GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 1. AMAÇ V KAPSAM: Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulama alanı içinde oluşması muhtemel bütün olası tehlikelerin, Gıda Güvenliği ile ilgili sonuçlarına ve oluşma olasılıklarına göre tanımlanması ve değerlendirilmesi amacıyla, mevcut tehlike-risklerin tanımlanması, olası tehlike-riskler ve bunların yol açacağı tehlikelerin incelenmesi ve tehlikelerin neden olabileceği risk ve etkilerinin alınacak önlemlerle en aza indirgenmesi veya giderilmesi için yapılacak çalışmaları gerçekleştirmek üzere Gıda güvenliği yönetim sisteminin kurulması ve sürdürülmesi için gerekli olan yöntemleri açıklamaktır. 2. GÖRV V SORUMLULUK:, 3. PROSDÜR DTAYI: Tehlike Analizi için Ön Hazırlıklar: Temel Verilerin Toplanması Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulama alanındaki çevre, üretimde kullanılan girdilerden, makinelerden, üretim koşul ve yönteminden kaynaklanabilecek tehlikelerin belirlenebilmesi için aşağıdaki hazırlıklar tarafından gerçekleştirilir: Ürün Tanımı: Ürün tanımı, ürünün kullanım şekli ve genel özelliklerinin belirlenmesi Şartnameler: Hammadde, yarı mamul ve yan ürünlerin şartnamelerinin hazırlanması, taşıma ve depolama koşullarının belirlenmesi Yerleşim Planı: Yemekhane yerleşim planının oluşturulması ve sahada gözden geçirilmesi Akış Şeması: Gıda güvenliği yönetim sisteminin uygulama alanı kapsamındaki ürün/proses katagorilerinin akış şemalarının hazırlanması. Gerekli diğer bilgiler: Kuruluşun Gıda Güvenliği politikasının belirlenmesi Mevcut Ön Gereksinim Programlarının (OGP) tespiti Varsa kabul edilmiş müşteri gereksinimleri vb. Yasal mevzuatlar ve direktifler vb. belirlenmesi Makine üretici katalogları (gerektiğinde) 3.2 Tehlikelerin Tipleri ve Belirlenmesi Gıda güvenliğinin sağlanması amacı ile tehlikelerin belirlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler 3 ana başlık altında verilebilir. Kaynakları hammadde, personel, ziyaretçiler, tedarikçi, taşeron, çevre, ambalaj malzemesi veya ekipman olabilir.

2 Biyolojik Tehlikeler : Gıda maddelerinin insan tüketimi için güvensiz hale gelmesine neden olan mikroorganizmaların yol açtığı tehlikelerdir. Kimyasal Tehlikeler: Girdilerin yapısında doğal veya yapay olarak bulunabilen, işleme esnasında bulaşabilen gıda güvenliği ve insan sağlığı açısından zararlı olan maddelerin yol açabileceği tehlikelerdir. Fiziksel Tehlikeler: Gıda maddelerinin içerisinde bulunmaması gereken ve tüketicinin hastalanmasına veya yaralanmasına yol açabilecek fiziksel maddelerin (yabancı maddelerin) varlığı sonucu ortaya çıkan tehlikelerdir. Tüm girdi ve üretim/proses kaynaklı tehlikeler, yerleşim planı, akış şeması, ürün ve girdi şartnameleri, girdi listesi kullanılarak tehlike analizinde belirtilir ve risk değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır. Tehlikelerin ve gerçekleşme olasılıklarının belirlenmesinde ve kontrol önlemlerinin seçimin aşağıdaki kaynaklardan uygun olanlar kullanılır: Geçmişte yaşanmış sorunlar, geçmiş tecrübeler Mevcut durum, Müşteri şikâyetleri, Müşteri şartları Yasal şartlar, mevzuatlar Gıda güvenliği politikası Ürünle ilgili bilinen tehlikeler Bilimsel bilgiler Uzman görüşleri ski muayene ve deney sonuçları Veri analizi Ayrıca tehlikelerin her bir proses basamağında ve girdide oluşma olasılığı, karşılıklı bulaşma veya bulaşma, varlığını sürdürme ve/veya yeniden oluşma riski açısından değerlendirilmesi göz önünde bulundurulmaktadır.

3 3.3. Risk Değerlendirmesi Her bir tehlike aşağıda belirtilmiş kriterlere göre risk değerlendirmesine tabi tutularak, değişik tehlikelerin aynı temelde değerlendirilmesi sağlanır. Tehlikelerin etki şiddeti ve etki olasılığı için kabul edilen kriterler şöyledir: TKİ OLASILIĞI TKİ ŞİDDTİ Derece Açıklama Derece Açıklama 1 Yılda 1 kez veya daha az olabilme olasılığı olan (Gerçekleşme olasılığı çok düşük olanlar) 2 Yılda 2-3 kez (Nadir gerçekleşebilecek olanlar) 3 Yılda 4-8 kez (Arada gerçekleşebilecek olanlar) 4 Yılda 8 den fazla (Sürekli gerçekleşebilecek olanlar) 1 tkisiz 2 Ayakta tedavisi mümkün (Küçük çaplı hastalıklar, kolay gerçekleşmeyen ya da gerçekleşmesi için çok yüksek miktarda tehlikeye maruz kalmış olmak) 3 Yatarak tedavisi mümkün (Ciddi yaralanmalar veya hastalıklar, gıdanın tüketilmesi ile hemen ortaya çıkan veya uzun dönemde kendini gösterenler) 4 Öldürücü Hayati tehlike içeren yaralanmalar veya hastalıklar (Gıdanın tüketilmesi ile hemen ortaya çıkan veya uzun dönemde kendini gösteren, tedavisi kolay/mümkün olmayanlar) tki derecesi, etki şiddetini etki olasılığı ile çarparak risk puanı hesaplanır. Yani; Risk Puanı ( tki Derecesi ) = tki şiddeti x tki Olasılığı Bu hesaplamaya göre, Risk puanı 1 Risk puanı 2-8 Risk puanı 9 ve üzerinde Yasal Gereklilik Bu tehlikeler için önlem planlanmaz Bu tehlikeler Operasyonel Ön Gereksinim Programları(OOGP) ile kontrol edilebilir. Bu tehlikeleri kontrol altına almak için gerekli OOGP dokümantasyonu, uygulamaları, izleme doğrulama faaliyetleri nce gerçekleştirilir ve geliştirilir. Riski bu seviyede olsa bile OOGP ile kontrol altına alınamayan tehlikeler için KKN belirlenir ve HACCP planı geliştirilir. Bu tehlikeler KKN ler ile kontrol altına alınır. Her bir KKN için HACCP planı hazırlanır. İlgili gıda mevzuat gereği yerine getirilmesi ve kontrol edilmesi gereken, Ön Gereksinim Programları(OGP) ile kontrol altına alınamayan, yetkili kamu mercilerine bilgi verilmesi gereken veya düzenli denetime tabii tutulan tehlikeler için risk puanı ne olursa olsun KKN belirlenir ve HACCP planı hazırlanır.

4 OLASILIK ŞİDDT DÜŞÜK (ÖNMSİZ) ORTA YÜKSK 3.4. Tehlike Analizinin Yapılması Tehlike analizi bölümünde; İlk sütuna proses/girdi adı yazılır. Tehlike tanımı sütununa bu proses/girdi ilgili her bir tehlike neden ve sonucu içerecek şekilde yazılır, tehlikenin tipi belirtilir (B, F, K) Olasılık (O) sütununa incelenen tehlikenin olasılığı belirtilir. Şiddet (Ş) sütununa incelenen tehlikenin şiddeti belirtilir. Risk (R) sütununa incelenen tehlikenin risk puanı belirtilir. Kontrol Önlemi sütununda bu tehlikeyi gidermek için yapılması ve dikkat edilmesi gereken bilgilere yer verilir. İlgili dokümanlara atıf yapılabilir. Kontrol önlemleri en azında yasal ve müşteri şartlarını karşılayacak şekilde belirlenir. Operasyonel Ön Gereksinim Programları(OOGP) sütununda incelenen tehlikenin OOGP ile kontrol altına alınıp alınamadığı belirtilir. OOGP ile kontrol edilemeyen tehlikelerde, KKN nı belirlemek için kullanılır. KKN leri belirlemek için risk puanı hesaplanır ve karar ağacı her bir aşamaya uygulanır. 3.5.HACCP Planın Hazırlanması Belirlenen KKN lar için HACCP planı GG tarafından oluşturulur. HACCP Planında her bir KKN sı için, kritik limit, izleme sistemi (ne, sıklık, nasıl, kim tarafından) Kritik limitler aşıldığında yapılacak düzeltici faaliyet/düzeltme, ilgili kayıt alma dokümanları ve doğrulama faaliyetleri belirtilir. Kritik limitler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, Gıda Üretim ve Satış

5 Yerleri Yönetmeliği, HACCP ve Gıda Güvenliği ile ilgili internet web sayfaları, uygulama yapılan diğer şirketlerin dokümanları, geçmiş tecrübeler ve deneyimlerden faydalanılarak belirlenmiştir Ön Gereksinim Programları-OGP (Risk Azaltma Yöntemleri) Ön Gereksinim Programlarını, olası tehlikeleri önleyecek veya azaltacak şekilde oluşturur, sürdürülmesini sağlar ve geliştirilir. Bu kapsamda gerekli gıda güvenliği, bakım, talimat, plan ve formları tarafından oluşturulur. 4. RFRANS DOKÜMANLAR HACCP Planı Operasyonel Ön Gereksinim Programları (OOGP) Ön Gereksinim Programları (OGP) Şartnameler Akış Şemaları Yerleşim planı

6 PROSS BASAMAKLARI KARAR AĞACI S 1 Tehlike için Proses basamağı, proses veya ürün değiştirilir. düşünülen kontrol önlemleri uygun ve yeterli midir? S 1 a Ürün güvenliği açısından bu proses basamağında tehlike kontrolü gerekli mi? S 2 Bu proses basamağı tehlikeyi giderir veya kabul edilebilir bir seviyeye indirebilir mi? S 3 Bulaşma kabul edilemez düzey(ler)de oluşabilir yada kabul edilemez düzeylere çıkabilir mi? (KKN) S 4 Sonraki proses basamağı, tanımlanan tehlikeyi giderir veya kabul edilebilir seviyeye indirebilir mi? KKN DĞİL

7 HAMMADD KARAR AĞACI S 1 Hammaddeden kaynaklanacak bir tehlike var mıdır? KKN DĞİL (Bir sonraki hammaddeye geçilir) S 2 V T Tarafımızdan veya tüketici tarafından bu tehlikeyi üründen giderecek bir proses uygulanıyor mu? H A Y I R S 3 Üretim donanımına veya diğer ürünlere kontrol edilemeyecek bulaşma riski var mı? H A Y I R (KKN) V T Yüksek seviyede kontrol gerektiren hammadde

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU GİRİŞ Bu Tehlike ve Risk Değerlendirme Raporu 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazetede yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Detaylı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Değer Katar ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Kalite Herkesin Hakkı ve Sorumluluğudur Tel: (232) 362 9944 Faks: (232) 336 9201 www.okyanusdanismanlik.com www.okyanusbilgiambari.com

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI Sayfa No : 1 / 19 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL HAZIRLAYAN SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL)

Detaylı

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ STANDARDI VE KONVEYÖR İMALATI YAPAN BİR FİRMADA UYGULANMASI

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ STANDARDI VE KONVEYÖR İMALATI YAPAN BİR FİRMADA UYGULANMASI OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ STANDARDI VE KONVEYÖR İMALATI YAPAN BİR FİRMADA UYGULANMASI Yrd. Doç. Dr. Ufuk CEBECİ İTÜ ufuk_cebeci@yahoo.com Mustafa CANOLCA İTÜ canolcamc@yahoo.com ÖZET Gelişen

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 4, 2007

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 4, 2007 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 4, 2007 ISO 22000: GIDA GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ UYGULAMA SÜRECĐNDE TEMEL ADIMLAR ÖZET Doç. Dr. Nilüfer KOÇAK Gıdaların güvenli

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROJE SORUMLULARI - İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HANDE KUTLU ALTUNBAY ELİF ÖZTÜRK FULYA NASUHOĞLU ŞAHİN SERVET KIVANÇ AYTAÇ

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin

Detaylı

Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu

Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İş Yerleri İçin Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu ISBN: 978-605-62568-3-7 Şubat 2014 Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İş Yerleri İçin Hijyen

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı; A1 Belgelendirme den yönetim sistemi belgesi almak, yenilemek, kapsamını genişletmek veya daraltmak, askıya almak, geri çekmek üzere başvuruların alınması ve belgelendirmenin

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ 2013 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu prosedürün amacı, İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Halk

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; yönetim sistemi belgesi almak üzere başvuruların alınması, denetimlerin gerçekleştirilmesi ve belge almaya hak kazanan kuruluşların belgelerinin düzenlenmesi ve teslim edilmesi

Detaylı

BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS

BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS STANDARDLARINDAN OLUŞAN ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No : Yayın Tarihi : 15.02.2010

Detaylı

Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle

Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNDE RİSK ANALİZLERİ NASIL YAPILIR? Vasfi Seber Elektrik Mühendisi Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan bir olaydır veya

Detaylı

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 15.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28678 BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Gıda Sektöründe Kritik Kontrol Noktaları ve Tehlike Analizleri (HACCP) ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi İlişkisinin İncelenmesi

Gıda Sektöründe Kritik Kontrol Noktaları ve Tehlike Analizleri (HACCP) ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi İlişkisinin İncelenmesi T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Endüstri İşletmeciliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Gıda Sektöründe Kritik Kontrol Noktaları ve Tehlike Analizleri (HACCP)

Detaylı

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. SHE Standartları 1 SHE Standartları İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. 2 İçindekiler SHE Standartları İçindekiler

Detaylı

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN DENETİM ve DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ Genel Şartlar Proseslerin dış kaynaklı hale getirmek yeni standart bütünün bir parçası olsa da prosesler hem yasal hem

Detaylı

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN Sayfa No 1/23 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 6 17 12.03.12 Madde 3.1.2.4. dış kaynaklı kritik süreçlerin denetimi tarif edildi. 2-3-4-5 18 22.08.12 Denetçi ve baş denetçilerin

Detaylı

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS-EN-ISO 9001:2008 Hazırlayan KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ Onaylayan BURDUR TSO BAŞKANI İÇİNDEKİLER BUTSO TANITIMI. 3 KALİTE POLİTİKASI. 5 ORGANİZASYON ŞEMASI..7

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler.. 2 Revizyon İçeriği. 5 Giriş... 6 1. Amaç ve Kapsam... 7 2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar......

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 22000 USB Ulusal Sistem Belgelendirme M. Tevfik ARPACI (Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi / Eğitmen) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı