Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 14 sayfa Koç Üniversitesi ö rencileri! Bu numara size çok fley kazand racak! KoçAilem Program na kat lmak için Ça r Merkezi mizi araman z yeterlidir. 03 sayfa Daha = fazla avantaj

2

3 Daha = fazla avantaj KoçAilem her geçen gün büyüyor. Büyüdükçe de sizlere sunulan avantajlar art yor. fiimdi KoçAilem avantajlar nda yepyeni bir dönem bafll yor. KoçAilem EkstrA! Art k KoçAilem Program na dahil olan flirketler, kimi zaman günlük, kimi zaman da bir kaç günlük dönemlerde EKSTRA AVANTAJLAR sa layacak. Bu avantajlardan haberdar olmak için internet sitesinden bilgilerinizi güncelleyin, mail adresinizi mutlaka sisteme kay t edin ve KoçAilem EkstrA y takip edin.

4 KoçAilem Bülten11 4 stanbul Akaretler de bir Haremlique... stanbul'un eflfliz zenginli inden ilham alarak, kendilerine has uslûblarıyla koleksiyonlarını hazırlayan Haremlique markasının mimarları Caroline Koç ve Banu Yentür, yatak odası ve banyo gibi evin en özel mekanlarını hedeflemifller. Marka tıpkı stanbul gibi geleneksel olanla modern olanı birarada sunuyor. Zerafet ve sadelikle mahrem alana giren marka, özel yaflamında konforu ve flıklı ı birarada arayanlar düflünülerek hazırlanmıfl. En ince ayrıntısına kadar düflünülerek oluflturulmufl koleksiyonun tüm ürünleri aynı izin peflinden gidiyor: Kentin karmafla ve gürültüsünden uzaklaflıp kendi mahrem alanınıza girdi inizde huzur hissetmenizi sa layacak bir flıklık. Kullandı ı özel pamuk, keten, kaflmir ve ipeklerin dokunufllarıyla, do al yöntemlerle aromalandırılmıfl kahveleriyle, saf zeytinya lı sabun ve özel tasarlanmıfl mumlarıyla yatak odanızda ve banyonuzda eksik bırakmıyor. Yeni dönemde özel bir bebek koleksiyonu (pour les petits) hazırlamakta olan marka, bu koleksiyonla ayrıca bir sosyal sorumluluk projesini destekleme amacını da taflıyor. Haremlique te yatak odas ve banyo tekstili d fl nda özel tasar ml mumlar, saf zeytinya ndan imal edilmifl sabun ve dört çeflit Türk Kahvesi de yer al yor. 17 ve 18. yüzy lda saray haremlerinin vazgeçilmez içece i olan Türk kahvesi Haremlique için ayr bir önem tafl yor. Caroline Koç ve Banu Yentür e göre kahve, içim ritüeli en nezaketli ve hofl olan bir ürün. 4 nedenle içilebiliyor. Günayd n kahvesi, sohbet kahvesi, yorgunluk kahvesi, yemek üstü kahvesi. Bunun için dört çeflit tasarlanm fl. Çikolatal, tarç nl, damla sak zl ve geleneksel. Asl nda Haremlique tasar mlar n anlatmak o kadar kolay de il. Gidip görmek gerekiyor. Pazar günleri de aç k olan küçük ama etkileyici ma azas, Befliktafl Akaretler fiair Nedim Sokak No:11 de. Haremlique mimarlar Caroline Koç ve Banu Yentür çal flmalar n yaparken insan yaflam nda en müstesna iki mekân ; yatak odas ve banyoyu hedeflediklerini belirtiyorlar. Onlara göre bu iki mekân, insanlar n en özel zamanlar n yaflad klar alanlar ve bunun için burada kullan lan her fley huzur verici olmal. Huzur vericilik nezaketten geçer, nezakette ise sadelik yatar. Sade olmak, nazik olmak kadar zordur. Haremlique bu zorlukla bafl ediyor ve tasar mlar n buna göre yap yor. KoçAilem üyelerine %10 indirim avantaj. Haremlique ürünleri özel tasar mlar yla oldu u kadar, Nevresim tak mlar nda, havlularda, bornozlarda, pefltemallerde ve throwlarda kulland özel pamuk, keten, cashmir ve ipeklerin dokunufllar (tufleleriyle) ile de kalitesini hissettiriyor.

5

6

7 Yap Kredi Kültür Sanat Yay nc l k tan %40 indirim! Yap Kredi Kültür Sanat Yay nc l k tan Ekim ve Kas m aylar nda tam %40 indirim f rsat! Kampanya d fl ndaki di er tüm kitaplarda %35 indirim avantaj da KoçAilem üyelerine özel devam ediyor! Yap Kredi Kültür Sanat Yay nc l k Sat fl Noktalar STANBUL: stiklal Caddesi No: Beyo lu Tel: (0212) (449) Faks: (0212) ANKARA: Atatürk Bulvarı No: 93, Kızılay Tel: (0312) ZM R: Kıbrıs fiehitleri Cad. No: 46/A Alsancak Tel: (0232) GEBZE: OPC Bankacılık Üssü fiekerpınar Tel: (0262) Liste Fiyat KoçAilem Fiyat Liste Fiyat KoçAilem Fiyat Liste Fiyat KoçAilem Fiyat 20,00 YTL 12,00 YTL 15,00 YTL 9,00 YTL 12,00 YTL 7,20 YTL Telefonla veya e-posta ile siparifl verebilirsiniz! Türkiye nin heryeri için (0212) (449) numaral telefonu arayarak veya internetten e-posta adresine sipariflinizi verebilirsiniz! Tüyap stanbul Kitap Fuar nda %35 indirim! 1-9 Kas m tarihleri aras nda Tüyap stanbul Kitap Fuar nda Yap Kredi Kültür Sanat stand na (Salon: 2, Stand No: 304) gelen KoçAilem üyelerine %35 indirim ve %5 Worldpuan avantaj! Liste Fiyat KoçAilem Fiyat Liste Fiyat KoçAilem Fiyat Liste Fiyat KoçAilem Fiyat 25,00 YTL 15,00 YTL 28,00 YTL 16,80 YTL 29,00 YTL 17,40 YTL

8

9

10

11 KoçAilem Bülten11 11 Arçelik ve Beko da indirimlere devam! Arçelik ve Beko dan inan lmaz bir indirim kampanyas daha KoçAilem üyelerini bekliyor! Arçelik ve Beko saç kurutma makineleri, epilasyon aletleri, mini tost makinesi, narenciye ve sert meyve sıkacaklarında %30, mikro müzik setlerinde %15 (Arçelik MS 5650 VCD, MS 1850, MS-5695 DivX ve Beko MD-4460 DVD, MD 4430 VCD ve MD-4500 DivX kampanya dıflındadır.), Dect telefonlarda ve el telsizlerinde ise %15 indirim. (Arçelik TLF 480, TLF-500, TLF 510 ve Beko BD-240 ve BD-250 kampanya dıflındadır.) %30 indirim! Küçük ev aletleri %15 indirim! Dect telefon ve telsizler 31 Aral k tarihine kadar sürecek bu kampanyadan yararlanmak için yapman z gereken tek fley KoçAilem sat fl noktas olan Arçelik ve Beko yetkili sat c lar na u ramak. %15 indirim! Mikro müzik setleri

12

13 KoçAilem Bülten11 13 Britanya Oryantalizminin büyüleyici baflyap tlar Pera Müzesi nde Suna ve nan K raç Vakf Pera Müzesi; 26 Eylül Ocak 2009 tarihleri aras nda, dünyan n en köklü sanat kurumlar ndan biri olan Tate Britain ve British Council iflbirli iyle haz rlanan ve Britanya oryantalist resminin dünyadaki en önemli örneklerinin yer ald Do u nun Cazibesi Britanya Oryantalist Resmi sergisine ev sahipli i yap yor. Toplam de eri yüz elli milyon dolardan fazla olan ve özel güvenlik flartlar yla sergilenen resimlerin Amerika ve ngiltere den sonra üçüncü dura stanbul ve Pera Müzesi. fiubat 2008 de ABD de Yale Center for British Art galerilerinde ve Haziran 2008 de Tate Britain n Linbury Galerileri nde gerçeklefltirilen ve her iki ülkede de sanatseverlerden büyük ilgi gören The Lure of the East sergisi, Do unun Cazibesi ad yla Pera Müzesi nin 3 kat na yay lacak. Sergide yer alacak 102 baflyap ta; Suna ve nan K raç Vakf Koleksiyonundan, Osman Hamdi Bey in ki Müzisyen K z ve Henry Bone un Thomas Hope un Türk Giysileri çinde Portresi resimleri ile Topkap Saray Müzesi Koleksiyonundan, David Wilkie nin Sultan Abdülmecid in Portresi resimleri de efllik edecek. "Do u nun Cazibesi" sergisi, Pera Müzesi nin ikinci kat ndaki Sevgi ve Erdo an Gönül Galerisi nde yer alan ve aralar nda Kaplumba a Terbiyecisi'nin de bulundu u seçme eserlerden oluflan Düfllerin Kenti: stanbul sergisiyle birlikte, stanbullu sanatseverleri Do u nun 18. ve 19. yüzy llardaki çekici ve gizemli yaflam nda büyüleyici bir yolculu a ç karacak. Bu muhteflem sergiyi KoçAilem üyeleri özel rehberli turlarla ücretsiz olarak gezebilir (20 fler kiflilik gruplar halinde ve rezervasyonla), Perakende Art Shop ta sat fla sunulan sergi kitab na %15 indirimle sahip olabilirler.

14 Sevgili Koç Üniversitesi ö rencileri! Bu numara size çok fley kazand racak! Koç Toplulu u fiirketlerinin ve Programa kat lan topluluk d fl flirketlerin ürün ve hizmetlerinden, çok daha avantajl bir flekilde yararlanman z sa layacak KoçAilem Program na kat lmak için yukar daki numaradan Ça r Merkezi mizi araman z yeterlidir. Elektronikten beyaz eflyaya, otomotivden sa l a, tekstilden kitaba, telekomdan bankac l a, çikolata ve pastadan seyahate, akaryak ttan spor aktivitelerine, tatilden yap ürünlerine, emlaktan market al flverifline kadar bir çok ekstra avantaj için, hemen aray n, çok daha avantajl bir hayata merhaba deyin.

15 KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KoçAilem Bülten11 15 Gribe karfl afl n z yapt r n. VKV Amerikan Hastanesi ve MedAmerikan olarak, uzman ekibimizle ifl yerinize kadar gelip, grip afl n z yap yoruz. E er siz de sonbahar ve k fl aylar n n en fliddetli ve s k görülen hastal klar ndan biri olan gribe karfl Çocu unuz okula haz r m? Okullar aç ld ve siz de çocu unuzun okula att bu ilk ad mlar n heyecan n yafl yorsunuz. Peki çocu unuz okula psikolojik olarak haz r m? önleminizi flimdiden almak istiyorsan z, vakit kaybetmeden bizi aray n. flyerinde afl lama minimum 20 kifli olmas durumunda gerçeklefltirilebilir. Bireysel baflvurularda hastanemiz acil servisine baflvurarak fiyat avantaj ndan faydalan labilir. Okula yeni bafllayan çocu unuza, uzman psikolog deste ini VKV Amerikan Hastanesi nden al n, çocu unuz ö renim hayat na sorunsuz bafllas n. KoçAilem avantajlar devam ediyor... Migros, Tansafl, Macrocenter ve fiok ma azalar ile Migros Sanal Market te sunulmakta olan KoçAilem avantajlar 31 Aral k 2008 tarihine kadar geçerlidir KoçAilem üyelerinin yapaca ayl k 500 YTL ye kadar tüm al flverifllerde %3 indirim ve Migros, Tansafl, fiok ve Bütçem markal ürünlerde %5 indirim avantajlar 31 Aral k 2008 tarihine kadar geçerlidir. ÖNEML Migros Türk T.A.fi. Çalıflanlarının KoçAilem üyelikleri 31 Aralık 2008 tarihine kadar devam etmektedir. T klad lar, doldurdular, kazand lar... Bookin Turkey den 500 YTL de erinde al flverifl imkan kazanan 10 kifli belli oldu! flte kazanan talihlilerimiz: Itri Hatipo lu - Tüprafl, Ali Kaçar - Opet Petrolcülük A.fi, brahim Temel - Arçelik A.fi, - Türkan Düzdafl - Suna nan K rac Vakf / Pera Müzesi, Yöntem Bulat - Yap Kredi Bankas, Aykut Üstün - Akpa A.fi, Hikmet Çetin - Ford Otomotiv Sanayi A.fi, Özgül fller - Tüprafl, pek Can - Yap Kredi Bankas, Celal Kesal - Migros Türk T.A.fi. Talihlilerin hediyelerini 31 Aralık 2008 tarihine kadar kullanmaları gerekmektedir. Ola an d fl bir araç, çok özel bir indirim! Neden hep ayn ve s k c tasar mlar takip etmek zorunday z? Gelin ve kurallar y kan araçla tan fl n. Yeni Ford Kuga, anahtar tesliminde KoçAliem üyelerine özel YTL indirim avantaj ile. Ford Kuga... KoçAilem letiflim Kanallar Ça r Merkezi Türkiye nin her yerinden tüm sabit ve cep telefonlar ndan, haftan n 7 günü, 08:30 20:00 saatleri aras nda hizmetinizde. (Pazar günleri 10:30-20:00) KoçAilem nternet Sitesi TC kimlik numaran z Kullan c Ad alan na yazman z ve siteye ilk girifliniz için flifre olarak kocailem kelimesini kullanman z yeterli. KoçAilem e-bülten KoçAilem e-bültenin size de ulaflmas n istiyorsan z bize e-posta adresinizi bildirmeniz yeterlidir. KoçAilem Bülten Her üç ayda bir yay nlanan KoçAilem Bülten i, Bizden Haberler Dergisi ile birlikte temin edebilir, ayr ca flirketlerinizin nsan Kaynaklar bölümlerinde de bulabilirsiniz. fiirketinizin nsan Kaynaklar Yönetimi KoçAilem üyelik süreci ile ilgili her türlü bilgiyi flirketinizin nsan Kaynaklar Yönetimi nden de alabilirsiniz.

16 Daha yaflanabilir bir dünya için herkesin yapacak birfleyi mutlaka vard r! Yeflilsayfa Do ay korumak için beyaz bir sayfa açal m! TURMEPA DAN KADINLARA ÇA RI Çevreniz ve gelece iniz için deterjan n z dikkatli seçin! Suda çözünürlü ü olmayan deterjanlardan oluflan at klar denizlerimiz ve sular m zdaki oksijeni öldürüyor. Siz de sular kirletmeyen deterjan kullan n. Deniz ve k y lar n temizli i ve korunmas konular nda projeler haz rlay p, bilinçlendirme ve koruma çal flmalar yürüten DenizTemiz Derne i - TURMEPA tüm kad nlar, çevre dostu temizlik ürünleri kullanarak; çevreleri, denizleri ve çocuklar n n gelece ini korumaya ça r yor. Küresel s nma ve kurakl n ciddi tehditler oluflturdu u flu günlerde, TURMEPA markal temizlik ürünleri, insan hayat için en önemli ve en k s tl kaynaklardan biri olan sudan tasarruf edilmesi, ayn zamanda çevrenin kirletilmemesi ilkesi dikkate al narak haz rland. Ürünler, çevreye ve cilde zarar vermemesi, y kama ve y kama sonras durulama için minimum tatl su harcanmas, ayr ca deniz suyu ile de kullan labilmesi özellikleri ile piyasadaki di er tüm ürünlerden ayr l yor. Ambalajlar da geri dönüflümlü olarak haz rlanan bu ürünler, marinalar, Koçtafl, West Marine, Migros, Tansafl, Makro ve Metro Grossmarketler de sat l yor. fiehirlerde, tüm at klar n kanalizasyonlarla; göl, nehir, dereler ve ayr ca yeralt sular na kar flabildi i düflünüldü ünde k s tl su kaynaklar m z n kirletilmemesi ve tasarrufu aç s ndan çok önemli olan bu ürünlerden elde edilecek gelir, DenizTemiz Derne i - TURMEPA taraf ndan deniz kirlili i ile mücadele amaçl projelerde kullan lacak. Dünyan n en az Elektrik Enerjisi tüketen 5088 NF A++ YEN ORB TAL BUZDOLABI A++ S n f üstün enerji performans yla kendi s n f nda dünyan n en az elektrik tüketen NO-FROST Buzdolab. Buzdolab n n kullan lmad durumlarda ekstra enerji tasarrufu sa layan EcoFuzzy fonksiyonu. Çok düflük ses seviyesi. (40 dba) Çevreci R600a so utucu gaz. Enerji Tüketimi : 0,8 kwh / 24 saat. TEMA VAKFI KARTPOSTALLARI LE DO AYI KORUMAYA KATKIDA BULUNUN! Tamam geri dönüflümlü ka ttan imal edilen, yerli ve yabanc bir çok de erli sanatç n n koleksiyonlar ndan oluflan Tema Vakf Kartpostallar 50 adetlik paketlerde, zarflar yla birlikte K.D.V. dahil 35 YTL den sat l yor. Tema Vakf internet sitesi üzerinden de sat fl yap lan bu kartpostallar kitapevleri ve k rtasiyelerde de bulabilirsiniz. BUNLARI B L YOR MUSUNUZ? Yaflamak için ihtiyaç duydu umuz oksijenin %75 ini denizlerin sa lad n? Kanser ilaçlar n n %65 inin deniz canl lar ndan ve bitkilerinden yap ld n? Dünyada her y l 450 milyar m 3 ar t lmam fl ya da k smen ar t lm fl çöpün, endüstriyel ve tar msal at n denize at ld n? Denize saatte %50 si plastik olmak üzere kg çöp at ld n? Türkiye de sanayi tesislerinin %98 inde, belediyelerin %95 inde, turizm tesislerinin %81 inde at k ar tma tesisi olmad n? Akdeniz'in dünya denizlerinin %1 ini oluflturdu unu? Dünya nüfusunun neredeyse yar s n n sahillerde yaflad n? Her 20 kifliden 1 kiflinin bir kere kirli denize girmekten hastalanabildi ini? Her y l yaklafl k 250 milyon kiflinin, kirli denizlere girdi i için mide-ba rsak enfeksiyonu ve üst solunum yollar hastal klar na yakaland n? Ticari olarak avlanabilen bal k türlerinin en az %70 inin gere inden fazla ya da tamamen tüketildi ini? 1 cam fliflenin 1 milyon y lda, 1 plastik flisenin 450 y lda denizde kayboldu unu? Denizlerdeki çöplerin her y l 1 milyondan fazla deniz kuflunu öldürdü ünü? Akdeniz Havzas n n dünyadaki 34 sorunlu bölge içinde 3. s rada yer ald n? Deniz kirlili inin küresel s nman n ana nedeni oldu unu? Türkiye statistik Kurumu nun rakamlar na göre y ll k 2,6 milyon ton tehlikeli at k üretildi ini?

Yo un Bir Mart Yaflad k...

Yo un Bir Mart Yaflad k... ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Koç Holding CEO su F. Bülend Özayd nl : Tüketiciye Daha da Yak n Bir Topluluk Olaca z! e-dönüflüm...8 Bilgi Ça na Dönüflüm fiartt r. IT Yat r mlar Bir Merkezden

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

Avrupa ya Türk Ç karmas

Avrupa ya Türk Ç karmas ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Avrupa nsan Türk Kültürünü Merak Ediyor Türkler Bu Kez Londra y Fethetti Ali Y. Koç, Genç Küresel Liderler çinde 17 Aral k Sonras ve Türkiye de Üçüncü Sektör Ram Pacific

Detaylı

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ford Otosan, Ticari Araç Segmentinin Lideri! e-dönüflüm...10 Koç Bilgi Grubu ndan E-Dönüflüm Program letiflim...23 Koç Yönder Üyeleri Uluslararas Arenada Suna K

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Heyecanlara Ayna Tutabilmek...

Heyecanlara Ayna Tutabilmek... ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan Rahmi M. Koç: Yeni Ekonomi Ortam nda Liderli imiz Sürecek! e-dönüflüm...6 DemirDöküm ve Otokar n e-dönüflüm Projeleri Sektörel

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Güneydo u dan Haber Var

Güneydo u dan Haber Var ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ford Transit Connect in Dünya Yolculu u! Özel Sektörün En Büyü ü Koç Toplulu u Sektörel Vizyon...14 Koç Ata Tesisleri Koç Toplulu u Continental ile Lastik Pazar

Detaylı

Bizden. Ak ll Yaflamdan Spora, Do aya...

Bizden. Ak ll Yaflamdan Spora, Do aya... ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Ak ll Yaflam Bafll yor Çin, Sab r steyen Bir Pazar Türk Klima Pazar, En H zl Büyüyen Pazarlardan Biri nsan Kaynaklar 10 Yedek Kulübeniz Güçlü mü? e-dönüflüm 12 E-Forum

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFE_OCK2010 3/2/10 4:56 PM Page 1 çindekiler Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86

Detaylı

Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25

Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25 Ç NDEK LER HABERLER 6-25 Makromarket ten Konya ya dev yat r m Makromarket çocuk flenli i bafllad Makromarket ten bir ilk daha: Hipodrom da Makromarket çad r ma aza Makromarket te Oktay Usta ile yemek yar

Detaylı

17 Aral k a Kilitlendik

17 Aral k a Kilitlendik ç i n d e k i l e r 17 Aral k a Kilitlendik Küresel Vizyon 4 Koç Holding Hukuk Baflmüflaviri Dr. Kemal Erol ile Bir Söylefli AB G Baflkan Ahmet Sever: Müzakere Süreci Yaflam m z A dan Z ye Etkileyecek

Detaylı

EKOIQ Y E fi L B R fi V E Y A fi A M MART-N SAN 2010 SAYI:2

EKOIQ Y E fi L B R fi V E Y A fi A M MART-N SAN 2010 SAYI:2 EKOIQ Y E fi L B R fi V E Y A fi A M MART-N SAN 2010 SAYI:2 EKO MART-N SAN 2010 SAYI:2 MIQ Y E fi L B R fi V E Y A fi A 7 TL (KDV dahil) TEM Z TEKNOLOJ LER: Art k Çok mu Geç? Victor Ananias: Organik ç

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

EKOIQ AÇLIK! Adalet Ticaretin Temeli (midir?) Fairtrade. klim De iflikli i ve nsan Yap m. klim Pazarl klar nda Nereden Nereye?

EKOIQ AÇLIK! Adalet Ticaretin Temeli (midir?) Fairtrade. klim De iflikli i ve nsan Yap m. klim Pazarl klar nda Nereden Nereye? Project1 8/24/11 1:14 PM Page 1 EKOIQ MIQ Y E fi L fi / Y E fi L Y A fi A 7 TL (KDV dahil) EYLÜL-EK M 2011 SAYI:11 Organik Tar m Gezegenimizi Doyuramaz m? klim De iflikli i ve nsan Yap m AÇLIK! 2050 de:

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 22 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13864 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Han m lokallerinde tan flma toplant lar Büyükflehir Belediyesi Han m Lokallerinin 2014 y l tan

Detaylı

at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi

at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi ÖNSÖZ- Ç NDEK LER Her yeni günle beraber hayat m z yenilemek ve geliflmek odakl kurguluyoruz; bazen bilerek

Detaylı

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda...

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda... Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar Ertu rul Feyzi YÖRÜK Ali TÜRKER Yönetim Kurulu Üyeleri Durmufl TOPÇU Asil Üye Levent ÜRKMEZ Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Emrullah

Detaylı

01 Koç Toplulu u, çal flanlar yla birlikte, müflterilerinin tatminini sa layarak sa l kl geliflmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmay amaçlar. Bu suretle ülkesi, müflterileri,

Detaylı

Merhaba 5-7 Ekim tarihlerinde stanbul Kongre Merkezi nde gerçekleflen IMF-Dünya Bankas toplant lar, Türkiye kadar dünya gündemini de meflgul etmiflti hat rlarsan z. Peki, bu önemli toplant lar n organizasyonunu

Detaylı

Beyo lu sokaklar na an nda bak m ve onar m...

Beyo lu sokaklar na an nda bak m ve onar m... Hac ahmet Mahallesi, Semt Kona na kavufluyor 3 2009 Yerel Yönetim Ödülleri da t ld Baflkan Demircan a 3 ödül birden Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, 2009 Yerel Yönetim Ödülleri nde Semt Konaklar

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Otomotiv Sektöründe Bir lk

Otomotiv Sektöründe Bir lk ç i n d e k i l e r Otomotiv Sektöründe Bir lk Küresel Vizyon 4 Koç Holding Kurumsal letiflim ve D fl liflkiler Baflkan Hasan Bengü Röportaj KalDer in Büyük Ödülü Otokoç un Teknolojiye Hakimiyet, Farkl

Detaylı

Des gn. Schneider. Ocak-fiubat Y l: 2 Say : 7 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Ocak-fiubat Y l: 2 Say : 7 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Ocak-fiubat Y l: 2 Say : 7 ÜCRETS ZD R TASARIMCININ DÜfiLER B TMEZ CHRISTOPHE PHILLET / TASARIM MUC T PHILIPPE STARCK MOB LYA TASARIM OSKARLARI DA ITILDI / DÜNYANIN KAYAK MERKEZ COURCHEVEL

Detaylı

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

perder baflkandan 2 Kas m-aral k fieref Songör TPF Yönetim Kurulu Baflkan

perder baflkandan 2 Kas m-aral k fieref Songör TPF Yönetim Kurulu Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Gerek ekonomik gerek psikolojik etkileriyle birçok ülkede olumsuz sonuçlara neden olan bir kriz y l n daha geride b rakmam za say l günler kald. 2009, hiç kuflkusuz toplumlar

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

B LG EV YETK N D K NC LER SALVADOR DAL SERG S. Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan Dergi Cd nizi istemeyi unutmay n z

B LG EV YETK N D K NC LER SALVADOR DAL SERG S. Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan Dergi Cd nizi istemeyi unutmay n z KASIM - ARALIK SAYI 23 B LG EV YETK N D K NC LER SALVADOR DAL SERG S Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan Dergi Cd nizi istemeyi unutmay n z Dolu dolu bir hayat! Hayat n z renklendiren;

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Baharla birlikte uyanan tabiat beraberinde bizlere canl l k ve mutluluk getirmifltir. Ülkemize de bolluk ve bereket getirmesini dileyerek,

Detaylı

EKO. AB ÇEVRE ÖDÜLLER 2010 TÜRK YE N N YEfi L fiamp YONLARI. Yeflil Ürün Pazar Krizden Nas l Etkilendi? 10 Y l n 10 Büyük Çevre Olay.

EKO. AB ÇEVRE ÖDÜLLER 2010 TÜRK YE N N YEfi L fiamp YONLARI. Yeflil Ürün Pazar Krizden Nas l Etkilendi? 10 Y l n 10 Büyük Çevre Olay. Project1 5/10/10 10:12 AM Page 1 EKO MAYIS-HAZ RAN 2010 SAYI:3 MIQ Y E fi L fi / Y E fi L Y A fi A 7 TL (KDV dahil) Türkiye nin Karbon Taahhüdü Ne Olmal? Yeflil Dönüflüm KOB lerden mi Bafllayacak? mkânlar,

Detaylı