olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir."

Transkript

1 Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans ön yükselteçleri, yüksek frekans ön yükselteçleri gibi) o zaman transistorlu devre "Küçük Sinyal Yükselteci" olarak incelenir. Küçük Sinyal Yükselteçlerini incelemek için transistörün küçük sinyal modelini göz önüne almak gerekir. Bir diðer durum ise; Transistörün büyük sinyal altýnda çalýºmasý örneðin güç yükselteci olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Yukarýda emitörü topraklý bir transistorlu devre görülmektedir. R 1, R 2, R C ve R E dirençleri transitörün bayaslanmasýný (kutuplanmasý) yani DC olarak istenilen yerde çalýºmasýný saðlamak içindir. ªimdi devreye AC bir sinyal uygulanmýº olsun, Burada iki güç kaynaðý (biri AC diðeri DC) birbirine baðlandýðýnda neler olduðuna bakalým. Baºlangýçta S anahtarý açýk olsun. R 1, R 2 ve V CC den oluºan devre kýsmýný sadeleºtirelim. Bu durumda ; V B =V CC x R 2 / (R 1 + R 2 ) R B = R 1 x R 2 / R 1 + R 2 Olmaktadýr. Yani B noktasýndaki gerilim transistörün beyzine uygulanan bayas gerilimidýr. Bir örnek verecek olursak; V CC =12V, R 1 =100K, R 2 =10K olursa B noktasýndaki gerilim; V B =12 x 10 / ( ) V B =1,09V bulunur. R B = R 1 x R 2 / R 1 + R 2 R B =100 x 10 / R B =9,09K bulunur. 1 / 7

2 ªimdi S anahtarýný kapatalým. Kondansatör DC gerilimi bildiðiniz gibi geçirmez. AC gerilimi ise geçirir. AC sinyal B noktasýnda aynen görülecektir. B noktasýnda ayný zamanda DC gerilimde olduðu için buradaki bileºke gerilim AC ve DC sinyallerin toplamý olacaktýr. V B Toplam =V B + V i Bu durumu grafik olarak ºekillerde görülmektedir. Grafikten de anlaºýlacaðý gibi v i AC gerilimi V B DC gerilimini deðiºtirmektedir. Bildiðimiz gibi beyz akýmýný V B gerilimi oluºturmaktaydý. Eðer V B gerilimi deðiºiyorsa I B akýmý da buna baðlý olarak I C akýmlarý da deðiºecektir. Bu deðiºiklik giriºe uygulanan AC sinyalin ºekli biçiminde olacaktýr. Bir kondansatör DC gerilimi hiç geçirmez. AC gerilime ise bir direnç gösterir. Bu dirence AC sinyallerde empedans denir. Devredeki kondansatörlerin empedansý devredeki baðlý olduklarý eºdeðer direncin (giriº devreleri için R B eºdeðer direnci, yada R E emitör direnci yada R L yük direnci) en çok 1/10 u kadar olursa kondansatörlerin direnci ihmal edilir. Kondansatörlerin empedansý AC sinyalin frekansýna ters orantýlý olarak baðlýdýr. Kondansatörlerde frekans yükseldikçe empedans azalýr. Bir kondansatörün empedansý X C ile gösterilir. Birimi ohm dur. X C =1/(2 x pi x f (Hz) x C (Farad) ) Bilindiði gibi bobinler DC sinyallere 0 ohm direnç gösterirler. AC sinyallere ise doðru orantýlý olarak baðlýdýrlar. Bobinlerde frekans yükseldikçe empedans çoðalýr. Bir bobinin empedansý X L olarak gösterilir. Birimi ohm dur. X L =2 x pi x f (Hz) x L (Henri) ªimdi birinci ºeklimizin nasýl AC yükselteç olarak çalýºtýðýný görelim. Aºaðýdaki ºekle dikkat ederseniz C E kondansatörü konulmamýº. Aºaðýdaki ºekil Emitörü Topraklý bir devredir. 2 / 7

3 Devremizdeki v i giriº sinyalinin baºlangýçta 0V olduðunu ya da uygulanmadýðýný varsayalým. Bu durumda transistör üzerinden sabit olarak geçen I C akýmý kollektörle toprak arasýnda sabit bir gerilim oluºturacaktýr. Bu durumu grafiklerde de görmekteyiz. V C gerilimi sabit yani DC olduðu için C 2 kondansatörü tarafýndan R L üzerine geçmesi engellenmekte ve v o çýkýº gerilimi da 0V olmaktadýr. ªimdi v i giriº sinyalinin devreye uygulandýðýný düºünelim. Bu durumda v i sinyali yönü ve ºiddetine baðlý olarak transistörün beyzindeki DC gerilimi deðiºtirecektir. Yani v i sinyali yükselirken V B gerilimi de yükselecek, v i sinyali azalýrken de V B gerilimi azalacaktýr. V B gerilimindeki deðiºim v i sinyalinin dalga ºeklinin aynýsýdýr. Bildiðimiz gibi V B gerilimi I B akýmýný oluºturmaktadýr. I B akýmý da I C akýmýný.. Bu durumda I C akýmý da v i giriº sinyalinin ºeklinde olacaktýr. Yani v i giriº gerilimi artarken I B ve I C akýmlarý da artacak, v i giriº gerilimi azalýrken I B ve I C akýmlarý da azalacaktýr. Tabi ki I C akýmý I B akýmýndan daha fazla olacaðý için devremizde bir akým kazancý söz konusudur. Acaba v i giriº gerilimi artarken v o çýkýº gerilimi de artýyor mu? Hayýr, v i giriº gerilimi pozitif yönde yükselirken v o çýkýº gerilimi negatif yönde artmaktadýr. Bu tip emitörü topraklý (CE common emitter) devrelerde giriº gerilimi ile çýkýº gerilimi arasýnda 180 o faz farký vardýr. Çýkýº gerilimindeki deðiºim giriº geriliminden büyük olduðu için bir gerilim kazancý da söz konusudur. C E kondansatörünün etkisi Bu kondansatörün DC ºartlarda hiç bir etkisi yoktur. Fakat AC sinyallerde üzerine baðlý bulunduðu R E direncini kýsa devre edecektir. Bu direncin AC sinyallerde kýsa devre olmasý, I B akýmýnýn baðlý olarak da I C ve I E akýmlarýnýn artmasýna neden olacaktýr. Yani C E kondansatörü olan devrelerde kazanç C E kondansatörü olmayanlardan daha fazladýr. 3 / 7

4 Özetleyecek olursak, bir transistörün AC yükselteç olarak çalýºmasýnda giriºine uygulanan sinyalin V B gerilimini buna baðlý olarak I B akýmýný ve I C akýmýný deðiºtirmesinden ibaret olduðu görülmüºtür. Ayrýca devredeki kondansatörlerin alternatif akýmda kýsa devre olarak düºünülmesi gerektiðini kabul etmeliyiz. Bu kondansatörler AC sinyallerde her zaman kýsa devre olmaz. Özellikle filitre devrelerinde farklý düºünmek gerekir. Çok Katlý (Multi Stage) Yükselteçler Burada yükselteçlerin arka arkaya baðlanmasý konusunu inceleyeceðiz. Tahmin edeceðiniz gibi tek transistorlu yükselteçler yeterli yükseltme saðlamazlar. Örneðin bir mikrofona konuºtuðumuz zaman, mikrofon çýkýºýndaki 1-2mV civarýndaki sinyalin bir hoparlörden duyulabilmesi yada bir radyonun anteninde oluºan 0,01mV civarýndaki sinyalin hoparlörden duyulabilmesi için epeyce yükselteci arka arkaya baðlamak gereklidir. Çok katlý yükselteçlerde ilk yükselteç yada ilk birkaç yükselteç çok önemlidir. Bu yükselteçleri oluºturan transistörlerin iç gürültüleri çok az olmalý. Buda nedir derseniz, çok katlý yükselteçlerde toplam kazanç her yükseltecin kazancýnýn, bir sonraki yükseltecin kazancý ile çarpýmýna eºittir. Bu nedenle ilk transistörde üretilen gürültü çýkýºta çok büyük gürültü haline dönüºebilir. Bir yükseltecin çýkýºýný diðer yükseltecin giriºine baðlamak için bazý kurallara uymak zorundayýz. Nedir bunlar? 1- Her yükseltecin DC çalýºma ºartý vardýr. Yükselteçler arka arkaya baðlandýklarýnda birbirlerinin DC çalýºma ºartlarýný bozmamalýlar. 2- Bir yükselteç çýkýºýnda oluºan sinyal diðer yükseltecin giriºine baðlanýrken en az kayýp ve bozulmaya uðramalýdýr. 3- Yükselteçler arka arkaya baðlanýrken giriº ve çýkýº empedanslarýnýn (AC dirençlerinin) birbirlerine uygun olmasý gereklidir. Direk Baðlama (Direct Coupling): Özellikle ön yükselteçlerde kullanýlan ve en ucuz olan baðlama yöntemi DÝREK BAÐLAMA yöntemidir. Bu baðlama (baðlamaya kuplaj da denir) ºekli adýndan da anlaºýldýðý gibi bir yükseltecin çýkýºýný diðerinin giriºine doðrudan baðlamakla saðlanýr. 4 / 7

5 ªekilden de anlaºýlacaðý gibi her transistörün çýkýº gerilimi ayný zamanda diðer transistörün bayas gerilimini saðlamaktadýr. Bu tür devrelere DC yükselteç de denmektedir. DC yükselteçler özellikle çok düºük frekanslara hatta 0Hz (DC) den baºlayarak devrenin izin verdiði en yüksek frekanslara kadar çalýºýrlar. Bu nedenle çok geniº uygulama alanlarýna sahiptir. Örneðin DC regülatörler, ses yükselteçleri mantýk devreleri gibi. Ayrýca entegre devrelerin iç yapýlarýnda kondansatör bobin gibi devre elemanlarýný kullanmak çok zor olduðu için direk baðlamalý yöntem kullanýlýr. Bu devrelerde hem AC hem de DC sinyaller giriºten çýkýºa kadar yükseltilirler. Devrenin giriºinde olabilecek bir DC bayas kaymasý (ýsý, DC gerilimde olabilecek kaymalar) devrenin çýkýºýnda çok büyük deðiºiklere sebep olur. Devrenin kararlýlýðýný saðlamak için bu tür devrelerde besleme geriliminin çok düzgün olmasý gerekmektedir. Ayrýca ek önlemler olarak bazý geri besleme devreleri ilave edilir. (Geri besleme; bir devrenin gerek AC gerekse DC kararlýlýðýný saðlamak üzere çýkýºtan alýnan sinyalin uygun ºekilde giriºe verilmesi ile saðlanýr.) Direk baðlamalý devrelerde transistörleri TAMAMLAYICI (Copmlementary) ºekilde baðlayarak da DC kararlýlýk kýsmen saðlanabilir. Aºaðýdaki ºekilde iki transistörün Tamamlayýcý ºekilde nasýl baðlandýðý görülmektedir. Direk baðlantýlý yükselteçlerde toplam kazanç her yükseltecin kazancýnýn çarpýmýna eºittir. Kazanç A ile gösterilir. Örneði iki katlý bir yükseltecin toplam gerilim kazancý; Av = Av 1 x Av 2 olarak ifade edilir. Direk baðlantýlý iki transistorlu yükselteçler Darlinton baðlantýsý adý verilen bir tür özellikle baðlanarak güç yükselteçlerinin çýkýº katý olarak kullanýlýr. Bu iki transistör hazýr olarak tek bir kýlýf içinde olabileceði gibi bizde iki ayrý transistörü uygun ºekilde baðlayarak Darlinton bir transistör elde edebiliriz. Aºaðýdaki ºekle dikkat edecek olursanýz E B C markalamasý tek transistör için yapýlmýºtýr. 5 / 7

6 Darlinton transistörlerde toplam ß deðeri her iki transistörün ß deðerlerinin çarpýmýna eºittir. ß = ß 1 x ß 2 Darlinton transistörlerin giriº empedanslarý da çok yüksektir. Yaklaºýk olarak; R i = ß x R o (R o, çýkýº empedansýdýr.) Direk baðlý yükselteçler için bir özet yapacak olursak; DC kararlýklarý iyi deðil Güç kaynaklarý çok iyi olmak zorunda Frekans bant geniºlikleri çok iyi RC Baðlama (RC Coupling): Bir devrenin çýkýºýndaki sadece AC sinyali sonraki devrenin giriºine aktarmak istiyorsak ve bu iki devreyi birbirine baðlarken empedans uyumu sorunu yoksa baðlama elemaný olarak kondansatör kullanýlýr. Bu kondansatöre kuplaj kondansatörü denir. Devrenin RC kýsmýnýn C si aradaki kuplaj kondansatörü, R si ise birinci transistörün R C si ve ikinci transistörün beyzine baðlý dirençlerdir. Kullanýlan kondansatör, sinyal frekansýna çok az empedans göstermelidir. Bilindiði gibi bir kondansatör DC derilimi geçirmez, düºük frekanslara ise yüksek empedans gösterir. Bu nedenle RC kuplajlý (baðlama yerine birazda kuplaj diyelim, çünkü elektronikte çok kullanýlýr.) devrelerde düºük frekanslarda kazanç azalýr. Yüksek frekanslara çýkýldýkça kuplaj kondansatörünün empedansý iyice azalacaðý için devrenin kazancý da (teorik olarak) artacaktýr!!! Aslýnda böyle olamaz. Frekans arttýkça kullanýlan transistörün yüksek frekans karakteristiði, transistörün küçücük iç kapasiteleri hatta devrenin baský devresinin ºekli ve kullanýlan malzemenin özeliðinden dolayý devrenin kazancý düºecektir. Direk kuplajlý devrelerde aslýnda yüksek frekanslarda bu özellikleri gösterirler. Aºaðýdaki ºekilde bir RC kuplajlý devrenin frekans yanýtý görülmektedir. 6 / 7

7 Yukarýdaki ºekilde devre kazancýnýn Orta Band kazancýna göre 3dB azalan iki köºe frekansýný tanýmlayabiliriz. Alçak köºe frekansýnda oluºan 3dB lik azalma Seri Kuplaj kondansatörleri ve C E Emitör kondansatörlerinden, yüksek köºe frekansýnda oluºan 3dB lik azalma yukarýda da belirtildiði gibi transistörün iç kapasiteleri ile devrenin yapýlýº ºekli ve kullanýlan baský devre malzemelerinden olur. Ýki köºe frekansý arasýndaki bölgeye BAND GENݪÝLÝÐÝ adý verilir. Kazancýn 3dB azaldýðý yerlerde çýkýº gerilimi en yüksek deðerinin % 70,7 sine, yada çýkýº gücü en yüksek deðerin %50 sine düºer. RC kuplajlý yükselteçler için bir özet yapacak olursak; Devrenin DC kararlýlýðý iyi Güç kaynaklarý çok iyi olmak zorunda deðil Frekans bant geniºlikleri orta düzeyde Transformatör Kuplajý: Transformatörler bir devrede hem DC yalýtým hem de empedans uygunluðu saðlamak için kullanýlýr. Ýdeal transformatörde hiç kayýp olmaz. Yani giriºine uygulanan gücü çýkýºýndan aynen alabiliriz. Fakat bant geniºlikleri çok dardýr. Özellikle ses frekans devrelerinde istenilen bant geniºliðini tutturmak için özel sarýmlý transformatörler kullanmak gereklidir. Transformatörlerin bu dar bant özellikleri yüksek frekans devrelerinde çoðunlukla istenilen bir özellik haline dönüºür. Hatta bandý daha da daraltmak için transformatörler kondansatörlerle de desteklenerek sadece istenilen frekansý geçiren özelliklerde yapýlýr. Bu tür devrelere Rezonanslý Transformatör Kuplaj adý verilir. Transformatörün empedans uydurma iºini de yaptýðý söylenebilir. ªimdi bu durumu bir örnekle görelim Bir yükseltecin çýkýº empedansý 10K olsun. Buraya empedansý 8ohm olan bir hoparlör nasýl baðlanýr? Tabi ki primer sargýsý empedansý 10K, sekonder sargýsý empedansý 8 ohm olan bir transformatör ile baðlanýr. Peki bu transformatör sargýlarýnýn sarým oraný (n) nedir? N = \/ (R primer / R sekonder ) N = 35 bulunur. Bunun anlamý primer sargýlarýnýn toplamý sekonder sargýlarýnýn toplamýnda 35 kere fazladýr. Yada giriºte 35 volt varsa transformatörün çýkýºýnda 1 volt oluºur. Merak edilen ise ºu olabilir; Biz sinyali yükseltelim derken transformatör sinyali iyice azalttý mý? Burada, primer ve sekonder güçlerinden hareketle (kayýplar hariç) güç korunacaðý için gerilim düºünce akým artacaktýr. Transformatör Kuplajlý devreler için bir özet yapacak olursak; Devrenin DC kararlýlýðý iyi Güç kaynaklarý çok iyi olmak zorunda deðil Frekans bant geniºlikleri çok dar 7 / 7

YARI ÝLETKEN SENSÖR VE TRANSDUSERLER

YARI ÝLETKEN SENSÖR VE TRANSDUSERLER YARI ÝLETKEN SENSÖR VE TRANSDUSERLER Ýnsanlar çevrelerindeki deðiºiklikleri duyu organlarý vasýtasý ile algýlarlar ve buna baðlý olarak da hareket ederler. Buna örnekler verecek olursak üºüdüðümüzde ýsýtýcýyý

Detaylı

OTOMASYON HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL

OTOMASYON HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL OTOMASYON AC SÜRÜCÜ ve YUMUªAK YOLVERÝCÝ EÐÝTÝM DÖKÜMANLARI HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL Ýçindekiler 1.Asenkron Motor Kontroluna Ýliºkin Genel Bilgiler...4 2.Yumuºak Yolverici (Soft Starter)...6

Detaylı

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör).

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör). Bölüm 4: Transistörler Giriþ Elektronikle ilgili sistemlerin geliþip, üstün seviyeye gelmesi yarý iletken temelli Beyz Emiter baðlantýsý transistörlerin bulunmasýndan sonra olmuþtur. baðlantýsý Transistörü

Detaylı

Bölüm 3: Diyotlar. Diyotlar temelde iki gruba ayrýlýrlar: I- Doðrultmaç (redresör, rectefier) diyotlarý. II- Sinyal diyotlarý.

Bölüm 3: Diyotlar. Diyotlar temelde iki gruba ayrýlýrlar: I- Doðrultmaç (redresör, rectefier) diyotlarý. II- Sinyal diyotlarý. Bölüm 3: Diyotlar - DÝYOTLRIN TEMEL YPISI VE TNIMI P ve N tipi iki yarý iletkenin birleþtirilmesinden oluþan maddeye "diyot (diod, diot, diyod)" denir. Diyotlar temelde iki gruba ayrýlýrlar: I- Doðrultmaç

Detaylı

ÇOK KA TLI (MULTİ STAGE) YÜKSELTEÇLER

ÇOK KA TLI (MULTİ STAGE) YÜKSELTEÇLER Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuarı 2 ÇOK KA TLI (MULTİ STAGE) YÜKSELTEÇLER ı. Ön Bilgiler Bu deneyde yükselteçlerin arka arkaya ba~lanması konusunu

Detaylı

Otomatik Kontrol (PID kontrol) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu

Otomatik Kontrol (PID kontrol) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu PID (Proportional-Integral-Derivative) günümüzde çok kullanýlan bir kontrol yöntemidir. Endüstrideki uygulamalarýn %75 inde uygulanmýºtýr. Çok geniº bir uygulama alanýnýn olmasýna raðmen PID uygulamalarý

Detaylı

Bölüm 3: Elektrik Tesisleri

Bölüm 3: Elektrik Tesisleri Bölüm 3: Elektrik Tesisleri 1. Çaðýrma ve aydýnlatma tesislerinde kullanýlan gereçler 1.1. Sigorta Elektrik besleme hatlarýný ve aygýtlarý aþýrý akýma karþý korumak için kullanýlan devre elemanýna sigorta

Detaylı

META VE PARA M E T A KULLANIM-DEÐERÝ VE DEÐER

META VE PARA M E T A KULLANIM-DEÐERÝ VE DEÐER BÝRÝNCÝ KÝTAP SERMAYENÝN ÜRETÝM SÜRECÝ BÝRÝNCÝ KISIM META VE PARA BÝRÝNCÝ BÖLÜM M E T A BÝRÝNCÝ KESIM. METAIN ÝKÝ ÖÐESÝ KULLANIM-DEÐERÝ VE DEÐER (DEÐERÝN ÖZÜ VE DEÐERÝN BÜYÜKLÜÐÜ) Kapitalist üretim tarzýnýn

Detaylı

Yaþamýmýzdaki Elektrik

Yaþamýmýzdaki Elektrik 191 Yaþamýmýzdaki Elektrik Yaþamýmýzdaki elektriði daha iyi anlayabilmek için önce temel terimlerin tanýmlarýný öðrenelim. Elektrik Santrali: Az donanýmlý elektrik fabrikasýdýr. Hidroelektrik Santrali:

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com.

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com. Kullaným Kýlavuzu Commander SK 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW Boy A, B, C ve D Sürüm: 6 www.controltech.com.tr Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn veya çalýþma parametreleri

Detaylı

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C.

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C. EF www.controltechniques.com Kullaným Kýlavuzu Commander SK 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü Model boyutlarý A, B ve C Yayýn No: 1 Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn

Detaylı

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI BÖÜM IV YAIİETKEN GÜÇ KAYNAKAI 4.1 GİİŞ Bütün elektronik devrelerin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Elektronik devrelerde besleme gerilimi olarak DC gerilim kullanılmaktadır. Ancak,

Detaylı

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK FÝRMA TANITIMI ÇÖZÜM ORTAKLARI FÝRMA TANITIMLARI A.G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ KOMPENZASYON PANOSU HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU

Detaylı

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri BÖLÜM 1: BÝLGÝSAYARIN TANIMI A. BÝLGÝSAYARIN TANITIMI Bilgi ve komut kabul edebilen, bu komutlar doðrultusunda iþlemler yapabilen aygýta bilgisayar denir. Ýnsan yaþamýnýn her alanýna giren bilgisayar (computer)

Detaylı

E-Ticarette Güvenlik. Elektronik Ticaret`de Güvenlik...

E-Ticarette Güvenlik. Elektronik Ticaret`de Güvenlik... E-Ticarette Güvenlik Elektronik Ticaret`de Güvenlik... Elektronik ticarette alýcý ve satýcý birbirlerini görmeksizin iº yaptýklarýndan karºýlýklý olarak güvenin saðlanmasý için ek bir takým önlemler almaya

Detaylı

Temel Devre Elemanlarının Alternatif Gerilim Etkisi Altındaki Davranışları

Temel Devre Elemanlarının Alternatif Gerilim Etkisi Altındaki Davranışları Temel Devre Elemanlarının Alternatif Gerilim Etkisi Altındaki Davranışları Direnç (R) Alternatif gerilimin etkisi altındaki direnç, Ohm kanunun bilinen ifadesini korur. Denklemlerden elde edilen sonuç

Detaylı

Bölüm 1: Sayý Sistemleri

Bölüm 1: Sayý Sistemleri ölüm 1: Sayý Sistemleri. Giriþ: Dijital elektroniði anlayabilmek için temel matematik iþlemlerini ve sayý sistemlerini bilmek gerekir.. Temel ilgiler 1. Lojik (Mantýk) Öne sürülen düþüncelere göre karar

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Elektronik Ticaret Dersi Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu E-TÝCARET NEDÝR?

Elektronik Ticaret Dersi Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu E-TÝCARET NEDÝR? E-TÝCARET NEDÝR? E-Ticaret için verilebilecek tek bir taným yoktur. Bazý görüºlere göre, e-ticaret (E- Commerce), her türlü malýn ve servisin bilgisayar teknolojisi, elektronik iletiºim kanallarý ve ilgili

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

SERMAYELÝ FÝRMALARIN AR-GE

SERMAYELÝ FÝRMALARIN AR-GE YASED Uluslararasý Yatýrýmcýlar Derneði ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikalarý Araºtýrma Merkezi TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNDE YABANCI SERMAYELÝ FÝRMALARIN AR-GE ETKÝNLÝKLERÝNÝN ANALÝZÝ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

BÖLÜM 6 KÜÇÜK SİNYAL YÜKSELTEÇLERİ. Konular: Amaçlar:

BÖLÜM 6 KÜÇÜK SİNYAL YÜKSELTEÇLERİ. Konular: Amaçlar: ÖLÜM 6 6 KÜÇÜK SİNYAL YÜKSELTEÇLEİ Konular: 6.1 Küçük sinyal yükseltme işlemi 6.2 Transistörün ac eşdeğer dereleri 6.3 Ortak emiterli yükselteç 6.4 Ortak beyzli yükselteç 6.5 Ortak kolektörlü yükselteç

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TRANSİSTÖR VE FET 523EO0075 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BÖLÜM 5 TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ. Konular: Amaçlar:

BÖLÜM 5 TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ. Konular: Amaçlar: ÖLÜM 5 5 TRANSİSTÖRLRİN D ANALİZİ Konular: Amaçlar: 5.1 Transistörde D çalışma noktası 5.2 Transistörde temel polarama 5.3 eyz polarma 5.4 Gerilim bölücülü polarma devresi 5.5 Geribeslemeli polarma devresi

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı