *Verilerin hızlı, kolay ve anlaşılır şekilde hazırlama özelliği vardır. *Dayanak (koordinatları korunan) noktalarının serbestçe seçimi mümkündür. *Yalnızca doğrultu gözlemlerinin veya yalnızca kenar ölçülerinin ya da tüm gözlemlerin birlikte dengelenmesi yapılabilmektedir. *Ağın stokastik modeli için değişik seçenekler sunulmaktadır. * Dengeleme işlemi düzlemde ya da Gauss-Krüger projeksiyon yüzeyinde yapılabilmektedir. *Yapılacak iterasyon sayısına dışarıdan müdahale edilebilmektedir. *üyuşumsuz ölçüler testi ve duyarlık hesaplan yapılmaktaır. *Dayalı ve serbest ağ dengelemesi, tanı dengelemesi ve kesin dengeleme seçenekleri verilebilmektedir. *Verilerin kendi iç ve birbirleri ile ilişkilerinin denetimi yapılmaktadır. *Bellekten optimum yararlanarak hızlı ve güvenilir sonuçlar alınmaktadır. *Büyük ölçekli haritaların yapım yönetmeliğinin ilgili mad delerinde istenilen tüm özellikleri sağlamaktadır. *Program kesilmelerinde uyarıcı özellikte ve yol gösterici mesajlar verilmektedir. *Anlaşılır, kolayca yorumlanabilen, özlü bilgileri içeren düzenli çıktılar alınmaktaır. *DSAI programının bir nirengi ağı dengelemesi sonucunda oluşturduğu çıktısı içerisinde bulunan

2 bilgilerden bazıları şunlardır. *Qiriş bilgileri özeti ve diğer sayısal bilgiler, *Girilen yaklaşık koordinatların listesi * Doğrultu gözlemlerine ilişkin hesap abrisi ve sabit terimler, * uzunluk ölçülerine ilişkin hesap abrisi ve sabit terimler, *Seçilen stokastik modele göre gözlemlerin ağırlıkları, *cc birimiyle doğrultu düzeltmeleri ve bu düzeltmelerin minimum ortalama ve maksimum değerleri, * Dengeli doğrultu değerleri ve ortalama hataları, *cm birmiyle uzunluk ölçüleri düzeltmeleri ve bu düzeltmelerin minimum, ortalama ve maksimum değreleri, *Dengeli uzunluk ölçüleri ve or talama hataları, *Gözlem türlerine ilişkin or talama hataların minimum, or talama ve maksimum değerler, * Her bir ölçünün fazla ölçü sa yısındaki payı olan serbestlik ölçütü (redundanz) değeri, *CJzunluk ölçer aletine ilişkin dengelemeden sonra hesaplanan ortalama eksayı ve katsayı değerleri, * Verilerin serbestlik derecesi ve birim ölçünün ortalama hatasının soncul (a poteriori) değeri, * Kurulan matematik modelin testi, *cm birimiyle koordinat bilinmeyenleri, *Dengeli koordinatlar ve dengeli koordinatların ortalama hataları, ortalama konum duyarlıkları, tüm ağ için geçerli ortalama koordinat duyarlığı, *Kesin kenarların karesel or talama hataları ve bağıl hataları, *Kenarların relatif hata elipsleri ve kenarlara oranlan, *Noktalara ilişkin hata ve güven elipslerinin elemanları, *Gözlemlere ilişkin projeksiyon düzeltmesi değerleri, *Doğrultu gözlemlerine ilişkin genel abris, 12 *Yapılan tüm işlemlerin de- netimi niteliğinde olan sonuç denetimi bölümü *Gerektiği durmlarda normal denklem katsayılar matrisi ve bu matrisin tersi inversi, *Büyük ölçekli haritaların yapım yönetmeliğine göre arşivleme iş lerinde kullanılan örnek-5 deki ABRİS çizelgesini oluşturma, Tanımlanan dilim orta meridyenine göre noktaların coğrafi koordinatlarının (enlem, boylam) değerleri, * Tanımlanan 1: ölçekli ülke pafta sistemi esas alınarak nok taların içinde bulunduğu 1: 5000 öl çekli pafta isimleri, * Sabit alınması planlanan nok taların eşdeğerlik testleri, bilinen testlere ek olark Robust Kestirim yöntemiyle de denetlenebilmektedir. PROGRAM NVLO Amaç: Nivelman ağlarının dengelenmesi için gerekli veri yapılarının denetlenmesidir. Bu programla, * Nivelman ağ verilerinin hesap abrisi oluşturarak dentlenmesi, *Gözlemi olmayan noktaların belirlenmesi, *Bir tek gözlemi olan değişken noktaların belirlenmesi, * Gözlem kümesi içinde yer alan buna karşın yaklaşık yükseklikler kümesinde bulunmayan noktaların belirlenmesi, *Aynı noktalara ait olup birden fazla girilen gözlemlerin belirlenmesi, * Noktalara ilişkin yaklaşık yük sekliklerin hesaplanması,

3 PROGRAM NVL1 Yükseklik farklarının geometrik ya da trigonometrik yöntemle belirlendiği YÜKSEKLİK (NİVELMAN) AĞLARININ en küçük kareler yöntemine göre dolaylı ölçüler modeli ile dengelenmesi programıdır. Bu programla, *Verilerin korunan (dayanak noktalarının serbestçe seçimi mümkündür. *Ağın stokastik modeli için değişik olanaklar sunulmaktadır, *Nivelman yolunun gözönüne alınmadığı stokastik model *Nivelman yolunun gözönüne alındığı stokastik model, *Gözlemlere ilişkin ağırlıkların dışarıdan tanımlandığı stokastik model, *Trigonometrik yöntemle veya elektronik uzaklık ölçerle belirlenen yükseklik farkları için stokastik model, * Nivelman geçkisi uzunluğuna ilişkin birimin seçilmesinde değişik seçenekler mümkündür. *Bellekten optimum yararlanarak hızlı ve güvenilir sonuçlar alınmaktadır. * Büyük ölçekli haritaların yapım yönetmeliğinin ilgili mad delerinde istenilen tüm özellikleri sağlamaktadır, *üyuşumsuz ölçüler testi ve duyarlık hesapları yapılmaktadır. *Tanı ve genel dengeleme işlerine imkan sağlamaktadır, *Verilerin kendi iç ve birbirleri ile ilişkilerinin denetimleri yapılmaktadır. *Program kesilmelerinde uyarıcı özellikte ve yol gösterici mesajlar verilmektedir. *Anlaşılır kolayca yorumlanabilen, özlü bilgileri içeren düzenli çıktılar alınmaktadır. NVL1 programının bir yükseklik ağı dengelemesi sonucunda oluşturduğu çıktı içersinde bulunan bilgilerden bazıları şunlardır; *Girilen yaklaşık yüksekliklerin listesi, *Ölçülerin denetimi ve hesap abrisi, *Hesaplanan yükseklik farkları ve sabit terimleri, *Seçilen stokastik modele göre gözlemlerin ağırlıkları, *Giriş verileri özeti ve diğer sayısal bilgiler, *mm birimiyle düzeltmeler ve düzeltmelerin minimum, ortalama ve maksimum değerleri, *Dengeli ölçüler ve ortalama hataları, *Her ölçünün fazla ölçü sayısındaki payı olan serbestlik ölçütü (redundanz) değeri,

4 *Verilerin serbestlik derecesi ve birim ölçünün ortalama hatasının soncul (a posteriori) değeri, *Yükseklik bilinmeyenleri ve noktaların dengeli yükseklik değerleri, * Dengeli yüksekliklerin or talama hataları ve tüm ağ için or talama hata değeri, *Yapılan tüm işlemlerin denetimi niteliğinde olan sonuç denetimleri, * Gerektiği durumlarda normal denklem katsayılar matrisinin tersi. Program TRG Düşey açı gözlemlerinden yararlanarak trigonometrik yöntemle yüksekliklerin belirlendiği TİR- GONOMETRİK YÜKSEKLİK ağlarının en küçük kareler yöntemine göre dolayılı ölçüler modeli ile dengelenmesi programıdır. Bu programla; *Verilerin hızlı, kolay ve anlaşılır şekilde hazırlama özelliği vardır. *Yüksekliği korunan (dayanak) noktalarının serbestçe seçimi müm- kündür. *Ağın stokastik modeli için değişik seçenekler sunulmaktadır. *Ağın stokastik modeli için değişik seçenekler sunulmaktadır. *Değişik refraksiyon modelleri ile işlem yapma olanağı sağ lanmaktadır. *Bellekten optimum ya rarlanarak hızlı ve güvenilir so nuçlar alınmaktadır. *Büyük ölçekli haritaların yapım yönetmeliğinin ilgili maddelerinde istenilen tüm özellikleri sağlamaktadır. *üyuşumsuz ölçüler testi ve duyarlık hesapları yapılmaktadır. *Tani ve kesin dengeleme işlemlerine imkan sağlamaktadır. *Program kesilmelerinde uyarıcı özellikte ve yol gösterici mesajlar verilmektedir. *Anlaşılır. kolayca yorumlanabilen, özlü bilgileri içeren düzenli çıktılar alınmaktadır. TRG programının bir trigonometrik yükseklik ağı dengelemesi sonucunda oluşturduğu çıktı içersinde bulunan bilgilerden bazıları şunlardır. *Girilen koordinat bilgileri ve yaklaşık yüksekliklerin listesi, *Giriş verileri özeti ve diğer sa yısal bilgiler, *Seçilen modele göre hesaplanan refraksiyon katsayıları, *Ölçülerin denetimi ve hesap abrisi, *Hesaplanan yükseklik farkları ve sabit terimleri, *SeçiIen stokastik modele göre gözlemlerin ağırlıkları, *cc birimiyle düşey açı düzeltmeleri, * Dengeli gözlemler ve or talama hataları, *Her bir ölçünün fazla ölçü sayısındaki payı olan serbestlik ölçütü (redundanz) değeri, *Verilerin serbestlik dercesi ve birim ölçünün ortalama hatasının soncul (a posteriori) değeri, *Yükseklik bilinmeyenleri ve noktaların dengeli yükseklikleri, * Dengeli yüksekliklerin or talama hataları ve tüm ağ için ortalama yükseklik duyarlığı değeri UŞAK 1935 yılında Uşak'ta doğdu yılında Y.T.Ü'den Harita vekadastro Müh. olarak mezun oldu. TKGM'de bir dönem çalıştı yılında İmar İskan Bakanlığı'nda göreve başladı yılında Mesken Gn. Md. Yardımcılığı, 1980 yılında Ankara Büyükşehir Bel. Bask. Yardımcılığı, Batıkent Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu yılında emekli oldu. Şirket kurarak serbest çalışırken tarihinde vefat etti. 12. Dönem ( ) Oda Başkanlığı görevinde bulundu yılında Burdur'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Burdur'da tamamladı yılında İstanbul DMMA'dan Harita ve Kad. Müh. olarak mezun oldu yılma kadar Burdur'da serbest olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babası olan Durusan Burdur Organize San. Bölgesinde kontrol mühendisi olark görev yapmakta iken tarihinde vefat etti.

5 1968 yılında Karacabey/Bursa'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Bursa'da tamamladı yılında KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Karacabey'de serbest mühendislik hizmetleri yürütmekte iken tarihinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

6 j Günümüzde, tüketiciler, tüketici olmaktan gelen İ güçlerini tüketici örgütlerince kullanarak haklarını alı maya, geliştirmeye ve korumaya çalışırlar. ; Gelişme batı ülkelerinde 50 yıllık geçmişe sahip olan tüketici hareketi ülkemizde yeni yeni fi-j lizlenmektedir. i ülkemizde de tüketicilerin güçlü, etkili doğru ve bağımsız bir tüketici hareketi yaratılmasında varı liklarını ortaya koymalarını düşünmekteyiz. i Bugün yurdumuzda çalışanlar, emekliler, işsi/.ler. i kırsal kesimde vr: kentlerde yaşayan dar joliıli yoksul tükelicileı pahalılık, yi.-ter.siz ve dengesi/ beslenme, kalitesizlik, sağlıksızlık, yetersiz ve: pahalı kamu hizmetleri, sosyal güvenceden yoksun olma. paralı eğilim ve saçjlik hizmetleri, çevre kirliliği, savurganlık, tekellerin ve- sermaye guruplarının sömürüsü, bilgisizlik, adaletsizlik, hukuksuzluk, özelleştirme, denelimsizlik. başıbozukluk, medyanın tutsağı olma gibi yoğun bir üıetim-tüketim ve paylaşım soı unları yaşamakladırlar. Tüketiri Hakları Derneği olarak amacımız: yukarıda belirtilen sorunlaıın çözülebilmesi. tüketicilerin U-mel gereksinimlerine uygun alternatif üretim tüketim, paylaşım ve ekonomik modeller ve alternâliller ile evıcnsel lükotki hakları ve sağlıklıdoğru bir tüketici bilincinin ülkemizde yerleştirilebilmesi ve geliştirilebilmesi doğıuilusunda etkili, güdü ve bağımsız bir tüketiri harekeli oluşturmaktır. Ancak, böylesi iddialı bir hareketi tek basımıza değil, biılikte yalatabileceğimiz düşüncesindeyiz. Diğ"r tarallan sayılı "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun' 1 kapsamında, her il ve ilçede kurulacak olan "Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri". "Tüketici Konseyi". "Reklam Kumlu" gibi kurumlarda temsil edilmek, bu alanı etki altına almak ve kendi düşünceleri doğrultusunda tüketicileri yönlc-ndiımek amacıyla talimatlarla bağımlı ve sağlıklı olmayan bir takım tüketici dernekleri kurulmaktadır. Derneğimiz yukarıda belirtmeye çalıştığımız amaçlar ile sorunların çöümü ve tüketici haklarının yerleştirilebilmesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Özellikle, tüketicilerin örgütlenmesi ile eğitilmesi ve bilgilendirilmesine ilişkin çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Ancak, yazımızda anlatmaya çalıştığımız gibi yurdumuzda etkili, güçlü, bağımsız ve sağlıklı bir tüketici harekeli yerleştirebilmek amacıyla yaptığımız çalışmaları yeterli görmemekteyiz. 13u nedenle gerçekleşmesini gerekli gördüğümüz nitelik ve nicelikteki bu "tüketici hareketi" düşüncesinden yola çıkarak: a- Kuıulusunuzun örgütlü olduğu yerleıde Derneğimizin Şubelerinin kurulmasında ve üye sayısının arttırılmasında yaıdımcı olabilecek duyarlı ve gönüllü üyelerinizle: derneğimizin ilişki kurabilmesi: b- Üyelerimizin tüketici haklan konusunda eği tilmesi ve bilgilendirilmesi; c- (İyelerinizi ve diğer Kim tüketicileri ilgilendiren ortak sorurılriı ve- konularda iş ve eylem birliği yapabilmek: d- Yıllık programlarınıza 15 Mail Dünya Tüketici Haklan Günü'nün do eklenmesi ve bu güne ilişkin etkinliklerin yapılması.: e- Diğer tüketici haklarıyla ilgili çeşitli konularda ilişkilerimizi gelişiiıebilmek; Amaı.larıyln sizlerle işbirliği vapniük istiyoruz. Eğer istenirse, konunun > önel imler düzeyinde- de karşılıklı olarak görüşülmesinin daha yararlı olacağını düşünmekleyiz. Kuruluşunuzun konu hakkındaki düşünce, öneri ve katkısı ile nasıl bir işbirliği ve görüşme yapmak islediğini bir yazı ile Derneğimize bildirmesini diliyoı, saygılar sunuyoruz. Mimar, mühendis, şehir plancısı kadınlarımız işgücü piyasalarında rekabel edememeleri, çalıştıkları i» alanlarında kariyer yapamamaları, yükselememoleri. ücretlerin düşüklüğü, çalışma koşullarının olumsuzluğu nedeniyle varolma savaşımı vermektedir. Küresel ataerkil kapitalist sistem içindeki sömürü karşıtı mücadeleye örgüllü olarak katılmak için meslek odası üyesi kadınlarımızı birleşmeye çağırıyoruz. TMMOB çalısı allında bir kadın komisyonu kurulmasını isliyoruz. II. Başkan F.nsar Kılıç Genel Sekreterliğe. Üye Eyüp S. Kart II. Başkanlığa, uğur Aşkır üye'liğe. yönetim kurulu üyesi Ata Saycanın yerine Yedek Üye listesinden Zeki Yavuz Yikesoy asıl üyeliğegelirilmiştir. 15

7 günü Antakya Harbiye'de program gereği temsilciler toplantısı yapılmıştır. Yapılan toplantıda; - Bölge bazında serbest ça lışmakta olan mes lektaşlarımızdan bazılarının ta lebe bağlı işler dışında yapılan reesen işleri oda denetiminden geçirmeksizin kadastroda kontroldan geçirip, tapuda tescil et tirdikleri saptanmıştır. Oysa odamızın Büro Tescil Yö netmeliğinin 15. maddesi açık tır.. İlgili madde "SHKMMB'ları, SHKMMH'ni işveren veya onay makamında istensin ya da is tenmesin HKMO denetiminden geçirmekle yükümlüdür" de nilmekte olup durum açıktır. Oda yönetim kurulumuz bu konu hakkında temsilciliklere uyarı yazısı göndermiştir. İlgili yazının tarihinden sonraki gün lerde adı geçen konu ya uy gunluk göstermeyen SHKMMB'ları hakkında tesbit edilmek suretiyle işlem ya- 16 pılacak denilmiş ve temsilcilerimiz bilgilendirilmiştir. -Mühendislik Hizmetleri As gari ücret tarifesi 1996 yıl II. ya rıyıl, aynı yılın altıncı ayından iti baren geçerli olduğundan işbildirim listeleri vermeyen ser best çalışan meslektaşlarımızın doğrudan doğruya II. yarıyıl üze rinden fatura kesmelerine, iş bildirim listeleri veren mes lektaşlarımızın da ilgili yarıyıl üzerinden fatura kesip kes mediğinin önemle de netlenmesine dikkat çekilerek temsilcilerimiz bilgilendirilmiştir. -İhale edilebilme statüsüne sahip SHMMH'lerini müteahhit firma, ancak hizmetin keşif miktarını yükümlenecek karne grubuyla ihalelere katılabilmektedir. Burada Harita Mühendislik hizmetlerini yükümlenecek müellif ve müellif kuruluşların ehliyet durumlarına ait yönetmeliğin 5. maddesi bu yönetmeliğin kapsamına giren işleri yapacaklar hangi ihale yöntemine tabii olursa olsun yeterlilik belgesi almak zorundadır" denilmektedir. Yeterlilik belgesi verilmesi; madde 9-1'le de müteahhitlik karnesinin aslı ya da onaylanmış örneği istenmektedir. Bu bilgiler ışığında karne yönetmeliğine uymayanlar hakkında işlem yapılacaktır denilerek temsilcilerimiz bilgilendirilmiştir. -Adana şube merkezinde yapılan temsilciler toplantısında oy birliğiyle karar alınan, temsilciler toplantısının kararı tekrar gündeme getirilmiş ve temsilciler toplantısının iki ayda bir yapılması toplantıya katılan temsilcilerimizin oybirliğiyle sağlanmıştır. -Temsilciliklerimizin Denetleme Komisyonu tarafından denetleneceği ve bu konuda da özellikle temsilci yardımcıları ya da vize denetim görevlilerinin de netleme esnasında so rumluluğundaki belge ve do kümanlarla hazır olmasına önem göstermesine denilerek tem silcilerimiz bilgilendirilmiştir. Adana'nın Yüreğir ilçesi Sofulu beldesinde 1996 yılı ara seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen İrfan Aksoy ziyaret edildi. Beldenin, Yü reğir ilçesinde gelişmeye açık ve yakın gelecekte ilçeye gö rüntü ve kimlik kazandıracak bir konumda olmasından do layı başkan İrfan Aksoy'a bel denin durumu ve civarı hak kında bilgiler verildi ve meslek odası olarak Harita ; Mühendisliğinin bakış açısı sunuldu. Mesleki bazda her konuda belediyenin ve Sofulu halkının yanında yer ala- i cağımızı belirterek, be lediyelerin siyasi ve ekonomik rantiyeler olmaması yönünde = kavgalar verilmesi geçmişe yönelik hataların tekrar edil memesi amacıyla ha tırlanması temennileriyle baş- kana teşekkür ederek çalışmalarında başarılar di- \ ledik. \

8 Hepimizin bildiği gibi mülkiyeti yüreğir ilçesinde bulunan, tapunun köprülü mahallesi 198 pafta 1205 ada 4 nolu parselde kayıtlı bulunan m2 yüzölçümlü yer ÇAM- LICA ARSALARI olarak kamuoyunda bilinmektedir. Bu yerle ilgili geçmişte Yüreğir İlçe Belediye Meclisince 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği yapılarak yeşil alanlar konuta açılmış ve büyükşehir belediyesince de 1/5000 ölçekli nazım imar planı da onaylanmıştır. Ancak o günlerde ortaya çıkan tepkilerden dolayı söz konusu tadilat Büyükşehir Belediye Meclisince iptal edilmiştir, bu iptal sonucunda olaylar o günün Büyükşehir Belediye Başkanının vurulması olaylarına kadar gitmiştir. Bunlar geçmişte çamlıca arsaları konusunda yaşanan talihsiz bir süreçtir. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak Yüreğir Kadastro Müdürlüğünde yapılan inceleme sonucunda Çamlıca arsalarının yeniden gündeme getirilmek istendiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yeşil alanların daralmakta olduğu Adanamızda Çamlıca arsalarının yeniden' gündeme getirilerek konuta dönüştürülmesi yeşil alanların yok edilmesi ve katledilmesi anlamını taşımaktadır. Yapılması düşünülen bu uygulama ile Belediye hizmetlerinin genel kamu ihtiyacını karşılaması için yaratılması gereken sosyal donatılardan olan yeşil alanların bu şekilde konuta açılması kamuoyunun genel çıkarları ile hiçbir şekilde bağdaşmadığından H.K.M.O.'sı olarak bu konu hakkında kamuoyunu bil- gilendirmeyi bir kamu görevi olarak görmekteyiz. Ayrıca söz konusu Çamlıca arsaları Seyhan nehri kıyı kenar çizgisi içerisinde kısmen kalmakta olup 3621 sayılı kıyı kanununun 5. maddesinde aykırı bir işlem olmaktadır. Kanunun ilgili maddesi, kıyı kenar çizgisi tesbit edilmeden, onaylanmadan uygulama imar planının yapılamayacağı ve uygulamaya geçilemeyeceğini açıkça tarif etmektedir. Bütün bu olumsuzluklar göz önünde bulundurulduğunda yapılan işlemin yeniden gündeme getirilmesi yasalara aykırı olarak kabul edilebilir gerekçeler olmamaktadır. Kamuoyunu ve ilgili kurumları bu konuda duyarlı olmaya çağırıyor ve geçmişte yapılan hataların tekrarlanmamasını Adanamız için temenni ediyoruz Gökalp Çubukçu Başkan 31 Temmuz 1996 günü yapmış olduğumuz basın açıklamasında Çamlıca arsalarının yeniden gündeme getirilmek istendiğini duyurmuştuk. 1 Ağustos 1996 günü Büyükşehir Belediyesince yapılan açıklamada Çamlıca arsalarının konut yapımına açılmasının bir yargı kararı olduğu ve belediyenin de yargı kararlarına her zaman saygılı olduklarını belirterek Çamlıca arsaların konuta açtıklarını ifade etmektedirler. Yasalara ve yargı kararlarına elbetteki hepimizin saygısı olduğu ve uymakla yükümlü olduğumuzu öncelikle belirtmek isterim. Ancak verilmiş olan yargı kararının yaptırımlarını ve diğer yasaları araştırmadan Çamlıcanın konuta açılmasının geri dönülemez bir takım hataları ortaya çıkaracağı açıkça görülmektedir. Söz konusu Çamlıca arsaları Seyhan nehri kıyısında bulunmaktadır sayılı kıyı kanununda deniz göl, nehir kıyılarında yapılacak olan inşaat ve konutlarla ilgili uyulması gereken yasal hükümler koymuştur. İlgili kanunun 5. maddesinin 4. fıkrası "Kıyıda ve sahil şeritlerinde planlama ve uygulama yapılabilmesi için kıyı kenar çizgisinin tesbiti zorunludur" demekle birlikte Seyhan nehri kıyısının kıyı kenar çizgisi tesbitini 3621 sayılı yasa zorunlu kılmaktadır. Seyhan nehrinin kıyı kenar çizgisi tesbiti Adana valiliğince Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Adana İl Müdürlüğüne yaptırılmış ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmiştir. Hazırlanan kıyı kenar çizgisi onaylanmadan planlama ve uygulama yapılamayacağı ilgili yasada belirtilmektedir. Ayrıca Çamlıca arsalarının bir kısmı Valilikçe tesbit edilen kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan yerlerde de 3621 sayılı kanunun 6. maddesinde belirtilen yapı ve tesislerin dışında başka yapı yapılamayacağı açıkça ortadadır. Bir taraftan yargı kararlarını uyguladığını söyleyen Belediyeler diğer taraftan yasaları göz ardı etmezler. Çamlıca arsaları yürürlükte bulunan 3621 sayılı kıyı kanununa tamamen aykırıdır. İlgili kurumlar] yasa ve yönetmeliklerine uymaya ve yasalar çerçevesinde planlama ve uygulama yapmaya davet ediyoruz. Gökalp Çubukçu Başkan 17

9 pılan 2. basın açıklamasında işin yasal bo yutları ortaya ko nulmuş ve ka muoyu oluşturularak diğer rumlardan gelen tepkiler nucunda işlem geri çekilmiştir. Konu şubemizce takip edilmekte olup aksine gelişecek bir durumda gerekli tepki veya yasal işlemlere devam edilecektir. katılan üyelerimiz bilgilendirildi, üyelerimizden gelen alet kullanım ve uygulamada karşılaşılan problemlerle ilgili sorulara firma yetkililerinden, yine bir meslektaşımız olan Hüseyin Köklü yanıtlar vermek suretiyle üyelerimizi bilgilendirdi. Seminerin verildiği salonda toplantı devam ederken, kudiğer bir tarafta da firmanın bakım son- ekibi Adana Şubemizin sorumluluk sınırları içerisinde kalan ve topcon marka total statıon kullanan meslektaşlarımızın alet bakım ve onarımını yaptı. Adana, Mersin, Gaziantep, K. Maraş illerimizden toplam 14 adet total statıon aletin bakım ve onarımının yapıdığı organizasyon üyelerimiz tarafından ilgiyle karşılandı. Firma yetkililerine buradan tekrar teşekkür ediyor gezici servis hizmetlerinin devamının sürekliliğinin sağlanabilmesini üyelerimiz adına temenni ediyoruz. 31 Temmuz 1996 günü yapılan 1. basın açıklamasına Büyükşehir Belediyesi 1 Temmuz 1996 günü basın açıklaması yaparak, yapılan işlemin bir yargı kararı olduğunu ve danıştay kararını uygulamakla yükümlü olduklarını belirtmiştir. Ancak yargı kararı incelendiğinde işlemi esas yönünden değil usul yönünden bozduğu görülmüş ve 3621 sayılı yasaya aykırı olması nedeniyle yeniden bir açıklama yapma gereği duyulmuştur. Ya- TOPCOM firmasının 18 Temmuz 1996 tarihinde H.K.M.O. Adana Şubesinde düzenlediği ve H.K.M.O. ile birlikte organize ettiği total statıon seminerinde firmanın geliştirdiği ve kullanıma sunduğu total statıonlar hakkında toplantıya ADANA İlave edilecek ilçeler: Osmaniye: 0.8 Kozan: 1.0 Sofulu: 1.0 İncirlik: 1.0 Küçükdikil: 0.9 Kozan beldeleri: 0.8 İÇEL İlave edilecek ilçeler: Gülnar: 0.5 Aydıncık: 0.5 Mut: 0.7 Bozyazı: 1.0 Tekeli: 0.8 Çarıklar: 0.5 Ören: 1.0 AĞRI