ERGO SİGORTA A.Ş. HOŞ GELDİN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERGO SİGORTA A.Ş. HOŞ GELDİN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU"

Transkript

1 HOŞ GELDİN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, kurulacak sözleşmeye ilişkin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Aydınlatma yükümlülüğü alt başlıklı 1423 üncü maddesi ve tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır. A- SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER: 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin; Ticaret Ünvanı : Adresi : Tel & Faks no.: 2. Teminatı veren Sigortacı nın; Ticaret Ünvanı : Adresi Tel : Faks : B. UYARILAR : SARAY MAH. DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. AKKOM OFİS PARK 2.BLOK KAT: ÜMRANİYE - İSTANBUL 1. Sigorta sözleşmesi, işbu bilgilendirme formu, varsa teklifname, soru formu, poliçe, genel ve özel şartlardan oluşur. Bu çerçevede, sahip olunacak sigorta teminatları bakımından tüm bu belgelerin dikkatlice okunması gerekir. (Söz konusu Sağlık Sigortası Genel ve Özel Şartlar a ayrıca web adresinden ulaşılabilir.) Genel Şartların 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile uygun düşmeyen hükümlerinin mevcudiyeti halinde; bu hükümlerde anılan kanuna göre sigorta ettiren/sigortalı lehine bir geliştirme yapılmış olmadıkça, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan düzenleme ve hükümler uygulanır. 2. Sigortacı tarafından yapılan tebliğler ve bildirimler, sigorta ettirenin veya gerektiğinde sigortalının ya da lehtarın Sigortacı ya bildirilmiş son adreslerine yapılacak olup, bu adreslerin güncel olmaması halinde hak kayıplarına yol açabileceğinden, poliçe üzerindeki tebligat adresinin yanlış veya eksik olmaması gerekmektedir. Bu sebeple, gerek poliçe tesliminde ve gerekse poliçe süresince poliçe üzerinde yazılı olan iletişim bilgilerinin doğru ve güncel olması için sigorta ettiren/sigortalı tarafından sürekli olarak kontrol edilmelidir. Bu çerçevede, değişiklikler Sigortacı ya derhal bildirilmeli ve adresin güncellenmesi sağlanmalıdır. Aksi halde sigorta ettiren/ sigortalının poliçe üzerindeki veya adres paylaşım sistemi üzerinden elde edilecek son adresine yapılacak bildirimler, geçerli bir bildirim olarak hukuki sonuçlar doğurur. Sigorta Ettiren/ Sigortalının iletişim bilgilerindeki değişiklikleri aşağıdaki adrese ya da no lu faksa hemen gönderilmesi gerekir. 3. Sigorta ettiren, Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda Sigortacı ya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınılmalıdır. Sigortacı nın sağlık sigortası teklifi verebilmesi için Soru Formu nun eksiksiz ve doğru doldurulması, ıslak imzalı olarak Sigortacı ya iletilmesi gerekmektedir. Sigortacı ya bildirilmeyen, eksik veya yanlış bildirilen hususlar, sözleşmenin yapılmamasını veya değişik şartlarda yapılmasını gerektirecek nitelikte ise, önemli kabul edilir. Sigortacı tarafından yazılı veya sözlü olarak sorulan sorular hususlar, aksi ispat edilinceye kadar önemli sayılır. Teklifin yapılması ile kabulü arasındaki değişiklikler hakkında da aynı yükümlülük devam etmektedir. Beyan yükümlülüğünün yerine getirilmediğinin belirlenmesi halinde; 1 / 12

2 HOŞ GELDİN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Sigortacı sigortalının sağlık durumunun tespiti için doktor görüşü alabilir ve/veya ilave tetkik isteyebilir. İlgili masraflar sigorta ettiren/sigortalı tarafından karşılanır. Yapılan risk değerlendirmesi sonrasında, Sigortacı poliçeden cayabilir veya prim farkını isteyebilir, alınması gereken prim ile alınan prim arasındaki orana göre sigorta tazminatı (hasar) eksik ödenebilir ya da tazminat talebi tamamen reddedilebilir. Bu tür istenmeyen durumların oluşmaması için sigorta ettiren/sigortalı soru formundaki, bilgileri dikkatlice okumalı, doğruluğundan emin olmalı ve varsa Sigortacı ya gerekli düzeltmeleri yaptırmalıdır. Hazırlanan teklif üzerindeki teminatlar ve varsa özel uygulamalar (hastalık istisnası, hastalık ek primi, limit, muafiyet) kontrol edilmelidir. 4. Kanunda sigorta ettirenin, bilgisine ve davranışına hukuki sonuç bağlanan durumlarda, sigortadan haberi olması şartı ile sigortalının, temsilci söz konusu ise temsilcinin bilgisi ve davranışı da dikkate alınır. 5. Sigorta Ettiren/Sigortalı giriş yaşı; a. Sigorta ettirenin 18 yaş ve üzerinde olması gerekmektedir. b. Sigortanın yapılabilmesi için sigortalı adaylarının 18 (dahil) ve 55 (dahil) yaş arasında olması gerekmektedir. c. 55 yaş üzeri kişiler sigortalanmaz. d. 18 yaşından küçük sigortalılar, ana/babadan en az biri veya yasal temsilciler ile beraber sigortalanabilirler. 6. Sigortalının evlenmesi halinde, evlilik tarihi itibariyle 1 (bir) ay içinde eş için yeni bir soru formu doldurulması, evlilik cüzdanının fotokopisinin soru formuna eklenmesi ve başvurunun sigortacı tarafından kabul edilmesi koşulu ile yürürlükte bulunan sigorta sözleşmesi kapsamına dâhil olabilir. Detaylar için özel şartın ilgili maddesine (Eşin Sigorta Kapsamına Alınması) bakılmalıdır. 7. Yeni doğan çocuklar, ana/babadan en az birinin sigortalı olması koşuluyla, doğumdan itibaren en geç 2 ay içinde soru formu ve doğum belgesiyle Sigortacı ya başvurulması ve risk değerlendirmesinin tamamlanması sonrasında sigortaya girişi uygun bulunursa ilave prim alınarak sözleşme kapsamına girer. Bu sürenin aşılması halinde doğum tarihini takip eden poliçenin ilk yenileme tarihinde başvuru yapılması gerekir. 8. Sigorta sözleşmesi/poliçeye dahil olacak eş ve yenidoğan çocuklar için soru formunun doldurulması ve Sigortacı ya verilmesi mutlaka teklif verileceği anlamına gelmez. Risk değerlendirmesi, soru formu beyanı ve varsa gönderilen tıbbi bilgiler doğrultusunda yapılır. Verilen beyan ve bilgiler riskin değerlendirilmesi için yeterli değilse Sigortacı masraflarını karşılamak ve yapılacağı kurumu belirlemek sureti ile sigortalıdan tıbbi incelemeler isteyebilir, bu incelemenin neticesine göre Sigortacı teklif verip vermeme hakkını saklı tutar. Sigortacı teklif vermeyebileceği gibi, poliçe ve özel şartlarda belirtilenlere ilaveten, teminat veya limitlere sınırlama getirebilir, hastalık ek primi, hastalık istisnası uygulayabilir. 9. Sigortacı, sigorta süresi öncesinde ve sigortalı olunan sürece, sigortalıyı tedavi eden doktor, sağlık kuruluşu, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBGM), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Bakanlığı ve üçüncü şahıslardan sigortalının sağlık durumu hakkında bilgi alma ve her türlü kayıt kopyalarını isteme hakkına sahiptir. Sigortalı bu nedenden dolayı gerek sigortacıya ve gerekse sağlık durumu hakkında bilgi ve kayıt kopyalarını veren sağlık kuruluşlarına karşı herhangi bir hak iddia etmeyeceğini kabul eder. Sigortalı adayının tıbbi incelemeyi yaptırmaktan kaçınması ve/veya sağlık geçmişi bilgilerine erişim yetkisi vermediği durumlarda Sigortacı teklif vermekten kaçınabilir veya kendisine verilen teklifi reddedebilir. Poliçeye girişi uygun bulunan ve bu bilgilendirme öncesinde özel sağlık sigortası teminatlarına sahip olunduğu durumlarda, sigortalılık süresinden kazanılan hakların devamı için en geç 1 (bir) ay içinde soru formunun doldurularak Sigortacı ya başvuru yapılması gerekir. Bu süre içerisinde başvurulması üzerine Sigortacı tarafından verilen teklifte, diğer şirketteki poliçe kapsamında kazanılmış haklar dikkate alınabilir ve bu kapsamda bekleme süreleri kaldırılabilir. Sigortacı nın sağlık sigortalarına ilişkin risk değerlendirmelerini yapan departmanının görüşü çerçevesinde geçiş haklarında yer alan hasarsızlık İndirim kademeleri prime yansıtılmayabilir. İlgili dönemde Şirket tarafından uygulanan geçiş hakları uygulamasına göre, sigortalı adayına geçiş işlemi ile kazandığı hakları 2 / 12

3 HOŞ GELDİN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU da dahil olmak üzere nihai prim ve sigortalanma koşulları açıkça bildirilir. Kabul etmesi halinde poliçe düzenlenir. Diğer şirketlerden geçişi yapılacak başvurularda, eşdeğer plana geçişlerde aynı kademeden uygulanmakta olan hasarsızlık indirimi; alt plana geçişlerde bir, üst plana geçişlerde ise iki kademe eksik olarak uygulanmaktadır. Sigortacı kendi adına, gerçekleşen giderleri incelemek için bağımsız temsilciler atayabilir. Sigortacı, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu Madde 31/B bendi gereğince sigortadan menfaat sağlayan sigortalı/sigorta ettirene ilişkin olarak sigortalı/sigorta ettiren tarafından sağlanan bilgileri, yanlış sigorta uygulamaları dahil, risk değerlendirmesine esas bilgileri toplamak üzere Sigortacılık Kanunu ve Müsteşarlıkça belirlenecek kişiler ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile paylaşmakla yükümlü olup, sigortalı/sigorta ettiren bu hususa muvafakatini peşinen vermiştir. 10. Sigorta ettiren, sözleşmeyle kararlaştırılan primi ödemekle yükümlüdür. Sigortacı nın sorumluluğu, aksine sözleşme yoksa primin veya ilk taksidinin ödenmesi ile başlar. İlk taksiti veya tamamı bir defada ödenmesi gereken prim, zamanında ödenmemişse, sigortacı ödeme yapılmadığı sürece, sözleşmeden üç ay içinde cayabilir. Bu süre vadeden başlar. Prim alacağının muacceliyet gününden itibaren üç ay içinde dava veya takip yoluyla istenmemiş olması hâlinde sözleşmeden cayılmış olunur. İzleyen primlerden herhangi biri zamanında ödenmez ise, Sigortacı sigorta ettirene, sigorta ettirenin bildirdiği son adresini kullanarak noter aracılığı veya iadeli taahhütlü mektupla on günlük süre vererek borcunu yerine getirmesini, aksi hâlde, süre sonunda, sözleşmenin feshedilmiş sayılacağını ihtar eder. Bu sürenin bitiminde borç ödenmemiş ise sigorta sözleşmesi feshedilmiş olur. Sigortacı nın, sigorta ettirenin temerrüdü nedeniyle Türk Borçlar Kanunundan doğan diğer hakları saklıdır. İleride doğabilecek bir takım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi alınması unutmamalıdır. 11. Poliçeden cayma veya herhangi bir nedenle sözleşmenin sona ermesi durumunda kanunda sayılan durumlar hariç; sağlık sigortaları için işlemeyen günlere ait ödenmiş primler hesaplanır, varsa ödenen veya oluşan tazminatı aşan kısmı iade edilir. 12. Sigorta ettiren, Sigortacı nın sorumluluğu başlamadan önce, kararlaştırılmış primin yarısını ödeyerek sözleşmeden cayabilir. Sözleşmeden kısmi cayma hâlinde, sigorta ettirenin ödemekle yükümlü olduğu prim, cayılan kısma ilişkin primin yarısıdır. Sigorta priminin taksitle ödenmesinin kararlaştırıldığı hâllerde, riziko gerçekleşince, ödenecek tazminata veya bedele ilişkin primlerin tümü muaccel olur. Sağlık sigorta sözleşmesi sürelidir. Her bir sigorta dönemi sonunda yeni dönem için sigortacı tarafından aksi öngörülmedikçe yeniden risk değerlendirme yapılır. Bu değerlendirme neticesinde Sigortacı, poliçe ve özel şartlarda belirtilenlere ilaveten, teminat ve/veya limitlere sınırlama getirebilir, hastalık ek primi, hastalık istisnası, hastalık limiti uygulayarak yeni teklif düzenleyebilir veya teklif vermeyebilir. Sigortacı, yeni sözleşme koşulları yada sözleşmeyi yenilememe kararı hakkında sigorta ettiren/sigortalıya bilgilendirme yapar. Poliçe süresinin sonunda, Sigortalı nın süresi biten önceki dönem poliçesinden kaynaklanan haklarının dikkate alınması için 1 (bir) ay içinde Sigortacı ya başvurulması gerekir. Yeni poliçe için başvuru süresi 1 (bir) ayı aşmış ise sigortalının önceki poliçesinden doğan hakları geçersiz olur. Sigorta Sözleşmesi nin herhangi bir nedenle sona erme tarihinden itibaren 1 (bir) aydan daha uzun bir süre içinde, sigorta ettiren/sigortalı tarafından aynı teminat ve kapsamda yenilemek için başvurulmamış olması halinde, sigortalının sözleşme yenilemelerine ilişkin kazanılmış hakları sona erer. Bu durumda sigora ettiren sözleşmeyi devam ettirme talebinde bulunursa, güncel soru formu ve bilgilendirme formu alınarak yeniden risk değerlendirmesi yapılır. Yapılan değerlendirmede gerekli olursa ilave doktor muayenesi ve tetkik istenebilir. Sigortacı talebi red edebileceği gibi teminat ve/veya limitlere sınırlama getirebilir, hastalık ek primi, hastalık istisnası, hastalık limiti uygulayarak sözleşmeyi devam ettirebilir. Sigorta ettiren yeni sigorta sözleşmesi başlangıç tarihi itibariyle 1 (bir) ay içinde diğer sağlık ürünü teminatları kapsamında sigortalanmak veya mevcut sözleşme plan değişikliği yapmak talebinde bulunur ise bunun geçerli olabilmesi Sigortacı nın yazılı onayına bağlıdır. Sigortacı, sigortalıların güncel sağlık beyanı alarak yeniden risk değerlendirmesi yapar. Yapılan değerlendirmede gerekli olursa ilave doktor muayenesi 3 / 12

4 HOŞ GELDİN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU ve tetkik istenebilir. İstenen değişiklik talebi reddedilebilir, bazı hastalıklar teminat kapsam dışında bırakılarak, ek prim ya da hastalık limiti uygulanarak onay verilebilir. 13. Sözleşmenin yapılmasından sonra Sigortalı nın sağlığında meydana gelen önemli değişikliklerin derhal Sigortacı ya bildirilmesi zorunludur. Yanlış ya da eksik bilgi vermenin tazminat hakkını ortadan kaldıracağı veya sigortadan menfaat sağlayan aleyhine sonuç doğuracağını nazara alınarak başvuru sırasında ve sözleşmenin her aşamasında Sigortacı ya eksik ya da yanlış bilgi vermekten kaçınılmalıdır. 14. Sigorta ettirenin talebi üzerine, bilgilendirme sırasında sağlanan bazı asgari bilgiler çerçevesinde ekte yer alan örnek fiyat çalışması paylaşılmıştır. Gerek bilgilendirme formu ve gerekse ekinde yer alan örnek fiyat çalışması, sigortalı adayının bilgilendirilmesi amaçlı olup, ilgili mevzuat gereğince bilgilendirme formuna bağlanan nitelik ve sonuçlar dışında hiçbir bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır. 15. Sağlık Sigortası Genel Şartları, Sigorta Sözleşmesi Özel Şartları, Anlaşmalı Sağlık Kurum güncel listelerinin her zaman dikkatlice incelenmesi tavsiye edilir. Başvuru sırasında verilen Sağlık Sigortası Genel Şartları, Sağlık Sigortası Özel Şartları, Anlaşmalı Sağlık Kurum güncel listeleri ve teminat tablosu ayrıca Sigortacı nın web sayfasından da (www.ergoturkiye.com) temin edilebilir sayılı Kanun un 2. Maddesi ve ilgili mevzuatı gereği sigorta işlemine muhatap ve/veya taraf olan gerçek/tüzel kişiler vergi kimlik numarası almak zorundadır. Bu çerçevede TC kimlik, vergi kimlik no ve yabancı uyruklu olunduğu durumda Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen yabancı kimlik numarası bildirilmelidir. 17. Sigorta Ettiren/Sigortalı bazında yapılacak bilgilendirme yazılı ve/veya elektronik ortamda Sigortacı tarafından yapılır. 18. Bir grup sigortasının söz konusu olduğu durumlarda, Sigorta Ettiren in Sigortalı/lar ile arasındaki hukuki ve / veya ticari sona ermesi nedeniyle Sigortalı nın gruptan ayrılmasının söz konusu olduğu durumlarda veya herhangi bir sebeple Sigortalı ya tanınan hak ve menfaatlerin Sigorta Ettiren tarafından gerçekleştiri sözleşme şartlarında olabilecek değişiklikler hakkında poliçede yer alan sigortalıları bilgilendirmeli ve hak kaybı yaşanmaması için bu Sigortalı/ların iletişim bilgilerini, Sigortacı ile paylaşmalıdır. 19. Sigorta Ettiren, sözleşmede yer alan diğer sigortalılarla arasındaki hukuki ve ticari anlamda ilişkisinin sona ermesi durumunda, sözleşme şartlarında olabilecek değişiklikler hakkında poliçede yer alan sigortalıları bilgilendirmeli ve hak kaybı yaşanmaması için sigortalıların iletişim bilgilerini, Sigortacı ile paylaşmalıdır. C. GENEL BİLGİLER 1. Bu sağlık sigortası ile, Sigortalı nın sigorta süresi içinde hastalık sonucu gerekli hale gelen ilaç dahil her türlü tıbbi bakım, tedavinin tıbben yatarak yapılmasının gerekli olduğu durumlarda günlük hastane giderleri, hastalıkların erken tanısına yönelik ayaktaki incelemeler dahil olmak üzere sözleşmede kararlaştırılan giderleri, Sağlık Sigortası Özel ve Genel Şartları, Teminat Tablosu, aşağıda açıklanan esaslar ve yazılı bedeller çerçevesinde teminat altına alınır. Bu bilgilendirme formuna konu sigorta kapsamında aşağıda anlatılanlar dışında, i. Sigortalı, bakıma ihtiyaç duyar duruma geldiği takdirde, bakım nedeniyle doğan giderler veya kararlaştırılan gündelik bakım parası ii. Sigortalının, hastalık sonucu çalışamaması nedeniyle elde edemediği kazançlar için kararlaştırılan günlük iş görememe parası, ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü harcama/tutar teminat dışındadır. DİKKAT: Teminatlar ve bekleme süreleri; seçilen ürün ve planın özelliğine göre farklılaşabilmektedir. Teminatların detaylı tanımları için Sağlık Sigortası Özel Şartlarına bakılmalı ve tercih edilen ürünün teminat tablosu ve örnek çalışma kontrol edilmelidir. Bu sigorta ürünü ile aşağıdaki teminatlar sağlanabilmektedir: 4 / 12

5 HOŞ GELDİN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU 1.1 Ana Teminat Yatarak Tedaviler Hastanede Yatarak Tedaviler Cerrahi/ Girişimsel tedaviler Medikal Tedaviler Küçük Cerrahi Acil Tedavi Kemoterapi-Radyoterapi-Diyaliz Kemoterapi-Radyoterapi-Diyaliz Tetkik Hastane Oda, Yoğun Bakım, Refakat Giderleri Özellikli Tıbbi Malzeme Yatış Sonrası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Evde Bakım Yapay Uzuv Organ ve Doku Nakli Organ-Doku Nakli Verici Masrafları Trafik Kazası Sonrası Diş Tedavi Tedavi Destek Cerrahi ve Girişimsel Tedaviler Destek Medikal Tedaviler Destek Ayakta Tedavi Teminatları Doktor Muayene İlaç ve Aşı Röntgen/Görüntüleme Laboratuvar/Tahlil Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıbbi Malzeme İleri Tanı Yöntemleri Ayakta Tedavi Ek Teminatlarının alınabilmesi için Ana Teminatın alınması zorunludur. 1.3 Destek Hizmet Acil Yardım Hizmeti Destek Hizmet inden yararlanma şartı için Poliçe Özel şartlarına bakılmalıdır. 2. Yukarıda yazılı tüm hususlar ve ek teminatlardan teklif/poliçeye dahil olmasını talep edilenlerin teklif/poliçede yazılı olup olmadıkları mutlaka kontrol edilmelidir. Teklifname/poliçede teminata dahil oldukları yazılmadıkça teminat kapsamı dışında kalacaklardır. 3. Bilgilendirme formunun düzenlenmesi sırasında anlatılmaya çalışılan ve Sağlık Sigortası Genel ve Özel Şartlar ında teminat kapsamında olan ve teminat dışında kalan durumlar(örneğin; doğumsal hastalıklar, yapısal bozukluklar, estetik müdahaleler, Sigortacı tarafından ismen teminat dışı bırakılmış hastalık/rahatsızlıklar ve tıbbi olmayan sağlık giderleri gibi), Anlaşmalı/Anlaşmasız Sağlık Kurumlarındaki (Sağlık Bakanlığı nca ruhsat verilmiş her tür özel veya resmi sağlık kuruluşu) uygulamalar belirtildiğinden teminatlarla ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak açısından Sağlık Sigortası Genel ve Özel Şartları ile Anlaşmalı Sağlık Kurum u Güncel Listeleri dikkatlice okunmalıdır. 5 / 12

6 HOŞ GELDİN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Her türlü başkaca hususlar için ayrıca Sağlık Sigortası, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları, ilgili ürüne ait Sağlık Sigortası Özel Şartları na bakılmalıdır. (Söz konusu genel ve özel şartlara ve diğer bilgilere ayrıca web adresinden ulaşılabilir.) 4. Teminat limitleri her bir sigortalı için ayrı ayrı verilir. Sigortalı katılım payı, poliçe özel şartlarında tanımlandığı üzere Anlaşmalı ve Anlaşmasız Sağlık Kurumu farkı gözeterek, poliçe konu/kapsamında ve teminat limitleri üzerinden her bir sigortalının ödeyeceği tutarı ifade eder. Her bir sigortalı için verilen teminat limitleri katılım payı oranlarını gözetmeksizin brüt tutarları ifade etmektedir. Sağlık sigortası giderleri, hesaplanan net teminat limiti üzerinden yapılır. Sigortalının sağlık harcama gideri, fatura tutarı üzerinden ilgili teminat brüt limitinin net tutarı kadar ödenir. Sağlık sigortası giderinin, teminat brüt limitinin hesaplanan net teminat limit tutarını aşması durumunda en fazla net teminat limiti kadar ödeme yapılır. 5. Primin Belirlenmesi; Sigorta Sözleşmesi/Poliçe kapsamında ödenecek Sigorta Ücreti/Prim, Sigorta Sözleşmesi/Poliçenin kesintisiz olarak devam ederek yenilenmesi halinde ve Sigorta sözleşmesi/poliçe başlangıcında, Sigortacı nın geçerli Genel Tarife primine, duruma göre aşağıdaki indirim veya ilavelerin yapılması suretiyle belirlenir. Sigorta Sözleşmesinin/Poliçenin kesintisiz olarak devam ederek yenilenmesi halinde Sigorta Ücreti/Primi nin belirlenmesi ve ilgili tüm alt maddelerinde geçen tüm uygulamalar, koşul ve oranlar, Sigortacı tarafından önceden bildirilmek ve/veya ilan edilmek kaydıyla her zaman, mevcut sigorta sözleşmeleri için bir sonraki sigorta sözleşmesi yılından başlamak üzere uygulanır. Dikkat: Hiçbir halde Sigortadan menfaat sağlayan kişi bazında yapılacak indirimlerin (aşağıda listelenen Ödeme İndirimi hariç) oranlarının aritmetik toplamı %50 yi geçemez. a. Tarife primi; Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik 15. (A) Maddesi ne uygun olarak Sigortacı nın hem toplam ve hem de ilgili sigorta sözleşmesi özelinde yapmış olduğu hasar ödemeleri ile, tarifelerin hazırlanması, sigorta sözleşmelerinin düzenlenmesi, tarife primlerinin tahsil edilmesi, personel ve ilgili diğer giderler, sigorta aracılarına aracılık faaliyetleri dolayısıyla ödenen miktarlar veya Sigortacı tarafından yapılan istihsal harcamaları, Anlaşmalı Sağlık Kurum sağlık harcamaları, sağlık enflasyonu ve piyasa şartlarını da dikkate alarak aktüeryal prensipler doğrultusunda; her dönem, yaş, cinsiyet, ikamet ettiği il için Sigortacı tarafından belirlenecek primi ifade eder. b. İndirimler ve Ek Primler b.1 Hastalık Ek Primi Tarife Priminde ilgili yaş ve cinsiyet için tanımlanmış prime eklenerek Sigortalının kişisel primini belirleyecek ilk ölçüt; Hastalık Ek Primi dir. Tıbbi risk değerlendirilmesinin yapıldığı; sigortaya yeni başvuru, sigorta sözleşmesinin yenilenmesi, iptal olmuş sigorta sözleşmesinin açılması, teminat attırılması dönemlerinde, hastalık ek primi belirlenir ve tarife primine eklenir. Hastalık Ek Primi her rahatsızlık için %10 dan başlayarak en fazla %200 oranında belirlenmiştir. Diğer İndirim ve Ek Primler, bu şekilde hesaplanan Sigortalı primine sıra ile ve kalan prime çarpan olarak uygulanır. b.2 Hasar/Prim Oranına Bağlı İndirim ve Ek Primler Sigortalının geçmiş yıllardaki sigorta sözleşmesi/lerinde kendisi için ödenmiş hasar tutarı ile, anılan sigorta sözleşmesi için kendisine isabet eden prim tutarı arasındaki orana, hasar-prim ( H/P ) oranı denir. Yeni sigorta sözleşmesi yılına dair belirlenmiş olan Tarife Primi tutarına, geçmiş dönem H/P oranına bağlı olarak ve aşağıdaki tabloda verilen İndirim/Ek Prim Kademeleri için geçerli İndirim/Ek Prim Oranları uygulanarak sigortalının primi hesaplanır. Sigorta sözleşmelerinin ardı ardına kesintisiz devam etmesi şartıyla, H/P oranına göre sigortalıların İndirim/Ek Prim Kademeleri ve buna bağlı olarak İndirim/Ek Prim Oranları değişir. 6 / 12

7 Önceki Poliçede Gerçekleşen Hasar / Prim Oranı HOŞ GELDİN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Bu kademeli artış 3(üç) sigorta sözleşmesi yılını, yani 3(üç) kademeyi geçemez. Her kademe için aynı veya farklı İndirim/Ek Prim Oranları belirlenebilir. Kademeler, her kademe için geçerli toplam İndirim/Ek Prim Oranı ve ilgili kademeye geçiş için önceki sigorta sözleşmesi de gerçekleşmesi gereken H/P oranları aşağıdaki tabloda detaylı olarak gösterilmiştir: Bir önceki poliçede sahip olunan İndirim/Ek Prim Kademesi (1) Alt 3. Kademe (%45) Alt 2. Kademe (%30) Alt 1. Kademe (%15) İndirimsiz Üst 1. Kademe (%15) Üst 2. Kademe (%30) Üst 3. Kademe (%45) % 0 30 Aralığında % Aralığında % Aralığında % Aralığında % 201 ve üzeri Alt 3. Kademe (2) Alt 3. Kademe (2) Alt 2. Kademe (2) Alt 1.Kademe (2) Alt 3. Alt 2. Alt 1. İndirimsiz Alt 2. Alt 1. İndirimsiz Üst 1. Alt 1. Alt 1. Alt 1. 7 / 12 Alt 1. İndirimsiz İndirimsiz İndirimsiz İndirimsiz Üst 1. Üst 2. Üst 1. Üst 2. Üst 1. Üst 2. Üst 1. Üst 2. Üst Üst 3. Üst 3. İndirimsiz 3. (1) Bir önceki poliçe yılında hak edilen kademe ve buna tekabül eden indirim/sürprim oranları ifade etmektedir. (2) Önceki poliçede gerçekleşen H/P oranlarının belirtilen aralıklarda olması durumunda, kesintisiz olarak yenilenecek poliçede hak edilen yeni indirim kademelerini ifade etmektedir. (3) Önceki poliçede gerçekleşen H/P oranlarının belirtilen aralıklarda olması durumunda, kesintisiz olarak yenilenecek poliçede hak edilen yeni Ek Prim Kademelerini ifade etmektedir. İndirim oranları için örnek çalışma, teklif, poliçe ve Özel Şartlara bakılmalıdır.sigorta primleri, önceki sigorta sözleşmesinin bitiş tarihine kadar tahakkuk ettirilen (kayda alınan) sağlık giderleri ile oluşan H/P oranı dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Sigorta sözleşmesi döneminde oluşan tazminat giderlerinin, sigorta sözleşmesinin bir sonraki yenileme işlemi veya prim hesaplaması (sigorta sözleşmesi başlangıç tarihinden 3 4 hafta önce yapılmaktadır) yapıldıktan sonra Sigortacı ya intikal ettirilmesi durumunda, mevcut sigorta sözleşmesindeki Sigortadan menfaat sağlayan primi değişebilir. Gecikmeli olarak gelen fatura ve tıbbi bilgi-belgeler nedeniyle Hasar/Prim oranının ve Hasarsızlık İndirim Kademesi nin değişmesi veya Sigortadan menfaat sağlayan primini etkileyecek özel ve genel şartlardan kaynaklanan başka bir sonuç ortaya çıkması hallerinde hesaplanacak ilave prim farkı, zeyilname ile dönem içinde mevcut sigorta sözleşmesine eklenebilir. Sigortacı, bir sonraki dönemde yenilenecek sigorta sözleşmesi primine ekleme hakkını saklı tutar. Diğer şirketlerden transfer başvurularında, eşdeğer plana geçişlerde aynı kademeden uygulanmakta olan hasarsızlık indirimi; alt plana geçişlerde bir, üst plana geçişlerde ise iki kademe eksik olarak uygulanmaktadır. Üst 1. Üst 2. Üst 3.

8 HOŞ GELDİN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU b.3. Diğer İndirimler ve Ek Primler b.3.1 Aile İndirimi Sigorta sözleşmesi kapsamında, sigortadan menfaat sağlayanların 2 (iki) ve üzerinde aile üyesinden oluşması ve tüm sigortadan menfaat sağlayanların aynı teminat planına sahip olması halinde %10, farklı bir teminat planı olması halinde ise %5 aile indirimi uygulanır. İndirim oranları için örnek çalışma, teklif, poliçe ve Özel Şartlara bakılmalıdır. b.3.2 Ödeme İndirimi Sigorta Sözleşmesi kapsamında ödenecek primin, tamamının peşin ödenmesi halinde, %5 oranında bir indirim uygulanır. Buna karşılık taksitle ödeme halinde; sadece 4 taksitte ödeme halinde %3 uygulanır, diğer taksit alternatifi olan 7 taksitte ise indirim uygulanmaz. İndirim oranları için örnek çalışma, teklif, poliçe ve Özel Şartlara bakılmalıdır. b.3.3 Taksitli Prim Ödemelerinde Vade Farkı Uygulaması Sigorta Sözleşmesi kapsamında ödenecek primin, Sigortacı tarafından teklif edilen 7 taksitin ötesinde, sigorta sözleşmesi süresini geçmemek üzere taksitlendirilmek istenmesi halinde sözleşme primine %2,5 vade farkı uygulanır. 6. Sigorta Sözleşmesi kapsamında verilecek teminatlar için bekleme süreleri söz konusu olabilir. Bekleme Süresi, Sigorta Sözleşmesi kapsamında kişilerin beyan edip etmemelerine bakılmaksızın işbu Özel Şartlar ve/veya Poliçede belirtilen rahatsızlıklar, ilk tanı giderleri hariç, her türlü tanı ve tedavi için sigorta teminatının işlemediği ve Poliçe başlangıç tarihinden itibaren geçmesi gereken süreyi ifade eder. Bekleme süreleri, Sigorta Sözleşmesi Özel Şartlarında detaylı bir şekilde yer almaktadır. Örnek çalışma, sigorta sözleşmesi teminat tablosunda yer alan bekleme süreleri dikkatlice okunup kontrol edilmelidir. 7. Sigorta Sözleşmesinde muafiyet belirlenebilir. Muafiyet, Sigortacı nın sigorta sözleşmesi çerçevesinde sorumlu olmayacağı ve sigortalının sorumluluğunda kalan ve sigortalı tarafından üstlenilmek durumunda olan tazminat tutarını ifade eder. Talep edilen tazminat miktarı, sigorta sözleşmesinde belirlenen muafiyet miktarının altında kalıyorsa, Sigortacı tarafından herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaz. Sigortacı, hasarın, poliçede yazılı muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur. Muafiyet, yüzde (%) veya para cinsinden (TL veya farklı para birimleri) olarak belirlenebilir. Böyle bir muafiyet uygulaması olup olmadığının anlaşılması için teklifname, poliçe ve/veya sigorta sözleşmesini dikkatlice incelenmelidir. 8. Sigortacı nın, sigorta genel şartlarına ek olarak, işin mahiyetinin gerektirdiği ve kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigorta ettiren ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır. Bilgilendirme formunun düzenlenmesi sırasında anlatılmaya çalışılan özel şartlar ve detayları için ayrıca teklifname/poliçe ve eklerine bakılmalıdır. 9. Sağlık sigortası sözleşme süresi 1 yıldır. Sigortacı, sigorta sözleşmesi Özel Şartlarını ve kapsamını değiştirme hakkını saklı tutar. Ancak bu özel şartlarda yapılacak değişiklikler, her bir sigortalı için yeni sözleşme başlangıç tarihinden itibaren geçerli olur. 10. Sağlık sigortası sözleşmesi için ödenen primler vergiden düşülebilir. Bu konuda bir vergi danışmanı ile görüşülmesi uygun olur. D.RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ Rizikonun gerçekleşmesi durumunda; tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgeler Sağlık Sigortası Özel Şartlarında yer almaktadır. Anlaşmalı Sağlık Kurum u, Sigortacı ile imzaladığı sözleşme kapsamında sigortalılara sağlık hizmetlerinin sunulmasında ve buna bağlı Sigortacı nın sigorta hasar süreçlerinin yönetiminde kolaylık ve destek temin eden ve Sigortacı nın ön onay ve/veya onayıyla kullanılabilen Sağlık Kurumu ile Sağlık Kurumu faturalarında yer almak şartıyla Kurum bünyesinde hizmet veren ve Sigortacı nın yapmış olduğu sözleşme şartlarını kabul eden kadrolu doktorları ifade eder. 8 / 12

9 HOŞ GELDİN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Anlaşmasız Sağlık Kurum u, Sigortacı nın web sitesinde yer alan Anlaşmalı Sağlık Kurum ları listesinde bulunmayan veya bu listede bulunduğu halde, poliçe ve/veya teminat tablosunda yer alan teminat yapısına göre Anlaşmalı Sağlık Kurum olarak kabul edilmeyecek sağlık kurumu ile Anlaşmalı Sağlık Kurum bünyesinde hizmet veren, faturalarında yer alsa dahi, Sigortacı nın Anlaşmalı Sağlık Kurum ile yapmış olduğu sözleşme şartlarını kabul etmeyen kadrolu ya da kadrosuz doktorları ifade eder. Anlaşmasız Sağlık Kurumlardaki uygulamalarda farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle alınan sağlık sigortası ürününün Teminat tablosu ve Özel Şartları mutlaka okunmalıdır. 1. Riziko gerçekleştiğinde Anlaşmalı Sağlık Kurumu na başvurulması durumunda; Anlaşmalı Sağlık Kurum güncel listesi Sigortacı nın adresinden ulaşılmak suretiyle sigortalılar tarafından kontrol edilmelidir. Ayrıca, poliçe koşulları ve teminatlarına göre hangi Anlaşmalı Sağlık Kurumu nda hasarların (ilgili giderlerin) hangi oranda karşılandığı bilgisine ulaşılmalıdır. Anlaşmalı Sağlık Kurum Güncel Listesi ve Teminat Tablosu poliçenin ayrılmaz parçası olup poliçenizle birlikte hüküm ifade eder. Sigortacı tarafından bir Sağlık Kurumu nun Anlaşmalı Sağlık Kurum olarak tayin edilmesi, bu Sağlık Kurumu ile her ne şekilde olursa olsun irtibatı olan tüm doktorların da kendiliğinden Anlaşmalı Sağlık Kurum ların sahip olduğu hak ve imkânlardan faydalanacağı anlamına gelmez. Sigortacı nın, tamamıyla kendi takdirinde olmak üzere herhangi bir zamanda Anlaşmalı Sağlık Kurum un herhangi bir doktorunu Anlaşmalı Sağlık Kurum kapsamı dışında tutabilmek hakkı saklıdır. Sigortalının, sigorta sözleşmesi şartlarına uygun olarak, Sigortacı dan önceden onay alınarak gerçekleştirilen sağlık harcamalarının, Sigortacı tarafından sigortalı adına Anlaşmalı Sağlık Kurum lara yapılan ödemeler doğrudan ödemelerdir. Sigortalı başvuruda bulunduğu Anlaşmalı Sağlık Kurumu na, sigortalı olduğunu belirtmek, doğru kimlik bilgelerini ibraz etmek ve sözleşmede belirtilen teminat dışında kalan, Sigortacı tarafından karşılanmayan harcamaları ve teminat katılım payını ödemekle yükümlüdür. Sigortacı, Anlaşmalı Sağlık Kurumu tarafından gelen bilgilere göre sağlık giderini poliçe şartları dahilinde ve ne oranda karşılanacağının bilgisini verecektir. Yapılması planlanan tedavilere ilişkin detayların, beklenen komplikasyon ve yan etkilerin açık olarak anlatıldığı, bunların Sigortalı tarafından kabul edildiği ve imzalandığını gösterir aydınlatılmış onama formunun imzalanarak istenmesi halinde Sigortacı ya sunulması sigortalının sorumluluğundadır. Bu belge olmadığı takdirde Sigortacı, Doğrudan Ödeme onayını vermeme hakkını saklı tutar. Acil durumlar dışındaki ameliyat ve tıbbi tedaviler 48 saat önceden Anlaşmalı Sağlık Kurumu aracılığıyla Sigortacı ya bildirilmediği takdirde doğrudan ödeme işlemi geçersizdir. Anlaşmalı Sağlık Kurumu nda gerçekleşen tazminat talepleri için, bu kurum tarafından Sigortacı dan mutlaka provizyon alınması gerekmektedir. Dikkat: Bir Sağlık Kurumunun, Anlaşmalı Sağlık Kurum lar Listesinde yer alması, hiçbir şekilde anılan Sağlık Kurumunun, doktorlarının ve/veya yardımcı şahıslarının fiil ve hareketleri ile bunlar tarafından sağlanan sağlık hizmetleri dâhil tüm hizmetlerinin Sigortacı tarafından garanti edildiği anlamına gelmez. Sigortalı nın bu hizmetler nedeniyle uğrayabileceği herhangi bir zarardan Sigortacı sorumlu tutulamaz. 2. Riziko gerçekleştiğinde Anlaşmasız Sağlık Kurumu na başvurulması durumunda, Rizikonun anlaşma harici kurumda gerçeklemesi halinde gecikmeksizin gerekli bilgi ve belgelerle birlikte Sigortacı ya başvurulmalıdır. Sorumluluk gerektirecek olayların, derhal, Sigortacı ya bildirmesi gerekmektedir. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket edilmelidir. Anlaşmasız Sağlık Kurumlarında gerçekleşen tazminat talepleri için Hastalık Bildirim Formunun eksiksiz doldurulup Sigortacı ya teslim edilmesi gerekmektedir. Sağlık harcamalarının önce sigortalı tarafından sağlık kurumuna ve/veya doktora ödenmesi ve daha sonra tedavi evrakları ile Sigortacı ya başvurarak bu giderlerini Sigortacı dan talep etmesi Sigortalıya Ödeme 9 / 12

10 HOŞ GELDİN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU kapsamında değerlendirilir. Sağlık Kurumu na ödeme kapsamında karşılananlar dışında sağlık harcamalarına ait faturaları da bu kapsamda değerlendirilir. Hastanede yatarak görülen tedavilerde, sigortalı sağlık durumu uygunsa, yatmadan önce, değilse bir hafta içinde Sigortacı ya bilgi verilmelidir. Talep edilen tazminat giderleri, gerekli belgeler eksiksiz olarak Sigortacı merkezine veya sözleşmeye aracılık eden acenteye iletildiği tarihten başlamak üzere incelenerek karar verilecektir. 3. Sigortalıya ödeme kapsamında değerlendirilecek sağlık giderleri için Tanı ve/veya tedavi masrafları ve fatura asıllarına, aşağıda belirtilen rapor ve belgeler eklenmelidir: a. Kimlik belgesi ve kimlik bilgileri b. Hastanede yatarak veya yatmadan yapılan ameliyatlı veya ameliyatsız tedavi ve müdahalelerde; Epikriz/anamnez raporu/ameliyat raporu/patoloji raporu, c. Doktor muayeneleri için sigortalının şikayetleri ve şikayetlerin süresi, aynı hastalık nedeni ile daha önce yapılan tetkik ve tedavileri, özgeçmiş bilgisi, gebelik var ise son adet tarihi, ön tanı veya kesin tanı, istenen tetkikler, planlanan tedavi, takip eden tedavi veya yapılması planlanan cerrahi tedavi bilgisinin yer aldığı doktor kaşe ve imzalı rapor, d. Fizik tedavi ve rehabilitasyonlarda; fizik tedavi uzman doktoru tarafından düzenlenen ve detaylı tedavi planını belirten rapor, e. Tanı aşamasında yapılan tetkiklerde; doktor istek kağıdı (sevk belgesi) ve tetkik sonuçları, f. İlaç tedavilerinde; reçetelerin aslı ve reçetedeki ilaçların isimleri okunacak şekilde kesilmiş fiyat küpürleri ve barkodları, g. Vücuda dıştan destek olacak şekilde ve tıbbi amaçlarla kullanılan malzemeler için: tedaviyi düzenleyen doktor tarafından kullanılmasının zorunlu olduğunu belirten doktor raporu, h. Sigortalı her türlü adli olayda (trafik kazaları dâhil) adli merciler tarafından oluşturulan belgeleri (olay yeri tespit tutanağı, alkol raporu, adli tıp raporu, trafik kazası tespit tutanağı, savcılık takipsizlik kararı vs.) tazminat talebi (doğrudan ödeme aşaması dâhil) ile birlikte sunmalıdır. i. Sigortacı gerekli gördüğü hallerde daha fazla araştırma yapmak, sigortalıyı tedavi eden doktor, sağlık kurumu veya üçüncü şahıslardan tanı ve/veya tedavi ile ilgili gerekli görülen her türlü bilgi, rapor ve diğer belgeleri istemek, başka bir danışman hekime sigortalısını muayene ettirmek hakkına sahiptir. j. Sağlık Kurumuna ait fatura, kasa fişi (detay döküm listesi ile birlikte), vezne alındısı, sayman mutemet alındısı, kredi kartı slibi, (kredi kartı slibinin üzerinde Vergi Usul Kanunu uyarınca serbest meslek makbuzu yerine geçen belge hükmündedir. yazılı olması gerekmektedir) sağlık harcamalarını gösteren belgeler olarak kabul edilecektir. Tüm bu belgelerin aslının ibraz edilmesi gereklidir. k. Yurt dışında yapılan tedavilerde ilgili ülkeye giriş çıkış tarihlerini gösterir pasaport fotokopisinin ayrıca Sigortacı ya ibraz edilmesi gereklidir. Ayrıca yurt dışında yapılan tedavi giderlerine ait faturalar ile birlikte, bu tedavilere ait rapor ve tetkiklerin Türkçe tercümeleri (İngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri sık kullanılan dil olduğu için tercümesine gerek yoktur.) ile beraber Sigortacı ya gönderilmesi gerekmektedir. l. Doktor muayenelerine ait fatura, serbest meslek makbuzu ve kredi kart slibinde, sigortalının adı, doktor kaşesi ve doktor uzmanlık alanı belirtilmelidir. E.TAZMİNAT VE TAZMİNAT ÖDEMESİ 1. Tazminat ödemeleri, Sigorta Sözleşmesi Özel ve Genel Şartları ve teminat tablosunda yer alan Anlaşmalı/Anlaşmasız Sağlık Kurum larda teminat limitleri ve dahilinde yapılacaktır. Sigortalının katılım oranları ve /veya muafiyet tutarı Sağlık Sigortası Özel ve Genel Şartlarında belirtilmiştir. Sigortalı, muafiyetli plan tercih etmiş ise, tazminat, sigorta sözleşmesinde belirtilen muafiyet tutarını aşan kısmın üzerinden limit ve katılım oranı uygulanarak hesaplatılır. Sigortalı katılım ve muafiyet bilgileri için teklifname/sağlık sigortası özel şartları detaylı incelenmelidir. 2. Anlaşmasız Sağlık Kurumlarında rizikonun gerçekleşmesini müteakip ilgili belgeler 5 iş günü içinde Sigortacı ya verilmelidir. Sigortacı nın edimine ilişkin araştırmaları bitince ve her hâlde Sigortacı nın talep 10 / 12

11 HOŞ GELDİN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU ettiği tüm belgeleri eksiksiz olarak sunarak yapılacak ihbardan [15] on beş gün sonra sigorta tazminatı muaccel olur. Sigortacı ya yüklenemeyen bir kusurdan dolayı inceleme gecikmişse süre işlemez. Aynı menfaatin, aynı rizikolara karşı, aynı süre için, birden çok Sigortacı ya, aynı veya farklı tarihlerde sigorta ettirilmesi hâlinde sigorta ettirene sigorta bedelinden daha fazlası ödenmez. Birden çok sigortada, sigorta ettiren, sigortacılardan her birine hem rizikonun gerçekleştiğini hem de aynı menfaat için yapılan diğer sigortaları bildirir. Bu hükme aykırılık hâlinde hak kaybı yaşanabilir. Bu konuda sonuçlar itibarı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, poliçe özel ve genel şartlarına bakılmalıdır. Diğer sigorta şirketinden Sigortacı nın haberdar edilmemesi durumunda sigorta sözleşmesi geçersiz sayılacaktır. (Türk Ticaret Kanunu Madde 1467) 3. Sigorta ücretinin (primin) taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise rizikonun gerçekleşmesi halinde henüz vadesi gelmemiş taksitlerin Sigortacı nın ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı muaccel olur ve sigortadan menfaat sağlayana ödenecek tazminattan mahsup edilir, borcu aşan kısım sigorta ettirene/sigortadan menfaat sağlayana ödenir. 4. Aynı seansta, aynı ve/veya ayrı kesi ile birden fazla cerrahi işlem yapılması ve aralarında teminat dışında kalan bir tedavinin bulunması durumunda, toplam fatura bedeli TTB(Türk Tabipler Birliği nin Merkez Konseyi tarafından, yayınlanmış ve sağlık alanında uygulanan tüm işlemlerin asgari ücretlerinin belirlenmiş olduğu tarife listesidir.) ücret tarifesine göre oranlanarak ödenecek miktar bulunur. Ödenmeyen işlemin farklı bir ödenen işlem ile TTB birimleri aynı olması durumunda toplam puan hesaplanırken, ameliyata konu olan her işlemin orijinal TTB birimleri toplanır. Toplam birim üzerinden reddedilecek işlem ve/veya işlemler oranlanarak reddedilir. 5. Sigortacı nın Genel Şart ve Türk Ticaret Kanunundan kaynaklanan halefiyet hakkı saklı kalmak üzere, Sigorta Ettiren/Sigortalı/ların adına Anlaşmalı Sağlık Kurumlarına veya sigortalı/sigortalıların hesabına ödediği ancak sigorta sözleşmesi özel ve genel şartlarına göre haksız nitelikte olduğu sonradan anlaşılan, tazminat dâhil her tür ödemeyi, doğrudan sigortalı/sigortalılardan geri talep etmek hakkı bulunmaktadır. Sigortalı/sigortalıların ve/veya tedavi düzenleyen sağlık kurumu veya doktorunun eksik ve/veya yanlış olarak gereği gibi veya hiç bilgi aktarmamasından kaynaklanan haksız ödemede aynı sonuca tabidir. Sigortacı nın alınan ödemeye ilişkin provizyon veya ön onay vermiş olması, sonradan vakıf olunan bu durum nedeniyle Sigortacı nın bu fıkra gereğince haklarını kullanmasına engel teşkil etmez. 6. Sigortacı, sigorta tazminatını ödediğinde, hukuken sigortalının yerine geçer. Sigortalının, gerçekleşen zarardan dolayı sorumlulara karşı dava hakkı varsa bu hak, tazmin ettiği bedel kadar, Sigortacı ya intikal eder. Sorumlulara karşı bir dava veya takip başlatılmışsa, sigortacı, mahkemenin veya diğer tarafın onayı gerekmeksizin, halefiyet kuralı uyarınca, sigortalısına yaptığı ödemeyi ispat ederek, dava veya takibi kaldığı yerden devam ettirebilir. 7. Sigortalı, Sigortacı ya geçen haklarını ihlal edici şekilde davranırsa, Sigortacı ya karşı sorumlu olur. Sigortacı zararı kısmen tazmin etmişse, sigortalı kalan kısımdan dolayı sorumlulara karşı sahip olduğu başvurma hakkını korur. 8. Tazminat ve/veya giderler için avans ancak Sigortacı tarafından talep edilen tüm belgeler sağlanarak hasarın ihbarından itibaren başlayarak 3 ay içinde Sigortacı nın incelemesi tamamlanamamışsa talep edilebilir. Avansın nasıl talep edilebileceği hal ve şartları Türk Ticaret Kanunu ilgili maddesinde belirtilmiştir. 9. Hasar durumunda tazminat ile diğer hususlar için Sağlık Sigortası Genel Şartları ve özel şartlara bakılmalıdır. 10. Sigortacı; Tahkim Sistemine üyedir. 11. Sigortacı, gider bildiriminde bulunulması durumunda veya sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde gerekli gördüğü takdirde, sigortalıyı tedavi eden doktor, sağlık kuruluşu, SBGM, SGK, Sağlık Bakanlığı ve üçüncü şahıslardan sigortalının sağlık durumu hakkında bilgi alma ve her türlü kayıt kopyalarını isteme hakkına sahiptir. Sigortalı bu nedenden dolayı gerek sigortacıya ve gerekse sağlık durumu hakkında bilgi ve kayıt kopyalarını veren sağlık kuruluşlarına karşı herhangi bir hak iddia etmeyeceğini kabul eder. Sigortacı kendi adına, gerçekleşen giderleri incelemek için bağımsız temsilciler atayabilir. Sigortacı, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu Madde 31/B bendi gereğince sigortadan menfaat sağlayan sigortalı/sigorta 11 / 12

12 HOŞ GELDİN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU ettirene ilişkin olarak sigortalı/sigorta ettiren tarafından sağlanan bilgileri, yanlış sigorta uygulamaları dahil, risk değerlendirmesine esas bilgileri toplamak üzere Sigortacılık Kanunu ve Müsteşarlıkça belirlenecek kişiler ve SBGM ile paylaşmakla yükümlü olup, sigortalı/sigorta ettiren bu hususa muvafakatini peşinen vermiştir. DİKKAT: Sigortadan menfaat sağlayan/sigorta Ettiren/Lehdar/Hak Sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara haksız menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda tazminatı eksik alma ve alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir. F- ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikâyetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevaplandırılır. Almak istediğim/düşündüğüm ürünle ilgili her türlü bilgi tarafıma verilmiştir. Okudum, anladım, imzaladım. Adres : Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:4 Akkom Ofis Park 2.Blok Kat: Ümraniye / İstanbul Telefon : (0216) (Pbx) Faks : (0216) Tarih: Tarih: Sigorta Ettirenin Adı Soyadı - İmzası Sigortacı veya Acentenin kaşesi ve yetkilinin imzası Tarih: Teknik Personel Ad Soyad: Kayıt No: İmza: 12 / 12

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, kurulacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

Kredi Koruma Sigortası Bilgilendirme Formu

Kredi Koruma Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası AKDENİZ ŞİFA OLİMPOS MEDİCAL PARK ANTALYA DOĞUM DAHİL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU (DOĞUM DAHİL.) ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası Tamamlayıcı sağlık sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

Detaylı

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta

Detaylı

İşveren Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu

İşveren Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu Sayfa 1 / 6 İşveren Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel sağlık sigortası uygulamalarına

Detaylı

KİŞİYE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KİŞİYE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

Detaylı

YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ

YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ Başlama Tarihi: 14.05.2018-12:00 Bitiş Tarihi: 14.05.2019-12:00 Süre: 365 Tanzim Tarihi : 08.03.2017 Tanzim Yeri: İSTANBUL Ortak No: Ürün Kodu: 600 Poliçe / Yenileme No:

Detaylı

SENSEÇ SAĞLIK PAKET BİLGİLENDİRME FORMU

SENSEÇ SAĞLIK PAKET BİLGİLENDİRME FORMU SENSEÇ SAĞLIK PAKET En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye

Detaylı

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta tarafından belirlenmiş anlaşmalı kurum listesinde yer alan

Detaylı

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU 410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer

Detaylı

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER SAĞLIK ANLAŞMALI KURUMLAR YATIŞSIZ TEDAVİ SÜRECİ SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER ANLAŞMALI KURUMLAR BANKOSUNA GİDEREK ANADOLU SİGORTA LI OLDUĞUNU BEYAN EDER. (SAĞLIK

Detaylı

Yüzde 100 Sağlık Sigortası Soru Formu

Yüzde 100 Sağlık Sigortası Soru Formu Yüzde 100 Sağlık Sigortası Soru Formu Bu ürünün alınabilmesi kendiniz ve varsa sigortalanacak bireylerin sağlıklı olması koşuluna bağlıdır. Aşağıdaki beyanı imzalarken Bilgilendirme Formu ndaki açıklanan

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

KREDİ KORUMA TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI I. BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ KORUMA TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI I. BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KORUMA TEMİNATLI AYAT SİGORTASI I. BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır.

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 Soru-1: Sosyal Güvenlik Kurumu altında sağlık güvencesi olan ve ayrıca AA Sigorta şirketinden 04.05.2015 başlangıç tarihli sağlık sigortası yaptıran Ali Bey, 10.05.2015

Detaylı

ödemelerde ilk beş yıl %3. Diğer ödemelerde; ilk yıl %20, ikinci yıl %15, üçüncü yıl %10, dördüncü ve beşinci yıllar %5

ödemelerde ilk beş yıl %3. Diğer ödemelerde; ilk yıl %20, ikinci yıl %15, üçüncü yıl %10, dördüncü ve beşinci yıllar %5 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

Ömür boyu yenileme garantisi

Ömür boyu yenileme garantisi ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ HUKUKU özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi taahhüdüdür. Şirketin ömür boyu yenileme garantisi içeren bir ürün sunması halinde, akdedilen

Detaylı

Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ

Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin

Detaylı

MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER A.ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 1) Sağlığım Tamam Sigortası Nedir? 2) Bu ürünü kimler alabilir? 3) Sağlığım Tamam Sigortası Nasıl Kullanılır? 4) Özel hastanelerde

Detaylı

SİGORTALI BİLGİLERİ SELDA APPAK ***6982 FERT K 20/05/ /02/2005 ( * ) PRİM BİLGİLERİ (TL) SİGORTA KONUSU TEMİNATLAR

SİGORTALI BİLGİLERİ SELDA APPAK ***6982 FERT K 20/05/ /02/2005 ( * ) PRİM BİLGİLERİ (TL) SİGORTA KONUSU TEMİNATLAR SİGORTA ETTİREN BİLGİLERİ Adı Soyadı : SELDA APPAK Network : EKO Vergi/TCK No/Pas.No : ***6982 Bölge : EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Adres : GÜZELYALI MAH. RESKA GIDA MİTHATPAŞA CAD. 1096A KONAK 35000 KONAK İZMİR

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 1. Amaç ve Kapsam DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 (1) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen,

Detaylı

A.1. Sigortanın Konusu

A.1. Sigortanın Konusu Hazine Müsteşarlığından: YILLIK GELİR SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu 1.1- Sigortacı, yıllık gelir sigorta sözleşmesi ile toplu veya belirli süreler içinde ödenen

Detaylı

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI Kimler Sigorta Kapsamına Alınabilir? Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan Genel Sağlık Sigortası olan kişiler bu poliçeyi satın alabilirler. Bu

Detaylı

Modüler Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Modüler Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sorumluluk sigortası Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden

Detaylı

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye

Detaylı

Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir.

Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir. TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi 30.07.2010 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi, 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30)

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Bilindiği üzere, Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği 01/04/2015

Detaylı

BİLGİLENDİRME FORMU (EĞİTİM SİGORTASI)

BİLGİLENDİRME FORMU (EĞİTİM SİGORTASI) En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin genel amaçlı bilgi vermek amacıyla

Detaylı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008 26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak

Detaylı

BİLGİLENDİRME FORMU / NOTICE OF INFORMATION. 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin/brokerin; Ticaret Ünvanı :

BİLGİLENDİRME FORMU / NOTICE OF INFORMATION. 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin/brokerin; Ticaret Ünvanı : FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU / NOTICE OF INFORMATION En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere,

Detaylı

Poliçe tüm Türkiye de geçerlidir. SGK ile anlaşması olan 63 ilde 345 kurum da poliçemiz kullanılabilmektedir.

Poliçe tüm Türkiye de geçerlidir. SGK ile anlaşması olan 63 ilde 345 kurum da poliçemiz kullanılabilmektedir. SAHRAYICEDİD MAH.MÜMİDERESİ SOK. RÜSTEMOĞLU APT.NO:42 D:12 KADIKÖY/İSTANBUL Tel: (216) 386 19 05 /359 70 70 Fax: (216) 386 19 06 info@oykum.com http:// www.oykum.com Sayın Üyelerimiz Allianz Sigorta yetkili

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 25/05/2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2016/20)

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 25/05/2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2016/20) Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 25/05/2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2016/20) Bu Genelge, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken;

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken; Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır.

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır. 27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

Koç Vakfı Kurumsal Sağlık Sigortası Sık Sorulan Sorular

Koç Vakfı Kurumsal Sağlık Sigortası Sık Sorulan Sorular Koç Vakfı Kurumsal Sağlık Sigortası Sık Sorulan Sorular 1- Teminatlarım hakkında detaylı bilgiye, teminat kullanımım ve kalan teminat limitlerim gibi, nasıl ulaşabilirim? Cevap: Poliçelere ait teminat

Detaylı

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FiNANSÖR İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. (Onay Tarihi:16/5/2013)

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. (Onay Tarihi:16/5/2013) A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu BAĞIMSIZ DENETÇİLİK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI (Onay Tarihi:16/5/2013) Bu sigorta ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

FARKI GARANTİ DEN SAĞLIK SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU

FARKI GARANTİ DEN SAĞLIK SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU FARKI GARANTİ DEN SAĞLIK SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere, yapılacak sözleşmeye ilişkin hususlarda genel bilgi

Detaylı

KİŞİYE ÖZEL DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU FORMU

KİŞİYE ÖZEL DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU FORMU KİŞİY ÖZL DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU FORMU Lütfen, Başvuru Formu üzerinde yer alan tüm alanları büyük harf kullanarak okunaklı bir şekilde doldurunuz. Bu form, teklif niteliğinde değildir. Aracı / KRY No

Detaylı

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları A -Sigortanın Kapsamı A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının karayolunda kullanılabilen motorlu aracı ile daimi ikametgah adresi dışındaki

Detaylı

PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR PAYI

PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR PAYI PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR YATARAK TEDAVİ TEMİNATLARI Ameliyat 0 Olay Başına SİZ Oda-Yemek 0 Günlük SİZ Refakatçi 0 Günlük SİZ Tıbbi Tedavi için Yatış 0 Olay Başına SİZ Yardımcı Tıbbi Malzeme 20 Yıllık 750

Detaylı

ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005

ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005 ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005 A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta ile; ulusal veya uluslararası düzeyde nitelikli elektronik

Detaylı

: Rüzgârlıbahçe Mah. Kavak Sok. No: Kavacık/İSTANBUL Tel & Faks no. : , faks: MERSİS no :

: Rüzgârlıbahçe Mah. Kavak Sok. No: Kavacık/İSTANBUL Tel & Faks no. : , faks: MERSİS no : En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere, yapılacak sözleşmeye ilişkin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır.

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır. MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Adresi Akbank Genel Müdürlüğü Sabancı Center 34330 4. Levent İstanbul

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere,

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

310 KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALI SORUMLULUK(Trafik) SİGORTA POLİÇESİ

310 KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALI SORUMLULUK(Trafik) SİGORTA POLİÇESİ 310 KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALI SORUMLULUK(Trafik) SİGORTA POLİÇESİ Sayfa 1 / 2 Poliçe No 23207157-Y-0 Net Prim (TL) 531.47 Acente No 4686 Ürün Kodu 310 SGK Devredilen Prim(TL) Gider Vergisi(TL)

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

Prim Tutarları (4. Basamak) Risk Grubu Prim Miktarı (TL) I. Grup 150 II. Grup 300 III. Grup 500 IV. Grup 750

Prim Tutarları (4. Basamak) Risk Grubu Prim Miktarı (TL) I. Grup 150 II. Grup 300 III. Grup 500 IV. Grup 750 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (2010/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Detaylı

a) Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar,

a) Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar, SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 Yürürlük Tarihi: 10 Ekim 1990 Teminat Kapsamı Madde 1- İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları

Detaylı

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri Altay AKKAY, SMMM Bağımsız Denetçi 6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri 30/06/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

Neden Sağlık Sigortası?

Neden Sağlık Sigortası? Neden Sağlık Sigortası? Olası sağlık sorunlarına çağdaş ve kapsamlı çözümler getirir Kişiler, diledikleri doktor veya sağlık kurumunu seçmek özgürlüğüne sahiptir. Kişiler, sağlık sigorta primlerini vergiden

Detaylı

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI Özel hastanelerin avantajlarından yararlanmak istiyorsunuz, ancak yüksek fark ücretleri sizi endişelendiriyor mu? Muayene ve tetkikler için uzun randevu sürelerini beklemek

Detaylı

SENSEÇ DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU VE BEYAN FORMU

SENSEÇ DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU VE BEYAN FORMU SNSÇ DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU V BYAN FORMU Lütfen, Başvuru Formu üzerinde yer alan tüm alanları büyük harf kullanarak okunaklı bir şekilde doldurunuz. Bu form, teklif niteliğinde değildir. Aracı No Seçilen

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

1 MAYIS 2011 TARİHİNDEN GEÇERLİ YEŞİL KART SİGORTA TARİFE VE TALİMATI

1 MAYIS 2011 TARİHİNDEN GEÇERLİ YEŞİL KART SİGORTA TARİFE VE TALİMATI 1 MAYIS 2011 TARİHİNDEN GEÇERLİ YEŞİL KART SİGORTA TARİFE VE TALİMATI Yeşil Kart Sertifikası na ait sigorta sözleşmesi ile sigortacı, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel

Detaylı

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Hazine Müsteşarlığından A SİGORTA KAPSAMI A.1 Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız

Detaylı

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM YATARAK TEDAVİ I KATILIM PAYI LİMİT Ameliyat Tek Kişilik Oda - Yemek Refakatçi Tıbbi Tedavi için Yatış Küçük Cerrahi Müdahaleler Yıllık Yoğun Bakım Koroner Anjiyografi

Detaylı

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU Sermayesi: 1.250.000.000 MÜŞTERİYE AİT BİLGİLER : Müşterinin Adı Soyadı TCKN/YKN - Müşteri Numarası İPOTEK TEMİNAI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU KREDİ KURULUŞUNA AİT BİLGİLER: Kredi Kuruluşu (İşbu bilgi

Detaylı

GRUP SAĞLIK SİGORTASI BAŞVURU VE SAĞLIK BEYAN FORMU

GRUP SAĞLIK SİGORTASI BAŞVURU VE SAĞLIK BEYAN FORMU BAŞVURU V SAĞLIK BYAN FORMU Lütfen, Başvuru Formu üzerinde yer alan tüm alanları büyük harf kullanarak okunaklıbir şekilde doldurunuz. Bu form, teklif niteliğinde değildir. Grup Adı / Sigorta ttiren Plan

Detaylı

: Rüzgârlıbahçe Mah. Kavak Sok. No: Kavacık/İSTANBUL Tel & Faks no. : , faks: MERSİS no :

: Rüzgârlıbahçe Mah. Kavak Sok. No: Kavacık/İSTANBUL Tel & Faks no. : , faks: MERSİS no : En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere, yapılacak sözleşmeye ilişkin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı R.

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V.

Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V. Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 18.10.1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı Sayı : 13849230 OHDAA'İO Konu :Sağlık Sigortası 1 1 Temmuz 20U Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20.06.2014 tarihli yazısı ekinde İçişleri Bakanlığı Göç

Detaylı