BATI AKDENÝZ TARIMSAL ARAªTIRMA ENSTÝTÜSÜ. Cevdet Fehmi ÖZKAN Ziraat Yük. Mühendisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BATI AKDENÝZ TARIMSAL ARAªTIRMA ENSTÝTÜSÜ. Cevdet Fehmi ÖZKAN Ziraat Yük. Mühendisi"

Transkript

1 BATI AKDENÝZ TARIMSAL ARAªTIRMA ENSTÝTÜSÜ ÖRTÜALTI SEBZE YETݪTÝRÝCÝLÝÐÝNDE GÜBRELEME Cevdet Fehmi ÖZKAN Ziraat Yük. Mühendisi ANTALYA 2007

2 B-ÖRTÜALTI SEBZE YETݪTÝRÝCÝLÝÐÝNDE GÜBRELEME 1.GÝRݪ 2.GÜBRELEMEYE ETKÝ EDEN FAKTÖRLER 2.1.BÝTKÝ FAKTÖRÜ BÝTKÝ ÇEªÝDÝ BÝTKÝNÝN GELݪME DÖNEMÝ 2.2.ÝKLÝM FAKTÖRÜ SICAKLIK IªIK ORANSAL NEM 2.3. TOPRAK ÖZELLÝKLERÝ: TOPRAK REAKSÝYONU (ph): TUZLULUK ORGANÝK MADDE BÜNYE KÝREÇ (%CaCO3) KÖK BÖLGESÝNDE BULUNAN BÝTKÝ BESÝN MADDESÝ MÝKTARI 2.4.SU SU KALÝTESÝ 2.5.BÝTKÝ BESÝN ELEMENTLERÝ 3.TOPRAK VE YAPRAK ÖRNEKLERÝNÝN ALINMASI 3.1.TOPRAK ÖRNEKLERÝNÝN ALINMASI 3.2.YAPRAK ÖRNEKLERÝNÝN ALINMASI 3.3.BÝLGÝ FORMU: 4.GÜBRELER VE GÜBRELEME 4.1.GÜBRELER VE ÖZELLÝKLERÝ 4.2.GÜBRE MÝKTARININ SAPTANMASI 5.SONUÇ 6.KAYNAKLAR

3 B-ÖRTÜALTI SEBZE YETݪTÝRÝCÝLÝÐÝNDE GÜBRELEME 1.GÝRݪ Kültür topraklarýnýn verim gücünü yükseltmek, ürünün verim ve kalitesini artýrmak amacýyla herhangi bir maddenin topraða verilmesine GÜBRELEME denir. Bitki, toprak ve iklim koºullarýna göre gübreler ve gübreleme tekniði deðiºiktir. Sebzeler diðer bitkilerle kýyaslandýðýnda çok daha fazla besin maddesine ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden sebze yetiºtiriciliðinde gübrelemenin ayrý bir önemi vardýr. Örtü altýnda yapýlan yetiºtiricilikte sebzeler, yüksek verimli hibrit çeºitlerin yetiºtirilmesi ve yetiºtirme süresinin uzun olmasý nedeniyle tarlada yapýlan yetiºtiriciliðe göre birim alandan daha çok besin maddesi kaldýrýrlar. Bu yüzden serada yapýlan yetiºtiricilikte tarlaya göre % oranýnda daha fazla gübre kullanýlmaktadýr. Ancak bilgisizce uygulanan bir gübreleme programý pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Ürünle topraktan kaldýrýlan yada çeºitli yollarla uzaklaºan besin maddeleri, yeterince saðlanamazsa yada bilinçsizce fazla uygulanýrsa verim ve kalite olumsuz etkilenmektedir. Örtüaltý yetiºtiriciliðinde bu kadar yüksek miktardaki besin maddesini topraða açýkta yetiºtiricilikte olduðu gibi sezon boyunca 2-3 defada vermek mümkün deðildir. Çünkü bu ºekilde yoðun olarak uygulanan gübreler tuzluluk sorunu yaratmakta ve bitkilerin su ve dolayýsýyla besin maddesi alýmý da engellenmektedir. Ülkemizde örtüaltý yetiºtiriciliðinde yaygýn olarak damla sulama sistemi kullanýlmaktadýr. Bitkilere gübreler bu sistemle verilmektedir. Modern tarýmda sulama suyu içinde gübrelerin uygulanmasýna sulama ve gübreleme kelimelerinin birleºmesinden oluºan Fertigasyon denir. Bu ºekilde gübre uygulamasý bütün sulama sistemleri ile yapýlabilirse de mini yaðmurlama ve damla sulama sistemleri diðerlerine göre suyun etkili kullanýmýný saðladýðý için daha uygundur. Bitkisel üretimde yüksek verimli ve kaliteli ürün elde etmenin ilk koºulu; kök bölgesinde yeterli miktarda su ve bitki besin maddesinin sürekli bulunmasýdýr. Damla sulama ile gübre uygulamasý sonucu bu koºul en iyi ºekilde yerine getirilir. Damla sulama sistemi ile gübre uygulamasýnýn üstünlükleri ºunlardýr: --Bu sistemle su, yalnýz kök bölgesine verildiði için su ve gübrenin etkili kullanýmý saðlanýr. En az düzeyde su ve gübre kaybý olur. --Bitki kök ortamýnda bitki besin maddesi miktarýnýn kontrolü kolay saðlanýr --Toprak solüsyonunda bulunan tuz miktarýndaki dalgalanmalar azaltýlýr. --Bitkinin geliºme dönemlerine göre verilmesi gerekli besin maddesi miktarý, çeºidi, oraný, verilme ºekli ve zamaný farklýdýr. Bu esneklik kolaylýkla saðlanabilir. --Gübrenin dýºýnda ilaç ve benzeri diðer kimyasallar uygulanabilir. --Tarýma elveriºli olmayan taºlý, kumlu vb. alanlarda yetiºtiricilik yapýlabilir. --Su ve gübre uygulamasýnda daha az iºçilik ve zaman ister. Bu sistemin olumsuz yanlarý ise ; -- Ýlk yatýrým maliyeti yüksektir. -- Sulama sisteminin hatalý düzenlenmesi sonucu su ve gübre uygulamalarýnda uygun olmayan sonuçlar ortaya çýkabilir. --Sulama suyu içinde kimyasal madde verilmesi sulama sisteminde týkanma ve aºýnmalara neden olabilir. -- Geleneksel yöntemlere göre daha fazla teknik bilgi ister. 2.GÜBRELEMEYE ETKÝ EDEN FAKTÖRLER 2.1.BÝTKÝ FAKTÖRÜ BÝTKÝ ÇEªÝDÝ

4 Bitkinin çeºidi gübrelemeyi etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Farklý çeºitler farklý besin maddelerine ihtiyaç duyarlar.bu, hasat edilen organa göre de deðiºir. Örneðin marul gibi yapraðý yenen sebzeler domates ve hýyara göre daha çok azota ihtiyaç duyarlar. Domates ve hýyarýn ise fosfor, potasyum ve kalsiyum isteði fazladýr. Bitki çeºidine göre besin maddesi oranlarý deðiºtiði gibi her bitkinin ürünle topraktan kaldýrdýðý besin maddesi miktarlarý da farklýdýr. Ayrýca bitkinin kök sistemi ve köklerin besin maddelerini tutma kapasitesi de önemlidir BÝTKÝNÝN GELݪME DÖNEMÝ Bitkinin geliºme dönemi de gübrelemede dikkate alýnmalýdýr. Her bitki fide, meyve büyütme ve hasat gibi farklý geliºme dönemlerinde farklý miktarlarda ve oranlarda besin maddesine ihtiyaç duyarlar. Örneðin domatesin toplam ihtiyacýnýn % 15 i fide döneminde (Dikimden bitki boyu 40 cm olana kadar), % 30 u geliºme döneminde (bitki boyu arasý), % 55 ide kalan sürede verilmelidir. Hýyarda ise toplam besin maddesi gereksiniminin % 33 ü ilk meyve tutumuna kadar % 66 sýda kalan sürede verilmelidir. Ayrýca bitkiler geliºme dönemlerine göre farklý oranlarda besin maddesine ihtiyaç duyarlar. Genel olarak N/K2O oranýný dönemlere göre aºaðýdaki gibi verebiliriz: Geliºme Dönemi N/K2O oraný Kök Geliºimi 1/1 Yüksek P Yaprak ve çiçek geliºimi 1/1 Meyve tutumu ve büyüme 2/3 Meyve olgunlaºma ve hasat 1/3 2.2.ÝKLÝM FAKTÖRÜ SICAKLIK: Bitkilerin geliºebilmeleri için gündüz ve gece sýcaklýk istekleri farklýdýr. Örtü altýnda yaygýn olarak yetiºtirilen bazý sebzelerin sýcaklýk istekleri aºaðýdaki gibidir(c): ÇEªÝT GÜNDÜZ GECE Domates Hýyar Biber Patlýcan Bitkilerin besin maddelerini alýmý üzerinde, toprak sýcaklýðýnýn da önemli rolü vardýr C tan düºük toprak sýcaklýðýnda özellikle P, Ca, Fe ve Mn alýmý engellenmektedir. Kýºýn ve erken ilkbaharda görülen noksanlýklarýn sebebi topraðýn soðuk olmasý sonucu kök geliºiminin ve besin maddesi alma kapasitesinin düºük olmasýdýr. Bu tür noksanlýklarýn giderilmesi için fazla gübreleme deðil malçlama gibi toprak sýcaklýðýný arttýrýcý önlemlerin alýnmasý önerilir. Ayrýca toprak sýcaklýðýnýn düºük olmasý topraktaki mikroorganizma faaliyetini azaltarak organik maddenin ayrýºmasýný da yavaºlatýr.

5 2.2.2.IªIK: Iºýk fotosentezi ve bitkide besin maddesi oluºumunu etkiler. Iºýk az olursa solunum artar, besin maddesi parçalanýr ve bitki zayýf düºer. Iºýk fazla ise bitki daha çok azot daha az potasyum tüketir, bu yüzden N/K oraný 1/1,2 olmalýdýr. Kýºýn ise bitki daha çok potasyum ister ve bitkinin ýºýksýzlýktan aðarmasýný önlemek amacýyla N/K oraný 1/2-3 olmalýdýr. Yüksek potasyum kýºýn meyve kalitesini arttýrýr, bitkinin daha sýký ve saðlam geliºmesini saðlar ORANSAL NEM : Örtüaltý yetiºtiriciliðinde her bitkinin sera içi oransal nem isteði farklýdýr. Domates için % 50-70, hýyar için % olmalýdýr. Domateste % 50 nin altýnda olursa polen çimlenmesi azalýr. Hýyarýn nem isteðinin yüksek olmasýnýn nedeni ise ;kökleri aracýlýðýyla aldýðý su ile yapraklarýndan terleme yoluyla kaybettiði su arasýndaki dengesizliktir. Yüksek oransal nem miktarý terlemeyi azaltýr. Buda su alýmý ve bazý besin maddelerinin taºýnmasýný engeller. Örneðin yüksek nem domateste Ca un alýnmasýný engeller ve meyvede çiçek dibi çürüklüðü görülmesine neden olur TOPRAK ÖZELLÝKLERÝ: TOPRAK REAKSÝYONU (ph): Bitki besin maddelerinin alýnabilirliðini etkiler. Birçok besin elementinin yarayýºlýlýðý hafif asit ve nötr reaksiyonlarda daha fazladýr. Damla sulama ile gübreleme yapýlan alkali ve hafif alkali topraklarda fizyolojik asit veya nötr karakterli gübreler kullanýlmalýdýr. Ayrýca sulama suyunun PH ý asit eklenerek ayarlanmalý ve topraktaki besin maddelerinin yarayýºlýlýðý arttýrýlmalýdýr TUZLULUK: Tuzluluk bitki geliºimini engelleyen en önemli faktörlerden birisidir. Bitkilerin tuza dayanýklýlýðý türlere göre deðiºmektedir(çizelge-1). Seralarda yaygýn olarak yetiºtirilen türler arasýnda tuza dayanýklýlýðý en yüksek olaný domatestir.aºýrý tuzluluk bitkilerin su almasýný, dolayýsýyla besin maddesi alýmýný da engellemektedir. Örtüaltý yetiºtiriciliðinde çok fazla gübre kullanýlmasý ve tuzlu sularýn etkisi ile toprakta aºýrý tuz birikimi olmaktadýr. Tuzluluðu gidermek için drenaj sorunu olmayan seralarda toprak bol su ile yýkanmalýdýr. Toprakta tuz deðerinin 2 mmhos/cm un altýnda olmasý gerekir. Çizelge-1 Farklý tuz seviyelerinde yetiºtirilen, bazý sebzelerde meydana gelen ürün kayýplarý Topraðýn EC deðeri mmhos/cm Bitki Ürün Kaybý %10 %25 %50 Domates Hýyar Kavun Marul Biber ORGANÝK MADDE: Organik maddenin kaynaðý bitki ve hayvan artýklarý ile toprak canlýlarýdýr. Organik madde topraðýn su tutma kapasitesini arttýrýr, havalanma koºullarýný düzenler, toprak sýcaklýðýný arttýrýr. Toprak canlýlarý için besin kaynaðýdýr. Tamponlama etkisiyle PH ý ayarlar. Ayrýºmasý sonucu bitkiye yarayýºlý halde besin maddeleri ile hümik ve fülvik asitler ortaya çýkar. Bu organik asitler toprakta

6 alýnamaz formdaki besin maddeleri ile tepkimeye girerek, onlarýn bitkiler tarafýndan alýnmasýný kolaylaºtýrýr. Seralarda yoðun kimyasal gübre kullanýmý sonucu topraðýn doðal yapýsý ve canlýlýðý bozulmaktadýr. Bunu düzeltmenin ve ayný sera topraðýný deðiºtirmeden uzun süre kullanmanýn en uygun yolu topraðý organik maddece zenginleºtirmektir. Bunun için seralara topraðýn organik maddesini %5 e çýkartacak miktarda çiftlik gübresi verilmelidir BÜNYE: Topraðýn su tutma, havalanma ve katyon deðiºim kapasitesi bünye ile doðrudan ilgilidir. Aðýr topraklarýn su tutma ve katyon deðiºim kapasitesi yüksek ancak havalanma koºullarý uygun deðildir. Hafif topraklar ise tam tersi özelliklere sahiptir. Bu yüzden hafif topraklarda yýkanma ile besin maddesi kaybý daha fazla olmaktadýr. Sulamada ise verilecek su miktarý ile sulama aralýðý bünyeye göre deðiºir. Damla sulama ile gübre uygulamasý için topraklarýn hafif bünyeli olmasý uygundur KÝREÇ (%CaCO3): Bitkiler için Ca kaynaðýdýr. Toprakta yüksek olduðu zaman PH ýn yükselmesine sebep olur ve P, Fe, Zn gibi bazý elementlerin bitkiler tarafýndan alýnmasýný engeller. Ancak CaCO3 formunda kaldýðý sürece bitki için zararý yoktur KÖK BÖLGESÝNDE BULUNAN BÝTKÝ BESÝN MADDESÝ MÝKTARI Damla sulama ile gübrelemede yalnýz kök bölgesi olarak küçük bir hacim ýslatýlmaktadýr. Bu yüzden bazý kaynaklarda kök bölgesindeki besin maddesi miktarý önemsiz kabul edilmektedir. Ancak yapýlan bir çok araºtýrmada bunun önemli olduðu ve damla sulamaya uygun gübre önerisi hazýrlanýrken dikkate alýnmasý gerektiði belirlenmiºtir. Özellikle örtüaltý sebze yetiºtiriciliðinde çok fazla gübre kullanýldýðý için toprakta gübre birikiminin olmasý bu konunun önemini arttýrmaktadýr. Örneðin Hollanda Seracýlýk Araºtýrma Enstitüsü Laboratuvarlarýnda Toprak analiz sonuçlarýna göre domates için önerilen potasyum miktarý grK/ton su arasýnda deðiºmektedir. Verilmesi gerekli potasyum miktarý arasýndaki fark 3 kata yakýndýr ve önemli gübre tasarrufu saðlamaktadýr. Narenciye ve Seracýlýk Araºtýrma Enstitüsünde ilkbahar dönemi hýyar yetiºtirilerek yapýlan bir çalýºmada damla sulama ile deðiºik dozlarda gübre uygulamasý ile aºaðýdaki sonuçlar alýnmýºtýr (Çizelge-2): Çizelge-2 Farklý Gübre Uygulamalarýnýn Hýyar Verimine Etkisi Gübre Uygulamalarý (gr/ton su) Verim N P2O5 K2O (Kg/da) Bu denemenin yapýldýðý sera topraðýnda; genellikle çiftçi seralarýnda olduðu gibi çok fazla gübre birikimi vardýr. Bu yüzden gübre verilmeyen parsellerde bile ürün alýnmýºtýr. Ayrýca gübre dozu arttýkça verim artmamýº azalma eðilimi göstermiºtir. 2.4.SU

7 Su, bitki dokusunda önemli oranda bulunur. Fotosentez olayýnda ve bitki bünyesinde besin maddelerinin taºýnmasýnda önemli rol oynar. Bitki yetiºtiriciliðinde ve damla sulama ile gübre uygulamasýnda suyun miktarý ve kalitesi çok önemlidir. Bitkiye verilecek su miktarýnýn saptanmasý Sulama ile ilgili bölümde ayrýntýlý olarak verilmiºtir. Bitkinin su gereksinimi bitkinin geliºimi ile doðrudan ilgilidir. Bitki hýzlý geliºtiði sýcak mevsimlerde daha fazla su tüketir. Bu dönemde gübre ihtiyacý da fazladýr. Damla sulama sistemi ile gübreler, sulama suyu miktarýna orantýlý olarak uygulanmalýdýr SU KALÝTESÝ: Sulama suyunun kalite özelliklerini; PH, tuzluluk ve içerdiði bazý katyon ( Ca, Mg, K, Na) ve anyonlarýn ( Cl, SO4,HCO3 ve CO3) miktarý ve oraný (SAR) belirlemektedir. Damla sulama ile gübrelemede; gübreler sulama suyunun içinde eritilerek verildiði için su kalitesi özellikle önemlidir. Suyun içindeki K, Ca ve Mg gibi bazý elementler bitki besin maddesidir. Suyun PH ý eðer yüksekse; bitki besin maddelerinin büyük çoðunluðunun alýnmasý için en uygun PH olan 6-6,5 a Nitrik asitle ayarlanmalýdýr. Bir çok sulama suyunda bulunan ve bitkilerin çok az ihtiyaç duyduðu Na ve Cl en önemli tuzluluk kaynaðýdýr. Bu sistemde gübreli su belli oranda tuz içereceði için sulama suyunun tuz miktarý düºük olmalýdýr. Aksi takdirde bitki kök bölgesinde aºýrý tuzluluk yaratacaðý için bitkinin su ve besin maddesi alýmý engellenir. Özellikle sert sularda fazla miktarda bulunan Ca, P ile birleºerek fosforun bitkiler tarafýndan alýnamaz forma dönüºmesine sebep olur. Suda bikarbonat(hco3) miktarý yüksek olursa Fe alýmý engellenir. 2.5.BÝTKÝ BESÝN ELEMENTLERÝ : Bitki geliºimi için mutlaka gerekli 16 elemente ihtiyaç vardýr. Bunlar makro ve mikro element olmak üzere iki gruba ayrýlýrlar. Makro elementler : Karbon( C ), Hidrojen( H ), Oksijen( O ), Azot( N ), Fosfor( P ) Potasyum(K ),Kalsiyum( Ca ), Magnezyum(Mg), Kükürt( S ) Mikroelementler : Demir( Fe), Mangan(Mn), Çinko(Zn), Bakýr(Cu), Bor( B), Klor(Cl),Molibden(Mo). Bitki besin elementlerinin bitki bünyesinde 5 ana iºlevi vardýr: a- Organik maddenin ana bileºeni ( C H O N S) b-enzim aktivasyonu ve etkinleºtirilmesi (K Fe Mn Cu Zn) c-enerji oluºumu ve aktarýmý, kullanýlmasý (P) d-osmotik potansiyelleri ayarlama (K) e-hücre duvarýnýn yapýsýný oluºturma ve dayanýklýlýðýný saðlama (Ca,B) Bitki besin elementlerinin bitki tarafýndan alýnma ºekli ve hareketi de farklýdýr. (Çizelge-1). Çizelge-3. Bitki Besin elementlerinin bitki tarafýndan alýnma ºekli ve hareketi Grup Besin maddesi 1 Aktif alým, hýzlý hareket NO 3, NH 4, P, K, Mn 2 Orta derecede hareket Mg, S, Fe, Zn, Cu, Mo, C 3 Pasif alým, yavaº hareket Ca, B Ayrýca bitki besin elementleri arasýnda, diðerinin alýnmasýný teºvik edici ve engelleyici iliºkiler vardýr (Çizelge-2). Bitkide görülen besin maddesi noksanlýk ve

8 fazlalýðýnýn görülmesi, sadece o besin elementinin kök bölgesinde noksan veya aºýrý miktarda bulunmasýndan deðil, bu antagonistik ve sinergetik iliºkilerden de kaynaklanabilir. Çizelge-4. Bitki Besin Elementleri Arasýndaki Ýliºkiler Alýnan Alýmý azalan Alýmý Artan NH4 Mg K Ca Mo Mn P Cl S NO3 Fe Zn Mg K Ca Mo P Cu Zn Mo K Ca Mg Mn (asit top) Ca K Mg Mn (asit top) Mg Ca K Mo Fe Cu, Zn Zn Cu Cu Zn Mo Mn Zn Ca Mo Gübreleme yapýlýrken mutlaka besin elementlerinin; bitki bünyesindeki hareketi, alým ºekli ve aralarýndaki iliºkiler dikkate alýnmalýdýr. Bitki bünyesinde yaptýklarý görevlerinin etkisiyle, bitkide besin elementlerinin az yada aºýrý miktarlarda bulunmalarý bitki geliºimini, verim ve kaliteyi önemli oranda etkiler. Her elementin noksanlýk yada fazlalýðýnda karakteristik belirtiler ortaya çýkar. Bu belirtiler bitkiye göre deðiºebilir. Azot( N ): Noksanlýk: Azot noksanlýðýnda bitkide büyüme geriler, yaºlý yapraklarda sararma ortaya çýkar. Domateste yapraklar küçük açýk yeºil, sarý renkli ve yukarýya doðru kalkýktýr. Gövde dik, ince ve liflidir. Çiçeklerde dökülme görülür. Meyveler küçüktür ve kýzarmadan önce soluk yeºil renk alýrlar. Hýyarda yaºlý yapraklarda sararma görülür. Gövde ince ve liflidir. Meyveler kýsa ve soluk yeºildir. Meyvelerin çiçek dibinde büzülme görülür. Fazlalýk: Azot fazlalýðýnda yapraklar koyu yeºil olur, vejetatif geliºme artar. Ürünün kalitesi düºer meyve ve sebzelerin tadý bozulur. Hastalýk etmeni ve böcek zararlarý ile dondan bitki daha çok etkilenir. Ýletim dokularý zarar gördüðü için hýyar gibi bazý bitkilerde Ca noksanlýðý görülebilir. Fosfor( P ): Noksanlýk: Bitki önce koyu yeºil daha sonra mor renk alýr. Noksanlýk önce yaºlý yapraklarda görülür. Meyvede olgunlaºma gecikir. Gövdede kýsalma ve incelme görülür. Çiçeklenme ve meyve tutumu zayýftýr. Fazlalýk: Özellikle Fe ve Mn gibi mikroelement noksanlýðý ortaya çýkar. Potasyum( K ): Noksanlýk: Önce yaºlý yapraklarda görülür. Yaprak ucundan baºlayan ve kenarlara yayýlan sararma ve kahverengileºme sonucu yapraklar yukarý doðru kývrýlýr. Bu belirtiler ortaya çýkmadan önce yaprakta beyaz, sarý veya kahverengi noktacýklar belirir. Verim ve kalite düºer. Hastalýk etmeni, zararlý ve dona karºý dayanýklýlýk azalýr. Domateste ayrýca meyvelerde çatlama ve dökülme görülür. Kýzarma düzenli deðildir ve renkler donuktur. Hýyarda ise meyveler küçüktür ve çiçek kýsmýna doðru incelme görülür. Fazlalýk: Genellikle Mg ve Ca noksanlýklarýna ait belirtiler ortaya çýkar.

9 Kalsiyum( Ca): Noksanlýk: Ýlk belirtiler genç yapraklarda ve büyüme uçlarýnda görülür. Köklerin büyüme uçlarý kahverengileºir ve ölür. Genç yapraklar küçülür, yaprak uçlarý ve kenarlarý yukarý doðru kývrýlýr, kahverengi benekler ortaya çýkar. Domateste karakteristik olarak meyvelerde çiçek dibi çürüklüðü görülür. Hýyarda ise meyveler küçülür ve bükülür. Fazlalýk: Ca fazlalýðý K,Mg ile Fe, Mn,Zn ve B eksikliðine sebep olur. Magnezyum(Mg) : Noksanlýk: Noksanlýk belirtileri yaprak ucu ve kenarlarýndan baºlayarak ilerler. Yaºlý yapraklarda damarlar arasýnda sararma ºeklinde ortaya çýkar. Damarlar yeºil kalýrken, yaprak að görünümü alýr. Fazlalýk: K ve Ca noksanlýklarý ºeklinde ortaya çýkabilir. Demir( Fe) : Noksanlýk: Ýlk belirtiler genç yapraklarda baºlar. En ince damarlar bile yeºil kalýrken damar aralarýnda sararma görülür. Yaprak að görünümü alýr. Noksanlýk ºiddetli olursa belirtiler alt yapraklara doðru yayýlýr. Fazlalýk: Önemli bir belirtisi yoktur. Çinko noksanlýðý görülebilir. Mangan(Mn): Noksanlýk:Genç yapraklarda damarlar arasý sararma görülür. Daha sonra beyazlaºýr ve dokunun ölmesi sonucu kahverenkli lekeler belirir. Bu lekeler domatesin gövdesinde de görülebilir Hýyar ve domates Mn noksanlýðýna duyarlýdýr.. Fazlalýk: Geliºmede gerilik ve Fe noksanlýðý ortaya çýkar. Çinko(Zn) : Noksanlýk: Uç yapraklarda sararma ve küçülme, boðum aralarýnda kýsalma olur. Bitki bodurlaºýr ve çalýmsý bir görüntü alýr. Domateste ayrýca yaprak tüylülüðü artar ve meyveler küçükken kýzarýr. Hýyarda ise çiçek sayýsý azdýr ve döllenmemiº durumdadýr. Fazlalýk: Demir noksanlýðýna sebep olabilir Bor( B): Noksanlýk: Ýlk belirtiler büyüme uçlarýnda anormallikler ºeklinde ortaya çýkar. Büyüme noktalarý ve kök uçlarý ölür. Boðum aralarý kýsalýr. Gövde ve yaprak sapýnda çatlamalar görülür. Tomurcuk, çiçek ve tohum oluºumunda azalma meydana gelir. Domateste meyveler deforme olur, içleri kahverengileºir. Fazlalýk: Alt yapraklarýn kenarlarý sararýr, kurur ve dökülür. 3.TOPRAK VE YAPRAK ÖRNEKLERÝNÝN ALINMASI Tarýmsal üretimde verim ve kaliteyi arttýran en önemli kültürel tedbirlerin baºýnda gübreleme gelmektedir. Gübreleme ile yetiºtirilecek bitkinin ihtiyaç duyduðu besin maddeleri topraða verilmektedir. Ancak bitki çeºidine göre uygulanmasý gerekli gübrelerin cinsi, miktarý, verilme ºekli ve zamanýnýn tesbit edilmesi için en önemli yöntem toprak ve bitki analizlerinin yapýlmasýdýr. 3.1.TOPRAK ÖRNEKLERÝNÝN ALINMASI

10 Toprak analizleri ile topraðýn fiziksel ve kimyasal özellikleri ile içerdiði bitki besin maddesi miktarý saptanýr. Genel olarak ; topraklarda; PH, Kireç, Organik Madde, Bünye, Tuzluluk, P, K, Ca ve Mg analizleri yapýlýr. Analiz sonuçlarýnýn deðerlendirilmesiyle eksik bitki besin maddeleri tamamlanýr ve uygun olmayan fiziksel ve kimyasal özellikler düzeltilmeye çalýºýlýr. Ancak analiz sonuçlarýndan doðru deðerler elde edebilmek için örneklerin usulüne uygun ºekilde alýnmasý gereklidir. Çünkü örnek alýnmasý sýrasýnda yapýlan hatalar analiz sýrasýnda yapýlana göre çok daha fazladýr. Toprak örnekleri dikimden en az bir ay önce alýnmalýdýr. Örnek almak için serada veya tarlada M yada N ºeklinde dolaºarak 8-10 nokta iºaretlenir. Buralardan cm derinliðinde V ºeklinde çukur açýlýr. Bu çukurun bir kenarýndan 5cm kalýnlýðýnda bir toprak dilimi alýnýr ve bir kovaya boºaltýlýr noktadan bu ºekilde alýnan topraklar karýºtýrýlýr, taº ve bitki artýklarý ayýklanýr ve 1 kg kadarý laboratuvara ulaºtýrýlýr. Dikimden sonra da örnekler ayný ºekilde alýnýr. Ancak topraklarýn kök bölgesinden alýnmasýna dikkat edilmelidir. Damla sulama sistemi olan seralarda ise topraklar damlatýcýlarýn altýndan ve iki damlatýcý arasýndan eºit sayýda olmak üzere 8-10 yerden alýnýr ve karýºtýrýlýr. Her örnek için bilgi formu doldurulmalýdýr. Toprak Analizi yapýlmadan gübre kullanýlacak olursa ºu yanlýºlýklar yapýlabilir: --Gereðinden fazla gübre kullanýlabilir. --Bitkinin isteðinden daha az gübre kullanýlabilir. --Yanlýº cins gübre kullanýlabilir. --Yanlýº ºekilde ve zamanda gübre uygulanabilir. 3.2.YAPRAK ÖRNEKLERÝNÝN ALINMASI Bitki analizleri ile bitkilerin mineral madde içerikleri belirlenerek beslenme durumu hakkýnda bilgi edinilir. Ayrýca bitkilerin yetiºtirildiði topraðýn verimlilik durumu ile uyguladýðýmýz gübre programýnýn uygun olup olmadýðý da saptanýr. Bitki analizleri sap, gövde, dal, sürgün gibi bitkinin deðiºik aksamlarýnda yapýlabildiði gibi en uygun olaný yaprak analizleridir. Çünkü yapraklar besin maddesi fazlalýk ve noksanlýðýný en iyi yansýtan organlardýr. Yapraklarda yaygýn olarak yapýlan analizler; N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn ve B dur. Saptanan analiz sonuçlarý ile bitkide bulunmasý gerekli besin maddesi miktarlarýný gösteren standart deðerler karºýlaºtýrýlýp, Noksan, Yeterli, Yüksek ºeklinde deðerlendirilir. Bitki Analizlerinin yararlarýný ºu ºekilde özetleyebiliriz: --Gözle görülen arazlarýn teºhisi --Saklý arazlarýn ortaya çýkarýlmasý --Besin maddesi noksanlýklarý bulunan sahalarýn tesbit edilmesi --Topraða verilen besin maddelerinin bitki tarafýndan alýnýp alýnmadýðýnýn saptanmasý --Bitki besin maddeleri arasýndaki iliºkilerin belirlenmesidir. Yaprak örneklerinin alýnmasý her bitki çeºidi için farklýdýr. Her seradan veya tarladan ayrý örnek alýnmalý ve örnekler temsil edici özellikte olmalýdýr. Sera giriºinden, cam kenarlarýndan ve ýsýtýcýlarýn yakýnlarýndan örnek alýnmamalýdýr. Sera veya tarlada N veya M çizerek dolaºýp örnek alýnmalýdýr. Sera için her örnek en fazla 2 da'ý temsil etmelidir. Alýnan örnekler delikli naylon torbalara koyulmalý bilgi

11 formlarý doldurularak en geç 4 saat içinde laboratuvara ulaºtýrýlmalýdýr. Bu olanak yoksa buz kutularýnda yada buzdolaplarýnýn sebzeliðinde saklanmalýdýr. Bazý sebzelerde yaprak örneði alma zamaný ve ºekli : Domates : Yaprak örneði alýnmasý birinci döldeki meyveler ceviz iriliðine geldiði zaman baºlar ve geliºme periyodunun ortalarýna kadar devam eder (3-6.döller arasý). Bitkinin büyüme tepesine en yakýn, geliºmesini tamamlamýº genç dalýn orta kýsmýndaki yapraklar örnek almaya uygundur. Analiz için 50 yaprak yeterlidir. Biber ve Patlýcan :Birinci döldeki meyveler kendini gösterdiði zaman yaprak örneði alýnabilir. Örnek alma vejetasyon süresinin ortalarýna kadar devam edebilir. Dal tepesine en yakýn normal iriliðini almýº en genç olgun yaprak örnek almaya uygundur. Analiz için yaprak yeterlidir. Hýyar: Birinci döldeki meyvelerin görünmeye baºlamasý ile vejetasyon periyodunun ortalarýna kadar geçen süre örnek almak için uygundur. Büyüme tepesine en yakýn normal iriliðini almýº en genç olgun yaprak örnek olarak alýnýr. 50 yaprak analiz için yeterlidir. 3.3.BÝLGÝ FORMU: Bilgi formunun doðru ve eksiksiz doldurulmasý, analiz sonuçlarýnýn doðru deðerlendirilmesi ve en uygun gübreleme önerisi yapýlmasýna yardýmcý olacaktýr. Bilgi formunda aºaðýdaki bilgiler bulunmalýdýr: BÝLGÝ FORMU Sera sahibinin Adý ve Soyadý: Ýli : Ýlçesi: Köyü: Mevki: Örnek Alma Tarihi: Bitki Türü ve Çeºidi: Sera Alaný: Örtü Tipi: Yetiºtirme Dönemi: Dikim Tarihi: Sulama Sistemi: Gözle Görülebilir Beslenme Noksanlýklarý: Kullanýlan Gübreler: Kullanýlan Ýlaçlar 4.GÜBRELER VE GÜBRELEME 4.1.GÜBRELER VE ÖZELLÝKLERÝ Sulama suyu ile gübrelemeye uygun gübrelerin suda erime oranlarý yüksek olmalýdýr. Kalýntý ve tortu býrakmadan suda çözünmeli ve sistemde týkanmaya sebep olmamalýdýrlar. Yüksek oranda besin maddesi içermeli ve tuz oraný düºük olmalýdýr. Ayrýca besin maddelerinin bitki tarafýndan kolay alýnmasýný saðlamak için hafif asit karakterli olmasý uygundur. Bu özellikler dikkate alýndýðýnda Çizelge-3.de bulunan gübreler sulama suyu ile kullanýlabilir:

12 Örtüaltý yetiºtiriciliðinde aðýrlýklý olarak azot, fosfor ve potasyumla gübreleme yapýlýr. En ekonomik ve etkili ºekilde gübreleme yapabilmek için yukarýdaki özelliklere sahip olan Amonyum Nitrat ( % 33N), Mono Amonyum Fosfat (MAP) (%12 N- % 61P2O5), Mono Potasyum Fosfat (MKP) (%52P2O5- %34 K2O) ve Potasyum Nitrat ( %13N- %46 K2O) kullanýlabilir. Çizelge-5.Damla sulama sistemleri ile kullanmaya uygun gübreler GÜBRELER Üre Amonyum Nitrat Potasyum nitrat Mono Amonyum Fosfat (MAP) Mono Potasyum Fosfat (MKP) Kalsiyum Nitrat Magnezyum Nitrat Fosforik Asit Nitrik Asit Potasyum Sülfat Amonyum Sülfat Magnezyum Sülfat ETKÝLÝ MADDE MÝKTARLARI (%) 46 N 33 N 13 N-46 K2O 12 N-61 P2O5 52 P2O5-34 K2O 15.5 N-26 CaO 11 N-16 MgO % 85 H3PO4 %60 HNO3 50 K2O 21 N 16 MgO Besin çözeltisi hazýrlarken gübrelerin birbiri ile karýºabilirlik durumu da önemlidir. Kalsiyumlu gübrelerle fosforlu ve sülfatlý gübreler karýºtýrýlmazlar. Aksi takdirde suda erimez halde çökelti meydana gelir. Sulama sisteminde týkanýklýk oluºur. Sertliði yüksek sularda týkanýklýklarý açmak yada PH ý düºürmek için fosforik asit kullanýlýrsa yine çökelti oluºur. Böyle durumlarda nitrik asit kullanýlmalýdýr. Gübrelerin sulama suyu ile veriliº ºeklide önemlidir. Her sulamada mutlaka gübre verilmelidir. Damla sulama sistemi ile gübre uygulamasýnýn amacý olan kök bölgesinde yeterli miktarda su ve bitki besin maddesinin sürekli ve yeterli miktarda bulunmasý ilkesi ancak bu ºekilde saðlanabilir. Aksi takdirde sulama suyu ile gübre verildiði zaman tuzluluk artar, gübre verilmediði zaman ise azalýr ve kök bölgesindeki tuz miktarýnda dalgalanma olur. Bu bitki için stres kaynaðýdýr ve verim miktarýný olumsuz etkiler. Her suda gübre uygulamasý sonucu tuz miktarýnda deðiºme yaºanmaz. 4.2.GÜBRE MÝKTARININ SAPTANMASI Örtüaltý sebze yetiºtiriciliðinde bitkiye verilecek gübrenin miktarý, çeºidi ve oraný; bitki çeºidi ve geliºme dönemi, toprak ve iklim koºullarý ile yetiºtirme dönemi ve sera koºullarýna göre saptanmalýdýr. Gübre miktarýný belirlerken; a) Toprakta bulunan besin maddesi miktarý, b) Bitkinin ürünle topraktan kaldýrdýðý besin maddesi miktarý ve c)damla sulama ile gübre uygulamasýnda ise sulama suyunda bulunmasý gerekli besin maddesi miktarlarý dikkate alýnmalýdýr. a) En uygun gübreleme toprak, yaprak ve su analiz sonuçlarýnýn deðerlendirilmesiyle yapýlýr. Tarým ve Köyiºleri Bakanlýðýna baðlý Yaprak ve Toprak

13 Analiz Laboratuvarlarý bu hizmeti vermektedir. Aºaðýda analiz sonuçlarýna göre hazýrlanmýº gübreleme önerisi görülmektedir(çizelge-6). Çizelge-6. Toprak Analiz Sonuçlarýna Göre Hazýrlanmýº Gübreleme Önerisi TARIM VE KÖYݪLERÝ BAKANLIÐI NARENCÝYE VE SERACILIK ARAªTIRMA ENSTÝTÜSÜ MÜDÜRLÜÐÜ BÖLGE TOPRAK VE YAPRAK ANALÝZ LABORATUVARI TOPRAK ANALÝZ SONUÇLARI VE GÜBRELEME ÖNERÝSÝ Sera sahibinin Seranýn Bulunduðu Yerin Adý Soyadý : Ramazan GÜNDOÐDU Ýli : ANTALYA Bitkinin Türü : DOMATES Ýlçesi : Manavgat : ( Ýlkbahar ürünü) Köyü - Mevkii : Taºaðýl T O P R A K A N A L Ý Z SONUÇLARI Lab. No. 47 Ph (1:2,5) 7.75 Hafif alkali Kireç (%) Yüksek ECX10 6 (25 C) 800 Tuzsuz Kum % 26 Kil % 35 KÝLLÝ TIN Mil % 39 Org. Madde (%) 1.6 P ppm (Olsen) 52 K ppm 496 Ca ppm 1730 Mg ppm 617 DÝKÝM ÖNCESÝ: Dekara 7 ton iyi yanmýº çiftlik gübresi verilmelidir, DÝKÝMDEN SONRA :Damla Sulama ile geliºme dönemlerine göre 1 dekara 1 günde verilmesi gerekli gübre miktarlarý FÝDE DÖNEMÝ( Dikim çiçeklenme arasý) Dekara günde 150 gr. Potasyum nitrat ( % 13 N -% 46 K 2 O Dekara günde 300 gr. Mono amonyum fosfat (% 12 N - % 61 P 2 O 5 ) Dekara günde 250 gr. Amonyum nitrat ( % 33 N) verilmelidir. GELݪME DÖNEMÝ (Çiçeklenmeden hasata kadar Dekara günde 500 gr. Potasyum nitrat ( % 13 N -% 46 K 2 O Dekara günde 300 gr. Mono amonyum fosfat (% 12 N - % 61 P 2 O 5 ) Dekara günde 700gr. Amonyum nitrat ( % 33 N) verilmelidir. HASAT DÖNEMÝ: Dekara günde 600 gr. Potasyum nitrat ( % 13 N -% 46 K 2 O Dekara günde 300 gr. Mono amonyum fosfat (% 12 N - % 61 P 2 O 5 ) Dekara günde 800 gr. Amonyum nitrat ( % 33 N) verilmelidir.

14 b) Bitkinin ürünle topraktan kaldýrdýðý besin maddesi miktarý gözönüne alýnarak gübre miktarý saptanabilir. Bununla ilgili olarak bazý ürünlerin 1 ton ürünle kaldýrdýðý besin maddesi miktarý Çizelge-7 de verilmiºtir. Çizelge-7. Bazý sebzelerin 1 ton ürünle topraktan kaldýrdýðý besin mddesi miktarlarý ( kg) SEBZE TÜRÜ AZOT (N) FOSFOR (P2O5) POTASYUM (K2O) Domates Hýyar Patlýcan Biber Bitkiye verilecek gübre miktarý ;beklenen ürün kaç ton ise 1 ton ürünle kaldýrýlan besin maddesi ile çarpýlarak bulunabilir. c) Gübre miktarýnýn saptanmasýnda üçüncü yol ise sulama suyunda bulunmasý gerekli besin maddesi miktarlarýnýn dikkate alýnmasýdýr. Damla sulama sistemi ile gübrelemede bitki besin maddeleri sulama suyu miktarýna orantýlý olarak uygulanýr. Bazý kaynaklarda bu deðerler 1 ton sulama suyunda bulunmasý gerekli besin maddesi (gr)miktarý olarak bitki çeºidine göre verilmiºtir (Çizelge-8). Bu oranlar bitkinin deðiºik geliºme dönemlerine ve iklime göre deðiºtirilerek uygulanabilir. Çizelge-8. Bazý ürünler için sulama suyunda bulunmasý gerekli besin maddesi miktarlarý (gr/ton) : AZOT(N) FOSFOR(P) POTASYUM(K) HIYAR DOMATES BÝBER PATLICAN MARUL ÇÝLEK Çizelge 9 te ise bitkiye göre deðiºen bu bitki besin maddesi miktarlarýnýn damla sulama sistemine uygun gübrelere çevrilmiº ºekli görülmektedir. Bu miktarlar bitki su tüketimi ile çarpýlarak uygulanýr. Çizelge-9. Bazý ürünler için sulama suyunda bulunmasý gerekli gübre miktarlarý (gr/ton) : Potasyum Nitrat ( %13N- %46 K2O) Mono Amonyum Fosfat (MAP) (%12 N- % 61P2O5) Amonyum Nitrat ( % 33N) HIYAR DOMATES BÝBER PATLICAN MARUL ÇÝLEK

15 5.SONUÇ: Örtüaltý sebze yetiºtiriciliðinde gübrelemeye yönelik her koºulda geçerli bir reçete vermek olanaksýzdýr. Bitki çeºidi ve geliºme dönemi, toprak ve iklim koºullarý ile yetiºtirme dönemi ve sera koºullarýna göre gübreleme programý hazýrlanmalýdýr 6.KAYNAKLAR ATEª T.,ÖZKAN C.F.,ARI N.,ARPACIOÐLU A.E.,KÖSEOÐLU A.T. VE DURCEYLAN E Cam Serada Çift Mahsül Hýyar Yetiºtiriciliðinde Ürünle Topraktan Kaldýrýlan besin Maddesi Miktarlarýnýn Belirlenmesi. Yayýnlanmamýº Sonuç Raporu. Narenciye ve Seracýlýk Araºtýrma Enstitüsü. Antalya. AYERS,R.S. VE WESTCOT D.W., Water Quality for Agriculture. FAO Irrig. and Drain.Paper,29. Rome. BURT,C.,O CONNOR, K.and RUEHR,T Fertigation. Irrigation Training and Research Center California Polytechnic State University. San Luis Obispo,California,USA.. GÜNEª,A..,ALPASLAN,M.ve ÝNAL,A.,2000. Bitki Besleme ve Gübreleme. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayýn No: 1514.Ankara. PAPADOPOULOS,I., Fertigation of Vegetables Under Protected Conditions. Expert Consultation on Protected Cultivation November.Agadir,MOROCCO. SEVGÝCAN,A.,1999. Örtüaltý Sebzeciliði. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayýnlarý No:528.Ýzmir.

NARIN GÜBRELENMESÝ Hazýrlayan: Cevdet Fehmi ÖZKAN

NARIN GÜBRELENMESÝ Hazýrlayan: Cevdet Fehmi ÖZKAN NARIN GÜBRELENMESÝ Hazýrlayan: Cevdet Fehmi ÖZKAN GÝRݪ Nar birim alandan en çok ürün alýnan meyvelerden biridir.fidan üretimi ve bakým iºleri kolay ve ucuzdur.dikimden sonra kýsa sürede verim alýnýr.

Detaylı

Gübreleme Zeytin ağacında gübreleme ağacın dikimi ile başlar bunu izleyen yıllarda devam eder. Zeytin ağaçlarının gereksinimi olan gübre miktarını

Gübreleme Zeytin ağacında gübreleme ağacın dikimi ile başlar bunu izleyen yıllarda devam eder. Zeytin ağaçlarının gereksinimi olan gübre miktarını Gübreleme Zeytin ağacında gübreleme ağacın dikimi ile başlar bunu izleyen yıllarda devam eder. Zeytin ağaçlarının gereksinimi olan gübre miktarını belirlemenin en iyi yolu yaprak-toprak analizleridir.

Detaylı

Magnezyum Sülfat. Magnezyum Sülfat nedir?

Magnezyum Sülfat. Magnezyum Sülfat nedir? Magnezyum Sülfat Magnezyum Sülfat nedir? Magnezyum sülfat gübresi (MgSO4 7H 2 O) bitkilerdeki magnezyum eksikliğiniz gidermeye uygun, suda tamamen eriyebilen saf ve kristal bir gübredir. Bünyesinde % 15

Detaylı

Nuri ARI Ziraat Yüksek Mühendisi

Nuri ARI Ziraat Yüksek Mühendisi TURUNÇGÝLLERDE GÜBRELEME Nuri ARI Ziraat Yüksek Mühendisi Turunçgiller genel olarak su tutma ve havalanma özelliði iyi olan, 1.5-2.0 m derin profile sahip týnlý, milli týn, kumlu týn ve milli killi týn

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 KALSİYUM

Detaylı

ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU

ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU TERRA FARM ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU ÜRÜNLERİN ORAN VE İÇERİK BİLGİLERİ BİR SONRAKİ SAYFADA VERİLMİŞTİR. Verilen değerler ürünlerimizde bulunan minimum değerlerdir Ürün İçerik Toplam

Detaylı

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti 2 Ağaç Kesim

Detaylı

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti

Detaylı

KEMAL BAY OTEL'İN MUZ BAHÇESİNDE EM ( Efektif mikroorganizmalar ) UYGULAMALARI. Elde Edilen Sonuçlar Ve Gözlemler ( 03.09.2004 --04.02.

KEMAL BAY OTEL'İN MUZ BAHÇESİNDE EM ( Efektif mikroorganizmalar ) UYGULAMALARI. Elde Edilen Sonuçlar Ve Gözlemler ( 03.09.2004 --04.02. KEMAL BAY OTEL'İN MUZ BAHÇESİNDE EM ( Efektif mikroorganizmalar ) UYGULAMALARI Elde Edilen Sonuçlar Ve Gözlemler ( 03.09.2004 --04.02.2005 ) Bu Bölgede Naturem'in Akdeniz Bölge Bayii Albi Tarım Ve Hayvancılık

Detaylı

Soya Fasulyesi Yetiştiriciliğinde Gübreleme

Soya Fasulyesi Yetiştiriciliğinde Gübreleme Soya Fasulyesi Yetiştiriciliğinde Gübreleme Toprak isteği bakımından iyi havalanabilen pulluk tabanı olmayan (geçirimsiz toprak tabakası), derin yapılı,tınlı,killi tın ve kumlu tın gibi topraklarda iyi

Detaylı

GENEL BAKIŞ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'

GENEL BAKIŞ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu' ORGANİK GÜBRE GENEL BAKIŞ Günümüzde yaklaşık 7 milyar insanın yaşadığı dünyada 1 milyardan fazla insan açlıkla mücadele etmektedir. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun belirlemelerine göre dünya nüfusunun

Detaylı

ELMANIN GÜBRELENMESİ

ELMANIN GÜBRELENMESİ Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

Elma Ağaçlarında Gübreleme

Elma Ağaçlarında Gübreleme Yayın No: 40 Yayın Tarihi: 15.11.2011 Elma Ağaçlarında Gübreleme Kadir UÇGUN, Hüseyin AKGÜL Lütfen Dikkat!.. Gübreleme, başarılı bir meyvecilik için gerekli uygulamalardan biridir ve yetiştiriciler tarafından

Detaylı

Antalya 25 Nisan 2007 CERES 1

Antalya 25 Nisan 2007 CERES 1 ÖRTÜ ALTI VE TOPRAKSIZ ÜRÜN YÖNETÝMÝ Antalya 25 Nisan 2007 TEKNÝK TOPLANTI: Kesme çiçek yetiºtirme teknikleri CERES srl Paolo Battistel - Ýtalya CERES 1 ÜRÜNLER GERBERA KARANFÝL GÜL TÝPLENDÝRME BESLEME

Detaylı

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Zeytin

Detaylı

DOMATESİN GÜBRELENMESİ

DOMATESİN GÜBRELENMESİ Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda gerçekleştirilen analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI Doç.Dr. Soner KAZAZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110-Ankara skazaz@ankara.edu.tr GERBERA YETİŞTİRİCİLİĞİ-1 Anavatanı

Detaylı

ERİĞİN GÜBRELENMESİ. Verim Çağındaki Klasik Erik Bahçesinde Gübreleme. 20 kg iyi yanmış ahır gübresi (veya 4 kg leonardit veya 1 kg hümik asit),

ERİĞİN GÜBRELENMESİ. Verim Çağındaki Klasik Erik Bahçesinde Gübreleme. 20 kg iyi yanmış ahır gübresi (veya 4 kg leonardit veya 1 kg hümik asit), Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Potasyum:

Detaylı

MACUN MAHALLESİ ERCİYES İŞYERLERİ SİTESİ 197.CADDE NO: 23 MACUNKÖY YENİMAHALLE-ANKARA TLF: FAX: Web: efsus.com.

MACUN MAHALLESİ ERCİYES İŞYERLERİ SİTESİ 197.CADDE NO: 23 MACUNKÖY YENİMAHALLE-ANKARA TLF: FAX: Web: efsus.com. MACUN MAHALLESİ ERCİYES İŞYERLERİ SİTESİ 197.CADDE NO: 23 MACUNKÖY YENİMAHALLE-ANKARA TLF:0312-387 33 33 FAX:0312-387 34 33 Web: efsus.com.tr e-mail:info@efsus.com.tr ÜRÜNLERİMİZ ORGANİK VE ORGANOMİNERAL

Detaylı

ÇİLEĞİN GÜBRELENMESİ

ÇİLEĞİN GÜBRELENMESİ Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

EC FERTILIZER TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE

EC FERTILIZER TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE AİLESİNİN YENİ ÜYELERİ Organomineral Taban ve Üst Gübreleri 2-4 mm Granül (50 kg) 2>3 SF. INDEX İÇİNDEKİLER 2016 01 02 03 04 05 5.0.30+(40So3) NK HARMANLANMIȘ GÜBRE Potasyum

Detaylı

Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı

Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı Hexaferm, organomineral gübre olarak adlandırılan yeni nesil bir gübre cinsidir.

Detaylı

- Zn 120. Çinkolu Gübre Çözeltisi. Lignosulfanate UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

- Zn 120. Çinkolu Gübre Çözeltisi. Lignosulfanate UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI - Zn 120 Çinkolu Gübre Çözeltisi Suda Çözünür Çinko (Zn) : % 10 1 Lt/5 Lt Lignosulfanate Erken dönem uygulamaları ile meyve büyüklüğünde ve verimde artış sağlar. Nişasta sentezi, artar, azot metabolizması

Detaylı

CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GÜBRELEME

CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GÜBRELEME CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GÜBRELEME Son yıllarda ülkemizin her bölgesinde geniş çaplı ceviz bahçesi kurulmaya başlanmıştır. Ceviz ağaçlarının diğer meyve ağaçlarına oranla daha uzun ömürlü olması nedeniyle

Detaylı

b) Bitkiye Uygulama Püskürtülerek uygulama (yaprak gübreleri, % 0,2-0,4) Tohuma bulaştırılarak (kaplama) uygulama (% 0,2)

b) Bitkiye Uygulama Püskürtülerek uygulama (yaprak gübreleri, % 0,2-0,4) Tohuma bulaştırılarak (kaplama) uygulama (% 0,2) b) Bitkiye Uygulama Püskürtülerek uygulama (yaprak gübreleri, % 0,2-0,4) Tohuma bulaştırılarak (kaplama) uygulama (% 0,2) 1 2 Püskürterek uygulama Bitkiler gereksinim duydukları besin maddelerinin büyük

Detaylı

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 Sera nedir? Bitki büyüme ve gelişmesi için gerekli iklim etmenlerinin

Detaylı

Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi

Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi Âlim Çağlayan 1 Ertan Demoğlu 1 Besinlerin rolü Yeterli bir gübreleme programı sadece bütün besinlerin temel görevleri açık bir

Detaylı

KAYISININ GÜBRELENMESİ

KAYISININ GÜBRELENMESİ Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlar da yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi EMRE CAN KAYA NAZLI ZEYNEP ARIÖZ AYŞENUR ŞAHIN ABDULLAH BARAN İçeriklerine Etkisi 1. GİRİŞ Tarımda kimyasal girdilerin azaltılması

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

Buğday ve Arpa Gübrelemesi

Buğday ve Arpa Gübrelemesi Buğday ve Arpa Gübrelemesi Ülkemizde en geniş üretim alanı bulunan buğday ve arpa çok farklı toprak tiplerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Toprak ph isteği bakımından hafif asitten kuvvetli alkalin

Detaylı

All from a Single Source. All from a Single Source. Products of Rotem Amfert Negev

All from a Single Source. All from a Single Source. Products of Rotem Amfert Negev Potash House P.O. Box 75 Beer-Sheva, 84100 Israel Tel: +972-8-6465731 Fax: +972-8-6465811 novapeak@iclfertilizers.com www.iclfertilizers.com All from a Single Source Products of Rotem Amfert Negev All

Detaylı

BAĞLARDA KÜLTÜREL İŞLEMLER. Doç. Dr. Murat AKKURT

BAĞLARDA KÜLTÜREL İŞLEMLER. Doç. Dr. Murat AKKURT BAĞLARDA KÜLTÜREL İŞLEMLER Doç. Dr. Murat AKKURT BAĞLARDA TOPRAK İŞLEME Amaçlar : Yabancı ot kontrolü Havalandırma ve sıcaklığın düzenlenmesi - mikroorganizma faaliyeti Kaymak tabakasının kırılması Besin

Detaylı

39.PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

39.PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 1-Bitki Yaprak Analizi 1- Toplam Azot (N) 2- Toplam Fosfor (P) 3- Toplam Potasyum(K) 4- Toplam Kalsiyum (Ca) 5- Toplam Magnezyum(Mg) 6- Toplam Demir (Fe) 7- Toplam Mangan (Mn) 8- Toplam Çinko (Zn) 9- Toplam

Detaylı

AZOT (N) amonyum (NH + 4 ) nitrat (NO3 )

AZOT (N) amonyum (NH + 4 ) nitrat (NO3 ) AZOT (N) Azot tüm yaşayan canlıların temel yapı taşıdır. Bitki gen, enzim ve klorofilinin temel bileşenidir. Proteinin yapısının %16 sı azottur. Toprağı oluşturan materyalde azot bulunmadığı için, ayrıca

Detaylı

Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý

Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý Murad ÇANAKCI (1), Ýbrahim AKINCI (2) (1) Batý Akdeniz Tarýmsal Araºtýrma Enstitüsü Müdürlüðü, Antalya (2)

Detaylı

Güvenilir Ürünler, Bereketli Topraklar

Güvenilir Ürünler, Bereketli Topraklar Güvenilir Ürünler, Bereketli Topraklar .html Kimyevi Bitki Besleme Grubu Evo-Cu BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ Ambalaj: 1-5 LT Geliştirici ve Bitkiye Direnç Sağlayan Özel Bir Formül Özel bir formülle üretilmiştir.

Detaylı

Akdem Tarım. Akdem Tarım. Bitki Besleme Ürünleri. www.akdemtarim.com.tr. Zahireciler Sitesi 3. Cad.

Akdem Tarım. Akdem Tarım. Bitki Besleme Ürünleri. www.akdemtarim.com.tr. Zahireciler Sitesi 3. Cad. Akdem Tarım Zahireciler Sitesi 3. Cad. No : 1 2 17 2 0 0 B i g a Çanakkale - TÜRK YE Tel : +90 286 316 71 62 Fax : +90 286 316 87 73 info@akdemtarim.com.tr www.akdemtarim.com.tr Akdem Tarım Bitki Besleme

Detaylı

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ HAZIRLAYAN YALÇIN YILMAZ ZİRAAT MÜHENDİSİ UZMAN TARIM DANIŞMANI Ülkemizde buğday yaklaşık 9.5 milyon hektar alanda ekilmekte, üretimde yıldan yıla değişmekle birlikte 20 milyon ton

Detaylı

SERA HIYARINDA DENGELİ GÜBRELEME

SERA HIYARINDA DENGELİ GÜBRELEME SERA HIYARINDA DENGELİ GÜBRELEME Ülkemizde örtü altı (sera) ve açıkta yapılan yetiştiricilikte üretimi yapılan hıyar genellikle taze olarak tüketilmekte ve bunun yanında turşuluk (kornişon tipi) olarak

Detaylı

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER,

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, mikrobiyal formülasyondan ve bitki menşeli doğal ürünlerden oluşur. Bu grupta yer alan gübreler organik tarım modelinde gübre girdisi olarak kullanılırlar. Bitkilerin ihtiyaç

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TEMEL İLKELERİ...1 1. GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TANIMI...3 KAYNAKÇA...6

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TEMEL İLKELERİ...1 1. GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TANIMI...3 KAYNAKÇA...6 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TEMEL İLKELERİ...1 1. GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TANIMI...3 KAYNAKÇA...6 2. GÜBRE-ÜRÜN İLİŞKİSİ...9 KAYNAKÇA...19 3. GÜBRE-ÇEVRE İLİŞKİSİ...23 3.1. Azotlu Gübrelerin

Detaylı

FARK NEREDE? Aynı koşullar içinde, verim neden farklıdır? Topraklar arasında farklılıklar nelerdir ve nasıl bulunur?

FARK NEREDE? Aynı koşullar içinde, verim neden farklıdır? Topraklar arasında farklılıklar nelerdir ve nasıl bulunur? FARK NEREDE? Aynı koşullar içinde, verim neden farklıdır? Topraklar arasında farklılıklar nelerdir ve nasıl bulunur? FARKLAR, HANGİ YÖNTEMLER İLE BULUNUR. Bilimsel yöntemleri kullanmadan farkları bulmak,

Detaylı

10. Bölüm: TOPRAK REAKSİYONU (ph)

10. Bölüm: TOPRAK REAKSİYONU (ph) 10. Bölüm: TOPRAK REAKSİYONU (ph) Toprağın asitlik veya bazlık derecesinin göstergesidir Nötr veya nötral = 7.0 Asidik < 7.0 Alkali > 7.0 Bir toprağın asit veya alkali reaksiyon göstermesi toprak çözeltisindeki

Detaylı

PROJE ADI BOZKIR IN TOPRAK HARİTASININ OLUŞTURULMASI PROJESİ PROJE FİNANSMAN KAYNAĞI MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE İDARİ SORUMLUSU

PROJE ADI BOZKIR IN TOPRAK HARİTASININ OLUŞTURULMASI PROJESİ PROJE FİNANSMAN KAYNAĞI MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE İDARİ SORUMLUSU PROJE ADI BOZKIR IN TOPRAK HARİTASININ OLUŞTURULMASI PROJESİ PROJE FİNANSMAN KAYNAĞI MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE İDARİ SORUMLUSU Veteriner Hekim SALİH ÖNCÜ (Bozkır İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürü)

Detaylı

ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ BİTKİLER NE İSTER

ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ BİTKİLER NE İSTER ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ BİTKİLER NE İSTER Hazırlayan ZİRAAT MÜHENDİSİ:Murad Ali DEMİR İSTANBUL 2009 N (DAL) (AZOT) Bitkilerin en fazla ihtiyaç duyduğu besin maddelerinden biri olan azot vejetatif gelişmeyi

Detaylı

GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, - Önce Toprak Analizi - Usulüne Uygun Toprak Örneği Alma

GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, - Önce Toprak Analizi - Usulüne Uygun Toprak Örneği Alma GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, Toprakta eksikliği tespit edilen bitki besin maddelerini toprağa ilave etmek suretiyle, mümkün olduğu kadar yüksek bir bitkisel üretim ve kaliteli ürün elde etmektir.

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKALIĞI

T.C. KALKINMA BAKALIĞI T.C. KALKINMA BAKALIĞI KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI HAZIRLAYAN Prof. Dr. Hüdai YILMAZ Pamukkale Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Denizli GÜBRELEME VE BESLENME SORUNLARI

Detaylı

12. Hafta Hafta Bahçe bitkilerinde yıllık bakım işlemleri MEYVECİLİKTE VE BAĞCILIKTA BUDAMA

12. Hafta Hafta Bahçe bitkilerinde yıllık bakım işlemleri MEYVECİLİKTE VE BAĞCILIKTA BUDAMA 12. Hafta Hafta Bahçe bitkilerinde yıllık bakım işlemleri MEYVECİLİKTE VE BAĞCILIKTA BUDAMA Budama: Canlı toprak üstü organlarına uygulanan kesme, bükme, tomurcuk ve yaprak alma gibi işlemlerdir. Budamanın

Detaylı

ŞEFTALİNİN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN

ŞEFTALİNİN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN ŞEFTALİNİN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN Şeftali bir ılıman iklim meyve türüdür. Kış mevsiminde dinlenmeye girer ve yapraklarını döker. Dünya üzerinde kış mevsiminde hava

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 23 BİTKİLERDE BESLENME BİTKİLERDE TAŞIMA

12. SINIF KONU ANLATIMI 23 BİTKİLERDE BESLENME BİTKİLERDE TAŞIMA 12. SINIF KONU ANLATIMI 23 BİTKİLERDE BESLENME BİTKİLERDE TAŞIMA BİTKİLERDE BESLENME Bitkiler inorganik ve organik maddelere ihtiyaç duyarlar. İnorganik maddeleri hazır almalarına rağmen organik maddeleri

Detaylı

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale Ekrem Yüce Dr. Turgay Turna Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Ali Kabaoğlu Safiye Pınar Özer Gökhan Tanyel ÇAYKUR Atatürk

Detaylı

DOMATES GÜBRELEME PROGRAMI TABAN GÜBRELEME PROGRAMI Fide dikiminden gün önce : Toprak yüzeyine serpilip karıştırılacak.

DOMATES GÜBRELEME PROGRAMI TABAN GÜBRELEME PROGRAMI Fide dikiminden gün önce : Toprak yüzeyine serpilip karıştırılacak. VEYA DOMATES GÜBRELEME PROGRAMI TABAN GÜBRELEME PROGRAMI Fide dikiminden 30-60 gün önce : Toprak yüzeyine serpilip karıştırılacak. GÜBRENİN ADI MİKTARI GÜBRENİN ADI MİKTARI FEEDER -30 KG/ DA FEEDER -5

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ:

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Soğan insan beslenmesinde özel yeri olan bir sebzedir. Taze veya kuru olarak tüketildiği gibi son yıllarda kurutma sanayisinde işlenerek bazı yiyeceklerin hazırlanmasında da

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

DOĞRU VE DENGELİ GÜBRE KULLANIMI BİTKİLERE HASTALIK VE ZARARLILARA KARŞI DAYANIKLILIK KAZANDIRIR

DOĞRU VE DENGELİ GÜBRE KULLANIMI BİTKİLERE HASTALIK VE ZARARLILARA KARŞI DAYANIKLILIK KAZANDIRIR DOĞRU VE DENGELİ GÜBRE KULLANIMI BİTKİLERE HASTALIK VE ZARARLILARA KARŞI DAYANIKLILIK KAZANDIRIR Prof. Dr. Habil Çolakoğlu 1 Prof. Dr. Mehmet Yıldız 2 Bitkilerin yeterli ve dengeli beslenmesi ile ürün

Detaylı

OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ

OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ - Kayaların ayrışması + organik maddeler - Su ve hava içerir - Bitki ve hayvanlar barındırır - Mineral maddeler TOPRAKLARI OLUŞTURAN ANA MATERYAL TİPLERİ - Toprak tipi-ana materyalin

Detaylı

BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI

BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI Dr. Metin AYDIN KONYA 2011 BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİN GÖREVLERİ, ALINIŞ FORMLARI ve KAYNAKLARI Besin Elementi Bitkideki Görevi Alınış Formu Kaynakları Karbon (C) Karbonhidratların

Detaylı

Kimyasal Gübreler / Chemical Fertilizers. Organik Gübreler / Organic Fertilizers

Kimyasal Gübreler / Chemical Fertilizers. Organik Gübreler / Organic Fertilizers Kimyasal Gübreler / Chemical Fertilizers Organik Gübreler / Organic Fertilizers TOPRAKLARIMIZ GELECEĞİMİZDİR Dünyada hayatın varlığı 30-90 cm lik verimli üst toprak tabakasına bağlıdır. Yeryüzü, bin yılda

Detaylı

Mineral Maddeler (1)

Mineral Maddeler (1) Mineral Maddeler Mineral Maddeler (1) Mineral maddeler topraktan kökler yoluyla su ile birlikte suda erimiş olarak ve çok azı da havadan alınan besin maddeleridir. C, O ve H; havadan CO 2 olarak ve sudan

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI NUMUNE KAYIT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI NUMUNE KAYIT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI NUMUNE KAYIT SERVİSİ SIRA ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 NUMUNE ALIMI ve KAYIT İŞLEMLERİ 1. KAYIT 1-Müstahsilin Adı, Soyadı ve Köyü. 2-Ürün Bilgileri

Detaylı

Orijin: Asya ve Avrupa (Mısır, Yunan ve Roma medeniyetleri döneminden beri biliniyor. Yabani form: Lactuca serriola x L.

Orijin: Asya ve Avrupa (Mısır, Yunan ve Roma medeniyetleri döneminden beri biliniyor. Yabani form: Lactuca serriola x L. SALATA- MARUL Asteraceae (=Compositae) Familyası Lactuca sativa (Salata- marul) Chichorium endivia (Yaprak çikori) Chichorium intybus (Başlı Çikori) Cynara scolymus (Enginar) Helianthus tuberosus (Yer

Detaylı

Netar 1992 yılın da kurulmuştur. Biyolojik mücadele, tohum, organik ve inorganik gübre konuların da faaliyetlerine devam etmektedir.

Netar 1992 yılın da kurulmuştur. Biyolojik mücadele, tohum, organik ve inorganik gübre konuların da faaliyetlerine devam etmektedir. Netar 1992 yılın da kurulmuştur. Biyolojik mücadele, tohum, organik ve inorganik gübre konuların da faaliyetlerine devam etmektedir. Netar tohum, Netar Gübre ve Netar Biyoteknoloji adı altında faaliyetlerini

Detaylı

KUŞBABA TARIM-VERMISOL ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ DENEMESİ

KUŞBABA TARIM-VERMISOL ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ DENEMESİ KUŞBABA TARIM-VERMISOL ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ DENEMESİ Vermisol Naturel Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Kuşbaba Tarım arasında yapılan görüşmeler sonucunda Kuşbaba Tarımın Antalya Hacıaliler mevkiinde

Detaylı

Gübre Kullanımının Etkisi

Gübre Kullanımının Etkisi 1 Gübre Kullanımının Etkisi Tarımsal üretimi artırmanın en kolay yollarından biri gübre Dünyada gübre kullanımı sürekli artıyor. En çok tüketilen azotlu ve fosforlu gübreler Kirlilik açısından ahır gübresi

Detaylı

AÇIK TARLADA PATLICAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

AÇIK TARLADA PATLICAN YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇIK TARLADA PATLICAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Patlıcan her türlü yemeği kolayca pişirilen, garnitür ve salata olarak değerlendirilen bir sebzedir. Bunun dışında reçeli ve turşusu da yapılabilir. 100 gr

Detaylı

TURUNÇGİLLERDE DENGELİ GÜBRELEME

TURUNÇGİLLERDE DENGELİ GÜBRELEME TURUNÇGİLLERDE DENGELİ GÜBRELEME MEYVE AĞAÇLARININ GÜBRELENMESİ Meyve ağacı ve bağ gibi çok yıllık bitkilerin gübrelenmesi ile tek yıllık bitkilerin gübrelenmesi arasında belirgin fark vardır. Meyve bahçelerinin

Detaylı

CEVİZİN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN

CEVİZİN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN CEVİZİN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN İKLİM İSTEKLERİ Sıcak ılıman iklim meyve türlerinden olan ceviz hem yüksek hem de düşük sıcaklıklara karşı çok hassastır. Yüksek yaz

Detaylı

AÇIK TARLADA DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ

AÇIK TARLADA DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇIK TARLADA DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Domates ülkemizde en çok üretilen ve tüketilen sebzedir. Dünyada taze olarak, yemeklerde diğer sebzelerle pişirilerek, dayanıklı domates suyu, konsantre domates

Detaylı

BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı:

BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı: BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı: Toprak işlemenin sebebi, tohumların uygun çimlenme ve çıkış ortamını hazırlamak; su kaybını en aza indiren, toprağın yapısını en az bozan, erozyonu önemli

Detaylı

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu.

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu. Toprağa Farklı Şekil ve Miktarlarda Uygulanan TKİ-Hümas ın Toprak Reaksiyonu ve luluğuna Etkisi, Bu Etkisinin Diğer Bazı Humik asit Kaynakları ile Karşılaştırılması Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN

Detaylı

İKLİM VE TOPRAK ÖZELLİKLERİ

İKLİM VE TOPRAK ÖZELLİKLERİ Bertina İspanyol orijinli bir badem çeşidi olup gec çiçeklenir.ağaç gelişimi mükemmel olup gelişimi çok hızlıdır.kendine verimli bir türdür..iç piyasada tutalan ve ihracat şansı yüksek olan bir çeşittir.meyve

Detaylı

GÜBRELEME TEKNĠĞĠ VE BAĞLARDA BĠTKĠ BESĠN MADDE EKSĠKLĠKLERĠ. Zir. Yük. Müh. Özen MERKEN BAĞLARDA GÜBRELEME. Ca K. Mg K. Zn Mn.

GÜBRELEME TEKNĠĞĠ VE BAĞLARDA BĠTKĠ BESĠN MADDE EKSĠKLĠKLERĠ. Zir. Yük. Müh. Özen MERKEN BAĞLARDA GÜBRELEME. Ca K. Mg K. Zn Mn. BAĞLARDA GÜBRELEME GÜBRELEME TEKNĠĞĠ VE BAĞLARDA BĠTKĠ BESĠN MADDE EKSĠKLĠKLERĠ Ca K Mg K Zir. Yük. Müh. Özen MERKEN Ca N Zn Mn Fe P Cu Makro elementler Mikro (iz) elementler Gübreleme; asmanın gelişme

Detaylı

Neobioplus Nasıl Üretilir?

Neobioplus Nasıl Üretilir? Seperasyon Neobioplus Nasıl Üretilir? NH3, NH4, CH4, H2S Gibi Zararlı Bileşenlerin Giderimi Böcek Yumurta Yabancı Ot Tohum Giderimi Pelet Toz Hayvan Dışkıları Bitkisel Atıklar Anaerobik Ortamda Fermentasyon

Detaylı

Araştırmanın yürütüldüğü vejetasyon periyodu boyunca N %1.38-1.82, P%0.15-0.25, K %0,7-1.43, Ca % 0.84-2.58, Mg %0.21-0.44 arasında değişimiştir.

Araştırmanın yürütüldüğü vejetasyon periyodu boyunca N %1.38-1.82, P%0.15-0.25, K %0,7-1.43, Ca % 0.84-2.58, Mg %0.21-0.44 arasında değişimiştir. ANTALYA BÖLGESİNDE YETİŞTİRİLEN NAR (Punica granatum L.Çeşit: Hicaznar) YAPRAKLARINDAKİ BAZI BİTKİ BESİN MADDELERİNİN MEVSİMSEL DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ Cevdet Fehmi ÖZKAN¹ Türkan ATE޹ Ahmet Emin ARPACIOĞLU¹

Detaylı

SÜPER EKİN EKİN 13-24-12 ALTIN ÇİÇEK 15-20-10+ME 10-25-20+20(SO3)+ME DAP MAP TSP 25-5-10 20-20-0

SÜPER EKİN EKİN 13-24-12 ALTIN ÇİÇEK 15-20-10+ME 10-25-20+20(SO3)+ME DAP MAP TSP 25-5-10 20-20-0 1 SÜPER EKİN EKİN 13-24-12 ALTIN ÇİÇEK 15-20-10+ME 10-25-20+20(SO3)+ME DAP MAP TSP 25-5-10 20-20-0 20-20-0+ME 15-15-15 15-15-15+ME 12-30-12 ÜRE BEYAZ İNCİ AMONYUM NİTRAT CAN AMONYUM SÜLFAT POTASYUM SÜLFAT

Detaylı

ZENGİN İÇERİK YÜKSEK VERİM

ZENGİN İÇERİK YÜKSEK VERİM ZENGİN İÇERİK YÜKSEK VERİM Damlama Sulama ve Yaprak Gübreleri Kombi Gübreler ve Mikro Elementler Organik-Organomineral Gübreler İnorganik Sıvı Gübreler Saf Gübreler www.tarimix.com Tam otomatik Gram/Ton

Detaylı

Hüseyin AKGÜL 1 Kadir UÇGUN 1 Alamettin BAYAV 1 Cevdet Fehmi ÖZKAN 2

Hüseyin AKGÜL 1 Kadir UÇGUN 1 Alamettin BAYAV 1 Cevdet Fehmi ÖZKAN 2 M9 Anacı Üzerine Aşılı Jersey Mac Elma Çeşidinde Farklı Potasyum ının Bazı Makro ve Mikro Besin Elementlerinin Alımına Etkisi (Determination of Different Potassiun Levels on Jersey Mac Apple Variety Grafted

Detaylı

Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY

Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY Bağ Sulaması Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY Prof. Dr. Sermet ÖNDER Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü (Biyosistem Mühendisliği Bölümü) sermetonder01@gmail.com

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 TAVUK

Detaylı

Silindir kapaklarý çatlak olup olmadýðý çeºitli yöntemlerle belirlenir. Bunun

Silindir kapaklarý çatlak olup olmadýðý çeºitli yöntemlerle belirlenir. Bunun SÝLÝNDÝR KAPAKLARINIIN YENÝLEªTÝRÝLMESÝ Motorlardan sökülen çeºitli tip silindir kapaklarý önce temizlenir, sonra arýza yönünden kontrol edilir ve gerekiyorsa iºlenerek düzeltilir. TEMÝZLEME: Silindir

Detaylı

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Toprak Oluşumunda Kimyasal Ayrıştırma Etmenleri Ana kayanın kimyasal bileşimini değiştirmek

Detaylı

BROKKOLİ (Brassica oleracea var. italica)

BROKKOLİ (Brassica oleracea var. italica) BROKKOLİ (Brassica oleracea var. italica) SİSTEMATİKTEKİ YERİ Takım: Brassicales Familya: Brassicaceae Cins: Brassica Tür: B. oleracea var. italica SAĞLIK VE BESLENME YÖNÜNDEN Brokkoli, A ve C vitamini,

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Fosfor:

Detaylı

ÜLKESEL PROJE TÜRKİYE TARIM TOPRAKLARI VERİ TABANI

ÜLKESEL PROJE TÜRKİYE TARIM TOPRAKLARI VERİ TABANI ÜLKESEL PROJE TÜRKİYE TARIM TOPRAKLARI VERİ TABANI Projenin Adı: Türkiye tarım topraklarının bitki besin maddesi ve toksik element kapsamlarının belirlenmesi, veri tabanının oluşturulması ve haritalanması

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Ferragnes Badem Çeşidi ve Özellikleri. Badem Yetişriciliği İklim ve Toprak Özellikleri

Ferragnes Badem Çeşidi ve Özellikleri. Badem Yetişriciliği İklim ve Toprak Özellikleri Ferragnes Badem Çeşidi ve Özellikleri Fransız orijinlidir. Bir Cristomorto X Ai melezlemesinden elde edilmiştir ve atalarının en olumlu özelliklerini almıştır: Ağaçlar çabuk meyveye yatar,hastalıklara

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

TEKNĠK RAPOR. KONU: MEVSĠMLĠK HERCAĠ MENEKġE (VIOLA SPP.) ÇĠÇEĞĠ ÜRETĠMĠNDE SOLUCAN GÜBRESĠ DENEMESĠ

TEKNĠK RAPOR. KONU: MEVSĠMLĠK HERCAĠ MENEKġE (VIOLA SPP.) ÇĠÇEĞĠ ÜRETĠMĠNDE SOLUCAN GÜBRESĠ DENEMESĠ TEKNĠK RAPOR KONU: MEVSĠMLĠK HERCAĠ MENEKġE (VIOLA SPP.) ÇĠÇEĞĠ ÜRETĠMĠNDE SOLUCAN GÜBRESĠ DENEMESĠ UYGULAMA Seramızda 30.11.2012 tarihinde solucan gübresi denemelerine baģlanmıģtır. Denemede 104*208 ölçülerindeki

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

1-16 Nisan İçerik Raporu

1-16 Nisan İçerik Raporu 1-16 Nisan İçerik Raporu 1 Nisan Çarşamba Kayısı ağaçlarının yaprakları sarımsı ise topraktan beslenmesi yetersizdir. Timac Agro ürünleri ile ihtiyacı olan besinleri sunabilirsiniz. Aslında elma, soğan,

Detaylı

Patateste Dengeli Gübreleme

Patateste Dengeli Gübreleme Patateste Dengeli Gübreleme Dünyanın birçok ülkesinde serin iklim şartlarına sahip bölgelerde yetiştiriciliği yapılan patates bitkisinin gelişmesini, yüksek verim ve kaliteli ürün alınmasını sağlayan faktörlerinin

Detaylı

Organik. Ekstra Verimli. Bitki & Toprak Dostu

Organik. Ekstra Verimli. Bitki & Toprak Dostu Organik Ekstra Verimli Bitki & Toprak Dostu SOLOMCAN HAKKINDA HAKKIMIZDA Sölomcan Organik Gübre San. Tic. ve Ltd. Şti., 2014 yılında, yeni nesillerin daha sağlıklı üretilen gıdalar ile yetişmesini sağlamak

Detaylı

ORGANOMİNERAL GÜBRELERİ. Şubat 2014

ORGANOMİNERAL GÜBRELERİ. Şubat 2014 ORGANOMİNERAL GÜBRELERİ Şubat 2014 1 Hexaferm organomineral gübreleri nedir? Hexaferm organomineral gübreleri, organomineral gübre olarak anılan yeni cins bir gübredir. Organomineral gübrelerin özelliği;

Detaylı

son hacim 20 30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10 15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir.

son hacim 20 30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10 15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir. TKİ HÜMAS ın Kullanım Zamanı, Şekli ve Miktarı Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) HÜMAS; tarla bitkileri, sebzeler, sera bitkileri, süs bitkileri, çim, fide, bağ ve meyve ağaçları olmak üzere bu kılavuzda

Detaylı