devredilmiş olan Nirengi, Niüelman oe Trigonometrik Yükseklik Programlarının tanıtım bilgilerini sunuyoruz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "devredilmiş olan Nirengi, Niüelman oe Trigonometrik Yükseklik Programlarının tanıtım bilgilerini sunuyoruz."

Transkript

1 [anmaktadır. Küreselleştiğimiz iletişim organlarıyla tüm dünya ile ilişkilerimizin geliştiği doğru, tüm dünya ile birlikte bulaştığımız, AİDS'in tüm dünyaya yayıldığı çölleşmenin sonucunda iklim değişikliklerini yaşadığımız, birçok bitki ve hayvan türlerini birlikte yokettiğimiz, nükleer atıklar ve santrallerle dünyayı tehdit ettiğimiz, ozon tabakasının delinmesinin sonucuna birlikte katlanacağımız da doğru. Gelirin paylaşımında pastanın bölüşümünde ise emeğe düşen bölüm azalmakta, ekonomik krizleri, işten atmaları pahalılığı direk yaşamak ulus sınırları içinde hapsolan emeğe düşmekte, yapısı gereği sermaye vatansız ve sınırsız olduğundan krizleri yaşamamakta hatta kriz nedeni olmaktadır. Küreselleşerek farklı kültürleri olan tek bir topluma dönüşeceğimiz söyleniyor, bu kulağa çok hoş geliyor ama uluslararası iletişim kuruluşlarına sahip ve ekonomik olarak güçlü olmadıkça bize sunulan kültürlerin, tüketmemiz istenen kültürlerin, onların dilinin etkisinde kalarak, yaşam tarzlarımızın değiştiği (yozlaştığı) buna koşut olarak kendi dilimizle konuşup yazmadan, kendimiz olamadan nasıl farklı kültürleri yaşatacağımız sorusu akla geliyor. Bu da kültürel yok oluşu beraberinde getiriyor. Küreselleşme globalleşme söylemi adı altında emperyalizmin bu yeni dalgasıyla savrularak vahşi kapitalizmin daha denetimsiz bir pazarı haline gelmemek ya da bundan kaçarken öbür dünya düzenine, geç milliyetçiliklere sığınmamak için; demokratik sivil toplum örgütlerinin çoğalıp güçlendiği ve devleti denetlediği, bireylerin toplumsallıktan kopmadığı, kamu hizmetlerinin küçümsenmediği ekonomik ve sosyal işlevleriyle kendi ayakları üzerinde durabildiği, başkaları ile ortak olduğumuz bireyin kendini yalnız hissetmediği, örgütlülük temelinde demokratik, insan haklarına saygılı, özgürlüklerin kısıtlanmadığı, bireyin devlete karşı güçlü olduğu modelleri oluşturmak zorundayız. Harita oe Kadastro Mühendiselire Odası adına geliştirilmiş oe telif hakları odamıza devredilmiş olan Nirengi, Niüelman oe Trigonometrik Yükseklik Ağlarına ilişkin Dengeleme Programlarının tanıtım bilgilerini sunuyoruz. PROGRAM DSAO Amaç: Nirengi ağlarının dengelenmesi için gerekli veri yapılarının oluşturulması ve bu veri yapılarının denetlenmesidir. Bu programla; * Nirengi ağlarının den gelenmesine yönelik verilerin oluş turulması, *Yaklaşık koordinat hesabının kontrollü olarak yapılması, *Nirengi ağ verilerinin hesap abrisi oluşturularak yapılması, *Doğrultu gözlemlerine ilşkin her bir durak noktasındaki varyansların eşdeğer olup ol madıklarının irdelenmesi, *Gerekiyorsa noktaların grafik dökümünün yapılması, *Ağa ilişkin giriş bilgileri özeti ve diğer sayısal bilgiler, *CJzunluk ölçüleri içinde birkaç kez yazılmış gözlemlerin belirlenmesi, *Hiç gözlemi olmaayn veya yeterli sayıda gözlemi bulunmayan değişken (dengelenecek) noktaların belirlenmesi, *Aynı numaralı noktalar ile 10 cm yaklaşıklıkla aynı koordinat değerli noktaların belirlenmesi, *Gözlem kümesi içinde yer alan, buna karşın koordinatlar kü mesinde bulunmayan noktaların belirlenmesi, *Nirengi ağının stokastik mo delinin düzenlenmesi, PROGRAM DSAI Amaç: Yatay Konum NİRENGİ AĞLARININ dengelenmesine yönelik yatay doğrultu ve yatay uzunluk ölçülerinden yararlanarak, en küçük kareler yöntemine göre dolaylı ölçüler modeli île dengeleme programıdır. Bu programla; *Verilerin hızlı, kolay ve anlaşılır şekilde hazırlama özelliği vardır. *Dayanak (koordinatları korunan) noktalarının serbestçe seçimi mümkündür. *Yalnızca doğrultu gözlemlerinin veya yalnızca kenar ölçülerinin ya da tüm gözlemlerin birlikte dengelenmesi yapılabilmektedir. *Ağın stokastik modeli için değişik seçenekler sunulmaktadır. * Dengeleme işlemi düzlemde ya da Gauss-Krüger projeksiyon yüzeyinde yapılabilmektedir. *Yapılacak iterasyon sayısına dışarıdan müdahale edilebilmektedir. *üyuşumsuz ölçüler testi ve duyarlık hesaplan yapılmaktaır. *Dayalı ve serbest ağ dengelemesi, tanı dengelemesi ve kesin dengeleme seçenekleri verilebilmektedir. *Verilerin kendi iç ve birbirleri ile ilişkilerinin denetimi yapılmaktadır. *Bellekten optimum yararlanarak hızlı ve güvenilir sonuçlar alınmaktadır. *Büyük ölçekli haritaların yapım yönetmeliğinin ilgili mad delerinde istenilen tüm özellikleri sağlamaktadır. *Program kesilmelerinde uyarıcı özellikte ve yol gösterici mesajlar verilmektedir. *Anlaşılır, kolayca yorumlanabilen, özlü bilgileri içeren düzenli çıktılar alınmaktaır. *DSAI programının bir nirengi ağı dengelemesi sonucunda oluşturduğu çıktısı içerisinde bulunan

2 bilgilerden bazıları şunlardır. *Qiriş bilgileri özeti ve diğer sayısal bilgiler, *Girilen yaklaşık koordinatların listesi * Doğrultu gözlemlerine ilişkin hesap abrisi ve sabit terimler, * uzunluk ölçülerine ilişkin hesap abrisi ve sabit terimler, *Seçilen stokastik modele göre gözlemlerin ağırlıkları, *cc birimiyle doğrultu düzeltmeleri ve bu düzeltmelerin minimum ortalama ve maksimum değerleri, * Dengeli doğrultu değerleri ve ortalama hataları, *cm birmiyle uzunluk ölçüleri düzeltmeleri ve bu düzeltmelerin minimum, ortalama ve maksimum değreleri, *Dengeli uzunluk ölçüleri ve or talama hataları, *Gözlem türlerine ilişkin or talama hataların minimum, or talama ve maksimum değerler, * Her bir ölçünün fazla ölçü sa yısındaki payı olan serbestlik ölçütü (redundanz) değeri, *CJzunluk ölçer aletine ilişkin dengelemeden sonra hesaplanan ortalama eksayı ve katsayı değerleri, * Verilerin serbestlik derecesi ve birim ölçünün ortalama hatasının soncul (a poteriori) değeri, * Kurulan matematik modelin testi, *cm birimiyle koordinat bilinmeyenleri, *Dengeli koordinatlar ve dengeli koordinatların ortalama hataları, ortalama konum duyarlıkları, tüm ağ için geçerli ortalama koordinat duyarlığı, *Kesin kenarların karesel or talama hataları ve bağıl hataları, *Kenarların relatif hata elipsleri ve kenarlara oranlan, *Noktalara ilişkin hata ve güven elipslerinin elemanları, *Gözlemlere ilişkin projeksiyon düzeltmesi değerleri, *Doğrultu gözlemlerine ilişkin genel abris, 12 *Yapılan tüm işlemlerin de- netimi niteliğinde olan sonuç denetimi bölümü *Gerektiği durmlarda normal denklem katsayılar matrisi ve bu matrisin tersi inversi, *Büyük ölçekli haritaların yapım yönetmeliğine göre arşivleme iş lerinde kullanılan örnek-5 deki ABRİS çizelgesini oluşturma, Tanımlanan dilim orta meridyenine göre noktaların coğrafi koordinatlarının (enlem, boylam) değerleri, * Tanımlanan 1: ölçekli ülke pafta sistemi esas alınarak nok taların içinde bulunduğu 1: 5000 öl çekli pafta isimleri, * Sabit alınması planlanan nok taların eşdeğerlik testleri, bilinen testlere ek olark Robust Kestirim yöntemiyle de denetlenebilmektedir. PROGRAM NVLO Amaç: Nivelman ağlarının dengelenmesi için gerekli veri yapılarının denetlenmesidir. Bu programla, * Nivelman ağ verilerinin hesap abrisi oluşturarak dentlenmesi, *Gözlemi olmayan noktaların belirlenmesi, *Bir tek gözlemi olan değişken noktaların belirlenmesi, * Gözlem kümesi içinde yer alan buna karşın yaklaşık yükseklikler kümesinde bulunmayan noktaların belirlenmesi, *Aynı noktalara ait olup birden fazla girilen gözlemlerin belirlenmesi, * Noktalara ilişkin yaklaşık yük sekliklerin hesaplanması,

3 PROGRAM NVL1 Yükseklik farklarının geometrik ya da trigonometrik yöntemle belirlendiği YÜKSEKLİK (NİVELMAN) AĞLARININ en küçük kareler yöntemine göre dolaylı ölçüler modeli ile dengelenmesi programıdır. Bu programla, *Verilerin korunan (dayanak noktalarının serbestçe seçimi mümkündür. *Ağın stokastik modeli için değişik olanaklar sunulmaktadır, *Nivelman yolunun gözönüne alınmadığı stokastik model *Nivelman yolunun gözönüne alındığı stokastik model, *Gözlemlere ilişkin ağırlıkların dışarıdan tanımlandığı stokastik model, *Trigonometrik yöntemle veya elektronik uzaklık ölçerle belirlenen yükseklik farkları için stokastik model, * Nivelman geçkisi uzunluğuna ilişkin birimin seçilmesinde değişik seçenekler mümkündür. *Bellekten optimum yararlanarak hızlı ve güvenilir sonuçlar alınmaktadır. * Büyük ölçekli haritaların yapım yönetmeliğinin ilgili mad delerinde istenilen tüm özellikleri sağlamaktadır, *üyuşumsuz ölçüler testi ve duyarlık hesapları yapılmaktadır. *Tanı ve genel dengeleme işlerine imkan sağlamaktadır, *Verilerin kendi iç ve birbirleri ile ilişkilerinin denetimleri yapılmaktadır. *Program kesilmelerinde uyarıcı özellikte ve yol gösterici mesajlar verilmektedir. *Anlaşılır kolayca yorumlanabilen, özlü bilgileri içeren düzenli çıktılar alınmaktadır. NVL1 programının bir yükseklik ağı dengelemesi sonucunda oluşturduğu çıktı içersinde bulunan bilgilerden bazıları şunlardır; *Girilen yaklaşık yüksekliklerin listesi, *Ölçülerin denetimi ve hesap abrisi, *Hesaplanan yükseklik farkları ve sabit terimleri, *Seçilen stokastik modele göre gözlemlerin ağırlıkları, *Giriş verileri özeti ve diğer sayısal bilgiler, *mm birimiyle düzeltmeler ve düzeltmelerin minimum, ortalama ve maksimum değerleri, *Dengeli ölçüler ve ortalama hataları, *Her ölçünün fazla ölçü sayısındaki payı olan serbestlik ölçütü (redundanz) değeri,

4 *Verilerin serbestlik derecesi ve birim ölçünün ortalama hatasının soncul (a posteriori) değeri, *Yükseklik bilinmeyenleri ve noktaların dengeli yükseklik değerleri, * Dengeli yüksekliklerin or talama hataları ve tüm ağ için or talama hata değeri, *Yapılan tüm işlemlerin denetimi niteliğinde olan sonuç denetimleri, * Gerektiği durumlarda normal denklem katsayılar matrisinin tersi. Program TRG Düşey açı gözlemlerinden yararlanarak trigonometrik yöntemle yüksekliklerin belirlendiği TİR- GONOMETRİK YÜKSEKLİK ağlarının en küçük kareler yöntemine göre dolayılı ölçüler modeli ile dengelenmesi programıdır. Bu programla; *Verilerin hızlı, kolay ve anlaşılır şekilde hazırlama özelliği vardır. *Yüksekliği korunan (dayanak) noktalarının serbestçe seçimi müm- kündür. *Ağın stokastik modeli için değişik seçenekler sunulmaktadır. *Ağın stokastik modeli için değişik seçenekler sunulmaktadır. *Değişik refraksiyon modelleri ile işlem yapma olanağı sağ lanmaktadır. *Bellekten optimum ya rarlanarak hızlı ve güvenilir so nuçlar alınmaktadır. *Büyük ölçekli haritaların yapım yönetmeliğinin ilgili maddelerinde istenilen tüm özellikleri sağlamaktadır. *üyuşumsuz ölçüler testi ve duyarlık hesapları yapılmaktadır. *Tani ve kesin dengeleme işlemlerine imkan sağlamaktadır. *Program kesilmelerinde uyarıcı özellikte ve yol gösterici mesajlar verilmektedir. *Anlaşılır. kolayca yorumlanabilen, özlü bilgileri içeren düzenli çıktılar alınmaktadır. TRG programının bir trigonometrik yükseklik ağı dengelemesi sonucunda oluşturduğu çıktı içersinde bulunan bilgilerden bazıları şunlardır. *Girilen koordinat bilgileri ve yaklaşık yüksekliklerin listesi, *Giriş verileri özeti ve diğer sa yısal bilgiler, *Seçilen modele göre hesaplanan refraksiyon katsayıları, *Ölçülerin denetimi ve hesap abrisi, *Hesaplanan yükseklik farkları ve sabit terimleri, *SeçiIen stokastik modele göre gözlemlerin ağırlıkları, *cc birimiyle düşey açı düzeltmeleri, * Dengeli gözlemler ve or talama hataları, *Her bir ölçünün fazla ölçü sayısındaki payı olan serbestlik ölçütü (redundanz) değeri, *Verilerin serbestlik dercesi ve birim ölçünün ortalama hatasının soncul (a posteriori) değeri, *Yükseklik bilinmeyenleri ve noktaların dengeli yükseklikleri, * Dengeli yüksekliklerin or talama hataları ve tüm ağ için ortalama yükseklik duyarlığı değeri UŞAK 1935 yılında Uşak'ta doğdu yılında Y.T.Ü'den Harita vekadastro Müh. olarak mezun oldu. TKGM'de bir dönem çalıştı yılında İmar İskan Bakanlığı'nda göreve başladı yılında Mesken Gn. Md. Yardımcılığı, 1980 yılında Ankara Büyükşehir Bel. Bask. Yardımcılığı, Batıkent Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu yılında emekli oldu. Şirket kurarak serbest çalışırken tarihinde vefat etti. 12. Dönem ( ) Oda Başkanlığı görevinde bulundu yılında Burdur'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Burdur'da tamamladı yılında İstanbul DMMA'dan Harita ve Kad. Müh. olarak mezun oldu yılma kadar Burdur'da serbest olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babası olan Durusan Burdur Organize San. Bölgesinde kontrol mühendisi olark görev yapmakta iken tarihinde vefat etti.

5 1968 yılında Karacabey/Bursa'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Bursa'da tamamladı yılında KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Karacabey'de serbest mühendislik hizmetleri yürütmekte iken tarihinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

6 j Günümüzde, tüketiciler, tüketici olmaktan gelen İ güçlerini tüketici örgütlerince kullanarak haklarını alı maya, geliştirmeye ve korumaya çalışırlar. ; Gelişme batı ülkelerinde 50 yıllık geçmişe sahip olan tüketici hareketi ülkemizde yeni yeni fi-j lizlenmektedir. i ülkemizde de tüketicilerin güçlü, etkili doğru ve bağımsız bir tüketici hareketi yaratılmasında varı liklarını ortaya koymalarını düşünmekteyiz. i Bugün yurdumuzda çalışanlar, emekliler, işsi/.ler. i kırsal kesimde vr: kentlerde yaşayan dar joliıli yoksul tükelicileı pahalılık, yi.-ter.siz ve dengesi/ beslenme, kalitesizlik, sağlıksızlık, yetersiz ve: pahalı kamu hizmetleri, sosyal güvenceden yoksun olma. paralı eğilim ve saçjlik hizmetleri, çevre kirliliği, savurganlık, tekellerin ve- sermaye guruplarının sömürüsü, bilgisizlik, adaletsizlik, hukuksuzluk, özelleştirme, denelimsizlik. başıbozukluk, medyanın tutsağı olma gibi yoğun bir üıetim-tüketim ve paylaşım soı unları yaşamakladırlar. Tüketiri Hakları Derneği olarak amacımız: yukarıda belirtilen sorunlaıın çözülebilmesi. tüketicilerin U-mel gereksinimlerine uygun alternatif üretim tüketim, paylaşım ve ekonomik modeller ve alternâliller ile evıcnsel lükotki hakları ve sağlıklıdoğru bir tüketici bilincinin ülkemizde yerleştirilebilmesi ve geliştirilebilmesi doğıuilusunda etkili, güdü ve bağımsız bir tüketiri harekeli oluşturmaktır. Ancak, böylesi iddialı bir hareketi tek basımıza değil, biılikte yalatabileceğimiz düşüncesindeyiz. Diğ"r tarallan sayılı "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun' 1 kapsamında, her il ve ilçede kurulacak olan "Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri". "Tüketici Konseyi". "Reklam Kumlu" gibi kurumlarda temsil edilmek, bu alanı etki altına almak ve kendi düşünceleri doğrultusunda tüketicileri yönlc-ndiımek amacıyla talimatlarla bağımlı ve sağlıklı olmayan bir takım tüketici dernekleri kurulmaktadır. Derneğimiz yukarıda belirtmeye çalıştığımız amaçlar ile sorunların çöümü ve tüketici haklarının yerleştirilebilmesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Özellikle, tüketicilerin örgütlenmesi ile eğitilmesi ve bilgilendirilmesine ilişkin çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Ancak, yazımızda anlatmaya çalıştığımız gibi yurdumuzda etkili, güçlü, bağımsız ve sağlıklı bir tüketici harekeli yerleştirebilmek amacıyla yaptığımız çalışmaları yeterli görmemekteyiz. 13u nedenle gerçekleşmesini gerekli gördüğümüz nitelik ve nicelikteki bu "tüketici hareketi" düşüncesinden yola çıkarak: a- Kuıulusunuzun örgütlü olduğu yerleıde Derneğimizin Şubelerinin kurulmasında ve üye sayısının arttırılmasında yaıdımcı olabilecek duyarlı ve gönüllü üyelerinizle: derneğimizin ilişki kurabilmesi: b- Üyelerimizin tüketici haklan konusunda eği tilmesi ve bilgilendirilmesi; c- (İyelerinizi ve diğer Kim tüketicileri ilgilendiren ortak sorurılriı ve- konularda iş ve eylem birliği yapabilmek: d- Yıllık programlarınıza 15 Mail Dünya Tüketici Haklan Günü'nün do eklenmesi ve bu güne ilişkin etkinliklerin yapılması.: e- Diğer tüketici haklarıyla ilgili çeşitli konularda ilişkilerimizi gelişiiıebilmek; Amaı.larıyln sizlerle işbirliği vapniük istiyoruz. Eğer istenirse, konunun > önel imler düzeyinde- de karşılıklı olarak görüşülmesinin daha yararlı olacağını düşünmekleyiz. Kuruluşunuzun konu hakkındaki düşünce, öneri ve katkısı ile nasıl bir işbirliği ve görüşme yapmak islediğini bir yazı ile Derneğimize bildirmesini diliyoı, saygılar sunuyoruz. Mimar, mühendis, şehir plancısı kadınlarımız işgücü piyasalarında rekabel edememeleri, çalıştıkları i» alanlarında kariyer yapamamaları, yükselememoleri. ücretlerin düşüklüğü, çalışma koşullarının olumsuzluğu nedeniyle varolma savaşımı vermektedir. Küresel ataerkil kapitalist sistem içindeki sömürü karşıtı mücadeleye örgüllü olarak katılmak için meslek odası üyesi kadınlarımızı birleşmeye çağırıyoruz. TMMOB çalısı allında bir kadın komisyonu kurulmasını isliyoruz. II. Başkan F.nsar Kılıç Genel Sekreterliğe. Üye Eyüp S. Kart II. Başkanlığa, uğur Aşkır üye'liğe. yönetim kurulu üyesi Ata Saycanın yerine Yedek Üye listesinden Zeki Yavuz Yikesoy asıl üyeliğegelirilmiştir. 15

7 günü Antakya Harbiye'de program gereği temsilciler toplantısı yapılmıştır. Yapılan toplantıda; - Bölge bazında serbest ça lışmakta olan mes lektaşlarımızdan bazılarının ta lebe bağlı işler dışında yapılan reesen işleri oda denetiminden geçirmeksizin kadastroda kontroldan geçirip, tapuda tescil et tirdikleri saptanmıştır. Oysa odamızın Büro Tescil Yö netmeliğinin 15. maddesi açık tır.. İlgili madde "SHKMMB'ları, SHKMMH'ni işveren veya onay makamında istensin ya da is tenmesin HKMO denetiminden geçirmekle yükümlüdür" de nilmekte olup durum açıktır. Oda yönetim kurulumuz bu konu hakkında temsilciliklere uyarı yazısı göndermiştir. İlgili yazının tarihinden sonraki gün lerde adı geçen konu ya uy gunluk göstermeyen SHKMMB'ları hakkında tesbit edilmek suretiyle işlem ya- 16 pılacak denilmiş ve temsilcilerimiz bilgilendirilmiştir. -Mühendislik Hizmetleri As gari ücret tarifesi 1996 yıl II. ya rıyıl, aynı yılın altıncı ayından iti baren geçerli olduğundan işbildirim listeleri vermeyen ser best çalışan meslektaşlarımızın doğrudan doğruya II. yarıyıl üze rinden fatura kesmelerine, iş bildirim listeleri veren mes lektaşlarımızın da ilgili yarıyıl üzerinden fatura kesip kes mediğinin önemle de netlenmesine dikkat çekilerek temsilcilerimiz bilgilendirilmiştir. -İhale edilebilme statüsüne sahip SHMMH'lerini müteahhit firma, ancak hizmetin keşif miktarını yükümlenecek karne grubuyla ihalelere katılabilmektedir. Burada Harita Mühendislik hizmetlerini yükümlenecek müellif ve müellif kuruluşların ehliyet durumlarına ait yönetmeliğin 5. maddesi bu yönetmeliğin kapsamına giren işleri yapacaklar hangi ihale yöntemine tabii olursa olsun yeterlilik belgesi almak zorundadır" denilmektedir. Yeterlilik belgesi verilmesi; madde 9-1'le de müteahhitlik karnesinin aslı ya da onaylanmış örneği istenmektedir. Bu bilgiler ışığında karne yönetmeliğine uymayanlar hakkında işlem yapılacaktır denilerek temsilcilerimiz bilgilendirilmiştir. -Adana şube merkezinde yapılan temsilciler toplantısında oy birliğiyle karar alınan, temsilciler toplantısının kararı tekrar gündeme getirilmiş ve temsilciler toplantısının iki ayda bir yapılması toplantıya katılan temsilcilerimizin oybirliğiyle sağlanmıştır. -Temsilciliklerimizin Denetleme Komisyonu tarafından denetleneceği ve bu konuda da özellikle temsilci yardımcıları ya da vize denetim görevlilerinin de netleme esnasında so rumluluğundaki belge ve do kümanlarla hazır olmasına önem göstermesine denilerek tem silcilerimiz bilgilendirilmiştir. Adana'nın Yüreğir ilçesi Sofulu beldesinde 1996 yılı ara seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen İrfan Aksoy ziyaret edildi. Beldenin, Yü reğir ilçesinde gelişmeye açık ve yakın gelecekte ilçeye gö rüntü ve kimlik kazandıracak bir konumda olmasından do layı başkan İrfan Aksoy'a bel denin durumu ve civarı hak kında bilgiler verildi ve meslek odası olarak Harita ; Mühendisliğinin bakış açısı sunuldu. Mesleki bazda her konuda belediyenin ve Sofulu halkının yanında yer ala- i cağımızı belirterek, be lediyelerin siyasi ve ekonomik rantiyeler olmaması yönünde = kavgalar verilmesi geçmişe yönelik hataların tekrar edil memesi amacıyla ha tırlanması temennileriyle baş- kana teşekkür ederek çalışmalarında başarılar di- \ ledik. \

8 Hepimizin bildiği gibi mülkiyeti yüreğir ilçesinde bulunan, tapunun köprülü mahallesi 198 pafta 1205 ada 4 nolu parselde kayıtlı bulunan m2 yüzölçümlü yer ÇAM- LICA ARSALARI olarak kamuoyunda bilinmektedir. Bu yerle ilgili geçmişte Yüreğir İlçe Belediye Meclisince 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği yapılarak yeşil alanlar konuta açılmış ve büyükşehir belediyesince de 1/5000 ölçekli nazım imar planı da onaylanmıştır. Ancak o günlerde ortaya çıkan tepkilerden dolayı söz konusu tadilat Büyükşehir Belediye Meclisince iptal edilmiştir, bu iptal sonucunda olaylar o günün Büyükşehir Belediye Başkanının vurulması olaylarına kadar gitmiştir. Bunlar geçmişte çamlıca arsaları konusunda yaşanan talihsiz bir süreçtir. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak Yüreğir Kadastro Müdürlüğünde yapılan inceleme sonucunda Çamlıca arsalarının yeniden gündeme getirilmek istendiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yeşil alanların daralmakta olduğu Adanamızda Çamlıca arsalarının yeniden' gündeme getirilerek konuta dönüştürülmesi yeşil alanların yok edilmesi ve katledilmesi anlamını taşımaktadır. Yapılması düşünülen bu uygulama ile Belediye hizmetlerinin genel kamu ihtiyacını karşılaması için yaratılması gereken sosyal donatılardan olan yeşil alanların bu şekilde konuta açılması kamuoyunun genel çıkarları ile hiçbir şekilde bağdaşmadığından H.K.M.O.'sı olarak bu konu hakkında kamuoyunu bil- gilendirmeyi bir kamu görevi olarak görmekteyiz. Ayrıca söz konusu Çamlıca arsaları Seyhan nehri kıyı kenar çizgisi içerisinde kısmen kalmakta olup 3621 sayılı kıyı kanununun 5. maddesinde aykırı bir işlem olmaktadır. Kanunun ilgili maddesi, kıyı kenar çizgisi tesbit edilmeden, onaylanmadan uygulama imar planının yapılamayacağı ve uygulamaya geçilemeyeceğini açıkça tarif etmektedir. Bütün bu olumsuzluklar göz önünde bulundurulduğunda yapılan işlemin yeniden gündeme getirilmesi yasalara aykırı olarak kabul edilebilir gerekçeler olmamaktadır. Kamuoyunu ve ilgili kurumları bu konuda duyarlı olmaya çağırıyor ve geçmişte yapılan hataların tekrarlanmamasını Adanamız için temenni ediyoruz Gökalp Çubukçu Başkan 31 Temmuz 1996 günü yapmış olduğumuz basın açıklamasında Çamlıca arsalarının yeniden gündeme getirilmek istendiğini duyurmuştuk. 1 Ağustos 1996 günü Büyükşehir Belediyesince yapılan açıklamada Çamlıca arsalarının konut yapımına açılmasının bir yargı kararı olduğu ve belediyenin de yargı kararlarına her zaman saygılı olduklarını belirterek Çamlıca arsaların konuta açtıklarını ifade etmektedirler. Yasalara ve yargı kararlarına elbetteki hepimizin saygısı olduğu ve uymakla yükümlü olduğumuzu öncelikle belirtmek isterim. Ancak verilmiş olan yargı kararının yaptırımlarını ve diğer yasaları araştırmadan Çamlıcanın konuta açılmasının geri dönülemez bir takım hataları ortaya çıkaracağı açıkça görülmektedir. Söz konusu Çamlıca arsaları Seyhan nehri kıyısında bulunmaktadır sayılı kıyı kanununda deniz göl, nehir kıyılarında yapılacak olan inşaat ve konutlarla ilgili uyulması gereken yasal hükümler koymuştur. İlgili kanunun 5. maddesinin 4. fıkrası "Kıyıda ve sahil şeritlerinde planlama ve uygulama yapılabilmesi için kıyı kenar çizgisinin tesbiti zorunludur" demekle birlikte Seyhan nehri kıyısının kıyı kenar çizgisi tesbitini 3621 sayılı yasa zorunlu kılmaktadır. Seyhan nehrinin kıyı kenar çizgisi tesbiti Adana valiliğince Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Adana İl Müdürlüğüne yaptırılmış ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmiştir. Hazırlanan kıyı kenar çizgisi onaylanmadan planlama ve uygulama yapılamayacağı ilgili yasada belirtilmektedir. Ayrıca Çamlıca arsalarının bir kısmı Valilikçe tesbit edilen kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan yerlerde de 3621 sayılı kanunun 6. maddesinde belirtilen yapı ve tesislerin dışında başka yapı yapılamayacağı açıkça ortadadır. Bir taraftan yargı kararlarını uyguladığını söyleyen Belediyeler diğer taraftan yasaları göz ardı etmezler. Çamlıca arsaları yürürlükte bulunan 3621 sayılı kıyı kanununa tamamen aykırıdır. İlgili kurumlar] yasa ve yönetmeliklerine uymaya ve yasalar çerçevesinde planlama ve uygulama yapmaya davet ediyoruz. Gökalp Çubukçu Başkan 17

9 pılan 2. basın açıklamasında işin yasal bo yutları ortaya ko nulmuş ve ka muoyu oluşturularak diğer rumlardan gelen tepkiler nucunda işlem geri çekilmiştir. Konu şubemizce takip edilmekte olup aksine gelişecek bir durumda gerekli tepki veya yasal işlemlere devam edilecektir. katılan üyelerimiz bilgilendirildi, üyelerimizden gelen alet kullanım ve uygulamada karşılaşılan problemlerle ilgili sorulara firma yetkililerinden, yine bir meslektaşımız olan Hüseyin Köklü yanıtlar vermek suretiyle üyelerimizi bilgilendirdi. Seminerin verildiği salonda toplantı devam ederken, kudiğer bir tarafta da firmanın bakım son- ekibi Adana Şubemizin sorumluluk sınırları içerisinde kalan ve topcon marka total statıon kullanan meslektaşlarımızın alet bakım ve onarımını yaptı. Adana, Mersin, Gaziantep, K. Maraş illerimizden toplam 14 adet total statıon aletin bakım ve onarımının yapıdığı organizasyon üyelerimiz tarafından ilgiyle karşılandı. Firma yetkililerine buradan tekrar teşekkür ediyor gezici servis hizmetlerinin devamının sürekliliğinin sağlanabilmesini üyelerimiz adına temenni ediyoruz. 31 Temmuz 1996 günü yapılan 1. basın açıklamasına Büyükşehir Belediyesi 1 Temmuz 1996 günü basın açıklaması yaparak, yapılan işlemin bir yargı kararı olduğunu ve danıştay kararını uygulamakla yükümlü olduklarını belirtmiştir. Ancak yargı kararı incelendiğinde işlemi esas yönünden değil usul yönünden bozduğu görülmüş ve 3621 sayılı yasaya aykırı olması nedeniyle yeniden bir açıklama yapma gereği duyulmuştur. Ya- TOPCOM firmasının 18 Temmuz 1996 tarihinde H.K.M.O. Adana Şubesinde düzenlediği ve H.K.M.O. ile birlikte organize ettiği total statıon seminerinde firmanın geliştirdiği ve kullanıma sunduğu total statıonlar hakkında toplantıya ADANA İlave edilecek ilçeler: Osmaniye: 0.8 Kozan: 1.0 Sofulu: 1.0 İncirlik: 1.0 Küçükdikil: 0.9 Kozan beldeleri: 0.8 İÇEL İlave edilecek ilçeler: Gülnar: 0.5 Aydıncık: 0.5 Mut: 0.7 Bozyazı: 1.0 Tekeli: 0.8 Çarıklar: 0.5 Ören: 1.0 AĞRI

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :338 KONUSU: 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi. ö)ilimiz Milas İlçesi, Ulaş Mahallesi sınırlarında yer alan N19C1-C2

Detaylı

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 1954 yılında Denizli-Acıpayam'da doğdu, 1979 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1987 yılı HKMO İzmir Şubesi kurucu üyesi,

Detaylı

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Da resi Başkanlığı

T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Da resi Başkanlığı r v ıııa ıy a u u } u r ^ c iih u c ı c u ı y c o ı Planlama Şube Müdürlüğü S3/ 1: 90852262-301.03-E.948 Tarih: 05.04.201712:27 Dosya Numarası: 2017-63843 ^ 0 T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 01.09.2014 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Başkanlığında, hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Yusuf Hakan ÖZDEMİR in izin dilekçesi okundu izinli

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-125 10.06.2013 Özü: İsim verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarihli oturumunda okunan, Şehit Komiser Mustafa

Detaylı

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 05.11.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Meclis Üyeleri

Detaylı

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ Yasemin ŞİŞMAN, Ülkü KIRICI Sunum Akış Şeması 1. GİRİŞ 2. MATERYAL VE METHOD 3. AFİN KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ 4. KALİTE KONTROL 5. İRDELEME

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR İLİ, BANDIRMA BELEDİYESİ YENİMAHALLE 19K-19L Nazım İmar Planı Paftası 1038 ada 52-125-139-140-141 prs.,1042 ada 5-6-16-17 prs., 1043 ada 1-10 prs., 1045 ada 53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-141 10.09.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.09.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-151 sayılı

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince MART 2009 Ayı toplantısını 04 Mart Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

Odamız Omur Kumlu'mutt kararlanma karşı Ankara 6. ve 8. İdare Mahkemelerimde açılan davalara ilişkin yargı kararlanın yaymhyoruz.

Odamız Omur Kumlu'mutt kararlanma karşı Ankara 6. ve 8. İdare Mahkemelerimde açılan davalara ilişkin yargı kararlanın yaymhyoruz. Odamız Omur Kumlu'mutt kararlanma karşı Ankara 6. ve 8. İdare Mahkemelerimde açılan davalara ilişkin yargı kararlanın yaymhyoruz. T.C. ANKARA ALTMCI İDAEE MAHKEMESİ Esas No: 1998/1305 Davacı ve Yürütmenin

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :371 KONUSU: 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi. f) İlimiz Menteşe İlçesi, Çırpı Mahallesi, tapunun 125 Ada, 1 Parselinde

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Yakacık Eski:7971 Yeni: 12427 ada 2 parsele ilişkin Eski:7971 Yeni: 12427 ada 1 parsel Maliki Tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje

Detaylı

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ K A Y S E R İ B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ A Ç I K L A M A R A P O R U A) PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama alanı; Kayseri İli, Özvatan ilçesi,

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Planlama alanının Tanımı ve Konumu Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ ÖZEL ŞAHIS MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP

Detaylı

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ TOPLANTI TARİHİ 02.05.2017 KARAR NO 57 BÜTÇE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 19-20-27.04.2017/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ 04.04.2017 tarih ve 47 nolu Meclis Kararı ile Plan

Detaylı

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT GÖLMARMARA (MANİSA) GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S

T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S Sayı:58 03.07.2014 Özü: İmar plan değişikliği KARAR Belediye Meclisi Genel Kurulunda okunan İmar, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Emlak,

Detaylı

DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE

DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE Ölçme Bilgisi DERS 6 DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE TEMEL ÖDEVLER Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) M. Zeki COŞKUN ( İTÜ ) TEODOLİT Teodolitler, yatay ve düşey açıları yeteri incelikte ölçmeye yarayan optik aletlerdir.

Detaylı

Karar Tarihi : Karar Numarası :148. Gündemin 3. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve

Karar Tarihi : Karar Numarası :148. Gündemin 3. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 2009/60-1 DAİRESİ : YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Meclisi 09.01.2009 Cuma günü saat 20.00 de Aytekin Başkanlık Makamından meclisimize havale olunan Yazı İşleri Müdürlüğü nün 09.01.2009 tarih

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 13 Mevcut Mustafa ÖZDEMİR- Yaşar KESKİN- Feruze DUMAN Mustafa TOKSÖZ - Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI I TARİHİ 04.11.2014 NO 35 KONUSU 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 Yılı Bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 62. maddesine istinaden Belediye Encümeni tarafından görüşülmüş 26.08.2014 tarih ve 76 Sayılı kararı

Detaylı

DOSYA NO : / /2016 KONU : Yapı Aplikasyon Projeleri ile Yapı Ruhsatları Hk.

DOSYA NO : / /2016 KONU : Yapı Aplikasyon Projeleri ile Yapı Ruhsatları Hk. DOSYA NO : 9310- / /2016 KONU : Yapı Aplikasyon Projeleri ile Yapı Ruhsatları Hk., 3194 sayılı İmar Kanunu nun 21. ve 22 maddelerinde yapı ruhsatının ne şekilde düzenleneceği, 28. ve 38.maddelerinde düzenlenecek

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.10.2016 Kararın Nosu : 92 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' nün 24.10.2016 tarih ve E.11827418 sayılı yazısı ile Belediye Meclisimizin 01.06.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile Halk

Detaylı

Öğrenci Üyelik Koşulları, Üyelik Belgesi Verilmesi, Üyeliğin Sürdürülmesi, Üyelik Hak ve Sorumlulukları Öğrenci Üyelik koşulları

Öğrenci Üyelik Koşulları, Üyelik Belgesi Verilmesi, Üyeliğin Sürdürülmesi, Üyelik Hak ve Sorumlulukları Öğrenci Üyelik koşulları TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Öğrenci Üye Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemizdeki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 02.07.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Hazirun cetveli

Detaylı

olmak üzere 4 ayrı kütükte toplanan günlük GPS ölçüleri, baz vektörlerinin hesabı için bilgisayara aktarılmıştır (Ersoy.97).

olmak üzere 4 ayrı kütükte toplanan günlük GPS ölçüleri, baz vektörlerinin hesabı için bilgisayara aktarılmıştır (Ersoy.97). 1-) GPS Ölçülerinin Yapılması Ölçülerin yapılacağı tarihlerde kısa bir süre gözlem yapılarak uydu efemerisi güncelleştirilmiştir. Bunun sonunda ölçü yapılacak bölgenin yaklaşık koordinatlarına göre, bir

Detaylı

tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (95/16/AT) Asansör Yönetmeliğinin yürü

tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (95/16/AT) Asansör Yönetmeliğinin yürü ASANSÖR KONTROLLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Çankaya Belediyesi TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi TMMOB Makine Mühendisleri Odası Ankara Şubesi arasında 11.01.2002 tarihinde imzalanan protokol gereği

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 50 Belediye Meclisi, Ağustos ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümüne Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi geçmeden önce

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :249 KONUSU: 2. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi r) İlimiz, Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Enişdibi Mevkiinde yer

Detaylı

YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY

YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü TMMOB Harita

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik M üdürlüğü

T.C. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik M üdürlüğü T.C. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik M üdürlüğü ASKI İLAN TUTANAĞI Mersin İli, Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 410 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi

Detaylı

ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU \ ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

ARAZİ ÇALIŞMASI YÖNERGESİ

ARAZİ ÇALIŞMASI YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI YÖNERGESİ HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. METİN SOYCAN Prof. Dr. UĞUR DOĞAN Doç. Dr. TÜRKAY GÖKGÖZ Doç. Dr. ATINÇ PIRTI Y.

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18

AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18 AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18. MADDE UYGULAMASI SONUCU OLUŞAN PARSELLER İLE İMAR PLANI UYUMSUZLUĞUNU GİDERME AMAÇLI 1/2000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ve 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİPLAN

Detaylı

Uygulamada Gauss-Kruger Projeksiyonu

Uygulamada Gauss-Kruger Projeksiyonu JEODEZİ12 1 Uygulamada Gauss-Kruger Projeksiyonu Gauss-Kruger Projeksiyonunda uzunluk deformasyonu, noktanın X ekseni olarak alınan ve uzunluğu unluğu koruyan koordinat başlangıç meridyenine uzaklığının

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-112 10.07.2012 Özü: Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.07.2012 tarih ve M.01.1.ABB.0.10.01-301.01-91

Detaylı

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ 3 Nisan 2014 tarihinde TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu yeni dönem Sekretarya seçimi için yapılan toplantıya Başkan Ömer Pınar Afşar katıldı.

Detaylı

Fatih HAREKET KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Md. cbs.kayseri.bel.tr

Fatih HAREKET KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Md. cbs.kayseri.bel.tr Fatih HAREKET KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Md. cbs.kayseri.bel.tr 6360 sayılı Kanun ile 2014 yerel seçimleri itibariyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 60 Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Sarıçam İlçe Belediye

Detaylı

Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar

Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar 1. Örnek Dilekçe.. (Ek-1) 2. HKMO dan alınan Yapı Aplikasyon Projelerinde yapı sahibi ile SHKM arasında imzalanan TİP-2 Sözleşme...

Detaylı

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız,

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız, 9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538 Değerli meslektaşımız, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva (Çayağzı) Köyü, Beylik Mandıra Mevkii 1-5 pafta 2942 parsel sayılı tapuda tarla

Detaylı

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ 27.06.2016 Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

T.C DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C DURAĞAN BELEDİYESİ Karar No: 50..:5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi gereği Belediyemiz Meclisi 05.09.2011 Pazartesi günü saat 14.00.de gündeminde bulunan konuları karara bağlamak üzere Belediye Başkanlığında Belediye

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü 4. HAFTA KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE HARİTA PROJEKSİYONLARI Coğrafi Koordinat Sistemi Yeryüzü üzerindeki bir noktanın konumunun enlem

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 1. TOPLANTI YILI 2015 SENESİ MART AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 1. TOPLANTI YILI 2015 SENESİ MART AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 1. TOPLANTI YILI 2015 SENESİ MART AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı yılı 2015 Senesi MART ayı Meclis

Detaylı

Ü Y E L E R. Mustafa TİFTİK Muthat GÜNEŞ Fahrettin TOY Ömer SOYLU Belediye Başkanı Üye Üye Üye

Ü Y E L E R. Mustafa TİFTİK Muthat GÜNEŞ Fahrettin TOY Ömer SOYLU Belediye Başkanı Üye Üye Üye KARAR NUMARASI : 27 Muthat GÜNEŞ, Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca 2014 yılı Eylül ayı toplantısı için Belediye Hizmet binası, Başkanlık odasında toplandı. Toplantı başında

Detaylı

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 293 ADA 5, 6, 7, 8, 10, 11 PARSEL 1/5000 18_19 M 2016 1 Planlama Alanı Balıkesir ili, Erdek ilçesi, Yalı Mahallesi sınırları içerisinde

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

Konya Şubesinin 4. Dönem yönetim. başkanlık yapmıştır.evli ve üç çocuk babasıdır.

Konya Şubesinin 4. Dönem yönetim. başkanlık yapmıştır.evli ve üç çocuk babasıdır. Hüseyin ŞAHİN (Başkan) 1955 yılında Konya'da doğdu. 1977 yılında Konya DMMA'dan mezun oldu.toprak iskan, Konya Sanat Okulu, Meslek Yüksek Okulu, Kayseri Yapı Sanat Lisesinde meslek dersi öğretmenlikleri

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ EDREMİT İLÇESİ ZEYTİNLİ BELDESİ 232 ADA 15 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

K A R A R I N Ö Z Ü Başkanın Senelik İzin Kullanımı

K A R A R I N Ö Z Ü Başkanın Senelik İzin Kullanımı Karar No : 1 Konusu : Başkanin senelik izni. Evrak No : 2410 Dönemi : Ocak 2014 Geliş Tarihi : 27/12/2013 Toplantı No : 1 Dairesi : Yazi İşleri Müd. Birleşim No : 1 Birimi : Yazi İşleri Müd. Oturum No

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı, 160 pafta, Yeni:11272 Eski: 1826 ada 142 parsele ilişkin vatandaş talebi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 02.03.2017 tarih, 2017/6256 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü Gelir Tarifelerinin

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :345 KARAR 345: Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 24 Ekim 2016 Pazartesi günü

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/05/2015-E.13359 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (2290 ada, 110 parsel, 7669 ada, 1-2-5-6 parseller) TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 169 Pafta, 2243 ada 4 parsel ve 2648 (E:2240) ada 293 (E:292) 265 parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı 5608,73 plan işlem numaralı 26.09.2016 onanlı 1/1000 ölçekli

Detaylı

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 10.19.1. Ek: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına 24.10.2008 Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

NİRENGİ ÂĞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Ergün ÖZTÜRK ÖZET

NİRENGİ ÂĞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Ergün ÖZTÜRK ÖZET NİRENGİ ÂĞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Ergün ÖZTÜRK Büyük ölçekli jeodezik çalışmaların tek bir birim sistemde hesaplanan nirengi ağlarına dayandırılmasında sayısız yararlar bulunmaktadır* Bu amaçla

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 134 Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesi muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi talebi. Meclis gündeminin 1. maddesinde

Detaylı

3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK

3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK 3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından: TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO

Detaylı

DENGELEME HESABI-I DERS NOTLARI

DENGELEME HESABI-I DERS NOTLARI DENGELEME HESABI-I DERS NOTLARI Dengeleme Hesabı Adımları, En Küçük Kareler İlkesine Giriş, Korelasyon Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA Yrd. Doç. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI Karadeniz Teknik Üniversitesi, Harita

Detaylı

ODA ONUR KURULU TOPLANTILARI

ODA ONUR KURULU TOPLANTILARI ODA ONUR KURULU TOPLANTILARI Toplantı No : 29 Mustafa ASAR Đ. Ethem ÖZTÜRK Battal KILIÇ Kurulumuzca; 21/01/2001 tarihli 26 nolu toplantıda aldığımız karar gereği düzenlenmek üzere MMO Yönetim Kuruluna

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU 1 - İmar arşiv dosyasının arşivden çekilmesi - Onaylı mimari projenin ozalitinin temini (ozalit çektirme

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2016-141 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 27.02.2016-3087 KÜTAHYA Uşak İli,

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 70 ÖZÜ : (Önerge) Belediyemizce Yapılacak Asfalt Yapım İşi İçin İhtiyaç Duyulan Ödeneğin; İller Bankası, Yurt İçindeki Fonlardan, Özel Veya Kamu

Detaylı

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Detaylı

M. Kemal ÇİFTÇİ (II. Başkan) 1967 yılında Sivas'ın Gürün jlçesinde doğdu. 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden

M. Kemal ÇİFTÇİ (II. Başkan) 1967 yılında Sivas'ın Gürün jlçesinde doğdu. 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Hasan ZENGİN (Başkan) 1963 yılında Trabzon'da doğdu. 1985 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. Adana Şube 2. dönem yönetim kurulu* üyeliği, 3. dönem şube başkanlığı görevlerinde bulundu.

Detaylı

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 09 10 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan EMO D.Bakır Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu toplantı ve seçimlerine BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11 Ocak 2009 tarihinde, İl

Detaylı

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 09/02/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 03 Şubat 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. PLANLAMA TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANI : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Marmaracık Mahallesi,

Detaylı

( tarih ve132 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

( tarih ve132 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.) (12.03.2010 tarih ve132 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.) Madde 1 AMAÇ Bu Yönetmeliğin amacı Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisindeki

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Yönetimi Kat Malikleri Bülteni - Ocak 2012

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Yönetimi Kat Malikleri Bülteni - Ocak 2012 A PERPA BLOK bülten Perpa Ticaret Merkezi A Blok Yönetimi Kat Malikleri Bülteni - Ocak 2012 Kat Maliklerimizin açtığı davalarda son durum... Sevgili Perpalılar, Göreve geldiğimiz günden bu yana 23 ay geçti,

Detaylı

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ 2017 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ 2017 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ 2017 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ 25.05.2017 Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ HACILAR BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETİ K A R A R

T.C. KAYSERİ İLİ HACILAR BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETİ K A R A R 10-Belediye Meclisimizin 06.02.2017 Pazartesi günü saat 14:00 de Şubat ayı toplantısında gündemin 1 inci Maddesinde yer alan Aslan ÇAVUŞOĞLU ve Mahalle Sakinlerinin 20.01.2017 Tarih ve 138 sayılı mahalle

Detaylı

Ek 1: İstanbul Büyükşehir Belediyesine Yazılan Tarihli Yazı

Ek 1: İstanbul Büyükşehir Belediyesine Yazılan Tarihli Yazı 10.4.1. Ekler 10.4.1.1. Ek 1: İstanbul Büyükşehir Belediyesine Yazılan 08.09.2008 Tarihli Yazı 08.09.2008 / 28.06.13273 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Şehir

Detaylı