Journal of Recreation and Tourism Research

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Journal of Recreation and Tourism Research"

Transkript

1 Journal of Recreation and Tourism Research Journal homepage: ISSN: TURİZM PERSONELİ MESLEK YASASI MÜMKÜN MÜ? Rahman TEMİZKAN a Ali ERBAŞ b Duran CANKÜL c a Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Yrd. Doç. Dr. b Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Prof. Dr. c Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Öğr. Gör. ÖZET Bu çalışma ile amaçlanan Türkiye deki turizm eğitimi ile ilgili rakamları ortaya koymak ve bu rakamlara dayalı olarak turizm diplomasının hak ettiği değeri alması için yapılması gerekenler hakkında bir değerlendirme yapmaktır. Çalışma literatüre dayalı teorik bir çalışmadır. Türkiye de turizm eğitimiyle ilgili okul, öğrenci, mezun ve öğretim elemanı sayıları sektörle birlikte büyümüştür ve sektörün her düzeyde ihtiyaç duyduğu diplomalı insan kaynağının yetiştirildiği ortaya çıkmıştır. Diplomalı insan kaynağının sektörde istihdam edilmesinin, diplomanın hak ettiği değere kavuşması ile mümkün olduğu görülmektedir. Bu noktada turizm personeli meslek yasasının çıkabilmesi için insan kaynağını temsil eden bir örgütlenmenin gerçekleştirilmesi bir gerekliliktir. TİYADER bu misyonu üstlenen ve ülke çapında örgütlenen bir sivil toplum kuruluşu olarak tüm turizm öğrencileri, akademisyenleri, çalışanları ve işletmeleri tarafından desteklenmesi gereken bir örgüttür. Anahtar sözcükler: Turizm Personeli Meslek Yasası, Tiyader, Turizm, İnsan Kaynakları ABSTRACT This study aims to put forward numbers of tourism education and depending on these, make an evaluation of things to be done about rendering the worth that tourism diploma deserves. The study is theoretical based on literature. School, student, undergraduate and instructor depending on Tourism education in Turkey has grown up with the sector and, it has come in view that the manpower has already been trained that sector needs. It is obvious that employing the qualified manpower is bound to rendering the worth that tourism diploma deserves. At this point, it is necessary to form an organisation which represents human resource in order to set the vocational regulation of tourism. Undertaking the mission TİYADER is a NGO that needs to be supported by tourism students, academicians, employees and firms. Key words: Vocational Regulation of Tourism Personnel, Tiyader, Tourism, Human Resources 22

2 GİRİŞ Eğitilmiş insan gücü turizm faaliyetlerinde yer alan fiziki elemanlara etkinlik ve anlam kazandıran bir unsurdur. Eğitilmiş insan unsurunun yeterliliği turistin beklediği düzeyde hizmet almasını sağlamaktadır. Diğer yandan turizmde uluslararası düzeyde bir kalite savaşı yaşanmaktadır. Rekabetin yoğun olarak yaşandığı dünya turizm piyasalarına, standarda uygun ve kaliteli turistik mal ve hizmetle girebilmek için hem genel olarak toplumun turizmin önemini kavraması, hem de yeterli sayıda nitelikli personel gereklidir. Nitelikli personelin yetiştirilebilmesi ise kaliteli turizm eğitimi ile mümkündür (Olalı 1983; Christou 1998). Müşteri memnuniyeti, sunulan hizmetin kalitesiyle doğru orantılıdır. Turizm sektöründe ihtiyaç duyulan bilgi, yetenek ve donanıma sahip işgücü ancak etkin ve kaliteli turizm eğitim ve öğretimiyle (Ünlüönen 2000) ve turizm okulları mezunlarının sektörde çalışmaları ile sağlanabilir (Kuşluvan ve Kuşluvan 2000). Türkiye turizm endüstrisi ciddi şekilde nitelikli personel kıtlığı ile karşı karşıya kalmıştır. Konaklama işletmelerinde çalışanların %89 u, yiyecek-içecek işletmelerinde çalışanların %95 i, seyahat acentalarında çalışanların ise %75 i turizm eğitimi almamış kişilerdir. Bu durumu doğrulayan bir araştırma ise Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Araştırma ve Geliştirme Merkezi Tarafından 2000 yılında yapılan çalışmada: konaklama işletmelerinde çalışanların %74 ü, yiyecek-içecek işletmelerinde çalışanların %80 i, seyahat acentalarında çalışanların ise %76 sı turizm eğitimi yada mesleki bir eğitim almamıştır (Yeşiltaş vd. 2010). Türkiye deki turizm işletmelerinde turizm diplomalı personelin çalışması gerektiği görülmekle birlikte, her düzeyde turizm diploması veren okulların sorunları ve bu okullar tarafından verilen eğitimin niteliğinin sektörün ihtiyacını tatmin edip etmediği önemli bir tartışma konusudur. Okulların sorunları Tablo 1 de gösterilmiştir (Okumuş ve Yağcı 2005). Tablo 1. Önlisans ve Lisans Turizm Eğitim Programlarının Problemleri Problemler Okulların bulunduğu konum Niteliksiz öğretim üyesi ve yetersiz eğitim, ekipman ve olanaklar Yönetim yapısı Müfredat sorunlar Öğrencilerin nitelikleri ve özellikleri Sektörel konum temelli Kaynak. Okumuş ve Yağcı (2005) Açıklamalar Okulların birçoğu kırsal alanda inşa edildiği için, öğrenciler ve öğretim görevlileri turizm yatırımcılarıyla çok nadir iletişime geçme olanağı bulmaktadır. Lisansüstü ve sektörel tecrübe eksikliği Birçok okul sektör tecrübesi olmayan yöneticiler tarafından yönetilmektedir. Bu da eğitim aşamasında yada sektör ile iletişimde sorun yaratmaktadır Müfredattaki derslerin yetersizliği, öğrencilere gerekli beceri ve gelişme imkanı güvencesi vermemektedir. Bu programları alan öğrenciler iki gruba ayrılmaktadır. Bunlar turizm meslek lisesi öğrencileri ve normal lise öğrencileri olarak ikiye ayrılır. Bu iki grup birbirleriyle eğitim ve öğretim sebepli dengesizlikler yaşamaktadır. Bu iki grup eğitim alt yapılarından dolayı eşit sayılamamaktadır. Özellikle turizm meslek lisesi mezunları üniversiteye geçtiklerinde lisedeki aldıkları derslere benzer derslerle karşılaşmaktadırlar. Bu sebeple meslek lisesi öğrencileri normal lise öğrencilerine göre derslere ve pratik eğitimlere daha az ilgi göstermektedirler. Turizm sektöründe öğrencilerin iş bulmalarının zor olduğu bilinmektedir. Çünkü sektör ile ilişkilerin gerekli seviyeye ulaşmadığı bir gerçektir. Buna ek olarak akademik takvim turizm öğrencilerinin işlere yerleşmelerini zorlaştırmaktadır. Genellikle turizm işletmeleri Mayıs ve Eylül aylarında işçi alımı yapmaktadır. Fakat akademik takvime göre eğitim Eylül ayında başlayıp Haziran ayında bitmektedir. Tablo 1 de görüldüğü gibi, turizm alanında diploma veren eğitim kurumlarının bazı problemleri vardır. Ancak, bu çalışmanın konusu bu problemleri ve çözüm önerilerini tartışmak yerine bu problemler bahane edilerek yapılması engellenen diploma hakkının korunmasını tartışmaya açmaktır. Eğitimin, okulların, sektörün, siyasetin, ekonominin sorunlarının ve diğer yüzlerce sorunun çözülmesinin, herhangi bir alanda diploma hakkının korunması için yasal düzenlemeler yapmanın ön şartı olarak görülmesi o alanda diploma hakkının korunmak istenmemesi anlamına gelecektir. Bu açıdan bakıldığında aşağıdaki soruların cevaplanması gerekmektedir. 23

3 Türkiye de ve dünyada her alanda ve düzeyde eğitim veren kurumların sorunları olabilir. Tıp fakültelerinin veya mühendislik fakültelerinin sorunlarının olmadığını söylemek mümkün müdür? Bir eğitim alanında sorunların olması mezunların diploma haklarının çiğnenmesini meşrulaştırır mı? Tıp fakülteleri veya mühendislik fakülteleri istenilen düzeyde yeterli ve etkili uygulama eğitimi veremiyor gerekçesi ile, hekimlik ve mühendislik işlerinin ve hakkının 3-5 aylık sertifika programları ile herhangi bir lisans programı mezununa verilmesi uygun olur mu? Turizm söz konusu olduğunda, herhangi bir alanda diploma veren herhangi bir okulun yaşadığı sorunlara benzer sorunlara sahip olan turizm okulundan diploma almış on binlerce mezun mezunun yerine 3-5 aylık sertifika programı bitirmişlere diploma hakkı vermek neden uygun görülmektedir? Turizm işletmelerin on binlerce diplomalı varken personelinin önemli bir kısmını sertifikalı bile olmayan insanlardan seçme hakkına sahip olması doğru mudur? Yukarıdaki sorulara her okuyucu kendi çıkarlarına, gelecekle ilgili endişe ve beklentilerine göre farklı cevaplar verebilecektir. Bu çalışma ile amaçlanan Türkiye deki turizm eğitimi ile ilgili rakamları ortaya koymak ve bu rakamlara dayalı olarak turizm diplomasının hak ettiği değeri alması için yapılması gerekenler hakkında bir değerlendirme yapmaktır. Turizm Mezunlarının Sektördeki Yeri Birçok araştırmaya göre turizm mezunlarının çoğu turizm sektöründe çalışmak istememektedir. Nispeten eski bir çalışmada (Hacıoğlu 1985) öğrencilerin % 6 sı çalışmak üzere turizm sektörüne giderken kalan %94 ü diğer sektörlerde çalışmayı tercih etmişlerdir. Bir başka araştırmaya göre 4- yıllık turizm mezunlarının %33 ü turizm sektörü ile ilgilenmemektedir (Kuşluvan ve Kuşluvan 2003). Bu problem Türkiye ye has bir sorun değildir. ABD de yapılan bir çalışmada turizm ve ağırlama mezunlarının %20 si sektörde çalışmalarının daha ilk yılında ayrılmıştır. %33 ü ise çalışmaya başladıktan ilk beş yıl içinde ayrılmıştır (Pavesic ve Brymer 1990). Bu problemin turizm endüstrisinin çalışma koşullarından kaynaklandığı düşünülebilir. Birçok ülkede görüldüğü gibi turizm endüstrisinin karakterinde uzun çalışma saatleri, aileye vakit ayıramama, düşük maaş, stres, kalitesiz yaşam standardı, zayıf kariyer yapıları, işgücü devir hızının yüksek olması, ulusal derneklere kayıt olma oranının düşük olması turizm endüstrisinin sahip olduğu özelliklerdir. Birçok öğrenci turizm sektörü hakkında çok eğlenceli bir sektör olduğunu düşündüğü için turizm eğitimi almak istemektedirler. Fakat çalışma hayatının o kadar da kolay ve eğlenceli olmadığını çalışarak yada staj uygulamaları esnasında karşılaşmaktadırlar ve sonuç olarak maaşlarının ve çalışma imkanlarının arzu ettikleri gibi olmadığını görmektedirler (Duman, Tepeci ve Unur, 2006). Ek olarak öğrencileri bekleyen birçok gerçek dışı kariyer tecrübeleri ile karşılaşmaktadırlar. Örneğin mezun oldukları andan itibaren yönetim kadrosu dışındaki diğer pozisyonlarda çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Alt pozisyonlarda işler teklif edildiğinde ve kendi potansiyel gelişimlerinde operasyonel tecrübeleri önemini yitirmekte ve hayal kırıklığına uğramaktadırlar. Bu durumla karşılaşmamak için öğrencilerin öğrenimleri esnasında turizm sektörü hakkındaki gerçekleri bilmeleri ve ona göre gelecekleri ile ilgili planlarını yapmalıdırlar. Mezunların beklentilerindeki ve kariyer imkanlarındaki problemlerin ana sebeplerinden birisi Türk turizm sektöründeki mülkiyet sahipliği yapılarının bozukluğudur. Türkiye deki turizm şirketlerinin çoğu küçük ve orta ölçekli girişimlerdir. Türkiye nin toplam otel sayısının %76 sı yani 1298 otel 3, 2 ve 1 yıldızlı otellerdir. Bu otellerin üst yönetim kadrolarında mülk sahipleri ve yakınları yönetmektedir. Sonuç olarak mezunların imkanları bu durumdan dolayı çok sınırlıdır (Yeşiltaş vd. 2010). Turizm sektörünün yukarıda sayılan zorluklarından dolayı mezunların sektörde çalışmak istememeleri gibi bir sonuca varılmaktadır. Ancak, turizm meslek yasası ile sadece diplomalıların çalışması sağlanır ise arz ve talebin dengesi sağlanacağı için düşük maaş, zayıf kariyer yapıları, işgücü devir hızının yüksek olması, iş tatminsizliği, işletmelerin mülk sahipleri ve yakınları tarafından yönetilmesi, örgütlenememe ve daha birçok problem ortadan kalkmış olacaktır. Bu noktada, sadece diplomalıların sektörde istihdam edilebilmesini zorunlu kılan bir turizm meslek yasasının çıkmasının etkileri hakkında endişelere sebep olabilir. Turizm Çalışanları Meslek Yasasının çıkması, işletmeleri diplomalı çalışan bulamamak gibi bir sorunla karşı karşıya bırakır mı? Bu durum sektörü olumsuz etkilemez mi? Bu soruları cevaplamak için Türkiye de turizm eğitiminin ve turizm işletmelerinin hacmini gösteren rakamları görmek gerekmektedir. Belgeli turizm işletmelerini turistlerin ve yerel halkın faydalandığı diğer hizmet işletmelerinden ayırt etmek gerekmektedir. Bu çalışmada söz konusu olan turizm işletmeleri, turizm işletme ve yatırım belgeli işletmelerdir. Türkiye de Turizm Eğitiminin ve Turizm İşletmelerinin Rakamsal Durumu Türkiye de turizm eğitimi ile ilgili yazılan çalışmalar incelendiğinde uluslar arası çalışmalardan bazı farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Uluslararası literatürde turizm eğitimi mesleki turizm eğitimi (trainning) ve turizm öğretimi (education) (Zais 1976; Zagonari 2009) olarak ikiye ayrılmıştır. Türkiye de ise daha bütüncül bir yaklaşım ile örgün eğitim altında yer 24

4 alan orta öğretim ve yüksek öğretim bünyesindeki kurumların verdiği mesleki turizm eğitimi ve öğretiminin yanında yaygın eğitimi de kapsayan aynı zamanda mesleki turizm eğitimi ağırlıklı bir algının söz konusu olduğu söylenebilir (Yeşiltaş vd. 2010; Ünlüönen ve Boylu. 2005) Dünyada, turizm eğitimi önceleri ticaret eğitiminin bir parçası olarak verilirken (Jenkins 1996), turizm alanında yapılan akademik çalışma sayısının artması ile birlikte 1960 ların sonlarına doğru turizm eğitim programları ortaya çıkmaya başlamıştır. Türkiye de turizm eğitimi dünyadaki gidişata uygun olarak gelişme göstermiştir. Üniversite düzeyinde turizm eğitimi ilk olarak Ankara Ticaret Yüksek Öğretmen Okulu na öğretim yılından itibaren turizm bölümünün ilave edilmesiyle kurulan Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu nda verilmeye başlanmıştır. Bu tarihten itibaren 1969 yılında Ege Üniversitesi bünyesinde, 1974 yılında Hacettepe Üniversitesi bünyesinde, 1975 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde, 1980 yılında Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde, 1982 yılında Erciyes Üniversitesi bünyesinde önlisans ve lisans düzeyinde turizm eğitimi veren birimler kurulmuş ve zaman içerisinde sayıları artmış, isimleri değişmiş ve binlerce mezun vermişlerdir (Ünlüönen ve Boylu 2005) yılları arasında Türkiye de her düzeyde diploma veren turizm eğitim kurumlarının sayısı ve bunların öğrenci, mezun ve eğitici sayıları tablo 2 de görülmektedir. Tablo Öğretim Yılları arasında Turizm Eğitiminde Okul, Öğrenci, Eğitici ve Mezun Sayıları Eğitim türü Turizm meslek lisesi Turizm Ön lisans Progr. Turizm Lisans Turizm Lisansüs tü Prog. Toplam Yıllar Üni. sayısı Öğrenci sayısı Mezun Eğitici Kaynak: MEB, (2013) ; ÖSYM, (2013). Tablo 2 ye bakıldığında genel olarak turizm eğitiminin her basamağında eğitici, mezun ve öğrenci sayılarında artış söz konusudur eğitim yılı itibarıyla turizm eğitimi alan öğrenci sayısı bir önceki yıla oranla ciddi bir artış göstererek kişiye ulaşmıştır. Ön lisans düzeyinde turizm eğitimi Türkiye de 71 devlet, 16 vakıf toplam 87 üniversitede, 146 meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan 212 programda verilmektedir (Erdinç ve Yılmaz, 2012). Lisans düzeyinde turizm eğitimi ise Türkiye de 32 devlet, 13 vakıf toplam 45 üniversitede, 51 fakülte veya yüksekokulu bünyesinde yer alan 77 programda verilmektedir (ÖSYM 2012). Türkiye de turizm eğitimiyle ilgili genel bir değerlendirme yapılacak olursa, okul, öğrenci, mezun ve öğretim elemanı sayıları sektörle birlikte büyümüştür ve büyümeye devam etmektedir. Henüz açılmış ancak öğrenci alamamış her düzeyde birçok turizm okulu ve fakültesi verilen rakamların dışında kaldığı gibi açılması planlanan birçok turizm eğitim kurumu da vardır. Kısaca, sektörün her düzeyde ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmekte olan ve hacim olarak da sektörle birlikte büyüyen bir turizm eğitimi vardır. Asıl problemin diplomalıların sektörde çalışmak istememeleri olduğu görünmektedir. Diplomalının sektörü kendine kariyer alanı olarak görmemesinin en önemli sebeplerinden birisinin diplomanın kendisine bir fark oluşturmaması olduğu da inkâr edilemeyecek bir gerçektir. Tablo 3 te Turizm Bakanlığına bağlı belgeli konaklama tesislerinin sayısı yer almaktadır yılı itibariyle Türkiye yatırım ve işletme belgeli olarak toplamda 3830 tesis ve yatak kapasitesine sahiptir. Seyahat acentalarının sayısı ise a, b ve c grubu olmak üzere toplam 6912 dir. Tablo 3. Turizm Bakanlığı Belgeli Konaklama Tesisleri Yıl Yatırım Belgeli İşletme Belgeli Tesis Yatak Tesis Yatak Seyahat Acentaları Yıl A Grubu B Grubu C Grubu Toplam Kaynak: TTYD, 2013 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve TÜİK verilerine göre; turizm sektöründe çalışanların sayısı, son yılda % 3,4 artışla 1 milyon 279 bin olurken, sigortalı olarak çalışanların sayısı da % 40 yükselerek 680 bine çıkmıştır (ARO 2013). Bu rakamlar turizm sektöründe çalışanların yaklaşık olarak yarısının işveren tarafından sigortasının bile yapılmadığını göstermektedir. Çalışanların sigortasız çalışmaya razı olmasının sebepleri de üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Yıllarca teorik ve uygulama eğitimi alarak, stajlarda çok düşük ücretlere veya ücretsiz alt düzeylerdeki zor 25

5 işleri yapmış diplomalıların sigortasız çalışmaya razı olmasını beklemek çok mantıklı değildir. Diplomalı bir meslek sahibi olabilmek için okul hayatı boyunca verilen emeğin, sarf edilen ekonomik kaynakların, ailenin emeklerinin ve umutlarının, ergenlik ve gençlik çağında en alt düzeylerdeki işleri yapmanın vermiş olduğu psikolojik sıkıntılarla mücadelenin karşılığında diplomalıların sigortasız çalışmaya veya vasıfsız işçi ücretine (asgari ücret) çalışmak istememesi gayet doğaldır. Çünkü, diploma için katlanılan zaman, ekonomik, psikolojik ve fırsat maliyetleri aslında yatırımdır ve bu yatırımın karşılığı hiçbir yatırım yapmamışlarla denk olmak olarak karşımıza çıkmaktadır. Sektörde bu şartlarda çalışmayı kabul edebilecek olanlar ancak diplomasız turizm işçileri olabilirler. Bu durum, turizm işletme sahiplerinin ucuz işçi veya Yeşiltaş ve diğerlerinin (2010) belirttiği gibi akrabalarını çalıştırmayı tercih etmelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. SONUÇ Türkiye de turistlerin ve yerel halkın hizmetlerinden faydalandığı ancak, Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgesi olmayan, çok çeşitli hizmetler sunan işletmeleri turizm işletmesi tanımının dışında bırakmak gerekmektedir. Türkiye de turizm eğitiminin sektöre paralel olarak geliştiği, her düzeyde insan kaynağı yetiştirildiği görülmektedir. Bunu sağlayabilmek için milyarlarca Dollar lık ($) altyapı, üstyapı ve insan kaynağı yatırımı yapılmıştır. Üstelik bu yatırımların inşa edilmesi ve ürün vermeye başlamasının zaman maliyeti ise Türkiye için 50 yıldan uzun bir dönemi oluşturmaktadır. Kişisel veya birkaç kurumun menfaatlerinin maksimize edilmesi amacıyla bu yatırımların heba edilmemesi gerekmektedir. Turizm işletmelerinin ucuz insan kaynağı bulmak veya akrabaları insan kaynağı olarak kullanmak amacıyla turizm diploması olmayan insanları çalıştırabilme lüksü ortadan kaldırılmalıdır. Bunu gerçekleştirmenin yolu da Turizm Çalışanları Meslek Yasası nın çıkartılmasından geçmektedir (Erbaş, Cankül ve Temizkan, 2013). Böylece, turizm işletmelerinde her düzeyde turizm felsefesine sahip profesyoneller çalışma fırsatı bulacaklardır. Yalnızca turizm işletmelerinde değil aynı zamanda ilgili bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında da turizm eğitimi almış olanların istihdam edilmesi sağlanmış olacaktır. Ülke ve destinasyon bağlamında (makro düzeyde) ve turizm işletmeleri bağlamında (mikro düzeyde) pazarlama ve yönetim problemleri ortadan kaldırılmış olacaktır. Çünkü her düzeyde turizm eğitimi almış diplomalı turizm profesyonellerinin işlere yaklaşımı turizm felsefesine uygun olacaktır. Turizmin ülke ekonomisindeki payının yanında ülkenin diğer ürünlerinin ve ülke insanın imajının oluşmasındaki payı da dikkate alınmalıdır (Temizkan 2005). Turiste seçme şansı verilse, diplomasız turizm çalışanından hizmet almak yerine diplomalı turizm çalışanından hizmet almayı tercih edeceğini düşünmek mantığa daha uygundur. Turizm meslek yasası bir dönem için insan kaynağı maliyetlerini bir miktar arttırabilir. Ancak diplomalılar dışında işgücünün olmadığı bir turizm sektörüne sahip olmak Türkiye nin imajını ve Türkiye ye gelen turist profilini de değiştirebilir. Turizm meslek yasasının diğer ülkelerde de çıkartılmasına destek verilmesi ve model ülke olunması da önemlidir. Turizm çalışanları meslek yasasının çıkartılması ancak örgütlü bir mücadele ile gerçekleşebilir. Turist rehberleri bunun örneğini vermişlerdir. Turist rehberleri önce kurdukları derneklere hizmet içi eğitim seminerleri verme hakkını bakanlıktan aldılar. Böylece, bütün turist rehberleri faaliyet gösterdikleri bölgelerdeki derneklere üye oldular. Turist Rehberleri Birliği (TUREB) oluşan bu sinerjiyi ve temsil yetkisini kullanarak meslek yasasını çıkarmak için bir baskı unsuru olarak kullanabilmiştir. Turizmle ilgili sivil toplum kuruluşlarına baktığımızda dünyada, Dünya Turizm Örgütü, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, Dünya Seyahat Acenteleri Birliği, Uluslararası Otelciler Birliği, Dünya Turist Rehberleri Birlikleri Federasyonu gibi örgütler, Türkiye de ise Türkiye Seyahat Acentaları Birliği-TÜRSAB, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği- TTYD, Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği-TUYED, Belek Turizm Yatırımcıları Derneği-BETUYAB, Turist Rehberleri Birliği-TUREB, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği- POYD, Konaklama Sektör Örgütü Platformu TUROB, Türkiye Otelciler Federasyonu TÜROFED (Kozak vd. 2012) gibi örgütler turizm sektörü temsilcileri olarak kabul görmektedirler. Ancak, özellikle Türkiye de rehberler ile ilgili örgütler haricindekilerin, işveren örgütleri oldukları ve milyonlarca çalışanın temsilcisi bir sivil toplum kuruluşu olmadığı görülmektedir. Örneğin; Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, seyahat acentaları sahipleri tarafından kurulmuş, seyahat acentası belgesine sahip olmayanların acentacılık işlerini ve faaliyetlerini yapmasını engellemek amacıyla kendi ismiyle anılan 1618 sayılı TÜRSAB kanununu 1972 yılında çıkartmayı başarmıştır. Dolayısıyla Turizm Çalışanları Meslek Yasasının çıkması hem gereklidir hem de mümkündür (Erbaş vd. 2013). TÜRSAB ve TUREB örnekleri, Turist Meslek yasasına giden yolun ilk adımının, - Turizm çalışanlarından üyelik yoluyla temsil yetkisi alacak, 26

6 - Ülke çapında mantıklı bir örgütlenme gerçekleştirecek, - Misyon ve vizyonu tüm turizm çalışanları tarafından benimsenmiş, bir sivil toplum kuruluşu ortaya çıkartmak olduğunu göstermektedir. Öneriler Turizm Çalışanları Meslek Yasasının çıkartılmasını ve diploma hakkının korunmasını kendisine misyon edinmiş, üye sayısı hızla artan, 26 kalkınma ajansı bölgesinde örgütlenen, AB ülkelerinde de örgütlenen bir turizm çalışanları sivil toplum kuruluşu olarak TİYADER (Turistik İşletme Yöneticileri, Personeli ve Avrupa Birliği Turizm Personeli İle İlişkiler Derneği) tüm turizm öğrenci, mezun, akademisyen, öğretmen ve çalışanlarını tek çatı altında toplanmaya davet etmektedir. TİYADER' e (2013) göre turizm; Türkiye için, ekonomik değerinin yanında, toplumlar üzerindeki etkisi ve ülkelerin olumlu imaj oluşturmasındaki etkili rolünden dolayı stratejik bir sektördür. Türkiye nin, Türk insanının, Türkiye de üretilen mal ve hizmetlerin uluslararası alanda olumlu imaja sahip olmasını destekleyen bir sektördür. Bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerde çalışan turizm personelinin yetiştirilmesi için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti milyarlarca liralık yatırımlar yapmıştır. Her düzeyde turizm eğitimi veren ve mezunlarını diploma sahibi yapan eğitim-öğretim kurumları kurmuştur. Bu kurumlarda her düzeyde turizm eğitimi almış olanların önemli bir bölümü, diploma haklarının korunmamasından dolayı, hak ettikleri maddi ve manevi değeri sektörde bulamadıkları için sektörü terk etmektedir. Bu durum, turizm sektörüne kalifiye insan kaynağı yetiştirmek için harcanan zamanın, paranın ve emeğin, boşa gitmesi, heba edilmesi anlamına gelmektedir. Sektörde faaliyet gösteren işletmeler, ucuz işçi çalıştırabilmek için diplomasız, eğitimsiz personeli tercih edebilmektedir. Sonuç olarak, ülke imajına onarılması güç zararlar verilmektedir. Bununla birlikte, turizm pazarlaması ve turizm işletmeciliği ile ilgili makro ve mikro düzeydeki sorunların temelinde de eğitimli, diplomalı turizm çalışan ve yöneticilerinin istihdam edilmemesi yatmaktadır. Turizm eğitimi almamış yöneticilerin ve çalışanların turizm felsefesinden uzak yaklaşımları Türkiye nin turizm hedeflerine ulaşmasının önündeki en büyük engeldir. Olumlu ülke imajı, olumlu işletme imajı, kayıt dışı çalıştırılmanın engellenmesi, adil ücrete ulaşmak, saygın bir meslek sahibi olabilmek ve diploma hakkının korunması için Türkiye Turizm Çalışanları Meslek Yasası nın çıkartılması hayati bir önem taşımaktadır (Erbaş vd. 2013). Turizmden sorumlu bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında da turizm diplomalıların istihdam edilmiyor olması, sektörde yaşanan problemlerin devlet bürokrasisinde de yaşanmasına sebep olmaktadır. Türk turizm diplomalıların yaşadığı sıkıntıların benzerlerini AB ülkelerindeki meslektaşlarımız da yaşamaktadır. TİYADER, sahip olduğu anlayış ve felsefeyi paylaşan insanlarla, misyonuna giden yolda ilerlemeye kararlıdır. Tiyader in Misyonu ; - Türkiye ve AB ülkelerindeki turizm öğrencileri, çalışanları ve eğiticilerini kapsayan bir örgütlenmeyle, turizm öğrenci, çalışan ve eğiticileri arasındaki bilginin ve deneyimin paylaşım platformu olmak, - Turizm öğrenci, çalışan ve eğiticileri arasında dayanışma ağı kurmak, üyelerin iş bulmalarında ve kariyer planlamalarında destek olmak, - Turizm ile ilgili projelere finansman sağlayan Avrupa Birliği, Dünya Bankası, IMF, BM, UNWTO gibi uluslararası kurum ve kuruluşlara ve Merkezi İhale ve Finans Birimi, Ulusal Ajans, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, Kalkınma Ajansları ve TÜBİTAK gibi ulusal kurumlara teklif edilen projelerde aranan ortak veya proje sahibi STK fonksiyonunu yerine getirmek, - Türkiye'de ve AB ülkelerinde "Turizm Çalışanları Meslek Yasaları"nın çıkartılmasını sağlamak (Erbaş vd. 2013), - Mevcut tüm turizm çalışanlarının haklarını ve çıkarlarını savunmak, - "Turizm Çalışanları Meslek Yasası" çıktıktan sonraki süreçte, turizm diplomalıların diploma haklarını korumak, - Meslek odası olarak mesleğe başlayacakların belgelendirmesini yapmak, turizm eğiticileri ile projeler yapmak, kurslar ve eğitimler vermek, - Turizm eğitimi veren ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının her türlü projelerini gerçekleştirmelerinde finansman ve insan kaynağı desteği sağlamaktır. Tiyader in Vizyonu; yılı sonuna kadar Türkiye'de 26 kalkınma ajansı bölgesinde 26 şube açmış olarak ülke çapında 50 bin üyeye ulaşmak, yılı sonuna kadar AB ülkelerinin en az 10 tanesinde şube açmış olarak 10 bin AB vatandaşı üyeye ulaşmak, 27

7 yılı sonuna kadar "Türkiye Turizm Çalışanları Meslek Yasası"nı çıkarmış olmak, Böylece, Türkiye'deki turizm çalışanlarını kayıt altına almış olmak, - Turizm çalışanlarını temsil eden, haklarını ve çıkarlarını, devlet bürokrasisi ve işverenler karşısında koruyan ve savunan bir meslek odası halini almaktır. Bu doğrultuda TİYADER Turizm Personeli Meslek Yasası sonrasında yeni bir turizm personeli sistemi işleyişi önermektedir (Ek 1). KAYNAKÇA Christou, E.S. (1999). Hospitality Management Education in Greece an Exploratory Study, Tourism Management, 20: Duman, T., Tepeci, M. ve Unur, K. (2006). Mersin de Yükseköğretim ve Orta Öğretim Düzeyinde Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Sektörün Çalışma Koşullarını Algılamaları ve Sektörde Çalışma İsteklerinin Karşılaştırmalı Analizi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 17(1): Erbaş, A., Cankül, D. ve Temizkan, R. (2013). Turizm Personeli Meslek Yasası Girişimi: Tiyader Örneği. 14. Ulusal Turizm Kongresi Aralık 2013 Bildiri Kitabı İçinde ( ). Kayseri Erdinç, S.B. ve Yılmaz, G. (2012). Günümüzde Turizm Eğitiminin Yükseköğretim İçerisindeki Yeri. Turizm Eğitimi Konferansı Tebliğler Ekim 2012 Bildiri Kitabı İçinde (17-31). Ankara: MRK. Hacıoğlu, N. (1985). Is Tourism Education Enough, Milliyet Gazetesi, 6 May, p.8. Jenkins, C.I. (1996). Tourism Educational Systems, Institutions and Curricula: Standardisations and Certification. Proceedings of International Conferance Tourism Industry, The Human Capital in the Tourism Industry in the XXI Century Conferance Papers. Madrid. Kozak, N., Akoğlan Kozak, M. ve Kozak, M. (2012). Genel Turizm: İlkeler-Kavramlar, Detay Yayıncılık. Ankara. Kuşluvan, S. ve Kuşluvan, Z. (2000). Perceptions and Attitudes of Undergraduate Tourism Students Towards Working İn The Tourism Industry in Turkey, Tourism Management (21), Kuşluvan, S. and Kuşluvan, Z. (2003). Perceptions and Attitudes of Undergraduate Tourism Students towards Working in the Tourism and Hospitality Industry in a Developing Economy. In S. Kuşluvan (Ed.), Managing Employee Attitudes and Behaviors in the Tourism and Hospitality Industry (pp ). NY: Nova Science Publishers. Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi. (2000). Turizm Sektöründe Ara Kademe İnsan Gücü İhtiyacı ve Turizm Eğitimi Araştırması, Yayın No: 26, Ankara: METARGEM Yayınları. Okumuş, F. ve Yağcı, Ö. (2005). Tourism Higher Education in Turkey. Journal of Teaching in Travel & Tourism, Volume: 5, (1-27). Olalı, H. (1983). Dış Tanıtım ve Turizm, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi. (2012) ÖSYS Yükseköğrenim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, , Ankara: ÖSYM. Pavesik, D.V. ve Breymer, R.A. (1990). Job Satisfaction: What is Happening to the Young Managers? Cornell Hotel and Restourant Administration Quarterly, 31(1): Temizkan, R. (2005). Turist Rehberlerinin Türkiye İmajını Algılamaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm ve Otel İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Hatay. Ünlüönen, K. (2000). Turizm İşletmeciliği Öğretmenlik Programlarının Öğrenci Beklentileri Ve Algılamaları Açısından Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 3. Ünlüönen, K. ve Boylu, Y. (2005). Türkiye de Yükseköğretim Düzeyinde Turizm Eğitimindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3(12): Yeşiltaş, M. Öztürk, Y. ve Hemmington N. (2010). Tourism Education in Turkey and Implications for Human Resources. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research Volume 21, Number 1, pp Zagonari, F. (2009). Balancing tourism education and training: International Journal of Hospitality Management, 28,

8 Zais, R. (1976). Curriculum: Principles and Foundations. New York: Thomas Crowell. İnternet Kaynakları Antalya Rehberler Odası (2013) [URL:http://www.aro.org.tr/haber_detay.a sp?id=253] (Erişim Tarihi: ). MEB, 2013: Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Programları [URL:http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_ dosyalar/10/08/974486/dosyalar/2013_04/ _anadoluotelcilikveturizmmeslek liseleriasl.pdf] (Erişim Tarihi: ). MEB, 2013: Milli Eğitim İstatistikleri [URL:http://sgb.meb.gov.tr/www/milli- egitim-istatistikleri-orgun-egitim /icerik/79] (Erişim Tarihi: ). ÖSYM, 2012: Yükseköğretim İstatistikleri [URL:http://www.osym.gov.tr/belge/ / ogretim-yili yuksekogretimistatistikleri.html] (Erişim Tarihi: ). ÖSYM, 2013: Yükseköğretim İstatistikleri [URL:http://www.osym.gov.tr/belge/ / ogretim-yili yuksekogretimistatistikleri.html] (Erişim Tarihi: ). TİYADER (2013) Turistik İşletme Yöneticileri ve Avrupa Birliği Turizm Personeli ile İlişkiler Derneği, [URL:http://www.tiyader.org/ ](Erişim Tarihi: ). Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, (2012). Türkiye Turizmi İle İlgili Seçilmiş Veriler. [URL:http://www.ttyd.org.tr/userfiles/Mix/ file/datakitapcigi2012.pdf] (Erişim Tarihi: ) 29

9 Ek 1: Turizm Personel Sistemi Şeması ÖNGÖRÜLEN TÜRKİYE TURİZM (PERSONELİ) SİSTEMİNİN YAPILANDIRILMASI VE İŞLEYİŞİ TURİZM İŞLETMELERİ (Turizm Belgeli) Mevcut Turizm Yöneticilerinin, Çalışanlarının ve Eğitimcilerinin Odaya İntibakı (Turizm Sektörünün Yönetsel, Hukuksal ve Diğer Sorunlarının Belirlenmesi) Turizm Personeli Meslek Yasası Konaklama Yiyecek-İçecek Seyahat Diğer Turizm İşl. TURİZM PERSONELİ ODALAR BİRLİĞİ Tespit Edilen Sorunların Çözülme (Standart Geliştirme) Nitelikli Yöneticiler A B C Yönetici Havuzu TURİZM TANIMINA GİRMEYEN İŞLETMELER Turizm Alanında Diplomaya Sahip Kişilerin ve potansiyel Eğitimcilerin odaya kaydı Nitelikli Personel Personel Havuzu Turizm Kapsamına Girmeyen Oteller Yiyecek İçecek İşl. Diğer işletmeler Turizm Lisans Üstü Diplomaları Tiyader Üyeleri a) Yönetim Kurulu Üyeleri: Turizm Önlisans, Lisans, Lisansüstü Öğrencileri b) Danışma Kurulu Üyeleri: Turizm Akademisyenleri ve Turizm Lisesi Öğretmenleri, Turizm Sektöründeki Yöneticiler ve Personeller, Turizm Alanındaki Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Öğrenciler ve Mezunlar Turizm Lisans Diplomaları Turizm Ön Lisans Diplomaları Turizm Lise Diplomaları Halihazırda turizm sektöründe çeşitli yönetim düzeylerinde çalışan genel müdür, gn. müdür yardımcısı ve diğer yöneticilerle her türlü personelin hakları müktesep hak olup tescil edilecektir Sektörde İş KRİTERLER Eğitim Seviyesi Sınav Unvan Tecrübesi A TİPİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ BELGESİ B TİPİ ORTA DÜZEY YÖNETİCİ BELGESİ C TİPİ ALT DÜZEY YÖNETİCİ BELGESİ Turizm-Lisans Turizm- Lisans Turizm- Önlisans Turizm- Lisans Turizm- Önlisans Turizm -Lise 3 Yıl Lisans-2 Yıl Önlisans- 4 Yıl Lisans- 6 Ay Önlisans- 2 Yıl Lise- 4 Yıl Meslek odası tarafından teorik ve uygulamalı sınav Meslek odası tarafından teorik ve uygulamalı sınav Meslek odası tarafından teorik ve uygulamalı sınav 5 yıldızlı otellerde üst düzey yönetici 5 Yıldızlı otellerde orta düzey yönetici, 4 yıldızlı otellerde üst düzey yönetici 5 yıldızlı oteller alt düzey yönetici, 3 yıldızlı otellerde üst düzey yönetici 30

TÜRKĠYE DE ÖRGÜN TURĠZM EĞĠTĠMĠNĠN ÖNÜNDEKĠ ENGELLERLE MÜCADELEDE TĠYADER VE TURĠZM MESLEKLERĠ VE TURĠZM KONSEYĠ MESLEK YASASI TASLAĞI ÖZET

TÜRKĠYE DE ÖRGÜN TURĠZM EĞĠTĠMĠNĠN ÖNÜNDEKĠ ENGELLERLE MÜCADELEDE TĠYADER VE TURĠZM MESLEKLERĠ VE TURĠZM KONSEYĠ MESLEK YASASI TASLAĞI ÖZET TÜRKĠYE DE ÖRGÜN TURĠZM EĞĠTĠMĠNĠN ÖNÜNDEKĠ ENGELLERLE MÜCADELEDE TĠYADER VE TURĠZM MESLEKLERĠ VE TURĠZM KONSEYĠ MESLEK YASASI TASLAĞI Ali ERBAŞ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi E-posta:

Detaylı

TURĠZM PERSONELĠ MESLEK YASASI GĠRĠġĠMĠ: TĠYADER ÖRNEĞĠ Prof. Dr. Ali ERBAġ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi aerbas@ogu.edu.

TURĠZM PERSONELĠ MESLEK YASASI GĠRĠġĠMĠ: TĠYADER ÖRNEĞĠ Prof. Dr. Ali ERBAġ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi aerbas@ogu.edu. TURĠZM PERSONELĠ MESLEK YASASI GĠRĠġĠMĠ: TĠYADER ÖRNEĞĠ Prof. Dr. Ali ERBAġ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi aerbas@ogu.edu.tr ÖZET Öğr. Gör. Duran CANKÜL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin ve Geleceğe Yönelik Bakış Açıların Belirlemesine Yönelik Bir Araştırma

Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin ve Geleceğe Yönelik Bakış Açıların Belirlemesine Yönelik Bir Araştırma Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.17-25 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 17-25 Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin

Detaylı

Özet VOCATIONAL SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT PROGRAM OF RESEARCH ON STUDENTS 'CAREER PLANNING: ISTANBUL UNIVERSITY AND UNIVERSITY GÜMÜŞHANE

Özet VOCATIONAL SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT PROGRAM OF RESEARCH ON STUDENTS 'CAREER PLANNING: ISTANBUL UNIVERSITY AND UNIVERSITY GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER PLANLAMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VE GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ* Prof.Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU : AVRUPA DA UYGULAMALI TURİZM EĞİTİMİ. PROGRAM:

ÇALIŞMA RAPORU KONU : AVRUPA DA UYGULAMALI TURİZM EĞİTİMİ. PROGRAM: ÇALIŞMA RAPORU KONU : AVRUPA DA UYGULAMALI TURİZM EĞİTİMİ. PROGRAM: TÜRÜ/SÜRESİ: Travel, Tourism and Hospitality Management and English Studies with Educational Training. DİPLOMA / 1 YIL YABANCI ÜLKE:

Detaylı

* Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu ** Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu

* Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu ** Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Hatice KÜÇÜKÖNAL * Vildan KORUL ** ÖZET Havayolu işletmeleri açısından önemli bir rekabet unsuru olan insan kaynakları yönetimi, diğer üretim faktörlerine

Detaylı

KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ)

KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) STRUCTURAL PROBLEMS FACED BY SMEs AND PROPOSED SOLUTIONS (DIYARBAKIR EXAMPLE) Öz Abdulkadir BİLEN 1 Hasan SOLMAZ 2 Ekonominin

Detaylı

TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011

TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Şubat 2012 TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Şubat 2012 2011 Sektör Raporu ISBN : 978-605-137-118-4 TOBB Yayın Sıra No: 2012/160 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir.

Detaylı

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı. Sonuç Raporu. Moderatör Dr. İrfan MISIRLI. 23-26 Nisan 2009. Agean Dream Resort Hotel Turgutreis, Bodrum

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı. Sonuç Raporu. Moderatör Dr. İrfan MISIRLI. 23-26 Nisan 2009. Agean Dream Resort Hotel Turgutreis, Bodrum Sonuç Raporu Moderatör Dr. İrfan MISIRLI 23-26 Nisan 2009 Agean Dream Resort Hotel Turgutreis, Bodrum TANIMLAR VE KISALTMALAR SWOT: İngilizce Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats kelimelerinin

Detaylı

ERKEK GİYSİ ÜRETİMİ DERSİ MODÜLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

ERKEK GİYSİ ÜRETİMİ DERSİ MODÜLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM SANATLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ GİYİM ENDÜSTRİSİ ANA SANAT DALI ERKEK GİYSİ ÜRETİMİ DERSİ MODÜLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Meslek Yüksekokullarındaki Mevcut Durum: Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri

Meslek Yüksekokullarındaki Mevcut Durum: Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri DOI: 10.5961/jhes.2014.096 Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science Meslek Yüksekokullarındaki Mevcut Durum: Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri Current Situation in Vocational

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ. İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr.

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ. İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr. ISSN: 2148-3523 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr. Aynur Aydın Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Öğr. Gör. Evin Doğan Yayın

Detaylı

Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Çerçevesinde Alanya daki Otel ve Tatil Köylerinde İnsan Kaynakları Profili

Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Çerçevesinde Alanya daki Otel ve Tatil Köylerinde İnsan Kaynakları Profili Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Çerçevesinde Alanya daki Otel ve Tatil Köylerinde İnsan Kaynakları Profili Ekrem Özdemir * Ali Talip Akpınar ** Özet: Teknolojinin gelişmesi, toplumun

Detaylı

İŞLETME MEZUNLARININ İŞ HAYATINDAKİ YERİ VE İŞLETME EĞİTİMİ: 1000 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞUNUN İŞLETME MEZUNLARINDAN BEKLENTİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

İŞLETME MEZUNLARININ İŞ HAYATINDAKİ YERİ VE İŞLETME EĞİTİMİ: 1000 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞUNUN İŞLETME MEZUNLARINDAN BEKLENTİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA İŞLETME MEZUNLARININ İŞ HAYATINDAKİ YERİ VE İŞLETME EĞİTİMİ: 1000 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞUNUN İŞLETME MEZUNLARINDAN BEKLENTİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Doç.Dr. Erkut DÜZAKIN Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari

Detaylı

Sayı 6 Haziran 2012. YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ Orhan ÇİMEN 1

Sayı 6 Haziran 2012. YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ Orhan ÇİMEN 1 Gümüşhane Üniversitesi Sayı 6 Haziran 2012 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ 1 ÖZET Dünya da yükseköğretime artan taleple birlikte, yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM AÇISINDAN TURİSTİK TESİSLERDEKİ İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YASAL ALT YAPININ ARAŞTIRILMASI TPMY ÖNERİSİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM AÇISINDAN TURİSTİK TESİSLERDEKİ İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YASAL ALT YAPININ ARAŞTIRILMASI TPMY ÖNERİSİ SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM AÇISINDAN TURİSTİK TESİSLERDEKİ İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YASAL ALT YAPININ ARAŞTIRILMASI TPMY ÖNERİSİ Prof. Dr. Ali ERBAŞ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm

Detaylı

Teoman DUMAN* - Mustafa TEPECİ** - Kamil UNUR**

Teoman DUMAN* - Mustafa TEPECİ** - Kamil UNUR** Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, Bahar: 51-69, 2006, Copyright 2006 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2006) Mersin de Yükseköğretim ve Orta Öğretim Düzeyinde

Detaylı

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı nın Ardından

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı nın Ardından ARAŞTIRMA İNCELEMELERİ Editör: Özkan TÜTÜNCÜ E-mail: ozkan.tutuncu@deu.edu.tr Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, Bahar: 103-112, 2009. Copyright 2009 anatolia Bütün hakları saklıdır

Detaylı

KAPADOKYA BÖLGESİ TURİZM ÇALIŞTAYI

KAPADOKYA BÖLGESİ TURİZM ÇALIŞTAYI KAPADOKYA BÖLGESİ TURİZM ÇALIŞTAYI AHİLER KALKINMA AJANSI SAHA ÇALIŞMALARI RAPORU 03-20 OCAK 2011 KAPADOKYA BÖLGESİ TURİZM ÇALIŞTAYI SAHA ÇALIŞMALARI RAPORU Ahiler Kalkınma Ajansı, Orta Anadolu Kalkınma

Detaylı

Turizm Öğrencilerinin Çalışma Bölgesi Seçimleri Üzerine Bir Uygulama

Turizm Öğrencilerinin Çalışma Bölgesi Seçimleri Üzerine Bir Uygulama Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 2, Bahar: 215-229, 2009. Copyright 2009 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2009) Turizm Öğrencilerinin Çalışma Bölgesi Seçimleri

Detaylı

Öğrenci Stajlarında Yararlanılan Dersler Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme: Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği

Öğrenci Stajlarında Yararlanılan Dersler Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme: Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, Güz: 153-169, 2005, Copyright 2005 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2005) Öğrenci Stajlarında Yararlanılan Dersler Üzerine

Detaylı

İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN

İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN Özet Yener PAZARCIK Uluslar ötesi, uluslar üstü gibi isimlerle de anılan globalleşme olgusu, teknoloji ve iletişim alanındaki

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ Yüksek öğretime girmek zor. Liseyi bitiren her beş gençten dördünün daha ileri bir eğitim görme olanağı bulunmuyor. Her yıl

Detaylı

TURİZMDE MODERN YÖNETİM UYGULAMALARI

TURİZMDE MODERN YÖNETİM UYGULAMALARI Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 1, Mart 2014, s. 473-485 Ergün KARA 1 M. Fedai ÇAVUŞ 2 TURİZMDE MODERN YÖNETİM UYGULAMALARI Özet Turizm, turistik faaliyete konu olan tarihi-doğal-kültürel

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) Yayın No: 26 TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI rb

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEK YÜKSEK OKULLARI ARAŞTIRMASI. HAZIRLAYANLAR Ömer KAYIR Hamdi KILIÇ

İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEK YÜKSEK OKULLARI ARAŞTIRMASI. HAZIRLAYANLAR Ömer KAYIR Hamdi KILIÇ İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEK YÜKSEK OKULLARI ARAŞTIRMASI HAZIRLAYANLAR Ömer KAYIR Hamdi KILIÇ YAYIN NO: 2008-29 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve

Detaylı

AVRUPA ÜLKELERİNDE ve TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SİSTEMLERİ 1

AVRUPA ÜLKELERİNDE ve TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SİSTEMLERİ 1 AVRUPA ÜLKELERİNDE ve TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SİSTEMLERİ 1 ENTRY SYSTEMS OF HİGHER EDUCATİON İN EUROPEAN COUNTRYS AND TURKEY Filiz GÖLPEK 2 Kenan UĞURLUGELEN 3 Öz Dünyanın birçok ülkesinde yükseköğretim

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İsmail ŞAHİN* Tayfun FINDIK**

TÜRKİYE DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İsmail ŞAHİN* Tayfun FINDIK** TÜRKİYE DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İsmail ŞAHİN* Tayfun FINDIK** Özet: Nitelikli iş gücü, verimli bir ekonomi için vazgeçilmez unsurdur. Nitelikli iş gücüne

Detaylı