Henri Prost ve İstanbul'un ilk nazım planı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Henri Prost ve İstanbul'un ilk nazım planı"

Transkript

1 Henri Prost ve İstanbul'un ilk nazım planı i flron Angel B f l f e ü r k i y e C u m h u r i y e t i ' n i n k u r u c u s u ve ilk Devlet B a ş k a n ı o l a n Atatürk, d ü n y a n ı n e n g ü z e l ş e h r i sayıl a n İ s t a n b u l ' u n i m a r p l a n ı n ı n h a z ı r l a n m a s ı i ç i n H e n r i P r o s t ' u davet etmişti. A t a t ü r k ü n ü evreni k a p l a m ı ş ş e h i r p l a n c ı l a r ı a r a s ı n d a titiz bir inceleme s o n u n d a Prost'u seçmişti. Prost k i m d i? Ne y a p m ı ş t ı? H e n r i Prost 24 Ş u b a t 1874'de Paris'te d o ğ d u. G e n ç l i ğ i n d e n b e r i, t ü m y a ş a m ı n a y ö n v e r e n p l a s t i k (algılama) d u y u m u, d a k i k bir zeka, sabır, özveri ve p r o f e s y o n e l görev a n l a y ı ş ı ve ç a l ı ş m a sevgisi ile içiçe y a ş a d ı. D e r i n d e n g e l e n bir ö z l e m l e, bir a n a b a b a sevgisiyle, o n u h e m alçak g ö n ü l l ü ve b ü y ü k, n a z i k ve m a s u s, iyiniyetli ve t o l e r a n s l ı y a p a n ve geleceğini p a r l a k y a r ı n l a r a h a z ı r l a y a n niteliği ile b u a d a m ı n e s e r l e r i n i gözler ö n ü n e s e r e c e ğ i m.

2 Özel m i m a r l ı k o k u l u o n u n m e s l e k y a ş a m ı n ı n beşiği o l d u. Bilgisini ve sanatsal b e c e r i s i n i g e l i ş t i r m e k için U l u s a l G ü z e l S a n a t l a r O k u l u ' n a y a z ı l d ı. 1902'deki Roma B ü y ü k Ö d ü l ü o n u n d u. Ö n ü n d e p a r l a k bir gelecek a ç ı l d ı. M e d i c i V i l l a s ı ' n d a k i ç a l ı ş m a g ü n l e r i ( )-başarılarla o n u r l a n d ı r ı l d ı. O r a d a, s e z g i l e r i n i n s ı n ı r l a r ı n ı a ş a n, sanatsal, tar i h s e l ve sosyal a r a ş t ı r m a l a r a sıkı sıkıya bağlı Bigot, Tony Garnier, Jean H u l o t ile bilgi a l ı ş v e r i ş i n d e b u l u n d u. Fakat Prost d a h a iyi şeyler yapm a k istiyordu ve Ayasofya t a r a f ı n d a n t a ç l a n d ı r ı l m ı ş, varlığı Boğaziçi k ı y ı l a r ı n d a n f ı ş k ı r a n bu ş e h r i, K o n s t a n t i n ' i n ş e h r i n i s e ç e r e k işe başladı. Zira b e n kirli ve p i s yollarla ç e v r i l m i ş Palatin S a r a y ı ' n ı Bigot'uıı mak e t i n d e g ö r ü n c e, eşsiz bir k o n u m d a o l a n B o ğ a z i ç i ' n i n k ı y ı l a r ı n a ned e n Roma İ m p a r a t o r l u ğ u ' n u n t a ş ı n d ı ğ ı n ı a n l a d ı m. M e d i c i V i l l a s ı ' n d a k i i k i n c i y ı l ı n d a n i t i b a r e n, Prost, a r k a d a ş ı H u l o t ile ö n c e Yunanistan'a sonra a c ı n a c a k bir h a l d e b u l d u ğ u Ayasofya'yı görm e k için Türkiye'ye gitti. Yerinde yapılacak araştırma ve s o n d a j l a r a gerekli izni a l m a k için b ü t ü n k a p ı l a r ı z o r l a d ı. B i z a n s ' t a Yapı S a n a t ı a d l ı C h o i s y ' n i n yapıtı ona A y a s o f y a ' n m i n ş a a t ı n d a k u l l a n ı l a n yapı metotları ve s t r ü k t ü r ü için yaptığı a r a ş t ı r m a d a a n a h t a r o l d u. Aylar s ü r e n bir b e k l e m e s ü r e c i n d e n s o n r a, Fransız B ü y ü k e l ç i l i ğ i ve İ m p a r a t o r l u k M ü z e s i M ü d ü r ü ' n ü n aracılığı ile O s m a n l ı İ m p a r a t o r l u ğu y ö n e t i m i n d e n b u ç a l ı ş m a y ı olası kılacak bir " i r a d e " e l d e etti. Güzel S a n a t l a r A k a d e m i s i M i m a r l ı k B ö l ü m ü P r o s t ' u n b u ö n e r i s i n e fazla bir y a k ı n l ı k g ö s t e r m e d i. B u r a d a Prost A y a s o f y a ' n ı n m e v c u t d u r u m u n a s a d ı k kalarak y a r d ı m c ı b i n a l a r ı ve eklentileri (minareler, türbeler, m e d reseler, ç e ş m e l e r vb.), s o n r a ona bağlı o l a n İ m p a r a t o r l u k Sarayı'nııı kal ı n t ı l a r ı n ı Jüstinyen d e v r i n d e k i ilk d u r u m u y l a göstererek restorasyona b a ş l a d ı. Bu s ı r a d a, Edebiyat Fakültesi a r a ş t ı r m a l a r ı n d e v a m ı için parasal k a y n a k s a ğ l a d ı. Prost y a p ı n ı n h i ç b i r gizli y ö n ü n ü n k a l m a m a s ı için aylar b o y u n c a ö l ç ü m l e r, rölöveler, krokiler, s u l u b o y a ve yağlıboya çal ı ş m a l a r ı yaptı. O n a t ü m kişisel n o t l a r ı n ı veren, ç a l ı ş m a l a r ı n d a n kıv a n ç d u y a n ve Prost'a atıldığı b ü y ü k Ayasofya m a c e r a s ı n d a yol gösteren A u g u s t C h o i s y ile y a k m ilişki k u r d u. Planlar, çizimler, kesitler, p e r s p e k t i f l e r ve detaylar ile Prost İ m p a r a torlar S a r a y ı ' n ı n r e k o n s t r ü k s i y o n u n u t ü m b i n a n ı n b ü t ü n l ü ğ ü i ç i n d e çözerek g e r ç e k l e ş t i r d i ve b i n a y l a ilgili o l a n diğer ü n i t e l e r i n b a ğ l a n t ı l a r ı nı v u r g u l a d ı. 5 Ş u b a t 1975 P r o s t ' u n y a r d ı m c ı s ı, Jean Royer. T ü r k i y e ' n i n Paris Bü- y ü k e l ç i s i İ s m a i l Erez'e 5 cilt t u t a n Ayasofya Rölövesini v e r i y o r d u. Böylece bu k ı y m e t l i etüt T ü r k H ü k ü m e t i n e g e ç e r e k. A r k e o l o j i M ü z e s i ' n d e korunmaya alınıyordu y ı l ı n d a, b ü y ü k bir y a n g ı n f e l a k e t i n e u ğ r a y a n İ z m i r ' i n Belediye Başkanı P r o s t ' u davet etti. Bu g ü z e l ş e h i r d e k i kısa bir ç a l ı ş m a d a n sonra, Nazım p l a n ı geliştirdi. Bu eskiz ç a l ı ş m a s ı n ı n t a m g ö b e ğ i n d e yer alan, ö n c e l e r i k o n u m u ve niteliği çok t a r t ı ş ı l a n, d a h a s o n r a İ z m i r F u a r a l a n ı o l a n, çok g e n i ş bir yeşil leke göze ç a r p ı y o r d u y ı l ı n d a, Paris Bölgesi P l a n l a m a K u r u l u Başkanı iken, T ü r k i y e C u m h u r i y e t i t a r a f ı n d a n davet edilerek, g e n ç l i ğ i n i geçirdiği, d a i m a yürekten sevdiği, yakınlık gösterdiği İstanbul'a g e l d i. Yalnız bu sefer Atat ü r k t a r a f ı n d a n ç a ğ r ı l m ı ş, ş e h r i n r e s m i p l a n c ı s ı olarak o t u r m a i z n i alıy o r d u. P r o s t ' t a n ö n c e p l a n l a m a ç a l ı ş m a l a r ı n ı y ü r ü t e n iki Fransız şeh i r p l a n c ı s ı Lambert ve A g a c h e k a v r a n m a s ı zor ç ö z ü m l e r ü r e t m i ş l e r d i. Tezler, varsayımlar iyi i r d e l e n m i ş fakat materyaller h e m e n h e m e n kull a n ı l a m a z d u r u m d a y d ı. İ s t a n b u l b i r b i r i i ç i n e g i r m i ş ü ç ayrı ş e h i r d e n m e y d a n a g e l i y o r d u : Sol tarafta Eski İ s t a n b u l, s a ğ d a Haliç kıyıları ve Asya k ı y ı s ı n d a Ü s k ü d a r ile Kadıköy. Bu h e r iki k ı y ı d a k i şehirsel bölgelerde, B o ğ a z ' ı n ve H a l i ç ' i n k ı y ı l a r ı n ı parça p a r ç a ele geçirmeye çalışan bir endüstriyel gelişme ile k ı s m e n yolu kesilerek tıkanan konut alanl a r ı n ı n yayılma çabası g ö r ü l m e k t e y d i. O l a b i l e c e k bir şehirsel kargaşad a n s a k ı n m a k i ç i n ş e h r i n b u d e n l i h ı z l ı g e l i ş m e s i, b i z d e n radikal çöz ü m l e r istemekteydi. Diğer t a r a f t a n özü arkeolojik ve m i m a r i d e ğ e r l e r e d a y a n a n evrensel eserlerin y ı ğ ı ş m a s u ç ö z ü m ü d a h a zor p r o b l e m l e r i beraberinde getiriyordu. B u r a d a ş e h i r p l a n c ı s ı n ı n ilk e n d i ş e s i, Eski İ s t a n b u l ' u n eşsiz siluetini k o r u m a k için bir ç ö z ü m b u l m a k t ı. P l a n ı n ı n a n a çizgileri, y a l n ı z c a b ü y ü k a n ı t l a r ı n etrafını a ç m a k değil, d a h a çok o n l a r ı u z a k t a n t ü m ifad e b ü t ü n l ü k l e r i ile b e r a b e r g ö r ü n ü r h a l e g e t i r m e k t i. B ü y ü k camiler, g e n e l d e İ s t a n b u l t e p e l e r i n i n ü z e r i n d e d e n i z d e n 4 0 m e t r e y u k a r ı d a inşa e d i l m i ş l e r d i. Prost b u kıyı ü z e r i n d e y a p ı l a c a k y a p ı l a r ı n ü ç kat ve 9,50 metreyi g e ç m e s i n i s ı n ı r l a y a n bir yasak k o y u l m a s ı n ı teklif etti ve k a b u l ettirdi. Hatta d a h a da ileri g i d e r e k bu y ü k s e k l i ğ i g e ç e n k a t l a r ı n yıkılmasını ö n e r e n yeni bir istimlak yasasının o l u ş m a s ı n ı g ü n d e m e getirdi. Bu y a s a n ı n en güzel u y g u l a m a s ı, m e ş h u r S ü l e y m a n i y e C a m i s i 1 n ı n y a n ı n d a y a p ı l m ı ş o l a n Botanik E n s t i t ü s ü ' n ü n fazla g e l e n 3 k a t ı n ı n y ı k ı l m a s ı d ı r kotu s ı n ı r l a m a s ı, b a z e n C a ğ a l o ğ l u b ö l ü m ü n d e k i gibi kötü ıslah o l a y l a r ı n a m e y d a n verse bile, d a i m a varlığını k o r u d u

3 vc; bu ç a b a d a n dolayı İ s t a n b u l ' u n eşsiz ve harika s i l u e t i n i k o r u m u ş old u. P r o s t ' u n a n a fikri. İ s t a n b u l ' u n tabii d o k u s u n a zarar v e r m e d e n, anıtların arkeolojik ve m i m a r i ö ğ e l e r i n i ortaya ç ı k a r a r a k şehri m o d e r ı ı i z e etmekti. 15u n e d e n l e, Arkeolojik Park olarak a n ı l a n, Topkapı Sarayı Surları. S a r a y b u r n u Parkı. A y a s o f y a - H i p o d r o m A l a m ve K ü ç ü k Ayasofya a r a s ı n d a s ı k ı ş a n Bizans ve Doğu Roma Saraylar Bölgesini k e n d i tabii d u r u m l a r ı n d a k o r u m a k için bu ö n e r i y i ileri s ü r m ü ş t ü. Bu p l a n ı n a n a h e d e f i, inşaat y ü k s e k l i k l e r i n i n iki kat ile s ı n ı r l a n d ı r ı l m a s ı. b ü t ü n hafriyat i ş l e m l e r i n i n Arkeoloji Bölge M i ' ı d ü r l ü ğ ü ' n c e kontrol e d i l m e s i ve b o d r u m katı y a p ı m ı n ı n k e s i n k e s y a s a k l a n m a s ı d ı r. Ş e h r i n Belediye M e c l i s i ' n c e a l ı n a n bu karar u l u s l a r a r a s ı bir ö n e m taşıyordu. G e n e l d e, işi t a m olarak b i t i r m e işlevi, o l d u k ç a zor ve k a r m a ş ı k t ı. P r o s t ' u n e l i n d e ne d o ğ r u d ü r ü s t f a y d a l a n a b i l e c e ğ i belgeler, 11e d e geçerli t o p o g r a f i k rölöveler vardı. İstatistik bilgi b i r i k i m l e r i a c ı n a c a k dur u m d a y d ı. E n d ü s t r i y e l ve ticari aktiviteler ü z e r i n e a l ı n a n bilgiler, dem o g r a f i k ve sosyal e t ü d l e r ve arazi vergisi ü z e r i n e a l ı n a n veriler eksikti. Daha ilerki e t ü d l e r e a n a h t a r o l a c a k bir taban p l a n ı y a p m a k için ord u n u n y a r d ı m ı y l a h a v a d a n ilgili a r a z i l e r i n r e s i m l e r i ç e k i l d i. U l a ş ı m, sirkülasyon, gıda erzak temini, pazar yerleri, kapalı çarşılar, sanayi alanları. ticaret ve el s a n a t l a r ı, arkeolojik e s e r l e r ve tarihi a n ı t l a r ü z e r i n d e y a p ı l a n iki yılı a ş k ı n a r a ş t ı r m a l a r ı ş ı ğ ı n d a, Prost n a z ı m p l a n ı n ı n a n a h a t l a r ı n ı bir p r o g r a m ç e r ç e v e s i n d e s a p t a d ı. B u n l a r ; b e k l e n m e d i k irat ve m i r a s o l a y l a r ı n ı n d e ğ e r i n i v e r m e k ve k o r u m a k, SİT alanları i ç i n d e belirli r a u m noktaları yaratarak d e r i n m e k a n s a l g ö r ü n t ü l e r veren çok sayıda c a d d e l e r a ç m a k vc şehirsel o l u ş u m u kontrol a l t ı n d a t u t m a k idi. İhı y e n i d e n bir ş e h i r m e y d a n a g e t i r m e k d e m e k d e ğ i l d i, fakat antik b a ş k e n t i n v a r o l u ş ş a r t l a r ı n ı o l u ş t u r a n ve y ö n l e n d i r e n p a r a n ı n kapitalin m e k a n i k k a t l a ş m a s ı n m, İ s t a n b u l ' u n geleceğe d ö n ü k sosyo kültürel e v r i m i n d e yıkıcı d e ğ i l, fakat yapıcı bir rol o y n a m a s ı n ı s a ğ l a m a k t ı. Yasal p l a n ü z e r i n d e, i'rost şu a n a p r e n s i p l e r i ortaya attı: Toprak (arazi) s a h i p l e r i n i n yasal h a k l a r ı n ı koruyarak ileride oluşacak s p e k ü l a s y o n l a r ı ö n l e m e k. Hisseli arazileri s a h i p l e r i a r a s ı n d a a d a ve p a r s e l l e r e b ö l e r e k, i m a r p l a n ı n ı n tasdik a ş a m a s ı n a k a d a r mevcut m ü l k l e r i n d u r u m l a r ı n ı d o n d u r m a k ve e n çok gayri insani tahliye k a r a r l a r ı n d a n kesinkes kaçınmaktı. Tarihi niteliğe s a h i p ve g ü n ü n şartları ili; y e n i d e n y a p ı l m a s ı m ü m k ü n o l m a y a n b i n a l a r ı n ı n y ı k ı l m a s ı n ı ö n l e y e n bir yasa ö n e r i s i getirdi ve s o n u n d a savını h e r k e s e kabul ettirdi. Şehir, Boğazın her iki yakasına yayılmasına r a ğ m e n, Haliç, ş e h i r çatk ı s ı n ı n a n a b e s l e n m e b o r u s u n u o l u ş t u r u y o r d u. A s l ı n d a H a l i ç ' i n gün e y i n d e bu eşsiz ş e h r i n a n a r i y o n u b u l u n u r. Eski İstanbul Bizans ve R o m a l ı l a r d a n kalan a n ı t l a r ve d a h a çok Osm a n l ı kökenli t e p e l e r ü z e r i n e o t u r t u l m u ş güzel camiler, eski vakfiyeler, kapalı çarşılar, hanlar, k u z e y d e C e n e v i z l i l e r t a r a f ı n d a n k u r u l a n Pera ve Galata s e m t l e r i n i n b i r l e ş m e s i n d e n o l u ş a n Beyoğlu. Bu m a h a l l e lerin ç o ğ u n l u ğ u sağlığa ters d ü ş e n evler ve ticari yapılarla b o z u l m u ş p i s ve d a r s o k a k l a r l a d o n a t ı l m ı ş t ı. B ü t ü n b u n l a r a zıt olarak, d a h a sonra C u m h u r i y e t ' i n başkenti A n k a r a ' y a t a ş ı n a n y a b a n c ı e l ç i l i k l e r i n kapladığı saray b a h ç e l e r i n i a n d ı r a n g e n i ş ve yeşil a l a n l a r etrafta g ö r ü l ü r. Beyoğlu aynı b i r y e l p a z e gibi, o l d u k ç a yeni o l u ş a n Kurtuluş, Şişli ve Maçka d a h a uzakta B e ş i k t a ş ' ı n m a h a l l e l e r i n e d o ğ r u ve ş e h r i n Avrupa y a k a s ı n ı n u z a n t ı s ı n ı o l u ş t u r a n o r m a n l ı k Boğaziçi t e p e l e r i n e k a d a r yayılır. İhı k ı y ı n ı n k a r ş ı s ı n d a, lioğazııı Asya s a h i l l e r i n d e, bir tarafta A n a d o lu Kavşağı'11a u z a n a n, diğer tarafta Ü s k ü d a r ' l a b i r l e ş e n geniş bir yerleşim alanı yer alır. Haydarpaşa l i m a n ı n d a n başlayarak arada Kadıköy'ü çıkarırsak, M a r m a r a k ı y ı l a r ı n d a Kartal-Pendik a r a s ı n d a u z a n a n bir sanayi ş e r i d i b u l u n u r. İ'rost İ s t a n b u l ' a g e l d i ğ i z a m a n ş e h i r d e yaklaşık 1 milyon i n s a n yaşıy o r d u. İki yılı g e ç e n a r a t ş ı r m a l a r s o n u n d a Prost ilk ö n c e iki b ö l ü m e a y r ı l a n 1/5000 ö l ç e ğ i n d e bir n a z ı m p l a n ö n e r d i : Bu iki kısım Beyoğlu ve eski İ s t a n b u ' d u. P l a n ı n a n a b ö l ü m l e r i ş u n l a r d ı : L i m a n, mevcut iskan bölgeleri ve k ö p r ü y l e birlikte işlev g ö r e n s i r k ü l a s y o n arterleri. Büt ü n b u n l a r ileriye d ö n ü k t a s a r l a n a n i ş l e m l e r i n z a m a n a göre s ı n ı r l a n d ı r ı l m a s ı n ı Eski İ s t a n b u l ' u n s i l u e t i n i n k o r u n m a s ı n ı, b i n a l a r ı n 011 yüzlerinin d e ğ i ş e n a r m o n i l e r i n i, estetik ve h i j y e n i k o l g u l a r ı n ı, inşaatların (yeni y a p ı l a n b i n a l a r ı n ) y ü k s e k l i k l e r i n i ve o n l a r ı n p a r s e l e r i n i n sın ı r l a n d ı r ı l m a s ı n ı h a s s a s bir rapor h a l i n d e ortaya koymaktadır. Prost b u ş e h r i n yaşayan p a r ç a l a r ı n ı n nitelik ve niceliklerini t a m olarak koruyarak H a l i ç ' i n kuzey ve g ü n e y b ö l g e l e r i n i b i r b i r l e r i n e k a y n a ş t ı r m a eğilim i n d e b u l u n d u. Boğaziçi içiıı Galata K ö p r ü s ü ' n d e n başlayarak Kabataş Feribot İ s k e l e s i ' n d e n g e ç e n, lioğazı b o y d a n boya katederek b u r a d a yer a l a n t ü m iskan bölgelerini b i r b i r i n e birleştirmek için Sarıyer ve Ih'ıy ü k d e r e ' y e u z a n a n yeni bir sahil yolu p l a n l a m ı ş t ı. Bu yolun ö n e m l i kısmı istenen güzergahta gerçekleştirildi. Diğer t a r a f t a n Boğaza h a k i m tepeleri bağlayıcı ve T a k s i m - B ü y ü k d e r e s e m t l e r i n i n a r a s ı n d a k i trafik s i r k ü l a s y o n u n u yoğıııılaştırıcı ikinci bir korniş yolu d a h a ö n e r d i. Ihı güzel c a d d e, u y g u l a m a d a iyi neticeler ver- di. En s o n u n d a, orta seviyeden geçen bir korniş y o l u n u o l u ş t u r a n ü ç ü n cü bir yol ağı, d a h a ö n c e y a p ı l a n 2 yolun ara k o t u n d a yer alarak, çevres i n d e n geçtiği t ü m iskan a l a n l a r ı n a h i z m e t e d e r ve d ü n y a n ı n en güzel SİT a l a n ı n ı b o y d a n boya katederek mevcut b ü y ü k parkları b i r b i r l e r i n e bağlayarak eşsiz bir gezi yeri o l u ş t u r a b i l i r d i. Ihı y o l u n y a p ı m ı h e n ü z gerçekleştirilmedi. Bu yollardan ilk ikisi, Taksim M e y d a n ı ' n a varır, ü ç ü n c ü s ü sahil yolu olarak Galata K ö p r ü s ü ' n d e son b u l u r ; ayrıca iki ö n e m l i arter (ana trafik yolu) Taksim M e y d a n ı ' n a uğrayarak B e y o ğ l u ' n u, Eski İstanbul'a b a ğ l a m a k için o l u ş t u r u l d u. T ü n e l ve v i a d ü k h a l i n d e k i birinci yol. Taksim M e y d a n ı ' n ı Galata Köprüsü'11e irtibatlayaıak k ö p r ü y ü g e ç i p Beyaz ı t ' d a s o n b u l u r ve d a h a s o n r a g e n i ş bir a v e n ü h a l i n d e Topkapı surlarına dek uzanır. Galata K ö p r ü s ü ' n ü n m e t r e k a d a r Haliç tarafına k a y d ı r ı l m a s ı, k ö p r ü n ü n h e r iki u c u n d a b u l u n a n Karaköy ve E m i n ö nü m e y d a n l a r ı n ı n d a h a g e n i ş bir ş e k i l d e d ü z e n l e n m e l e r i n e i m k a n verir. Taksim M o y d a ı ı ı ' n d a n çıkan ikinci bir arter, k ı s m e n yol, k ı s m e n via d ü k h a l i n d e o l u ş a r a k P e r a ' n ı n p i s ve sağlık k o ş u l l a r ı n a aykırı mahall e l e r i n d e n g e ç i p bu bölgeyi ıslah e d i p k a l k ı n d a r a r a k Atatürk Köprüs ü ' n e varır. Bu trafik B a n d ı Haliç'i M a r m a r a D e n i z i ' n e bağlar ve b u n d a n böyle Beyoğlu ile Eski İstanbul biraraya g e l m i ş olurlar. M a r m a r a Denizi ile Atatürk K ö p r ü s ü a r a s ı n d a k i g e n i ş c a d d e y e Atatürk Bulvarı adı verilir. 50 metre g e n i ş l i ğ i n d e o l u p g ü z e r g a h ı ü z e r i n d e b u l u n a n Si'ıleymaniye, Ş e h z a d e b a ş ı ve Fatih C a m i l e r i ve Valans Su K e m e r l e r i ' n i n değerlerini bir b ü t ü n olarak yaşatıp, çarpıcı a r m o n i l e r i n i m u h a f a z a ederek bu y e r l e r d e n geçer, gider. İstanbul t e p e l e r i n i n sırt k ı s ı m l a r ı n d a n g e ç e n iki a n a yol p r o j e l e n d i r i l m i ş t i. İlki Beyazıt M e y d a ı ı ı ' n d a n başlayarak T o p k a p ı S a r a y ı ' n a ve Ayasofya'ya diğeri ise g e n e Ü n i v e r s i t e M e y d a ı ı ı ' n d a n T o p k a p ı ' y a uzanarak b ö l g e n i n aynı eksen ü z e r i n d e k i yollarını o l u ş t u r u y o r l a r d ı. Bu iki bulvar gerçekleştirildi. Daha az ö n e m l i o l a n Aksaray-Yedikule yolu, inşaat çizgisini defalarca ihlal e d e n yeni b i n a l a r a r a ğ m e n m ü m k ü n mertebe g e n i ş l e t i l d i. Atatürk Bulvarı b i t i m i n d e, bulvara e k l e n e n g e n i ş bir avenü (gezi a l a n ı ) y a p ı l m a s ı ö n g ö r ü l d ü, bu yol B u k a l e m i o n S a r a y ı ' n ı n k ö ş e s i n d e n T e o d o s y u s S u r l a r ı n a d e k g i d e r ve b u r a d a n Bakırköy'e sonra d a h a a z y o ğ u n l u k t a k i y e r l e ş m e ü n i t e s i o l a n Yeşilköy ve H a v a a l a n ı n a kavuşur. Bu sahil yolu t ü n e l ve a s m a yol olarak M a r m a r a Denizi k ı y ı s ı n d a devam e d e r ve d e n i z l e gezinti a l a n l a r ı a r a s ı n d a yeşil a l a n l a r o l u ş t u r a r a k ticaret ve iskan b ö l g e l e r i y l e p l a j ve e ğ l e n c e a l a n l a r ı n ı n b a ğ l a n t ı l a r ı n ı v u r g u l a m a k için d e m i r y o l u b o y u n c a g i t m e s i z o r u n l u d u r. Maalesef bu yol d e n i z k e n a r ı n d a inşaa e d i l d i ve a c ı n ı l a c a k kadar yanlışlarla d o l u o l a n bu ö n l e m, s a d e c e k ı y ı d a n f a y d a l a n ı l m a s ı n ı ve bu b ö l g e n i n d e n i ze b a ğ l a n m a s ı n ı ö n l e m e k l e kalmayıp, yol ü z e r i n d e h e r h a n g i bir yeşil a l a n ı n o l u ş m a s ı n a o l a n a k b ı r a k m a k s ı z ı n, geceleri i n s a n g ö z ü n ü rahatsız edici bir ortam yaratarak, perspektifsiz, tek d ü z e bir g ö r ü ş alanı meyd a n a getirmiştir. Prost ayrıca Sirkeci-Ayasofya y o l u n u n a ç ı l m a s ı n ı, S u l t a n a h m e t ve vilayet m e y d a n ı n ı n g e n i ş l e t i l m e s i n i, Topkapı Sarayı ve S a r a y b u r n u çevr e s i n d e k i d u v a r l a r ı n y ı k ı l m a s ı n ı e t ü d l e r i n e a l d ı. Bu i ş l e m l e r tam olarak g e r ç e k l e ş t i r i l d i. Eski İ s t a n b u l ' u n t a m k a l b i n d e y a p ı l m a s ı p l a n l a nan 1 no.lu I'ark Vatan C a d d e s i t a r a f ı n d a n o r t a d a n ikiye ayrılarak bir b o t a n i k ve hayvanat b a h ç e s i olarak t a s a r l a n d ı. A n c a k bu proje tamam e n bir kenara atıldı. Beyazıt M e y d a n ı anıtsal İstanbul Ü n i v e r s i t e s i n i n kapısı ile c a m i n i n s ı ı b a s m a n k o t l a r ı n d a ele a l ı n d ı. Bu m e y d a n, a l t ı n d a n g e ç m e s i gereken O r d u C a d d e s i ' n e d o ğ r u u z a n ı y o r d u. Bu b ü t ü n l ü k bir taraftan M a r m a ra D e n i z i ' n e d o ğ r u g e l i ş t i r i l m e l i ve bu arada ü n i v e r s i t e n i n güzel bahç e s i n e d o ğ r u u z a n a r a k B o ğ a z i ç i ' n e t a m a m l a y ı c ı bir d e k o r gibi h a k i m o l a n Beyazıt Kulesi ve o n a fon teşkil e d e n üniversite b i n a s ı y l a birleşmelidir. A s ı r l a r boyu s ü r e g e l e n ticari a k t i v i t e l e r l e k a r a k t e r l e n d i r i l e ı ı Kapalıçarşı-Kubbeli H a n l a r ve O s m a n l ı devri T ü r k sivil m i m a r i s i n i n e n g ü z e l ö r n e k l e r i olarak göze b a t a n bu b i n a l a r ı b ü n y e s i n d e b a r ı n d ı ran E m i n ö n ü - B e y a z ı t b ö l g e s i n d e yapılan ıslalı ç a l ı ş m a l a r ı, tarihsel, sanatsal, turistik ve halk sağlığı y ö n ü n d e n o l u m l u y a k l a ş ı m l a r yaratarak k e n d i k e n d i n e yeten y ü k s e k bir d e ğ e r e s a h i p o l d u ğ u n u k a n ı t l a m ı ş t ı r ve aynı a n l a y ı ş E m i n ö n ü Valide S u l t a n C a m i s i ' n i n e t r a f ı n ı n a ç ı l m a s ı ve Kapalıçarşı'da o l d u ğ u gibi, bazı s e m t l e r d e y e n i d e n gözler ö n ü n e serilmiştir. Hal b i n a l a r ı n ı n ö n ü n d e n geçerek U n k a p a n ı ve E m i n ö n ü aras ı n d a yer a l a n ve iki k ö p r ü y ü trafik a k ı m ı b a k ı m ı n d a n birleştiren yol gerçekleştirilmiştir. Ayrıca b u n l a r a ek olarak E y ü p ve c i v a r ı n ı n s a h i p o l d u ğ u plastik b ü t ü n l ü k tam ve m ü k e m m e l bir dizi i s t i m l a k l e gerçek değerlerine kavuşmuştur. Beyoğlu b ö l ü m ü n a z ı m p l a n ı n d a M a ç k a, Harbiye, Taksim ve Dolmab a h ç e a r a s ı n d a 20 hektarı a ş a n b ü y ü k bir p a r k ö n g ö r ü l m e k t e y d i. Taks i m Meydanı da bu b ü t ü n ü n bir parçası olarak 2 no.lu Park a d ı n ı a l d ı. Bu park gelişme s ü r e c i n d e olan yeni iskan ü n i t e l e r i n i n rekreasyon bölgesi o l a c a k t ı. Açıklıava Tiyatrosu, S p o r Sergi Sarayı, C u m h u r b a ş k a n l ı ğı Köşkü, D o l m a b a h ç e Sarayı'nııı güneye bakan u c u n d a parıldayan saygın ve s e ç k i n m i s a f i r l e r i n karaya ç ı k m a s ı için d e n i z k e n a r ı n d a bir a l a n

4 ' - ' '>.. - O j i- & b 3 ; :. * J) fi 4, İv jt I!' feiv JPi :> ; ^-Jjjriniıa^! ' w 'M. ;: 7 7 Û V D l f l i E D E S M ı A ' ' * ji)- -t ^ :. w I» - İ T M< f i t -»^-Tr^rtiAj V f' ü J:. h. - _ X - n p> ' K' V./. /..! ÜSBS - ri- " ve öğrencilerin s p o r yarışmaları yapmaları için geniş bir yeşil alan planl a n m ı ş t ı. Bu a l a n, a n c a k sarayın s i l u e t i n i bozar gerekçesiyle t r i b ü n l e rin y ü k s e k l i ğ i n i s a d e c e s ı n ı r l a y a b i l e n a m a s t a d ı n y a p ı m ı n a engel olam a y a n ç a b a l a r ı n s a h i b i P r o s t ' u n s ü r e k l i karşı k o y m a s ı n a r a ğ m e n yüksek organlar tarafından futbol sahasına d ö n ü ş t ü r ü l d ü. A n c a k d a h a sonra t r i b ü n l e r o l d u k ç a fazla yükseltildi. B ü t ü n b u n l a r a r a ğ m e n bu park. Taks i m M e y d a n ı ve u z u n l u ğ u iki kilometreye u l a ş a n geziyolu Harbive'ye d o ğ r u gider. Dünya d e v l e t l e r i n i n ç o ğ u n u n savaşta o l d u ğ u bir devrede, t ü m g ü ç l ü k l e r e karşın, y a p ı l a b i l m e n iyi bir u y g u l a m a o l m u ş t u r. Ne h a z i n d i r ki, d a h a sonraları bu gezi a l a n ı n ı n t a m o r t a s ı n d a Hilton ve S h e r a t o n gibi otellerin y a p ı m ı n a izin verildi. B u n u n l a beraber. Per a ' n ı n n a b z ı İstiklal C a d d e s i yeni y a p ı l a r ı n o l u ş m a s ı y l a dolaylı olarak g e n i ş l e t i l d i. Mevcut i m a r ç i z g i s i n d e n 5 metre içeri çekilerek yayalar için p o r t i k (üstü k a p a l ı yaya yolu) b ı r a k ı l d ı. Bu p l a n t a m olarak u y g u l a n a m a d ı. Sıraselviler C a d d e s i ' n d e n t ü n e l ş e k l i n d e geçerek d a h a sonra a s m a yol h a l i n e gelen Taksim Galata Köprüsü aksı ve Pera-Galata bağlantısını o l u ş t u r a n yol yeni e t ü d l e r l e rafa kaldırıldı. Diğer taraftan Taks i m M e y d a m ' n ı Atatürk K ö p r ü s ü ' n e bağlayan y o l u n aksı da yer değiştirmiştir. N a z ı m p l a n ı n bir b ö l ü m ü n ü teşkil e d e n y o l u n eskiz ç a l ı ş m a sı, aynı z a m a n d a h i j y e n i k bir işlev olarak d a h a s o n r a y a p ı l a c a k e t ü d l e re temel teşkil edecektir. Ö r n e ğ i n mevcut Tarlabaşı C a d d e s i ' n i n tek yand a n g e n i ş l e t m e s i gibi. Ayrıca Beyoğlu İlçe Belediyesi. İstiklal C a d d e s i ' n i araç t r a f i ğ i n e k a p a t a r a k s a d e c e yayalara h i z m e t veren bir yol olm a s ı n ı g ü n d e m e getirdi. Bir yolu araç t r a f i ğ i n e k a p a t m a k o l a ğ a n bir olaydır a m a i n s a n ı ü z e n nokta, kırk yıl ö n c e İ s t a n b u l ' u n n ü f u s u d a h a m i l y o n u b u l a m a m ı ş k e n P r o s t ' u n geleceğe d ö n ü k bir a l g ı l a m a y a p a r a k, m e v c u t iki yola Tarlabaşı C a d d e s i ve İstiklal C a d d e s i iki yeni arter ilave etmeyi ö n e r m i ş olm a s ı d ı r. B u n l a r zaten b u g ü n İ s t a n b u l ' u n n ü f u s u 5 m i l y o n u ç o k t a n aşmıştır. Mevcut y o l u n bir t a n e s i n i araç t r a f i ğ i n e kapat ve d i ğ e r l e r i n i n g e n i ş l i ğ i n i b i r k a ç m e t r e artırarak t ü m trafiğin y o ğ u n l u ğ u n u s o n u n c u s u n a yükle. Bu o l d u k ç a ç a ğ d ı ş ı bir m e t o d d u r. Galata K ö p r ü s ü ' n ü n yer değiştirmesi ve Prost t a r a f ı n d a n önerilen büy ü k i s t i m l a k l e r sayesinde, genişleyerek b ü n y e l e r i n d e göbek o l u ş m a s ı na o l a n a k t a n ı y a n Karaköy ve E m i n ö n ü M e y d a n l a r ı n ı n bu d u r u m u yoğ u n araç t r a f i ğ i n i g e n i ş bir ö l ç ü d e rahatlatacaktı. Ne var ki son olarak k ö p r ü n ü n y ü z m e t r e k a d a r E m i n ö n ü tarafına kaydırıldığı g ö z l e m l e n miştir. Galata k ı y ı s ı n d a ise s a d e c e o n metreye varan bir öteleme söz kon u s u y d u. U y g u l a m a t a m a m e n yanlıştı. Eski İ s t a n b u l ' u i ç e r e n i m a r p l a n ı n d a. Prost kara ve d e n i z s u r l a r ı n ı m u h a f a z a e d e r e k, kara s u r l a r ı n ı n d ı ş ı n d a. 500 m e t r e g e n i ş l i ğ i n d e inşaat yasağı o l a n bir bölge ö n e r d i ve i ç i n d e yaya gezinti yollarıyla bez e n m i ş yeşil alanlar p l a n l a d ı. Bu alan neyse ki titizlikle k o r u n d u. İçinde esaslı bir y a p ı l a ş m a y a izin v e r i l m e d i. Diğer t a r a f t a n Prost. y u k a r ı d a g ö r ü l d ü ğ ü üzere. Topkapı Sarayı. Sult a n A h m e t ve M a r m a r a Denizi a r a s ı n d a kalan ü ç g e n d e yer a l a n tarihi b i n a l a r ı n r e s t o r a s y o n u n u ve bu eski a n ı t l a r ı n k o r u n m a s ı n ı, taşıdıkları d i n i a n l a m ı y i t i r m e m e l e r i n i ve etraflarını saran p a r k ı n arkeolojik bir a l a n olarak ıslah e d i l m e s i n i s a v n u d u. Bu b ö l g e d e k o n u l a n yapı yasağı daima güncelliğini korudu. İ s t a n b u l l i m a n ı n ı n d ü z e n l e n m e s i ivedi olarak ç ö z ü m b e k l e y e n bir s o r u n d u. Liman, Boğazın h e r iki y a k a s ı n d a da u z a n ı y o r d u. Üç adet yakl a ş m a r ı h t ı m ı vardı. İlk ikisi A v r u p a y a k a s ı n d a, Sirkeci ve Galata'da, ü ç ü n c ü s ü Asya y a k a s ı n d a H a y d a r p a ş a ' d a idi. Birinci fikir, l i m a n ı Marmara Denizi ü z e r i n d e, Yedikule ile Bakırköy arasına yerleştirmekti. Bu b ü t ü n i ç i n d e yer a l a n h i p o d r o m a l a n ı k a m u l a ş t ı r ı l m a k ve h e p s i l i m a n b ö l g e s i n i alttan bir t ü n e l l e k a t e d e c e k ve d a h a s o n r a l a r ı elektrifikasyon a geçilecek o l a n d e m i r y o l u ile t a m b a ğ l a n t ı l ı o l m a l ı y d ı. İkinci e t ü d ise, K ü ç ü k Asya'ya h i z m e t v e r e n d e m i r y o l u ş e b e k e s i n i n b a ş l a n g ı ç yeri o l a n H a y d a r p a ş a b ö l g e s i n d e bir l i m a n yeri g e l i ş t i r m e k ve d ü z e n l e m e k t i. Bu fikir sonraları gerçekleştirildi. Daha önce 600 metre b o y u n d a bir m e n d i r e k y a p ı l m ı ş t ı. O n u n y a n ı n a 2 kat u z u n l u ğ u n d a yeni bir m e n d i r e k e k l e n d i. Yeni araç ve gereçler m o n t e e d i l e r e k, l i m a n S e l i m i y e K ı ş l a s ı ' n ı n b u l u n d u ğ u k ı s m ı n a l t ı n a, H a r e m ' e k a d a r uzatıldı. Bu bölge İ s t a n b u l - A n k a r a k a r a y o l u n a d o ğ r u d a n bağlıdır y ı l ı n d a n sonra, ş e h r i n b ü y ü k bir hızla b ü y ü d ü ğ ü n ü görerek bir m e t r o projesi y a p m a y a karar verdi. Bu t ü n e l ağı iki a n a bölgeye h i z m e t verecekti: Beyoğlu ve Eski İ s t a n b u l. İlk u y g u l a m a y a a l ı n a c a k h a t a l a r d a n biri Karaköy-Taksim a r a s ı n d a yer alıyordu. Zaten 1878 yıllarında bir Fransız şirketi t a r a f ı n d a n y a p ı l a n 600 m e t r e u z u n l u ğ u n d a bir m e t r o m e v c u t t u. Birinci etap, b u t ü n e l i n eğim i n i azaltarak u z a t m a k ve bir d ö n ü ş yeri o l u ş t u r m a k için Taksim Meyd a n ı ' n a g e l m e k t i. İkinci e t a p ise, b u hattı b i r b i r i n i t a k i p e d e n üç ayrı noktaya d o ğ r u g e l i ş t i r m e k t i : Şişli, M a ç k a ve K u r t u l u ş. Ü ç ü n c ü etapta ise H a l i ç ' i g e ç m e k gerekiyordu, b u da Karaköy-Eminönü bağlantısı dem e k t i. Galata K ö p r ü s ü ' n ü n a l t ı n d a k i su k e s i m i 33 metre, iki kıyı aras ı n d a k i u z a k l ı k s a 450 metre idi. Bu a l a n ı iki ş e k i l d e g e ç m e k gerekirdi: V i a d ü k l e aşılırsa mevcut k ö p r ü y e yeni bir k ö p r ü d a h a ilave e t m e l i

5 veya s u y u n a l t ı n d a n t ü n e l yapılacaksa, bu metro H a l i ç ' d e n geçecek gem i l e r i n e t k i l e n m e m e s i n i sağlayacak d e r i n l i k t e k u r u l m a l ı y d ı. Ayrıca E m i n ö n ü M e y d a n ı ' n d a ı ı başlayarak Beyazıt y ö n ü n e doğru yeni bir metro ağı d ü ş ü n ü l d ü. T ü n e l Beyazıt M e y d a n ı ' n a g e l d i ğ i n d e 3 ayrı y ö n e dağılmıştı: Yedikule, Topkapı ve E d i r n e k a p ı. Yedikule'ye gidecek yol Topk a p ı ' d a n geçerek ve yer a l t ı n d a n mevcut d e m i r y o l u y l a birleşerek Florya'ya k a d a r u z a n a c a k t ı. Prost diğer t a r a f t a n Avrupa-Asya k ı t a l a r ı n ı n d o ğ r u d a n b a ğ l a n t ı s ı n ı sağlayacak bir p r o j e t a s a r l a d ı. İki ayrı ç ö z ü m ortaya k o y d u : Köprü veya t ü n e l l e bu b a ğ l a n t ı y ı k u r m a k. 180 m e t r e y ü k s e k l i k t e k i 2 ayrı dev pilye ü z e r i n d e d u r a c a k o l a n bir a s m a k ö p r ü, sahi)) o l d u ğ u beton k ü t l e l e r l e B o ğ a z i ç i ' n i n estetik ve p a n o r a m i k g ö r ü n ü ş ü n ü rahatlıkla bozabilir. Bu p r o j e b ü y ü k i s t i m l a k l e r ister ve çevre y o l l a r ı n ı n d ü z e n l e n m e s i için old u k ç a y ü k s e k h a r c a m a l a r gerekir. Diğer t a r a f t a n bu k ö p r ü s a d e c e araç t r a f i ğ i n e geçit verebilir a m a d e m i r y o l u bir k e n a r a atılacaktır. Böylece ikinci bir ç ö z ü m ö n e r i l d i. T ü n e l l e geçişi gerçekleştirme. Sirkeci'ye yakın Alıırkapı ile A n k a r a otoyoluna yakın ve b a ğ l a n t ı l ı o l a n H a y d a r p a ş a ' n ı n y a k ı n ı n d a k i H a r e m s e m t i bir t ü p yolla d e n i z i n a l t ı n d a n birleşt i r i l e b i l i r d i. B i r b i r l e r i n d e n yaklaşık 2 k m. u z a k l ı k t a k i bu iki kıyı şeridi a r a s ı n d a d e r i n l i k metredir. T ü n e l ve t ü p yol ideal bir ç ö z ü m dür. B u r a d a t ü p yol iki katlı d ü ş ü n ü l d ü. At kat d e m i r y o l u n a ayrılacak ve aynı z a m a n d a m e t r o n u n geçişine'olanak sağlayacaktı. Üst kat ise yaya kaldırımlarıyla birlikte yayalara ve taşıtlara hizmet verecek b i ç i m d e olacaktı. Kırk yılı aşkın bir bekleyiş s o n u n d a metro projesi su y ü z ü n e çıktı. B a y ı n d ı r l ı k ve İskan Bakanlığı, çeşitli ü l k e l e r d e n ğeleıı ö n e r i l e r i inceleyerek bir karara v a r m a ve u y g u l a m a s a f h a s ı n a g e ç m e k üzeredir. P l a n ı n ü ç ü n c ü b ö l ü m ü aynı z a m a n d a belirgin 2 bölgeye ayrılan Asya kıyılarıyla ilgilidir: Ü s k ü d a r - A n a d o l u Kavağı a r a s ı n d a k a l a n Boğaz kıyısı b o y u n c a u z a n a n bölge ve M a r m a r a kıyısı b o y u n c a, H a y d a r p a ş a ile Pendik a r a s ı n d a k a l a n bölge. Birinci b ö l g e A v r u p a k ı y ı s ı n ı n bir b e n z e r i d i r. Burada kiiçiik saraylar, köşkler, p a r k l a r ve yalılar göze çarpar. Ç o ğ u n l u k l a a h ş a p, s u l t a n l a r ı n eski h i z m e t k a r l a r ı n ı n gizli y a ş a m l a r ı n ı, parlak a n ı l a r ı n ı ve g i z e m lerini saklayan bu binaları asıllarına sadık kalarak korumak gerekir. Prost b u r a d a tek y ö n l ü, d e n i z k e n a r ı n d a 2 k a d e m e d e o l u ş a r a k mevcut peyzajın a n l a t ı m g ü c ü n ü artıran, yeşil alanlarla b i r b i r i n d e n ayrılan bir yol A* ÎHtg^ -. i»; bvc? Aron Angel 1916 yılında İstanbul'du doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Beneberit Lisesi'ııde tamamlayarak Galatasaray Lisesi'nde 1934'de Bekelorya sınavını vererek Yüksek Mühendis Mektebi'ne girdi. Buradan, mimarlık eğitimi için Fransa'ya gitti. Prof. Henri Prost'un müdürü bulunduğu Paris Ecole Speciale D'aıchitecture'dan 1940 yılında mezun oldu. Aynı zamanda Paris Üniversitesi Sorbonne'da Şehircilik Enstitiisü'ne devanı ederek buradan da mezun oldu ve ihtisasını yaparak 2. Dünya Savaşı'nın ikinci yılında İstanbul'a döndü. Paris'te bulunduğu yılarda Profesör Lebourgeois, Prof. Perret ve Prof. Prost'un hazırlamakta olduğu İstanbul nazını planında, Bursa ve Yalova imar planlarında, yardımcısı olarak görev aldı. Bu çalışmalarının yanı sıra Tiirk mimarisi hakkında bilgi edinmek amacıyla Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdi ve buradan da 1942 yılında mezun oldu. Henri Prost'un yanında çalışırken İstanbul Vali ve Belediye Reisi Lütfü Kırdar'la tanışarak İstanbul Belediyesi'ne müşavir olarak atandı ve Henri Prost'un ayrılışına kadar onun yardımcılığını yaptı. Belediyede İstanbul'un detay planları üzerinde çalıştığı sıralarda İstanbul Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Doktora Bölümünde Bizantinoloji eğitimi gördü (1945). Belediye'deıı 1952 yılında ayrıldıktan sonra Anadolu'da Düzce, Akhisar gibi birçok kasabanın imar planı, kooperatif mevzi imar planları, toplu konut, işhaııları, mesken, villa gibi binaların proje ve uygulamalarını yaptı. Halen mimarlık, şehircilik işleriyle birlikte bazı kurumlarda yönetim kurulu üyeliği ve danışmanlık da Yapmaktadır. -.

6 ağı teklif etmiştir. Orta korniş yolu ise k o r u l u k l a r l a k a p l ı arazilerin aras ı n d a n o n l a r ı ıslah edip, v a r l ı k l a r ı n ı k o r u y a r a k geçecekti. Y ü z y ı l l a r ı n b i r i k i m i o l a n e n k a z ve a n ı l a r l a s a r ı l m ı ş anıtsal bir çeşm e ve iki c a m i y l e k u ş a t ı l a n Ü s k ü d a r M e y d a n ı p l a n l a n ı r k e n sözü edilen bu tarihsel değerler hiçbir z a m a n gözardı e d i l m e d i. Haydarpaşa Küç ü k Asya'yı k a t e d e n d e m i r y o l l a r ı n ı n b a ş l a m a n o k t a s ı, g e l i ş m e k t e o l a n l i m a n ı n bir b ö l ü m ü d ü r. M u h t e ş e m Bağdat C a d d e s i ' n i n s o n b u l d u ğ u H a r e m, b u b ö l g e n i n e n u ç noktasıdır. Bu c a d d e d e m i r y o l u ile d e n i z k ı y ı s ı n d a k i y o l u n a r a s ı n d a n, b ö l g e n i n t a m o r t a s ı n d a n geçer. İ m a r p l a n ı m e v c u t g e n i ş l i ğ i n i iki k a t ı n a çıkararak ve yola y a k l a ş m a m e s a f e s i n i 10 metreye çıkararak ilerd e yolun d a h a da genişletilmesine imkân tanıdı. Ankara otoyolu bu cad- d e n i n t ü m işlevlerini y ü k l e n m i ş t i r. N a z ı m p l a n ı n d ı ş ı n d a, 1/500 ölçekli u y g u l a m a ve detay planları, şehr i n b ü y ü k bir k ı s m ı n a u y g u l a n d ı, ü z e r i n d e m e v c u t a ç ı k l a m a ve raporlara bağlı olarak t a m a m l a n d ı. P r o s t ' u n cilt h a l i n d e t o p l a d ı ğ ı d a h a az e t k i n notlar ve i z a h a t l a r şu a n d a İ s t a n b u l A n a k e n t Belediyesi arşivlerinde saklanmaktadır. A r a d a n kırk yılı a ş k ı n s ü r e g e ç m e s i n e r a ğ m e n, bu b ü y ü k p l a n c ı n ı n eseri h e r z a m a n g ü n c e l l i ğ i n i k o r u d u. Bu birkaç sayfayı, M i m a r l ı k Yüksek O k u l u ' n d a y ö n e t i c i m, Paris Üniversitesi Ş e h i r c i l i k E n s t i t ü s ü ' n d e h o c a m, İ s t a n b u l B e l e d i y e s i ' n d e şef i m o l a n ve o n u n l a n e ş e i ç i n d e birlikte g e ç i r d i ğ i m o n iki yılı a ş k ı n zam a n ı b a n a v e r e n Hertri P r o s t ' u n a n ı s ı n a ithaf e d e r i m.

İKİ FRANSIZ MİMARI HENRİ PROST VE AUGUST PERRET NİN İSTANBUL İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI

İKİ FRANSIZ MİMARI HENRİ PROST VE AUGUST PERRET NİN İSTANBUL İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI İKİ FRANSIZ MİMARI HENRİ PROST VE AUGUST PERRET NİN İSTANBUL İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI Işık AYDEMİR Prof., YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yıldız, Beşiktaş, İstanbul İstanbul kentinin, XIX. yüzyıl

Detaylı

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları Meclis Kararları Karar Özeti: Karar Tarihi: 16.09.2011 Karar No: 2111 Dosya No: 2111 Karar: Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarihten getirdiği vizyon ve misyonu ile yoğun gayretler sonunda hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul Üsküdar daki kampüsünde eğitim-öğretim hayatına

Detaylı

HiZMETLERiMiZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR

HiZMETLERiMiZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR Sultangazi de 36 Altın Ay Altyapı ve Üstyapı HiZMETLERiMiZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR www.sultangazi.bel.tr 444 23 32 www.sultangazi.bel.tr 444 23 32 SULTANGAZİ NİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ Sultangazi

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Plato Meslek Yüksek Okulu sanat, medya ve tasarım alanlarında nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla sanatçı, iş adamı ve akademisyenler tarafından kurulmuştur. Plato Meslek Yüksek

Detaylı

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ ALAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin amacı; Perşembe Pazarı

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ TAK-TASARIM ATÖLYESİ KADIKÖY. 3x3 STRATEJİK TASARIM PROGRAMI FENERYOLU MAHALLESİ

KADIKÖY BELEDİYESİ TAK-TASARIM ATÖLYESİ KADIKÖY. 3x3 STRATEJİK TASARIM PROGRAMI FENERYOLU MAHALLESİ KADIKÖY BELEDİYESİ TAK-TASARIM ATÖLYESİ KADIKÖY 3x3 STRATEJİK TASARIM PROGRAMI FENERYOLU MAHALLESİ E - 5 Y O L U PROJE ALANI KENT İÇİ KONUMU Feneryolu Mahallesi, Kadıköy ilçesinin merkezi konumunda olan,

Detaylı

İleri şehircilik tekniğine göre hazırlanan imar plânı takriben 60.000 nüfuslu

İleri şehircilik tekniğine göre hazırlanan imar plânı takriben 60.000 nüfuslu bu maksatla bir şehircilik müsabakası açmış, milletlerarası şöhreti haiz bir TÜRKİYE EMLÂK İtalyan şehircilik profesörünün nezaretinde Türk mimar ve mühendislerinden KREDİ B AN K A S I ATAKÖY SOSYAL mürekkep

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler Teslim Edilen: Hazırlayan: IC-Astaldi JV AECOM Ankara, Türkiye Turkey AECOM-TR-R599-01-00 2 Ağustos 2013 Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER EK-1ç NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER SINIR SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR KÖY SINIRI PLANLAMA SINIRLARI MEVCUT PLANDAKI DURUMU KORUNACAK ALAN SINIRI K YENİDEN DÜZENLENECEK ALAN

Detaylı

99 Blok. Toplam 4910 Konut

99 Blok. Toplam 4910 Konut Türkiye nin En Büyük Uydu Kenti TOKĐ KAYAŞEHĐR de 99 Blok Toplam 4910 Konut Uzman Enerji nin Kurulumunu Yaptığı Güneşten Elektrik Üretim Sistemlerini Kullanıyor. Toplamda 198 kwp ile Tek Projede Türkiye

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü f- Kadıköy İlçesi, Osmanağa Mah., General Asım Gündüz Cad., No:28, 14 pafta, 13 ada, 52 parsel adresinde bulunan konut yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, şehiriçi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden

Detaylı

www. vadistanbul.com

www. vadistanbul.com www.vadistanbul.com İçinde bambaşka bir İstanbul var... Vadistanbul Teras Arazi : 51.000 m 2 Konut : 8 blok / 1.111 adet 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 Dubleks Otopark : 1.800 araçlık Vadistanbul Bahçe Arazi

Detaylı

mühendislik HARİTA İNŞAAT MİMARLIK

mühendislik HARİTA İNŞAAT MİMARLIK mühendislik HARİTA İNŞAAT MİMARLIK Tarih boyunca insanlığın refahı ve medeniyetin gelişimi sorumluluklarını kendine vazife edinmiş insanlar ve kurumlar var olmuştur. Bu insanlar ve kurumlar varlıklarını

Detaylı

İkinci kalabalık iki durak arası ise aynı iki durağın bu sefer ters yönü, yani Müze Unkapanı arası.

İkinci kalabalık iki durak arası ise aynı iki durağın bu sefer ters yönü, yani Müze Unkapanı arası. Hangi iki durağın arasından en fazla otobüs hattı geçiyordur İstanbul da? Fatih ilçesindeki Müze ve Unkapanı durakları arasından tam 57 farklı otobüs hattı geçiyor. Böyle iki durakların arasını sayarsak

Detaylı

hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R

hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R HANEDANDAN BİR RESSAM ABDÜLMECİD EFENDİ Prof. Dr. Günsel Renda Arnavutköy Amerikan

Detaylı

Tel : 0 216 418 88 18 Adres : Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü, Zirvebey Caddesi, Kuyubaşı İSTANBUL

Tel : 0 216 418 88 18 Adres : Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü, Zirvebey Caddesi, Kuyubaşı İSTANBUL Marmara Üniversitesi Konukevi Tel : 0 216 418 88 18 Adres : Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü, Zirvebey Caddesi, Kuyubaşı İSTANBUL Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Tesisleri Tel : 0 212 358 15 00 Adres

Detaylı

TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MEVCUT DURUM TESPİTİ VE KAPSAM Tarsus (Mersin) Nazım İmar Planı Revizyonu 02.10.2012 tarihinde Tarsus

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1773 yılında Mühendishane-i Bahr-i Humayun adıyla III. Mustafa döneminde kurulmuştur. Gemi inşaatı ve haritacılık öğretimi yapan bu kurumdan sonra kara ordusunun

Detaylı

OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI DÖNEM ÖDEVİ

OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI DÖNEM ÖDEVİ IZMIR INSTITUTE OF TECHNOLOGY - 2012 OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI DÖNEM ÖDEVİ CP 488 ŞEHİR MEKANLARININ KORUNMASI Emre CENGİZ - 130302029 8/5/2012 Contents Bölgenin Konumu... 2 Tarihsel Değişim Süreci...

Detaylı

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER SELİM VELİOĞLU ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı,Soyadı,Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. Selim VELİOĞLU Doğum Yeir ve Tarihi : İstanbul, 1961 Kurumu : İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Telefonu : İş 0212

Detaylı

1 2 3 4 5 İçindekiler Genel Bilgiler 3-9 Arsa ve Metro İlişkisi 10-11 Arsa Bilkent Köprüsü İlişkisi 12 Alan Hesabı 13 Yaklaşık Maliyet Tablosu 14 Yaklaşık Gelir ve Zamanlama Tablosu 15 Öneri 1 16-21 Öneri

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

Detaylı

~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,..

~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,.. j ~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,..!r islam MiMARi MiRASINI KORUMA KONFERANSI THE CONFERENCE ON THE PRESERVATı"ON OF AACHITECTURAL HEAITAGE OF ISLAMIC CITIES 22-26/4/1985 ISTANBUL ~"":"'.;.-;.:.

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Acıbadem Üniversitesi 2007 yılında kurulmuş olan bir vakıf üniversitesidir. Acıbadem üniversitesinde eğitim ücretlidir. Üniversitenin Esas amacı sağlık bilimleri alanındaki tüm bilim dallarını

Detaylı

2. İstanbul Boğazı 31 kilometre uzunluğundadır. 3. İstanbul Boğazı Asya ve Avrupa yı birbirinden ayırır. 4. İstanbul Boğazını turistler çok severler.

2. İstanbul Boğazı 31 kilometre uzunluğundadır. 3. İstanbul Boğazı Asya ve Avrupa yı birbirinden ayırır. 4. İstanbul Boğazını turistler çok severler. İstanbul Boğazı İstanbul Boğazı Karadeniz ve Marmara Denizi ni birbirine bağlar. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayırır. İstanbul u da ikiye böler. Uzunluğu 31 kilometredir. Genişliği ise 700 metre

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 15 Mülkiyeti Alparslan KÜNİ ve hissedarlarına ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ada: 5937, Parsel:1 da kayıtlı taşınmaz 18 İ-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI îm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI îm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI îm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü r / EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- U O O '^ li Konu: M uratpaşa Tahılpazarı 3341 ada

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 PLANLAMA AMAÇ VE KAPSAMI PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Aksu Çayı Kısmı; Beşgöz Çayı Kısmı;...

İÇİNDEKİLER 1 PLANLAMA AMAÇ VE KAPSAMI PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Aksu Çayı Kısmı; Beşgöz Çayı Kısmı;... İÇİNDEKİLER 1 PLANLAMA AMAÇ VE KAPSAMI... 3 2 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 4 2.1 Aksu Çayı Kısmı;... 4 2.2 Beşgöz Çayı Kısmı;... 5 2.3 Kumköy Orman Yangın Yolu Kısmı;... 6 3 MEVCUT PLANLAR VE MÜLKİYET

Detaylı

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: 1- Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeni gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla gerekli tedbirlerin alınarak uygulanması 2-Önleme

Detaylı

YILINDAKİ DEV YATIRIMLAR VE ESERLER

YILINDAKİ DEV YATIRIMLAR VE ESERLER 2016 YILINDAKİ DEV YATIRIMLAR VE ESERLER AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI AR-GE VE EĞİTİM BAŞKANLIĞI KURUMSAL YAYINLAR SERİSİ 2016 YILINDAKİ DEV YATIRIMLAR VE ESERLER OCAK 2017 I ANKARA 2016 YILINDAKİ DEV YATIRIMLAR

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Eyidoğan dan, Ataköy ve Gaziosmanpaşa ile ilgili Araştırma Önergeleri Tarih : 17.01.2014 İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan, Ataköy ve Gaziosmanpaşa ile

Detaylı

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ Yarım Gün Yemeksiz Sabah Turu Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları nın yönetildiği, Tarihi Yarımada nın kalbi olan Sultanahmet Meydanı. İmparator Justinian tarafından 6. yüzyılda

Detaylı

WAW YAPI&YATIRIM ORGANİZASYON

WAW YAPI&YATIRIM ORGANİZASYON WAW YAPI&YATIRIM ORGANİZASYON www.wawgroup.com.tr ARSA YATIRIMI Çınarcık / Yalova Gayr-i menkul yatırımı, yatırım araçları içerisinde her zaman en temel ve en kârlı yatırım aracı olmuştur. Altın ve döviz

Detaylı

İstanbul dün, bugün, yarın. Doç. Dr. Meryem HAYIR KANAT

İstanbul dün, bugün, yarın. Doç. Dr. Meryem HAYIR KANAT İstanbul dün, bugün, yarın Doç. Dr. Meryem HAYIR KANAT İstanbul un Mekânsal Gelişimi Jeopolitik bakımdan dünyanın en önemli ve her zaman en sıcak noktalarından biri olan bir coğrafya üzerinde kurulmuş

Detaylı

Bitkilerle Alan Oluşturma -1

Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Peyzaj Mekanlarının 3 Temel Elemanı Yüzey Zemin Düzlemi: Mekanın tabanını oluşturur. Mekanın diğer elemanları bu tabanın üzerinde yer alır.örneğin üstünde hiçbir bitki veya

Detaylı

Tarihi Mekan... Çağdaş Konfor...

Tarihi Mekan... Çağdaş Konfor... Tarihi Mekan... Çağdaş Konfor... www.ipekyolubutikhotel.com GRY TURİZM TİCARET LTD. ŞTİ. Kayhan Mah. Cumhuriyet Cad. Batpazarı Sok. No: A-12 ( Eskişehirhan ) Osmangazi - BURSA T.: 0224 222 50 09 - F.:

Detaylı

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır.

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Tüm altyapı çalışmalarının ilk adımı olan harita mühendislik hizmetlerinin ülke kalkınmasındaki

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

smart investment in Turkey AKILLI YATIRIM [ İSTANBUL 216 YETKİLİ SATIŞ TEMSİLCİSİ

smart investment in Turkey AKILLI YATIRIM [ İSTANBUL 216 YETKİLİ SATIŞ TEMSİLCİSİ smart investment in Turkey AKILLI YATIRIM [ İSTANBUL 216 YETKİLİ SATIŞ TEMSİLCİSİ [ Duymadım deme Görmedim deme Akıllı düşün AKILLI YATIRIM YAP! Konut projemizden yapacağınız yatırımlarda ayrıcalığı ile

Detaylı

nzeyrek@uludag.edu.tr Tel: (224) 294 02 47-294 02 48 Tel iç hat: 402 47 Faks: (224) 294 09 29 Faks iç hat: 409 29 temel terim, kavramlar.

nzeyrek@uludag.edu.tr Tel: (224) 294 02 47-294 02 48 Tel iç hat: 402 47 Faks: (224) 294 09 29 Faks iç hat: 409 29 temel terim, kavramlar. ARKEOLOJİ 1 Ders Adi: ARKEOLOJİ 2 Ders Kodu: MRES215 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Önlisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 3 7 Dersin AKTS Kredisi: 3.00 8 Teorik Ders Saati

Detaylı

YILINDAKİ DEV YATIRIMLAR VE ESERLER

YILINDAKİ DEV YATIRIMLAR VE ESERLER 2016 YILINDAKİ DEV YATIRIMLAR VE ESERLER AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI AR-GE VE EĞİTİM BAŞKANLIĞI KURUMSAL YAYINLAR SERİSİ 2016 YILINDAKİ DEV YATIRIMLAR VE ESERLER OCAK 2017 I ANKARA 2016 YILINDAKİ DEV YATIRIMLAR

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar Numarası : 74

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar Numarası : 74 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU- Meclis I.Başkan Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN,Rahmi BALFİDAN,Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

MUĞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

MUĞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLALILAR BİSİKLET YOLLARINI KULLANIYOR,SAĞLIKLI YAŞIYOR MUĞLA MUĞLA MUĞLA MUĞLA SİMGESİ MUĞLA MUĞLA, DENİZDEN 670 M YÜKSEKLİKTE, DAĞLARLA ÇEVRİLİ,

Detaylı

Metrogarden AVM Alışverişin yaşamla kesiştiği nokta

Metrogarden AVM Alışverişin yaşamla kesiştiği nokta Konsept Proje Konsept Proje Metrogarden AVM Alışverişin yaşamla kesiştiği nokta Çekmeköy bölgesinin tek AVM si olan Metrogarden, çevre halkı tarafından heyecanla bekleniyor. İstanbul un eski çarşı kültürünün

Detaylı

HILTON GARDEN INN ISTANBUL GOLDEN HORN

HILTON GARDEN INN ISTANBUL GOLDEN HORN Haliç Çevre Analizi HALİÇ HILTON GARDEN INN ISTANBUL GOLDEN HORN - Açılış Aralık 2011 - Leed Gold Sertifika ödüllü - 210 odalı - Haliç in ilk markalı oteli - Arkiparc 12 Türkiye nin en iyi mimari oteli

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 20.03.85 Toplantı Tarihi ve No : 18.09.2015-107 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 18.09.2015-4234 AYDIN Denizli İli,

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 03 09/05/2011-89 04 09/05/2011-90 05 09/05/2011-91 06 09/05/2011-92 07 09/05/2011-93 08 09/05/2011-94 09 09/05/2011-95 Belediye Meclisinin 02.05.2011 Tarih ve 278 sayılı

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

Otel Seçenekleri. Avantgarde Taksim Abdulhakhamit Cad. No.40/42, Taksim, 34437

Otel Seçenekleri. Avantgarde Taksim Abdulhakhamit Cad. No.40/42, Taksim, 34437 Avantgarde Taksim Abdulhakhamit Cad. No.40/42, Taksim, 34437 Taksim Metro İstasyonu'ndan Tarihi Yarımada'ya kolay ulaşım imkanı sağlanmaktadır. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul Kongre Merkezi

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Gürültü Haritalama

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Gürültü Haritalama ÇEVRE YÖNETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Gürültü Haritalama MART 2011 ANTALYA GÜRÜLTÜ HARĠTALAMASI NEDĠR? Stratejik Gürültü haritalaması, bir bölgede

Detaylı

KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR

KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Belediye Başkanı Sayın A.Muzaffer TUNÇAĞ Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları

Detaylı

1: 1 000 000 ÖLÇEKLİ FİZİKİ HARİTASI VERİ SÖZLÜĞÜ

1: 1 000 000 ÖLÇEKLİ FİZİKİ HARİTASI VERİ SÖZLÜĞÜ 1: 1 000 000 ÖLÇEKLİ FİZİKİ HARİTASI VERİ SÖZLÜĞÜ İÇİNDEKİLER: 1. VERİ TANIMI 2. VERİ KATMANLARI 3. PROJEKSİYON BİLGİLERİ 4. VERİ KAYNAKLARI 5. VERİ GÜNCELLİĞİ 6. METAVERİ ÜRETİM TARİHİ 7. İLGİLİ BİRİM

Detaylı

İstanbul u İstanbul un Öğrencileri Keşfediyor.

İstanbul u İstanbul un Öğrencileri Keşfediyor. MICROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI 2008 TÜRKİYE FORUMU İstanbul u İstanbul un Öğrencileri Keşfediyor. İOO İSTANBUL MERVE ERBEN merverben@yahoo.co.uk 1 Hepimiz İstanbul da doğduk. Burada okula gidiyoruz.

Detaylı

Şehir Güzelleştirme ve Turizm Araştırması Raporu Kasım 2012

Şehir Güzelleştirme ve Turizm Araştırması Raporu Kasım 2012 Şehir Güzelleştirme ve Turizm Araştırması Raporu Kasım 2012 AMAÇ & KAPSAM ERA Research & Consultancy tarafından gerçekleştirilen araştırmanın ana amacı, Türkiye de yaşanılan şehirlere ilişkin şehir güzelleştirme

Detaylı

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 472 - Conservation Studio dersi kapsamında Düzce'nin Konuralp Belediyesi'ne, Bolu'nun

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI MESLEĞİ VE KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MİMARLIĞI MESLEĞİ VE KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ PEYZAJ MİMARLIĞI MESLEĞİ VE KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ BU DOSYADA ULAŞABİLECEĞİNİZ BİLGİLER 1. PEYZAJ MİMARLIĞI NIN TANIMI 2. PEYZAJ MİMARLIĞI İŞ OLANAKLARI VE ÇALIŞMA

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI 1-MEVCUT DOĞAL VE KÜLTÜREL VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İstanbul un Asya tarafında bulunan Üsküdar ilçesinde Altunizade

Detaylı

Silivri İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM. 297.000 Milyon YTL

Silivri İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM. 297.000 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Silivri Toplam Yatırım 297.000 Milyon YTL (İkiyüz Doksan Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak

Detaylı

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İ Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler. Konut, Rezidans 000 m2 ye Kadar m2 6 TL.2 Konut,

Detaylı

DÜNYANIN YENİ ÇEKİM MERKEZİ

DÜNYANIN YENİ ÇEKİM MERKEZİ DÜNYANIN YENİ ÇEKİM MERKEZİ 2010 Avrupa Kültür Başkenti 2011 Dünya Kongre Turizmi Birinciliği 2012 Avrupa Spor Başkenti Avrupa nın gayrimenkul yıldızı 2020 Olimpiyatlarının en büyük adayı DEĞİŞİMİN ÖNCÜSÜ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Şişli. 339 Milyon YTL (Üçyüz Otuz Dokuz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Şişli. 339 Milyon YTL (Üçyüz Otuz Dokuz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Şişli Toplam Yatırım 339 Milyon YTL (Üçyüz Otuz Dokuz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Şişli. 339.000 Milyon YTL. (Üçyüz Otuz Dokuz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Şişli. 339.000 Milyon YTL. (Üçyüz Otuz Dokuz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Şişli Toplam Yatırım 339.000 Milyon YTL (Üçyüz Otuz Dokuz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/05/2015-E.13359 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (2290 ada, 110 parsel, 7669 ada, 1-2-5-6 parseller) TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU Kutsal alanlardaki Onur Anıtları, kente ya da kentin kutsal alanlarına maddi ve

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

TÜRKİYE DE KORUMA VE KENT PLANLAMA TARİHİ 1850-1950

TÜRKİYE DE KORUMA VE KENT PLANLAMA TARİHİ 1850-1950 TÜRKİYE DE KORUMA VE KENT PLANLAMA TARİHİ 1850-1950 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ Doç. Dr. İclal Dinçer TÜRKİYE DE KORUMA VE KENT

Detaylı

GEZİ RAPORU ADI: BURAK SOYADI: ÜNLÜ SINIFI:9/A NUMARASI:149 TARİH: a GEZİ ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR (ÖN ARAŞTIRMA)

GEZİ RAPORU ADI: BURAK SOYADI: ÜNLÜ SINIFI:9/A NUMARASI:149 TARİH: a GEZİ ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR (ÖN ARAŞTIRMA) GEZİ RAPORU ADI: BURAK SOYADI: ÜNLÜ SINIFI:9/A NUMARASI:149 TARİH:30.12.2010 1.a GEZİ ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR (ÖN ARAŞTIRMA) İSLAM, BİLİM ve TEKNOLOJİ MÜZESİ İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi

Detaylı

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 2009/60-1 DAİRESİ : YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Meclisi 09.01.2009 Cuma günü saat 20.00 de Aytekin Başkanlık Makamından meclisimize havale olunan Yazı İşleri Müdürlüğü nün 09.01.2009 tarih

Detaylı

Kordon Yönetmeliği Yasal Dayanak Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3- Tanımlar Madde 4-

Kordon Yönetmeliği Yasal Dayanak Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3- Tanımlar Madde 4- Kordon Yönetmeliği Atatürk Caddesinin (Birinci Kordon) Cumhuriyet Meydanı ile Alsancak Limanı Arasında Yapılan Düzenleme ve Bu Alanın Kullanım Esaslarına Ait Yönetmelik Yasal Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL İSTANBUL İLİ BAHÇELİEVLER İLÇESİ YENİBOSNA MAHALLESİ 1542 ADA 35 NO LU PARSEL TANITIM DOKÜMANI Kasım 2010 1. TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dün,bugün,yarın

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dün,bugün,yarın KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dün,bugün,yarın Mayıs, 2014 diye çıktık yola Yollar İnsanoğlunun ortak mekanı... Yollar, insanın ileriye yolculuğudur, zamanla yarışıdır toplumların. Yol, ülke kalkınmasına,

Detaylı

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 VİZYONUMUZU OLUŞTURDUK BOLU ÜNİVERSİTE, TURİZM,SPOR VE SAĞLIK KENTİ OLACAK BOLU nun GELECEĞİNİ PLANLADIK Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile Bolu Belediyesi arasında imzalanan

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İ Ü ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ %m İm ar v e b a y in d ir lik kom îsyo nu r a p o r u BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU 1 KOMİSYON RAPORU: Tarih: 27.10.2014

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R 22.00.251 Toplantı Tarihi-No : 14.01.2015-124 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 14.01.2015-2075 EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, sit alanı dışında, Medrese Alibey Mahallesi, anıtsal mimarlık örneği olarak

Detaylı

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, BAŞKÖY MEVKİİ, HURDACILAR SİTESİ KAVŞAK, YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Detaylı

YAŞAM ALANINIZ SİZE ÖZELDİR

YAŞAM ALANINIZ SİZE ÖZELDİR Konutta Altın Çağı YAŞAM ALANINIZ SİZE ÖZELDİR Çağıl İnşaat / Altınbaşak Konutları Çağıl İnşaat 1994 yılında kurulan; çok katlı yapıların tasarımı ve yapımı, yol, sanat yapıları ve köprü yapımında uzmanlaşmış

Detaylı

OTOPARK POLİTİKALARI

OTOPARK POLİTİKALARI TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ DENİZLİ BULUŞMASI OTURUM: SAĞLIKLI KENTLERDE ULAŞIM POLİTİKALARI OTOPARK POLİTİKALARI Konuşmacı: Mustafa DÜNDAR OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI OTOPARK POLİTİKALARI Sağlık,

Detaylı

Sultanahmet - Beşiktaş

Sultanahmet - Beşiktaş Sultanahmet - Beşiktaş S5 S4 S1 S2 S3 S4 S5 Sultanahmet Hipodrom Meydanı Yerebatan sarnıcının önü Gülhane Tramvay istasyonu çevresi Sirkeci Tren istayonu önü Eminönü Kadıköy iskelesi önü S1 S2 S3 http://goo.gl/n8dseh

Detaylı

TOPKAPI. Çünkü Hayatın Merkezi

TOPKAPI. Çünkü Hayatın Merkezi Çünkü Hayatın Merkezi NEREDEYİZ? Beyaz Rezidans 2, İstanbul un Avrupa yakasında, merkezi konumu ve değişen çehresiyle son yılların dikkat çeken çekim noktalarından Topkapı daki yaşam merkezini genişletiyor.

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 82 Mülkiyeti Murat AYDIN a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Taşlıgüney Mahallesi, 3 Pafta, 455 Parselde kayıtlı taşınmaz Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE Esas No : 2006/7587

T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE Esas No : 2006/7587 T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE Esas No : 2006/7587 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : TMMOB Mimarlar Odası (İstanbul Büyükkent Şubesi) Vekili : Davalılar : 1- İstanbul Büyükşehir Belediye

Detaylı

Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE

Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE 592 Dönüm Termal Arazi (aralarından asfaltlı yol geçen iki parça 514 ve 77 Dönüm) Konut ve Termal Turizm İmarlı (Bakanlık onaylı 1/100.000 lik plan) Yasal Bilgiler, Teşvikler

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 20.02.2015 KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 20.02.2015 KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 02.02.2015 tarih ve 20 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 18.02.2015 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA .o m u, T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-1U İ6-3 0 2 9 Konu: Konyaaltı Petrol Boru Hattı UÎP. 0i\ X y - j EXP02016

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İ Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler. Konut, Rezidans 000 m2 ye Kadar m2 7.3 TL.2 Konut,

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İSTANBUL İLİ, GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ, 3568 ADA, 1-2-3-4-5-6 SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA 22-23 SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA \ '1 %? /. T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-G>afc> - H23 Konu: Finike Hasyurt NİP.Revizyonu K EXP02016 ANTAL TA 3

Detaylı

PROF.DR. İSMET VİLDAN ALPTEKİN Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı ismet.alptekin@isikun.edu.

PROF.DR. İSMET VİLDAN ALPTEKİN Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı ismet.alptekin@isikun.edu. PROF.DR. İSMET VİLDAN ALPTEKİN Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bölüm Başkanı ismet.alptekin@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : İsmet Vildan ALPTEKİN 2. Doğum Tarihi : 01.01. 1943 3. Unvanı : Profesör

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

Karar Tarihi : 01.06.2015 Karar Numarası : 88

Karar Tarihi : 01.06.2015 Karar Numarası : 88 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Meclis 1.Başkan Vekili. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Zeynel NALLIOĞLU

Detaylı