T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI"

Transkript

1 S101 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ TEMEL DÜZEY (TD) 20 ĞUSTOS 2011 Saat: CUMRTESİ 1. OTURUM dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : Sınav Salon No : Sıra No: DİKKT: 1. Bu sınavda, 4 modüle ait test soruları yer almaktadır. Soru sayısı Sayfa No Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar Hisse Senetleri Piyasaları Tahvil ve Bono Piyasaları Temel Finans Matematiği, Değerleme Yöntemleri, Muhasebe ve Mali naliz Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için sınav başlamadan önce salon sorumlularına başvurunuz. 3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. ncak alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması ve bulundurulması yasaktır. Bu cihazları yanında bulunduran adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. CEVP KÂĞIDI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz. Cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa veya size ait değilse verilecek yedek cevap kâğıdına, kimliğinizle ilgili bilgileri, salon başkanının açıklamalarına göre yazınız. 3. Cevap kâğıdında Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar, Hisse Senetleri Piyasaları, Tahvil ve Bono Piyasaları ve Temel Finans Matematiği, Değerleme Yöntemleri, Muhasebe ve Mali naliz testleri için dört ayrı sütun bulunmaktadır. Cevaplarınızı cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLM: SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLM 1. Bu soru kitapçığında toplam 100 soru bulunmaktadır. Bir modül için 45 dakikalık cevaplama süresi verilmiştir. Kitapçığın tümü için verilen cevaplama süresi 180 dakikadır. 2. Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70 olması zorunludur. 3. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. Doğru bulduğunuz seçeneği cevap kâğıdında o soru için ayrılan yerde bularak işaretleyiniz. 4. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 5. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 6. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 7. Puanlamada her doğru cevaba eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 8. Sınavın bitiminde cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon sorumlularına teslim etmeyi unutmayınız. rka kapağa geçiniz. DİKKT: Testteki sorular tarihi itibarıyla hazırlanmıştır. Bu tarihten sonra sınav konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış olsa bile, soruları cevaplandırırken bu değişiklikleri dikkate almayınız.

2 SERMYE PİYSSI MEVZUTI, İLGİLİ MEVZUT VE ETİK KURLLR sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi bir sermaye piyasası kurumu değildir? ) Yatırım fonları B) racı kurumlar C) Yatırım ortaklıkları D) Finansal kiralama şirketleri 5. Emeklilik yatırım fonları, aşağıdakilerden hangisine yatırım yapamaz? ) Yatırım fonu katılma payları B) Borçlanma araçları ile hisse senetleri C) Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile varantlar D) Fonu kuran emeklilik şirketine ait sermaye piyasası araçları 2. şağıdaki hâllerin hangisine 2449 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanmaz? ) XYZ Bankasının kendi hisselerini halka arz etmesi B) XYZ Bankasının ortak sayısının halka arz edilmeksizin 350 kişiye ulaşması C) İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören bir hisse senedinin alım ya da satımına aracılık edilmesi D) Yatırımlarını Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında değerlendirmek isteyen bir kişiye ücret karşılığında yatırım danışmanlığı hizmeti verilmesi 3. şağıdakilerden hangisi konut finansmanı fonunun özellikleri arasında değildir? ) Kayıtlı sermayeli olarak anonim ortaklık şeklinde kurulurlar. B) Fon portföyüne alınan varlıkların korunması ve saklanmasından fon kurulu sorumludur. C) Fon kurucusu ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetlere yönelik garanti verebilir. D) Fon mal varlığı hakkında ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetler itfa edilinceye kadar ihtiyati tedbir kararı verilemez. 4. Sermaye piyasası araçlarının, halka arz yoluyla satılmasının ve satılamayan kısmının bir kısmının bedeli satış süresi sonunda tam ve nakden ödenerek satın alınmasının satışını yapana karşı taahhüt edilmesi olarak tanımlanan halka arza aracılık türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Bakiyeyi yüklenim B) Tümünü yüklenim C) Kısmen bakiyeyi yüklenim D) Kısmen tümünü yüklenim 6. İMKB de Borsa üyeleri arasında veya Borsa üyeleri ile müşterileri arasında Borsa işlemlerinden doğan uyuşmazlıklara ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Borsa Yönetim Kurulunun kararlarına karşı itiraz edilemez. B) Borsa üyeleri arasında çıkan uyuşmazlıkların Borsada çözümü zorunludur. C) Borsaya getirilen uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Borsa Yönetim Kurulu yetkilidir. D) Uyuşmazlık Komitesi, uyuşmazlıkların incelenmesinde ve sonuçlandırılmasında yönetim kuruluna yardımcı olur. 7. şağıdakilerden hangisi Merkezi Kayıt Kuruluşu Ş nin görev ve yetkilerinden biri değildir? ) Yatırımcıları Koruma Fonunu idare ve temsil etmek B) Kayda alınan hisse senetlerinin fiyat istikrarını sağlamak C) Kayıtların mevzuatta öngörülen çerçevede gizliliğini sağlamak D) Sermaye piyasası araçlarını ve bunlara bağlı hakları, bilgisayar ortamında, üyeler ve hak sahipleri itibarıyla kayden izlemek 8. Borçlanma araçlarına ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Hazine garantisi sağlanan borçlanma aracı ihraçlarında, mevzuatta belirlenen ihraç limitleri uygulanmaz. B) Banka bonoları hariç olmak üzere, halka arz edilecek borçlanma araçlarının satış süresi 2 iş gününden az ve 5 iş gününden fazla olamaz. C) Borçlanma aracı ihraççıları, bu araçlara ilişkin kredi derecelendirmesi yaptırmış olmaları hâlinde, bu derecelendirme notlarını izahname ve sirkülerde ilan ederler. D) İhraççıların yurt dışında satışını gerçekleştirecekleri borçlanma araçlarının Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınması gerekmez ancak ihraç sonuçlarına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi verilir. 2

3 SERMYE PİYSSI MEVZUTI, İLGİLİ MEVZUT VE ETİK KURLLR 9. I- Esas sözleşmelerinde birinci temettü oranının gösterilmesi zorunludur. II- Yönetim kurulu üyeleri ile memur, müsdahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması gerekmektedir. III- Hisse senetleri borsada işlem gören anonim ortaklıklar temettü bedelsiz hisse alarak dağıtamazlar. Halka açık anonim ortaklıklarda kâr dağıtımına ilişkin olarak yukarıda belirtilen esaslardan hangisi/hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) I - II C) I - III D) II - III 10. şağıdakilerden hangisi aracı kurumların aracılık faaliyetleri kapsamında yapabilecekleri faaliyetlerden değildir? ) Portföy yöneticiliği B) Halka arza aracılık C) Yatırım danışmanlığı D) Finansal kiralama işlemlerine aracılık 13. şağıdaki konulardan hangisi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmemiştir? ) racı kurumların faaliyetleri B) Finansal kiralama şirketlerinin faaliyetleri C) Derecelendirme kuruluşlarının faaliyetleri D) Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının faaliyetleri 14. Hisse senedi kuponlarının kullanımına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ) Hisse senedi iptal edilse bile kuponlar iptal edilmez. B) Yeni pay alma kuponları, bedelli veya bedelsiz pay almak amacıyla kullanılır. C) Hisse senedi kuponları sermaye piyasası uygulamaları bakımından menkul kıymet hükmündedir. D) Kâr payı kuponları, üzerinde belirtilen hesap döneminden başka bir dönemin kâr payı ödemesinde veya kâr payı ödemesi dışında bir amaçla kullanılamaz. 11. Kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kayıtlı sermaye tavanı, en fazla 5 yıllık süre için geçerlidir. B) Kayıtlı sermaye sisteminde tescil edilmiş bir kayıtlı sermaye tavanı söz konusudur. C) Kayıtlı sermaye sistemine geçmek için ortaklıkların esas sözleşmelerinde hüküm bulunması ve buna ilişkin bir yönetim kurulu kararı alınması yeterli olup, başkaca bir izin veya onay gerekmemektedir. D) Kayıtlı sermaye sistemine hisse senetlerini halka arz etmek üzere kurulan ortaklıklar ile sermaye artırmak suretiyle hisse senetlerini halka arz edecek ortaklıklar geçebilir. 12. şağıdakilerden hangisi gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yapabileceği işlerden biri değildir? 15. I- İhraççılar II- racı kuruluşlar III- Sermaye Piyasası Kurulu Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulacak hesaplar yukarıda belirtilen kuruluşlardan hangisi/hangileri itibarıyla açılır? ) Yalnız I B) I - II C) I - III D) II - III 16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda, ücretlendirmeye ilişkin politika ve prosedürlerini açıklamaya karar veren bir aracı kurumun, bunları aşağıdakilerden hangisinde açıklaması gerekir? ) Denetim Kurulu Raporu B) Yönetim Kurulu Karar Defteri C) Yıllık Bağımsız Denetim Raporu D) Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ) Gayrimenkullerin inşaat işlerini üstlenmek B) Gayrimenkule dayalı haklara yatırım yapmak C) Gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak D) Mülkiyetlerini edinmek kaydıyla yurt dışında gayrimenkul alım satımı 3

4 SERMYE PİYSSI MEVZUTI, İLGİLİ MEVZUT VE ETİK KURLLR 17. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri çerçevesinde, olağandışı olumsuz gelişmelerin meydana gelmesi hâlinde borsaların geçici olarak kapatılmasına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Borsa Başkanı tarafından 3 güne kadar kapatılabilir. B) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından resen 1 aya kadar kapatılabilir. C) 1 aydan uzun süreli olarak geçici kapatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. D) Borsa Yönetim Kurulunun talebi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15 güne kadar kapatılabilir. 21. Türk Ceza Kanunu uyarınca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunun oluşabilmesi için gerekli öncül suç aşağıdakilerden hangisidir? ) Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin yurt dışına çıkarılması suçları B) lt sınırı altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar C) Ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar D) Mal varlığına karşı suçlar 22. şağıdakilerden hangisi mevduat bankalarının gerçekleştirebilecekleri sermaye piyasası faaliyetlerinden değildir? 18. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına üyelik için yapılan başvurularda üyeliğe kabul kararını aşağıdakilerden hangisi verir? ) Sermaye Piyasası Kurulu B) İMKB Genel Kurulu C) İMKB Yönetim Kurulu D) İMKB Başkanı ) Repo-ters repo B) Kıymetli madenlere ve dövize dayalı opsiyon sözleşmelerine aracılık C) Sermaye piyasası araçlarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerine aracılık D) Sermaye piyasası araçlarının ihracına veya halka arz yoluyla satışına aracılık 19. şağıdakilerden hangisi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nezdinde bulunan komitelerden biri değildir? ) Disiplin Komitesi B) Gözetim Komitesi C) Kotasyon Komitesi D) Uyuşmazlık Komitesi 20. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar uyarınca Türkiye de yerleşik özel hukuk tüzel kişilerince ihraç veya halka arz olunacak sermaye piyasası araçlarının yurt dışında satışının serbestçe yapılabilmesi için söz konusu menkul kıymetlerin aşağıdaki kurumlardan hangisine kaydettirilmesi gerekmektedir? 23. I- Birlik tarafından üyelerine kınama cezası verilebilir. II- Halka açık şirketler Birlik e üye olmak zorundadırlar. III- Birlik in en önemli amacı bankaların mali yapılarını güçlendirmektir. Türkiye Sermaye Piyasası racı Kuruluşlar Birliği ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/ hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) I - II C) I - III D) II - III ) Maliye Bakanlığı B) Hazine Müsteşarlığı C) Sermaye Piyasası Kurulu D) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 4

5 SERMYE PİYSSI MEVZUTI, İLGİLİ MEVZUT VE ETİK KURLLR 24. şağıdakilerden hangisi aracı kuruluşların müşterileriyle ilişkilerinde uymaları gereken meslek kurallarından değildir? ) racı kuruluşlar müşterilere yönelik hazırlanan araştırma raporlarını kendi menfaatlerine kullanamazlar. B) Müşteriye verilen hizmetler karşılığı alınacak ücret, komisyon ve masraflarda belirlenen tutar ve oranların üzerine çıkamazlar. C) racı kuruluşlar her türlü hizmet ortamında işlem güvenliğinin sağlanmasına ve müşteri mağduriyetlerinin önlenmesine yönelik gerekli teknik ve hukuksal önlemleri alırlar. D) racı Kuruluşlar ile müşteriler arasında imzalanacak sözleşmelerde, müşterilerin hak ve menfaatlerini zedeleyici ve iyi niyet kurallarına aykırı hükümlere yer verilmez. 25. şağıdaki disiplin suçlarının hangisi Türkiye Sermaye Piyasası racı Kuruluşlar Birliği (TSPKB) üyeliğinden sürekli çıkarma cezasını gerektirir? ) TSPKB yetkili personelince yapılacak incelemelere engel olmak, bu personele talep edecekleri bilgi ve belgeleri vermemek ve kolaylık göstermemek B) SPK dan yetki veya izin belgesi almadan ilgili sermaye piyasası faaliyetinde bulunmak, yetki ya da izin belgesi iptal edilen faaliyetle ilgili işlemlere devam etmek C) Sahte belge düzenlemek veya belgeler üzerinde tahrifat yapmak suretiyle müşterilere ait nakit veya sermaye piyasası araçlarını üye veya üçüncü şahıslar lehine kullanmak D) Bir menkul kıymetin değerini etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgileri kendisi ve/veya müşterileri için menfaat sağlamak amacıyla kullanarak işlem yapmak ya da başkalarını bu yönde işlem yapmaya sevketmek 5

6 1. şağıdakilerden hangisi normal emir olarak tanımlanan borsa emirlerinden değildir? ) Özel Limit Fiyatlı Emirler B) Kapanış Fiyatlı Emirler C) Küsurat Emirleri D) Limit Fiyatlı Emirler 2. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasasında uygulanan baz fiyata ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? HİSSE SENETLERİ PİYSLRI 5. şağıdakilerden hangisi şirket hisse senetlerinin kotasyonu, Pazar açılması, halka arzı ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) işlem görmesi süreçlerinde İMKB tarafından gerçekleştirilen işlemlerden değildir? ) İlgili ortaklığın merkezinde ve faaliyet birimlerinde inceleme yapılması B) Bir menkul kıymetin ilgili pazara kabulüne karar verilmesi C) Kotasyon ücretleri tarifesinin tespit edilmesi D) Halka arz fiyatının belirlenmesi ) Bir hisse senedinin seans içinde işlem görebileceği fiyat adımlarının belirlenmesine esas teşkil eder. B) Bir hisse senedinin seans içinde işlem görebileceği referans fiyatın belirlenmesine esas teşkil eder. C) Bir hisse senedinin seans içinde işlem görebileceği alt ve üst fiyat limitlerinin belirlenmesine esas teşkil eder. D) Bir sonraki seansta uygulanacak baz fiyatın hesaplanmasında hisse senedinin miktar ağırlıklı fiyatı kullanılır. 6. şağıdakilerden hangisi bir menkul kıymetin kottan çıkarılmasını gerektiren durumlardan biri değildir? ) Ortaklığın iflasına karar verilmiş olması B) Ortaklığın Borsaya ödemekle yükümlü olduğu ücretleri ödememesi C) Ortaklığın, aktiflerinin satış fiyatları esas olmak üzere düzenlenen ara bilançosuna göre sermayesinin 1/3 ünü yitirmesi D) Ortaklığın esas faaliyetini sürdürebilmesi için gerekli izin, lisans, yetki belgesinin iptal edilmesi veya ortadan kalkması 3. şağıdakilerden hangisi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasasında uygulanmamaktadır? ) Fiyat adımlarının küçültülmesi B) Emir iptalinin koşulsuz olarak serbest bırakılması C) İkinci seans başlangıcında açılış seansı yapılması D) Tek üyenin taraf olduğu çapraz işlem uygulamasına geçilmesi 4. I- Borsa Başkanı bir hisse senedine ait işlemleri en fazla 5 iş günü için durdurabilir. II- Borsa Başkanı en az bir hafta önceden Borsa Bülteninde ilan edilmek koşuluyla baz fiyat aralıklarını değiştirebilir. III- Borsa Başkanı fiyat değişme sınırlarını pazar ve emir türü bazında farklı olarak belirleyebilir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında hisse senetleri piyasası ile ilgili olarak Borsa Başkanının yetkileri açısından yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I - II D) I - III 7. Ortaklık haklarını temsil eden menkul kıymetlerin ilk kotasyon başvurularında aşağıdakilerden hangisi aranmaz? ) Ortaklık menkul kıymetlerinin nama yazılı olması, nama yazılı değilse bu nevi ye dönüştürülmesine dair Yönetim Kurulu Kararı B) Sermaye Piyasası Kurulundan alınan kayıt belgesi, izahname, sirküler örnekleri ve bunların yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi C) Son 3 yılda yapılan olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin belgeler D) Halka arza ilişkin satış sonuçları 8. şağıdakilerden hangisi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası hisse senedi piyasasında uygulanmakta olan teminat türlerinden biri değildir? ) Maktu teminat B) Oransal teminat C) Geçici teminat D) Munzam teminat 6

7 9. Borsa üyelerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Borsa üyeleri, Borsada üye temsilcileri tarafından temsil edilir. B) İMKB Hisse Senetleri Piyasasında sadece Borsa üyesi bankalar işlem yapmaktadır. C) Üyeler, Borsada aracı olarak yaptıkları her işlem için müşterilerinden kurtaj adı altında bir komisyon alırlar. D) Borsa üyeleri; Sermaye Piyasası Kurulunda alım satıma aracılık yetki belgesi almış olan aracı kurumlar ve bankalardan oluşmaktadır HİSSE SENETLERİ PİYSLRI 13. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası bünyesindeki Toptan Satışlar Pazarı ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Fiyat adımı bir kuruştur. B) Yapılan alım-satım işlemlerinde alıcı ve satıcı önceden belirlidir. C) İşlemler peşin esasına göre yapılır, vadeli satış için Borsa Başkanlığı onayı gereklidir. D) sgari işlem miktarı, ilgili hisse senedi için geçerli minimum özel emir miktarından az olamaz. 10. Mevcut durum itibarıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasasında Gözaltı Pazarının işleyiş kuralları ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Gözaltı Pazarında işlemler açılış seansı ile birlikte başlar. B) çılış seansı sonrasında işlemler tek fiyat yöntemiyle gerçekleştirilir. C) çılış seansı sonrasında işlemler sürekli müzayede sisteminde gerçekleştirilir. D) Gözaltı Pazarında yer alan hisse senetleri C Grubu işlem kurallarına tabi olur. 14. şağıdakilerden hangisi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasasında emir iptalinin serbest bırakılmasına ilişkin olarak belirlenen esaslar arasında yer almamaktadır? ) Emirlerin iptal olması için verilen emrin tamamının iptali gereklidir. B) Emir İptali Hisse Senetleri Piyasasında işlem gören tüm menkul kıymetler için geçerlidir. C) Emir iptali hem açılış seansında hem de seansın sürekli müzayede bölümünde gerçekleştirilebilecektir. D) Kurumsal Ürünler Pazarı ve Varant Pazarında piyasa yapıcılı olarak işlem görecek menkul kıymetlerde koşulsuz emir iptali söz konusu olmayacaktır. 11. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasasında uygulanan açılış seansına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Sürekli müzayede yöntemiyle çalışan özel bir seans uygulamasıdır. B) çılış fiyatı en çok işlem miktarının gerçekleşmesini sağlayan fiyattır. C) Süre birinci ve ikinci seans başlangıçlarında eşit olmak üzere 20 şer dakikadır. D) Emirlerin herhangi bir eşleşme yapılmaksızın toplandığı ve belirlenen açılış fiyatı üzerinden toplu olarak eşleştirildiği iki aşamadan oluşur. 15. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasasında baz fiyatın hesaplanmasında aşağıdakilerden hangisi esas alınır? ) Hisse senedinin bir önceki seanstaki kapanış fiyatı B) Hisse senedinin bir önceki seanstaki ağırlıklı ortalama fiyatı C) Hisse senedinin bir önceki seanstaki en yüksek işlem fiyatı D) Hisse senedinin bir önceki seans başlangıcındaki açılış fiyatı 12. şağıdakilerden hangisi emirlerin borsaya iletilme şekillerinden biri değildir? ) Özel Limit Fiyatlı Emirler B) Kalanı İptal Et Emirleri C) Kapanış Fiyatlı Emirler D) Ekstra Fiyatlı Emirler 7

8 16. Bir hisse senedinin açılış seansı emir toplama sürecinde iletilen emirlerin aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde olması durumunda, çılış Fiyatı hangi fiyat seviyesinden tespit edilecektir? Fiyat (TL) lış Emirleri (det) 7, , HİSSE SENETLERİ PİYSLRI Satış Emirleri (det) 7, , , , ) 7,44 B) 7,32 C) 7,24 D) 7, I- Şehir endeksleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) pazarlarında işlem gören ve ana üretim/hizmet faaliyetlerinin gerçekleştiği ya da şirket merkezinin bulunduğu şehre göre gruplandırılmış hisse senetlerinden oluşur. II- Şehir endeksi kapsamına dahil edilebilmek için, faaliyet konusuna ilişkin bir sınırlama bulunmayıp, ilgili şirketin merkezinin bulunduğu şehir için bir endeks hesaplanıyor olması yeterlidir. III- Holdingler hariç mali sektörde faaliyet gösteren şirketler ile perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirketler kapsam dışındadır. İMKB de oluşturulan şehir endeksleri ile ilgili olarak yukarıda verilen ifadelerden hangisi/ hangileri doğrudur? ) I - II B) I - III C) Yalnız II D) Yalnız I 17. I- çığa satış işlemi, açığa satışa konu olan menkul kıymetin en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde en son gerçekleşen fiyat düzeyinden yapılabilir. II- çığa satış işlemlerine ilişkin Özel Emir ve Tarihli Emir verilebilir. III- Satışa ilişkin takas yükümlülüğünün ödünç alınan sermaye piyasası araçları ile yerine getirilmesi açığa satış sayılır. çığa satış işlemleri ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) Yalnız III C) I - II D) I - III 18. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) endeksleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 20. XYZ Şirketi TL tutarındaki ödenmiş sermayesini önce % 50 oranında azaltarak TL ye düşürmüş, ardından yaptığı % 100 oranında bedelli sermaye artırımı ile sermayesini yeniden TL ye yükseltmiştir. Söz konusu işlemlerden önce Şirket hisselerinin son seans ağırlıklı ortalama fiyatı 0,80 TL dir. Brüt temettü ödemeleri sermaye azaltım ve artırım işlemlerinden önce ödenmiş, rüçhan hakları kısıtlanmamış ve rüçhan hakkı kullanım fiyatı 1 TL olarak belirlenmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri çerçevesinde, yapılacak sermaye azaltım ve artırım işlemleri sonunda, bedelli pay alma hakkının referans fiyatı kaç TL olacaktır? ) 0,30 B) 0,80 C) 1,00 D) 1,30 ) İMKB-30 Endeksi, İMKB için temel endeks olarak kullanılmaktadır. B) İMKB-30 Endeksi, İMKB-50 ve İMKB-100 Endeksi hisse senetlerini kapsamaktadır. C) İMKB-30 Endeksi, İMKB-50 ve İMKB-100 Endeksi kapsamındaki dönemsel değişiklikler yılda dört kez yapılır. D) İMKB Endeksleri hesaplanırken endeks kapsamındaki hisse senetlerine ait en son tescil edilmiş fiyatlar kullanılır. 8

9 21. Hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören ortaklıkların teorik hisse fiyatı aşağıdaki durumlardan hangisinde hesaplanmaz? ) Temettü ödemesi B) Sermaye azaltımı C) Finansal varlık satışı D) Devralma suretiyle birleşme Mayıs 2011 tarihindeki ikinci seans ağırlıklı ortalama fiyatı 4,22 TL, kapanış fiyatı 4,15 TL olan BC şirketi, 25 Mayıs 2011 tarihinde % 15 brüt kâr payı dağıtımında bulunmaktadır. Bu bilgiler çerçevesinde, BC Şirketinin nakit kâr payı ödemesi sonrasındaki teorik/baz hisse fiyatı aşağıdakilerden hangisidir? HİSSE SENETLERİ PİYSLRI 24. İlgili borsa tarafından listeye alınmış olan kredili alım ve açığa satış işlemlerine konu olacak sermaye piyasası araçlarının, söz konusu listeden çıkarılması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Listeden çıkarılan sermaye piyasası araçları yeniden liste kapsamına alınamazlar. B) Listeden çıkarılan sermaye piyasası araçları ilgili borsa tarafından bir sonraki değişiklik dönemine kadar süresiz olarak geçici liste kapsamına alınır. C) Listeden çıkarılan sermaye piyasası aracı için açılmış bulunan kredinin, listede yer alan başka bir sermaye piyasası aracıyla değiştirilmesi mümkün değildir. D) Listeden çıkarılan sermaye piyasası araçları ilgili borsa tarafından üç ayı geçmemek üzere bir sonraki değişiklik dönemine kadar geçici liste kapsamına alınır. ) 4,30 TL B) 4,37 TL C) 4,00 TL D) 4,07 TL 23. racı kurumların müşterilerine kullandırmak üzere kredi almalarına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kredi veren kuruluşlarca kredinin vadesini geçmemek şartıyla alınan teminatlar başka bir kredili işlemde kullanılabilir. B) Teminat olarak verilen sermaye piyasası araçları, sadece o müşteriye kullandırılmak üzere alınan krediye teminat teşkil eder. C) racı kurumlar sermaye piyasası aracı teminatı karşılığında müşterilerine kullandırmak üzere İMKB Takas ve Saklama Bankası Ş den kredi alabilirler. D) racı kurumlar müşterilerine kullandırmak üzere aldıkları krediler karşılığında, müşteri bazında kredinin öz kaynağı olarak kredi kuruluşu tarafından talep edilen miktardan daha fazla sermaye piyasası aracını teminat olarak veremez. 25. şağıdakilerden hangisi sermaye piyasası mevzuatında tanımlandığı şekliyle manipülasyon fiilinin özelliklerinden biri değildir? ) Yapay olarak, sermaye piyasası araçlarının, arz ve talebini etkilemek amacıyla alım ve satımını içerir. B) Henüz kamuya açıklanmamış bilgilerin kendisine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanılması yoluyla işlem yapılmasını içerir. C) Sermaye piyasası araçlarının, fiyatlarını aynı seviyede tutmak, arttırmak veya azaltmak amacıyla yapılan, işlem öncesinde planlanmış alım ve satımları içerir. D) ktif bir piyasanın varlığı izlenimini uyandırmak amacıyla sermaye piyasası araçlarının, gerçek anlamda mülkiyet değişikliği yaratmayan alım ve satımı işlemlerini içerir. 9

10 1. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasasında işlem gören tahviller için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? THVİL VE BONO PİYSLRI 5. Borsadaki işlemler sonucunda oluşan borç ve alacakların karşılıklı olarak tasfiye edilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir? ) Devlet veya anonim ortaklıklar tarafından ihraç edilir. B) tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında kambiyo senedidir. C) En az 1 (bir) yıl ve daha uzun vadeyle ihraç edilir. D) Borçlanma senedi niteliğindedir. 2. I- Menkul kıymetleri ihraç eden şirketler ile tasarruf sahiplerinin doğrudan doğruya karşılaştıkları piyasalar, birincil piyasalardır. II- Çok fiyat yöntemi; bir menkul değer için verilen alım satım emirlerinin sadece fiyat önceliği kurallarına uygun olarak teker teker karşılaştırılması sonucunda oluşan fiyatlarla alım satım işleminin gerçekleştirilmesidir. III- Menkul kıymetin ihraç değeri nominal değerin altında olursa iskontolu satış yapılmış demektir. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Tahvil Bono Piyasası için de geçerlidir? ) Yalnız I B) I - II C) II - III D) I - III 3. Enflasyon oranının % 5 olduğu bir dönemde nominal faiz oranı % 15,50 olan bir tahvilin reel faiz oranı yüzde kaçtır? ) 10 B) 10,50 C) 11,50 D) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasasında işlem yapan her bir aracı kuruluş için tespit edilen işlem yapabilme üst limiti aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) Öz kaynaklarının 7 katı B) Öz kaynaklarının 15 katı C) Öz kaynaklarının 13 katı D) Öz kaynaklarının 10 katı ) İtfa B) Tranş C) Takas D) Valör 6. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasasında yer alan Kesin lım Satım Pazarında yapılan Devlet İç Borçlanma Senetleri işlemlerine ilişkin verilen ileri valörlü emirlerdeki valör süresi en fazla kaç gün olabilir? ) 7 B) 10 C) 60 D) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Küçük Emirler Pazarında TL üzerinden işlem gören Devlet İç Borçlanma Senetlerinin nominal değerleri itibarıyla minimum ve maksimum emir büyüklükleri aşağıdakilerden hangisidir? ) 100 TL 900 TL B) TL TL C) TL TL D) TL TL 8. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo-Ters Repo Pazarında aşağıdaki kıymetlerden hangisinin geri alım vaadi ile satım ve geri satım vaadi ile alım işlemleri yapılmamaktadır? ) Özel sektör borçlanma senetleri B) Banka bonoları ve banka garantili bonolar C) Mahalli idarelerce ihraç edilen borçlanma senetleri D) Döviz cinsinden ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri 9. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo-Ters Repo Pazarında emirlerin değiştirilmesi konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Emir oranındaki artış zaman önceliğini değiştirmez. B) Emir tutarının azaltılması emrin önceliğini kaybettirir. C) Referans bilgisinin değiştirilmesi emrin önceliğini kaybettirir. D) Portföy/fon/müşteri kodunun değişimi zaman önceliğinin kaybedilmesine neden olur. 10

11 10. Tamamı gerçekleşme koşulu ile verilen aktif emir tipidir. Emir girilir girilmez bu koşul sağlanmadığı takdirde iptal edilir. Limitli Emir veya Piyasa Emri şeklinde verilebilir. Kesin lım Satım Pazarındaki emir türleri arasında yer alan ve yukarıda tanımına yer verilen özel koşullu emir türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Gerçekleşmezse iptal et emri B) Özel limit değerli emir C) Özel limit fiyatlı emir D) Kalanı iptal et emri THVİL VE BONO PİYSLRI 14. şağıdaki piyasa hareketlerinden hangisi TL-Repo faizlerinde aşağı yönlü bir hareket beklentisi oluşturmaz? ) Hazine bonosu itfası B) Döviz fiyatlarında hızlı artış C) T.C. Merkez Bankasının döviz alış işlemleri D) T.C. Merkez Bankasının İnterbank para veriş işlemleri 15. Politik istikrarsızlık durumunda; TL faiz oranı ile tahvil, döviz ve altın fiyatlarının nasıl etkilenmesi beklenir? 11. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Kesin lım Satım Pazarında fiyat ve getiri adımları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) 0,01 TL - % 0,1 B) 0,01 TL - % 0,01 C) 0,001 TL - % 0,1 D) 0,001 TL - % 0, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasasında işlem gören Devlet İç Borçlanma Senetlerinin ISIN kodunda aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz? ) Kontrol kodu B) Menkul kıymet türü C) Menkul kıymet ihraç eden kuruluşa verilen kod D) ynı itfa tarihine denk gelen, aynı özelliklere sahip menkul kıymetlere verilen sıra numarası 13. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası pazarlarında aynı fiyat seviyesinde alış ve satış emirlerinin bulunmaması durumunda Fiyat Önceliği ve Zaman Önceliği kuralları gereğince aşağıdakilerden hangisi uygulanır? ) İşlem gerçekleşmez. B) İşlemler fiyatı en düşük satım emri üzerinden gerçekleşir. C) İşlemler fiyatı en yüksek alım emri üzerinden gerçekleşir. D) İşlemler en yüksek fiyatlı alım ve en düşük fiyatlı satım emirlerinin ortalaması üzerinden gerçekleşir. TL Faiz Oranı Tahvil Fiyatları Döviz Fiyatları ltın Fiyatları ) rtar zalır rtar rtar B) rtar zalır rtar zalır C) zalır rtar zalır rtar D) zalır zalır rtar rtar 16. şağıdakilerden hangisi Merkez Bankasının kullandığı para politikası araçlarından biri değildir? ) Zorunlu Karşılıklar Oranı B) çık Piyasa İşlemleri C) Disponibilite Oranı D) Piyasa Faiz Oranı 17. şağıdakilerden hangisi likidite açığı ya da fazlalığının kalıcı olduğu durumlarda T.C. Merkez Bankasının uygulamakta olduğu açık piyasa işlemlerinden biri değildir? ) Repo B) Doğrudan alım C) Doğrudan satım D) Likidite senetleri ihracı 18. T.C. Merkez Bankasının para politikasının hedefleri çerçevesinde, para arzının ve ekonomideki likiditenin dengesini sağlamak amacıyla aktif olarak kullandığı en etkin para politikası aracı aşağıdakilerden hangisidir? ) Reeskont penceresi işlemleri B) Döviz ve efektif işlemleri C) çık piyasa işlemleri D) Zorunlu karşılıklar 11

12 19. Devlet İç Borçlanma Senetlerine (DİBS) ilişkin piyasa yapıcılığı faaliyeti ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? THVİL VE BONO PİYSLRI 23. şağıdakilerden hangisi Bankalararası Repo Piyasası ve Bankalararası Tahvil Piyasasının ortak özelliklerinden biri değildir? ) Piyasa yapıcılar ihale sonuçlarının açıklandığı andan itibaren valör günü saat 16:00 ya kadar ihale sonrası teklif verebilirler. B) Halka arz yoluyla yapılacak DİBS ihraçlarına sadece piyasa yapıcılar aracılık edebilir. C) Piyasa yapıcıların ihalelere katılmak için teminat yatırması gereklidir. D) Geri alım ve değişim ihalelerine piyasa yapıcılar katılamazlar. 20. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile belirlenen borçlanma limitine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Borçlanma limiti ek bütçelerle değiştirilebilir. B) Borçlanma limiti Bakanlar Kurulu kararıyla % 15 oranında artırılabilir. C) Borçlanma limiti Bütçe Kanunu nda belirtilen yıllık borç anapara ödemesi kadardır. D) İkrazen ihraç edilen özel tertip iç borçlanma senetleri borçlanma limitine dâhil değildir. ) ynı tutarda teminat yatırılır. B) Telefonla pazarlık yöntemiyle işlem yapılması mümkündür. C) Her bir banka sahip olduğu line limitleri dahilinde işlem yapılabilir. D) Yapılan işlemlerin İstanbul Menkul Kıymet Borsasına tescili gerekir. 24. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Devlet İç Borçlanma Senetleri endekslerinden olan Portföy Performans Endekslerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Baz tarihleri 2 Ocak 2001 dir. B) 7 det Portföy Performans Endeksi bulunmaktadır. C) En az 91 en fazla 456 günlük olmak üzere farklı vadeler için ayrı ayrı hesaplanırlar. D) Gün içinde gerçekleşen işlemlere ilişkin en yüksek, en düşük vb. değerler sadece gün sonunda hesaplanır ve bültenlerde yayımlanırlar. 21. Kuponsuz borçlanma senetlerine ilişkin olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Vadesi boyunca herhangi bir kupon ödemesi bulunmamaktadır. B) Getirisi nominal değer ile iskontolu satış değeri arasındaki farktır. C) Sabit veya değişken faiz ödemeli olarak ihraç edilebilirler. D) İhraç tarihinde iskonto edilmiş fiyat üzerinden satılırlar. 22. Devlet borçlanmasındaki faiz oranlarının gelir dağılımında bozucu etki yaratmaması için aşağıdaki durumlardan hangisinin olması gerekir? 25. I- Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) lerin vadesinden önce itfa edilmesi için açılan geri alım ihaleleri II- DİBS lerin ikincil piyasada T.C. Merkez Bankası tarafından kendi nam ve hesabına yapılan alış ve satışları III- DİBS satış ihaleleri Yukarıdakilerden hangisi/hangileri DİBS lerin piyasa değerinin hesaplanmasında kullanılan nominal ihraç tutarının belirlenme yöntemlerinden biri değildir? ) II - III B) I - III C) Yalnız II D) Yalnız I ) Reel faiz oranlarının döviz kuru artış oranına eşit ya da altında olması B) Reel faiz oranlarının döviz kuru artış oranının üstünde olması C) Reel faiz oranlarının büyüme hızına eşit ya da altında olması D) Reel faiz oranlarının büyüme hızının üstünde olması 12

13 TEMEL FİNNS MTEMTİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHSEBE VE MLİ NLİZ 1. Önümüzdeki 15 yıl boyunca devam etmesi beklenen emeklilik süresince her ay TL aylık emekli maaşı almak isteyen bir çalışan günlük (kırık) vadeli mevduat hesabının basit faizi net % 20 ise, bileşik faizi yaklaşık olarak yüzde kaç olur? (Bir yıl 365 gündür.) için ilk emekli maaşını tam bir ay sonra alacağı ve tüm emeklilik dönemi boyunca aylık faizlerin % 0,75 olması beklendiği de dikkate alınarak, bugün itibarıyla biriktirmiş olması gereken tutar yaklaşık kaç TL dir? ) 20 B) 22 C) 23 D) 24 ) B) C) D) ay vadeli hazine bonosunun yıllık basit faiz oranı % 18 ise bileşik faiz oranı yaklaşık olarak yüzde kaçtır? (3 ay 90 gün, 1 yıl 365 gündür.) ) 20,7 B) 20,2 C) 19,3 D) 18,8 7. şağıdaki endekslerden hangisi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından günlük olarak hesaplanıp kamuya açıklanmaktadır? ) İMKB Balıkesir B) İMKB Gemi C) İMKB Uzay Teknolojileri D) İMKB Hava Hizmetleri 3. Bugün basit faiz oranı ile bankaya yatırılan TL nin 5 nci yıl sonunda TL olması için gereken yıllık faiz oranı aşağıdakilerden hangisidir? ) % 5 B) % 6 C) % 7 D) % 8 4. Yıllık enflasyon oranı % 10 olarak gerçekleştiğinde, 1 yıl vadeli ve % 15 faizli hazine bonosunun reel faiz oranı kaç olacaktır? ) % 5 B) % 5,5 C) % 4,5 D) % 1,5 5. İskonto oranı yıllık % 10 olduğunda, gelecek 4 yıl boyunca her yıl elde edilecek TL nin bugünkü değeri yaklaşık kaç TL dir? ) B) C) D) I- Yatırım Ortaklıkları II- racı kurumlar III- Yatırım Fonları Yukarıda sayılanlardan hangisi/hangilerinin sermaye piyasası mevzuatı uyarınca altı aylık mali tablo düzenleme yükümlülüğü vardır? ) Yalnız I B) Yalnız III C) I - III D) I - II - III 9. şağıda yer alan kalemlerden hangisi Fon kım Tablosunda Fon Kullanımları altında yer almaz? ) Sermayedeki azalış B) Ödenen Vergi ve Benzerleri C) Duran Varlıklar Tutarındaki zalışlar D) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki zalışlar 10. şağıdakilerden hangisi finansal tabloların mali analizinde kullanılan tekniklerden biri değildir? ) Yatay naliz B) Proform naliz C) Oran nalizi D) Dikey naliz 13

14 TEMEL FİNNS MTEMTİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHSEBE VE MLİ NLİZ 11. BC İşletmesi 15. Risk kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hazır Değerler : lıcılar : Stoklar : Duran Varlıklar : Uzun Vadeli Borçlar : Cari Oran : 1,8 BC işletmesine ilişkin verilen yukarıdaki bilgilere göre, BC işletmesinin Kısa Vadeli Yabancı Kaynakları nın tutarı ile sit Test Oranı nedir? Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar sit Test Oranı ) ,8 B) ,5 C) D) ,2 ) Finansal risk sistematik bir risktir. B) Faaliyet riski sistematik olmayan bir risktir. C) Şirket tarafından kontrol edilemeyen riskler sistematik risklerdir. D) Risk primi, ilgili varlıktan elde edilen getirinin, risksiz varlıktan elde edilen getiriyi aşan kısmıdır ay vadeli, altı ayda bir kupon ödemeli, dönem (kupon) faiz oranı % 15 (basit faiz oranı % 30, birleşik faiz oranı % 32) ve nominal değeri TL olan bir tahvilin satış fiyatı nedir? (Cari faiz oranı kupon faiz oranına eşittir.) ) TL B) TL C) TL D) TL 12. Risksiz getiri oranının % 4, piyasa kazanç oranının % 12,6 olduğu bir ortamda Beta kat sayısı 1,3 olan bir hisse senedinin beklenen getirisi yüzde kaç olacaktır? ) 8,6 B) 11,18 C) 15,18 D) 16,6 13. şağıdakilerden hangisi işletmenin bir bütün olarak çalışır durumda devredilmesi hâlinde bulunacak değer olarak tanımlanır? ) Defter Değeri B) Tasfiye Değeri C) Yeniden Yapma Değeri D) İşleyen Teşebbüs Değeri 14. Hisse senedinin piyasa fiyatının hisse başına düşen net kâra bölünmesi sonucu elde edilen oran aşağıdakilerden hangisidir? 17. Bir firma 2010 yılında hisse başına 4 TL kâr payı ödemiş olup söz konusu kâr paylarının her yıl % 8 oranında büyümesini beklemektedir. Şirket ortaklarının söz konusu yatırımlarından bekledikleri getiri oranı % 18 ise hisse senedinin fiyatı aşağıdakilerden hangisidir? ) 24,00 TL B) 40,20 TL C) 42,50 TL D) 43,20 TL 18. Halka açılmak üzere başvuran Şirketin öz sermayesi TL olup, sermayesi her biri 1 TL nominal değerli adet paydan oluşmaktadır. Borsada işlem gören benzer sektörlerdeki şirketler için hesaplanan ortalama piyasa değeri/defter defteri 1,848 ise bu şirketin birim pay değeri kaç TL olarak hesaplanır? ) 2,20 B) 1,84 C) 1,50 D) 1,19 ) Net Getiri Oranı B) Fiyat Kazanç Oranı C) sit-test Oranı D) Nakit Oran 14

15 TEMEL FİNNS MTEMTİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHSEBE VE MLİ NLİZ 19. Şirketlerin aktif değerleri üzerinde mevcut 22. Bir işletme tarafından nominal bedelin üzerindeki bir fiyattan hisse senedi ihraç edilmesi bulunan toplam ipotek ve teminatlar hangi muhasebe temel kavramı gereğince ve nerede durumunda, hisse senedinin satışından elde gösterilmelidir? edilen tutar ile nominal bedel arasındaki fark aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilir? ) Tam çıklama Varlık Hesapları B) Özün Önceliği Varlık Hesapları C) Tam çıklama Bilanço Dipnotları D) Özün Önceliği Bilanço Dipnotları ) 500-Sermaye B) 549-Özel Fonlar C) 540-Yasal Yedekler D) 520-Hisse Senetleri İhraç Primleri 20. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: XI, No:29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca aşağıdakilerden hangisinin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını uygulaması zorunluluğu bulunmamaktadır? ) Yatırım ortaklıkları B) Portföy Yönetim Şirketleri C) Hisse senetleri borsada işlem görmeyen aracı kurumlar D) Hisse senetleri borsada işlem görmeyen ortaklıklar 21. Tek Düzen Muhasebe Sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? ) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı Diğer Gelecek Yıllara it Giderler ve Gelir Tahakkukları na Hesabı altında yer alır. B) raştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı Maddi Olmayan Duran Varlıklar na Hesabı altında yer alır. C) Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı Borç ve Gider Karşılıkları na Hesabı altında yer alır. D) lınan Çekler Hesabı Hazır Değerler na Hesabı altında yer alır. 23. Hisse senedi alım satımına aracılık faaliyeti kapsamında düzenlenecek müşteri emir formları ile tutulacak ses kayıtlarına ilişkin saklama süreleri sırası ile kaç yıldır? ) 3-2 B) 5-2 C) 5-3 D) şağıdakilerden hangisi hisse senedi alım satımına aracılık faaliyeti kapsamında düzenlenmesi zorunlu belgelerden değildir? ) Nakit lındı - Ödendi belgesi B) İşlem Sonuç Formu C) Kotasyon Emir Formu D) Seans Takip Formu 25. şağıdakilerden hangisi aracı kurum müfettişlerinin taşıması gerekli ilkelerden değildir? ) Sır saklama B) Mesleki yeterlilik C) Tarafsızlık D) Düzenleyicilik TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 15

16 Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Bu kitapçıkta yer alan sorulardaki görüşler yazarlarına ait olup, Sermaye Piyasası Kurulunun görüşlerini yansıtmaz. Soruların telif hakları Türkiye Sermaye Piyasası racı Kuruluşlar Birliğine aittir. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ve Türkiye Sermaye Piyasası racı Kuruluşları Birliğinin ayrı ayrı yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

17 20 ĞUSTOS 2011 TRİHİNDE YPILN PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ TEMEL DÜZEY (TD) GRUBU (S101) KİTPÇIĞI CEVP NHTRI SERMYE PİYSSI MEVZUTI, İLGİLİ MEVZUT VE ETİK KURLLR (1120) 1. D 2. B C 5. D B 8. D 9. B 10. D 11. C B B 16. D 17. B 18. C 19. B 20. C 21. B 22. D C HİSSE SENETLERİ PİYSLRI (1160) 1. C 2. B 3. D D 6. C C 9. B 10. C D 13. B B 16. C 17. D B C 22. D D 25. B THVİL VE BONO PİYSLRI (1180) 1. B 2. D B 5. C 6. D 7. C 8. B 9. D D 12. C B D C 19. B 20. D 21. C 22. C B 25. C TEMEL FİNNSMN MTEMTİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHSEBE VE MLİ NLİZ (1240) 1. B 2. C 3. B 4. C B D 9. C 10. B C 13. D 14. B D 17. D C 20. D D 23. B 24. C 25. D

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S101 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY (TD) 6 KASIM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S201 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ TEMEL DÜZEY (TD), TKS ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 21 ĞUSTOS 2011 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 7 KSIM 2010 Saat: 14.30

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S303 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD), TÜREV

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S201 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD),

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR (T) 17 RLIK 2011 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 7 KASIM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (BD) 6 KSIM 2010 Saat: 09.30 CUMRTESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (BD) 6 KSIM 2010 Saat: 09.30 CUMRTESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S201 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASINDA AĞIMSIZ DENETİM (D) 6 KASIM 2010 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASINDA AĞIMSIZ DENETİM (D) 20 AĞUSTOS 2011

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı GRUP KODU S403 SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S102 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI (DU) 21 ĞUSTOS 2011

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı