Creditwest Faktoring Hizmetleri Anonim irketi'nden. Ortaklıımızın TL nominal deerli tahvil halka arzına ilikin izahnamedir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Creditwest Faktoring Hizmetleri Anonim irketi'nden. Ortaklıımızın 100.000.000 TL nominal deerli tahvil halka arzına ilikin izahnamedir."

Transkript

1 Creditwest Faktoring Hizmetleri Anonim irketi'nden Ortaklıımızın TL nominal deerli tahvil halka arzına ilikin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu nun 4 üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca 28/05/2010 tarih ve 6/445 sayı ile kayda alınmıtır. Ancak kayda alınma ortaklıımızın ve tahvil halka arzının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. Kurul kaydına alınmı olan TL nominal deerli tahviller, ibu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak Kurul kayıt tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde ihraç edilerek satılacak olup, her bir ihraca ilikin ihraç koulları, özellikleri, ihraç tutarı gibi bilgiler ihraçtan önce ilan edilecek olan sirküler aracılııyla kamuya duyurulacaktır. lk etapta, TL lik kısım halka arz edilecektir. bu izahname ile ihracı yapılacak olan tahvillere ilikin ihraçcının yatırımcılara karı olan ödeme yükümlülüü Kurul veya herhangi bir kamu kuruluu tarafından garanti altına alınmamı olup, yatırım kararının, ihraçcının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, izahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçei dürüst bir biçimde yansıtmasından ihraççılar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen aracı kurululara da zararın ihraççılara tazmin ettirilemeyen kısmı için müracaat edilebilir. Baımsız denetim kuruluları ise, denetledikleri finansal tablo ve raporlara ilikin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlı ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doabilecek zararlardan hukuken sorumludur. zahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçei dürüst bir biçimde yansıtmasından aaıda unvanları belirtilen kurulular ile bu kuruluları temsile yetkili kiiler sorumludur: Creditwest Faktoring A.. Çarı Altında Müdür Sefer Altıolu Genel Müdür 1

2 Yatırım Menkul Deerler A.. Baak Selçuk Bölüm Yönetmeni Yeim Karayel Müdür Kurul kaydına alınmı olan TL nominal deerli borçlanma araçları, ibu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 28/05/2011 tarihine kadar farklı özelliklerde ihraç edilecek olup, her ihraca ilikin koullar, ihracın özellikleri, ihraç tutarı gibi bilgiler ihraçtan önce ilan edilecek olan sirkülerler aracılııyla kamuya duyurulacaktır. Tahvillere ilikin yatırım kararları izahnamenin ve sirkülerlerin bütün olarak deerlendirilmesi sonucu verilmelidir. I. Borsa Görüü: stanbul Menkul Deerler Borsası (MKB) nin tarihli Yönetim Kurulu toplantısında irket in beyan ve taahhüt yazıları ile baımsız Hukuk Bürosu Verdi ve Yazıcı Avukatlık Ortaklıı Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan hukukçu raporu ve BDDK yazısı da dikkate alınarak, irket in ve borçluluu temsil eden menkul kıymetlerinin MKB Kotasyon Yönetmelii nin 27. maddesine dayanılarak çıkarılan MKB nin 254 sayılı Kota Alınmamı Özel Sektör Tahvillerinin Tahvil ve Bono Piyasasında lem Görme Esasları Genelgesi nin 3. maddesinde yer alan koulları saladıı, Menkul Kıymetler Borsalarının Kurulu ve Çalıma Esasları Hakkında Yönetmelik in 35. Maddesinin verdii yetkiye dayanılarak, halka arz sonuçlarının MKB ye ulatırılmasından sonra MKB Yönetim Kurulu nca verilecek kararla, irket in ihraç edecei tahvillerin MKB Tahvil ve Bono Piyasası nın kot dıı pazarında ilem görebileceine karar verilmitir. bu MKB Görüü, Menkul Kıymetler Borsalarının Kurulu ve Çalıma Esasları Hakkında Yönetmeliin (Genel Yönetmelik) 35.maddesinde yer alan Borsada ilem görebilecek menkul kıymetlerden, bu Yönetmelikte belirlenen artları taıyanlar borsa kotuna alınır. Menkul kıymetlerin borsa kotuna alınıp alınmayacaı konusunda yetkili merci, Borsa Yönetim Kurulu dur. Menkul kıymetlerin çıkarılmalarında halka arz için SPK tarafından izin verilmi olması, Yönetim Kurulu nun bu yetkisini etkilemez hükmü gereince MKB Yönetim Kurulu nun verecei karara dönük herhangi bir taahhüt ya da balayıcılık oluturmamak artıyla, sadece SPK nın görü talebine cevap vermek amacıyla sınırlı olmak üzere mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak hazırlanmıtır. bu MKB Görüü ne dayanılarak alınacak kararlar sonucu doabilecek zararlar nedeniyle MKB nin herhangi bir sorumluluu bulunmamaktadır. II. Dier Kurumlardan Alınan Görü ve Onaylar: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun (BDDK), Creditwest Faktoring Hizmetleri A.. ye muhatap tarih ve 9325 sayılı yazısında; söz konusu tahvil ihracının gerçekletirilmesinde dier mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 90 SAYILI ÖDÜNÇ PARA VERME LER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ve FNANSAL KRALAMA, FAKTORNG VE FNANSMAN RKETLERNN KURULU VE FAALYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELK hükümleri açısından herhangi bir sakınca bulunmadıı ifade edilmitir. 2

3 ÇNDEKLER KISALTMA VE TANIMLAR ÖZET RSK FAKTÖRLER HRAÇCI HAKKINDA BLGLER SEÇLM FNANSAL BLGLER HRAÇCININ MEVCUT SERMAYES HAKKINDA BLG YÖNETM VE ORGANZASYON YAPISINA LKN BLGLER GRUP HAKKINDA BLGLER GARANTÖRE LKN BLGLER VE GARANT HÜKÜMLER HALKA ARZ EDLECEK TAHVLE LKN BLGLER HALKA ARZLA LGL GENEL BLGLER GEÇM DÖNEM FNANSAL TABLO VE BAIMSIZ DENETM RAPORLARI KAR TAHMNLER VE BEKLENTLER BORÇLANMA ARAÇLARI LE LGL VERGLENDRME ESASLARI UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KLERDEN ALINAN BLGLER NCELEMEYE AÇIK BELGELER ZAHNAMENN SORUMLULUUNU YÜKLENEN KLER

4 KISALTMA VE TANIMLAR Kısaltmalar Borsa veya MKB Banka irket veya CWF veya Creditwest Faktoring DBS Hazine Müstearlıı Holding veya Altınba Holding Grup Yatırım KAP Kurul veya SPK MKK SGMK TC TTSG YK Tanım stanbul Menkul Kıymetler Borsası West Finance and Credit Bank Creditwest Faktoring Hizmetleri A.. Devlet ç Borçlanma Senetleri Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müstearlıı Altınba Holding A.. Creditwest Faktoring Hizmetleri A.. ile birlikte West Finance and Credit Bank Yatırım Menkul Deerler A.. Kamuyu Aydınlatma Platformu Sermaye Piyasası Kurulu Merkezi Kayıt Kuruluu A.. Sabit Getirili Menkul Kıymet Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Yönetim Kurulu 4

5 1. ÖZET Bu bölüm izahnamenin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına ilikin yatırım kararları izahnamenin bütün olarak deerlendirilmesi sonucu verilmelidir Creditwest Faktoring Hizmetleri A.. Hakkında Genel Bilgi Creditwest Faktoring Hizmetleri A tarihinde Türkiye de kurulmu ve Mart 1995 içerisinde faaliyetlerine balamıtır. Altınba Holding A.. irket in %83 oranında hissesini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ndan satın alarak Grup un ana ortaı olmutur. Toprak Factoring A.. nin ticari unvanı tarihinde tescil edilerek Factoturk Faktoring Hizmetleri A.. ve tarihinde tescil edilerek Creditwest Faktoring Hizmetleri A.. olarak deitirilmitir. irket, yurtiçi ve uluslararası ticari muameleye yönelik faktoring hizmetleri vermektedir. Türkiye de faktoring sektörünün düzenleme ve denetimi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yürütülmektedir. Bu dorultuda irket faaliyetlerini, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketlerinin Kurulu ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve 90 Sayılı Ödünç Para Verme leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yürütmektedir itibariyle, irket in kayıtlı sermaye tavanı TL olup, irket in ödenmi sermayesi TL dir. Creditwest Faktoring, ayrıca tarihinden beri hisse senetleri MKB de ilem gören halka açık bir irkettir. Bu nedenle Creditwest Faktoring, SPK nın Seri:XI, No:29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya likin Esaslar Teblii ile SPK nın Seri: VIII, No: 54 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına likin Esaslar Teblii dorultusunda SPK ya ve Kamuya düzenli olarak yıllık ve ara dönem finansal tablolarını ilan etmekte ve faaliyetlerini etkileyebilecek durumlarda özel durumları açıklamalarını yapmaktadır. Balı Ortaklıklar: 1 Creditwest Faktoring, tarihinde Ukrayna da kurulan West Finance and Credit Bank a kurucu ortak olarak %50 oranında itirak etmitir. Banka, 2007 yılından balayarak mevduat kabulü, gerçek ve tüzel kiilere kredi kullandırma, türev piyasalarda ilem yapma ve para transferleri gibi bankacılık faaliyetlerinde bulunmaktadır. Banka nın merkez ubesi ile birlikte 2 adet ubesi mevcuttur tarihi itibariyle 62 adet çalıanı bulunmaktadır ve adet müterisi vardır. zahnamenin geri kalan kısmında Creditwest Faktoring ile Banka Grup olarak ifade edilecektir. 1 Creditwest Faktoring Yönetim Kurulu tarihli toplantısında Ukrayna'da kurulu balı ortaklıı 'West Finance and Credit Bank'taki %50 oranındaki payının, defter deeri ,44 TL den az olmaması kaydıyla irket deeri konusunda düzenlenecek yetkili deerleme kuruluu raporundaki deer üzerinden ana hissedarı Altınba Holding A..'ye satılmasına karar vermitir. Nihai satı ilemi Ukrayna makamlarının gerekli onayları vermesi ile gerçekleecektir. 5

6 Kredi Derecelendirme Raporu: Creditwest Faktoring JCR Eurasia Rating irketi tarafından kredi derecelendirmesine sahiptir. 29 Nisan 2010 tarihinde ilgi derecelendirme irketi tarafından hazırlanan rapora göre irketin kredi notları aaıda belirtilmitir. Uzun Vadeli Ulusal Notu: AA-(Trk)/(Stable görünüm) Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu: BB (Stable görünüm) Ana hissedar Altınba Holding in olası bir ihtiyaç halinde irket e destek olabilme potansiyeli ise 2 (Yeterli Seviye) olarak derecelendirilmitir Risk Faktörleri Creditwest Faktoring in tahvil ihracına katılan yatırımcılar yatırım kararını olutururken aaıda sıralananlarla sınırlı olamamak kaydı ile tahvil yatırımından kaynaklanan balıca aaıdaki risklerle karılaacaklardır. Creditwest Faktoring, ödünç para bulabilmek amacıyla, faiz karılıında teminatsız tahvil çıkarmakta, tahvil halka arzına katılarak bu tahvilleri satın alacak yatırımcılara ihraç etmektedir. Halka arz olunan tahvillere kardan pay verilmesi söz konusu deildir. Tahvil sahibinin anapara ve faiz alacaı dıında hiçbir talep ve Creditwest Faktoring in genel kurullarına veya yönetimine katılma gibi hiçbir ortaklık hakkı yoktur. hraççı Riski: Tahvile ilikin ödeme yükümlülükleri Creditwest Faktoring tarafından yerine getirilecek olup, tahvile ilikin yükümlülüklerin ödenmesi konusunda herhangi bir gerçek ya da tüzel kii ya da herhangi bir kamu otoritesi tarafından garanti verilmemitir. Piyasa Riski: kincil piyasada ilem gören tahvillerin, piyasa faiz oranlarındaki dalgalanmalara balı olarak fiyatlarının artması ya da azalmasıdır. Ancak, tahvillerini vade sonuna kadar elinde tutarak düzenli kupon ödemelerini ve vade sonunda anapara tutarını alacak olan yatırımcılar için piyasa riski bulunmamaktadır. Likidite: Tahviller stanbul Menkul Kıymetler Borsası na (MKB) kote olacaktır. Ancak, tahvillerin 2. el piyasada likiditesini salama konusunda Creditwest Faktoring in ana ortaı Altınba Holding A.. nin, balı ortaklıklarının, itiraklerinin ve müterek yönetime tabi ortaklıklarının herhangi bir tahahhüdü yoktur. Creditwest Faktoring tahvillerinden satın alacak yatırımcıların tahvili vadesine kadar elde tutabilme ihtimalini de göz önünde bulundurarak yatırım kararlarını oluturmaları yerinde olacaktır. Faiz Türü Riski: Creditwest Faktoring tarafından ihraç edilecek tahvilin kupon faiz oranı deikendir. Bu yüzden tahvilin yıllık bileik faiz oranı daha sonraki Gösterge Faiz oranlarının deimeyecei varsayılarak hesaplanmı bir gösterge olarak görülmelidir. Tahvilin deerlendirilmesinde yıllık bileik faizin yerine Gösterge Faiz oranları üzerine verilecek olan yıllık Ek Getiri Oranının dikkate alınması daha faydalı olacaktır. cra ve flas Kanunu Hükümleri: Tahviller, cra ve flas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. Tahvil alacakları, cra ve flas Kanununun 206. maddesinin 4. fıkrasında Dördüncü Sıra balıı altındaki imtiyazlı olmayan dier bütün alacaklar arasında yer almaktadır. 6

7 1.3. irket in Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticileri le Baımsız Denetim Kuruluu Hakkında Temel Bilgiler Yönetim Kurulu Ali Altınba - Yönetim Kurulu Bakanı nan Altınba - Yönetim Kurulu Bakan Yardımcısı Hüseyin Altınba - Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Ouz - Yönetim Kurulu Üyesi Sefer Altıolu - Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çizmeci ve Selim Vural Denetim Kurulu üyeleridir Üst Düzey Yöneticiler Sefer ALTIOLU- YK Üyesi ve Genel Müdür yaamına 1989 yılında Denizcilik Bankası A.. de müfetti olarak balayan Sefer Altıolu sonrasında T.Emlak Bankası A.. de müfettilik ve ube müdürlüü ve MNG Bank A.. de ube müdürlüü gibi çeitli görevlerde bulunmu, sonrasında Tekstilbank A.. de ube müdürü ve pazarlama koordinatörü olarak görev yapmıtır tarihinden itibaren de Creditwest Faktoring de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Sefer Altıolu, Gazi Üniversitesi nden lisans derecesine sahiptir. Özgür DOAN-Mali ler Müdürü yaamına 1998 yılında Tekstilbank A.. de müfetti olarak balayan Özgür Doan, tarihinden bu yana Creditwest Faktoring de Mali ler Müdürü olarak görev yapmaktadır. Özgür Doan, Boaziçi Üniversitesi nden lisans derecesine sahiptir. Çarı ALTINDA-Risk Yönetimi ve ç Kontrol Müdürü Tekstilbank taki 4 yıllık ç Denetim tecrübesinin ardından 2004 yılında Creditwest Faktoring e katılan Çarı Altında, Risk Yönetimi ve ç Kontrol Müdürü olarak görev yapmaktadır. Çarı Altında, stanbul Üniversitesi nden lisans derecesine sahiptir. Dilber NARN BIÇAKÇI- Pazarlama Koordinatörü yaamına 1993 yılında Türk Ekonomi Bankası A.. de Dı lemler Bölümü nde uzman yardımcısı olarak balayan Bıçakçı, sonrasında Demirbank T.A.. ve Tekstil Bankası A.. de bireysel ve kurumsal pazarlama alanlarında çeitli görevlerde bulunmutur yılında pazarlama müdürü olarak katıldıı Creditwest Faktoring de, 2008 yılından bu yana Pazarlama Koordinatörü olarak görev yapmaktadır ve Marmara Üniversitesi nden lisans derecesine sahiptir. 7

8 Ayegül DNÇEL-Krediler Müdürü Tekstilbank ve Finansbank ta edindii 9 yıllık pazarlama tecrübesinin ardından Creditwest Faktoring e katılan Ayegül Dinçel, 2007 yılından bu yana Krediler Bölümü Müdürü olarak görev yapmaktadır. Ayegül Dinçel, Orta Dou Teknik Üniversitesi nden lisans derecesine sahiptir Baımsız Denetim Kuruluları Creditwest Faktoring in konsolide finansal tablolarına ilikin baımsız denetim raporlarını hazırlayan baımsız denetim kuruluları aaıdaki gibidir. Hesap Dönemi Baımsız Denetim irketi 2008 Engin Baımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müavirlik A Artı Deer Uluslararası Baımsız Denetim ve Yeminli Mali Müavirlik A.. 8

9 1.4. hraca likin Özet Veriler ve Tahmini Halka Arz Takvimi 1. hraççı irket : CREDTWEST FAKTORNG HZMETLER A.. 2. SGMK Türü : Tahvil 3. Kurul Kaydına : TL lık tahvil Kurul kaydına alınmı olup kayda Alınan Nominal alınan tutarın ilk etapta TL lık kısmının ihraç Deer edilmesi planlanmaktadır. 4. lk etapta ihraç Edilecek 1. Seri Tahvillere likin Bilgiler a.hraç Miktarı : TL b.hraç Tipi : Halka Arz c.kotasyon : MKB d.vade : 2 Yıl e.kupon Ödemeleri : 6 ayda bir f.tahvillerin Kupon : Deiken faizli olacak tahvilin fiyatına baz tekil edecek Faizine Baz Tekil Gösterge Yıllık Bileik Faiz oranı, T.C. Hazine Müstearlıı Edecek Gösterge tarafından ihraç edilmi en uzun vadeli ıskontolu gösterge Dönemsel Faiz Oranı devlet tahvilinin (Benchmark) son be i gününde MKB Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası nda oluan aırlıklı ortalama yıllık bileik faizlerinin ortalaması olarak hesaplanacaktır. Halka arza ilikin talep toplamanın son günü ilk kupon ödemesine ilikin, her bir kupon ödeme gününde ise bir sonraki kupona ilikin faiz oranının baz fiyatının tespiti için yukarıda belirtilen Gösterge Yıllık Bileik Faiz hesaplama prosedürü o tarihte geçerli olan Benchmark ile tekrarlanacak ve bulunan Gösterge Yıllık Bileik Faiz oranından 182 günlük gösterge dönemsel faiz türetilerek bir sonraki kupon ödemesine baz tekil edecek Gösterge Dönemsel Faiz Oranı bulunacaktır. g. Yıllık Ek Getiri : Tahvillere ödenecek olan Yıllık Ek Getiri Oranı oranı Oranı talep toplama süresinin ertesi i günü %2,25-%2,75 aralıında olmak koulu ile kesinletirilerek adresli Creditwest Faktoring A.. nin internet sitesi ve h. Tahvilin Dönemsel Kupon Faiz Oranı ı. Tahvilin Yıllık Bileik Faiz Oranı KAP ta ilan edilerek kamuya duyurulacaktır. : Gösterge Dönemsel Faiz Oranı na talep toplama süresinin ertesi i günü kesinletirilerek adresli Creditwest Faktoring A.. nin internet sitesi ve KAP ta ilan edilerek kamuya yıllık olarak duyurulacak olan Yıllık Ek Getiri oranının yarısı olan 182 Günlük Ek Getiri oranının eklenmesi suretiyle de Tahvilin Dönemsel Kupon Faiz Oranı bulunacaktır. : hraç edilecek tahvillere ilikin Tahvilin Yıllık Bileik Faiz Oranı izahnamenin 9.13 maddesinde belirtilen yönteme göre hesaplanarak talep toplama süresinin ertesi i günü sirkülerin ilan edilecei adresli Creditwest Faktoring A.. nin internet sitesi ve KAP ta kamuya duyurulacaktır. j.halka Arz Tarihi : 3-4 Haziran 2010 olarak planlanmaktadır. 9 ilan edilerek

10 k.satı Fiyatı : 1.-TL l.satı Süresi : 2 i günü m.aracı Kurum : Yatırım Menkul Deerler A.. n.tahsisatlar : TL nominal deerdeki (%30) kısmı Yurt çi Bireysel Yatırımcılara TL nominal deerdeki (%70) kısmı Yurt içi ve Yurt dıı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmitir Tahvilin Vadesi Süresince Uygulanacak Finansal Sınırlamalar Müteri Bazında Kredi Limiti/Özkaynak % 10 Risk Grubu Bazında Kredi Limiti/Özkaynak % 10 Sermaye Yeterlilik Rasyosu Minimum %20 Yabancı Para Pozisyonu / Özkaynak % 10 Kefalet Komisyonu/Toplam Finansman Gideri % Seçilmi Finansal Bilgiler 31/12/ /12/2008 Nakit Deerler Faktoring Alacakları Finansman Kredileri Takipteki Alacaklar (net) Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (net) Dier Aktifler Aktif Toplamı Alınan Krediler Faktoring Borçları hraç Edilen Menkul Kıymetler (net) Dier Yabancı Kaynaklar Sermaye Benzeri Krediler Özkaynaklar Ana Ortaklıa Ait Özkaynaklar Ana Ortaklık Dıı Paylar Pasif Toplamı irketin bankalardan kullanmı olduu kredilerin teminatı olarak ortaı Altınba Holding A.. ve ilikili kurulu Alpet Altınba Petrol ve Ticaret A.. nin kefaleti bulunmaktadır. Anılan irketler, kredi borcuna ilikin verilen kefalet nedeniyle, kefil olunan kredi limitinin %2 si oranında irketten kefalet komisyonu almaktadır. Kefalet komisyonları üçer aylık dönemler itibariyle tahakkuk etmektedir. Her üç ayda bir, imzalanan tüm genel kredi sözlemelerinin limitlerini gösterir tablo hazırlanmakta ve toplam limitin %2 si kadar komisyon hesaplanmaktadır. likili kurululardan kullanılan krediler dolayısıyla ödenen kefalet komisyonlarına esas tutarlar ve tarihleri itibariyle aaıdaki tabloda yer almaktadır. 10

11 Kefaletin cinsi TL EURO USD irket tarafından ve tarihleri itibariyle Altınba Holding A.. ile Alpet Altınba Petrol ve Ticaret A.. ye verilen kefalet komisyonlarına ilikin tablo aaıda yer almaktadır. Ticaret Unvanı Altınba Holding A Alpet Altınba Petrol ve Ticaret A irket ayrıca Altınba Holding A.. nden yönetim danımanlıı ve otsoursing hizmeti almakta olup, danımanlık hizmet bedeli olarak Altınba Holding A.. ye ve tarihleri itibarıyla her yıl için ,-TL ödemitir Ortaklık Yapısı Ortaın; Ticaret Ünvanı Sermaye Payı / Oy Hakkı 12/05/2009 (Son Genel Kurul Tarihi) (Son Durum) Tutar (TL) % Tutar (TL) % Altınba Holding A , ,00 Halka Açık Kısım , ,00 Toplam , ,00 Altınba Holding A.. Ortaklık Yapısı Ortak Tutar (TL) % Ali Altınba %16,67 nan Altınba %16,67 Hüseyin Altınba %16,67 Vakkas Altınba %16,67 Sofu Altınba %16,67 Nusret Altınba %16,67 Altınba Mücevherat %0,004 Toplam %100,00 11

12 1.8. Personele likin Bilgiler 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle grubun çalıan sayısı 64 tür (31 Aralık 2008: 60). Bölümler itibariyle çalıan sayısı aaıda belirtilmitir. Departman Çalıan Sayısı Genel Müdür 1 Pazarlama 35 Takip ve Raporlama 2 Risk Yönetim ve ç Kontrol 5 Mali ler 8 Krediler 11 Asistan 2 Toplam hracın Gerekçesi ve Halka Arzdan Elde Edilecek Net Nakit Giriinin Kullanım Yerleri Hızla büyüyen faktoring pazarında faaliyet gösteren irketimizin finansman ihtiyacı bu pazardaki artan fırsatları ve büyüme hızı ile doru orantılı olarak artmaktadır. Özkaynaklar haricinde, banka ve benzeri kredi kurulularından da yararlanmakta olan irket mevcut finansal kaynaklarını ve mali borç portföyünü çeitlendirmek ve kamu alacaklarının finansmanında daha yüksek verimle çalıabilmek için uzun vadeli borçlanma alternatiflerini deerlendirmek istemektedir. Yukarıda da bahsi geçen gelimeler ııında tahvil ihracının bu anlamda uygun bir finansman kaynaı olduu düünülerek tahvil ihracı gerçekletirilmesine karar verilmitir. 2. RSK FAKTÖRLER bu izahname ile ihracı yapılacak olan tahvile ilikin ihraççının yatırımcılara karı olan ödeme yükümlülüü herhangi bir kamu kuruluu tarafından garanti altına alınmamı olup, yatırım kararının, ihraççının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir hraççının tahvile ilikin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler: Risk Yönetimi Amaçları ve Prensipleri Grup un en önemli finansal araçları, faktoring faaliyetlerinden kaynaklanan alacaklar, banka kredileri, tahvil borcu ve ilikili taraflardan kullanılan fonları içeren finansal borçlardır. Bu finansal araçların en önemli amacı irket ana faaliyetini yürütmek ve irket e finansman kaynaı salamaktır. irket in finansal araçlarından kaynaklanan en önemli riskleri faiz oranı riski, likidite riski, kur riski ve kredi riskidir. irket yönetimi aaıda özetlenen risklerin herbirini incelemekte ve aaıda belirtilen politikaları gelitirmektedir. 12

13 Faktoring Faaliyetlerinden Kaynaklanan Riskler Kredi Riski Kredi riski, karılıklı iliki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilikin olarak yükümlülüünü yerine getirememesi sonucu dier tarafın finansal açıdan zarara uraması riskidir. irket, kredi riskini belli taraflarla yapılan ilemleri sınırlandırarak ve ilikide bulunduu tarafların güvenilirliini sürekli deerlendirerek yönetmeye çalımaktadır. irket prosedürleri uyarınca kredili çalımak isteyen tüm müteriler kredi inceleme aamalarından geçirilmekte ve gerekli teminatlar alınmaktadır. Ayrıca alacaklar sürekli takip edilerek irket in üpheli kredi / alacak riski minimize edilmektedir. Likidite Riski Likidite riski bir irketin fonlama ihtiyaçlarını karılayamama riskidir. Likidite riski güvenilir kredi kurulularının vermi olduu kredilerin de desteiyle nakit girileri ve çıkılarının dengelenmesiyle düürülmektedir. Piyasa Riski Piyasa riski faiz oranlarında, kurlarda veya menkul kıymetlerin ve dier finansal sözlemelerin deerinde meydana gelecek ve ana ortaklıı olumsuz etkileyecek deiimlerdir. Ana ortaklık için esas önemli riskler kurdaki ve faizdeki deiimlerden olumaktadır. irket aktifinde menkul kıymet taımadıından piyasa (faiz) riskine maruz kalmamaktadır. irketin döviz pozisyonu özkaynaklarının %10 u ile sınırlandırılmı olup döviz kurunda meydana gelecek deiimin irket üzerindeki etkisi sınırlandırılmıtır. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Riskler Kredi Riski Kredi riski, borçluların anapara ve faizi geri ödeme kabiliyetlerinde beklenmedik deiimler olması riskidir. Kredi riski, Banka Kredi Komitesi ve Risk Yönetim Bölümü tarafından düzenli olarak takip edilmektedir. Likidite Riski Likidite riski, toplanan mevduatların mevduat sahipleri tarafından geri alınması durumunda ve/veya dier finansal yükümlülüklerin ödeme tarihlerinde Banka nın yeterli fona sahip olmamasıdır. Ukrayna da finansal ve sermaye piyasalarının sı olmasından ötürü Banka finansal araç (tahvil, hisse ve türevler) alım ve satım ileminden kaçınmaktadır. Buna balı olarak Banka nın yatırım portföyünde satılmaya hazır veya vadeye kadar tutulacak yatırım enstrümanları bulundurmamakta ve piyasa ve likidite riskinin ölçümüne ilikin gelimi metodlar kullanmamaktadır. Likidite ve faiz riski Aktif ve Pasif Yönetim Komitesi tarafından vade ve faiz oranı aralıı ve likidite aralıı analizleri vasıtasıyla hesaplanmakta ve izlenmektedir. 13

14 Piyasa Riski Piyasa riski, Banka nın gelirlerinin ya da portföyündeki finansal araçların deerlerinin döviz kurlarında, faiz hadlerinde ve piyasa fiyatlarında meydana gelen deiimlerden etkilenmesini ifade etmektedir. Banka üç tip piyasa riskine maruz kalmaktadır. Bunlar döviz kuru riski, faiz haddi riski ve fiyat riskidir. Piyasa riski fiyat dalgalanmalarından ve deiikliklerinden etkilenmektedir. Piyasa riski yönetimi, Banka Aktif Pasif Yönetim Komitesi ve Risk Yönetim Bölümü tarafından yürütülmektedir Döviz pozisyonu tablosu ve ilgili duyarlılık analizi Grup, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin yerel para birimine çevriminde kullanılan kur oranlarının deiimi nedeniyle, kur riskine maruzdur. Grup, kur riskini döviz bakiyeleri pozisyonu analizi ile izlemektedir Döviz cinsinden varlıklar Döviz cinsinden yükümlülükler ( ) ( ) Net döviz pozisyonu Creditwest Faktoring döviz kuru riski irket kur riskinin belirlenmesinde periyodik olarak hazırlanan döviz pozisyonu tablolarını kullanmaktadır. Döviz pozisyonu dikkate alınarak, döviz kurlarındaki aaı veya yukarı yönlü deiimlerden kaynaklanacak kur farkı hesaplanarak maruz kalınan kur riski dönemsel olarak ölçülmektedir. Kur riski, döviz cinsinden yükümlülük ve varlıkların dengelenmesi yoluyla kontrol edilmektedir. Bu kapsamda gelecek ara finansal dönemlerde dövize duyarlı varlık ve yükümlüklerde meydana gelebilecek deiimler göz önünde bulundurularak döviz pozisyonu tahmin edilmektedir. Yapılan döviz pozisyon tahminleri sonrasında mevcut piyasa koulları ve beklentiler dikkate alınarak kullanılabilecek türev ürün ve ilem hacmi belirlenmektedir. irket döviz pozisyonunun açık olması durumunda net döviz alıcısı, kapalı olması durumunda ise net döviz satıcısı pozisyonuna girerek türev ilemlere bavurmaktadır. irket in kur riskine duyarlı finansal varlıkları döviz cinsinden nakit deerler (kasa, bankadaki mevduat), döviz cinsinden faktoring alacakları ile döviz cinsinden dier alacaklar ve dönen varlıklardır. Kur riskine duyarlı finansal borçlar ise döviz cinsinden ticari borçlar, dövize endeksli banka kredileri, bankacılık faaliyetleri kaynaklı döviz cinsinden toplanan mevduattır. Bankacılık faaliyetleri döviz kuru riski Döviz kuru riski döviz kurlarında meydana gelen deiiklikler nedeniyle banka gelirlerinin ve finansal araçların deerinin deiimlerden etkilenme riskini ifade eder. Banka kur riskine maruz tutarı, Ukrayna Merkez Bankası ile Banka nın Aktif Pasif Yönetim Komitesi tarafından belirlenen limitler içerisinde tutmaktadır. Kur riski yönetimi Banka nın maruz kaldıı kur riski yönetimini ve yatırım yapılan aktiflerinin çeitlendirilmesini kapsamaktadır. 14

15 Banka nın Risk Yönetim Bölümü ve Aktif Pasif Yönetim Komitesi, risk limitlerini sürekli olarak gözden geçirmektedir. Bilanço tarihi itibariyle 1 ABD Doları 1,5057 TL ve baımsız denetim raporu tarihi ( ) itibariyle 1 ABD Doları yaklaık 1,50 TL civarındadır. ABD Doları, Avro, ngiliz Sterlini ve Ukrayna Hryvanasında meydana gelebilecek %10 oranında bir artı/(azalı) gelir tablosunda yer alan dönem net karı üzerinde TL ( : TL) artı/(azalı) a neden olacaktır Faiz Oranı Riski Aktifler Creditwest Faktoring faiz oranı riski irket in faize duyarlı finansal varlıkları faktoring alacakları, faize duyarlı finansal borçları ise banka kredileri, çıkarılan tahvil ve ilikili taraflara olan borçlarıdır. irket in alacak ve borçlarının faiz oranları genellikle vade bitiminde deitiinden yönetim alacak ve borçların vade bitim tarihlerini ortalama olarak aynı dönemlere getirmek ve böylece faiz artı ve azalılarını yaklaık olarak aynı tarihlerde yapılmasını salamak suretiyle faiz riskini dengeleme yoluna gitmektedir. Ana ortaklıın faiz oranına duyarlı olan aktif ve pasiflerine uygulanan aırlıklı ortalama faiz oranları aaıdaki gibidir: TL ABD ABD DOLARI EURO TL DOLARI EURO Faktoring alacakları 27, ,90 11,00 -- Bankalardaki mevduat ,36-22, ,75 Pasifler Alınan krediler 7,50-9, ,00 20,50-23,00 4,39-6,74 5,43-8,70 Tahvil borcu 10, , Bankacılık faaliyetleri faiz oranı riski Faiz oranı riski faiz hadlerinde meydana gelen deiiklikler nedeniyle banka gelirlerinin ve finansal araçların deerinin deiimlerden etkilenme riskini ifade eder. Banka nın faiz oranı riski, Bankanın Aktif Pasif Komitesi tarafından sürekli olarak izlenmekte ve ölçülmektedir. Banka nın faiz oranı riski yönetimi, bankanın mevcut ve gelecek planlarına balı olarak faizlerin belli bir aralık içerisinde tutulmasına balıdır. Kredi ve mevduat faizleri piyasa trendleri ile aktif ve pasiflerdeki gelecee ilikin tahmin edilen deiimlere göre uygulanır. Bankanın faiz oranına duyarlı olan aktif ve pasiflerine uygulanan aırlıklı ortalama faiz oranları aaıdaki gibidir: 15

16 UAH ABD DOLARI EURO UAH ABD DOLARI EURO Aktifler Bankalara verilen kredi ve fonlar 12,81 7, ,00 -- Müterilere verilen krediler 23,79 12, ,87 11,86 10,00 Pasifler Bankalara borçlar Mevduatlar 10,06 3,00-9,20 3,63 15,25 8,41 7,16 Grup un faiz pozisyonu tablosu aaıdaki gibidir. Faiz Pozisyonu Tablosu Sabit faizli finansal araçlar Finansal varlıklar Gerçee uygun deer farkı kar/zarara yansıtılan varlıklar Satılmaya hazır finansal varlıklar Finansal yükümlülükler Deiken faizli finansal araçlar Finansal varlıklar Finansal yükümlülükler Grup a uygulanan faiz oranlarında meydana gelebilecek 1 puanlık artı/(azalı) gelir tablosunda yer alan dönem net karı üzerinde TL ( : TL) artı/(azalı) a neden olacaktır Sermaye riski yönetimi politikaları ve prosedürleri Grup un sermaye yönetim hedefleri, risk ile orantılı olarak hizmet ve ürünlerin fiyatlandırılması suretiyle Grup un faaliyetlerinin devamının ve hissedarlarına en uygun getirinin salanması için uygun sermaye yapısının sürdürülmesidir. Grup, sermayeyi borç/özsermaye oranını kullanarak, net borcu toplam sermayeye oranlama suretiyle izler. Net borç, nakit ve nakit benzeri deerlerin, bilançoda gösterildii gibi, toplam borç tutarından düülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildii gibi özsermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır Toplam borçlar Eksi: Nakit ve nakit benzeri deerler ( ) ( ) Net borç Toplam özsermaye Borç /özsermaye oranı 2,56 1,73 Grup un sermaye yönetiminin birincil amacı, hisse deerlerini maksimize etmek ve iletmelerini desteklemek adına, güçlü kredi derecesini ve salıklı sermaye oranlarının 16

17 devamlılıını salamaktır. irket, ekonomik koulların deiimi ııında, sermaye yapısını yönetmekte ve düzeltmeler yapmaktadır tarihi itibariyle herhangi bir hedef, politika ya da süreç deiiklii yapılmamıtır. Tahvilin vadesi süresince de uygulanacak sermaye riski yönetimi, politikaları ve prosedürleri aaıdadır: Müteri Bazında Kredi Limiti/Özkaynak % 10 Risk Grubu Bazında Kredi Limiti/Özkaynak % 10 Sermaye Yeterlilik Rasyosu Minimum %20 Yabancı Para Pozisyonu / Özkaynak % 10 Kefalet Komisyonu/Toplam Finansman Gideri % hraç edilen tahvile ilikin riskler: hraççı Riski hraç edilen tahvillere ilikin ödeme yükümlülüü, hiçbir banka veya üçüncü bir kii tarafından garanti altına alınmamıtır. hraççının tahvil anapara ve faizlerini ödeyememe riski mevcuttur. hraççının, tahvil anapara ve faizlerini ödeyememesi durumunda yatırımcılar, borcun anapara ve faizlerini yargı yoluna bavurmak suretiyle de tahsil edebilirler. irketin tasfiyesi halinde, öncelikle irketin borçlarının ödenmesi zorunlu olduundan, tahvil sahiplerinin, hisse senedi sahiplerinin tasfiye paylarını almadan önce alacaklarını almaları yasa gereidir Piyasa Riski kincil piyasada ilem gören gören tahvillerin, piyasa faiz oranlarındaki dalgalanmalara balı olarak fiyatlarının artması ya da azalmasıdır. Tahvilin ilk ihracında faiz oranı tahvilin üzerinde yazılı olan faiz oranıdır. Ancak tahvil ihraç edildikten sonra, faiz oranı ekonomideki ve ihraççı irketin mali yapısındaki gelimelere balı olarak, tahvilin üzerinde yazılı olan orandan farklı olarak piyasada belirlenecektir. Böylece tahvilin itfa tarihine kadar olan deeri, faiz oranlarındaki deiikliklere paralel olarak deiecektir. Baka bir deyile, ekonominin ve/veya ihraççı irketin riski azaldıında faiz oranları düecek ve tahvilin deeri yükselecektir. Tersi durumda, yani ekonominin ve/veya ihraççı irketin riski arttıında, faiz oranları yükselecek ve tahvillerin fiyatı düecektir. Ancak bu faiz oranındaki azalı ya da artılar, ihraççının ödeyecei faiz tutarında bir deiiklie neden olmayacaktır. Dier bir deyile, yatırımcı, kupon ödeme tarihlerinde tahvilin üzerinde yazılı olan faizi elde edecektir. Tahviller, cra ve flas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. Tahvil alacakları, cra ve flas Kanununun 206. maddesinin 4. fıkrasında Dördüncü Sıra balıı altındaki imtiyazlı olmayan dier bütün alacaklar arasında yer almaktadır. 17

18 Yürürlükteki icra ve iflas mevzuatına göre, müflisten adi ve rehinli alacaklıların sırası aaıdaki gibidir. 1. flas masrafları ve iflas masasının borçları bütün alacaklılardan önce ve tam olarak ödenir (K md. 248). 2. Bir malın aynından doan kamu alacakları (Gümrük resmi, bina ve arazi vergileri, veraset ve intikal vergisi vb) (K md. 206/1). 3. Rehinle temin edilmi alacaklar (K md. 206/1). 4. Bundan sonra gelmek üzere; teminatlı olup da rehinle karılanmamı olan veya teminatsız bulunan alacaklar masa mallarının satı tutarından, aaıdaki sıra ile verilmek üzere kaydolunur (K md. 206/4). Birinci Sıra: a) çilerin, i ilikisine dayanan ve iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmi ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflas nedeniyle i ilikisinin sona ermesi üzerine hak etmi oldukları ihbar ve kıdem tazminatları, b) verenlerin, içiler için yardım sandıkları veya sair yardım tekilatı kurulması veya bunların yaatılması maksadıyla meydana gelmi ve tüzel kiilik kazanmı bulunan tesislere veya derneklere olan borçları, c) flasın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmi olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan doan her türlü nafaka alacakları. kinci Sıra: Velayet ve vesayet nedeniyle malları borçlunun idaresine bırakılan kimselerin bu iliki nedeniyle domu olan tüm alacakları; Ancak bu alacaklar, iflas, vesayet veya velayetin devam ettii müddet yahut bunların bitmesini takip eden yıl içinde açılırsa imtiyazlı alacak olarak kabul olunur. Bir davanın veya takibin devam ettii müddet hesaba katılmaz. Üçüncü Sıra: Özel kanunlarında imtiyazlı olduu belirtilen alacaklar. Dördüncü Sıra: mtiyazlı olmayan dier bütün alacaklar (tahvil alacakları dahil). 18

19 3. HRAÇCI HAKKINDA BLGLER 3.1. Tanıtıcı BilgilerTicaret Unvanı : CREDTWEST FAKTORNG HZMETLER A.. (irket ve/veya hraççı) 2 Merkez Adresi : Büyükdere Cd. No:108 Enka Binası Kat: Esentepe/STANBUL Fiili Yönetim Yeri : Büyükdere Cd. No:108 Enka Binası Kat: Esentepe/STANBUL Balı Bulunduu Ticaret Sicili : stanbul Ticaret Sicil Memurluu Memurluu Ticaret Sicil Numarası : Ticaret Siciline Tescil Tarihi : Süreli Olarak Kuruldu ise Süresi : Süresiz Tabi Olduu Yasal Mevzuat Esas Sözlemeye Göre Amaç ve Faaliyet Konusu 3.2. Faaliyet Hakkında Bilgiler : T.C. Kanunları : Anasözlemenin 3. Maddesinin 1. Fıkrasına Göre irketin Faaliyet Konusu: Yurtiçi ticari ilemlerle ithalat ve ihracat ilemleri ile ilgili her çeit fatura veya benzeri belgelerle tevsik edilmi domu veya doacak alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya havale olarak kabul edilmesi ve bakalarına temliki ve havale edilmesi ilemlerini uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslararası faktoring ilemlerindeki teamüle uygun vadeli alacakların alımı satımı, temellük edilmesi veya bakalarına temliki ilemlerini yapmak dı ticaret ve kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslararası faktoring ilemlerini yapmak. Telefon ve Faks Numaraları : / nternet Adresi : Ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek ekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi: irketin fiili faaliyet konusu: Yurtiçi ticari ilemlerle ithalat ve ihracat ilemleri ile ilgili her çeit fatura veya benzeri belgelerle tevsik edilmi domu veya doacak alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya havale olarak kabul edilmesi ve bakalarına temliki ve havale edilmesi ilemlerini uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslararası faktoring ilemlerindeki teamüle uygun vadeli alacakların alımı satımı, temellük edilmesi veya bakalarına temliki ilemlerini yapmak dı ticaret ve kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslararası faktoring ilemlerini yapmaktır. 2 irketin Factoturk Faktoring Hizmetleri A.. olan ticaret unvanı, tarihli olaan genel kurul toplantısında alınan karar ve ticaret siciline tarihinde yapılan tescil ile Creditwest Faktoring Hizmetleri A.. olarak deitirilmitir. 19

20 Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraççının bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: Faaliyet gösterilen sektör: Faktoring sektörüdür. Dünya da Faktoring Sektörü 2008 itibarıyla tüm dünyada faktoring hacmi toplam milyar ABD$ düzeyindedir. Yıllar itibariyle geliim ve bölgesel daılım aaıda gösterilmitir. Faktoring Sektörü Ciro Geliimi: Ciro ( Milyon Dolar) Dünya FCI Üyeleri Türkiye yılı faktoring ciro daılımı: Ciro Daılımı (milyon dolar) 2008 Yurtiçi Yurtdıı Toplam Avrupa Amerika Afrika Asya Avustralya Toplam Türkiye Türkiye de Faktoring Sektörü Ekonomik gelimenin gerektirdii kaynak ihtiyacı, yeni finansal teknikleri ve finansal kurumları beraberinde getirmitir. Önce gelimi ülkelerde uygulamaya konan bu yeni finansal teknikler, finans piyasalarının hızlı gelimesi ve dünya ekonomisindeki bütünleme sonucu gelimekte olan ülkelere de yayılmıtır. Bu yeni finansal ürünlerden biri de faktoring tir. Olumsuz yargılara ramen faktoring, özellikle yasal altyapısının oluturulduu 1994 yılından itibaren, hızlı bir gelime süreci içine girmitir. Sektörün, 1995 yılında 43 milyon TL olan ciro hacmi 2008 yılında yaklaık 25,4 milyar TL ye yükselmitir. Benzer bir gelime toplam aktifler ve özkaynaklarda da görülmektedir. 20

21 2006 yılında gözetim ve denetim yetkisinin BDDK ya geçmesi sektörümüzün gelecei açısından oldukça önemli bir gelime olup, Faktoring sektörü son yıllarda hızlı bir deiim ve yeniden yapılanma sürecine girmitir yılının son çeyreine girerken yaanan global ekonomik kriz sektörün büyümesini olumsuz yönde etkilemi, faktoring sektörü krizle birlikte küçülmütür. Faktoring sektörünün toplam bilançosu 2008 yılı 9.ayında milyon TL iken yılın son çeyreinde yaanan küresel ekonomik krizin etkisiyle yıl sonunda milyon TL olarak gerçeklemitir. Sektörün faktoring alacakları rakamı ise 2008 yılı 9.ayında milyon TL iken yaanan ekonomik krizin etkisiyle 2008 sonu itibariyle milyon TL ye dümü, özetle yılın son çeyreinde sektörün faktoring alacakları %27,7 oranında azalmıtır tarihi itibariyle sektörün faktoring alacakları rakamı milyon TL ye yükselmi ve dönemi kriz öncesi seviyelerin üstünde kapatmıtır. 10 Ekim 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketlerinin Kurulu ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gerei Faktoring irketlerinin sözkonusu yönetmelik hükümlerine intibak etmeleri gerekmitir. BDDK intibak sürecini tamamlayan irketlerin Faaliyet zin Belgesi ni yenilemektedir. irketimiz intibak kapsamında BDDK düzenlemelerine uyum salayarak Faaliyet zin Belgesi ni ubat 2008 itibariyle almı ve sektörde sözkonusu belgeyi en erken alan firmalardan biri olmutur. BDDK düzenlemeleri ile birlikte sektör daha effaf bir yapıya kavumutur. Tarafların görüüne açılan ve adresinde de yayınlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketleri Kanun Taslaı sektörün faaliyetlerine ilikin yasal bir çerçeve sunmaktadır. Bütün bu gelimelerin sektörün büyümesine olumlu katkıları olacaı inancındayız sonu itibarıyla sektörde 78 kurulu faaliyet göstermektedir. Toplam özkaynaklar 2,5 milyar TL, toplam aktifler ise 10,5 milyar TL ye ulamıtır tibariyle Sektör ve Creditwest Karılatırması (milyon TL) 2009/12 Sektör CWF Toplam Aktifler (mn TL) ,67 247,02 Dönem Karı (mn TL) 325,25 15,14 Dönem Karı/Aktif Toplam %3,11 %6,13 Dönem Karı/Özkaynak Toplamı %12,98 %22,63 Alacak veya Krediler/ Toplam Aktifler %80,25 %74,52 Özkaynaklar/ Toplam Pasifler %23,95 %27,09 Kaynaklar: 1. Creditwest Faktoring baımsız denetim rapor 2. BDDK sektör istatistikleri Faktoring Dernei tarafından dernee üye olan irketler arasında yapılan çalımada, Creditwest Faktoring faktoring alacakları bazında yapılan sıralamada 10. irket olmutur. Pazar payı %2,2 dir Son durum itibariyle ihraççının önemli yatırımları hakkında bilgi: YOKTUR 21

22 hraççının yönetim organları tarafından ihraççıyı balayıcı olarak kararlatırılmı gelecee yönelik önemli yatırımların nitelii ve bu yatırımların finansman ekli hakkında bilgi: YOKTUR Önemli nitelikte yeni ürün ve hizmetler hakkında bilgi: YOKTUR hraççının ödeme gücünün deerlendirilmesi için önemli olan ve ihraççıya ilikin son zamanlarda meydana gelmi olaylar hakkında bilgi: YOKTUR hraççının tahvil sahiplerine karı yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için önemli olan ve grubun herhangi bir üyesini yükümlülük altına sokan veya ona haklar tanıyan, olaan ticari faaliyetler dıında imzalanmı olan tüm önemli anlamaların kısa özeti: YOKTUR 3.3. Eilim Bilgileri Son finansal tablo tarihinden itibaren ihraççının finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir deiiklik olmadıına ilikin beyan: Son finansal tablo tarihinden itibaren Creditwest Faktoring finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir deiiklik olmadıını beyan ederiz hraççının finansal durumunu ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek eilimler, belirsizlikler, talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgi: Creditwest Faktoring finansal durumunu ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek eilimler, belirsizlikler, talepler, taahhütler veya olaylar bulunmamaktadır. 4. SEÇLM FNANSAL BLGLER Bilanço (TL) Aktif Kalemler 31/12/ /12/2008 Nakit Deerler Faktoring Alacakları Finansman Kredileri Takipteki Alacaklar Takipteki Faktoring Alacakları Özel Karılıklar (-) ( ) ( ) Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (net) Maddi Duran Varlıklar (net) Maddi Olmayan Duran Varlıklar (net)

23 Ertelenmi Vergi Varlıı Satı Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar (net) Dier Aktifler Aktif Toplamı Alınan Krediler Faktoring Borçları hraç edilen Menkul Kıymetler (net) Muhtelif Borçlar Dier Yabancı Kaynaklar Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler Borç ve Gider Karılıkları Sermaye Benzeri Krediler Özkaynaklar Ana ortaklıa ait özkaynaklar Ödenmi Sermaye Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar Geçmi Yıllar Kâr veya Zararı (5.384) ( ) Dönem Net Kâr veya Zararı Ana Ortaklık Dıı Paylar Pasif Toplamı irketin bankalardan kullanmı olduu kredilerin teminatı olarak ortaı Altınba Holding A.. ve ilikili kurulu Alpet Altınba Petrol ve Ticaret A.. nin kefaleti bulunmaktadır. Anılan irketler, kredi borcuna ilikin verilen kefalet nedeniyle, kefil olunan kredi limitinin %2 si oranında irketten kefalet komisyonu almaktadır. Kefalet komisyonları üçer aylık dönemler itibariyle tahakkuk etmektedir. Her üç ayda bir, imzalanan tüm genel kredi sözlemelerinin limitlerini gösterir tablo hazırlanmakta ve toplam limitin %2 si kadar komisyon hesaplanmaktadır. likili kurululardan kullanılan krediler dolayısıyla ödenen kefalet komisyonlarına esas tutarlar ve tarihleri itibariyle aaıdaki tabloda yer almaktadır. Kefaletin cinsi TL EURO USD irket tarafından ve tarihleri itibariyle Altınba Holding A.. ile Alpet Altınba Petrol ve Ticaret A.. ye verilen kefalet komisyonlarına ilikin tablo aaıda yer almaktadır. Ticaret Unvanı Altınba Holding A Alpet Altınba Petrol ve Ticaret A

24 irket ayrıca Altınba Holding A.. nden yönetim danımanlıı ve outsoursing hizmeti almakta olup, danımanlık hizmet bedeli olarak Altınba Holding A.. ye ve tarihleri itibarıyla her yıl için ,-TL ödemitir mali tablolarına göre kefalet komisyonu ve danımanlık hizmet bedelinden kaynaklanan Altınba Holding A.. ye TL borç, 2009 mali tablolarına göre ise Altınba Holding A.. ye TL, Alpet Altınba Petrol ve Ticaret A.. ye ise TL borç bulunmaktadır. Bölümlere göre raporlama aaıdaki gibidir: a) Hesap Dönemine Ait Bölüm Analizi Faktoring Hizmetleri Bankacılık Bölümlerarası Düzeltmeler (*) Toplam Faiz ve komisyon gelirleri Bölümlerarası gelirler Satıların maliyeti Brüt kar Esas faaliyet giderleri ( ) ( ) -- ( ) Dier faaliyet gelirleri Finansman giderleri ( ) ( ) -- ( ) Takipteki alacaklara ilikin özel karılıklar ( ) ( ) -- ( ) Dier faaliyet giderleri ( ) ( ) Net faaliyet kar/(zararı) Net dönem kar/(zararı) (78.379) Faktoring Bölümlerarası Bankacılık Hizmetleri Düzeltmeler (*) Toplam Faiz ve komisyon gelirleri Bölümlerarası gelirler Satıların maliyeti Brüt kar Esas faaliyet giderleri ( ) ( ) -- ( ) Dier faaliyet gelirleri Finansman giderleri ( ) ( ) -- ( ) Takipteki alac. ili. özel kar. ( ) ( ) -- ( ) Dier faaliyet giderleri ( ) ( ) Net faaliyet kar/(zararı) Net dönem kar/(zararı) (73.744) (*) Net dönem kar/(zararı) tutarındaki bölümler arası düzeltme, ana ortaklık dıı paylara isabet eden tutarı göstermektedir. 24

25 b) Bölüm Varlıkları Faktoring Hizmetleri Bankacılık 25 Bölümlerarası Düzeltmeler (*) Toplam - Varlıklar toplamı Balı ortaklık ( ) -- Bölüm varlıkları toplamı ( ) Varlıklar toplamı Balı ortaklık ( ) -- Bölüm varlıkları toplamı ( ) c) Bölüm Yükümlülükleri Faktoring Hizmetleri Bankacılık Bölümlerarası Düzeltmeler(**) Toplam - Yükümlülükler toplamı ( ) Bölüm yükümlülükleri toplamı ( ) Faktoring Hizmetleri Bankacılık Bölümlerarası Düzeltmeler(**) Toplam - Yükümlülükler toplamı ( ) Bölüm yükümlülükleri toplamı ( ) (**) Karılıklı mahsup edilen itirak, sermaye düzeltmesini ifade etmektedir ve tarihleri itibariyle, Grub un takipteki faktoring alacaklarının ve karılıklarının daılımı aaıdaki gibidir: TL TP YP TP YP Takipteki faktoring alacakları Özel Karılıklar ( ) - ( ) - Takipteki alacaklar, net irket, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak tarihinden itibaren yürürlüe giren Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketlerince Alacaklari için Ayrılacak Karılıklara likin Usul ve Esaslar Hakkında Tebli e uygun olarak anapara, faiz veya her ikisinin tahsili vadesinden veya ödenmesi gereken tarihlerden itibaren doksan günden fazla geciken ancak yüz seksen günü geçmeyen alacakların en az yüzde yirmisi (%20) oranında, anapara veya faizin ya da her ikisinin vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten itibaren tahsilinin gecikmesi yüz seksen günü geçen, ancak bir yılı geçmeyen alacakların en az yüzde ellisi (%50) oranında, ana paranın veya faizin veya her ikisinin vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten itibaren tahsili