T.C. ESENYURT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ESENYURT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU"

Transkript

1 T.C. ESENYURT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1

2 ÖZELDERSHANELER BÖLÜMÜ HİZMET STANDARDI Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER 1 Dershane Açma Form Dilekçesi(Ek1) 1-Kurum Açmak isteyen şahsı ise ait a) Nüfus Cüzdan fotokopisi b) İkametgâh kâğıdı c) Sabıka kaydı d) Sağlık raporu e) Affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı suçtan veya bir suçtan kasti dolayı altı ay veya hapis cezası ile hüküm giymemiş olunduğuna dair yazılı beyan 2-Kurum Açmak isteyen Şirket ise Kurucu Temsilcisine ait a) Nüfus Cüzdan fotokopisi b) İkametgâh kâğıdı c) Sabıka kaydı d) Sağlık raporu e) Affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı suçtan veya bir suçtan kasti dolayı altı ay veya hapis cezası ile hüküm giymemiş olunduğuna dair yazılı beyan 3-Kurucu/kurucu temsilcisine ait Adli Sicil Belgesi veya yazılı beyanı, 4-Kurucu tüzel kişi ise ticaret sicil gazetesi ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi, 5-Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı, 6-Yerleşim planı 4 adet (35x50 cm ebadında), 7-Gerekli tüm personelin çalışma izin tekliflerini yapacağına dair taahhütname, 8-En az 1 (bir) yıllık Kira sözleşmesi veya tapu örneği (Aslı yada Noter tasdikli örneği), 9-Yönetici ve 1/3 oranında öğretmen teklifleri 10-Yeni Dergi ismi kullanacaksa 1 adet dergi örneği 11-Marka ismi kullanacaksa marka tescil belgesi ve isim hakkı sözleşmesi 12-Yapı Kullanım izin belgesi, Teknik Rapor ve numarataj belgesi ( İlköğretim Müfettişleri tarafından istenilmektedir) 13-Bayındırlık ve İskân müdürlüğü raporu, 14-İtfaiye müdürlüğü raporu, 15-Sağlık Müdürlüğü raporu, 16-İlköğretim müfettişleri raporu HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 5 gün 2

3 Kurum nakli ve kontenjan değişikliği: 2 Kurum Nakil İşlemleri 3 Kurum Devir İşlemleri a) Kurum nakli; 1-Başvuru formu, 2-Kurucu ya da kurucu temsilcisine ait Adli Sicil Belgesi veya yazılı beyanı, 3-Kurucu tüzel kişi ise ticaret sicil gazetesi ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi, 4-Kurucu temsilcisi yönetim kurulu kararı, 5-Yerleşim planı 4 adet (35x50 cm ebadında) 6-Öğretmen görevlendirileceğine ilişkin taahhütname, 7-Kira sözleşmesi veya tapu örneği, 8-Yönetici ve 1/3 oranında öğretmen teklifleri 9-Dergi ismi kullanacaksa 1 adet dergi örneği 10-Marka ismi kullanacaksa marka tescil belgesi ve isim hakkı sözleşmesi Kurumun devredilmesi Madde 22-Kurumun devri aşağıdaki şekilde yapılır. 1-Dilekçe 2-Noterlik tarafından düzenlenen devir sözleşmesi, 3-Yeni kurucu/kurucu temsilcisine ait adli sicil belgesi veya yazılı beyanı, 4-En az bir yıllık Kira sözleşmesi veya Tapu Örneği (aslı veya noter tasdikli Örneği), 5-Kurucu Tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi, ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi, 6-Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı 7-Kurumda kurucu odası olduğuna dair yazılı beyan 8- Yönetici ve Eğitim personeli ile diğer personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen iş sözleşmeleri 9- Gerekli tüm personele çalışma izin teklifi yapılacağına dair taahhütname 10-Kullanılacak dershane ismi markalı ise marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi 3

4 4 5 Kurum Kapatma İşlemleri Kurucu temsilcisi isteğiyle kapatılması Kurucunun kurumu kapatması Madde 29-Kurucu gerçek kişi veya tüzel kişilik temsilcisi okullarda en az altı ay önce, okullar dışındaki kurumlarda bir öğretim döneminde uygulanan eğitim süresinin toplamı gün sayısı kadar zaman önce Bakanlığa, kurumun yönetici, öğretmen ve öğrencilerine yazılı olarak bildirmek şartıyla kurumunu kapatmak isteğinde bulunabilir. Valilikçe yapılacak inceleme sonucunda kurumun öğrenci, yönetici, öğretmen ve diğer personeli ile özlük vesair hakları açısından ilişiğinin kalmadığının bildirilmesi halinde uygun görüldüğü takdirde kurum Bakanlıkça kapatılır. Kurumun faaliyetlerinden dolayı vergi, sigorta pirimi borcunun bulunmadığını ve icra dairelerinden herhangi bir takibatının olmadığına dair ilgili dairelerden alınacak resmi belgelerin ibrazı halinde Bakanlıkça mali teminatı iade edilir. (7.9.91/20984 S.R.G.) Kurucunun isteği üzerine, özel öğretim kurumlarında uygulanan programlardan birinin iptali için; ilköğretim müfettişleri raporu ile valilik görüşü esas alınarak Bakanlıkça işlem yapılır. ( /23811 S.R.G.) Kademeli Kapatma Madde 30-Kapatma kararının alındığı tarihi takibeden öğretim yılından itibaren ve ilk sınıfından başlamak üzere, okulun mevcut öğrencileri normal süresi içinde mezun oluncaya kadar kademeli olarak kapatılır. Kademeli kapatma kararı alınmış bulunan okul, kapatılmamış sınıflara naklen öğrenci alabilir. ( /18790 S.R.G.) Usulsüz kapatma halinde yapılacak işlem Madde 31-Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen şartlara uymadan kurumunu kapatan kurucuya tekrar kurum açma veya bir kurumu devir alma ya da ortak olma izni verilemez. Bu durumda, öğrenci veya velilerinin kurucular aleyhine genel hükümlere göre açacakları davalar saklı kalmak kaydıyla, kurucu, öğrencilerden o yıl veya o dönemde aldığı ücretleri aynen iade eder. ( /23811 S.R.G.) Üç yıl içinde en az iki defa kurumu Bakanlıkça kapatılan kurucuya beş yıl müddetince yeni bir kurum açma, bir kurumu devralma veya ortak olma izni verilmez. (7.9.91/20984 S.R.G.) 1-Kurucu/Kurucu Temsilcisinin Dilekçesi 2- Kurum Bilgileri Örneği 3-Ortaklar Kurulu Kararı 4-Tüm personele duyuru yazısı 5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri 6-Öğrenci kaydı olmadığına ilişkin yazı 7-İlköğretim Müfettişleri raporu - 4

5 7 Kurucu Temsilcisinin Değişikliği 8 İsim Değişikliği 9 Program İlavesi İsteği 10 Müdür Atama 1- Kurucu temsilcisi değişikliğine ilişkin dilekçe 2- Kurucu temsilcisinin değiştirilmesine ilişkin Yönetim kurulu kararı 3- Yeni kurucu temsilcisine ait adli sicil kaydı veya yazılı beyanı 1-Kurucu/Kurucu temsilcisinin dilekçesi 2-Ortaklar Kurulu kararı 3-Dergi ismi kullanılacak ise dergi örneği, markalı isim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi 1-Kurucu /Kurucu temsilcisinin dilekçesi 2-Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı 3-İlave edilecek program ile programın onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı 4-Bölüm ve araç-gereç listesi 5-Eğitim personeli çalışma izin teklifleri 6-İlköğretim Müfettişleri raporu 1- TC Kimlik No- Nüfus Cüzdan fotokopisi 2- İş Sözleşmesi 3- Adli Sicil Kaydı veya yazılı beyan 4- Sağlık raporu 5- Diploma veya Lisans Belgesi 6- Adaylığının kalktığını gösterir belge 7- Yönetmelikte belirtilen süre kadar öğretmen /uzman öğretici olarak çalıştığını gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri 8- Kaymakamlık geçici göreve başlama oluru 9--En Son Çalıştığı Kuruma ait İstifa Onayı 11-Emekli İse Emeklik Belgesi 12 Mebbis e Giriş Belgesi 13-Kurumun Üst Yazısı 14-SSK Giriş Belgesi 5-GÜN 5

6 11 Öğretmen Atama 12 Aday Personel Atama 13 Personel Atama 1- TC Kimlik No- Nüfus Cüzdan fotokopisi 2- İş Sözleşmesi 3- Adli sicil kaydı veya yazılı beyan 4- Sağlık raporu 5- Diploma 6- Adaylığının kalktığını gösterir belge 7- Yönetmelikte belirtilen süre kadar öğretmen /uzman öğretici olarak çalıştığını gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri 9- En Son Valilik Çalışma Onayı 10-En Son Çalıştığı Kuruma ait İstifa Onayı 11-Emekli İse Emeklik Belgesi 12 Mebbis e Giriş Belgesi 13-Kurumun Üst Yazısı 14-SSK Giriş Belgesi 1-Aday personelin dilekçesi 2- Kurum müdürlüğünün yazısı 3- Askerlik durum belgesi 4-Nufüs cüzdanı Örneği 5- Yerleşim belgesi 6- Diploma/geçici mezuniyet belgesi 8- SSK Giriş Belgesi 9-Sabıka kaydı 10-Sağlık raporu 11-Mebbis e Giriş Belgesi 12-Kurumun Üst Yazısı 1- Nüfus Cüzdan fotokopisi 2-İkametgâh kâğıdı 3-Sabıka kaydı 4-Sağlık raporu 5-Diploma ve Lisans Belgesi 6-Mebbis e Giriş Belgesi 7-SSK Giriş Belgesi 8-Kurumun Üst Yazısı 6

7 14 Adaylık Kaldırma İşlemleri 15 İstifa-Ayrılma işlemleri 16 Kurumların dönüşümü 1-Kurum Müdürlüğünün yazısı 2-Devam-devamsızlık belgesi 3-Temel ve hazırlayıcı eğitim sınav sonuç tutanakları 4-Çalışma izin oluru 5-Uygulamalı eğitim değerlendirme Belgesi (onaylı) 1-Dilekçe 2-Kurum Üst yazısı 3-2 Adet Hizmet Çizelgesi 1- Kurucu/Kurucu Temsilcisinin kurumunu dönüştürmesine ilişkin yazı, 2-Kurum bilgileri Örneği, 3- Dershane kısmına Öğrenci Kaydı olmadığına dair yazı, 4- Müdür ve öğretmen istifa dilekçeleri 5- Dönüştürülecek kurum ile ilgili kurum açmada istenilen belgeler 3- İlköğretim Müfettişleri Raporu Başvuru esnasında yukarda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi,eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukardaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz Adı-Soyadı: Makbule ŞİMŞEK Şb.Md Adı-Soyadı: Orhan ELGÜN Böl.Şef Adı-Soyadı : Polat ÜLGER V.H.K.İ. Adı-Soyadı: Metin CANRUH Telefon : Faks: e-posta: 3-GÜN 1-GÜN 7

8 ÖZEL KURSLAR HİZMET STANDARDI Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER 1 Özel Kurs açma Form Dilekçesi(Ek1) 1-Kurum Açmak isteyen şahsı ise ait a) Nüfus Cüzdan fotokopisi b) İkametgâh kâğıdı c) Sabıka kaydı d) Sağlık raporu e) Affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı suçtan veya bir suçtan kasti dolayı altı ay veya hapis cezası ile hüküm giymemiş olunduğuna dair yazılı beyan 2-Kurum Açmak isteyen Şirket ise Kurucu Temsilcisine ait a) Nüfus Cüzdan fotokopisi b) İkametgâh kâğıdı c) Sabıka kaydı d) Sağlık raporu e) Affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı suçtan veya bir suçtan kasti dolayı altı ay veya hapis cezası ile hüküm giymemiş olunduğuna dair yazılı beyan 3-Adli Sicil Belgesi, 4-Kurucu tüzel kişi ise ticaret sicil gazetesi ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi, 5-Kurucu temsilcisi yönetim kurulu kararı, 6-Yerleşim planı,4 adet (35x50 cm ebadında), 7- Resmî benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde program uygulayan kurumlar ile bakanlıkça onaylanarak uygulamaya konulmuş öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi bulunmayan kurumlar için; bakanlıkça onaylanmak üzere 4 nüsha öğretim programı, haftalık ders çizelgesi ve disketi - CD si. 8-Öğretmen görevlendirileceğine ilişkin taahhütname, 9-Kira sözleşmesi veya Tapu örneği, HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 8

9 2 3 Kurum Nakil İşlemleri Kurum Devir İşlemleri Kurum nakli ve kontenjan değişikliği: a) Kurum nakli; 1-Başvuru formu, 2-Kurucu ya da kurucu temsilcisine ait Adli Sicil Belgesi veya yazılı beyanı, 3-Kurucu tüzel kişi ise ticaret sicil gazetesi ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi, 4-Kurucu temsilcisi yönetim kurulu kararı, 5-Yerleşim planı 4 adet, 6-Öğretmen görevlendirileceğine ilişkin taahhütname, 7-Kira sözleşmesi veya tapu örneği, 8-Yönetici ve 1/3 oranında öğretmen teklifleri 9-Dergi ismi kullanacaksa 1 adet dergi örneği 10-Marka ismi kullanacaksa marka tescil belgesi ve isim hakkı sözleşmesi Hususlarındaki ön inceleme raporu ile valilik görüşüne göre Bakanlıkça yapılır. d) Genel kontenjanda değişiklik olmamak şartıyla yerleşim plânı değişiklikleri, Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi hükümleri de dikkate alınarak düzenlenecek ön inceleme raporuna dayalı olarak valilikçe yapılır. Değişiklik onayı ile yerleşim plânının bir örneği Bakanlığa gönderilir.( /23811 S.R.G.) Kurumun devredilmesi 1-Dilekçe 2-Noterlik tarafından düzenlenen devir sözleşmesi, 3-Yeni kurucuya ait adli sicil belgesi, 4-Kira sözleşmesi, 5-Tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi ana sözleşmesi, tüzük ya da vakıf senedi, 6-Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı 7-Kurumda kurucu odası olduğuna dair yazılı beyan 8- Bir müdür üç öğretmen teklifleri veya yenilenen iş sözleşmeleri 9- Gerekli tüm personele çalışma izin teklifi yapılacağına dair taahhütname 9

10 4 5 Kurum Kapatma İşlemleri Kurucu temsilcisi isteğiyle kapatılması Kurucunun kurumu kapatması Madde 29-Kurucu gerçek kişi veya tüzel kişilik temsilcisi okullarda en az altı ay önce, okullar dışındaki kurumlarda bir öğretim döneminde uygulanan eğitim süresinin toplamı gün sayısı kadar zaman önce Bakanlığa, kurumun yönetici, öğretmen ve öğrencilerine yazılı olarak bildirmek şartıyla kurumunu kapatmak isteğinde bulunabilir. Valilikçe yapılacak inceleme sonucunda kurumun öğrenci, yönetici, öğretmen ve diğer personeli ile özlük vesair hakları açısından ilişiğinin kalmadığının bildirilmesi halinde uygun görüldüğü takdirde kurum Bakanlıkça kapatılır. Kurumun faaliyetlerinden dolayı vergi, sigorta pirimi borcunun bulunmadığını ve icra dairelerinden herhangi bir takibatının olmadığına dair ilgili dairelerden alınacak resmi belgelerin ibrazı halinde Bakanlıkça mali teminatı iade edilir. (7.9.91/20984 S.R.G.) Kurucunun isteği üzerine, özel öğretim kurumlarında uygulanan programlardan birinin iptali için; ilköğretim müfettişleri raporu ile valilik görüşü esas alınarak Bakanlıkça işlem yapılır. ( /23811 S.R.G.) Kademeli Kapatma Madde 30-Kapatma kararının alındığı tarihi takibenden öğretim yılından itibaren ve ilk sınıfından başlamak üzere, okulun mevcut öğrencileri normal süresi içinde mezun oluncaya kadar kademeli olarak kapatılır. Kademeli kapatma kararı alınmış bulunan okul, kapatılmamış sınıflara naklen öğrenci alabilir. ( /18790 S.R.G.) Usulsüz kapatma halinde yapılacak işlem Madde 31-Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen şartlara uymadan kurumunu kapatan kurucuya tekrar kurum açma veya bir kurumu devir alma ya da ortak olma izni verilemez. Bu durumda, öğrenci veya velilerinin kurucular aleyhine genel hükümlere göre açacakları davalar saklı kalmak kaydıyla, kurucu, öğrencilerden o yıl veya o dönemde aldığı ücretleri aynen iade eder. ( /23811 S.R.G.) Üç yıl içinde en az iki defa kurumu Bakanlıkça kapatılan kurucuya beş yıl müddetince yeni bir kurum açma, bir kurumu devralma veya ortak olma izni verilmez. (7.9.91/20984 S.R.G.) 1-Kurucu Temsilcisinin Dilekçesi 2- Ruhsatname Örneği 3-Ortaklar Kurulu Kararı 4-Tüm personele duyuru yazısı 5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri 6-Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına ilişkin yazı 10

11 6 7 8 Kurucu Temsilcisinin Değişikliği Kurucu Temsilcisi talebiyle Eğitime Ara Vermesi Kurslarının İsim Değişikliği 9 Program İlavesi 10 Müdür Atama 1- Kurucu temsilcisi değişikliğine ilişkin kurucu temsilcisinin dilekçesi 2- Yönetim kurulu kararı 3- Yeni kurucu temsilcisine ait adli sicil kaydı 1-Kurucu Temsilcisinin Dilekçesi 2-Ruhsatname Örneği 3-Yönetim kurulu kararı 4-Tüm personele duyuru yazısı 5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri 6-Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına ilişkin yazı 1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi 2-Ortaklar kurulu kararı 3-Dergi ismi kullanılacak ise dergi örneği, markalı isim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi 1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi 2-Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı 3-İlave edilecek program ile programın onaylandığı TTK Kararı 4-Bölüm ve araç-gereç listesi 5-Eğitim personeli çalışma izin teklifleri 1- TC Kimlik No- Nüfus Cüzdan fotokopisi 2- İş Sözleşmesi 3- Adli Sicil Kaydı veya beyanı 4- Sağlık raporu 5- Diploma 6- Adaylığının kalktığını gösterir belge 7- İki yıl öğretmen /uzman öğretici olarak çalıştığını gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri 8-En Son Valilik Çalışma Onayı 10-En Son Çalıştığı Kuruma ait İstifa Onayı 11-Emekli İse Emeklik Belges 12 Mebbis e Giriş Belgesi 13-Kurumun Üst Yazısı 14-SSK Giriş Belgesi 15- Direksiyon Eğitimi, Trafik ve Çevresi Bilgisi, Motor ve Araç Teknik Belgesi veya ilk yardım belgesi 5-GÜN 11

12 11 Öğretmen Atama 12 Personel Atama 13 Aday Personelin Ataması 1- TC Kimlik No- Nüfus Cüzdan fotokopisi 2- İş Sözleşmesi 3- Adli sicil kaydı veya yazılı beyan 4- Sağlık raporu 5- Diploma ve kurs belgesi 6- Adaylığının kalktığını gösterir belge 7- Yönetmelikte belirtilen süre kadar öğretmen /uzman öğretici olarak çalıştığını gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri 8- En Son Valilik Çalışma Onayı 9-En Son Çalıştığı Kuruma ait İstifa Onayı 10-Emekli İse Emeklik Belgesi 11 Mebbis e Giriş Belgesi 12-Kurumun Üst Yazısı 13-SSK Giriş Belgesi 1- Nüfus Cüzdan fotokopisi 2-İkametgâh kâğıdı 3-Sabıka kaydı 4-Sağlık raporu 5-Diploma ve Lisans Belgesi 6-Mebbis e Giriş Belgesi 7-SSK Giriş Belgesi 8-Kurumun Üst Yazısı 1- Aday personelin dilekçesi 2- Kurum müdürlüğünün yazısı 3- Askerlik durum belgesi 4- TC Kimlik No- Nüfus Cüzdan fotokopisi 5- Yerleşim planı 6- Diploma 8- SSK Giriş Belgesi 9-Sabıka kaydı 10-Sağlık rapor 11-Mebbis e Giriş Belgesi 12-Kurumun Üst Yazısı 7 GÜN - 14 Adaylık İşlemleri 1- Kurum Müdürlüğünün yazısı 2- Devam-devamsızlık belgesi 3- Temel ve hazırlayıcı eğitim sınav sonuç tutanakları 4- Çalışma izin oluru 5- Uygulamalı eğitim değerlendirme Belgesi (onaylı) 3-GÜN 12

13 15 İstifa-Ayrılma işlemleri 1-Dilekçe 2-Kurum Üst yazısı 3-2 Adet Hizmet Çizelgesi 3-GÜN Başvuru esnasında yukarda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi,eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukardaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz Adı-Soyadı :Makbule ŞİMŞEK Şb.Md Adı-Soyadı :Orhan ELGÜN Böl.Şef Adı-Soyadı :Polat ÜLGER V.H.K Adı-Soyadı :Metin CANRUH Telefon... : Faks : e-posta ÖZEL OKULLAR HİZMET STANDARDI Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER 1 Özel Okul Açma 1 Form Dilekçesi(Ek1) 1-Kurum Açmak isteyen şahsı ise ait a) Nüfus Cüzdan fotokopisi b) İkametgâh kâğıdı c) Sabıka kaydı d) Sağlık raporu e) Affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı suçtan veya bir suçtan kasti dolayı altı ay veya hapis cezası ile hüküm giymemiş olunduğuna dair yazılı beyan 2-Kurum Açmak isteyen Şirket ise Kurucu Temsilcisine ait a) Nüfus Cüzdan fotokopisi b) İkametgâh kâğıdı c) Sabıka kaydı d) Sağlık raporu e) Affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı suçtan veya bir suçtan kasti dolayı altı ay veya hapis cezası ile hüküm giymemiş olunduğuna dair yazılı beyan 3-Adli Sicil Belgesi, 4-Kurucu tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi, 6-Kurucu temsilcisi yönetim kurulu kararı, 7- Yerleşim planı Dört adet, 8-Kurum yönetmeliği, 9-Farklı yönetmelik söz konusu ise yönetmelik ve CD, HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 7-Gün 13

14 10- Öğretmen görevlendirileceğine ilişkin taahhütname, 11-Kira sözleşmesi veya tapu örneği, 2 Kurum Nakil İşlemleri Kurum nakli ve kontenjan değişikliği: a) Kurum nakli; 1)Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan bina ile ilgili şartlara ve belgelere dayalı olarak Bakanlığın izni ile kurum nakli yapılabilir. Bu izin işlemi tamamlanmadan yeni bina veya binalarda öğretime başlanamaz, öğrenci kaydedilemez. 2) Yangın, deprem, sel, sağlık sebepleri ve tahliye kararı gibi hâllerden dolayı binayı ani olarak terk etme durumunda kalan kurumlar, valiliğin izniyle faaliyetine başka bir binada geçici olarak devam edebilirler. Bu durum valiliklerce Bakanlığa bildirilir. Bu kurumlar, o binadaki faaliyetlerine en çok bir yıl devam edebilirler. Bir yılsonunda şartlara uygun bina sağlayamayan kurumların faaliyetlerine izin verilmez. b) Bina, blok, kat ilâvesi veya mevcut binada değişiklik yapılmak suretiyle kontenjan değişikliği: Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan bina ile ilgili şartlara ve belgelere dayalı olarak Bakanlık izniyle yapılır. c) Genel kontenjana etki eden yerleşim plânı değişiklikleri, Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi hükümleri de dikkate alınarak; 1)Derslik, yönetici odaları, öğretmenler odası, kitaplık, atölye, laboratuar, salon, yemekhane, yatakhane, banyo, çamaşırhane gibi bölümlerden hangileri varsa sayıları ile ebatları ve bu bölümlerin her birinin kaçar öğrenci için yeterli olduğu; bunlara göre kurumun toplam gündüzlü ve yatılı öğrenci kapasitesinin ne olabileceği, 2)Lâvabo ve tuvalet sayısının yeni kontenjana göre yeterli olup olmadığı, 3)Okullarda bahçe alanı ile bahçede oyun sahası olarak ayrılan alanın yeni kontenjana göre yeterli olup olmadığı Hususlarındaki ön inceleme raporu ile valilik görüşüne göre Bakanlıkça yapılır. d) Genel kontenjanda değişiklik olmamak şartıyla yerleşim plânı değişiklikleri, Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi hükümleri de dikkate alınarak düzenlenecek ön inceleme raporuna dayalı olarak valilikçe yapılır. Değişiklik onayı ile yerleşim plânının bir örneği Bakanlığa gönderilir.( /23811 S.R.G.) 14

15 3 4 Kurum Devir İşlemleri Kurum Kapatma İşlemleri Kurumun devredilmesi Madde 22-Kurumun devri aşağıdaki şekilde yapılır. a)kurum, kuruculuk koşullarını taşıyan başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe; 1-Noterlikçe tanzim edilmiş devir senedi, 2-Bina kiralık ise okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda ise en az bir yıllık noterlikçe onaylı kira sözleşmesi, 3-Yeni kurucu gerçek kişi ise yeni kurucuya, tüzel kişi ise kurucu temsilcisine ait kurum açma için gerekli koşullar ve belgeler, 4-Yeni kurucuya ait en az ödenmiş sermaye belgesi ile malî teminat belgesi, 5-Yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin yenilenen teklif formu ve iş sözleşmesi, 6-Kurumun valilikçe ve Bakanlıkça yapılmış denetimleri sonucunda tespit edilmiş herhangi bir eksikliğinin bulunmadığını veya eksikliklerinin giderildiğini gösterir rapor, 7-Kurumun faaliyetlerinden dolayı vergi ve sigorta primi borcu bulunmadığını ve icra dairelerinden herhangi bir takibatın olmadığını gösterir resmî belge veya kurumun vadesi gelmemiş de dahil olmak üzere borç ve alacaklarının kurumu devralacak kişi veya tüzel kişiler tarafından mı, kurumu devreden kişi veya tüzel kişiler tarafından mı üstlendiğini gösterir noterde düzenlenmiş taahhütname, Tamamlanarak Bakanlığın izni ile devredilir. Devir yapılan kuruma valilikçe ruhsatname düzenlenir. b)kurucusu tüzel kişilik olan kurumlarda kurucu temsilcisi değişikliği; 1-Kurucu temsilcisi değişikliğine ait noter onaylı yönetim kurulu kararı, 2-Kurucu temsilcisine ait kurum açma için gerekli koşullar ve belgeler (Vakıf veya dernek tüzüğü ile şirket sözleşmesi hariç), Tamamlanarak Bakanlıkça yapılır. Kurucu temsilcisi değişikliği yapılan kuruma valilikçe ruhsatname düzenlenir. Kurum devri işlemleri ile kurucu temsilciliği değişikliği işlemleri sonuçlandırılmadıkça, kurum devredilmiş veya kurucu temsilcisi değişikliği tamamlanmış sayılmaz. ( /24886 S.R.G) Kurucunun kurumu kapatması Madde 29-Kurucu gerçek kişi veya tüzel kişilik temsilcisi okullarda en az altı ay önce, okullar dışındaki kurumlarda bir öğretim döneminde uygulanan eğitim süresinin toplamı gün sayısı kadar zaman önce Bakanlığa, kurumun yönetici, öğretmen ve öğrencilerine yazılı olarak bildirmek şartıyla kurumunu kapatmak isteğinde bulunabilir. Valilikçe yapılacak inceleme sonucunda kurumun öğrenci, yönetici, öğretmen ve diğer personeli ile özlük vesair hakları açısından ilişiğinin kalmadığının bildirilmesi halinde uygun görüldüğü takdirde kurum Bakanlıkça kapatılır. Kurumun faaliyetlerinden dolayı vergi, sigorta pirimi borcunun bulunmadığını ve icra dairelerinden herhangi bir takibatının olmadığına dair ilgili dairelerden alınacak resmi belgelerin ibrazı halinde Bakanlıkça mali teminatı iade edilir. (7.9.91/20984 S.R.G.) Kurucunun isteği üzerine, özel öğretim kurumlarında uygulanan programlardan birinin iptali için; ilköğretim müfettişleri raporu ile valilik görüşü esas alınarak Bakanlıkça işlem yapılır. ( /23811 S.R.G.) Kademeli Kapatma Madde 30-Kapatma kararının alındığı tarihi takibenden öğretim yılından itibaren ve ilk sınıfından başlamak üzere, okulun mevcut öğrencileri normal süresi içinde mezun oluncaya kadar kademeli olarak kapatılır. 15

16 Kademeli kapatma kararı alınmış bulunan okul, kapatılmamış sınıflara naklen öğrenci alabilir. ( /18790 S.R.G.) Usulsüz kapatma halinde yapılacak işlem 5 Kurucu Temsilcisinin Değişikliği 6 Müdür Atama Madde 31-Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen şartlara uymadan kurumunu kapatan kurucuya tekrar kurum açma veya bir kurumu devir alma ya da ortak olma izni verilemez. Bu durumda, öğrenci veya velilerinin kurucular aleyhine genel hükümlere göre açacakları davalar saklı kalmak kaydıyla, kurucu, öğrencilerden o yıl veya o dönemde aldığı ücretleri aynen iade eder. ( /23811 S.R.G.) Üç yıl içinde en az iki defa kurumu Bakanlıkça kapatılan kurucuya beş yıl müddetince yeni bir kurum açma, bir kurumu devralma veya ortak olma izni verilmez. (7.9.91/20984 S.R.G.) Kurucu temsilcisi değişikliğine ilişkin kurucu temsilcisinin dilekçesi 2- Yönetim kurulu kararı 3- Yeni kurucu temsilcisine ait adli sicil kaydı 1- TC Kimlik No- Nüfus Cüzdan fotokopisi 2- İş Sözleşmesi 3- Adli Sicil Kaydı veya yazılı beyan 4- Sağlık raporu 5- Diploma veya Lisans Belgesi 6- Adaylığının kalktığını gösterir belge 7- Yönetmelikte belirtilen süre kadar öğretmen /uzman öğretici olarak çalıştığını gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri 8- Kaymakamlık geçici göreve başlama oluru 9--En Son Çalıştığı Kuruma ait İstifa Onayı 11-Emekli İse Emeklik Belgesi 12 Mebbis e Giriş Belgesi 13-Kurumun Üst Yazısı 14-SSK Giriş Belgesi - 16

17 7 Öğretmen Atama 8 Aday Personel Atama 9 Personel Atama 1-TC Kimlik No- Nüfus Cüzdan fotokopisi 2-İş Sözleşmesi 3-Adli sicil kaydı veya yazılı beyan 4-Sağlık raporu 5-Diploma 6-Adaylığının kalktığını gösterir belge 7-Yönetmelikte belirtilen süre kadar öğretmen/uzman öğretici olarak çalıştığını gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri 8- En Son Valilik Çalışma Onayı 9-En Son Çalıştığı Kuruma ait İstifa Onayı 10-Emekli İse Emeklik Belgesi 11 Mebbis e Giriş Belgesi 12-Kurumun Üst Yazısı 13-SSK Giriş Belgesi 1-Aday personelin dilekçesi 2- Kurum müdürlüğünün yazısı 3- Askerlik durum belgesi 4-Nufüs cüzdanı Örneği 5- Yerleşim belgesi 6- Diploma/geçici mezuniyet belgesi 7- SSK Giriş Belgesi 8-Sabıka kaydı 9-Sağlık rapor 10-Mebbis e Giriş Belgesi 11-Kurumun Üst Yazısı 1- Nüfus Cüzdan fotokopisi 2-İkametgâh kâğıdı 3-Sabıka kaydı 4-Sağlık raporu 5-Diploma ve Lisans Belgesi 6-Mebbis e Giriş Belgesi 7-SSK Giriş Belgesi 8-Kurumun Üst Yazısı 17

18 10 Adaylık İşlemleri 11 İstifa-Ayrılma Kaldırma işlemleri 1- Kurum Müdürlüğünün yazısı 2- Devam-devamsızlık belgesi 3- Temel ve hazırlayıcı eğitim sınav sonuç tutanakları 4- Çalışma izin oluru 5- Uygulamalı eğitim değerlendirme Belgesi (onaylı 1-Dilekçe 2-Kurum Üst yazısı 3-2 Adet Hizmet Çizelgesi Başvuru esnasında yukarda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi,eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukardaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz. Adı-Soyadı :Makbule ŞİMŞEK Şb.Md Adı-Soyadı :Orhan ELGÜN Böl.Şef Adı-Soyadı :Polat ÜLGER V.H.K.İ. Adı-Soyadı :Metin CANRUH Telefon : Faks : e-posta : MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARDI Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Kadrolu Öğretmenlerin MAAŞLARI Harcama Yetkilisi Görevlendirme Kaymakamlık oluru 1-Okulların maaş değişikliklerini her ayın en geç 5 ine kadar (ekteki çizelgeye uygun) mal müdürlüğüne giriş yapmaları istenir. 2-Maaş değişikliğini süresi içinde teslim eden okullara teşekkür edilir. 3-Maaşların düzenli olarak her ayın 15 inde alınması sağlanır 1. (3-5) Gün 2. 5 inde 3. Aynı gün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Donatım, kırtasiye ve mefruşat ihtiyacının karşılanması Genel Bütçe ve Özel İdare Bütçelerin den gelen ödeneklerin sarfı İhtiyaç yazısı İhale Onay Belgeleri 3 Dakika 5 Dakika 3-GÜN 2-GÜN Süre ihalenin çeşidine göre farklılık arzeder. 18

19 Okul ve Kurumları mühürlerinin temini İhtiyaç yazısı ve banka dekontu 15 Dakika 2 Kadrolu Öğretmenlerin Ekdersleri 3 Ücretli öğretmenlerin Maaşları Sayılı Kanuna tabi personel ile 4/B,4/C,Ücretli ve vekil olarak görev yapan personelin maaş,ek ders ücreti,geçici ve sürekli görev yollukları Sözleşmeli öğretmenlerin maaşları 5 Sevk Kağıdı 1. Sağlık Karnesi 6 Sağlıkla İlgili Müracaatı 7 8 İlk göreve başlarken Maaşlar 657 Sayılı Kanuna tabi personel ile 4/B,4/C,Ücretli ve vekil olarak görev yapacak personelin maaş Görevden ayrılırken yapılan işlemler 1-Ekders çizelgelerinin her ayın 1 inde teslim edilmesi istenir.kontrolü yapılır ve ayın 2 sinde onaylanır. 2-Ekders çizelgelerini süresi içinde teslim eden okullara teşekkür edilir. 3-Ek ders ödemeleri her ayın 5 i ile 10 arasında yapılır. 4-Ek Ders ücreti onayları. 1-Her ayın 14 ünde okullardan ek ders çizelgelerini teslim etmeleri istenir. 2-Okullardan gelen çizelgelere göre bordro hazırlanır. 3-Ödeme evrakları hazırlanır mal müdürlüğüne 2 gün içinde teslim edilir 1-Atama Kararnamesi ve personel nakil bildirimi 2-Görevlendirme onayları. 1.Aile durumunda değişiklik olursa belgeleri 2.Sendika giriş veya çıkış evrakları istenilir. Tüm personel T.C.Kimlik numarası ile istediği sağlık kuruluşuna direk müracaat edecektir. 1-Atama Kararnamesi ve personel nakil bildirimi 2-Görevlendirme onayları. 3-Göreve başlama yazısı 4-Aile durumu bildirimi ve aile yardımı beyannamesi. 1-Görevden ayrılma yazısı. 2-Maaş nakil bildirimi 1) 1 Gün 2) 5 gün içinde 3) Öğretim yılı başında istenir. 1) 3 gün 2) 2 gün 3) 2 gün 4) Her ayın 20 ile 25 arası ödeme gerçekleşir. Her bir başlık için 30 ar dakika HER AYIN 15 ÖDEME YAPILIR. 15 OCAK 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN VERİLMEMEKTEDİR 1-Aynı gün içinde mesai başlar başlamaz kurum amirine mutlaka telefon ile bilgi verilecek. 2-Rapor alınmış ise izine çevrilebilmesi için 2 gün içinde Müdürlüğümüze teslim edilecek 1 GÜN İL İÇİ AYNI GÜN.İL DIŞI 15 GÜN. 9 Yolluk işlemleri 1-Görevden ayrılma yazısı 2-Personel nakil bildirimi 3-Atama kararnamesi 4-Rayiç belgesi 2 GÜN 19

20 5-Ödeme dilekçesi 10 Doğum yardımı 1-Doğumun tarihini ve yerini belirten dilekçe 2-Doğum raporu 3-Ödeme dilekçesi 11 Hastane ödemeleri ÖDEMELER SGK TARAFINDAN YAPILMAKTADIR 12 Eczane ödemeleri ÖDEMELER SGK TARAFINDAN YAPILMAKTADIR 13 Elektrik,Su,Doğalgaz ödemeleri 14 Kömür ve Fuel oil ihtiyacı bildirme İlgili faturaların toplanması Ödeme evraklarının hazırlanması Ödeme işlemleri 1-Kömür ve Fuel Oil kullanan okulların bildirilmesi 2-İhtiyaç bildirilmesi 2 GÜN 15 OCAK 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN KURUMUMUZCA İŞLEM YAPILMAMAKTADIR 15 OCAK 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN KURUMUMUZCA İŞLEM YAPILMAMAKTADIR Her ayın 1 i ile 5 İ arasında 15 er dakika İl Milli Eğitim aracılığı ile İl özel idaresince ödenek olduğunda 2 gün 15 Personelin giyecek yardımları Ödenek yazısı 60 Dakika 16 Kantinler 17 Servisler 1-Sözleşme süresi biten okullara yazı yazılması 2-Komisyon onayının alınması 3-Kira artışının tarihinin ilgili okula,kantinciler odasına,özel idareye bildirilmesi 4-Kira artışının belirlenmesi,sözleşmenin yenilenmesinin sağlanması 5-Kantin ihalesinin yapılması 6-Kantin denetiminin yapılması,takibi 1-Servislerle ilgili yönetmelik değişikliklerin kurumlara bildirilmesi 2-Servis kiralama komisyon onayının alınması 3-Yapılan kiralama işlemleri ile bilgilerin toplanması 4-Servislerle ilgili formların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi 5-Servis denetimleri (Okul Servis Komisyonunca Her ay) 2 gün 1) 1 gün 2) 1 gün 3) 1 gün 4) 1gün- 15 gün içinde 5) gün 6) Her ayın son haftası 1) Mayıs ayı 2) Mayıs ayı son haftası 3) Ağustos ayı sonu 4) Eylül (1-15) 18 Tüm çalışanların Güvenlik Sorgusu GBT 1-Servis yetkililerinin, 2-Kantin yüklenicisi ve çalışanlarının, 3-Okulda çalıştırılan hizmetli,memur ve güvenlik Ekim ayı ilk haftası 20

21 görevlilerinin T.C.kimlik no ve isim listesinin Emniyete gönderilmesi Başvuru esnasında yukarda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi,eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukardaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz. Adı-Soyadı :Makbule ŞİMŞEK Şb.Md Adı-Soyadı :Orhan ELGÜN Böl.Şef Adı-Soyadı : Aziz GOLEŞ Md.Yrd. (Maaşlar) Adı-Soyadı :Sevdiye ÖZDEMİR (Her türlü ödemeler) Adı-Soyadı :Dursun ŞAHİN Elektrik,Su,Doğalgaz,Adsl,Kömür,Fuel Oil)) Adı-Soyadı :Kemal SÜZER (Kantinler,Servisler) Telefon : Faks : e-posta AYNİYAT DONATIM BÖLÜMÜ HİZMET STANDARDI Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 İhtiyaç belirleme-isteme 2 Demirbaş düşüm işlemleri GENELGE 2008/54 GEREĞİ Okul/kurum müdürlükleri tarafından onaylanarak ilçe ekranına düşen talepler ilçe millî eğitim müdürlüklerinde taşınır mal ilçe konsolide görevlileri tarafından kontrol edilerek; ilçede karşılanabilecek durumda ise buradan karşılanacak, karşılanamayan I. DÖNEM talepler en geç Nisan ayı, II. DÖNEM talepler ise en geç Ekim ayı sonuna kadar onaylanacaktır. Tüketim suretiyle çıkış Kullanım suretiyle çıkış Devir suretiyle çıkış Yabancı ülkelere bağış veya yardım olarak verilen taşınırların çıkışı Satış suretiyle çıkış Hurdaya ayırma nedeniyle çıkış I. DÖNEM talepler en geç Nisan ayı, II. DÖNEM talepler ise en geç Ekim ayı sonuna kadar onaylanacaktır. 1-Yıl sonunda 2-Gerektikçe 3 Taşınır sayım döküm işlemleri TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Taşınır sayımları, harcama yetkilisince, kendisinin veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin de katılımıyla, en az üç kişiden oluşturulan sayım kurulu tarafından yapılır. Kamu idarelerine ait taşınırların, taşınır kayıt kontrol yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında, yıl sonlarında ve harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve zamanlarda sayımı yapılır. 21

22 4 Taşınır Yıl sonu işlemleri Kayıtların sayım sonuçlarıyla uygunluğu sağlandıktan sonra sayım kurulu tarafından Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenir. Cetvel, sayım kurulu ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından imzalanır. Bu Cetvel ve eki sayım tutanağı ile sayım sonuçlarına göre düzenlenen giriş ve çıkış belgeleri, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin yıl sonu hesabını oluşturur. Taşınır Yıl Sonu İşlemleri aşağıdaki cetvellerden oluşur: a) Yıl sonu sayımına ilişkin Sayım Tutanağı, b) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, c) Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli; Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli, ç) Yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Her Yıl Aralık Ayı Son Haftasında, Okullar İlçeye Gönderil İlçede Konsolideleri Hazırlayarak İle Gönderil Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak Başvuru esnasında yukarda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi,eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukardaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz. Adı-Soyadı :Makbule ŞİMŞEK Şb.Md Adı-Soyadı :Orhan ELGÜN Böl.Şef Adı-Soyadı :Erdinç KAYA Öğretmen Adı Soyadı :Dursun ŞAHİN Memur Telefon : Faks : e-posta STRATEJİ GELİŞTİRME VE İSTATİSTİK BÖLÜMÜ HİZMET STANDARDI Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 istatistikler 2 Brifing dosyası hazırlama 3 İhtiyaçların belirlenmesi Yatırım yapılacak alanların 4 belirlenmesi Her dönem sonunda Yıl sonunda: 1-Okullardan gelen dökümanlar,e-okul Bilgileri,İlsis bilgileri Okullardan gelecek talepler 15 gün İlçe belediyesinden alınacak arsa bilgileri 15 gün Temmuz-Ağustos Ekim-Kasım 22

23 Başvuru esnasında yukarda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi,eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukardaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz. Adı-Soyadı :Makbule ŞİMŞEK Şb.Md Adı-Soyadı :Orhan ELGÜN Böl.Şef Adı-Soyadı :Erdinç KAYA Öğretmen Adı-Soyadı :Gökay BUĞUT Öğretmen Telefon : Faks : e-posta OKUL ÖNCESİ BÖLÜMÜ HİZMET STANDARDI Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Ücret Tespiti - Ücret Tespit Komisyonu (Her eğitim yılının sonunda toplanır) 1-2 SAAT 2 Tahmini bütçe -(Eylül ayında okullardan gelen tahmini bütçeler 1 AY incelenerek onaylanır) 3 Yazışmalar - Okulöncesi Bölümü ile ilgili yazıların kurumlara iletilmesi 1-2 Saat 4 "Çocuk Yerleştirme Komisyonu" kurulur. Çocukların yerleştirilecekleri okulları/sınıfları belirlemek üzere (Değişik ibare: /26989 RG) nisan ayı içinde; Başvuru esnasında yukarda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi,eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukardaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz. 2 GÜN Adı-Soyadı :Makbule ŞİMŞEK Şb.Md Adı-Soyadı :Orhan ELGÜN Böl.Şef Adı-Soyadı :Erdinç KAYA Öğretmen Telefon : Faks : e-posta 23

24 PROGRAM GELİŞTİRME BÖLÜMÜ Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Hizmet Standartının oluşturulması Bölümlerin çalışmaları ile ilgili dökümanların toplanması Okulların standartının 1-Okulların ortak hizmet standartlarının belirlenmesinin 1 ay 2 oluşturulup yayınlanması sağlanması 1 hafta 2-Hizmet standartlarının yayınlanmasının sağlanması Başvuru esnasında yukarda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi,eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukardaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz. Adı-Soyadı :Makbule ŞİMŞEK Şb.Md Adı-Soyadı :Orhan ELGÜN Böl.Şef Adı-Soyadı :Erdinç KAYA Öğretmen Adı-Soyadı :Gökay BUĞUT Öğretmen Telefon : Faks : e-posta TAŞIMALI EĞİTİM VE EĞİTİM KURULLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARDI Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Taşımalı İlköğretim İhale İşlemleri İhale Onay belgesi Süre ihalenin çeşidine göre farklılık arzeder. Başvuru esnasında yukarda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi,eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukardaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz. Adı-Soyadı :Makbule ŞİMŞEK Şb.Md Adı-Soyadı :Orhan ELGÜN Böl.Şef 1 ay 24

25 Adı-Soyadı :Erdinç KAYA Öğretmen Telefon : Faks : e-posta SAĞLIK BÖLÜMÜ HİZMET STANDARDI Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Yazışmalar Mesajmatikle Aynı gün içinde Başvuru esnasında yukarda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi,eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukardaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz. Adı-Soyadı :Makbule ŞİMŞEK Şb.Md Adı-Soyadı :Orhan ELGÜN Böl.Şef Adı-Soyadı :Kazım ALTAY Telefon : Faks : e-posta İLK MÜRACAAT MERCİ (İLÇE MİLLİ EĞİTİM ) ADI-SOYADI : Yusuf ÖZVATAN TEL : FAKS : E-POSTA : İKİNCİ MÜRACAAT MERCİ (KAYMAKAMLIK MAKAMI) ADI-SOYADI : Halil UYUMAZ TEL : FAKS : E-POSTA : 25

MERSİN/YENİŞEHİRİLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

MERSİN/YENİŞEHİRİLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI MERSİN/YENİŞEHİRİLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S I R A N O 1 2 3 HİZMET ADI Özel Okul ve Özel, Özel Eğitim Okulu Açma Müracaatı Özel Okul ve Özel,Özel Eğitim Okulu Devredilmesi Müracaatı

Detaylı

ALİAĞA KAYMAKAMLIĞI ALİAĞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

ALİAĞA KAYMAKAMLIĞI ALİAĞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 Diplomalar 2 AB Projeleri HİZMET ADI ALİAĞA KAYMAKAMLIĞI ALİAĞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI İSTENEN BELGELER 1- Diploma Defteri 2- Diplomalar 3- Harç Makbuzu 1- Proje

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Resmî Gazete : 23.06.1985/18790 Açıklama : Ekim 1999 tarihli ve 2505 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 08.03.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26810

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 08.03.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26810 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 08.03.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26810 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara ĠiĢkin Yönetmelik. MALTEPE KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara ĠiĢkin Yönetmelik. MALTEPE KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara ĠiĢkin Yönetmelik MALTEPE KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU S.NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan ġubeler Sayı 1 Eğitim Denetmenleri BaĢkanlığı 3 2 Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü 13 3 Özel Eğitim ve Rehberlik

Detaylı

SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 1 2 3 4 HİZMET ADI Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri (Diploma Kayıt Örneği) Ücretli öğretmen başvuruları Personel alımı müracaatları (Öğretmenliğe

Detaylı

öğretim programlarını

öğretim programlarını 5 Temmuz 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29051 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK öğretim programlarını

Detaylı

T.C. BOR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. BOR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 Özel Kurum Açılış Onayı T.C. BOR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI 2 Özel Kurum Kapatma Onayı Kurucu/Kurucu Temsilcisinin Dilekçesi 3 Özel

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM YASASI (17/1986, 10/1987, 40/1992, 53/2002 ve 55/2006 sayılı Yasalar) Madde 53(2) ve 70 Altında Tüzük

MİLLİ EĞİTİM YASASI (17/1986, 10/1987, 40/1992, 53/2002 ve 55/2006 sayılı Yasalar) Madde 53(2) ve 70 Altında Tüzük MİLLİ EĞİTİM YASASI (17/1986, 10/1987, 40/1992, 53/2002 ve 55/2006 sayılı Yasalar) Madde 53(2) ve 70 Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı 17/1986 Sayılı Milli Eğitim

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239

Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; g) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Kurum: Okul öncesi

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK KURULUŞ: Özel Kadıköy Atalay Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ÖZEL

Detaylı

PERSONEL İŞLERİ ve YAZI İŞLERİ

PERSONEL İŞLERİ ve YAZI İŞLERİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PERSONEL İŞLERİ ve YAZI İŞLERİ SIRA NO 1. HİZMETİN ADI İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERĐ KURSU YÖNETMELĐĞĐ

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERĐ KURSU YÖNETMELĐĞĐ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERĐ KURSU YÖNETMELĐĞĐ Resmî Gazete :3.2.1987/19361 Tebliğler Dergisi :9.3.1987/2229 Ek ve Değişiklikler: 1) 9.11.1990/20690 RG (24.12.1990/2328 TD) 2) 26.10.1992/21387 RG (9.11.1992/2370

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK YASASI

MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK YASASI MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK YASASI (21/1974 Sayılı Yasa) Madde 5(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası nın 5(1) maddesinin kendisine

Detaylı

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Şubat 1994 CUMARTESİ. Kanun

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Şubat 1994 CUMARTESİ. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 12 Şubat 1994 CUMARTESİ Sayı : 21847 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Gümrük Kanununun 65 inci Maddesinin

Detaylı

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Çocuk bakıcısı: Çocukların öz bakımlarının karşılanmasına yardımcı olan kişiyi,

YÖNETMELİK. c) Çocuk bakıcısı: Çocukların öz bakımlarının karşılanmasına yardımcı olan kişiyi, 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

2008-2009 ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZLERİ TEFTİŞ REHBERİ

2008-2009 ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZLERİ TEFTİŞ REHBERİ 2008-2009 ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZLERİ TEFTİŞ REHBERİ Özel öğrenci etüt eğitim merkezinin amacı, İlköğretim okullarına devam eden öğrencilerin, öğretmen gözetiminde derslerine çalışmalarına,

Detaylı

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ İçindekiler BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar.5 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar..5 Amaç..5 Dayanak..5 Tanımlar.. 5 İKİNCİ BÖLÜM Servisler ve Görevleri

Detaylı

Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi

Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık İşlem Yönergelerine yönelik 4.1.4, 4.1.5, 8.1.2,

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Eczane Ruhsatlandırma 8- Eczane

Detaylı

HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ )

HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) Doğrudan Turizm İşletmesi Belgesi Talebi 2.Rapor 3.İşyeri açma ve çalışma ruhsatı 4.Ticaret sicili gazetesi 5.İmza sirküleri

Detaylı