Türkiye de Termik Santraller*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Termik Santraller*"

Transkript

1 Türkiye de Termik Santraller* Koray TUNCER Makina Yüksek Mühendisi Enerji Birimi / Teknik Görevli * Bu sunum çal malar devam eden MMO Termik Santraller Raporu referans al narak haz rlanm r.

2 Mevcut enerji kaynaklar na petrol için 40, do al gaz için 60 ve kömür için 200 y l ömür biçilmi olsa da, mevcut kaynaklar Dünya için oldukça yeterlidir. Sera gazlar n en etkini olan CO 2 emisyonu konusu do al gaz, kombine çevrim santrallerine k yasla oldukça dezavantajl konumda olan kömürü zorlayacakt r. Son be lda Türkiye nin elektrik enerjisi tüketimi art %43 dür. Kömür rezervlerinin büyüklü ü Dünya genelinde geni ve dengeli da Çevresel endi eler Yüksek maliyetli yat mlar

3 TÜRK YE DE ÖNÜMÜZDEK SÜREÇTE BEKLENEN ANA ENERJ POL KALARI VE STRATEJ LER Dünya kömür kaynaklar bugünkü tüketim de erlerine göre rezervlerinin büyüklü ü aç ndan di er fosil kaynaklardan 4-5 kat daha uzun ömürlüdür. Stratejik petrol ve do al gaz depolama kapasitesinin artt lmas Kaynak ve ülke çe itlendirilmesi Yerli kaynaklar n kullan ve geli tirilmesine öncelik verilmesi Farkl teknolojilerin kullan, geli tirilmesi ve yerli üretimin art lmas Yak t esnekli inin art lmas (üretimde alternatif enerji kayna kullan na olanak sa lanmas ) Her a amada çevresel etkileri göz önünde bulundurmak

4 a Ba ml k Do al gaz tüketimimizin yakla k % 3 ü yerli kaynaklardan kar lanabiliyor y nda tüm ithalat n %21,4 ü petrol ve do al gaz ithalat na ayr lm r. Toplam enerji arz nda petrole %31, do al gaza %31,6 ba ml z.

5 TÜRK YE ELEKTR K ÜRET N KAYNAKLAR VE YILLAR BARI LE DE Termik santrallerin kurulu güç ve üretimlerindeki geli imlerin analizini yapacak olursak bugünkü gelinen yüksek maliyetli elektri in nedeni de ortaya ç kacakt r y de erlerine göre do al gaz santrallerinin üretimi ,74 GWh olup toplam üretimin yakla k %50 sini olu turmaktad r. Bu de eriyle do algaz santralar n üretimi 2000 y na göre %106 artarken toplam elektrik üretimimiz ise % 53 artm r. Ayn zaman aral nda linyit santrallerinin elektrik üretimi ise ancak %11 artm r * NY T MOTOR N LPG TA KÖMÜRÜ + THAL KÖMÜR FUEL-O L NAFTA DO AL GAZ

6 TÜRK YE DE ELEKTR K ENERJ KURULU GÜÇ VE ÜRET Türkiye Kurulu gücü 1970 de MW iken, 2000 y nda 27,264 MW, 2008 sonunda ,8 MW olmu tur. Son 30 y lda lda ortalama % 8 in üzerinde artan elektrik tüketimi 2008 de 198,330 milyar kwh olmu tur. Türkiye de kurulu gücün %57,5 ve üretimin %49,34 ü kamu kurulu u olan EÜA a aittir y na kadar % 8 in üzerinde bir büyüme sa lanm ken son y llarda bir duraklama oldu u görülmektedir.

7 Türkiye Kurulu Güç Geli imi

8 Mobil Santral letme Hak. D Y l Türkiye Kurulu Gücünün Kurulu lara Göre Da (MW ve %) ADÜA 650,1 Yap- let-devret 2.449,0 Otoprodüktörler Serbest Üretim 3.525,2 262, ,3 Yap- let 141, ,8 EÜA ,8 Kurulu EÜA Serb. Üret. Otop. D HD Mobil ADÜA % 57,5 14,6 11,1 8,4 5,9 1,6 0,6 0,3

9 2008 Y Türkiye Kurulu Gücünün Kaynaklara Göre Da (MW ve %) Do al Gaz : ,8 Linyit-Ta Kömürü : 8.445,9 thal Kömür : 1.651,0 Jeotermal : 29,8 Yak tlar : 1.951,7 Rüzgar : 354,7 Hidrolik : ,7 Di er : 2.664,1 Yak tlar %4,7 %4,95 Do al Gaz %31,6 %31,59 TÜRK YE MW Di er %5,54 %6,4 Kömür %24,2 %25,06 Hidrolik %33,1 %32,86

10 2008 Y Türkiye Elektrik Üretimi (GWh) EÜA (KAMU) %49, ÖZEL SEKTÖR %50,66

11 Mobil Santral Ankara Do al Elk. letme Hak. D Y Türkiye Elektrik Üretiminin Kurulu lara Göre Da (GWh ve %) Yap- let-devret Otoprodüktörler Serbest Üretim Yap- let EÜA Kurulu EÜA Serb. Üretici Otop. D HD ADÜA Mobil % 49,34 21,90 11,91 7,73 6,64 2,18 0,16 0,15

12 2008 Türkiye Elektrik Üretiminin Kaynaklara Göre Da Kaynak Do al Gaz Yerli Kömür Hidrolik thal Kömür Yak t Rüzgar Jeotermal Di er Üretim % 48,17 22,65 16,77 6,33 4,93 0,40 0,08 0,67 Toplam ,00

13 EÜA Kurulu Gücü 103 DROELEKTR K SANTRAL MW 18 TERM K SANTRAL Türkiye Kurulu Gücünün %57,5 ini EÜA i letmektedir.

14 EÜA Kurulu Gücünün Kaynaklara Göre Da (2008) Kaynaklar MW % Hidrolik ,9 47,77 Kömür 7.761,0 32,36 Do al Gaz 4.083,9 17,03 Yak t 680,0 2,84 Toplam ,8 100,0 Türkiye nin Hidrolik santrallar n %82,84 ünü, Yerli kömüre dayal santrallar n %91,89 unu EÜA i letmektedir.

15 EÜA TERM K SANTRALLER MW AF N-ELB STAN - A TERM K SANTRALI 1.355,0 AF N-ELB STAN - B TERM K SANTRALI 1.440,0 SEY TÖMER TERM K SANTRALI 600,0 KANGAL TERM K SANTRALI 457,0 TUNÇB LEK TERM K SANTRALI 365,0 ÇATALA ZI TERM K SANTRALI 300,0 ORHANEL TERM K SANTRALI 210,0 18 MART ÇAN TERM K SANTRALI 320,0 BURSA DO AL GAZ KOMB NE ÇEVR M SANT ,0 AMBARLI DO AL GAZ KOM. ÇEVR M SANT ,9 AMBARLI FUEL-OIL SANTRALI 630,0 HOPA FUEL-OIL SANTRALI 50,0 AL A 181,0 EÜA 8.690,9 BA LI ORTAKLIKLAR HAM TABAT DO AL GAZ KOM. ÇEVR M SANT ,0 SOMA A-B TERM K SANTRALI 1.034,0 YATA AN TERM K SANTRALI 630,0 YEN KÖY TERM K SANTRALI 420,0 KEMERKÖY TERM K SANTRALI 630,0 TOPLAM ,9

16 5. Kömür Santrallerinin Kapasitelerinde Çal amamalar n n Nedenleri: Termik santrallerin kazan karakteristiklerinin belirlenmesine yönelik kömür sahas ndan al nan ve analize tabi tutulan kömür numunelerinin kömür rezervini tam olarak temsil etmemesi, Son 20 y ld r uygulanan özelle tirme politikalar, siyasi ve politik atamalar, kamu santrallerinde çal an personelin motivasyonunu bozmas, i gücü kay plar na neden olmas, santrallerde gerekli say da nitelikli personel istihdam n n yap lamamas, Santral stok sahas nda, kömürün kalori, nem, kül ve kükürt içeri i ile tane boyu da l m ndaki dalgalanmalar en aza indirebilmek için harmanlama ve stoklama faaliyetinin yeterli ekilde yap lamamas, Kömür üreticisi taraf ndan belirlenmi kömür özelliklerine uygun kömürün teslim edilememesi, Yine bu süre içerisinde özelle tirilecek gerekçesi ile gerekli bak m, onar m, idame ve yenileme yat r mlar tam olarak yap lamamas, Çevre ve hava kalitesi aç s ndan çok önemli olan santrallerdeki baca gaz ar tma sistemlerinin istenen düzeyde çal t r lamamas,

17 SONUÇ VE ÖNER LER

18 Ülkemizde enerji sektöründe 20 y ld r uygulanan politikalarla toplumsal ihtiyaçlar ve bunlar n kar lanabilirlili i aras ndaki aç k her geçen gün daha da artmaktad r. Enerji politikalar üretimden tüketime bir bütündür, bütüncül bir yakla m esas olmal r.

19 Türkiye'nin bir enerji envanteri kar lmal r. Kamusal planlama, kamusal üretim ve yerli kaynak kullan reddeden özelle tirme politikalar ndan vazgeçilmeli, kamunun eli kolu ba lanmamal ve kamu eliyle de yat mlar yap lmal r. Yeti mi ve nitelikli insan gücümüz özelle tirme uygulamalar ve politik müdahalerle tasfiye edilmemelidir.

20 ETKB Enerji leri Genel Müdürlü ünün, Uluslararas Enerji Ajans modelini esas alarak haz rl k çal malar sürdürdü ü yeni Ulusal Enerji Talep Tahmin Modeli, taslak olarak, kamuoyunun bilgi ve görü üne sunulmal, mesleki kurulu lar, uzmanlar ve akademisyenlerin kat laca tart malar sürecinde olu an görü ve öneriler dikkate al narak modele son biçimi verilmelidir.

21 EPDK, lisans verirken, ulusal ve kamusal karlar gözeten ve toplumsal yarar esas alarak haz rlanm olan Enerji Talep ve Yat m Tahminlerini esas almal, ithal kömüre dayal yeni santral projelerine lisans vermemelidir. Do al gaz yak tl yeni projeler, elektrik enerjisi üretimi içinde do al gaz n pay n dü ürülmesini öngören hedef ve politikalara uygun olmal r.

22 EPDK verdi i lisanslar takip etmeli, yat mlar gerçekle tirmeyen kurulu lar n lisanslar iptal etmelidir. Ayr ca, özel sektör taraf ndan yap lan enerji yat mlar kamusal ç karlar gözeten bir anlay la denetlenmesine imkan veren düzenlemeler bir an önce yürürlü e konmal r.

23 Ba ta ABD olmak üzere, baz bat ülkelerinde görülen ve elektrik üretimi alan nda serbest piyasa artlar n getirdi i en büyük risk olan, planlama hatalar ndan ve/veya piyasa manipülasyonlar ndan kaynaklanabilecek, arz aç klar na ve ba lant krizlere sebebiyet vermemek amac yla; halen sektörde elektrik üretim faaliyeti gösteren kamu kurulu lar n varl n, piyasalardaki toplam kurulu güç kapasitesinin, önceden belirlenmi bir yüzdesine denk gelecek bir üretim kapasitesini idame ettirecek ekilde, devam ettirilmesi, yerinde bir karar olacakt r.

24 Enerji üretiminde a rl k yerli, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklar na verilmelidir. Enerji planlamalar ulusal ve kamusal ç karlar n korunmas ve toplumsal yarar n artt lmas hedeflemelidir.

25 Enerji üretiminde yerli teknoloji, makine ekipman üretim çal malar desteklenmelidir. Rüzgar türbinlerinin, hidrolik türbinlerin, jeotermal enerji ekipman ve cihazlar n, termik santral kazan ve ekipmanlar n Türkiye'de üretimine yönelik çal malar bir Master Plan dahilinde ele al nmal, yerli üretim desteklenmelidir. Bu amaçla üniversitelere destek sa lanmal konuyla ilgili lisans sonras çal malar (Yüksek Lisans, doktora vb.) te vik edilmelidir.

26 Genel olarak enerji yat mlarda, özel olarak elektrik enerjisi üretim yat mlar nda çevreye zarar verilmemesi temel bir ilke olmal r. Kömür yak tl santrallerde ak kan yatakl teknolojiler kullan lmal, mevcut santrallerin tümünde baca gaz ar tma tesisleri kurulmal, elektro filtreler düzenli çal r hale getirilmelidir.

27 LET M Her türlü sorunuz ve öneriniz için; 0 (312) / 1707 MMO ENERJ B Beni Dinledi iniz çin Te ekkür Ederim

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

SANTRALLER N DURUMU. 3 Murat KANKAL 4 Mustafa H. F L Z. Gümü hane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, n aat Müh. Bölümü, 29000, Gümü hane.

SANTRALLER N DURUMU. 3 Murat KANKAL 4 Mustafa H. F L Z. Gümü hane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, n aat Müh. Bölümü, 29000, Gümü hane. ÇORUH HAVZASI NDAK KÜÇÜK H DROELEKTR K SANTRALLER N DURUMU 1 Adem AKPINAR 2 Murat. KÖMÜRCÜ 3 Murat KANKAL 4 Mustafa H. F L Z 1 Gümü hane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, n aat Müh. Bölümü, 29000, Gümü

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE 21. YÜZYILA G RERKEN TÜRK YE N N STRATEJ S N N

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE 21. YÜZYILA G RERKEN TÜRK YE N N STRATEJ S N N TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE 21. YÜZYILA G RERKEN TÜRK YE N N E N E R J STRATEJ S N N D E E R L E N D R L M E S TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE 21. YÜZYILA G RERKEN TÜRK YE N N ENERJ STRATEJ

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI 2010-2013 Ç NDEK LER K saltmalar... v Tablolar... viii ekiller... xii Haritalar... xiv ÖNSÖZ... 1 SUNU... 2 YÖNET C ÖZET... 4 PLAN HAZIRLAMA SÜREC VE KATILIMCILIK...

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Çank r Karatekin Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Birol ÇET N * Gaziosmanpa a Üniversitesi ktisat Bölümü bcetin@gop.edu.tr Serap

Detaylı

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu) 2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý (TBMM Genel Kurulu) 13 Aralýk 2010 T.C. 2011 YILI T I (TBMM Genel Kurulu) Me e M K Maliye Bakan 13 ral k 2010 1 2 ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 15 Ekim 2010 tarihinde

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ EKİM 2009, ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa BÖLÜM I GENEL EKONOMİK DURUM... 1 BÖLÜM II BÜTÇE PERFORMANSI... 17 BÖLÜM III ORTA VADELİ MALİ PLAN... 45 BÖLÜM IV 2010

Detaylı

Ferruh ERTÜRK* * Y ld z Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisli i Bölümü, Befliktafl 34349, stanbul. erturk@yildiz.edu.tr

Ferruh ERTÜRK* * Y ld z Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisli i Bölümü, Befliktafl 34349, stanbul. erturk@yildiz.edu.tr Nükleer Enerji ve Çevre Ferruh ERTÜRK* Özet Bugün dünyada büyük ölçüde yenilenemeyen enerji kaynaklar kullan lmaktad r. Bunun sonucunda çevre sorunlar önemli ölçüde artm flt r. Sera gazlar n n atmosferdeki

Detaylı

Rekabet Gücü, Büyüme ve stihdam çin Sürekli Mesleki E itim: CEEMET Perspektifi

Rekabet Gücü, Büyüme ve stihdam çin Sürekli Mesleki E itim: CEEMET Perspektifi Rekabet Gücü, Büyüme ve stihdam çin Sürekli Mesleki E itim: CEEMET Perspektifi Fatih TOKATLI MESS Uluslararas li kiler Müdürü M etal, mühendislik ve teknolojiye dayal sektörler (metal, engineering and

Detaylı

TANITIM. Faaliyetlerimiz

TANITIM. Faaliyetlerimiz @[>8 C3 @0>7: :08 ;090>7?38@Z>[?38@Z> >0=A Y&) !5HPHN?HMSHUHS" 0GSHT. :H!SVULXHU 1DG# ;Q.(&$+ 8"#" NDX$0PMDSD @. (& )&-(,-)!( 6DU" 4. (& )&-(,*( BHE. KUUR.$$WWW#UDSODMELS#QSJ

Detaylı

itü ENERJ Türkiye de vakf dergisi

itü ENERJ Türkiye de vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [OCAK 2013] SAYI: 60 ISSN: 1303-1139 Türkiye de ENERJ Taner Y ld z Mustafa Aktafl brahim Halil K rflan Güven Önal Yetik Kadri Mert Abdurrahman

Detaylı

... Prof. Dr. Fikret KESK NEL

... Prof. Dr. Fikret KESK NEL inceleme STANBUL BÜLTEN TÜRKİYE DE ELEKTRİK ÜRETİMİ VE DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALLERİ... Prof. Dr. Fikret KESK NEL Cumhuriyetin kuruluflundan günümüze kadar Türkiye de elektrik üretimi geliflimi k

Detaylı

KR Z N TÜRK YE DE KOB LERE ETK S

KR Z N TÜRK YE DE KOB LERE ETK S KR Z N TÜRK YE DE KOB LERE ETK S Mustafa KAPLAN KOSGEB Ba kan V. stanbul ktisatç lar Derne i 22 MAYIS 2009 2.b) KOSGEB 1990 y l nda, 3624 say l Kanun ile kuruldu Amac : Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlar

Detaylı

Dünya Bankas Doküman d r YALNIZCA RESM KULLANIMA MAHSUSTUR

Dünya Bankas Doküman d r YALNIZCA RESM KULLANIMA MAHSUSTUR Dünya Bankas Doküman d r YALNIZCA RESM KULLANIMA MAHSUSTUR Rapor No: 32451 TR LLER BANKASI NA BELED YE H ZMETLER PROJES Ç N TEKL F ED LEN 212,9 M LYON ($ 275 M LYON) M KTARINDA KRED L TC GARANT S NDE PROJE

Detaylı

LAÇ DI I ÜRÜNLER N ECZANELERDEN TEM NDE ECZANE DÜZEY NDE VE MESLEK DÜZEYDE STRATEJ NE OLMALIDIR?

LAÇ DI I ÜRÜNLER N ECZANELERDEN TEM NDE ECZANE DÜZEY NDE VE MESLEK DÜZEYDE STRATEJ NE OLMALIDIR? LAÇ DI I ÜRÜNLER N ECZANELERDEN TEM NDE ECZANE DÜZEY NDE VE MESLEK DÜZEYDE STRATEJ NE OLMALIDIR? Türk Eczac lar Birli i laç D Ürünler Komisyonu Raporu 1 Bu rapor, eczane içinde gittikçe önemli bir yer

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2485 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1456 ENERJ TASARRUFU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2485 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1456 ENERJ TASARRUFU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2485 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1456 ENERJ TASARRUFU Yazarlar Prof.Dr. Hikmet KARAKOÇ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Mustafa fienyel (Ünite 2) Doç.Dr. Engin TIRAfi (Ünite

Detaylı

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 17 de efik ÇALI KAN 17 de Arzu AKAY 15 de Atilla ÇINAR 9 da Veli SARITOPRAK 16 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

H DROELEKTR K SANTRAL ETK LER UZMAN RAPORU: BARHAL VAD S

H DROELEKTR K SANTRAL ETK LER UZMAN RAPORU: BARHAL VAD S H DROELEKTR K SANTRAL ETK LER UZMAN RAPORU: BARHAL VAD S Ça r B.MULUK,Ay eturak,deniz YILMAZ,U urzeydanli,c.can BLG N KASIM 2009 KAÇKAR DA LARI SÜRDÜRÜLEB L R ORMAN KULLANIMI VE KORUMA PROJES H DROELEKTR

Detaylı

HES E ALTERNAT F OLARAK GÜNEYDO U ANADOLU

HES E ALTERNAT F OLARAK GÜNEYDO U ANADOLU YO UNLA TIRICILI GÜNE ENERJ SANTRALLER VE ILISU HES E ALTERNAT F OLARAK GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES NE UYGULANAB L RL Hüseyin ERDO AN 1, Bilal GÜMÜ 1, Serhat Berat EFE 1, Cem KUTLU 1, Hasan BAYINDIR 2, Yurdagül

Detaylı

MESS ve Türk Metal Sendikas Mü terek Projeleri ile Sosyal Diyalo un Güzel Örneklerini Sunuyor

MESS ve Türk Metal Sendikas Mü terek Projeleri ile Sosyal Diyalo un Güzel Örneklerini Sunuyor MESS ve Türk Metal Sendikas Mü terek Projeleri ile Sosyal Diyalo un Güzel Örneklerini Sunuyor Dr. Aykut ENG N MESS E itim Müdürü T ürkiye nin en köklü i veren sendikas MESS ve Türkiye nin en büyük i çi

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

AYI VE OCAK-MART DÖNEM MERKEZ YÖNET M ÜZERE DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISI KONU MA

AYI VE OCAK-MART DÖNEM MERKEZ YÖNET M ÜZERE DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISI KONU MA MAL YE BAKANI SAYIN MEHMET EK N MAKROEKONOM K GEL MELER LE 2010 YILI MART AYI VE OCAK-MART DÖNEM MERKEZ YÖNET M BÜTÇE GERÇEKLE MELER DE ERLEND RMEK ÜZERE DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISI KONU MA METN 13 N SAN

Detaylı