2012 YILI BSMMMO ÜCRET TARİFESİ ADI/SOYADI ODA SİCİL NO ADRES.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 YILI BSMMMO ÜCRET TARİFESİ ADI/SOYADI ODA SİCİL NO ADRES. www.bursa-smmmo.org.tr"

Transkript

1 2012 YILI BSMMMO ÜCRET TARİFESİ ADI/SOYADI ODA SİCİL NO ADRES

2 TABLO I - DEFTER TUTMA ÜCRETLERİ 2 İŞİN MAHİYETİ İşçisiz 1-3 İşçili 4-9 İşçili işçili 50 ve üstü I. DEFTER TUTMA 1. İşletme Defteri A. Taşımacılık, Hizmet, Alım-Satım B. İmalat-İnşaat C. Zirai Kazançlar D. Apartman ve Site Yönetimi E. Dernek ve Vakıflar Serbest Meslek Kazanç Defteri Serbest Meslek Oda, Dernekler ve Vakıflar A. Merkez B. Şubelerin her biri Bilanço Esasına Göre A. Şahıs Firmaları, Adi Ortaklık, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler a) Hizmet b) Alım-Satım c) İmalat-İnşaat B. Hisseli Komandit / Limited Şirketler a) Hizmet b) Alım-Satım c) İmalat-İnşaat C. Anonim Şirketler a) Hizmet b) Alım-Satım c) İmalat-İnşaat D. Kooperatifler a) Köy Kalkınma ve Orman b) Esnaf Kefalet c) Turizm-Tüketim d) Taşımacılık e) Ür.-Sat. ve Yapı (İh.Us.) f) Yapı (Emanet Usulü)

3 TABLO II- BEYANNAME VE BELGE DÜZENLEME BEYANNAME TÜRÜ 1. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi A- Münhasıran Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı ile Ticari Kazanç ve Serbest Meslek Kazancı ile Diğer Gelir Unsurlarının Bildirimleri 290 B- Münhasıran Menkul Sermaye ile Sair Kazanç ve İrat Bildirimleri 200 C- Münhasıran Gayrimenkul Sermaye İradı ile Zirai Kazanç Bildirimleri Kurumların Vergisi Beyannamesi Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Diğer Beyannameler A- KDV, Muhtasar ile Veraset ve İntikal 180 B- Her Türlü Mutabakat Mektupları 35 C- Banka Hesap Vaziyeti ve Mali Tabloların Onayı 200 D- TÜİK Anket Formlarının her biri için 60 E- Bölge Çalışma İş-kur ve SGK İşlemleri ve Bildirimleri a) İşyeri Tescili 60 b) SGK Sigortalıları İşe Giriş Bildirimlerinde Her Bir Sigortalı için 10 c) SGK Sigortalıları İşten Çıkış Bildirimlerinde Her Bir Sigortalı için 10 d) Diğer Bildirimler 20 G. Vergi Usul Kanunu mükerrer 227/4 nolu tebliğ hükümleri dışında kalan ve defter tutturup beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmayan vergi mükelleflerine ilişkin 340 nolu tebliğde belirtilen 4 nolu Aracılık sözleşmesine göre e-beyanname ile gönderilecek beyannamelerin gönderme ücreti a- Aylık KDV E-Beyannameleri 35 b- Üç Aylık Muhtasar E-Beyannameleri 35 c- Geçici vergi E-Beyannameler 35 d- Yıllık E-Beyannameler 60 3

4 4 TABLO III- S.M. MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 1. KURULUŞ İŞLEMLERİ A. Şahıs İşletmeleri a.işçisiz 200 b.işçili 250 B. Adi Ortaklıklar 340 C. Kollektif ve Adi Komandit Şirketler 400 D. Limited Şirketler ve Kooperatifler 750 E. Anonim Şirketler F. Yabancı Şirket Kuruluşları G. Şube Açılışları a.il Sınırlarında 200 b.il Dışında DEĞİŞİKLİKLER A. Adres değişikliği ve Şube Açılışı 200 B. Pay Devirleri 230 C. Ana Sözleşme Değişiklikleri a. Adi ortaklık, adi komandit ve kollektif şirketler ile kooperatifler 230 b. Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler 275 c. Anonim Şirketler 310 D. Sermaye Artırımı a. Limited Şirketler 360 b. Anonim Şirketler 450 E. Şekil Değiştirme ve Birleşme F. Genel Kurul İşlemleri 600 G. Özsermaye Tespit Raporu

5 1. Nakdi Sermayenin Ödendiğinin Tespit Raporu Geçmiş Yıllar Karlarının Sermayeye Eklenmesi Raporu Sermaye Düzeltme Olumlu Farlarının Sermayeye Eklenmesi Sayılı Kanun İle Özel Fonların Sermayeye Eklenmesi Tespit Raporu Sermayeye İlave Eliecek Ortak Alacaklarının Tespit Raporu 450 H. Özsermaye Tespit Raporu DİĞER İŞLEMLER A. Barkod İzni Alınması, İşyeri Açma İzin Belgesi 490 B. Marka Tescili, Patent 600 C. İhalelerde Ortaklık Durum elgesi Tasdiki ve Kamu İlahe Kurum (KİK) Tarafından İstenilen Fiyat Teklif Analizi 160 D. Avrupa Birliği Fonlarında Desteklenen Projelerin Denetlenmesi ve Raporlanması, Proje Bazında 1000 TL den Az olmamak Üzere aat Esasına Göre Üceret Alanır 150 (TL/Saat) E. Yetki Kapsamında Dalih Edilmiş Olan Denetim Raporlarında Proje Bazında 500 TL den az olmamak Üzere Saat Esasına Göre Ücret Alınır (TL/Saat) 150 F. Mükellef Bilgileri Bildirimi VERGİ SGK İŞLEMLERİ TAKİBİ A. Vergi iadeleri (İade Tutarı Üzerinden) (100 kişiye kadar olan işletmelerde 320 TL den az olamaz) % 3 B. Vergi İstisnaları ve Muafiyetleri 350 C. Vergi Tecilleri ve Terkinlerin Tutarları Üzerinden; SGK Teftişi Teminat Çözümleri (320 TL den az olamaz) % 2 D. Vergi İndirimi 200 E. Düzeltme Talepleri 300 F. Özel ve Teminatı Olamayan inşaatlarının Teftişlerinin Verilmesi (Yıllık) 300 G. Vergi ve SGK Danışmanlığı (TL/Saat) UYUŞMAZLIK VE UZLAŞMA 320 TL den az olmamak üzere vergi üzerinden % 2 5

6 AÇIKLAMALAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağlı olarak yapılan düzenlemelere göre Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere imzalatan mükellefler, defter tutma ücreti dışında ayrıca beyanname imzalama ücreti ödemezler. 2- Tarifedeki ücretler aylık olup KDV hariç tutarlardır. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler; 3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlası ile uygulanır. Ancak; bu miktar sözleşmedeki ücretin % 60 ını geçemez. İnşaat firmalarında her şantiye bir şube sayılır Çok KDV oranı uygulanan firmalarda, tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir Hizmetin müşterinin işyerinde yapılmasında; ayrıca % 25 ek ücret alınır Kooperatiflerle ilgili ücretler en fazla 50 üyeli kooperatifler için geçerlidir. 50 üyeden fazla üyesi bulunan kooperatiflerde ilave her 50 üye için ücrete % 10 ilave edilir. Üye sayısındaki kesirler tama yürütülür Dış ticaret işlemleri varsa tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir Enflasyon muhasebesi yapılan işletmelerde ücretlere % 10 ilave edilir Teknokent (teknoloji geliştirme) bölgelerindeki işletmeler için tarifedeki asgari ücretlere %10 ilave edilir 3.8- Maliye Bakanlığı'na verilen Ba ve Bs bildirim formları için sözleşmede anlaşılan ücretin %4'ü tutarında ek ücret alınır. 3.9-Vakıf ve derneklerin iktisadi işletmeleri tarifedeki ticari işletmeler gibi değerlendirilir ve ücretlendirilir. 4- Tarifedeki ücretlerden indirimler: 4.1- I no.lu tablonun 1 ve 2 numaralı tarifesinde belirtilen mükellefler için II no.lu tablonun 1-A bendinde yer alan beyanname düzenleme ücretleri % 50 indirimli olarak uygulanır Gayrifaal işletmelerde tarifenin % 40 ı uygulanır Nüfusu kişinin altındaki ilçelerde tarifedeki maktu ücretler % 25 eksiği ile uygulanır yılında ilk defa gerçek usulde defter tutma durumunda olacak mükellefler ile 2012 yılında 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca gerçek usule alınan mükellefler için I ve II no.lu tablolarda yer alan ücretler ilk iki yıl % 50 indirimli olarak uygulanır. 5- Müşteri ile meslek mensubu ayrı il gruplarında olduğu takdirde, işletmenin bulunduğu yer için belirlenen ücret tarifesi uygulanır. 6- Çizelgede yer alan beyanname veya bildirimlerin dışında, yükümlülerden yeni beyanname ve/veya bildirim istenildiği takdirde, ücrete tabidir. 7- Uzlaşma işlemleri ile ilgili oranın uygulanmasında, VUK. nun 376. maddesinde öngörülen indirim düşüldükten sonra kalan vergi, fon ve ceza toplamı üzerinden müşteri lehine sağlanan indirim toplamları tutarı esas alınır. Aynı uzlaşma komisyonu toplantısında yapılan çeşitli uzlaşmalarda tarife topluca uygulanır.

7 8- Tablo I de yer alan apartman ve site yönetimi için işçi sayısı, apartman ve sitelerde çalışan tüm görevli sayısını ifade eder. 9- Tarifede belirtilen ücretler sadece yapılan hizmetler karşılığı belirlenmiş ücretler olup, hizmetlerle ilgili ortaya çıkan masraflar ayrıca tahsil edilir. Meslek mensubu yıllık kırtasiye, ulaşım ve iletişim masraflarına mahsuben sene başında avans talep edebilir. Asgari avans tutarı belirlenmesinde Tablo III Bölüm 1 deki tutarlar esas alınır. 10- İş bu tarife; Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu nun 03/01/2012 tarih ve... sayılı kararı ile onaylanmış TAVSIYE NİTELIĞINDE ASGARI ÜCRET TARIFESIDIR. TABLO IV YILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ÜCRETLERİ 1. DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A. Sürekli Danışmanlık (Aylık) a. Bir önceki yıl net satışları TL'den az olan firmalarda 440 b. Bir önceki yıl net satışları TL' ye kadar olan firmalarda 525 c. Bir önceki yıl net satışları TL' ye kadar olan firmalarda 825 d) Bir önceki yıl net satışları TL' ye kadar olan firmalarda e) Bir önceki yıl net satışları TL' yi aşan firmalarda (Yıllık 96 saate kadar, fazlası 50 TL/saat üzerinden ilave ücrete tabidir. Yıllık çalışma saatinin hesabında fiili çalışına süreleri dikkate alınır.) B. Arızi Danışmanlık ve Standart Dışı İşlemler a) Büroda 165 a) İlgili İşletmede 220 C. Kontrol ve Revizyon İşlemleri (1.100 TL. den az olmamak üzere) Firmanın durumuna göre tarifedeki defter tutma ücretinin, kontrol edilen ay süresi ile çarpımı tutarıdır. D. Firma Muhasebe Sisteminin Kurulması Hizmet - Alım/Satım İşletmesi 550 İnşaat - İmalat İşletmesi UYUŞMAZLIK VE UZLAŞMA 530 TL DEN AZ OLMAMAK ÜZERE VERGİ ÜZERİNDEN 2% 7

8 8 TABLO IV YILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ÜCRETLERİ 3. ORTAKLIK İŞLEMLERİ Şirketlerin TTK Gereğince Denetçiliği (aylık) a-banka ve Sigorta Şirketleri 550 b-halka Açık Şirketler ve Aracı Kurumlar 275 c-diğer Şirketler TASFİYE (Her hesap dönemi için) a-şahıs Firmaları 175 b-adi Ortaklık, Adi Komandit ve Kollektif Şirketler 275 c-kooperatifler 605 d-eshamlı Komandit ve Limited Şirketler 770 e-anonim Şirketler (SPK'ya dahil olmayanlar) f-anonim Şirketler (SPK'ya dahil olanlar) BİLİRKİŞİLİK a-aynı olay ve esastan kaynaklanan ve birbirine benzer ikiden fazla rapor 440 b-sermaye artırımı işlerinde 330 c-240 TL'den az olmamak üzere bankalara sunulan bilançoların incelenmesinde net satışların 1% d-diğer Bilirkişiliklerde HAKEMLİK 715 TL den az olmamak üzere karşılıklı anlaşmaya bağlıdır. 7. FİZİBİLİTE RAPORU TL den az olmamak üzere toplam yatırım tutarı üzerinden hesaplanır. a) Toplam yatırım tutarı TL' ye kadar olanlardan : % 4 b) Sonra gelen TL için : % 1 c) TL' yi aşan kısım için : % 5

9 8. İLAÇ FİYATLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRİLMESİ İlaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi; her bir tespit için 565 TL' den az olmamak üzere, standart saat ücreti uygulanır. Standart saat ücreti ( 130 TL/saat, vergi dahil her türlü işlemin yürütülmesi, takibi, izlenmesi, incelenmesi ve çalışma yapılması dahil) 9. DERNEK, TESİS, VAKIF VE BENZERİ KURUMLARIN HESAPLARININ DENETİMİ A. İktisadi işletmesi olmayanlar 870 B. İktisadi işletmesi olanlar a) Gelirleri TL ye kadar olanlarda b) TL yi aşan kısım için 10. SPK VE DİĞER KURULUŞLARCA YAPTIRILACAK MUHASEBE DENETİM İŞLEMLERİ SPK ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetim işlemlerinde, 96 saate kadar standart saat ücreti (160 TL/saat) olarak uygulanır. 96 saatten sonrası için; standart saat ücretinin % 50 sinden az olmamak üzere ilgililerce serbestçe saptanır. Söz konusu denetim sözleşmeleri yıllık denetimlerde 96 saatten, sınırlı ara denetimlerde 32 saatten, yatırım fonları ve diğer özel denetimlerde 48 saatten az bir süreyi kapsayamaz. 11. KREDİLERE İLİŞKİN TESPİT İŞLEMLERİ 825 TL den az olmamak üzere; A. Firma aktif toplamının (aktif toplamı SMMM ce düzeltilmiş bilançodaki toplamdır) i TL' ye kadar kısmı için : % 3 ii- Sonra gelen TL için : % 2 iii TL' yi aşan kısım için : % 1 B. Veya kredi tutarının, i TL' sine kadar kısmı için : % 3 ii- Sonra gelen TL için : % 1 iii TL' yi aşan kısım için : % 5 A ve B maddelerinde yer alan ücretler toplamı TL yi aşmaması halinde yüksek olanı uygulanır. Aşması halinde, A ve B maddelerinden hangisinin uygulanacağı taraflarca belirlenir. Aynı rapora dayanılarak birden fazla kredi müracaatında bulunulması halinde, her ilave kredi için bu ücret 1/5 oranında uygulanır. %5 9

10 12. SGK İLİŞİKSİZLİK BELGESİ İÇİN YAPILAN İNCELEME Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilen ilişiksizlik belgesi için yapılacak incelemelerde, 440 TL den az olmamak üzere ihaleli işlerde son hakedişte yazılı toplam bedelin, diğer işlerde 5 No.lu Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı Tebliğinde tanımlanmış iş tutarının; a) İlk TL için: b) Sonra gelen TL için c) Sonra gelen TL için d) Sonra gelen TL için e) Sonra gelen TL için f) Aşan kısım için: % 2 % 1 % 5 % 1 % 5 % 1 DEFTER TUTMA ÜCRETLERİ Meslek Mensubunun Sigortalı Olarak Çalıştığı ve Beyannamelerini İmzaladığı İşletmenin 2011 yılı net aktif değeri 2 milyon TL veya cirosu 3 milyon TL üstüne olan işletmeler BAĞIMLI ÇALIŞAN MESLEK MENSUPLARI 1. Derece İmza Yetkili 2. Derece İmza Yetkili Diğerleri 8 Katı 6 Katı 4 Katı 2011 yılı net aktif değeri 2 milyon TL veya cirosu 3 milyon TL altında olan işletmeler Smmm. Mesut TOPCU Bursa SMMMO Başkanı 6 Katı 5 Katı 4 Katı 10