Solunum Sistemi Gelişimi. Prof.Dr.Murat AKKUŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Solunum Sistemi Gelişimi. Prof.Dr.Murat AKKUŞ"

Transkript

1 Solunum Sistemi Gelişimi Prof.Dr.Murat AKKUŞ

2 Giriş Solunum sistemi iki kısımda incelenir. Üst solunum sistemi : burun,nazal boşluklar,paranazal sinüsler,nazofarinks ve orofarinks; Alt solunum sistemi : larinks,trakea,bronşlar ve akciğerlerden oluşur. İnsanlarda solunum sistemi günde, 4.farengeal ceplerin kaudalinde ve ön(baş) barsağın ventralinde gelişir. Solunum sisteminin gelişmesi,ilk olarak ilkel farinksin tabanındaki ve orta hatta meydana gelen laringotrakeal oluğun (yarık) oluşmasıyla başlar. Laringotrakeal yarık barsak endodermi ile kuşatılmış olup, larinks, trake, bronşlar ve akciğerlerin epiteli ve bezlerin geliştiği bölgedir.

3 Laringotrakeal yarığı kuşatan splanik mezodermdenise bağ dokusu,kan damarları gelişirken, kıkırdak ve düz kas dokusu ise baş mezoderm orijinlidir. 4.haftanın sonunda laringotrakeal oluk (yarık) derinleşerek ön barsağın kaudalinde kese biçiminde dışa doğru laringotrakeal divertikulumu (çıkıntı) yapar. Bu divertikulum kısa zamanda uzar ve splanik mezodermle sarılır.

4 Bu divertikulumun barsak kanalının neresinden tomurcuklanacağı çevredeki mezenşim dokusundan gelen sinyaller ve fibroblast büyüme faktörü (FGF) tarafından belirlenir. Laringotrakeal divertikulum kısa bir zaman sonra ilkel farinksten ayrılır ve ayrıldığı bölgede uzunluğuna katlantılar meydana gelir. Bu katlantılara trakeoözefajiyal katlantı adı verilir. Bu katlantılar birbirlerine yaklaşarak trakeoözefajiyal septum adı verilen bir yapıyı meydana getirir.

5 Daha sonra, trakeoözefajiyal septum bir ventral birde dorsal kısma ayrılır. Ventralden laringotrakeal tüp,larinks,trake, bronşlar ve akciğer taslağı şekillenir. Dorsalden ise orofarinks ve özefagus taslağı oluşur. Laringotrakeal tüpün larinkse açılan deliği,larinks deliğini(laringeal orifis) veya larinks girişi adı verilir. Laringeal orifis,solunum taslağının farinksle ilişkisini devam ettirir. Laringotrakeal divertikulum önce trake ve bronşlar, distal sonu ise genişleyerek gelecekteki akciğer tomurcuğunu yapar.

6

7

8 Larinksin Gelişimi Larinks iç yüzünü döşeyen epitel endodermal orijinlidir. Larinksin kıkırdakları ve düz kas dokusu 4.ve 6.faringeal arkustaki baş mezoderminden köken alır. Larinks gelişirken, laringotrakeal tüpün kraniyal sonunda mezenşim hızla prolifere olarak bir çift aritenoid çıkıntı oluşturur. Bu çıkıntılar(aritenoid) dile doğru büyüyerek ilkel glottis denilen yarık benzeri T şekilli bir yapıyı meydana getirir. Bu olaylar meydana gelirken larinks lümeni daralır.

9 8.haftada, larinks epiteli hızla çoğalarak larinks lümeninin geçici olarak kapanmasına neden olur. Gelişimin 10.haftasında apoptozis sonucu larinks epiteli rekanalize (yeniden lumen kazanır) olur. Bu kanallaşma esnasında sağlı-sollu bir çift lateral larinks ventrikülü oluşur. Bu lateral ventriküller, vokal katlantıları ve vestibuler katlantıları yapan doku katlantılarıyla çevrilidir. Larinks Nervus vagus tarafından innerve edilir.

10

11 Epiglottisin Oluşumu Epiglottis 5.ve 6.haftalarda 3.ve 4.faringeal arkustan hipobrankiyal bir çıkıntı şeklinde gözlenir. Bu çıkıntı, 3.ve 4.faringeal arkusları kuşatan mezenşimin çoğalması ile meydana gelir. Bu çıkıntının ön parçası (kraniyal) dilin faringeal kısmını yapar. Epiglottis N.vagusun larinks dalları tarafından innerve edilir. Larinks ve epiglottisin büyümesi doğumdan sonraki ilk üç senede oldukça hızlıdır. Doğumdan üç yıl sonra epiglottis kendi ergin şekline ulaşır.

12 Trakenin Gelişimi Lariongotrakeal tüp kaudal yönde uzamaya başlar;orta çizgi üzerinde trakeyi ve iki lateral bronkus tomurcuklarını meydana getirir. Larinks distalindeki laringotrakeal tüpün endoderm örtüsü,trakenin epitel ve bezlerine ve akciğer epiteline farklanır. Trakenin kıkırdak bağ dokusu ve kasları laringotrakeal tüpü saran splenik mezenşimden meydana gelir.

13 5.haftanın sonlarında trake biforkasyotrakealis bölgesinden iki tomurcuk oluşturur.bu tomurcuklar genişleyerek sağ ve sol primer bronşları oluşturur. Bundan sonra sağ primer bronştan üç, sol primer bronştan iki tane sekonder bronş oluşur. Gelişimin ilerleyen aşamalarında sekonder bronşlarda sağda 10 solda 8 tane olmak üzere tersiyer bronşları oluştururlar.

14 Bronşları ve trakeyi saran bağ dokusu kan damarları splanik mezoderm, kas tabakası ve kıkırdakları baş mezodermi kökenlidir. 6.ayın sonunda yaklaşık 17 yeni bronş nesli oluşur. Bronşial ağaç son şeklini almadan postnatal hayatta 6-7 ek bölünme daha olur. Bu dikotomik bölünmelerin asıl nedeni akciğer endodermi ile etraftaki splanik mezoderm arasında cereyan eden etkileşimlerden kaynaklanır. Dallanmayı başlatan sinyaller splanik mezodermdeki FGF ailesinden gelir.

15 Bu yeni bölünmeler oluşup, bronşial ağaç gelişirken akciğerler daha kaudal pozisyon kazanır. Trakenin bifurkasyo trakealisi yeni doğanda 4.torasik vertebraya karşılık gelir. Kaudal ve lateral yönde büyüyen akciğer tomurcukları vücut boşluğuna gömülür. Akciğerlerin doldurduğu ve ön barsağın her iki yanında yer alan perikardiyoperitoneal kanal olarak bilinen bu boşluk biraz dardır. Akciğerlerin gelişimi ile birlikte bu kanal genişlemeye başlar.

16 Bunun sonucunda; perikardiyoperitoneal kanallar peritoneal ve perikardiyal boşluklardan sırasıyla pleuroperitoneal ve pleuroperikardiyal katlantılarla ayrılır. Geride kalan boşluklara primitif pleura boşluğu adı verilir. Akciğerleri dıştan saran lateral (splanik) mezodermden visseral pleura gelişir. Vücut duvarının iç yüzeyini döşeyen pariyetal tabakadır. Pariyetal ve visseral pleura arasında kalan boşluğa ise pleura boşluğu adı verilir.

17

18

19 Akciğerlerin Gelişimi 7.prenatal(fötal dönem) aya kadar, bronşioller sürekli olarak dikotomik bölünürler. Bu süre içinde damar desteği de düzenli olarak artar. Kübik bronşiol hücrelerinin bir kısmı kübik yassı(respiratuar bronşiol) hücrelere dönüştüğünde solunum olanaklı hale gelir. Tek katlı yassı hücreler çok sayıda lenf ve kan kapillerleriyle yakın ilişkide olduğundan bundan sonra terminal kese ve primitif alveoller olarak bilinir.

20 7.ayda gaz değişimi sağlayabilecek kadar kapiller ağ mevcuttur. Prematüre doğan bebek iyi bakıldığı taktirde yaşayabilecek durumdadır. Prenatal hayatın son iki ayında ve postnatal hayatın ilk birkaç yılı boyunca terminal keselerin sayısı muntazam bir şekilde artmaya devam eder. Bu artma esnasında bu keselerin iç yüzü döşeyen ve Tip-I olarak bilinen alveol epitelyal hücreleri(pnömosit-i) giderek incelir ve kapillerler alveol keseleri içine daha fazla sokulma imkanı bulur. Epitelyal ve endotelyal hücreler arasındaki bu yakın temas kan-hava bariyerini oluşturur.

21

22 Olgun alveol doğum öncesi mevcut değildir. 5,5-6.aylarda yassı alveol hücrelerine ek olarak septal hücre yada Tip-II epitelyal(pnömosit-ii) hücreleri gözlenir. Septal hücreler alveol yüzey geriliminin düşmesini sağlayan fosfolipidten zengin bir sıvı olan sürfaktanı sentezler.

23 Doğumdan önce akciğer içinde yüksek konsantrasyonda klor,biraz protein,bronşial bezlerin müköz salgısı ve sürfaktan ihtiva eden sıvıyla doludur. Bu sıvıdaki sürfaktanın miktarı özellikle doğumdan önceki son iki haftada artar. Fötal solunum hareketleri doğumdan önce başlar,buna bağlı olarak amniyon sıvısı aspire edilir.

24 Bu aspirasyon hareketi akciğer gelişiminin uyarılması ve solunum kaslarının kondüsyon kazanması açısında oldukça önemlidir. Doğumdan sonra solunum başlamasıyla akciğerlerdeki sıvının büyük bir kısmı, kan ve lenf kapillerleri tarafından süratle rezorbe edilir. Bunun nedeni pulmoner lenfatik damarlar oldukça büyük olup ergindekine kıyasla daha fazla sayıdadır.

25 Geriye kalan küçük bir kısmı ise toraksa basınç yapılarak ağız ve burun yoluyla atılır. Yeni doğmuş bir bebeğin doğduktan sonra mı öldüğü yada anne karnında mı öldüğü akciğerlerden alınan biyopsi örneğinin suya atıldığında batması veyahutta batmaması adli tıp açısından büyük önem taşır.

26 Doğumdan sonraki solunum hareketleri havanın akciğere girmesini sağlar. Havanın akciğerlere girmesi ile akciğerler genişler ve pleura boşluğunu doldurur. Alveol boyutları, doğum sonrası bir miktar genişlerse de, akciğerlerin doğumdan sonraki büyümesi esas olarak solunum bronşiolleri ve alveollerin sayısındaki artışa bağlıdır. Alveoller 11 yaşına kadar dikotomik bölünmelerini devam ettirir.

27 Akciğerlerin Gelişim Evreleri Psödoglanduler Dönem Kanalikuler Dönem Terminal Kese Dönemi Alveol Dönemi

28 1-Psödoglanduler Dönem 5-17.haftalar arasındaki dönemdir. Bu dönemde gelişen akciğer dış salgı bezlerine benzerlik gösterir. 17.Haftaya gelindiğinde gaz alış verişi dışında akciğerlerin tüm temel elemanları hemen hemen gelişmiştir. Bu dönemde doğan bebeklerin yaşama şansı yoktur.

29 Kanaliküler Dönem haftalar arasındaki dönemdir. Bu dönemde bronş ve terminal bronşiollerin lümenleri daha geniştir. Akciğer dokusu aşırı şekilde damarlanmıştır. 24.haftada her bir terminal bronşiol 2 yada daha fazla respiratuar bronşiolü yapmak için dallanır. Solunum bu dönemin sonlarına doğru mümkün olabilmektedir. 20.haftada sürfaktan salınımı başladığında fötusa aşırı özen gösterilirse yaşama şansı olabilir.

30

31 3-Terminal Kese Dönemi 24.haftadan doğuma kadar olan dönemdir. Bu dönemde bir çok sayıda terminal kese gelişir. Terminal kesenin epiteli incelerek respiratuar bronşiolleri oluşturur. Kapillerler bu ilkel alveollere doğru çıkıntı yapmaya başlar. 24.haftada terminal kesede bol miktarda pnömosit-i göze çarpar. Kapiller ağı, gelişen alveol çevresindeki mezenşimde hızla çoğalır ve aynı zamanda lenfatik kapillerde aktif gelişme gözlenir.

32 24-26.haftalarda sürfaktan salınımı artmaya başlar ve en çok gebeliğin son iki haftasında max.düzeye ulaşır. Prematüre(26-28.hafta) doğan çocuklar(yaklaşık 1000gr), bu bebeğin yaşaması için yeterli terminal kese ve sürfaktan bulunur. Ancak akciğer kısmen alveol yüzey alanı yetersiz ve damarlanmanın az gelişmiş olması nedeniyle elverişli gaz alışverişi sağlamada yetersizdir.

33 Sürfaktan yetersizliğine bağlı olarak prematüre bebeklerde genellikle RDS(Respiratory Distress Sydnrome) görülür. Aşırı özen gösterilirse bu bebekler yaşayabilir.

34

35 4-Alveol Dönemi Geç fötal dönemden çocukluk dönemine kadar olan dönemdir. Terminal keselerin epitel tabakası son derece incelmiş ve yassı epitel hücrelerini oluşturur. Tip-I alveol hücreleri o kadar incelmiştir ki, bitişik kapillerler terminal keseye doğru çıkıntı yapmışlardır.bu terminal keseler gelecekteki alveol kanallarını temsil ederler.

36 Karakteristik ergin alveoller doğumdan sonraya kadar oluşmazlar. Doğumdan önce ergin olmayan alveoller respirauar bronkioller ve terminal keseler duvarlarında küçük çıkıntılar şeklinde gözlenirler. Doğumdan sonra ilkel alveoller akciğerler büyürken gelişler. Ancak akciğer büyüklüğündeki artışın çoğu respiratuar bronkioller ile ve ilkel alveol sayısındaki artışından çok alveol büyüklüğündeki artıştan kaynaklanmaktadır.

37

38 Doğumdan sonra ilk 6 ay içinde akciğer gelişmesi, hava-kan bariyeri yüzeyinin aşırı artışı ile karakterizedir. İlk 6 ay içindeki alveol sayısı yetişinin 1/6 sı kadar olup(50 milyon) herhangi bir nedenle, erginlere göre daha dens(yoğun,koyu) gözlenir. 3.yaştan 8.yaşlara yada daha sonraki yaşlara kadar birçok ergin olmayan alveol artmaya devam eder Ergin olmayan alveoller ergin olan alveolleri yapma kapasitesine sahiptir. Yaklaşık 8 yaşında ergin elemanlı 300 milyon alveol bulunur. Yaklaşık alveollerin %95 i doğumdan sonra gelişir.

39 FÖTÜSÜN SOLUNUM HAREKETLERİ VE DOĞUM ANINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER Solunum hareketleri akciğerlere,amniyon sıvısının aspirasyonunda gerekli gücün kullanılması için doğum öncesi olaylanır. Bu doğum öncesi solunum hareketleri gerçek-zaman sonografisiyle belirlenebilir. Ancak bunlar devamlı olmayıp normal fötal akciğer gelişmesi için gereklidir. Fötal solumun hareketlerinin şekli doğum tanısında geniş ölçüde kullanılmaktadır.

40 Term öncesi doğumda fötüs gelişinin habercisidir. Doğumda fötüs farklı aylarda kazandığı soluma egzersiz avantajına sahiptir. Doğum zamanı yaklaştıkça artan fötal solunum hareketleri solunum kaslarının gelişip olgunlaşmasıyla bağlantılıdır. Ayrıca bu hareketler akciğerlerle amniyon sıvısı arasında bir basınç gradyenti oluşturma olasılığı nedeniyle akciğer gelişmesini stimüle eder.

41 Doğumda akciğerler,amniyon sıvısı trake ve akciğer bezlerinden köken alan bir sıvı ile yarı yarıya doludur. Doğumda akciğerlerdeki sıvı 3 yolla temizlenir. 1)Doğum sırasında toraksa basınç yapılarak ağız ve burun yoluyla 2)Pulmoner kapillerlerdeki sıvı alınan havanın basıncıyla 3) Lenfatikler yoluyla sıvı dranaşının hızlı oluşu (doğum zamanı yaklaşmış fetüsde pulmoner lenfatik damarlar yetişkinlerinkine kıyasla daha büyük ve dayıca fazladır.lenf akışı doğumu izleyen ilk birkaç saat içinde hızlıdır ve daha sonra azalır.)

42 Solunum Sistemi Anomalileri 1)Laringeal atrezi: Larinksin kanalize olmamasından kaynaklanan bu nadir görülen anomali doğumsal üst solunum yolu tıkanması sendromu olarak adlandırılan fetal üst solunum yolu tıkanmasına neden olur.atrezi(tıkanma) veya stenoz(daralma) bölgesi distalindeki solunum yolları genişler,akciğerler büyür ve ekonojik (suyla dolu oldukları için ultrason görüntüleme çalışmalarında eko üretebilirler) bir hale gelir.diyafram düz veya içe dönük bir şekli alır ve fetal asit veya hidrops( hücre içi boşluklarda ciddi ödeme neden olan seröz sıvı birikmesi) meydana gelir.tamamlanmamış atrezi(laringeal ağ) 10.haftada larinksin yetersiz kanalize olması sonucunda ortaya çıkar.ses tellerinin bulunduğu seviyede oluşan zarsı bir ağ,hava yolunu kısmen tıkar.

43 2)Trakeaözefageal fistül: Trakea ile özafagus arasında bir fistül oluşumuna yaklaşık olarak her 3000 veya 4500 canlı doğumdan birinde rastlanır. Bu anomaliden daha çok erkek bebekler etkilenmektedir. Olguların %85 inden fazlasında trakeaözefagial fistülün (TÖF) yanısıra özefageal atrezi de görülür. TÖF 4.haftada ön bağırsağın kranial kısmının solunum ve özefagial kısımlarına tam olarak bölünememesi sonucunda ortaya çıkar. Trakeaözefageal katlantıların tam olarak birleşememesi,trakea ile özefagus arasında yetersiz trakeaözefageal septum ve TÖF oluşumuna yol açar.

44 TÖF alt solunum yollarında görülen en yaygın anomalidir. 4 ana TÖF çeşidi bulunmaktadır. Olağan çeşidinde özefagusun üst bölümü tıkalıdır (özefagial atrezi) ve alt bölümü de çatallaşma noktası yakınlarında trakea ile birleşir. Sık görülen tipteki TÖF ve özefagial atreziye sahip olan bebekler yutma işlemi yapamazlar ve bu nedenle sıkça ağızlarından tükürük akması ve beslendikleri anda sütün ağza geri dönmesini yaşarlar. Ayrıca mide ve bağırsak içeriğide fistül aracılığı ile trakea ve akciğerlere akabilir. Bu geri akan asit bazı durumlarda safra solunum tehlikesine yol açan pnömoni(akciğerlerin inflasyonu) sebebi olabilir. Polihidroamnios (amniyon sıvısının aşırı artması) çoğu kez özefageal atrezi ile birliktedir. Aşırı amniyotik sıvı birikiminin nedeni,normalde emilim için plasenta aracılığı ile anne kanına geçmesi gereken sıvının bu yolu izleyememesidir.

45 3)Laringotrakeaözefage al yarık: Nadiren larinks ve üst trakea özefagustan tam olarak ayrılmayabilir. Bu durum normal olarak ayrılmış bu yapılar arasında değişen uzunluklarda kalıcı bir bağlantı ile sonuçlanabilir. Bu doğumsal anomalinin semptomları akciğerler içine aspirasyon bakımından trakeaözefageal fistülünkine benzer,fakat afoni (ses yokluğu) ayırt edici özelliğidir.

46 4)Trakeal stenoz ve atrezi: Trakeanın daralması (stenoz) ve tıkanması(atrezi) genelikle TÖF çeşitlerinden biri ile birlikte görülen yaygın olmayan bir anomalidir. Stenoz ve anomaliler muhtemelen başbağırsağın özefagus ve trakeaya eşit bir biçimde bölünememesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bazen hava akışını engelleyen bir doku ağı da (tam olmayan trakeal atrezi) görülebilir.

47 5) TRAKEAL DİVERTİKUL: Bu çok nadir görülen anomali trakeada kör,bronş benzeri çıkıntı şeklinde ortaya çıkar. Bu uzantılar akciğerin trakeal bir lobunu oluşturan normal görünümlü akciğer dokusunda sonlanabilir.

48 6)Oligohidroamnios : Amniyotik sıvı sızması ya da sıvını düşük üretimi nedeniyle oluşan oligohidroamniyos ciddi ve kronikse akciğer gelişimi gecikir ve fetal toraksın daralmasından dolayı ciddi pulmoner hipoplazi ortaya çıkar

49 Pulmoner Hipoplazi

50 7)Solunum güçlüğü sendromu Hiyalin membran hastalığı olarak da bilinir. Bu hastalık yeni doğmuş bebeklerin yaklaşık %2 sini etkiler. Bu bebekler doğumdan kısa bir süre sonra hızlı ve zor bir solunum yapmaya başlar. Bütün yeni doğan hastalıklarının %30 kadarının hiyalin membran hastalığı veya onun komplikasyonlarından kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Sürfaktan yetersizliği hastalığın temel sebebidir. Akciğerler yeterince şişmemiştir ve alveoller camsı ya da hyalin bir membranı andıran yüksek proteinli bir sıvı içerirler. Bu membranın dolaşımdaki maddeler ile hasarlı pulmoner epitel karşı karışımından oluştuğuna inanılmaktadır.

51

52 8)Azygos ven lobu: Bu lob insanların yaklaşık %1 inin sağ akciğerinde görülür. Bu durum apikal bronşun, azygos veni arkusun lateralinde değil de superior ve medialinde gelişmesi durumunda ortaya çıkar.

53

54 9)Doğumsal akciğer kistleri: Kistlerin terminal bronşların genişlemesi sonucunda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu kistler, muhtemelen geç fetal dönemde bronşiol gelişmesinde meydana gelen aksamalar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Doğumsal akciğer kistleri genellikle akciğerin periferinde yerleşiktir.

55 10)Akciğerlerin agenezi : Akciğerlerin yokluğu, solunum tomurcuklarının gelişmemesi durumunda ortaya çıkar. Bir akciğerin agenezi çift taraflı agenezisten daha yaygındır. Tek taraflı pulmoner agenezis hastanın hayatını sürdürmesini engellemez.

56

57 11)Akciğerlerin hipoplazisi : Doğumsal diyafragmatik hernili olan bebeklerde akciğerler normal olarak gelişemezler. Çünkü akciğerler anormal biçimde konumlanmış karın organlarının baskısına maruz kalırlar. Akciğer hipoplazisi akciğer hacminin belirgin derecede düşük olması ve pulmoner atardamarlardaki düz kasın hipertrofisi ile karakterizedir. Doğumsal diyafragmatik hernili olan bebeklerin çoğu doğum sonrası optimal bakıma rağmen pulmoner yetersizlik nedeniyle ölürler. Çünkü akciğerleri hava alışverişi için ekstrauterin yaşamı destekleyemeyecek kadar hipoplastiktir ve pulmoner kan akışı için çol fazla direnç gösterirler.

58 Akciğer Hipoplazisi

59

Embriyolojiye Giriş ve Tarihçe

Embriyolojiye Giriş ve Tarihçe Embriyolojiye Giriş ve Tarihçe Embriyolojinin Tanımı Embriyoloji, tüm canlıların türe özgü şekillerini alıncaya kadar geçirdikleri gelişme evrelerini inceleyen bilim dalıdır Embriyoloji kendi içinde genel

Detaylı

Gelişimin 3.Haftası. Prof.Dr.Murat AKKUŞ

Gelişimin 3.Haftası. Prof.Dr.Murat AKKUŞ Gelişimin 3.Haftası Prof.Dr.Murat AKKUŞ Gelişimin üçüncü haftasında Primitif çizgi, Notokord, Üç germ yaprağı, gelişir. gastrulasyon İkinci haftanın sonuna gelindiğinde embriyo iki tabaka (epiblast ve

Detaylı

Solunum Sistemi Embriyolojisi

Solunum Sistemi Embriyolojisi Solunum Sistemi Embriyolojisi Embriyo yaklaşık 4 haftalıkken, solunum sisteminin ilk taslağı ön barsağın (foregut) ventral duvarından bir çıkıntı halinde belirir. Larinks, trakea ve bronşları döşeyen epitel,

Detaylı

YABANCI CĐSĐM ASPĐRASYON ŞÜPHELĐ OLGULARIN DĐNAMĐK TANI VE TEDAVĐ MODALĐTELERĐNDE ÇOK KESĐTLĐ BĐLGĐSAYARLI TOMOGRAFĐ VE SANAL BRONKOSKOPĐ NĐN YERĐ

YABANCI CĐSĐM ASPĐRASYON ŞÜPHELĐ OLGULARIN DĐNAMĐK TANI VE TEDAVĐ MODALĐTELERĐNDE ÇOK KESĐTLĐ BĐLGĐSAYARLI TOMOGRAFĐ VE SANAL BRONKOSKOPĐ NĐN YERĐ TC SAĞLIK BAKANLIĞI ŞĐŞLĐ ETFAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ ÇOCUK CERRAHĐSĐ KLĐNĐĞĐ YABANCI CĐSĐM ASPĐRASYON ŞÜPHELĐ OLGULARIN DĐNAMĐK TANI VE TEDAVĐ MODALĐTELERĐNDE ÇOK KESĐTLĐ BĐLGĐSAYARLI TOMOGRAFĐ

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II. KAN-DOLAŞIM ve SOLUNUM DERS KURULU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II. KAN-DOLAŞIM ve SOLUNUM DERS KURULU DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II KAN-DOLAŞIM ve SOLUNUM DERS KURULU Doç.Dr. Engin DEVECİ Solunum Sistemi Havanın akciğerlere girip çıkması Solunan havadaki oksijenin kandaki karbondioksit ile

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI SKUAMÖZ HÜCRELİ LARİNKS KANSERLERİNDE; HUMAN PAPİLLOMAVİRÜS VARLIĞI, TP53 VE E-KADERİN EKSPRESYONLARI VE BULGULARIN KLİNİKOPATOLOJİK

Detaylı

ORTODONTİK DÜZENSİZLİĞE NEDEN OLAN SENDROMLAR

ORTODONTİK DÜZENSİZLİĞE NEDEN OLAN SENDROMLAR T.C Eğe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı ORTODONTİK DÜZENSİZLİĞE NEDEN OLAN SENDROMLAR BİTİRME TEZİ Stj.Diş Hekimi Odonchimeg Erdenebileg Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ali

Detaylı

ERİŞKİN ERKEK SIÇANLARDA LİTYUM KARBONAT İLE OLUŞTURULAN TESTİS HASARI ÜZERİNE E VİTAMİNİNİN ETKİSİ

ERİŞKİN ERKEK SIÇANLARDA LİTYUM KARBONAT İLE OLUŞTURULAN TESTİS HASARI ÜZERİNE E VİTAMİNİNİN ETKİSİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI ERİŞKİN ERKEK SIÇANLARDA LİTYUM KARBONAT İLE OLUŞTURULAN TESTİS HASARI ÜZERİNE E VİTAMİNİNİN ETKİSİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI CANLI VERİCİLİ KARACİĞER NAKİLLERİNDE DONÖRLERDE PRETRANSPLANT DÖNEMDE ÇOK DEDEKTÖRLÜ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (ÇDBT) İLE HESAPLANAN

Detaylı

LARENKS KARSİNOMLU OLGULARDA VASKÜLER ENDOTELYAL GROWTH FAKTÖR A VE C DÜZEYLERİNİN PROGNOZA ETKİSİ

LARENKS KARSİNOMLU OLGULARDA VASKÜLER ENDOTELYAL GROWTH FAKTÖR A VE C DÜZEYLERİNİN PROGNOZA ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Abdullah TAŞ LARENKS KARSİNOMLU OLGULARDA VASKÜLER ENDOTELYAL GROWTH FAKTÖR A VE C DÜZEYLERİNİN

Detaylı

YAŞLANMAYLA DERİDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLERİN İNCELENMESİ

YAŞLANMAYLA DERİDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLERİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAŞLANMAYLA DERİDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLERİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Alper KAZANCI HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI Danışman Doç. Dr. Meltem

Detaylı

DOÇ.DR. GÜLNUR TOKUÇ SPİNAL DİSRAFİZMLİ ÇOCUKLARDA ÜRİNER SİSTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( UZMANLIK TEZİ

DOÇ.DR. GÜLNUR TOKUÇ SPİNAL DİSRAFİZMLİ ÇOCUKLARDA ÜRİNER SİSTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şefi: DOÇ.DR. GÜLNUR TOKUÇ SPİNAL DİSRAFİZMLİ ÇOCUKLARDA ÜRİNER SİSTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GENÇ KADINLARDA MEMENİN ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMÜ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GENÇ KADINLARDA MEMENİN ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Erol BENLİER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GENÇ KADINLARDA MEMENİN ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMÜ

Detaylı

KOLON ANASTOMOZLARINDA EMİLEBİLİR CERRAHİ BARİYER FİLM KULLANIMININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

KOLON ANASTOMOZLARINDA EMİLEBİLİR CERRAHİ BARİYER FİLM KULLANIMININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ II. GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şef V.: Op. Dr. Nejdet BİLDİK KOLON ANASTOMOZLARINDA EMİLEBİLİR CERRAHİ BARİYER FİLM KULLANIMININ

Detaylı

Özofagus Hastalıkları

Özofagus Hastalıkları Özofagus Hastalıkları Ahmet Dobrucalı ÖZOFAGUSUN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Anatomi Farinks, üst, orta ve alt konstriktör kasların birleşiminden oluşmuş huni şeklinde bir yapıdır ve özofagus faringeal konstriktör

Detaylı

PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012

PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012 PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012 NEOPLAZİ TANIMLAMA Zamanımızda en yaygın ölüm nedenlerinden biri olan, neoplazinin gerçek anlamı yeni büyüme dir. Neo= yeni; plasm= oluşum, gelişme, büyüme

Detaylı

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıflar Biyoloji Notu II----- Sayfa:1

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıflar Biyoloji Notu II----- Sayfa:1 İNSANDA ÜREME SİSTEMİ I. DİŞİ ÜREME SİSTEMİ: İnsanlarda dişi üreme sistemi 4 bölümde incelenir: LTH (Lüteo tropik hormon) = prolaktin Korpus luteumun varlığını sürdürmesini sağlar. Süt bezlerinin gelişimini,

Detaylı

GENİTAL SİSTEM GELİŞİMİ PROF. DR. İSMAİL SEÇKİN

GENİTAL SİSTEM GELİŞİMİ PROF. DR. İSMAİL SEÇKİN GENİTAL SİSTEM GELİŞİMİ PROF. DR. İSMAİL SEÇKİN Embriyonun cinsiyeti döllenme ile belirlenmesine rağmen 7. Hafdan önce her iki cinsde de genital sistem benzerdir. Genital gelişmenin bu başlangıcı periodu

Detaylı

(Uzmanlık Tezi) Dr. Fatma Serap YÜCEL DOĞA ĐSTANBUL T.C SAĞLIK BAKA LIĞI. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi.

(Uzmanlık Tezi) Dr. Fatma Serap YÜCEL DOĞA ĐSTANBUL T.C SAĞLIK BAKA LIĞI. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. T.C SAĞLIK BAKA LIĞI Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği Şef: Rad. Dr. A. Tan CĐMĐLLĐ BĐLĐYER OBSTRÜKSĐYO DA ÇOK KESĐTLĐ BĐLGĐSAYARLI TOMOGRAFĐ VE MA YETĐK REZO A S

Detaylı

MAKSİLLER SİNÜSÜN ODONTOJEN AÇILIMI VE TEDAVİLERİ

MAKSİLLER SİNÜSÜN ODONTOJEN AÇILIMI VE TEDAVİLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı MAKSİLLER SİNÜSÜN ODONTOJEN AÇILIMI VE TEDAVİLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Moumin NTELİ CHOUSEİN Danışman Öğretim

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ GELİŞİMSEL ANOMALİLERİ. Prof. Dr. Murat AKKUŞ

SİNDİRİM SİSTEMİ GELİŞİMSEL ANOMALİLERİ. Prof. Dr. Murat AKKUŞ SİNDİRİM SİSTEMİ GELİŞİMSEL ANOMALİLERİ Prof. Dr. Murat AKKUŞ YÜZ ve DAMAK Yüz ve damağın karmaşık gelişiminden dolayı, yüz ve damağın doğuştan anomalileri sıktır. Anomaliler, yüzün iskelet ve bağ doku

Detaylı

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ İnsanlar ve hayvanlar hareket etme özeliğine sahiptirler. Bu hareketlerin büyük bir kısmı besin bulma, düşmanda kaçma, göç etme ve yaşadığı alanı savunma gibi gereksinimlerden

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. HEMġĠRELĠK GEBELĠK VE FETÜS FĠZYOLOJĠSĠ

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. HEMġĠRELĠK GEBELĠK VE FETÜS FĠZYOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI HEMġĠRELĠK GEBELĠK VE FETÜS FĠZYOLOJĠSĠ Ankara, 2012 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ... 2 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1... 3 1. GEBELĠK FĠZYOLOJĠSĠ... 3 1.1. Fertilizasyon (Döllenme)... 5 1.2. Zigotun

Detaylı

LARENGO-FARENGEAL REFLÜNÜN LARENKS ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN HAYVAN MODELİ ÜZERİNDE HİSTOPATOLOJİK YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI (DENEYSEL ÇALIŞMA)

LARENGO-FARENGEAL REFLÜNÜN LARENKS ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN HAYVAN MODELİ ÜZERİNDE HİSTOPATOLOJİK YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI (DENEYSEL ÇALIŞMA) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: PROF. DR. EROL EGELİ LARENGO-FARENGEAL REFLÜNÜN LARENKS ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN HAYVAN

Detaylı

Sıçanlarda Oluşturulan Kısa Barsak Sendromunda Probiotiklerin Proliferatif Etkileri

Sıçanlarda Oluşturulan Kısa Barsak Sendromunda Probiotiklerin Proliferatif Etkileri T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 4.GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: PROF.DR. ABDULLAH SAĞLAM Sıçanlarda Oluşturulan Kısa Barsak Sendromunda Probiotiklerin Proliferatif

Detaylı

1. KÖKEN Sauropsida Archaeopteryx

1. KÖKEN Sauropsida Archaeopteryx KUŞ TOPOGRAFYASI 1 1. KÖKEN Kuşlar sürüngenler ile yakın akrabadırlar. Bu nedenle sürüngenlerle birlikte kertenkele yüzlüler anlamına gelen Sauropsida üstsınıfı altında toplanırlar (Ek şekil 1). Triyas

Detaylı

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KONJENİTAL KALP HASTALIĞI TANISI ALAN OLGULARIN İNCELENMESİ

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KONJENİTAL KALP HASTALIĞI TANISI ALAN OLGULARIN İNCELENMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şef V.: Uzm. Dr. Yasemin Akın YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KONJENİTAL KALP

Detaylı

BEYİN CERRAHİ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013

BEYİN CERRAHİ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEYİN CERRAHİ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen: Düzenleyen: Hem. Özlem OKATAN Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek TURAN

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı. Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi. 2. Genel Cerahi Kliniği. Kln. Şefi : Op. Dr. Canan ERENGÜL

T.C. Sağlık Bakanlığı. Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi. 2. Genel Cerahi Kliniği. Kln. Şefi : Op. Dr. Canan ERENGÜL T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerahi Kliniği Kln. Şefi : Op. Dr. Canan ERENGÜL DENEYSEL KOLON ANASTOMOZUNDA SİYANOAKRİLAT KULLANIMININ ANASTOMOZ SAĞLAMLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı