Hastane İnfeksiyonları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hastane İnfeksiyonları"

Transkript

1 ISSN Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Y l : 1999 Cilt : 3 Say : 2 Nozokomiyal Üriner Sistem nfeksiyonlar nda Tan mlar ve Patogenez Köksal. Nozokomiyal Üriner Sistem nfeksiyonu: Etkenler ve Antimikrobiyal Direnç Leblebicio lu H. Nozokomiyal Üriner Sistem nfeksiyonlar nda Kateter Kullan m n n Rolü Bak r M. Nozokomiyal Üriner Sistem nfeksiyonlar nda Tan Çaylan R, Köksal. Nozokomiyal Üriner Sistem nfeksiyonlar ndan Korunma ve Tedavi Ayd n K. Hastane At klar n n Zarars z Hale Getirilmesi Günayd n M. Yo un Bak m Ünitelerinde Yatan Hastalarda Efl Zamanl drar ve drar Sonda Ucu Kültürlerinin De erlendirilmesi Ayd n K, Volkan S, Köksal, Çaylan R, Öksüz R. Kateter liflkili Nozokomiyal Üriner Sistem nfeksiyonlar Arslan H, Gürdo an K. Yo un Bak m Ünitesi ve Di er Ünitelerde Yatan Hastalardan zole Edilen Nozokomiyal Acinetobacter baumannii Sufllar n n n vitro Antibiyotik Duyarl l klar Palab y ko lu, Bengisun JS.

2 Hastane İnfeksiyonları Dergisi YAZIM KURALLARI 1. Hastane nfeksiyonlar Dergisi Bilimsel T p Yay nevi nin süreli yay n olarak üç ayda bir yay mlanmaktad r. 2. Derginin amac Hastane nfeksiyonlar n ilgilendiren konularda yap lan deneysel çal flmalar, klinik çal flmalar, epidemiyolojik çal flmalar, derlemeler, olgu sunumlar, k sa raporlar ve editöre mektup türünden yaz lar ile okuyucular aras bilgi al flveriflini sa lamak ve böylece ülkemizin bilimsel geliflimine katk sa lamakt r. 3. Derginin dili Türkçe dir ve Türkçe yaz lm fl makaleler kabul edilmektedir. Ancak deneysel çal flmalar, klinik ve epidemiyolojik çal flmalar, olgu sunumlar için ngilizce bafll k, ngilizce özet, ngilizce anahtar kelimelerin bulunmas zorunludur. Derleme türü makaleler için Türkçe ve ngilizce özete gerek yoktur. K saltmalar uluslararas kabul edilen flekilde olmal ve ilk kullan ld klar yerde aç k olarak yaz lmal ve parentez içinde k salt lm fl flekli gösterilmelidir. 4. Yaz da mikroorganizmalar n latince isimleri ilk geçtikleri yerde tam ve aç k olarak yaz lmal, daha sonraki kullan mlarda cins isminin ilk harfi büyük harfle yaz larak, nokta konulmal ve tür ismi küçük harflerle yaz larak k salt lm fl olarak kullan lmal d r. Örne in: Streptococcus pneumoniae... S. pneumoniae gibi. Mikroorganizmalar n orjinal latince isimleri ya italik olarak yaz lmal veya italik yaz lmalar n sa lamak için altlar çizilmelidir. Yaz da mikroorganizmalar n sadece cins ad belirtiliyorsa türkçeye kazand r lm fl flekli ile yaz labilir. Örne in: stafilokok, streptokok gibi. Bu durumda italik yaz l ma gerek yoktur. 5. Antibiyotik isimleri dil bütünlü ünü sa lamak aç s ndan okundu u gibi yaz lmal ve cümle bafl nda de ilse ilk harfi küçük olarak yaz lmal d r. Örne in: sefotaksim, streptomisin, penisilin gibi. 6. Gönderilen yaz lar, isimleri gizli tutulan konuyla ilgili üç dan flma kurulu üyesinden en az iki olumlu görüfl karfl l nda yay mlanmaya hak kazan r. 7. Gönderilen yaz n n de erlendirmeye al nmas için yazarlar n B L MSEL TIP YAYINEV nin nolu posta çeki hesab na "yaz de erlendirme posta ve k rtasiye giderleri" için TL yat rmalar ve posta çeki dekontunu yaz ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. 8. Yaz lar n hemen iflleme konulabilmesi için belirtilen yaz m esaslar na tam olarak uygun olmas gereklidir. 9. Yaz lar yaz c ile A4 ka da, ka d n sadece bir yüzüne ve çift aral kl olarak yaz lmal ve 3.5 disket ile birlikte gönderilmelidir. 10. Araflt rma fleklindeki makaleler mutlaka afla da belirtilen düzene uygun olmal d r; 1. sayfa: Bafll k (Türkçe), Yazarlar, Kurum, Yaz flma Adresi. 2. sayfa: Özet (Türkçe), Anahtar Kelimeler, ngilizce Bafll k, ngilizce Özet, ngilizce Anahtar Kelimeler. 3. sayfa ve sonraki sayfalar s ras yla Girifl, Materyal ve Metod, Sonuçlar, Tart flma ve Kaynaklar. 11. Olgu sunumu fleklindeki makalelerde de yukar daki ilk 2 sayfa için geçerli düzene uyulmal, üçüncü sayfadan itibaren yaz n n türüne uygun flekilde kaleme al nmal d r. 12 Derlemelerde kaynak say s mümkünse 40' n üzerinde olmamal d r. Dergide yay nlanacak derleme türündeki yaz lar editörler kurulu taraf ndan önceden planland için, planlanan n d fl ndaki derleme türü makaleler ile ilgili olarak yaz gönderilmeden önce editörler kurulunun onay al nmal d r. 13. Tablo, fiekil ve Resimler (Numaralar ve/veya alt yaz lar ile birlikte) gönderilecek olan üç örnekten yaln zca birinde yaz içinde yer almas istenilen flekilde haz rlanmal (eklenmeli, yap flt r lmal vs.), di er iki örnekte numara, bafll k veya alt yaz lar ile birlikte herbiri bir A4 ka da (çizilmifl, yaz lm fl veya yap flt r lm fl olarak) haz rlanarak yaz ya eklenmelidir. Yine bu son iki örnekte yaz dan flma kurulu üyelerine isim sakl olarak gönderilece i için, yazar isimleri ve çal flman n yap ld yer ile ilgili bilgiler bulunmamal d r (bofl b rak lmal veya okunamayacak flekilde silinmelidir). 14. Kaynak numaralar metinde parantez içinde ve cümle sonunda belirtilmeli, metin sonunda eser içindeki geçifl s ras - na göre numaraland r lmal d r. Kaynaklar n yaz l m afla daki örneklere uygun olmal d r. Kaynak bir dergi ise; Yazar(lar) n Soyad Ad n n baflharf(ler)i, (6 ve daha az say da yazar için yazarlar n tümü, 6 n n üzerinde yazar bulunan makaleler için ilk 3 yazar belirtilmeli türkçe kaynaklar için "ve ark.", yabanc kaynaklar için "et al." ibaresi kullan lmal d r). Makalenin bafll. Derginin ndex Medicus a uygun k salt lm fl ismi Y l; Cilt: lk ve son sayfa numaras. Örnek: Fagon JY, Novara A, Stephan F, Girou E, Safar M. Mortality attributable to nosocomial infections in the ICU. Inf Contr Hosp Epidemiol 1994;15: Kaynak bir kitap ise; Yazar(lar) n Soyad Ad n n baflharf(ler)i. Kitab n Ad, Kaç nc Bask oldu u, Bas m Yeri, Bas mevi, Bas m Y l. Örnek: Sherlock S. Diseases of the Liver and Biliary System. Eighth edition, Oxford: Blackwell Scientific Publications, Kaynak kitaptan bir bölüm ise; Bölüm yazar(lar) n n Soyad Ad n n baflharf(ler)i, Bölüm bafll, In: Editör(ler)in soyad ad n n baflharf(ler)i (ed) veya (eds). Kitab n ad, Kaç nc bask oldu u, Bas m yeri: Yay nevi, Bask y l : Bölümün ilk ve son sayfa numaras. Örnek: George DL. Nosocomial pneumonia. In: Mayhall CG. (ed). Hospital Epidemiology and Infection Control. Baltimore: Williams & Wilkins, 1996: Olgu sunumlar n n girifl ve tart flma k s mlar k sa-öz olmal, kaynak say s k s tl olmal d r. 16. K sa raporlar özet içermemeli, k sa-öz olmal, kaynaklar s - n rl olmal, sonuna s ras yla yazar isimleri, ünvanlar ve yaz flma adresleri eklenmelidir. 17. Editöre mektup bölümü, dergide daha önce yay mlanm fl yaz lara elefltiri getirmek, katk sa lamak ya da orjinal bir çal flma olarak haz rlanmam fl ve haz rlanamayacak bilgilerin iletilmesi amac yla oluflturuldu undan k sa-öz olmal, özet içermemeli, kaynaklar s n rl olmal d r. 18. Yaz lar, yaz n n daha önce bir dergide yay mlanmam fl veya yay mlanmak üzere gönderilmemifl oldu unu bildiren, makaledeki isim s ras na uygun biçimde yazarlarca imzalanm fl bir üst yaz ile gönderilmelidir. 19. Daha önce sunulmufl bildiriler yer ve tarih belirtmek kofluluyla yay mlanabilir. 20. Yay mlanan yaz lar n bilimsel ve hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. 21. Dergimizde yay mlanan yaz lar n yay n hakk B L MSEL TIP YAYINEV ne aittir. Yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. 22. Yaz lar afla daki adrese yukar daki kurallara uygun flekilde 3.5 disket ile birlikte ve mutlaka üç nüsha olarak gönderilmelidir. HASTANE NFEKS YONLARI DERG S P.K. 99 Cebeci - ANKARA Sahibi : Bilimsel T p Yay nevi Ad na Osman ÇEV K Yaz flleri Müdürü : Mustafa Ayd n ÇEV K

3 İçindekiler Hastane İnfeksiyonları Dergisi Dr. Murat AKOVA Dr. Semra ÇALANGU Dr. Mehmet DOĞANAY Dr. Volkan DÜNDAR Dr. Güler KANRA Dr. Volkan KORTEN Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU Dr. Latife MAMIKOĞLU Dr. Emin TEKELİ Dr. Kurtuluş TÖRECİ Dr. Haluk VAHABOĞLU Dr. Metin ÇAKMAKÇI Genel Yay n Koordinatörü Yay n Yürütme Kurulu Dr. Esra ALP KARAKOÇ Dr. Yeşim ÇETİNKAYA Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK Editörler Kurulu Dan flma Kurulu Dr. Nilgün ACAR Dr. Halis AKALIN Dr. Ayhan AKBULUT Dr. Yıldırım AKTUĞLU Dr. Hüsnü ALTUNAY Dr. Dilek ARMAN Dr. Eralp ARIKAN Dr. Hande ASLAN Dr. Celal AYAZ Dr. Mehmet BAKIR Dr. Semih BASKAN Dr. Mustafa BERKTAŞ Dr. Kadir BİBEROĞLU Dr. Mehmet BİTİRGEN Dr. Yavuz BOZFAKİOĞLU Dr. Hasan ÇOLAK Dr. Elvin DİNÇ Dr. Başak DOKUZOĞUZ Dr. Bengül DURMAZ Dr. Atilla ENGİN Dr. İsmail H. DÜNDAR Dr. Selma ERBAYDAR Dr. Oya GÖKMEN Dr. Feridun GÖKIRMAK Dr. Serhat ÜNAL Dr. Paşa GÖKTAŞ Dr. Deniz GÜR Dr. Volkan ÖZGÜVEN Dr. Murat HAYRAN Dr. Mehmet KARAHAN Dr. Sami KINIKLI Dr. İftihar KÖKSAL Dr. Levent KUTLUAY Dr. Özcan NAZLICAN Dr. Beril ÖZBAKKALOĞLU Dr. Oktay ÖZDEMİR Dr. Onur ÖZGENÇ Dr. Halit ÖZSÜT Dr. İskender SAYEK Dr. Engin SEBER Dr. Fatma SIRMATEL Dr. Murat TUĞRUL Dr. Rüçhan TÜRKYILMAZ Dr. Gaye USLUER Dr. Ömrüm UZUN Dr. Ayşe WILLKE Dr. A. Nevzat YALÇIN Dr. Güler YAYLI Dr. Şerafettin YILMAZ Dr. F. Şebnem ERDİNÇ Dr. Çiğdem KUZUCU Dr. Gülay SAİN Nozokomiyal Üriner Sistem İnfeksiyonlarında Tanımlar ve Patogenez Dr. İftihar KÖKSAL Nozokomiyal Üriner Sistem İnfeksiyonu: Etkenler ve Antimikrobiyal Direnç Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU Nozokomiyal Üriner Sistem İnfeksiyonlarında Kateter Kullanımının Rolü Dr. Mehmet BAKIR Nozokomiyal Üriner Sistem İnfeksiyonlarında Tanı Dr. Rahmet ÇAYLAN, Dr. İftihar KÖKSAL Nozokomiyal Üriner Sistem İnfeksiyonlarından Korunma ve Tedavi Dr. Kemalettin AYDIN Hastane Atıklarının Zararsız Hale Getirilmesi Dr. Murat GÜNAYDIN Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalarda Eş Zamanlı İdrar ve İdrar Sonda Ucu Kültürlerinin Değerlendirilmesi Dr. Kemalettin AYDIN, Dr. Serkan VOLKAN, Dr. İftihar KÖKSAL, Dr. Rahmet ÇAYLAN, Dr. Recep ÖKSÜZ Kateter İlişkili Nozokomiyal Üriner Sistem İnfeksiyonları Dr. Hande ARSLAN, Dr. Kezban GÜRDOĞAN Yoğun Bakım Ünitesi ve Diğer Ünitelerde Yatan Hastalardan İzole Edilen Nozokomiyal Acinetobacter baumannii Suşlarının İn vitro Antibiyotik Duyarlılıkları Dr. İffet PALABIYIKOĞLU, Dr. J. Sedef BENGİSUN Hastane nfeksiyonlar Dergisi Y l : 1999, Cilt : 3, Say : 2 Yay mlayan: Bilimsel T p Yay nevi Bükrefl sokak. 3/20 Kavakl dere - ANKARA Tel : Faks : Yaz flma Adresi: Hastane nfeksiyonlar Dergisi P. K. 99 Cebeci - ANKARA Bu derginin yayımını destekleyen kuruluşlar derginin bilimsel içeriğine karışmamaktadır. İleri sürülen ve savunulan görüşler destekleyen kuruluşların görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Hastane İnfeksiyonları Dergisi Sayısı Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd. Şti. ve Merck Sharp ve Dohme İlaçları Ltd. Şti. Tarafından Desteklenmiştir.

4 Özel Say lar m z n Üçüncüsü: Nozokomiyal Üriner Sistem nfeksiyonlar Geçen y l yay nlanan Nozokomiyal pnömoni ve Nozokomiyal sepsis konulu özel say lar m z n ard ndan bu y l iki özel say daha yay nlayaca z. Elinizdeki özel say m z n konusu Nozokomiyal üriner sistem infeksiyonlar. Bu say n n misafir editörlü ünü Prof. Dr. ftihar Köksal üstlendi. Say n Köksal a ve özel say n n haz rlanmas nda eme i geçen yazarlara teflekkür ediyoruz. Ayr ca yine bu say m zda ilginizi çekecek çal flma ve derleme yaz lar yer al yor. Bir sonraki say m zda buluflmak ümidiyle. Sayg lar m zla. Dr. Serhat ÜNAL 63

5 Misafir Editör den Hastane nfeksiyonlar Dergisi nin bu say s Nozokomiyal üriner sistem infeksiyonlar na ayr lm flt r. Nozokomiyal infeksiyonlar içerisinde üriner sistem infeksiyonlar n n özel bir anlam vard r. Çünkü üriner sistem infeksiyonlar, nozokomiyal infeksiyonlar n ilk s ras nda yer almaktad r. Hastanede meydana gelen infeksiyonlar n yaklafl k %40 üriner sisteme ait infeksiyonlard r. Bu infeksiyonlar n neredeyse tamam invaziv ifllemlerle iliflkili olup %70-88 inden kateterler sorumludur. Nozokomiyal üriner sistem infeksiyonlar, sepsis ve bununla iliflkili mortalitenin de en büyük sebebidir. Ayr ca, nozokomiyal üriner sistem infeksiyonlar tan sal yaklafl mlar, tedavi ve hastanede kal fl n uzamas gibi hasta maliyetini de artt r c sorunlara yol açmaktad r. Hastane infeksiyonlar n n bu özel say s nda nozokomiyal üriner sistem infeksiyonlar na ait tan mlar, patogenez, etyolojik ajanlar, epidemiyoloji, kateter kullan - m n n rolü, tan, korunma ve tedavi yazarlar taraf ndan ayr nt l olarak tart fl lacakt r. Bu say n n oluflmas n, özveri ile haz rlad klar yaz lar ile gerçeklefltiren tüm meslektafllar ma ve misafir editörlük görevini veren Hastane nfeksiyonlar Dergisi nin Genel Yay n Koordinatörü ve Editörler Kurulu na sonsuz teflekkürlerimi sunar m. Sayg lar mla. Dr. ftihar KÖKSAL 64

6 KONGRE ve SİMPOZYUMLAR 14. Antibiyotik ve Kemoterapi (Ankem) Kongresi 31 May s-4 Haziran 1999, Antalya, Türkiye (Başvuru: Prof. Dr. Selim BADUR, İstanbul T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal, 34390, Çapa, İstanbul). Tomasek-Days 99-8 th International Conference of Young Microbiologists 2-3 June 1999, Brno, Czechia (Information: Dr. O. Zahradnicek, Microbiologicky ustav LF MU a FN u sv. Anny, Pekarska 53, CZ Brno, Czechia). 5 th Congress of the European Confederation of Medical Mycology and 33. Tagung der Deutschsprachigen Mykologischen Gesellschaft 3-6 June 1999, Dresden, Germany (Information: AKM GmbH, Alte Holstenstr. 1, D Hamburg, Germany. Fax: ). 6 th Conference of the International Society of Travel Medicine 6-10 June 1999, Montreal, Quebec, Canada (Information: Events International Meeting Planners Inc., 759 Victoria Square, Suite 300, Montreal, Canada H2Y 2J7). 17 th International Congress of Clinical Chemistry 6-11 June 1999, Florence, Italy (Information: Emmezeta Congressi, Via C. Farini 70, I Milan, Italy. Fax: ). X th Symposium on HIV Infection June 1999, Toulon, France (Information: Albine Conseil, 7, boulevad de Courbevoie, Bat. B, lle de la Jatte, F Neuilly sur Seine Cedex, France). 8 th International Conference on Lyme Borreliosis and Other Emerging Tick-Borne Diseases June 1999, Munich, Germany (Information: Lyme 99, c/o AKM Congress Service, P.O.Box 6, CH-4005 Basel, Switzerland). 5 th International Symposium on Modern Concepts in Endocarditis and Cardiovascular Infections 1-3 July 1999, Amsterdam, The Netherlands (Information: Congress Care, Muntelbolwerk 1, P.O. Box 440, NL-5201 AK s-hertogenbosch, The Netherlands). 21 st International Congress of Chemotherapy 4-7 July 1999, Birmingham, United Kingdom (Information: 21st ICC, c/o Mandy Lakin, Gardner-Caldwell Communications, Victoria Mill, Windmill Street, Macclesfield, Cheshire SK11 7HQ, United Kingdom. Fax: ). 13 th Meeting of the International Society for Sexually Transmitted Diseases Research July 1999, Denver, Colorado, USA (Information: ISSTDR Meeting Secretariat, One Bridge Plaza, Suite 350, Fort Lee, NJ , USA). 111

7 4 th International Conference on Biopsychosocial Aspects of HIV Infection July 1999, Ottawa, Ontario K1P 5H3, Canada (Information: AIDS Impact 1999 Canadian Psychological Association, Suite 205, 151 Slater Street, Ottawa, Ontario K1P 5H3, Canada). First International Congress on Cytokines/Chemokines in Infectious Diseases 8-10 September 1999, Bethesda, Maryland, USA (Information: Imedex USA, Inc., 70 Technology Drive, Alpharetta, Georgia , USA). 5 th Croation Congress of Clinical Microbiology and Infectiology September 1999, Zagreb, Croatia (Information: Prof. Smilja Kalenic, Institue of Bacteriology, Virology and Parasitology, University of Zagreb Medical School, Rockefellerova 2, CRO Zagreb, Croatia, Fax: ). 39 th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC) September 1999, San Francisco, California, USA (Information: ASM, Meetings Department, 1325 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC , USA). 9. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastal klar Kongresi 3-8 Ekim 1999, Antalya, Türkiye (Başvuru: Klimik 99, Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal, Eskişehir Tel: (7055) Tel-Faks: klimik Resistance to Antimicrobial Agents October 1999, Monte Carlo, Monaco (Information: Omega Studio, Via F.lli Cervi-Res. Spiga 904, Milano Due, I Segrate (MI), Italy, Fax: ). Fifth International Congress on AIDS in Asia and the Pacific October 1999, Kuala Lumpur, Malaysia (Information: APSACO, c/o Yayasan Citra Usadha Indonesia, Jalan Belimbing Gang Y number 4, Denpasar 80231, Bali, Indonesia). Seventh European Conference on Clinical Aspects and Treatment of HIV Infection October 1999, Lisbon, Portugal (Information: K.I.T. GmbH, Steven Talboom, Convention and Incentive Organization, c/o Radisson SAS Hotel, Karl-Liebknecht-Strasse 5, D Berlin, Germany). International Meeting on Antimicrobial Chemotherapy in Clinical Practice October 1999, Genova, Italy (Information: Congress Studio International srl, P.za dei Volontari, 4, I Milano, Italy). Second World Congress of Pediatric Infectious Diseases 3-6 November 1999, Manila, Philippines (Information: Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines, Suite 6, Philippine Childrenis Medical Center, Quezon Avenue, Extension cor., Agham Road, Quezon City, Philippines). 112 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1999; 3: 2

8 15 th Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest: Chest Diseases at the Turn of the Century. The Asian Perspective 5-8 December 1999, Manila, Philippines (Information: Lung Center of the Philippines, Quezon Avenue, Quezon City, Philippines). Third International Conference on Therapies for Viral Hepatitis 5-9 December 1999, Maui, Hawaii, USA (Information: International Medical Press, 2989 Piedmont Road, Atlanta, GA 30305, USA). The Fifth International Conference on the Macrolides, Azalides, Streptogramins and Ketolides Ocak 2000, İstanbul, Türkiye (Başvuru: ICMASK V Secretariat, c/o Wallace Communications, Inc., 56 East Andrews Drive, Suite 14, Atlanta, GA 30305, USA). 9 th Current Concepts in Infectious Diseases 6-11 February 2000, Davos, Switzerland (Information: Imedex USA, Inc., 70 Technology Drive, Alpharetta, GA, USA). 5 th World Congress on Trauma, Shock, Inflammation and Sepsis 29 February-4 March 2000, Munich, Germany (Information: E. Faist, Ludwig-Maximilians University of Munich, Klinikum Grosshadern, Dept. of Surgery, Marchioninistrasse 15, D Munich, Germany). 8 th Biennial Conference on Antiinfective Agents and Chemotherapy (BICON) March 2000, Munich, Germany (Information: Futuramed Congress Organization, P.O. Box , D Munich, Germany). 2 nd International Conference on HIV and Iron 31 March-1 April 2000, Brugge, Belgium (Information: Dr. Johan R. Boelaert, Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan, Ruddershove, 10, B-8000 Brugge, Belgium). 9 th International Congress on Infectious Diseases 9-12 April 2000, Buenos Aires, Argentina (Information:ISID, 181 Longwood Avenue, Boston, MA 02115, USA). 10 th Annual Scientific Meeting of SHEA April 2000, Orlando, Florida, USA. (Information: SHEA Meetings Deparment, 19 Mantua Road, Mt. Royal, New Jersey 08061, USA. Fax: ). Infettivologia 2000: Infectious Diseases. Past and Future May 2000, Casale Monferrato (AL), Italy (Information: Planet s.r.l., via Borgone, 57, I-10139, Italy). 3 rd European Congress of Chemotherapy May 2000, Madrid, Spain (Information: EEC 2000, Congrex (Sweden) AB, PO Box 5619, S Stockholm, Sweden Tel: Fax: ). Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1999; 3: 2 113

9 KLİMİK Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastal klar Kongresi 3-8 Ekim 1999 Hotel Sun Zeynep Kongre Merkezi, Belek-ANTALYA Serbest Bildiri Özeti Göndermek İçin Son Başvuru Tarihi 30 Haziran 1999 Konaklama İçin Başvuru TOPKON Turizm Bağdat Caddesi No:371/6 Şaşk nbakkal İstanbul Telefon : Faks: Kongre Sekreterliği KLİMİK 99 Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal Eskişehir Tel: (2354, 2356, 2357) Faks: klimik99 114

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Y l : 1998 Cilt : 2 Say : 3 Hastane nfeksiyonlar nda Salg n ncelemesi Ak n L. Cerrahide Deri Antisepsisi Engin A, Kurukahvecio

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Y l : 2001 Cilt : 5 Say : 2 Cerrahi Alan nfeksiyonlar : Girifl ve Tan mlar K l ç YA, Abbaso lu O. nflamasyon, Sistemik nflamatuvar

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Y l : 2008 Cilt : 12 Ek : 1 TÜRK HASTANE ÝNFEKSÝYONLARI ve KONTROLÜ DERNEÐÝ 2000 TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Y l : 2006 Cilt : 10 Ek : 2 TÜRK HASTANE ÝNFEKSÝYONLARI ve KONTROLÜ DERNEÐÝ 2000 TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 T u r k i s h J o u r n a l o f H o s p i t a l I n f e c t i o n s Hastane İnfeksiyonları CİLT/VOLUME 14 SAYI/ISSUE 1 MART/MARCH 2010 HASTANE İNFEKSİYONLARI KONGRESİ 1-4 Nisan 2010 İnfeksiyon

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 T u r k i s h J o u r n a l o f H o s p i t a l I n f e c t i o n s CİLT/VOLUME 15 SAYI/ISSUE 2 HAZİRAN/JUNE 2011 Hastane nfeksiyonlar nda Salg n Yönetimi Doç. Dr. Nurcan BAYKAM Kalite ve

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 T u r k i s h J o u r n a l o f H o s p i t a l I n f e c t i o n s Hastane İnfeksiyonları Dergisi CİLT/VOLUME 17 SAYI/ISSUE 1 NİSAN/APRIL 2013 HASTANE İNFEKSİYONLARI EĞİTİM PROGRAMI 2013

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 T u r k i s h J o u r n a l o f H o s p i t a l I n f e c t i o n s Hastane İnfeksiyonları Dergisi CİLT/VOLUME 13 SAYI/ISSUE 4 ARALIK/DECEMBER 2009 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha

Detaylı

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY ISSN 1300-932X İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ YIL/YEAR: 2008 CİLT/VOLUME: 13 SAYI/NUMBER: 4 Derlemeler/Review Articles

Detaylı

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY KL N K ISSN 1300-932X. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY KL N K ISSN 1300-932X. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY HASTALIKLARI ISSN 1300-932X İNFEKSİYON HASTALIKLARI KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ YIL/YEAR: 2007 CİLT/VOLUME: 12 SAYI/NUMBER: 3 Kolistin Erbay

Detaylı

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY ISSN 1300-932X CİLT/VOLUME 17 SAYI/ISSUE 1 MART/MARCH 2012 Derleme/Review Norovirüsün Genomik Yapısı, Replikasyonu ve Epidemiyolojisi / Genomic

Detaylı

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY ISSN 1300-932X CİLT/VOLUME 14 SAYI/ISSUE 1 MART/MARCH 2009 Derleme/Review Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi / Crimean-Congo Haemorrhagic Fever Bodur

Detaylı

10 3 2012 YAZIfiMA ADRES

10 3 2012 YAZIfiMA ADRES Cilt Volume Say Issue Eylül September 10 3 2012 YAZIfiMA ADRES YO UN BAKIM DERG S PK 130 Kavakl dere - ANKARA ADDRESS FOR CORRESPONDENCE TURKISH JOURNAL OF INTENSIVE CARE MEDICINE PO Box 130 Kavaklidere

Detaylı

9 2 2010 YAZIfiMA ADRES

9 2 2010 YAZIfiMA ADRES Cilt Volume Say Issue Haziran June 9 2 2010 YAZIfiMA ADRES YO UN BAKIM DERG S PK 130 Kavakl dere - ANKARA ADDRESS FOR CORRESPONDENCE TURKISH JOURNAL OF INTENSIVE CARE MEDICINE PO Box 130 Kavaklidere -

Detaylı

Cilt: 10 Say : 2 Y l: 2005

Cilt: 10 Say : 2 Y l: 2005 Cilt: 10 Say : 2 Y l: 2005 Hepatit B ve C Virüs nfeksiyonlar nda Haptoglobulin, Serüloplazmin, α1-antitripsin ve α2-makroglobulin Düzeylerindeki De iflimler Tamer fianlida, Sinem AKÇALI, Eda KAN ÜNLÜ,

Detaylı

Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004

Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004 Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004 Kronik Hepatit B nfeksiyonlu Hastalarda nterferon-alfa ve Lamivudin Kombinasyonu Sa alt m n n Etkinli inin De erlendirilmesi Tansu YAMAZHAN, Bilgin ARDA, Ekin ERTEM, Sercan ULUSOY,

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Cilt Volume Sayı Issue Haziran June Sahibi/Owner Bilimsel Tıp Yayınevi adına Osman ÇEVİK Yazı İşleri Müdürü/Editorial Manager Doç.

Detaylı

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY ISSN 1300-932X FLORA Cilt/Volume 19 Sayı/Issue 3 Eylül/September 2014 Sayfa/Page 105-144 CİLT/VOLUME 19 SAYI/ISSUE 3 EYLÜL/SEPTEMBER 2014 İŞBİRLİĞİYLE

Detaylı

www.remisyon.org ED TÖR Mustafa BENEKL ED TÖR YARDIMCISI Ramazan YILDIZ DANIfiMA KURULU Cilt Say Y l Sahibi Bilimsel T p Yay nevi ad na Osman ÇEV K

www.remisyon.org ED TÖR Mustafa BENEKL ED TÖR YARDIMCISI Ramazan YILDIZ DANIfiMA KURULU Cilt Say Y l Sahibi Bilimsel T p Yay nevi ad na Osman ÇEV K Cilt Say Y l 10 1 2010 Sahibi Bilimsel T p Yay nevi ad na Osman ÇEV K Yaz flleri Müdürü Doç. Dr. Gül Ruhsar YILMAZ ISSN: 1302-1710 Yay nc Kurulufl Bilimsel T p Yay nevi Bükrefl Sokak No: 3/20 Kavakl dere-ankara

Detaylı

Cilt: 9 Say : 3 Y l: 2004

Cilt: 9 Say : 3 Y l: 2004 Cilt: 9 Say : 3 Y l: 2004 Viral Hepatitlerle liflkili Olarak Geliflen Hepatoselüler Karsinoman n Tedavisinde Gen Tedavisi Mehmet S. SER N Kronik C Hepatitli Hastalarda nterferon-alfa2a + Ribavirin ndüksiyon

Detaylı

Yo un Bak m Hemflireli i Dergisi

Yo un Bak m Hemflireli i Dergisi ISSN 1302-0498 Yo un Bak m Hemflireli i Dergisi YO UN BAKIM HEMfi RELER DERNE YAYIN ORGANI (JOURNAL OF THE CRITICAL CARE NURSES SOCIETY - TURKEY) Yo un Bak m Hemflireli i Dergisi Index Copernicus da indekslenmektedir

Detaylı

4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld...

4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld... 4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld... Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Derne i taraf ndan düzenlenen 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi 4-8 Haziran

Detaylı

ANESTEZ DERG S. Journal of Anesthes a. Cilt / Volume 16 Say / Number 2 2008. Dernek Kurucular / Founders

ANESTEZ DERG S. Journal of Anesthes a. Cilt / Volume 16 Say / Number 2 2008. Dernek Kurucular / Founders ISSN 1300-0578 ANESTEZ DERG S Journal of Anesthes a Cilt / Volume 16 Say / Number 2 2008 Anestezi ve Reanimasyon Uzmanlar Derne i Yay n Organ Offical Journal of Anesthesiology and Reanimation Specialists

Detaylı

Ac badem Üniversitesi Sa l k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Bölümü ç Hastal klar Hemflireli i Anabilim Dal, STANBUL

Ac badem Üniversitesi Sa l k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Bölümü ç Hastal klar Hemflireli i Anabilim Dal, STANBUL E d i t ö r d e n De erli Okuyucular m z, Diyabet Obezite ve Hipertansiyon da Hemflirelik dergimizin alt nc y l n n ilk say s yla sizlere yeniden merhaba diyoruz. Bu say m zda da meslektafllar m z n geliflmelerine

Detaylı

ANESTEZ DERG S. Journal of Anesthes a. Cilt / Volume 18 Say / Number 4 2010. Dernek Kurucular / Founders

ANESTEZ DERG S. Journal of Anesthes a. Cilt / Volume 18 Say / Number 4 2010. Dernek Kurucular / Founders ISSN 1300-0578 ANESTEZ DERG S Journal of Anesthes a Cilt / Volume 18 Say / Number 4 2010 Anestezi ve Reanimasyon Uzmanlar Derne i Yay n Organ Offical Journal of Anesthesiology and Reanimation Specialists

Detaylı

ANESTEZ DERG S. Journal of Anesthes a. Cilt / Volume 18 Say / Number 1 2010. Dernek Kurucular / Founders

ANESTEZ DERG S. Journal of Anesthes a. Cilt / Volume 18 Say / Number 1 2010. Dernek Kurucular / Founders ISSN 1300-0578 ANESTEZ DERG S Journal of Anesthes a Cilt / Volume 18 Say / Number 1 2010 Anestezi ve Reanimasyon Uzmanlar Derne i Yay n Organ Offical Journal of Anesthesiology and Reanimation Specialists

Detaylı

Özgün Araştırmalar / Original Articles. Derlemeler / Reviews. Olgu Sunumları / Case Reports

Özgün Araştırmalar / Original Articles. Derlemeler / Reviews. Olgu Sunumları / Case Reports www.cocukenfeksiyon.org ISSN 1307-1068 Çocuk Enfeksiyon Dergisi / Journal of Pediatric Infection Cilt / Vol.: 4 Say / Issue: 1 Mart / March 2010 Sayfa / Page: 1-47 Editör / Editor Mustafa Hac mustafao

Detaylı

Bir Devlet Hastanesi Örne i: Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2005 Y l nda Saptanan Hastane nfeksiyonlar #

Bir Devlet Hastanesi Örne i: Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2005 Y l nda Saptanan Hastane nfeksiyonlar # Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: 244-248 Hastane İnfeksiyonları Bir Devlet Hastanesi Örne i: Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2005 Y l nda Saptanan Hastane nfeksiyonlar # Dr. Figen Ça lan

Detaylı

Özgün Araştırmalar / Original Articles. Olgu Sunumları / Case Reports

Özgün Araştırmalar / Original Articles. Olgu Sunumları / Case Reports www.cocukenfeksiyon.org ISSN 1307-1068 Çocuk Enfeksiyon Dergisi / Journal of Pediatric Infection Cilt / Vol.: 5 Say / Issue: 1 Mart / March 2011 Sayfa / Page: 1-44 Editör / Editor Mustafa Hac mustafao

Detaylı

Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Yo un Bak m Ünitelerinde Hastane nfeksiyonlar

Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Yo un Bak m Ünitelerinde Hastane nfeksiyonlar Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 158-164 Hastane İnfeksiyonları Yo un Bak m Ünitelerinde Hastane nfeksiyonlar Dr. ffet PALABIYIKO LU*, Dr. Emin TEKEL *, Dr. Fügen ÇOKÇA*, Dr. Özay ARIKAN AKAN*, Dr.

Detaylı