ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKICI OKUMANIN ÖĞRETĐMĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE YÖNELĐK ALGILARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKICI OKUMANIN ÖĞRETĐMĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE YÖNELĐK ALGILARI"

Transkript

1 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences ISSN: Bahar-2012 Cilt:11 Sayı:40 ( ) Spring-2012 Volume:11 Issue:40 ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKICI OKUMANIN ÖĞRETĐMĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE YÖNELĐK ALGILARI TEACHER CANDIDATES PERCEPTIONS ABOUT TEACHING AND ASSESSING THE FLUENT READING Yrd. Doç. Dr. Mustafa ULUSOY Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği A.B.D. Yrd. Doç. Dr. Hakan DEDEOĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği A.B.D. Yrd. Doç. Dr. Đhsan Seyit ERTEM Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği A.B.D. Öz Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının, akıcı okumanın nasıl öğretileceği ve değerlendirileceği ile ilgili algılarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda 180 sınıf öğretmeni adayından 4 adet açık uçlu sorudan oluşan anketler yardımıyla veriler toplanmıştır. Anketler nitel olarak analiz edilmiş ve bazı soruların frekansları hesaplanmıştır. Araştırma bulguları, en fazla sayıda öğretmen adayının akıcı okumayı, imla ve noktalama kurallarına dikkat ederek yapılan ve anlama ile sonuçlanan bir süreç olarak gördüğünü ortaya çıkarmıştır. Öğrenciler için model olma davranışının, akıcı okumanın öğretiminde ve öğretmenlerden beklenen yeterliklerde, katılımcılar tarafından en fazla yazılan ifadeler olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarının çoğunluğu akıcı okumanın değerlendirilmesinde yanlış analizi envanterinin kullanılması, hız ve doğru okuma oranının hesaplanması, anlamayı ölçen soru-cevap yönteminin kullanılması ve sesli okumaların kulağa hoş gelme düzeyinin tespiti şeklinde sadece bir yöntemi esas alan değerlendirmelerin uygun olduğunu belirtmişlerdir. Anahtar Kelimeler: Akıcı okuma, öğretmen adayları, algı ve görüşler Abstract The purpose of this study was to investigate teacher candidates perceptions about how to teach and assess fluent reading. To this end, the data was collected from 180 candidates by using a survey consisting of 5 open-ended questions. The data was analyzed by using qualitative techniques and frequency analysis. Most of the teacher candidates believed that fluent reading should be done by considering spelling and punctuation, and the process should result in comprehension. The results also showed that being a model was the most indicated item in the sections as how to teach fluent reading and the competencies expected from the classroom teachers. Most of the candidates favored single assessment technique in assessing fluent reading. These techniques were running records, counting speed and correct reading rate, assessing comprehension by using questions, and assessing the euphony of reading. Key Words: Fluent reading, teacher candidates, perceptions and opinions 46

2 1. GĐRĐŞ Öğrencileri; yazılı harfleri, heceleri ve kelimeleri seslendirme problemi yaşamadan, doğru ve hızlı bir şekilde okuyan ve okuduğundan doğru ve metnin bağlamına uygun anlamı çıkarabilen seviyeye ulaştırma, okullarda verilen okuma eğitiminin ve etkinliklerinin en temel amacıdır. Akıcı bir şekilde okuyup, metinden anlam çıkarabilme becerisine süreç içerisinde bazı öğrenciler doğal bir şekilde ulaşmakta fakat bazı öğrenciler için ise öğretmenlerinin öğretimi ve ailelerinin yardımı bir zorunluluk haline gelmektedir. Literatür incelendiğinde, akıcı okumanın değişik tanımlarının yapıldığı görülmektedir. Shanahan a (2006) göre akıcılık metni yeterli hız, doğruluk ve ifade ile sesli okuma yeteneği (s.31) olarak kabul edilmektedir. Tankersley (2005) ise anlamayı, akıcılık içerisinde düşünerek tanımını yapmıştır. Ona göre akıcılık, metni doğru olarak, pürüzsüz bir şekilde ve çabuk bir biçimde, ifadesini vererek, uygun kelime gruplarıyla ve iyi bir anlama seviyesiyle okuma becerisidir (s. 44). Rasinski ye (2004) göre ise akıcı okumanın anlama ile arasındaki bağlantıyı sağlayan, yazılı şifreleri çözmede doğruluk, otomatik bir şekilde okuma ve prozodik okuma olmak üzere üç önemli boyutu vardır. Rasinski, okumada akıcılığın, okurların metni yüzeysel olarak işlemesi yani yazılı sembolleri başarılı bir şekilde seslendirebilmesi ve böylece daha derinde, metnin içinde gömülü olan anlama ulaşma yeteneğine sahip olması ile başarılabileceğini ifade etmiştir. Dowhower (1991) ise okuma alanında araştırma yapanların çoğunlukla dakikada okunan kelime sayısı ve doğru okunan kelime sayısına odaklanarak akıcılığı incelediklerini ve prozodiye dikkat etmediklerini belirtmiştir. Öğrencilerin akıcı okuma yapmaları, okudukları materyalin güçlük düzeyi, okuyucunun metne aşina olma düzeyi ve okuduğu konu ile ilgili ön bilgisine göre değişir (Tankersley, 2005). Öğrencilerin sınıf seviyesi yükseldikçe artan oranda bir okuma seviyesine sahip olmaları beklenmektedir. Rasinski ye (2004) göre hedeflenen oranın yüzde altında olan okuyucular için ek öğretim gerekmektedir. Öğretmenler, öğrencilerin okuma hızlarının yeterli olup olmadığına, kelimeleri doğru okuyup okumadıklarına ve sesli okumalarının verilen anlamı ifade edici özellikte olup olmadığına bakarak okumaları ile ilgili karar verebilirler. Shanahan a (2006) göre ilköğretimin ilk üç sınıfındaki çocuklar bir dakikada arası kelime okumaya çalışmalı ve daha büyük çocuklar için ise bu rakam dakikada 100 kelimenin ötesine geçmelidir. Öğrencilerin akıcı olarak okuyamamaları, bilişsel çabalarının büyük bir bölümünü yazılı sembolleri çözmeye ve seslendirmeye ve bilişsel kapasitelerinin ancak küçük bir bölümünü anlamaya ayırmalarına yol açmaktadır (Hicks, 2009/2010). Böylece, akıcı olmayan bir okumanın anlama güçlüğüne yol açtığı söylenebilir (Brassell & Rasinski, 2008). Benzer bir bakış açısıyla, Vaughn ve Linan-Thompson (2004) ve Hudson, Lane ve Pullen (2005) de akıcılık sorunu yaşayan öğrencilerin kelimeleri çözümleme 47

3 üzerine çok fazla odaklandıklarını ve okuduklarını anlamaya daha az dikkat ettiklerini ifade etmektedirler. Deeney (2010) de önemli kelimeleri ve metindeki kelimelerin büyük bir yüzdesini yanlış okumanın, anlamayı bozduğunu belirtmektedir. Öğretmenler, akıcı okuma sorunu yaşayan öğrencileri tespit edebilmeli ve onlara yardım edebilecek bilgiye, beceriye ve donanıma sahip olmalıdır. Öğrencilerin okuma seviyelerini ve ihtiyaçlarına hangi materyallerin uygun olduğunu bilmeyen bir öğretmen akıcılık çalışmasını yapamaz (Blachowicz ve diğerleri, 2006, s.145). Akıcı okuma sorunu yaşayan öğrenciler çoğunlukla kendi okuma seviyeleri için çok zor olan metinlerle yüz yüze gelmekte, bu metinler üzerinde akıcı olmayan bir okuma gerçekleştirmekte ve bu durum öğrencilerin kendilerini zayıf okuyucular olarak değerlendirmesine yol açmaktadır (Rasinski, Padak, & Fawcett, 2010). McIntyre, Hulan ve Layne (2011) akıcı okur modeli olma, akıcı okumaya başlangıç yapma, koro okuma, tekrarlı okuma, arkadaşla okuma, kılavuzlu sesli okuma, okuyucu tiyatrosu, drama, isimlendirme oyunu, alıştırma yapma ve serilerin okunması gibi stratejilerin, öğrencilere akıcı okumanın öğretiminde kullanılabileceğini ifade etmişlerdir. Vaughn ve Linan-Thompson (2004) ise model olan bir okuyucu ile birlikte okuma, koro okuma, teybe kaydedilmiş okuma, okuyucu tiyatroları veya okuma performansları ve eşli okuma alıştırmalarının akıcılığı güçlendireceğini belirtmişlerdir. Öğrencileri akıcı okurlar haline getirmede tekrarlı okuma birçok çalışmada ele alınmıştır. Örneğin, Rasinski, Homan ve Biggs (2009) tekrarlı okumayı, akıcılığı başarabilmek için temel bir yöntem olarak ele alarak, bu yöntemin öğretmenlerin rehberliği altında uygulanmasını önermişlerdir. Tekrarlı okuma, öğrencilerin bir parçayı daha önceden belirlenmiş bir akıcılık ve doğruluk oranına ulaşıncaya kadar tekrar tekrar okuduğu basit bir tekniktir (Rasinski, Padak, & Fawcett, 2010). Schrauben (2010) ise tekrarlı okumanın sınıflarda geniş çaplı uygulama olanağının olduğunu belirtmiştir. Şiirler, güzel konuşma örnekleri, vb. etkinlikler, gerçek seyirciler için canlandırıldığında, okurlar tekrarlı okumayı, okuma hızlarını artırmak için değil yazarın mesajını ve duygularını seyirciye en uygun şekilde vermek için kullanır. Rasinski (2006) tekrarlı okumanın bu şekilde kullanımının öğrencilerin okuma oranında dikkate değer bir ilerleme sağladığını ve tekrarlı okumanın amacının anlamlı ve ifade edici bir şekilde metnin yorumlanması olduğunu belirtmiştir. Schreiber e (1991) göre ise tekrarlı okuma, okurların metnin sözdizimsel organizasyonuna odaklanmalarına olanak vermekte ve böylece öğrencilerin akıcılığı kazanmalarına yardım etmektedir. Öğrencilerin okuma düzeylerini belirlemede, öğretmenler doğru okuma yüzdesine bakabilir. Brassell ve Rasinski ye (2008) göre %99-%100 lük bir oran kelime tanımada üstün başarı, %92-%98 uygun ve yeterli kelime tanıma yüzdesi ve %91 ve altındaki bir başarı ise kelime tanımada zayıf olan bir 48

4 düzeyi temsil eder. Akıcılık çalışması yapan öğrencilerin yalnız ve akranları ile çalışırken bağımsız okuma düzeyinde yani %95 oranında doğru okudukları metinleri kullanmaları, öğretmenleri ile çalışırken öğretim düzeyindeki yani en az %90 oranında doğru okudukları metinleri kullanmaları ve %89 ve daha az başarı gösterdikleri endişe düzeyindeki metinleri kullanmamaları önerilmektedir (Vaughn, & Linan-Thompson, 2004). Akıcı bir şekilde okuyan ve okuduklarından doğru anlamı çıkaran bireyleri yetiştirmede öğretmenlerin sorumlulukları ve yapmaları gereken etkinlikler vardır. Bu çalışmada, ilerde ilköğretim okulu öğrencilerinin akıcı ve okuduklarını anlayan bireyler olmasında birincil derecede sorumlulukları bulunan sınıf öğretmeni adaylarının, akıcı okumanın nasıl öğretileceği ve değerlendirileceği ile ilgili algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, araştırmada aşağıda yer alan sorulara cevap aranmıştır: 1) Öğretmen adayları akıcı okuma kavramını nasıl tanımlamaktadır? 2) Öğretmen adaylarının, akıcı okumanın nasıl öğretilebileceğine ilişkin görüşleri nelerdir? 3) Öğretmen adaylarının, ilköğretim öğrencilerinin okumalarının değerlendirilmesinde kullanılmasını önerdikleri yöntem-teknik-stratejiler nelerdir? 4) Öğretmen adaylarına göre, ilköğretim öğrencilerini akıcı okurlar olarak yetiştirebilmek için öğretmenlerde bulunması gereken nitelikler nelerdir? 2. YÖNTEM Tarama modelinde yapılan bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Birinci-üçüncü araştırma soruları Đçerik Analizi Yöntemi ve ikinci-dördüncü araştırma soruları ise Betimsel Analiz Yöntemi kullanılarak cevaplanmaya çalışılmıştır. Açık uçlu olarak hazırlanmış anket soruları ile derinlemesine ve zengin nitel veriler toplamak amaçlanmıştır. Çalışma Grubu Bu araştırmada, Ankara da bulunan bir devlet üniversitesinin Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı nda öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarından veriler toplanmıştır. Akıcı okuma ile ilgili sorulan açık uçlu sorulara cevap verebilmek için katılımcıların temel kavramlara ve bilgilere sahip olması gerektiği düşünüldüğünden, sadece Đlk okuma Yazma Öğretimi ve Türkçe Öğretimi derslerini almış ve gönüllü olan öğretmen adaylarının araştırmaya katılması planlanmıştır. Bu derslerin üçüncü yılın birinci ve ikinci döneminde olduğu düşünüldüğünde, araştırmaya 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katılabileceği ortaya çıkmaktadır. Öğretmen adayları araştırmanın amaçlarından haberdar edilmiş ve araştırmaya katılma 49

5 potansiyeli olan 315 öğretmen adayının olduğu tespit edilmiş fakat 180 aday (124 kadın ve 56 erkek), bir diğer ifadeyle çalışma grubunun %57.14 ü araştırmaya katılmaya gönüllü olmuştur. Verilerin Toplanması Araştırmada veriler, hazırlanan açık uçlu sorulardan oluşan anketler yardımıyla toplanmıştır. Öğretmen adaylarının kendi el yazıları ile daha içten ve detaylı bilgiler sunacağı ve düşüncelerini sınırlamadan yansıtmalarına imkân sağlayacağı düşünülerek, açık uçlu sorularla verilerin toplanmasına karar verilmiştir. Açık uçlu ankette yer alan sorular, araştırmacılar tarafından hazırlanan soru havuzu içerisinden tartışılarak seçilmiş ve ankette aşağıda sunulan 4 sorunun yer almasına karar verilmiştir: 1) Akıcı okuma nedir? Lütfen tanımlayınız. 2) Akıcı bir şekilde okuyan öğrencileri, sınıfında görmek isteyen öğretmenler neler yapmalıdır? Hangi yöntem, teknik ve stratejilerin uygulanması öğrencileri akıcı okurlar yapmada yararlı olur? 3) Öğrencilerin istenilen düzeyde ve nitelikte akıcı okuma yapıp yapmadığını değerlendirmek isteyen bir öğreticinin yapması gerekenler nelerdir? Öğretmen hangi değerlendirme yöntem-teknikstratejilerini kullanabilir? 4) Đlköğretim öğrencilerini akıcı okurlar olarak yetiştirebilmek için öğretmenlerde bulunması gereken nitelikler ve yeterliklerin neler olduğunu düşünüyorsunuz? Dört sorudan oluşan anketi öğretmen adayları 30 ar dakikalık iki ayrı oturumda tamamlamışlardır. Verilerin Çözümü ve Yorumlanması Verilerin analizi için ilk aşamada yazarlar anketleri ayrı ayrı okuyarak kodlama yapmışlar ve ana tema, sorunlar ve örüntüleri (Miles & Huberman, 1984) belirlemeye çalışmışlardır. Verilerin analiz ve yorumlanmasının ikinci aşamasında, Araştırmacı Üçgenlemesi (Johnson & Christensen, 2004) yöntemi kullanılmıştır. Belirlenen tema ve örüntüler yazarlar tarafından tartışılmış ve bunların akıcı okumanın tanımı ve akıcı okumanın değerlendirilmesi başlıkları altında incelenmesi kararlaştırılmıştır. Đki ve dördüncü araştırma sorularının analizi ise katılımcıların verdikleri cevapların frekanslarının hesaplanması, tablolaştırılması ve betimlenmesi şeklinde yapılmıştır. 3. BULGULAR Bu bölümde araştırmada cevap aranan sorulara ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Soru 1: Öğretmen adayları akıcı okuma kavramını nasıl tanımlamaktadır? 50

6 Araştırma sonuçları, öğretmen adaylarının yaptıkları akıcı okuma tanımlarının farklılıklar gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Tanımlarda görülen farklılıklar sekiz ana başlık altında toplanmaktadır. 32 öğretmen adayı tanımlarında noktalama ve imla kurallarına uygun olarak yapılan ve okunan metni anlama ile sonuçlanan sürecin akıcı okuma olduğunu ifade etmiştir. Aşağıdaki tanım bu gruba örnek olarak verilebilir. Akıcı okuma, noktalama işaretlerine uygun olarak cümleler arası anlam bütünlüğünü sağlayıcı şekilde yapılan ve anlama ile sonuçlanan okumadır. Đkinci gruptaki öğretmen adayları (f = 29) tanımlarında metnin vurgu ve tonlamalarına dikkat ederek, doğru ve hata yapmadan okumayı ön plana çıkarmışlardır. Đki öğretmen adayı tarafından yapılan aşağıdaki tanımlar bu gruba örnek olarak verilebilir. Akıcı okuma, bana göre okuyucunun atlamalar, geriye dönüşler, eklemeler yapmadan, vurgu ve tonlamalara dikkat ederek okumasıdır Akıcı okuma; hecelemeden, duraklamadan, heceleri veya kelimeleri atlamadan iyi bir tonlama ile yapılan okumadır. Üçüncü gruptaki öğretmen adayları (f = 27) akıcı okumayı, sesli olarak yapılan okuma olarak düşünmüş ve dinleyiciyi de tanımlarına dâhil etmişlerdir. Bu grupta yer alan iki öğretmen adayı tarafından yapılan tanımlar aşağıda sunulmuştur. Bana göre akıcı okuma, bir metnin vurgu-tonlamaya dikkat edilerek okunduğu, seslendirilmesinin doğru olarak yapıldığı ve karşıdaki kişinin anlamasını kolaylaştıran okumadır. Akıcılık, dinleyici kitlenin anlaması, dikkatini dinamik tutması ve dinlemeden haz almasıdır. Okuyucu hitap ettiği kitleye kendini dinletiyor, hikâyeden tat almasını sağlıyor ve konuyu anlaşılır kılıyorsa okuma akıcıdır. Kısacası okumanın akıcılığı dinleyici kitleye bağlıdır. Dördüncü gruptaki öğretmen adayları (f = 26), akıcı okumayı yine üçüncü grup gibi sesli olarak yapılan okuma olarak düşünmüşler fakat akıcı okumanın kulağa hoş gelmesini ön plana çıkarmışlardır. Bu gruba örnek olarak aşağıdaki tanım verilebilir. Akıcı okuma, okunan materyalin normal bir hızda, kelimeleri atlamadan, anlaşılır bir şekilde ve en önemlisi kulağa hoş gelecek bir şekilde okunmasıdır. Beşinci gruptaki öğretmen adayları (f = 21), okuma amacı, metin türü, hız ve anlama kavramlarını tanımları içerisinde birlikte kullanmışlardır. Aşağıdaki öğretmen adayının tanımı bu gruba örnek olarak verilebilir. 51

7 Akıcı okuma, bir metni okurken onu ne derece anlamlandırdığımız ve ön bilgilerimizi ne derecede okuma ortamına getirdiğimiz anlamına gelir. Okurken metni anlıyorsak, okuma hızımız uygun düzeydeyse, metnin türüne göre amacımızı ve hızımızı belirleyebiliyorsak akıcı okumayı gerçekleştiriyoruz demektir. Altıncı gruptaki öğretmen adayları (f = 19), akıcı okuma ve hızlı okuma kavramları arasında fark olduğunu belirten ek açıklamalarla tanımlarını yapmaya çalışmışlardır. Öğretmen adayının yaptığı aşağıdaki tanım bu gruba örnek olarak verilebilir. Akıcı okuma hızlı okuma değildir. Hızlı okumada göz gezdirme ve verilen ana fikri kavrama söz konusudur. Akıcı okumada ise okuyucu hızını metne göre ayarlamalı, parçanın bütününü anlamalı, kelime tanıma ve ayırt etme becerilerini kullanarak metni analiz edebilmelidir. Yedinci gruptaki öğretmen adayları (f =15) akıcı okumada hız kavramı üzerine yoğunlaşmışlardır. Bazıları akıcı okumayı hızlı okuma (f = 5 ), bazıları sabit hızla yapılan okuma (f = 7) ve bazıları da ne hızlı ne de yavaş bir şekilde yapılan okuma (f = 3) olarak ele almıştır. Sekizinci ve son gruptaki öğretmen adayları (f = 11) ise akıcı okumayı, okurların okuma düzeyine göre ele almışlardır. Aşağıda, öğretmen adayının bu gruba örnek teşkil eden tanımı sunulmuştur. Akıcı okuma; okuyucunun bir metni okurken geri dönüşler yapmayarak okumasıdır. Bağımsız okuyucu düzeyine ulaşması lazımdır. Öğretmeni veya herhangi birinden yardım almadan okumalıdır. Soru 2: Öğretmen adaylarının, akıcı okumanın nasıl öğretilebileceği ile ilgili görüşleri nelerdir? Öğretmen adaylarının akıcı okumanın nasıl öğretilebileceği ile ilgili görüşleri, ileri sürdükleri yöntem, teknik ve stratejilerin frekansları hesaplanarak Tablo 1 de sunulmuştur. Tablo 1 incelendiğinde, öğretmen adaylarının öğrenciler için model olma amaçlı yaptıkları okumaların, akıcı okumanın öğretiminde ilk sırada yer alması gerektiğini belirttikleri görülmektedir. Đmlanoktalama, vurgu-tonlama, hız ve bilinmeyen kelimelerle ilgili alıştırmaların, akıcı okumanın öğretiminde kullanılabilecek ilk beş çalışma içerisinde yer aldığı görülmektedir. Tabloda yer alan 21 madde içerisinde, okuma çalışmalarının nihai amacı olan anlamaya yönelik alıştırmalar ve ölçmeler 6. sırada yer almıştır. Akıcı okumanın öğretiminde sıklıkla kullanılan tekrarlı okuma 8. sırada, okumayı kaydederek analiz etme 9. sırada, arkadaşla okuma 11. sırada ve koro halinde okuma çalışmalarının ise 12. sırada yer aldığı görülmektedir. Öğretmen adaylarının göz gezdirme tekniği, yanlış analizi envanteri ve dilin alt bölümlerinin birlikte kullanılması ile ilgili görüşlerinin, frekans tablosunun son üç sırasında yer aldığı ortaya çıkmıştır. 52

8 Tablo 1. Akıcı okumanın öğretiminde kullanılabilecek yöntem, teknik ve stratejiler Yöntem-Teknik ve Stratejiler f 1) Öğrencilere, doğru ve akıcı bir sesli okuma yaparak ve merak uyandırıcı 123 metinleri seçerek model olma 2) Đmla ve noktalamaya uygun okuma alıştırmaları 90 3) Vurgu ve tonlamaya uygun okuma alıştırmaları 87 4) Uygun hızda okuma alıştırmaları 84 5) Bilinmeyen kelimelerin öğretimi 81 Yöntem-Teknik ve Stratejiler f 6) Okuma öncesinde, sırasında ve sonrasında sorular sorarak anlamayı ölçme 67 7) Kolay hikâye ve şiirleri kullanarak hızlı okuma çalışmaları yapma 63 8) Tekrarlı okuma çalışmaları 58 9) Okumaları teyp-bilgisayar vb. araçlara kaydedip, daha sonra öğrencilerle 55 birlikte dinleyip, analiz etme 10) Telaffuz çalışmaları 52 11) Arkadaşla okuma çalışmaları 51 12) Koro halinde okuma alıştırmaları 41 13) Karakterlerin duygusal durumunu yansıtacak bir ses tonu ile nasıl 38 okunacağının öğretilmesi 14) Akılda kalanların belirlenmesi ve özetlemeler yapılması 37 15) Duraklamaların nasıl yapılacağının öğretilmesi 34 16) Seçilen hikâye ve şiirin (23 Nisan ve 10 Kasım şiirleri arasındaki farka 22 uygun okuyabilme) vermek istediği mesaja uygun okuma çalışmaları 17) Drama yaparak okuma alıştırmaları 18 18) Ana fikri belirlemeye dönük çalışmalar 15 19) Göz gezdirme tekniğinin uygulanması 12 20) Yanlış analizi envanterinin uygulanması 7 21) Akıcı okuma için dinleme-konuşma-okuma-yazma etkinliklerinin birlikte 3 kullanılması Soru 3: Öğretmen adaylarının, ilköğretim öğrencilerinin okumalarının değerlendirilmesinde kullanılmasını önerdikleri teknikler nelerdir? Öğretmen adayları ilk olarak (f = 55) akıcı okumanın değerlendirilmesinde yanlış analizi envanterinin kullanılmasının uygun olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılar, bu teknik sayesinde, öğrencilerin sesli okumalarının dinlenebileceği ve geri dönüş, aynı kelimeyi birden fazla okuma, ekleme, yanlış okuma vb. hataların kolayca tespit edilebileceğini belirtmişlerdir. Aşağıda, yanlış analizi envanterinin kullanımı ile ilgili bir öğretmen adayının görüşleri sunulmuştur. Yanlış analizi envanterini uygulamak, öğretmenlere, öğrencinin okuması sırasında parmakla veya gözle takip edip etmediğini, okuma hatası yaptığında hatayı fark edip düzeltme yapıp yapmadığını 53

9 belirleme fırsatını sunar. Özellikle 1-3. sınıflar arasında bu teknik periyodik olarak uygulanmalıdır. Böylece, öğrencilerin okuma gelişimleri de gözlenmiş olur. Öğretmen adayları (f = 36) ikinci olarak, sesli okuma sırasında hız ve doğru okuma oranının hesaplanmasına yönelik alıştırmalar ve sınıf içi yarışmalarla, öğrencilerin akıcı okurlar olup olamadıklarına yönelik bir teşhisin mümkün olabileceğini belirtmişlerdir. Bu konuya örnek olarak, bir öğretmen adayının görüşleri aşağıda verilmiştir. Öğrencilerin bir dakikada okudukları kelime sayısı ve metnin uzunluğunu da dikkate alarak doğru olarak okudukları kelime sayılarının belirlenmesi sayesinde öğrencilerin akıcı bir şekilde okuyup okumadıklarını anlayabiliriz. Ben ilköğretim öğrencisiyken öğretmenimiz sınıf içi okuma yarışmaları yaptırırdı. Bu tekniğin oyunlaştırılarak sınıf içinde uygulanması, öğrencileri akıcı ve seri bir şekilde okumaya teşvik edebilir. Öğretmen adayları (f = 31) üçüncü sırada, anlamayı ölçen soru-cevap yönteminin kullanılması ve öğrencilerin sesli okumalarının dinlenilmesi sayesinde onların akıcı okurlar olup olmadıklarının anlaşılabileceğini belirtmişlerdir. Katılımcılar, bu konudaki en önemli belirtinin öğrencilerin anlam ifade eden cümlecik ve cümlelere dikkat ederek okumaları olduğunu ifade etmişlerdir. En son gruptaki öğretmen adayları (f = 25), akıcı okumayı değerlendirmede sesli okumanın kulağa hoş gelmesi ve metinlerin hissedilerek, karakterlerin duyguları yansıtılarak okunup okunmadığına bakılması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Öğretmen adaylarının, akıcı okumanın değerlendirilmesi başlığı altındaki cevapları incelendiğinde genellikle adayların sadece bir teknik üzerinde verdikleri açıklama ve örneklerle tekniğin akıcı okumayı değerlendirmedeki başarısını kanıtlamaya çalıştıkları görülmüştür. Sonuçlar, 33 öğretmen adayının ise birden fazla tekniğin kullanılmasının daha uygun olduğunu düşündüğünü göstermiştir. Bu gruptaki öğretmen adayları okuma hızı-anlama, okuma hatalarının ve karakterlerin konuşmalarını canlandırma yeteneğinin belirlenmesi çalışmalarının birlikte yapılmasının, akıcı okumayı değerlendirmede daha başarılı olabileceğini belirtmişlerdir. Soru 4: Öğretmen adaylarına göre, ilköğretim öğrencilerini akıcı okurlar olarak yetiştirebilmek için öğretmenlerde bulunması gereken nitelikler nelerdir? Öğretmen adaylarının, ilköğretim öğrencilerini akıcı okuyan bireyler haline getirebilmek için sınıf öğretmenlerinde hangi yeterliklerin bulunması gerektiği ile ilgili görüşlerinin frekansları hesaplanarak Tablo 2 de sunulmuştur. 54

10 Tablo 2. Sınıf öğretmenlerinde bulunması gereken yeterlikler Yeterlikler f 1) Akıcı, doğru ve etkileyici tarzda okuyan bir model olabilme 138 2) Öğrencilerin seviyelerine, cinsiyetlerine ve ilgilerine uygun, 126 okunabilir metinleri seçebilme becerisi 3) Türkçeyi doğru konuşup, diksiyonu ve telaffuzunun iyi olması 123 4) Akıcı okumayı geliştirecek yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde 119 uygulama becerisi 5) Tekrarlı okuma çalışmalarını sınıf içinde uygulama 103 6) Öğrencilerinin okuma hatalarını anında düzelterek, geribildirim 98 verme 7) Öğrencilerin kelime hazinesini geliştirici aktiviteler yapma 95 8) Vurgu, tonlama ve noktalama işaretlerine uygun sesli okumalar 93 yapabilme 9) Öğrencilerin hoşuna giden bir ses tonuna ve konuşurmuşçasına 90 okuma becerisine sahip olma 10) Đyi bir okur olma ve okumaktan zevk aldığını öğrencilerine 86 hissettirebilme 11) Eğlendirici ve merak uyandırıcı metinleri sınıf ortamına getirme 82 12) Okunanların anlaşılma durumunu ölçme becerisi 77 13) Drama tekniğini etkili bir şekilde kullanabilme 61 14) Jest ve mimiklerini etkili bir şekilde kullanabilme 48 15) Saygıdeğer, sevecen, sabırlı ve şefkatli bir otorite figürü olabilme 27 16) Öğrencileri ile göz temasını sağlayarak sesli okuma becerisi 18 17) Nefesini doğru bir şekilde kullanarak okuma becerisine sahip olma 11 18) Sınıf içi eşli okuma çalışmaları ve akran değerlendirmeleri yapma 4 Tablo 2 incelendiğinde, katılımcıların, öğretmenlerde en fazla model olma yeterliğinin bulunması gerektiğini belirttikleri görülmektedir. Öğrencilere uygun okunabilir metinler seçebilme, Türkçeyi doğru konuşabilme, akıcı okumayı geliştirecek yöntem ve teknikleri kullanma ve tekrarlı okuma çalışmalarını sınıf içinde uygulama becerilerinin 100 den fazla katılımcı tarafından akıcı okuma çalışması yapacak öğretmenlerde bulunması gereken yeterlikler olarak görüldüğü ortaya çıkmıştır. Tablo incelendiğinde, öğrencilerle göz teması kurarak ve nefesini doğru şekilde kullanarak sesli okuma ve sınıf içi eşli okuma çalışmalarının, katılımcılar tarafından akıcılık çalışması yapacak öğretmenlerde en az bulunması gereken yeterlikler olarak görüldüğü ortaya çıkmaktadır. 4. TARTIŞMA Araştırma sonuçları incelendiğinde, katılımcıların 8 farklı akıcı okuma tanımı oluşturdukları görülmektedir. Adaylar ilk tanımda, noktalama ve imla kurallarına dikkat edilerek yapılan ve anlama ile sonuçlanan sürecin akıcı okuma olduğunu belirtmişlerdir. Okumada temel amaç, okuma eyleminin anlama ile sona ermesi ve bireyin okuduğundan doğru anlamı çıkarabilmesidir. Bu açıdan düşünüldüğünde, katılımcıların yaptıkları bu tanım olumlu görünmesine rağmen prozodik okuma veya okumanın melodisi ile ilgili boyutu kapsamamaktadır. Đkinci tanımda, akıcı okuma, vurgu ve tonlamalara dikkat edilerek ve 55

11 hata yapmadan okuma olarak ele alınmıştır. Bu tanımda da anlama unsurunun eksik kaldığı ortaya çıkmaktadır. Üçüncü gruptaki adayların yaptıkları tanımda, akıcı okumayı, dinleyici için yapılan sesli okuma olarak ele aldıkları ve sessiz okumayı göz ardı ettikleri görülmektedir. Katılımcıların, öğretmenlerin öğrencileri için yaptıkları sesli okumadan esinlenerek bu tanıma ulaştıkları söylenebilir. Akyol a (2008) göre okuma son derece karmaşık ve özel bir zihinsel etkinliktir. Bu özel karakterinden dolayı, okumayı tanımlamak ve üzerinde çalışmak oldukça zordur (s.1). Akyol un (2008) kitabında yer alan ve bilim adamları tarafından yapılan okuma tanımları incelendiğinde, aralarında farklılıklar olduğu gözlenmektedir. Benzer bir yaklaşımla, bu araştırmaya katılan öğretmen adayları da tanımlarını yaparken okuma sürecinde kendileri için önemli olan noktaları belirtmeye çalışmış ve okumanın farklı boyutlarını (anlama, seslendirme, sessiz okuma, akıcı okuma vb.) öne çıkarmışlardır. Araştırma bulguları incelendiğinde, öğrenciler için merak uyandırıcı metinler üzerinde doğru ve akıcı bir biçimde yapılan model olma amaçlı sesli okumaların, akıcı okumanın öğretimindeki en önemli etkinlik olduğu görülmektedir. Đmla ve noktalama, vurgu ve tonlama, hız, bilinmeyen kelimelerin öğretimi ve anlama ile ilgili çalışmalar da katılımcılar tarafından akıcı okumanın öğretiminde kullanılması gereken ilk altı etkinlik içerisinde yer almıştır. Akıcı okuma çalışmalarının değerlendirilmesinde yanlış analizi envanterinin kullanılması isteği ilk sırada yer almıştır. Öğrencilerin sesli okumalarının ve yaptıkları okuma hatalarının analizine imkân tanıması nedeniyle bu teknik öğretmen adayları tarafından ilk sırada belirtilmiştir. Ortaya çıkan bu sonuç, McIntyre, Hulan ve Layne in (2011) görüşleri ile paralellik taşımaktadır. Bu araştırmacılar, yanlış analizi envanterinin, akıcı okumayı ölçme ve değerlendirmede kullanılabilecek önemli bir teknik olduğunu ve tüm öğretmenlerin bu tekniği öğrenmesi gerektiğini belirtmiştir. Katılımcılara göre akıcı okumanın değerlendirilmesinde ikinci sırada hız ve doğru okuma oranının hesaplanması yer almaktadır. Bu iki hesaplamanın literatürde en sık karşılaşılan akıcı okumayı değerlendirme etkinlikleri arasında yer aldığı görülmektedir. Brassell ve Rasinski ye (2008) göre öğrencilerin otomatik olarak kelime tanıma becerisi, okuma hızlarının hesaplanmasıyla ve kelime tanımadaki başarı düzeyleri ise doğru olarak okunan kelime yüzdesinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Bu araştırmada ortaya çıkan ilginç bir sonuç da, sadece 33 öğretmen adayının akıcı okumanın değerlendirilmesinde birden fazla yöntemin kullanılmasını önermiş olmasıdır. Öğretmen adayları genelde akıcı okumanın sadece bir yöntemle belirlenebileceğine inanmış ve cevaplarında bu yöntemin avantajlarını açıklamaya çalışmışlardır. Oysa birden fazla yöntemin kullanılması, öğrencilerin okumalarının daha güvenilir ve gerçekçi bir şekilde değerlendirilmesine imkân verebilecektir. Katılımcılar, akıcı okuma çalışması yapacak öğretmenlerde olması gereken en önemli özelliğin öğrencilerine model olabilme becerisi olduğunu belirtmişlerdir. Çelenk in (2008) de belirttiği gibi, 56

12 öğretilmek istenen becerileri önce öğretmen (kılavuz) uygulamalı, sonra öğrenci kılavuz denetiminde yapmalı ve son aşamada ise öğrencinin kuralına uygun olarak beceriyi tekrar tekrar uygulaması gerekmektedir. Model olmanın, akıcı okumanın öğretiminde kullanılması önerilen yöntemlerle ilgili sorulan soruda da ilk sırada yer alması, bu yöntemin katılımcılar tarafından çok önemli olarak görüldüğünün bir kanıtı olarak kabul edilebilir. Literatür incelendiğinde öğretmenlerin, öğrencileri için iyi bir sesli okuma modeli olması gerektiği ortaya çıkmaktadır (Dowhower, 1991; Hicks, 2009/2010; McIntyre, Hulan, & Layne, 2011; Rasinski, 2003; Rasinski, Homan, & Biggs, 2009; Rasinski, Padak, & Fawcett, 2010; Tankersley, 2005; Vaughn, & Linan-Thompson, 2004). Araştırmada, öğrencilere uygun metinler seçebilme, Türkçeyi doğru konuşabilme, akıcı okuma ile ilgili yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde uygulayabilme ve tekrarlı okuma çalışmalarının 100 den fazla katılımcı tarafından, öğretmenlerde olması gereken en önemli yeterlikler arasında görüldüğü ortaya çıkmıştır. Literatürde (Griffith, & Rasinski, 2004; Hicks, 2009/2010) öğrencileri akıcı okurlar yapmada eşli okuma uygulamaları önemli olarak görülmektedir. Buna karşın, bu araştırmada, eşli okuma çalışmalarını yapabilme becerisi, katılımcılar tarafından öğretmenlerde olması gereken en önemsiz yeterlik olarak görülmüştür. Ortaya çıkan bu sonuç, literatür ile farklılık göstermektedir, çünkü literatürde eşli okuma, akıcı okumayı geliştirmede önemli bir yöntem olarak düşünülmektedir. Örneğin, Vaughn ve Linan-Thompson (2004), 1-3. sınıf öğrencilerinin akıcı okuma için her gün ortalama 20 dakika zaman ayırmasını ve bu süre içerisinde model olma, tekrarlı okuma, koro okuma, eşli okuma ve teybe kaydederek okuma çalışmalarının yapılmasını önermiştir. Bu çalışma, öğretmen adaylarının akıcı okumaya yönelik görüşlerini ortaya çıkarmıştır. Đleride yapılacak olan araştırmalarda, akıcı okumanın öğretiminde öğretmenlerin yaptıkları sınıf içi uygulamaların ve akıcı okumayı kazanma sürecinde, öğretmen ve öğrencilerin yaşadıkları problemlerin neler olduğu sorularının cevaplanmaya çalışılması önerilmektedir. KAYNAKÇA Akyol, H. (2008). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi (7. baskı). Ankara: Pegem Akademi. Blachowicz, C. L. Z., Moskal, M. K., Massarelli, J. R., Obrochta, C. M., Fogelberg, E., & Fisher, P. (2006). Everybody reads : Fluency as a focus for staff development. In T. Rasinski, C. Blachowicz, & K. Lems, (Eds.), Fluency instruction: Research-based best practices (pp ). NY: The Guilford Press. Brassell, D., & Rasinski, T. (2008). Comprehension that works: Taking students beyond ordinary understanding to deep comprehension. CA: Shell Education. Çelenk, S. (2008). Türkçe öğretiminde yararlanılabilecek öğretim yöntem ve teknikleri. A. Tazebay ve S. Çelenk (Editörler), Türkçe Öğretimi: Đlke-Yöntem-Teknikler (s ). Ankara: Maya Akademi. Deeney, T. A. (2010). One-minute fluency measures: Mixed messages in assessment and instruction. The Reading Teacher, 63,

13 Dowhower, S. L. (1991). Speaking of prosody: Fluency s unattended bedfellow. Theory Into Practice, 30(3), Griffith, L. W., & Rasinski, T. V. (2004). A focus on fluency: How one teacher incorporated fluency with her reading curriculum. The Reading Teacher, 58, Hicks, C. P. (2009/2010). A lesson on reading fluency learned from the Tortoise and the Hare. The Reading Teacher, 63, Hudson, R. F., Lane, H. B., & Pullen, P. C. (2005). Reading fluency assessment and instruction: What, why, and how? The Reading Teacher, 58, Johnson B., & Christensen, L. (2004). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches (2nd ed.). NY: Pearson/Allyn & Bacon. McIntyre, E., Hulan, N., & Layne, V. (2011). Reading instruction for diverse classrooms: Research-based, culturally responsive practice. NY: The Guilford Press. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods. CA: Sage. Rasinski, T. V. ( 2003). The fluent reader: Oral reading strategies for building word recognition, fluency, and comprehension. NY: Scholastic. Rasinski, T. (2004). Creating fluent readers. Educational Leadership, 61(6), Rasinski, T. (2006). Reading fluency instruction: Moving beyond accuracy, automaticity, and prosody. The Reading Teacher, 59, Rasinski, T., Homan, S., & Biggs, M. (2009). Teaching reading fluency to struggling readers: Method, materials, and evidence. Reading &Writing Quarterly, 25, Rasinski, T. V., Padak, N. D., & Fawcett, G. (2010). Teaching children who find reading difficult (4th ed.). NY: Allyn & Bacon. Schrauben, J. E. (2010). Prosody s contribution to fluency: An examination of the theory of automatic information processing. Reading Psychology, 31, Schreiber, P. A. (1991). Understanding prosody s role in reading acquisition. Theory Into Practice, 30, Shanahan, T. (2006). Developing fluency in the context of effective literacy instruction. In T. Rasinski, C. Blachowicz, & K. Lems, (Eds.), Fluency instruction: Research-based best practices (pp ). NY: The Guilford Press. Tankersley, K. (2005). Literacy strategies for grades 4-12: Reinforcing the threads of reading. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. Vaughn, S., & Linan-Thompson, S. (2004). Research-based methods of reading instruction grades K-3. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. 58

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğretmen Adaylarının 1-5. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Hazırladıkları Sesli Okuma Kayıtlarının Prozodi Yeterlikleri Açısından Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının 1-5. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Hazırladıkları Sesli Okuma Kayıtlarının Prozodi Yeterlikleri Açısından Değerlendirilmesi GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 3 (2011) 759-774 Öğretmen Adaylarının 1-5. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Hazırladıkları Sesli Okuma Kayıtlarının Prozodi Yeterlikleri Açısından Değerlendirilmesi

Detaylı

Akıcılıktaki Sorunlar Düşük okuma doğruluğu Okuma hataları ve

Akıcılıktaki Sorunlar Düşük okuma doğruluğu Okuma hataları ve BERRİN BAYDIK Akıcılık Doğruluk otomatiklik uygun prozodi Akıcılıktaki Sorunlar Düşük okuma doğruluğu Okuma hataları ve Düşük okuma hızı yavaş okuma Uygun olmayan prozodi metnin ifade edilişindeki ses

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ-GEREÇLER GEZİ-GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 5.6.7.8. SINIFLAR

Detaylı

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Haziran 2015 Cilt 17 Sayı 1 ( )

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Haziran 2015 Cilt 17 Sayı 1 ( ) 125 YAPILANDIRILMIŞ AKICI OKUMA YÖNTEMİNİN ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKICI OKUMA İLE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ* Mustafa AKYOL** Muhammet BAŞTUĞ*** ÖZET Bu araştırma ile yapılandırılmış akıcı

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

BİREYSEL EĞİTİM PLANI KURUM ADI : ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : SINIFI NO : PROGRAMA BAŞLAMA TARİHİ : PROGRAMIN BİTİŞ TARİHİ : ÖĞRENCİ YAŞI :

BİREYSEL EĞİTİM PLANI KURUM ADI : ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : SINIFI NO : PROGRAMA BAŞLAMA TARİHİ : PROGRAMIN BİTİŞ TARİHİ : ÖĞRENCİ YAŞI : 1. Sınıf kurallarını anlayabilme ve söyleyebilme doğru okuyabilme 3. Verilen heceleri doğru 4. Ders araç ve gereçlerini doğru kullanabilme 5. Adını soyadını doğru söyleyebilme 1. Sınıf kurallarını anlayabilir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İleri Okuma Ve Yazma I YDI Yarıyıl Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. İleri Okuma Ve Yazma I YDI Yarıyıl Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İleri Okuma Ve Yazma I YDI 107 1.Yarıyıl 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education Prozodi ile Okuduğunu Anlama Arasındaki İlişki * Alper AYTAÇ **

Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education  Prozodi ile Okuduğunu Anlama Arasındaki İlişki * Alper AYTAÇ ** Aytaç, A. (2017). Prozodi ile okuduğunu anlama arasındaki ilişki. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 102-113. Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education www.anadiliegitimi.com Geliş/Received:

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 Erken Yaşta Dil Öğrenenler... 1 Çocuklar ana dillerini nasıl öğrenirler?... 2 Ana dil ediniminin aşamaları... 3 Yabancı dil öğrenimine erken başlamak faydalı

Detaylı

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ 2016 EYLÜL Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ TÜRK DİLİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

DERS BİLGİLERİ. Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5 Ön Koşul Dersleri İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 ( Bu mektup 10 Şubat 2014-11 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 2.TEMAMIZ :BENİM EŞSİZ

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

DERS 7: ÇALIŞMA ÖRNEĞİ ANALİZİ. Prof. Dr. Tevhide Kargın

DERS 7: ÇALIŞMA ÖRNEĞİ ANALİZİ. Prof. Dr. Tevhide Kargın DERS 7: ÇALIŞMA ÖRNEĞİ ANALİZİ Prof. Dr. Tevhide Kargın Çalışma örneği analizi, öğretim stratejilerinin belirlenmesinde ve değerlendirilmesinde, gönderme öncesi bilginin toplanmasında, bireyselleştirilmiş

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK Hazırlayan İsim Soyisim Öğrenci

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK 4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ DEĞERLEMESİ RAPORU Mart 2010 1 ÖNSÖZ İç kontrol sistemi eğitiminin değerlendirmesi amacıyla Ç.K.Ü. de 253 yanıtlayıcıya uygulanan anket çalışması,

Detaylı

Teachers Views About Acquisitions in Turkish Lesson Curriculum

Teachers Views About Acquisitions in Turkish Lesson Curriculum Öğretmen Görüşleri Açısından Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımları Erhan DURUKAN * Özet Bu çalışmanın amacı 2005 Türkçe Dersi Öğretim Programı nda yer alan okuma, yazma, konuşma ve dinleme/izleme kazanımlarına

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminin Tarihsel Gelişimi... 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Kullanılan Öğretim Yöntemlerine

Detaylı

Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education ADED JOMTE www.anadiliegitimi.com

Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education ADED JOMTE www.anadiliegitimi.com Keskin, H.K. ve Akyol, H. (2014). Yapılandırılmış okuma yönteminin okuma hızı, doğru okuma ve sesli okuma prozodisi üzerindeki etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(4), 107-119. Ana Dili Eğitimi Dergisi

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 25, Sayfa 159-178, 2008 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Özcan Özgür

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ TÜRK DİLİ II (TURK 102) DERSİ İZLENCESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ TÜRK DİLİ II (TURK 102) DERSİ İZLENCESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ TÜRK DİLİ II (TURK 102) DERSİ İZLENCESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI: Öğr. Gör. Dr. Gülşen Çulhaoğlu (gulsen@cankaya.edu.tr) Okt. Naim Atabağsoy (naim@cankaya.edu.tr)

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) ESRA NUR TİRYAKİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi etiryaki@mku.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 326245600-5322 5 EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TAYFUR SÖKMEN KAMPÜSÜ HATAY-SERİNYOL Öğrenim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERE SINAV UYGULAMA KLAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERE SINAV UYGULAMA KLAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERE SINAV UYGULAMA KLAVUZU 1 Bu kılavuzda sınavda dikkat etmeniz gereken hususlar,

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 75 2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 ÖZET OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE İLKÖĞRETİM TÜRKÇE 1 DERSİ KAZANIMLARININ AŞAMALILIK İLİŞKİSİNİN

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TEMEL OYUNCULUK KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TEMEL OYUNCULUK KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURS PROGRAMI KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN DAYANAĞI : 1739 sayılı Millî Eğitim Temel

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI Uzun Dönemli Amaç : İLK OKUMA-YAZMA Tümceyi sözcüklere ayırır. 1. Tümcenin kaç sözcüklü olduğunu söyler. 2. Tümcenin sözcüklerinin altlarını çizerek gösterir. 3. Tümce kartını sözcüklerinden keserek ayırır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...iii DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... v ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... vi İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...vii ÖN SÖZ...viii 1. KİTAP BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SESLENDİRME VE DUBLAJ KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SESLENDİRME VE DUBLAJ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SESLENDİRME VE DUBLAJ KURS PROGRAMI ANKARA 2010 1 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN

Detaylı

Sessiz okuma, ses organlarından yararlanmadan, parmak, baş ve gövde hareketleri yapmadan, yalnızca gözle anlamaya yönelik yapılan okuma türüdür.

Sessiz okuma, ses organlarından yararlanmadan, parmak, baş ve gövde hareketleri yapmadan, yalnızca gözle anlamaya yönelik yapılan okuma türüdür. Yazıcı ve Fotokopi Makinesi Kullanım Talimatı 1 OKUMA TÜRLERİ 1. Sesli Okuma: Sesli okuma, gözle algılanıp zihinle kavranan kelime ve kelime gruplarının anlam özelliklerine ve diğer özelliklere göre konuşma

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu ADI-SOYADI İlksen Büyükdurmuş Selçuk BİRİMİ Modern Diller Birimi ÜNVANI Okutman E-POSTA ilksen.buyukdurmusselcuk@hacettepe.edu.tr TEL 0 312 297 80 91 EĞİTİM Lisans Yüksek Lisans İngilizce Öğretmenliği,

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

2. SINIFLAR BÜLTEN 1

2. SINIFLAR BÜLTEN 1 2. SINIFLAR BÜLTEN 1 DOĞAL SAYILAR Deste ve düzine örneklerle açıklanmıştır. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayılar yazılmış ve okunmuştur.

Detaylı

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur?

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? 1. SINIF Dinleme Kuralları TEST-1 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? A) Dinleme sırasında müzik dinleyebiliriz. Dinleme için hazırlık yapmalıyız. C) Dinleme sırasında resim yapabiliriz. 2.

Detaylı

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ Kasım ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR KASIM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Eylül

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3 1 FLE103 İLERİ DİNLEME 1 LISTENING 1 3 0 3 5 1 FLE105 İLERİ OKUMA 1 READING 1 3 0 3 5 1 FLE107 İLERİ YAZMA 1 WRITING 1 3 0 3 5 1 FLE109 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 1 TBT101

Detaylı

Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education ADED JOMTE ISSN:

Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education ADED JOMTE  ISSN: 2016 Yaz, Cilt: 4 Sayı:3 2016 Summer, Volume: 4 Issue: 3 Genel Yayın Yönetmeni Editor in Chief Doç. Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU Yayın Yönetmenleri Editors Doç. Dr. Bayram BAŞ Doç. Dr. Bilginer ONAN Doç. Dr.

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

SINIF ÖGRETMENİ ADAYLARININ ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖGRETİMİ KONUSUNDAKİ YETERLİLİK ALGILARININ VE İSTEKLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖGRETMENİ ADAYLARININ ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖGRETİMİ KONUSUNDAKİ YETERLİLİK ALGILARININ VE İSTEKLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Süleyman Nihat ŞAD, "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Konusundaki Yeterlilik Algılannın ve İsteklilik Düzeylerinin İncelenmesi", 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ

OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ 69 OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ AN INVESTIGATON OF PRACTICE TEACHERS AND TEACHER CANTIDATES

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI ÖĞRENME ALANI: DİNLEME TÜRKÇE DERSİ 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

YANKILAYICI OKUMA YÖNTEMİNİN AKICI OKUMAYA ETKİSİ * THE EFFECT OF ECHO READING METHOD TO FLUENCY READING Erol DURAN ** Betül SEZGİN ***

YANKILAYICI OKUMA YÖNTEMİNİN AKICI OKUMAYA ETKİSİ * THE EFFECT OF ECHO READING METHOD TO FLUENCY READING Erol DURAN ** Betül SEZGİN *** YANKILAYICI OKUMA YÖNTEMİNİN AKICI OKUMAYA ETKİSİ * THE EFFECT OF ECHO READING METHOD TO FLUENCY READING Erol DURAN ** Betül SEZGİN *** Özet: Bu araştırmanın amacı, yankılayıcı okuma yöntemi ile okuma

Detaylı

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25%

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% TEDU İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI İÇERİK ŞEMASI VE TABLOLAR TEDU EPE 1. Oturum 10.00-12.00 2. Oturum 14.00-16.00 A. Dinleme 25% B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% D. Okuma 25% Dinlerken Cevaplama Kompozisyon

Detaylı

PROF. DR. MURAT ÖZBAY IN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER ADLI ESERİ ÜZERİNE

PROF. DR. MURAT ÖZBAY IN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER ADLI ESERİ ÜZERİNE PROF. DR. MURAT ÖZBAY IN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER ADLI ESERİ ÜZERİNE 1. Prof. Dr. Murat Özbay ın Hayatı ve Eserleri Nurşat BİÇER 1962 yılında Konya nın Ereğli ilçesinde doğan Özbay,

Detaylı

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA Tarih - Saat Tekn. 1. Hafta İSTİKLAL MARŞI 6 Saat 1. kurallarını uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını 3. amacına uygun yöntem 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz 5.Noktalama işaretlerine dikkat ederek

Detaylı

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DAŞÖZ, T. (2016). Murat Özbay Serisi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 526-533. MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Tuğçe DAŞÖZ Geliş Tarihi:

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

PROF. DR. OSMAN GÜNDÜZ İLE YRD. DOÇ. DR. TACETTİN ŞİMŞEK İN UYGULAMALI KONUŞMA EĞİTİMİ EL KİTABI ADLI ESERİ ÜZERİNE

PROF. DR. OSMAN GÜNDÜZ İLE YRD. DOÇ. DR. TACETTİN ŞİMŞEK İN UYGULAMALI KONUŞMA EĞİTİMİ EL KİTABI ADLI ESERİ ÜZERİNE PROF. DR. OSMAN GÜNDÜZ İLE YRD. DOÇ. DR. TACETTİN ŞİMŞEK İN UYGULAMALI KONUŞMA EĞİTİMİ EL KİTABI ADLI ESERİ ÜZERİNE İzzet ŞEREF GÜNDÜZ, O. ve ŞİMŞEK, T. (2014). Uygulamalı Konuşma Eğitimi El Kitabı. Ankara:

Detaylı

BİLGE KUNDUZ ULUSLARARASI ENFORMATİK VE BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME ETKİNLİĞİ: 2015 YILI UYGULAMA RAPORU YASEMİN GÜLBAHAR FİLİZ KALELİOĞLU DİLEK DOĞAN

BİLGE KUNDUZ ULUSLARARASI ENFORMATİK VE BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME ETKİNLİĞİ: 2015 YILI UYGULAMA RAPORU YASEMİN GÜLBAHAR FİLİZ KALELİOĞLU DİLEK DOĞAN BİLGE KUNDUZ ULUSLARARASI ENFORMATİK VE BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME ETKİNLİĞİ: 2015 YILI UYGULAMA RAPORU YASEMİN GÜLBAHAR FİLİZ KALELİOĞLU DİLEK DOĞAN İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında... 3 Etkinlik Soruları Hakkında...

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4 ( Bu mektup 14 Nisan 2014-13 Haziran 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 3.TEMAMIZ : Dün

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ İLE BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİKROSKOP KULLANIMINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE BU SORUNLARIN NEDENLERİNİN BELİRLENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ İLE BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİKROSKOP KULLANIMINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE BU SORUNLARIN NEDENLERİNİN BELİRLENMESİ 1901 FEN VE TEKNOLOJİ İLE BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİKROSKOP KULLANIMINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE BU SORUNLARIN NEDENLERİNİN BELİRLENMESİ Nurcan Uzel, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi,

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

Uygulamalı Meta-Analiz

Uygulamalı Meta-Analiz Eğitim Bilimlerinde Uygulamalı Meta-Analiz Serkan DİNÇER Serkan Dinçer EĞİTİM BİLİMLERİNDE UYGULAMALI META-ANALİZ ISBN 978-605-364-844-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Detaylı

ŞİMDİ LYS ZAMANI FEM YAYINLARI REHBERLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ŞİMDİ LYS ZAMANI FEM YAYINLARI REHBERLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞİMDİ LYS ZAMANI FEM YAYINLARI REHBERLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ Asıl puan LYS lerde gelecek YGS yi hedeflediği gibi sonuçlandıran adaylarda bir rahatlama gözlenirken sınavı hedeflediği biçimde sonuçlanamayan

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Erhan DURUKAN Karadeniz

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK İçindekiler Önsöz... iii İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK Giriş... 1 Dil ve Anadili Tanımı... 2 Türkçenin Özellikleri... 4 İlkokul

Detaylı

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi**

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Düşünme; duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

Okuma Güçlüğü Çeken Bir Öğrencinin Okuma Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma

Okuma Güçlüğü Çeken Bir Öğrencinin Okuma Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma Okuma Güçlüğü Çeken Bir Öğrencinin Okuma Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma Aslı YÜKSEL Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ayuksel@aku.edu.tr Özet Bu çalışmada, bedensel, zihinsel,

Detaylı

İlkokul Dördüncü Sınıf Düzeyinde Bir Öğrencinin Sesli Okuma Akıcılığını Artırmaya Yönelik Bir Uygulama

İlkokul Dördüncü Sınıf Düzeyinde Bir Öğrencinin Sesli Okuma Akıcılığını Artırmaya Yönelik Bir Uygulama ,631-644 İlkokul Dördüncü Sınıf Düzeyinde Bir Öğrencinin Sesli Okuma Akıcılığını Artırmaya Yönelik Bir Uygulama A Fluency-Based Intervention To Improve Oral Reading Fluency Of A Fourth Grade Reader Ahmet

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

...ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜNE

...ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜNE ...ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜNE Ġlk ve orta öğretim yabancı dil dersi öğretim programı gereğince sesletim öğretimi yapılmak zorundadır. Ancak okullarımızda yabancı dil öğretimi yapılırken, sesbilim (fonoloji

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

Her Ses / Harf İçin Özel Uygulamalı İLK OKUMA ve YAZMA ÖĞRETİMİ. Doç. Dr. Muhammet BAŞTUĞ Gonca DEMİRTAŞ

Her Ses / Harf İçin Özel Uygulamalı İLK OKUMA ve YAZMA ÖĞRETİMİ. Doç. Dr. Muhammet BAŞTUĞ Gonca DEMİRTAŞ Her Ses / Harf İçin Özel Uygulamalı İLK OKUMA ve YAZMA ÖĞRETİMİ EL KİTABI Doç. Dr. Muhammet BAŞTUĞ Gonca DEMİRTAŞ 2. Baskı Güncellenen 2017 Türkçe Ders Öğretim Programı na Göre Hazırlanmıştır Doç. Dr.

Detaylı

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME Öğretmenlerimiz: Esra Akkoyun: 1 A/B Pelin Yaman: 1 C/D ATAFENDE İngilizce programı Avrupa Dil standartları ve çoklu zekâ kuramına uygun olarak

Detaylı