Henri Prost ve İstanbul'un ilk nazım planı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Henri Prost ve İstanbul'un ilk nazım planı"

Transkript

1 Henri Prost ve İstanbul'un ilk nazım planı i flron Angel B f l f e ü r k i y e C u m h u r i y e t i ' n i n k u r u c u s u ve ilk Devlet B a ş k a n ı o l a n Atatürk, d ü n y a n ı n e n g ü z e l ş e h r i sayıl a n İ s t a n b u l ' u n i m a r p l a n ı n ı n h a z ı r l a n m a s ı i ç i n H e n r i P r o s t ' u davet etmişti. A t a t ü r k ü n ü evreni k a p l a m ı ş ş e h i r p l a n c ı l a r ı a r a s ı n d a titiz bir inceleme s o n u n d a Prost'u seçmişti. Prost k i m d i? Ne y a p m ı ş t ı? H e n r i Prost 24 Ş u b a t 1874'de Paris'te d o ğ d u. G e n ç l i ğ i n d e n b e r i, t ü m y a ş a m ı n a y ö n v e r e n p l a s t i k (algılama) d u y u m u, d a k i k bir zeka, sabır, özveri ve p r o f e s y o n e l görev a n l a y ı ş ı ve ç a l ı ş m a sevgisi ile içiçe y a ş a d ı. D e r i n d e n g e l e n bir ö z l e m l e, bir a n a b a b a sevgisiyle, o n u h e m alçak g ö n ü l l ü ve b ü y ü k, n a z i k ve m a s u s, iyiniyetli ve t o l e r a n s l ı y a p a n ve geleceğini p a r l a k y a r ı n l a r a h a z ı r l a y a n niteliği ile b u a d a m ı n e s e r l e r i n i gözler ö n ü n e s e r e c e ğ i m.

2 Özel m i m a r l ı k o k u l u o n u n m e s l e k y a ş a m ı n ı n beşiği o l d u. Bilgisini ve sanatsal b e c e r i s i n i g e l i ş t i r m e k için U l u s a l G ü z e l S a n a t l a r O k u l u ' n a y a z ı l d ı. 1902'deki Roma B ü y ü k Ö d ü l ü o n u n d u. Ö n ü n d e p a r l a k bir gelecek a ç ı l d ı. M e d i c i V i l l a s ı ' n d a k i ç a l ı ş m a g ü n l e r i ( )-başarılarla o n u r l a n d ı r ı l d ı. O r a d a, s e z g i l e r i n i n s ı n ı r l a r ı n ı a ş a n, sanatsal, tar i h s e l ve sosyal a r a ş t ı r m a l a r a sıkı sıkıya bağlı Bigot, Tony Garnier, Jean H u l o t ile bilgi a l ı ş v e r i ş i n d e b u l u n d u. Fakat Prost d a h a iyi şeyler yapm a k istiyordu ve Ayasofya t a r a f ı n d a n t a ç l a n d ı r ı l m ı ş, varlığı Boğaziçi k ı y ı l a r ı n d a n f ı ş k ı r a n bu ş e h r i, K o n s t a n t i n ' i n ş e h r i n i s e ç e r e k işe başladı. Zira b e n kirli ve p i s yollarla ç e v r i l m i ş Palatin S a r a y ı ' n ı Bigot'uıı mak e t i n d e g ö r ü n c e, eşsiz bir k o n u m d a o l a n B o ğ a z i ç i ' n i n k ı y ı l a r ı n a ned e n Roma İ m p a r a t o r l u ğ u ' n u n t a ş ı n d ı ğ ı n ı a n l a d ı m. M e d i c i V i l l a s ı ' n d a k i i k i n c i y ı l ı n d a n i t i b a r e n, Prost, a r k a d a ş ı H u l o t ile ö n c e Yunanistan'a sonra a c ı n a c a k bir h a l d e b u l d u ğ u Ayasofya'yı görm e k için Türkiye'ye gitti. Yerinde yapılacak araştırma ve s o n d a j l a r a gerekli izni a l m a k için b ü t ü n k a p ı l a r ı z o r l a d ı. B i z a n s ' t a Yapı S a n a t ı a d l ı C h o i s y ' n i n yapıtı ona A y a s o f y a ' n m i n ş a a t ı n d a k u l l a n ı l a n yapı metotları ve s t r ü k t ü r ü için yaptığı a r a ş t ı r m a d a a n a h t a r o l d u. Aylar s ü r e n bir b e k l e m e s ü r e c i n d e n s o n r a, Fransız B ü y ü k e l ç i l i ğ i ve İ m p a r a t o r l u k M ü z e s i M ü d ü r ü ' n ü n aracılığı ile O s m a n l ı İ m p a r a t o r l u ğu y ö n e t i m i n d e n b u ç a l ı ş m a y ı olası kılacak bir " i r a d e " e l d e etti. Güzel S a n a t l a r A k a d e m i s i M i m a r l ı k B ö l ü m ü P r o s t ' u n b u ö n e r i s i n e fazla bir y a k ı n l ı k g ö s t e r m e d i. B u r a d a Prost A y a s o f y a ' n ı n m e v c u t d u r u m u n a s a d ı k kalarak y a r d ı m c ı b i n a l a r ı ve eklentileri (minareler, türbeler, m e d reseler, ç e ş m e l e r vb.), s o n r a ona bağlı o l a n İ m p a r a t o r l u k Sarayı'nııı kal ı n t ı l a r ı n ı Jüstinyen d e v r i n d e k i ilk d u r u m u y l a göstererek restorasyona b a ş l a d ı. Bu s ı r a d a, Edebiyat Fakültesi a r a ş t ı r m a l a r ı n d e v a m ı için parasal k a y n a k s a ğ l a d ı. Prost y a p ı n ı n h i ç b i r gizli y ö n ü n ü n k a l m a m a s ı için aylar b o y u n c a ö l ç ü m l e r, rölöveler, krokiler, s u l u b o y a ve yağlıboya çal ı ş m a l a r ı yaptı. O n a t ü m kişisel n o t l a r ı n ı veren, ç a l ı ş m a l a r ı n d a n kıv a n ç d u y a n ve Prost'a atıldığı b ü y ü k Ayasofya m a c e r a s ı n d a yol gösteren A u g u s t C h o i s y ile y a k m ilişki k u r d u. Planlar, çizimler, kesitler, p e r s p e k t i f l e r ve detaylar ile Prost İ m p a r a torlar S a r a y ı ' n ı n r e k o n s t r ü k s i y o n u n u t ü m b i n a n ı n b ü t ü n l ü ğ ü i ç i n d e çözerek g e r ç e k l e ş t i r d i ve b i n a y l a ilgili o l a n diğer ü n i t e l e r i n b a ğ l a n t ı l a r ı nı v u r g u l a d ı. 5 Ş u b a t 1975 P r o s t ' u n y a r d ı m c ı s ı, Jean Royer. T ü r k i y e ' n i n Paris Bü- y ü k e l ç i s i İ s m a i l Erez'e 5 cilt t u t a n Ayasofya Rölövesini v e r i y o r d u. Böylece bu k ı y m e t l i etüt T ü r k H ü k ü m e t i n e g e ç e r e k. A r k e o l o j i M ü z e s i ' n d e korunmaya alınıyordu y ı l ı n d a, b ü y ü k bir y a n g ı n f e l a k e t i n e u ğ r a y a n İ z m i r ' i n Belediye Başkanı P r o s t ' u davet etti. Bu g ü z e l ş e h i r d e k i kısa bir ç a l ı ş m a d a n sonra, Nazım p l a n ı geliştirdi. Bu eskiz ç a l ı ş m a s ı n ı n t a m g ö b e ğ i n d e yer alan, ö n c e l e r i k o n u m u ve niteliği çok t a r t ı ş ı l a n, d a h a s o n r a İ z m i r F u a r a l a n ı o l a n, çok g e n i ş bir yeşil leke göze ç a r p ı y o r d u y ı l ı n d a, Paris Bölgesi P l a n l a m a K u r u l u Başkanı iken, T ü r k i y e C u m h u r i y e t i t a r a f ı n d a n davet edilerek, g e n ç l i ğ i n i geçirdiği, d a i m a yürekten sevdiği, yakınlık gösterdiği İstanbul'a g e l d i. Yalnız bu sefer Atat ü r k t a r a f ı n d a n ç a ğ r ı l m ı ş, ş e h r i n r e s m i p l a n c ı s ı olarak o t u r m a i z n i alıy o r d u. P r o s t ' t a n ö n c e p l a n l a m a ç a l ı ş m a l a r ı n ı y ü r ü t e n iki Fransız şeh i r p l a n c ı s ı Lambert ve A g a c h e k a v r a n m a s ı zor ç ö z ü m l e r ü r e t m i ş l e r d i. Tezler, varsayımlar iyi i r d e l e n m i ş fakat materyaller h e m e n h e m e n kull a n ı l a m a z d u r u m d a y d ı. İ s t a n b u l b i r b i r i i ç i n e g i r m i ş ü ç ayrı ş e h i r d e n m e y d a n a g e l i y o r d u : Sol tarafta Eski İ s t a n b u l, s a ğ d a Haliç kıyıları ve Asya k ı y ı s ı n d a Ü s k ü d a r ile Kadıköy. Bu h e r iki k ı y ı d a k i şehirsel bölgelerde, B o ğ a z ' ı n ve H a l i ç ' i n k ı y ı l a r ı n ı parça p a r ç a ele geçirmeye çalışan bir endüstriyel gelişme ile k ı s m e n yolu kesilerek tıkanan konut alanl a r ı n ı n yayılma çabası g ö r ü l m e k t e y d i. O l a b i l e c e k bir şehirsel kargaşad a n s a k ı n m a k i ç i n ş e h r i n b u d e n l i h ı z l ı g e l i ş m e s i, b i z d e n radikal çöz ü m l e r istemekteydi. Diğer t a r a f t a n özü arkeolojik ve m i m a r i d e ğ e r l e r e d a y a n a n evrensel eserlerin y ı ğ ı ş m a s u ç ö z ü m ü d a h a zor p r o b l e m l e r i beraberinde getiriyordu. B u r a d a ş e h i r p l a n c ı s ı n ı n ilk e n d i ş e s i, Eski İ s t a n b u l ' u n eşsiz siluetini k o r u m a k için bir ç ö z ü m b u l m a k t ı. P l a n ı n ı n a n a çizgileri, y a l n ı z c a b ü y ü k a n ı t l a r ı n etrafını a ç m a k değil, d a h a çok o n l a r ı u z a k t a n t ü m ifad e b ü t ü n l ü k l e r i ile b e r a b e r g ö r ü n ü r h a l e g e t i r m e k t i. B ü y ü k camiler, g e n e l d e İ s t a n b u l t e p e l e r i n i n ü z e r i n d e d e n i z d e n 4 0 m e t r e y u k a r ı d a inşa e d i l m i ş l e r d i. Prost b u kıyı ü z e r i n d e y a p ı l a c a k y a p ı l a r ı n ü ç kat ve 9,50 metreyi g e ç m e s i n i s ı n ı r l a y a n bir yasak k o y u l m a s ı n ı teklif etti ve k a b u l ettirdi. Hatta d a h a da ileri g i d e r e k bu y ü k s e k l i ğ i g e ç e n k a t l a r ı n yıkılmasını ö n e r e n yeni bir istimlak yasasının o l u ş m a s ı n ı g ü n d e m e getirdi. Bu y a s a n ı n en güzel u y g u l a m a s ı, m e ş h u r S ü l e y m a n i y e C a m i s i 1 n ı n y a n ı n d a y a p ı l m ı ş o l a n Botanik E n s t i t ü s ü ' n ü n fazla g e l e n 3 k a t ı n ı n y ı k ı l m a s ı d ı r kotu s ı n ı r l a m a s ı, b a z e n C a ğ a l o ğ l u b ö l ü m ü n d e k i gibi kötü ıslah o l a y l a r ı n a m e y d a n verse bile, d a i m a varlığını k o r u d u

3 vc; bu ç a b a d a n dolayı İ s t a n b u l ' u n eşsiz ve harika s i l u e t i n i k o r u m u ş old u. P r o s t ' u n a n a fikri. İ s t a n b u l ' u n tabii d o k u s u n a zarar v e r m e d e n, anıtların arkeolojik ve m i m a r i ö ğ e l e r i n i ortaya ç ı k a r a r a k şehri m o d e r ı ı i z e etmekti. 15u n e d e n l e, Arkeolojik Park olarak a n ı l a n, Topkapı Sarayı Surları. S a r a y b u r n u Parkı. A y a s o f y a - H i p o d r o m A l a m ve K ü ç ü k Ayasofya a r a s ı n d a s ı k ı ş a n Bizans ve Doğu Roma Saraylar Bölgesini k e n d i tabii d u r u m l a r ı n d a k o r u m a k için bu ö n e r i y i ileri s ü r m ü ş t ü. Bu p l a n ı n a n a h e d e f i, inşaat y ü k s e k l i k l e r i n i n iki kat ile s ı n ı r l a n d ı r ı l m a s ı. b ü t ü n hafriyat i ş l e m l e r i n i n Arkeoloji Bölge M i ' ı d ü r l ü ğ ü ' n c e kontrol e d i l m e s i ve b o d r u m katı y a p ı m ı n ı n k e s i n k e s y a s a k l a n m a s ı d ı r. Ş e h r i n Belediye M e c l i s i ' n c e a l ı n a n bu karar u l u s l a r a r a s ı bir ö n e m taşıyordu. G e n e l d e, işi t a m olarak b i t i r m e işlevi, o l d u k ç a zor ve k a r m a ş ı k t ı. P r o s t ' u n e l i n d e ne d o ğ r u d ü r ü s t f a y d a l a n a b i l e c e ğ i belgeler, 11e d e geçerli t o p o g r a f i k rölöveler vardı. İstatistik bilgi b i r i k i m l e r i a c ı n a c a k dur u m d a y d ı. E n d ü s t r i y e l ve ticari aktiviteler ü z e r i n e a l ı n a n bilgiler, dem o g r a f i k ve sosyal e t ü d l e r ve arazi vergisi ü z e r i n e a l ı n a n veriler eksikti. Daha ilerki e t ü d l e r e a n a h t a r o l a c a k bir taban p l a n ı y a p m a k için ord u n u n y a r d ı m ı y l a h a v a d a n ilgili a r a z i l e r i n r e s i m l e r i ç e k i l d i. U l a ş ı m, sirkülasyon, gıda erzak temini, pazar yerleri, kapalı çarşılar, sanayi alanları. ticaret ve el s a n a t l a r ı, arkeolojik e s e r l e r ve tarihi a n ı t l a r ü z e r i n d e y a p ı l a n iki yılı a ş k ı n a r a ş t ı r m a l a r ı ş ı ğ ı n d a, Prost n a z ı m p l a n ı n ı n a n a h a t l a r ı n ı bir p r o g r a m ç e r ç e v e s i n d e s a p t a d ı. B u n l a r ; b e k l e n m e d i k irat ve m i r a s o l a y l a r ı n ı n d e ğ e r i n i v e r m e k ve k o r u m a k, SİT alanları i ç i n d e belirli r a u m noktaları yaratarak d e r i n m e k a n s a l g ö r ü n t ü l e r veren çok sayıda c a d d e l e r a ç m a k vc şehirsel o l u ş u m u kontrol a l t ı n d a t u t m a k idi. İhı y e n i d e n bir ş e h i r m e y d a n a g e t i r m e k d e m e k d e ğ i l d i, fakat antik b a ş k e n t i n v a r o l u ş ş a r t l a r ı n ı o l u ş t u r a n ve y ö n l e n d i r e n p a r a n ı n kapitalin m e k a n i k k a t l a ş m a s ı n m, İ s t a n b u l ' u n geleceğe d ö n ü k sosyo kültürel e v r i m i n d e yıkıcı d e ğ i l, fakat yapıcı bir rol o y n a m a s ı n ı s a ğ l a m a k t ı. Yasal p l a n ü z e r i n d e, i'rost şu a n a p r e n s i p l e r i ortaya attı: Toprak (arazi) s a h i p l e r i n i n yasal h a k l a r ı n ı koruyarak ileride oluşacak s p e k ü l a s y o n l a r ı ö n l e m e k. Hisseli arazileri s a h i p l e r i a r a s ı n d a a d a ve p a r s e l l e r e b ö l e r e k, i m a r p l a n ı n ı n tasdik a ş a m a s ı n a k a d a r mevcut m ü l k l e r i n d u r u m l a r ı n ı d o n d u r m a k ve e n çok gayri insani tahliye k a r a r l a r ı n d a n kesinkes kaçınmaktı. Tarihi niteliğe s a h i p ve g ü n ü n şartları ili; y e n i d e n y a p ı l m a s ı m ü m k ü n o l m a y a n b i n a l a r ı n ı n y ı k ı l m a s ı n ı ö n l e y e n bir yasa ö n e r i s i getirdi ve s o n u n d a savını h e r k e s e kabul ettirdi. Şehir, Boğazın her iki yakasına yayılmasına r a ğ m e n, Haliç, ş e h i r çatk ı s ı n ı n a n a b e s l e n m e b o r u s u n u o l u ş t u r u y o r d u. A s l ı n d a H a l i ç ' i n gün e y i n d e bu eşsiz ş e h r i n a n a r i y o n u b u l u n u r. Eski İstanbul Bizans ve R o m a l ı l a r d a n kalan a n ı t l a r ve d a h a çok Osm a n l ı kökenli t e p e l e r ü z e r i n e o t u r t u l m u ş güzel camiler, eski vakfiyeler, kapalı çarşılar, hanlar, k u z e y d e C e n e v i z l i l e r t a r a f ı n d a n k u r u l a n Pera ve Galata s e m t l e r i n i n b i r l e ş m e s i n d e n o l u ş a n Beyoğlu. Bu m a h a l l e lerin ç o ğ u n l u ğ u sağlığa ters d ü ş e n evler ve ticari yapılarla b o z u l m u ş p i s ve d a r s o k a k l a r l a d o n a t ı l m ı ş t ı. B ü t ü n b u n l a r a zıt olarak, d a h a sonra C u m h u r i y e t ' i n başkenti A n k a r a ' y a t a ş ı n a n y a b a n c ı e l ç i l i k l e r i n kapladığı saray b a h ç e l e r i n i a n d ı r a n g e n i ş ve yeşil a l a n l a r etrafta g ö r ü l ü r. Beyoğlu aynı b i r y e l p a z e gibi, o l d u k ç a yeni o l u ş a n Kurtuluş, Şişli ve Maçka d a h a uzakta B e ş i k t a ş ' ı n m a h a l l e l e r i n e d o ğ r u ve ş e h r i n Avrupa y a k a s ı n ı n u z a n t ı s ı n ı o l u ş t u r a n o r m a n l ı k Boğaziçi t e p e l e r i n e k a d a r yayılır. İhı k ı y ı n ı n k a r ş ı s ı n d a, lioğazııı Asya s a h i l l e r i n d e, bir tarafta A n a d o lu Kavşağı'11a u z a n a n, diğer tarafta Ü s k ü d a r ' l a b i r l e ş e n geniş bir yerleşim alanı yer alır. Haydarpaşa l i m a n ı n d a n başlayarak arada Kadıköy'ü çıkarırsak, M a r m a r a k ı y ı l a r ı n d a Kartal-Pendik a r a s ı n d a u z a n a n bir sanayi ş e r i d i b u l u n u r. İ'rost İ s t a n b u l ' a g e l d i ğ i z a m a n ş e h i r d e yaklaşık 1 milyon i n s a n yaşıy o r d u. İki yılı g e ç e n a r a t ş ı r m a l a r s o n u n d a Prost ilk ö n c e iki b ö l ü m e a y r ı l a n 1/5000 ö l ç e ğ i n d e bir n a z ı m p l a n ö n e r d i : Bu iki kısım Beyoğlu ve eski İ s t a n b u ' d u. P l a n ı n a n a b ö l ü m l e r i ş u n l a r d ı : L i m a n, mevcut iskan bölgeleri ve k ö p r ü y l e birlikte işlev g ö r e n s i r k ü l a s y o n arterleri. Büt ü n b u n l a r ileriye d ö n ü k t a s a r l a n a n i ş l e m l e r i n z a m a n a göre s ı n ı r l a n d ı r ı l m a s ı n ı Eski İ s t a n b u l ' u n s i l u e t i n i n k o r u n m a s ı n ı, b i n a l a r ı n 011 yüzlerinin d e ğ i ş e n a r m o n i l e r i n i, estetik ve h i j y e n i k o l g u l a r ı n ı, inşaatların (yeni y a p ı l a n b i n a l a r ı n ) y ü k s e k l i k l e r i n i ve o n l a r ı n p a r s e l e r i n i n sın ı r l a n d ı r ı l m a s ı n ı h a s s a s bir rapor h a l i n d e ortaya koymaktadır. Prost b u ş e h r i n yaşayan p a r ç a l a r ı n ı n nitelik ve niceliklerini t a m olarak koruyarak H a l i ç ' i n kuzey ve g ü n e y b ö l g e l e r i n i b i r b i r l e r i n e k a y n a ş t ı r m a eğilim i n d e b u l u n d u. Boğaziçi içiıı Galata K ö p r ü s ü ' n d e n başlayarak Kabataş Feribot İ s k e l e s i ' n d e n g e ç e n, lioğazı b o y d a n boya katederek b u r a d a yer a l a n t ü m iskan bölgelerini b i r b i r i n e birleştirmek için Sarıyer ve Ih'ıy ü k d e r e ' y e u z a n a n yeni bir sahil yolu p l a n l a m ı ş t ı. Bu yolun ö n e m l i kısmı istenen güzergahta gerçekleştirildi. Diğer t a r a f t a n Boğaza h a k i m tepeleri bağlayıcı ve T a k s i m - B ü y ü k d e r e s e m t l e r i n i n a r a s ı n d a k i trafik s i r k ü l a s y o n u n u yoğıııılaştırıcı ikinci bir korniş yolu d a h a ö n e r d i. Ihı güzel c a d d e, u y g u l a m a d a iyi neticeler ver- di. En s o n u n d a, orta seviyeden geçen bir korniş y o l u n u o l u ş t u r a n ü ç ü n cü bir yol ağı, d a h a ö n c e y a p ı l a n 2 yolun ara k o t u n d a yer alarak, çevres i n d e n geçtiği t ü m iskan a l a n l a r ı n a h i z m e t e d e r ve d ü n y a n ı n en güzel SİT a l a n ı n ı b o y d a n boya katederek mevcut b ü y ü k parkları b i r b i r l e r i n e bağlayarak eşsiz bir gezi yeri o l u ş t u r a b i l i r d i. Ihı y o l u n y a p ı m ı h e n ü z gerçekleştirilmedi. Bu yollardan ilk ikisi, Taksim M e y d a n ı ' n a varır, ü ç ü n c ü s ü sahil yolu olarak Galata K ö p r ü s ü ' n d e son b u l u r ; ayrıca iki ö n e m l i arter (ana trafik yolu) Taksim M e y d a n ı ' n a uğrayarak B e y o ğ l u ' n u, Eski İstanbul'a b a ğ l a m a k için o l u ş t u r u l d u. T ü n e l ve v i a d ü k h a l i n d e k i birinci yol. Taksim M e y d a n ı ' n ı Galata Köprüsü'11e irtibatlayaıak k ö p r ü y ü g e ç i p Beyaz ı t ' d a s o n b u l u r ve d a h a s o n r a g e n i ş bir a v e n ü h a l i n d e Topkapı surlarına dek uzanır. Galata K ö p r ü s ü ' n ü n m e t r e k a d a r Haliç tarafına k a y d ı r ı l m a s ı, k ö p r ü n ü n h e r iki u c u n d a b u l u n a n Karaköy ve E m i n ö nü m e y d a n l a r ı n ı n d a h a g e n i ş bir ş e k i l d e d ü z e n l e n m e l e r i n e i m k a n verir. Taksim M o y d a ı ı ı ' n d a n çıkan ikinci bir arter, k ı s m e n yol, k ı s m e n via d ü k h a l i n d e o l u ş a r a k P e r a ' n ı n p i s ve sağlık k o ş u l l a r ı n a aykırı mahall e l e r i n d e n g e ç i p bu bölgeyi ıslah e d i p k a l k ı n d a r a r a k Atatürk Köprüs ü ' n e varır. Bu trafik B a n d ı Haliç'i M a r m a r a D e n i z i ' n e bağlar ve b u n d a n böyle Beyoğlu ile Eski İstanbul biraraya g e l m i ş olurlar. M a r m a r a Denizi ile Atatürk K ö p r ü s ü a r a s ı n d a k i g e n i ş c a d d e y e Atatürk Bulvarı adı verilir. 50 metre g e n i ş l i ğ i n d e o l u p g ü z e r g a h ı ü z e r i n d e b u l u n a n Si'ıleymaniye, Ş e h z a d e b a ş ı ve Fatih C a m i l e r i ve Valans Su K e m e r l e r i ' n i n değerlerini bir b ü t ü n olarak yaşatıp, çarpıcı a r m o n i l e r i n i m u h a f a z a ederek bu y e r l e r d e n geçer, gider. İstanbul t e p e l e r i n i n sırt k ı s ı m l a r ı n d a n g e ç e n iki a n a yol p r o j e l e n d i r i l m i ş t i. İlki Beyazıt M e y d a ı ı ı ' n d a n başlayarak T o p k a p ı S a r a y ı ' n a ve Ayasofya'ya diğeri ise g e n e Ü n i v e r s i t e M e y d a ı ı ı ' n d a n T o p k a p ı ' y a uzanarak b ö l g e n i n aynı eksen ü z e r i n d e k i yollarını o l u ş t u r u y o r l a r d ı. Bu iki bulvar gerçekleştirildi. Daha az ö n e m l i o l a n Aksaray-Yedikule yolu, inşaat çizgisini defalarca ihlal e d e n yeni b i n a l a r a r a ğ m e n m ü m k ü n mertebe g e n i ş l e t i l d i. Atatürk Bulvarı b i t i m i n d e, bulvara e k l e n e n g e n i ş bir avenü (gezi a l a n ı ) y a p ı l m a s ı ö n g ö r ü l d ü, bu yol B u k a l e m i o n S a r a y ı ' n ı n k ö ş e s i n d e n T e o d o s y u s S u r l a r ı n a d e k g i d e r ve b u r a d a n Bakırköy'e sonra d a h a a z y o ğ u n l u k t a k i y e r l e ş m e ü n i t e s i o l a n Yeşilköy ve H a v a a l a n ı n a kavuşur. Bu sahil yolu t ü n e l ve a s m a yol olarak M a r m a r a Denizi k ı y ı s ı n d a devam e d e r ve d e n i z l e gezinti a l a n l a r ı a r a s ı n d a yeşil a l a n l a r o l u ş t u r a r a k ticaret ve iskan b ö l g e l e r i y l e p l a j ve e ğ l e n c e a l a n l a r ı n ı n b a ğ l a n t ı l a r ı n ı v u r g u l a m a k için d e m i r y o l u b o y u n c a g i t m e s i z o r u n l u d u r. Maalesef bu yol d e n i z k e n a r ı n d a inşaa e d i l d i ve a c ı n ı l a c a k kadar yanlışlarla d o l u o l a n bu ö n l e m, s a d e c e k ı y ı d a n f a y d a l a n ı l m a s ı n ı ve bu b ö l g e n i n d e n i ze b a ğ l a n m a s ı n ı ö n l e m e k l e kalmayıp, yol ü z e r i n d e h e r h a n g i bir yeşil a l a n ı n o l u ş m a s ı n a o l a n a k b ı r a k m a k s ı z ı n, geceleri i n s a n g ö z ü n ü rahatsız edici bir ortam yaratarak, perspektifsiz, tek d ü z e bir g ö r ü ş alanı meyd a n a getirmiştir. Prost ayrıca Sirkeci-Ayasofya y o l u n u n a ç ı l m a s ı n ı, S u l t a n a h m e t ve vilayet m e y d a n ı n ı n g e n i ş l e t i l m e s i n i, Topkapı Sarayı ve S a r a y b u r n u çevr e s i n d e k i d u v a r l a r ı n y ı k ı l m a s ı n ı e t ü d l e r i n e a l d ı. Bu i ş l e m l e r tam olarak g e r ç e k l e ş t i r i l d i. Eski İ s t a n b u l ' u n t a m k a l b i n d e y a p ı l m a s ı p l a n l a nan 1 no.lu I'ark Vatan C a d d e s i t a r a f ı n d a n o r t a d a n ikiye ayrılarak bir b o t a n i k ve hayvanat b a h ç e s i olarak t a s a r l a n d ı. A n c a k bu proje tamam e n bir kenara atıldı. Beyazıt M e y d a n ı anıtsal İstanbul Ü n i v e r s i t e s i n i n kapısı ile c a m i n i n s ı ı b a s m a n k o t l a r ı n d a ele a l ı n d ı. Bu m e y d a n, a l t ı n d a n g e ç m e s i gereken O r d u C a d d e s i ' n e d o ğ r u u z a n ı y o r d u. Bu b ü t ü n l ü k bir taraftan M a r m a ra D e n i z i ' n e d o ğ r u g e l i ş t i r i l m e l i ve bu arada ü n i v e r s i t e n i n güzel bahç e s i n e d o ğ r u u z a n a r a k B o ğ a z i ç i ' n e t a m a m l a y ı c ı bir d e k o r gibi h a k i m o l a n Beyazıt Kulesi ve o n a fon teşkil e d e n üniversite b i n a s ı y l a birleşmelidir. A s ı r l a r boyu s ü r e g e l e n ticari a k t i v i t e l e r l e k a r a k t e r l e n d i r i l e ı ı Kapalıçarşı-Kubbeli H a n l a r ve O s m a n l ı devri T ü r k sivil m i m a r i s i n i n e n g ü z e l ö r n e k l e r i olarak göze b a t a n bu b i n a l a r ı b ü n y e s i n d e b a r ı n d ı ran E m i n ö n ü - B e y a z ı t b ö l g e s i n d e yapılan ıslalı ç a l ı ş m a l a r ı, tarihsel, sanatsal, turistik ve halk sağlığı y ö n ü n d e n o l u m l u y a k l a ş ı m l a r yaratarak k e n d i k e n d i n e yeten y ü k s e k bir d e ğ e r e s a h i p o l d u ğ u n u k a n ı t l a m ı ş t ı r ve aynı a n l a y ı ş E m i n ö n ü Valide S u l t a n C a m i s i ' n i n e t r a f ı n ı n a ç ı l m a s ı ve Kapalıçarşı'da o l d u ğ u gibi, bazı s e m t l e r d e y e n i d e n gözler ö n ü n e serilmiştir. Hal b i n a l a r ı n ı n ö n ü n d e n geçerek U n k a p a n ı ve E m i n ö n ü aras ı n d a yer a l a n ve iki k ö p r ü y ü trafik a k ı m ı b a k ı m ı n d a n birleştiren yol gerçekleştirilmiştir. Ayrıca b u n l a r a ek olarak E y ü p ve c i v a r ı n ı n s a h i p o l d u ğ u plastik b ü t ü n l ü k tam ve m ü k e m m e l bir dizi i s t i m l a k l e gerçek değerlerine kavuşmuştur. Beyoğlu b ö l ü m ü n a z ı m p l a n ı n d a M a ç k a, Harbiye, Taksim ve Dolmab a h ç e a r a s ı n d a 20 hektarı a ş a n b ü y ü k bir p a r k ö n g ö r ü l m e k t e y d i. Taks i m Meydanı da bu b ü t ü n ü n bir parçası olarak 2 no.lu Park a d ı n ı a l d ı. Bu park gelişme s ü r e c i n d e olan yeni iskan ü n i t e l e r i n i n rekreasyon bölgesi o l a c a k t ı. Açıklıava Tiyatrosu, S p o r Sergi Sarayı, C u m h u r b a ş k a n l ı ğı Köşkü, D o l m a b a h ç e Sarayı'nııı güneye bakan u c u n d a parıldayan saygın ve s e ç k i n m i s a f i r l e r i n karaya ç ı k m a s ı için d e n i z k e n a r ı n d a bir a l a n

4 ' - ' '>.. - O j i- & b 3 ; :. * J) fi 4, İv jt I!' feiv JPi :> ; ^-Jjjriniıa^! ' w 'M. ;: 7 7 Û V D l f l i E D E S M ı A ' ' * ji)- -t ^ :. w I» - İ T M< f i t -»^-Tr^rtiAj V f' ü J:. h. - _ X - n p> ' K' V./. /..! ÜSBS - ri- " ve öğrencilerin s p o r yarışmaları yapmaları için geniş bir yeşil alan planl a n m ı ş t ı. Bu a l a n, a n c a k sarayın s i l u e t i n i bozar gerekçesiyle t r i b ü n l e rin y ü k s e k l i ğ i n i s a d e c e s ı n ı r l a y a b i l e n a m a s t a d ı n y a p ı m ı n a engel olam a y a n ç a b a l a r ı n s a h i b i P r o s t ' u n s ü r e k l i karşı k o y m a s ı n a r a ğ m e n yüksek organlar tarafından futbol sahasına d ö n ü ş t ü r ü l d ü. A n c a k d a h a sonra t r i b ü n l e r o l d u k ç a fazla yükseltildi. B ü t ü n b u n l a r a r a ğ m e n bu park. Taks i m M e y d a n ı ve u z u n l u ğ u iki kilometreye u l a ş a n geziyolu Harbive'ye d o ğ r u gider. Dünya d e v l e t l e r i n i n ç o ğ u n u n savaşta o l d u ğ u bir devrede, t ü m g ü ç l ü k l e r e karşın, y a p ı l a b i l m e n iyi bir u y g u l a m a o l m u ş t u r. Ne h a z i n d i r ki, d a h a sonraları bu gezi a l a n ı n ı n t a m o r t a s ı n d a Hilton ve S h e r a t o n gibi otellerin y a p ı m ı n a izin verildi. B u n u n l a beraber. Per a ' n ı n n a b z ı İstiklal C a d d e s i yeni y a p ı l a r ı n o l u ş m a s ı y l a dolaylı olarak g e n i ş l e t i l d i. Mevcut i m a r ç i z g i s i n d e n 5 metre içeri çekilerek yayalar için p o r t i k (üstü k a p a l ı yaya yolu) b ı r a k ı l d ı. Bu p l a n t a m olarak u y g u l a n a m a d ı. Sıraselviler C a d d e s i ' n d e n t ü n e l ş e k l i n d e geçerek d a h a sonra a s m a yol h a l i n e gelen Taksim Galata Köprüsü aksı ve Pera-Galata bağlantısını o l u ş t u r a n yol yeni e t ü d l e r l e rafa kaldırıldı. Diğer taraftan Taks i m M e y d a m ' n ı Atatürk K ö p r ü s ü ' n e bağlayan y o l u n aksı da yer değiştirmiştir. N a z ı m p l a n ı n bir b ö l ü m ü n ü teşkil e d e n y o l u n eskiz ç a l ı ş m a sı, aynı z a m a n d a h i j y e n i k bir işlev olarak d a h a s o n r a y a p ı l a c a k e t ü d l e re temel teşkil edecektir. Ö r n e ğ i n mevcut Tarlabaşı C a d d e s i ' n i n tek yand a n g e n i ş l e t m e s i gibi. Ayrıca Beyoğlu İlçe Belediyesi. İstiklal C a d d e s i ' n i araç t r a f i ğ i n e k a p a t a r a k s a d e c e yayalara h i z m e t veren bir yol olm a s ı n ı g ü n d e m e getirdi. Bir yolu araç t r a f i ğ i n e k a p a t m a k o l a ğ a n bir olaydır a m a i n s a n ı ü z e n nokta, kırk yıl ö n c e İ s t a n b u l ' u n n ü f u s u d a h a m i l y o n u b u l a m a m ı ş k e n P r o s t ' u n geleceğe d ö n ü k bir a l g ı l a m a y a p a r a k, m e v c u t iki yola Tarlabaşı C a d d e s i ve İstiklal C a d d e s i iki yeni arter ilave etmeyi ö n e r m i ş olm a s ı d ı r. B u n l a r zaten b u g ü n İ s t a n b u l ' u n n ü f u s u 5 m i l y o n u ç o k t a n aşmıştır. Mevcut y o l u n bir t a n e s i n i araç t r a f i ğ i n e kapat ve d i ğ e r l e r i n i n g e n i ş l i ğ i n i b i r k a ç m e t r e artırarak t ü m trafiğin y o ğ u n l u ğ u n u s o n u n c u s u n a yükle. Bu o l d u k ç a ç a ğ d ı ş ı bir m e t o d d u r. Galata K ö p r ü s ü ' n ü n yer değiştirmesi ve Prost t a r a f ı n d a n önerilen büy ü k i s t i m l a k l e r sayesinde, genişleyerek b ü n y e l e r i n d e göbek o l u ş m a s ı na o l a n a k t a n ı y a n Karaköy ve E m i n ö n ü M e y d a n l a r ı n ı n bu d u r u m u yoğ u n araç t r a f i ğ i n i g e n i ş bir ö l ç ü d e rahatlatacaktı. Ne var ki son olarak k ö p r ü n ü n y ü z m e t r e k a d a r E m i n ö n ü tarafına kaydırıldığı g ö z l e m l e n miştir. Galata k ı y ı s ı n d a ise s a d e c e o n metreye varan bir öteleme söz kon u s u y d u. U y g u l a m a t a m a m e n yanlıştı. Eski İ s t a n b u l ' u i ç e r e n i m a r p l a n ı n d a. Prost kara ve d e n i z s u r l a r ı n ı m u h a f a z a e d e r e k, kara s u r l a r ı n ı n d ı ş ı n d a. 500 m e t r e g e n i ş l i ğ i n d e inşaat yasağı o l a n bir bölge ö n e r d i ve i ç i n d e yaya gezinti yollarıyla bez e n m i ş yeşil alanlar p l a n l a d ı. Bu alan neyse ki titizlikle k o r u n d u. İçinde esaslı bir y a p ı l a ş m a y a izin v e r i l m e d i. Diğer t a r a f t a n Prost. y u k a r ı d a g ö r ü l d ü ğ ü üzere. Topkapı Sarayı. Sult a n A h m e t ve M a r m a r a Denizi a r a s ı n d a kalan ü ç g e n d e yer a l a n tarihi b i n a l a r ı n r e s t o r a s y o n u n u ve bu eski a n ı t l a r ı n k o r u n m a s ı n ı, taşıdıkları d i n i a n l a m ı y i t i r m e m e l e r i n i ve etraflarını saran p a r k ı n arkeolojik bir a l a n olarak ıslah e d i l m e s i n i s a v n u d u. Bu b ö l g e d e k o n u l a n yapı yasağı daima güncelliğini korudu. İ s t a n b u l l i m a n ı n ı n d ü z e n l e n m e s i ivedi olarak ç ö z ü m b e k l e y e n bir s o r u n d u. Liman, Boğazın h e r iki y a k a s ı n d a da u z a n ı y o r d u. Üç adet yakl a ş m a r ı h t ı m ı vardı. İlk ikisi A v r u p a y a k a s ı n d a, Sirkeci ve Galata'da, ü ç ü n c ü s ü Asya y a k a s ı n d a H a y d a r p a ş a ' d a idi. Birinci fikir, l i m a n ı Marmara Denizi ü z e r i n d e, Yedikule ile Bakırköy arasına yerleştirmekti. Bu b ü t ü n i ç i n d e yer a l a n h i p o d r o m a l a n ı k a m u l a ş t ı r ı l m a k ve h e p s i l i m a n b ö l g e s i n i alttan bir t ü n e l l e k a t e d e c e k ve d a h a s o n r a l a r ı elektrifikasyon a geçilecek o l a n d e m i r y o l u ile t a m b a ğ l a n t ı l ı o l m a l ı y d ı. İkinci e t ü d ise, K ü ç ü k Asya'ya h i z m e t v e r e n d e m i r y o l u ş e b e k e s i n i n b a ş l a n g ı ç yeri o l a n H a y d a r p a ş a b ö l g e s i n d e bir l i m a n yeri g e l i ş t i r m e k ve d ü z e n l e m e k t i. Bu fikir sonraları gerçekleştirildi. Daha önce 600 metre b o y u n d a bir m e n d i r e k y a p ı l m ı ş t ı. O n u n y a n ı n a 2 kat u z u n l u ğ u n d a yeni bir m e n d i r e k e k l e n d i. Yeni araç ve gereçler m o n t e e d i l e r e k, l i m a n S e l i m i y e K ı ş l a s ı ' n ı n b u l u n d u ğ u k ı s m ı n a l t ı n a, H a r e m ' e k a d a r uzatıldı. Bu bölge İ s t a n b u l - A n k a r a k a r a y o l u n a d o ğ r u d a n bağlıdır y ı l ı n d a n sonra, ş e h r i n b ü y ü k bir hızla b ü y ü d ü ğ ü n ü görerek bir m e t r o projesi y a p m a y a karar verdi. Bu t ü n e l ağı iki a n a bölgeye h i z m e t verecekti: Beyoğlu ve Eski İ s t a n b u l. İlk u y g u l a m a y a a l ı n a c a k h a t a l a r d a n biri Karaköy-Taksim a r a s ı n d a yer alıyordu. Zaten 1878 yıllarında bir Fransız şirketi t a r a f ı n d a n y a p ı l a n 600 m e t r e u z u n l u ğ u n d a bir m e t r o m e v c u t t u. Birinci etap, b u t ü n e l i n eğim i n i azaltarak u z a t m a k ve bir d ö n ü ş yeri o l u ş t u r m a k için Taksim Meyd a n ı ' n a g e l m e k t i. İkinci e t a p ise, b u hattı b i r b i r i n i t a k i p e d e n üç ayrı noktaya d o ğ r u g e l i ş t i r m e k t i : Şişli, M a ç k a ve K u r t u l u ş. Ü ç ü n c ü etapta ise H a l i ç ' i g e ç m e k gerekiyordu, b u da Karaköy-Eminönü bağlantısı dem e k t i. Galata K ö p r ü s ü ' n ü n a l t ı n d a k i su k e s i m i 33 metre, iki kıyı aras ı n d a k i u z a k l ı k s a 450 metre idi. Bu a l a n ı iki ş e k i l d e g e ç m e k gerekirdi: V i a d ü k l e aşılırsa mevcut k ö p r ü y e yeni bir k ö p r ü d a h a ilave e t m e l i

5 veya s u y u n a l t ı n d a n t ü n e l yapılacaksa, bu metro H a l i ç ' d e n geçecek gem i l e r i n e t k i l e n m e m e s i n i sağlayacak d e r i n l i k t e k u r u l m a l ı y d ı. Ayrıca E m i n ö n ü M e y d a n ı ' n d a ı ı başlayarak Beyazıt y ö n ü n e doğru yeni bir metro ağı d ü ş ü n ü l d ü. T ü n e l Beyazıt M e y d a n ı ' n a g e l d i ğ i n d e 3 ayrı y ö n e dağılmıştı: Yedikule, Topkapı ve E d i r n e k a p ı. Yedikule'ye gidecek yol Topk a p ı ' d a n geçerek ve yer a l t ı n d a n mevcut d e m i r y o l u y l a birleşerek Florya'ya k a d a r u z a n a c a k t ı. Prost diğer t a r a f t a n Avrupa-Asya k ı t a l a r ı n ı n d o ğ r u d a n b a ğ l a n t ı s ı n ı sağlayacak bir p r o j e t a s a r l a d ı. İki ayrı ç ö z ü m ortaya k o y d u : Köprü veya t ü n e l l e bu b a ğ l a n t ı y ı k u r m a k. 180 m e t r e y ü k s e k l i k t e k i 2 ayrı dev pilye ü z e r i n d e d u r a c a k o l a n bir a s m a k ö p r ü, sahi)) o l d u ğ u beton k ü t l e l e r l e B o ğ a z i ç i ' n i n estetik ve p a n o r a m i k g ö r ü n ü ş ü n ü rahatlıkla bozabilir. Bu p r o j e b ü y ü k i s t i m l a k l e r ister ve çevre y o l l a r ı n ı n d ü z e n l e n m e s i için old u k ç a y ü k s e k h a r c a m a l a r gerekir. Diğer t a r a f t a n bu k ö p r ü s a d e c e araç t r a f i ğ i n e geçit verebilir a m a d e m i r y o l u bir k e n a r a atılacaktır. Böylece ikinci bir ç ö z ü m ö n e r i l d i. T ü n e l l e geçişi gerçekleştirme. Sirkeci'ye yakın Alıırkapı ile A n k a r a otoyoluna yakın ve b a ğ l a n t ı l ı o l a n H a y d a r p a ş a ' n ı n y a k ı n ı n d a k i H a r e m s e m t i bir t ü p yolla d e n i z i n a l t ı n d a n birleşt i r i l e b i l i r d i. B i r b i r l e r i n d e n yaklaşık 2 k m. u z a k l ı k t a k i bu iki kıyı şeridi a r a s ı n d a d e r i n l i k metredir. T ü n e l ve t ü p yol ideal bir ç ö z ü m dür. B u r a d a t ü p yol iki katlı d ü ş ü n ü l d ü. At kat d e m i r y o l u n a ayrılacak ve aynı z a m a n d a m e t r o n u n geçişine'olanak sağlayacaktı. Üst kat ise yaya kaldırımlarıyla birlikte yayalara ve taşıtlara hizmet verecek b i ç i m d e olacaktı. Kırk yılı aşkın bir bekleyiş s o n u n d a metro projesi su y ü z ü n e çıktı. B a y ı n d ı r l ı k ve İskan Bakanlığı, çeşitli ü l k e l e r d e n ğeleıı ö n e r i l e r i inceleyerek bir karara v a r m a ve u y g u l a m a s a f h a s ı n a g e ç m e k üzeredir. P l a n ı n ü ç ü n c ü b ö l ü m ü aynı z a m a n d a belirgin 2 bölgeye ayrılan Asya kıyılarıyla ilgilidir: Ü s k ü d a r - A n a d o l u Kavağı a r a s ı n d a k a l a n Boğaz kıyısı b o y u n c a u z a n a n bölge ve M a r m a r a kıyısı b o y u n c a, H a y d a r p a ş a ile Pendik a r a s ı n d a k a l a n bölge. Birinci b ö l g e A v r u p a k ı y ı s ı n ı n bir b e n z e r i d i r. Burada kiiçiik saraylar, köşkler, p a r k l a r ve yalılar göze çarpar. Ç o ğ u n l u k l a a h ş a p, s u l t a n l a r ı n eski h i z m e t k a r l a r ı n ı n gizli y a ş a m l a r ı n ı, parlak a n ı l a r ı n ı ve g i z e m lerini saklayan bu binaları asıllarına sadık kalarak korumak gerekir. Prost b u r a d a tek y ö n l ü, d e n i z k e n a r ı n d a 2 k a d e m e d e o l u ş a r a k mevcut peyzajın a n l a t ı m g ü c ü n ü artıran, yeşil alanlarla b i r b i r i n d e n ayrılan bir yol A* ÎHtg^ -. i»; bvc? Aron Angel 1916 yılında İstanbul'du doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Beneberit Lisesi'ııde tamamlayarak Galatasaray Lisesi'nde 1934'de Bekelorya sınavını vererek Yüksek Mühendis Mektebi'ne girdi. Buradan, mimarlık eğitimi için Fransa'ya gitti. Prof. Henri Prost'un müdürü bulunduğu Paris Ecole Speciale D'aıchitecture'dan 1940 yılında mezun oldu. Aynı zamanda Paris Üniversitesi Sorbonne'da Şehircilik Enstitiisü'ne devanı ederek buradan da mezun oldu ve ihtisasını yaparak 2. Dünya Savaşı'nın ikinci yılında İstanbul'a döndü. Paris'te bulunduğu yılarda Profesör Lebourgeois, Prof. Perret ve Prof. Prost'un hazırlamakta olduğu İstanbul nazını planında, Bursa ve Yalova imar planlarında, yardımcısı olarak görev aldı. Bu çalışmalarının yanı sıra Tiirk mimarisi hakkında bilgi edinmek amacıyla Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdi ve buradan da 1942 yılında mezun oldu. Henri Prost'un yanında çalışırken İstanbul Vali ve Belediye Reisi Lütfü Kırdar'la tanışarak İstanbul Belediyesi'ne müşavir olarak atandı ve Henri Prost'un ayrılışına kadar onun yardımcılığını yaptı. Belediyede İstanbul'un detay planları üzerinde çalıştığı sıralarda İstanbul Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Doktora Bölümünde Bizantinoloji eğitimi gördü (1945). Belediye'deıı 1952 yılında ayrıldıktan sonra Anadolu'da Düzce, Akhisar gibi birçok kasabanın imar planı, kooperatif mevzi imar planları, toplu konut, işhaııları, mesken, villa gibi binaların proje ve uygulamalarını yaptı. Halen mimarlık, şehircilik işleriyle birlikte bazı kurumlarda yönetim kurulu üyeliği ve danışmanlık da Yapmaktadır. -.

6 ağı teklif etmiştir. Orta korniş yolu ise k o r u l u k l a r l a k a p l ı arazilerin aras ı n d a n o n l a r ı ıslah edip, v a r l ı k l a r ı n ı k o r u y a r a k geçecekti. Y ü z y ı l l a r ı n b i r i k i m i o l a n e n k a z ve a n ı l a r l a s a r ı l m ı ş anıtsal bir çeşm e ve iki c a m i y l e k u ş a t ı l a n Ü s k ü d a r M e y d a n ı p l a n l a n ı r k e n sözü edilen bu tarihsel değerler hiçbir z a m a n gözardı e d i l m e d i. Haydarpaşa Küç ü k Asya'yı k a t e d e n d e m i r y o l l a r ı n ı n b a ş l a m a n o k t a s ı, g e l i ş m e k t e o l a n l i m a n ı n bir b ö l ü m ü d ü r. M u h t e ş e m Bağdat C a d d e s i ' n i n s o n b u l d u ğ u H a r e m, b u b ö l g e n i n e n u ç noktasıdır. Bu c a d d e d e m i r y o l u ile d e n i z k ı y ı s ı n d a k i y o l u n a r a s ı n d a n, b ö l g e n i n t a m o r t a s ı n d a n geçer. İ m a r p l a n ı m e v c u t g e n i ş l i ğ i n i iki k a t ı n a çıkararak ve yola y a k l a ş m a m e s a f e s i n i 10 metreye çıkararak ilerd e yolun d a h a da genişletilmesine imkân tanıdı. Ankara otoyolu bu cad- d e n i n t ü m işlevlerini y ü k l e n m i ş t i r. N a z ı m p l a n ı n d ı ş ı n d a, 1/500 ölçekli u y g u l a m a ve detay planları, şehr i n b ü y ü k bir k ı s m ı n a u y g u l a n d ı, ü z e r i n d e m e v c u t a ç ı k l a m a ve raporlara bağlı olarak t a m a m l a n d ı. P r o s t ' u n cilt h a l i n d e t o p l a d ı ğ ı d a h a az e t k i n notlar ve i z a h a t l a r şu a n d a İ s t a n b u l A n a k e n t Belediyesi arşivlerinde saklanmaktadır. A r a d a n kırk yılı a ş k ı n s ü r e g e ç m e s i n e r a ğ m e n, bu b ü y ü k p l a n c ı n ı n eseri h e r z a m a n g ü n c e l l i ğ i n i k o r u d u. Bu birkaç sayfayı, M i m a r l ı k Yüksek O k u l u ' n d a y ö n e t i c i m, Paris Üniversitesi Ş e h i r c i l i k E n s t i t ü s ü ' n d e h o c a m, İ s t a n b u l B e l e d i y e s i ' n d e şef i m o l a n ve o n u n l a n e ş e i ç i n d e birlikte g e ç i r d i ğ i m o n iki yılı a ş k ı n zam a n ı b a n a v e r e n Hertri P r o s t ' u n a n ı s ı n a ithaf e d e r i m.

Kadoil in Ücretsiz Dergisidir SAYI. Her yıl emin adımlarla ilerliyoruz Başarımıza başarı, gücümüze güç katıyoruz

Kadoil in Ücretsiz Dergisidir SAYI. Her yıl emin adımlarla ilerliyoruz Başarımıza başarı, gücümüze güç katıyoruz Kadoil in Ücretsiz Dergisidir SAYI 4 Her yıl emin adımlarla ilerliyoruz Başarımıza başarı, gücümüze güç katıyoruz 2012 kadolife1 2 kadolife2012 İçindekiler 4 - BAŞKANIN MESAJI 6- GÜNDEM: Kadoil Satış Toplantısı

Detaylı

GAYR MENKUL SEKTÖRÜNE. Eva nın Gayrimenkul Sektörü Içın Yorum ve Haberlerı. Ekim Haberleri

GAYR MENKUL SEKTÖRÜNE. Eva nın Gayrimenkul Sektörü Içın Yorum ve Haberlerı. Ekim Haberleri GAYR MENKUL SEKTÖRÜNE PERISK Eva nın Gayrimenkul Sektörü Içın Yorum ve Haberlerı OP Sayı: 16 Ocak 2013 1 EVA nın PERİSKOP u Yılı kapattık, büyüme beklenenin altında çıktı. Yılın ilk günü beklenen oldu,

Detaylı

PENDİK E İYİ GELECEK

PENDİK E İYİ GELECEK Özel Sayı Yıl: 8 Sayı: 165 NİSAN - MAYIS 2015 ÜCRETSİZDİR PENDİK E İYİ GELECEK Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, bir yıl önce başarıyla çıktığı yerel seçimler sonrasında pek çok yeni projeyle Pendik i

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED)

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) 8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) Her türlü ölçekte imar planı ve değişikliklerinin toplum ve çevre yararı ile genel şehircilik ilkeleri ve hukuka uygun gerçekleşmemesi

Detaylı

İstanbul a 1 tünel ile 20 kavşak daha

İstanbul a 1 tünel ile 20 kavşak daha Eylül 2012 Bu bülten sizindir alabilirsiniz www.ibb.gov.tr İstanbul a 1 tünel ile 20 kavşak daha Sevgili İstanbullular Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği noktada bir dünya kenti olan İstanbul u daha

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI Mayıs, 2010 Hazırlayan: Denizli ABİGEM AB Türkiye İş Merkezlerinin Yaygınlaştırılması Projesi AB tarafından finanse edilen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından

Detaylı

3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu

3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu Yazım ve Derleme: Çare Olgun ÇALIŞKAN Basın Taraması : Akif Burak ATLAR Kapak Tasarımı: Çare Olgun ÇALIŞKAN Kitap Tasarımı

Detaylı

KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ

KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2001, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 27-48 KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ Atila GÜL* Volkan KÜÇÜK**

Detaylı

Cumhuriyet Caddesi, Sipahi Apartmanı, No: 187/6 ELMADAĞ İSTANBUL Tel: +90 212 296 40 33(pbx) Fax: +90 212 296 06 58 web: www.tkd.com.

Cumhuriyet Caddesi, Sipahi Apartmanı, No: 187/6 ELMADAĞ İSTANBUL Tel: +90 212 296 40 33(pbx) Fax: +90 212 296 06 58 web: www.tkd.com. YÖNETİCİ ÖZETİ RAPOR BİLGİLERİ Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi Tarihi 28.10.2011 Ekspertiz Tarihi 31.10.2011 Rapor Tarihi 16.11.2011 Değerlenen

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri. Hüseyin Irmak

Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri. Hüseyin Irmak Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri Hüseyin Irmak Savunuculuk ve Politikaları Etkileme Konferans Yazıları no 9, 2009 Kaset Çözümü ve Redaksiyon Dilek Hepgüler 11 Hüseyin Irmak:

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME SEKTÖRÜNÜN HABERLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM YENİ 2B DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. Değerlemede Öncü...

GAYRİMENKUL DEĞERLEME SEKTÖRÜNÜN HABERLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM YENİ 2B DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. Değerlemede Öncü... GAYRİMENKUL DEĞERLEME SEKTÖRÜNÜN ARTIBIR MART HABERLERİ 2013 KENTSEL DÖNÜŞÜM YENİ 2B DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Değerlemede Öncü... Günümüzün en gözde mesleklerinden S.P.K. Lisanslı Gayrimenkul Değerleme

Detaylı

İstanbulBülteni. Her Yere Metro. Her Yerde Metro, Bu bülten sizindir, alabilirsiniz www.ibb.gov.tr Eylül 2013

İstanbulBülteni. Her Yere Metro. Her Yerde Metro, Bu bülten sizindir, alabilirsiniz www.ibb.gov.tr Eylül 2013 İstanbulBülteni Bu bülten sizindir, alabilirsiniz www.ibb.gov.tr Eylül 2013 Her Yerde Metro, Her Yere Metro Sevgili İstanbullular Göreve geldiğimiz günden itibaren 9 yıldır daha hızlı, daha konforlu ve

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI ÖZET A. Şisman 1, D. Kibaroğlu 1

Detaylı

EDİTÖR. Kıymetli okurlar,

EDİTÖR. Kıymetli okurlar, EDİTÖR Kıymetli okurlar, 3 yılı aşkın bir süredir yayın hayatına devam eden Artvin Kampüs ün bu yeni sayısında siz değerli okuyucularımızla tekrar buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir Fransız düşünür

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ. Kağıthane Peyzajı : Yeni Bir Peyzaj Modeli Arayışı "Mesire" Kavramına Güncel ve Özgün Bir Yaklaşım

ARAŞTIRMA PROJESİ. Kağıthane Peyzajı : Yeni Bir Peyzaj Modeli Arayışı Mesire Kavramına Güncel ve Özgün Bir Yaklaşım ARAŞTIRMA PROJESİ Kağıthane Peyzajı : Yeni Bir Peyzaj Modeli Arayışı "Mesire" Kavramına Güncel ve Özgün Bir Yaklaşım Proje Yüklenicisi: B. Deniz Çalış Kural, Yrd. Doç. Dr. Ağustos 2008 2007-İstanbul. Bu

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM 1 İ Ç İ N D E K İ L E R ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ A. TÜRKİYE DE TURİZM B. İSTANBUL DA TURİZM

Detaylı

NEYİ, NİÇİN, NASIL KORUMALIYIZ

NEYİ, NİÇİN, NASIL KORUMALIYIZ NEYİ, NİÇİN, NASIL KORUMALIYIZ N. GÜL ASATEKİN T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Detaylı

Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü nün kültür hizmetidir. www.prusasanat.com. Yıl 1 Sayı 2 Ocak-Şubat-Mart 2015. Ocak Şubat Mart 2015 PRUSA

Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü nün kültür hizmetidir. www.prusasanat.com. Yıl 1 Sayı 2 Ocak-Şubat-Mart 2015. Ocak Şubat Mart 2015 PRUSA Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü nün kültür hizmetidir www.prusasanat.com Yıl 1 Sayı 2 Ocak-Şubat-Mart 2015 Ocak Şubat Mart 2015 PRUSA A B PRUSA Ocak Şubat Mart 2015 Künye ve İçindekiler Ocak

Detaylı

YAPI ENDÜSTRİ MERKEZİ KURUM TARİHİ ARA TIRMASI SÖZLÜ TARİH GÖRÜ MESİ

YAPI ENDÜSTRİ MERKEZİ KURUM TARİHİ ARA TIRMASI SÖZLÜ TARİH GÖRÜ MESİ YAPI ENDÜSTRİ MERKEZİ KURUM TARİHİ ARA TIRMASI SÖZLÜ TARİH GÖRÜ MESİ Görüşülen Kişi : Ruhi Kafescioğlu Doğum Yılı :1920 Görüşme Tarihinde Yaşı : 87 Doğum Yeri : KAYSERİ Mesleği : Yüksek Mühendis-Mimar,

Detaylı

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI KASIM 2006 İÇİNDEKİLER BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ...1 MECLİS BAŞKAN VEKİLİ NİN SUNUŞU...2 GİRİŞ...4 A. STRATEJİK PLANIN

Detaylı

Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır?

Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır? Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır? Yer Görme İçin son tarih 17 Nisan 2015 tir. Soru 2.1. Yarışmaya katılma esaslarında 'Yer Görme' belgesinin zorunlu olduğu belirtilmiş.

Detaylı

Deprem ve Dünya ve Türkiye nin Deprem Aktivitesi

Deprem ve Dünya ve Türkiye nin Deprem Aktivitesi BÖLÜM 1 Deprem ve Dünya ve Türkiye nin Deprem Aktivitesi 1 Dünya ve Türkiye nin Deprem Aktivitesi BÖLÜM 1 Konu Başlığı İÇİNDEKİLER Sayfa No Önsöz 2 1.Giriş 5 1.1. Dünyanin Levha Yapisi Ve Hareketleri 7

Detaylı

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 MİKROBÖLGELEME PROJESİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAĞINA DAİR PLAN NOTU TADİLATI - 21.06.2011 GENEL HÜKÜMLER 23

Detaylı

Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1

Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1 YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2008 Cilt:15 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1 Yrd. Doç. Dr. Fatma Neval GENÇ Adnan Menderes Üniversitesi,

Detaylı

Özışık'a stratejik görev

Özışık'a stratejik görev Durmuş Tanış: 'İşi ehline veririm' Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Kariyer Günlerine katılan Tanışlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Durmuş Tanış başarı hikayesini anlattı. Yozgat

Detaylı

şahin: Pendik in yapısı kültür ve sanatla değişecek

şahin: Pendik in yapısı kültür ve sanatla değişecek MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR TEMMUZ 2015 - SAYI: 48 - ÜCRETSİZDİR www.marmara.gov.tr şahin: Pendik in yapısı kültür ve sanatla değişecek Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin bir doktor...

Detaylı

ISPARTA YAŞ MEYVE SEBZE HALİ LOJİSTİĞİ

ISPARTA YAŞ MEYVE SEBZE HALİ LOJİSTİĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ & İŞLETME BÖLÜMLERİ ISPARTA YAŞ MEYVE SEBZE HALİ LOJİSTİĞİ (Kategori 2) HAZIRLAYANLAR Zekeriya MULBAY* Ebru ÇAY Özge

Detaylı

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ:

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 19 NİSAN 2011 (Son Güncelleme: Ağustos 2012) 1 SUNUŞ Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve yerel aktörlerin

Detaylı