ÖZGEÇMİŞ DıĢ Pazar Analizi ve Ürün GeliĢtirme Stratejileri: Denim Kriz Dönemlerinde Ġhracat Pazarlama Stratejileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. 2003 DıĢ Pazar Analizi ve Ürün GeliĢtirme Stratejileri: Denim. 2003 Kriz Dönemlerinde Ġhracat Pazarlama Stratejileri"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sahavet Gürdal 2. Doğum Tarihi : Ünvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Pazarlama Ege Üniversitesi, Ġktisadi ve Ticari 1977 Bilimler Fakültesi Y. Lisans ĠĢletme Ege Üniversitesi,ĠĢletme Fakültesi 1979 Doktora ĠĢletme/Pazarlama Dokuz Eylül Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 5.Akademik Unvanlar Doçent Pazarlama Marmara Üniv Profesör Pazarlama Marmara Üniv Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri(seçilenler) 1984 Emrah Özesen 2009 YeĢil Tedarik zinciri ve Ambalaj Sanayi inde Uygulama Nurettin Güzeltepe 2004 SipariĢ Temeline Dayalı Üretim Yapan ĠĢletmelerde Üretim Sistemleri Fatma Selcen Kılınç Fahri Apaydın Emrah Güven GökĢen Gonca Cengiz Pınar Kanbak Arda Akçoru Melek Nalan Sönmez Ocak Gönül Özuğur Zeynep Malkan 2003 DıĢ Pazar Analizi ve Ürün GeliĢtirme Stratejileri: Denim 2003 Kriz Dönemlerinde Ġhracat Pazarlama Stratejileri 2002 MüĢteri ĠliĢkileri ve Bankacılık Sektöründe Uygulama 2002 ĠĢletmelerde Yeni Ürün GeliĢtirme Süreci 2002 Marka Ġsmi Yaratma ve Ġlaç Sektöründe Uygulama 2002 Endüstriyel Pazarlamada Rakip Analizi ve Fotosel Sektöründe Uygulama 2002 Uluslararası Marka 2001 Süreç ĠyileĢtirmede Ġstatistiksel Yöntemlerin Kullanılması 2000 Sales Force Traınıng In Multı Level Marketıng 6.2. Doktora Tezleri : (seçilenler) A.VEYSEL TEMEL: " " Ocak 2010 TOLGA DURSUN: " " Ocak 2010 ERKAN ERK: "Talep Yoluyla Stok Kontrolü Üzerine Bir Model Önerisi ve Ticari Bir ĠĢletmede Uygulama" Aralık 2009 ÖMER GÖÇ: "Gerçek Zamanlı Trafik Bilgisinin Rekabette Maliyet Avantajı OluĢturmaya Etkisi ve Lojistik Sektöründe Bir Uygulama" Haziran

2 HİKMET ERKAN: "Talep Tahmin Doğruluğunu Artırmak için Talebi Etkileyen Faktörlerin Analizi ve Ġlaç Sektöründe Ekonometrik Bir Model Önerisi, Mart 2008 M.EMİN İNAL : Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlarda Pazarlama Planlaması, Yayınlar 7.2 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceeedins) Basılan Bildiriler Measurement of Marketing Productivity in a Developing Countries:(Birlikte: Gürdal,S; Erem,T.) 1990 AMS Annual Conference, 1990, New Orleans USA University Students Approach to Corporate Identity and Corporate Image: A Comparative Study, paper presented at the Eleventh World Business Congress: The Impact of Globalization on World Business in the New Millennium: Competition, Cooperation, Environment, and Development, 2002, Antalya, Turkey Logistics Competitive Advantage by Global Logistics, International Logistics Congress, Istanbul, 2003, Turkey Issues of Consumer Complaints and How They Should Be Resolved: Gap Between Consumers and Store Managers Beliefs; (Birlikte: Arslan,.M;Gürdal,S.)14th Recent Advances in Retailing & Services Science Conference, June 29-July 2, 2007, San Francisco, USA An Exploratory Research On Harmony Between Incumbents And Successors:A Case From Turkey(Birlikte:Gürdal,S; Nacidinova,S.) 2.nd International Enterpreneurship Congress,Mayıs 08, Bishkek/ Kırgızistan The Internet-Based Supply Chain Management: A Study For Determining Troubles And Challenges In The Internet-Based Textile Supply Chain In Turkey; (Birlikte: Barutçu,S;Gürdal,S.) ISSCM Nisan 08, Dubai,UAE Loyalty Exists In Fuel Consumption Or Does Not? (Gürdal,S;Yozgat,Uğur,Aysuna,C.)5th. International Strategic Management Conference, Stellenbosch-South Africa, 2-4 Temmuz 2009 Application of Lean Production Principles i Healtcare Sector, (Birlikte:Yılmaz Erdal, Öncül Bilgin Elif, Aysuna Ceyda, Gürdal Sahavet.), 8. International Conference on IT Applications and Management/ ITAM, Yıldız University, Ġstanbul-Turkey, A Study of Effective War Strategies and Their Similarities with Competitive Marketing Strategies; (Birlikte: Latif,Baruönü,Ö.,Örs,N.;Gürdal,S.) International Journal Art adn Sciences: Multidisciplinary Conference,Florence-Italy, Factors Affecting Attitude Toward Private Labels: A ilot Study Between Turkey and Germany; (Birlikte:Aydoğan,S.; Aysuna,C.;Gürdal,S.), 21. IMDA Congress, Temuz 2012Helsinki,Finland Looking Perceived Value and Education Marketing from a Different Perspective: Perceived Value and Education Marketing; (Birlikte: Sığırcı,Ö.;Gürdal,S.)5. Internatıonal Conference On Socıal Scıences, 5-6 October,Ġzmir-Turkey 7.4 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlarda MüĢteri Analizi, 1996, Marmara Üniversitesi Ekonometri AraĢtırmaları Merkezi Telepazarlama,1996 Atatürk Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Marka Seçimi ve Ençok Bilinen Markalar,1991,M.Ü. ÇağdaĢ ĠĢletmecilik Dergisi Neden Küçük; Ancak Sorun büyük; Lojistürk, Temmuz-Ağustos 2008,S:15Yıl: 3 Ġstatistik ve 2

3 7.5 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Organigram, 1989, 2. Ulusal ĠĢletmecilik Kongresi, Kapadokya/NevĢehir Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmelerde Pazarlama Sorunları, 4. Ulusal ĠĢletmecilik Kongresi, 1993, EskiĢehir Reklamlarda Kadın Ġmgeleri; 3. Pazarlama Kongresi, Ġstanbul Üniversitesi, Silivri-Ġstanbul Örgüt Kültürü,1994, 2.Ulusal ĠĢletmecilik Kongresi, Kapadaokya-NevĢehir Pazarlamada Yeni Trendler, 2000,5. Pazarlama Kongresi, Antalya ĠĢletmelerde Besin Kaynağı Olarak Bilgi Kullanımı ve MüĢteri Bilgi,2001, I. Kütüphanecilik Kongresi, Antakya-Hatay Ġçsel Pazarlama,2001, I. Kütüphanecilik Kongresi, Antakya-Hatay Örgütsel Kültür ve Kurumsal Ġmaj Marka Mıdır?; (Birlikte: Gegez,E.;Arslan,F.N.), 2001, 6.. Pazarlama Kongresi, Erzurum Bulanık Mantığın BerraklaĢtığı Yer: MüĢteri Değeri,2002, 7.Pazarlama Kongresi, Afyon Pazardaki Gücün KarĢılığı: Pazarlama Verimliliği, I. Kobiler ve Verimlilik Kongresi, 2004, Ġstanbul Ülke MenĢei Etkisi Üzerine Bir AraĢtırma; (Birlikte: Nacidimova,S.Gürdal, S.),X. Pazarlama Kongresi, 2005, LefkoĢa-Kıbrıs, GiriĢimci Doğasının Sıfatsal Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Pilot Bir ÇalıĢma; (Birlikte: Altuna,O.;Aysuna,C.; Gürdal,S.) 5. Kobiler ve Verimlilik Kongresi, Kasım, 2008, Ġstanbul Öğretim Elemanlarının Öğretme Stilleri ile Sosyokültürel Özellikleri Arasındaki ĠliĢkinin Belirlenmesi, 17. Ulusal Pazarlama Kongresi, Balıkesir Üniversitesi, Ekim 2012, Burhaniye-Balıkesir 7.6 Diğer Yayınlar (Kitaplar) Satış ; Yeni Asya Matbaacılık, Ġstanbul,1990 Satış ; Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim ĠĢletme Fakültesi,EskiĢehir 1994 Satış : I,II; Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim ĠĢletme Fakültesi, EskiĢehir 1996 Uluslar arası Pazarlama, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim ĠĢletme Fakültesi, EskiĢehir, 1994 Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler; Simge Ofis Printing, Ġstanbul, 1997 Pazarlamanın Yarattığı Değerler: Stratejik birleģmeler( içinde);alfa Yayınevi, Ġstanbul,2002 Müşteri İlişkileri (C.Aysuna-S.Gürdal):içinde: Benim MaaĢımı Kim Ödüyor?:MÜġTERĠ (içinde); Yaprak Yayınları, 2009 Ġstanbul Krizin Öncü Göstergesi: Pazarlama (C.Aysuna-S.Gürdal):; Kriz (içinde) Bilgi Üniversitesi Yayınevi, Ġstanbul, 2009 Değerini Bilemediğimiz Değer Zinciri, ĠTO, Ocak Editörlüğünü Yaptığı Yayınlar Almanak ; Milliyet-Ġmput AraĢtırma ve ĠletiĢim A.ġ., 2004, Ġstanbul Benim Maaşımı Kim Ödüyor? : MÜŞTERİ; Yaprak Yayınlar, 2009 Ġstanbul 8. Projeler KTMÜ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Öğrenci Memnuniyeti, KTMÜ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Öğrenci Memnuniyeti, Ġnsan Faktörü Algılamaları, Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü,2005 Türkiye de Lojistik Sektörü Analizi, Ġstanbul Ticaret Odası, 2006 Tedarik Zinciri Entegrasyonu; Marmara Ün. BAPKO (Haziran 2009 da kabul edilmiģ olup halen yürütülmektedir) Hizmet Sektöründe ĠĢ Süreçlerinin Yeniden Tasarımlanması Üzerine Bir Model Önerisi: Lojistik Firma Örneği; Marmara Ün. BAPKO (Mayıs 2009 da kabul edilmiģ olup halen yürütülmektedir) 9. İdari Görevler Bölüm BĢk.; Kırgızistan Türkiye Manas Ünv. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, 2005 Bahar 3

4 Dekan Vekili; Kırgızistan Türkiye Manas Ünv. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi / Dekan; Kırgızistan Türkiye Manas Ünv. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, / KTMÜ Senato Üyeliği, KTMÜ Yönetim Kurulu Üyeliği, KTMÜ SBE Yönetim Kurulu Üyeliği, KTMÜ Satınalma Komisyonu BaĢkanlığı, Marmara Üniversitesi, Ġ.Ġ.B.F. ĠĢletme Bl. Anabilim Dalı BaĢkanlığı, Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler Pazarlama ve Kamuoyu Araştırmacıları Derneği (pasif üye) LODER, Lojistik Derneği WERC: Warehouse Education and Research Center PPAD :Pazarlama ve Pazarlama AraĢtırmaları Derneği (BaĢkan) Hakemlik Yaptığı Dergiler/Kuruluşlar M.Ü. S.B.E. Öneri Dergisi D.E.Ü.Ġ.F. Dergisi Kocaeli Üniversitesi Ġ.Ġ.D.F.Dergisi TÜBĠTAK: Pazarlama, SatıĢ/SatıĢçılık, SatıĢ gücü, Lojistik, Tedarik Zinciri vb Düzenlenmesinde Bilim Kurulu Üyesi ve Organizatör Olarak Görev Alınan Kongreler 5. Ulusal Pazarlama Kongresi 2000 Akdeniz Üniversitesi ANTALYA 6. Ulusal Pazarlama Kongresi 2001 Atatürk Üniversitesi ERZURUM 7. Ulusal Pazarlama Kongresi 2002 Afyon Kocatepe Üniversitesi AFYON 8. Ulusal Pazarlama Kongresi 2003 Erciyes Üniversitesi KAYSERĠ 9. Ulusal Pazarlama Kongresi 2004 Gazi Üniversitesi ANKARA 10. Ulusal Pazarlama Kongresi 2005 Doğu Akdeniz Üniversitesi GAZĠMAĞUSA/KIBRIS 11. Ulusal Pazarlama Kongresi 2006 Dokuz Eylül Üniversitesi ĠZMĠR 12. Ulusal Pazarlama Kongresi 2007 Sakarya Üniversitesi SAKARYA 13. Ulusal Pazarlama Kongresi 2008 NevĢehir Üniversitesi NEVġEHĠR 14. Ulusal Pazarlama Kongresi 2009 Bozok Üniversitesi YOZGAT, 15. Ulusal Pazarlama Kongresi 2010 Dokuz Eylül Üniversitesi, ĠZMĠR 16. Ulusal Pazarlama Kongresi 2011 Ġstanbul Arel Üniversitesi, ĠSTANBUL 17. Ulusal Pazarlama Kongresi 2011 Balıkesir Üniversitesi Burhaniye BALIKESĠR 8. Ulusal İşletmecilik Kongresi Celal Bayar Üniversitesi MANĠSA o o I. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Kırgızistan Türkiye Manas Ü. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, 2006, BiĢkek, Kırgızistan II. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Kırgızistan Türkiye Manas Ü. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, 2008, BiĢkek, Kırgızistan Tedarik Zinciri Konferansı, Cevahir Kongre Merkezi, 2004 Tedarik Zinciri Konferansı, Cevahir Kongre Merkezi,

5 Bölgesel Kalkınma Kongresi Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye BALIKESĠR 1.Uluslararası Lojistik Kongresi 2003 LODER-BahçeĢehir Üniversitesi- Robert Morris Üniversitesi ĠSTANBUL 2. Uluslararası Lojistik Kongresi 2004 LODER-D.E.Ü.Deniz ĠĢletmeciliği ve Yüksek Okulu- Ġngiltere - City of London Üniversitesi University IZMĠR 3. Uluslararası Lojistik Kongresi 2005 LODER- Galatasaray Üniversitesi ve Université Paris 1 Sorbonne 4. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi 2006 LODER- Ġzmir Ekonomi Üniversitesi- Univesity of Miskolc / Macarasitan, University of Belgrade / Sırbistan ĠZMĠR 5. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi 2007 LODER-Okan Üniversitesi-Berlin Teknik Üniversitesi ĠSTANBUL 6. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi 2008 LODER- Bilgi Üniversitesi ĠSTANBUL 7. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi 2009' Ġstanbul, Lojistik Derneği, Yıldız Teknik Üniversitesi, Polonya Katowice University of Economics ve Ahmet Yesevi Üniversitesi 11. Ödüller Kırgızistan GiriĢimciler Derneği, GiriĢimcilik Gramatası, BiĢkek/Kırgızistan, Kasım, Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Güz Tüketici Teorisi 3 3 Pazarlama Teorisi Lojistik Bahar Tarımsal Pazarlama 3 5 Tedarik Zinciri Tedarik Zinciri ve Lojistik 3 22 Güz MüĢteri ĠliĢkileri 3 35 Bilim Felsefesi Pazarlama Stratejileri ve 4 18 Uygulamaları Bahar Global Pazarlarda Lojistik 3 22 Güz Uluslararası Pazarlama 3 66 Pazarlama Ġlkeleri Uluslararası Pazarlama 3 60 Bahar Tedarik Zinciri ve Lojistik 3 30 Hizmet Pazarlaması 3 55 SatıĢ 3 40 Güz Uluslararası Pazarlama 3 65 Bilim Felsefesi Tedarik Zinciri ve Lojistik 3 25 Global Tedarik Zinciri 3 25 Bahar Pazarlama Stratejileri ve

6 Uygulamaları Hizmet Pazarlaması 3 65 SatıĢ 3 40 Global Pazarlarda Lojistik Diğer/Profesyonel Çalışmalar Yapılanma: ÇeĢitli KuruluĢların yapılanma çalıģmalarında görev alma Eğitim/Seminer/Konferans: ÇeĢitli KuruluĢlara eğitim, seminer, konferans verme Organizasyon: Eğitim, Seminer, Kongre, Konferans Araştırma/İnceleme: RGA Yönetim DanıĢmanlık Ltd.ġti nin düzenlediği ve/veya hazırladığı rapor, yayın ve araģtırmalarda(sġvġl HAVACILIK, TÜGĠAD, ĠSO, ĠTO vb.) görev alma, yürütme 6

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Ömer TORLAK 2. Doğum Tarihi : 06.09.1961 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Ömer TORLAK 2. Doğum Tarihi : 06.09.1961 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ömer TORLAK 2. Doğum Tarihi : 06.09.1961 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1982 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ticaret Blokları ve Serbest Ticaret Anlaşmaları (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 1992)

ÖZGEÇMİŞ. Ticaret Blokları ve Serbest Ticaret Anlaşmaları (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 1992) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: A. Ercan Gegez 2. Doğum Tarihi: 1968 İstanbul 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Marmara Üniversitesi 1989 Y. Lisans Üretim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Serdar PİRTİNİ İletişim Bilgileri: Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Mehmet Ali KÖSEOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22/08/1977 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Orman Endüstri İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

Doç. Dr. Nilsun SARIYER

Doç. Dr. Nilsun SARIYER Doç. Dr. Nilsun SARIYER 1. Adres: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Kocasinan KAYSERİ 2. Telefon No: 352 324 00 00-3251 3. Öğrenim Durumu: Derece Lise Lisans Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU Doğum Tarihi: 24 Mart 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Ankara Üniversitesi S.B.F

Detaylı

Alındığı Yıl Orta Eğitim English Highschool for Girls 1965. Lise Arnavutköy Amerikan Kız Lisesi (ACG-RC) 1971

Alındığı Yıl Orta Eğitim English Highschool for Girls 1965. Lise Arnavutköy Amerikan Kız Lisesi (ACG-RC) 1971 1.ADI, SOYADI: Selime Demet SEZGİN 2.DOĞUM TARİHİ: 29.11.1951 3. ÜNVANI: Prof.Dr. İLETİŞİM e-mail Adresi: selime.sezgin@bilgi.edu.tr 4-EĞİTİM: Eğitim Kurumu Derecenin Alındığı Yıl Orta Eğitim English Highschool

Detaylı

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC Doç.Dr. Elif Asude TUNCA Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Elif Asude TUNCA Doğum Tarihi: 12 Nisan 1970 Ünvanı: Doç.Dr.

Detaylı

PROF. DR. İNCİ VARİNLİ NİN MESLEKÎ DURUMU VE BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

PROF. DR. İNCİ VARİNLİ NİN MESLEKÎ DURUMU VE BİLİMSEL ÇALIŞMALARI PROF. DR. İNCİ VARİNLİ NİN MESLEKÎ DURUMU VE BİLİMSEL ÇALIŞMALARI MESLEKİ DURUM 1- EĞİTİM DURUMU ve AKADEMİK ÜNVANLARI Profesörlük : Doçentlik : Yrd. Doç. Dr. Erciyes Üniversitesi İİBF Üretim Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gemi İnşaatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1997

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gemi İnşaatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Doç.Dr.Ramazan KAYNAK 2. Doğum Tarihi: 01.01.1974 3. Unvanı: DOÇENT 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gemi İnşaatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1997 Deniz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans: İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (Dış Ticaret ve Turizm Bölümü), 1968

ÖZGEÇMİŞ. Lisans: İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (Dış Ticaret ve Turizm Bölümü), 1968 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Zafer KESEBİR 2. Doğum Tarihi: 24. 02.1945 3.Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Lisans: İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (Dış Ticaret ve Turizm Bölümü), 1968 Yüksek

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: RANA ÖZEN KUTANİS Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU Mart 2011 İçindekiler 1 Rektörün Mesajı...4 2 Dekanın Mesajı...5 3 Bölüm Başkanının Mesajı...6 4 Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi...7 5 Vizyon...8

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Murat EMĠR 2. Doğum Tarihi: 24 ġubat 1983 3. Unvanı: AraĢtırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi Y. Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi 1993. Y. Lisans Turizm ve Otel Yönetimi New Haven Universitesi 1997

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi 1993. Y. Lisans Turizm ve Otel Yönetimi New Haven Universitesi 1997 1. Adı Soyadı : Cengiz DEMİR 2. Doğum Tarihi : 16 HAZİRAN 1969 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi 1993 Otelcilik

Detaylı

Altuntaş, C. (2010) Çalışan Destek Programları, DEU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(1), pp. 57-75.

Altuntaş, C. (2010) Çalışan Destek Programları, DEU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(1), pp. 57-75. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU 1. Adı Soyadı: Ceren Altuntaş 2. Doğum Tarihi: 21/10/1980 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İşletme Dokuz

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 1966. Doktora İşletme İstanbul Üniversitesi 1969

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 1966. Doktora İşletme İstanbul Üniversitesi 1969 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Kemal KURTULUŞ 2. Doğum Tarihi : 15-02-1945 3. Ünvanı :Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 1966 Doktora İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : mozdevecioglu@meliksah.edu.tr 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Dr. MEHMET MERCAN Doğum Tarihi: 01. 01. 1981 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Trakya Üniversitesi 26.06.2001

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Ekonomisi Mannheim Üniversitesi 1972 Y. Lisans Finansman ve Mannheim Üniversitesi 1974

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Ekonomisi Mannheim Üniversitesi 1972 Y. Lisans Finansman ve Mannheim Üniversitesi 1974 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Edip TEKER 2. Doğum Tarihi:25.04.1945 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Ekonomisi Mannheim Üniversitesi 1972 Y. Lisans Finansman

Detaylı