BELEDİYENİN DİĞER KURUMLARLA ORTAK İŞ VE PROJE YAPMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELEDİYENİN DİĞER KURUMLARLA ORTAK İŞ VE PROJE YAPMASI"

Transkript

1 BELEDİYENİN DİĞER KURUMLARLA ORTAK İŞ VE PROJE YAPMASI Hayrettin GÜNGÖR TBB Genel Sekreteri - İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü I. Giriş Belediyeler, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun başta 75 inci maddesi olmak üzere diğer maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümlere göre, diğer kamu kurum ve kuruluşları (merkezi idare ve mahalli idare gibi) dernek ve vakıflar, meslek odaları ve özel şahıslarla yine kanunda gösterilen usul ve esaslar çerçevesinde ortak proje iş, taşınmaz tahsisi, devri ve kiralaması yapabilmektedir. Belediyelerin belirtilen kurum ve kuruluşlar ve özel şahıslar ile yapacakları ortak proje ve iş yapmalarının şartları birbirinden farklılık arzetmekte ve aşağıda açıklanan şartlarda yapılabilmektedir. II. Diğer Kuruluşlarla İlişkinin Şartları Belediyenin diğer kuruluşlarla istediği her konuda hizmet ilişkisine girmesi mümkün değildir sayılı Kanun un 75 inci maddesi belediyenin diğer kuruşlarla hizmet ilişkisini düzenlemiş ve bu ilişkinin kurulmasında bazı temel şartların varlığını aramıştır. 1) Görev ve Sorumluluk Alanına Girmesi: 5393 sayılı Kanun un 75 inci maddesi hükmü bu ilişkinin sınırını belediyenin görev ve sorumluluk alanlarına giren konularla sınırlamıştır. Belediyenin görev ve sorumlulukları 5393 sayılı Kanun un 14 üncü maddesinde sayılmıştır. Belediye ancak burada sayılan görev ve sorumluluk alanlarında diğer kuruluşlarla ilişkiye girilebilir. Örneğin; askeri ve yargı kuruluşları ile ilişkiye giremez veya haberleşme hizmeti yapamaz. Kanun un 14 üncü maddesi belediyenin görev ve sorumluluk alanını mahallî müşterek nitelikte olmak 248 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2011

2 Hayrettin GÜNGÖR şartıyla tek tek sayarak belirlemiş, birde belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. denmek suretiyle görev, sorumluluk ve yetki alanını coğrafik olarak sınırlamıştır. Kanunda yer alan bu sınırlamaya göre belediyeler kendi sınırları içerisinde görev, yetki ve sorumluluğu olan alanlarda diğer kuruluşlarla ilişkiye girebilecektir. Belediyelerin sınır alanı dışında olan kurum ve kuruluşlarla ortak iş ve proje ilişkisine girmesi için ise karşılıklı çıkar ilişkisinin bulunması gerektiği düşünülmektedir. Çıkar ilişkisinin denk olması da gerekmez. 2) Belediye Meclisinin Kararı: 5393 sayılı Kanun un 75 inci maddesi hükmüne göre, belediyenin başka kuruluşlarla ilişkiye girebilmesi için, belediyenin görev ve sorumluluk alanlarına giren konular olması yanında, belediye meclisinde bu yönde alınmış bir karar da olması gerekir. Diğer kuruşlarla ortak hizmet ilişkisi kurulmasına ilişkin belediye meclisinin kararı genel nitelikte değil, somut olmalıdır. Hangi kuruluşla, hangi iş için, hangi şartlarda ilişkiye girileceği meclis kararında açıkça vurgulanmalıdır. 3) Anlaşma (Protokol) Yapılması: 5393 sayılı Kanun un 75 inci maddesi anlaşmadan bahsetmektedir. Diğer kuruluşlarla ilişkiye girilmesi için, belediyenin görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda belediye meclisinin kararına istinaden belediye ile ilişkiye girilecek kuruluş arasında yazılı bir anlaşma olmalıdır. Bu anlaşmada şartlar bütün detaylarıyla belirtilmeli ve yetkili makam veya kişilerce karşılıklı olarak imzalanmalıdır. 4) İlişki Kurulacak Kuruluşlar: 5393 sayılı Kanun un 75 inci maddesi, belediyenin ortak iş yapacağı kuruluşları ve bu kuruluşlarla hangi konularda ilişkiye girileceğini belirtmiştir sayılı Kanun un 75 inci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları, dernek ve vakıflar ile meslek odaları şunlardır; a- Mahalli idare: İl özel idaresi, belediye, köy ve belediyelere bağlı idareler ile mahalli idare birliklerini kapsamaktadır. b- Diğer kamu kurum ve kuruluşu: Bu kavram çok geniş ve kapsamlı bir ifadedir. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ifadesinden yasayla kamu kurum ve kuruluşu olarak sayılan bütün kamu idarelerini anlamak gerekir. Örneğin, Bakanlıklar, Bakanlıklara Bağlı Genel Müdürlükler veya Bağlı Kurumlar, Üniversiteler, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Mahalli İdare Birlikleri, Sosyal Güvenlik Kurumları, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar gibi kurumlardır. c- Merkezi idare: Merkezi yönetim, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3 üncü maddesinde genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumlardan oluşmakta ve bu idareler sırasıyla 5018 sayılı Kanuna ekli I, II ve III sayılı Cetvellerde yer almaktadır. Genel Bütçeli İdareler Özel Bütçeli İdareler Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar MERKEZİ İDAREYE AİT KURULUŞLAR TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, Yargı Kuruluşları, Bakanlıklara Bağlı Genel Müdürlük ve Kuruluşlar gibi. Üniversiteler ve Enstitüler gibi. Kamu İhale Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu gibi. d- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları; Anayasa nın 135 inci maddesine göre, belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleridir. Örneğin; Barolar, mimar ve mühendisler, serbest muhasebeciler ve mali müşavirler odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi kuruluşlardır. e- Kamu yarına çalışan dernekler: 5253 sayılı Dernekler Kanunu nun 27 nci maddesine göre, ilgili bakanlıkların ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan dernek statüsünü elde eden ve bu statüyü kaybetmemiş olan dernekler kamu yararına çalışan derneklerdir. 249 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2011

3 Belediyenin Diğer Kurumlarla Ortak İş ve Proje Yapması onarım ve taşıma işini üstlenebilmesi için Kanun un 75 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartların varlığı ve bu işlerin mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olması gerekmektedir. Örneğin belediye, Kanun un 75 inci maddesinin (a) bendi kapsamında kamuya ait her derecedeki okulların ve üniversitelerin, sağlık kuruluşlarının, sosyal hizmet, çevre ve çevre sağlığı, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve sporla ilgili kurumlara ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işini bedelli ve bedelsiz üstlenebilir. Belediye bu işleri bedelsiz yapabileceği gibi belli bir bedel karşılığı da yapabilir. Belediyenin belirtilen işleri bedelli yapması kar elde etmesi anlamında değil, maliyetinin alınması anlamındadır. Bedelli yapılmasında maliyetin tamamı veya bir kısmı alınabilir. f- Özürlü dernek ve vakıfları: Özürlülere yardım ve destek sağlamak üzere kurulmuş dernek ve vakıflardır. g- Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar: Faaliyetlerinden dolayı Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar. h- 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları: 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu ile yürürlükten kaldırıldığından, 5362 sayılı Yasa kapsamına giren ve tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğindeki esnaf ve sanatkârlar odaları ile bu odaların üst kuruluşu olan birlik, federasyon ve konfederasyon şeklindeki meslek odaları sayılı Kanun un 75 inci maddesinde belediyenin yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabileceği belirtilmesine rağmen, bu kurum ve kuruluşların hepsi ile aynı düzeyde ortak iş ve proje yapmasını öngörmemiştir. Bu kurum ve kuruluşlarla ne düzeyde ortak iş ve proje yapılacağı Kanun un bentlerinde açıklanmıştır. III. Yapım, Bakım, Onarım ve Taşıma İşlerini Üstlenme: 5393 sayılı Kanun un 75 inci maddesinin (a) bendi belediyenin, mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebileceğini öngörmüştür. Belediyenin başka bir kuruluşa ait yapım, bakım, Ancak Kanun un 75 inci maddesinin (a) bendi kapsamında belediye hiçbir şekilde özel eğitim ve sağlık kurumlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, kamu yarına çalışan veya Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış olsa bile dernek ve vakıflara ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işini üstlenemez. Belediye Kanun un 75 inci maddesinin (a) bendi kapsamında yapılacak işleri bütçelemesi için, bütçe hazırlığında bu kurum ve kuruluşlara ihtiyaçlarını bildirmesini talep etmeli ve bu kuruluşlarda ihtiyaçlarını belediyeye bildirmelidir. Bu kurum ve kuruşların talep ettiği ihtiyaçların tamamının karşılanması zorunlu değildir. Belediye ihtiyaçların önceliğini ve kendi bütçe imkânlarını gözeterek bütçeye yeterli ödenek koyar veya koymaz. IV. Ortak Hizmet Projesi Gerçekleştirme: 5393 sayılı Kanun un 75 inci maddesinin (a) ve (c) bendi belediyenin diğer kurum ve kuruluşlarla ortak hizmet projesi yapmasını düzenlemiştir. Kanun un 75 inci maddesinin (a) bendine göre mahallî idareler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesinde belediyenin bu kuruluşlara kaynak aktarımıöngörülmektedir. Bu kapsamda belediye bir kaynak aktarımında bulunuyorsa bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kanun un (c) bendi kapsamında kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına 250 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2011

4 Hayrettin GÜNGÖR giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilmesinde bir kaynak aktarımından bahsedilmemiştir. Kanun da bu kuruluşlarla ortak hizmet projesi gerçekleştirmek için kaynak aktarımının öngörülmemiş olması, bu projeler için belediyenin bir harcama yapamayacağı anlamına da gelmemektedir. Belediye ortak hizmet projesi gerçekleştirme protokolü kapsamında gereken her türlü harcamaları kaynak aktarmaksızın kendisi yapacak veya tarafların ortak proje kapsamında ne tür katkılarının olacağı, bunların nasıl finanse edileceği protokolde belirtilecek ve buna göre kaynak kullanılacaktır. Hizmet projesi kapsamında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 4 üncü maddesindeki hizmet tanımı içinde yer alan işleri anlamak gerektiği düşünülmektedir. V. Ayni Yardım, Araç ve Personel Temini: 5393 sayılı Kanun un 75 inci maddesinin (b) bendine göre belediye, mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir. Örneğin belediye, devlete ait okulların ve sağlık kuruluşlarının kırtasiye veya diğer demirbaş ihtiyaçlarını karşılayabilir veya bu kuruluşlara araç ve personel görevlendirebilir. Belediyenin mahallî idareler ile merkezî idareye hizmetlerin yerine getirilmesi için ayni yardım yapması, personel ve araç görevlendirmesi için bu işlerin belediyenin görev ve sorumlulukları alanına giren işler olması yanında bu idarelere ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacına da yönelik olması gerekir. Örneğin; Belediye okulların ayni ihtiyaçlarını karşılarken okul laboratuarına bilgisayar alması mümkünken, öğretmenler odasına televizyon alması bu kapsamda bir ihtiyaç değildir. Belediye, Kanun un 75 inci maddesinin (b) bendi kapsamında belediye sınırları dışında başka bir mahalli idare ve merkezi idare kuruluşuna personel ve araç görevlendirmesi bu düzenleme amacıyla bağdaşmaz. VI. Taşınmaz Devri ve Tahsis Edilmesi: Belediyeye ait taşınmazları kamu idarelerine ve özel kişilere devir ve tahsis şeklinde iki başlık halinde incelemek gerekir. Taşınmazların devri ve tahsisi hangi şekilde yapılırsa yapılsın 5393 sayılı Kanun un 18 ve 75 inci maddeleri hükmüne göre, belediye meclisin kararının alınması zorunludur. 1) Taşınmazların Kamu İdarelerine Devri ve Tahsisi: Taşınmazların tahsisi ile ilgili genel düzenleme, 5018 sayılı Kanun un 47 nci maddesinde yer almaktadır. Bu hükme göre, kamu idareleri, kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler ve tahsis edilen taşınmaz, amaç dışı kullanılamaz sayılı Kanun un 47 nci maddesi sadece tahsisi düzenlemiş, taşınmazların devrini düzenlememiştir. Oysa 5393 sayılı Kanun un 75 inci maddesi devirden de bahsetmektedir sayılı Kanun un 75 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi belediyeler için özel bir düzenleme olduğundan, belediye taşınmazlarının devir ve tahsisi burada sayılan şartlarda yapılabilecektir. Belediye taşınmazlarının devir ve tahsis edilebilmesi için aşağıdaki şartların oluşması gereklidir; Taşınmaz ancak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devir ve tahsis edilebilir. Devir ve tahsisi için belediye meclisinin kararı gerekir. Taşınmazın devir ve tahsis amacı belediyenin görev ve sorumluluk alanıyla da örtüşmelidir. Taşınmazın devir ve tahsisi yazılı bir protokole bağlanmalıdır. Taşınmaz devri ve tahsisi bedelli veya bedelsiz olabilir. Bedel alınması ve alınmaması zorunlu değildir. Devir ve tahsis yapılan kamu kurum ve kuruluşu taşınmazı asli görev ve hizmetlerinde kullanmak zorundadır. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis 251 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2011

5 Belediyenin Diğer Kurumlarla Ortak İş ve Proje Yapması Belediye taşınmazlarının 2942 sayılı Kanun un 30 uncu maddesine göre de devrinin mümkün olmasına karşın, 5393 sayılı Kanun un 75 inci maddesinin (d) bendine göre taşınmaz devirlerinde 2942 sayılı Kanun da belirtilen usul ve esasların aranmayacağı düşünülmektedir. 2) Özel Kişilere Taşınmaz Tahsisi: 5393 sayılı Kanun un belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre, il sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu i geçen belediyeler; Sağlık, Eğitim, Sosyal hizmet, Turizm, Hizmetlerini geliştirecek projelere arsa tahsis edebilirler. Ancak bu şekilde taşınmaz tahsisi yapılması için; edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz. Taşınmazın tahsis süresi yirmi beş yılı geçmemelidir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Belediye taşınmazının tahsisi durumunda bu taşınmazın belli bir süre kullanım hakkının tahsis edilen kuruma geçtiği ve mülkiyeti geçmediği halde, taşınmazın devrinde mülkiyet hakkı da devredilen kuruma geçmektedir sayılı Kamulaştırma Kanunu nun bir idareye ait taşınmaz malın diğer idareye devri başlıklı 30 uncu maddesine göre, kamu tüzel kişilerinin ve kurumlarının sahip oldukları taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakları diğer bir kamu tüzel kişisi veya kurumu tarafından kamulaştırılamaz. Yine 2942 sayılı Kanun un 30 uncu maddesine göre, taşınmaz mala, kaynak veya irtifak hakkına ihtiyacı olan idare, 8 inci madde uyarınca bedelini tespit eder. Bu bedel esas alınarak ödeyeceği bedeli de belirterek mal sahibi idareye yazılı olarak başvurur. Mal sahibi idare devire muvafakat etmez veya altmış gün içinde cevap vermez ise anlaşmazlık, alıcı idarenin başvurusu üzerine Danıştay ilgili idari dairesince incelenerek iki ay içinde kesin karara bağlanır. Belediye meclisinden karar, İçişleri Bakanlığından onay, alınması zorunludur. Ayrıca tahsis edilen arsada amacı dışında kullanılmaz. Tahsis amacı dışında kullanılan arsanın tahsisinin iptal edilmesi gerekir. Kanun hükmüne göre taşınmaz tahsisi, arsa tahsisiyle sınırlıdır. Örneğin bu kapsamda bina veya tesislerin tahsisi yapılamaz. Sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere arsa tahsisi bedelsiz veya düşük bir bedelle yapılabilmektedir. Bu takdir belediye meclisine aittir sayılı Kanun un 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası arsa tahsisi yapılacak kişiler konusunda bir sınırlama getirmemiştir. Dolayısıyla arsa tahsisi yapılacak kişilerin gerçek veya tüzel kişi olması mümkün olduğu gibi, tüzelkişilerin de kamu veya özel hukuk tüzelkişisi ayırımı söz konusu değildir. Kanun hükmü, sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere arsa tahsisi yapma yetkisini; Büyükşehir belediyelerine, İl belediyelerine, Nüfusu i geçen ilçe ve belde belediyelere, verdiğinden, nüfusu ve daha aşağı olan ilçe ve belde belediyeleri bu şekilde arsa tahsisi yetkisine sahip değildirler. 252 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2011

6 Hayrettin GÜNGÖR Sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere arsa tahsisinin süresi ne olmalıdır? 5393 sayılı Kanun un 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere arsa tahsisinin süresiyle ilgili bir düzenleme getirmemiştir. Dolayısıyla bu şekilde yapılacak arsa tahsisi süresi belediye meclisince belirlenir. 3) Sınırlı Ayni Hak Tesisi Yoluyla Taşınmaz Tahsisi: 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun un 5 inci maddesine göre, kamu kurum ve kuruluşları (belediyeler dâhil) ellerinde bulunan tarihi eser niteliğini haiz bina ve müştemilatı, tarihi özelliklerine uygun olarak restore ettirilmek ve/veya tarihi özellikleri korunmak ve mülkiyeti ilgili kamu kurum ve kuruluşunda kalmak suretiyle; Eğitim, Sağlık, Kültür ve sosyal, amaçlı olmak üzere Kamu yararına çalışan derneklere, Vakıflara, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, Üniversitelere, Ticarî faaliyetlerde kullanılmak üzere gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine, Sınırlı ayni hak olarak tesis edilebilir. Sınırlı ayni hak tesisi ile ilgili esas ve usuller ile bedeli ve kullanma süresi, ilgili belediye veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından Türk Medeni Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu, Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde belirlenir. 4) Taşınmazların Kamu İdarelerine Kiraya Verilmesi: 5393 sayılı Kanun un 75 inci maddesinin (d) bendi belediye taşınmazlarının mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına kiraya da verilebileceğinden bahsetmektedir. Bu şekilde taşınmazların kiraya verilmesinde yöntem ne olmalıdır? Acaba 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanacak mıdır? 5393 sayılı Kanun un 75 inci maddesinin (d) bendi kapsamında belediye taşınmazlarının kiraya verilebilmesi için; Belediye meclisinin kararı, Belediye ile taşınmazın kiraya verildiği kuruluş arasında bir anlaşma yapılması, Kiraya verilen taşınmazın belediyenin görev ve sorumluluk alanına giren konuda kullanılması, zorunludur. Bu kuralların varlığı halinde belediye sadece mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına taşınmazlarını kiraya verebilmektedir. Dolayısıyla 5393 sayılı Kanun un 75 inci maddesinin (d) bendine göre taşınmazların kiraya verilmesinde 2886 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı düşünülmektedir. Çünkü bu konuda 5393 sayılı Kanun un 75 inci maddesi özel bir düzenleme içermektedir. Kaldı ki, kiraya verme işleminin 2886 sayılı Kanun hükmüne göre yapılacağı düşünüldüğünde, mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına taşınmazın kiraya verilmesi ihtimali ortadan kalkacak ve bu durum 5393 sayılı Kanun un 75 inci maddesinin (d) bendinin amacıyla örtüşmeyecektir. Ancak 5393 sayılı Kanun un 75 inci maddesinin (d) bendine göre taşınmaz devri ve tahsisinin bedelli ve bedelsiz yapılabilmekte iken, kiraya verme işlemi her zaman bir bedel içermektedir. Kira bedeli piyasa şartlarını yansıtmasa bile karşılıklı anlaşma ile bir bedelin kira olarak alınmasının gerektiği düşünülmektedir. 253 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2011

13- İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ :

13- İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ : 13- İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ : 13.01-5302 sayılı Yasa nın 64 üncü maddesi hükmüne göre, İl Özel İdaresinin diğer kuruluşlar ile ilişkisinde üç temel şartı vardır. Bu üç şart birlikte

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI Ali ÇAMLIBEL Sayıştay Uzman Denetçisi İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, karar organı seçmenler tarafından seçilerek

Detaylı

BELEDİYENİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI. Yasemin SEZGİN Türkiye Belediyeler Birliği Avukat

BELEDİYENİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI. Yasemin SEZGİN Türkiye Belediyeler Birliği Avukat BELEDİYENİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI Yasemin SEZGİN Türkiye Belediyeler Birliği Avukat Belediye Tanımı T.C. ANAYASASI 2. Mahalli idareler Madde 127- (1) Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının

Detaylı

MAHALLİ İDARELERİN SPORLA İLGİLİ İŞLEVLERİ VE SPOR KULÜPLERİNE YARDIMLARI

MAHALLİ İDARELERİN SPORLA İLGİLİ İŞLEVLERİ VE SPOR KULÜPLERİNE YARDIMLARI MAHALLİ İDARELERİN SPORLA İLGİLİ İŞLEVLERİ VE SPOR KULÜPLERİNE YARDIMLARI Yaşar ATEŞ Sayıştay Uzman Denetçisi 1. GİRİŞ 1982 Anayasasının Gençliğin korunması başlıklı 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında,

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org MAHALLİ İDARELERDE ÖDENEK KULLANIMI VE BÜTÇEDE YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER VE BUNLARIN MUHASEBESİ Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org I- GİRİŞ Devlet, örgütleri (idari teşkilatları) içinde organları

Detaylı

KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK ODALARINA AİT İKTİSADİ İŞLETMELERİN VERGİLENDİRİLMESİ

KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK ODALARINA AİT İKTİSADİ İŞLETMELERİN VERGİLENDİRİLMESİ KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK ODALARINA AİT İKTİSADİ İŞLETMELERİN VERGİLENDİRİLMESİ I-KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN A-Kurumlar Vergisinin Konusu ve Mükellefleri Kurumlar Vergisi Kanunu nun 1. maddesinde,

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: BİRİNCİ KISIM

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1- Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU 9397 MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU Kanun Numarası : 5355 Kabul Tarihi : 26/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/6/2005 Sayı : 25842 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 R.G.Yayım Sayısı

Detaylı

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 Büyükşehir belediyesi

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 Resmi Gazete

Detaylı

1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Belediye tüzel kişiliğinin kendinden beklenen hizmetleri yerine getirebilmesi için belli görev ve yetkilerle donatılmış olması önemlidir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1)

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) 11741 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12/11/2012

Detaylı

TOPLU KONUT KANUNU (1)

TOPLU KONUT KANUNU (1) 6385 TOPLU KONUT KANUNU (1) Kanun Numarası : 2985 Kabul Tarihi : 2/3/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayfa : 18344 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 23 Sayfa : 53 Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun No. 5018 Kabul Tarihi : 10.12.2003 Resmi Gazete Tarihi 24/12/2003 Resmi Gazete Numarası 25326 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI 5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI Fehmi BAŞARAN Sayıştay Üyesi I-GİRİŞ Bilindiği üzere, son yıllarda Dünyadaki gelişmelere paralel olarak

Detaylı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi * 1. GİRİŞ Ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılığı bütçeleri ciddi olarak etkiler. Gelir düzeyi düşük ülkelerde yetersiz

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

1 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

1 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26482 Resmi Gazete Tarihi 03.04.2007 1 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 21/6/2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13/6/2006

Detaylı

Sayı : 1/K-3625 15/12/2014 Konu : Torba Yasa Görüş İstemi Hk.

Sayı : 1/K-3625 15/12/2014 Konu : Torba Yasa Görüş İstemi Hk. Sayı : 1/K-3625 15/12/2014 Konu : Torba Yasa Görüş İstemi Hk. TMMOB BAŞKANLIĞI NA ANKARA İlgi: 09/12/2014 tarih ve 2062 sayılı yazınız. İlgi de kayıtlı yazınızda, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı