( ) YÖNET M KURULUNUN TAR H VE 12/158 SAYILI KARARI LE KABUL ED LM T R:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(2006 2010) YÖNET M KURULUNUN 29.03.2006 TAR H VE 12/158 SAYILI KARARI LE KABUL ED LM T R:"

Transkript

1 ( ) YÖNET M KURULUNUN TAR H VE 12/158 SAYILI KARARI LE KABUL ED LM T R: Mart 2006

2 Önsöz ller Bankas kuruldu u tarihten sonraki 71 y ll k sürede, yerel yönetimlerin farkl hizmet alanlar ile ilgili önemli görevleri yerine getirmi tir. Belediyeler Bankas olarak kurulan ancak daha sonra ismi ller Bankas olarak de i tirilen kurulu umuz, ülkemiz nüfusunun büyük bölümünü bünyesinde toplayan ehirlerin geli mesine her alanda katk sa lam t r. Türkiye de ehirle menin son yar m as rl k dönem içerisinde daha yo un ya and dikkate al nd nda, ller Bankas n n bu alana nas l bir katk sa lad aç k olarak görülebilir. Banka, yerel yönetimlerin alt yap dan üst yat r mlar na, dan manl k hizmetlerinden ihalelere, kredilerden haritalara ve projelere kadar birçok hizmetleri yerine getiren ve önemi ehirle menin geli mesine paralel olarak artan bir kurulu olarak dikkat çekmektedir. Hizmet alan yerel yönetimlerin kamu kullan m niteli ini ta yan her türlü alt ve üstyap hizmetleri ile (harita, imar plan, jeolojik ve jeoteknik etüt, içme suyu, kanalizasyon, ar tma, kat at k, deniz de arj, jeotermal enerji uygulamalar, belediye hizmet binalar, so uk hava deposu, terminal, peyzaj projeleri ve uygulamalar gibi) ilgili etüt, plan ve proje haz rlamak, bu konularda dan manl k ve kontrollük hizmetleri vermek ve söz konusu yat r mlar n gerçekle mesi için kredi sa lamak olup, ülke genelinde 18 Bölge Müdürlü ü arac l yla yerel yönetimlerle s k bir i birli i içinde hizmet vermektedir. Banka yönetimi olarak, yerel yönetimlere verdi imiz hizmetin kalitesini art rmak ve belediye yönetimlerinin istek, ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi kar layabilmek amac yla, sürekli bir aray içindeyiz ve vatanda a daha iyi hizmet götürülmesine katk sa lamakla yükümlü oldu umuz dü üncesiyle, kaynaklar n en iyi biçimde kullan lmas na gayret göstermekteyiz. Ülkemizin ehirle me altyap s n sa l kl, verimli ve kaliteli bir sistem üzerine bina etmeyi temel prensiplerinden sayan ller Bankas, nitelikli insan kayna, bilgi birikimi, yayg n hizmet a ile bugün yeni bir dönemin e i indedir. Türkiye nin ve dünyan n de i en ko ullar n dikkate alarak, yerel yönetimlerin ihtiyaç ve taleplerine kal c çözüm mekanizmalar n geli tirmeyi temel ç k noktas sayan ller Bankas, gerçek bir yerel yönetim ortakl na giden yolda, emin ad mlarla ilerlemektedir. Bu hedef do rultusunda, kredilendirme, yat r m önceliklerinin tespiti, hizmet üretimi, verimlilik ve kalitenin art r lmas nda uluslararas standartlar n yakalanmas, yat r m programlar nda gerçekçi, adaletli ve effaf bir yönetim anlay önemsenmektedir. Geli en ve büyüyen ehirlerimizin; nitelikli, uzun ömürlü, sa l kl bir alt ve üst yap ya kavu turulmas için, ehirle menin ortaya ç kard çevre kirlenmesinin önlenmesi için, sürdürülebilir bir ehirle me için, gelece in Türkiye si için, ller Bankas yüksek nitelikli hizmet vermeyi sürdürecektir. ller Bankas n n, de i en ülke ve dünya ko ullar na uyum sa layabilmek ve yerel yönetimlerin ihtiyaçlar n en üst düzeyde kar layabilmek amac yla ba latm oldu u yeniden yap lanma çal malar ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda kamu kurulu lar nca yap lmas zorunlu hale getirilen stratejik planlama sürecinin ayn zamana rastlamas, ller Bankas n n yeniden yap lanma çal malar na h z kazand rm ve daha verimli bir hale getirmi tir. Yo un bir çal man n ürünü olan ller Bankas Stratejik Plan n n yararl olmas n diliyorum. 24 Mart 2006 Hidayet ATASOY Genel Müdür II

3 Ç NDEK LER 1 Giri Stratejik plan n kapsam ller Bankas n n yap s Bankan n kurulu ve tarihçesi ller Bankas n n Kurulu Kanununda tan mlanan görev ve yetkileri Bankan n kamu yönetimindeki yeri Bankan n kurumsal ve mali yap s Organlar ve personel durumu Durum analizi ller Bankas n n mevcut durumu Bankan n yeni giri imleri ve öncelikleri Eski ve yeni bankac l k uygulamalar n n kar la t r lmas Bankan n yeni çal ma alanlar Payda analizi Kurum içi ve kurum d analiz Risk Analizi Temel de erlerimiz Misyonumuz Vizyonumuz Amaçlar m z, hedeflerimiz ve stratejilerimiz Stratejik Plan n Uygulanmas, zlenmesi ve De erlendirilmesi Uygulama zleme ve de erlendirme Ekler EK 1: Stratejik plan haz rlanmas nda izlenen yöntem EK-2: Stratejik plan haz rlama ekibi EK 3: ller Bankas belediyeler anketi Kaynakça III

4 1 Giri 1.1 Stratejik plan n kapsam ller Bankas n n ülkemizde ya anan h zl kentle me ve sanayile me ile de i en dünya gündemi ve teknolojik geli meler kar s nda varl n sürdürebilmesi ancak de i en ko ullara uyum sa layarak, günümüz Türkiye sinin sorunlar yla ba edebilecek yeni bir yap lanmaya kavu mas yla mümkün olabilece i bir gerçektir. ller Bankas n n kurulu undaki gerekçeler, mevcut beldelerimizde kentsel alt ve üst yap lara duyulan ihtiyac n yan nda h zl kentle me nedeniyle geçerlili ini bugün de korumaktad r. ller Bankas taraf ndan daha verimli ve yararl hizmet üretiminin sa lanabilmesi amac yla ihtiyaç duyulan yeniden yap lanma y llar n kapsayan Sekizinci Be Y ll k Kalk nma Plan nda da gündeme gelmi tir. 8. Kalk nma Plan n n K rsal ve Kentsel Altyap n n anlat ld Sekizinci Bölümünde ller Bankas Genel Müdürlü ü yeniden yap land r lacakt r ve Mahalli dareler ba l alt ndaki Dokuzuncu Bölümünde ise Yerel yönetimlerin ve irketlerinin proje kar l d kredi kullan m usul ve esaslar yasal bir düzenleme ile belirlenecektir. Yerel yat r mlar n projelendirilmesi, finansman ile iç ve d kredi kullan m, teknoloji seçimi, insan kaynaklar yönetimi konular nda yerel yönetimlere öncülük etmek ve merkezi-yerel yönetimler aras nda kaynak ak n yönetmek üzere ller Bankas Genel Müdürlü ü gerçek bir yerel yönetim ortakl olarak yeniden örgütlenecek; yat r mlar n finansman nda kulland kaynaklar görevlerine paralel olarak art r lacakt r denilmektedir Say l Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre tüm kamu kurum ve kurulu lar na stratejik plan yapma zorunlulu u getirilmi tir. Bu çerçevede Yüksek Planlama Kurulu nun 04 Temmuz 2003 tarih ve 2003/14 say l karar ile Devlet Planlama Te kilat (DPT) Müste arl n n orta vadede bütün kurulu lara yayg nla t rmak üzere 2003 y l nda pilot düzeyde stratejik planlama çal mas ba latt sekiz kurulu aras nda ller Bankas da yer alm t r. Bu kapsamda Bankam z bünyesinde farkl birimlerde görev yapan elemanlar n yer ald Stratejik Planlama Ekibi görevlendirilmesinden ve de i ik kademelerdeki yöneticilerin yer ald Stratejik Planlama Yönlendirme Komitesi olu turulmas ndan sonra DPT Müste arl ile koordineli bir ekilde stratejik planlama çal malar na ba lan lm ve y llar n kapsayacak stratejik plan n ilk bölümü olan temel bile enlerinin belirlenmesi çal malar tamamlanm t r. ller Bankas Stratejik Plan ; - Durum Analizi, - Temel De erler, - Misyon, - Vizyon, - Amaçlar, Hedefler ve Stratejiler, 1

5 olmak üzere be ana bölümden olu maktad r. ller Bankas stratejik planlamas n n tamamlanmas ile Bankan n yeniden yap land rma çal malar n n önemli bir ad m gerçekle tirilmi olacakt r. Bundan sonraki çal malar; stratejik plan n uygulamaya konulmas ve yeniden yap land rma çal malar n n hayata geçirilmesi olacakt r. 1.2 ller Bankas n n yap s Bankan n kurulu ve tarihçesi 1580 say l Belediyeler Kanununun 131. maddesi gere i 11 Haziran 1933 tarihinde 15 milyon TL sermaye ile Belediyeler Bankas ad yla tüzel ki ili e sahip bir banka kurulmu tur. Belediyeler Bankas n n kurulu amac a a daki ekilde düzenlenmi tir. Belediyelere, ehirlerin tanzim ve tesisi i lerinde yapacaklar esasl amme hizmetleri için muhtaç olacaklar paray ikraz etmek; k sa ve uzun vadeli avans ve cari hesaplar açmak veya bunlara tavassut ve kefalet etmek ve nizamnamei esasile müsaade edilecek banka i lerini yapmakt r. Belediyeler Bankas kurulduktan yakla k iki y l sonra, 1580 say l Belediye Kanunu na bir ek yap larak, kentsel planlama ve altyap yat r mlar n n gerçekle tirilmesini sa lamak üzere merkezi bir örgüt olarak Belediyeler mar Heyeti olu turulmu tur. Belediyeler Bankas ile Belediyeler mar Heyeti, 23 Haziran 1945 tarihinde 4759 say l ller Bankas kurulu kanununun yürürlü e girmesiyle, bir çat alt nda toplanm t r. Her iki kurumun deneyimi, personeli ve mal varl ller Bankas na devredilmi tir say l Kanunun 1. maddesinde ller Bankas n n kurulu amac a a daki ekilde belirtilmi tir: l Özel dareleriyle Belediye ve Köy darelerinin ve bu idarelerin kuracaklar birliklerle ad geçen idarelere ba l, tüzel ki ili i haiz olan veya olmayan ve katma bütçeli idare ve kurumlar n imar i leriyle ilgili konularla u ra mak ve bütün i lemlerinde özel hukuk hükümleriyle bu kanuna ba l olmak üzere ller Bankas ad yla tüzel ki ili e haiz bir banka kurulmu tur. Bankan n merkezi Ankara d r. ller Bankas mevduat kabul etmedi i için Yat r m ve Kalk nma Bankas olarak nitelendirilmekte, ancak 4389 say l Bankalar Kanunu nun bu kapsamdaki hükümlerine tabi olup, bankac l k faaliyetleri ile ilgili hükümlerden yararlanmaktad r. ller Bankas bütçesine genel bütçeden herhangi bir aktarma olmamas na, Say tay denetimine ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi olmamas na ra men 237 say l Ta t Kanunu, 4735 say l Kamu hale Sözle meleri Kanunu, 6245 say l Harc rah Kanunu, 2946 say l Kamu Konutlar Kanunu ve 657 say l Devlet Memurlar Kanununa tabi bulunmaktad r. 2

6 1.2.2 ller Bankas n n Kurulu Kanununda tan mlanan görev ve yetkileri Kurulu Kanunun 7. maddesiyle ller Bankas n n görev ve yetkileri a a da özetlenmi tir: 1. Birinci maddede belirtilen yerel yönetim ve kurumlar n yapacaklar yerel kamu hizmetleri ile ilgili tesisler, yap lar ve di er i lerin yap lmalar n kolayla t rmak; ehir, kasaba ve köylerin kurulu ve imar yolundaki plan ve programlar n gerçekle tirilmesini desteklemek amac yla bunlara, kendi yönetmeli indeki esas ve artlarla kredi sa lamak, 2. Yerel yönetim ve kurumlar n istemleri üzerine harita, plan, proje, ke if ve etütleri yapmak veya yapt rmak, idare ve kurumlar n meydana getirecekleri tesis ve yap lardan mahallince yapt r lmas na imkân olmayan veya Banka taraf ndan toplu olarak yap lmas nda fayda bulunanlar, yat r m programlar içinde meydana getirmek, yerel yönetim ve kurumlar n istemleri aranmaks z n bunlar Banka yat r m program nda yer alan i lerinden hibe veya fon yard mlar n n katk s yla gerçekle tirilecek olanlar Banka taraf ndan yapmak veya yapt rmak, 3. Bankadan al nan kredilerle yap lan i ler ile finansmanlar kendilerince sa lanan di er kamu kurum ve kurulu lar n n yapaca i lerde talebe ve Bankan n imkânlar na göre teknik kontrol ve denetlemesini yapmak, 4. Söz konusu idare ve kurumlar n sigorta ettirmek isteyecekleri menkul ve gayrimenkul mallar sigorta etmek. ller Bankas n n yapaca bankac l k faaliyetleri ise, ller Bankas Kurulu Kanununun 7. maddesinin (f) f kras gere ince, kendi Yönetmeli indeki i ler olarak belirlenmi olup Bankan n bankac l k ve kredi i lemleri a a daki ekilde düzenlenmi tir; ller Bankas nda bankac l k hizmetleri Kurulu Kanununa, Bankalar Kanununa, ller Bankas Bankac l k lemleri Yönetmeli ine ve di er ilgili mevzuat hükümlerine göre mevduat bankac l d nda di er tüm bankac l k i lemleri yürütülmektedir. Buna göre; ortak idarelerin yurtiçinden ve 4749 say l Kamu Finansman ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakk nda Kanun çerçevesinde yurtd ndan temin edece i her türlü kredilere arac l k etmek ve yurtiçinden temin edecekleri kredilere garantör olmak, sermaye piyasas mevzuat çerçevesinde gerekli izinleri almak, belirlenen s n rlamalara uymak ve Bankan n itibari sermayesi ile s n rl kalmak kayd yla, para ve sermaye piyasalar nda menkul k ymet ihrac dâhil, mevduat kabulü hariç olmak üzere, her türlü bankac l k ve sigortac l k i lemini kendi ad na yapmak, ortak idarelerin her türlü bankac l k ve sigortac l k, menkul k ymet ihrac, al m sat m ile d ticaret i lemlerine arac l k hizmetlerini yürütmektedir. Bankan n Kurulu Kanununun dördüncü bölümünde bilânço ve net kazanc n da t lmas düzenlenmi olup, net kazançtan geriye kalan %55 lik miktar, köy gelirlerini art rarak bunlar n kalk nmalar na yard m etmek için köylere da t lmaktad r. Banka Kanununun be inci bölümünde ise Bankan n hak ve imtiyazlar belirlenmi tir. Buna göre Banka faaliyetleri, Artt rma, Eksiltme ve hale kanununa, Genel Muhasebe Kanununa ve Say tay denetimine ba l de ildir. Tahvil ç karabilir ve bono ihraç edebilir. Bankan n kazanç vergisi anonim irketlere ili kin oran üzerinden verilir. Bankan n görevleri için kulland gayrimenkuller her türlü vergi ve resimlerden 3

7 muaft r Bankan n kamu yönetimindeki yeri Banka, halen 3225 belediye, 81 il özel idaresi, 2 ilçe özel idaresi (Gökçeada, Bozcaada) ve 16 büyük ehir su ve kanalizasyon idaresi olmak üzere toplam 3324 adet yerel yönetim birimine hizmet sunmaktad r. ller Bankas ; k saca yerel yönetim olarak tan mlayabilece imiz il özel idareleri, belediyeler ve bu idarelere ba l kurulu lar ile mahalli idare birliklerinin, mahalli mü terek nitelikteki hizmetleri ve yat r m faaliyetleri ile ilgili konularda görev yapmak, alt ve üstyap projelerine finansman sa lamak, dan manl k hizmeti vermek, her türlü ihtiyaçlar na uygun proje geli tirmek ve kredi temin etmek amac ile tüzel ki ili e sahip olup Bay nd rl k ve skân Bakanl n n ilgili kurulu u olarak görev yapan bir kurumdur. H zl kentle meyle birlikte kentsel altyap hizmetlerine duyulan ihtiyaç da süratle artmaktad r. Ülke genelinde sa l kl ve yeterli içme suyu temin edilebilmesi, at k sular n ve kat at klar n çevreye zarar vermeden bertaraf edilebilmesi, belediyelerin imar ve harita hizmetlerinin kar lanabilmesi için ller Bankas yat r mlara kaynak yaratabilen, teknik ve ekonomik yönden i letilebilir sistemler kurabilen, sa lanan hizmetlerde ülke çap nda belirlenmi kalite standartlar na uyabilen en önemli kurulu lardan biridir. ller Bankas kurulu undan bugüne kadar etüt, plan ve projelerin haz rlanmas ndan, yat r mlar n gerçekle tirilmesi, kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmesi ve ihalelerin düzenlenmesi gibi çok say da kentsel altyap ve üstyap ihtiyaçlar n n kar lanmas görevlerini yerel yönetimler ad na ba ar yla yerine getirmektedir. Nitekim bugün ller Bankas tüm belediyeler için, her zaman kolayl kla ba vurulabilecek bir teknik dan ma kurumu niteli indedir. ller Bankas taraf ndan (2005 y l sonuna kadar) toplam adet i tamamlanm olup, içme suyu, kanalizasyon ve di er yap i leri kapsam nda tesis gerçekle tirilip yerel yönetimlerin hizmetine sunulmu tur. ller Bankas kendi öz kaynaklar yan nda, genel bütçeden, yurt içi ve yurt d kurulu lardan temin etti i kaynaklarla yerel yönetimlere k sa ve uzun vadeli krediler sa lam t r. Banka kaynaklar n n emniyetli, verimli ve ülke ekonomisine faydal bir ekilde kullan lmas n temin etmek amac yla yerel yönetimlerin projeye dayal kredi talepleri ekonomik, teknik ve mali aç lardan de erlendirilerek sonuçland r lmaktad r Bankan n kurumsal ve mali yap s Bankan n sermayesi tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Bakanlar Kurulu Karar ile 3 milyar YTL olarak yeniden belirlenmi tir. ller Bankas n n sermaye kaynaklar a a daki kalemlerden olu maktad r: Yerel yönetimlerin (Belediyelerin ve l Özel darelerinin) y ll k gelirlerinin %5 i. Banka kâr ndan köy idareleri için ayr lan %30 paylar. 4

8 Yerel yönetimlere ba l kurum ve birliklerin safi kazançlar n n %5 i. Yard m ve ba lar. ller Bankas n n öz kaynaklar ise a a da verilen kalemlerden sa lanmaktad r: Kredilerden al nan faiz, komisyon ve fon gelirleri. Sermaye tahsilâtlar. tirak karlar. Malzeme sat ve kontrollük hizmet gelirleri tarihi itibariyle yap lan Finansal Projeksiyonlarda Bankan n toplam gelir ve gider durumu Tablo 1 de verilmektedir. Tablo 1: ller Bankas Genel Müdürlü ünün y llar itibar ile gelir ve giderleri (YTL) Y llar* Toplam Gelir Toplam Gider * 2004 y l na kadar gerçekle en de erler, 2005 y l ndan sonraki de erler tahmini de erlerdir Organlar ve personel durumu ller Bankas Kanununa göre Banka te kilat ; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlükten ibaret olup, görev ve yetkiler bu organlar aras nda payla t r lm t r. Bankan n en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar organ Yönetim Kurulu ile en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu yürütme organ Genel Müdürlük kademesidir. ller Bankas n n merkez te kilat 9 ana hizmet birimi, 4 dan ma ve denetim birimi ile 6 yard mc birim olmak üzere toplam 19 birimden; ta ra te kilat ise, 18 bölge müdürlü ünden olu maktad r. Bankan n organizasyon emas ekil 1 de verilmektedir. ller Bankas Genel Müdürlü ü görev ve sorumluluklar n halen 1170 i teknik personel, 1389 u idari personel ve 690 i çi olmak üzere toplam 3249 personel ile hizmet yapmaktad r. Bankada görev yapan personelin görev yerine ve istihdam durumuna göre da l m Tablo 2 de verilmektedir. 5

9 Şekil 1: iller Bankası teşkilat şeması Genel Kurul Yönetim Kurulu Bürosu Yönetim Kurulu Denetçiler Genel Müdür Özel Bürosu Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı (MERKEZ TEŞKİLATI) ANA HİZMET BİRİMLERİ İkrazlar ve Bankacılık Dairesi Bşk. Harita Dairesi Bşk. İmar Planlama Dairesi Bşk. İçmesuyu Dairesi Bşk. Kanalizasyon Dairesi Bşk. Yapı İşleri Dairesi Bşk. Makine ve Sondaj Dairesi Bşk. Malzeme Dairesi Bşk. Etüd Plan ve Yol Dairesi Bşk. DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ Teftiş Kurulu Bşk. Hukuk Müşavirliği A.P.K. Dairesi Bşk. (TAŞRA TEŞKİLATI) İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Danışma Kurulu YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ Personel ve Eğitim Dairesi Bşk. Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Bşk. Bilgi İşlem Dairesi Bşk. İdari İşler Dairesi Bşk. Savunma Uzmanlığı Baştabiplik 6

10 Tablo 2: tarihi itibariyle ller Bankas Genel Müdürlü ünde görev alan personelin görev yeri ve istihdam durumuna göre da l m Görev Yeri \ stihdam durumu Teknik Personel dari Personel çi Toplam Merkez Te kilat Ta ra Te kilat Toplam Durum analizi 2.1 ller Bankas n n mevcut durumu Türkiye gibi geli mekte olan ülkelerde belediyeler kendilerine özgü sorunlarla kar kar yad r. H zl göç ve bunun yol açt çarp k kentle meyi önlemek için yeni yerle im alanlar n n geli tirilememesi, altyap n n zaman nda ve yeterli ekilde yap lamamas bu tür sorunlardand r. Bu sorunlar gidermek amac yla yeterli hizmet kalitesi ile kentlileri konfora kavu turacak olan ve gerçekle mesi zaman alan büyük yat r mlara ihtiyaç vard r. Bu nedenle yap lmas gerekli görülen ve uzun zaman dilimine yay lmadan belli bir sürede tamamlanmas dü ünülen yat r mlar n gerçekle tirilmesi için belediyelere finansman deste inin sa lanmas bir zorunluluk olarak ortaya ç kmaktad r. Ülkemizdeki belediyelerin mali güçleri oldukça zay ft r y l na kadar yürürlükte olan fonlar sayesinde belediyeler yat r m harcamalar nda mali yönden önemli ölçüde desteklenmi tir. Belediyeler Fonu 1993 y l ndan itibaren azalt larak 2002 y l nda tamamen kald r lm t r. Bu fonun yerine belediyelere mali destek sa lamak üzere 2003 y l ndan itibaren tahsisi Belediyelere Yap lacak Yard mlara Dair Uygulama Yönetmeli i ile belirlenen bir ödenek konulmu, ancak altyap ihtiyaçlar n n kar lanmas nda bu miktar yetersiz kalm t r. Böylelikle yat r mlar için yap lan harcamalar, yetersiz kalan belediye paylar ndan zaman nda tahsil edilememi ve belediyeler faiz yükü alt nda kalarak a r derecede borçlanm t r. Bankan n belediyelerin taleplerini tam olarak kar layabilmesi için öz kaynak yeterlili inin ve devaml l n n sa lanmas gerekmektedir. Bunun için de öncelikle Bankan n ortak idarelerden alaca olan yakla k YTL nin ( tarihi itibariyle) tahsili önem arz etmektedir. Ayr ca, Bankan n hem açt her türlü kredinin, hem de ortakl k paylar n n zaman nda kesilmesini sa layacak ba lay c düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktad r. Belediyelerin içinde bulundu u mali durum ve ller Bankas n n finansman imkânlar n n k s tl olmas, ya am seviyesinin yükseltilmesinin vazgeçilmez unsuru olan kentsel teknik altyap yat r mlar n n sa l kl bir ekilde yürütülmesini 7

11 zorla t rmaktad r. Belediyelerin içme suyu, kanalizasyon, imar plan ve harita gibi acil ve zaruri yat r m taleplerinin kar lanabilmesi için Banka, kendi kaynaklar d nda yeni finans kaynaklar na da ihtiyaç duymaktad r. ller Bankas, kendi kanununda belirtilen görevleri ile ilgili olan i lemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi tüzel ki ili e haiz bir Banka olarak kuruldu u halde, buna uygun yap lanmaya gidememi ve zamanla merkezi idareye ba l konuma getirilmi tir. Personel rejimi de bu de i imden olumsuz olarak etkilenmi, bu durum gün geçtikçe Bankada nitelikli eleman istihdam n engelleyen bir faktör olarak kar m za ç km t r. htiyaç duyulan deneyimli personel takviyesinin mevzuat engelleri yüzünden yap lamamas ve nitelikli mevcut personelin uygulanan ücret politikas nedeniyle muhafazas n n güçlü ü önümüze ç kan engeller aras ndad r. Yerel yönetimlerin finans kaynaklar na ili kin sorunlar n n çözümlenmesi, ekonomik ve sosyal geli im ve de i imlere paralel olarak do an yenilenme ihtiyaçlar n n yerel yönetimlerin Bankas olan ller Bankas taraf ndan kar lanmas n n hedeflenerek Bankan n bu konuma ula mas için görev ve yetkilerinin yeniden düzenlenmesi ve personel rejiminin de yeniden de erlendirilmesi ihtiyac ortaya ç km t r Bankan n yeni giri imleri ve öncelikleri ller Bankas n n teknik aç dan yeniden yap lanmaya gereksinim duymas ndaki ana etken yerel yönetimlerin de i en ihtiyaçlar n n kar lanmas ve yerel yönetimlerce kullan lan kredilerin zaman nda geri dönü ümlerinin garanti edilmesidir. Bu kapsamda kar la lan sorunlar n üstesinden gelmek ve hizmet vermeye devam edebilmek amac yla Bankada yap sal de i iklikler yap lmaya ba lanm t r. lk uygulama olarak ller Bankas Kanunu Uygulama Yönetmeli i ve buna paralel olarak, Genel Kredi Sözle mesi, Yetki Belgesi, Mal Al mlar Denetim ve Kabul Esaslar yeniden düzenlenerek, tarihi itibariyle uygulamaya konulmu tur. Bu düzenlemelerin bir devam olarak 18 Mart 2004 tarihli say l Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e giren Yap Denetim Hizmetleri Yönetmeli i ile de; ller Bankas nca yapt r lan veya yap denetim hizmetleri Bankadan talep edilen veya ihalesi yerel yönetimlerce yap l p yap denetim hizmetleri mü tereken yürütülen, her türlü yap m, bak m ve onar m i lerinin sözle me ve eklerine uygun olarak denetlenmesinde uyulacak, usul ve esaslar belirlenmi tir. Yeni yap ya uygun olarak Etüt, Plan ve Yol Dairesi Ba kanl Proje Geli tirme ve De erlendirme Dairesi Ba kanl na dönü türülmü tür. Proje kredilerinin bu daire bünyesinde teknik, ekonomik ve mali de erlendirilmesi yap larak sonuçland r lmas uygulamas na ba lan lm t r. Yerel yönetimlerin her türlü kredi ihtiyac n kar layabilecek, yurtiçi ve yurt d mü avirlik ihalelerine kat lan uzman bir mü avirlik kurulu u olma hedefini benimseyen ller Bankas, yeni faaliyet yap s na uygun birimlerin kurulmas, bu alanda uzman personel istihdam n gerektirmi, bu ise Banka n n Kurulu Yasas nda de i iklik yap lmas ihtiyac n ortaya ç karm t r. Bu amaçla haz rlanan yasa tasla Ba bakanl a gönderilmi tir. 8

12 Yerel yönetimlerin projelerinin uzun vadeli olarak finansman konusunda Banka kaynaklar n n yan s ra yurtiçi ve yurt d finans kurumlar n n imkânlar ndan da daha etkin bir ekilde yararlan lmas yollar ara t r lmaktad r. Bu do rultuda Banka n n yeniden yap lanmas kapsam nda Dünya Bankas taraf ndan belediye hizmetleri için sa lanan 275 milyon $ l k proje kredisinin belediyelere kulland r lmas çal malar devam etmektedir. Resmi Gazetede 30 Eylül 2003 tarihinde yay nlanarak tarihinde yürürlü e giren ller Bankas Kanunu Uygulama Yönetmeli i a a da aç klanan de i iklikleri içermektedir; Banka, belediyeler ad na yap m ihalelerinden çekilmi olup, ihaleler belediyelerce gerçekle tirilecektir. hale konusunda yard ma ihtiyaç duyan belediyelere eleman ve teknik destek sa lanacakt r. Ancak, hiçbir artta ihale yapamayacak durumda olan belediyelerin ihaleleri ise bakanl k onay ile yine Bankaca yap labilecektir. Di er taraftan Bankaca kredilendirilen i lerde, Banka ile ilgili idare mü tereken kontrollük görevi yapacakt r. As l olan Banka ile idarenin mü tereken kontrollük görevini yapmas olmakla birlikte, yerel yönetimin hiçbir teknik imkân olmamas durumunda, Banka yine eskiden oldu u gibi tam kontrollük hizmetini yürütebilecektir. Söz konusu uygulama yönetmeli i ile kredilerin vade, limit ve kulland rma artlar da yeniden düzenlenmi tir. K sacas, ller Bankas 3225 belediye ile yerel yönetimlerin kolayca hizmet alabilece i bir yat r m bankas haline dönü türülmeye ba lanm t r Eski ve yeni bankac l k uygulamalar n n kar la t r lmas Yerel yönetimlerin kamu niteli i ta yan her türlü kentsel alt ve üst yap hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullan labilecek uzun vadeli proje kredi talepleri ko ullar Yönetim Kurulu nca belirlenmek üzere yerel yönetimlerin mali yap lar dikkate al narak kar lanabilir hale getirilmi tir. Kredilerle ilgili de i iklikler unlar kapsamaktad r: Eski uygulamaya göre k sa avans ad yla tan mlanan k sa vadeli krediler bir bilanço y l içerisinde aç l p o bilanço y l içerisinde kapat lmaktayken, yeni sistem içerisinde k sa vadeli kredilerin vadesi 12 aya kadar uzat lm t r. Banka yat r m program nda bulunan i ler için verilen uzun vadeli kredilerin vadesi 5 y ldan 10 y la yükseltilmi tir. Bu kapsamda kulland r lan kredilerde yerel yönetimlerin mali durumu i in kapsam ve aciliyeti dikkate al narak Yönetim Kurulunca belirlenmek üzere 3 y la kadar anapara ödemesiz faiz ödemeli döneme geçilmi tir. Belediyelerin yat r m program nda bulunan i ler için daha önceden kredi verilmezken 5 y la kadar uzun vadeli kredi kullanma imkân sa lanm t r. 9

13 Malzeme, ekipman, araç ve gereç al mlar için en fazla 1 y la kadar k sa vadeli olarak verilen kredilerde süre ise 3 y la kadar ç kart lm t r. Piyasa faiz oranlar ndaki de i meler do rudan k sa ve uzun vadeli kredilere yans t labilecek, piyasadaki de i imlere duyarl, esnek bir sistem olu turulmaya çal lmaktad r. Önceki yönetmelikten farkl olarak; yerel yönetimlerin kredi talepleri ekonomik, teknik ve mali yönden de erlendirilerek uygun bulunanlara Yönetim Kurulunca kredi tahsis edilmesi uygulamas na geçilmi tir. K sa ve uzun vadeli kredi geri ödemeleri, kredinin kullan ld aydan ba lamak üzere ayl k olarak tahsil edilmeye ba lanacakt r Bankan n yeni çal ma alanlar Bankan n verdi i hizmetlerin yerel ihtiyaçlara uygun, eksiksiz, kaliteli ve zamanl olmas bak m ndan ça da teknolojilerden yararlanmaya özen gösterilmektedir. Bu amaçla çal malarda öncelik verilen yeni giri im alanlar ve öncelikleri a a daki ekilde belirlenmi tir: Kentsel Dönü üm Projeleri Yeniden yap lanma süreci içerisinde Bankam z belediyelere sa lad alt ve üst yap, imar ve harita, teknik ve finansal hizmetlere ek olarak kentlerimizin do ru geli meleri için gerekli her sektörde etkin olmaktad r. Kentsel dönü üm projesi de bu anlamda Bankam z için yeni bir projedir. Kentsel dönü üm projeleri ile, kentsel deformasyona u ram bölgeleri fiziksel olarak rehabilite etmek ve buna ba l olarak bölgede sosyal ve ekonomik geli im sa lamak hedeflenmektedir. Bankam z belediyelere sa lad uzun vadeli proje kredileri ve teknik yard mlarla ba ta Osmangazi (Bursa) Belediyesi K zyakup (Kanberler) mahallesi olmak üzere Erzurum Büyük ehir rekreasyon alan kentsel dönü ümü, Gaziantep ehitkamil mahallesi pek ve Basra yolu kentsel dönü ümü ve Gaziantep Büyük ehir Alleben deresi 2. rekreasyon alan kentsel dönü ümü projeleri ile bu alandaki çal malar na ba lam t r. Çevre Koruma Hizmetleri Ülkemizde nüfusun giderek kentlerde toplanmas, endüstriyel üretim ve evsel at klardaki art lar do al çevrenin kirlenmesine neden olmakta bu da çevre kirlili iyle mücadele gibi büyük mali kaynaklar gerektiren tedbirlerin al nmas n zorunlu hale getirmektedir. Kentle me, sanayile me ve çevre kirlili i süreci içinde içme suyu, kanalizasyon ve ar tma tesisi hizmetlerine olan talep artmaya devam edecektir. Bu nedenle ller Bankas çevreci projelere önümüzdeki y llarda da a rl k verecektir. Bu kapsamda Genel bütçeden Bankam za aktar lan kayna n öncelikle Van Gölü Havzas, Hazar Gölü Havzas, Uzungöl, Gölmarmara vb. do al su kaynaklar n n kirlilikten korunmas na yönelik projelerde kullan lmas amac yla çal malar sürdürülmektedir. 10

14 Do al kaynaklar n korunmas na yönelik projeler ile hedeflenen neticeye ula abilmek için, at k su ar tma tesislerinin yap m ile birlikte tesislerin usulüne uygun olarak i letilmesi de büyük önem arz etmektedir. Mali zorluk içerisinde bulunan belediyeler, yüksek enerji maliyeti yüzünden büyük kaynak harcanarak yap lan ar tma tesislerini ya hiç çal t ramamakta ya da verimsiz çal t rarak de arj kriterlerine uyamamaktad r. Bu konuda belediyeleri te vik etmek ve destek olmak için 2004 y l nda proje kapsam nda mevcut ödenekten, büyük ehir su ve kanalizasyon idareleri hariç, di er belediyelere ait at k su ar tma tesislerinin enerji giderlerinin %50 si, de arj standartlar n n sa lanmas art yla Bankaca kar lanmas na ba lanm t r. e-dönü üm Projesi ller Bankas n n e-kuruma dönü üm ( L-B S) projesi tarihinde ba lat lm t r. Bu projenin hedefi; Bankada yap lan her türlü i ve i leyi lerin otomasyona dâhil edilerek bilgisayar ortam nda yürütülmesi, izlenebilirli inin sa lanmas ve bu ekilde olu turulacak veri taban üzerinden yöneticilere Karar Destek Fonksiyonlar n n tan mlanmas d r. Kurumun karar mekanizmalar nda; bilgiye dayal karar verme süreçlerinin geli tirilmesi, h zland r lmas ve elektronik hizmet uygulamalar n n gerçekle tirilmesidir. Projenin yaz l m k sm tamamland ktan sonra 18 Bölge Müdürlü ü merkeze on-line olarak ba lanacak ve bu yaz l m n bölgelerde de ayn anda kullan lmas sa lanacakt r. Kurumun bütün i leyi i ve evrak ak elektronik ortamda gerçekle tirilece inden k rtasiyecilik ve bürokrasi en aza inecektir. Belediyeler Veri Bankas Geli en teknoloji, yerel yönetimlerin taleplerinin kar lanmas nda h z kazan lmas n zorunlu k lm olup, sahip olunan bilgilerin payla lmas zorunlulu u ortaya ç km t r. Bu nedenle, belediyelerin mevcut durumlar n n ve ileriye dönük hizmet ihtiyaçlar n n belirlenmesi amac yla 3225 belediyeye ait veriler ller Bankas Bölge Müdürlükleri denetiminde toplanm t r. Elde edilen veriler, Bankada var olan verilerle de desteklenerek, veri taban na girilmi tir. Veri taban sorgulama, güncelleme ve analizlere imkân verecek ekilde tasarlanm t r. 2.2 Payda analizi l özel idareleri, belediyeler, su ve kanalizasyon idareleri ile belediye birliklerinden olu an mahalli idareler ller Bankas n n temel payda lar d r. ller Bankas ile bu kurumlar aras ndaki teknik ve mali a rl kl ili kiler ba ta olmak üzere her alanda i birli i yap lmaktad r. Ülkemizdeki çevre politikalar n olu turan ve bu konuda kurumlar aras koordinasyonu sa layan Çevre ve Orman Bakanl d r. ller Bankas çevre sektöründe gerçekle tirdi i yat r mlarda standartlar koyan ve yat r m önceliklendirilmesinde ana kriterleri belirleyen bir kurum olarak Çevre ve Orman Bakanl ile i birli i içinde faaliyetlerini yürütmektedir. 11

15 Devlet Planlama Te kilat Müste arl ülke genelinde haz rlad Be Y ll k Kalk nma Planlar ve y ll k yat r m programlar ile politikalar belirleyen bir kurumdur. Mevcut mevzuata göre Bankan n gerçekle tirmeyi planlad yat r m projelerinin yat r m program nda yer almas gerekmektedir. Banka gerek üretilen politikalar ve programlar gerekse yürütülen projelerde DPT Müste arl ile yak n ili ki içerisindedir. ller Bankas Bay nd rl k ve skan Bakanl n n ilgili kurulu udur. Bu nedenle, Bankan n Yönetim Kurulu üyelerinden üçü Bay nd rl k ve skan Bakan taraf ndan önerilir ve Ba bakan, Maliye Bakan ile Bay nd rl k ve skan Bakan n n imzalar n ta yan ortak kararname ile atan rlar. Mahalli idarelere hizmet götürmek amac yla kurulan Banka çi leri Bakanl bünyesinde yer alan Mahalli dareler Genel Müdürlü ü ile yak n bir koordine içinde çal maktad r. ller Bankas özel bütçeye sahip olmas na ra men, genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere da t lan paylar n ve di er kaynaklar n kulland r lmas nda görev ald ndan Maliye Bakanl ile yak n i birli i içinde olunmas n gerektirmektedir. Ayr ca, Banka Yönetim Kurulu üyelerinden biri Maliye Bakan taraf ndan önerilir. Hazine Müste arl belediyelere d kredi temini ve bunlar n kulland r lmas nda önemli bir rol oynamaktad r. Uluslar aras finans kurulu lar ile yürütülen çal malarda Hazine Müste arl ile yak n bir i birli i yap lmaktad r. ller Bankas, kalk nma ve yat r m bankas statüsünde faaliyetlerini sürdürmekte olup, Bankalar Kanunu na tabidir. Bu nedenle Banka taraf ndan Bankalar Kanunu ve BDDK tebli leri ile yat r m ve kalk nma bankalar için öngörülen tüm hususlar yerine getirilmektedir. ller Bankas taraf ndan sunulan ürün ve hizmetler ile bunlardan do rudan ya da dolayl yararlanan payda lar m z Tablo 3 de gösterilmektedir. 12

16 Tablo 3: ller Bankas n n Hizmet-Payda Matrisi Hizmetler Belediyeler l Özel dareleri Su Kanal dareleri Belediye Birlikleri Köyler Protokol Kar l Hizmet Verilenler çmesuyu projesi X X X!!! Kanalizasyon projesi X X X!!! Üst yap projesi X X X X!! At ksu ar tma projeleri X X X!!! Kat at klar X X X!!! mar planlar X X X X!! Jeolojik ve jeoteknik etüdler-onay X X X! çmesuyu ar tma projesi X X X!!! Deniz de arj projeleri X X X!! Harita yap m X X X! Jeotermal etütleri X X X X!! Su sondaj X X X! Altyap ekipman temini X X X Mekanik ekipman ve malzeme temini X X X Teknik dan manl k X X X Kontrollük hizmetleri X X X Yap m i leri X X X X X!! Hizmet alanlar ile ilgili e itim X X X GBVG'den paylar n da t m X X X X X ÇED raporu haz rlanmas X X X! K sa vadeli nakit krediler X X! Uzun vadeli malzeme temini ve yap m kredileri X X X! Bankac l k i lemleri X X X X! Hibe nitelikli fonlar n da t m X X X AAT i letme giderlerinin sübvansiyonu X X X! X Do al kaynaklar n korunmas na yönelik projelerin hayata geçirilmesi X X X! X Banka kar ndan pay da t m X : Do rudan Kullan c! : Dolayl Kullan c Payda lar X BDDK DPT Bay nd rl k ve skan Bakanl ç leri Bakanl M..G.M Çevre ve Orman Bakanl Maliye Bakanl Hazine Müste arl 13

17 2.3 Kurum içi ve kurum d analiz Ekonomik, sosyo kültürel, teknolojik vb. aç lardan yo un bir de i imin ya and ve yeni performans kriterlerinin ortaya ç kt günümüz rekabet ortam nda ba ar l olunabilmesi; kurumlar n kendi güçlü ve zay f yönlerini belirleyerek, f rsatlardan maksimum fayday sa layacak stratejileri geli tirmelerine ba l d r. Kurumun analiz edilmesi ve de erlendirilmesi, kurumun mevcut imkânlar n ortaya koyma çal mas d r. Kurumun güçlü ve zay f yönlerinin aç kça bilinmesi ve analiz edilmesi, yönetimin kurumun amaçlar na uygun stratejiyi seçmesini kolayla t racakt r. Ayr ca, kurumun her zaman de erlendirmeye tabi tutulmas, onun hatalar n n görülmesine ve düzeltilmesine f rsat veren bir araç olarak görülmelidir. Bu kapsamda Bankam z n kar la aca f rsatlar, tehditler ile güçlü ve zay f yönlerin belirlenmesi için öncelikle ller Bankas n n en önemli payda olan belediyelere ula lm t r. Belediyelere anket formlar gönderilmi ve cevaplanan 899 form üzerinden de erlendirme yap lm t r. Anket sonuçlar na göre özetle a a daki veriler elde edilmi tir: Belediyelerin Bankadan beklentileri daha çok mali konulardad r. Belediyeler Bankan n bir emsiye kurulu olarak kendilerine destek olmas n, vadesi ve faiz oranlar ba ta olmak üzere uygun artlarda, farkl alanlara yönelik olarak kredi vermesini istemektedir. Bunun yan s ra belediyeler ller Bankas n n kontrollük ve dan manl k hizmeti ile birlikte fon transferi yapmaya ve pay da tmaya devam etmesinden yana bir tav r ortaya koymaktad rlar. Ancak krediler konusunda farkl bir bak aç s sergilenerek Banka kaynaklar n n yetersiz oldu u dü ünülmekte ve bu alanla ilgili yeni düzenlemeler istenmektedir. Belediyeler ller Bankas n n bir kalk nma ve yat r m bankas na dönü erek d kredilerde garantör olmas n, d kredi temininde yard mc olmas n, dan manl k yapmas n, teknik destek vererek özerk bir yap ya kavu turulmas n ve mevzuat n n de i tirilmesini istemektedirler. Banka personelinin gösterdi i performans ve teknik beceriden memnunluk duyan belediyeler, yat r m program na al nacak belediye projelerinin belirlenmesinde kriterler ve pay da t m nda yeni düzenlemeler beklemektedirler. Kanalizasyon ve içme suyu temini belediyelerin en önemli sorunlar n olu turmakta olup Bankadan bu alanlardaki ihtiyac n kar lanmas konusunda yard m beklemektedirler. Yine dan manl k, imar plan, harita ve proje gibi hizmetler, belediyelerin Bankadan en çok yararland klar alanlar olup bu hizmetlerin verilmeye devam edilmesini istemektedirler. Belediyelere gönderilen bu anketlerin devaml l sa lanarak gerekli güncellemeler ve yeni ihtiyaç alanlar n n tespiti yap lacakt r. 14

18 Haz rlanan stratejik plan n gerçekçi, uygulanabilir ve effaf olabilmesi için geni kat l ml olmas n n öneminden hareketle, belediye anketlerinin yan s ra, ller Bankas n n merkez ve ta ra te kilat ndan olu an iç payda lara ve d payda lara, Banka hakk ndaki görü ve önerileri resmi yaz ma ile sorulmu ve al nan görü ler stratejik plana yans t lm t r. Bu çal malara ek olarak grup çal mas n n gereklili inin bilinciyle gerek iç gerekse d payda lar m z n yeterli say ve geni likte kat l m ile bir çal tay düzenlenmi tir. Bu çal ma toplant s nda kurum içi ve d analizler ayr gruplar halinde yap lm, kurum içi analiz yap l rken faaliyetler ve hizmet tarz, personel durumu ve kurumsal birikim, idari yap ve yönetim sistemi, mali durum ve teknik altyap ana ba l klar n de erlendirecek 4 grup; kurum d analiz yap l rken ise politik, ekonomik, sosyal yap ile teknolojik ve bilimsel geli meler ana ba l klar n de erlendirecek 4 grup olu turulmu tur. Kurum içi analizde rotasyon usulü ile her bir grup di er grubun yapt çal ma üzerinde devam ederek 4 ana ba l kta da çal ma yapmas sa lanm, ayn usul kurum d analiz yap lmas nda da uygulanm ve daha sonra kurum içi analiz yapan gruplar ile kurum d analiz yapan gruplar yer de i tirerek ayn i lemler tekrarlanarak Bankan n güçlü yanlar ve zay f yanlar tespit edilmi tir. Yine ayn toplant da tüm grubun kat lmas ile dünyadaki ve ülkemizdeki e ilimler ve bunlara ba l olarak da Bankan n faaliyetlerine yönelik f rsat ve tehditler kart tekni i ile belirlenmi tir. Belediye anket sonuçlar, resmi yaz malarla kurum ve kurulu lardan al nan görü ve öneriler ile çal tay sonuçlar n n de erlendirilmesi sonucunda elde edilen veriler Bankam z n güçlü ve zay f yanlar ile d etkenlerin de etkisiyle kar la aca f rsat ve tehditleri (GZFT) içeren analiz sonuçlar n olu turmu olup bu tespitler Tablo 4 ve Tablo 5 de verilmektedir. 15

19 Tablo 4: ller Bankas n n Güçlü ve Zay f yönleri Güçlü Yönler: Zay f Yönler: 1. Köklü bir kurum kimli inin olmas. 2. Bankan n geni bir bilgi ve deneyim ile ar ive sahip olmas. 3. Hizmetlerin yerine getirilmesinde örgütlenmenin Türkiye nin co rafi durumunun baz al narak yap lm olmas. 4. Belediyelerin istihdam edemedi i teknik personele sahip olmas. 5. Genel bütçeden yerel yönetimlere ayr lan paylar n da t m ve kontrolünün Banka arac l yla yap lmas. 6. Bankada otomasyona geçilmesi ile karar destek sürecinin daha sa l kl, h zl ve güvenilir hale gelmesi. 7. Farkl meslek gruplar ndan bilgi ve becerisi yüksek teknik personelin istihdam edilmesi. 8. Hizmet sunumunda kullan lacak kuruma ait teknik standartlar n ve yay nlar n bulunmas. 9. Kurumun görevlerini yerine getirirken farkl finans kaynaklar n kullanabilmesi. 1. Özel uzmanl k gerektiren ve yeni geli en teknolojiye h zl uyum sa layamamas. 2. Ar-Ge çal malar n n olmamas. 3. Belediyelere kapasite geli tirme yönünde yeterli e itim, teknik destek ve dan manl k hizmetinin verilmemesi. 4. Banka Kanununda izin verilmesine ra men Bankac l k fonksiyonunun yeterince yap lamamas. 5. Yerel yönetimlerin Banka sistemine kat l mlar n n yeterince sa lanamamas. 6. Yerel yönetimlerin ller Bankas n n hizmet kalitesinden yeterince memnun olmamas. 7. Bankac l k ve finansman i lemlerinin yürütülebilmesi için yeterli say da uzman personelin bulunmamas. 8. Personel ücretlerinin yetersiz olmas. 9. Ödüllendirici bir iç denetim mekanizmas n n olmamas. 16

20 Tablo 5: ller Bankas çin F rsatlar ve Tehditler F rsatlar: Tehditler: 1. AB adayl k sürecinde AB normlar na uygun ihtisasla m proje ve kontrollük hizmetleri vermek Bankay olumlu etkileyecektir. 2. Toplumda artan çevre bilinci beraberinde yeni i imkânlar ve çevre yat r mlar na talebi artt racak böylelikle Bankaya duyulan gereksinim de artacakt r. 3. Bankan n bütçesine, belediyelere yard m kalemi, özel projelere ayr lan finansman ve afet i lerinden gelen deprem ödenekleri gibi kaynaklar n aktar lmas. 4. Kent bilgi sistemleri ile jeotermal, güne ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklar na yönelmek hem ülke hem de Banka için yeni f rsatlar do uracakt r. 5. Bankan n daha özerk bir yap ya kavu turulmas yla etkin çal ma sa lanacak, hizmette verimlilik ve kalite artacakt r. 6. Uluslararas finans kurulu lar n n ller Bankas ile çal ma arzusunda olmalar ve bunun Hazine ve DPT Müste arl klar nca desteklenmesi, Bankan n yeni at l mlar yapmas na imkân sa layacakt r. 7. Kamu Yönetimi Reformu Yasas Bankan n yeniden yap land r lmas sürecini h zland racakt r. 8. Yerel Yönetimler Yasas ile yerel yönetimlerin güçlendirilmesi Bankan n finansal yap s n olumlu etkileyecek ve i hacmini artt racakt r. 1. Belediye paylar ndan Banka alacaklar n n kesilmesine ya da kesilmesi oranlar na Banka yönetimi d ndan karar verilmesi, genel ve ani finans problemlerine neden olacakt r. 2. Finans alan nda faaliyet gösteren uluslararas finans kurumlar n n uzun vadeli ve bir dönemi ödemesiz kredi imkânlar sunmas kar s nda Bankan n rekabet gücü azalacakt r. 3. Mevcut personel rejiminin 657 say l yasaya tabi olmas nedeniyle ücret yetersizli inden bu durumun devam etmesi, bankac l kla ilgili faaliyetlerde yeterli ve deneyimli uzman personel istihdam edilememesini ve deneyimli teknik personeli kaybetme riskini do uracakt r. 4. Banka taraf ndan al nan do ru ve objektif kararlar n siyasi, ekonomik vb. gibi kurum d etkenlerle hayata geçirilememesi. 17

21 2.4 Risk Analizi Bir kamu kurulu u olarak görev yapan iller Bankas n n kurumsal yap s nda yap lacak köklü de i ikliklerin kanunla belirlenmesi gerekmektedir. Bankan n yeniden yap land r lmas ile ilgili kanun çal mas haz rlan p Ba bakanl a sunuldu u halde henüz yasala mam t r. Kanuni de i ikliklerin yap lamamas nedeniyle yeni personel al namamas ve ücretlerin iyile tirilememesi durumlar n n Banka gelece i aç s ndan riskler olu turabilece i dü ünülmektedir. Mevzuat engelleri yüzünden ihtiyaç duyulan deneyimli personel al m n n yap lamad gibi uygulanan ücret politikas nedeniyle nitelikli mevcut personelin ba ka kurulu lara geçmesi Bankan n yeniden yap lanmas nda önemli bir engel olarak görülmektedir. Yerel yönetimlerle ilgili olarak getirilen yeni hukuki düzenlemelerin Banka için bir risk olu turmayaca tahmin edilmektedir. 18

22 3 Temel de erlerimiz ller Bankas tüm çal anlar ile, belirlenen misyon do rultusunda ülkemize, hissedarlar m za ve payda lar na kar olan sorumluluk bilinci ile üzerine dü en görevleri yerine getirebilmek için a a da verilen temel de erler do rultusunda hizmetlerini sürdürecektir. Ülke Yarar Etkinlik Güvenilirlik Çevreye Duyarl l k Sosyal Sorumluluk De i ime Aç kl k Kat l mc l k Ahlak na Sahiplik effafl k Ekip Ruhu Kalite - Faaliyetlerinde, ülkenin sosyal ve ekonomik alanlardaki kalk nma projelerine öncelik vermek. - Kaynaklar etkin ve verimli kullanmak. - Yurt içi ve d nda güvenilir ve itibarl bir kurum olmak. - Sa l kl bir çevre olu umu için sürdürülebilir kentle meye katk da bulunmak. - Verdi i hizmetlerde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek. - De i ime ve geli ime aç k olmak. - Yönetim ve karar alma süreçlerinde tutarl, kat l mc ve modern bir anlay la hareket etmek. - Yap lan i ve i lemlerde ahlaki de erlere önem vermek. - Hizmet alanlara effaf, tarafs z ve adil bir anlay la yakla mak. - ini seven, özveri ile çal an, ne yapt n bilen ve çal malar n ekip ruhu içinde yürüten personele sahip olmak. - Hizmet alanlar n beklenti ve memnuniyetlerini ön planda tutarak hizmet vermek. 4 Misyonumuz Ülkemizin kalk nma politikalar, Kurulu Kanunumuz, hissedarlar m z n (belediyelerin) talepleri, payda lar n görü leri ve Bankan n yeni görevleri do rultusunda ller Bankas n n misyonu a a da verildi i ekilde belirlenmi tir. ller Bankas n n Misyonu: Yerel yönetimlere, kentsel ihtiyaçlar n n kar lanabilmesi amac yla uluslararas standartlarda proje üretmek ve geli tirmek, kredi sa lamak, dan manl k yapmak ve teknik destek vermek yoluyla sürdürülebilir bir ehirle meye katk da bulunmakt r. 19

23 5 Vizyonumuz De i en ve geli en dünyada ülkemizin geli mesine ve ça da ülkeler aras nda yer almas na uluslar aras standartlarda hizmet vererek katk sa lamak amac yla vizyonumuz a a da gibi belirlenmi tir. ller Bankas n n Vizyonu: Modern kentlerin geli tirilmesi sürecine kat lan, hizmet kalitesi kan tlanm uluslararas bir yat r m bankas olmakt r. 6 Amaçlar m z, hedeflerimiz ve stratejilerimiz Stratejik plan çal mas kapsam nda belirlenen misyonun yerine getirilebilmesi ve vizyona ula labilmesi için temel amaçlar belirlenmi, her bir amac n gerçekle tirilmesine yönelik hedefler konulmu ve hedeflerin gerçekle tirilmesinde izlenecek olan stratejiler tespit edilmi tir. Tespit edilen misyon, vizyon ve amaçlar do rultusunda yap lacak faaliyetlerde ller Bankas n n izleyece i genel strateji yat r m bankac l anlay ve toplam kalite yönetimi yakla m yla hizmet vermek olacakt r. Amaç 1: Verilen hizmetler tam ve zaman nda yerine getirilerek, hizmet alanlar n memnuniyeti ve güveni sa lanacakt r. Kentsel altyap ve üstyap yat r mlar n n yerine getirilmesinde; kaynaklar n yerinde, zaman nda ve uygun bir biçimde kullan lmas na daha fazla özen gösterilecektir. Bankaca gerçekle tirilen tesislerin proje ve yap m a amalar na yerel yönetimlerin daha etkin bir ekilde kat l mlar sa lanacakt r. Bu yakla m sonucu; ülkenin mali kaynaklar n n optimal kullan m ve sa l kl kentsel hizmetlerin gerçekle tirilmesi sa lanacak, çevrenin korunmas na katk da bulunulacak ve böylelikle geni bir yelpazede hizmet alanlar n memnuniyeti sa lanacakt r. Hedefler: Hedef 1.1: 2010 y l sonuna kadar yat r m program na al nacak projelerin yat r m program nda öngörülen sürelerinde tamamlanma oran en az % 90 olacakt r. 20

24 Hedef 1.2: 2006 y l yat r m program nda yer alan i lerin adet olarak % 95 i 2009 y l na kadar tamamlanacakt r. Hedef 1.3: 2006 y l sonuna kadar proje ve kredi müracaatlar n n de erlendirilmesinde i ak süreçleri tan mlanacakt r. Hedef 1.4: 2010 y l sonuna kadar, yerel yönetimlerin, yap lan anketle % 40 olarak belirlenen hizmet memnuniyetinin % 80 e ç kart lmas sa lanacakt r. zlenecek stratejiler Birinci amaca ula abilmek için öngörülen hedeflerin gerçekle tirilmesinde; - Hizmetlerin sunumunda bilgi ve ileti im teknolojilerinden en iyi ekilde yararlan lmas, - Standartlara uygun en ekonomik teknolojilerin kullan lmas, - Hizmetlerin mümkün oldu unca yerinden kar lanmas, - Hizmetlerden yararlananlar n, hizmet al m sürecine dâhil edilmesi, - Kredi kulland r larak yap lacak i lerin ihalelerinin hizmet alanlarca yap lmas, stratejileri izlenecektir. Amaç 2: ç ve d piyasalardan temin edilen hibe ve uygun ko ullu kredilerin etkin bir ekilde kullan m sa lanarak yat r m bankac l yap lacakt r. ller Bankas n n vizyonunda yer alan yat r m bankac l fonksiyonlar na kavu turulmas amac yla, sahip oldu u teknik fonksiyonlar n n yan s ra mali fonksiyonlar n n da güçlendirilmesi gerekmektedir. Mali fonksiyonlar n n güçlendirilmesi amac yla, gerek hibe gerekse uygun ko ullu kredi olmak üzere, kentsel hizmetlere yönelik kaynaklar n ller Bankas nca kullan m yla mali yönden bilgi birikimi olu turulacak, proje baz nda geli tirilen yeni finans modelleri ile sürdürülebilir bir finans sistemi tesis edilecektir. Sürdürülebilir finans sistemi olu turulmas n takiben, öz kaynaklar n güçlendirilmesi yönünde çal malar gerçekle tirilecektir. Hedefler Hedef 2.1: 2010 y l sonuna kadar, yat r m bankac l ile proje kaynakl kredi verilmesi % 200 oran nda artt r lacakt r. 21

25 Hedef 2.2: 2008 y l sonuna kadar, de erlendirilmesi yap larak kredilendirilen ve 2005 y l nda 140 olan yerel yönetim portföyündeki proje say s 400 e ç kart lacakt r. Hedef 2.3: 2010 y l na kadar kullan lan d kredilerin toplam kredilere oran % 40 olacakt r. Hedef 2.4: 2007 y l sonuna kadar, yerel yönetimlerin kentsel altyap projelerine sa lanacak hibelerin tamam ller Bankas arac l yla kulland r lacakt r. zlenecek stratejiler kinci amaca ula abilmek için öngörülen hedeflerin gerçekle tirilmesinde; - Tahvil ve bono ihrac yap lmas, - Sermaye kaynaklar n n art r larak öz kaynaklar n güçlendirilmesi, - D kaynaklardan kredi temin edilmesi, - Hibe kaynaklardan finanse edilecek proje ihalelerinin Banka arac l yla yap lmas, - Yerel yönetimlerin kentsel altyap projelerinin kendi yat r m programlar dahilinde gerçekle tirilmesinin sa lanmas, stratejileri izlenecektir. Amaç 3: Yerel Yönetimlerin kentsel ihtiyaçlar n kar layacak projeler üretilecek ve bu alandaki e itim ihtiyac kar lanacakt r. Gerçek bir yerel yönetim bankac l n n tesis edilmesi amac yla; ller Bankas nca a rl kl olarak sa lanan içmesuyu, kanalizasyon gibi hizmetler yan nda, yerel yönetimlerin ihtiyaç duydu u di er alanlardaki kentsel hizmetler de sa lanarak, hizmet yelpazesi geni letilecektir. Hizmet yelpazesinin geni letilmesi amac yla öncelikle e itim ihtiyaçlar tespit edilecek, bunu takiben Banka personelinin e itimi ve devam nda da yerel yönetimlerin personelinin e itimi sa lanacakt r. Hedefler Hedef 3.1: 2010 y l sonuna kadar yerel yönetimler için üretilen proje say s 3 kat na ç kart lacakt r. 22

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

Dünya Bankas Doküman d r YALNIZCA RESM KULLANIMA MAHSUSTUR

Dünya Bankas Doküman d r YALNIZCA RESM KULLANIMA MAHSUSTUR Dünya Bankas Doküman d r YALNIZCA RESM KULLANIMA MAHSUSTUR Rapor No: 32451 TR LLER BANKASI NA BELED YE H ZMETLER PROJES Ç N TEKL F ED LEN 212,9 M LYON ($ 275 M LYON) M KTARINDA KRED L TC GARANT S NDE PROJE

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN YEN DEN YAPILANDIRILMASI VE ÇÖZÜM ÖNER LER

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN YEN DEN YAPILANDIRILMASI VE ÇÖZÜM ÖNER LER YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :1-2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN YEN DEN YAPILANDIRILMASI VE ÇÖZÜM ÖNER LER Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamal

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

ÇEVRE VE EH RC L K BAKANLI I

ÇEVRE VE EH RC L K BAKANLI I ÇEVRE VE EH RC L K BAKANLI I Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü 2011 Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Nisan 2012 Bu önemli i tir. Kanun böyle emrediyorsa, yapt i in güven duygusuna muhtaç her vatanda gibi

Detaylı

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 ÇER K I) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI DÜZENL K DENET RAPORU 1 II) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI PERFORMANS DENET RAPORU

Detaylı

I- GENEL B LG LER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumluluklar Ülkemizde Belediyelerin görev ve fonksiyonlar 5393 Say l Belediye Kanunu nda belirlenmi tir. Söz konusu kanuna

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 İstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. 3 4 Atatürk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (15 Aralık 1930) Hükümet, memlekette

Detaylı

GÜMRÜK VE T CARET BAKANI SAYIN HAYAT YAZICI NIN 2014 MAL YILI BAKANLIK BÜTÇES TBMM PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU SUNUMU

GÜMRÜK VE T CARET BAKANI SAYIN HAYAT YAZICI NIN 2014 MAL YILI BAKANLIK BÜTÇES TBMM PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU SUNUMU GÜMRÜK VE T CARET BAKANI SAYIN HAYAT YAZICI NIN 2014 MAL YILI BAKANLIK BÜTÇES TBMM PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU SUNUMU NDEK LER I- A- EN KOLAY, EN GÜVENL T CARET B- BAKANLIK TE LAT YAPISI C- NSAN KAYNA IMIZ

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI 2010-2013 Ç NDEK LER K saltmalar... v Tablolar... viii ekiller... xii Haritalar... xiv ÖNSÖZ... 1 SUNU... 2 YÖNET C ÖZET... 4 PLAN HAZIRLAMA SÜREC VE KATILIMCILIK...

Detaylı

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu) 2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý (TBMM Genel Kurulu) 13 Aralýk 2010 T.C. 2011 YILI T I (TBMM Genel Kurulu) Me e M K Maliye Bakan 13 ral k 2010 1 2 ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 15 Ekim 2010 tarihinde

Detaylı

De erli zmirliler, Kamu kurumlar n n stratejik planlar nda belirttikleri misyon, vizyon, amaç ve hedefleriyle uyumlu performans program olu turmalar ve bütçelerini de bu programa dayal olarak gerçekle

Detaylı

Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldýðým zaman benim yaptýðým iþ þudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet

Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldýðým zaman benim yaptýðým iþ þudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet Su Hayattir Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldýðým zaman benim yaptýðým iþ þudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet karþýsýnda alýnacak tedbirin ne olduðuna

Detaylı

AVRUPA KOMISYONU Brüksel, 9.11.2010 COM(2010) 660 KOM SYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN B LD R M Geni leme Stratejisi ve Ba l ca Zorluklar 2010-2011 {SEC(2010) 1326} {SEC(2010)

Detaylı

YEN SAYI TAY KANUNU NE GET R(M) YOR?

YEN SAYI TAY KANUNU NE GET R(M) YOR? YEN SAYI TAY KANUNU NE GET R(M) YOR? H. Bayram ÇOLAK* 1 ÖZET Bilindi i üzere kamu mali sisteminde yap lan temel de iklikler, 1050 say Muhasebe-i Umumiye Kanunu nun kald lmas ve yerine 5018 say Kamu Mali

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri I- GENEL B LG LER 1 A-M SYON V ZYON VE 3 DE ERLER B-YETK GÖREV VE 3 SORUMLULUKLAR C-

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

KONTROL ORTAMI KOS 1 KOS 1.1 Etik De erler ve Dürüstlük: Personel davran lar n belirleyen kurallar n personel taraf ndan bilinmesi sa lanmal d r. ç kontrol sistemi ve i leyi i yönetici ve personel taraf

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ EKİM 2009, ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa BÖLÜM I GENEL EKONOMİK DURUM... 1 BÖLÜM II BÜTÇE PERFORMANSI... 17 BÖLÜM III ORTA VADELİ MALİ PLAN... 45 BÖLÜM IV 2010

Detaylı