HIV. HIV nfeksiyonu ve Tedavisi ile liflkili Metabolik Sorunlar. Dr. Asuman nan. Özet. Summary DERG S 2006; 9(4)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HIV. HIV nfeksiyonu ve Tedavisi ile liflkili Metabolik Sorunlar. Dr. Asuman nan. Özet. Summary DERG S 2006; 9(4)"

Transkript

1 TÜRK AIDS nfeksiyonu ve Tedavisi ile liflkili Metabolik Sorunlar Dr. Asuman nan Haydarpafla Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Klini i Özet Son y llarda edinsel immun yetmezlik sendromu (AIDS) ile iliflkili hastal klar, f rsatç infeksiyonlar ve komplikasyonlarda dramatik bir azalma gözlenmesine ra men, infeksiyonu ile daha uzun süre yaflayan bireylerde gerek infeksiyonu ve gerekse antiretroviral tedavi ile iliflkili metabolik komplikasyonlarda art fl ortaya ç kmaktad r. infeksiyonu yönetimini zorlaflt ran metabolik bozukluklar içinde en önemlileri, vücut ya yeniden da l m (lipoatrofi, lipohipertrofi), glikoz metabolizma bozukluklar, serum lipid (kolesterol, trigliserid) anomalileri, laktik asidoz ve kemik bozukluklar d r. Anahtar Kelimeler: infeksiyonu, Antiretroviral tedavi, Metabolik komplikasyonlar. Summary Although the prevalence of AIDS-related illnesses, opportunistic infections, and complications have decreased dramatically; nowadays, the prolongation of life with ART and increasing duration of exposure to antiretroviral agents throughout a patient s lifetime, and infection itself may cause to an increase in incidence of the metabolic complications. The important abnormalities that complicate the management of infection include body fat redistribution (lipoatrophy, lipohypertorphy), dysregulation of glucose metabolism, serum lipid abnormalities, lactic acidemia, and bone disorders. Keywords: infection, antiretroviral therapy, metabolic complications. 104

2 nfeksiyonu ve Tedavisi ile liflkili Metabolik Sorunlar Etkin antiretroviral tedaviye ba l olarak, insan immunyetmezlik virus () infeksiyonu, art k ölümcül de il kronik bir hastal k olarak kabul edilmektedir. ile infekte genç hastalarda yaflam beklentisi 1990 l y llarda ortalama 9.1 iken günümüzde bu süre y ld r. Son y llarda edinsel immun yetmezlik sendromu (AIDS) ile iliflkili hastal klar, f rsatç infeksiyonlar ve komplikasyonlarda dramatik bir azalma gözlenmesine ra men, infeksiyonu ile daha uzun süre yaflayan bireylerde gerek infeksiyonu ve gerekse antiretroviral tedavi ile iliflkili metabolik komplikasyonlarda art fl ortaya ç kmaktad r (1). Bu komplikasyonlar n geliflmesinde, kontrol edilemeyen infeksiyonu ile iliflkili immun aktivasyon, inflamasyon, koagülasyon gibi faktörlerin yan s ra, antiretroviral tedavi ve persistan ba fl kl k yetmezli i rol oynamaktad r. infeksiyonu yönetimini zorlaflt ran metabolik bozukluklar içinde en önemlileri, vücut ya yeniden da l m (lipodistrofi), glikoz metabolizma bozukluklar, serum lipid (kolesterol, trigliserid) anomalileri, laktik asidoz ve kemik bozukluklar d r (1,2). Lipodistrofi ile iliflkili lipodistrofi, vücut ya da l m nda de ifliklikler (lipoatrofi ve lipohipertrofi) ve metabolik bozukluklar (insülin direnci ve dislipidemi) ile karakterize bir sendromdur (3). Antiretroviral alan olgularda tedavinin birinci y l nda %10, ikinci y l ndan sonra ise %83 oran nda görülmektedir. Oluflan vücut flekil bozukluklar hastalar n yaflam standard ve antiretroviral tedaviye uyumunu etkilemekte ve yine bu hastalarda kardiyovasküler hastal k riskinde art fl oldu u bildirilmektedir (2,3). Lipoatrofi Lipoatrofi /AIDS hastal nda en s k görülen morfolojik bozukluktur. Yüz, kalça ve ekstremitelerde, deri alt ya dokusunda azalma ve sonuçta bacak ve kol venlerinde belirginleflme ile karakterizedir (3). Konak ile ilgili risk faktörleri, hastal - n evresi düflük CD4+ hücre say s, hastal n süresi, ileri yafl ve düflük vücut kitle indeksidir (4). Lipoatrofili olgularda, plasma leptin ve adinopektin düzeyleri çok düflük olarak bulunmufl, özellikle leptin düzeyinin subkütanöz ya doku içeri inin belirlenmesinde bir gösterge olarak kullan labilece- i bildirilmifltir (5). Nükleozid revers transkriptaz enzim inhibitörlerinin (NRT ), mitokondriyel gama polimeraz inhibisyonu yaparak mitokondriyel fonksiyonlar bozdu u ve sonuçta lipoatrofiye yol açt düflünülmektedir (3). Özellikle stavudin, daha az s kl kta zidovudin lipoatrofi ile iliflkilidir (6,7). Tan da antropometrik ölçümler (bel, bacak, kar n çevresinin ölçümü) ilk basamakta yer almakla birlikte, subkütanöz doku- visseral ya ayr m nda yard mc olamamaktad r. Dual X-ray absorbsiyometri (DEXA) bölgesel vücut kompozisyonunu belirlemek amac yla çal flmalarda kullan lm flt r. Bu tetkik ile subkütanöz, visseral ya ayr m yap - lamamakta, ancak uyluk ya ile ense ya karfl laflt r labilmektedir. Komputerize tomografi visseral ya ve kantitatif subkütanöz ya de erlendiriminde kullan labilir. Vücut kitle indeksi ile ya d fl vücut kitlesi de erlendirilebilir, ancak ya da l - m belirlenemez. DEXA ve komputerize tomografinin klinik pratikte rutin kullan m önerilmemektedir (2,3). Lipoatrofinin önlenmesi için stavudin veya zidovudinin kullan lmamas veya baflka bir rejime de ifltirilmesi gerekmektedir. Tedavide, kullan - lan antiretrovirallerin de ifltirilmesi denenmifl olup, stavudin veya zidovudinin, abakavir veya tenofovire de ifltirilmesi ile ciltalt ya dokusunda k smi düzelme oldu u ve toplam ekstremite ya- nda y lda yaklafl k gram art fl görüldü- ü saptanm flt r. NRT içermeyen rejimler kullan ld nda ise toplam ekstremite ya nda y lda yaklafl k gram art fl belirlenmifltir. Ancak bu tedavilerin de farkl toksisite riskleri içerdi i unutulmamal d r (8-12). Lipoatrofi tedavisinde, insülin duyarl l n artt ran ajanlar n etkin olduklar na dair yeterli kan t yoktur ve yeni komplikasyonlara neden olabilirler. Bunlardan piaglitazon, stavudin kullanmayan olgularda yararl olabilir, rosiglitazon ise kan ya lar n ve iskemik kalp hastal riskini artt rmaktad r. Yüz atrofisi için cerrahi yaklafl m ve otolog ya, polilaktik asit ve polimetakrilat gibi dolgu maddeleri önerilmektedir. Bu tedaviler hastalar n bir k sm nda ve k sa bir dönem için fayda sa lamaktad r (2,13). Lipohipertrofi Santral obesite, dorsoservikal bölgede ya birikimi, visseral ya dokusunda art fl, jinekomasti, bel TÜRK AIDS enfeksiyonu yönetimini zorlaflt ran metabolik bozukluklar n bafl nda lipodistrofi, glikoz metabolizma bozukluklar, serum lipid anomalileri, laktik asidoz ve kemik bozukluklar gelmektedir. Ì 105

3 TÜRK AIDS 106 nfeksiyonu ve Tedavisi ile liflkili Metabolik Sorunlar ve kar n çevresi/kalça oran nda art fl olarak tan mlanmaktad r. Antiretroviral tedavi ile iliflkili risk faktörleri, tedavinin süresi ve proteaz inhibitörü (P ) kullan m ; konakç faktörleri yafl ve kad n cinsiyet; ile iliflkili risk faktörleri ise hastal n ciddiyeti, yüksek viral yük, düflük CD4+ hücre say s d r (4). Lipohipertrofinin önlenmesinde kan tlanm fl bir yöntem bulunmamaktad r. S k kilo al p vermenin engellenmesi visseral ya lanmay azaltmaktad r. Diyet ve egzersizin visseral adipoziteyi azaltt -, ancak ciltalt lipoatrofide kötüleflmeye yol açabildi i bilinmektedir. Lipohipertrofisi olan obez olgularda, diyet ve egzersizin, insülin direnci ve kan ya lar nda iyileflme sa lad na dair k s tl veri bulunmaktad r. Büyüme hormonunun, visseral ya dokusunu azaltt, ancak subkütanöz lipoatrofiyi ve insülin direncini kötülefltirebildi i gösterilmifltir (2,13). Yeni bir geliflme olarak, bir büyüme hormon salg lay c faktör olan tesamorelin, lipodistrofi tedavisi için onay alm flt r (14). Metformin ise, insülin direnci olanlarda ya dokusunu azaltmakta, ancak ciltalt lipoatrofiyi kötülefltirme riski bulunmaktad r (15). Cerrahi müdahale lokalize lipom ve bufalo hörgücü için, seçilmifl olgularda düflünülebilir. Etki süresi de iflken olup; tekrarlama oran bir seride 1/18, baflka bir seride 5/10 olarak bildirilmifltir (16,17). nsülin Direnci nsülin direnci ile infekte olgularda s kt r, lipodistrofi sendromu ile iliflkilidir, diyabet ve kardiyovasküler hastal k (KVH) riskini artt rmaktad r. ile infekte olgular n, %0.5-%6 s nda diyabetes mellitus, %15-20 sinde glikoz tolerans testinde bozulma saptanmaktad r (2). Antiretroviral tedavi alan erkek olgularda diyabet riskinin dört kat artt gösterilmifltir (18). ile infekte gebelerin %38 inde glikoz tolerans testinde bozulma oldu u, %9 unda diyabet geliflti i; P alan ve almayan olgular aras nda ise fark gözlenmedi i bildirilmifltir. Bu oranlar normal gebe popülasyonu ile k yasland nda belirgin olarak yüksektir. HCV infeksiyonu olan olgularda, ile infekte olgularla k yasland nda hiperglisemi geliflme riski 5 kat fazlad r (2). Obesite, genetik, yafl, kolesterol ve trigliserid yüksekli i gibi geleneksel risk faktörlerinin yan s ra antiretroviral tedavi ve infeksiyonu ile iliflkili faktörler insülin direncinde rol oynamaktad r. ile infekte olgularda, insülin direnci geliflmesinde etki eden faktörler, vücut kitle indeksi, rk (ispanyol ve siyah rk), ileri yafl, hepatit C, ailede diyabet öyküsü ve düflük CD4+ hücre say s d r (19). P lerinin insülin direnci oluflumuna direkt etkileri, kas ve ya hücrelerine glikoz tafl yan ana tafl y c olan GLUT-4 inhibisyonu (indinavir, lopinavir/ritonavir) ve adipojenik proteinleri de ifltirerek adipozitlere glukoz geri al n m n n bozulmas yoluyla olmaktad r. Timidin analo u NRT lerinin (stavudin, zidovudin) direkt etkileri ise olas mitokondriyel toksisitedir. P ve NRT leri, kas ve karaci erde ya asitleri birikimi ve inflamatuvar sitokinlerin etkileri ile vücut kompozisyon de iflikliklerine yol açarak, indirekt yolla da insülin direncine yol açmaktad rlar. P ile tedavi edilen bireylerin yaklafl k %5 inde klinik hiperglisemi gözlenmektedir. ndinavir, insülin direncine etkisi en fazla olan antiretroviraldir. Di er proteaz inhibitörleri orta derecede etkilidir ve etkileri genellikle geçicidir (1,2). Genel popülasyonda diyabet, kardiyovasküler hastal k (KVH) için iyi tan mlanm fl bir risk faktörüdür. infekte olgularda, diyabetle iliflkisiz olarak, KVH öyküsü risk faktörü iken; KVH öyküsü olmayanlarda ise, diyabet risk tahmini için önemli bir prediktördür (20). Olgular n ço unda, kilo verme, egzersiz ve diyeti içeren yaflam biçimi de ifliklikleri, kan glukoz bozukluklar n n düzeltilmesinde yeterli olmaktad r. Tedavi gerekti inde, insülin duyarl l n artt ran ajanlar kullan labilir. Vücut kitle indeksi 25 in üzerindeyse ve lipoatrofi minimal ise metformin, lipoatrofi belirginse piaglitazon uygun alternatiflerdir. Antiretroviralin de ifltirilmesi di er bir yaklafl md r, örne in P yerine NNRT, stavudin yerine tenofovir uygulanan hastalarda, açl k insülin indeksinde belirgin azalma belirlenmifltir. Di er timidin analog de ifltirme çal flmalar nda ise benzer bir düzelme saptanmam flt r (2,13). Hiperlipidemi ile infekte olgular gittikçe yafllanan bir popülasyon olmaya bafllad ndan, hiperlipidemi gün geçtikçe daha çok önem kazanmaktad r. infeksiyonu seyrinde tromboza e ilim vard r, düflük dansiteli lipoprotein (LDL), yüksek dansiteli lipop-

4 nfeksiyonu ve Tedavisi ile liflkili Metabolik Sorunlar Aç k kan flekeri ( tan s nda, ART bafllang c nda, daha sonra y lda 1) TÜRK AIDS <100 mg/dl mg/dl 126 mg/dl AKfi tekrar 126 mg/dl? 2-saat OGTT Hay r Evet <140 mg/dl mg/dl 200 mg/dl AKfi Y lda 1 *BGT: bozulmufl glukoz tolerans AKfi AKfi/BGT* DM DM Yaflam biçimi de ifliklikleri Yaflam biçimi de ifliklikleri metformin (di er risk faktörleri +) pioglitazone (lipoatrofi +) Yaflam biçimi de ifliklikleri metformin veya pioglitazone fiekil 1: ile infekte olgularda insülin direnci yönetimi. rotein (HDL) kolesterol dengesi bozulmakta ve iliflkili insülin direnci ve visseral ya lanma bu hasta grubunda yak n izlem gerektirmektedir. Etiyolojisinde geleneksel risk faktörlerinin yan s ra, infeksiyonunun kendi etkileri ve ART kullan m yer almaktad r. Ritonavir en fazla, atazanavir en az olmak üzere P leri, stavudin en fazla olmak üzere NRT leri hiperlipidemiye yol açan ilaçlard r (21). Kontrolsüz infeksiyonu olan hastalarda HDL ve LDL kolesterol düflmekte, trigliseridler yükselmektedir (22). serokonversiyonundan önce lipid düzeyleri normal s n rlarda olan hastalarda, serokonversiyondan sonra lipid düzeylerinin azald, antiretroviral tedaviden sonra ise HDL d - fl nda di er lipid düzeylerinin artt saptanm flt r (23). LDL fraksiyonlar ayr ca de erlendirildi inde, AIDS basama nda olan olgularda, aterojenik küçük dansiteli LDL partiküllerinin artt görülmektedir (21). Antiretroviral ilaçlar n lipidler üzerine etkileri incelendi inde; hemen tüm rejimlerde LDL kolesterolün orta derecede yükselme e iliminde oldu u görülmektedir. P lerinin ço u, TG ve HDL d fl kolesterolün yan s ra HDL kolesterolü artt rmaktad r. P kullan m ile total kolesterol, LDL ve trigliseridler tedavinin dördüncü haftas nda yükselip, alt nc ayda pik yapmakta, daha sonra tedavi de ifltirilmeksizin veya lipid düflürücü ilaçlar eklenmeksizin nisbeten normal s n rlarda kalmaktad r (23,24). Lipidler üzerine bu etkiler en fazla ritonavir, en az atazanavir ve darunavir ile ortaya ç kmaktad r (21,25). NNRT leri HDL kolesterol düzeylerini yükseltmektedir. Efavirenz, nevirapine göre LDL ve trigliseridleri daha fazla artt rmaktad r. NRT lerinden stavudin ve zidovudinin, lipidler üzerine daha fazla olumsuz etkileri vard r. Prospektif çal flmalarda, stavudin tedavisinin dördüncü haftas nda insülin direnci ve hiperlipidemi geliflti- i, abacavir ve tenofovir ile tedavi edilenlerde ise bu etkilerin görülmedi i bildirilmifltir (26). Yeni ilaçlardan maraviroc ve raltegravirin lipid düzeyleri üzerine olumsuz etkileri çok azd r (27-29). Hiperlipidemi tedavisinde öncelikle, sigara içimi, hipertansiyon, diyabet, obezite gibi genel kardiyak risk faktörlerin azalt lmas, egzersiz ve diyet önerilmektedir. Antiretroviral tedavinin de ifltirilmesi; P nün daha az sorunlu P veya atazanavire, efavirenz in nevirapine, stavudin veya zidovudinin tenofovire de ifltirilmesi yarar sa lamaktad r. LDL kolesterol hedef de erin üzerinde, serum trigliseridleri mg/dl, LDL d fl kolesterol yüksek Ritonavir en fazla, atazanavir en az olmak üzere P leri, stavudin en fazla olmak üzere NRT leri hiperlipidemiye yol açmaktad r. 107 Ì

5 TÜRK AIDS nfeksiyonu ve Tedavisi ile liflkili Metabolik Sorunlar Açl k lipid ART bafllamadan önce ve 3-6 ay içinde KVH, risk faktörleri 2 den fazla ise, 10 y l için risk faktörleri hesaplanmal d r Diyet ve sigara gibi risk faktörleri düzeltilmelidir Yaflam biçim de iflikliklerine ra men lipidler eflik de eri aflarsa Lipid düflürücü ilaçlar Antiretroviral tedavi de iflikli i LDL-K hedef de erin üzerinde ve TG mg/dl ve non-hdl-k yüksek: STATIN (prevastatin veya atorvastatin) Serum TG >500 mg/dl: FIBRAT (gemifibrozil veya fenofibrat) fiekil 2: infeksiyonlu olgularda hiperlipidemi izlem ve tedavisi. 108 de erlerde ise statinler (pravastatin veya atorvastatin); serum trigliseridi 500 mg/dl de erinin üzerinde ise fibratlar (gemfibrozil veya fenofibrat) önerilmektedir. Ayr ca ezetimib ve omega-3 bal k ya lar tedavide kullan labilecek lipid düflürücü ajanlard r (2,13). Kardiyovasküler Hastal k Geleneksel risk faktörleri (ileri yafl, sigara, hipertansiyon, hiperkolesterolemi), ile infekte olan ve olmayan bireylerde KVH riskini artt rmaktad r. ile infekte olgularda, kardiyovasküler hastal k için risk faktörleri, s ras yla geçirilmifl kardiyovasküler hastal k, diyabet, sigara, erkek cinsiyet, aile öyküsü, hipertansiyon ve yafl olarak belirlenmifltir (30-31). infeksiyonu kronik inflamatuar bir süreçtir, endotelyal disfonksiyona ve aterojenik dislipidemiye yol açmakta, dolay s yla infeksiyonu seyrinde ayr ca KVH riski artmaktad r (26). /AIDS olgular nda miyokard infarktüsü (MI) geçirme riskinin genel popülasyona göre daha yüksek oldu u (3.7/1000 hasta y l ) gösterilmifltir. P kullan m ile M riskinde art fl gözlenirken, (rölatif risk: 1.17/P kullan m y l ); NNRT ile riskin artt na dair bir bulgu saptanmam flt r (33). Antiretroviral tedavi süresi ile KVH insidans nda küçük bir art fl oldu u belirlenmifltir. MI riski, tedavi almayan olgularda 1.4/1000 y l iken, antiretroviral tedavinin alt nc y l nda 6.1/1000 y ld r (34). KVH riski yüksek olarak belirlenen olgular nda, CD4+ say s yüksek bulundu unda tedaviye ara verme stratejisi, sürekli viral supresyon ile k - yasland nda, ilaca ara verilen grupta hastal k progresyonu ve ölüm oranlar n n belirgin olarak artt bildirilmifltir (35). Sonuç olarak, potansiyel kardiyovasküler risk faktörleri ile infekte olgular n tümünde y lda bir kez, antiretroviral tedaviye bafllamadan önce, tedavi de ifltirildi inde ise birinci ve üçüncü aylarda de erlendirilmelidir. ki veya daha fazla geleneksel risk faktörü tafl yan olgularda, risk skorlama sistemleri kullan larak KVH riski hesaplanmal d r. Bunlardan, Framingham skorlama sistemi kullan ld nda, infeksiyonlu olgularda ART ile ilgili tahmin edilen ve gözlenen MI oranlar n n uyumlu oldu u gösterilmifltir (36). KVH riski, olgular n ço unda ART bafllama karar n etkilememeli, risk-yarar de erlendirmesi bafllanacak rejime karar vermede etkili olmal d r. KVH riski, infeksiyonlu olgunun tüm izlemi boyunca göz önünde bulundurulmal, hastalar infeksiyon hastal klar, endokrinoloji ve kardiyoloji uzmanlar n içeren bir ekip taraf ndan de erlendirilmelidir (2,13). Laktik Asidoz Laktik asidemi, serum arteriyel ph s normal s n rlarda iken, serum laktat düzeyinin 2.0 mmol/l üzerinde olmas d r. Antiretroviral tedavi uygulanan ile infekte olgularda s k görülmekte,

6 farkl derecelerde ciddiyet tafl yan klinik tablolara yol açmakta, ço unlukla semptomsuz seyretmektedir. Laktik asidoz ise 2.0 mmol/l üzerinde laktat düzeyi ile birlikte serum ph s n n 7.30 un alt nda olmas d r. Nadir görülen ancak fatal seyreden bir klinik tablodur. Akut veya subakut bafllayabilir, genellikle tedavinin 4. ay nda ortaya ç kar ve ço- unlukla semptomatik seyreder (1,2,13). Laktik asidoza yol açan risk faktörleri, alt aydan uzun süreli NRT kullan m (didanozin>stavudin>zidovudin), HCV veya HBV ile koinfeksiyon, ribavirin kullan m, düflük CD4+ hücre say - s, gebelik, kad n cinsiyet ve obezitedir. Hiperlaktemide, aç klanamayan bulant, kar n a r s, diyare, ALT ve/veya AST yüksekli i, kilo kayb görülürken; asidemi geliflti inde bu tabloya asteni, dispne, aritmi gibi bulgular eklenmektedir. Ciddi olgularda klinik h zla ilerleyebilir, kardiyomyopati, ensefalopati, periferik nöropati, pankreatit, pansitopeni, fulminan karaci er yetmezli i ve kardiyopulmoner flok geliflebilir, mortalite oran %30-60 t r (37). Laktik asidoz tan s alan olgular, serum laktat seviyesinden ba ms z olarak, hastaneye yat r larak izlenmeli, NRT leri kesilmeli ve intravenöz s v deste i sa lanmal d r. Yarar kesin olmamakla birlikte, vitamin deste i olarak B vitamini, riboflavin, tiamin, L-karnitin kullan labilir (13,37). Osteopeni, Osteoporoz, Avasküler Nekroz infeksiyonlu olgularda düflük kemik yo unlu- u saptanma oran %40-83 aras nda de iflir ve bu oran genel popülasyona göre daha yüksektir., immun aktivasyon yoluyla, sitokin sal n m na yol açarak (IL-6 ve TNF, kemik ili i prekürsörlerinin osteoklastlara dönüflümünü artt r r) veya endokrinolojik fonksiyonlardaki de ifliklikler yaparak, kemik mineral dansitesinde azalmaya neden olabilmektedir. Proteaz inhibitörleri sitokrom p450 yi inhibe ederek D vitamininin aktif metabolitlerine dönüflümünü bozmaktad r ve P alanlarda osteopeni ve osteoporoz riski iki kat yüksek bulunmufltur. NRT leri ise mitokondriyel toksisite ve laktat üretiminde art fl nedeniyle kemik bozukluklar na yol açmaktad r. Tenofovir, stavudin, lamivudin ve efavirenz tedavisi alanlarda kemik mineral dansite de ifliklikleri saptanm flt r. Son çal flmalar fl nda tenofovir alan 40 yafl üzeri bireyler veya postmenapozal kad nlarda rutin D vitamini ve kalsiyum deste i uygulanmas gündemdedir (6,38). 40 yafl üzeri hastalarda, osteoporoza ba l k r k riski hesap algoritmas kullan larak, risk hesaplanmal d r. Altm flbefl yafl üzeri postmenapozal kad nlarda, daha genç kad nlarda birden fazla risk faktörü varsa, 50 yafl üzeri hastalarda birden fazla risk faktörü varsa, kemik dansitometre tetkiki yap lmal d r. Dansitometre ile osteopeni saptan rsa, ya da frajilite-k r k öyküsü varsa, bifosfonatlar veya di er medikal tedavi seçenekleri düflünülmelidir. Bifosfonatlar, ile infekte olgularda görülen kemik dansite bozukluklar nda etkili görünmektedir, tedaviye yan t n bir y l süreyle izlenmesi önerilmektedir. Hastalara düzenli egzersiz, uygun kalsiyum, D vitamin al m, sigara ve afl r alkol tüketiminin kesilmesinin yararlar hat rlat lmal d r. Hipogonadizm ve D vitamini eksikli i gibi kemik dansitesini azaltan sekonder nedenler araflt r lmal ve uygun flekilde tedavi edilmelidir (2,38). Avasküler nekroz aç s ndan, bulgusu olmayan bireylerde rutin radyolojik inceleme önerilmemektedir, ancak persistent kalça a r s olan ve standart radyolojik görüntülemeleri normal bulunan hastalarda iki yönlü manyetik rezonans tetkiki tercih edilecek yöntemdir. Semptomatik avasküler nekrozlu ço u olguda eninde sonunda kalça replasman gerekece i bildirilmektedir (2,13). Kaynaklar 1. Lugassy DM, Farmer BM, Nelson LS. Metabolic and hepatobiliary side effects of antiretroviral therapy (ART). Emerg Med Clin N Am 2010;28: Aberg JA, Kaplan JE, Libman H. Primary care guidelines for the managements of persons infected with human immunodeficiency virus : 2009 update by the Medicine Association of the Infectious Disease Society of America. Lin Infect Dis 2009;49: Grinspoon S and Carr A. Cardiovasculer risk and body-fat abnormalities in -infected adults. N Engl J Med 2005;352: Lichtenstein KA. Redefining lipodystrophy syndrome : risks and impact on clinical decision making. JAIDS 2005;39: EstradaV, Serrano-Rios M, Larrad MTM, et al. Leptin and adipose tissue maldistribution in -infected male patients with predominant fat loss trea- TÜRK AIDS enfekte vakalarda düflük kemik yo unlu u saptanma oran %40-83 aras nda de iflir, bu oran genel popülasyona göre daha yüksektir. 109 Ì

7 TÜRK AIDS 110 nfeksiyonu ve Tedavisi ile liflkili Metabolik Sorunlar ted with antiretroviral therapy. JAIDS 2002;29: Gallant JE, Staszewski S, Pozniak AL, et al. Efficacy and safety of tenofovir DF vs stavudine in combination therapy in antiretroviral- naive patients. JA- MA 2004;292: Pozniak AL,Gallant JE, DeJesus E, et al. Tenofovir disoproxil fumarate, emtricitabine, and efavirenz versus fixed-dose zidovudine/lamivudine and efavirenz in antiretroviral-naive patients : virologic, immunologic, and morphologic changes : a 96-week analsis. J Acquir Immun Defic Syndr 2006;43: Moyle GJ, Sabin CA, Cartledge J, et al. A randomized comparative trial of tenofovir DF or abacavir as replacement for a thymidine analogue in persons with lipoatrophy. AIDS 2006;20: Martin A, Smith DE, Carr A, et al. Reversibility of lipoartophy in - infected patients 2 years after switching from a thymidine analogue to abacavir : the MITOX extension study. AIDS 2004;18: McComsey GA,Ward DJ, Hessenthaler SM,et al. Improvement in lipoatrophy associated with highly active antiretroviral therapy in human immunodeficiency virus-infected patients switched from stavudine to abacavir or zidovudine: the results of TARHEEL study. Clin Infect Dis 2004;38: Martinez E, Conget I, Lazano L, Casamitjana R, Gatell MJ. Reversion of metabolic abnormalities after switching from -1 protease inhibitors to nevirapine. AIDS 1999;13: Martinez E, Garcia-Viejo MA, Blanco JL, et al. Impact of switching from human immunodeficiency virus type 1 protease inhibitors to efavirenz in successfully treated adults with lipodystrophy. Clin Infect Dis 2000;31: European AIDS Clinical Society (EACS) guidelines for the clinical management and treatment of infected adults. Version 5-2, U.S. Food and Drug Administration. FDA approves Egrifta to treat Lipodystrophy in patients. Press release. November 10, Hadigan Corcoran C, Basgoz N, Davis B, Sax P, Grinspoon S. Metformin in the treatment of lipodystrophy syndrome, a randomized controlled trial. JAMA 2001;284: Gervasoni C, Vaccarezza M, Fedeli P, Ridolfo AL, et al. Long-term efficacy of buffalo hump surgical treatment in patients continuing antiretroviral therapy.10thcroi, Boston 2003;Abstract Piliero P, Hubbard M, King J, Faragon JJ. Use of ultrasonography-assisted liposuction for the treatment of human immunodeficiency virus-associated enlargement of the dorsocervical fat pad.cid 2003;37: Brown TT, Cole SR, Li X, et al. Antiretroviral therapy and the prevalence and incidence of diabetes mellitus in the multicenter AIDS cohort study. Arch Intern Med 2005;165: Brown TT, Xiuhong L, Cole SR, et al. Cumulative exposure to nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitors is associated with insulin resistance markers in the Multicenter AIDS cohort study. AIDS 2005;19: Worm S, De Wit S, Weber R, et al. Does diatebes mellitus (DM) confer a risk of coronary heart disease (CHD) equivalent to that of prior CHD in positive individuals?. EACS Abstract PS Dubé MP, Stein JH, Aberg JA, et al. Guidelines for the evaluation and management of dyslipidemia in human immunodeficiency virus ()-infected adults receiving antiretroviral therapy : Recommendations of the Medicine Association of the Infectious Disease Society of America and the Adult AIDS Clinical Trials Group. CID, 2003;37: Grunfeld C, Kotler DP; Hamadeh R, Tierney A, Wang J, Pierson RN. Hypertrigliseridemia in the acquired immunodeficiency syndrome. Am J Med. 1989;86: Ridler SA, Smit E, Cole SR, et al. Impact of infection and HAART on serum lipids in men. JA- MA 2003;289: Murphy RL, de Silva BA, Hicks CB, et al. Sevenyear efficacy of a lopinavir/ritonavir-based regimen in antiretroviral-naive -1-infected patients. Clin Trials 2008;9: Mills AM, Nelson M, Jayaweera D, et al. Once-daily darunavir/ritonavir versus lopinavir/ritonavir in treatment-naive, -1-infected patients: 96- week analysis. AIDS 2009;23: Sabin AC. Cardiovascular risk and choice of drug regimen. Future Ther 2008;2(11): Markowitz M, Nguyen BY, Gotuzzo E, et al. Sustained antiretroviral effect of raltegravir after 96 weeks of combination therapy in treatment-naive patients with -1 infection. J Acquir Immune Defic Syndr. 2009;52: Lennox JL, Dejesus E, Lazzarin A, et al. Safety and efficacy of raltegravir-based versus efavirenz-based combination therapy in treatment-naive patients with -1 infection: a multicentre, double-blind randomised controlled trial. Lancet 2009; 374: Cooper DA, Heera J, Goodrich J, et al. Maraviroc versus efavirenz, both in combination with zidovu-

8 nfeksiyonu ve Tedavisi ile liflkili Metabolik Sorunlar dine-lamivudine, for the treatment of antiretroviral-naive subjects with CCR5-tropic -1 infection. J Infect Dis 2010;201: Wilson PW, D Agostino RB, Levy D, Belanger AM, Silbershatz H, Kannel WB. Prediction of coronary heart disease using risk factor categories. Circulation 1998;97: Conroy RM, Pyörala K, Fitzgerald AP, et al. Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe : the SCORE project. Eur Heart J 2003;24: The SMART/INSIGHT and the D:A:D study groups. Use of nucleoside reverse transcriptase inhibitors and risk of myocardial infarction in -infected patients. AIDS, 2008;22: Friis-Moller N, Reiss P, El-Sadr W, et al. Exposure to PI and NNRTI and risk of myocardial infarction: Results from the D:A:D study. CROI Abstract El-Sadr W, Reiss P, De Wit S, et al. Relationship between prolonged exposure to combination ART and myocardial infarction: Effect of sex, age and lipid changes. CROI Abstract El-Sadr W, Neaton J. Episodic CD4-guided use of ART is inferior to continuous therapy. Results of the SMART study. CROI Abstract 106 LB. 36. Law MG, Friis-Moller N, El-Sadr WM, et al. The use of Framingham equation to predict myocardial infarction in -infected patients: comparision with observed events in the D:A:D study. Med 2006;7: Lactic Acidosis International Study Group. Risk factors for lactic acidosis and severe hyperlactatamia in -1 infected adults exposed to antiretroviral therapy. AIDS 2007;21: Brown TT, Qaqish RB. Antiretroviral therapy and the prevalence of osteopenia and osteoporosis; a meta-analytic review. AIDS 2006;20: TÜRK AIDS HATAM web sayfam z ziyaret ettiniz mi? YEN LEND 111

Diabetes Mellitus ve Hipertansiyon

Diabetes Mellitus ve Hipertansiyon TRAKYA ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES DERG S 2002;19(1):44-54 DERLEME Diabetes Mellitus ve Hipertansiyon Diabetes Mellitus and Hypertension Arma an TU RUL Hipertansiyon tüm dünyada önemli bir sa l k sorunudur.

Detaylı

Gözden Geçirmeler/Reviews A. O uz. Metabolik Sendrom. Aytekin O uz. Key words: Metabolic syndrome, insulin resistance, abdominal obesity

Gözden Geçirmeler/Reviews A. O uz. Metabolik Sendrom. Aytekin O uz. Key words: Metabolic syndrome, insulin resistance, abdominal obesity Gözden Geçirmeler/Reviews A. O uz Metabolik Sendrom Aytekin O uz ÖZET: Metabolik sendrom Metabolik sendrom, abdominal obezite ile birlikte dislipidemi, glukoz intolerans ve hipertansiyonu içeren bir risk

Detaylı

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i 1988 TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K

Detaylı

AKUT M YOKARD NFARKTÜSÜ SONRASINDA SEKONDER KORUNMA

AKUT M YOKARD NFARKTÜSÜ SONRASINDA SEKONDER KORUNMA 14. BÖLÜM AKUT M YOKARD NFARKTÜSÜ SONRASINDA SEKONDER KORUNMA Prof. Dr. Hakan KÜLTÜRSAY Ege Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal Epidemiyoloji ve risk belirlemesi Son y llarda tan ve tedavide

Detaylı

HIV, HEPAT T B/C KO NFEKS YONLARI: EP DEM YOLOJ, KL N K VE TANI

HIV, HEPAT T B/C KO NFEKS YONLARI: EP DEM YOLOJ, KL N K VE TANI , HEPAT T B/C KO NFEKS YONLARI: EP DEM YOLOJ, KL N K VE TANI Prof. Dr. Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi T p Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal Özet Yüksek etkinlikli

Detaylı

www.turkailehekderg.org Tip 2 diabetes mellitusta oral antidiyabetik tedavi yaklafl mlar Summary

www.turkailehekderg.org Tip 2 diabetes mellitusta oral antidiyabetik tedavi yaklafl mlar Summary Türk Aile Hek Derg 2010; 14(1): 1-7 www.turkailehekderg.org STE CME doi:10.2399/tahd.10.001 Tip 2 diabetes mellitusta oral antidiyabetik tedavi yaklafl mlar Oral antidiabetic treatment approaches in type

Detaylı

Geriatrik Yafl Grubunda Check-up

Geriatrik Yafl Grubunda Check-up DERLEME/REVIEW Akad Geriatri 2009; 1: 119-124 Gelifl Tarihi/Received: 28/07/2009 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 03/08/2009 Geriatrik Yafl Grubunda Check-up Asl Çurgunlu, Deniz Suna Erdinçler, Tanju Be

Detaylı

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz Tromboembolizm 35 Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz tromboembolizm s k görülen, toplum sa l n tehdit eden bir sorundur. Cerrahlar kanamay kontrol ettikleri gibi

Detaylı

Bozulmuş Açl k Glikozu, Bozulmuş Glikoz Tolerans ve Ateroskleroz

Bozulmuş Açl k Glikozu, Bozulmuş Glikoz Tolerans ve Ateroskleroz Bozulmuş Açl k Glikozu, Bozulmuş Glikoz Tolerans ve Ateroskleroz Dr. Yusuf AYDIN*, Dr. Dilek BERKER*, Dr. Serdar GÜLER* *SB Ankara Numune Eğitim ve Araşt rma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği,

Detaylı

Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2

Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2 Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2 1 Sakarya l Sa l k Müdürlü ü 2 Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Halk Sa l AD. ÖZET Amaç: Diyabetin tedavi ve kontrolünde en önemli hedef glisemik kontroldür.

Detaylı

Tip 1 Diyabet. Type 1 Diabetes. GüncelPediatri. Epidemiyoloji

Tip 1 Diyabet. Type 1 Diabetes. GüncelPediatri. Epidemiyoloji Güncel Pediatri 2007; 5: 1-10 Abac ve ark. Tip 1 Diyabet Tip 1 Diyabet Type 1 Diabetes Ayhan Abac *, Ece Böber**, Atilla Büyükgebiz*** Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Bilim

Detaylı

MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R OBEZ TE MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYANLAR Gamze ÇITAK AKBULUT (Uzm. Dyt.) Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Doç Dr M Mahir ÖZMEN Ankara Numune EAH Genel Cerrahi Klinik

Detaylı

GEBEL K VE D ABET Özer AÇBAY*

GEBEL K VE D ABET Özer AÇBAY* GEBEL K VE D ABET Özer AÇBAY* Gebelerin ortalama %4 ünde diabet bulunmaktad r. Bunlar n ortalama %90 ilk kez gebelikte ortaya ç kan veya tan konulan gestasyonel diabet (GDM), geri kalan %10 u ise gebelik

Detaylı

Diyabet, Prediyabet ve Kardiyovasküler Hastal klara liflkin K lavuz: Özet

Diyabet, Prediyabet ve Kardiyovasküler Hastal klara liflkin K lavuz: Özet European Heart Journal (2007) 28, 88 136 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC ve EASD K lavuzlar Diyabet, Prediyabet ve Kardiyovasküler Hastal klara liflkin K lavuz: Özet Avrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) ve

Detaylı

NONKARD YAK CERRAH DE PREOPERAT F KARD YOVASKÜLER R SK BEL RLEME VE KARD YAK HAZIRLIK

NONKARD YAK CERRAH DE PREOPERAT F KARD YOVASKÜLER R SK BEL RLEME VE KARD YAK HAZIRLIK DERLEME NONKARD YAK CERRAH DE PREOPERAT F KARD YOVASKÜLER R SK BEL RLEME VE KARD YAK HAZIRLIK Baflak Ceyda MEÇO, Neslihan ALKIfi ÖZET Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD

Detaylı

Ülkemizde yafll nüfusun oran giderek artmaktad r:

Ülkemizde yafll nüfusun oran giderek artmaktad r: Türk Aile Hek Derg 2005; 9(2): 79-84 Derleme Review Yafll larda Koruyucu Hekimlik PREVENTIVE MEDICINE IN THE ELDERLY Selçuk Engin Özet Ülkemizde beklenen yaflam süresi artmaktad r. Giderek artan yafll

Detaylı

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Klimik Dergisi Cilt 21, Özel Say 2, 2008, s: 3-10 3 Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Selda Say n-kutlu 1, smail

Detaylı

Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004

Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004 Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004 Kronik Hepatit B nfeksiyonlu Hastalarda nterferon-alfa ve Lamivudin Kombinasyonu Sa alt m n n Etkinli inin De erlendirilmesi Tansu YAMAZHAN, Bilgin ARDA, Ekin ERTEM, Sercan ULUSOY,

Detaylı

.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No: 64 Nisan 2008; s. 53-58. Prof. Dr.

.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No: 64 Nisan 2008; s. 53-58. Prof. Dr. .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KARD YOLOJ GÜNDEM Sempozyum Dizisi No: 64 Nisan 2008; s. 53-58 Bozulmufl Açl k Glikozu ve/veya Glikoz Tolerans n n Tedavisi Prof. Dr. Hüsniye

Detaylı

Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu

Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu Atipik Antipsikotik Kullanan Hastalarda Ailede Diyabet Öyküsü Olmas n n Glikoz Metabolizmas Üzerine Olan Etkisi

Detaylı

Spastisitede Nonfarmakolojik Tedavideki Son Durum

Spastisitede Nonfarmakolojik Tedavideki Son Durum Nöropsikiyatrik Bozukluklar ve Tedavileri Baflak Yücel stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Nörolojik klinik tablolar n psikiyatrik yans malar çok s k karfl

Detaylı

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri 116 Orijinal Araştırma Original Investigation Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri The effects of phase II cardiac rehabilitation programme on patients undergone

Detaylı

Yaşl da Demans, Risk Faktörleri ve Tedavisi

Yaşl da Demans, Risk Faktörleri ve Tedavisi Yaşl da Demans, Risk Faktörleri ve Tedavisi Dr. Burcu Balam YAVUZ, Dr. Servet ARIOĞUL Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Geriatri Ünitesi, ANKARA Risk Factors and Treatment

Detaylı

ISSN: 1309-2596 Cilt: 1, Sayı: 2, 2010. ExPERT

ISSN: 1309-2596 Cilt: 1, Sayı: 2, 2010. ExPERT ISSN: 1309-2596 Cilt: 1, Sayı: 2, 2010 ExPERT BioExPERT çindekiler Girifl.................................................. 1 Dr. Nurullah Akkoç Biyolojik Kay t Sistemleri Etkinlik Verileri......................

Detaylı

Post Polio Sendromu. Post Polio Syndrome. 164 Derleme / Review

Post Polio Sendromu. Post Polio Syndrome. 164 Derleme / Review 164 Derleme / Review Post Polio Sendromu Post Polio Syndrome Arzu YA IZ ON Ege Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, zmir, Türkiye Özet Summary Post polio sendromu (PPS),

Detaylı

Glukoz Düzeylerinde Belirgin Azalma Sa lar 1,2

Glukoz Düzeylerinde Belirgin Azalma Sa lar 1,2 ONAYLANMIfi LK DPP-4 NH B TÖRÜ 16 nkretin etkisini art rarak belirgin glukoz düflürümü sa lar. 1,2 Tip 2 diyabetli hastalar için YEN ek tedavi 1,a * JANUVIA 100 mg Yepyeni bir fizyolojik etki mekanizmas

Detaylı

Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu

Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu içindekiler Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu Nöropatik A r Platformu Editör: Prof. Dr. Ersin Tan 1. Bask, stanbul 2009 ISBN:.. Yay mlayan: Cortex letiflim Hizmetleri

Detaylı

HDL kolesterol düzeyi düflük olan bireylerde statin tedavisine farkl antioksidan vitaminlerin eklenmesinin serum lipid profili üzerine etkisi

HDL kolesterol düzeyi düflük olan bireylerde statin tedavisine farkl antioksidan vitaminlerin eklenmesinin serum lipid profili üzerine etkisi 318 Orijinal Araştırma Original Investigation HDL kolesterol düzeyi düflük olan bireylerde statin tedavisine farkl antioksidan vitaminlerin eklenmesinin serum lipid profili üzerine etkisi The effects of

Detaylı

Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri

Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri Türk Aile Hek Derg 2008; 12(1): 9-17 www.turkailehekderg.org STE CME doi:10.2399/tahd.08.009 Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri Approach to common

Detaylı

Total eklem artroplastisi uygulanan hastalarda cinsel yaflam

Total eklem artroplastisi uygulanan hastalarda cinsel yaflam Derleme ERKEK C NSEL SA LI I Total eklem artroplastisi uygulanan hastalarda cinsel yaflam Uzm. Dr. Gökhan Çakmak Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Erektil fonksiyon fizyolojik,

Detaylı