Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!"

Transkript

1 Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz hakkýnda olumsuz bir tablo yaratýlmaya çalýþýlmýþtýr. Söz konusu iddialar, yargýda görülmekte olan davanýn görüþülmesinin iki gün öncesine denk getirilmiþtir. Bu þekildeki kampanyalar, daha önce de bir çok kez tekrarlanmýþtýr. Arsenik iddiasýna iliþkin gazete haberinin küpürü Yetkili makamlar tarafýndan herhangi bir görev verilmemiþ olmasýna raðmen, kamuoyunu yanýltmak ve endiþeye sevk etmek amacýyla tamamen maksatlý olarak ortaya attýklarý bu iddialarý mahkeme öncesinde gündeme getirmeleri " yargýsýz infaz" deðil de nedir! Maden karþýtlarýnýn yýllarca siyanür konusunda yaptýklarý spekülasyonlarýn asýlsýz olduðu ortaya çýkýnca arsenik ve baþka konularý gündeme getireceklerini, þirketimiz, Eylül 2003 tarihli Sektör Maden dergisinde yer alan bir makalede kamuoyuna duyurmuþtu. Temmuz

2 Çevre koruma gibi yükselen bir deðeri kalkan seçenlerin amacýnýn, baþta koruduklarýný iddia ettikleri köylüleri, kamuyu, yargýyý ve çevreye gönül vermiþ milyonlarý KANDIRMAK olduðu açýkça ortadadýr. Ancak, bu iddiayý ortaya atarken, dünyanýn tescilli en çevreci altýn madenlerinden birisi ile karþý karþýya olduklarýný unutuyorlar. Ýddianýn maden ile hiçbir ilgisi yok Söz konusu iddialarýn dayanak yapýldýðý analiz raporu incelendiðinde, su örneklerinin maden sahasýna çok uzak noktalardan alýndýklarý anlaþýlmaktadýr. Örneklerin birisi, madenin yaklaþýk 1,5 km güneyindeki Ovacýk köyüne su veren kuyudan; bir diðeri, madenin yaklaþýk 4 km batýsýndaki Saðancý köyü çeþmesinden; ve diðer 3 tanesi ise madenin yaklaþýk 2 km güneyindeki Süleymanlý köyü giriþinde bulunan Kavgalý artezyen kuyularýndan alýnmýþtýr. Söz konusu iddianýn, örneklerin alýnmýþ olduðu yerler itibariyle, Ovacýk Altýn Madeni ile bir ilgisinin olmadýðý çok açýktýr. K X Saðancý Köyü GK-6 GK-5 GK-4 GK-9 GK-3 GK-2 GK-1 GK-8 GK-7 Ovacýk Altýn Madeni Atýk Havuzu Ovacýk Köyü X Ovacýk köyü su X Kavgalý III artezyen kuyusu X X Kavgalý II artezyen kuyusu Kavgalý I artezyen kuyusu Süleymanlý Köyü GK Ovacýk Altýn Madeni gözlem kuyularý X - Maden karþýtlarýnýn örnek aldýðý yerler ÖLÇEK: 1km Ovacýk Altýn Madeni gözlem kuyularý ve maden karþýtlarýnýn örnek aldýðý yerlerin haritasý Temmuz

3 PEKÝ, ÝDDÝALAR DOÐRU MU? Ýzmir Ýli Saðlýk Müdürlüðü: Arsenik deðerleri içme suyu standartlarýndan düþük! Bergama Kaymakamlýðý, bu iddia üzerine, Ovacýk, Çamköy ve Saðancý köy sularýndan aldýðý örneklerin arsenik analizini Ýzmir Ýli Saðlýk Müdürlüðü'nde yaptýrmýþtýr. Analiz raporunda, sulardaki arsenik deðerlerinin, Gýda Maddeleri Tüzüðü'ndeki Ýçme ve Kullanma Sularýnýn taþýmasý gereken standartlar ile Saðlýk Bakanlýðý'nýn Ýçilebilir Nitelikteki Sularýn Ýstihsali, Ambalajlanmasý, Satýþý ve Denetlenmesi Hakkýnda Yönetmelik'teki þiþe suyu standartlarýnýn çok altýna kaldýðý belirtilmiþtir. Þirketimiz de, sonuçlarýn kontrolü açýsýndan, iddiada belirtilen ayný yerlerden su örnekleri almýþ ve bunlarýn analizlerini, Hýfzýssýhha Enstitüsü Ýzmir Bölgesi'nde yaptýrmýþtýr. Bergama Kaymakamlýðý'nýn yaptýrdýðý analizlerin sonuçlarýna çok yakýn sonuçlar elde edilmiþtir. Hem Bergama Kaymakamlýðý hem de Þirket tarafýndan, bu konunun uzmaný Devlet laboratuvarlarýnda iki taraflý olarak yaptýrýlan analiz sonuçlarý maden karþýtlarýnýn iddia ettiði deðerlerden çok farklýdýr. Þirketimiz ayný örnekleri bir kere de yurt dýþýndaki bir laboratuvarda inceletmiþtir. Ýddia edilen analiz deðerleri ile gerçek deðerler arasýnda 20 ila 2600 kat arasýnda deðiþen fark vardýr. BU FARK, KASITLI OLARAK KÝRLETÝLMÝÞ ÖRNEK ALMA HATASININ BÝR GÖSTERGESÝDÝR. Bu sonuçlardan sonra, iddialarýn asýlsýz olduðu ve yöredeki köy sularýndaki arsenik deðerlerinin ilgili standartlarýn çok altýnda olduðu ortaya çýkmýþtýr. Köy sularýndaki arsenik seviyesine ait analiz sonuçlarýnýn karþýlaþtýrmasý (miligram/litre) Örneði alan Analizin yapýldýðý yer Gýda Tüzüðü içme suyu limiti Saðlýk Bakanlýðý içme suyu limiti Ovacýk köyü su Çamköy su Saðancý köyü su Süleymanlý köyü su Kavgalý I artezyen kuyusu Kavgalý II artezyen kuyusu Kavgalý III artezyen kuyusu Maden karþýtlarýnýn iddiasý Bergama Kaymakamlýðý Þirket Ege Üniv. Kimya Bölümü Ýzmir Ýli Saðlýk Müdürlüðü Hýfzýssýhha Enstitüsü Ýzmir Bölge Müd. 0,01 0,01 0,252-0,238-0,091 0,120 0,133 0,0037 0,0015 0, ,002 0,002-0,002 0,0043 0,006 0,006 ALS, Kanada 0, ,0071-0,0062 0, , ,00426 Köylere gidip bildiri daðýtan, halk saðlýðýný umursadýðýný iddia eden bu kiþiler neden bütün haysiyetlerini ortaya koyarak bu tür aþýrýlýklara soyunabiliyorlar? Bu maden yüksek çevre standardý ile aldatmacalara kolaylýkla yanýt verebilmek þansýna sahiptir. Ovacýk, Çamköy ve Süleymanlý köylerinin içme sularý denetim altýnda Ovacýk, Çamköy ve Süleymanlý köylerinin içme sularý, halen, þirketimiz tarafýndan açýlmýþ olan su kuyularýndan temin edilmekte ve bu kuyulardan, her ay düzenli olarak, Hýfzýssýhha Enstitüsü Ýzmir Bölgesi'nde su analizi yapýlmaktadýr. Aþaðýdaki tablolar, bu kuyulardan alýnan su örneklerinin bugüne kadar yapýlan analizleri sonucunda arsenik seviyelerinin standartlarýn altýnda olduðunu göstermektedir. Temmuz

4 Ovacýk Altýn Madeni çevre köyler içme suyu arsenik ölçüm deðerleri (miligram/litre) 0,05 Türk Standartlarý Enstitüsü içme suyu limiti TSE-266 0,04 Ovacýk Çamköy Süleymanlý 0,03 0,02 0,01 Çevre Bakanlýðý Su Kirliliði Kontrolü Yönetmeliði birinci kalite su limiti Gýda Maddeleri Tüzüðü / Saðlýk Bakanlýðý Yönetmeliði içme (þiþe) suyu limiti 0, /6 2001/8 2001/ / /2 2002/4 2002/6 2002/8 2002/ / /2 2003/4 2003/6 2003/8 2003/ / /2 2004/4 2004/6 Bütün çevre tedbirleri alýndý Tesisimizde, altýn ve gümüþlü dore külçelerin elde edilmesi için yürütülen iþlemler sýrasýnda kesinlikle Arsenik kullanýlmamaktadýr. Bu iþlemler sonrasýnda çýkan atýk, içerisindeki siyanürün bozundurulmasý ve arsenik ile diðer aðýr metallerin de suda çözünmeyecek biçimde sabitleþtirilmesi amacýyla arýtmadan geçirilerek atýk havuzuna verilmektedir. Atýk havuzu geçirimsiz olarak inþa edilmiþ olup, yüzey veya yeraltý suyuna atýk salýnmamaktadýr. Þirketimiz, Ovacýk Altýn Madeni'ndeki atýk havuzundan çevreye ve yeraltý suyuna olabilecek herhangi bir sýzýntýyý tespit etmek ve önlemek üzere bütün tedbirleri almýþtýr. Bu çerçeveden olmak üzere, atýk havuzunun ana seddesinin önüne 9 adet gözlem kuyusu açýlmýþtýr. Ayrýca, madendeki yeraltý iþletmesinden (galeri) çýkan yeraltý suyu da analiz edilmektedir. Ovacýk Altýn Madeni atýk havuzunun 50 ila 100 m kadar yakýnýndaki bu gözlem kuyularý, yeraltý suyuna madenden olabilecek bir sýzýntýnýn ilk önce ve kolaylýkla tespit edilebileceði noktalardýr. Devletin sýký denetimi Bu gözlem kuyularýndan, madenin iþletmeye alýndýðý Mayýs 2001 tarihinden beri, Ýzmir Valiliði Ýzleme Denetleme Komisyonu gözetiminde Ýzmir Ýl Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan aylýk su örnekleri alýnmakta ve Hýfzýssýhha Enstitüsü Ýzmir Laboratuvarlarýnda analizler yapýlmaktadýr. Yetkililer, Ovacýk Altýn Madeni'nin denetimi konusunda, hiç bir sanayi dalýnda görülmedik bir biçimde duyarlý davranmaktadýrlar. Amaç: Kamuoyunu tedirgin etmek ve yanýltmak Madenin iþletmeye alýndýðý tarihten bugüne kadar yapýlan analizlerin sonuçlarý, madenden çevreye ve yeraltý-yerüstü sularýna hiç bir sýzýntý olmadýðýný veya kirlenmeye yol açmadýðýný ve çevremizdeki insan ve çevre saðlýðýný tehdit edecek en ufak bir husus bulunmadýðýný ortaya koymaktadýr. Tarafsýzlýðýna þüphe duyulmayan kuruluþlar, bu konuyu incelemek amacýyla örnek alabilirler. Ancak, taraf olduklarý bilinen, önceki yýllarda siyanür konusunda spekülasyon yapan gruplar þimdi de arsenik konusunu iþleyerek kamuoyunu tedirgin etmeye çalýþmaktadýrlar. Bu kampanyanýn, Ovacýk Altýn Madeni aleyhine açýlmýþ olan davalarý yanýltmak amacýyla gündeme getirildiði düþünülmektedir. Kamuoyuna saygýlarýmýzla duyururuz. NORMANDY MADENCÝLÝK A.Þ. Temmuz

5 Ýzmir Ýli Saðlýk Müdürlüðü nün, sulardaki arsenik deðerlerinin içme suyu standartlarýnýn çok altýnda olduðunu belirten yazýsý Temmuz

6 Bergama Kaymakamlýðý tarafýndan alýnan örneklerin Ýzmir Ýli Saðlýk Müdürlüðü'nde yapýlan analiz sonuçlarý NOT: Yukarýdaki resmi raporda "ppb" olarak verilen deðerler, miligram/litre (ppm) ölçü birimine dönüþtürüldüðünde sýrasýyla; Sapanca (Saðancý) Köyü Ýçme Suyu: miligram/litre (ppm), Ovacýk Köyü Ýçme Suyu: miligram/litre (ppm), Ovacýk Köyü Hasan Yýldýrým Evi: miligram/litre (ppm), Çamköy Þebeke: miligram/litre (ppm), Çamköy Ýçme Suyu: miligram/litre (ppm) olmaktadýr. NORMANDY MADENCÝLÝK A.Þ. Genel Müdürlük: Arjantin Cad. 15/4 G.O.P Ankara Tel: Fax: Web: Temmuz

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

ÖZELLEÞTÝRME VE TEKEL

ÖZELLEÞTÝRME VE TEKEL Tülay ÖZERMAN TEKGIDA-ÝÞ Sendikasý Uzmaný ÖZELLEÞTÝRME VE TEKEL Ýçki sektörünün özelleþtirilmesine raðmen tarýmsal sektör açýsýndan çok önemli bir kesime hitap eden tütün ve tütün mamulleri sektörü, çok

Detaylı

ÜYELERÝMÝZE ÖNEMLÝ AÇIKLAMA

ÜYELERÝMÝZE ÖNEMLÝ AÇIKLAMA 12 - Yönetmeliðin 17 nci maddesindeki, tarým yayýmcýsý/danýþmaný sertifikalarýnýn vize süresi 5 yýldan, 2 yýla indirilmelidir. Söz konusu vize iþlemi meslek odalarý tarafýndan gerçekleþtirilmelidir. Ayrýca

Detaylı

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7 TEPAV Yayýnlarý No: 40 Belediye Bütçesi Nasýl Ýzlenir? Yerel Paydaþlar Ýçin Bir Rehber Kitap içeriðinden yazarlarý sorumludur. Kaynak göstermek suretiyle kýsmen veya tamamen alýntý yapýlabilir. Þubat 2009

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:53 Ocak 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan ÖRGÜTLÜ MÜCADELEDEN ÖNCE ÖRGÜT OLMAYI BÝLMEK! T.C. DANIÞTAY ONUNCU DAÝRESÝ YÜRÜTMEYÝ DURDURMA KARARI ALDI.

Detaylı

Bir gece yarýsý operasyonu!

Bir gece yarýsý operasyonu! Eylül 2008 Sayý: 8 Örgütlü hekim güçlü tabip odasý Bir gece yarýsý operasyonu! Hizmet hastaneleri eðitim hastaneleri ile birleþtirildi Saðlýk Bakarlýðý nýn Etlik Ýhtisas Hastanesi ni Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:56 Nisan 2010 Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan YEL DEÐÝRMENÝNE KARÞI OLMAK GÜNCEL Günümüz dünyasý, klasik tanýmlarýnýn dýþýnda bir hayat yaþýyor. Ýktisadi

Detaylı

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 78 HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Editörler Prof. Dr. Gürsel Çetin, Uz. Dr. Ahsen Kaya 19 Yazar Katýlýmýyla

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

KRÝZÝN ASIL NEDENÝ, DOÐAL KAYNAKLARI KULLANAMAMAK 1

KRÝZÝN ASIL NEDENÝ, DOÐAL KAYNAKLARI KULLANAMAMAK 1 KRÝZÝN ASIL NEDENÝ, DOÐAL KAYNAKLARI KULLANAMAMAK 1 Dr. Caner Zanbak 2 Toplumu ilgilendiren konularda bireylerin düþündüklerini açýkça ifade edebilmesi demokrasinin temel ilkelerinden birisidir. Ülkede

Detaylı

ÖZEL SAYI Yeniden Baþlarken Cumhuriyet Üniversitesi Çevre, Mühendislik ve Çevre Mühendisliði Nedir? Çevre Sorunlarý Araþtýrma Ve Uygulama Merkezi ÇEVRE MÜHENDÝSLÝÐÝ EÐÝTÝMÝNE BAKIÞ Çevre Mühendisi ve Çevreciler

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ÝÇÝNDEKÝLER 1. BÖLÜM: FETHÝYE KUÞBAKIÞI 1.1. Demografik Yapý 1.2. Ekonomik Yapý 1.2.1. Tarým ve Hayvancýlýk 1.2.2. Sanayi ve Ticaret 1.2.3. Turizm

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE ÝÇÝN ELEKTRÝK PÝYASASI MEKANÝZMALARINA ÝLÝÞKÝN ÖNERÝLER TÜSÝAD ENERJÝ STRATEJÝSÝ DÝZÝSÝ - 2 MAYIS 2008 TÜSÝAD Yayýn No: :T/2008-05/460 Meþrutiyet Caddesi,

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ Tamer Baykara, Prof. Dr. Hülya Çaylý Hüseyin Çelik, Uz. Mehmet Tokat, Prof. Dr. Turgay Ünalan, Doç. Dr. Ankara Temmuz 2003 Bilimsel Çalýþma

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ KÜRESEL SU KRÝZÝNE ÇÖZÜM ARAYIÞLARI: ÞEBEKE SUYU HÝZMETLERÝNE ÖZEL SEKTÖR KATILIMI DÜNYA ÖRNEKLERÝ IÞIÐINDA TÜRKÝYE ÝÇÝN ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/470

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) kamu politikaları tasarımı sürecine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu ve Aralık 2004 te

Detaylı

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ziya Gökalp Cad. No:

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2014 Sayý: 183 1 Ýçindekiler 16 7 48 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak - Mart 2014 Yýl :13 Sayý : 183 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Öðr. Gör. Tuðçe GÜREL Ýstanbul Üniversitesi Sanat ve Tasarým Fakültesi ÖZET Türkiye'de

Detaylı

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKÝ AYLIKLARA ÝLÝÞKÝN UYGULAMA KILAVUZU Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Defterdarlýk, mal müdürlükleri ve saðlýk kuruluþlarý için... www.sgk.gov.tr BOÞ 2022 AYLIKLARI UYGULAMA

Detaylı

D ü n y a v e T ü r k i y e S ü t E n d ü s t r i s i R a p o r u Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu T e þ e k k ü r l e r Prof. Dr. Adem Þahin TOBB ETÜ ÝÝBF Prof. Dr. Atilla Yetiþemiyen Ankara Üniversitesi

Detaylı

Külcü ye görevden ayrýlmasýný önerdi. Dinçer Solmaz

Külcü ye görevden ayrýlmasýný önerdi. Dinçer Solmaz Esnaf fýrsatý kaçýrmasýn KSS ye 400 yeni dükkan yapýlacak. Küçük Sanayi Sitesi ni Ankara Yolu na baðlayan noktada, yeni dükkan alanlarý iþaretleyen imar komisyon kararý, Belediye Meclisi tarafýndan oy

Detaylı