DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve anlama becerilerinin geliştirilmesi, teknik terimlerin İngilizce ve Türkçe karşılıklarının öğretilmesi, İngilizce metin hazırlama ve tartışma yeteneklerinin kazandırılması. ÇEV 1051 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Temel tanımlar, kirletici kaynakları, organik maddenin ayrışması, su kirliliği, kirlilik parametreleri, su getirme ve kanalizasyon, içme sularının arıtılması, kullanılmış suların arıtılması, hava kirliliği, hava kirliliği kontrolü, toprak kirlenmesi, katı artıkların uzaklaştırılması, ses ve gürültü kirlenmesi. FİZ 1101 FİZİK I Bu dersin amacı, öğrencilere Newton mekaniği konusunda klasik fizik ilkelerine dayanan kuramsal giriş ve temel uygulamalara genel bakış sağlamaktır. İçerilen konular; Ölçme ve birim sistemleri, vektörler, bir boyutta hareket, iki boyutta hareket. Hareket Kanunları, dairesel hareket ve Newton kanunları, iş ve enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, çizgisel momentum ve çarpışmalar, Katı cismin sabit bir eksen etrafında dönmesidir. İNŞ 1011 TEKNİK RESİM Çizim araç ve gereçlerinin tanıtılması ve kullanılması, projelerde kullanılan genel teknik resim özellikleri, resim kâğıtlarının türleri ve A/B formu kağıtların TS 88 e göre tanıtımı, antetlerin önemi, tanımı ve genel yapıları, proje çiziminde kullanılan kağıtların katlanması ve saklanması, çizim teknikleri ve uygulamaları, ölçülendirme, proje çizimlerinde karşılaşılacak geometrik çizimler, tasarı geometri, ISO-E, ISO-A sistemleri, noktanın izdüşümü, doğruların izdüşümü, tam boy tanıtımı ve izdüşümlerde tam boy bulma yöntemleri, düzlemlerin izdüşümleri, cisimlerin izdüşümleri, kesitler, perspektif tasarımlar ve çizimler. KİM 1015 KİMYA Bu dersin amacı Kimya biliminin temelini oluşturan terim ve kavramları benimseterek, bu kavramların dayandığı temel teorileri vermektir. Madde ve ölçümü, atomun temel yapısı, molekül ve iyonların oluşumu ile kimyasal reaksiyonların stokiyometrisi, gaz yasaları ve katı, sıvı ve çözeltilerin özellikleri, Sayfa 1 / 24

2 kimyasal kinetik ve denge, asit-baz ve iyonik dengeler, termodinamik yasaları ile elektrokimya ve çekirdek kimyasına ilişkin kavramlar odaklanılarak aktarılacaktır. MAT 1001 MATEMATİK I Math serisi Kalkülüs ün kavram ve metotlarına standart tam bir giriştir. Bu seri bütün mühendislik öğrencileri tarafından alınır. Vurgu; kavramlar, problem çözümü, teori ve ispatlar üzerinedir. Öğrenciler Matematikte okuma, yazma ve sorgulama becerilerini geliştireceklerdir. İçerilen konular; Fonksiyonlar, limit ve süreklilik; Türev (Teğet Doğruları ve Eğimleri, Türev Alma Kuralları, Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri Yüksek Mertebeli Türevler Ortalama Değer Teoremi Kapalı Türev Alma Transandantal Fonksiyonlar Ters Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Doğal Logaritma ve Üstel Ters Trigonometrik Fonksiyonlar Hiperbolik Fonksiyonlar Türevin Uygulamaları, Bağımlı Oranlar); Belirsizlikler Ekstrem Değerler İçbükeylik ve Bükümler; Fonksiyonların Grafik Çizimi Ekstrem Değer Problemleri Doğrusal Yaklaşımlar; İntegrasyon Toplamlar ve Sigma İşareti Alan Belirli İntegral Belirli İntegralin Özellikleri Temel Teorem; Değişken Dönüşümü Yöntemi Düzlemsel Bölgelerin Alanları; Kısmi İntegrasyon Rasyonel Fonksiyonların İntegrali Ters Değişken Dönüşümü Düzensiz İntegraller İntegralin Uygulamaları; Dilimleyerek Hacim Bulma Yay Uzunluğu ve Yüzey Alanıdır. TBT 1003 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Dersin amacı temel donanım ve yazılım bilgisi, MS Office uygulamaları, İnternet kavramı hakkında alt yapı oluşturmaktır. Dersin içeriği Bilgisayar (tanımı, işlevleri). Bilgisayarda donanım kavramı. Bilgisayarda yazılım kavramı. İşletim sistemleri. İnternet (tanımı, işlevi), internet protokolleri, internet servisleri (eposta, ftp). Webde tarama yapma. MS-Excel Kullanımı I. MS-Excel Kullanımı II. MS-Excel Kullanımı (Mesleki uygulamalar). Microsoft Office tanıtımı, MS-Word Kullanımı. (dilekçe, yazı ve özgeçmiş). MS- Word Kullanımı. (Bağıntı ve tablo). MS-Powerpoint Kullanımı. Teknik rapor yazım kuralları. Rapor/Sunu hazırlamadır. ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Dersi amacı İmparatorluktan milli devlete geçişte, Türk toplumunun gelişim aşamalarını öğrencilere kavratmaktır. İçerilen konular; Devlet, Monarşi, Oligarşi, Cumhuriyet, Laiklik, Demokrasi, İhtilal, Devrim, Ulus-devlet; Feodalizm, Haçlı Seferleri, Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform Hareketleri, Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi; Osmanlı Modernleşmesi; 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla uluslararası arenada yaşanan rekabet ve bunun Osmanlı Devleti ne yansımaları; Birinci Dünya Savaşı na giden süreçte emperyalizm, sömürgecilik, milliyetçilik ve bloklaşma; Trablusgarp ve Balkan Savaşları; Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti; Mondros mütarekesi, Mustafa Kemal in mevcut duruma bakışı, amacı ve yöntemi; Milli Mücadele Döneminde yaşanan gelişmeler; Mudanya Ateşkes Antlaşması; Lozan Barış Antlaşmasıdır. Sayfa 2 / 24

3 TDL 2001 TÜRK DİLİ I Türk Dili dersinin amacı, Türkçe'nin yapı ve işleyiş özelliklerini kavratabilme; yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, dilini doğru ve güzel kullanma yeteneğini kazandırabilmektir. İçerilen konular; Türkçe'nin tarihi dönemleri. Türkçe'nin bugünkü durumu ve yayılma alanları. İmla kuralları ve uygulaması. Noktalama işaretleri ve uygulaması. Türkçe'de sesler ve sınıflandırılması. Türkçe ses bilgisi. Türkçe'nin ses özellikleri. Kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulamasıdır. İKİNCİ DÖNEM BİL 1002 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Dersin amacı, programlama mantığını ve BASIC programlama dilini öğretmektir. İçerilen konular; Bilgisayarın yapısı ve yazılım dilleri; Sorun analizi ve Algoritmalar; Akış diyagramları ve BASIC te kullanılan karakterler; Değişken çeşitleri; Veri giriş komutları; Veri çıkış komutları; Kontrol komutları; Döngüler; For Next döngüsü; İndisli değişkenler ve Matris işlemleri; Ekran Düzenleme komutları; Dosyadan veri okutma ve yazdırmadır. ÇEV 1006 ÇEVRE BİYOLOJİSİ VE EKOLOJİSİ Çevre Mühendisliği biyolojisi ve ekolojisi ne giriş, ekosistemin ana ortamları olan: atmosfer-hidrosferlitosfer-pedosfer-biyosfer ilişkileri, ekosistemlerin biyotik ve abiyotik unsurları. Biyosfer: canlıların evrimi, evrimin temel öğeleri ve kavramları, hücre farklılaşması, doku ve organların oluşumu, canlılar alemi, canlıların enerji ihtiyacı ve karşılanması, fotosentez-kemosentez, ekosistem verimliliği ve üretkenliği, bunun mühendislikle yönetimi, ekosistem incelemeleri, doğal ve yapay sucul ve karasal ekosistemler, ekosistem analizi, teknosfer, urbanosfer, agrosferlerin insan ekolojisi ağırlıklı incelenmesi, ekosistemde canlılar ve mikroorganizmalar arası ilişkiler (mutualizm, konmmensalizm, simbiyozis, sinerjizim), ses-gürültü ve radyasyonun biyolojik ve ekolojik etkileri (ekosistemde), bütünsel olarak bozulan biyolojik ve ekolojik döngüler, bozulan orman ekosistemleri; Bozulan kıyı ekosistemleri; bozulan tarımsal ekosistemler; bozulan akarsu ekosistemleri; bozulan körfez ekosistemleri; bozulan kentsel ekosistemler. ÇEV 1008 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KİMYASI I Asit-Baz dengeleri, doğal su sistemlerinde denge, Çevre Mühendisliği kapsamında uygulanan analitik yöntemler, kalitatif, kantitatif analiz, organik bileşiklere giriş, fonksiyonel grupların tanıtılması, fonksiyonel grupların özellikleri, hidrokarbonlar alkoller, alkil halojenürler, keton ve aldehitler, asitler ve esterler, aromatikler; azot ve kükürtlü organik bileşikler, yağlar, sabunlar, deterjanlar, pestisidler, proteinler, karbohidratlar, temel biyokimyasal kavramlar. Sayfa 3 / 24

4 ÇEV 1012 TEKNİK İNGİLİZCE Çevre Mühendisliğinin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve anlama becerilerinin geliştirilmesi, teknik terimlerin İngilizce ve Türkçe karşılıklarının öğretilmesi, İngilizce metin hazırlama ve tartışma yeteneklerinin kazandırılması. FIZ 1002 FİZİK II Bu dersin ana amaçları, temel elektromanyetizma bilgisini kazandırmak, güçlü ve sistematik problem çözme yeteneklerini geliştirmek, fen bilimleri ve mühendislikteki ileri çalışmaları için taban oluşturmaktır. İçerilen konular; Elektrik alanlar: Coulomb yasası, Noktasal yüklerin ve sürekli yük dağılımlarının elektrik alanı; Gauss yasası: Elektrik akı, Gauss yasası ve uygulamaları; Elektrik potansiyel: Potansiyel fark ve elektrik potansiyel, Noktasal yüklerin ve sürekli yük dağılımlarının potansiyeli; Kapasitans ve dielektrikler: Kapasitans hesabı, Dielektrik içeren kapasitörler, Kapasitörde depolanan enerji; Akım ve direnç: Akım, direnç ve Ohm yasası, Elektriksel iletkenlik için model; Doğru akım devreleri: Elektromotor kuvveti, Kirchhoff kuralları, RC devreleri; Manyetik alanlar: Akım-taşıyan tele etkiyen kuvvet, Düzgün manyetik alandaki akım ilmeğine etkiyen tork; Manyetik alan kaynakları: Biot- Savart yasası, Ampere yasası, Manyetik akı, Madde içinde manyetizma; Faraday yasası: Hareketsel emk, Lenz yasası, İndüklenmiş emk ve elektrik alanlar; İndüktans: Öz-indüktans, RL devreleri, LC devrelerinde osilasyonlar; Alternatif akım devreleri: ac kaynakları ve fazörler, RLC devreleri, AC devresinde güçtür. İNŞ 1012 STATİK Temel ilke ve kavramlar, maddesel noktanın statiği, maddesel noktanın dengesi, rijit cisimler, bir kuvvetin bir noktaya göre momenti, bir kuvvetin bir eksene göre momenti, kuvvet çiftinin momenti, eşdeğer kuvvet sistemleri, rijit cismin dengesi, mesnet tür ve tepkileri, kafes taşıyıcı sistemler, kafes sistemlerin düğüm noktaları ve kesim yöntemleriyle analizi, ağırlık merkezleri, yayılı yükler, atalet momentleri, atalet yarıçapları, paralel eksenler teoremi, kirişler, kirişlerde normal kuvvet, kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramlarının çizilmesi. MAT 1002 MATEMATİK II Math serisi Kalkülüsün kavram ve metotlarına standart tam bir giriştir. Bu seri bütün mühendislik öğrencileri tarafından alınır. Vurgu; kavramlar, problem çözümü, teori ve ispatlar üzerinedir. Öğrenciler Matematikte okuma, yazma ve sorgulama becerilerini geliştireceklerdir. İçerilen konular; Sonsuz Seriler; Pozitif seriler için yakınsaklık testleri; Kuvvet, Taylor ve Maclaurin Serileri; Karesel ifadeler(konikler); Vektörler ve üç boyutlu uzayda koordinat geometrisi; Üç boyutlu uzayda analitik Sayfa 4 / 24

5 geometri; Düzlemler, Doğrular ve Kuadratik yüzeyler; Çok değişkenli fonksiyonlar; Limit ve süreklilik; Kısmi türevler; Yüksek mertebeden türevler; Zincir kuralı; Doğrusal yaklaşım; Gradyant ve yönlü türevler; Kısmi türevin uygulamaları; Ekstrem Değerler; Sınırlı tanımlı fonksiyonların ekstrem değerleri; Lagrange çarpanları (kısıtlı ekstremler). Çok katlı integraller ve uygulamaları. Çizgi ve yüzey integralleri, Green Teoremi, Diverjans teoremi ve Stoke teoremidir. ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Dersin amacı Türk devrimlerini ve kuruluşundan günümüze Türkiye de yaşanan siyasi, ekonomik, toplumsal olayları kavramaktır. İçerilen konular; Siyasal alanda yapılan devrimler: Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; Atatürk döneminde çok partili hayata geçiş denemeleri; Çağdaş ve laik bir hukuk sistemi oluşturabilmek için gerçekleştirilen devrimler ve anayasalar; Eğitim alanında gerçekleştirilen devrimler; Ulusal bir ekonomi oluşturma politikaları; Uluslaşma projesi olarak; dil, tarih ve kültür; Atatürkçü düşünce sisteminin ve Türk devriminin niteliği ve evrenselliği; Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası; Milli Şef Dönemi Türk iç ve dış politikası; Demokrat Parti Dönemi ve 27 Mayıs; arası Türk iç ve dış siyasetinde yaşanan gelişmeler; 12 Eylül den günümüze Türkiye dir. TDL 1002 TÜRK DİLİ II Türk Dili dersinin amacı, Türkçe'nin yapı ve işleyiş özelliklerini kavratabilme; yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, dilini doğru ve güzel kullanma yeteneğini kazandırabilmektir. İçerilen konular; Türkçe'nin yapım ekleri. Türkçe'nin yapım ekleri uygulaması. Türkçe'nin çekim ekleri. Türkçe'nin çekim ekleri uygulaması. Kelime çeşitleri. Kelime grupları ve tamlamalar. Kelime grupları ve tamlamalarla ilgili uygulamalar. Cümle bilgisi. Cümle incelemeleri. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerden seçilmiş metinlerin okunması ve incelenmesi. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerden seçilmiş metinlerin okunması ve incelenmesi. Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi. Dönem konularının genel olarak değerlendirilmesi. Dönem konularının genel olarak değerlendirilmesidir. ÜÇÜNCÜ YARIYIL ÇEV 2007 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KİMYASI II Sulardan numune alma ve saklama teknikleri, kimyasal analiz sonuçlarının istatistiksel değerlendirilmesi, sonuçların hassasiyet ve doğruluğu, kimyasal analizler sırasında kullanılan teknikler, sertlik, alkalinite, asidite, katılar, çözünmüş oksijen, BOİ, KOİ, TOC, kükürt kimyası, azot kimyası, fosfor kimyası, çevrede iz elementler. Sayfa 5 / 24

6 ÇEV 2009 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ Ekosistemde mikroorganizmaların yeri, mikroorganizmaların genel özellikleri, prokaryotik ve ökaryotik organizmalar, hücre ve yapısı, tek hücrelilerin maddesel bileşimi ve elemanları, kapsül ve salgılar, kamçılar ve hareket, hücre çeperi farklılaşmaları, virüsler (Yayılmaları ve yapıları, bitki virüsları, TMV virüsü, zoopatojen virüsler, bakteri virüsleri ve fajların intrasellülar gelişmesi), protozoalar metabolizması, rotiferler, crustacealar, kurtlar, larvalar ve planktonlar ve metabolizmaları, organizmalarda karbon ve enerji kaynakları, besi ortamı ve gelişme koşulları, beslenme tipleri, bakteri sayılarının tayini, eksponensiyel ve lojistik gelişme, enzim faaliyetleri ve reaksiyon kinetiği, Monod ve Michaelis Menten kinetikleri, hücrede madde dönüşümleri, metabolizmanın ve enerji dönüşümünün ana mekanizması, madde dönüşümü ve madde dönüşüm yolları, mikroorganizmalar ve atıksu teknolojilerindeki yerlerine genel bir bakış, nitrifikasyon ve denitrifikasyon, N, S, P, C, Fe, Mn donanımlarında mikro organizmalar, kompostlamada faaliyet gösteren mikroorganizmalar, mikroorganizmalarla havanın arıtılması, kirlenmiş toprağın arıtılmasında kullanılan mikroorganizmalar. İNŞ 2013 MUKAVEMET Mukavemetin temel kavramları, enine yüklü kirişlerde yük, kesme kuvveti ve eğilme momenti arasındaki bağıntılar, eksenel normal kuvvet, gerilme ve şekil değiştirme hesabı, Hooke yasası, üniform sıcaklık değişiminin yarattığı normal gerilmeler, hiperstatik sistemler, yalın kesme hali, perçin hesapları, gerilme ve şekil değiştirme hesabı, dairesel kesitli çubukların burulması, hiperstatik şaftlar, basit eğilme, düz eğilme durumu için gerilme dağılımının belirlenmesi, bileşik mukavemet halleri, normal kuvvet ve eğilme, eksantrik normal kuvvet, kesmeli eğilme, kayma gerilmesi dağılımının belirlenmesi, düzlemde gerilme dönüşümü, Mohr çemberi, asal gerilmeler ve asal gerilme düzlemleri. İNŞ 2019 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Temel kavramlar, birimler, yoğunluk, özgül ağırlık moleküler yapı, gerilmelere karşı davranış, akışkanların statiği, bir noktada basınç, basınç-derinlik bağıntısı ve uygulamaları, akışkanların kinematiği, Lagrange ve Euler bakışaçıları, bir boyutlu akımların temel denklemleri, süreklilik denklemi, enerji denklemi, impulsmomentum denklemi, ideal akışkanların bir boyutlu akımları, Bernoulli denkleminin pratikteki uygulamaları, Venturi ölçeği, bir kabın dibindeki delikten akış, kabarma basıncı, pitot borusu, gerçek akışkanların bir boyutlu akımları, süreklilik denklemi, enerji denklemi, impuls-momentum denklemi, Laminer akım ve türbülanslı akım, ideal akışkanların iki boyutlu akımları ve temel denklemler, potansiyel akımlar, çevrinti ve sirkülasyon, çevrintisiz akım, akım ve potansiyel fonksiyonları, Potansiyel akımların temel denklemleri, gerçek akımların iki boyutlu akımları, temel denklemlerin çözümüne ilişkin örnekler, sınır tabakası uygulamaları, boyut analizi. İNŞ 2009 DİNAMİK Mekanik hakkında genel bilgi (dinamiğin kanunları, birimler, boyutlar ve boyut analizi); maddesel Sayfa 6 / 24

7 noktanın dinamiği (ivme, teğetsel ve normal bileşenler, radyal ve enine bileşenler, maddesel noktaya hareket denklemlerinin uygulanması, eğrisel ve silindirik koordinatlarda Newton denkleminin uygulanması; katı cismin dinamiği (bağıl hareket, bağıl harekette ani dönme vektörü ve ani dönme ekseni); maddesel noktalar sisteminin dinamiği (ağırlık merkezi teoremi, maddesel noktalar sisteminde momentum prensibi, bir değişken kütle sisteminin hareketi, açısal momentum, katı cismin kinetiği, kütle merkezi denklemleri, katı cismin öteleme hareketi, katı bir cismin düzlemsel hareketi); iş ve enerji (konservatif kuvvetler, potansiyel enerji ve iş, ağırlık kuvveti tarafından yapılan iş, değişken bir kuvvet tarafından yapılan iş, sabit bir kuvvetin bir doğru boyunca yaptığı iş, bir yay kuvvetinin yaptığı iş, enerjinin korunumu, karışık kuvvet sistemleri); momentum prensibi; çarpma; titreşim (doğrusal titreşim, frekans, dakikadaki titreşim sayısı, sönümlü titreşim, hafif sönme, enerji metodu, enerji metodu ile tabii frekansın hesabı, zorlanmış titreşim). MAT 2011 MATEMATİK III Dersin amacı, diferansiyel denklemlerin tanımı, sınıflandırılması, çözümü ve uygulamalarının verilmesidir. İçerilen konular, Diferansiyel denklemlere giriş, Diferansiyel denklemlerin tanımı ve sınıflandırılması; Birinci mertebe birinci dereceden diferansiyel denklemler, Değişkenlerine ayrılabilen diferansiyel denklemler; Doğrusal diferansiyel denklemler, homojen diferansiyel denklemler; Tam diferansiyel denklemler, İntegral çarpanı, doğrusal olmayan diferansiyel denklemler; Birinci mertebe ve yüksek dereceden diferansiyel denklemler, p ye göre çözülebilen denklemler, zarflar, x ve y ye göre çözülebilen denklemler; Birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin geometrik ve fiziksel problemlere uygulanması; Yüksek mertebeden diferansiyel denklemlerin tanımı, doğrusal bağımsızlık, wronskianın tanımı, sabit katsayılı homojen diferansiyel denklemlerin tanımı ve çözümleri; Yüksek mertebeden homojen olmayan diferansiyel denklemlerin çözümleri için: Belirsiz katsayılar yöntemi, Parametrelerin değişimi yöntemi; Operatör yöntemi, Değişken katsayılı diferansiyel denklem olup sabit katsayılı diferansiyel denkleme indirgenebilen Cauchy-Euler diferansiyel denklemi ve Legendre diferansiyel denklemi; Seri Yöntemi; Seriler ve kuvvet serilerine ait temel tanımlar, Değişken katsayılı yüksek mertebeden diferansiyel denklemlerin kuvvet serileri ile çözümleri, Fourier serileri; Laplace dönüşümü ile diferansiyel denklemlerin çözümleri; Diferansiyel denklemlerin mühendislik uygulamaları, Diferansiyel denklem sistemlerinin operatör ve Laplace dönüşümü ile çözümleridir. İNŞ 2021 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME Malzeme bilgisine giriş, malzemelerin gruplandırılması, malzemenin mekanik özellikleri malzemenin fiziksel ve kimyasal özellikleri, çevre mühendisliği uygulamalarında kullanılan temel malzemeler, bağlayıcı maddeler, agrega, beton. DÖRDÜNCÜ YARIYIL Sayfa 7 / 24

8 ÇEV 2006 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Bu dersin amacı, mühendislikteki bir süreci veya problemi tanımlayan denklemlerin çözümünde yaygın olarak kullanılan nümerik analiz tekniklerini öğretmek, Çevre Mühendisliği alanındaki uygulamalarını sunmak ve öğrencilerin bu teknikleri basit problemlerde kullanmalarını sağlamaktır. Ders kapsamında sayısal analize giriş, hatalar ve kaynakları, yaklaşık kök hesapları, doğrusal denklem sistemlerin yaklaşık çözümü, sonlu farklar ile interpolasyon, interpolasyon polinomları ve eğri uydurma, regresyon analizi, sayısal türev ve integral, adi diferansiyel denklemlerin yaklaşık çözümleri konuları anlatılmaktadır. ÇEV 2008 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KİMYASI III Yerkürenin atmosferi, oluşumu ve gelişimi-iklimler, atmosferin katmanları, basınç-sıcaklık-nem ve yükseklikle değişimleri; mükemmel gazlar-gaz kanunları-henry yasası- Karışım oranları (konsantrasyonlar)-birim dönüşümleri; hava kirleticiler: gaz kirleticiler ve partikül maddelerin özellikleri; hava kirleticiler: insan sağlığı, bitkiler, malzeme ve atmosfer üzerine etkileri; organik kirleticiler; kirleticilerin dolanımı ve atmosferden giderim mekanizmaları; atmosferde kimyasal ve fotokimyasal reaksiyonlar-i; atmosferde kimyasal ve fotokimyasal reaksiyonlar-ii; asit yağışları; iklim değişikliği, sera gazları ve partikül maddeler; meteoroloji ve hava kirliliği; kirleticilerin dağılımı (dispersiyon); görsel uygulama. ÇEV 2010 ÇEVRE ANALİZ TEKNİKLERİ Kalitatif ve kantitatif kimyasal analiz, gravimetrik analiz (suda sülfat tayini), olumetrik analiz (suda klor tayini), asidimetri (suda asidite tayini), alkalimetri (suda alkalite tayini), tuzluluk ve iletkenlik (suda ph, iletkenlik, tuzluluk tayini), kolorimetrik analiz (suda toplam fosfor tayini), yağve gres (suda yağve gres tayini), nötralizasyon (zayıf asit kuvvetli baz titrasyonu), suda kimyasal oksijen ihtiyacı tayini, suda biyokimyasal oksijen ihtiyacı tayini, suda katı madde tayinleri, ileri analiz teknikleri (suda demir, bakır, kurşun ve çinko tayini). Gaz kromatografisi ile suda organik madde tayinleri. İNŞ 2016 TOPOĞRAFYA Topoğrafyanın tarifi, mühendislikteki yeri, uzunluk ölçümleri, uzunluk ölçümünde kullanılan aletler, uzunluk ölçümlerinde yapılan hata ve yanlışlıklar, bir doğruya dik inme, bir doğrudan dik çıkma, eğik ölçme, küçük alanların ölçülmesi, alım yöntemleri, arazi çalışması (uzunluk ölçümleri), ölçüm yöntemleri, klasik ve fotogrametrik yöntem, harita yapımına ilişkin genel bilgiler, alan hesabı, tabii değerlerle alan hesabı, koordinat değerleri yardımıyla alan hesabı, Planimetre ile alan hesabı, koordinatların hesaplanması, üçgenleme (triangulasyon) yöntemi, topoğrafya işlerinde kullanılan açılar, topoğrafya açısı, açıklık (semt) açısı, doğrultu açısı, poligonlar, poligon çeşitleri, kapalı ve açık poligonlar, poligon işleri, açı ölçümünde kullanılan aletler, teodolit ve kullanımı, arazi çalışması (teodolitle açı ölçümü), poligonları oluşturulması, poligon hesapları, takeometrik alım işlemleri, takeometre karne hesabı, takeometrik alım işlemleri ve harita çizimi, yükseklik ölçümleri, geometrik nivelman, geometrik nivelman Sayfa 8 / 24

9 (devam), arazi çalışması (nivelman uygulaması), kutupsal nivelman, trigonometrik nivelman, aplikasyon, arazi çalışması (genel). İNŞ 2018 HİDROLİK Borular içerisinde akım, hareket denklemi, laminer akım hali, türbülanslı akım hali, viskoz alt tabaka, çekirdek bölgesi, pürüzlü cidar, enerji kaybı: yersel enerji kayıpları, sürekli enerji kayıpları, boruların hidrolik hesapları, açık kanallarda akım, üniform akım, bir kesitte basınç dağılımı, enerji kaybı, üniform akımın hesabı, en uygun kesit kavramı, farklı kesitler için en uygun kesitin belirlenmesi, açık kanallarda üniform olmayan akımlar, özgül enerji, kritik rejim, nehir ve sel rejimi, kanal eğimi tanımları, su yüzeyinin diferansiyel denklemi, üniform olmayan akımlarda boyuna profiller, açık kanallarda akım, su yüzeyinde yerel değişimler, hidrolik sıçrama, enkesit değişimleri, kanal kontrolleri, kapaklar, keskin kenarlı savaklar, dolu savak ve bağlamalar, model teorisi, benzerlik koşulları, dinamik metoda göre benzerlik, Froude modelleri, Reynolds modelleri. MAK 2019 TERMODİNAMİĞE GİRİŞ Termodinamik kavramlar, birimler ve tanımlar. İdeal ve gerçek gazlar. Gazların özellikleri ve kinetik teorisi. Gerçek gazlar. Gaz karışımları. Termodinamiğin sıfırıncı ve I. Yasası. Açık sistemlerde kütle ve enerji denklikleri. Termodinamiğin 2. yasası ve enerjinin dönüşümü. Isı makinası, ısı pompası, soğutucu çevrimleri ve etkinlikleri. Entalpi, entropi, serbest enerji ve iş fonksiyonu kavramları. Tersinir ve tersinmez işlemler. Karnot çevrimi. Termodinamiğin 3. yasası ve entropi hesaplamaları. Kimyasal termodinamik: Kimyasal reaksiyonlarda serbest enerji, entalpi ve entropi değişimleri. Denge sabiti ve sıcaklığa bağlılığı. Isı transferi: kondüksiyon mekanizma ve yasaları. Konveksiyon mekanizma ve yasaları. Isı aktarım katsayısı. Akışkanlarda ısı aktarımı. Radyasyon mekanizma ve yasaları. Kombine ısı aktarım mekanizmalar ve uygulamalar. BEŞİNCİ YARIYIL ÇEV 3013 TEMEL İŞLEMLER Çökeltim havuzlarının tipleri ve arıtma tesislerinde kullanım yerleri, yapısal özellikler, taban taraması ve havuzlarda akım koşulları, taneli ve yumaklı çökelme teorisi ve tasarım esasları ve uygulamalar, kum filtrasyonunun arıtma tesislerinde kullanım yerleri, filtrasyon mekanizmaları, kum filtresi elemanları, hidrolik problemleri, tasarım esasları ve uygulamalar, filtre debisi kontrolü ve yavaş kum filtreleri, gaz transfer mekanizmaları, havalandırıcı tipleri, içme suları ve kullanılmış suların arıtımına kullanılan havalandırıcılar, seçim esasları uygulamalar. Sayfa 9 / 24

10 ÇEV 3015 SU GETİRME Ülkemizde su getirme tesislerinin projelendirilmesi ve genel durum, çeşitli yöntemlerle gelecek nüfusun hesaplanması, su ihtiyacının belirlenmesi, su temini ve su alma yapıları, su haznelerinin görevleri ve tasarımı, basınçlı akış ve hidrolik hesaplar ile su iletim hatları ve ekipmanları, Pompa hesapları ve pompa merkezlerinin boyutlandırılması, darbe hesapları ve gerekli önlemler içme suyu dağıtım şebekesi hidrolik hesapları, ölü nokta yöntemi ile şebeke boyutlandırılması, diğer şebeke boyutlandırma yöntemleri (Hardy, Cross vb.), düğüm noktalarının detaylandırılması ve çizimleri, proje düzenleme ve çizim esasları, metraj ve keşifler. ÇEV 3017 SU KALİTESİ KONTROLÜ Doğal suların oluşumu, dağılımı ve kalitesi, hidrolojik çevrim ve su kalitesi, saprobik sistem askıda, yüzücü ve kolloidal maddeler, ısıl kirlenme, anorganik unsurlar, toksik, radyoaktif ve güç ayrışabilen maddeler, organik unsurlar, azotlu maddeler ve su kalitesi, fosfor ve fotosentez, mikrobiyel kirlenme, akarsu kirliliği modellemesi, hidrolik ve hidrolojik unsurlar. ÇEV 3019 DENİZ DEŞARJLARI Derin deniz deşarjı kavramı ve temel prensipleri, deniz ortamına verilebilecek atıksu özellikleri, deniz ortamının fiziksel, biyolojik ve mikrobiyolojik özellikleri; T90 kavramı ve belirleme yöntemi, akıntılar, dalgalar, deniz deşarjları ile ilgili yasal mevzuat, seyrelme hesapları (birinci - ikinci - üçüncü ve toplam seyrelme), deşarj borusu stabilitesi (boruya gelen kuvvetlerin hesabı ve tespit kütlesi boyutlandırılması), deniz deşarjı sistemlerinin yapısal elemanları (kara tesisleri, deşarj borusu, difüzör, vb.). ÇEV 3021 KİMYASAL PROSESLER Reaksiyon kinetiği ve reaktör tasarımı, nötralizasyon prosesleri, flotasyon prosesi ve flotasyon yöntemleri, iyon değişimi prosesleri, adsorpsiyon prosesleri, membran prosesleri, pıhtılaştırma ve yumaklaştırma işlemleri, dezenfeksiyon ve klorlama işlemleri, kimyasal oksidasyon yöntemleri, su sertliği giderim yöntemleri. İNŞ 3015 ZEMİN MEKANİĞİ Zeminlerin mühendislik tanımı: Su içeriği, porozite, boşluk oranı, birim hacim ağırlık, doygunluk derecesi, izafi sıkılık, Atterberg limitleri, indisler, zemin kesitinde bileşenler, zemin özelliklerinin saptanması, temel malzemesi olarak zemin tipleri, sıkıştırma, maksimum kuru birim hacim ağırlığı su içeriği ilişkisi, zemin suyu, yer altı suyu akımı, kuyular, basınçlı ve basınçsız yer altı suyu tablaları, zeminlerin geçirimliliği, geçirimlilik katsayısının saptanması, toplam boşluk efektif basınçlar, akım ağı, kayma mukavemeti Coulomb Kanunu, kayma gerilmesi, normal gerilme, Mohr dairesi, iç sürtünme açısı, Sayfa 10 / 24

11 kırılma düzlemi, deviatör gerilme, serbest basınç mukavemeti, efektif gerilme kırılma dairesi, yanal toprak basınçları, Rankine teorisi, Kama teorisi, aktif toprak basıncı, pasif toprak basıncı, durağan toprak basıncı, istinat duvarları, kayma ve taban basınçları, devrilme tahkiki, oturmalar, ani oturma, konsolidasyon oturması, oturma zaman bağıntısı, gerilme dağılımı, ödometre deneyi, deformasyon, sıkışma, konsolidasyon katsayısı, efektif jeolojik yük, logaritma zaman yöntemi, karekök zaman yöntemi, taşıma gücü, taşıma gücü şartı, oturma şartı, net taşıma gücü, temeller, zemin emniyet gerilmesi, derin temellerde taşıma gücü, ayak taşıma gücü, Engineering News formülü, kazıklar, kazık yükleme deneyleri. İNŞ 3017 YAPI MÜHENDİSLİĞİ I Yapı mühendisliği tanımı, taşıyıcı sistemler, yapı elemanlarına etkiyen yükler, mesnetler ve düğüm noktaları, izostatik kirişlerde iç kuvvet diyagramları ve yer değiştirme hesapları, çerçevelerde iç kuvvet diyagramları ve yer değiştirme hesapları, kafes kirişlerde çubuk kuvveti ve yer değiştirme hesapları, hiperstatik sistemler, çözüm yöntemleri, Klapeyron denklemi, Cross yöntemi. ALTINCI YARIYIL ÇEV 3014 KANALİZASYON Kanalizasyonun tarihçesi, kanalizasyon sistemleri, proje safhaları, ön araştırmalar, bireysel sistemler, kanalizasyon şebekesi geçkileri, atıksu miktarları, yağmur suyu debisinin belirlenmesi, kanalizasyon sistemlerinin boyutlandırılması, kanal inşaatı, kanalların mukavemeti, bacalar, ters sifon, dolu savak, su tutma hazneleri, kanalların bakımı. ÇEV 3016 HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Genel giriş, tanım, oluşumu, kirleticilerin sınıflandırılması, etkileri; hava kirletici kaynaklar. sınıflandırma, endüstriyel kaynaklar; yanma ve hava kirliliği, yanma kaynaklı kirleticiler; hava kirliliği meteorolojisi; kirletici dağılım modelleri; hava kalitesi yönetimi; emisyon ölçümleri; hava kalitesi ölçümleri; hava kirliliği mevzuatı; hava kirliliği kontrolü, genel prensipler, toz kontrolü; hava kirliliği kontrolü, gaz kirleticilerin kontrolü; hava kirliliği kontrolü: SO 2 ve NO x kontrolü. ÇEV 3018 İÇME SULARININ ARITILMASI İçme suyu arıtımının amaçları, içme suyu kaynakları, içme suyu kalite kriterleri ve standartları, ilgili yasal mevzuatın tanıtılması, içme suyu arıtımında kullanılan temel işlem ve süreçlerin tanıtımı, su alma yapıları, mekanik arıtma üniteleri (elek ve mikroelekler) havalandırma yöntemleri, kaskatlar (tasarımı ve Sayfa 11 / 24

12 yapısal detayları), çökeltim havuzları (tasarımı ve yapısal detayları), pıhtılaştırma ve yumaklaştırma (tasarımı ve yapısal detayları), filtreler, hızlı kum filtreleri (tasarımı ve yapısal detayları), dezenfeksiyon, ileri arıtma yöntemleri. ÇEV 3020 İSTATİSTİĞE GİRİŞ Rasgele değişken, frekans analizi ve tanımlayıcı istatistikler (merkezi eğilim ve dağılım ölçütleri-aritmetik, geometrik ve harmonik ortalama, mod medyan, standart sapma, kurtosis katsayısı vb). Olasılık ve olasılık dağılımları (sürekli ve normal olasılık dağılımları). Beklenen değer ve varyans. Regresyon ve korelasyon analizi. ÇEV 3022 BİYOLOJİK PROSESLER Biyolojik prosesler işletme türleri, kesikli, sürekli ve yarı sürekli işletmeler. Askıda biyokütle içeren biyolojik prosesler (aktif çamur prosesi, havalandırmalı lagünler, oksidasyon hendekleri, stabilizasyon havuzları). Sabit film biyolojik prosesler (damlatmalı filtreler, dönen biyodisk sistemleri, batık biyolojik filtreler, akışkan yatak biyofilm reaktörler). Anaerobik arıtma prosesleri (anaerobik kontakt prosesi, sabit biyofilm prosesleri). Azot gideriminde biyoprosesler (süspanse ve biyofilm nitrifikasyon ve denitrifikasyon, prosesleri). Fosfat gideriminde biyolojik prosesler. Nutrient giderim prosesleri. ÇEV 3024 HİDROLOJİ Metotları, hidrolojik çevrim, temel denklemleri, kütlenin korunumu, enerjinin korunumu, yerküresinin su dengesi, yağış, yağışın meydana gelmesi, ölçümü, kayıt analizleri, buharlaşma, mekanizması, su yüzeyinden buharlaşma, zemin ve kar yüzeyinden buharlaşma terleme ve tutma, evapotranspirasyon kayıpları, sızma, kapasitesi, hızı, indisleri, yeraltı suyu, bölgeleri, beslenmesi ve kayıpları, akımı, yeraltı suyunun kuyularla çekimi, hidrolik iletkenliğin ölçülmesi, akım ölçümleri ve verilerin analizi, seviye ve su yüzeyi ölçümleri, kesit ölçümleri, debi ölçümleri, anahtar eğrisi, akış kayıtlarının analizi, yüzeysel akış, akarsu havzalarının özellikleri, akışın kısımlara ayrılması, akış-yağış bağıntıları, rasyonel metod, hidrograf analizi, elemanları, dolaysız akışla taban akışının ayrılması, akarsu havzasının sistem olarak incelenmesi, parametrik havza modelleri, birim hidrograf teorisi, hidrografın akarsu boyunca ötelenmesi, hidrografın haznede ötelenmesi. İNŞ 3018 YAPI MÜHENDİSLİĞİ II Betonarme elemanların tasarımı genel ilke ve yöntemler, eksenel basınç etkisindeki betonarme elemanlar, eksenel çekme etkisindeki betonarme elemanlar, basit eğilme etkisindeki elemanlar, bileşik eğilme etkisindeki elemanlar, kesme kuvveti etkisindeki elemanlar, betonarme plak sistemleri, istinat yapıları, istinat yapıları temelleri. Sayfa 12 / 24

13 YEDİNCİ YARIYIL ÇEV 4061 ÇEVRE SİSTEMLERİ ANALİZİ Sistem yaklaşımı: model kurma, matematik modeller ve optimizasyon. Doğrusal programlama, grafik yöntem, simplex yöntemi, dual problem. Lagrange çarpanların yöntemi. Mühendislik ekonomisi, bugünkü değer yöntemi, toplam eşdeğer yıllık masraf, birim masraf hesabı, projelerin kıyaslanması. Doğrusal programlama örnekleri, su kirliği kontrolü, katı atıkların toplanması, hava kirliliği kontrolü. Dinamik programlama. ÇEV 4063 ÇEVRE YÖNETİMİ Çevre yönetimi gereksinimi, temel tanımlar, çevresel kaynaklar, enerji ve çevre, sürdürülebilir kalkınma, ISO Çevre Yönetim Sistemleri, Türkiye de çevre mevzuatı, çevre kanunu, çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği, su kirliliği kontrolü yönetmeliği, hava kirliliği ile ilgili yönetmelikler, tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği, katı atıkların kontrolü yönetmeliği, çevre denetimi ve diğer yönetmelikler. ÇEV 4067 KULLANILMIŞ SULARIN ARITILMASI Sürdürülebilirlik, mühendislik etiği ve ekonomisi, çevre sağlığı ve güvenliği açısından atıksu arıtımına genel bakış atıksu özellikleri, yasal mevzuat, mekanik arıtma üniteleri, ızgaralar, kum tutucular, ön çökeltim havuzları, biyolojik arıtma işleminin esasları, aktif çamur sistemleri: klasik aktif çamur sistemleri, uzun havalandırmalı aktif çamur sistemleri, saf oksijenli aktif çamur sistemleri, damlatmalı filtre sistemleri: düşük hızlı damlatmalı filtreler, yüksek hızlı damlatmalı filtreler, biyodisk sistemleri, stabilizasyon havuzları, mekanik havalandırmalı lagünler, oksidasyon hendeği, doldur-boşalt kesikli reaktör sistemleri, Nitrifikasyon - Denitrifikasyon sistemleri ÇEV 4069 KATI ATIKLAR Katı atık tanımı, kaynakları, katı atıkların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, temel analizler, atık özelliklerini belirleyen faktörler, atıkların toplanması ve taşınması, yer seçimi, geri kazanım, konvansiyonel mekanik-biyolojik işlemler, kompostlama prosesi, katı atıklardan enerji elde edilmesi (yakma, piroliz, biyokömür), atık kaynaklı yakıt (AKY), biyokurutma, atıkların düzenli depolanmasıkapasite ve saha altyapısı, anaerobik çürütme, atığın metan üretim kapasitesi, sızıntı suyu özellikleri ve arıtımı, depolama alanlarının ıslahı, makina ve ekipmanlar, mesleki etik, ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmelikler, katı atık yönetimi projesi. Sayfa 13 / 24

14 SEKİZİNCİ YARIYIL ÇEV 4046 ENDÜSTRİ ATIKSULARININ ARITILMASI Endüstrinin tanımı, endüstriyel atıksuların karakteristik özellikleri, kirlilik profili, proses profili, kirlilik yükleri ve eşdeğer nüfus kavramları, endüstriyel çevre kirlenmesinin kontrolünde uygulanan yöntemler, Türkiye de endüstriyel kirlenme ve kirliliği önleme politikaları, endüstrilerde kirliliği azaltma ve önleme teknikleri standartları, dengeleme, nötralizasyon, flotasyon, yağ tutucu üniteleri tasarımı, mezbaha ve et entegre atık sularının arıtımı, adsorpsiyon ve kimyasal arıtma üniteleri tasarımı, anaerobik arıtma genel bilgi, maya endüstrisi atıksularının arıtımı, endüstriyel atıksuların kentsel altyapı sistemlerine deşarjı, ön arıtma standartları, endüstriyel ön arıtım ve ön arıtım örnekleri, deri endüstrisi atıksularının arıtımı, kağıt ve kağıt hamuru tesislerinin atıksu arıtımı, çiçekyağı endüstrisi atıksularının arıtımı, pamuklu tekstil atıksularının arıtımı, ISO çevre yönetim sistemi, boya endüstri atıksularının arıtımı. ÇEV 4048 ARITMA ÇAMURLARININ BERTARAFI Çamur kaynakları, miktarı ve bertaraf yöntemlerinin tanıtılması, çamur karakteristikleri, çamurun fiziksel özellikleri, kimyasal özelikleri, biyolojik özellikleri, çamur stabilizasyonu, biyolojik stabilizasyon, aerobik ve anaerobik stabilizasyon, kimyasal stabilizasyon, çamurun iletilmesi, çamur yoğunlaştırma, graviteli yoğunlaştırma, flotasyon yoğunlaştırma, diğer yoğunlaştırma yöntemleri, çamur suyunu alma, doğal su alma yöntemleri, kurutma yatakları, lagünler, mekanik su alama yöntemleri, vakum filtre, pres filtre, santrifüjleme, diğer mekanik su alma yöntemleri, çamur şartlandırma, kimyasal şartlandırma, ısıl işlem, elütriasyon, diğer yöntemler, kimyasal çamurlar: demir ve alum çamurları, endüstriyel arıtma çamurlarının nihai bertarafı, termik işlemler, çamur kurutma ve yakma, nihai bertaraf yöntemleri, yasal mevzuat ÇEV 4050 ARITMA TESİSİ TASARIMI Proje yönetiminin temel prensipleri, tasarım mühendisliğinde çevresel sürdürülebilirlik, mühendislik etiği ve ekonomisi, üretkenlik, çevre sağlığı ve güvenliği esaslarını dikkate alarak atıksu arıtma teknolojilerine genel bakış, arıtma tesisi tasarımında dikkate alınması gereken hususlar, yasal mevzuat, atıksu debilerinin hesabı, terfi merkezi tasarımı ve pompa seçimi, mekanik arıtma ünitelerinin tasarımı: ızgaralar, kum tutucular, ekipman seçimi, akım kontrol düzenekleri, Venturi kanalı tasarımı, ön çökeltim havuzları detayları: yapı şekilleri, yaklaşım yapıları, giriş ve çıkış yapıları, çamur tahliye düzenekleri, biyolojik arıtma ünitelerinin tasarım esasları, aktif çamur sistemlerinin genel tasarım esasları, havalandırma havuzu ünitesi detayları, havalandırma sistemlerinin tasarımı ve ekipman seçimi, havalandırma havuzu maliyet analizi: inşaat ve ekipman maliyetinin çıkartılması, son çökeltim havuzu tasarımı: giris-çıkış yapıları, çamur tahliyesi, geri devir pompası seçimi ve diğer detaylar, dezenfeksiyon, arıtma tesisi hidrolik profilinin çıkarılması. Sayfa 14 / 24

15 ÇEV 4062 BİTİRME PROJESİ Çevre Teknolojisi ve Çevre Bilimleri Anabilim dallarında laboratuar uygulaması, arazi çalışması, arıtma tesisi tasarımı, hava kirliliği, katı atık kontrolü, çevre yönetim sistemleri gibi muhtelif konularda araştırma, geliştirme, uygulama projeleri. Sayfa 15 / 24

16 SEÇMELİ DERSLER DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇEV 4001 İÇME SUYU ARITMA TESİSİ TASARIMI İçme suyu arıtımında kullanılan mekanik arıtma ünitelerinin (elek ve mikroelekler) tasarım esasları; belirlenen veriler esas alınarak: kaskat projelendirilmesi (plan, kesit ve ilgili detayların uygun ölçekte pafta olarak çizilmesi); çökeltim havuzu projelendirilmesi (plan, kesit ve ilgili detayların uygun ölçekte pafta olarak çizilmesi); pıhtılaştırma ve yumaklaştırma ünitelerinin projelendirilmesi (plan, kesit ve ilgili detayların uygun ölçekte pafta olarak çizilmesi); hızlı kum filtrelerinin projelendirilmesi (plan, kesit, tesisat ve ilgili detayların uygun ölçekte pafta olarak çizilmesi); dezenfeksiyon ünitelerinin tasarım esasları; projelendirilen tesisin P&I diyagramının ve yerleşim planının çizilmesi. ÇEV 4003 ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİS TASARIMI Endüstriyel atıksu arıtma tesislerinin tasarım esasları; tasarı debilerinin belirlenmesi, debi ölçüm yöntemleri, atıksu karakterizasyonu, arıtma tesisi akım diyagramı oluşturulması, atık azaltma, fiziksel arıtma ünitelerinin seçimi ve tasarımı, flotasyon-çökeltim ve kum tutucuların tasarımı, endüstriyel atıksuların dengeleme ihtiyacı, dengeleme havuzlarının boyutlandırılması ve mekanik ekipman seçimi, endüstriyel atıksu arıtma tesisleri için proje teklifi hazırlanması, kimyasal arıtma sistemlerinin tasarımı, biyolojik arıtma sistemlerinin tasarımı (boyut belirleme, mekanik ekipman seçimi ve tasarımı), pompa, vana, bağlantı elemanları seçimi, P&I diyagramı oluşturma ÇEV 4004 TERFİ MERKEZLERİ Pompa çeşitleri (pistonlu pompalar, tek çift tesirli pompalar, emme basma tulumbalar, santrifüj pompalar, helezonik pompalar, vb.) ve çalışma prensipleri; pompa karakteristik eğrilerinin çizilmesi, pompaların seri ve paralel bağlanmaları ve pompa işletilmesinde dikkat edilmesi gerekenler; terfi merkezlerinin boyutlandırılması, hidroforlar ve terfi merkezi özel techizatları, pompa otomatik kumandaları. ÇEV 4005 SU KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ Su kaynaklarının gelişme planı; su yapıları sistemleri (Çevre Mühendisliği sistemleri, sulama sistemleri, su kuvveti sistemleri, taşkından korunma sistemleri, akarsu ulaşımı sistemleri), ekonomik analiz, hidroloji (hidrolojik çevrim, akarsu debilerinin ölçülmesi, akarsuların verimi, akım grafikleri, hazne işletme çalışmaları, taşkınlar, taşkınların tekerrürü), yer altı suları (pınar kaptajı, kuyular ve galeriler), barajlar (baraj türleri, baraj yerinin seçimi), bağlamalar ve yardımcı tesisler (bağlamalar, dolu savaklar, geçitler ve enerji kırma yapıları), su alma yapıları. Sayfa 16 / 24

17 ÇEV 4006 ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİMİ Atıksu arıtma tesisinin yönetimi: yönetim fonksiyonları, personel ilişkileri, yerel kamu kurumkuruluşlarıyla ilişkiler, atıksu arıtma tesisinin yönetimi, finansman kaynakları, süreç kontrol sistemi yönetimi, bakım yönetim sistemi, laboratuar yönetimi, A.A. tesisinde kayıtlar ve raporlar: kayıt çeşitleri, fiziki kayıtlar, verim ile ilgili kayıtlar, bakım kayıtları; süreç enstrümantasyonu ve otomatik kontrol, tesis bakım programı: ekipman ile ilgili bilgiler; atıksuyun terfi edilmesi; ızgaralar: pompalar, işletme problemleri, kayıtlar; kum tutucular; ön çökeltim havuzları, genel işletme prensipleri, işletme problemleri, bakım programı, kayıtlar; aktif çamur sürecinin işletilmesi, sürecin tanıtılması; aktif çamur sürecinin işletilmesi: karbon giderimi için süreç kontrolü, aktif çamur sürecinin işletilmesi, Nitrifikasyon için süreç kontrolü, aktif çamur sürecinin işletilmesi: numune alma, veri toplama ve analiz planı, aktif çamur sürecinin işletilmesi, aksaklıkların saptanması ve işletme problemleri. ÇEV 4007 DENİZ VE GÖL BİLİMLERİ Göllerin fiziksel ve hidrolojik özellikleri, göllerin trofik sınıflandırılması, besin maddesi ötrofikasyon ilişkisi, ötrofikasyonu önleme metotları, Türkiye göllerinin ve baraj rezervuarlarının kirlilik değerlendirmesi, deniz ortamının kimyasal özellikleri, denizlerde akıntılar, denizlerin kirlilik indikatörleri, Türkiye denizlerinin kirlilik değerlendirmesi, denizlerde toksik bileşenler. ÇEV 4008 YERALTISUYU AKIMI VE KİRLENMESİ Yer altı suyu hakkında genel bilgi, akımı, kirletici kaynakları, kirlenmenin önlenmesi ve yer altı suyunun arıtımı. ÇEV 4009 İLERİ ARITMA TEKNİKLERİ İleri arıtma tekniklerinin genel tanıtımı, ileri arıtma tekniklerinin kullanılması gereken durumlar, kimyasal oksidasyon (klor, ozon, permanganat), ileri oksidasyon (fenton, UV, solar oksidasyon), aktif karbon adsorpsiyonu, iyon değiştiriciler, membran sistemler (genel bilgi), mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon, ters ozmoz, membran biyoreaktörler, elektrodiyaliz, azot arıtım sistemleri (Nitrifikasyon, denitrifikasyon), ammonia stripping, kırılma noktası klorlaması, fosfor arıtım teknikleri (biyolojik yöntemler), fosfor arıtım teknikleri (kimyasal yöntemler), azot-fosfor arıtım sistemleri. ÇEV 4010 ANAEROBİK ARITMA Anaerobik arıtma işleminin kullanıldığı yerler, avantaj ve dezavantajları, anaerobik arıtma işleminin mekanizması, anaerobik çürüme işleminin kinetiği, ilkel anaerobik prosesler, septik tanklar, Emscher Sayfa 17 / 24

18 tankları ve tasarımı, standart ve yüksek hızlı çürütücülerin boyutlandırılmasına ilişkin örnekler, gaz oluşumu, gaz toplama sistemleri, yapı şekilleri ve donanımı, çürütücülerin ısıtılması, anaerobik kontakt prosesi, anaerobik filtreler, aşağı akışlı sabit yataklı reaktörler, yukarı akışlı anaerobik çamur yatak reaktörler, akışkan yataklı reaktörler, anaerobik sistemlerin işletilmesi, anaerobik sistemlere uygulamadan örnekler ÇEV 4011 VERİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Örnekleme dağılımları, tahminleme, hipotez testleri - örnekleme dağılımları - merkezi limit teoremi - normal dağılım - Stutent-t dağılımı -F dağılımı - Ki-kare dağılımı - istatistiksel tahmin (populasyon ortalamalarının güven aralığı, populasyon dağılımı normal ve standart sapmanın bilinmesi durumu, büyük örneklerde güven aralığı, küçük örneklerde güven aralığı, populasyon ortalamalarının farkının güven aralığı, populasyon oranları arasındaki farkın aralık tahmini, ortalamalar için örnek sayısı) - hipotez testleri - varyans analizi (ANOVA) (tek yönlü varyans analizi, iki yönlü varyans analizi), faktöriyel deney tasarımı - iki düzeyli faktöriyel deney tasarımı (iki düzeyli iki faktörlü 2 2 deneyleri, iki düzeyli üç faktörlü 2 3 deneyleri, iki düzeyli dört faktörü 2 4 deneyleri, kesirli iki düzeyli faktöriyel deneyler (kesirli deneylerin tasarımı, kesirli 2 4 deneyleri) - deney tasarımı ve varyans analizi (k faktöriyel deneylerde varyans analizi, SPSS istatistik paket programı ile faktöriyel varyans analizi). ÇEV 4015 BİYOÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ Klasik biyolojik arıtma yöntemlerle giderilemeyen kirleticilerin biyoteknolojik yaklaşımlarla hava, su ve topraktan giderim mekanizmalarını ve uygulamalarını tanıtmaktadır. Tekstil boyar maddeleri, pestisitler, hidrokarbonlar gibi biyolojik parçalanması zor organik maddelerin, tuzlu atıksuların, gaz atıkların, azot içeriği düşük atıksuların aerobik ve anaerobik bakteri, fungi ve alk gibi değişik mikroorganizma türleri ile arıtımında biyodegradasyon mekanizması, biyoproses sistemleri ve proses şartları. ÇEV 4016 KATI ARTIKLARIN GERİ KAZANILMASI Geri kazanılabilir katı atık türlerinin tanıtımı, ambalaj atıkları, hammadde pazarındaki önemi ve hurda malzeme pazar ihtiyacının dinamiği, geri kazanılabilirlerin ayrılabilmesi için atık hatlarının oluşturulması, geri kazanılabilirlerin işlenmesi için uygulanan yöntemler, fiziksel, kimyasal ve termik prosesler, geri kazanımda kullanılan makinalar, ihtiyaca uygun makine ve ekipman seçiminin yapılması, yasal yükümlülükler, firma lisanslanma sürecinin tanıtılması, ilgili yasa ve yönetmelikler. ÇEV 4017 ATIKLARIN BİYODÖNÜŞÜMÜ Katı ve sıvı atıkların biyolojik yöntemlerle etanol, hidrojen gazı, tek hücre proteini, biyosurfaktan gibi ticari ve yararlı ürünlere dönüşümünde, maden yataklarından metal geri kazanımı ve yakıtların biyolojik Sayfa 18 / 24

19 desülfürilizasyonunda kullanılan mikrorganizma türlerinin, atık kaynaklarının, enzimlerin, ön işlemlerin ve biyodönüşüm proseslerinin tanıtılması ÇEV 4020 HAVA KALİTESİ MODELLERİ Hava kirletici kaynaklardan atmosfere verilen toz ve gaz kirleticilerin, bazı meteorolojik parametrelerin etkisi ile atmosferde dağılımlarının incelenmesi, bilgisayarda matematiksel simülasyon modelleri ile dağılımların çözümlenmesi, bölgesel hava kalitesi belirleme çalışmalarında hava kalitesine katkıların belirlenmesi, bir kaç Gauss tipi modelin (ISCST3, AERMOD, vb.) tanıtımı ve kullanımı. ÇEV 4021 ENDÜSTRİYEL KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİ Hava kirletici kaynaklar; yakma tesisleri, yakıtlar; yanma sırasında kirletici kontrolü; bacalar, baca tasarımı; termik santrallar; çimento üretim tesisleri; taş ocağı ve mıcır tesisleri; demir çelik tesisleri; tuğla, kiremit ve seramik üretim tesisleri; rafineri ve petrokimya tesisleri; boya üretim tesisleri; ambalaj üretim ve baskı tesisleri; tekstil üretim tesisleri; kâğıt ve kâğıt hamuru üretim tesisleri. ÇEV 4024 ATIK AZALTMA TEKNİKLERİ Çevre yönetimi kavramı, sürdürülebilir kalkınma, endüstrilerde atık oluşumu ve yönetimi, üretimde kullanılan maddelerin nakli ve stoklanması, kimyasal madde yönetimi, ürün kalitesi ve eko etiketleme, temiz üretim teknolojileri, endüstriyel risk yönetimi- ISO 31000:2009, temiz üretim uygulamaları, yasam döngüsü değerlendirmesi, atık arıtma ve atık bertaraf yöntemiyle atık azaltma tekniklerinin karşılaştırılması, temiz teknolojilerle ilgili yasal mevzuat, ABD ve Avrupa Birliği nde mevcut yaklaşımlar, IPPC direktifleri. ÇEV 4025 KATI ATIK TESİSLERİ TASARIMI Katı atıkların işlenmesi ve bertarafında kullanılan tesisler; ön işleme, ayırma tesisleri, depolama ve kompostlama tesislerinin tasarım esasları; yakma ve piroliz tesislerine ait tasarım esasları; laboratuar uygulamaları ile atık özelliklerinin belirlenmesi; tesis modeli kurma konusunda öğrencilere tecrübe kazandırılması, yıl içi projesi. ÇEV 4026 TEHLİKELİ VE ZARARLI ATIKLAR Tehlikeli atıkların tanımı, kaynakları, boyutları, taşınımları ve atık bünyesi içerisindeki yeri, risk ve risk değerlendirilmesi anlatılmakta, atık yönetimi, azatlımı ve dönüşüm mekanizmaları tanımlanmaktadır. Sayfa 19 / 24

20 Konu ile ilgili ulusal ve uluslar arası yönetmelik hükümleri, tehlikeli atıkların fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak arıtılması, termal prosesler (incineration ve combustion), yeraltısuyu kirliliği, toprak kirliliği ve iyileştirme çalışmaları ile depolama, derin kuyu enjeksiyonu ve nihai bertarafı. ÇEV 4027 ARITMA ÇAMURLARI BERTARAF SİS. TAS Su ve atıksu arıtma işlemleri sonrasında oluşan arıtma çamurlarının kaynakları, özellikleri, arıtma üniteleri için katı madde dengelerinin hazırlanması, çamur miktarı hesabı, çamur yoğunlaştırma ünitelerinin tasarımı, çamur stabilizasyon ünitelerinin tasarımı -aerobik çürütücü, anaerobic çürütücü-, çamur şartlandırma prosesleri, doğal-çamur kurutma yataklarının tasarımı- ve mekanik su alma ünitelerinin tasarımı-bantlı filtreler, plakalı filtreler, santrifüjler) tasarımı, termal işlemler, nihai bertaraf yöntemleri. ÇEV 4028 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Çevre mühendisliğinde boyutlandırılan tesislere genel bakış. Bilgisayarda program yazma, hazır program kullanma, grafik çizme ve teknik çizim yapma olanakları. Bilgisayar destekli çizimler ve incelikleri. AUTOCAD programının kullanımı ile ilgili açıklamalar. Boyutlma sonuçlarını okuyarak çizim yapma AUTOCAD ile çizim hazırlama teknikleri. Hazne işletme çalışması grafiklerinin çizimi. Su getirme projesi boykesit çizimi yapılması. Kanalizasyon projesi boykesit çizimi yapılması. Yol projesi enkesitlerinin çizilmesi. Brukner diyagramı hesapları ve grafiğinin çizilmesi. İçmesuyu arıtma tesisi boyutlama sonuçlarını okuyarak tesisin genel durum ve planlarının çizilmesi. Atıksu arıtma tesisi boyutlama sonuçlarını okuyarak tesisin genel durum ve planlarının çizilmesi. Hava kirliliği ile ilgili kirlilik haritalarının çizilmesi. ÇEV 4029 KATI ATIK YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Katı atık özelliklerine etkiyen faktörler, katı atık miktar ve özelliklerinin seçilecek bertaraf veya yeniden kullanım yöntemini belirlemedeki etkisi, eldeki olanaklar, fırsatlar ve bütçenin katı atık yönetimine etkisi, pazar ihtiyacının ve ürün kalitesinin işletme ekonomisine etkisi, kısıtların yönetim şekline etkisi, yasa ve yönetmeliklerin etkileri, katı atık sektöründe yer alan kamu ve özel sektör mühendislerinin tecrübelerinin yansıtılması, sübvansiyon gerektiren durumların ortaya çıkması halinde karar verme süreci, atık yönetim senaryoları, alternatif atık yönetim şekillerinin oluşturulması ve tartışılması. ÇEV 4033 ALTYAPI TESİSLERİ MALİYET ANALİZİ Maliyet analizi ile ilgili temel kavramlar (metraj, birinci keşif, ikinci keşif, tarifler, fiyat analizleri, rayiçler, birim fiyatlar); ihale kavramı, ihale usulleri (götürü fiyat, emanet usulü), ihaleye davet yöntemleri; metraj çıkartılması, uygun birim fiyat verilmesi, birinci keşif yapılması, içmesuyu, kanalizasyon, atıksu arıtımı, vb. Sayfa 20 / 24