Buzdolabý daðýtýmý Erdoðan'ýn isteði

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Buzdolabý daðýtýmý Erdoðan'ýn isteði"

Transkript

1 YIL:4 SAYI: YKR 10 ÞUBAT 2009 SALI GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Buzdolabý daðýtýmý Erdoðan'ýn isteði Cesetleri 10 gün sonra bulundu! Kýrýkkale'de emekli saðlýk memuru ve eþi, sobadan sýzan karbon monoksit gazýndan zehirlenerek yaþamýný yitirdi. Yaklaþýk 10 gün önce öldüðü tahmin edilen çiftin cesetleri yakýnlarý tarafýndan bulundu. 6 DA Solun kalesi" olarak bilinen illerde seçmen tercihi son yýllarda giderek sað partilere kayarken, bu konumunu koruyan ve halen AKP nin milletvekili çýkaramadýðý tek il olan Tunceli, geçen yýl kiþi baþýna yapýlan bütçe harcamasý tutarýna göre sýralamada 81 il içinde birinci sýrada yer aldý. Maliye Bakanlýðý verilerine göre, geçen yýlýn tümünde 225 milyar milyon TL olarak gerçekleþen merkezi yönetim bütçe harcamalarýnýn 140 milyar milyon TL sini "merkez"den yapýlan ödemeler, 85 milyar milyon TL sini ise illere yapýlar harcama oluþturdu. Cuma namazýna soruþturma Kederli dizelerin sahipleri 7 DE Sakarya da kalp krizi geçiren hastaya þoförünün cuma namazýnda olmasý nedeniyle ambulansýn geç gittiði iddialarý üzerine Saðlýk Bakanlýðý soruþturma baþlattý. Bakanlýk ayrýca, Urfa da yaralý bir gencin sedyeden düþürülmesi olayýný da inceleyecek. Saðlýk Bakanlýðý ndan yapýlan açýklamada, Sakarya da kalp krizi geçiren bir hastaya, ambulans þoförünün cuma namazýnda olmasý sebebiyle ambulansýn geç gittiði yönündeki iddialarýn soruþturulacaðý belirtildi. Açýklamada ayrýca, Þanlýurfa da yaralý olarak getirildiði Harran Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi nde, hastanýn sedyeden düþürüldüðü yönündeki iddialarýn da araþtýrýlacaðý, her iki konuda da Bakan Recep Akdað ýn talimatý ile ivedilikle soruþturma baþlatýldýðý ifade edildi. Soruþturma sonuçlarýnýn daha sonra kamuoyu ile paylaþýlacaðý belirtilerek, olayda ihmali görülenler hakkýnda gerekli yasal iþlemin yapýlacaðý kaydedildi. 7 DE Sararmýþ sayfalardaki þiirlerle, eski, artýk içinde oturaný kalmamýþ evleri birbirine benzetiyorum. Etrafýný sarmaþýklar kaplamýþ, tahtalarý kararmýþ evlerin sahipleri nerededir þimdi? Ya da kiracýlarý? Ya o evi inþa edenler, yövmiyeleriyle baþka bir ev kuranlar? kitap yapraklarýndaki þiirlerin sahipleri nerede? Daha bilinmez olaný bulmak için soralým: o þiire kiracý olanlar? Bir dizeye yazýlan adlarýyla hafýzalarýmýza kazýnan, ama kendileri gizlenen kahramanlar? Þiirlerin sahiplerini, kalemi tutaný biliriz de onlara ilham verenler sadece birer isimdir. Bazen bizim yârimizin adý olur onun ki. 5 DE Dean Baker Bankalarý rasyonelleþtirme zamaný Köþe yazýsý Ziya adnan Borç bataðýnda Köþe yazýsý Ahmet Tulgar Yazdan önce Köþe yazýsý Patates ithal edilmesine tepki Ýngiliz bilim insanlarý araþtýrmalarýna dayanarak, karýncalarýn yuvalarýnýn içinde konuþtuðunu ifade ediyor. 4 DE 2 DE 3 DE Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Recep Tunç, milyonlarca ton patatesin depolarda çürüdüðü Türkiye'ye, yurtdýþýndan patates ithal edilmesine Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn engel olmasý gerektiðini söyledi. 3 DE Karýncalar konuþuyor 8 DE

2 2 10 Þubat 2009 Salý Ziya adnan Gazete baþlýklarýnýn Davos hadisesine kilitlendiði zamanlarda. Kimileri oh oldu, iyi oldu, yiðidim aslaným tadýnda. Kimileri, Davos yiðidinin Peres e ayar verirken ölçüyü kaçýrdýðýnda, Filistin üzerinden yaklaþan Belediye seçimlerinde, son zamanlarda hayli itibar kaybetmiþ partisine siyasi rant saðladýðýnda. Takýldýðým, Sesinin benden çok yüksek çýkmasý bir suçluluk psikolojisinin gereðidir cümlesi. Bizim diyarlarda hep en yüksek sesle konuþanýn kendisi olduðunu unutmuþ olsa gerek Baþbakan. Üç çocuk yapýn, ama gazete okumayýn, Ananý da al git burdan cümlelerini de. Madýmak otelinin yakýlýþýnda, Deniz Feneri yolsuzluðunda, Amerikan askerleri Irak topraklarýný bombalarken ayni delikanlý, Kasýmpaþalý duruþu beklerdik kendisinden oysa. Filistinli çocuklarýn ölmesine gösterdiði isyaný, kendi ülkesindeki hastanelerde ölen bebekler içinde göstermesini beklerdik. Adý binbir þaibeye bulanmýþ belediye baþkanlarýnýn karþýsýnda aslan gibi dikilmesini, hesap sormasýný beklerdik. Ama nafiledir bekleyiþ. Neticede tekbirler eþliðinde ozanlarýný yakan ülkenin, kendi saflarýnda olmayan herkese saldýrmayý adet haline getirmiþ Baþbakanýdýr kendisi. Tribünlere oynamak iyidir hoþtur ama herkesin önce kendi evinin önünü süpürmesi gerekir. Ülke olarak, gazýmýzýn bu vesileyle topluca alýndýðý zamanlarda, spor sayfalarýnda futbol kulüplerimizin borç bataðýnda olduðu, Türkcell Süper Lig"de mücadele eden 18 kulübün kesinleþen haciz ve icra borçlarýnýn, 88 milyon 845 bin 937 TL"ye ulaþtýðý haberleri. Ligde en çok haciz ve icra borcu bulunan kulüp, 37 milyon 648 bin 271 TL ile Kocaelispor olurken, üç Ýstanbullu arasýnda en çok haciz ve icra borcu bulunan kulüp Galatasaray. Sarýkýrmýzýlýlar, 33 milyon 328 bin 410 TL ile en borçlu 2. kulüp konumunda. Fenerbahçe"nin borcu 1 milyon 488 bin 510 TL, Trabzonspor"un ise 2 milyon 312 bin 466 TL. Ligde yer alan diðer takýmlardan ise Antalyaspor"un 2 milyon 231 bin 535 TL, Bursaspor"un 2 milyon 378 bin 348 TL, Denizlispor"un 988 bin 87 TL, Eskiþehirspor"un 2 milyon 916 bin 271 TL, Gaziantepspor"un 3 milyon 213 bin 518 TL, Konyaspor"un 162 bin 618 TL ve Ankaragücü"nün de 2 milyon 177 bin 899 TL borcu bulunuyor Ancak bunca borca raðmen, transfer dönemlerinde yabancý futbolculara çuval dolusu parayý saçmaktan çekinmiyor kulüplerimiz. Bir tarafta borç bataðýna gömülmüþken, diðer yanda har vurup harman savuruyor. Örneðin Galatasaray, 2007 senesinin Haziran ayýnda, Schalke 04 takýmýndan Lincoln Cássio yu 4.5 milyon Euro karþýlýðýnda 4 seneliðine transfer etti. 22 Ocak 1979 doðumlu Brezilya lý oyun kurucu, sakatlýklarla geçen 1.5 sezonda sadece 32 maçta forma giydi. Galatasaray, bu sezonun Þampiyonlar liginin ön eleme turunda pek vasat bir takýma elendi gitti. Oysa yýldýz oyuncu dediðin takýmýný böyle maçlarda sýrtlamalý. Ve geçtiðimiz günlerde, Sivas deplasmanýndan puansýz dönerken Galatasaray, kulüp tarihinin en baþarýlý golcüsü Hakan Þükür, bu maça gelmeyen Lincoln un geçtiðimiz sezon Konyaspor Borç bataðýnda deplasmanýnda da gitmedigini, takýmýn diðer oyuncularýnýn buna tepki gösterdiðini anlattý uzun uzun. Galatasaray da yaþanan bu olaylarýn otorite boþluðu yüzünden ortaya çýktýðýný, yabancýlara fazla tolerans gösterildiðini dile getirdi.. Biz milli takýmlara giderdik, gece 3 te geri döner ertesi sabah idmana çýkardýk. Ama onlar ya uçak bulamaz ya geç kalýr. Çok para kazanýyor olabilirler, illa oynayacaklar diye bir kaide yok. Ben de Avrupa da çok para kazandým ama oynatmadýlar. Türk futbolunda þimdilik es geçilmiþ olmasýna raðmen, UEFA nýn tüm ülkelerin futbol federasyonlarýna yayýnladýðý genelge de yazýlan, borcu olan kulüplerin en üst liglerde oynayamayacaðý gerçeði. Geliþmiþ ülkelerin futbol federasyonlarý, bu meseleye önem verirken, bizim federasyonumuz ne yazýk ki borçlarý ve icraalarý görmezden geliyor. Gün geliyor kulüplerin vergi borçlarý afediliyor, gün geliyor hazine arazileri takýmlara tahsis ediliyor. Ýþin hazin tarafý, milyonlarca dolarý bir transfer sezonunda saða sola saçan kulüplerimiz, hala dernekler yasasýna baðlý olarak denetleniyor. Futbolun beþiðinde, Leeds United FC, Kuruluþ tarihi 1919, maçlarýný 40,242 kapasiteli Eland Road stadýnda oynuyor. Otuz bine yakýn kombine biletli taraftarý var. Renklerý beyaz ve sarý. Ýngiltere Þampyonluk kupasýný müzesine, en son sezonunda olmak üzere üç kez götürdü. Bir kez Kral kupasýný kazandý Ýngiliz futbolunun köklü kulübü. Formasýný giymiþ ünlü futbolcular arasýnda Eric Cantona, Ian Rush, Brian Clough, Terry Venables. Mayýs 2007 de mali tablosundaki açýk nedeniyle 10 puaný silindi ve üçüncü lige düþtü. Uzun süren legal tartýþmalardan sonra, sezona eksi 15 puanda baþlamasý kararlaþtýrýldý. Sezon sonunda oynanan play-off maçýnda Doncaster Rovers takýmýna 1-0 yenilerek bir üst lige terfi hakkýný kaçýrdý. Bu maçý 90 bine yakýn taraftar izledi. Bu yazýnýn yazýldýðý saatlerde Coca Cola 1. ligde (Premier ligin iki altý) 7. sýrada. Luton Town FC, Geçmiþi Leeds United kadar parlak olmasa da, kökleri hayli eski. Kuruluþ tarihi Maçlarýný 10,885 kapasiteli Kenilworth Road stadýnda oynuyor seneleri arasýnda Ýngiltere birinci liginde mücadele etti sezonunda ligi 7. bitirdi, ki tarihinin en yüksek lig basamaðýdýr. Borçlarý yüzünden son yýllarda sýk sýk icraalýk olan kulüp, sezonuna eksi 30 puanda baþladý. Bu yazýnýn yazýldýðý saatlerde League Two da (Premier ligin üç altý) sonuncu sýrada. Evinde en son oynadýðý ve 2-1 kaybettiði Bury maçýný 5,545 taraftar izledi. Örnekleri çoðaltmak mümkün (bkz * Bournemouth FC). Ýngiltere futbol federasyonu, borçlu, icraalýk kulüplerin canýný fena yakýyor, kimsenin güzünün yaþýna bakmadan. Bizde ise iþbilmez ellerde borç bataðýnda yüzen, düzenli olarak denetlenmeyen, çiftlik tadýnda yönetilen kulüpler UEFA kriterlerini þimdilik pek önemsemiyor... YEREL YÖNETÝMLERE Fiþlemede yeni SOL BAKIÞ dönem baþlýyor Seçimler yaklaþtý. Sol un inandýrýcý olmasý yerel seçimlere nasýl baktýðý ile de ilgili. Yerel seçimlere soldan bakýþ a fikri katký oluþturmasý düþüncesi ile gazetemiz de yayýnlanmak üzere yazýlarýnýzý bekliyoruz. Gönderdiðiniz yazýlarý bu sayfada yayýnlamaya baþladýk. Göndermeyi düþündüðünüz yazýlarýnýnýzý bilgisayar ortamýnda yazmanýz önemli. Yazýlarýnýzý elektronik postasýna gönderebilirsiniz. Takipsizlik ve beraat kararýnýn kesinleþmesinin ardýndan sanýklar hakkýnda poliste tutulan sabýka kayýtlarý yok edilecek. Polis fiþlediði kiþilere kaydýnýz silindi bilgisini gönderecek Kiþilere ait parmak izi, fotoðraf gibi verilerin kullanýlmasý ve silinmesine iliþkin esaslar yeniden düzenlendi. Bugün gazetesinin haberine göre polis tarafýndan þüphelilerden alýnan parmak izi, fotoðraf gibi verilerin kullanýlmasý ve silinmesine iliþkin esaslar yeniden düzenlendi. Ýçiþleri Bakanlýðý'nca 81 il emniyet müdürlüðüne gönderilen genelgeye göre, parmak izi kayýtlarý ancak hakim, mahkeme veya cumhuriyet savcýsýnýn istemi üzerine verilebilecek. Somut bir vakaya iliþkin olarak yazýlý talep edildiði takdirde verilerin onaylý bir örneði gönderilecek. Parmak izi veya fotoðraf kayýtlarýnýn bir soruþturma ya da kovuþturma kapsamýnda talep edilmesi halinde, yazýlý istenecek. Kayýtlarýn tamamý veya bir kýsmý toplu halde hiçbir kurum, kuruluþ, kiþi veya birimlere verilemeyecek. Bilgiler paylaþýlacak Interpol, Eurodoc, Europol- Sirene uygulamalarý çerçevesinde uluslararasý suçlarla mücadele kapsamýnda, karþýlýklýlýk ilkesine uygun olarak verilere iliþkin bilgiler ülkeler arasýnda paylaþýlabilecek. Emniyet Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þubeleri'nde saklanan fotoðraf ve parmak izi verilerinin hangi amaç doðrultusunda kullanýlacaðýna da açýklýk getirildi. Buna göre, kimlik tespiti, kimlik tetkiki ve veri doðrulama iþlemleri, suçun önlenmesi, suçun aydýnlatýlmasý, diðer olaylarla irtibatýnýn araþtýrýlmasý, daha önce iþlenmiþ suçlarla karþýlaþtýrýlmasý, kimliklendirmeye dönük iþlemler ile insan veya doðal kaynaklý felaketlerde kimlik tespiti amacýyla kullanýlabilecek. Hakim isterse kayýt silinecek Bakanlýk, kayýtlarýn kullanýlmasýnýn yaný sýra hangi hallerde imha edileceðini de belirledi. Kesin hükme baðlanmýþ suçlarla ilgili olarak alýnan parmak izi ve fotoðraf kayýtlarý, ilgili hakkýnda takipsizlik, beraat veya ceza verilmesine yer olmadýðý yönünde karar verilip kesinleþmesi halinde, hakim veya mahkemenin isteði ile kayýtlar silinebilecek. Ýlgilinin þahsi müracaatý veya baþka görevliler ya da makam tarafýndan istemde bulunulmuþ olmasý da kayýtlarýn silinmesi için yeterli kabul edilecek. Parmak izi kayýtlarý silinecek Parmak izi ve fotoðraf kayýtlarý iptal edildikten sonra tutanaða baðlanacak. Kayýt silme iþleminin sonucundan ilgili kiþi bilgilendirilecek. Parmak izi ve fotoðraflar, kovuþturmaya yer olmadýðý kararýna itiraz süresinin dolmasý, itirazýn reddi, ceza verilmesine yer olmadýðý kararý verilip kesinleþmesi halinde de imha edilecek. Ýçiþleri Bakanlýðý, il emniyet müdürlüklerine verilerin gizliliðine iliþkin tedbirlerin alýnmasý gerektiðini de bildirdi.verilen bilgi ve kayýtlarýn kullanýlmasýnýn hukuki sonuçlarý, belgeyi alan ya da kullanan makam, birim ve personelin sorumluluðunda olduðuna genelgede dikkat çekildi. Radikal HACIBEKTAÞ BELEDÝYE BAÞKANI NASIL OLMALIDIR? Katýlýmcý,çoðulcu,þeffaf,denetlenebilir, halkýn belediyede söz, karar ve yetki sahibi olacaðý bir yönetim anlayýþýný temel alan, Belediye hizmetlerinde gelir düzeyi düþük kesimleri koruyan, Tarafsýzlýk, dürüstlük ve kararlýlýk içinde olan, Çalýþmalarda plan ve programa dayalý bir anlayýþ sergileyecek, kaynak israf etmeyecek Belediye bütçesini, gelir ve giderleri detaylý olarak belirli dönemlerde halka duyuracak, Çalýþmalardan herkesi haberdar etmeye çalýþacak, þeffaf bir yönetim sergileyecek, Yetkiyi halkýn doðrudan yönetime ve kararlara katýlýmýný temin edecek þekilde toplumsallaþtýrýlacak, Meclis toplantýlarýný ve gündemi önceden halka duyurularak halkýn toplantýlara katýlýmýný saðlayacak ve toplantýlarda görüþ bildirmelerini temin edecek, Ýhaleleri halka açýk yapacak ve anýnda hoparlörlerden halka dinlettirecek, Ýhalelerde tercih mekanizmasýný kesinlikle iþletmeyecek, sadece Hacýbektaþ ýn çýkarlarýný gözeecek, Ýhalelerin sonuçlarýný çeþitli yollarla halka duyuracak, Her yýl sivil toplum kuruluþlarý, partiler vb. örgütlerin katýlýmýyla bir Hacýbektaþ kurultayý toplayacak, Belirli dönemlerde kahve toplantýlarý düzenlenerek genel gidiþat hakkýnda bilgi ve görüþ alýþ-veriþinde bulunacak, Belediye çalýþmalarýyla ilgili olarak Hacýbektaþ halkýnýn gözlem ve deðerlendirmesini almak amacýyla kamuoyu araþtýrmasý yapacak, Hacýbektaþ ýn belirlenen merkezi noktalarýnda duvar panolarý kurarak ve bu panolarda ihaleler, bütçe, harcamalar vb konularda halka bilgi sunacak, halkýn deðerlendirmelerinin yazýlmasýný temin edecek, Belediyeye seçimle iþ baþýna gelen belediye baþkaný ve meclis üyelerinin göreve baþladýðý andan itibaren mal beyannamesi vereceði, Kaynak tüketen deðil, kaynak yaratan bir anlayýþ sergilenyecek, Belediyede yetkinin tekelleþmesi yani beni halk seçti, ben ne dersem o olur felsefesi yerine, yönetimi belediye çalýþanlarýyla paylaþarak karar noktalarýnda yönetime katkýlarýný saðlayacak, Belediye hizmetlerinin halka ulaþtýrýlmasýnda hizmetin en iyi þekilde ve adil olarak sunulmasýna azami titizlik gösterecek, Turizmdeki gerilemenin ekonomik hayata dair olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik turizmi teþvik amaçlý nitelikli yatýrýmlarýn desteklenmesi, tanýtým ve reklam sayesinde daha fazla turistin ilçemize çekilmesini hedefleyen, Hacýbektaþ ta yaþayan herkesin yerli yabancý ayrýmý olmadan kardeþçe bir arada yaþadýðý bir kent olmasýný temel ilkesi edinecek, Bu ilkeler doðrultusunda, tüm kurumlar (dernek,sendika, birlik,kanaat önderleri, odalar ve düþünce yakýnlýðý olan siyasi partilerle yerel yönetim seçimlerinde birlikte eþit koþullarda hareket etmek isteyen belediye baþkaný ile meclis üyelerinin secilmesi HACIBEKTAÞ KAMUOYU NUN ÖZLEMÝDÝR...

3 10 Þubat 2009 Salý Ahmet Tulgar Özgürlük ve Dayanýþma Partisi nin geçen hafta bugün yapýlan konferansýndan çýkan aritmetik ya da politik sonucu tartýþmayý particilik erbabýna býrakýyor, bir yaþantý olarak konferans-kongre nin sosyolojik açýdan, hem Türkiye ölçeðinde bir sosyoloji hem de parti sosyolojisi açýsýndan ne ifade ettiðini kendimce yorumlamaya çalýþýyorum. Burada. Malumunuzdur, hatta belki de maðdurusunuzdur ki konferans-kongre öncesi süreç hayli gerilimliydi. Bana öyle yansýdý. Baþkalarýna da öyle yansýmýþ olmalý ki ciddi ciddi tatsýzlýk bekleniyordu, tatsýzlýk çýkmasýný bekliyor, kaygýlanýyordu kimi dostlar. Þükür ki olmadý böyle bir þey. Her vital, her yaþayan toplulukta olacak kadar oldu her ne olduysa. Partinin yeni genel baþkaný Hayri Kozanoðlu nun konferans akþamý kendisine, Þimdi artýk ÖDP de aþk kaybetti, devrim kazandý diyebilir miyiz? sorusunu yönelten televizyon muhabirine verdiði, Aþk konusunda bana, devrim konusunda Ufuk Hoca ya haksýzlýk yapmayýn cevabýndan ve Ufuk Uras ýn ertesi gün partililere yazdýðý mektuptan yayýlan incelik ÖDP de sularýn artýk durulacaðýnýn, en azýndan bunu isteyenlerin azýmsanmayacak kadar olduðunun bir iþaretiydi. Peki, ÖDP lilerin onca gerilimle, onca elektrik yüküyle, onca kaygýyla geldikleri bir konferansý böylesine güzel tamamlamýþ olmalarýný saðlayan neydi? Parti disiplini mi? Sanmýyorum. 12 Eylül öncesinin örgüt disiplinini tanýyan biri olarak ben bu tür bir örgüt ya da parti disiplini görmüyorum, saptamýyorum ÖDP de, ki bence çok da hoþ böyle Yazdan önce olmasý. Hep böyle kalsýn. Bence o gün o salonda bir irade hissedildi. Duyumsandý. Kabul edildi. Ve ona göre davrandý herkes. Nereden biliyorsun? diye soracak olanlara mesleðimin gazetecilik olduðunu, mümkün mertebe en fazla kiþiyle konuþmanýn ise önemli bir gündelik faaliyetim olduðunu hatýrlatýrým. Evet, aynen öyle oldu. Salondakiler parti çeperinden baþlayarak geniþleyen halkalar þeklinde yayýlan ve en saðdaki solun hemen saðýna kadar bile uzanan bir kamuoyunca dikkatle izlendiklerini biliyordu. Bunun orada bilinmesi, fark edilmesi bile ÖDP nin bütün handikaplara raðmen hâlâ ne kadar dýþa dönük, ne kadar hayatýn içinde bir topluluk olduðunu gösterdi o gün. Zaman zaman vehmedildiði gibi içe kapanmaya hiç de niyetli olmayan ÖDP, bütün felaket çýðýrtkanlarýnýn beklentilerini boþa çýkardý iþte demokratik kamuoyunu ve emek cephesini tabii iradesi, uzlaþýlmýþ hakemi kabul ederek. Evet, þimdi bu geniþ kamuoyu; ÖDP yi, henüz kendisi üye olma, hatta oy verme kývamýna gelmemiþ olsa da bir umut addeden, pazar akþamý henüz daha sonuç açýklanmadan rahatlayan, zaten sonucu pek de önemsemeyen, merak da etmeyen, çok geniþ, tahmin ettiðinizdenettiðimizden çok daha geniþ bu topluluk yani, ÖDP den Türkiye Solu nun ve Türkiye Toplumsal Formasyonu nun önemli meselelerine el atmasýný bekliyor. Bunu yaz sýcaðýndan önce bekliyor. Þimdiden. Patates ithal edilmesine tepki Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Recep Tunç, milyonlarca ton patatesin depolarda çürüdüðü Türkiye'ye, yurtdýþýndan patates ithal edilmesine Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn engel olmasý gerektiðini söyledi. Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Recep Tunç, yaptýðý açýklamada, Nevþehir ve Niðde illerinin Türkiye'nin yýllýk patates ihtiyacýnýn yüzde 41'lik bir bölümünü karþýlayan iller olduðunu belirterek, bu illerdeki depolarda þu an yaklaþýk 2 milyon ton patatesin çürümeye terk edildiðini kaydetti. Üreticilerin kilosunu 30 kuruþa ürettikleri patatesi 20 kuruþa satmakta zorlandýklarý bir dönemde Türkiye'ye yurtdýþýndan patates getirildiðini kaydeden Tunç, bunun engellenmesi gerektiðini savundu. Tunç, "Dünyanýn en önemli patates üreticilerinden biri olan ülkemize maalesef son dönemlerde yurtdýþýndan patates ithal ediliyor. Üreticilerin depolarýnda patatesler çürümeye terk edilir ve bizlerin yurtiçinde patatesin tüketiminin arttýrýlmasý ve ihracýnda teþvik çalýþmalarý yaparken, böyle bir dönemde bunu yaþamamýz son derece üzüntü verici. Türkiye'nin þuanda yurtdýþýndan patates ithal etmesini gerektirecek bir durum yok, kendi üreticilerinin ürettikleri patatesler depolarda dururken yurtdýþýndan Türkiye'ye patates girmesine izin vermek son derece yanlýþ" dedi. Türkiye'de þu anda üreticilerin 20 ila 30 kuruþ arasýnda patateslerini satabildiklerini, ancak yurtdýþýndan gelen patateslerin büyük marketlerde 1.70 TL'den satýldýðýna dikkat çeken Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Recep Tunç, bu durumdan üreticilerle birlikte vatandaþlarýnda ekonomik olarak büyük zarar gördüklerini ifade etti. Büyük marketlerin niçin böyle bir uygulamaya gittiklerine bir anlam veremediklerini söyleyen Tunç, "Türkiye'deki üreticilerimizin durumu ortadayken, kredi borçlarýný ödeyebilmek ve yeniden ekim yapabilmek için çýrpýnýrken, sanki bunlarýn üreticilere bir kastý var. Hem ülkemizin dövizlerini yurtdýþýna savuruyor hem de vatandaþlarýn daha ucuza patates yemelerini engelliyor. Bir yanda kuruþa satýlmak için depolarda bekleyen Türk üreticilerinin patatesleri bir yanda ise yurtdýþýndan ithal edilen ve kilosu 1.70 TL'den satýlan patates. Arada daðlar kadar fark olmasýna karþýn kalite yönünden hiçbir fark yok. Bu konuda bölge milletvekillerimiz ile birlikte Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn gerekli giriþimlerde bulunarak tedbir almasýný istiyoruz" diye konuþtu. Su haktýr sattýrmayacaðýz EGE Çevre ve Kültür Platformu nun (EGEÇEP) Ýkinci Bileþenler Kurultayý, Tepekule Kongre Salonu nda yapýldý. Su haktýr sattýrmayacaðýz ana temasý ile toplanan kurultayýn ilk günü yapýlan konuþmalarda, yerel seçimler ve Dünya Su Forumu ile ilgili masajlar verilirken, ikinci gün daha çok platformun örgütsel sorunlarý görüþüldü. EGEÇEP, her yýl vermeyi planladýðý Yaþam Savunusu Ödülü nün ilkini, yurttaþlarýn su hakkýna ulaþýmý noktasýnda gösterdiði çabalar ve çevre konusundaki duyarlýlýðý gerekçeleri ile Dikili Belediye Baþkaný Osman Özgüven e verdi. Özgüven ise kurultayda yaptýðý konuþmada, 10 tona kadar suyu bedava verdiði için hakkýnda açýlan Sayýþtay soruþturmasýný anlatarak, Dikili de ekmeði bir gün ücretsiz bir gün ücretli daðýtýyoruz. Ulaþým bedava, buralardan bir dava açmadýlar. Su olayý baþka bir þey çünkü. Bergama daki altýn madeninde 270 bin kiþinin kullandýðý suyu kullanarak altýný öðütüyorlar. Marttaki seçimlerden de baþarý ile çýkarsak, Dikili de þiþe suyu kullandýrmayacaðýz. Herkese membaa kalitesinde içme suyunu evine kadar götüreceðiz diye konuþtu. Türkiye su krizinin ortasýnda Atama yapmayan 41 vali'ye suç duyurusu MÝLLÝ Eðitim Bakanlýðý"nýn (MEB), Türkiye genelinde geçici olarak görevlendirilen idareci kadrosunun asaleten atanmasý için 81 ile gönderilen genelgeye raðmen, açýk bulunan yöneticilik kadrolarýný duyuruya çýkarmamasý gerekçesiyle, 41 ilin valiliði ve il milli eðitim müdürlüðü hakkýnda suç duyurusunda bulunuldu. Türk Eðitim-Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk, 25 bin civarýnda vekâleten ve geçici görevlendirilen yönetici bulunduðunu, bunun eðitimi olumsuz etkilediðini savunarak, þunlarý kaydetti: ""Valilere tanýnan inisiyatifler kötüye kullanýlmaktadýr. Türkiye Cumhuriyeti Devleti eyaletlerden oluþan federatif bir devlet deðildir. Bu nedenle merkezi hükümet tarafýndan verilen tüm talimatlarýn 5442 Sayýlý Ýl Ýdaresi Kanunu gereðince valiler tarafýndan yerine getirilmesi gerekmektedir."" Türk Eðitim-Sen Genel Baþkaný Koncuk, açýk bulunan yöneticilik kadrolarýný ilan etmeyen illerin, ""Adýyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Bartýn, Batman, Burdur, Çanakkale, Çankýrý, Çorum, Diyarbakýr, Düzce, Giresun, Iðdýr, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kýrþehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Mardin, Nevþehir, Ordu, Osmaniye, Samsun, Siirt, Sinop, Þanlýurfa, Þýrnak, Tekirdað, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uþak, Van, Yozgat ve Zonguldak"" olduðunu ileri sürdü. SATLIK DAÝRE Toki II. Etap I. Blok 22 Nolu daire Satýlýktýr. Tel: Kurultayda gerçekleþtirilen Dünden Bugüne Su Politikalarý konferansýnda konuþan Jeoloji Yüksek Mühendisi Tahir Öngür, insanlýðýn gerçekten de büyük bir su krizi yaþadýðýný söyledi. Öngür, Suyun yerine baþka hiçbir þeyi koyamazsýnýz. Ciddi þekilde su krizi yaþanýyor. Çünkü artýk kýt, yeterince ulaþýlamýyor, kirletildi ve sermaye el koydu diye konuþtu. Öngür, dünyadaki yararlanýlabilir tatlý su miktarýnýn 2 bin yýldýr deðiþmediðini belirterek, Oysa bu süre içinde dünya nüfusu 33 kat arttý. Bugün 1 milyar insan tatlý suya ulaþamýyor. Dünya nüfusunun 5 te biri suyun yetersiz olduðu yerlerde yaþýyor. Günde 3 bin çocuk kirli sudan ölüyor. BM raporlarýna göre Avrupa da 11 milyar dolarlýk dondurma yeniyor. Oysa bütün dünyada temiz suya ulaþým ve kanalizasyon için 9 milyar dolar yetiyor diye konuþtu. Türkiye nin su krizinin tam ortasýnda olduðunu kaydeden Öngür, Kiþi baþýna tüketilen su miktarý 1430 m3/yýl. Dünya ortalamasý ise 7 bin 600 m3/yýl. Türkiye de 50 yýlda sulak alanlarýn yarýsý yok edildi. Bunun yýkýcý etkisi de görülmeye baþlandý. Ekosistemle oynamanýn insana bedeli çok aðýr oluyor dedi. Ülkenin bütün yeraltý suyu kaynaklarýnda tükenme yaþandýðýný belirten Öngür, Kentlerde milyonlarca insana yeterli, temiz su saðlanamýyor. Toplumsal emeðe el koyan sýnýflar, sudan da artý deðer elde etmeyi, bunu bölüþmeyi bir hak sayýyor. Su artýk bir ortak varlýk eriþimi bir insan hakký olmasý gereken varlýk deðil, bir hammadde, bir ürün, bir mal olarak anýlmak isteniyor diye konuþtu. Kurultayýn öðleden sonraki bölümünde ise Kýþladaðý na Aðýt ve Kozak ýn Çamlarý konulu görsel sunumlar gerçekleþtirildi. Kurultayýn ikinci gününde de aðýrlýklý olarak, platformun örgütsel konularý tartýþýldý. (Ýzmir/EVRENSEL) GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi

4 ARAÞTIRMA 10 Þubat 2009 Salý Bankalarý rasyonelleþtirme zamaný Dean Baker Gayrimenkul köpüðü zenginliðinden 8 trilyon dolar kayýp sürecindeyiz. Bu kaybýn çoðu ev sahipleri tarafýndan üstlenilse de, bunun sadece % 10 luk kýsmý bankalara tahakkuk etse, bu da 800 milyar dolara denk gelecek. Medyadaki sýzýntýlar, bankalarýn, vergi ödeyenlerin dolarlarý ile bir diðer yardýmý daha içlerine çekeceklerini iþaret ediyor. Bu sefer ki geçen Ekim ayýnda yuttuklarýndan 350 milyar dolar daha fazla olacak gibi. Obama yönetiminde ismini vermeyen yetkililerinden sýzanlara göre bu para banka yönetici ve ortaklarýna ilave destek sunacak ama bankalarýn finansal krizini ayný þekilde çözmeyebilecek. Baþka ifade ile, bankalar daha fazlasý için gelmeye devam edebilecek. Dedikodusu çýkan plan, devletin yüzlerce milyar dolarlýk kötü borcu bankalardan satýn alýp, bunlarý bir "kötü bankaya" yerleþtirmesi için. Kötü banka daha sonra bu varlýklarý, özel alýcýlara, hangi fiyatý alabilirse tekrar satacak. Bu tür bir planýn en temel sorunu, devletin kötü varlýklar için olmasý gerekenden daha yüksek bir ödeme yapmasýný gerektirmesidir. Eðer Citigroup, Bank of America ve geri kalan bankalara, sadece varlýklarýnýn ederini ödersek, bu durumda hepsi iflas edeceklerdir. Bu varlýklar üzerinden muazzam zararlara maruz kaldýlar. Eðer bu zararlarý sahiplenmiþ olsalardý, bu birçoðunun sermayelerini yok ederdi, tümüyle olmasa bile, ülke içindekileri... koyuyor. Konuyla ilgili birçok tahmin çalýþmasý olabilir ve çýkan rakamýn doðru tahmin aralýðýnda olup olmadýðý küçük bir þüphe taþýyabilir. Gayrimenkul köpüðü zenginliðinden 8 trilyon dolar kayýp sürecindeyiz. Bu kaybýn çoðu ev sahipleri tarafýndan üstlenilse de, bunun sadece % 10 luk kýsmý bankalara tahakkuk etse, bu da 800 milyar dolara denk gelecek. Ek olarak bankalar ticari gayrimenkul köpüðüne destek için 3 trilyon dolarý kredi olarak verdiler. Eðer bu spekülatif kredilerin üçte biri kötü hale dönüþürse ve bunlarýn da yarýsýna bankalar zarar olarak maruz kalýrsa, bu da bir baþka 500 milyar dolar eder. Her birine 200 er milyar dolar da kredi kartý, araç kredileri, KOBÝ kredilerini ekleyin, ki krediyi alanlar ev varlýklarýný dayanak olarak kullanamadýklarýndan her zamankinden daha zayýf durumlar, 2 trilyon dolarlýk aralýða ulaþýrsýnýz. Bu 2 trilyon dolarlýk kayýp, sadece 1.4 trilyon dolar olan ve büyük bölümü yok olmakta olan "itibar"dan oluþan banka sermayesi ile karþýlaþtýrýlýr. Diðer bir deyiþle, bankacýlýk sisteminin kayýplarý bankacýlýk sisteminin sermayesini kesinlikle büyük ölçüde aþmak üzeredir. Ýþte bu nedenledir ki bankalar cüzdanlarýmýza göz diktiler. Eðer kötü banka güzegahýndan gidersek ve kötü aktiflere çok fazla para ödersek; o zaman vergi mükellefleri verimli bir þekilde, aksi takdirde mahvolacak/yok olacak olan, Banka ortaklarý ve büyük maaþ kesintisi ya da iþten çýkarmalarla karþýlaþmak durumunda kalacak olan Banka yöneticilerine mali destek saðlamýþ olur. Ancak durum daha da kötüleþebilir. Kötü banka güzergahýnýn bankalarýn sorunlarýný çözmede yeterli olacaðýný düþünmek için hiçbir neden yoktur; en azýndan 1. aþamada çünkü bankalar bütün kötü aktiflerini tasfiye edemeyebilirler. Söz konusu bankalarýn 8 trilyon dolarlýk bir gayrimenkul köpüðünü görememiþ olan insanlar tarafýndan yönetildiðini hatýrlamak çok önemlidir. Banka yöneticilerinin halen daha tam anlamýyla sorunlarýnýn ciddiyetini anlamamýþ olmalarý muhtemeldir. (Ayný þey kötü banka tasarýmcýlarý Maliye Bakaný Tim Geitthner ve Ulusal Ekonomi Danýþmaný Larry Summers için de söylenebilir) Kredilerinin bir çoðu henüz kötü hale gelmedi. Örneðin, hala mevcut olan sualtý mortgage larý (teminat deðeri kredinin kalan bakiyesini karþýlamayan). Söz konusu kredilerle ilgili kötü haberler, ev sahipleri açýktan satýþ yapmak zorunda kalacaklarý zaman ortaya çýkacak. Bahsedilen satýþlar Bankalara kredi baþýna dolar ya da daha fazla zarar býrakabilecektir. Bunun anlamý, bu plan altýnda yaratýlan kötü banka lar, sürekliliði olan bir iþ haline gelmek zorunda kalacak ve gelecekteki birkaç sene Bankalarýn döküntüleri/deðersiz eþyalarý için daha fazla vergi mükellefinin dolarlarý alýnmak zorunda kalacak. N harfinden kaçmak için banka rasyonalizasyonu olarak adlandýrýlabilecek basit bir alternatif var. Söz konusu senaryoda, hükümet müflis bankalarýn mülkiyetlerini alacak. Bu piyasaya müdahale deðil, piyasanýn kendisidir. Ýflas eden bankalar sektör dýþýna çýkacak, ancak ekonomi için önemlerinden dolayý, iflas muamelesine maruz kalmalarýna yýllarca izin vermeyeceðiz. Tüm bunlar hem finansal sistemin daha çabuk düzeltilmesine izin verecek hem de banka kreditörlerine daha adil davranýlmasýný saðlayacak. Ilk olarak, iflas eden kuruluþlarýn ortaklarý kendi zararlarýný yemek zorunda kalacaklar. Buna karþýlýk, þu an uygulamada olduðu þekilde bankalarýn tüm borçlarýnýn 100% ünü de tasfiye etmek istemeyiz. Hükümet halihazýrda mevduatlarýn çoðuna garanti veriyorsa da, tahvil ve kambiyo senetlerine, taahhüt ettikleri kredi temettü Swaplarýna (CDS) ve diðer türev ürünlere garanti vermiyor. Eðer hükümet bütün müflis bankalarýn mülkiyetlerini hemen alýrsa, yeknesak bir politika uygulayabilir. Örneðin, bonolarýn %90 ýný tasfiye edebilir ya da sadece tüm CDS yükümlülüklerini temerrüde karþý sigortalattýrmýþ olan gerçek sahiplerine ödeyebilir. Borçlarýný ödeyemeyecek hale geldiklerinde Bankalarý buna sahip çýkmaya zorlamak, banka rasyonalizasyonu, bankalarýn baþarýsýz olmalarýnýn akabinde bankalara cezalandýrýcý hükümler uygulayabilir ve kayýplarýndan dolayý alacaklýlarýn banka yöneticilerini þahsen sorumlu tutmalarýna izin verir. Söz konusu kurallar bankacýlarý daha fazla doðru söylemeye yönlendirecektir. Kýsaca, banka rasyonalizasyonu ekonomi için kötü banka planýndan hem çok daha adil hem de daha iyidir. Keþke gayrimenkul köpüðünü kaçýran insanlar bile bu gerçeði görmeye zorlanabilse. *Bu makale tarihinde The Guardian Unlimited de yayýmlanmýþtýr. Goldman Sachs ve Nouriel Roubini tarafýndan ortaya konulan güncel tahminler, bankacýlýk sektörünün birikmiþ zararlarýnýn 2 trilyon dolar civarýnda olduðunu ortaya

5 10 Þubat 2009 Salý Kederli dizelerin sahipleri Rengin Arslan Haluk Oral, almýþ iðneyi eline kazmýþ kuyuyu. Onlarca þairin içine kim bilir kaç taþ attýðý o kuyudan neler çýkmamýþ! Melih Cevdet Anday ýn, Tohum þiiri onun Garip akýmýndan kopuþunun da ilanýdýr... Lavina öyle bir kadýn ki, Özdemir Asaf ýn dizelerine girme hakkýný bir tek o kazanmýþ. Dahasý var, adýna þiir yazdýrmýþ! Lavinia nýn sadece Asaf ýn deðil, yakýndan tanýdýðýmýz baþka aydýnlarýn hayatýnda da önemli bir yeri varmýþ Sabahattin Eyuboðlu, Orhan Veli ve Sait Faik (soldan saða). Sararmýþ sayfalardaki þiirlerle, eski, artýk içinde oturaný kalmamýþ evleri birbirine benzetiyorum. Etrafýný sarmaþýklar kaplamýþ, tahtalarý kararmýþ evlerin sahipleri nerededir þimdi? Ya da kiracýlarý? Ya o evi inþa edenler, yövmiyeleriyle baþka bir ev kuranlar? Peki, sararmýþ kitap yapraklarýndaki þiirlerin sahipleri nerede? Daha bilinmez olaný bulmak için soralým: o þiire kiracý olanlar? Bir dizeye yazýlan adlarýyla hafýzalarýmýza kazýnan, ama kendileri gizlenen kahramanlar? Þiirlerin sahiplerini, kalemi tutaný biliriz de onlara ilham verenler sadece birer isimdir. Bazen bizim yârimizin adý olur onun ki. Örneðin Nâzým ýn Piraye si, Attilâ Ýlhan ýn Müjgan ý, Cemal Süreya nýn Üvercinka sý veya Özdemir Asaf ýn Lavinia sý... Meraklý okurun kaçýnýlmaz sorusu beliriyor þimdi: Peki onlar kim? Þiirin sahibi bellidir, ama þiirin köklerinde derin uykusundaki bu kederli hecelerin bir araya getirdiði Üvercinkalar ancak o meraklý okurun soru soracaðý, gerçeðe varmak için iðneyle kuyuyu kazacaðý aný beklemektedir. Doðan Hýzlan ýn sevdiðim yakýþtýrmasýyla bir edebiyat arkeoloðu Haluk Oral, almýþ iðneyi eline kazmýþ kuyuyu. Ýyi ki de kazmýþ. Onlarca deli nin þairin- içine kim bilir kaç taþ attýðý o kuyudan neler çýkmamýþ! Özdemir Asaf ýn Lavinia sý çýkmýþ bir kere. Hani Asaf ýn Adýný gizleyeceðim, sen de bilme dediði Lavinia. Melih Cevdet in Tohum þiiri, Ahmet Arif in Hasretinden Prangalar Eskittim kitabýndaki þiirlerin her yeni baskýsýnda uðradýðý deðiþimlerö. Baþka ne mi? Nâzým ýn Kurtuluþ Savaþý Destaný, Orhan Veli ve Yahya Kemal arasýnda yaþandýðý rivayet edilen tartýþma mesela ya da Ahmet Arif in o incelikli ruhunun arkadaþýna imzaladýðý bir kitap. Caným dost, caným kardaþ... Melih Cevdet Anday ýn, Tohum þiiri onun Garip akýmýndan kopuþunun da ilanýdýr. Mehmed Kemal in 1948 de sadece bir sayý çýkarabildiði dergide yayýmlanan þiir, polisin de dikkatini çeker. Mehmed Kemal bu yüzden sorguya çekilir. Þiirdeki deli fiþek ifadesinin altý çizilmiþtir. Daha sonra Melih Cevdet bir þiir kitabý nedeniyle Ýstanbul Aðýr Ceza Mahkemesi ne çýkarýldýðýnda tümden ele alýrlar þiirini. Þiirin son dizeleri belki de o zaman yapýlan muamelenin gerekçesidir : (...) Kim bilecek... Kapalý kutu Ama bulut yaðmur bulutu Gelir kararýr neredeyse Tohum altta nefes nefese Kulaðý gök gürültüsünde. Ahmed Arif in tek þiir kitabý Hasretinden Prangalar Eskittim e almadýðý Akþamüstü isimli þiiri de bu dergide yer alýr. Derginin yayýn hayatýna devam edememesinde Tohum a suç ortaðý dizeler onunkilerdir: (...) Rüsva olmuþ ellerin emeði Manþetlerde kilometre kilometre yalan Sallanýr durur. Haluk Oral ýn edebiyat tarihimizin gizli sayfalarýndan aktardýðý hikâyelerden belki de en ilginci Lavinia ya ait. Lavina... Öyle bir kadýn ki, Özdemir Asaf ýn dizelerine girme hakkýný bir tek o kazanmýþ. Dahasý var, adýna þiir yazdýrmýþ! Lavinia nýn sadece Asaf ýn deðil, yakýndan tanýdýðýmýz baþka aydýnlarýmýzýn hayatýnda da önemli bir yeri olduðunu öðreniyoruz. Üstelik kendisi de þiir yazmaktadýr. Haluk Oral ýn kitabýna, elyazýsýyla yazýlmýþ þiirler, kitaplarýn ilk baskýlarýnýn kapaklarý da eþlik ediyor. Edebiyat tarihini anlatan bir sergide yol alýr gibi çeviriyorsunuz sayfalarý. Tohum þiirinin, Lavinia nýn kendi yazdýðý þiirin, Orhan Veli nin Efsane sinin elyazýsý nüshalarý yer buluyor kitapta. Orhan Veli den söz açmýþken, Sere Serpe þiirinin hikâyesine deðinmeden geçmeyelim. Sait Faik Orhan Veli yle yaptýðý bir söyleþide en çok sevdiði þiirini okumasýný ister. Orhan Veli nin dilinden dökülen dizeler hangisini okuyacaðýný bir müddet kestirememiþ görünse de, Sere Serpe ye aittir iþte... Tevfik Fikret i anlamak Þiirin yazýldýðý yer Sabahattin Eyüboðlu nun evi, þiire sebep ise Bella isminde genç bir kýzdýr. Yahudi kýzý Bella, ismine ve liseyi henüz bitirmemesine raðmen Ýsmet Ýnönü nün talimatýyla Hasanoðlu Köy Enstitüsü nde ders vermek üzere görevlendirilir. Orhan Veli ona bu þiiri yazýp uzattýðýnda ise, liseyi bitirmek için ders çalýþmaktadýr sere serpe seçimlerinden sonra ise ismi, Meclis e verilen bir soru önergesinde geçmektedir. Hükümete, liseyi bitirmemiþ bir Yahudi kýzýnýn para mukabilinde Hasanoðlu Yüksek Köy Enstitüsü nde ders verip vermediði sorulmaktadýr. Ýþine son verilecektir. Orhan Veli nin Bella ya düþes ismini takmasýný ve Veli nin cenazesi kaldýrýlýrken bir köþede aðlayanlardan biri olduðunu da Oral ýn kitabýndan öðreniyoruz. Orhan Kemal in þiirden romana geçiþini, Nâzým Hikmet in yol göstericiliðini de buluyoruz sayfalarýn arasýnda. Orhan Kemal in Nâzým a hapishanedeyken okuduðu ilk þiir, ortasýnda ustanýn þu cümlelesiyle bölünecektir: Kâfi kardeþim, kâfi... Bir baþkasýna lütfen. Bu sözlerden aylar sonra bir baþka þiirini okur Orhan Kemal, Bir Beyrut Hikâyesi. Bu þiirini okumaktayken Kemal, Nâzým müdahalelerde bulunur ve okuma sona erdiðinde yepyeni bir þiir çýkar ortaya. Nâzým daha sonra öyle över ki Orhan Kemal i, Memet Fuat a yazdýðý bir mektupta, Mamafi, mesela A. Kadir yahut Orhan Kemal, yahut Dinamo ve daha bazý genç þairlerimiz var ki hem dil, hem teknik hem muhteva bakýmýndan Fikret ten de ileridirler der. Nâzým ýn burada genç þairler için bir kýstas olarak koyduðu Tevfik Fikret için söylediklerini de bir parantez açarak hatýrlamakta fayda var. Bugünün geçmiþe mesafeli duran þairlerinin kulaðýna küpe olacak nitelikte: Fikret i anlamadan, Fikret i okumadan bugün þiir yazanlar varsa bunlara acýrým. Orhan Karaveli de Tevfik Fikret ve Haluk Gerçeði isimli kitabýnda, Nâzým ýn þu sözlerine yer vermiþti: Fikret yaþadýðý devirde, bulunduðu muhitte en iyi ve en ileri ne olmak mümkünse onu olmuþtur. Orhan Kemal in þairliðine dönersek... Orhan Kemal in Bir Beyrut Hikâyesi þiiri büyük olasýlýkla Nâzým Hikmet in de yardýmýyla 1941 yýlýnda yayýmlanýr. Ancak Kemal in düzyazýya geçiþi de Nâzým Hikmet teþvikiyle olur. Orhan Kemal in bir roman baþlangýcýný tesadüfen bulmasýyla... Haluk Oral ýn kitabýnda þiir hikâyelerini okurken, baþka hikâyeleri de okuyacaksýnýz. Þevket Rado nun, Ahmet Haþim in O Belde isimli þiirini sadeleþtirmesinin hikâyesini okurken, Rado ve Ahmet Muhip Dranas dostluðuna tanýklýk edeceksiniz örneðin... Necip Fazýl Kýsakürek in Kaldýrýmlar þiirinin hikâyesi sizi, Paris yýllarýna götürecek. Orhan Veli-Yahya Kemal iliþkisini okurken Halim Þefik in hikâyesi çalacak kapýnýzý. Haluk Oral ýn kitabý ciddi, büyük emek ve zaman gerektiren bir çalýþma. Bazý zamanlar þiirlerin dizelerinin otopsiye maruz kalmasýna üzülürüm. Yine de, onlarýn yaratýldýklarý ortamlarý bilmeyi; þairi, dizeleri yazarken hayal etmeyi, yazýlaný kuru kuruya okumaya tercih ederim. Oral bu çalýþmasýyla meraklý okura hayal dünyasýnda yarenlik edecek onlarca elyazýsý þiir, onlarca kitap kapaðý ve onlarca gerçek sunuyor. Þimdi sýra bu þiirleri kiracýlarý eþliðinde yeniden okumakta. ÞÝÝR HÝKÂYELERÝ Haluk Oral Ýþ Bankasý Kültür Yayýnlarý sayfa 17 TL. Radikal

6 Hürfikir Gazetesi nin Onuru Sulucakarahöyük/ KIRKLARELÝ Lüleburgaz Hürfikir Gazetesi, Kýrklareli GSÝM tarafýndan düzenlenen Kýrklareli de Spor konulu fotoðraf Yarýþmasý nda ödülleri kaptý. Kýrklareli GSÝM tarafýndan Ocak ayý içerisinde tertip edilen ve 3 Þubat'ta düzenlenen törenle ödülleri verilen 2008 Spor Fotoðraf Yarýþmasý'nda Hürfikir Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Fýrat Çalýþkan Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Nevþehir Belediyesi tarafýndan periyodik olarak muayene yapýlmasý gereken ölçü ve tartý aletlerine sahip iþletme sahiplerinin Þubat ayý sonuna kadar dilekçe mahiyetindeki bildirimlerini, Nevþehir Belediyesi Ölçü ve Tartý Memurluðuna vermeleri gerekiyor. Milli Ekonominin ve ticaretin gereklerine ve kamu yararýna uygunluk saðlanmasý açýsýndan her türlü ölçü ve tartý aletlerinin doðru ve ayarlý bir þekilde kullanýlabilirliðinin gerçekleþtirilmesi amacýyla uygulamaya konulan 3516 sayýlý Ölçü ve Ayar Kanunu gereðince, Nevþehir ödüle layýk görüldü. Kýrklareli Valisi Hüseyin Avni Coþ, AKP Kýrklareli Ýl Baþkaný Ahmet Ýbrikçi, Ýl Gençlik ve Spor Müdürü Ata Karataþ, Ýl Milli Eðitim Müdürü Halil Ecevit, Halkbank Kýrklareli Þube Müdiresi Nesibe Geçit, Kýrklareli Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný Hasan Kiraz, Karayollarý Þube Þefi Alaattin Koç, Ýl Saðlýk Müdürü Mehmet Bilgin, Ýl Çevre ve Orman Müdür Vekili Önder Pakdemir, Ýl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Naci Gürbüz, Ticaret Borsasý Baþkaný Turhan Altýntel ve Ýbarhim Baykal(Genel Sekreter),Tarým Müdür Vekili Mehmet Özcan, Hürfikir Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Mahir Altan'ýn da hazýr bulunduðu ödül töreninde, kurumlar katýlým ve baþarý belgesi Hürfikir Gazatesi adýna Haber Müdürü Vahit Ýþbaþaran'a takdim edildi. Cesetleri 10 gün sonra bulundu! Sulucakarahöyük/ KIRIKKALE Kýrýkkale'de emekli saðlýk memuru ve eþi, sobadan sýzan karbon monoksit gazýndan zehirlenerek yaþamýný yitirdi. Yaklaþýk 10 gün önce öldüðü tahmin edilen çiftin cesetleri yakýnlarý tarafýndan bulundu. Edinilen bilgiye göre, olay, Gündoðdu Mahallesi Eski Samsun Karayolu Caddesi Sirkeci Duraðý yakýnýndaki evde meydana geldi. Geçtiðimiz aylarda Hacý Hidayet Doðruer Kadýn ve Çocuk Hastanesi'nden emekli olan Þahin Acar ile eþi Türkan Acar'dan haber alamayan yakýnlarý, eve gelerek kapýyý çilingire açtýrdýlar. Ýçeriye giren vatandaþlar, karý ile kocanýn cesediyle karþýlaþtý. Yakýnlarý, durumu polise bildirdi. Polis ve Olay Yeri Ýnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardýndan savcý da evde inceleme yaptý. Acar çiftinin yaklaþýk 10 gün önce zehirlendikleri belirlendi. Kýzýnýn yüzünü 1 aydýr görmediðini söyleyen Türkan Acar'ýn babasý Hacý Ýbrahim Doðan, "Kýzýmla 15 gün önce telefonla görüþtüm. Eþinin hasta olduðunu ve Ankara'ya gideceklerini söyledi. Aradan 15 gün geçmesine raðmen haber alamayýnca kýzýmýn evine gittim. Kapý kapalýydý. Ardýndan çilingir getirip kapýyý açtýrdým. Kýzým ile damadýmýn cesediyle karþýlaþtým." þeklinde konuþtu. Cesetler, otopsi için Ankara Adli Týp Kurumu'na gönderildi. Ölçü ve tartý aletlerinin beyanýný bu ay sonuna kadar yaptýrýn li esnaflarýn Þubat ayý içerisinde periyodik muayenesinin yapýlmasý gereken ölçü ve tartý aletlerine iliþkin dilekçe ile bildirimlerde bulunmalarý için yasal olarak esnaflara tanýnan süre Þubat ayý sonunda bitiyor. Bildirimde bulunan mükelleflerin,beyanlarý çerçevesinde ölçü ve tartý aletleri önümüzdeki günlerde Nevþehir Belediyesi Ölçü ve Tartý memuru tarafýndan damgalanacak. Bu nedenle mükelleflerin, herhangi yasal bir iþlemle karþý karþýya kalmamalarý için,belirtilen süre içerisinde Nevþehir Belediyesi Ölçü ve Ayar Memurluðuna müracaat etmeleri gerekiyor. Kent haber Sulucakarahöyük/ KAYSERÝ Bank Asya 1. Lig'de son sýrada bulunan Sakaryaspor, kendi sahasýnda Kayseri Erciyespor'u 2-0 maðlup etti. MAÇTAN DAKÝKALAR 14. dakikada sað kanattan ceza sahasýna giren Okan'ýn içeriye ortasýnda Ferdi'nin altýpas içine indirdiði topu Özgürcan kafayla aðlara gönderdi dakikada topla ceza sahasýna giren Okan'ýn plase vuruþunda kaleciden seken top üst direkten oyun alanýna döndü. 75. dakikada Burak'ýn pasýyla topla buluþan Özgürcan, plase bir vuruþla topu 10 Þubat 2009Salý Erciyes Sakarya'dan darbe yedi Sulucakarahöyük/ ANKARA Refik Saydam Hýfzýssýhha Merkezi Baþkaný Doç. Dr. Mustafa Ertek, 2008 yýlýnda analize gelen bin 796 kozmetik numuneden 118'inin uygun, bin 678'inin uygun olmadýðýnýn tespit edildiðini bildirdi. Ertek yaptýðý açýklamada, piyasada satýlan sahte ürünlerin ciltte tahriþ, kýzarýklýk, kaþýntý ve döküntüye, hatta ciddi boyutlarda alerjik sorunlara neden olabileceði uyarýsýnda bulundu. Ertek, Türkiye'de kozmetik ürünlerin analizinin Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý Refik Saydam Hýfzýssýhha Merkez Baþkanlýðý tarafýndan yapýldýðýný hatýrlatarak, kozmetik numunelerin piyasa kontrolü, þikayet, satýn alma ve özel analiz amacýyla kendilerine geldiðini kaydetti yýlýnda analize gelen bin 278 kozmetik numuneden 406'sýnýn uygun, 872'sinin uygun olmadýðýný belirten Ertek, 2008 yýlýnda ise analize gelen bin 796 kozmetik numuneden 118'inin uygun, bin 678'inin uygun olmadýðýnýn tespit edildiðini açýkladý. x Ertek, "Numuneler yapýlan inceleme sonucunda bir takým nedenlerden dolayý uygun bulunmamýþtýr. Sahte kozmetik ürünlerin bir çoðunda, özellikle likit yapýsýnda olanlarýn içinde asýlý duran yabancý maddelere rastlanmakla birlikte esanslarýnýn orijinallerinden farklý faz tenkil ettikleri saptanmaktadýr. Sahte ürünler ciltte tahriþe, hassasiyet, kýzarýklýk, kaþýntý ve döküntüye, hatta ciddi boyutlarda alerjik sorunlara neden olabilmektedir. Sahte olduklarý düþünülen parfüm ve benzeri aðlara göndererek, kendisinin ve takýmýnýn ikinci golünü kaydetti. 2-0 STAT: Adapazarý Atatürk HAKEMLER: Mustafa Öðretmenoðlu xx, Uygar Bebek xx, Sedat Etik xx SAKARYASPOR: Atilla xx, Serkan xxx, Levent xxx, Okan xx (Burak dk. 70 xx), Mustafa Sevgi xxx, Abdülhavit xx (Erhan dk. 77 x), Görkem xx (Ýlhan dk. 58 xx), Ferdi xxx, Abdoulaye xx, Mustafa Aydýn xx, Özgürcan xxx YEDEKLER: Erol, Cisse, Hasan, Süleyman TEKNÝK DÝREKTÖR: Engin Ýpekoðlu KAYSERÝ ERCÝYESPOR: Gökhan xx, Turan x (Taner dk. 64.x), Kemal xx, Erdinç xx, Adem xx, Evren xx, Ali Çamdal x (Ali Aliyev dk. 46 xx), Ramazan xx, Köksal xx, Kenan xx (Ýlker dk. 77 x), Bikoko x YEDEKLER: Kaya, Ümit, Fatih, Çaðatay TEKNÝK DÝREKTÖR: Mustafa Uður GOLLER: Özgürcan (dk. 14 ve 75) SARI KARTLAR: Özgürcan, Mustafa Aydýn (Sakaryaspor), Kenan, Evren (Kayseri Erciyespor) Sahte kozmetik ürünlere dikkat! ürünlerde fazla miktarda metanol saptanmýþtýr. Daha önceki yýllarda kozmetik laboratuvarlarýna gönderilmiþ olan kolonyalarda da yüksek oranda metanol tespit edilmekteydi. Metanollü kolonyalarýn içilmesi ciddi görme bozukluðu, körlük, kusma, karýn aðrýsý, böbrek yetmezliði, koma ve hatta ölüm vakalarýna sebebiyet verdiði kanýtlanmýþtýr"uyarýsýnda bulundu. Saðlýk Bakanlýðý'nýn sistemli bir piyasa gözetimi ve denetimi sayesinde kolonyalarda metanol kullanýmýnýn ciddi þekilde denetim altýna alýndýðýný ifade eden Ertek, þöyle devam etti: "Sahte saç bakým ürünlerinin ise ciddi boyutlarda saç dökülmelerine sebebiyet verdiði görülmüþtür. Bu tür sahte ürünlerin çevre saðlýðýna da ciddi etkileri vardýr. Çevre kirliliði yanýnda sprey þeklinde kullanýlan baþta deodorant ve diðer kozmetiklerin içerdikleri maddelerin atmosferde ozon tabakasýný tahrip ettiði bilinmektedir. Bütün bunlar dikkate alýndýðýnda biz tüketicilere önemli görevler ve sorumluluklar düþmektedir. Kullanýlarak tüketilen kozmetik ürünlerin ambalajlarýnýn çöpe atýlmadan önce bir daha kullanýlmayacak duruma getirilmesi büyük önem taþýmaktadýr." Ertek, kozmetik ürün satýn alýrken dikkat edilmesi gereken hususlarý þöyle sýraladý: "- Þüpheli ürünleri almamalýyýz. - Büyük þehir ve sayfiye yerlerindeki pazar yerlerinde kontrolsüz satýlan ürünleri almamaya özen göstermeliyiz. - Satýn alacaðýmýz kozmetiklerin özellikle dýþ ve iç ambalajlarýnýn temiz, üzerindeki yazýlarýn düzgün ve okunabilir olmasýna, ambalaj üzerinde yer almasý yönetmelik açýsýndan gerekli olan içeriði, miktarý, saklama koþullarý, son kullanma tarihi veya açýldýktan sonraki kullaným süresinin yazýlmýþ olmasýna dikkat etmeliyiz. - Cam þiþeli ürünlerin, görülebiliyorsa içindeki sývýlarýn berrak ve homojen olmalarýna, kaliteli camdan ve kapak sistemlerinin çalýþýr durumda olmasýna özen göstermeliyiz."

7 10 Þubat 2009 Salý 7 Buzdolabý daðýtýmý Erdoðan'ýn isteði Tuzla'da 119 uncu iþ cinayeti de iþlendi Yaklaþan yerel seçimler öncesi "seçim rüþveti" iddialarý ve valiliðin bedava beyaz eþya daðýtýmýyla gündeme gelen Tunceli nin, 2008 yýlýnda da nüfus baþýna en çok bütçe harcamasý yapýlan il olduðu belirlendi. "Solun kalesi" olarak bilinen illerde seçmen tercihi son yýllarda giderek sað partilere kayarken, bu konumunu koruyan ve halen AKP nin milletvekili çýkaramadýðý tek il olan Tunceli, geçen yýl kiþi baþýna yapýlan bütçe harcamasý tutarýna göre sýralamada 81 il içinde birinci sýrada yer aldý. Maliye Bakanlýðý verilerine göre, geçen yýlýn tümünde 225 milyar milyon TL olarak gerçekleþen merkezi yönetim bütçe harcamalarýnýn 140 milyar milyon TL sini "merkez"den yapýlan ödemeler, 85 milyar milyon TL sini ise illere yapýlar harcama oluþturdu. Geçen yýl aldýðý toplam milyon TL lik bütçe harcamasý ile 81 il içinde 63 üncü sýrada yer alan Tunceli nin nüfusa oranla harcama tutarýnda ise birinci sýrada yer aldýðý belirlendi. Her dersimli ye ortalama TL Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi ne göre Tunceli nin 2008 de 86 bin 449 olan nüfusu ve anýlan yýl yapýlan 310 milyon 935 bin TL lik bütçe harcamasý dikkate alýndýðýnda, devletin geçen yýl her bir Tunceliliye ortalama TL harcadýðý belirlendi. Bu da iller bazýnda en yüksek kiþi baþýna bütçe harcamasý tutarýný oluþturdu. Devlet, Tunceli den geçen yýl toplam 36.1 milyon TL tutarýnda da bütçe geliri elde etti. Buna göre bir Tuncelilinin yarattýðý ortalama bütçe geliri 2008 de 418 TL olarak gerçekleþti. Bundan arýndýrýldýðýnda, devletin bir Tuncelili yurttaþ için yaptýðý net harcamanýn 3 bin 179 lira olduðu belirlendi. Kiþi baþýna düþen net bütçe harcamasýnda da Tunceli tüm iller arasýnda birinci sýrada yer aldý. Kiþi baþýna net bütçe harcamasý tutarýnda Tunceli yi TL ile yine yoksul illerden Hakkari, TL ile Erzurum, TL ile Þýrnak, TL ile Elazýð, TL ile Van, TL ile Bingöl, TL ile Erzincan, TL ile Siirt ve TL ile Bayburt izledi. Vergisi küçük, ödemesi büyük Türkiye nin en yoksul illeri arasýnda yer alan Tunceli nin geçen yýl yarattýðý bütçe geliri toplamda yüzde 0.02 lik bir paya sahip. Ýl in bütçe toplam bütçe harcamalarýndan aldýðý pay da yüzde 0.14 le yine düþük düzeyde. Ancak Tunceli nin yarattýðý bütçe gelirinin, aldýðý bütçe harcamasýnýn neredeyse onda biri düzeyinde olmasý, bütçeden aldýðý kiþi baþýna net harcama tutarýný yüksek çýkarýyor. Toplam pastada çok küçük bir paya sahip olsa da Tunceli nin vergisine en sadýk iller arasýnda yer aldýðý dikkati çekiyor. Uzun yýllardýr vergide tahakkuk/tahsilat oraný en yüksek iller arasýnda yer alan Tunceli, 2008 de de 4 üncü oldu. Geçen yýl vergi tahsilatýnýn tahakkuka oranýnda Kocaeli yüzde le birinci olurken, bu ili yüzde oranýyla Ýstanbul, yüzde le Ýzmir ve yüzde le Tunceli izledi. Kriz vurdu, üretim 7 yýl sonra ilk kez daraldý Sanayi üretimi Aralýk ta yüzde 11.9 la beklentilerin altýnda geriledi de üretim yüzde 0.4 le 7 yýl sonra yýllýk bazda ilk kez daraldý. ÝSTANBUL - Ekonomik büyümenin öncü göstergesi niteliðindeki sanayi üretimi Aralýk ayýnda da düþüþünü sürdürdü. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre, sanayi üretimi Aralýk ta sanayi üretimi yüzde 11.9 azaldý. CNBC-e anketinde üretimin yüzde 15.3 düþmesi bekleniyordu. NTV-MSNBC Alýnmayan iþ güvenliði tedbirleri 1 iþçinin daha ölümüne neden oldu. Kaza, Tuzla Özel Tersaneler Bölgesi"nde bulunan Dentaþ Tersanesi"nde bir geminin inþaasý sýrasýnda meydana geldi. Gemide ambar kapaklarýnýn arasýnda kalan Selim Sevgili(30) isimli taþeron firma iþçisi aðýr þekilde yaralandý. Sevgili, olay yerine çaðrýlan ambulansla hastaneye götürülüren yolda hayatýný kaybetti. Sevgili"nin cenazesi Tuzla Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Sevgili"nin evli ve 2 çocuk sahibi olduðu öðrenildi. Dentaþ Tersanesi daha önce "Çalýþanlarýnýn hayatý için ciddi ve önlenemez tehlikelere yol açacak olan, baþta parlama ve patlama tehlikesi olmak üzere malzeme düþmesi, yüksekten düþme ve elektrik akýmýna maruz kalmaya yönelik tehlikeler" olduðu gerekçesiyle bir süreliðine kapatýlmýþtý. Limter-Ýþ"ten yapýlan açýklamada, "Tersanelerde yaþam hakkýmýz Cuma namazýna soruþturma Sakarya da kalp krizi geçiren hastaya þoförünün cuma namazýnda olmasý nedeniyle ambulansýn geç gittiði iddialarý üzerine Saðlýk Bakanlýðý soruþturma baþlattý. Bakanlýk ayrýca, Urfa da yaralý bir gencin sedyeden düþürülmesi olayýný da inceleyecek. Saðlýk Bakanlýðý ndan yapýlan açýklamada, Sakarya da kalp krizi geçiren bir hastaya, ambulans þoförünün cuma namazýnda olmasý sebebiyle ambulansýn geç gittiði yönündeki iddialarýn soruþturulacaðý belirtildi. Açýklamada ayrýca, Þanlýurfa da dün olduðu gibi bugün de temel sorun olmaya devam ediyor.ýþ cinayetleri karþýsýnda sorunun esasý eðitimsizlik, yoðun üretim ve yer darlýðýný gerekçe gösteren Dok Gemi Ýþ ve tersane patronlarýna bir kere daha soruyoruz: 17 bin iþçiye eðitim verdik diyordunuz, bugün üretimin yarý yarýya düþtüðünü söylüyorsunuz (nitekimde öyledir) peki ard arda yaþanan bu iþ cinayetlerini nasýl açýklayacaksýnýz" denildi. *** Direðe çýkan tekniker akýma kapýldý ISPARTA"da enerji nakil hattýnda bakým yapan tekniker, elektrik akýmýna kapýlarak öldü. Alýnan bilgiye göre, TEDAÞ"ta görev yapan 21 yaþýndaki tekniker Bekir Yýldýz, Kuleönü beldesi giriþindeki bir fabrikaya baðlý enerji nakil hattýnda kontrol yapmak istedi. Direkte çalýþýrken elektrik akýmýna kapýlan Yýldýz, olay yerinde hayatýný kaybetti. Yýldýz"ýn cesedi, çalýþma arkadaþlarý tarafýndan direkten indirildi. Yaklaþýk bir yýldýr TEDAÞ"ta görevli olduðu belirtilen Yýldýz"ýn cenazesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldýrýldý TEDAÞ Müdürlüðü yetkilileri, direkte yapýlacak çalýþma için hatta elektrik verilmediðini, Yýldýz"ýn ölümüne neden olan elektrik akýmýnýn nasýl oluþtuðunun araþtýrýlmasý için bilirkiþi tarafýndan inceleme baþlatýldýðýný kaydetti yaralý olarak getirildiði Harran Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi nde, hastanýn sedyeden düþürüldüðü yönündeki iddialarýn da araþtýrýlacaðý, her iki konuda da Bakan Recep Akdað ýn talimatý ile ivedilikle soruþturma baþlatýldýðý ifade edildi. Soruþturma sonuçlarýnýn daha sonra kamuoyu ile paylaþýlacaðý belirtilerek, olayda ihmali görülenler hakkýnda gerekli yasal iþlemin yapýlacaðý kaydedildi. Anka Sakarya da kalp krizi geçiren hastaya þoförünün cuma namazýnda olmasý nedeniyle ambulansýn geç gittiði iddialarý üzerine Saðlýk Bakanlýðý soruþturma baþlattý. Bakanlýk ayrýca, Urfa da yaralý bir gencin sedyeden düþürülmesi olayýný da inceleyecek. Saðlýk Bakanlýðý ndan yapýlan açýklamada, Sakarya da kalp krizi geçiren bir hastaya, ambulans þoförünün cuma namazýnda olmasý sebebiyle ambulansýn geç gittiði yönündeki iddialarýn soruþturulacaðý belirtildi. Açýklamada ayrýca, Þanlýurfa da yaralý olarak getirildiði Harran Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi nde, hastanýn sedyeden düþürüldüðü yönündeki iddialarýn da araþtýrýlacaðý, her iki konuda da Bakan Recep Akdað ýn talimatý ile ivedilikle soruþturma baþlatýldýðý ifade edildi. Soruþturma sonuçlarýnýn daha sonra kamuoyu ile paylaþýlacaðý belirtilerek, olayda ihmali görülenler hakkýnda gerekli yasal iþlemin yapýlacaðý kaydedildi.

8 Bakan, gerçeðin farkýnda mý? Kyoto Protokolü nün Meclis te onaylanmasýnýn ardýndan, dünyanýn en çok sera gazý salýmý yapan ülkeleri arasýnda yer alan Türkiye nin iklim konusunda masum ülkelerden biri olduðunu söyleyen Çevre ve Orman Bakaný Veysel Eroðlu çevrecileri kýzdýrdý... Karýncalar konuþuyor Özlem Zorcan Ankara Çevre ve Orman Bakaný Veysel Eroðlu nun, Kyoto Protokolü nün Meclis te onaylanmasýný izleyen süreçte Türkiye nin iklim konusunda masum ülkelerden biri olduðu yönündeki sözleri çevrecileri kýzdýrdý. Konuyla ilgili açýklama yapan Greenpeace Türkiye sözcülerinden Yeþim Aslan, Bakan gerçeðin ne kadar farkýnda? diye sordu. Bakan Eroðlu nun Kyoto Protokolü gündemdeyken nükleer enerjiden söz etmesini de eleþtiren Aslan, Kyoto rejimi içinde nükleer enerji yok. Bunun en önemli kanýtý nükleer endüstrinin büyük çabalarýna karþýn Temiz Kalkýnma Mekanizmasý dahilinde nükleer enerjiye yer verilmemiþ olmasý dedi. Türkiye nin dünyanýn en çok sera gazý salýmý yapan ülkeler arasýnda bulunduðunu vurgulayan Aslan, Çevre Bakanlýðý eski tip bir kalkýnmacýlýðýn sözcülüðünü yapmak yerine Türkiye ye iklim dostu bir yol haritasý çizmeli. Düþük karbon ekonomisine geçiþ için senaryo çalýþmalarý yapmak ilk adým olabilir diye konuþtu. Aslan, Kyoto Protokolü nün sona erip yeni taahhüt döneminin baþlayacaðý 2012 yýlýna kadar düþük karbon ekonomisi benimsenmezse Türkiye nin bir sonraki taahhüt döneminde çok zor durumda kalacaðýný vurguladý. "Santral planlarý iptal edilmeli" Sera gazý salýmýnýn yüzde 84 ünün fosil yakýtlara dayalý enerji politikalarýndan kaynaklandýðýný ifade eden Aslan, þunlarý kaydetti: Söz konusu politikalardan vazgeçilmemesi durumunda Türkiye 2020 de Avrupa nýn en çok salým yapan ikinci ülkesi olacak. Bir an önce enerji verimliliði çözümlerine yatýrým yapýlmalý, kömürlü termik santrallar tamamen kapatýlmalý. Dünya ekonomik krizden yeþil bir ekonomiye geçerek çýkmayý tartýþýrken kömür gibi geri kalmýþ bir yakýtta diretilmesi anlaþýlýr deðil. Hükümet yeni termik santral planlarýný iptal etmeli, yenilenebilir enerjiye yönelik hedefler koyarak istihdam ve ekonomik canlýlýk yaratmalý. *** 2B Yasasý Türkiye ormanlarý için yok oluþtur TürkÝye nin birçok ilinden gelen Peyzaj Mimarlýðý öðrencileri Meclis ten geçen orman vasfýný yitirmiþ arazilerin satýþýný öngören 2B Yasasý nýn bir yok oluþ yasasý olduðunu belirtti. Peyzaj Mimarlar Odasý Genel Merkezi nde düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan Çukurova Üniversitesi öðrencilerinden Dicle Çimenser, yasanýn Cumhurbaþkaný tarafýndan onaylandýðýný hatýrlatarak, Hükümet yasayla Anayasa ya karþý hile yapýp, 2B talaný ný kolaylaþtýrýyor dedi. Çimenser, söz konusu yasayla ormanlarýn sýnýflandýrma iþlerinin 70 yýldýr bu görevi yerine getiren Orman Kadastro Komisyonlarý ndan alýnarak ormancýlýk öðretimi görmemiþ Tapu Teknisyenleri ne devredildiðini belirtti. Orman, yerel seçim malzemesi Dicle Çimenser, Krizler ülkesi haline getirilen Türkiye, içine çekildiði ekonomik ve sosyal darboðazdan ulusal deðerlerin ranta açýlmasýyla çýkamaz. Ýç ve dýþ borçlarýn faizleri kamu kaynaklarýnýn sermaye ve talana açýlmasýyla ödenemez. Bu durum sorunlarýn ertelenmesinden baþka bir anlama gelmiyor. 2B Yasasý ile Anayasa da açýkça yasaklanmasýna karþýn, yerel seçimler öncesi ormanlarýmýz siyasi propaganda aracý olarak kullanýlmak isteniyor diye konuþtu. Deðiþikliðin onaylanmasý ile yaklaþýk 485 bin hektarlýk 2B arazisinin devlet eliyle orman dýþýna çýkarýldýðýný ifade eden Çimenser, þunlarý kaydetti: Bu alanlarýn yaklaþýk 60 bin hektarý tamamen yerleþim alanýna dönüþmüþ durumda. Kalanýn yaklaþýk 110 bin hektarý mera, 300 bin hektarý tarým arazisi ve diðer geri kalaný da çeþitli þekillerde kullanýlýyor. Günümüzde orman varlýðý hýzla azalýrken 2B alanlarýn orman vasfýný geri kazandýrmaya yönelik bir çaba gösterilmemesinin ve mevcut iþgalleri meþrulaþtýrmaya yönelik yasal düzenlemeler yapýlmasýnýn masum bir amacý olmadýðý açýk. Zehra Þahindokuyucu Ankara Ýngiliz bilim insanlarý araþtýrmalarýna dayanarak, karýncalarýn yuvalarýnýn içinde konuþtuðunu ifade ediyor. Ýngiliz gazetelerinde yer alan habere göre, yuvalarýn içine minyatür mikrofon ve hoparlör yerleþtiren araþtýrmacýlar, kraliçe karýncanýn iþçi karýncalara yönelmiþ sesini kaydedip tekrar çaldý. Oxford Üniversitesi nden Jeremy Thomas, kraliçe karýncanýn sesini hoparlör aracýlýðýyla yuvaya verdikleri zaman iþçi karýncalarýn Bütün hayvanlar nereden gelmektedir? Yeryüzünde hayvanlarýn olmadýðý zamanlara iþaret eden fosil kayýtlarý 540 milyon yýl önceki Kambriyan Patlamasý na dek uzanmaktadýr, ardýndan her þekilde ve büyüklükte binlerce yaratýk ortaya çýkmýþtýr. Bu sorun Charles Darwin den baþlayarak bilimcileri bir buçuk asýrdan daha uzun bir süredir rahatsýz etmektedir. Fakat bugün, zekice bir dedektiflik çalýþmasý ile araþtýrmacýlar kayýp atlarýmýzý ortaya çýkardýlar. Bir paleontoloðun bakýþ açýsýyla erken dönemdeki hayvanlarýn sorunu vücutlarýnýn sert parçalardan yoksun olmasýdýr. Kemik, gaga, týrnak ya da kabuk gibi yapýlara sahip olmayan bu süngerimsi canlýlar hiçbir zaman jeolojik kayýtlara geçemezler. Bu durum evrimsel biyologlarýn iþini güçleþtirmektedir. Tüm Kambriyan canlýlarýnýn en azýndan on milyonlarca yýldýr doðal seleksiyona tabi olduklarý bilinmektedirler. Öyleyse bu canlýlardan kalan izler nerededir? Bu sorunun yanýtý arkalarýnda býraktýklarý eþsiz moleküllerde yatmaktadýr. California Üniversitesi nden organik jeokimyacý Gordon Love önderliðindeki araþtýrma ekibi 24-IPC adý verilen böyle bir moleküle odaklandýlar. 24-IPC modern süngerleri de içeren bir aileye ait olan ve hayvanlarýn soy aðacýndaki köklerden biri olduðu düþünülen Demospongiae adýndaki bir sünger tarafýndan üretilmektedir. Darwýn in dediði gibi... Araþtýrmacýlar Arabistan Peninsula da Umman Petrol Geliþtirme þirketi tarafýnda çýkarýlan eskiden kalma 30 kadar toprak çekirdeðine ulaþmýþlardýr. Çekirdekler tortul tabakalar içermekte ve neredeyse uzun, küresel antenleri havada ve çeneleri açýk saatlerce hareketsiz savunma durumunda beklediklerini kaydetti. Ünlü Ýngiliz bilim insaný Thomas, Araþtýrmanýn en önemli keþfi, deðiþik seslerin karýnca kolonisinde deðiþik tepkilerine yol açmasý yorumunda bulundu. Araþtýrma Science dergisinde de yayýnlandý. Hayvanlar için yakýn geçmiþe uzanan bir baþlangýç buzul çaðýnýn sonuna, 635 milyon yýl öncesine uzanmakta ve Kambriyan Patlamasý nýn olduðu dönemleri de kapsamaktadýr. Çekirdeklerin 24-IPC ile etkileþen ve miktarýnýn belirlenmesini saðlayan kimyasal maddelerle çeþitli iþlemlere tabi tutulmasýnýn ardýndan Nature dergisinin bu haftaki sayýsýnda yayýmlanacaðý üzere, en eski kýsýmlarýnda bile yüksek miktarda 24-IPC olduðunu tespit ettiler. Bu bulgu hayvanlarýn kökeninin Kambriyan Patlamasý ndan en az 100 milyon yýl öncesine uzandýðýný göstermektedir. Sonuçta fosil kayýtlarýnýn da gösterdiði gibi hayvanlar yeryüzünde olaðanüstü bir þekilde birden bire deðil, Darwin in öne sürdüðü gibi yavaþ yavaþ ortaya çýkmýþlardýr. Bulgular bir gizemi çözerken bir diðerini arttýrýyor gibi görünmektedir: Hayvanlarýn kökenini 100 milyon yýl geriye çekmek, onlarýn baþlangýcýný Kartopu Yeryüzü olarak adlandýrýlan ve dünyanýn tamamen buzlarla örtülü olduðu düþünülen döneme yerleþtirmek demektir. Eðer bu doðruysa Demospongiae günümüzde olduðu gibi görece ýlýk sularda deðil son derece çetin koþullarda ortaya çýkmýþtýr. Love bunun mümkün olduðunu, süngerlerin Kartopu Yeryüzü döneminden bile önce geliþmiþ olabileceklerini ve soylarýný sürdürmeye yetecek miktarda süngerin yaþamaya devam etmiþ olabileceðini söylemektedir. Dartmouth Üniversitesi nden paleobiyolog Kevin Peterson araþtýrmanýn heyecan verici olduðunu, hepimizin süngerlere uzanan köklerimizin izini sürebileceðimizi belirtmektedir.

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014 2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI Mart, 2014 İllerin Kazanacak Partilere Göre Dağılımı AK Parti CHP MHP BDP/HDP Rekabetin Olduğu İller 2 BAĞIMSIZ ZİHNİ ALDIRMAZ ADANA AK PARTİ CHP MHP

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 290220001 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMİ (BURSA / MERKEZ - Taşra) 1 1 0 75,76029 75,76029 290220003 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI Halkın, ilk yardım ile ilgili basit uygulamaların hayat kurtardığı ve ilk yardım öğrenmenin önemini fark etmelerini sağlamak, Kişileri ilk yardım öğrenmeye motive etmek,

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı