RİSK DEĞERLENDİRME SON TEST Hüseyin DEMİRGIRAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RİSK DEĞERLENDİRME SON TEST Hüseyin DEMİRGIRAN"

Transkript

1 RİSK DEĞERLENDİRME SON TEST Hüseyin DEMİRGIRAN

2 1-İşçilerin sağlıklı olması dolayısıyla verimli çalışabilmesi için kendilerine yeterli besin verilmesi üzerine duran kişi aşağıdakilerden hangisidir? A) Hipokrat B) Heredot C) Aristo D) Platon CEVAP B

3 yılında baca temizleyicilerinin skrotum(testis) kanserini tarif eden hekim aşağıdakilerden hangidir? A) Sir Pecivale Pott B) George Bauer C) Bernardino Ramazzini D) Paracelsus CEVAP A

4 3-iş sağlığının kurucusu - babası olarak bilinen,iş sağlığı ve kazaları ile ilgili istatistiki bilgiler toplayan, De Morbis Artificum Diatriba adlı kitabının da meslek hastalıkları üzerinde detaylı duran hekim aşağıdakilerden hangisidir? A) George Bauer B) Sir Pecivale POTT C) Bernardino Ramazzini D) Paracelsus CEVAP C

5 yılında Ereğli Zonguldak Kömür havzası işçilerinin durumlarını düzenlemek için çıkarılan işçilere ait dinlenme ve barınma yerleri, tatil zamanları çalışma saatlerine ve sağlıkları ile ilgili konulara yer verilen ilk çalışanı korumaya yönelik yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir? A) Maadin Nizamnamesi B) Ahmet Vefik Paşa Nizamnamesi C) Dilaver Paşa Nizamnamesi D) Ereğli Havza-ı Fahmiye Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun CEVAP C

6 5- Bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerini sürdürme ve daha üst düzeylere çıkarma çalışmalarına ne ad verilir? A) İş sağlığı, B) İş güvenliği, C) İşçi sağlığı D) Sosyal güvenlik CEVAP A

7 6-İş sağlığı ve güvenliğinin öncelikli hedefi...çalışanları korumaktır. A) Verimsiz çalışmaktan B) Dikkatsiz çalışmaktan C) İş kazaları ve meslek hastalıklarından D) Uyumsuz çalışmaktan CEVAP C

8 7-Belirli bir zarar yada yaralanmaya neden olan, beklenmeyen ve önceden planlanmayan olaya denir. A) Meslek Hastalığı B) İş arızası C) Maddi zarar D) İş kazası CEVAP D

9 8-Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli duruma örnek değildir. A) Mak.ve Tez.hatalı yerleşimi B) Koruyucu tertibatın bulunmaması C) Çalışma ortamının tozlu olması D) Çalışanın kişisel koruyucu malzeme kullanmaması CEVAP D

10 9-İş sağlığı ve güvenliği, işin yapılması sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan, sağlığa ve güvenliğe zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan çalışmalardır. A) Sistemli ve bilimsel B) Karma C) Pratik D) Detaylı CEVAP A

11 10- sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir. A) İş riski B) İş kazası C) Meslek hastalığı D) İşe uyumsuzluk CEVAP C

12 11-İş kazası ve meslek hastalıkları bir araya gelmesiyle gerçekleşir. A) Tehlikeli durum+bilgisizlik B) Tehlikeli durum+tehlikeli davranış C) Tehlikeli davranış+tehlikeli yaklaşım D) Tehlikeli düşünce+tehlikeli durum CEVAP B

13 12-Endüstriyel işlemlerde sağlık için zararlı etkileri olan maddeleri, zararsız ya da daha az zararlı olan aynı işi gören başka bir madde veya tehlikeli operasyonların tehlikesiz veya daha az tehlikeli operasyon ile değiştirilmesi için yeni düzenlemeler yapılmasına ne denir? A) Önleme B) Koruma C) Ortadan kaldırma D) İkame CEVAP D

14 13-ILO'nun İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi ile işyeri bazında iş sağlığı hizmetleri düzenlenmesini öngördüğü sözleşme aşağıdakilerden hangisidir? A) 151 B) 161 C) 155 D) 165 CEVAP B

15 14-İşyerlerinde ortam ölçümü ve analizi yapan Çalışma ve Sosyal Bakanlığının hangi birimidir? A) İSGÜM B) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı C) ÇASGEM D) LABGÜM CEVAP A

16 RİSK DEĞERLENDİRME ÖN TEST

17 1-Kaçınılmaz risk düzeyi ne kadardır? A)%8 B)%6 C)%4 D)%2 CEVAP D

18 2-Tehlike tanımlama, risk değerlendirme ve risk kontrol prosesleri...değil...olmalıdır. A)proaktif/reaktif B)reaktif/proaktif C)koruyucu/düzeltici D)Önleyici/düzeltici CEVAP B

19 3-Risk Kontrol hiyerarşisinin sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? I. Kaynağında yok et II. Mühendislik Kontrolleri III. Daha zararsız ile değiştir ( ikame) IV. Kişisel Koruyucu Kullan V.Tehlike ve kişileri ayır A) I,II, III, IV, V B) I,III, II, V,IV C) II,I, III, V,IV D) II,III, I, V,IV CEVAP B

20 4-İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin hasar görmesi, işyeri ortamının zarar görmesi veya bunların gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak veya durum aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? A)Kaza B)Meslek Hastalığı C)Tehlike D)Risk CEVAP C

21 5-Tehlike belirlemede aşağıdakilerden hangisi önem arz etmez? A) Kuruluşun Prosesleri hakkındaki bilgiler B) Geçmişte yaşanmış kazalar C) Makine Ekipman bilgileri D) Hatalı üretilen parça verileri CEVAP D

22 6-Aşağıdakilerden hangisi Risk Değerlendirme Metodu değildir? A)HAZOP B)FMEA C)Hata Ağacı Metodu FTA D)Histogram Metodu CEVAP D

23 7-Aşağıdakilerden hangisi hata türleri ve etkileri analiz yöntemidir? A) Risk Puanlama B)FMEA C)Hata Ağacı Metodu FTA D)Matris Metodu CEVAP B

24 8-İstenmeyen kazaların sonuçlarının araştırılmasını hedefleyen, nedenleri araştıran ve sonuç analizi yapan, Kimyasal endüstriler için geliştirilen risk değerlendirme metodu aşağıdakilerden hangisidir? A) HAZOP B)FMEA C)Hata Ağacı Metodu FTA D)Ridley Metodu CEVAP A

25 9-Sistemin belirgin bir parçasının işlememesinden doğan bir hata ile sistemin bütünü arasındaki ilişkiyi gösteren mantıksal bir şema ile yapılan risk değerlendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A)HAZOP B)FMEA C)Hata Ağacı Metodu FTA D)Ridley Metodu CEVAP C

26 10-Çalışma ortamı, şartları ya da çevrede var olan tehlikelerden, kaynaklanan riskleri, sistematik bir yolla, ortaya çıkarmak, yok etmek veya kabul edilebilir seviyeye indirmek için, nitel ve nicel yöntemler kullanılarak yapılan çalışmalara ne ad verilir? A) Tehlike Analizi B) Risk Analizi C)Önleyici Tedbir analizi D)Kaza analizi CEVAP B

27 11-Risk Değerlendirilmesi ne zaman yapılmalıdır? I.İşyerinin kurulup üretime başlamasından hemen sonra, ya da işyerinin daha önce kurulmuş ve risk analizi ve değerlendirilmesi çalışmalarının hiç yapılmamış olması halinde, II. işyerinde, iş, yer, el, üretim teknolojisi değişikliği, III. İş kazası, meslek hastalığı, olay vb. durumunda IV. Düzenli aralıklarla A)I,II, III, IV B)I,II, III, C)III, III, IV D)I,II, IV CEVAP A

28 12-Aşağıdakilerden hangisi tehlike belirlemede en etkili uygulamadır? A)İş Kazası Analizleri B)Malzeme Güvenlik Bilgi Formları C)Ortam Ölçümleri D)Sağlık Gözetim CEVAP C

29 sayılı İş Kanunu na göre risk değerlendirmesi yapma zorunluluğu hangi işyerlerinde olmalıdır? A) Büyük işyerleri (250 den fazla işçi çalıştıranişyerleri) B) KOBİ ler (1-250 arası işçi çalıştırılan işyerleri) C) 50 ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerleri D) İş Kanunu kapsamındaki tüm işyerleri CEVAP:D

30 14-Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi yöntemidir? A)FMEA B)ISO C) ISO 9001 D) OHSAS CEVAP:A

31 15- I. Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik II. Yeni tekniklerin geliştirilmiş olması III. İşyerine yeni bir makine veya ekipman alınması Bir işyerinde risk değerlendirmesini gerektiren hâller aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? A)Yalnız I B)Yalnız II C) I - III D) I - II III CEVAP:D

32 16- Tehlikelerden korunma yollarından hangisi diğerlerine göre daha önceliklidir? A) Tehlikenin kaynağında azaltılması B) Tehlikenin kaynağında yok edilmesi C) Çalışanın tehlike alanından uzaklaştırılması D) Kişiye yönelik koruma uygulamalarına öncelik verilmesi CEVAP:B

33 17- Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi tehlike değerlendirme tekniklerinden tehlike ve işletilebilirlik analizi tekniğini ifade eder? A)FTA B)FMEA C) HAZOP D) CCA CEVAP:C

34 18-Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinde kusurlu duruma yönelik planlanacak olası çalışmalardan birisi değildir? A) Birleştirme B) Yerine koyma C) Kişisel korunma D) Kontrol ve izolasyon CEVAP:A

35 19- Aşağıdakilerden hangisi risk hesaplamada etkili olan parametrelerden birisi değildir? A) Tehlikenin meydana gelme olasılığı B) Tehlikenin fark edilebilirliği C) Tehlikenin olası şiddeti D) Tehlikenin yeri CEVAP:D

36 20- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik e göre risk değerlendirme çalışmalarının en geç kaç yılda bir yenilenmesi gerekmektedir? A)3 B)5 C)7 D)9 CEVAP:B

37 21- Hata ağacı analizi ve olay ağacı analizi yöntemlerini birlikte kullanan tehlike değerlendirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Hata türleri ve etkileri analizi B) Olursa ne olur analizi C) Sebep-sonuç analizi D) İnsan hatası analizi CEVAP:C

38 22- Hata ağacı analizi ve olay ağacı analizi yöntemlerini birlikte kullanan tehlike değerlendirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Hata türleri ve etkileri analizi B) Olursa ne olur analizi C) Sebep-sonuç analizi D) İnsan hatası analizi CEVAP:C

39 23-Balık kılçığı diyagramı olarak da bilinen risk değerlendirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Olay ağacı analizi B) Hata ağacı analizi C) Neden sonuç analizi D) Kontrol listesi analizi CEVAP:C

40 24-Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinde kullanılan fine-kinney metodunun parametrelerinden birisi değildir? A)Sıklık B) Olasılık C) Fark edilebilirlik D) Sonuçların etkisi CEVAP:C

41 25-PUKÖ çevriminde risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verilmesi çevrimin hangi aşamasında yapılır? A)Planlama B) Uygulama C) Kontrol etme D) Önlem alma CEVAP:B

42 26- Aşağıdakilerden hangisi Hata Türü ve Etkileri Analizi (HTEA) çeşitlerinden birisi değildir? A)Sistem HTEA B) Servis HTEA C) Tasarım HTEA D) Kalite HTE CEVAP:D

43 27- Bir işletmede hangi tür tehlikelerin sıklıkla ortaya çıktığını ve hangi analiz metodunun uygulanacağını belirleyen metodoloji aşağıdakilerden hangisidir? A) Ön tehlike analizi B) Hata ağacı analizi C) Olay ağacı analizi D) Neden/sonuç analizi CEVAP:A

44 28-Risk yönetimi bir organizasyonda aşağıdaki hangi seviyede uygulanır? A) Stratejik seviyede B) Operasyonel seviyede C) Stratejik ve operasyonel seviyede D) Başlangıç seviyesinde CEVAP:C

45 29-Hata türleri ve etkileri analizinin parametreleri aşağıdakilerden hangileridir? A) Olasılık - Şiddet B) Olasılık - Tespit edilebilirlik C) Olasılık - Şiddet - Tekrar edilebilirlik D) Olasılık - Şiddet - Tespit edilebilirlik CEVAP:D

46 30-Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme tekniği sınıflarından birisi değildir? A) Nitel risk değerlendirme teknikleri B) Nicel risk değerlendirme teknikleri C) Karma risk değerlendirme teknikleri D) Olasılıklı risk değerlendirme teknikleri CEVAP:D

47 31-İşlem sürecini görsel olarak sergilemek için grafik model kullanan risk değerlendirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Hata ağacı analizi B) Olay ağacı analizi C) İnsan hatası analizi D) Sebep-Sonuç diyagramı CEVAP:A

48 32-İş sağlığı ve güvenliğini etkileyebilecek tehlikelerin yok edilmesi süreci açısından bakılacak olursa aşağıdakilerden hangisi tehlikeyi kaynakta yok etme yöntemi değildir? A) Tehlike kaynağının varsa daha az tehlikeli olan ile değiştirilmesi B) Kuruluş aşamasında veya sonrasında üretim yönteminin değiştirilmesi C) Tehlikenin ortaya yayılmasının genel ve/veya yerel yöntemlerle önlenmesi D) İşyeri çalışma ortamında tehlikenin oluşmasını önleyecek önlemlerin alınması CEVAP:C

49 33- Riski kaynağında önlemek üzere:toplu koruma önlemleri uygulanacaktır. Aşağıdakilerden hangisi toplu koruma yöntemlerine örnek değildir? A) Uygun iş organizasyonu B) Havalandırma Sisteminin Kurulması C) Tehlike Kaynağının izole edilmesi D) Çalışanlara KKD verilmesi ve kullandırılması CEVAP:D

50 34- Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme metotlarından biri değildir? A. Olay ağacı analizi B. Risk Kültürü Analizi C. Neden Sonuç Analizi D. Olursa ne olur (whatif?) CEVAP:B

51 35. I-İşyerinin yazılı Prosedür ve politikalarının oluşması ve olgunlaşması II-İş yerinde alınan tedbirlerin ve güvenlik bilincinin gözden geçirilmesi III-İş yerinde yasal yükümlülükler ve iş sağlığı güvenliği politikası çerçevesinde tahammül edilebilir düzeye indirilmiş risk ile çalışılması IV- İş yerinde üretilen ürünlerin güvenli olması Risk analizi yapılması yukarıdakilerden hangilerini sağlar? A. Yalnız III B. II ve III C I,II ve III D.I,II,III ve IV CEVAP:C

52 Hüseyin DEMİRGIRAN İlginiz ve katkılarınız için Teşekkür Ederim

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Kadir TOMAS Çevre Yüksek Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

ÜNİTE 4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Doç. Dr. Tülün DURUKAN HEDEFLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

ÜNİTE 4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Doç. Dr. Tülün DURUKAN HEDEFLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri TS(OHSAS) 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde Yasal

Detaylı

TEST 1. 4.Titreşimden ileri gelen meslek hastalığı için yükümlülük süresi ne kadardır? a. 2 ay b. 2 yıl c. 2 hafta d. 2 gün

TEST 1. 4.Titreşimden ileri gelen meslek hastalığı için yükümlülük süresi ne kadardır? a. 2 ay b. 2 yıl c. 2 hafta d. 2 gün TEST 1 1. Yapı işlerinde çalışan işçiler hangi eğitimi almış olmalıdır? a. İlköğrenim b. Yüksek okul c. Okuryazar d. Mesleki eğitim 2.Amonyak için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. Solunum sisteminde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÜNEŞ Yrd. Doç. Dr. Mahmut YALÇIN RİSK DEĞERLENDİRME İSG YÖNETİMİNİN AMACI İSG yönetim sisteminin temel amacı işyerlerindeki

Detaylı

Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle

Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNDE RİSK ANALİZLERİ NASIL YAPILIR? Vasfi Seber Elektrik Mühendisi Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan bir olaydır veya

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU GİRİŞ Bu Tehlike ve Risk Değerlendirme Raporu 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazetede yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ HAZIRLAYAN: KENAN AKBULUT A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞ YERİ HEKİMİ EĞİTİCİSİ 1- İŞHUKUKU 2- İş hukuku; İş nedeniyle

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi A) I-II-III-IV-V B) II-I-IV-III-V C) I-III-II-V-IV D) II-III-I-IV-V

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi A) I-II-III-IV-V B) II-I-IV-III-V C) I-III-II-V-IV D) II-III-I-IV-V Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi 1- Risk değerlendirme aşağıdaki beş temel adımda oluşmaktadır. Riski doğru değerlendirebilmek için aşağıdaki beş temel faktör nasıl sıralanmalıdır? I-Riskleri değerlendirme,

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlama görevi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na aittir. Bakanlık ilk kez 7 Haziran 1945 yılında Çalışma Bakanlığı

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ SINAV SORULARI

RİSK YÖNETİMİ SINAV SORULARI 1. Risk yönetiminin faydaları arasında hangisi yoktur? a) Kayıpları önler b) Belirsizliği önler c) Üretim yavaşlar d) Güvence sağlar 2. Aşağıdaki risk tiplerinden hangisi doğrudur? a) Kontrol dâhilinde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI İş Sağlığı: Bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması,

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İSG, işyerinde üretimin her aşamasında, tehlikeleri belirlemek, bu tehlikelerin sebep olacağı risklerin büyüklüğünü tahmin etmek ve gerekli tedbirleri önceden

Detaylı

İşyerlerinde İşin Durdurulması ve RİSK DEĞERLENDİRMESİ

İşyerlerinde İşin Durdurulması ve RİSK DEĞERLENDİRMESİ İşyerlerinde İşin Durdurulması ve RİSK DEĞERLENDİRMESİ HAYATİ TEHLİKE TESPİTİNDE İŞİN DURDURULMASI Hayati tehlike tespitinde bu tehlike giderilinceye kadar bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : ÇALIŞMA

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI C C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI 1 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hendek, çukur ve diğer kazı işlerinin yapıldığı durumlarda uygun payandalar ve korkuluklar yapılacaktır.

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda risk değerlendirmesi

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME MODELLERİ

RİSK DEĞERLENDİRME MODELLERİ RİSK DEĞERLENDİRME MODELLERİ ÖN TEHLİKE ANALİZİ (PRELİMİNARY HAZARD ANALYSİS - PHA) Bu metod da olası sakıncalı olaylar önce tanımlanır daha sonra ayrı ayrı olarak çözümlenir. Her bir sakıncalı olay veya

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlama görevi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na aittir. Bakanlık ilk kez 7 Haziran 1945 yılında Çalışma Bakanlığı

Detaylı

KTÜ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. JDZ 432- İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Ders Notları. İş Güvenliği Kavramı

KTÜ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. JDZ 432- İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Ders Notları. İş Güvenliği Kavramı KTÜ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDZ 432- İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Ders Notları Yrd.Doç.Dr. H.Ebru ÇOLAK Ders No# 1. İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kavramları ve Tanımları Türkiye de İş Güvenliği İş Güvenliği

Detaylı

Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemler

Detaylı

AÇIKLAMALI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORULARI

AÇIKLAMALI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORULARI AÇIKLAMALI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORULARI İŞ SAĞLİĞİ VE GÜVENLİĞİNİN KAVRAM VE KURALLARININ GELİŞİMİ Soru: 17, ve 18. yüzyılda yaşayan, kurşun ve cıva zehirlenmelerini inceleyerek belirtilerini saptayan,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. Emrah GÜRER İSG Uzmanı Çevre Mühendisi

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. Emrah GÜRER İSG Uzmanı Çevre Mühendisi TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ Emrah GÜRER İSG Uzmanı Çevre Mühendisi PROGRAM 1. Bölüm : İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Prensipleri 2. Bölüm : Temel Kavramlar(iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları,

Detaylı

Önlem Alınması Risk Değerlendirmesinde Kullanılan Kavramlar

Önlem Alınması Risk Değerlendirmesinde Kullanılan Kavramlar Risk Değerlendirmesi Türkiye'de her yıl yaklaşık 80.000 iş kazası meydana gelmekte, bu kazalarda 1.000 den fazla işçi hayatını kaybetmekte, 5.000 den fazla işçi ise sakat kalmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

6331 Sayılı Kanun Kapsamında Risk Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN SERCAN PEŞAN İş Müfettişi-İnş. Yük. Müh.

6331 Sayılı Kanun Kapsamında Risk Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN SERCAN PEŞAN İş Müfettişi-İnş. Yük. Müh. 6331 Sayılı Kanun Kapsamında Risk Değerlendirmesi HAZIRLAYAN SERCAN PEŞAN İş Müfettişi-İnş. Yük. Müh. TEMEL KAVRAMLAR Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com RESİMDE NE GÖRMEKTESİNİZ? www.ankaraisguvenligi.com NEDEN RİSK DEĞERLENDİRMESİ? Çalışma ortamı gözle görünen veya görünmeyen tehlikelerle doludur. NEDEN RİSK DEĞERLENDİRMESİ? www.ankaraisguvenligi.com

Detaylı

RİSK ANALİZİ VE UYGULAMALAR

RİSK ANALİZİ VE UYGULAMALAR RİSK ANALİZİ VE UYGULAMALAR RİSK ANALİZİ VE UYGULAMALAR RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ Amaç: Risk değerlendirme ve yönetimi ile ilgili kavramlar ile risk değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

BULUŞ EĞİTİM KURUMU HAZIRLIK SINAVI-2

BULUŞ EĞİTİM KURUMU HAZIRLIK SINAVI-2 BULUŞ EĞİTİM KURUMU C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK SINAVI-2 BULUŞ EĞİTİM KURUMU 1/19 www.bulusisg.com /0.242.3348088 1. Aşağıdakilerden hangisi ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) uygulamaları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK AKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Soru Sayısı: 100

Detaylı