( ) YÖNET M KURULUNUN TAR H VE 12/158 SAYILI KARARI LE KABUL ED LM T R:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(2006 2010) YÖNET M KURULUNUN 29.03.2006 TAR H VE 12/158 SAYILI KARARI LE KABUL ED LM T R:"

Transkript

1 ( ) YÖNET M KURULUNUN TAR H VE 12/158 SAYILI KARARI LE KABUL ED LM T R: Mart 2006

2 Önsöz ller Bankas kuruldu u tarihten sonraki 71 y ll k sürede, yerel yönetimlerin farkl hizmet alanlar ile ilgili önemli görevleri yerine getirmi tir. Belediyeler Bankas olarak kurulan ancak daha sonra ismi ller Bankas olarak de i tirilen kurulu umuz, ülkemiz nüfusunun büyük bölümünü bünyesinde toplayan ehirlerin geli mesine her alanda katk sa lam t r. Türkiye de ehirle menin son yar m as rl k dönem içerisinde daha yo un ya and dikkate al nd nda, ller Bankas n n bu alana nas l bir katk sa lad aç k olarak görülebilir. Banka, yerel yönetimlerin alt yap dan üst yat r mlar na, dan manl k hizmetlerinden ihalelere, kredilerden haritalara ve projelere kadar birçok hizmetleri yerine getiren ve önemi ehirle menin geli mesine paralel olarak artan bir kurulu olarak dikkat çekmektedir. Hizmet alan yerel yönetimlerin kamu kullan m niteli ini ta yan her türlü alt ve üstyap hizmetleri ile (harita, imar plan, jeolojik ve jeoteknik etüt, içme suyu, kanalizasyon, ar tma, kat at k, deniz de arj, jeotermal enerji uygulamalar, belediye hizmet binalar, so uk hava deposu, terminal, peyzaj projeleri ve uygulamalar gibi) ilgili etüt, plan ve proje haz rlamak, bu konularda dan manl k ve kontrollük hizmetleri vermek ve söz konusu yat r mlar n gerçekle mesi için kredi sa lamak olup, ülke genelinde 18 Bölge Müdürlü ü arac l yla yerel yönetimlerle s k bir i birli i içinde hizmet vermektedir. Banka yönetimi olarak, yerel yönetimlere verdi imiz hizmetin kalitesini art rmak ve belediye yönetimlerinin istek, ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi kar layabilmek amac yla, sürekli bir aray içindeyiz ve vatanda a daha iyi hizmet götürülmesine katk sa lamakla yükümlü oldu umuz dü üncesiyle, kaynaklar n en iyi biçimde kullan lmas na gayret göstermekteyiz. Ülkemizin ehirle me altyap s n sa l kl, verimli ve kaliteli bir sistem üzerine bina etmeyi temel prensiplerinden sayan ller Bankas, nitelikli insan kayna, bilgi birikimi, yayg n hizmet a ile bugün yeni bir dönemin e i indedir. Türkiye nin ve dünyan n de i en ko ullar n dikkate alarak, yerel yönetimlerin ihtiyaç ve taleplerine kal c çözüm mekanizmalar n geli tirmeyi temel ç k noktas sayan ller Bankas, gerçek bir yerel yönetim ortakl na giden yolda, emin ad mlarla ilerlemektedir. Bu hedef do rultusunda, kredilendirme, yat r m önceliklerinin tespiti, hizmet üretimi, verimlilik ve kalitenin art r lmas nda uluslararas standartlar n yakalanmas, yat r m programlar nda gerçekçi, adaletli ve effaf bir yönetim anlay önemsenmektedir. Geli en ve büyüyen ehirlerimizin; nitelikli, uzun ömürlü, sa l kl bir alt ve üst yap ya kavu turulmas için, ehirle menin ortaya ç kard çevre kirlenmesinin önlenmesi için, sürdürülebilir bir ehirle me için, gelece in Türkiye si için, ller Bankas yüksek nitelikli hizmet vermeyi sürdürecektir. ller Bankas n n, de i en ülke ve dünya ko ullar na uyum sa layabilmek ve yerel yönetimlerin ihtiyaçlar n en üst düzeyde kar layabilmek amac yla ba latm oldu u yeniden yap lanma çal malar ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda kamu kurulu lar nca yap lmas zorunlu hale getirilen stratejik planlama sürecinin ayn zamana rastlamas, ller Bankas n n yeniden yap lanma çal malar na h z kazand rm ve daha verimli bir hale getirmi tir. Yo un bir çal man n ürünü olan ller Bankas Stratejik Plan n n yararl olmas n diliyorum. 24 Mart 2006 Hidayet ATASOY Genel Müdür II

3 Ç NDEK LER 1 Giri Stratejik plan n kapsam ller Bankas n n yap s Bankan n kurulu ve tarihçesi ller Bankas n n Kurulu Kanununda tan mlanan görev ve yetkileri Bankan n kamu yönetimindeki yeri Bankan n kurumsal ve mali yap s Organlar ve personel durumu Durum analizi ller Bankas n n mevcut durumu Bankan n yeni giri imleri ve öncelikleri Eski ve yeni bankac l k uygulamalar n n kar la t r lmas Bankan n yeni çal ma alanlar Payda analizi Kurum içi ve kurum d analiz Risk Analizi Temel de erlerimiz Misyonumuz Vizyonumuz Amaçlar m z, hedeflerimiz ve stratejilerimiz Stratejik Plan n Uygulanmas, zlenmesi ve De erlendirilmesi Uygulama zleme ve de erlendirme Ekler EK 1: Stratejik plan haz rlanmas nda izlenen yöntem EK-2: Stratejik plan haz rlama ekibi EK 3: ller Bankas belediyeler anketi Kaynakça III

4 1 Giri 1.1 Stratejik plan n kapsam ller Bankas n n ülkemizde ya anan h zl kentle me ve sanayile me ile de i en dünya gündemi ve teknolojik geli meler kar s nda varl n sürdürebilmesi ancak de i en ko ullara uyum sa layarak, günümüz Türkiye sinin sorunlar yla ba edebilecek yeni bir yap lanmaya kavu mas yla mümkün olabilece i bir gerçektir. ller Bankas n n kurulu undaki gerekçeler, mevcut beldelerimizde kentsel alt ve üst yap lara duyulan ihtiyac n yan nda h zl kentle me nedeniyle geçerlili ini bugün de korumaktad r. ller Bankas taraf ndan daha verimli ve yararl hizmet üretiminin sa lanabilmesi amac yla ihtiyaç duyulan yeniden yap lanma y llar n kapsayan Sekizinci Be Y ll k Kalk nma Plan nda da gündeme gelmi tir. 8. Kalk nma Plan n n K rsal ve Kentsel Altyap n n anlat ld Sekizinci Bölümünde ller Bankas Genel Müdürlü ü yeniden yap land r lacakt r ve Mahalli dareler ba l alt ndaki Dokuzuncu Bölümünde ise Yerel yönetimlerin ve irketlerinin proje kar l d kredi kullan m usul ve esaslar yasal bir düzenleme ile belirlenecektir. Yerel yat r mlar n projelendirilmesi, finansman ile iç ve d kredi kullan m, teknoloji seçimi, insan kaynaklar yönetimi konular nda yerel yönetimlere öncülük etmek ve merkezi-yerel yönetimler aras nda kaynak ak n yönetmek üzere ller Bankas Genel Müdürlü ü gerçek bir yerel yönetim ortakl olarak yeniden örgütlenecek; yat r mlar n finansman nda kulland kaynaklar görevlerine paralel olarak art r lacakt r denilmektedir Say l Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre tüm kamu kurum ve kurulu lar na stratejik plan yapma zorunlulu u getirilmi tir. Bu çerçevede Yüksek Planlama Kurulu nun 04 Temmuz 2003 tarih ve 2003/14 say l karar ile Devlet Planlama Te kilat (DPT) Müste arl n n orta vadede bütün kurulu lara yayg nla t rmak üzere 2003 y l nda pilot düzeyde stratejik planlama çal mas ba latt sekiz kurulu aras nda ller Bankas da yer alm t r. Bu kapsamda Bankam z bünyesinde farkl birimlerde görev yapan elemanlar n yer ald Stratejik Planlama Ekibi görevlendirilmesinden ve de i ik kademelerdeki yöneticilerin yer ald Stratejik Planlama Yönlendirme Komitesi olu turulmas ndan sonra DPT Müste arl ile koordineli bir ekilde stratejik planlama çal malar na ba lan lm ve y llar n kapsayacak stratejik plan n ilk bölümü olan temel bile enlerinin belirlenmesi çal malar tamamlanm t r. ller Bankas Stratejik Plan ; - Durum Analizi, - Temel De erler, - Misyon, - Vizyon, - Amaçlar, Hedefler ve Stratejiler, 1

5 olmak üzere be ana bölümden olu maktad r. ller Bankas stratejik planlamas n n tamamlanmas ile Bankan n yeniden yap land rma çal malar n n önemli bir ad m gerçekle tirilmi olacakt r. Bundan sonraki çal malar; stratejik plan n uygulamaya konulmas ve yeniden yap land rma çal malar n n hayata geçirilmesi olacakt r. 1.2 ller Bankas n n yap s Bankan n kurulu ve tarihçesi 1580 say l Belediyeler Kanununun 131. maddesi gere i 11 Haziran 1933 tarihinde 15 milyon TL sermaye ile Belediyeler Bankas ad yla tüzel ki ili e sahip bir banka kurulmu tur. Belediyeler Bankas n n kurulu amac a a daki ekilde düzenlenmi tir. Belediyelere, ehirlerin tanzim ve tesisi i lerinde yapacaklar esasl amme hizmetleri için muhtaç olacaklar paray ikraz etmek; k sa ve uzun vadeli avans ve cari hesaplar açmak veya bunlara tavassut ve kefalet etmek ve nizamnamei esasile müsaade edilecek banka i lerini yapmakt r. Belediyeler Bankas kurulduktan yakla k iki y l sonra, 1580 say l Belediye Kanunu na bir ek yap larak, kentsel planlama ve altyap yat r mlar n n gerçekle tirilmesini sa lamak üzere merkezi bir örgüt olarak Belediyeler mar Heyeti olu turulmu tur. Belediyeler Bankas ile Belediyeler mar Heyeti, 23 Haziran 1945 tarihinde 4759 say l ller Bankas kurulu kanununun yürürlü e girmesiyle, bir çat alt nda toplanm t r. Her iki kurumun deneyimi, personeli ve mal varl ller Bankas na devredilmi tir say l Kanunun 1. maddesinde ller Bankas n n kurulu amac a a daki ekilde belirtilmi tir: l Özel dareleriyle Belediye ve Köy darelerinin ve bu idarelerin kuracaklar birliklerle ad geçen idarelere ba l, tüzel ki ili i haiz olan veya olmayan ve katma bütçeli idare ve kurumlar n imar i leriyle ilgili konularla u ra mak ve bütün i lemlerinde özel hukuk hükümleriyle bu kanuna ba l olmak üzere ller Bankas ad yla tüzel ki ili e haiz bir banka kurulmu tur. Bankan n merkezi Ankara d r. ller Bankas mevduat kabul etmedi i için Yat r m ve Kalk nma Bankas olarak nitelendirilmekte, ancak 4389 say l Bankalar Kanunu nun bu kapsamdaki hükümlerine tabi olup, bankac l k faaliyetleri ile ilgili hükümlerden yararlanmaktad r. ller Bankas bütçesine genel bütçeden herhangi bir aktarma olmamas na, Say tay denetimine ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi olmamas na ra men 237 say l Ta t Kanunu, 4735 say l Kamu hale Sözle meleri Kanunu, 6245 say l Harc rah Kanunu, 2946 say l Kamu Konutlar Kanunu ve 657 say l Devlet Memurlar Kanununa tabi bulunmaktad r. 2

6 1.2.2 ller Bankas n n Kurulu Kanununda tan mlanan görev ve yetkileri Kurulu Kanunun 7. maddesiyle ller Bankas n n görev ve yetkileri a a da özetlenmi tir: 1. Birinci maddede belirtilen yerel yönetim ve kurumlar n yapacaklar yerel kamu hizmetleri ile ilgili tesisler, yap lar ve di er i lerin yap lmalar n kolayla t rmak; ehir, kasaba ve köylerin kurulu ve imar yolundaki plan ve programlar n gerçekle tirilmesini desteklemek amac yla bunlara, kendi yönetmeli indeki esas ve artlarla kredi sa lamak, 2. Yerel yönetim ve kurumlar n istemleri üzerine harita, plan, proje, ke if ve etütleri yapmak veya yapt rmak, idare ve kurumlar n meydana getirecekleri tesis ve yap lardan mahallince yapt r lmas na imkân olmayan veya Banka taraf ndan toplu olarak yap lmas nda fayda bulunanlar, yat r m programlar içinde meydana getirmek, yerel yönetim ve kurumlar n istemleri aranmaks z n bunlar Banka yat r m program nda yer alan i lerinden hibe veya fon yard mlar n n katk s yla gerçekle tirilecek olanlar Banka taraf ndan yapmak veya yapt rmak, 3. Bankadan al nan kredilerle yap lan i ler ile finansmanlar kendilerince sa lanan di er kamu kurum ve kurulu lar n n yapaca i lerde talebe ve Bankan n imkânlar na göre teknik kontrol ve denetlemesini yapmak, 4. Söz konusu idare ve kurumlar n sigorta ettirmek isteyecekleri menkul ve gayrimenkul mallar sigorta etmek. ller Bankas n n yapaca bankac l k faaliyetleri ise, ller Bankas Kurulu Kanununun 7. maddesinin (f) f kras gere ince, kendi Yönetmeli indeki i ler olarak belirlenmi olup Bankan n bankac l k ve kredi i lemleri a a daki ekilde düzenlenmi tir; ller Bankas nda bankac l k hizmetleri Kurulu Kanununa, Bankalar Kanununa, ller Bankas Bankac l k lemleri Yönetmeli ine ve di er ilgili mevzuat hükümlerine göre mevduat bankac l d nda di er tüm bankac l k i lemleri yürütülmektedir. Buna göre; ortak idarelerin yurtiçinden ve 4749 say l Kamu Finansman ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakk nda Kanun çerçevesinde yurtd ndan temin edece i her türlü kredilere arac l k etmek ve yurtiçinden temin edecekleri kredilere garantör olmak, sermaye piyasas mevzuat çerçevesinde gerekli izinleri almak, belirlenen s n rlamalara uymak ve Bankan n itibari sermayesi ile s n rl kalmak kayd yla, para ve sermaye piyasalar nda menkul k ymet ihrac dâhil, mevduat kabulü hariç olmak üzere, her türlü bankac l k ve sigortac l k i lemini kendi ad na yapmak, ortak idarelerin her türlü bankac l k ve sigortac l k, menkul k ymet ihrac, al m sat m ile d ticaret i lemlerine arac l k hizmetlerini yürütmektedir. Bankan n Kurulu Kanununun dördüncü bölümünde bilânço ve net kazanc n da t lmas düzenlenmi olup, net kazançtan geriye kalan %55 lik miktar, köy gelirlerini art rarak bunlar n kalk nmalar na yard m etmek için köylere da t lmaktad r. Banka Kanununun be inci bölümünde ise Bankan n hak ve imtiyazlar belirlenmi tir. Buna göre Banka faaliyetleri, Artt rma, Eksiltme ve hale kanununa, Genel Muhasebe Kanununa ve Say tay denetimine ba l de ildir. Tahvil ç karabilir ve bono ihraç edebilir. Bankan n kazanç vergisi anonim irketlere ili kin oran üzerinden verilir. Bankan n görevleri için kulland gayrimenkuller her türlü vergi ve resimlerden 3

7 muaft r Bankan n kamu yönetimindeki yeri Banka, halen 3225 belediye, 81 il özel idaresi, 2 ilçe özel idaresi (Gökçeada, Bozcaada) ve 16 büyük ehir su ve kanalizasyon idaresi olmak üzere toplam 3324 adet yerel yönetim birimine hizmet sunmaktad r. ller Bankas ; k saca yerel yönetim olarak tan mlayabilece imiz il özel idareleri, belediyeler ve bu idarelere ba l kurulu lar ile mahalli idare birliklerinin, mahalli mü terek nitelikteki hizmetleri ve yat r m faaliyetleri ile ilgili konularda görev yapmak, alt ve üstyap projelerine finansman sa lamak, dan manl k hizmeti vermek, her türlü ihtiyaçlar na uygun proje geli tirmek ve kredi temin etmek amac ile tüzel ki ili e sahip olup Bay nd rl k ve skân Bakanl n n ilgili kurulu u olarak görev yapan bir kurumdur. H zl kentle meyle birlikte kentsel altyap hizmetlerine duyulan ihtiyaç da süratle artmaktad r. Ülke genelinde sa l kl ve yeterli içme suyu temin edilebilmesi, at k sular n ve kat at klar n çevreye zarar vermeden bertaraf edilebilmesi, belediyelerin imar ve harita hizmetlerinin kar lanabilmesi için ller Bankas yat r mlara kaynak yaratabilen, teknik ve ekonomik yönden i letilebilir sistemler kurabilen, sa lanan hizmetlerde ülke çap nda belirlenmi kalite standartlar na uyabilen en önemli kurulu lardan biridir. ller Bankas kurulu undan bugüne kadar etüt, plan ve projelerin haz rlanmas ndan, yat r mlar n gerçekle tirilmesi, kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmesi ve ihalelerin düzenlenmesi gibi çok say da kentsel altyap ve üstyap ihtiyaçlar n n kar lanmas görevlerini yerel yönetimler ad na ba ar yla yerine getirmektedir. Nitekim bugün ller Bankas tüm belediyeler için, her zaman kolayl kla ba vurulabilecek bir teknik dan ma kurumu niteli indedir. ller Bankas taraf ndan (2005 y l sonuna kadar) toplam adet i tamamlanm olup, içme suyu, kanalizasyon ve di er yap i leri kapsam nda tesis gerçekle tirilip yerel yönetimlerin hizmetine sunulmu tur. ller Bankas kendi öz kaynaklar yan nda, genel bütçeden, yurt içi ve yurt d kurulu lardan temin etti i kaynaklarla yerel yönetimlere k sa ve uzun vadeli krediler sa lam t r. Banka kaynaklar n n emniyetli, verimli ve ülke ekonomisine faydal bir ekilde kullan lmas n temin etmek amac yla yerel yönetimlerin projeye dayal kredi talepleri ekonomik, teknik ve mali aç lardan de erlendirilerek sonuçland r lmaktad r Bankan n kurumsal ve mali yap s Bankan n sermayesi tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Bakanlar Kurulu Karar ile 3 milyar YTL olarak yeniden belirlenmi tir. ller Bankas n n sermaye kaynaklar a a daki kalemlerden olu maktad r: Yerel yönetimlerin (Belediyelerin ve l Özel darelerinin) y ll k gelirlerinin %5 i. Banka kâr ndan köy idareleri için ayr lan %30 paylar. 4

8 Yerel yönetimlere ba l kurum ve birliklerin safi kazançlar n n %5 i. Yard m ve ba lar. ller Bankas n n öz kaynaklar ise a a da verilen kalemlerden sa lanmaktad r: Kredilerden al nan faiz, komisyon ve fon gelirleri. Sermaye tahsilâtlar. tirak karlar. Malzeme sat ve kontrollük hizmet gelirleri tarihi itibariyle yap lan Finansal Projeksiyonlarda Bankan n toplam gelir ve gider durumu Tablo 1 de verilmektedir. Tablo 1: ller Bankas Genel Müdürlü ünün y llar itibar ile gelir ve giderleri (YTL) Y llar* Toplam Gelir Toplam Gider * 2004 y l na kadar gerçekle en de erler, 2005 y l ndan sonraki de erler tahmini de erlerdir Organlar ve personel durumu ller Bankas Kanununa göre Banka te kilat ; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlükten ibaret olup, görev ve yetkiler bu organlar aras nda payla t r lm t r. Bankan n en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar organ Yönetim Kurulu ile en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu yürütme organ Genel Müdürlük kademesidir. ller Bankas n n merkez te kilat 9 ana hizmet birimi, 4 dan ma ve denetim birimi ile 6 yard mc birim olmak üzere toplam 19 birimden; ta ra te kilat ise, 18 bölge müdürlü ünden olu maktad r. Bankan n organizasyon emas ekil 1 de verilmektedir. ller Bankas Genel Müdürlü ü görev ve sorumluluklar n halen 1170 i teknik personel, 1389 u idari personel ve 690 i çi olmak üzere toplam 3249 personel ile hizmet yapmaktad r. Bankada görev yapan personelin görev yerine ve istihdam durumuna göre da l m Tablo 2 de verilmektedir. 5

9 Şekil 1: iller Bankası teşkilat şeması Genel Kurul Yönetim Kurulu Bürosu Yönetim Kurulu Denetçiler Genel Müdür Özel Bürosu Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı (MERKEZ TEŞKİLATI) ANA HİZMET BİRİMLERİ İkrazlar ve Bankacılık Dairesi Bşk. Harita Dairesi Bşk. İmar Planlama Dairesi Bşk. İçmesuyu Dairesi Bşk. Kanalizasyon Dairesi Bşk. Yapı İşleri Dairesi Bşk. Makine ve Sondaj Dairesi Bşk. Malzeme Dairesi Bşk. Etüd Plan ve Yol Dairesi Bşk. DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ Teftiş Kurulu Bşk. Hukuk Müşavirliği A.P.K. Dairesi Bşk. (TAŞRA TEŞKİLATI) İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Danışma Kurulu YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ Personel ve Eğitim Dairesi Bşk. Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Bşk. Bilgi İşlem Dairesi Bşk. İdari İşler Dairesi Bşk. Savunma Uzmanlığı Baştabiplik 6

10 Tablo 2: tarihi itibariyle ller Bankas Genel Müdürlü ünde görev alan personelin görev yeri ve istihdam durumuna göre da l m Görev Yeri \ stihdam durumu Teknik Personel dari Personel çi Toplam Merkez Te kilat Ta ra Te kilat Toplam Durum analizi 2.1 ller Bankas n n mevcut durumu Türkiye gibi geli mekte olan ülkelerde belediyeler kendilerine özgü sorunlarla kar kar yad r. H zl göç ve bunun yol açt çarp k kentle meyi önlemek için yeni yerle im alanlar n n geli tirilememesi, altyap n n zaman nda ve yeterli ekilde yap lamamas bu tür sorunlardand r. Bu sorunlar gidermek amac yla yeterli hizmet kalitesi ile kentlileri konfora kavu turacak olan ve gerçekle mesi zaman alan büyük yat r mlara ihtiyaç vard r. Bu nedenle yap lmas gerekli görülen ve uzun zaman dilimine yay lmadan belli bir sürede tamamlanmas dü ünülen yat r mlar n gerçekle tirilmesi için belediyelere finansman deste inin sa lanmas bir zorunluluk olarak ortaya ç kmaktad r. Ülkemizdeki belediyelerin mali güçleri oldukça zay ft r y l na kadar yürürlükte olan fonlar sayesinde belediyeler yat r m harcamalar nda mali yönden önemli ölçüde desteklenmi tir. Belediyeler Fonu 1993 y l ndan itibaren azalt larak 2002 y l nda tamamen kald r lm t r. Bu fonun yerine belediyelere mali destek sa lamak üzere 2003 y l ndan itibaren tahsisi Belediyelere Yap lacak Yard mlara Dair Uygulama Yönetmeli i ile belirlenen bir ödenek konulmu, ancak altyap ihtiyaçlar n n kar lanmas nda bu miktar yetersiz kalm t r. Böylelikle yat r mlar için yap lan harcamalar, yetersiz kalan belediye paylar ndan zaman nda tahsil edilememi ve belediyeler faiz yükü alt nda kalarak a r derecede borçlanm t r. Bankan n belediyelerin taleplerini tam olarak kar layabilmesi için öz kaynak yeterlili inin ve devaml l n n sa lanmas gerekmektedir. Bunun için de öncelikle Bankan n ortak idarelerden alaca olan yakla k YTL nin ( tarihi itibariyle) tahsili önem arz etmektedir. Ayr ca, Bankan n hem açt her türlü kredinin, hem de ortakl k paylar n n zaman nda kesilmesini sa layacak ba lay c düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktad r. Belediyelerin içinde bulundu u mali durum ve ller Bankas n n finansman imkânlar n n k s tl olmas, ya am seviyesinin yükseltilmesinin vazgeçilmez unsuru olan kentsel teknik altyap yat r mlar n n sa l kl bir ekilde yürütülmesini 7

11 zorla t rmaktad r. Belediyelerin içme suyu, kanalizasyon, imar plan ve harita gibi acil ve zaruri yat r m taleplerinin kar lanabilmesi için Banka, kendi kaynaklar d nda yeni finans kaynaklar na da ihtiyaç duymaktad r. ller Bankas, kendi kanununda belirtilen görevleri ile ilgili olan i lemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi tüzel ki ili e haiz bir Banka olarak kuruldu u halde, buna uygun yap lanmaya gidememi ve zamanla merkezi idareye ba l konuma getirilmi tir. Personel rejimi de bu de i imden olumsuz olarak etkilenmi, bu durum gün geçtikçe Bankada nitelikli eleman istihdam n engelleyen bir faktör olarak kar m za ç km t r. htiyaç duyulan deneyimli personel takviyesinin mevzuat engelleri yüzünden yap lamamas ve nitelikli mevcut personelin uygulanan ücret politikas nedeniyle muhafazas n n güçlü ü önümüze ç kan engeller aras ndad r. Yerel yönetimlerin finans kaynaklar na ili kin sorunlar n n çözümlenmesi, ekonomik ve sosyal geli im ve de i imlere paralel olarak do an yenilenme ihtiyaçlar n n yerel yönetimlerin Bankas olan ller Bankas taraf ndan kar lanmas n n hedeflenerek Bankan n bu konuma ula mas için görev ve yetkilerinin yeniden düzenlenmesi ve personel rejiminin de yeniden de erlendirilmesi ihtiyac ortaya ç km t r Bankan n yeni giri imleri ve öncelikleri ller Bankas n n teknik aç dan yeniden yap lanmaya gereksinim duymas ndaki ana etken yerel yönetimlerin de i en ihtiyaçlar n n kar lanmas ve yerel yönetimlerce kullan lan kredilerin zaman nda geri dönü ümlerinin garanti edilmesidir. Bu kapsamda kar la lan sorunlar n üstesinden gelmek ve hizmet vermeye devam edebilmek amac yla Bankada yap sal de i iklikler yap lmaya ba lanm t r. lk uygulama olarak ller Bankas Kanunu Uygulama Yönetmeli i ve buna paralel olarak, Genel Kredi Sözle mesi, Yetki Belgesi, Mal Al mlar Denetim ve Kabul Esaslar yeniden düzenlenerek, tarihi itibariyle uygulamaya konulmu tur. Bu düzenlemelerin bir devam olarak 18 Mart 2004 tarihli say l Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e giren Yap Denetim Hizmetleri Yönetmeli i ile de; ller Bankas nca yapt r lan veya yap denetim hizmetleri Bankadan talep edilen veya ihalesi yerel yönetimlerce yap l p yap denetim hizmetleri mü tereken yürütülen, her türlü yap m, bak m ve onar m i lerinin sözle me ve eklerine uygun olarak denetlenmesinde uyulacak, usul ve esaslar belirlenmi tir. Yeni yap ya uygun olarak Etüt, Plan ve Yol Dairesi Ba kanl Proje Geli tirme ve De erlendirme Dairesi Ba kanl na dönü türülmü tür. Proje kredilerinin bu daire bünyesinde teknik, ekonomik ve mali de erlendirilmesi yap larak sonuçland r lmas uygulamas na ba lan lm t r. Yerel yönetimlerin her türlü kredi ihtiyac n kar layabilecek, yurtiçi ve yurt d mü avirlik ihalelerine kat lan uzman bir mü avirlik kurulu u olma hedefini benimseyen ller Bankas, yeni faaliyet yap s na uygun birimlerin kurulmas, bu alanda uzman personel istihdam n gerektirmi, bu ise Banka n n Kurulu Yasas nda de i iklik yap lmas ihtiyac n ortaya ç karm t r. Bu amaçla haz rlanan yasa tasla Ba bakanl a gönderilmi tir. 8

12 Yerel yönetimlerin projelerinin uzun vadeli olarak finansman konusunda Banka kaynaklar n n yan s ra yurtiçi ve yurt d finans kurumlar n n imkânlar ndan da daha etkin bir ekilde yararlan lmas yollar ara t r lmaktad r. Bu do rultuda Banka n n yeniden yap lanmas kapsam nda Dünya Bankas taraf ndan belediye hizmetleri için sa lanan 275 milyon $ l k proje kredisinin belediyelere kulland r lmas çal malar devam etmektedir. Resmi Gazetede 30 Eylül 2003 tarihinde yay nlanarak tarihinde yürürlü e giren ller Bankas Kanunu Uygulama Yönetmeli i a a da aç klanan de i iklikleri içermektedir; Banka, belediyeler ad na yap m ihalelerinden çekilmi olup, ihaleler belediyelerce gerçekle tirilecektir. hale konusunda yard ma ihtiyaç duyan belediyelere eleman ve teknik destek sa lanacakt r. Ancak, hiçbir artta ihale yapamayacak durumda olan belediyelerin ihaleleri ise bakanl k onay ile yine Bankaca yap labilecektir. Di er taraftan Bankaca kredilendirilen i lerde, Banka ile ilgili idare mü tereken kontrollük görevi yapacakt r. As l olan Banka ile idarenin mü tereken kontrollük görevini yapmas olmakla birlikte, yerel yönetimin hiçbir teknik imkân olmamas durumunda, Banka yine eskiden oldu u gibi tam kontrollük hizmetini yürütebilecektir. Söz konusu uygulama yönetmeli i ile kredilerin vade, limit ve kulland rma artlar da yeniden düzenlenmi tir. K sacas, ller Bankas 3225 belediye ile yerel yönetimlerin kolayca hizmet alabilece i bir yat r m bankas haline dönü türülmeye ba lanm t r Eski ve yeni bankac l k uygulamalar n n kar la t r lmas Yerel yönetimlerin kamu niteli i ta yan her türlü kentsel alt ve üst yap hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullan labilecek uzun vadeli proje kredi talepleri ko ullar Yönetim Kurulu nca belirlenmek üzere yerel yönetimlerin mali yap lar dikkate al narak kar lanabilir hale getirilmi tir. Kredilerle ilgili de i iklikler unlar kapsamaktad r: Eski uygulamaya göre k sa avans ad yla tan mlanan k sa vadeli krediler bir bilanço y l içerisinde aç l p o bilanço y l içerisinde kapat lmaktayken, yeni sistem içerisinde k sa vadeli kredilerin vadesi 12 aya kadar uzat lm t r. Banka yat r m program nda bulunan i ler için verilen uzun vadeli kredilerin vadesi 5 y ldan 10 y la yükseltilmi tir. Bu kapsamda kulland r lan kredilerde yerel yönetimlerin mali durumu i in kapsam ve aciliyeti dikkate al narak Yönetim Kurulunca belirlenmek üzere 3 y la kadar anapara ödemesiz faiz ödemeli döneme geçilmi tir. Belediyelerin yat r m program nda bulunan i ler için daha önceden kredi verilmezken 5 y la kadar uzun vadeli kredi kullanma imkân sa lanm t r. 9

13 Malzeme, ekipman, araç ve gereç al mlar için en fazla 1 y la kadar k sa vadeli olarak verilen kredilerde süre ise 3 y la kadar ç kart lm t r. Piyasa faiz oranlar ndaki de i meler do rudan k sa ve uzun vadeli kredilere yans t labilecek, piyasadaki de i imlere duyarl, esnek bir sistem olu turulmaya çal lmaktad r. Önceki yönetmelikten farkl olarak; yerel yönetimlerin kredi talepleri ekonomik, teknik ve mali yönden de erlendirilerek uygun bulunanlara Yönetim Kurulunca kredi tahsis edilmesi uygulamas na geçilmi tir. K sa ve uzun vadeli kredi geri ödemeleri, kredinin kullan ld aydan ba lamak üzere ayl k olarak tahsil edilmeye ba lanacakt r Bankan n yeni çal ma alanlar Bankan n verdi i hizmetlerin yerel ihtiyaçlara uygun, eksiksiz, kaliteli ve zamanl olmas bak m ndan ça da teknolojilerden yararlanmaya özen gösterilmektedir. Bu amaçla çal malarda öncelik verilen yeni giri im alanlar ve öncelikleri a a daki ekilde belirlenmi tir: Kentsel Dönü üm Projeleri Yeniden yap lanma süreci içerisinde Bankam z belediyelere sa lad alt ve üst yap, imar ve harita, teknik ve finansal hizmetlere ek olarak kentlerimizin do ru geli meleri için gerekli her sektörde etkin olmaktad r. Kentsel dönü üm projesi de bu anlamda Bankam z için yeni bir projedir. Kentsel dönü üm projeleri ile, kentsel deformasyona u ram bölgeleri fiziksel olarak rehabilite etmek ve buna ba l olarak bölgede sosyal ve ekonomik geli im sa lamak hedeflenmektedir. Bankam z belediyelere sa lad uzun vadeli proje kredileri ve teknik yard mlarla ba ta Osmangazi (Bursa) Belediyesi K zyakup (Kanberler) mahallesi olmak üzere Erzurum Büyük ehir rekreasyon alan kentsel dönü ümü, Gaziantep ehitkamil mahallesi pek ve Basra yolu kentsel dönü ümü ve Gaziantep Büyük ehir Alleben deresi 2. rekreasyon alan kentsel dönü ümü projeleri ile bu alandaki çal malar na ba lam t r. Çevre Koruma Hizmetleri Ülkemizde nüfusun giderek kentlerde toplanmas, endüstriyel üretim ve evsel at klardaki art lar do al çevrenin kirlenmesine neden olmakta bu da çevre kirlili iyle mücadele gibi büyük mali kaynaklar gerektiren tedbirlerin al nmas n zorunlu hale getirmektedir. Kentle me, sanayile me ve çevre kirlili i süreci içinde içme suyu, kanalizasyon ve ar tma tesisi hizmetlerine olan talep artmaya devam edecektir. Bu nedenle ller Bankas çevreci projelere önümüzdeki y llarda da a rl k verecektir. Bu kapsamda Genel bütçeden Bankam za aktar lan kayna n öncelikle Van Gölü Havzas, Hazar Gölü Havzas, Uzungöl, Gölmarmara vb. do al su kaynaklar n n kirlilikten korunmas na yönelik projelerde kullan lmas amac yla çal malar sürdürülmektedir. 10

14 Do al kaynaklar n korunmas na yönelik projeler ile hedeflenen neticeye ula abilmek için, at k su ar tma tesislerinin yap m ile birlikte tesislerin usulüne uygun olarak i letilmesi de büyük önem arz etmektedir. Mali zorluk içerisinde bulunan belediyeler, yüksek enerji maliyeti yüzünden büyük kaynak harcanarak yap lan ar tma tesislerini ya hiç çal t ramamakta ya da verimsiz çal t rarak de arj kriterlerine uyamamaktad r. Bu konuda belediyeleri te vik etmek ve destek olmak için 2004 y l nda proje kapsam nda mevcut ödenekten, büyük ehir su ve kanalizasyon idareleri hariç, di er belediyelere ait at k su ar tma tesislerinin enerji giderlerinin %50 si, de arj standartlar n n sa lanmas art yla Bankaca kar lanmas na ba lanm t r. e-dönü üm Projesi ller Bankas n n e-kuruma dönü üm ( L-B S) projesi tarihinde ba lat lm t r. Bu projenin hedefi; Bankada yap lan her türlü i ve i leyi lerin otomasyona dâhil edilerek bilgisayar ortam nda yürütülmesi, izlenebilirli inin sa lanmas ve bu ekilde olu turulacak veri taban üzerinden yöneticilere Karar Destek Fonksiyonlar n n tan mlanmas d r. Kurumun karar mekanizmalar nda; bilgiye dayal karar verme süreçlerinin geli tirilmesi, h zland r lmas ve elektronik hizmet uygulamalar n n gerçekle tirilmesidir. Projenin yaz l m k sm tamamland ktan sonra 18 Bölge Müdürlü ü merkeze on-line olarak ba lanacak ve bu yaz l m n bölgelerde de ayn anda kullan lmas sa lanacakt r. Kurumun bütün i leyi i ve evrak ak elektronik ortamda gerçekle tirilece inden k rtasiyecilik ve bürokrasi en aza inecektir. Belediyeler Veri Bankas Geli en teknoloji, yerel yönetimlerin taleplerinin kar lanmas nda h z kazan lmas n zorunlu k lm olup, sahip olunan bilgilerin payla lmas zorunlulu u ortaya ç km t r. Bu nedenle, belediyelerin mevcut durumlar n n ve ileriye dönük hizmet ihtiyaçlar n n belirlenmesi amac yla 3225 belediyeye ait veriler ller Bankas Bölge Müdürlükleri denetiminde toplanm t r. Elde edilen veriler, Bankada var olan verilerle de desteklenerek, veri taban na girilmi tir. Veri taban sorgulama, güncelleme ve analizlere imkân verecek ekilde tasarlanm t r. 2.2 Payda analizi l özel idareleri, belediyeler, su ve kanalizasyon idareleri ile belediye birliklerinden olu an mahalli idareler ller Bankas n n temel payda lar d r. ller Bankas ile bu kurumlar aras ndaki teknik ve mali a rl kl ili kiler ba ta olmak üzere her alanda i birli i yap lmaktad r. Ülkemizdeki çevre politikalar n olu turan ve bu konuda kurumlar aras koordinasyonu sa layan Çevre ve Orman Bakanl d r. ller Bankas çevre sektöründe gerçekle tirdi i yat r mlarda standartlar koyan ve yat r m önceliklendirilmesinde ana kriterleri belirleyen bir kurum olarak Çevre ve Orman Bakanl ile i birli i içinde faaliyetlerini yürütmektedir. 11

15 Devlet Planlama Te kilat Müste arl ülke genelinde haz rlad Be Y ll k Kalk nma Planlar ve y ll k yat r m programlar ile politikalar belirleyen bir kurumdur. Mevcut mevzuata göre Bankan n gerçekle tirmeyi planlad yat r m projelerinin yat r m program nda yer almas gerekmektedir. Banka gerek üretilen politikalar ve programlar gerekse yürütülen projelerde DPT Müste arl ile yak n ili ki içerisindedir. ller Bankas Bay nd rl k ve skan Bakanl n n ilgili kurulu udur. Bu nedenle, Bankan n Yönetim Kurulu üyelerinden üçü Bay nd rl k ve skan Bakan taraf ndan önerilir ve Ba bakan, Maliye Bakan ile Bay nd rl k ve skan Bakan n n imzalar n ta yan ortak kararname ile atan rlar. Mahalli idarelere hizmet götürmek amac yla kurulan Banka çi leri Bakanl bünyesinde yer alan Mahalli dareler Genel Müdürlü ü ile yak n bir koordine içinde çal maktad r. ller Bankas özel bütçeye sahip olmas na ra men, genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere da t lan paylar n ve di er kaynaklar n kulland r lmas nda görev ald ndan Maliye Bakanl ile yak n i birli i içinde olunmas n gerektirmektedir. Ayr ca, Banka Yönetim Kurulu üyelerinden biri Maliye Bakan taraf ndan önerilir. Hazine Müste arl belediyelere d kredi temini ve bunlar n kulland r lmas nda önemli bir rol oynamaktad r. Uluslar aras finans kurulu lar ile yürütülen çal malarda Hazine Müste arl ile yak n bir i birli i yap lmaktad r. ller Bankas, kalk nma ve yat r m bankas statüsünde faaliyetlerini sürdürmekte olup, Bankalar Kanunu na tabidir. Bu nedenle Banka taraf ndan Bankalar Kanunu ve BDDK tebli leri ile yat r m ve kalk nma bankalar için öngörülen tüm hususlar yerine getirilmektedir. ller Bankas taraf ndan sunulan ürün ve hizmetler ile bunlardan do rudan ya da dolayl yararlanan payda lar m z Tablo 3 de gösterilmektedir. 12

16 Tablo 3: ller Bankas n n Hizmet-Payda Matrisi Hizmetler Belediyeler l Özel dareleri Su Kanal dareleri Belediye Birlikleri Köyler Protokol Kar l Hizmet Verilenler çmesuyu projesi X X X!!! Kanalizasyon projesi X X X!!! Üst yap projesi X X X X!! At ksu ar tma projeleri X X X!!! Kat at klar X X X!!! mar planlar X X X X!! Jeolojik ve jeoteknik etüdler-onay X X X! çmesuyu ar tma projesi X X X!!! Deniz de arj projeleri X X X!! Harita yap m X X X! Jeotermal etütleri X X X X!! Su sondaj X X X! Altyap ekipman temini X X X Mekanik ekipman ve malzeme temini X X X Teknik dan manl k X X X Kontrollük hizmetleri X X X Yap m i leri X X X X X!! Hizmet alanlar ile ilgili e itim X X X GBVG'den paylar n da t m X X X X X ÇED raporu haz rlanmas X X X! K sa vadeli nakit krediler X X! Uzun vadeli malzeme temini ve yap m kredileri X X X! Bankac l k i lemleri X X X X! Hibe nitelikli fonlar n da t m X X X AAT i letme giderlerinin sübvansiyonu X X X! X Do al kaynaklar n korunmas na yönelik projelerin hayata geçirilmesi X X X! X Banka kar ndan pay da t m X : Do rudan Kullan c! : Dolayl Kullan c Payda lar X BDDK DPT Bay nd rl k ve skan Bakanl ç leri Bakanl M..G.M Çevre ve Orman Bakanl Maliye Bakanl Hazine Müste arl 13

17 2.3 Kurum içi ve kurum d analiz Ekonomik, sosyo kültürel, teknolojik vb. aç lardan yo un bir de i imin ya and ve yeni performans kriterlerinin ortaya ç kt günümüz rekabet ortam nda ba ar l olunabilmesi; kurumlar n kendi güçlü ve zay f yönlerini belirleyerek, f rsatlardan maksimum fayday sa layacak stratejileri geli tirmelerine ba l d r. Kurumun analiz edilmesi ve de erlendirilmesi, kurumun mevcut imkânlar n ortaya koyma çal mas d r. Kurumun güçlü ve zay f yönlerinin aç kça bilinmesi ve analiz edilmesi, yönetimin kurumun amaçlar na uygun stratejiyi seçmesini kolayla t racakt r. Ayr ca, kurumun her zaman de erlendirmeye tabi tutulmas, onun hatalar n n görülmesine ve düzeltilmesine f rsat veren bir araç olarak görülmelidir. Bu kapsamda Bankam z n kar la aca f rsatlar, tehditler ile güçlü ve zay f yönlerin belirlenmesi için öncelikle ller Bankas n n en önemli payda olan belediyelere ula lm t r. Belediyelere anket formlar gönderilmi ve cevaplanan 899 form üzerinden de erlendirme yap lm t r. Anket sonuçlar na göre özetle a a daki veriler elde edilmi tir: Belediyelerin Bankadan beklentileri daha çok mali konulardad r. Belediyeler Bankan n bir emsiye kurulu olarak kendilerine destek olmas n, vadesi ve faiz oranlar ba ta olmak üzere uygun artlarda, farkl alanlara yönelik olarak kredi vermesini istemektedir. Bunun yan s ra belediyeler ller Bankas n n kontrollük ve dan manl k hizmeti ile birlikte fon transferi yapmaya ve pay da tmaya devam etmesinden yana bir tav r ortaya koymaktad rlar. Ancak krediler konusunda farkl bir bak aç s sergilenerek Banka kaynaklar n n yetersiz oldu u dü ünülmekte ve bu alanla ilgili yeni düzenlemeler istenmektedir. Belediyeler ller Bankas n n bir kalk nma ve yat r m bankas na dönü erek d kredilerde garantör olmas n, d kredi temininde yard mc olmas n, dan manl k yapmas n, teknik destek vererek özerk bir yap ya kavu turulmas n ve mevzuat n n de i tirilmesini istemektedirler. Banka personelinin gösterdi i performans ve teknik beceriden memnunluk duyan belediyeler, yat r m program na al nacak belediye projelerinin belirlenmesinde kriterler ve pay da t m nda yeni düzenlemeler beklemektedirler. Kanalizasyon ve içme suyu temini belediyelerin en önemli sorunlar n olu turmakta olup Bankadan bu alanlardaki ihtiyac n kar lanmas konusunda yard m beklemektedirler. Yine dan manl k, imar plan, harita ve proje gibi hizmetler, belediyelerin Bankadan en çok yararland klar alanlar olup bu hizmetlerin verilmeye devam edilmesini istemektedirler. Belediyelere gönderilen bu anketlerin devaml l sa lanarak gerekli güncellemeler ve yeni ihtiyaç alanlar n n tespiti yap lacakt r. 14

18 Haz rlanan stratejik plan n gerçekçi, uygulanabilir ve effaf olabilmesi için geni kat l ml olmas n n öneminden hareketle, belediye anketlerinin yan s ra, ller Bankas n n merkez ve ta ra te kilat ndan olu an iç payda lara ve d payda lara, Banka hakk ndaki görü ve önerileri resmi yaz ma ile sorulmu ve al nan görü ler stratejik plana yans t lm t r. Bu çal malara ek olarak grup çal mas n n gereklili inin bilinciyle gerek iç gerekse d payda lar m z n yeterli say ve geni likte kat l m ile bir çal tay düzenlenmi tir. Bu çal ma toplant s nda kurum içi ve d analizler ayr gruplar halinde yap lm, kurum içi analiz yap l rken faaliyetler ve hizmet tarz, personel durumu ve kurumsal birikim, idari yap ve yönetim sistemi, mali durum ve teknik altyap ana ba l klar n de erlendirecek 4 grup; kurum d analiz yap l rken ise politik, ekonomik, sosyal yap ile teknolojik ve bilimsel geli meler ana ba l klar n de erlendirecek 4 grup olu turulmu tur. Kurum içi analizde rotasyon usulü ile her bir grup di er grubun yapt çal ma üzerinde devam ederek 4 ana ba l kta da çal ma yapmas sa lanm, ayn usul kurum d analiz yap lmas nda da uygulanm ve daha sonra kurum içi analiz yapan gruplar ile kurum d analiz yapan gruplar yer de i tirerek ayn i lemler tekrarlanarak Bankan n güçlü yanlar ve zay f yanlar tespit edilmi tir. Yine ayn toplant da tüm grubun kat lmas ile dünyadaki ve ülkemizdeki e ilimler ve bunlara ba l olarak da Bankan n faaliyetlerine yönelik f rsat ve tehditler kart tekni i ile belirlenmi tir. Belediye anket sonuçlar, resmi yaz malarla kurum ve kurulu lardan al nan görü ve öneriler ile çal tay sonuçlar n n de erlendirilmesi sonucunda elde edilen veriler Bankam z n güçlü ve zay f yanlar ile d etkenlerin de etkisiyle kar la aca f rsat ve tehditleri (GZFT) içeren analiz sonuçlar n olu turmu olup bu tespitler Tablo 4 ve Tablo 5 de verilmektedir. 15

19 Tablo 4: ller Bankas n n Güçlü ve Zay f yönleri Güçlü Yönler: Zay f Yönler: 1. Köklü bir kurum kimli inin olmas. 2. Bankan n geni bir bilgi ve deneyim ile ar ive sahip olmas. 3. Hizmetlerin yerine getirilmesinde örgütlenmenin Türkiye nin co rafi durumunun baz al narak yap lm olmas. 4. Belediyelerin istihdam edemedi i teknik personele sahip olmas. 5. Genel bütçeden yerel yönetimlere ayr lan paylar n da t m ve kontrolünün Banka arac l yla yap lmas. 6. Bankada otomasyona geçilmesi ile karar destek sürecinin daha sa l kl, h zl ve güvenilir hale gelmesi. 7. Farkl meslek gruplar ndan bilgi ve becerisi yüksek teknik personelin istihdam edilmesi. 8. Hizmet sunumunda kullan lacak kuruma ait teknik standartlar n ve yay nlar n bulunmas. 9. Kurumun görevlerini yerine getirirken farkl finans kaynaklar n kullanabilmesi. 1. Özel uzmanl k gerektiren ve yeni geli en teknolojiye h zl uyum sa layamamas. 2. Ar-Ge çal malar n n olmamas. 3. Belediyelere kapasite geli tirme yönünde yeterli e itim, teknik destek ve dan manl k hizmetinin verilmemesi. 4. Banka Kanununda izin verilmesine ra men Bankac l k fonksiyonunun yeterince yap lamamas. 5. Yerel yönetimlerin Banka sistemine kat l mlar n n yeterince sa lanamamas. 6. Yerel yönetimlerin ller Bankas n n hizmet kalitesinden yeterince memnun olmamas. 7. Bankac l k ve finansman i lemlerinin yürütülebilmesi için yeterli say da uzman personelin bulunmamas. 8. Personel ücretlerinin yetersiz olmas. 9. Ödüllendirici bir iç denetim mekanizmas n n olmamas. 16

20 Tablo 5: ller Bankas çin F rsatlar ve Tehditler F rsatlar: Tehditler: 1. AB adayl k sürecinde AB normlar na uygun ihtisasla m proje ve kontrollük hizmetleri vermek Bankay olumlu etkileyecektir. 2. Toplumda artan çevre bilinci beraberinde yeni i imkânlar ve çevre yat r mlar na talebi artt racak böylelikle Bankaya duyulan gereksinim de artacakt r. 3. Bankan n bütçesine, belediyelere yard m kalemi, özel projelere ayr lan finansman ve afet i lerinden gelen deprem ödenekleri gibi kaynaklar n aktar lmas. 4. Kent bilgi sistemleri ile jeotermal, güne ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklar na yönelmek hem ülke hem de Banka için yeni f rsatlar do uracakt r. 5. Bankan n daha özerk bir yap ya kavu turulmas yla etkin çal ma sa lanacak, hizmette verimlilik ve kalite artacakt r. 6. Uluslararas finans kurulu lar n n ller Bankas ile çal ma arzusunda olmalar ve bunun Hazine ve DPT Müste arl klar nca desteklenmesi, Bankan n yeni at l mlar yapmas na imkân sa layacakt r. 7. Kamu Yönetimi Reformu Yasas Bankan n yeniden yap land r lmas sürecini h zland racakt r. 8. Yerel Yönetimler Yasas ile yerel yönetimlerin güçlendirilmesi Bankan n finansal yap s n olumlu etkileyecek ve i hacmini artt racakt r. 1. Belediye paylar ndan Banka alacaklar n n kesilmesine ya da kesilmesi oranlar na Banka yönetimi d ndan karar verilmesi, genel ve ani finans problemlerine neden olacakt r. 2. Finans alan nda faaliyet gösteren uluslararas finans kurumlar n n uzun vadeli ve bir dönemi ödemesiz kredi imkânlar sunmas kar s nda Bankan n rekabet gücü azalacakt r. 3. Mevcut personel rejiminin 657 say l yasaya tabi olmas nedeniyle ücret yetersizli inden bu durumun devam etmesi, bankac l kla ilgili faaliyetlerde yeterli ve deneyimli uzman personel istihdam edilememesini ve deneyimli teknik personeli kaybetme riskini do uracakt r. 4. Banka taraf ndan al nan do ru ve objektif kararlar n siyasi, ekonomik vb. gibi kurum d etkenlerle hayata geçirilememesi. 17

21 2.4 Risk Analizi Bir kamu kurulu u olarak görev yapan iller Bankas n n kurumsal yap s nda yap lacak köklü de i ikliklerin kanunla belirlenmesi gerekmektedir. Bankan n yeniden yap land r lmas ile ilgili kanun çal mas haz rlan p Ba bakanl a sunuldu u halde henüz yasala mam t r. Kanuni de i ikliklerin yap lamamas nedeniyle yeni personel al namamas ve ücretlerin iyile tirilememesi durumlar n n Banka gelece i aç s ndan riskler olu turabilece i dü ünülmektedir. Mevzuat engelleri yüzünden ihtiyaç duyulan deneyimli personel al m n n yap lamad gibi uygulanan ücret politikas nedeniyle nitelikli mevcut personelin ba ka kurulu lara geçmesi Bankan n yeniden yap lanmas nda önemli bir engel olarak görülmektedir. Yerel yönetimlerle ilgili olarak getirilen yeni hukuki düzenlemelerin Banka için bir risk olu turmayaca tahmin edilmektedir. 18

22 3 Temel de erlerimiz ller Bankas tüm çal anlar ile, belirlenen misyon do rultusunda ülkemize, hissedarlar m za ve payda lar na kar olan sorumluluk bilinci ile üzerine dü en görevleri yerine getirebilmek için a a da verilen temel de erler do rultusunda hizmetlerini sürdürecektir. Ülke Yarar Etkinlik Güvenilirlik Çevreye Duyarl l k Sosyal Sorumluluk De i ime Aç kl k Kat l mc l k Ahlak na Sahiplik effafl k Ekip Ruhu Kalite - Faaliyetlerinde, ülkenin sosyal ve ekonomik alanlardaki kalk nma projelerine öncelik vermek. - Kaynaklar etkin ve verimli kullanmak. - Yurt içi ve d nda güvenilir ve itibarl bir kurum olmak. - Sa l kl bir çevre olu umu için sürdürülebilir kentle meye katk da bulunmak. - Verdi i hizmetlerde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek. - De i ime ve geli ime aç k olmak. - Yönetim ve karar alma süreçlerinde tutarl, kat l mc ve modern bir anlay la hareket etmek. - Yap lan i ve i lemlerde ahlaki de erlere önem vermek. - Hizmet alanlara effaf, tarafs z ve adil bir anlay la yakla mak. - ini seven, özveri ile çal an, ne yapt n bilen ve çal malar n ekip ruhu içinde yürüten personele sahip olmak. - Hizmet alanlar n beklenti ve memnuniyetlerini ön planda tutarak hizmet vermek. 4 Misyonumuz Ülkemizin kalk nma politikalar, Kurulu Kanunumuz, hissedarlar m z n (belediyelerin) talepleri, payda lar n görü leri ve Bankan n yeni görevleri do rultusunda ller Bankas n n misyonu a a da verildi i ekilde belirlenmi tir. ller Bankas n n Misyonu: Yerel yönetimlere, kentsel ihtiyaçlar n n kar lanabilmesi amac yla uluslararas standartlarda proje üretmek ve geli tirmek, kredi sa lamak, dan manl k yapmak ve teknik destek vermek yoluyla sürdürülebilir bir ehirle meye katk da bulunmakt r. 19

23 5 Vizyonumuz De i en ve geli en dünyada ülkemizin geli mesine ve ça da ülkeler aras nda yer almas na uluslar aras standartlarda hizmet vererek katk sa lamak amac yla vizyonumuz a a da gibi belirlenmi tir. ller Bankas n n Vizyonu: Modern kentlerin geli tirilmesi sürecine kat lan, hizmet kalitesi kan tlanm uluslararas bir yat r m bankas olmakt r. 6 Amaçlar m z, hedeflerimiz ve stratejilerimiz Stratejik plan çal mas kapsam nda belirlenen misyonun yerine getirilebilmesi ve vizyona ula labilmesi için temel amaçlar belirlenmi, her bir amac n gerçekle tirilmesine yönelik hedefler konulmu ve hedeflerin gerçekle tirilmesinde izlenecek olan stratejiler tespit edilmi tir. Tespit edilen misyon, vizyon ve amaçlar do rultusunda yap lacak faaliyetlerde ller Bankas n n izleyece i genel strateji yat r m bankac l anlay ve toplam kalite yönetimi yakla m yla hizmet vermek olacakt r. Amaç 1: Verilen hizmetler tam ve zaman nda yerine getirilerek, hizmet alanlar n memnuniyeti ve güveni sa lanacakt r. Kentsel altyap ve üstyap yat r mlar n n yerine getirilmesinde; kaynaklar n yerinde, zaman nda ve uygun bir biçimde kullan lmas na daha fazla özen gösterilecektir. Bankaca gerçekle tirilen tesislerin proje ve yap m a amalar na yerel yönetimlerin daha etkin bir ekilde kat l mlar sa lanacakt r. Bu yakla m sonucu; ülkenin mali kaynaklar n n optimal kullan m ve sa l kl kentsel hizmetlerin gerçekle tirilmesi sa lanacak, çevrenin korunmas na katk da bulunulacak ve böylelikle geni bir yelpazede hizmet alanlar n memnuniyeti sa lanacakt r. Hedefler: Hedef 1.1: 2010 y l sonuna kadar yat r m program na al nacak projelerin yat r m program nda öngörülen sürelerinde tamamlanma oran en az % 90 olacakt r. 20

24 Hedef 1.2: 2006 y l yat r m program nda yer alan i lerin adet olarak % 95 i 2009 y l na kadar tamamlanacakt r. Hedef 1.3: 2006 y l sonuna kadar proje ve kredi müracaatlar n n de erlendirilmesinde i ak süreçleri tan mlanacakt r. Hedef 1.4: 2010 y l sonuna kadar, yerel yönetimlerin, yap lan anketle % 40 olarak belirlenen hizmet memnuniyetinin % 80 e ç kart lmas sa lanacakt r. zlenecek stratejiler Birinci amaca ula abilmek için öngörülen hedeflerin gerçekle tirilmesinde; - Hizmetlerin sunumunda bilgi ve ileti im teknolojilerinden en iyi ekilde yararlan lmas, - Standartlara uygun en ekonomik teknolojilerin kullan lmas, - Hizmetlerin mümkün oldu unca yerinden kar lanmas, - Hizmetlerden yararlananlar n, hizmet al m sürecine dâhil edilmesi, - Kredi kulland r larak yap lacak i lerin ihalelerinin hizmet alanlarca yap lmas, stratejileri izlenecektir. Amaç 2: ç ve d piyasalardan temin edilen hibe ve uygun ko ullu kredilerin etkin bir ekilde kullan m sa lanarak yat r m bankac l yap lacakt r. ller Bankas n n vizyonunda yer alan yat r m bankac l fonksiyonlar na kavu turulmas amac yla, sahip oldu u teknik fonksiyonlar n n yan s ra mali fonksiyonlar n n da güçlendirilmesi gerekmektedir. Mali fonksiyonlar n n güçlendirilmesi amac yla, gerek hibe gerekse uygun ko ullu kredi olmak üzere, kentsel hizmetlere yönelik kaynaklar n ller Bankas nca kullan m yla mali yönden bilgi birikimi olu turulacak, proje baz nda geli tirilen yeni finans modelleri ile sürdürülebilir bir finans sistemi tesis edilecektir. Sürdürülebilir finans sistemi olu turulmas n takiben, öz kaynaklar n güçlendirilmesi yönünde çal malar gerçekle tirilecektir. Hedefler Hedef 2.1: 2010 y l sonuna kadar, yat r m bankac l ile proje kaynakl kredi verilmesi % 200 oran nda artt r lacakt r. 21

25 Hedef 2.2: 2008 y l sonuna kadar, de erlendirilmesi yap larak kredilendirilen ve 2005 y l nda 140 olan yerel yönetim portföyündeki proje say s 400 e ç kart lacakt r. Hedef 2.3: 2010 y l na kadar kullan lan d kredilerin toplam kredilere oran % 40 olacakt r. Hedef 2.4: 2007 y l sonuna kadar, yerel yönetimlerin kentsel altyap projelerine sa lanacak hibelerin tamam ller Bankas arac l yla kulland r lacakt r. zlenecek stratejiler kinci amaca ula abilmek için öngörülen hedeflerin gerçekle tirilmesinde; - Tahvil ve bono ihrac yap lmas, - Sermaye kaynaklar n n art r larak öz kaynaklar n güçlendirilmesi, - D kaynaklardan kredi temin edilmesi, - Hibe kaynaklardan finanse edilecek proje ihalelerinin Banka arac l yla yap lmas, - Yerel yönetimlerin kentsel altyap projelerinin kendi yat r m programlar dahilinde gerçekle tirilmesinin sa lanmas, stratejileri izlenecektir. Amaç 3: Yerel Yönetimlerin kentsel ihtiyaçlar n kar layacak projeler üretilecek ve bu alandaki e itim ihtiyac kar lanacakt r. Gerçek bir yerel yönetim bankac l n n tesis edilmesi amac yla; ller Bankas nca a rl kl olarak sa lanan içmesuyu, kanalizasyon gibi hizmetler yan nda, yerel yönetimlerin ihtiyaç duydu u di er alanlardaki kentsel hizmetler de sa lanarak, hizmet yelpazesi geni letilecektir. Hizmet yelpazesinin geni letilmesi amac yla öncelikle e itim ihtiyaçlar tespit edilecek, bunu takiben Banka personelinin e itimi ve devam nda da yerel yönetimlerin personelinin e itimi sa lanacakt r. Hedefler Hedef 3.1: 2010 y l sonuna kadar yerel yönetimler için üretilen proje say s 3 kat na ç kart lacakt r. 22

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı e c o n o m i c p o l i c y r e s e a r c h i n s t i t u t e ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Politika Notu Ekim 2005 Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI

GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE GÜÇ BİRLİĞİ VE SİNERJİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Çelik üreticisi firmalarca, bulundukları bölgelerde, yurt dışından hurda

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Genel Sekreterlik AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi KREDİ KAYNAKLARI Bankamızca herhangi bir yatırım projesine ilişkin kredi talebinin incelenebilmesi için Öncelikle; Yatırımcının Anonim Şirket statüsünde olması, Yatırımlar için Hazine Müsteşarlığı ndan

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 [Metni yazın]

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 [Metni yazın] T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ANTALYA SU VE ATIIKSU İİDARESİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK // 2013 [Metni yazın] T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı

Bodrum Ticaret Odası

Bodrum Ticaret Odası Bodrum Ticaret Odası 2010-2013 Stratejik Planı Vizyon Türkiye nin ekonomisine ve dünya ya tanıtılmasında önemli katkısı olan Bodrum Yarımadasının doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini koruyarak, katılımcı

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Yönetimi

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 2014 Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek

Detaylı

1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI

1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI 1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI 17 Ekim 2009 Gün ve 27379 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 12 Ekim 2009 Gün ve 2009/15513 Sayılı 2010 Yılı Programının Uygulanması,

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE KAYNAK LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM

Detaylı

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu 14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu Kamu ve özel sektörde çalışan mimarların mesleki alanda gereksinimlerini karşılamak, mesleki uğraşlarını kolaylaştırmak, mesleki hizmetinin güvencelerini sağlamak

Detaylı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı I. Giriş Türkiye elektrik piyasasında dağıtım sisteminin kullanımına

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 DEĞERLENDİRME RAPORLARI 1. Değerlendirme Raporu 12 Haziran 2008 tarihli 24. Đcra Kurulu Toplantısında

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Elektronik ortamda tutulacak defter ve belge uygulamasında kullanılacak olan terimler aşağıda tanımlanmıştır.

Elektronik ortamda tutulacak defter ve belge uygulamasında kullanılacak olan terimler aşağıda tanımlanmıştır. 1. Giriş 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası hükmü ile Maliye Bakanlığı; elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 01 TEMMUZ-30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Raporun Dönemi : 01 Temmuz-30 Eylül 2008 Faaliyete Geçiş Tarihi Bankanın Merkezi Ödenmiş Sermayesi

Detaylı

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5084 Kabul Tarihi : 29/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/2/2004 Sayı :25365 Yayımlandığı

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

2016 PERFORMANS PROGRAMI

2016 PERFORMANS PROGRAMI 2016 PERFORMANS PROGRAMI "Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur." 2016 PERFORMANS PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH

Detaylı

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi Dönem : 2008 Konu : Öneri Toplantı : Nisan Karar Sayısı : 45 Birleşim : 04/04/2008 Karar Tarihi : 04/04/2008 Đl Genel Meclisinin Ocak 2008 tarihli toplantısında

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmelik, İnegöl Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan

Detaylı

3. NSAN KAYNAKLARI ve E T M MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m :

3. NSAN KAYNAKLARI ve E T M MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : 3. NSAN KAYNAKLARI ve E T M MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Personel ve E itim Müdürlü ü, 22/04/2006 tarih ve 26147 say l resmi gazetede yay mlanarak yürürlü e giren 29/11/2005 tarih ve 2006/9809 say l Belediye

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ÖZET: Elektronik defter hakkında açıklamalar yapıldı. ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Hazirun listesi

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013 ÖZET: E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 424 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 21 Şubat 2013 tarihli

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.11.06.04 / 42 5 /01/2009 Konu : Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE (2009/.10.) Bilindiği üzere; Yönetim Kurulumuzun 23/05/2008 tarihli 2008/154 sayılı kararı ve Bakanlık

Detaylı

2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 06.07.2010 / 87-1 2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu nun 5810 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değiştirilen geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STRATEJİK PLAN EL KİTABI 2007-2010 Aralık 2006 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i GİRİŞ...iii I. GRUPLARIN ORTAK SWOT ANALİZİ ÇALIŞMASI...

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç: T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi Veteriner

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı