devredilmiş olan Nirengi, Niüelman oe Trigonometrik Yükseklik Programlarının tanıtım bilgilerini sunuyoruz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "devredilmiş olan Nirengi, Niüelman oe Trigonometrik Yükseklik Programlarının tanıtım bilgilerini sunuyoruz."

Transkript

1 [anmaktadır. Küreselleştiğimiz iletişim organlarıyla tüm dünya ile ilişkilerimizin geliştiği doğru, tüm dünya ile birlikte bulaştığımız, AİDS'in tüm dünyaya yayıldığı çölleşmenin sonucunda iklim değişikliklerini yaşadığımız, birçok bitki ve hayvan türlerini birlikte yokettiğimiz, nükleer atıklar ve santrallerle dünyayı tehdit ettiğimiz, ozon tabakasının delinmesinin sonucuna birlikte katlanacağımız da doğru. Gelirin paylaşımında pastanın bölüşümünde ise emeğe düşen bölüm azalmakta, ekonomik krizleri, işten atmaları pahalılığı direk yaşamak ulus sınırları içinde hapsolan emeğe düşmekte, yapısı gereği sermaye vatansız ve sınırsız olduğundan krizleri yaşamamakta hatta kriz nedeni olmaktadır. Küreselleşerek farklı kültürleri olan tek bir topluma dönüşeceğimiz söyleniyor, bu kulağa çok hoş geliyor ama uluslararası iletişim kuruluşlarına sahip ve ekonomik olarak güçlü olmadıkça bize sunulan kültürlerin, tüketmemiz istenen kültürlerin, onların dilinin etkisinde kalarak, yaşam tarzlarımızın değiştiği (yozlaştığı) buna koşut olarak kendi dilimizle konuşup yazmadan, kendimiz olamadan nasıl farklı kültürleri yaşatacağımız sorusu akla geliyor. Bu da kültürel yok oluşu beraberinde getiriyor. Küreselleşme globalleşme söylemi adı altında emperyalizmin bu yeni dalgasıyla savrularak vahşi kapitalizmin daha denetimsiz bir pazarı haline gelmemek ya da bundan kaçarken öbür dünya düzenine, geç milliyetçiliklere sığınmamak için; demokratik sivil toplum örgütlerinin çoğalıp güçlendiği ve devleti denetlediği, bireylerin toplumsallıktan kopmadığı, kamu hizmetlerinin küçümsenmediği ekonomik ve sosyal işlevleriyle kendi ayakları üzerinde durabildiği, başkaları ile ortak olduğumuz bireyin kendini yalnız hissetmediği, örgütlülük temelinde demokratik, insan haklarına saygılı, özgürlüklerin kısıtlanmadığı, bireyin devlete karşı güçlü olduğu modelleri oluşturmak zorundayız. Harita oe Kadastro Mühendiselire Odası adına geliştirilmiş oe telif hakları odamıza devredilmiş olan Nirengi, Niüelman oe Trigonometrik Yükseklik Ağlarına ilişkin Dengeleme Programlarının tanıtım bilgilerini sunuyoruz. PROGRAM DSAO Amaç: Nirengi ağlarının dengelenmesi için gerekli veri yapılarının oluşturulması ve bu veri yapılarının denetlenmesidir. Bu programla; * Nirengi ağlarının den gelenmesine yönelik verilerin oluş turulması, *Yaklaşık koordinat hesabının kontrollü olarak yapılması, *Nirengi ağ verilerinin hesap abrisi oluşturularak yapılması, *Doğrultu gözlemlerine ilşkin her bir durak noktasındaki varyansların eşdeğer olup ol madıklarının irdelenmesi, *Gerekiyorsa noktaların grafik dökümünün yapılması, *Ağa ilişkin giriş bilgileri özeti ve diğer sayısal bilgiler, *CJzunluk ölçüleri içinde birkaç kez yazılmış gözlemlerin belirlenmesi, *Hiç gözlemi olmaayn veya yeterli sayıda gözlemi bulunmayan değişken (dengelenecek) noktaların belirlenmesi, *Aynı numaralı noktalar ile 10 cm yaklaşıklıkla aynı koordinat değerli noktaların belirlenmesi, *Gözlem kümesi içinde yer alan, buna karşın koordinatlar kü mesinde bulunmayan noktaların belirlenmesi, *Nirengi ağının stokastik mo delinin düzenlenmesi, PROGRAM DSAI Amaç: Yatay Konum NİRENGİ AĞLARININ dengelenmesine yönelik yatay doğrultu ve yatay uzunluk ölçülerinden yararlanarak, en küçük kareler yöntemine göre dolaylı ölçüler modeli île dengeleme programıdır. Bu programla; *Verilerin hızlı, kolay ve anlaşılır şekilde hazırlama özelliği vardır. *Dayanak (koordinatları korunan) noktalarının serbestçe seçimi mümkündür. *Yalnızca doğrultu gözlemlerinin veya yalnızca kenar ölçülerinin ya da tüm gözlemlerin birlikte dengelenmesi yapılabilmektedir. *Ağın stokastik modeli için değişik seçenekler sunulmaktadır. * Dengeleme işlemi düzlemde ya da Gauss-Krüger projeksiyon yüzeyinde yapılabilmektedir. *Yapılacak iterasyon sayısına dışarıdan müdahale edilebilmektedir. *üyuşumsuz ölçüler testi ve duyarlık hesaplan yapılmaktaır. *Dayalı ve serbest ağ dengelemesi, tanı dengelemesi ve kesin dengeleme seçenekleri verilebilmektedir. *Verilerin kendi iç ve birbirleri ile ilişkilerinin denetimi yapılmaktadır. *Bellekten optimum yararlanarak hızlı ve güvenilir sonuçlar alınmaktadır. *Büyük ölçekli haritaların yapım yönetmeliğinin ilgili mad delerinde istenilen tüm özellikleri sağlamaktadır. *Program kesilmelerinde uyarıcı özellikte ve yol gösterici mesajlar verilmektedir. *Anlaşılır, kolayca yorumlanabilen, özlü bilgileri içeren düzenli çıktılar alınmaktaır. *DSAI programının bir nirengi ağı dengelemesi sonucunda oluşturduğu çıktısı içerisinde bulunan

2 bilgilerden bazıları şunlardır. *Qiriş bilgileri özeti ve diğer sayısal bilgiler, *Girilen yaklaşık koordinatların listesi * Doğrultu gözlemlerine ilişkin hesap abrisi ve sabit terimler, * uzunluk ölçülerine ilişkin hesap abrisi ve sabit terimler, *Seçilen stokastik modele göre gözlemlerin ağırlıkları, *cc birimiyle doğrultu düzeltmeleri ve bu düzeltmelerin minimum ortalama ve maksimum değerleri, * Dengeli doğrultu değerleri ve ortalama hataları, *cm birmiyle uzunluk ölçüleri düzeltmeleri ve bu düzeltmelerin minimum, ortalama ve maksimum değreleri, *Dengeli uzunluk ölçüleri ve or talama hataları, *Gözlem türlerine ilişkin or talama hataların minimum, or talama ve maksimum değerler, * Her bir ölçünün fazla ölçü sa yısındaki payı olan serbestlik ölçütü (redundanz) değeri, *CJzunluk ölçer aletine ilişkin dengelemeden sonra hesaplanan ortalama eksayı ve katsayı değerleri, * Verilerin serbestlik derecesi ve birim ölçünün ortalama hatasının soncul (a poteriori) değeri, * Kurulan matematik modelin testi, *cm birimiyle koordinat bilinmeyenleri, *Dengeli koordinatlar ve dengeli koordinatların ortalama hataları, ortalama konum duyarlıkları, tüm ağ için geçerli ortalama koordinat duyarlığı, *Kesin kenarların karesel or talama hataları ve bağıl hataları, *Kenarların relatif hata elipsleri ve kenarlara oranlan, *Noktalara ilişkin hata ve güven elipslerinin elemanları, *Gözlemlere ilişkin projeksiyon düzeltmesi değerleri, *Doğrultu gözlemlerine ilişkin genel abris, 12 *Yapılan tüm işlemlerin de- netimi niteliğinde olan sonuç denetimi bölümü *Gerektiği durmlarda normal denklem katsayılar matrisi ve bu matrisin tersi inversi, *Büyük ölçekli haritaların yapım yönetmeliğine göre arşivleme iş lerinde kullanılan örnek-5 deki ABRİS çizelgesini oluşturma, Tanımlanan dilim orta meridyenine göre noktaların coğrafi koordinatlarının (enlem, boylam) değerleri, * Tanımlanan 1: ölçekli ülke pafta sistemi esas alınarak nok taların içinde bulunduğu 1: 5000 öl çekli pafta isimleri, * Sabit alınması planlanan nok taların eşdeğerlik testleri, bilinen testlere ek olark Robust Kestirim yöntemiyle de denetlenebilmektedir. PROGRAM NVLO Amaç: Nivelman ağlarının dengelenmesi için gerekli veri yapılarının denetlenmesidir. Bu programla, * Nivelman ağ verilerinin hesap abrisi oluşturarak dentlenmesi, *Gözlemi olmayan noktaların belirlenmesi, *Bir tek gözlemi olan değişken noktaların belirlenmesi, * Gözlem kümesi içinde yer alan buna karşın yaklaşık yükseklikler kümesinde bulunmayan noktaların belirlenmesi, *Aynı noktalara ait olup birden fazla girilen gözlemlerin belirlenmesi, * Noktalara ilişkin yaklaşık yük sekliklerin hesaplanması,

3 PROGRAM NVL1 Yükseklik farklarının geometrik ya da trigonometrik yöntemle belirlendiği YÜKSEKLİK (NİVELMAN) AĞLARININ en küçük kareler yöntemine göre dolaylı ölçüler modeli ile dengelenmesi programıdır. Bu programla, *Verilerin korunan (dayanak noktalarının serbestçe seçimi mümkündür. *Ağın stokastik modeli için değişik olanaklar sunulmaktadır, *Nivelman yolunun gözönüne alınmadığı stokastik model *Nivelman yolunun gözönüne alındığı stokastik model, *Gözlemlere ilişkin ağırlıkların dışarıdan tanımlandığı stokastik model, *Trigonometrik yöntemle veya elektronik uzaklık ölçerle belirlenen yükseklik farkları için stokastik model, * Nivelman geçkisi uzunluğuna ilişkin birimin seçilmesinde değişik seçenekler mümkündür. *Bellekten optimum yararlanarak hızlı ve güvenilir sonuçlar alınmaktadır. * Büyük ölçekli haritaların yapım yönetmeliğinin ilgili mad delerinde istenilen tüm özellikleri sağlamaktadır, *üyuşumsuz ölçüler testi ve duyarlık hesapları yapılmaktadır. *Tanı ve genel dengeleme işlerine imkan sağlamaktadır, *Verilerin kendi iç ve birbirleri ile ilişkilerinin denetimleri yapılmaktadır. *Program kesilmelerinde uyarıcı özellikte ve yol gösterici mesajlar verilmektedir. *Anlaşılır kolayca yorumlanabilen, özlü bilgileri içeren düzenli çıktılar alınmaktadır. NVL1 programının bir yükseklik ağı dengelemesi sonucunda oluşturduğu çıktı içersinde bulunan bilgilerden bazıları şunlardır; *Girilen yaklaşık yüksekliklerin listesi, *Ölçülerin denetimi ve hesap abrisi, *Hesaplanan yükseklik farkları ve sabit terimleri, *Seçilen stokastik modele göre gözlemlerin ağırlıkları, *Giriş verileri özeti ve diğer sayısal bilgiler, *mm birimiyle düzeltmeler ve düzeltmelerin minimum, ortalama ve maksimum değerleri, *Dengeli ölçüler ve ortalama hataları, *Her ölçünün fazla ölçü sayısındaki payı olan serbestlik ölçütü (redundanz) değeri,

4 *Verilerin serbestlik derecesi ve birim ölçünün ortalama hatasının soncul (a posteriori) değeri, *Yükseklik bilinmeyenleri ve noktaların dengeli yükseklik değerleri, * Dengeli yüksekliklerin or talama hataları ve tüm ağ için or talama hata değeri, *Yapılan tüm işlemlerin denetimi niteliğinde olan sonuç denetimleri, * Gerektiği durumlarda normal denklem katsayılar matrisinin tersi. Program TRG Düşey açı gözlemlerinden yararlanarak trigonometrik yöntemle yüksekliklerin belirlendiği TİR- GONOMETRİK YÜKSEKLİK ağlarının en küçük kareler yöntemine göre dolayılı ölçüler modeli ile dengelenmesi programıdır. Bu programla; *Verilerin hızlı, kolay ve anlaşılır şekilde hazırlama özelliği vardır. *Yüksekliği korunan (dayanak) noktalarının serbestçe seçimi müm- kündür. *Ağın stokastik modeli için değişik seçenekler sunulmaktadır. *Ağın stokastik modeli için değişik seçenekler sunulmaktadır. *Değişik refraksiyon modelleri ile işlem yapma olanağı sağ lanmaktadır. *Bellekten optimum ya rarlanarak hızlı ve güvenilir so nuçlar alınmaktadır. *Büyük ölçekli haritaların yapım yönetmeliğinin ilgili maddelerinde istenilen tüm özellikleri sağlamaktadır. *üyuşumsuz ölçüler testi ve duyarlık hesapları yapılmaktadır. *Tani ve kesin dengeleme işlemlerine imkan sağlamaktadır. *Program kesilmelerinde uyarıcı özellikte ve yol gösterici mesajlar verilmektedir. *Anlaşılır. kolayca yorumlanabilen, özlü bilgileri içeren düzenli çıktılar alınmaktadır. TRG programının bir trigonometrik yükseklik ağı dengelemesi sonucunda oluşturduğu çıktı içersinde bulunan bilgilerden bazıları şunlardır. *Girilen koordinat bilgileri ve yaklaşık yüksekliklerin listesi, *Giriş verileri özeti ve diğer sa yısal bilgiler, *Seçilen modele göre hesaplanan refraksiyon katsayıları, *Ölçülerin denetimi ve hesap abrisi, *Hesaplanan yükseklik farkları ve sabit terimleri, *SeçiIen stokastik modele göre gözlemlerin ağırlıkları, *cc birimiyle düşey açı düzeltmeleri, * Dengeli gözlemler ve or talama hataları, *Her bir ölçünün fazla ölçü sayısındaki payı olan serbestlik ölçütü (redundanz) değeri, *Verilerin serbestlik dercesi ve birim ölçünün ortalama hatasının soncul (a posteriori) değeri, *Yükseklik bilinmeyenleri ve noktaların dengeli yükseklikleri, * Dengeli yüksekliklerin or talama hataları ve tüm ağ için ortalama yükseklik duyarlığı değeri UŞAK 1935 yılında Uşak'ta doğdu yılında Y.T.Ü'den Harita vekadastro Müh. olarak mezun oldu. TKGM'de bir dönem çalıştı yılında İmar İskan Bakanlığı'nda göreve başladı yılında Mesken Gn. Md. Yardımcılığı, 1980 yılında Ankara Büyükşehir Bel. Bask. Yardımcılığı, Batıkent Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu yılında emekli oldu. Şirket kurarak serbest çalışırken tarihinde vefat etti. 12. Dönem ( ) Oda Başkanlığı görevinde bulundu yılında Burdur'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Burdur'da tamamladı yılında İstanbul DMMA'dan Harita ve Kad. Müh. olarak mezun oldu yılma kadar Burdur'da serbest olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babası olan Durusan Burdur Organize San. Bölgesinde kontrol mühendisi olark görev yapmakta iken tarihinde vefat etti.

5 1968 yılında Karacabey/Bursa'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Bursa'da tamamladı yılında KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Karacabey'de serbest mühendislik hizmetleri yürütmekte iken tarihinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

6 j Günümüzde, tüketiciler, tüketici olmaktan gelen İ güçlerini tüketici örgütlerince kullanarak haklarını alı maya, geliştirmeye ve korumaya çalışırlar. ; Gelişme batı ülkelerinde 50 yıllık geçmişe sahip olan tüketici hareketi ülkemizde yeni yeni fi-j lizlenmektedir. i ülkemizde de tüketicilerin güçlü, etkili doğru ve bağımsız bir tüketici hareketi yaratılmasında varı liklarını ortaya koymalarını düşünmekteyiz. i Bugün yurdumuzda çalışanlar, emekliler, işsi/.ler. i kırsal kesimde vr: kentlerde yaşayan dar joliıli yoksul tükelicileı pahalılık, yi.-ter.siz ve dengesi/ beslenme, kalitesizlik, sağlıksızlık, yetersiz ve: pahalı kamu hizmetleri, sosyal güvenceden yoksun olma. paralı eğilim ve saçjlik hizmetleri, çevre kirliliği, savurganlık, tekellerin ve- sermaye guruplarının sömürüsü, bilgisizlik, adaletsizlik, hukuksuzluk, özelleştirme, denelimsizlik. başıbozukluk, medyanın tutsağı olma gibi yoğun bir üıetim-tüketim ve paylaşım soı unları yaşamakladırlar. Tüketiri Hakları Derneği olarak amacımız: yukarıda belirtilen sorunlaıın çözülebilmesi. tüketicilerin U-mel gereksinimlerine uygun alternatif üretim tüketim, paylaşım ve ekonomik modeller ve alternâliller ile evıcnsel lükotki hakları ve sağlıklıdoğru bir tüketici bilincinin ülkemizde yerleştirilebilmesi ve geliştirilebilmesi doğıuilusunda etkili, güdü ve bağımsız bir tüketiri harekeli oluşturmaktır. Ancak, böylesi iddialı bir hareketi tek basımıza değil, biılikte yalatabileceğimiz düşüncesindeyiz. Diğ"r tarallan sayılı "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun' 1 kapsamında, her il ve ilçede kurulacak olan "Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri". "Tüketici Konseyi". "Reklam Kumlu" gibi kurumlarda temsil edilmek, bu alanı etki altına almak ve kendi düşünceleri doğrultusunda tüketicileri yönlc-ndiımek amacıyla talimatlarla bağımlı ve sağlıklı olmayan bir takım tüketici dernekleri kurulmaktadır. Derneğimiz yukarıda belirtmeye çalıştığımız amaçlar ile sorunların çöümü ve tüketici haklarının yerleştirilebilmesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Özellikle, tüketicilerin örgütlenmesi ile eğitilmesi ve bilgilendirilmesine ilişkin çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Ancak, yazımızda anlatmaya çalıştığımız gibi yurdumuzda etkili, güçlü, bağımsız ve sağlıklı bir tüketici harekeli yerleştirebilmek amacıyla yaptığımız çalışmaları yeterli görmemekteyiz. 13u nedenle gerçekleşmesini gerekli gördüğümüz nitelik ve nicelikteki bu "tüketici hareketi" düşüncesinden yola çıkarak: a- Kuıulusunuzun örgütlü olduğu yerleıde Derneğimizin Şubelerinin kurulmasında ve üye sayısının arttırılmasında yaıdımcı olabilecek duyarlı ve gönüllü üyelerinizle: derneğimizin ilişki kurabilmesi: b- Üyelerimizin tüketici haklan konusunda eği tilmesi ve bilgilendirilmesi; c- (İyelerinizi ve diğer Kim tüketicileri ilgilendiren ortak sorurılriı ve- konularda iş ve eylem birliği yapabilmek: d- Yıllık programlarınıza 15 Mail Dünya Tüketici Haklan Günü'nün do eklenmesi ve bu güne ilişkin etkinliklerin yapılması.: e- Diğer tüketici haklarıyla ilgili çeşitli konularda ilişkilerimizi gelişiiıebilmek; Amaı.larıyln sizlerle işbirliği vapniük istiyoruz. Eğer istenirse, konunun > önel imler düzeyinde- de karşılıklı olarak görüşülmesinin daha yararlı olacağını düşünmekleyiz. Kuruluşunuzun konu hakkındaki düşünce, öneri ve katkısı ile nasıl bir işbirliği ve görüşme yapmak islediğini bir yazı ile Derneğimize bildirmesini diliyoı, saygılar sunuyoruz. Mimar, mühendis, şehir plancısı kadınlarımız işgücü piyasalarında rekabel edememeleri, çalıştıkları i» alanlarında kariyer yapamamaları, yükselememoleri. ücretlerin düşüklüğü, çalışma koşullarının olumsuzluğu nedeniyle varolma savaşımı vermektedir. Küresel ataerkil kapitalist sistem içindeki sömürü karşıtı mücadeleye örgüllü olarak katılmak için meslek odası üyesi kadınlarımızı birleşmeye çağırıyoruz. TMMOB çalısı allında bir kadın komisyonu kurulmasını isliyoruz. II. Başkan F.nsar Kılıç Genel Sekreterliğe. Üye Eyüp S. Kart II. Başkanlığa, uğur Aşkır üye'liğe. yönetim kurulu üyesi Ata Saycanın yerine Yedek Üye listesinden Zeki Yavuz Yikesoy asıl üyeliğegelirilmiştir. 15

7 günü Antakya Harbiye'de program gereği temsilciler toplantısı yapılmıştır. Yapılan toplantıda; - Bölge bazında serbest ça lışmakta olan mes lektaşlarımızdan bazılarının ta lebe bağlı işler dışında yapılan reesen işleri oda denetiminden geçirmeksizin kadastroda kontroldan geçirip, tapuda tescil et tirdikleri saptanmıştır. Oysa odamızın Büro Tescil Yö netmeliğinin 15. maddesi açık tır.. İlgili madde "SHKMMB'ları, SHKMMH'ni işveren veya onay makamında istensin ya da is tenmesin HKMO denetiminden geçirmekle yükümlüdür" de nilmekte olup durum açıktır. Oda yönetim kurulumuz bu konu hakkında temsilciliklere uyarı yazısı göndermiştir. İlgili yazının tarihinden sonraki gün lerde adı geçen konu ya uy gunluk göstermeyen SHKMMB'ları hakkında tesbit edilmek suretiyle işlem ya- 16 pılacak denilmiş ve temsilcilerimiz bilgilendirilmiştir. -Mühendislik Hizmetleri As gari ücret tarifesi 1996 yıl II. ya rıyıl, aynı yılın altıncı ayından iti baren geçerli olduğundan işbildirim listeleri vermeyen ser best çalışan meslektaşlarımızın doğrudan doğruya II. yarıyıl üze rinden fatura kesmelerine, iş bildirim listeleri veren mes lektaşlarımızın da ilgili yarıyıl üzerinden fatura kesip kes mediğinin önemle de netlenmesine dikkat çekilerek temsilcilerimiz bilgilendirilmiştir. -İhale edilebilme statüsüne sahip SHMMH'lerini müteahhit firma, ancak hizmetin keşif miktarını yükümlenecek karne grubuyla ihalelere katılabilmektedir. Burada Harita Mühendislik hizmetlerini yükümlenecek müellif ve müellif kuruluşların ehliyet durumlarına ait yönetmeliğin 5. maddesi bu yönetmeliğin kapsamına giren işleri yapacaklar hangi ihale yöntemine tabii olursa olsun yeterlilik belgesi almak zorundadır" denilmektedir. Yeterlilik belgesi verilmesi; madde 9-1'le de müteahhitlik karnesinin aslı ya da onaylanmış örneği istenmektedir. Bu bilgiler ışığında karne yönetmeliğine uymayanlar hakkında işlem yapılacaktır denilerek temsilcilerimiz bilgilendirilmiştir. -Adana şube merkezinde yapılan temsilciler toplantısında oy birliğiyle karar alınan, temsilciler toplantısının kararı tekrar gündeme getirilmiş ve temsilciler toplantısının iki ayda bir yapılması toplantıya katılan temsilcilerimizin oybirliğiyle sağlanmıştır. -Temsilciliklerimizin Denetleme Komisyonu tarafından denetleneceği ve bu konuda da özellikle temsilci yardımcıları ya da vize denetim görevlilerinin de netleme esnasında so rumluluğundaki belge ve do kümanlarla hazır olmasına önem göstermesine denilerek tem silcilerimiz bilgilendirilmiştir. Adana'nın Yüreğir ilçesi Sofulu beldesinde 1996 yılı ara seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen İrfan Aksoy ziyaret edildi. Beldenin, Yü reğir ilçesinde gelişmeye açık ve yakın gelecekte ilçeye gö rüntü ve kimlik kazandıracak bir konumda olmasından do layı başkan İrfan Aksoy'a bel denin durumu ve civarı hak kında bilgiler verildi ve meslek odası olarak Harita ; Mühendisliğinin bakış açısı sunuldu. Mesleki bazda her konuda belediyenin ve Sofulu halkının yanında yer ala- i cağımızı belirterek, be lediyelerin siyasi ve ekonomik rantiyeler olmaması yönünde = kavgalar verilmesi geçmişe yönelik hataların tekrar edil memesi amacıyla ha tırlanması temennileriyle baş- kana teşekkür ederek çalışmalarında başarılar di- \ ledik. \

8 Hepimizin bildiği gibi mülkiyeti yüreğir ilçesinde bulunan, tapunun köprülü mahallesi 198 pafta 1205 ada 4 nolu parselde kayıtlı bulunan m2 yüzölçümlü yer ÇAM- LICA ARSALARI olarak kamuoyunda bilinmektedir. Bu yerle ilgili geçmişte Yüreğir İlçe Belediye Meclisince 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği yapılarak yeşil alanlar konuta açılmış ve büyükşehir belediyesince de 1/5000 ölçekli nazım imar planı da onaylanmıştır. Ancak o günlerde ortaya çıkan tepkilerden dolayı söz konusu tadilat Büyükşehir Belediye Meclisince iptal edilmiştir, bu iptal sonucunda olaylar o günün Büyükşehir Belediye Başkanının vurulması olaylarına kadar gitmiştir. Bunlar geçmişte çamlıca arsaları konusunda yaşanan talihsiz bir süreçtir. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak Yüreğir Kadastro Müdürlüğünde yapılan inceleme sonucunda Çamlıca arsalarının yeniden gündeme getirilmek istendiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yeşil alanların daralmakta olduğu Adanamızda Çamlıca arsalarının yeniden' gündeme getirilerek konuta dönüştürülmesi yeşil alanların yok edilmesi ve katledilmesi anlamını taşımaktadır. Yapılması düşünülen bu uygulama ile Belediye hizmetlerinin genel kamu ihtiyacını karşılaması için yaratılması gereken sosyal donatılardan olan yeşil alanların bu şekilde konuta açılması kamuoyunun genel çıkarları ile hiçbir şekilde bağdaşmadığından H.K.M.O.'sı olarak bu konu hakkında kamuoyunu bil- gilendirmeyi bir kamu görevi olarak görmekteyiz. Ayrıca söz konusu Çamlıca arsaları Seyhan nehri kıyı kenar çizgisi içerisinde kısmen kalmakta olup 3621 sayılı kıyı kanununun 5. maddesinde aykırı bir işlem olmaktadır. Kanunun ilgili maddesi, kıyı kenar çizgisi tesbit edilmeden, onaylanmadan uygulama imar planının yapılamayacağı ve uygulamaya geçilemeyeceğini açıkça tarif etmektedir. Bütün bu olumsuzluklar göz önünde bulundurulduğunda yapılan işlemin yeniden gündeme getirilmesi yasalara aykırı olarak kabul edilebilir gerekçeler olmamaktadır. Kamuoyunu ve ilgili kurumları bu konuda duyarlı olmaya çağırıyor ve geçmişte yapılan hataların tekrarlanmamasını Adanamız için temenni ediyoruz Gökalp Çubukçu Başkan 31 Temmuz 1996 günü yapmış olduğumuz basın açıklamasında Çamlıca arsalarının yeniden gündeme getirilmek istendiğini duyurmuştuk. 1 Ağustos 1996 günü Büyükşehir Belediyesince yapılan açıklamada Çamlıca arsalarının konut yapımına açılmasının bir yargı kararı olduğu ve belediyenin de yargı kararlarına her zaman saygılı olduklarını belirterek Çamlıca arsaların konuta açtıklarını ifade etmektedirler. Yasalara ve yargı kararlarına elbetteki hepimizin saygısı olduğu ve uymakla yükümlü olduğumuzu öncelikle belirtmek isterim. Ancak verilmiş olan yargı kararının yaptırımlarını ve diğer yasaları araştırmadan Çamlıcanın konuta açılmasının geri dönülemez bir takım hataları ortaya çıkaracağı açıkça görülmektedir. Söz konusu Çamlıca arsaları Seyhan nehri kıyısında bulunmaktadır sayılı kıyı kanununda deniz göl, nehir kıyılarında yapılacak olan inşaat ve konutlarla ilgili uyulması gereken yasal hükümler koymuştur. İlgili kanunun 5. maddesinin 4. fıkrası "Kıyıda ve sahil şeritlerinde planlama ve uygulama yapılabilmesi için kıyı kenar çizgisinin tesbiti zorunludur" demekle birlikte Seyhan nehri kıyısının kıyı kenar çizgisi tesbitini 3621 sayılı yasa zorunlu kılmaktadır. Seyhan nehrinin kıyı kenar çizgisi tesbiti Adana valiliğince Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Adana İl Müdürlüğüne yaptırılmış ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmiştir. Hazırlanan kıyı kenar çizgisi onaylanmadan planlama ve uygulama yapılamayacağı ilgili yasada belirtilmektedir. Ayrıca Çamlıca arsalarının bir kısmı Valilikçe tesbit edilen kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan yerlerde de 3621 sayılı kanunun 6. maddesinde belirtilen yapı ve tesislerin dışında başka yapı yapılamayacağı açıkça ortadadır. Bir taraftan yargı kararlarını uyguladığını söyleyen Belediyeler diğer taraftan yasaları göz ardı etmezler. Çamlıca arsaları yürürlükte bulunan 3621 sayılı kıyı kanununa tamamen aykırıdır. İlgili kurumlar] yasa ve yönetmeliklerine uymaya ve yasalar çerçevesinde planlama ve uygulama yapmaya davet ediyoruz. Gökalp Çubukçu Başkan 17

9 pılan 2. basın açıklamasında işin yasal bo yutları ortaya ko nulmuş ve ka muoyu oluşturularak diğer rumlardan gelen tepkiler nucunda işlem geri çekilmiştir. Konu şubemizce takip edilmekte olup aksine gelişecek bir durumda gerekli tepki veya yasal işlemlere devam edilecektir. katılan üyelerimiz bilgilendirildi, üyelerimizden gelen alet kullanım ve uygulamada karşılaşılan problemlerle ilgili sorulara firma yetkililerinden, yine bir meslektaşımız olan Hüseyin Köklü yanıtlar vermek suretiyle üyelerimizi bilgilendirdi. Seminerin verildiği salonda toplantı devam ederken, kudiğer bir tarafta da firmanın bakım son- ekibi Adana Şubemizin sorumluluk sınırları içerisinde kalan ve topcon marka total statıon kullanan meslektaşlarımızın alet bakım ve onarımını yaptı. Adana, Mersin, Gaziantep, K. Maraş illerimizden toplam 14 adet total statıon aletin bakım ve onarımının yapıdığı organizasyon üyelerimiz tarafından ilgiyle karşılandı. Firma yetkililerine buradan tekrar teşekkür ediyor gezici servis hizmetlerinin devamının sürekliliğinin sağlanabilmesini üyelerimiz adına temenni ediyoruz. 31 Temmuz 1996 günü yapılan 1. basın açıklamasına Büyükşehir Belediyesi 1 Temmuz 1996 günü basın açıklaması yaparak, yapılan işlemin bir yargı kararı olduğunu ve danıştay kararını uygulamakla yükümlü olduklarını belirtmiştir. Ancak yargı kararı incelendiğinde işlemi esas yönünden değil usul yönünden bozduğu görülmüş ve 3621 sayılı yasaya aykırı olması nedeniyle yeniden bir açıklama yapma gereği duyulmuştur. Ya- TOPCOM firmasının 18 Temmuz 1996 tarihinde H.K.M.O. Adana Şubesinde düzenlediği ve H.K.M.O. ile birlikte organize ettiği total statıon seminerinde firmanın geliştirdiği ve kullanıma sunduğu total statıonlar hakkında toplantıya ADANA İlave edilecek ilçeler: Osmaniye: 0.8 Kozan: 1.0 Sofulu: 1.0 İncirlik: 1.0 Küçükdikil: 0.9 Kozan beldeleri: 0.8 İÇEL İlave edilecek ilçeler: Gülnar: 0.5 Aydıncık: 0.5 Mut: 0.7 Bozyazı: 1.0 Tekeli: 0.8 Çarıklar: 0.5 Ören: 1.0 AĞRI

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 1954 yılında Denizli-Acıpayam'da doğdu, 1979 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1987 yılı HKMO İzmir Şubesi kurucu üyesi,

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ Yasemin ŞİŞMAN, Ülkü KIRICI Sunum Akış Şeması 1. GİRİŞ 2. MATERYAL VE METHOD 3. AFİN KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ 4. KALİTE KONTROL 5. İRDELEME

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-125 10.06.2013 Özü: İsim verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarihli oturumunda okunan, Şehit Komiser Mustafa

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-141 10.09.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.09.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-151 sayılı

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 2009/60-1 DAİRESİ : YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Meclisi 09.01.2009 Cuma günü saat 20.00 de Aytekin Başkanlık Makamından meclisimize havale olunan Yazı İşleri Müdürlüğü nün 09.01.2009 tarih

Detaylı

DOSYA NO : / /2016 KONU : Yapı Aplikasyon Projeleri ile Yapı Ruhsatları Hk.

DOSYA NO : / /2016 KONU : Yapı Aplikasyon Projeleri ile Yapı Ruhsatları Hk. DOSYA NO : 9310- / /2016 KONU : Yapı Aplikasyon Projeleri ile Yapı Ruhsatları Hk., 3194 sayılı İmar Kanunu nun 21. ve 22 maddelerinde yapı ruhsatının ne şekilde düzenleneceği, 28. ve 38.maddelerinde düzenlenecek

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ ÖZEL ŞAHIS MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S

T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S Sayı:58 03.07.2014 Özü: İmar plan değişikliği KARAR Belediye Meclisi Genel Kurulunda okunan İmar, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Emlak,

Detaylı

olmak üzere 4 ayrı kütükte toplanan günlük GPS ölçüleri, baz vektörlerinin hesabı için bilgisayara aktarılmıştır (Ersoy.97).

olmak üzere 4 ayrı kütükte toplanan günlük GPS ölçüleri, baz vektörlerinin hesabı için bilgisayara aktarılmıştır (Ersoy.97). 1-) GPS Ölçülerinin Yapılması Ölçülerin yapılacağı tarihlerde kısa bir süre gözlem yapılarak uydu efemerisi güncelleştirilmiştir. Bunun sonunda ölçü yapılacak bölgenin yaklaşık koordinatlarına göre, bir

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI I TARİHİ 04.11.2014 NO 35 KONUSU 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 Yılı Bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 62. maddesine istinaden Belediye Encümeni tarafından görüşülmüş 26.08.2014 tarih ve 76 Sayılı kararı

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 02.07.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Hazirun cetveli

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU \ ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK

3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK 3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından: TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO

Detaylı

ARAZİ ÇALIŞMASI YÖNERGESİ

ARAZİ ÇALIŞMASI YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI YÖNERGESİ HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. METİN SOYCAN Prof. Dr. UĞUR DOĞAN Doç. Dr. TÜRKAY GÖKGÖZ Doç. Dr. ATINÇ PIRTI Y.

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 1. TOPLANTI YILI 2015 SENESİ MART AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 1. TOPLANTI YILI 2015 SENESİ MART AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 1. TOPLANTI YILI 2015 SENESİ MART AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı yılı 2015 Senesi MART ayı Meclis

Detaylı

Uygulamada Gauss-Kruger Projeksiyonu

Uygulamada Gauss-Kruger Projeksiyonu JEODEZİ12 1 Uygulamada Gauss-Kruger Projeksiyonu Gauss-Kruger Projeksiyonunda uzunluk deformasyonu, noktanın X ekseni olarak alınan ve uzunluğu unluğu koruyan koordinat başlangıç meridyenine uzaklığının

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/05/2015-E.13359 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (2290 ada, 110 parsel, 7669 ada, 1-2-5-6 parseller) TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 60 Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Sarıçam İlçe Belediye

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ EDREMİT İLÇESİ ZEYTİNLİ BELDESİ 232 ADA 15 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar

Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar 1. Örnek Dilekçe.. (Ek-1) 2. HKMO dan alınan Yapı Aplikasyon Projelerinde yapı sahibi ile SHKM arasında imzalanan TİP-2 Sözleşme...

Detaylı

DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE

DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE Ölçme Bilgisi DERS 6 DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE TEMEL ÖDEVLER Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) M. Zeki COŞKUN ( İTÜ ) TEODOLİT Teodolitler, yatay ve düşey açıları yeteri incelikte ölçmeye yarayan optik aletlerdir.

Detaylı

Fatih HAREKET KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Md. cbs.kayseri.bel.tr

Fatih HAREKET KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Md. cbs.kayseri.bel.tr Fatih HAREKET KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Md. cbs.kayseri.bel.tr 6360 sayılı Kanun ile 2014 yerel seçimleri itibariyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız,

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız, 9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538 Değerli meslektaşımız, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva (Çayağzı) Köyü, Beylik Mandıra Mevkii 1-5 pafta 2942 parsel sayılı tapuda tarla

Detaylı

ODA ONUR KURULU TOPLANTILARI

ODA ONUR KURULU TOPLANTILARI ODA ONUR KURULU TOPLANTILARI Toplantı No : 29 Mustafa ASAR Đ. Ethem ÖZTÜRK Battal KILIÇ Kurulumuzca; 21/01/2001 tarihli 26 nolu toplantıda aldığımız karar gereği düzenlenmek üzere MMO Yönetim Kuruluna

Detaylı

T.C DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C DURAĞAN BELEDİYESİ Karar No: 50..:5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi gereği Belediyemiz Meclisi 05.09.2011 Pazartesi günü saat 14.00.de gündeminde bulunan konuları karara bağlamak üzere Belediye Başkanlığında Belediye

Detaylı

2015 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI 11. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI 11. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar No : Konu:2015 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI 11. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine istinaden Temmuz Ayı

Detaylı

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ 27.06.2016 Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

Ü Y E L E R. Mustafa TİFTİK Muthat GÜNEŞ Fahrettin TOY Ömer SOYLU Belediye Başkanı Üye Üye Üye

Ü Y E L E R. Mustafa TİFTİK Muthat GÜNEŞ Fahrettin TOY Ömer SOYLU Belediye Başkanı Üye Üye Üye KARAR NUMARASI : 27 Muthat GÜNEŞ, Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca 2014 yılı Eylül ayı toplantısı için Belediye Hizmet binası, Başkanlık odasında toplandı. Toplantı başında

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :345 KARAR 345: Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 24 Ekim 2016 Pazartesi günü

Detaylı

K A R A R I N Ö Z Ü Başkanın Senelik İzin Kullanımı

K A R A R I N Ö Z Ü Başkanın Senelik İzin Kullanımı Karar No : 1 Konusu : Başkanin senelik izni. Evrak No : 2410 Dönemi : Ocak 2014 Geliş Tarihi : 27/12/2013 Toplantı No : 1 Dairesi : Yazi İşleri Müd. Birleşim No : 1 Birimi : Yazi İşleri Müd. Oturum No

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 09/02/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 03 Şubat 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü Gelir Tarifelerinin

Detaylı

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 10.19.1. Ek: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına 24.10.2008 Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

NİRENGİ ÂĞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Ergün ÖZTÜRK ÖZET

NİRENGİ ÂĞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Ergün ÖZTÜRK ÖZET NİRENGİ ÂĞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Ergün ÖZTÜRK Büyük ölçekli jeodezik çalışmaların tek bir birim sistemde hesaplanan nirengi ağlarına dayandırılmasında sayısız yararlar bulunmaktadır* Bu amaçla

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2016-141 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 27.02.2016-3087 KÜTAHYA Uşak İli,

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ 30.07.2015 Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI : 2012/1-1 (1) Gündem maddesi gereğince; Belediye Başkanlığının 27/12/2011 tarih ve 390 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Belediye Meclisi, her

Detaylı

Konya Şubesinin 4. Dönem yönetim. başkanlık yapmıştır.evli ve üç çocuk babasıdır.

Konya Şubesinin 4. Dönem yönetim. başkanlık yapmıştır.evli ve üç çocuk babasıdır. Hüseyin ŞAHİN (Başkan) 1955 yılında Konya'da doğdu. 1977 yılında Konya DMMA'dan mezun oldu.toprak iskan, Konya Sanat Okulu, Meslek Yüksek Okulu, Kayseri Yapı Sanat Lisesinde meslek dersi öğretmenlikleri

Detaylı

MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANI : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Marmaracık Mahallesi,

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Karar No: 204/2 Evrak No: 6687 Özet: Kadro değişiklik cetveli. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Konu: Kadro değişiklik cetveli. "3/0/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU 1 - İmar arşiv dosyasının arşivden çekilmesi - Onaylı mimari projenin ozalitinin temini (ozalit çektirme

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL İSTANBUL İLİ BAHÇELİEVLER İLÇESİ YENİBOSNA MAHALLESİ 1542 ADA 35 NO LU PARSEL TANITIM DOKÜMANI Kasım 2010 1. TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu ve Öğrenci Konseyi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ 3 Nisan 2014 tarihinde TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu yeni dönem Sekretarya seçimi için yapılan toplantıya Başkan Ömer Pınar Afşar katıldı.

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

K A R A R. Gerekli meclis kararının alınabilmesi için evrakın Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize rica ederim. Denilmektedir.

K A R A R. Gerekli meclis kararının alınabilmesi için evrakın Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize rica ederim. Denilmektedir. K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.05.2014 tarihli ve 67597785-301.01-203 sayılı yazısı ekinde sunulan, Çukurova Belediyeler Birliğine meclis

Detaylı

Evli ve bir çocuk babasıdır.

Evli ve bir çocuk babasıdır. Ensar KILIÇ (Başkan) 1954 yılında Erzurum'da doğdu, ilk öğrenimini Erzurum'da, orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1977 yılında K.T.Ü.'den mezun oldu 1978-81 yılları arasında Türkiye Kömür Işletmeleri'nde

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 1 Aplikasyon işlemi 1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. 2 Cins Değişikliği

Detaylı

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 09 10 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan EMO D.Bakır Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu toplantı ve seçimlerine BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11 Ocak 2009 tarihinde, İl

Detaylı

M. Kemal ÇİFTÇİ (II. Başkan) 1967 yılında Sivas'ın Gürün jlçesinde doğdu. 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden

M. Kemal ÇİFTÇİ (II. Başkan) 1967 yılında Sivas'ın Gürün jlçesinde doğdu. 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Hasan ZENGİN (Başkan) 1963 yılında Trabzon'da doğdu. 1985 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. Adana Şube 2. dönem yönetim kurulu* üyeliği, 3. dönem şube başkanlığı görevlerinde bulundu.

Detaylı

A.Settar DEMİR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis 2.Başkan V. Kâtip Üye Kâtip Üye

A.Settar DEMİR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis 2.Başkan V. Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 133 Mülkiyeti Ramazan DURMAZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi, Ada:957, Parsel: 25 de kayıtlı taşınmazlar 18-M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda h: 10

Detaylı

Âna nirengi doğrultuları için p = 1 m 2 o Ara nirengi doğrultuları için p a =------------ m\

Âna nirengi doğrultuları için p = 1 m 2 o Ara nirengi doğrultuları için p a =------------ m\ 4. ÖLÇÜLERİN AĞIRLIKLARININ SAPTANMASI Ana, ara ve tamamlayıcı nirengi doğrultularının herbiri gruplar halinde ele alınarak bunların ortalama hatalarının öncül (a priori) değerleri, üçgen kapanmalarından

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-264 12.12.2011 Özü: Geçici ve Mevsimlik İşçi Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2011 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.12.2011 tarih ve M.01.1.ABB.0.10.01-301.01-208

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 97342770-934.99-E.1758100 08.08.2016 Konu : Personel Çalıştırılması DAĞITIM YERLERİNE Orman Mühendisleri Odası Başkanlığınca bazı Bölge Müdürlüklerimizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.07.2013

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59 GÜNDEM -4: 1/1000 Ölçekli Nakkaş Mahallesi Komisyon raporunun görüşülmesi. İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1015-6848 sayılı yazısında; İLGİ:a) 08.11.2012 tarih ve 154

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-01 14.01.2014 Özü: Altın Koza Film Festivali Ödülleri K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-01 14.01.2014 Özü: Altın Koza Film Festivali Ödülleri K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-01 14.01.2014 Özü: Altın Koza Film Festivali Ödülleri K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2014 tarihli oturumunda okunan,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 10.16.45 Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2015/191 Toplantı Yeri

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 10.16.45 Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2015/191 Toplantı Yeri Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 10.16.45 Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2015/191 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 07.03.2015/4187 BURSA Balıkesir İli,

Detaylı

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU Komisyonlarımıza havale edilen 04.06.2015 tarih ve 45914605/1119 sayılı Emlak ve Mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka Şemikler Mahallesi 45 pafta 5998 parsel sayılı 317,39 m2 miktarındaki taşınmaz üzerinde

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Karar No: 205/23 Karar Tarih:07/04/205 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konu: Plan Tadilatı. Evrak No: 9483 Özet: Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/ Pafta, 2085 Ada 8 ve 9 parsel sayılı

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 01.10.2012 Karar Numarası : 142

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 01.10.2012 Karar Numarası : 142 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Meclis I.Başkan Vekili ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN, Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN 6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN BİLGİ NOTU Sayfa 1 / 15 GENEL BİLGİLER Tanıtım konusu

Detaylı

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞUBAT 2016 A) PLANLAMA ALANI KONUMU Planlama alanı; Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde;

Detaylı

Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-239 İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.00/737

Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-239 İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.00/737 Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANKARA II KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 11.08.2015-124 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 11.08.2015-1525 ANKARA Kırıkkale İli, Delice

Detaylı

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 PLANLAMA ALANI Planlama Alanı Konya-Manavgat Karayolu

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi T.C. TOPLANTI DÖNEMİ 2013/Haziran TOPLANTI GÜNÜ Pazartesi BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 03/06/2013 KARAR NO 147 Özü:İlimiz Oğuzlar İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Arslan TÜREMİŞ ve Sungurlu İlçesi İl Genel Meclis

Detaylı

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ 26.06.2015 Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-32 11.02.2014 Özü: Yetki verilmesi K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-32 11.02.2014 Özü: Yetki verilmesi K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-32 11.02.2014 Özü: Yetki verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 11.02.2014

Detaylı

9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir)

9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir) 9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir) 14.02.2008 / 28.10.11210 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin

Detaylı

AB VE TÜRKİYE DE MÜTEAHHİTLİK STANDART ÇALIŞMALARI

AB VE TÜRKİYE DE MÜTEAHHİTLİK STANDART ÇALIŞMALARI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ AB VE TÜRKİYE DE MÜTEAHHİTLİK STANDART ÇALIŞMALARI Mehmet BOZDEMİR Personel ve Sistem Belgelendirme Merkezi Başkanı 2007 Türk Standardları Enstitüsü 1 TSE nin MİSYONU Ülkemizin

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 28 : İller Bankasından Araç Ve İş Makinesi Alımı İçin Kredi Kullanılması Hususunun Görüşülmesi Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün Araç ve İş Makinesi Alımı Hususunda kredi

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Kültür ve Turizm Bakanlığından: İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 17.12.2014-226 Toplantı Yeri KARAR TARİHİ VE NO : 17.12.2014-2980 İSTANBUL İstanbul

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. AMAÇ T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA

Detaylı

:Taşınmaz kullanılmamaktadır. Uzunahmet

:Taşınmaz kullanılmamaktadır. Uzunahmet Taşınmazın Adresi 1 GENEL BİLGİLER 1.1 Taşınmazın Cinsi Fiili Kullanımı ve Adres Bilgileri Taşınmazın Cinsi Taşınmazın Fiili Kullanımı :Baskül ve Arsası :Taşınmaz kullanılmamaktadır. İl Erzurum Köyü/ Mevkii

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

HARİTA BÜLTENİ. yısallaştırma işlemi ile üretilen haritaları BE- LEDİYE'ye teslim eder.

HARİTA BÜLTENİ. yısallaştırma işlemi ile üretilen haritaları BE- LEDİYE'ye teslim eder. HARİTA BÜLTENİ yısallaştırma işlemi ile üretilen haritaları BE- LEDİYE'ye teslim eder. PROJE SÜRESİ Madde 9: Proje başlangıcı, Protokolün onaylanmasını takip eden ilk on gün içerisinde, gerekil ödemenin

Detaylı

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları,

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları, TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal, ve kültürel gelişmelerin, yaşam ve meslek alanlarımıza yansımaları ağırlaşarak

Detaylı